Z
n 2014
e
z
e
ř
b
1
II, číslo
ročník -XV
pravodaj
Město Morkovice-Slížany
Výlet do Prahy – Po stopách Karla IV.
Brzy ráno, už v pět hodin, jsme se sešli
na vlakovém nádraží v Kroměříži a vyrazili
do Prahy. Vyzkoušeli jsme si jízdu metrem
a po Starých zámeckých schodech se vydali
na Pražský hrad, kde právě probíhala výměna
hradní stráže. Na protějším kopci Petříně se v
mlze tyčila rozhledna. Ale nás už čekala Zlatá
ulička, kde dříve bydleli ostrostřelci, kterým
lidé hanlivě říkali holomci, protože jako jediní nemuseli platit daně. Byla tam také strážní
věž Daliborka, která později sloužila jako vězení. Jmenuje se po prvním vězni Daliborovi
z Kozojed. Dále jsme navštívili Vladislavský
sál, ve kterém se dříve konaly rytířské souboje. Později se zde konaly volby prezidentů
naší země a v současnosti v tomto sále dostávají vždy 28. října vysoká státní vyznamenání
Morkovice
Mo
M
orrk
ko
ov
v
viiicce S
Sl
Slížany
líž
ížan
any
významné osobnosti. V přilehlém zasedacím
sále visel obraz Marie Terezie, která uzákonila povinnou školní docházku. Hned vedle
jsme si prohlédli kopii českých korunovačních klenotů. V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, jak se správně tato památka
jmenuje, byla obrovská barevná okna složená
asi ze 40 000 barevných sklíček. Výroba jednoho okna trvala asi rok, název výplně okna
se nazývá vitráž a pracoval na ní i kroměřížský rodák Max Švabinský. Kulaté barevné okno se jmenuje rozeta. Pod katedrálou
jsou pochováni například Karel IV. se svými
čtyřmi manželkami, Rudolf II. Habsburský
a další historické osobnosti. Po Nových zámeckých schodech jsme sešli na Staré město
pražské až ke Karlovu mostu, který byl po-
staven přes řeku Vltavu. Při jeho rekonstrukci
bylo zjištěno, že do malty nebyla přidávána
vajíčka, ale mořské řasy. Další zastávkou byla
Prašná brána. Skladoval se v ní střelný prach.
Při příchodu na Staroměstské náměstí právě
odbíjel orloj 14 hodin a v oknech se pohybovali apoštolové. Na Václavském náměstí
jsme měli chvíli volno na nákup suvenýrů,
jídla a pití. U sochy svatého Václava jsme se
vyfotili a kolem budovy Národního muzea se
vydali zpět na hlavní vlakové nádraží. Sice
velmi unaveni, ale spokojeni a nadšeni jsme
se kolem deváté hodiny večer vrátili domů.
Výlet se nám moc líbil, počasí nám přálo, zažili jsme spoustu legrace, a tak se už těšíme
na nějakou podobnou dobrodružnou výpravu.
Žáci 4.A,, 4.B a 5.B ZŠ Morkovice
1
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice-Slížany č. 18,
konaného dne 4.12.2013 v 17.00 hod. v zasedací místnosti
v budově Agrodružstva Morkovice na ul. Sokolská
I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů městského zastupitelstva.
Omluveni: Z. Frkal, J. Minks, Ing. Pěnčíková, M. Ševčíková
Návrhová komise: Mgr. Kříčková, J. Navrátil DiS.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Budín, E. Lejsalová
Mgr. Horák – Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 17 byl řádně ověřen a je zde předložen k nahlédnutí. Dnes dopoledne k němu
byla písemně podána námitka od Ing. Fránka, který nesouhlasí
se zněním zápisu: „Taková velká stavba by měla mít podporu
min. 35 % občanů. S rozhodnutím by se mělo počkat na nové
zastupitelstvo. Naše občanské sdružení se bude snažit tuto stavbu zastavit jakýmkoliv způsobem.“ Žádám ověřovatele zápisu
Jiřího Navrátila DiS., aby se k této námitce vyjádřil.
J. Navrátil DiS. – Přestože se nejedná o doslovný přepis, tak podle
toho, co si pamatuji z minulého zastupitelstva a co jsem slyšel na
zvukovém záznamu, souhlasím s tím, jak byla tato věta uvedena
v zápise.
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení
2. Zpráva o činnosti rady města
3. Založení právnické osoby „Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace“
4. Dopravní značení na ul. Nádražní
5. Smlouva o dopravní obslužnosti
6. Majetkoprávní úkony
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Návrh na přísedící soudce
Program byl schválen jednomyslně.
II. Projednávání programu
1. Zpráva o plnění usnesení
 Nebyla podepsaná smlouva na prodej pozemku p.č. 1913/127
v k.ú. Morkovice s Bc. Vítězslavem Štětinou, Morkovice 663 za
10.000,- Kč.
 Nebyla podepsaná smlouva na prodej pozemku p.č. 1913/128
s paní Věrou Talskou, Morkovice 707 za 10.000,- Kč.
 Byla podepsaná smlouva na prodej pozemku p.č. 1913/129 orná
půda o výměře 500 m2 v k.ú. Morkovice s manžely Pospíšilovými, Morkovice 799 za 10.000,- Kč.
 Byla podepsaná smlouva na prodej pozemku p.č. 1631/2 zastavěná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Morkovice, id ½ manž. Gloza
Emil a Naděžda, Morkovice 597 a id. ½ Gloza Pavel, Morkovice
597 za 60 Kč.
