NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – NUTRIČNÍ TERAPIE
Ceník nezdravotnických služeb – Výživová poradna
Cena v CZK
SLUŽBA
Informační schůzka
ROZSAH
CENA ZS*
Cena VP**
cca 15 minut
zdarma
zdarma
400
500
2900
4900
Představení služeb
Vstupní schůzka:
Kompletní vyšetření nutričního
stavu
max. 1 schůzka
Zhodnocení nutričního stavu a
návrh jídelního plánu
Program na 3 měsíce:
3 schůzky s jídelníčkem
60 minut
6 schůzek
Sestavení a doporučení nutričněterapeutického programu:
na 6 měsíců***
á 60 minut
Možnost kombinovat s
psychoterapií
4500
7500
Navazující program měření na
InBody – bez jídelníčku
Pro stávající klienty!
1900
2500
Program měření na InBody - bez
jídelníčku až po vstupní schůzce
Bez předchozího
programu!
3000
3900
800
1300
300
500
Konzultace s nutričním terapeutem
vč. možnosti analýzy InBody
6 x 30 minut
6 x 30 minut
á 60 minut
mimo předplacené programy
Na žádost klienta
Vypracování podrobné zprávy
Jinak tato služba v ceně
předplacených programů
Partnerská sleva
Při společné docházce
30 %
30 %
Skupinový kurz
Informace v ambulanci
--
--
Ceník platný od 1.9.2013
Vysvětlivky: ZS = zdravotní služba, cena je konečná.
VP = výživové poradenství, cena je uvedena vč. DPH
Indikace lékaře = může být provedena i našim lékařem pokud se klient přeregistruje
*důležité poznámky k poskytnutí služeb. Věnujte pozornost 2 straně ceníku.
Strana 1
ViaFit, s.r.o.
Sídlo: Botanická 606/24, Brno 602 00
Provozovna: Poliklinika - Zahradníkova 2/8, Brno 611 41
IČ: 283 08 689
IČZ:72 998 546
NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – NUTRIČNÍ TERAPIE
Ceník nezdravotnických služeb – Výživová poradna
*Důležité poznámky k poskytnutí zdravotnické služby:
Tato cena je dle §58 zákona 235/2004Sb.o DPH osvobozena od DPH
** Tato cena je za ne-zdravotnickou službu ve výživové poradně (VP) včetně DPH bez indikace lékaře.
 Výživová poradna společnosti ViaFit,s.r.o., poskytuje specializované poradensko-edukační služby v
oblasti výživy a prevence rozvoje obezity. Všechny služby v rámci této poradny jsou odborně
garantované a poskytované nutričními terapeutkami s kvalifikací pro práci bez odborného dohledu ve
zdravotnických zařízeních od Ministerstva zdravotnictví ČR a s vyšší nebo vysokoškolskou kvalifikaci
v oboru nutriční terapeut. V rámci výživové poradny neposkytujeme zdravotnické služby
 ***Sestavení individuálního jídelního plánu s průběžnou diagnostikou na lékařském přístroji InBody
230 s ucelenou nutriční terapií vedenou zdravotnickým pracovníkem – nutričním terapeutem
s léčebným cílem optimalizace zdravotního stavu, metabolismu a složení těla klienta s plnou indikací a
kontrolou odesílajícího lékaře s délkou trvání 3 měsíce nebo v rámci uceleného programu pro klienty
s vyššími redukčně – terapeutickými cíli na 6 měsíců. Sestavování individuálních jídelních plánů
nutričním terapeutem je podmíněno indikací lékaře dle §15 Zákona o nelékařských zdr. povoláních a
dle §14 Vyhlášky o činnostech. Žádankou lékař tuto službu indikuje a objednává pro pacienta. /žádanky
ke stažení viz. www.viafit.cz/ Bez této žádanky může být služba poskytnuta pouze jako poradenství bez
dohledu lékaře, čemuž odpovídá cena v kolonce (VP)
 Lékař vyplněním žádanky indikuje nutriční terapii jako zdravotnickou službu dle Zákona č.
372/2011Sb./Zákon o zdravotních službách/. Tyto služby jsou pak osvobozeny od DPH. Ceny jsou pro
klienty v tomto případě konečné.
 Po dohodě s jednatelem lze z výše uvedených programů a cen připravit individuální balíček služeb
v různém rozsahu, obsahu a za individuální cenu, dle potřeb zájemce. Velmi výhodná je kombinace
s psychoterapií či dalšími službami.
 Naše poradenství není zatíženo jakoukoliv snahou o prodej, nabídku a propagaci doplňků stravy ani
jiných podobných metod. Zázraky neslibujeme!
 Ceny ze slevových akcí, slevy pro partnery a další akce, nelze kombinovat! Vždy lze využít pouze jedné
varianty slevy. Pro výpočet slev se vždy vychází z aktuálního ceníku platného ke dni uzavření smlouvy
o poskytnutí služby.
 Programy s léčebným a preventivním cílem a s indikací lékaře poskytujeme jako zdravotnickou službu
pouze v rámci ambulance nutriční terapie za specifických podmínek dle Zákona o zdravotních službách
č.372/2011Sb.
 Všechny služby jsou limitovány časovým pásmem jednoho roku od zakoupení, během, kterého klient
buď službu zcela využije, nebo mu propadá nevyužitá. Zakoupením je považováno datum podpisu
smlouvy o poskytnutí služby společností ViaFit,s.r.o.
 Storno předplaceného programu je možné nejpozději na 2. konzultaci programu. Klient musí písemně
požádat o ukončení programu a následně již nemá nárok na dočerpání žádných služeb. Storno poplatek
je 30 % z celkové částky zaplaceného programu, vratka je splatná do 30 dnů od projednání žádosti
klienta jednatelem ViaFit,s.r.o.
 ViaFit,s.r.o., si vyhrazuje právo odmítnout klienta a službu neposkytnout bez udání důvodů!
*
Odborný zástupce a garant pro provoz ambulance nutriční terapie: PhDr. Robert Chytka
Schválil: PhDr. Robert Chytka – jednatel, statutární orgán ViaFit,s.r.o.
Strana 2
ViaFit, s.r.o.
Sídlo: Botanická 606/24, Brno 602 00
Provozovna: Poliklinika - Zahradníkova 2/8, Brno 611 41
IČ: 283 08 689
IČZ:72 998 546
Download

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ – NUTRIČNÍ