...der sichere Weg
nach
oben!
..bezpečná
cesta
vzhůru!
Slabikář
schodů
Treppenfibel
2
Obsah
Inhalt
Schody
Treppen
Situace
v místnosti
Die Raumsituation
Stropní
otvor
Deckenöffnung
Rozložení
Ausladung
Zábradlí
Geländer
Druhy
barevné tóny
Hölzer dřev
und a
Farbtöne
Označení
schodišťových
dílů
Bezeichnung
von Treppenteilen
Plánování
schodů
Treppenplaner
online
online
Für die weiterreichende
Při
podrobnějším
Planung
und die Ausplánování
použijteTreppen
wahl der DOLLE
internet
a Online
nutzen Sie
das Internet
-und
plánovač
schodišť:
den Online-Treppenplaner:
www.dolle.pl
www.dolle.de
44
55
66
77
88
99
Hlavní
schody
Haupttreppen
Definice
a und
pravidlo
pro velikost kroku 10
10
Definition
Schrittmaßregel
Vedlejší
schody
Nebentreppen
Definice
Definition
11
11
Schody
s úsporným vedením
Raumspartreppe
Krátké
vysvětlení
12
Kurzerklärung
12
Zkracování
možné nastavení
úhlů 13
13
Kürzen und avariabler
Einstellwinkel
Obsah
Inhalt
3
Systemtreppe
Systémové
schody
Kurzerklärung
Krátké
vysvětlení
Běh/vedení
Treppenlaufschodů
1414
1515
Točité
schody
Spindeltreppe
Krátké
vysvětlení
Kurzerklärung
Běh/vedení
Treppenlaufschodů
Kruhový
a rohový
otvor
Runde und
eckigestropní
Decken-öffnungen
Horní zábradlí
· Brüstungsgeländer
Úhel
zatočení
- Nevhodné stavební
Drehwinkel
· Ungeeignete
situace
Bausituationen
Půdní
skládací schody
Bodentreppen
DIN
DIN EN/Certifikáty
EN / Zertifikate
Rozměry
Maße
Složené
a zateplené und
Zusammengeklappt
wärmegedämmt
1616
1717
1818
1919
20/21
20/21
2222
23
23
Bedienungsfreundlich
Pohodlné při ovládání
Zubehör
Příslušenství
24
24
25
25
Vnější schody
Außentreppe
Krátké vysvětlení
Kurzerklärung
Vedení schodů
Treppenläufe
Druhy konstrukcí
Konstruktionsarten
Nášlapyund
a jejich
uložení
Stufen
Stufenauflagen
26
26
27
27
28
28
29
29
Bezpečnost
Sicherheit
Dětské ochranné mřížky
Kindersicherheitsgitter
30
30
Míry aund
údaje
Maße
Angaben
Slovník
Glossar
31
31
4
Schody
Treppen
Die
Raumsituation
Stavební
sitauce v místnosti
K
tomu,
abychom
postavili
schody
musíme
Zum
Aufbau
der DOLLE
Treppe
in DOLLE
einem Raum
nejprve
zjistit
3 důležité
sind drei
wichtige
Maßerozměry:
zu berücksichtigen:
B
A=Výška
patra
A = Geschosshöhe
Rozumí
se vzdálenost
od podlahy
horní hraně
Sie bezeichnet
die Strecke
von derk Fußbodenoberpodlaží
následujícího.
kante bis
Fußbodenoberkante der nächsten Etage.
A
C
B=Stropní
otvor
B = Deckenöffnung
Podle
toho
jaký model
schodů
zamýšlíme musí
být
Je nach
Treppe
sollte die
Deckenöffnung
um eistropní
otvor vždygrößer
o něcosein
větší
než
nige Zentimeter
als
dieschody.
Treppe.Údaje
Anga-k
velikosti
otvoru
najdete
u každého
modelu
ben zumstropního
Deckenloch
finden
Sie bei
jeder Treppe.
schodů DOLLE.
C = Ausladung
C=Rozložení
Der Grund, der benötigt wird, damit die Treppe siJe
základ,
je třeba k tomu,
aby schody
cher
steht.který
Die Ausladung
verändert
sich, wenn die
bezpečně
stály. wird
Rozložení
se změní
v případě, že
Treppe gekürzt
und wenn
der Neigungswinkel
jsou
zkráceny anebo
když se změní sklon
oderschod
der Treppenlauf
sich verändert.
schodů nebo jejich běh.
Treppen
Schody
Deckenöffnung
Stropní otvor
Při nákupu
schodů
DOLLE
je třeba
rozvíjet
a uplatňovat
Beim
Kauf der
DOLLE
Treppe
geht es
darum,
ein wenig prostorové
räumlichesmyšlení.
Denken Specielně
zu entpak u těch
modelů, které
lze postavit
variabilně.
Důležitým
hlediskem
je stropní
otvor.
wickeln.
Insbesondere
dann,
wenn Sie
eine Treppe
wählen,
die variabel
einzusetzen
Dbejte
na to, Punkt
aby byliststropní
otvor dostatečně
velký.Sie
Pokud
stoupáte
po Decken
schode-ist.
Ein vdy
wichtiger
die Deckenöffnung.
Achten
darauf,
dass die
ch vzhůru,
přibližujete
seSobald
hlavou Sie
ke stropu.
Jestliže
velikostkommen
stropníhoSie
otvoru
budeKopf
öffnung
groß
genug ist.
die Treppe
besteigen,
mit dem
nedostatečná,
budete
narážet
do stropunicht
- obrázek
1. stoßen Sie wie in
näher
an die Decke.
Sollte
die hlavou
Deckenöffnung
reichen,
Abbildung
mit dem
Kopfřešení
an dievelikosti
Decke. stropního otvoru.