 Byla podepsaná smlouva na prodej pozemku p.č. 1395/85 ost.
plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Morkovice s panem Pavlem Babákem, Morkovice 785 za 3685,- Kč.
 Byla podepsaná smlouva na prodej vyznačené části pozemků
p.č. 1814/14 a 1814/15 v k.ú. Morkovice s manžely Procházkovými, Morkovice 829 za 20 Kč/m2.
 Nebyla podepsaná smlouva na prodej vyznačené části pozemku p.č. 1395/1 s panem Ludvíkem Mazurem, Morkovice 598 za
50,- Kč/m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
2
2. Zpráva o činnosti rady města za období 4.9.2013 – 18.11.2013
Rada města schválila:
 Prodej staré dlažby z chodníku na ul. Kolaříkova firmě Stavebniny Suchomel za 2 Kč/ks s podmínkou odběru i poškozených kusů
 Nájemní smlouvu na část pozemku p. č. 1814/29 v k.ú. Morkovice s panem Z. Judasem
 Převod z rezervního do investičního fondu ve výši 29 206 Kč
v základní škole dle žádosti č.j. 657/2013
 Změnu nájemní smlouvy uzavřenou s Agrodružstvem na zemědělskou půdu – výpovědní lhůta se mění na 10 let.
 Dotaci 2 000 Kč na akci „Běh naděje“
 Rada města ve funkci valné hromady schvaluje změnu stanov
společnosti Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o.
 Přijetí daru – movitých věcí pro ZŠ dle žádosti č.j. 680/2013
 SOD se společností SÚS Kroměřížska na akci „Oprava chodníku
na ul. Kolaříkova“
 Zábor veřejného prostranství dle žádosti č.j. 681/2013
 Odpověď na žádost pí. Horníčkové o povolení zřízení parkovací
plochy
 Nájemní smlouvu na byt v budově č.p. 559 (hasičská zbrojnice)
s panem Antonínem Koupilem
 Požadavky na projektanta nových chodníků na ul. Uhřická, Nádražní, Náměstí a Komenského, a to: ponechat současnou šířku
chodníků, nové zelené pásy nezřizovat, vchod u obchodu na ul.
Nádražní zahrnout do projektu, do projektu zahrnout položení
chráničky na datové kabely, chodník u sochy sv. Floriana ukončit
podle stávajícího stavu
 Dohodu se Státním fondem rozvoje bydlení o změně smlouvy
č. 9270320369 – D – zkrácení doby závaznosti smlouvy na 30 let
 Smlouvu se ZK o neinvestiční dotaci na J SDH č. D/1495/2013/
KH
 Žádost o omezení společných výjezdů J SDH a HZS na případy
požárů a dopravních nehod. V jiných případech držet pohotovost
na stanici, výjezd jen na vyžádání velitele zásahu.
 Smlouvu se SFŽP o dotaci č. 12134944
 Nabídku společnosti SAVE OUTDOOR S.R.O. na umístění vítacích cedulí upozorňujících na nutnost dodržování rychlosti
50 km/h
 Další jednání s p. Barnetem o pronájmu penzionu Bernard
 Žádost MŠ Morkovice o výjimku z počtu dětí ve třídě, a to max.
28 dětí
 Vítěze výběrového řízení na tisk Zpravodaje pro rok 2014, a to
firmu Brázda Břeclav
 Vstupné v muzeu košikářství od 1.1.2014 ve výši 30,- Kč
 Odpověď na návrh společnosti GEMNET na vybudování optické
infrastruktury s tím, že nesouhlasí s vedením po sloupech VO
a navrhuje počkat na stavbu nových chodníků, pod kterými bude
chránička na rozvod datových sítí
 Zapojení do projektu přeshraniční spolupráce - Kultúrne tradície
obcí myjavského regiónu a participácia cezhraničnej spolupráce
pri ich prezentácii
 Žádost o dotaci na činnost J SDH obce na rok 2014
 Zastavení výkonu rozhodnutí ve věci vymáhání pohledávky
č.j. 1051/2011
 Prodej 40 ks knižních regálů s cenou 200 Kč/ks
 Uzavření nájemních smluv na byty se stávajícími nájemníky, kteří nemají vůči městu závazky po lhůtě splatnosti
 Mandátní smlouvu na výkon funkce předsedy komise pro projednávání přestupků s p. J. Tinkou
 Dodatek č. 1 k SOD na akci „Komunikace Kolaříkova III“
Morkovice Slížany
 Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů se SFŽP u akce OPŽP
č. 10063933
 Výzvu k podání nabídky na „Zástupce zadavatele na provedení zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění“ na organizaci VŘ u akce „Stavba
nové radnice“ s tím, že výzva bude zaslána společnostem Seller
Moravia, BM asistent a RTS
 Žádost o demolici budov Náměstí 115, Náměstí 116 a Náměstí 537
 Ukončení nájemních smluv na nebytové prostory na radnici dohodou dle žádostí jednotlivých nájemců
 Úpravu závazných ukazatelů rozpočtu MŠ Morkovice
 Dotaci 10 000 Kč pro Cantus Morkovice
Rada města vzala na vědomí:
 Postup prací na novém územním plánu
 Zapůjčení traktoru do TSMS s výhledem následného odkoupení
od Ing. Ježe
 Zprávu o měření objemové aktivity radonu v budově mateřské
školy s tím, že naměřené hodnoty nedosahují nebezpečných hodnot
 Výroční zprávu Základní školy Morkovice za školní rok
2012/2013
 Zprávu o přípravě výjezdového stanoviště záchranné služby
 Žádost p. Radka Bleši o přijetí na místo ředitele Technických
služeb Morkovice-Slížany s tím, že bude vypsáno výběrové řízení
