HR
CS
ET
Upute za uporabu
Návod k použití
Kasutusjuhend
Perilica rublja
Pračka
Pesumasin
ZWQ 36101
2
15
27
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prilagođavanje vlastitim potrebama _ _ _ _
Kako obaviti ciklus pranja? _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programi pranja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
4
5
5
7
8
Neispravnosti u radu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Deterdženti i dodaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Potrošnja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Zaštita okoliša _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Pažljivo pročitajte ove stavke prije postavljanja i uporabe uređaja. Čuvajte ove
upute za uporabu uz uređaj.
Opća sigurnost
• Nemojte vršiti ni pokušavati vršiti preinake
na uređaju. Time biste sami sebe doveli u
opasnost.
• Prije pokretanja programa pranja uvjerite
se da ste izvadili sve kovanice, sigurnosne
igle, broševe, vijke itd. Ako ostanu u rublju,
oni mogu teško oštetiti uređaj.
• Koristite preporučenu količinu deterdženta.
• Male predmete (čarape, pojaseve itd.) stavite zajedno, u malu lanenu vrećicu ili
jastučnicu.
• Nakon korištenja uređaja iskopčajte utikač i
zatvorite dovodnu slavinu.
• Obavezno iskopčajte uređaj iz napajanja
prije čišćenja ili održavanja.
• Nemojte strojno prati odjeću sa žicama, nedovršenim ili rastrganim materijalom.
Postavljanje
• Raspakirajte ili zatražite da vam uređaj raspakiraju odmah nakon dostave. Provjerite
da izvana na uređaju nema nikakvih oštećenja. Prijavite sva oštećenja u prijevozu
svom trgovcu.
• Prije postavljanja uređaja izvadite sve transportne vijke i ambalažu.
• Spajanje na vodovodnu mrežu mora izvršiti
kvalificirani vodoinstalater.
2
• Ako vaš kućni električni krug treba prilagoditi da bi se omogućilo ukopčavanje uređaja, neka to obavi kvalificirani električar.
• Nakon postavljanja uvjerite se da električni
kabel nije ukliješten ispod uređaja.
• Ako uređaj postavljate na podu koji je
prekriven sagom, uvjerite se da sag ne zapriječava neki ventilacijski kanal u podnožju uređaja.
• Uređaj treba opremiti električnim utikačem
s uzemljenjem u skladu s propisima.
• Prije priključivanja uređaja na napajanje,
pažljivo pročitajte upute u poglavlju pod
naslovom "Električni priključak".
• Zamjenu električnog kabela smije izvršiti
isključivo ovlašteni servisni tehničar.
• Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja nastala uslijed
nepropisnog postavljanja.
Mjere predostrožnosti protiv smrzavanja
Ako je vaš uređaj izložen temperaturama
ispod 0°C, morate poduzeti mjere predostrožnosti koje slijede:
• Zatvorite slavinu i odvojite dovodnu cijev.
• Stavite kraj te cijevi i odvodne cijevi u pliticu na podu.
• Odaberite program izbacivanja vode i ostavite ga da se odvija do kraja ciklusa.
• Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja
okretanjem programatora na "Stop" .
• Izvucite utikač iz utičnice za napajanje.
• Vratite na mjesto dovodnu i odvodnu cijev.
www.zanussi.com
Na taj način će preostala voda u cijevima
isteći i spriječiti stvaranje leda koji bi mogao
oštetiti uređaj.
Prije ponovnog uključivanja uvjerite se da je
uređaj postavljen u području gdje se temperatura neće spustiti ispod točke zamrzavanja.
Uporaba
• Vaš uređaj namijenjen je uobičajenoj
uporabi u kućanstvu. Nemojte koristiti ovaj
uređaj u trgovačke ili industrijske svrhe niti
u bilo koju drugu svrhu.
• Prije pranja pogledajte upute na etiketi
svakog komada rublja.
• Nemojte stavljati u perilicu rublja predmete
s kojih ste uklanjali mrlje benzinom,
alkoholom, trikloretilenom itd. Ako ste koristili takve odstranjivače mrlja, čekajte dok
proizvod ne ishlapi prije stavljanja tih
predmeta u bubanj.
• Ispraznite džepove i ispružite predmete .
• Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe sa
smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim
funkcijama (uključujući djecu) te osobe bez
iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili ako su dobile upute vezane uz korištenje uređaja od osobe koja je odgovorna
za njihovu sigurnost.
Djecu je potrebno nadzirati kako biste osigurali da se ne igraju s uređajem.
Opis proizvoda
1
1. Upravljačka ploča
2. Ručka poklopca
3. Podesiva nožica za niveliranje
2
3
www.zanussi.com
3
Upravljačka ploča
1
1. Programator
2. Tipke i njihove funkcije
3. Zaslon
2
3
4
5
6
4. Svjetlo "Vrata zaključana"
5. Tipka "Početak/Pauza"
6. Tipka "Odgođeni početak rada"
Pretinci spremnika
Pretpranje
Pranje
Omekšivač (nemojte puniti preko oznake MAX M )
Prilagođavanje vlastitim potrebama
Sigurnosna blokada za djecu
Ova opcija omogućuje dvije vrste zaključavanja:
• ako je opcija aktivirana nakon što je ciklus
pokrenut, nije moguća promjena opcija ili
programa.
Ciklus se odvija i morate deaktivirati opciju
kako biste pokrenuli novi ciklus.
• ako opciju aktivirate prije pokretanja
ciklusa, uređaj se ne može pokrenuti.
Za uključivanje sigurnosne blokade za djecu,
i
uključite uređaj i istovremeno pritisnite
sve dok se simbol potvrde
ne prikaže
4
na zaslonu. Uređaj memorira odabir ove opcije. Za isključivanje sigurnosne blokade za
djecu ponovite postupak.
Zvučni signali
Uređaj je opremljen zvučnim uređajem, koji
se oglašava u slijedećim slučajevima:
• na kraju ciklusa
• u slučaju nepravilnog rada.
Za isključivanje uključite uređaj i istovremeno
i
sve dok se ne začuje
pritisnite tipke
zvučni signal bip. Signal se uključuje samo
ako se pojavi pogreška. Za ponovno uključivanje ponovite isti postupak.
www.zanussi.com
Kako obaviti ciklus pranja?
Prva uporaba
• Osigurajte da spojevi struje i vode budu u skladu s uputama za postavljanje.
• Izvadite umetak od polistirola i sve
druge predmete iz bubnja.
• Obavite jedan početni ciklus pranja na
90°C bez rublja, ali s deterdžentom,
radi čišćenja spremnika za vodu.
Svakodnevna uporaba
Stavljanje rublja
• Otvorite poklopac
uređaja.
• Otvorite bubanj
pritiskom na tipku
A
A: dva kapka automatski se
otključavaju.
• Stavite rublje, zatvorite bubanj i
poklopac perilice rublja.
Upozorenje Prije zatvaranja poklopca
uvjerite se da je bubanj ispravno
zatvoren :
• Kada su zatvoreni kapci,
• tipka za blokiranje A se otpušta.
Omjer sredstava za pranje
Stavite dozu sredstva za pranje u odjeljke za
i predpranje
ako ste odabrali oppranje
ciju “predpranje”. Po potrebi ulijte omekšivač
rublja u odjeljak .
Odabir programa
Okrenite programator na željeni program.
bljeska zeleno.
Tipka “Start/Pauza”
Ako okrenete programator na drugi program
dok je prethodno odabrani ciklus pokrenut,
uređaj će zanemariti novi odabir. “Err” bljeska
nekoliko sekundi
a tipka “Start/Pause”
bljeska crveno.
Odabir brzine centrifuge
za promjenu
Pritisnite tipku "Centrifuga"
brzine centrifuge, ako želite da se vaše rublje
centrifugira brzinom drugačijom od one koju
je odabrao uređaj. Možete odabrati i opciju “
.
Zadržavanje vode”
www.zanussi.com
Za maksimalnu brzinu centrifuge pogledajte
odlomak “Programi pranja”.
Zadržavanje vode
Odabirom ove funkcije, voda posljednjeg ispiranja ne prazni se kako bi se spriječilo gužvanje tkanina.
Po završetku programa, ako ste odabrali “
, trebate odabrati
Zadržavanje vode”
"Centrifuga"
ili "Pražnjenje"
kako bi
ciklus završio i uređaj izbacio vodu.
Odabir opcija
Razne opcije morate odabrati nakon što ste
odabrali program, a prije pritiska na tipku
(vidi "Tablicu programa")
"Start/Pauza"
Pritisnite željenu/e tipku/e; uključuje se odgovarajuće svjetlo. Ako ponovno pritisnete,
svjetla se isključuju. Ako neku od opcija ne
možete kombinirati s odabranim programom,
na zaslonu trepti "Err", a tipka "Start/Pauza"
bljeska crvenim svjetlom.
Opcija "Predpranje"
Uređaj izvodi program predpranja pri maks.
30°C.
Opcija “Super brzo”
Vrijeme pranja skratit će se ovisno o odabranom programu.
Opcija "Eko"
Ta opcija omogućuje vam odabir programa s
nižom temperaturom koji je jednako učinkovit
kao i program s višom temperaturom.
Opcija „Lako glačanje“
Ako odaberete tu opciju, rublje će se lagano
prati i centrifugirati kako bi se spriječilo gužvanje. Time se olakšava glačanje.
5
Opcija „Dodatno ispiranje“
Perilica rublja će dodati jedno ili više ispiranja
tijekom ciklusa. Ova se opcija preporučuje za
ljude s osjetljivom kožom te u područjima s
mekanom vodom.
“Odgoda početka”
Ta opcija omogućuje odgodu početka programa pranja u razmacima od 30, 60 i 90
minuta te od 2 do 20 sati. Odabrano vrijeme
odgode pojavljuje se na zaslonu nekoliko
sekundi.
Možete promijeniti ili poništiti vrijeme odgode
početka u bilo kom trenutku prije nego pritis, ponovnim prinete tipku "Start/Pauza"
(0’ oztiskom na tipku "Odgoda početka"
načava neposredno pokretanje)
a
Ako ste već pritisnuli tipku "Start/Pauza"
želite promijeniti ili poništiti odgodu početka,
postupite kako slijedi:
• Za poništavanje odgode početka i neposredno pokretanje ciklusa, pritisnite "Start/
a zatim “Odgoda početka”
.