Na obrázku12unweigerlich
pak je zobrazeno
správné
In Abbildung 2 sehen Sie die richtige Kombination von Deckenloch und Deckenöffnung.
5
6
Schody
Treppen
Die
Ausladung
Rozložení
Rozložení
se myslí
prostor,man
kterýden
zaberou
schody,
měřeno
od gemessen
stěny, k nejvzdálenějšímu
Als
Ausladung
bezeichnet
Raum,
den eine
Treppe,
von der Wand
bodu
místnosti. Tato
plocha im
je velmi
rozmanitá,
například
pro schody
s rovným
bis
zurv weitesten
Entfernung
Raum,
einnimmt.
Diese Fläche
ist sehr
unterschiedrozložením
platí, že
je für
definována
prvním nášlapem
a zdí,
pro von
schody
lich,
zum Beispiel
gilt
eine geradelaufende
Treppe
die zatímco
Entfernung
der sersten
rozložením
o
1/4
zatočené
je
to
vnější
hrana
schodů
před
zatočením
a
zeď.
Antrittsstufe bis zur Wand, während für die an der Wand montierte viertelgewendelte
Důležitégilt:
je: Schody
vyžadujíbis
určitý
prostor nad základní plochou, přičemž tento prostor
Treppe
äußere Wange
zur Wand.
musí býtfür
v určitém
ke stropnímu
otvoru.
Pozor naRaum
stavební
situaci
jako například
Wichtig
Sie ist: poměru
Die Treppe
benötigt einen
gewissen
auf der
Grundfläche,
dveře, sollte
okna, im
atd.Verhältnis
Myslete také
na to, že před prvním
stupněm
býtbauliche
dostatekSituaprostoru,
dieser
zur Deckenöffnung
stehen.
Achtenmusí
Sie auf
aby bylowie
možné
na schody.
tionen,
z. B. nastoupit
Türen, Fenster,
usw. Bitte denken Sie daran, dass vor der ersten
Stufe ausreichen Platz ist, um die Treppe zu besteigen.
Rovný běh
Geradelaufend
Běh se zatočením
Viertelgewendelt
o čtvrtinu
Běh se zatočením
Halbgewendelt
o polovinu
Rund Kruh
Treppen
Schody
Geländer
Zábradlí
Die Ausführung der Geländer ist in einer DIN-Norm, in den Landesbauordnungen
und in den
Unfall
verhütungsvorschriften
(UVV) geregelt.
Provedení zábradlí
musí
odpovídat
DIN normám. Schodišťové
zábradlí musí být vždy
Treppengeländer
müssen
beibýt
allen
Treppen
mehr als
drei Stufen100
vorgeseu třech a více schodů
a musí
min.
90 cm mit
vysoké(na
pracovištích
cm).
hen werden und min. 90 cm hoch sein (in Arbeitsstätten 100 cm).
Madlo:
Madlo je horizontální
ukončení
je pevně připevněno
svislým
sloupkům
zábradlí.
Handlauf:
Der Handlauf
ist der a
horziontale
Abschluss ke
und
fest auf
den
senkrechten Geländerpfosten montiert.
Sloupky zábradlí:
Jsou podle modeluWahlweise
připevněnyauf
do den
nášlapu
nebo
doan
bočnice
schodů.
Geländerpfosten:
Stufen
oder
bzw. auf
der Wange
montiert.
Výplně zábradlí:
Mezi sloupky zábradlí
a madlem
se nacházejí výplně
např. skleněné
Geländerfüllung:
Zwischen
den Geländerpfosten
undzábradlí,
dem Handlauf
befindendesky,
tyčkyFüllungen,
nebo pruty.z.Design
určuje jejich
tvar
a barvu.
sich
B. Glasplatten,
Stäbe
oder
andere Materialien. Das Design
bestimmt deren Form und Farbe.
7
8
Schody
Treppen
Hölzer
Druhy und
dřevFarbtöne
a barevné tóny
Schody
se nabízejí
různých
dřevech. Hölzern
Druhy dřev,
které se Holzsorten,
osvědčily, jsou
Die
Treppen
werdenv in
verschiedenen
angeboten.
die používány
sich
pro
mnohé
schody.
Barevné
tóny
jsou
v
nabídce
jak
ve
stálých
barvách
tak
modních
bewährt haben, werden für viele Treppen eingesetzt. Farbtöne werden als ifester
variantách.
Pro
hlavní
schodiště
platí
vzláštní
výběr
dřev
i
barev.
Bestand in unserer Farbpalette oder als Trendfarbe für einige Treppen verwendet. Für
die Haupttreppen gilt eine gesonderte Holz- und Farbpalette.
Eiche
Dub
přírodní
natur
Buche
Buk
Kiefer
Borovice
Birke
Bříza
laťovka
Multiplex
Ahorn
Jasan
Fichte
Smrk
Farbton Kirsche
BarevnýWalnuss
tón ořech
Barevný
tón třešeň Farbton
Buche
gebeizt/versiegelt
Buk mořený/lakovaný
Treppen
Schody
9
Bezeichnung
Treppenteilen
Druhy
dřev a von
barevné
tóny
11 Délka
pochozí části
Lauflänge
(Rozložení,
základ)
(Auslage, Grund)
Grund
Základ
22 Šířka
nášlapu
Auftrittsbreite
33 Výška
schodu
Steigungshöhe
44 Hloubka
schodu
Stufentiefe
Brüstungsgeländer
Horní zábradlí
55 Přesah
schodů
Unterschneidung
Koncový
sloupek ke zdi
Wandabschlusspfosten
Koncový
sloupek na schodech
Austrittspfosten
Koncový nášlap
Austrittsstufe
66 Výška
místnosti
Raumhöhe
9 8
77 Výška
patra
Geschoßhöhe
88 Šířka
schodu
Stufenbreite
Madlo
Handlauf
Stěnová
bočnice
Wandwange
2
4
99 Šířka
schodiště
Laufbreite
5
1
Obložení
stropního otvoru
Deckenlochverkleidung
Prostorová
bočnice
Freiwange
Sloupek
zábradlí
Geländerstab
Rohový sloupek
Eckpfosten
Antrittspfosten
Nástupní
sloupek
Schnitt
Řez
2
7
6
Setzstufe
Podstupnice
Nášlap
Trittstufe
Nástupní
nášlap
Antrittsstufe
3
5
Oberkante
Fertigfußboden
Horní
hrana
položené podlahy
4
1
10
Hlavní schody
Haupttreppen
Definition
Schrittmaßregel
18065
Definice aund
pravidlo
pro velikostDIN
kroku
Hlavní schody
schody
Haupttreppen
sind jsou
baurechtnezbytné
podle
stavebních
lich
notwendige
Treppen.