 Odpověď na upozornění P ČR ve věci dopravní nehody se smrtelnými následky na ul. Komenského
 Informaci Technických služeb M-S o službách nabízených obcím mikroregionu
 Harmonogram prací na zřízení výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby v Morkovicích
 Odpověď ŘSZK na žádost o umístění dopravní značky zákaz
stání na ul. Nádražní v úseku hřbitov – Hanhart
Rada města uložila:
 Projednat zřízení dopravního značení zákaz stání na ul. Nádražní, zajistí starosta do 30.10.2013
 Připravit zřízení příspěvkové organizace Technické služby
s účinností od 1.1.2014, zajistí starosta
 Připravit návrh na označení významných míst ve městě informačními tabulemi, zajistí starosta do 15.12.2013
 Připravit návrh na přísedící soudce, zajistí starosta do příštího
zasedání rady
 Zajistit předání informací o možnostech financování činnosti
J SDH v příštím programovacím období členům J SDH, zajistí
p. Štětina do 30.11.2013
 Zajistit opravu chodníku před BD č.p. 680, zajistí místostarosta
do 31.12.2013
 Připravit návrh dotace pro Cantus, zajistí starosta, do příštího
zasedání rady
 Zajistit osazení dopravního značení „Zákaz stání“ na ul. Havlíčkova u domů č.p. 65,66, zajistí místostarosta do 31.12.2013
 Projednat s okr. soudem návrhy na volbu přísedících soudců, a to
stávajících, starosta do 31.1.2014
Rada města neschválila:
 Žádost o dotaci pro Hospic na sv. kopečku
 Označení míst pro kontejnery na bioodpad informačními tabulemi
 Žádost Asociace nositelů legionářských tradic o příspěvek
 Žádost společnosti WTORPOL o umístění dalšího kontejneru na
použité šaty na území města
Rada města zvolila:
 Rada města ve funkci valné hromady společnosti Technické
služby Morkovice-Slížany s.r.o. zvolila členy dozorčí rady společnosti: Ing. Magda Kuchaříková, Milan Sumec, Martin Koutňák, Petr Pátík a Jiří Navrátil
Morkovice Slížany
J. Navrátil Dis. - Čeho se týkala další jednání s p. Barnetem ohledně
penzionu Bernard?
Mgr. Horák – Jednání se týkala pronájmu penzionu. Došlo už i ke
schválení nájemní smlouvy.
E. Lejsalová – Mohli bychom znát bližší informace k zapůjčení traktoru do TSMS s výhledem následného odkoupení od Ing. Ježe?
Mgr. Kříčková – Traktor bude sloužit jako pohonná jednotka pro biodrtič. Traktor nebylo možné pořídit z dotace.
E. Lejsalová – Je možné ho využívat k odklízení sněhu?
Mgr. Kříčková – Určitě.
Ing. Bleša - Jedná se o výhodný pronájem a následný odkup. Prověřoval jsem si to.
S. Navrátil - Pokud se koupí traktor, tak ať se přikoupí i radlice na
odklízení sněhu a nemusí se využívat služeb p. Přikryla.
M. Koutňák – Čeho se konkrétně týká zajištění předání informací
o možnostech financování J SDH v příštím programovacím období členům JSDH?
Mgr. Horák – Jedná se o přípravu na možnost čerpání dotací z evropských fondů pro integrovaný záchranný systém a JSDH.
M. Koutňák – Kdo platil opravy na penzionu Bernard?
Mgr. Horák – Opravy související s budovou platilo město.
M. Koutňák- Mně bylo řečeno, že město nebude platit opravy. Proto
jsem z výběrového řízení odstoupil. Podmínky nebyly pro všechny zájemce stejné.
Mgr. Horák – Nepamatuji se, že by podmínky byly dány takto strikně. V prvním kole se nájemce nenašel, tak proběhlo kolo druhé.
P. Tlach – Jak postupují přípravné práce na zřízení výjezdového stanoviště záchranné služby?
Mgr. Horák – Bude se podepisovat smlouva o právu zřídit stavbu.
Dokončuje se geometrický plán. Do dubna 2014 by mělo být vydáno stavební povolení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti
rady města za období 4.9.2013 až 18.11.2013.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
3. Založení právnické osoby „Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace“
Rozdíly mezi společností s ručením omezeným a příspěvkovou organizací a výhody a nevýhody hospodaření těchto typů právnických
osob byly podrobně rozebrány na semináři v září letošního roku.
Po dobu projektu sociálního podniku byla forma s.r.o. výhodnější,
nyní bude pro město výhodnější forma příspěvkové organizace.
Návrh zřizovací listiny je uveden v příloze č. 2013-18/1.
E. Lejsalová – Zůstává podmínka, že majetek pořízený z dotace musí
vlastnit TS s.r.o. ?
Mgr. Horák – Tato podmínka zůstává. TS s.r.o. budou zapůjčovat
majetek pořízený z dotace TS příspěvková organizace. Bude
mezi nimi probíhat několik účetních operací za rok.
E. Lejsalová – Kolik nás to bude stát ročně?
Mgr. Horák – Bude to v řádu stokorun.
J. Jablunka – Čeho se týká ve zřizovací listině předmět činnosti:
Správa a provoz vybraného nemovitého majetku ve vlastnictví
města.