Pauza"
za
Pritisnite tipku „Početak/Pauza“
pokretanje ciklusa.
• Za promjenu odgode putem tajmera, morate proći kroz položaj “Stop” i ponovno
programirati ciklus.
Za vrijeme odgode početka poklopac će biti
blokiran. Ako ga trebate otvoriti, morate privremeno zaustaviti perilicu pritiskom tipke “
. Nakon ponovnog zatvaPočetak/Pauza”
ranja poklopca, pritisnite tipku „Početak/Pau.
za“
Pokretanje programa
za počePritisnite tipku „Početak/Pauza“
tak ciklusa; uključuje se odgovarajuće zeleno
svijetli (vrata su
svjetlo. Indikator
zaključana). Normalno je da se programator
ne okreće tijekom trajanja ciklusa. Preostalo
vrijeme pojavljuje se na zaslonu. Ako je oda-
6
brana odgoda početka, na zaslonu počinje
odbrojavanje.
Odvodna pumpa može kratko vrijeme raditi kada se uređaj puni vodom.
Prekidanje programa
Dodavanje odjeće tijekom prvih 10 minuta
svjetlo isključeno, možete dodati
Kad je
rublje na sljedeći način. Pritisnite tipku "Start/
: dok je uređaj pauziran, svijetli
Pauza"
odgovarajuća zelena lampica. Poklopac je
moguće otvoriti približno 2 minute nakon zaustavljanja perilice. Ponovno pritisnite tipku
za nastavak programa.
„Početak/Pauza“
Izmjena programa u tijeku
Prije bilo kakvih izmjena trenutnog programa,
morate staviti perilicu rublja u stanje pauze
pritiskom tipke „Početak/Pauza“.
Ako
izmjenu nije moguće izvršiti, na zaslonu trenekoliko
peri "Err", a tipka "Start/Pauza"
sekundi treperi crveno. Ako i dalje želite
promijeniti program, potrebno je prvo otkazati
trenutni program (pogledajte u nastavku).
Otkazivanje programa
Ako želite poništiti program, okrenite programator na položaj “Stop"
Završetak programa
Perilica se automatski zaustavlja; tipka „Pose isključuje i prikazano je
četak/Pauza“
. Poklopac je moguće otvoriti približno 2
minute nakon zaustavljanja perilice. Svijetlo
je isključeno. Okrenite programator na
položaj “Stop” . Izvadite rublje iz perilice.
Izvucite kabel napajanja iz utičnice i zatvorite
dovod vode.
Stanje pripravnosti: kad je program završen
nakon nekoliko minuta aktivirat će se sustav
za uštedu energije. Osvjetljenje zaslona je
smanjeno. Pritiskom bilo koje tipke uređaj
izlazi iz načina rada za uštedu energije.
www.zanussi.com
Programi pranja
Program / Vrsta pranja
Količina
Raspoložive opcije
Pamuk1) (30° - 90°): Bijelo ili šareno, npr.
uobičajeno prljava radna odjeća, posteljina,
stolnjaci, donje rublje, ručnici.
Maks. brzina centrifuge: 1000 o/min
6 kg
Zadržavanje vode, Pretpranje, Super
brzo2), Ekonomično 3), Lako glačanje,
Dodatno ispiranje, Odgoda početka
Sintetika (30° - 60°): Sintetičke tkanine,
donje rublje, šarene tkanine, košulje koje se ne
glačaju, bluze.
Maks. brzina centrifuge: 900 o/min
2,5 kg
Zadržavanje vode, Pretpranje, Super
brzo2), Eko3), Lako glačanje, Dodatno
ispiranje, Odgoda početka
Osjetljivo rublje (30° - 40°): Za sve
osjetljive materijale, na primjer zastore.
Maks. brzina centrifuge: 700 o/min
2,5 kg
Zadržavanje vode, Pretpranje, Super
brzo. Dodatno ispiranje, Odgoda početka
Vuna (30° - 40°): Strojno periva vuna s
etiketom „čista nova vuna, strojno periva, ne
skuplja se“.
Maks. brzina centrifuge: 1000 o/min
1,0 kg
Zadržavanje vode, Odgoda početka
Ručno pranje (
hladno - 40°): Vrlo
osjetljivi predmeti s oznakom "prati ručno".
Maks. brzina centrifuge: 1000 o/min
1,0 kg
Zadržavanje vode, Odgoda početka
Traper (60°): Za pranje odjeće od trapera.
Aktivirana je opcija Dodatnog ispiranja.
Maks. brzina centrifuge: 1000 o/min
3,0 kg
Zadržavanje vode, Pretpranje, Lako
glačanje, Odgoda početka
Sportska odjeća (40°): Za jako prljavu
odjeću za sportove na otvorenom. Aktivirana je
opcija pretpranja.
Maks. brzina centrifuge: 900 o/min
2,5 kg
Zadržavanje vode, Dodatno ispiranje,
Odgoda početka
Zavjese (40°): Za pranje zastora. Aktivirana je opcija pretpranja.
Maks. brzina centrifuge: 700 o/min
2,5 kg
Zadržavanje vode, Dodatno ispiranje,
Odgoda početka
Namakanje (30°): 4) Namakanje vrlo
prljavog rublja. Bubanj se zaustavlja pun vode.
6 kg
Odgoda početka
Ispiranja: Na ovom programu možete
isprati rublje oprano na ruke.
Maks. brzina centrifuge: 1000 o/min
6 kg
Zadržavanje vode, Lako glačanje, Dodatno ispiranje, Odgoda početka
Izbacivanje vode: Obavlja ciklus
pražnjenja nakon Zadržavanja vode.
6 kg
Centrifuga: Ciklus centrifuge od 500 do
1000 nakon opcije zadržavanje vode.
6 kg
Odgoda početka
1) Standardni programi za vrijednosti razine potrošnje energije
U skladu s direktivom 1061/2010, "Pamuk EKO 60 °C s opcijom EKO" i "Pamuk 40 °C s opcijom EKO"
predstavljaju "standardni program za pranje pamuka na 60 °C" i "standardni program za pranje pamuka
na 40 °C". To su najučinkovitiji programi po pitanju potrošnje vode i energije za pranje normalno
uprljanog pamučnog rublja.
www.zanussi.com
7
Temperatura vode u određenoj fazi pranje može se razlikovati od nazivne temperature odabranog
programa.
2) Nije dostupno s opcijom Ekonomičnog rada.
3) Nije dostupno kod programa s temperaturom od 40°C ili višom.
4) Stavite deterdžent u označeni odjeljak
.
Čišćenje i održavanje
Iskopčajte uređaj prije čišćenja.
Uklanjanje kamenca iz uređaja
Za uklanjanje kamenca iz uređaja koristite
prikladan proizvod koji ne nagriza površine,
namijenjen perilicama rublja. Na etiketi proizvoda pročitajte koje se količine preporučuju i
koliko često treba uklanjati kamenac.
Izvana
Koristite toplu vodu i sapun za čišćenje uređaja izvana. Nemojte upotrebljavati metilirani
alkohol, razrjeđivače ili slične proizvode za
čišćenje kućišta.
1
2
4
3
6
5
Pretinci spremnika
Za čišćenje učinite slijedeće :
8
3
1
2
7
9
4
10
Ispusni filtar
Redovno čistite ispusni filtar koji se nalazi na
dnu bubnja:
CLACK
11
CLACK
Filteri dovoda vode
Očistite ih na sljedeći način:
8
www.zanussi.com
Neispravnosti u radu
Izvršili smo brojne provjere vašeg uređaja
prije nego što je izašao iz tvornice. Ako ipak
primijetite neku neispravnost, prije pozivanja
Problemi
post-prodajne službe molimo vas da pročitate
donje odlomke.
Uzroci
Uređaj se ne pokreće ili
ne uzima vodu:
• uređaj nije ispravno ukopčan, neispravne su električne instalacije, postoji
problem s napajanjem,
• poklopac uređaja i vrata bubnja nisu dobro zatvoreni,
• nije odabrana ispravna naredba za početak programa,
• došlo je do prekida dovoda vode, zatvorena je slavina za dovod vode,
• filteri ulaza vode su zaprljani (pogledajte "Čišćenje i održavanje").
Uređaj se puni vodom, ali
odmah izbacuje vodu:
• luk u obliku slova U za odvod vode je prenisko pričvršćen (vidi odjeljak
"Postavljanje").
Uređaj ne ispire rublje ili
se ne prazni:
• crijevo za odvod vode je začepljeno ili savijeno,
• hvatač predmeta je blokiran (pogledajte "Čišćenje i održavanje"),
• aktiviran je detektor neujednačenosti tereta: rublje nije ravnomjerno raspoređeno u perilici,
• odabrali ste program „Izbacivanje vode“ ili „Noćni ciklus“ ili opciju „Zadržavanje vode“,
• neprikladna visina odvodnog U-elementa.
Perilica ne centrifugira:
• problemi s uravnoteženjem rublja u bubnju: dodajte više rublja ili ručno
raporedite predmete u bubnju.
Pronašli ste tragove vodeoko uređaja:
•
•
•
•
previše deterdženta uzrokovalo je prelijevanje pjene,
deterdžent nije namijenjen za strojno pranje,
odvodni luk u obliku slova U nije pravilno zakačen,
propušta crijevo za dovod vode.
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući:
•
•
•
•
deterdžent nije namijenjen za strojno pranje,
u bubnju je previše rublja,
neprikladan ciklus pranja,
nema dovoljno deterdženta.
www.zanussi.com
9
Problemi
Uzroci
Uređaj vibrira i bučno radi:
• niste uklonili svu ambalažu iz perilice (pogledajte odjeljak "Postavljanje"),
• uređaj nije u ravnini i nije uravnotežen (pogledajte odjeljak "Postavljanje"),
• uređaj je postavljen preblizu zida ili namještaja,
• rublje nije ravnomjerno raspoređeno u bubnju, količina rublja je premala.