Die
předpisů. Haupttreppe
Definice wird
hlavních
Definition
schodůdie
je stanovena
DIN
durch
DIN 18065 normou
festgelegt.
18065
následovně.
DIN
norma
Die DIN beinhaltet unter andeobsahuje
kromě jiného poměr
rem
das Steigungsverhältnis.
stoupání.
TenHilfe
se der
dá Schrittstanovit
Dies
kann mit
s pomocí ermittelt
pravidla werden:
pro velikost
maßregel
die
kroku: potřebná
šířka schodů,
nutzbare
Treppenlaufbreite,
die
tvar schodů, stanovení
nášlapu
Treppenform,
die Benennung
schodu
a další
tvaru
der
Stufen
sowiedetaily
weiterekeDenášlapů
a zábradlí. und Geläntails
zu Stufenform
Die durchschnittliche
Průměrná
délka kroku
Schrittlänge
Menčlověka
činí eines
59 - 65
cm
schen beträgt ca. 59 – 65
(např. při procházce).
cm (z.B. beim Spaziergang).
63 cm
Steigt ein Mensch auf Trep-
s
2xs
63 cm
der.
20 cm
23 cm
2 x 20 cm
Stoupně-li
člověk na
pen oder Anhöhen,
so verschodiště
či
kürzt sich die vyvýšeninu,
Schrittlänge
um das doppelte
der
Steigzkracuje
se délka
kroku
ohöhe.
dvojnásobek výšky
stoupání.
(2
cm
(2 xx 20
20 cm)
cm) +
+ 23
23 cm
cm =
= 63
63 cm
(mittlere délka
Schrittlänge)
(střední
kroku)
Nebentreppen
Hlavní
schody
Definition
Definice
Vedlejší
schody jsouumfassen
všechny alle
druhy
schodů, které
stavebně
předepsané.
Die Nebentreppen
Treppenarten,
dienejsou
baurechtlich
nicht
notwendigVedlejší
schody
jsou
často
používány
pro
pohodlné
zpřístupnění
půdních
prostorů.
DOLLE
vedlejší
sind. Nebentreppen werden häufig verwendet, um bequem ein ausgebautes
Dachgeschody
se
dodávají
jako
stavebnice.
Podle
druhu
konstru
kce
se
vedlejší
schody
rozdělují
schoss zu erreichen. Die DOLLE Nebentreppen werden als Bausatz geliefert. Je nachna:
Art der Konstruktion werden die Nebentreppen unterschieden in:
Schody s úsporným
Systémové schody
Točité schody
Raumspartreppen
Systemtreppen
Spindeltreppen
vedením
11
12
Raumspartreppe
Schody s úsporným vedením
Kurzerklärung
Krátké vysvětlení
SchodyRaumspartreppen
s úsporným vedením
DOLLE
jsouVollholzkonstruktionen.
často celodřevěné konstrukce.
Bočnice
a schody
DOLLE
sind
oftmals
Wangen
und Stufen
lze koupit
v různých provedeních
dřevě, zábradlí
k dispozici
veesvíce
materiálových
sind
in verschiedenen
Hölzern zu erwerben,
für diejeGeländer
gibt
Varianten
im
variantách.
Podstatným
rozpoznávacím
nášlapy.
U nich rozlišujeme
mezi
Material.
Ein
wesentliches
Kennzeichendetailem
sind die jsou
Stufen.
Hier unterscheidet
man zwivykrojenými
a
plnými
nášlapy.
schen Raumsparstufen und vollen Stufen.
Nášlapy
jsou
buďto
přišroubovány
bokuaufgesattelt
(obr. 1+2) nebo
(obr. 3) či zadlabané
Die
Stufen
sind
verschraubt
(Abb. z1+2),
(Abb.nasazené
3) oder eingelassen
(Abb. 4).
(obr.4).
Volle Stufen
Raumsparstufen
Vykrojené nášlapy
Plné nášlapy
Bei ausreichend Platz nutzen Sie die
Diese DOLLE Treppen kommen immer
Tato varinat schodů přichází do úvahu V případě většího prostoru pro schody
DOLLE Raumspartreppen mit vollen
dann zum Einsatz, wenn wenig Platz
vždy, když je nedostatek místa v prostoru použijte modely s plnými nášlapy.
Stufen.
vorhanden ist.
určeném pro schody.
Raumspartreppe
Schody s úsporným vedením
13
Kürzen
und variabler
Zkracování
a možné Einstellwinkel
nastavení úhlů
Schody s úsporným
vedením
se das
nastavují
požadovanou
podlaží
zkrácením
Raumspartreppen
können
durch
Kürzenna
der
Wangen auf výšku
die richtige
Geschossbočnic.
Tím se werden.
zároveň Gleichzeitg
mění i jejichändert
rozložení.
Tento
postup platí
proMethode
schody sgilt
pavně
höhe
gebracht
sich die
Ausladung.
Diese
bei
zabudovanými
nášlapy.