Mgr. Horák – Jedná se o sportovní halu a koupaliště.
J. Jablunka – Nejsou zde uvedeny rozvozy obědů.
Mgr. Kříčková – Rozvoz obědů je součástí doplňkové činnosti.
J. Jablunka – Doplňková činnost by neměla být dlouhodobě ztrátová.
Uvedené dva roky je podle mě dlouhá doba.
Mgr. Kříčková – Konkrétně znění tohoto bodu nám bylo doporučeno
odborníkem. Doplňková činnost zpočátku může být i podle zákona ztrátová. Potom to závisí na posouzení zřizovatele.
Mgr. Horák – Jedná se např. o rozvoz obědů. Pokud nebude dotovaný, tak to bude ztrátová činnost.
Mgr. Košárek – Tato citace je uvedena i v zákoně o příspěvkových
organizacích jako doporučení. Stejná citace ohledně dlouhodobé
ztrátovosti u doplňkové činnosti je i ve školském zákoně.
J. Jablunka – Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace
by měla být zpracovaná do konce druhého kalendářního měsí-
3
ce následujícího roku. Zřizovatel by měl schvalovat vyřazování
majetku.
Mgr. Horák - Vyřazování majetku je upraveno přímo v zákoně. Zřizovatel ho musí schvalovat.
J. Jablunka - Kdo bude přidělovat byty?
Ing. Bleša – O přidělování bytů by mělo asi rozhodovat město. Je
to věc názoru.
Mgr. Horák – Město si zatím byty ponechá ve své správě. Jedná se
o možnost připravenou do budoucna.
J. Jablunka – Ověření účetní uzávěrky by měl provést auditor a ne
útvar kontroly zřizovatele.
Mgr. Horák – Ověření auditorem vyjde draho. Jedná se o 40 a možná
až 80 tisíc Kč.
Ing. Bleša – Možná by stačilo doplnit, že v případě pochybností provede ověření hospodaření auditor.
E. Lejsalová – Zvolená dozorčí rada bude dozorovat TS s.r.o. i TS
příspěvkovou organizaci?
Mgr. Horák – Ano.
M. Koutňák - Technické služby mají v pronájmu koupaliště?
Mgr. Horák - Nejedná se o pronájem, ale o formu veřejné finanční podpory. Tato forma je možná u zařízení, u kterých se předpokládá hospodaření se ztrátou, kterou následně hradí vlastník
provozovateli. Děje se tak na základě zastupitelstvem schválené
smlouva. Zatím to odpovídá pravidlům evropské unie.
M. Koutňák – Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud je koupaliště
ztrátové, tak město tuto ztrátu technickým službám uhradí. Jak
je to se sportovní halou?
Mgr. Horák – Postupuje se stejně jako u koupaliště.
Mgr. Kříčková – Tato veřejná finanční podpora se může využít jen
na sportovní a kulturní zařízení (veřejně prospěšná zařízení.)
Ing. Fránek – Takže ztrátovost je dána velikostí faktury, kterou TS
předloží obci?
Mgr. Kříčková – Koupaliště a hala nebudou určitě zisková zařízení.
Město neuhradí jakoukoli ztrátu, protože její maximální výše je
uvedena ve smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory.
Ing. Fránek – Celková činnost technických služeb je zisková nebo
ztrátová? TS fakturují většinou městu, takže si vlastně fakturujeme sami sobě.
Ing. Bleša – Zatím je největším odběratelem služeb město Morkovice. Pokud bude víc zákazníků mimo Morkovice, bude to jen
dobře.
p. Sumec – Hlavním důvodem převodu TS z s.r.o. na příspěvkovou
organizaci je to, aby byly TS výdělečnější?
Mgr. Horák – Hlavním důvodem je, aby se nehradilo tak vysoké
DPH.
M. Koutňák – TS nejsou výdělečné?
Mgr. Horák - Jsou téměř na nule.
Ing. Fránek – Nula je optimální.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města zřizuje příspěvkovou organizaci Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková
organizace se sídlem Uhřická 396, Morkovice-Slížany.
Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Původní stav
Morkovice-Slížany,
příspěvková organizace.
Hlasování:
Schváleno
jednomyslně.
4. Dopravní značení na
ul. Nádražní
Město požádalo Ředitelství silnic Zlínského
kraje o umístění dopravních značek „zákaz stání“
na ul. Nádražní v úseku
od hřbitova po vjezd do
firmy Hanhart. ŘSZK
4
odmítlo s tím, že komunikace zde má dostatečnou šířku 9 metrů–
příloha č. 2013 – 18/2. S tímto závěrem nesouhlasí město ani policie, protože při současném stání v obou směrech nezůstává předpisy
požadovaných šest metrů na průjezd a vznikají nebezpečné dopravní
situace.
Návrh na řešení bez použití příkazových značek je zřízení dvoumetrového parkovacího pruhu vyznačeného vodorovným dopravním
značením vpravo ve směru jízdy na Kroměříž a zúžení jízdních pruhů na 3,5 m. (Podobné řešení je použito např. v Kroměříži na Kojetínské ulici.)
E. Lejsalová – Kde by začínal parkovací pruh?
Mgr. Horák – Začínal by až u domu manž. Ptáčkových.
Ing. Vl. Bleša – Myslím si, že s tím někteří nebudou souhlasit. Neuvažuje se o rozšíření komunikace?
Mgr. Horák – Vlastníkem komunikace není město, ale kraj. V žádném případě kraj nebude souhlasit s rozšířením komunikace,
hlavně kvůli zimní údržbě.