• uređaj radi u razdoblju, buka će s vremenom nestati.
Ciklus pranja je predug:
•
•
•
•
filteri dovoda vode su zaprljani (pogledajte "Čišćenje i održavanje"),
došlo je prekida električnog napajanja ili dovoda vode,
temperatura vode niža je od uobičajene,
aktiviran je sigurnosni sustav za detekciju pjene (previše sredstva za
pranje) i perilica je počela ispuštati pjenu,
• aktiviran je detektor neujednačenosti tereta: dodana je dodatna faza kako
bi se rublje ravnomjernije rasporedilo u bubnju.
Uređaj prestaje s radom
tijekom ciklusa pranja:
• neispravno napajanje električnom energijom ili dovod vode,
• odabrana je opcija "Zadržavanje vode",
• vrata bubnja su otvorena.
Poklopac se ne otvara po
završetku ciklusa:
• temperatura u uređaju je previsoka,
• poklopac se otključava 1 do 2 minute po završetku ciklusa.
Pogreška
se
prikazuje na zaslonu1) i
bljeska crvena tipka
„Start/Pauza“ 2) :
• poklopac nije ispravno zatvoren.
Na zaslonu se prikazuje
šifra pogreške „
“
1)i treperi crvena tipka
„Start/Pauza“2):
• zamka za predmete se začepila,
• crijevo za odvod vode je začepljeno ili savijeno,
• crijevo za odvod vode je pričvršćeno previsoko (pogledajte „Postavljanje“),
• odvodna pumpa je blokirana,
• cijevni nastavci su blokirani.
Na zaslonu se prikazuje
šifra pogreške „
“ 1)i
treperi crvena tipka „Start/
Pauza“2):
• zatvorena je slavina za vodu,
• dovod vode je prekinut.
Nakon ulijevanja u
spremnik, omekšivač
protječe izravno u bubanj:
• razina omekšivača prešla je oznaku MAX.
1) Kod nekih modela, mogu se oglasiti zvučni signali
2) Nakon rješavanja problema, pritisnite tipku „Start/Pauza“ kako biste ponovno pokrenuli prekinuti
program.
Deterdženti i dodaci
Koristite samo deterdžente i dodatke
namijenjene upotrebi u perilici rublja. Ne preporučujemo miješanje različitih vrsta deter10
dženata. To može dovesti do loših rezultata
pranja. Kod korištenja deterdženata u prahu
nema ograničenja. Upotrebljavajte tekuće dewww.zanussi.com
terdžente za pranje na niskim temperaturama. Tekući deterdžent ne smijete upotrebljavati ste odabrali pretpranje. Za cikluse
bez pretpranja, ulijte tekući deterdžent izravno u bubanj ili koristite poseban dozirajući
uređaj (isporučuje ga proizvođač deterdženta). Deterdžente u tabletama ili one u dozama
morate staviti u pretinac za deterdžent u
spremniku na vašem uređaju.
Tehnički podaci
DIMENZIJE
Visina
Širina
Dubina
850 mm
400 mm
600 mm
PRIKLJUČNI NAPON / FREKVENCIJA
POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
OSIGURAČ
230 V / 50 Hz
2300 W
10 A
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih čestica i vlage
IPX4
Dovod vode
Hladna voda
TLAK VODE
Minimalno
Maksimalno
0,05 MPa (0,5 bara)
0,8 MPa (8 bara)
Spajanje na dovod vode
Tip 20/27
Potrošnja
Podaci u ovoj tabeli su približni. Razni čimbenici mogu promijeniti podatke: količina i vrsta
rublja, voda i temperatura okoline.
Programi
Količina
rublja
(kg)
Potrošnja
električne energije (kWh)
Potrošnja vode
(u litrama)
Približno
trajanje programa (u minutama)
Preostala
vlaga (%)1)
Pamuk 60 °C
6
1.30
62
145
60
Pamuk 40 °C
6
0.75
62
120
60
Sintetika 40 °C
2,5
0.65
48
80
37
Osjetljivo 40 °C
2,5
0.55
53
70
37
1
0.40
48
54
32
Vuna/Ručno
pranje 30 °C
Standardni programi za pamuk
Standardni program za pamuk
na 60 °C
6
1.03
48
224
60
Standardni program za pamuk
na 60 °C
3
0.78
41
150
60
www.zanussi.com
11
Programi
Količina
rublja
(kg)
Potrošnja
električne energije (kWh)
Potrošnja vode
(u litrama)
Približno
trajanje programa (u minutama)
Preostala
vlaga (%)1)
3
0.60
42
138
60
Standardni program za pamuk
na 40 °C
1) po završetku faze centrifugiranja.
Način rada Off (W)
Način rada Left On (W)
0.10
1.60
Postavljanje
Uklonite svu ambalažu za zaštitu u prijevozu
prije prve upotrebe. Čuvajte za slučaj budućeg prijevoza: prevoženjem neosiguranog
uređaja moglo bi doći do oštećenja unutrašnjih dijelova, što će uzrokovati curenje i
loš rad. Uređaj se također može oštetiti i fizičkim dodirom.
Razvezivanje
A
B
A
C
D
Uklanjanje ambalaže
1
1
2
2
2
B
1 B
2
1
1
D
2
Sačuvajte prijenosne Za postavljanje urevijke za slučaj da
đaja u razini susjedprenosite uređaj.
nog namještaja,
odrežite ove plastične komade.
12
www.zanussi.com
Dovod vode
zraka na kraju cijevi, kako bi se izbjegla
opasnost od sifonskog učinka.
Odvodna cijev ni u kom slučaju ne smije biti
rastegnuta. Ako je prekratka, obratite se
stručnjaku.
90O
U slučaju potrebe
pomaknite crijevo
dovoda vode kako je
prikazano na slici.
Kako biste to napravili, otpustite prstenastu maticu crijeva
i postavite dovodno
crijevo vode prema
dolje, kako je
prikazano na slici.
Ponovno zategnite
maticu i provjerite da
ne curi.
Otvorite slavinu dovoda vode. Provjerite da nema propuštanja. Crijevo za
dovod vode ne smije
se produživati. Ako
je crijevo prekratko,
obratite se servisu.
Odvod vode
Namjestite luk u obliku
slova U na odvodnu
cijev. Sve stavite na
mjesto izlijevanja (ili u
slivnik), na visini
između 70 i 100 cm.
Osigurajte da bude
čvrsto namješteno.
Treba omogućiti ulaz
min
70 cm
Električni priključak
Ova se perilica rublja smije priključiti samo na
jednofazno napajanje od 230 V. Provjerite
jačinu osigurača: 10 A za 230 V. Uređaj se
ne smije priključivati pomoću produžnog voda
ni višestruke utičnice. Osigurajte da utikač
bude uzemljen i u skladu s važećim propisima.
Namještanje
Namjestite uređaj na ravnu i tvrdu površinu,
na mjestu s dobrom ventilacijom. Osigurajte
da uređaj ne dodiruje zid ili drugi namještaj.
Točnim niveliranjem izbjegavaju se vibracije i
buka te sprječava pomicanje uređaja tijekom
rada.
max
100 cm
Zaštita okoliša
Rashodovanje uređaja
Svi materijali na kojima se nalazi simbol
mogu se reciklirati. Odlažite ih u reciklažnim dvorištima (raspitajte se u
gradskom uredu) za sakupljanje i recikliranje.
Pri odlaganju uređaja izvadite sve dijelove
koji bi mogli predstavljati opasnost po druge
osobe: prerežite električni kabel u podnožju
uređaja.
www.zanussi.com
Simbol
na proizvodu ili na pakiranju
pokazuje da se ovaj proizvod ne smije
odlagati u uobičajeni kućanski otpad.
Umjesto toga, treba ga odnijeti na odgovarajuće mjesto za sakupljanja električnih i
elektroničkih uređaja za recikliranje. Propisnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći
ćete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i zdravlje ljudi, koje bi
moglo uzrokovati neodgovarajuće rukovanje
otpadom ovog proizvoda. Detaljnije in13
formacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti u mjesnom uredu, odlagalištu otpada
iz kućanstva ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Zašita okoliša
Za zaštitu vode i uštedu energije, a time i
zaštitu okoliša, preporučujemo slijedeće:
14
• kad god je to moguće, iskoristite puni kapacitet uređaja i izbjegavajte djelomičnu napunjenost.
• Programe pretpranja i namakanja koristite
jedino za vrlo prljavo rublje.
• Koristite deterdžent u količini koja je
prikladna tvrdoći vode, količini rublja za
pranje i zaprljanosti rublja.
www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vlastní nastavení _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jak spustit cyklus praní? _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prací programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
16
17
18
18
20
21
Problémy při provozu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prací prostředky a přísady _ _ _ _ _ _ _ _
Technické parametry _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Údaje o spotřebě _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Životní prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22
23
24
24
25
26
Zmĕny vyhrazeny.
Bezpečnostní informace
Před instalací a používáním tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte následující body. Tento návod k použití uložte u spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Tento spotřebič neupravujte ani se jej nepokoušejte upravovat. Bylo by to nebezpečné.
• Dbejte na to, aby před spuštěním pracího
programu byly z prádla odstraněny všechny mince, zavírací špendlíky, brože,
šrouby atd. Pokud by zůstaly v prádle, mohly by pračku vážně poškodit.
• Používejte doporučené množství pracího
prostředku.
• Malé kousky prádla (ponožky, opasky atd.)
vložte společně do malého plátěného vaku
nebo do povlečení na polštář.
• Po používání spotřebiče zavřete vodovodní
kohout a odšroubujte přívodní hadici.
• Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte
spotřebič od elektrické sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi ani nezaobroubené nebo natržené oděvy.
Instalace
• Spotřebič vybalte nebo požádejte o jeho
vybalení hned při jeho dodání. Zkontrolujte,
zda není vnější povrch pračky jakkoli poškozen. Veškerá poškození během přepravy nahlaste maloobchodnímu prodejci.
• Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.
