Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Záviše Kalandry 1353 | 755 01 Vsetín
IČ: 49562827 | DIČ: CZ49562827
www.sluzbyvsetin.cz
DOMOV PRO SENIORY KAROLINKA
Pod Obecnicu 308, 756 05 Karolinka
Postup zájemce při podání žádosti a její projednání v komisi
Postup zájemce při podání žádosti
(1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost.
(2) Formulář „Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby“ včetně formuláře k záznamu
vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce je k dispozici v kanceláři sociálních pracovnic
domova nebo na internetových stánkách: www.sluzbyvsetin.cz.
(3) Vyplněná žádost se podává včetně vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu zájemce,
popř. zprávy odborného lékaře, je-li nutná k posouzení žádosti. Vyjádření lékaře nesmí být
starší 3 měsíců a lze předložit i jeho kopii.
(4) Pokud žádost neobsahuje všechny náležitosti, je žadatel vyzván k jejímu doplnění a
upozorněn, že v komisi jsou projednávány pouze kompletní žádosti.
(5) Vyplněnou žádost do pobytového zařízení sociálních služeb zájemce/zástupce doručí
poštou nebo osobně na adresu domova příp. na emailovou adresu sociálních pracovnic,
která je k nalezení na webových stránkách.
Jednání se zájemcem o službu
(1) Jednání zajišťují sociální pracovnice DS Karolinka
(2) Sociální pracovnice na základě jednání zjistí dostatek informací o tom, zda zájemce spadá
do cílové skupiny. V případě projednání žádosti zájemce v komisi je schopna na základě
získaných informací o zájemci referovat a navrhnout okamžité přijetí k uzavření Smlouvy,
zařazení do evidence I. nebo II. dle naléhavosti, případně zamítnutí žádosti.
Projednání žádosti v komisi
(1) Komise se schází zpravidla 1 x za měsíc. Možné výsledky projednání žádosti v komisi:
a) Žádost je doporučena a zájemci je nabídnuto uzavření Smlouvy - zájemce je
o výsledku informován zpravidla ústně (telefonicky nebo osobně).
b) Žádost je doporučena, ale okamžité uzavření Smlouvy není možné z kapacitních
důvodů, zájemce je zařazen do evidence žadatelů – zájemce je
o výsledku jednání vyrozuměn písemně.
c) Projednávání žádosti bylo přerušeno – žádost musí být doplněna o další potřebné
údaje – zájemce je kontaktován sociální pracovnicí a vyzván, aby doplnil potřebné
údaje či informace. Poté je žádost projednána v komisi znovu. Za komunikaci se
Domov pro seniory Karolinka, Pod Obecnicu 308, 756 05 Karolinka, tel: 571 450 730, mail: [email protected]
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Záviše Kalandry 1353 | 755 01 Vsetín
IČ: 49562827 | DIČ: CZ49562827
www.sluzbyvsetin.cz
DOMOV PRO SENIORY KAROLINKA
Pod Obecnicu 308, 756 05 Karolinka
zájemcem ohledně doplnění informací k žádosti odpovídá pověřená sociální
pracovnice.
d) Žádost je zamítnuta - není doporučeno uzavření smlouvy, zájemce je písemně
(doporučené psaní) vyrozuměn o výsledku a důvodech zamítnutí žádosti.
(2) Každý zájemce o poskytnutí sociální služby je o výsledku projednání žádosti v komisi
vyrozuměn písemně.
Pravidla pro odmítnutí/zamítnutí zájemce o SSL
(1) Odmítnutí/zamítnutí zájemce musí předcházet projednání žádosti v komisi.
(2) Uzavření smlouvy se zájemcem o SSL může být odmítnuto z kapacitních důvodů nebo
zamítnuto jen za těchto podmínek (dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91
odst. 3 a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. § 36):
 neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na
vymezení okruhu osob v registru nebo potřeby zájemce,
 zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje
poskytnutí takové sociální služby,
 osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší
než 6 měsíců před touto žádostí „Smlouva“ o poskytnutí téže sociální služby
z důvodů porušování povinností vyplývajících ze „Smlouvy“.
Způsob zařazování žadatelů do evidence
U všech žadatelů, kteří jsou na základě projednání v komisi zařazení do evidence, je zároveň
komisí rozhodnuto o stupni naléhavosti k uzavření Smlouvy - je rozhodnuto, zda budou
zařazeni do evidence I. (naléhavé) nebo II. (nenaléhavé).
Evidence I.
Do evidence I. jsou zařazovány žádosti žadatelů, kteří jsou již uživateli některé pobytové
sociální služby SSLVS nebo kteří splňují všechny tyto podmínky:
 mají trvalé bydliště v okrese Vsetín,
 chtějí uzavřít smlouvu ihned,
 mají nepříznivou sociální situaci, kterou je třeba řešit pobytovou sociální
službou.
Evidence II.
Do evidence II. jsou zařazovány žádosti žadatelů, kteří nesplňují jednu nebo více podmínek pro
zařazení do evidence I., ale splňují základní podmínku pro zařazení do evidence, tj. jsou cílovou
skupinou domova, mají nepříznivou sociální situaci, kterou je potřeba řešit pobytovou sociální
službou.
Domov pro seniory Karolinka, Pod Obecnicu 308, 756 05 Karolinka, tel: 571 450 730, mail: [email protected]
Download

domov pro seniory karolinka