Geodézie pro stavitelství
KMA/GES
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd - KMA
oddělení geomatiky
Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
[email protected]
Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky z projektu FRVŠ č. 584/2011.
Úkoly geodézie ve
výstavbě
TISK
1
Úkoly geodézie ve výstavbě
 Zajištění podkladů projektu (projektového záměru)
• využití existujících dostupných geodat (datové báze) a dalších
podkladů (mapy, plány, fotografická dokumentace)
 Zaměření upřesněného prostoru
• polohopisný a výškopisný plán
• tematická mapa velkého měřítka
• vytyčení vlastnických hranic a ověření majetkoprávních vztahů a
pozemkové držby
 Vyhotovení vytyčovací dokumentace stavby
• Nezbytná součást projektové dokumentace stavby
 Vytyčení prostorové polohy stavby
• Základní lokalizace stavby na zemském povrchu
Čada, V. Přednáškové texty předmětu KMA/GST
Úkoly geodézie ve výstavbě
 Podrobné vytyčení projektu v terénu
• Jednotlivé stavební objekty i celé úseky stavby musí vzájemně
navazovat v rámci předepsaných tolerancí a stavba, jako celek,
opět musí navazovat v daných tolerancích na okolní stávající
objekty
 Kontrola skutečného provedení stavby
• Ověření parametrů projektu stavby – etapizace výstavby
 Dokumentace skutečného provedení stavby
• Výsledné stavební dílo je třeba zaměřit a zpracovat
standardizovanou dokumentaci (jeden z podkladů pro kolaudační
řízení)
 Určování posunů (přetvoření) staveb a konstrukcí
• Změny ovlivňují funkčnost a bezpečnost provozu stavby (mosty,
přehrady)
 Vyhotovení geometrických plánů
Čada, V. Přednáškové texty předmětu KMA/GST
2
Zeměměřická služba v ČR
http://www.cuzk.cz/
Organizační schéma resortu Zeměměřictví a katastru
http://www.cuzk.cz/
3
Český Úřad Zeměměřický a Katastrální …
http://www.cuzk.cz/
Právní předpisy…
http://www.cuzk.cz/
4
Český Úřad Zeměměřický a Katastrální …
… zabezpečuje jednotné provádění:
§3
1. správy katastru nemovitostí České republiky,
2. budování a údržby bodových polí,
3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tematických státních
mapových děl a jiných publikací,
4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území
České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických
objektů z území mimo Českou republiku,
5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému
zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,
ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
Český Úřad Zeměměřický a Katastrální …
 koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České
republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
§3
 zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru
nemovitostí ČR,
 řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady,
 vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí ČR, která je
vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o
nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového
přístupu,
 rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických
činností,
 schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy
katastrálních území
ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
5
Český Úřad Zeměměřický a Katastrální …
§3
 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím ZÚ a ZKI,
 stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl,
 uděluje a odnímá úřední oprávnění,
 organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací
zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,
 vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění,
 vydává základní státní mapová díla a tématická státní mapová díla,
 plní další úkoly na úseku zeměměřictví a provádí další činnosti
potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR.
ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
Vedení, správa, nahlížení do KN, …
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
6
Vedení, správa, nahlížení do KN, …
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Vedení, správa, nahlížení do KN, …
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
7
Mapy – SMD, ZABAGED, Ortofoto, správní hranice, Geoportál ČÚZK
http://geoportal.cuzk.cz/
Katastrální Úřady
http://www.cuzk.cz/
8
Katastrální Úřad pro Plzeňský kraj
http://www.cuzk.cz/
Zeměměřické a Katastrální Inspektoráty
§4
1. kontrolují výkon státní správy KN ČR katastrálními úřady,
2. dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány
pro KN ČR a státní mapové dílo (SMD),
3. předkládají ČÚZK návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při kontrole a dohledu podle 1) a 2),
4. rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,
5. předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění podle zákona,
6. projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zákona,
7. plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisů a úkoly na
úseku zeměměřictví, kterými je pověří ČÚZK.
ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
9
ZKI v Plzni
http://www.cuzk.cz/
Zeměměřický Úřad
§ 3a
 vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným
archivem,
 provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem
dokumentárního díla státních hranic,
 projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního
zákona,
 plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří ČÚZK.
 vykonává správu geodetických základů ČR,
 rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek
základního bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení
bodu bodového pole,
 vykonává správu základních státních mapových děl a tematických státních
mapových děl stanovených Úřadem,
 vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických
jednotkách,
 vykonává správu základní báze geografických dat ČR,
ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
10
Prodejny map v České republice
Prodejny map v ČR
V Plzni – v budově katastrálního úřadu, Radobyčická 12
http://www.cuzk.cz/
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
http://archivnimapy.cuzk.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/
11
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
http://archivnimapy.cuzk.cz/
„Ukradené mapy“
http://archivnimapy.cuzk.cz/
12
„Ukradené mapy“
http://archivnimapy.cuzk.cz/
„Ukradené mapy“
13
VÚGTK
http://www.vugtk.cz/
VÚGTK
Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik,
postupů a software a odborné konzultace v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
geodézie a geodynamika,
permanentní služba GPS (IGS),
inženýrská geodézie,
tvorba a vedení katastru nemovitostí,
tvorba a údržba mapových děl,
výzkum a vývoj Informačního systému zeměměřictví a katastru jako zdrojového
informačního registru pro Státní informační systém České republiky,
vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a
kartografii,
aktivity ve státní standardizaci a metrologii ve sféře zeměměřictví a katastru,
autorizované metrologické středisko,
akreditovaná vzdělávací instituce (podle zák. č. 312/2202, Sb., o úřednících
územních samosprávných celků),
odvětvové informační středisko včetně Zeměměřické knihovny.
http://www.vugtk.cz/
14
VÚGTK – oblast aktivit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vývoj systémů a technologií pro získávání, zpracování a využívání dat v oboru
zeměměřictví, fotogrammetrie a digitalizace map, zvláště pro tvorbu a vedení Katastru
nemovitostí a Informačního systému zeměměřictví a katastru.
Přesná astronomicko-geodetická pozorování a analýzy dat. Využití techniky GPS.
Badatelský výzkum v oblasti geodynamiky Země, stálá stanice GPS v rámci Mezinárodní
služby IGS pro geodynamiku, analytické centrum pro vědecké zpracování GPS pozorování.
Zpracování a vydávání druhotných informací získaných z oblastí zeměměřictví, vyšší
geodézie, fotogrammetrie, kartografie, kartografické polygrafie, dálkového průzkumu Země,
výpočetní techniky a automatizace.
Správa a vedení Zeměměřické knihovny.
V rámci ediční činnosti ODIS vydávání odborných publikací z odvětví zeměměřictví a katastru.
Expertní a poradenské služby v oblastech vyšší a inženýrské geodézie, zeměměřictví,
kartografie, katastru a výpočetní techniky včetně software.
Aplikace Automatizovaného měřícího systému HYNI/INVA VÚGTK na tepelné elektrárně
Mělník a jaderné elektrárně Temelín.
Skenování map a grafických podkladů (barevných A3, černobílých do A1, 400-800dpi)
vektorizace rastrových obrazů.
Speciální geodetické práce vysoké přesnosti.
Odborné konzultace v oborech působení.
Mezinárodní vědecko-technická spolupráce.
Ústav je akreditován jako Autorizované metrologické středisko.
Akreditovaná vzdělávací instituce podle zákona 312/2002, Sb., o úřednících územních
samosprávných celků.
http://www.vugtk.cz/
Literatura a Prameny
 Čada, V.: Přednáškové texty předmětu KAM/GST
 http://www.cuzk.cz
 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 http://archivnimapy.cuzk.cz/
 http://geoportal.cuzk.cz/
 http://www.gis.zcu.cz/
 http://www.vugtk.cz/
 ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
15
Děkuji za pozornost …
Dotazy …
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd - KMA
oddělení geomatiky
Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
[email protected]
16
Download

Úkoly geodézie ve výstavbě - Západočeská univerzita v Plzni