Alternativu
k
tomuto
systému
nabízejí
schody
s
možností
Treppen mit fest einzubauenden Stufen. Eine alternative bieten die DOLLE Treppen,
nastavení
sklonu Ausladung
vedení běhu,
kde se
tím rovněž
jejich rozložení.
U těchtoBei
modelů
die
eine variable
durch
Änderung
desmění
Neigungswinkels
besitzen.
jsou
nášlapy
nastavitelné,
mění
se
totiž
u
nich
úhel
vůči
bočnici.
diesen Treppen sind die Stufen zu variieren.
Stropní otvor min. 170 cm
55
˚
Výška
schodu
cm cm
Steigung
22, 322,3
288, 5
Geschosshöhe
Výška podlaží
Výška schodu 20,8 cm
Výška podlaží
Deckenöffnung
Stropní
min.otvor min.
167,2
cm
167,
2 cm
Počet převýšení/schodů
Rozložení
198, 2
Ausladung
Rozložení
14
Systémové
schody
Systemtreppe
Kurzerklärung
Krátké
vysvětlení
Systémové schody
se dodávají
spodní nosná aus
kovová
konstrukce
a na ní
Systemtreppen
werden
mit einer jako
Unterkonstruktion
Metall
und den darauf
zu pak
připevněné
nášlapy.
DOLLE
nabízí
ke
každému
systémovému
schodišti
výběr
zábradlí
befestigenden Stufen geliefert. DOLLE bietet zu jeder Sytemtreppe eine Auswahl an
od jednoduchých
standardních
k designovým zábradlím.
Geländern,
vom schlichten
Standardgeländer
bis zum Designgeländer.
Vykrojené nášlapy
Raumsparstufen
sind
schrägseříznuté
geschnitten
Jsougeschwungen,
zakřivené, našikmo
nebo
oder
in abgerundeter
Sowohl
in
zaoblené
tvary. Ať v Form.
zalomení
schodiště
nebo
při rovnémwie
vedení,
všechny
nášlapy
der
Wendelung
im geraden
Lauf
mají stejný
tvar. die gleiche Form.
haben
die Stufen
Plné
Vollenášlapy
Stufen
sind pravoúhlé
rechtwinklig
werdenčásti
in der
Jsou
a vund
zalomené
jsou od
Wendelung
zur Wand
breiter tak
undvětší
biestředu
ke stěně
širší ahin
poskytují
pochozí
plochu.
ten somit
eine größere Auftrittsfläche.
Systemtreppe
Systémové schody
Treppenlauf
Směr schodů
Jako
směr schodiště
je označena
ta Teil
částeiner
schodů,
která
sesich
skládá
nášlapů
schodů.
Als
Treppenlauf
bezeichnet
man den
Treppe,
der
aus z
den
Treppen
Směr
schodů
je
tvořen
minimálně
třemi
po
sobě
jdoucími
nášlapy.
Obecně
je
variabilita
stufen zusammensetzt. Ein Treppenlauf besteht aus mindestens drei aufeinanderfolsměrů schodů
největší
předností
systémových
schodů der
DOLLE.
již seder
jedná
genden
Stufen. asi
Generell
ist die
Variabilität
der Treppenläufe
größteAťVorteil
o rovnéSystemtreppen.
nebo zatočené schody,
o příkré nebo
s mírným
stoupáním,
možnéSteigung
tyto schody
DOLLE
Ob geradelaufend
oder
gewendelt,
ob mitjesteiler
nainstalovat
do téměř
prostoru.
oder
sanft geneigt,
siekaždého
lassen sich
in fast jeder Raumsituation montieren.
15
16
Spindeltreppe
Točité schody
Kurzerklärung
Krátké vysvětlení
Točité schody
DOLLE jsou
na první pohled
elegantním
jak se
do půdního
DOLLE
Spindeltreppen
als Blickfang
sind eine
eleganteřešením,
Möglichkeit,
insdostat
Dachgeschoss
prostoru.
Schody
se vyrábějí
dřeva
kovu a to Holz
jak vund
kombinaci
materiálůsowohl
nebo čistě
zu
gelangen.
Die Treppen
sindze
aus
den a
Materialien
Metall gefertigt,
celodřevěné.
Vybaveny
zábradlím
spojujímit
pakhochwertigen
funkčnost a design
in
Kombination
oder als vysocehodnotným
reine Vollholztreppen.
Ausgestattet
Gelän- do
perfektní
harmonie.
dern
verbinden
sie Funktionalität und Design in perfekter Harmonie.
Dřevěné schody
Kombinave
materiálů
Material-Kombination
Holztreppen
Točité schody jako
masivní konstrukce, ze
dřeva
kovu
jsou sind
zajímavou
variantou,
von
Holzaund
Metall
eine interesSpindeltreppen
als Massivholz-Konstrukčástečně
se zábradlími
zhotovenými
ručně které
Vašebereichern
bytové prostředí.
santeobohacují
Variante und
Ihr
tion,
teilweise
mit handwerklich
gefertigpersönliches Wohnambiente.
ten Handläufen.
Spindeltreppe
Točité
schody
17
Treppenlauf
Směr
schodů
Typické
a vhodné
schodůvon
DOLLE
nastává
při stavebních
situacích,
kdy lze
Die typische
undpoužití
richtigetočitých
Verwendung
DOLLE
Spindeltreppen
ist dort
gegeben,
uplatnit
tutointeressante
konstrukci. Bauart
Volně vkonstruktiv
prostoru stojící,
do následujícího
patra
na galerie
wo diese
zur Wirkung
kommt. Frei
imvedoucí
Raum stehend,
nebo
velkéStockwerk,
stropní otvory.
zum skrze
nächsten
auf Galerien oder durch große Deckenöffnungen führend.