• Připojení k přívodu vody musí být provedeno kvalifikovaným instalatérem.
www.zanussi.com
• Potřebuje-li vaše domácí elektrická instalace úpravu umožňující připojení spotřebiče,
využijte služeb kvalifikovaného elektrikáře.
• Dbejte na to, aby napájecí šňůra nebyla po
instalaci zachycena pod spotřebičem.
• Je-li spotřebič instalován na podlaze pokryté kobercem, dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací otvory umístěné na základně spotřebiče.
• Spotřebič musí být opatřen uzemněnou síťovou zástrčkou, která odpovídá předpisům.
• Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny v kapitole nazvané "Připojení k elektrické síti".
• Výměnu napájecí šňůry smí provést pouze
autorizovaný servisní technik.
• Výrobce nemůže být zodpovědný za žádné
škody vyplývající z nesprávné instalace.
Opatření na ochranu před mrazem
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám nižším
než 0 °C, musí být provedena následující
bezpečnostní opatření:
• Zavřete vodovodní kohout a odpojte
přívodní hadici.
• Vložte konec této hadice a vypouštěcí hadice do nádoby postavené na podlaze.
• Zvolte program vypouštění a nechejte jej
běžet až do konce cyklu.
• Otočením voliče programu do polohy
"Stop" odpojte pračku od elektrické sítě.
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
15
• Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na
místo.
Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a
zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil
pračku.
Před opětovným zapnutím pračky zajistěte,
aby byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod bod mrazu.
Použití
• Tento spotřebič je určen k normálnímu
použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ke
komerčním, průmyslovým, ani žádným jiným účelům.
• Před praním si prohlédněte pokyny na štítku každého kusu prádla.
• Do pračky nedávejte kusy oděvu, ze kterých byly skvrny odstraňovány benzínem,
alkoholem, trichlorethylenem apod. Jestliže
jste takové odstraňovače skvrn použili, počkejte, až se tyto látky odpaří, a teprve pak
vložte oděvy do bubnu pračky
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné
pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
Popis spotřebiče
1
1. Ovládací panel
2. Rukojeť víka
3. Nastavitelné vyrovnávací nožičky
2
3
16
www.zanussi.com
Ovládací panel
1
1. Volič programu
2. Tlačítka a jejich funkce
3. Displej
2
3
4
5
6
4. Kontrolka „zablokování dvířek“
5. Tlačítko „Start/Pauza“
6. Tlačítko „odloženého startu“
Přihrádka dávkovače
Předpírka
Praní
Aviváž (neplňte nad symbol MAX
M
)
Vlastní nastavení
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva druhy uzamčení:
• je-li tato funkce zapnuta po spuštění cyklu,
nejsou možné žádné změny voleb, funkcí
ani programu.
Cyklus proběhne a chcete-li spustit nový
cyklus, musíte tuto funkci zrušit.
• je-li tato funkce zapnuta před spuštěním
cyklu, spotřebič nelze spustit.
Chcete-li dětskou pojistku aktivovat, zapněte
a
spotřebič a stiskněte současně tlačítka
, dokud se na displeji nezobrazí symbol
pro potvrzení. Tato volba se uloží do pawww.zanussi.com
měti spotřebiče. Chcete-li dětskou pojistku
zrušit, opakujte stejný postup.
Zvuková signalizace
Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením,
které se rozezní v těchto případech:
• na konci cyklu
• v případě provozních problémů.
Chcete-li toto nastavení zrušit, zapněte
a
spotřebič a stiskněte současně tlačítka
, dokud nezazní pípnutí. Tento signál pak
zazní pouze v případě výskytu poruchy.
Chcete-li toto nastavení znovu povolit, opakujte stejný postup.
17
Jak spustit cyklus praní?
První použití
• Zkontrolujte, zda elektrické a vodovodní přípojky vyhovují pokynům k instalaci.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a všechny další předměty.
• Spusťte první cyklus praní při 90 °C
bez jakéhokoli prádla, ale s pracím
prostředkem, aby se vyčistila nádrž na
vodu.
Denní používání
Vložte prádlo
• Otevřete víko
pračky.
• Otevřete buben
stisknutím zajiA
šťovacího tlačítka
A: automaticky se
otevřou obě
křídla dvířek bubnu.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění Před zavřením víka pračky
zkontrolujte, zda je buben řádně
zavřený :
• když jsou obě křídla dvířek zavřená,
• je zajišťovací tlačítko A vysunuté.
Dávkování pracích prostředků
Doplňte příslušné množství pracího
a, pokud
prostředku do komory pro praní
jste zvolili funkci „předpírka“, také do komory
. Podle potřeby nalijte do
pro předpírku
komory označené aviváž.
Volba požadovaného programu
Otočte voličem programu na požadovaný
bliká zeleprogram. Tlačítko „Start/Pauza“
ně.
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů
na jiný program, spotřebič nebude na tento
nově zvolený program reagovat. Bliká nápis
bliká několik
„Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
sekund červeně.
Volba rychlosti odstřeďování
Chcete-li prádlo odstředit při jiné rychlosti,
než při rychlosti zvolené spotřebičem, stis18
knutím tlačítka „odstřeďování“
změňte jeho rychlost. Také můžete zvolit funkci „Zasta.
vení máchání“
Maximální rychlosti odstřeďování viz „Prací
programy“.
Zastavení máchání
Jestliže zvolíte tuto funkci, spotřebič nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Pokud jste zvolili funkci „Zastavení máchání“
, je na konci programu nutné pro ukončení
cyklu a vypuštění vody zvolit program
nebo „Vypouštění“
.
„Odstředění“
Volba funkcí
Po volbě programu a před stisknutím tlačítka
musíte zvolit různé funkce
„Start/Pauza“
(viz „Tabulka programů“). Stiskněte požadovaná tlačítka a rozsvítí se odpovídající kontrolky. Dalším stisknutím kontrolky zhasnou.
Jestliže některá z funkcí není slučitelná se
zvoleným programem, na displeji bliká nápis
bliká červe„Err“ a tlačítko „Start/Pauza“
ně.
Funkce "Předpírka"
Spotřebič spustí předpírku na max. 30 °C.
„Extra krátký“
Doba praní bude zkrácena v závislosti na vybraném programu.
Funkce „Úsporný“
Tato volba umožňuje zvolit program s nižší
teplotou, který je účinný jako prací program s
vyšší teplotou.
www.zanussi.com
Funkce „Snadné žehlení“
Jestliže zvolíte tuto funkci, prádlo se vypere a
odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení prádla je pak jednodušší.
Funkce „Extra máchání“
Pračka přidá během cyklu jedno nebo více
máchání. Tato možnost se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou a v oblastech s
měkkou vodou.
„Odložený start“
Tato funkce umožňuje odložit spuštění pracího programu o 30 minut, 60 minut, 90 minut,
2 hodiny až 20 hodin. Zvolený čas se na několik sekund zobrazí na displeji.
Čas odloženého startu můžete změnit nebo
zrušit kdykoli před stisknutím tlačítka „Start/
dalším stisknutím tlačítka „OdložePauza“
( ’ znamená okamžité spuštěný start“
ní).
Jestliže jste už stiskli tlačítko „Start/Pauza“
, ale chcete odložený start změnit nebo zrušit, postupujte následovně:
• Pro zrušení odloženého startu a okamžité
spuštění cyklu stiskněte tlačítko „Start/Paua poté tlačítko „Odložený start“
.
za“
cyklus
Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“
spustíte.
• Chcete-li změnit dobu odkladu na časovači, musíte přejít přes polohu „Stop“ a
znovu naprogramovat požadovaný cyklus.
Víko je během odloženého startu zablokované. Chcete-li jej otevřít, musíte nejprve pozastavit chod spotřebiče stisknutím tlačítka
. Po opětovném zavření víka
„Start/Pauza“
.
stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
Spuštění programu
Zvolený cyklus spustíte stisknutím tlačítka
a příslušná kontrolka se roz„Start/Pauza“
se rozsvítí (víko je
svítí zeleně. Kontrolka
zablokované). Je normální, že volič programů
zůstává po celý cyklus nehybný. Na displeji
www.zanussi.com
se zobrazí zbývající čas. Byl-li zvolen odložený start, zobrazí se na displeji odpočítávání
zbývající doby.
Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.
Přerušení programu
Přidání prádla v průběhu prvních 10 minut
nesvítí, můžete přidat práKdyž kontrolka
dlo podle následujícího postupu. Stiskněte
: po dobu pozastatlačítko „Start/Pauza“
vení spotřebiče bude příslušná kontrolka zeleně blikat. Otevření víka je možné až přibližně za dvě minuty po zastavení pračky.
Chcete-li, aby program pokračoval, znovu
.
stiskněte tlačítko „Start/Pauza“
.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné pozastavit pračku stisknutím
. Jestliže úprava netlačítka „Start/Pauza“
ní možná, bliká na displeji „Err“ a tlačítko
bliká několik vteřin červeně.
„Start/Pauza“
Chcete-li i přesto program změnit, je nutné
právě probíhající program zrušit (viz níže).
.
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte voličem programů do polohy „Stop“ .
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví; tlačítko „Start/
zhasne a na displeji začne blikat
Pauza“
. Otevření víka je možné až přibližně za
dvě minuty po zastavení pračky. Kontrolka
nesvítí (víko je zablokované). Otočte voličem programu do polohy „Stop“ . Vyjměte
prádlo. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a
zavřete kohoutek přívodu vody.
Pohotovostní režim: po dokončení programu se po pár minutách aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se sníží. Stisknutím
jakéhokoliv tlačítka se úsporný režim
spotřebiče zruší.
19
Prací programy
Program / Druh prádla
Náplň
Dostupné funkce
Bavlna1) (30° – 90°): bílé nebo barevné,
např. normálně znečištěné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
6 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
krátký2), Úsporný 3), Snadné žehlení,
Extra máchání, Odložený start
Syntetické (30° - 60°): tkaniny ze syntetických vláken, spodní prádlo, barevné tkaniny,
nežehlivé košile, blůzy.
Max. rychlost odstřeďování: 900 ot/min
2,5 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
krátký2), Úsporný3), Snadné žehlení,
Extra máchání, Odložený start
Jemné (30° - 40°): pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.
