PATENTOVÁ REŠERŠE
CO JE PATENT A K ČEMU SLOUŢÍ?
Patent je úřední dokument, který ţadateli
poskytuje právo na výhradní uţívání předmětu
vynálezu po určitou dobu v daném teritoriu.
 Patent je forma ochrany duševního vlastnictví a
má tedy všechny atributy vlastnictví jako
takového.

VÝHODY PATENTŮ JAKO PRIMÁRNÍHO
ZDROJE INFORMACÍ
Informační důleţitost patentů vyplývá z toho, ţe
předmět jeho ochrany musí být nový.
 Často vyuţívaná moţnost rychlého zveřejňování
patentových spisů (většinou do 18 měsíců) předurčuje
patent jako zdroj čerstvých informací z výzkumu

ZÁKLADNÍ KONCEPCE PATENTOVÉ
OCHRANY A PATENTOVÝCH DOKUMENTŮ

Patentovatelné vynálezy musí být:
světově nové
 výsledkem vynálezecké činnosti
 průmyslově vyuţitelné


Předmětem patentové ochrany nemůţe být:





vědecké teorie a matematické metody
pouhá vnější úprava výrobku (průmyslové vzory)
počítačové programy
plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní
činnosti
především vynálezy, které jsou v rozporu se zásadami
lidskosti a veřejné morálky
STRUKTURA PATENTU

Patentová přihláška musí obsahovat následující
části:





Stav techniky
Popis vynálezu, podstatu řešení, nebo zdokonaluje
stávající řešení deklarovaného problému
Podrobný popis řešení, konkrétní příklady, v případě
chemických patentů popis experimentálního
provedení
V případě chemických patentů vzorce sloučenin a
schémata chemických reakcí
Závěr patentové přihlášky obsahuje patentové nároky
(claims)
PATENTOVÉ ŘÍZENÍ
Podáním patentové přihlášky na patentový úřad
vzniká původci právo přednosti (právo
priority)
 Přijetím přihlášky je patentový úřad povinen
zahájit řízení o udělení patentu (viz schéma)

Sled kroků v průběhu patentového řízení (nejčastější model)

Informace o zveřejňování i veškerá ostatní
sdělení týkající se procesu patentového řízení
jsou publikovány v oficiálních věstnících
patentových úřadů. V ČR Věstník úřadu
průmyslového vlastnictví.
DRUHY PATENTOVÉHO DOKUMENTU

Patentová přihláška

A: dokumenty na první úrovni zveřejnění (přihlášky
bez průzkumu)
A1 zveřejněná přihláška spolu s rešeršní zprávou
 A2 přihláška bez rešeršní zprávy, ke které pak můţe být
rešeršní zpráva zveřejněna dodatečně pod označením A3

B: označuje druhou úroveň zveřejnění, coţ uţ bývá
udělený patent
 C


Patent

Nese kódové označení země nebo označení Evropský
patent (EP) nebo Mezinárodní patent (WO)
PATENTOVÉ RODINY

Pro soubor vzájemně příbuzných patentů se
pouţívá termín patentová rodina (Patent
family)
IDENTIFIKACE A BIBLIOGRAFICKÁ CITACE
PATENTŮ
Všechny státy označují patenty pořadových
číslem
 Kaţdý patent je identifikován označením země a
svým číslem

Podle starší konvence: Brit.760,309
 Podle současné konvence: GB 9132717

Je vhodné číslo patentu doplnit také rokem jeho
zveřejnění GB 9132717 (1998)
 Příklad citace z Chemical Abstracts:

Langlois, Anne (procter and Gamble Company, USA). Brit.
UK Pat. Appl. GB 2319177 A1 20 May 1998, 41 pp.
(English). (United Kingdom). APPLICATION: GB 9623380 11 Nov 1996.
MEZINÁRODNÍ PATENTOVÉ TŘÍDĚNÍ
Sekce (Sections)
Třídy (Classes)
Podtřídy (Subclasses)
Skupiny (Groups)
Podskupiny (Subgroups)
Na první úrovni je definováno 8 základních sekcí:
A: lidské potřeby (zemědělství, zemědělská chemie,
potravinářství, domácí potřeby, léčiva),
B: průmyslové techniky a doprava,
C: chemie a hutnictví,
D: textil a papír,
E: stavebnictví a hornictví,
F: mechanika, osvětlování a topení, zbraně, práce s trhavinami,
G: fyzika (včetně analytických metod),
H: elektrotechnika (včetně materiálů).
SPECIFIKA CHEMICKÝCH PATENTŮ
Předmětem daného dokumentu je často chemická
sloučenina nebo celá skupina chemických
sloučenin s podobnou základní strukturou, která
je různě modifikována
 Často se jedná o stovky nebo i tisíce chemických
individuí, které je nutno identifikovat jako
skupinu sloučenin
 K tomu slouţí obecné strukturní vzorce
(Markushovy vzorce)

SLEDOVÁNÍ PATENTOVÉ LITERATURY A
PATENTOVÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ
Primárním informačním zdrojem o patentových
dokumentech jsou úřední věstníky
patentových úřadů
 Věstníky jsou k dispozici v knihovnách
patentových úřadů nebo je lze objednat
 Sledování těchto zdrojů je značně pracné

ZÍSKÁVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ PATENTOVÝCH
DOKUMENTŮ
Plné texty konkrétních patentových dokumentů
lze získat v patentových knihovnách
patentových úřadů příslušných zemí
 Např. v patentové knihovně UPV v Praze je
zhruba 23 milionů patentových spisů z asi 27
států
 Úřad dnes umoţňuje získat plné texty
dokumentů prostřednictvím svých internetových
stránek

INTERNETOVÉ DATABÁZE PRO PATENTOVÉ
REŠERŠE

Chemical Abstracts


Je jedním z nejdůleţitějších sekundárních
informačních zdrojů o produkci patentových
dokumentů v chemii
Espacenet ([email protected]®) www.espacenet.com

Potřebujeme-li plný text patentu jehoţ číslo známe
(např. GB 2319177) stačí jeho číslo zadat na stránky
Evropského patentového úřadu
http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_
EP, na které je moţné se dostat i z našeho UPV
Úřad průmyslového vlastnictví České republiky
www.upv.cz
 http://www.patentstorm.us

VYHLEDÁVÁNÍ PATENTOVÝCH
DOKUMENTŮ, PATENTOVÉ REŠERŠE
Speciální patentové rešerše pak mají za úkol
vyhledat celé patentové rodiny a zjistit, ve
kterém státě nebo regionu je ten který výrobek
chráněn, coţ je velmi důleţité pro potenciální
export, dále zjišťování dat priority, jako
informace o otevření trhu pro určitý produkt nebo
skupinu produktů.
 Při ověřování novosti vynálezu musíme vzít v
úvahu i zdroje, které patenty ignorují (např.
Science Citation Index), protoţe pochopitelně i
zveřejnění ve vědeckých časopisech
znemožňuje podání patentové přihlášky

PŘÍKLAD PATENTOVÉ REŠERŠE V DATABÁZI
[email protected]
POUŢITÉ ZDROJE
Chemická informatika, Šilhánek J. (VŠCHT
Praha)
 www.espacenet.com
 www.upv.cz

Download

patentová rodina