Točité
schody jsou
podle
výběru zhotoveny
na míruoder
nebowerden
s pomocí
distančních
prstenců
Spindeltreppen
sind
wahlweise
auf Maß gefertigt
mittels
Einlegeringen
nastaveny
na příslušnou
výšku podlaží.
Tato informace
a směr schodů
jsou
důležitými údaji
auf die passende
Geschosshöhe
gebracht.
Diese Information
und die
Laufrichtung
při
objednávce.
sind
wichtige Hinweise bei der Bestellung.
llinksgewendelt:
evotočité:
von unten
nach proti
oben
odspodu
nahoru
gegen den ručičkám,
Uhrzeigerhodinovým
sinn, diesloupec
Mittelsäule
středový
je po
ist
linker
Hand
levé straně
rechtsgewendelt:
pravotočité:
von unten
nach oben
odspodu
nahoru
po
im Uhrzeigersinn,
směru
hodinových die
Mittelsäule
ist rechter
ručiček,
středový
Hand
sloupec je po pravé
straně.
18
Točité
schody
Spindeltreppe
Runde oder
eckige
Deckenöffnungen
Brüstungsgeländer
Kruhový
nebo
rohový
stropní otvor -· horní
zábradlí
Točité
schody je možné
vestavět
do kruhového
rohového stropního
Mějte
Die Spindeltreppen
können
an runde
oder eckigenebo
Deckenöffnungen
gebautotvoru.
werden.
při
tom na
jaký model
schodů
vyberete a swelche
jakou výstupní
podestou. besitzt.
V některých
Achten
Siepaměti,
bitte darauf,
welches
Treppenmodell
Podestausführung
případech
možné
výstupní
podestu
truhlářsky
upravit.werden.
Horní zábradlí dostanete ke všem
In einigenjeFällen
kann
das Podest
bauseits
angepasst
schodům.
Při
plánování
a
výběru
velikosti-průměru
schodiště
mějteberücksichtigen
na paměti velikost
Brüstungsgeländer sind für alle Treppen erhältlich. Für die Planung
stropního
otvoru
a
následně
pak
i
délku
a
tvar
horního
zábradlí.
Sie bitte Durchmesser der Treppe, Deckenöffnung und Brüstungsgeländer.
Treppe im
Durchmesser,
B. d-120
Schody
o průměru,
např. -z.120
cm cm
Deckenöffnung
plus
z. B.
130 cm
cm
Stropní
otvor plus
10 10
cm,cm,
např.
- 130
zusätzl.
Brüstungsgeländer,
horní
zábradlí
např. 140 cm z. B. 140 cm
Die Abbildung zeigt das Podest einer
Obrázek
znázorňuje
DOLLE
Spindeltreppe
mitpodestu
eckiger
v rohovém stropním otvoru
Deckenöffnung
Točité
schody
Spindeltreppe
19
Drehwinkel
· Ungeeigenete
Bausituationen
Úhel
zatočení
- Nevhodné stavební
situace
Úhel
zatočení schodu
určuje
zatočení die
schodiště.
Podleder
úhlu
zatočení
a výstupy
Der Drehwinkel
der Stufe
bestimmt
Wendelung
Treppe.
Je jsou
nachnášlapy
Drehwinkel
rozhozeny
nebo leží
sebou. Při montáži
je třeba
mít na zřeteli
konkrétní
sind die Antrittsundnad
Austrittsstufe
versetzt schodů
oder liegen
übereinander.
Dievždy
bauseitistavební
situaci.
Okno
či
dveře
s
možností
nárazu
při
otevření
dovnitř
nebo
ven
nebo
topné
gen Situationen müssen beim Einbau immer beachtet werden.
těleso při nástupu zabraňují optimální montáži. Při dozdívání mějte na paměti mezery při
Fenster oder Tür mit Anschlag nach innen oder außen sowie Heizkörper am Antritt
nástupu a výstupu. U střešních šikmin myslete na podchozí výšku nad podestou.
verhindern die optimale Montage. Bei Mauernischen den An- / Austritt beachten.
Bei Dachschrägen denken Sie an die Stehhöhe oberhalb des Podests.
Úhel
zatočení
Drehwinkel
s
oknem
mit
Fenster
s
topením
mit
Heizung
podchozí výška
Stehhöhe
190 cm
podchozí výška
podesta
20
Bodentreppe
Půdní
skládací schody
DIN EN
EN 14975
DIN
14975
Klasické půdní
skládací schodybestehen
se skládají
zedrei
tří částí:
Klassische
Dachbodentreppen
aus
Teilen:
schránky,
poklopu adem
žebříkové
části und dem Leiternteil.
dem
Lukenkasten,
Lukendeckel
DINDIN
EN 14975
upravuje
na půdní an
skládací
schody. Zde
Die
EN 14975
regeltpožadavky
die Anforderungen
Dachbodentrepse pojednává
kromě
jiného
o tématech
- příčky/nášlapy,
pen.
Dort werden
unter
Anderem
die Themen
Sprossen /zatížení
Stufen,
materiálu a zateplení.
normě DIN EN 12207se
stanovuje výnos
Materialbelastung
undVWärmedämmung
behandelt.
k průvzdušnosti.
Jakowird
vzduchotěsné
schody,
které vyhoví fest
BlowerIn
der DIN EN 12207
die Aussage
zur Luftdichtigkeit
Door-Testu, jsou považovány pouze takové schody, které spadají
gelegt. Als luftdichte Treppen, die dem Blower-Door-Test
do třídy 4 výše uvedené normy DIN.
bestehen, gelten ausschließlich Treppen, die nach der oben
genannten DIN in der Klasse 4 eingestuft werden.
Zateplení půdních skládacích schodů se udává pro kompletní
výrobek/stavební díl,zkouška je prováděna v tepelné komoře v
Die
Wärmedämmung
einer
Dachbodentreppe
wirdže
im při
kompletsouladu
s DIN EN ISO
12567-1.