Mgr. Horák – Po nehodě se smrtelnými následky proběhla kontrola přechodů pro chodce. Dopravní experti Policie ČR navrhli
všechny přechody v Morkovicích zrušit.
p. Sumec – Jaký pro to mají důvod?
Mgr. Horák – Ve výhledech neodpovídají normě. Jsou např. před
a za zatáčkami.
p. Dobeš – Auta ale stejně parkují hned před hřbitovem.
Mgr. Albrechtová – Osobně jsem psala na policii, že se jedná o nebezpečnou křižovatku, kde je špatný výhled. Dostala jsem odpověď, že auto je 6 m od křižovatky a žádné opatření se dělat
nebude.
Ing. Fránek – Rozhodujete o parkování lidí, kteří zde nejsou.
Mgr. Horák – Rozhodujeme především o bezpečnosti dopravy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit
zpracování projektu změny dopravního značení na ul. Nádražní
spočívající ve zřízení parkovacího pruhu a v případě souhlasu
dotčených orgánů zajistit provedení této změny do 31.5.2014.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
5. Smlouva o dopravní obslužnosti
Dodatek ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti – příloha
č. 2013-18/3
Město má se Zlínským krajem uzavřenou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti,
podle které platíme 70 Kč/občana a rok.
Kraj žádá o zvýšení příspěvku pro rok 2014 na 85 Kč/občan a od
roku 2015 na 100 Kč/občan.
p. Sumec – Bude zajištěna stejná dopravní obslužnost?
Mgr. Horák – Bude zajištěn stejný rozsah dopravní obslužnosti.
M. Koutňák – Do Slížan zajíždí autobus ráno a odpoledne. Nebylo
by možné přidat ještě jeden spoj kolem poledne? Starší občané
mají problém s dopravou např. k lékaři.
Mgr. Horák – Byl by asi problém s využitím toho spoje. Je možné objednat si odvoz a dovoz přes
Nový stav technické služby.
Mgr. Kříčková – Lékaři ordinují spíš v dopoledních hodinách.
Ing. Fránek – O jakou částku
se příspěvek na dopravní obslužnost navýší?
Mgr. Horák – v roce 2014
o cca 40 tisíc a v roce 2015
asi o 80 tisíc za rok.
Ing. Fránek – Jaká je celková
částka za dopravní obslužnost?
Mgr. Horák – Letos se jedná
o 203 000,- Kč. Za rok by to
mělo být přibližně 290 000,- Kč.
Morkovice Slížany
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
6. Majetkoprávní úkony
a) Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku
p.č. 1913/130 orná půda o výměře 500 m2 v k.ú. Morkovice
manž. Kazík Vítězslav a Marie, Morkovice 685 za 10 000 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1913/131 orná
půda o výměře 615 m2 v k.ú. Morkovice Bc. Zdeněk Pospíšil,
Morkovice 799, za 12 300 Kč.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
b) Prodej pozemku p.č. 960/4 v k.ú. Morkovice (část průjezdu mezi
rodinnými domy na ul. Komenského za domem č.p. 728, zastavěná hospodářskou budovou)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku
p.č. 960/4 zastavěná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Morkovice
manž. Navrátil František a Eva za 60 Kč.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
7. Rozpočtové opatření č. 4
Ing. Fránek – Kolik stálo osvětlení na ul. Trávníky?
Mgr. Horák – Celková částka je 154000,- Kč.
M. Koutňák – Je zde uvedena částka za Zpravodaj 150 000,- Kč. Nebylo by možné ho udělat levněji a tak, aby vycházel třeba každý
měsíc. Občané chtějí aktuální informace.
Mgr. Horák – Byl by problém ho každý měsíc zaplnit.
Ing. Bleša – Diskutovali jsme o tom na jednání rady. Zpravodaj
vlastně reprezentuje město, a proto by měl vypadat důstojně.
Jsou lidé, kteří si ho zakládají.
p. Mičulka – Bylo by možné dávat na internet aktuální informace?
Mgr. Horák – Usnesení rady a zápisy ze zastupitelstva na internetu
jsou.
M. Koutňák – Jsou tam pozdě.
Mgr. Horák – Nesouhlasím, např. usnesení rady jsou tam až do půlky
listopadu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Hlasování. Schváleno jednomyslně.
8. Volba přísedících soudců
Na počátku roku 2014 budeme volit nové přísedící soudce okresního soudu. Dosud je navrženo pět stávajících přísedících soudců,
a to:
1/ MAJDA Stanislav, r. 1954, bytem Morkovice, Havlíčkova 248
2/ PÁTÍK Petr, r. 1949, bytem Morkovice, Sokolská 441
3/ POLIŠENSKÝ Josef, r. 1935, bytem Morkovice Nádražní 308
4/ PROCHÁZKA Martin, r. 1966, bytem Morkovice, Nová 829
5/ TLACH Petr, r. 1964, bytem Morkovice, Nová 179
Mgr. Albrechtová - Pokud mám připomínky k některým kandidátům,
kdy je můžu uplatnit?
Mgr. Horák – Při jejich volbě na příštím zasedání zastupitelstva.
Mgr .Albrechtová - Kdo kandidáty navrhoval?
Mgr. Horák – Rada města.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města žádá předsedu okresního
soudu o vyjádření k navrženým kandidátům na přísedící soudce
Hlasování: 10 členů městského zastupitelstva hlasovalo pro návrh.
Mgr. Albrechtová se zdržela hlasování.