Max. rychlost odstřeďování: 700 ot/min
2,5 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Extra
krátký, Extra máchání, Odložený start
Vlna (30° – 40°): vlna vhodná k praní v
pračce s označením „čistá střižní vlna vhodná k
praní v pračce, nesráží se“.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
1,0 kg
Zastavení máchání, Odložený start
Ruční praní (
studená - 40°): velmi
jemné kusy prádla s visačkou „Prát ručně“.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
1,0 kg
Zastavení máchání, Odložený start
Džíny (60°): pro praní džínových oděvů. Je
zapnuta funkce „Extra máchání“.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
3,0 kg
Zastavení máchání, Předpírka, Snadné
žehlení, Odložený start
Sport (40°): pro praní velmi znečištěných
venkovních sportovních oděvů. Je zapnuta
funkce „Předpírka“.
Max. rychlost odstřeďování: 900 ot/min
2,5 kg
Zastavení máchání, Extra máchání,
Odložený start
Záclony (40°): pro praní záclon. Je zapnuta funkce „Předpírka“.
Max. rychlost odstřeďování: 700 ot/min
2,5 kg
Zastavení máchání, Extra máchání,
Odložený start
Namáčení (30°): 4) namáčení velmi znečištěného prádla. Prací b/uben se zastaví naplněný vodou.
6 kg
Odložený start
Máchání: s tímto programem lze vymáchat
prádlo prané v ruce.
Max. rychlost odstřeďování: 1000 ot/min
6 kg
Zastavení máchání, Snadné žehlení,
Extra máchání, Odložený start
Vypouštění: Provede prázdný cyklus po
Zastavení máchání.
6 kg
Odstředění: odstřeďovací cyklus od 500 do
1000 ot/min po funkci Zastavení máchání.
6 kg
Odložený start
1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku
Na základě směrnice 1061/2010 odpovídají programy „Bavlna 60 °C s funkcí Úsporný“ a „Bavlna 40 °C
s funkcí Úsporný“ „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro
20
www.zanussi.com
bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní
běžně znečištěného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
2) Nelze použít spolu s funkcí Úsporný.
3) Není k dispozici u programů, jejichž teplota praní je 40 °C a vyšší.
4) Prací prostředek vložte do komory označené
.
Čištění a údržba
Před čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pro odstranění vodního kamene z pračky
používejte vhodný nekorozívní prostředek
určený pro pračky. Dodržujte doporučené
dávkování a intervaly odstraňování vodního
kamene, uvedené na štítku výrobku.
Vnější povrch
Vnější povrch pračky umývejte teplou vodou
s čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte
alkohol, rozpouštědla nebo podobné
prostředky.
1
2
4
3
6
5
Přihrádka dávkovače
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
8
7
3
1
2
9
4
10
CLACK
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte vypouštěcí filtr, který se
nachází v dolní části bubnu:
11
CLACK
Filtry přívodu vody
Při čištění postupujte následujícím způsobem:
www.zanussi.com
21
Problémy při provozu
Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát kontrolován. Pokud
však přesto zjistíte chybnou funkci, nejprve
Problémy
se řiďte níže uvedenými radami, a teprve pak
zavolejte servis.
Příčiny
Spotřebič se nespouští
nebo se neplní vodou:
• spotřebič není správně zapojený do zásuvky, elektrická instalace nefunguje, došlo k výpadku napájení,
• víko spotřebiče a dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
• nebyl správně zvolen příkaz ke spuštění programu,
• byl odpojen přívod vody, byl zavřen vodovodní kohoutek,
• filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“).
Spotřebič se napouští vodou, ale hned ji vypouští:
• vypouštěcí oblouk ve tvaru U je uchycen příliš nízko (viz část „Instalace“).
Spotřebič neprovádí máchání nebo se nevypouští:
• vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
• filtr na nečistoty je ucpaný (viz „Čištění a údržba“),
• zareagovala ochrana proti nevyváženému rozložení prádla: prádlo je v
bubnu rozloženo nerovnoměrně,
• byl zvolen program „Vypouštění“, „Noční klid“ nebo „Zastavení máchání“,
• nevhodná výška vypouštěcího oblouku tvaru U.
Spotřebič neodstřeďuje:
• Problém s vyvážením náplně prádla: přidejte více prádla nebo prádlo v
bubnu ručně rozložte.
Okolo spotřebiče je voda:
•
•
•
•
velké množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny,
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
vypouštěcí oblouk tvaru U není správně uchycen,
přívodní hadice netěsní.
Neuspokojivé výsledky
praní:
•
•
•
•
použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
v bubnu je příliš mnoho prádla,
zvolený prací cyklus je nevhodný,
málo pracího prostředku.
Spotřebič vibruje, je hlučný:
• ze spotřebiče nebyl odstraněn všechen obalový materiál (viz část „Instalace“),
• spotřebič nestojí rovně a je nevyvážený (viz část „Instalace“),
• spotřebič je příliš blízko stěny nebo nábytku,
• prádlo je nerovnoměrně rozprostřeno v bubnu, příliš málo prádla.
• spotřebič je v záběhu, hluk časem zmizí.
22
www.zanussi.com
Problémy
Příčiny
Prací cyklus je příliš dlouhý:
•
•
•
•
•
filtry přívodní hadice jsou zanesené (viz „Čištění a údržba“),
byla přerušena dodávka elektrického proudu nebo vody,
zareagoval detektor přehřívání motoru,
teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
zareagoval bezpečnostní systém detekce pěny (příliš mnoho pracího
prostředku) a pračka začala vypouštět pěnu,
• zareagoval detektor nevyváženého rozložení prádla: byla přidána další
fáze, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla v bubnu.
Spotřebič se během pracího cyklu zastavuje:
• poruchy dodávky vody nebo elektrického proudu,
• zvolili jste funkci „Zastavení máchání“,
• dvířka bubnu jsou otevřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít:
• teplota v bubnu je příliš vysoká,
• víko se odblokuje jednu až dvě minuty po skončení cyklu.
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně 2) :
• víko není správně zavřené.
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně2):
•
•
•
•
•
Na displeji se zobrazí
1) a
chybový kód
tlačítko „Start/Pauza“ bliká červeně2):
• vodovodní kohoutek je zavřený,
• byla přerušena dodávka vody.
Při naplnění přihrádky
dávkovače vyteče aviváž
rovnou do bubnu:
• překročili jste značku „MAX“.
filtr na nečistoty je ucpaný,
vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá,
vypouštěcí hadice je uchycena příliš vysoko (viz část „Instalace“),
vypouštěcí čerpadlo je zablokované,
odpadní trubka je zanesena.
1) U některých modelů může znít zvukový signál
2) Po odstranění všech problémů znovu spusťte přerušený program stisknutím tlačítka „Start/Pauza“.
Prací prostředky a přísady
Používejte pouze prací prostředky a přísady
určené k použití v pračkách. Nedoporučujeme míchání různých druhů pracích
prostředků. Může to mít špatné účinky na
praní prádla. Pro práškové prací prostředky
nejsou žádná omezení. U pracích programů s
nízkými teplotami používejte tekuté prací
prostředky. Tekuté prací prostředky se nesmí
www.zanussi.com
používat, byla-li zvolena předpírka. U cyklů
bez předpírky nalijte tekutý prací prostředek
přímo do bubnu nebo použijte speciální dávkovač (dodávaný výrobcem pracího
prostředku). Prací prostředky v tabletách nebo v dávkách musí být vloženy do oddílu pro
prací prostředek v přihrádce dávkovače vašeho spotřebiče.
23
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
850 mm
400 mm
600 mm
SÍŤOVÉ NAPĚTÍ / KMITOČET
CELKOVÝ PŘÍKON
POJISTKA
230 V/50 Hz
2300 W
10 A
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti
IPX4
Přívod vody
Studená voda
TLAK VODY
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 barů)
0,8 MPa (8 barů)
Vodovodní přípojka
Typ 20/27
Údaje o spotřebě
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství
a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba energie (kWh)
Spotřeba vody
(litry)
Přibližná délka
programu (minuty)
Zbytková
vlhkost (%)1)
Bavlna 60 °C
6
1.30
62
145
60
Bavlna 40 °C
6
0.75
62
120
60
Syntetika 40 °C
2,5
0.65
48
80
37
Jemné 40 °C
2,5
0.55
53
70
37
1
0.40
48
54
32
Vlna/Ruční praní
30 °C
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
6
1.03
48
224
60
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
3
0.78
41
150
60
Standardní 40 °C
program pro bavlnu
3
0.60
42
138
60
1) Na konci odstřeďovací fáze.
24
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0.10
1.60
www.zanussi.com
Instalace
Před prvním použitím odstraňte všechny
ochranné přepravní obaly. Uschovejte si je
pro případ potřeby při příští přepravě. Přeprava nezajištěného spotřebiče může poškodit
vnitřní součásti a způsobit úniky a poruchy
funkce. Spotřebič může být také poškozen
nárazem.
D
Vybalení
1
1
2
2
Přepravní šrouby si
uschovejte pro
případ přesunu
spotřebiče.
Za účelem instalace
spotřebiče ve stejné
výšce jako sousedící
kusy nábytku uřízněte tyto plastové části.
Přívod vody
1
90O
2
Odstranění transportních šroubů
A
B
A
C
D
2
B
1 B
2
Je-li to nezbytné,
přemístěte přívodní
hadici ve směru znázorněném na obrázku. Povolte pojistnou
matici přívodní hadice a umístěte
přívodní hadici dolů,
jak je nakresleno na
obrázku. Znovu
utáhněte pojistnou
matici a zkontrolujte,
jestli neprosakuje
voda.
Otevřete kohoutek
přívodu vody. Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody. Přívodní hadici
nelze prodlužovat.
Jestliže je příliš krátká, obraťte se na autorizovaný servis.
1
www.zanussi.com
25
Vypouštění
Na vypouštěcí hadici
nasaďte oblouk ve
tvaru U. Tuto sestavu
umístěte v místě
min
max
70 cm 100 cm
připojení na vypouštěcí potrubí (nebo do výlevky) ve výšce mezi
70 a 100 cm. Zajistěte
bezpečné připevnění.