V zásadě platí,
údajích
ten
Bauteil
angegeben,
die
Prüfung
erfolgt
hier
mittels
o tepelně izolačních vlastnostech se musí upozornit naHeiz
to, -zda-li
kastenverfahren
in Anlehnung
die DINzkoušek
EN ISO podle
12567-1.
udaná hodnota, je
uváděna naan
základě
příslušné
Grundsätzlich
muss
bei
der
Angabe
von
Wärmedämmwerten
citované normy u nezávislého institutu nebo byla tato hodnota
darauf
geachtet
werden,
dass angegeben
ob sie gemäß
stanovena
samotným
výrobcem
na základěwird,
výpočtu.
Heizkastenverfahren nach obiger DIN von einem Institut geprüft
oder durch den Hersteller selbst errechnet worden sind.
Bodentreppe
Půdní skládací schody
21
Geprüft
und
- für- eine
langlebige
Bodentreppe
Zkoušeno
a zertifiziert
certifikováno
pro schody
s dlouhou
životností
Půdní
skládací sollten
schodyüber
by měly
disponovat
určitými vlastnostmi
a certifikáty,
aby
Bodentreppen
bestimmte
Eigenschaften
und Zertifikate
verfügen,
umšetřily
zum
energii
a
za
další
a
poskytly
bezpečnou
ochranu
uživateli.
Půdní
schody
DOLLE
disponují
einen Energie zu sparen und zum anderen einen sicheren Schutz für die Nutzer zu
odpovídajícími
certifikáty.
geben. Die DOLLE
Bodentreppen verfügen über die entsprechenden Zertifikate.
Pro Vaší bezpečnost
Für Ihre Sicherheit
TÜV/GS-zkouška
TÜV / GS-Prüfung
Guter
U-Wert
W / m2W/m
C° 2C°
Dobrá
U-úhodnota
zur
Energieeinsparung
k úspoře
energie
Přetížení - 260 kg
Überlastgeprüft – 260 kg für
Garantované
zatížení
150 kg
150
kg Belastung
garantiert
Vyhovuje DIN EN
Entspricht der DIN EN
DOLLEF30
F30und
a F90
DOLLE
F90
Požární
odolnost
osvědčená
Brandschutz mit bau
úředním zkušebním
proamtlichem
Prüfzeugnis,
tokolem
vydaným MPA
MPA
Braunschweig
Braunschweig
DIN EN
14975
Offizieller Nachweis über die
oficielnízum
důkaz
o zkoušce:
Prüfung:
Beispiel
například U-hodnota
podle
bauteilgeprüfter
U-Wert
DINDIN
EN EN
12567-1:
2001-02
nach
12567-1:
2001-02
durch
das IFTIFT
Rosenheim
provedená
Rosenheim v
mittels
Heizkastenverfahren
tepené
komoře
Vzduchotěsnost
DIN EN 12207
Luftdicht
DIN EN 12207
Třída 44
Klasse
(Blower-Door-Testgeeignet)
splňuje)
(Blower-Door-Test
U-Wert
0,77
22
Bodentreppe
Půdní
skládací schody
Maße für pro
DOLLE
Bodentreppen
Rozměry
půdní
skládací schody DOLLE
Rozměry,
by jste měli
znát:
Maße, diekteré
Sie kennen
sollten:
L/B
stavebního
otvoru
L / B- Světlost
- Rohbaumaß
Länge
und- délka
Breitea šířka
LH - Světlá výška místnosti
LH
- Lichte Raumhöhe
D - Tlouštka stropu
D
- Deckenstärke
A
- Rozložení
A
- Ausladung
S
- prostor k uložení v půdním prostoru-platí pouze
S
- Schwenkraum nur für DOLLE profi 2-tlg.
pro DOLLE Profi-2 dílné
Pozor:
Achtung: Das Ausklappmaß
Míra
nutná
pro rozložení
einer
3-teiligen
Bodentreppe
3-dílných
skládacích
schodů
reicht über
den Lukenkasten
přesahuje
schránku
schodů
hinaus.
Vedle standardních rozměrů
Neben den Standardmaßen
se dodávají též půdní schody
werden Bodentreppen als
na míru.
Sonderanfertigungen geliefert.
B
L
D
LH
Míra nutná pro rozložení
S
A
Půdní skládací schody
Bodentreppe
Zusammengeklappt
Složené a zateplenéund wärmegedämmt
Pro
a rozložení
půdních
schodůeiner
je potřeba
určitéhobedarf
prostoru.
To je gewissen
potřebné
Für složení
das Zusammenund
Ausklappen
Bodentreppe
es eines
dopředu
vyzkoušet.
Raumes.změřit
Diesera sollte
vorher gemessen und geprüft werden.
Bodenraum
VImpůdním
prostoru
Hierjsou
liegtsložené
die zusammengeklappte
3-teilige
BodenZde
3-dílné půdní schody
praktizky
na
treppe praktisch
dem Lukendeckel
im Luken
poklopu
v prostoruauf
schránky.
Pozor: nůžkové
schody
kasten.
werden
einem
se
složí Achtung:
stlačení doScherentreppen
paketu a zabírají
méně zu
místa.
Paket zusammengeschoben und nehmen wenig
Raum ein.
Zateplení
Wärmedämmung
Zusätzlich empfiehlt
das
DeckenanschlussDodatečně
doporučujeDOLLE
DOLLE
systém
ukončení ke
stropu,
který
optimálnímu
na obSystem,
zumslouží
einenkzur
optimalenzateplení
Wärmedämmung,
vodu
schránky,als
dále
pak jako parozábrana
pro možné
zum anderen
Dampfsperre
für die Baufuge
im
spáry
v tomto Sparen
prostoru.