III. Diskuse
Mgr. Horák navrhl zjednodušení zápisů ze zastupitelstva. I podle
auditora jsou zápisy velmi obsáhlé. Podle zákona nejsou takové
Morkovice Slížany
obsáhlé zápisy nutné. Proto navrhl již od tohoto zasedání zápisy
zjednodušit.
Ing. Bleša – Takže by tam v podstatě nebyla diskuse.
p. Sumec – Není to nefér, když tam nebude zápis z diskuse?
Mgr. Horák - Občané mají možnost na zasedání přijít. Je možné
zasedání přesunout do většího sálu.
P. Tlach – Jedná se o striktní nařízení auditora?
Mgr. Horák – Je to na našem zvážení. Hlavní problém je, že zapisovatelka je napadána za to, že v zápise je něco jinak, než diskutující řekl. Není možné se k zápisům stále vracet a zjišťovat, jak to
vlastně diskutující myslel.
p. Sumec – Zápis i zvukový záznam je důležitý.
K. Handlová – Nejedná se o doslovný přepis. Je těžké v takové diskusi přesně vystihnout a zapsat myšlenku diskutujícího. Musí to
být srozumitelné i pro ty, kteří na zasedání nebyli. Nejvhodnější
by bylo zveřejňovat celý audiozáznam. Není možné dávat zápis všem diskutujícím ke schválení. Ing. Fránek například často
používá slovo “my“. Já nevím, jestli tím myslí občanské sdružení
nebo nějakou jinou skupinu obyvatel.
Ing. Fránek – Slovem “my“ jsem myslel občany, kterým záleží na
budoucnosti Morkovic.
Mgr. Horák – Diskutující se ozve za dva měsíce, že jeho myšlenka
byla jiná, než je v zápise. Jenže do zápisu se musí dát to, co
skutečně řekl. Zápis se nedá dodatečně opravovat. Není problém
pořizovat zvukový záznam.
K. Handlová – Nikdy to nebylo napsané tak, aby to diskutující
poškodilo.
M. Koutňák – Pokud je něco potřeba projednat ohledně JSDH mělo
by se komunikovat přímo s velitelem. Bylo by vhodné, kdyby se
např. jedenkrát za měsíc účastnil jednání rady města. Měla by se
zlepšit komunikace mezi městem a JSDH.
S. Navrátil – Vlastníme s Ing. Fránkem chodník, který bychom chtěli
převést na město, třeba i bezplatně.
Mgr. Horák – Poklud jde o darování městu, pak návrh na přijetí daru
připravim do příštího zastupitelstva.
p. Vozdek – Plánuje se vybudování cesty na ulici Trávníky?
Mgr. Horák - Jedná se o jednu z plánovaných akcí. Budeme o tom
jednat při přípravě rozpočtu na příští rok.
p. Mičulka – Kdy bude vybudovaný chodník na ulici Trávníky?
Mgr. Horák – Chodník bude navržený v rozpočtu na příští rok.
M. Koutňák –Terénní úpravy chodníku na ulici Kolaříkova jsou
konečné?
Mgr. Horák – Úpravy terénu budou dokončeny na jaře, stejně jako
mezi bytovkami u koupaliště.
M. Koutňák – U Křepelkového ve Slížanech je propadlý chodník.
J. Jablunka – Opravovali jsme to už dvakrát.
Sv. Navrátil – Jak je to se zárukou za nový chodník na Kolaříkové.
V místech, kde se přes něj jezdí autem, jsou vyježděné koleje.
Mgr. Horák – Budeme to znovu procházet a kontrolovat.
M. Koutňák – Jak to vypadá s novou radnicí? Kdy se začne
s bouráním staré radnice?
Mgr. Horák – Připravujeme výběrové řízení na firmu, která bourání
provede.
M. Koutňák – Bude tam uzavírka?
Mgr. Horák – Určitě tam bude muset být částečný zábor komunikace.
S úplnou uzavírkou se v projektu nepočítá.
Sv. Navrátil – Dělaly se v těchto místech geologické průzkumy? Je
tam vlastně bažina. Stavba nové radnice by se mohla prodražit.
Mgr. Horák – Průzkumy se nedělaly.Jedná se o stovky let zastavěnou
lokalitu.
J. Bordovská - Bude nějakým způsobem zabezpečena budova, ve
které mám provozovnu, aby při demolici radnice a sousedního
domu nedošlo k jejímu poškození?
Mgr. Horák – Projekt přesně popisuje demolici. Za jeho provedení
bude zodpovědná firma provádějící demolici.
Zasedání skončeno v 18.30 hod.
5
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice – Slížany č. 19,
konaného dne 29.1.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti
v budově Agrodružstva Morkovice
I. Při zahájení bylo přítomno 14 členů městského zastupitelstva
Omluven: Jiří Minks
Návrhová komise: Mgr. Budín, E. Lejsalová
Ověřovatelé zápisu: Z. Frkal, Mgr. Kříčková




Program:
1. Zpráva o plnění usnesení
2. Zpráva o činnosti rady města
3. Prodej podílu 63,75% na čistírně odpadních vod
4. Rozpočet města Morkovice-Slížany na rok 2014
5. Volba přísedících soudců
6. Majetkoprávní úkony
7. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2013

Program byl schválen jednomyslně.

II. Projednávání programu



1. Zpráva o plnění usnesení
 Nebyla podepsaná smlouva na prodej části pozemku p.č. 1395/1
s panem Mazurem, Morkovice 598. Prozatím není vyhotoven
geometrický plán oddělení pozemku.