Na konci vypouštěcí hadice musí být umožněn přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno
nebezpečí nasávání kapaliny.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikdy natahována a prodlužována. Jestliže je příliš krátká,
obraťte se na servis.
zování pojistky: 10 A pro 230 V. Tento
spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo rozbočky. Zkontrolujte,
zda je zásuvka uzemněna a zda je uzemnění
provedeno podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovný a tvrdý povrch ve
větraném místě. Dbejte na to, aby se pračka
nedotýkala stěny nebo nábytku. Přesné vyvážení pračky vodováhou omezuje vibrace a
hluk a zabraňuje posunům pračky při praní.
Připojení k elektrické síti
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V. Zkontrolujte dimen-
Životní prostředí
Likvidace spotřebiče
Všechny materiály opatřené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do
sběrného dvora (bližší informace zjistíte na
místním úřadě) k recyklaci. Při likvidaci
spotřebiče odstraňte všechny části, které by
mohly být nebezpečné pro ostatní: odřízněte
napájecí kabel na dolní části spotřebiče.
na spotřebiči nebo jeho obalu
Symbol
udává, že že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
26
spotřebiče získáte na místním obecním
úřadu, středisku pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič
zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Dodržujte následující doporučení,
ušetříte tak vodu i energii a přispějete k
ochraně životního prostředí:
• pokud je to možné, využívejte plnou kapacitu pračky a vyhýbejte se částečnému naplnění.
• Programy s předpírkou a namáčením používejte pouze pro silně zašpiněné prádlo.
• Používejte takové množství pracího
prostředku, které odpovídá tvrdosti vody,
velikosti náplně prádla a stupni jeho znečištění.
www.zanussi.com
Sisukord
Ohutusinfo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Seadme kirjeldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kohandamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kuidas kasutada pesutsüklit? _ _ _ _ _ _
Igapäevane kasutamine _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pesuprogrammid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Puhastus ja hooldus _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27
28
29
29
30
31
33
Võimalikud probleemid pesumasina
kasutamisel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pesuained ja lisandid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tehnilised andmed _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tarbimisväärtused _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Paigaldamine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Keskkond _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
35
35
36
36
38
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Palun lugege need punktid enne seadme paigaldamist või kasutamist tähelepanelikult läbi.
Hoidke seda kasutusjuhendit koos seadmega.
Üldine ohutus
• Ärge modifitseerige või üritage seda seadet
modifitseerida. Nii seate ennast ohtu.
• Veenduge, et kõik mündid, haaknõelad,
ehted, kruvid jne on enne pesuprogrammi
alustamist eemaldatud. Need võivad pesuprogrammi ajal masinat kahjustada.
• Kasutage soovitatud pesuvahendi kogust.
• Pange väiksemad asjad (sokid, vööd, jne)
väiksesse kotti või padjapüüri.
• Pärast seadme kasutamist, eemaldage ja
sulgege vee sisselaskekraan.
• Enne puhastamist või hooldamist tõmmake
masina juhe stepslist välja.
• Ärge peske masinas riideid, millel on sees
traadid, mis on lõpetamata või katki.
Paigaldamine
• Pakkige või laske seade kohe peale kohaletoimetamist lahti pakkida. Kontrollige, et
seadme välispind poleks mingil moel kahjustada saanud. Teatage kõigist kahjustustest koheselt edasimüüjale.
• Eemaldage kõik transpordipoldid ja pakendid enne seadme paigaldamist.
• Veeühenduse peab looma kvalifitseeritud
torulukksepp.
• Juhul kui teie kodune elektrisüsteem vajab
kohandamist enne seadme ühendamist,
laske seda teha kvalifitseeritud elektrikul.
www.zanussi.com
• Tagage, et toitejuhe poleks pärast paigaldamist seadme all.
• Juhul kui seade on paigaldatud vaipkattega
põrandale, veenduge, et vaip ei takistaks
seadme all olevaid ventilatsiooniavasid.
• Seade peab olema varustatud nõuetele
vastava toitepistikuga.
• Enne seadme ühendamist elektrivõrku, lugege läbi kõik osas "Elektriühendus" toodud juhised.
• Toitekaablit tohib välja vahetada ainult selleks volitatud isik.
• Tootja ei vastuta valest paigaldusest tulenevate probleemide eest.
Ettevaatusabinõud külmumise vastu
Kui masinat hoitakse temperatuuridel allapoole 0 °C, tuleb rakendada järgmisi ettevaatusabinõusid:
• Sulgege ja ühendage lahti sisslaskevooliku
kraan.
• Asetage selle vooliku ots ja nõrutusvoolik
kaussi põrandale.
• Valige nõrutusprogramm ja laske sellel lõpuni käia.
• Seadme väljalülitamiseks keerake programmivaliku nupp asendisse "Stopp" .
• Tõmmake toitepistik stepslist välja.
• Asendage sisse- ja väljalaskevoolikud.
Nii voolab välja voolikutesse jäänud vesi ja
jää tekkimine seadmesse on välistatud.
Enne seadme sisselülitamist veenduge, et
see oleks paigaldatud kohta, kus temperatuur
ei lange alla nulli.
27
Kasutamine
• Seade on mõeldud tavaliseks koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda seadet
tööstuslikul või ärilisel eesmärgil või mistahes muul eesmärgil.
• Enne riiete pesemist lugege iga rõivaeseme etiketti.
• Ärge pange pesumasinasse rõivaid, mille
plekke on eemaldatud bensiini, alkoholi,
vms vahendiga. Juhul kui selliseid vahendeid on kasutatud, tuleb enne trumlisse panemist oodata kuni vahend on aurustunud.
• Tühjendage taskud ja voltige riided lahti.
• See seade ei ole mõeldud kasutamiseks
füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
või kogemuste ja teadmisteta isikutele (sh
lastele), kui nende ohutuse eest vastutavad
isikud ei ole neid seadme kasutamise osas
juhendanud.
Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
Seadme kirjeldus
1
1. Juhtpaneel
2. Kaane käepide
3. Reguleeritavad jalad
2
3
Juhtpaneel
1
1. Programmi valikulüliti
28
2
3
4
5
6
2. Nupud ja nende funktsioonid
www.zanussi.com
3. Ekraan
4. "Lukustatud ukse" tuli
5. Nupp "Start/paus"
6. "Viitkäivituse" nupp
Dosaator
Eelpesu
Pesu
Loputusvahend (ärge täitke üle MAX
sümboli M )
Kohandamine
Lapselukk
See valik võimaldab kahte erinevat lukustamisviisi:
• kui valik aktiveeritakse pärast tsükli algust,
ei saa valikuid ega programmi muuta.
Tsükkel käib ja uue tsükli jaoks tuleb valik
deaktiveerida.
• kui valik aktiveeritakse enne tsükli algust,
ei saa masinat käivitada.
Lapseluku aktiveerimiseks lülitage seade sisse ja vajutage samaaegselt
ja
, kuni
. Seaekraanil kuvatakse kinnitav sümbol
de salvestab selle valiku mällu. Lapseluku
väljalülitamiseks korrake toimingut.
Helisignaalid
Pesumasina juurde kuulub heliseade, mis
teeb häält järgmistel juhtudel:
• tsükli lõpus;
• tõrgete ilmnemisel.
Deaktiveerimiseks lülitage seade sisse ja vaja
, kuni
jutage samaaegselt nuppe
hakkab kostma helisignaal. Signaal on aktiivne vaid vea ilmnemisel. Uuesti aktiveerimiseks korrake sama toimingut.
Kuidas kasutada pesutsüklit?
Esmakordne kasutamine
• Veenduge, et elektri- ja veeühendus
oleks vastavuses paigaldusjuhistega.
• Eemaldage trumlist vahtplastist kaitse
ja muud esemed.
www.zanussi.com
• Veepaagi puhastamiseks käivitage
esimene pesukord pesuainega 90kraadi juures kuid ilma pesuta.
29
Igapäevane kasutamine
Pesu panemine masinasses
• Avage masina
kaas.
• Vajutage lukustusnupule A ja
A
avage trummel:
Kaks sulgklappi
vabanevad automaatselt.
• Pange pesu masinasse, sulgege trummel ja pesumasina
kaas.
Hoiatus Enne masina kaane sulgemist
kontrollige, et trummel oleks korralikult
kinni:
• Kui kaks sulgklappi on kinni,
• vabastatakse lukustusnupp A.
Pesuaine doseerimine
ja
Kallake sobiv kogus pesuainet pesu
lahtrisse (kui olete valinud "eelpeeelpesu
su" funktsiooni). Vajadusel kallake kanga
pehmendaja lahtrisse .
Sobiva programmi valimine
Keerake programminupp sobiva programmi
vilgub roheliselt.
kohale. "Start/paus"-nupp
Kui keerate programminupu pesutsükli ajal
mõne muu programmi asendisse, jätkab pesumasin tööd käimasoleva programmiga. Vilvilgub
gub teade "Err" ja "Start/paus"-nupp
mõne sekundi jooksul punaselt.
Pöörlemiskiiruse valimine
Pöörlemiskiiruse muutmiseks vajutage
, kui soovite
"Tsentrifuugimise" nuppu
tsentrifuugida pesu masina poolt valitust erineval kiirusel. Samuti võite valida "Loputusfunktsiooni.
vee hoidmise"
Teavet maksimaalsete tsentrifuugikiiruste
kohta leiate jaotisest "Pesuprogrammid".
Loputusvee hoidmine
Selle funktsiooni valimisel jäetakse viimane
loputusvesi trumlisse, et riided ei kortsuks.
Kui programm lõpeb ja te olete valinud "Lopu, tuleb teil tsükli lõpetatusvee hoidmise"
30
miseks ja vee väljalaskmiseks valida "Tsentrivõi "Tühjendamine"
.
fuugimine"
Valikute kasutamine
Sobivad valikud tuleb valida pärast programvajumi valimist ja enne "Start/paus"-nupu
tamist (vt "Programmide tabel"). Vajutage vajalikku nuppu/nuppe; seejärel süttivad vastavad märgutuled. Kui vajutate nuppu teistkordselt, indikaator kustub. Kui mõni valikutest ei
sobi valitud programmiga, kuvatakse ekraanil
vilgub puteade "Err" ja nupp "Start/paus"
naselt.