Spořte
energii
- využítě
Bodenraum.
Sie
Energie
- nutzen
Sie die
přednosti
technického
rozvoje
z kuchyně DOLLE.
Vorteile der
technischen
Entwicklungen
aus dem
Hause DOLLE.
23
24
Bodentreppen
Půdní
skládací schody
Bedienungsfreundlich
Pohodlné
při ovládání
Při
nákupu
schodů
myslete na auf
lehké
Achten
Sie půdních
beim Kauf
der Bodentreppe
ovládání.
DOLLE půdní
schodyBodens 3-dílným
leichte Handhabung.
Die DOLLE
žebříkem,
povrchem nášlapů
treppe mit protiskluzovým
3-teiligem Leiternteil,
zrutschsicheren
buku a plastovými
koncovkami
zachování
Stufen
aus Buche kund
Fußpodlahových
obkladů sedes
snadno
ovládají. Podle
kappen zur Schonung
Bodenbelags
modelu
se zu
poklop
otevíráJepootočením
očka u
sind leicht
bedienen.
nach Modell
modelu s rozvorovou tyčí nebo zatačením očka
wird über die Drehöse die Zweifachverrieu dorazového zaklapávacího zámku. Poklop
gelung oder den Zughaken der Schnäpper
se volně otevírá dolů přidržován tažnými
geöffnet. Die Lukenklappe gleitet gestützt
pružinami a žebřík se lehce a snadno rozloží.
durch die Zugfedern herunter und die Leiter lässt sich leicht ausklappen.
Opticky
hezkéschönen
zakočení
Einen optisch
otvoru
dosáhnete
použitím
Anschluss an die Decke
krycích lišt. DOLLE Profi
erreichen Sie mit den
nabízí veškeré přednosti.
Abdeckleisten. Die
DOLLE profi bietet alle
Vorteile.
Zubehör
Příslušenství
25
Sicherheit
anna
erster
Stelle
· Energiesparen
eingeschlossen
Bezpečnost
prvém
místě
- úspory energie
Horní
ochranné zábradlí
Lukenschutzgeländer
für
pro
větší
bezpečí im
v půdním
mehr Sicherheit
Bodenprostoru.
pro
raum. FürVhodné
alle gängigen
všechny
běžné půdní geDOLLE Bodentreppen
schody
eignet. DOLLE.
Potiskluzové
nášlapy
Die rutschfesten
Stufen
půdních
schodů
DOLLE se
der DOLLE Bodentreppen
starají
nejlepší
výstup.Aufsorgenofür
den besten
Postarejte
seSie
s madlem
tritt. Sorgen
mit einem
o
ještě větší
Handlauf
fürbezpečnost
noch mehr
při pohybu po půdních
Sicherheit!
schodech!
Dvířka k úložným
Kniestocktüren
mit einem
prostorům
s dobrou tepelně
guten
Wärmedämmwert
izolačnífür
hodnotou
se
sorgen
zusätzlichen
postarají o DOLLE
další úložný
Stauraum.
liefert
prostor. DOLLE
dodává
verschiedene
Größen.
různé velikosti.
26
Außentreppen
Vnější
schody
Kurzerklärung
Krátké
vysvětlení
Pro
spojení mezizwischen
zahradouGarten
a domem
potřeba
Verbindungen
undjsou
Haus
benötigen
takové
konstrukce,
které
jsou
odolné
všem
vlivůmlangen
wetterbeständige Voraussetzungen, um einen
počasí
a zároveň
mají dlouhou životnost.
Zeitraum
zu überstehen.
DOLLE nabízí schody s rovným během, schody
bietet
geradeläufige
Treppen,
Treppen
sDOLLE
podestou
a točité
schody, které
vyhovují
těmto
mit
Podesten
und
Spindeltreppen,
die
diese
požadavkům.
Voraussetzungen erfüllen.
Venkovní schody DOLLE jsou vhodné
jak
domácích
zahrad, takeignen
i na různá
DiedoDOLLE
Außentreppen
sich
pracoviště.
Vyhovují
požadovaným
für den heimischen Garten und für
nárokům.
Werkstätten. Sie erfüllen die geforderten Ansprüche.
Außentreppen
Vnější
schody
27
Treppenläufe
Směr
schodů
DOLLE
nabízí neben
vedle přímých
a točitých
schodů také
schody
s podestami.
S podestou
DOLLE bietet
den geraden
Treppenläufen
und
Spindeltreppen
auch
Treppenje
možné
dosáhnout
větší
výškuPodest
a zároveň
směr
schodů.
mit Podesten
an. Mit
einem
lässtzměnit
sich eine
größere
Höhe erreichen und der
Treppenlauf verändern.
Výstupní
podesta
Austrittpodest
ke
zurklasickému
klassischentvaru
Form geschodů
výstupní
hört daspatří
Austrittspodest
podesta.
Rohová
podesta
Eckpodest
vhodná
ke změnědes
zur Veränderung
směru
schodů.
Treppenlaufs.
Mezipodesta
Zwischenpodest
vhodná
pro vyšší
ermöglicht
hohe
patra.
Geschosshöhen.
Podesty
se vypodkládají
zároveň
Die Podeste
werden mit sloupky
Stützen a
und
Verschraupřipevňují
stěně.
bungen anke
der
Wand stabilisiert.
28
Außentreppen
Vnější
schody
Konstruktionsarten
Druhy
konstrukcí
Variabilní
systémvon
DOLLE
Vámsparen
snižujeSie
náklady.
Naplánujte
si podle
kterou
Mit dem konstrukční
variablen System
DOLLE
Kosten.
Planen Sie
genauvýšky,
die Höhe,
potřebujete překonat, počet komponentů stavebnice a objednejte přesně tento počet. Systém
die zu überwinden gilt, und kaufen Sie die entsprechende Anzahl an Stufen. Das
začíná s jedním KITem o dvou nášlapech a je možné jej prodlužovat o jeden nášlap.