 Byla podepsaná kupní smlouva s manžely Kazíkovými, Morkovice 685 na pozemek p.č. 1913/130 v k.ú. Morkovice.
 Byla podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 1913/131 v k.ú.
Morkovice s Bc. Zdeňkem Pospíšilem, Morkovice 799.
 Byla podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 960/4 v k.ú.
Morkovice s manžely Navrátilovými, Morkovice 728.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
2. Zpráva o činnosti rady města za období 19.11.2013 – 17.1.2014
Rada města schválila:
 Zprávu o plnění usnesení
 Smlouvu se Zlínským krajem o dotaci na činnost J SDH
č. D/2251/2013/KH
 Nájemní smlouvu na nebytové prostory v budově Kolaříkova
415 se společností Areál PARK, s.r.o.
 Příkaz k provedení inventarizace majetku města
 Prodej 2ks starých kontejnerů za cenu železa zvýšenou o 50%
s tím, že pokud se prodej neuskuteční do 31.3.2014 je možné
kontejnery odevzdat do sběrny.
 Ceník společnosti BIOPAS na rok 2014
 Zastavení výkonu rozhodnutí dle návrhu č.j. 136751/13/KM
 Odpověď na zprávu o tematické kontrole povinností stanovených předpisy o požární ochraně
 Využívání sportovní haly 2 hod/týden mladými hasiči v rámci
tzv. „dotovaného provozu“ s podmínkou dohledu osoby starší
15 let.
 Žádost ZŠ o úpravu závazných ukazatelů rozpočtu
 Žádost ZŠ o navýšení rozpočtu
 Vyřazení inventáře v ZŠ
 Platy v Technických službách města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace
 Smlouvu se Zlínským krajem o právu provést stavbu výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby
 Vyřazení investic z nedokončených staveb, a to projektu Rekonstrukce nádraží a Projektu průmyslové zóny z důvodu nepřidělení dotace
 Smlouvu s vítězem výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na organizaci výběrového řízení na výběr dodavatele stavby
6



„nové radnice“, a to s firmou SELLER Moravia, s.r.o. s cenou
65 000 Kč bez DPH
Vyřazení majetku v MŠ dle žádosti
Ukončení všech smluv o provádění činností s Technickými službami Morkovice-Slížany, s.r.o. ke dni 31.12.2013
Zpětvzetí žádosti o dotaci na akceschopnost J SDH
Zařazení vybudování části chodníku na ul. Trávníky do návrhu
investic na rok 2014
Finanční dar 600 Kč pro pana J. Trávníčka při příležitosti 60 odběrů krve
Smlouvu s JME o připojení budoucí „nové radnice“ k rozvodům
nízkého napětí
Rozpočtové opatření č. 5
Nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 52/1 v k.ú. Morkovice
s p. Jindřichem Vymazalem
Smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 1784/32 v k.ú. Morkovice
s p. Václavem Outratou za účelem chovu včel
Finanční dar ve výši 3 000 Kč členům výborů a komisí
Odpověď na stížnost SBD Svornost
Věcné dary do tombol akcí pořádaných organizacemi se sídlem
na území města ve výši 500,- Kč
Rada města vzala na vědomí:
 Návrh zřizovací listiny společnosti Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace
 Zprávu o postupu reklamace prací na cyklostezce
 Zprávu o kontrole drobných staveb ve vlastnictví města, které
stojí na cizích pozemcích
 Zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Litenčice
Rada města uložila:
 Zajistit opravu elektrorozvaděče dle žádosti pí. Roháčové a pí.
Kojecké, zajistí místostarosta do 31.1.2014
 Zajistit porovnávací tabulky platů v obdobných organizacích
jako TSMS, p.o. na obdobných pozicích, zajistí p. Štětina a ing.
Bleša do 20.12.2013
Rada města neschválila:
 Žádost Sociálních služeb Pačlavice o příspěvek na provoz na rok
2014
Rada města jmenovala:
 Komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele Technických služeb města Morkovice- Slížany, příspěvková organizace ve složení: Ing. Magda Hroníková (členka dozorčí rady), Milan Sumec
(člen dozorčí rady), Jiří Navrátil, DiS (člen dozorčí rady), Ing.
Milan Bartoň (odborný poradce – Vsetín), Marek Vrba (vedoucí
pracovník technických služeb Koryčany)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti
rady města za období 19.11.2013 až 17.1.2014.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
3 Prodej 63,75% podílu města na ČOV Morkovice
Stavba ČOV Morkovice probíhala v letech 2001 – 2003 a zahrnovala
vlastní čistírnu odpadních vod, čerpací stanici Slížany a páteřní
stoky. Celková cena byla 39 653 720 Kč (dotace SFŽP 22 289 000
Kč, půjčka SFŽP 7 430 000 Kč a vlastní zdroje 9 934 720 Kč).
Do trvalého provozu byla ČOV uvedena v roce 2004, podmínkou
dotace bylo, že ČOV bude 10 let v majetku města.
Od počátku se počítalo s prodejem nebo nepeněžitým vkladem do
VAKu. Proto byly s VAKem uzavřeny dvě smlouvy o budoucích
kupních smlouvách:
dne 26.6.2003 na prodej podílu 31% za částku 8 419 600
Morkovice Slížany
dne 30.12.2009 na prodej podílu 5,25% za částku 1 424 770 Kč.
V roce 2013 byl zpracován znalecký posudek o ceně nemovitosti,
podle kterého je současná odhadní cena 13 344 500 Kč.