"Eelpesu" funktsioon
Seade teostab eelpesu maksimaalsel temperatuuril 30 °C.
Eriti kiire pesu
Kiire pesutsükkel, mille kestus oleneb valitud
programmist.
"Ökonoomne" valik
See valik võimaldab teil valida madalama
temperatuuriga programmi, mis on sama tõhus kui kõrgema temperatuuriga pesuprogramm.
"Kerge triikimise" valik
Selle valiku puhul pestakse ja tsentrifuugitakse pesu õrnalt, et vältida kortsumist. Nii on
kergem triikida.
Funktsioon "Lisaloputus"
Pesumasin lisab tsüklile ühe või mitu loputuskorda. Seda lisavalikut soovitatakse tundliku
nahaga inimestele ning pehme veega piirkondades.
"Viitkäivitus"
See valik võimaldab viivitada pesuprogrammi
käivitumist 30 minutit, 60 minutit, 90 minutit, 2
kuni 20 tundi. Ekraanile kuvatakse mõneks
sekundiks valitud aeg.
Viitkäivituse aega saab igal ajal muuta ning
vajutatühistada enne "Start/paus"-nupu
mist, kui vajutate uuesti "Viitkäivituse" nuppu
(0' tähistab pesuprogrammi algamist kohe).
www.zanussi.com
Kui vajutasite juba "Start/paus"-nuppu
ja
soovite tsükli lõpu aega muuta või selle tühistada, toimige järgmiselt:
• Viitkäivituse tühistamiseks ja tsükli koheseks käivitamiseks vajutage "Start/paus"ja seejärel "Viitkäivituse"
nupnuppu
pu. Tsükli alustamiseks vajutage "Start/
.
paus"-nuppu
• Viivituse kestuse muutmiseks peate esmalt
valima asendi "Stopp" ja tsükli uuesti
programmeerima.
Pesumasina kaas jääb kogu viivituse vältel
lukustatuks. Kui seda on vaja avada, tuleb
masin esmalt seisata, vajutades "Start/paus"nuppu
. Pärast kaane uuesti sulgemist va.
jutage "Start/paus"-nuppu
vilgub vastav roheline tuli ja masin peatub.
Kaant saab avada ainult umbes 2 minuti jooksul pärast masina peatumist. Programmi jätkamiseks vajutage uuesti "Start/paus"-nuppu
.
Käivitatud programmi muutmine
Enne muutuste tegemist käimasolevasse programmi tuleb pesumasin peatada, vajutades
. Kui muutust teha ei
"Start/paus"-nuppu
saa, vilgub ekraanil kiri "Err" ja "Start/paus"vilgub mõne sekundi jooksul punanupp
selt. Kui otsustate sellegipoolest programmi
muuta, tuleb käimasolev programm tühistada
(vt allpool).
Programmi tühistamine
Kui soovite programmi tühistada, keerake
programminupp asendisse "Stopp" .
Programmi algus
Tsükli alustamiseks vajutage "Start/Paus"; süttib vastav roheline tuli. Süttib
nuppu
(uks lukustatud). Programmi
indikaator
valikunupp jääb tsükli käigus paigale – nii see
peabki olema. Ekraanil kuvatakse järelejäänud aeg. Kui on valitud viitkäivitus, kuvatakse
ekraanile pöördloendus.
Programmi lõpp
Pesumasin seiskub automaatselt, "Start/
kustub ja ekraanil vilgub teade
paus"-nupp
. Kaant saab avada ainult umbes 2 minuti
on
jooksul pärast masina peatumist. Tuli
kustunud. Keerake programmi valikunupp
asendisse "Stopp" . Võtke pesu välja.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja sulgege veekraan.
Ootel: mõni minut pärast programmi lõppu lülitatakse sisse energiasäästusüsteem. Ekraani heledust vähendatakse. Seade väljub
energiasäästurežiimi olekust ükskõik millise
nupu vajutamisel.
Kui seade veega täitub, võib tühjenduspump lühiajaliselt töötada.
Programmi katkestamine
Esemete lisamine pesumasinasse esimese 10 minuti vältel
on kustunud, võite pesu lisada
Kui tuli
:
järgmiselt. Vajutage "Start/paus"-nuppu
Pesuprogrammid
Programm / pesu tüüp
Pesu kogus
Saadaolevad valikud
Puuvillane1) (30° - 90°): valge või värviline,
nt tavaliselt määrdunud töörõivad, voodipesu,
laudlinad, ihupesu, käterätikud.
Maks. pöörlemiskiirus: 1000 p/min
6 kg
Loputusvee hoidmine, Eelpesu, Kiirpesu2), Ökonoomne 3), Kerge triikimine,
Lisaloputus, Viitkäivitus
Tehiskiud (30° - 60°): tehiskiust kangad,
ihupesu, värvilised esemed, triikimist mittevajavad särgid, pluusid.
Maks. pöörlemiskiirus: 900 p/min
2,5 kg
Loputusvee hoidmine, Eelpesu, Kiirpesu2), Ökonoomne3), Kerge triikimine,
Lisaloputus, Viitkäivitus
www.zanussi.com
31
Programm / pesu tüüp
Pesu kogus
Saadaolevad valikud
Õrnpesu (30° - 40°): kõigile õrnadele materjalidele, nt kardinatele.
Maks. pöörlemiskiirus: 700 p/min
2,5 kg
Loputusvee hoidmine, Eelpesu, Eriti kiire, Lisaloputus, Viitkäivitus
Villane (30° - 40°): masinpestav villane etiketiga “puhas uus vill, masinas pestav, ei tõmba kokku”.
Maks. pöörlemiskiirus: 1000 p/min
1,0 kg
Loputusvee hoidmine, Viitkäivitus
Käsitsipesu (
külm - 40°): väga õrnad
esemed käsitsipesu tähistusega.
Maks. pöörlemiskiirus: 1000 p/min
1,0 kg
Loputusvee hoidmine, Viitkäivitus
Teksad (60°): teksamaterjalist rõivaste pesemiseks. Lisaloputus on aktiveeritud.
Maks. pöörlemiskiirus: 1000 p/min
3,0 kg
Loputusvee hoidmine, Eelpesu, Kerge
triikimine, Viitkäivitus
Sport (40°): väga määrdunud välispordiriietele. Aktiveeritud on eelpesu valik.
Maks. pöörlemiskiirus: 900 p/min
2,5 kg
Loputusvee hoidmine, Lisaloputus, Viitkäivitus
Kardinad (40°): kardinate pesemiseks.
Aktiveeritud on eelpesu valik.
Maks. pöörlemiskiirus: 700 p/min
2,5 kg
Loputusvee hoidmine, Lisaloputus, Viitkäivitus
Leotamine (30°): 4) väga määrdunud esemete leotamine. Trummel täitub veega ja seiskub.
6 kg
Viitkäivitus
Loputused: käsitsi pestud esemeid võib
samuti loputada selle programmiga.
Maks. pöörlemiskiirus: 1000 p/min
6 kg
Loputusvee hoidmine, Kerge triikimine,
Lisaloputus, Viitkäivitus
Tühjendus: teostab pärast loputusvee
hoidmist ühe tühja tsükli.
6 kg
Tsentrifuugimine: tsentrifuugimistsükkel
alates 500 kuni 1000 pärast Loputusvee hoidmise tsüklit.
6 kg
Viitkäivitus
1) Standardprogrammid energiaklassi tarbimisväärtustele
Määruse 1061/2010 kohaselt on programmid "Puuvillane 60 °C Ökonoomse valikuga" ja "Puuvillane 40
°C Ökonoomse valikuga" vastavalt "standardne 60 °C puuvillase pesu programm" ja "standardne 40 °C
puuvillase pesu programm". Kombineeritud energiakasutust ja veetarbimist silmas pidades on need
kõige tõhusamad programmid tavalise määrdumisastmega pesu pesemiseks.
Pesufaasi veetemperatuur võib erineda valitud programmi kohta esitatud temperatuurist.
2) Ei ole saadaval Ökonoomse valikuga.
3) Ei ole saadaval programmidega, mille temperatuur on 40 °C ja rohkem.
4) Pange pesuaine lahtrisse tähisega
.
32
www.zanussi.com
Puhastus ja hooldus
Tõmmake oma seade alati enne puhastamist
vooluvõrgust välja.
Katlakivi eemaldamine
Katlakivi eemaldamiseks kasutage vastavat
mitte söövitavat pesumasinatele mõeldud ainet. Soovituslike koguste ja kasutussageduse
jaoks lugege pakendi silti.
Välispind
Välispinna puhastamiseks kasutage sooja
seebivett. Ärge kasutage alkoholi, lahusteid
või sarnaseid tooteid.
Dosaatori sahtel
Puhastamiseks toimige järgmiselt:
9
10
CLACK
11
CLACK
Vee sisselaskefiltrid
Puhastamiseks toimige järgmiselt:
3
1
8
7
2
4
Tühjendusfilter
Puhastage regulaarselt tühjendusfiltrit, mis
asetseb trumli all:
1
2
4
3
www.zanussi.com
5
6
33
Võimalikud probleemid pesumasina kasutamisel
Pesumasinat on enne tehasest väljasaatmist
mitmekülgselt kontrollitud. Kui pesumasina
töös peaks siiski tõrkeid esinema, lugege
järgmisi juhiseid enne teenindusse helistamist.
Probleemid
Põhjused
Seade ei käivitu või ei täitu veega:
• seade ei ole korralikult vooluvõrguga ühendatud, vooluvõrk ei tööta korralikult või seinakontaktis pole voolu,
• pesumasina kaas ja trumli luuk ei ole korralikult kinni,
• programmi käivitamise käsku ei ole õigesti valitud,
• veevarustus on toimi, veekraan on kinni,
• vee sisselaskefiltrid on mustad (vt jaotist "Puhastus ja hooldus").