System startet mit einem Kit von zwei Stufen und lässt sich Stück für Stück verlängern.
4 4nášlapy
Zdvojená
nosná konstrukce
Doppelkonstruktion
Stufen
pro
výšku
podlaží
(GH)
stabilní
zdvojená
konstrukce
Doppelfür eine Geschosshöhe (GH) mit einer stabilen
74von
- 9074cm
s
s
hnědými
nášlapy
z Trimaxu
konstrutkion und
braunen
- 90 cm mit Gitterpororoštovými
nášlapy
Trimax-Stufen
roststufen
Podesta
Podest
řešení
změny
mit Podest
zursměru
Änderung
schodů
s
použitím
des Treppenlaufs podesty
Vnější schody
Außentreppen
29
Stufen
und Stufenauflagen
Druhy konstrukcí
Die stabile,
feuerverzinkte
Stabilní,
žárovězinkované
děrované
plechové
Lochblechstufe
für die
nášlapy
pro venkovní ist
DOLLE Spindeltreppen
točité
schody DOLLE
die preiswerte
Variante.
představují cenově
výhodnou variantu.
Trimax
ein Kunststoff.
Trimax ist
je specielní
plast.
Neklouzavý
materiál
Das
rutschfeste
Material
se osvědčuje
svými
überzeugt
durch
die Eigenvlastnostmi:
lze po
něm
schaften:
barfuß
begehbar,
chodit na boso,jerecyclenerezn
verrottungsfest,
oucí,recyklovatelný,snad
bar,
reinigungsfreundlich,
no se čistí,mrazuvzdorný,
frostsicher,
resistent gegen
odolný vůči hmyzu a
Insekten und Pilzbefall.
plísním.
Die
Gitterroststufen
Pororoštové
nášlapy
jsouAußentreppen
u venkovních schodů
für
sind
žárově zinkovány,
jsou feuerverzinkt
und rutsch
protiskluzové
hemmend
fürpro
denzajištění
sicheren
bezpečného
pohybu.
Auftritt.
Geeignet
für Jsou
den
vhodné jak
venkovní
Außenundpro
Innenbereich,
užití,
tak
i do interiérů např.
z.
B. in
Werkstätten.
do dílen.
30
Sicherheit
Bezpečnost
Kindersicherheitsgitter
Dětské
ochranné mřížky
Bezpečnost
je na
prvním
místě.Stelle.
Zejména
pro neposedné
děti.quirligen
Zabezbečte
si Vaše schody
Die Sicherheit
steht
an erster
Im Besonderen
für den
Nachwuchs.
pro
okamžiky,
kdy
je nemůžete
kontrolovat.Momenten.
DOLLE bezpečnostní
mřížky se nabízejí
Sichern
Sie Ihre
Treppen
bei unbewachten
DOLLE Sicherheitsgitter
gibt v
různých
provedeních
a
jsou
snadno
a
rychle
namontovány.
Mřížky
otevřete
hravě
jednou
es in verschiedenen Ausführungen und sie lassen sich schnellstens montieren. Mit
rukou
uvolněním
bezpečnostního
západky.
dem Einhand-Sicherheitsverschluss können Sie spielend die Gitter öffnen.
Mimochodem:
Bespečnostní für
mřížky
ke kamnům
řešením
pro každodenní život
Übrigens: Sicherheitsgitter
Kaminöfen
sindjsou
einedobrým
gute Hilfe
im Alltag.
v domácnosti.
Dětské
bezpečnostní
Kindersicherheitsmřížky
gitter mit Einhand-Sicherheitsverschluss
jednou rukou snadno
otevřete
bezpečnostní
zum Öffnen
und
západku a zavřete za
Schließen des Durchsebou průchod.
gangs
Míry
a údaje
Maße
und Angaben
Glossar
Slovník
Die folgenden Begriffe werden im Treppenbau immer benötigt.
U schodů a jejich montáži se budete setkávat s následujícími výrazy.
Geschosshöhe (G):
Sie bemisst sich von der Oberkante Fertigfußboden bis zur
Oberkante Fertigfußboden (OKFF bis OKFF)
Výška patra (G):
Měří se od horní hrany patra k horní straně hotové podlahy
Světlá výška (LH):
Vzdálenost od horní strany podlahy k spodní hraně stropu
Tlouštka stropu (D):
Síla stropní konstrukce
Rozložení (A):
Základna,
nimmt kterou zaberou schody v prostoru
Stropní otvor (LxB):
Deckenöffnung
(LxB):
Délka
a šířka
stropního
otvoru,
při kruhových tvarech pak průměr
Länge
und Breite
des
Deckenlochs,
Výška schodu (S):
Vzdálenost mezi horní hranou schodu k horní hraně následujícího
schodu
Abstand von Stufenoberkante bis Stufenoberkante
Lichte Raumhöhe (LH): (OKFF-OKFF)
Maß Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Unterkante
Decke
Deckenstärke (D):
Ausladung (A):
Steigungshöhe (S):
Zatočení:
Wendelung:
Stärke der Geschossdecke
Das Grundmaß, das die Treppe im Raum in Anspruch
Durchmesser bei Rundkonstruktionen
pravotočivé/levotočivé/přímé,
rechtslaufend / linkslaufend / gerade
1/4-zatočené nahoře nebo 1/4 zatočené dole a 1/2 zatočené
1/4-gewendelt oben oder 1/4-gewendelt unten und
1/2-gewendelt
31
DOLLE
DOLLEschody
Treppen
Für jedesvolba
Wohnambiente
richtige Wahl
Správná
pro obytnádie
prostředí
..bezpečná
cesta
vzhůru!
...der
sichere Weg
nach
oben!
Download

Slabikář schodů