Seade täitub veega, kuid
vesi voolab kohe välja:
• tühjendusvooliku U-kujuline osa on liiga madalal (vt jaotist "Paigaldamine").
Seade ei loputa või ei
tühjene veest:
•
•
•
•
•
Seade ei tsentrifuugi:
• pesukogusest põhjustatud tasakaaluprobleemid. lisage pesu või paigutage trumlis olevad esemed käsitsi ümber.
Seadme ümber leidub
vett:
•
•
•
•
vee väljavool, sest pesuainet oli liiga palju,
pesuaine on masinpesu jaoks sobimatu,
vee väljalaske U-toru ei ole õigesti kinnitatud,
vee sisselaskevoolik lekib.
Pesutulemused on ebarahuldavad:
•
•
•
•
pesuaine on masinpesu jaoks sobimatu,
trumlis on liiga palju pesu,
pesuprogramm on sobimatu,
liiga vähe pesuainet.
Seade vibreerib ja teeb
valju müra:
•
•
•
•
•
seadmelt ei ole kogu pakendit eemaldatud (vt jaotist "Paigaldamine"),
seade ei ole loodis ja on tasakaalustamata (vt jaotist "Paigaldamine"),
seade on seinale või mööblile liiga lähedal,
pesu ei asetse trumlis ühtlaselt, pesu on liiga vähe,
uue seadme sissetöötamine kestab mõnda aega ja müra kaob varsti.
Pesutsükkel kestab liiga
kaua:
•
•
•
•
34
tühjendusvoolik on kokku muljutud,
esemefilter on ummistunud (vt jaotist "Puhastus ja hooldus"),
rakendus tasakaalustamatuse andur: pesu ei asetse trumlis ühtlaselt,
valitud on Tühjendus, Öötsükkel või Loputusvee hoidmine,
tühjendusvooliku U-kujulise osa kõrgus pole sobiv.
vee sisselaskefiltrid on mustad (vt jaotist "Puhastus ja hooldus"),
elektrivool või veevarustus on katkenud,
masinasse lastava vee temperatuur on madalam kui tavaliselt,
vahutamiskaitse andursüsteem on rakendunud (liiga palju pesuainet) ja
pesumasin alustas vahu väljalaskmist,
• rakendus tasakaalustamatuse andur: pesumasin lisas tsüklile täiendava
faasi pesu ühtlasemaks jaotamiseks trumlis.
www.zanussi.com
Probleemid
Põhjused
Seade seiskub pesutsükli
ajal:
• veevarustus või vool on katkenud,
• valitud on "Loputusvee hoidmine",
• trumli luugid on lahti.
Kaas ei avane tsükli lõpus:
• temperatuur pesumasinas on liiga kõrge,
• kaane lukk vabaneb 1–2 minutit pärast tsükli lõppemist.
Ekraanile kuvatakse
veakood1) ja Start/
Paus-nupp vilgub punaselt 2) :
• kaas ei ole korralikult suletud.
Ekraanile ilmub veakood
ja1) "Start/Paus"nupp vilgub punaselt2):
•
•
•
•
•
Ekraanile ilmub veakood
ja1) Start/Pausnupp vilgub punaselt2):
• veekraan on kinni,
• veetoide on katkenud.
Pesupehmendi voolab
dosaatorist otse trumlisse:
• pehmendi tase on MAX-joonest kõrgem.
esemefilter on ummistunud,
tühjendusvoolik on kokku muljutud,
väljalaskevoolik on kinnitatud liiga kõrgele (vt jaotist "Paigaldamine"),
tühjenduspump on umbes,
püsttorud ummistunud.
1) Mõne mudeli puhul võib kosta helisignaal
2) Pärast probleemide lahendamist vajutage "Start/Paus"-nuppu katkestatud programmi taaskäivitamiseks.
Pesuained ja lisandid
Kasutage ainult pesumasinate jaoks mõeldud
pesuaineid ja lisandeid. Eri pesuainetüüpide
segamine ei ole soovitatav. See võib pesutulemuse rikkuda. Pesupulbrite kasutamisel piiranguid ei ole. Madala temperatuuriga pesuprogrammide puhul kasutage vedelaid pesuvahendeid. Kui olete valinud eelpesu, ärge
vedelaid pesuvahendeid kasutage. Ilma eelpesuta tsüklite puhul kallake vedel pesuvahend otse trumlisse või kasutage spetsiaalset
dosaatorit (mida pakub pesuvahendi tootja).
Pesutabletid või pesuaine tuleb panna seadme spetsiaalsesse pesuainelahtrisse.
Tehnilised andmed
MÕÕTMED
Kõrgus
Laius
Sügavus
850 mm
400 mm
600 mm
PINGE / SAGEDUS
ENERGIATARVE
KAITSE
230 V / 50 Hz
2300 W
10 A
Kaitsekiht tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest
IPX4
Veevarustus
Külm vesi
www.zanussi.com
35
VEESURVE
Minimaalne
Maksimaalne
0,05 MPa (0,5 baari)
0,8 MPa (8 baari)
Ühendamine veevarustusega
Tüüp 20/27
Tarbimisväärtused
Selles tabelis toodud andmed on ligikaudsed. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud:
pesu kogus ja tüüp, vee ja ümbritseva õhu temperatuur.
Programmid
Pesu
kogus
(kg)
Energiatarve
(kWh)
Veekulu (liitrid)
Programmi ligikaudne kestus
(minutid)
Jääkniiskus
(%)1)
Puuvill 60 °C
6
1.30
62
145
60
Puuvill 40 °C
6
0.75
62
120
60
Tehiskiud 40 °C
2,5
0.65
48
80
37
Õrn pesu 40 °C
2,5
0.55
53
70
37
1
0.40
48
54
32
Vill/käsitsipesu 30
°C
Puuvilla standardprogrammid
Puuvilla 60 °C
standardprogramm
6
1.03
48
224
60
Puuvilla 60 °C
standardprogramm
3
0.78
41
150
60
Puuvilla 40 °C
standardprogramm
3
0.60
42
138
60
1) Tsentrifuugimistsükli lõpus.
Väljas-režiim (W)
Ooterežiim (W)
0.10
1.60
Paigaldamine
Enne seadme esmakordset kasutamist eemaldage kõik transpordipakendid. Hoidke
need tulevase transportimise jaoks alles:
Kaitsmata seadme transportimisel võivad sisemised komponendid viga saada, mis võib
omakorda põhjustada lekkeid ja rikkeid. Seade võib viga saada ka füüsilisest kontaktist.
36
Lahtipakkimine
1
2
1
2
www.zanussi.com
Veevarustus
1
90O
2
Lahtisidumine
A
B
A
C
D
2
B
1 B
2
1
D
Hoidke transpordipoldid alles juhuks,
kui soovite masinat
kolida.
Lõigake need plastosad, et paigaldada
seade ülejäänud
mööbliga samale
joonele.
Vajadusel liigutage
sisselaskevoolik pildil näidatud suunda.
Selleks keerake lahti
sisselaskevooliku
ümarmutter ja seadke sisselaskevoolik
suunaga alla, nagu
näidatud pildil. Keerake ümarmutter
uuesti kinni ja veenduge, et ei esineks
lekkeid.
Keerake veekraan
lahti. Kontrollige, kas
ei esine lekkeid. Vee
sisselaskevoolikut ei
saa pikendada. Kui
voolik on liiga lühike,
pöörduge palun
müügijärgsesse teenindusse.
Tühjendamine
Sobitage U-kujuline
detail tühjendusvooliku otsa. Pange kõik
tühjenduspunkti (või
min
max
70 cm 100 cm
kraanikaussi) 70 ja
100 cm kõrgusel.
Veenduge, et see
oleks korralikult paigas. Et vältida masina
samaaegset tühjenemist ja täitumist, peab
õhk pääsema toru otsa.
Tühjendusvoolikut ei tohi kunagi venitada.
Kui see on liiga lühike, kutsuge välja tehnik.
Elektriühendus
Seda pesumasinat tohib ühendada vaid ühefaasilise 230V toitega. Kontrollige kaitset: 10
A 230 V. Seadet ei tohi ühendada pikendusjuhtme või mitmikpistikuga. Veenduge, et toide oleks maandatud vastavalt kehtivatele
nõudmistele.
Paigutamine
Seadke masin tasasele tugevale pinnale õhutatud ruumis. Veenduge, et masin ei puutuks
www.zanussi.com
37
kokku seina või mööbliga. Täpne loodimine
hoiab ära vibratsiooni, müra ja seadme liikumise töö käigus.
Keskkond
Masina utiliseerimine
Kõik materjalid, millel on sümbol
, on
korduvkasutatavad. Utiliseerige need
jäätmete kogumispunkti (küsige kohalikust
omavalitsusest). Masinat utiliseerides eemaldage kõik osad, mis võiksid teistele ohtlikud
olla: lõigake masina alaosast ära toitekaabel.
tootel või selle pakendil tähendab,
Sümbol
et seda toodet ei tohi käsitleda majapidamisjäätmena. Sümbol tootel või selle pakendil tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda majapidamisjäätmeina. Tagades toote nõuetekohase utiliseerimise aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitlus selle
toote puhul võib kaasa tuua. Üksikasjalikuma
info saamiseks toote utiliseerimise kohta pa-
38
lume teil pöörduda kohalikku omavalitsusse,
kohaliku majapidamisjäätmete käitlusega tegeleva ettevõtte poole või kauplusse, kust te
toote ostsite.
Keskkonnakaitse
Vee ja energia säästmiseks ning keskkonna kaitsmiseks soovitame teil järgida
allpooltoodud näpunäiteid:
• Kui vähegi võimalik, täitke masin maksimumkoguseni ja vältige poolikult täidetud
masinaga pesemist.
• Kasutage eelpesu ja leotusprogramme vaid
tugevalt määrdunud esemete puhul.
• Kasutage veekaredusele, pesukogusele ja
pesu mustusastmele vastavat pesuaine kogust.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
39
192982650-A-142012
www.zanussi.com/shop
Download

Upute za uporabu 2 Návod k použití 15 Kasutusjuhend