Podle dříve uzavřených smluv je podíl společnosti VAK 36,25%, tj.
4 837 381 Kč a podíl města je 63,75%, tj. 8 507 119.
V obdobných případech kupuje VAK obdobné nemovitosti za ½
odhadní ceny, protože v krátkém časovém období budou nutné
velké investice především do technologií.
Hodnota podílu města podle odhadu ……………8 507 119 Kč
Kupní cena navržená společností VAK ..……….4 253 560 Kč
Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek, který občanům města nepřináší žádné příjmy, ale bude naopak v dohledné době vyžadovat značné investice, je navržen jeho prodej.
Mgr. Horák – Při projednávání prodeje ČOV bychom si měli zodpovědět tři otázky:
1. Budeme podíl na ČOV prodávat?
2. Komu budeme prodávat?
3. Za kolik budeme prodávat?
1. Jedná se o majetek, který městu nepřináší žádné zisky. Naopak,
je jasné, že v průběhu zhruba pěti let bude vyžadovat investice
v řádu milionů, na kterých by se město muselo jako spoluvlastník podílet.
2. V případě prodeje ČOV je naší povinností přednostně nabídnout
svůj podíl spoluvlastníkovi, kterým je společnost VaK.
3. Společnost VaK obdobné nemovitosti kupuje za 50 % odhadní
ceny. Navržená kupní cena je tedy 4 253 560,- Kč.
Z. Frkal - Chtěl bych požádat přítomného pana ředitele společnosti
VaK a.s. Ing. Lejsala, jestli by nám mohl objasnit, proč je kupní
cena 50% z odhadní ceny?
Ing. Lejsal – Hlavní činností společnosti VaK je čištění odpadních
vod. Města a obce nemohou svůj majetek vkládat do naší společnosti, protože blokační podíl drží soukromý subjekt. My můžeme tento majetek pouze provozovat. Každý by měl mít své
povinnosti. VaK by se měl starat o vodovody, kanalizace a ČOV.
Obce a města by se měla starat především o ostatní své záležitosti.
Provozování vodovodů a kanalizací obsahuje spoustu úkonů vyplývajících ze zákona. Jsme pod neustálou kontrolou. Z těchto důvodů nabízíme obcím pomoc odkoupením jejích podílů na tomto
majetku.
ČOV Morkovice byla postavena z dotací, takže nebylo možné po dobu
deseti let s tímto majetkem nakládat. Po uplynutí této doby nabízíme obcím odkup jejich podílu. Stejný odkup podílu na ČOV již
proběhl v Kvasicích. Na odkupu máme zájem proto, abychom se
o ČOV starali a udrželi jsme nějakou regulérní cenu vody.
Proč odkupujeme za 50 % odhadní ceny? Všechny ČOV jsou po
deseti letech provozu technologicky téměř zničené. Musí se
obnovovat strojní zařízení. To je těch 50% rozdílu z odhadní ceny. Jedno čerpadlo stojí 100 až 350 tisíc korun, česle
700 tisíc korun apod. Do čistíren se musí investovat a my se
o majetek opravdu staráme. Pokud nevěříte, můžete se přijít
podívat na ČOV do Hulína nebo do Kroměříže. Proto nabízíme odkoupení za polovinu odhadní ceny. Druhou polovinu odhadní ceny budeme investovat do obnovy této ČOV tak, aby
splňovala podmínky dané zákonem. Voda vypouštěná z ČOV
musí splňovat přísné podmínky, neustále chodí kontroly. Za
nesplnění hrozí obrovské pokuty. Proto takové podmínky odkupu odsouhlasilo představenstvo společnosti. Odkoupíme za
50 % odhadní ceny a zbylých 50% investujeme do obnovy. To
je celá filosofie. Jako spolumajitelé jsme nabídli tuto cenu. Pokud nejsme majiteli, můžeme ČOV provozovat, ale nemůžeme
investovat.
Mgr. Horák – Jako člen představenstva společnosti Vak a.s. a jsem
se v této záležitosti vzdal na zasedání představenstva hlasování,
protože se cítím podjatý. Vždycky bych upřednostňoval zájmy
města Morkovice-Slížany.
M. Sumec – Pokud prodáme svůj podíl, bude většinový podíl vlastnit VaK. Neovlivní to cenu stočného?
Ing. Lejsal – Na to je jednoduchá odpověď. VaK je 98% ve vlastnictví
Morkovice Slížany
měst a obcí. Byly snahy nás prodat zahraničním společnostem. Na
poslední chvíli se nám podařilo získat dotaci z EU na stavbu ČOV
v Hulíně. Podmínkou přiznání dotace je, že se nesmí po dobu 10 let
změnit poměr ve složení představenstva, dozorčí rady a akcionářů
a města a obce musí vlastnit více jak 50 % akcií společnosti Vak.
Tím jsme zachránili cenu vody (čtvrtou nejnižší v republice)
a vodárna zůstala moravská. To považujeme za obrovský úspěch.
Cena vody v okrese je solidární. Od Bystřice po Koryčany neexistuje místo, kde by se cena vody lišila.
M. Sumec – V televizi jsem viděl starosty, kteří tvrdili, že evropské
dotace na ČOV mohou získat za podmínky, že dojde ke zdražení
stočného.
Ing. Lejsal - To máte pravdu. Pokud žádáte o evropské dotace, tak
EU vám diktuje, jaké budou ceny vodného a stočného. K žádosti musíte doložit ekonomickou analýzu. Jde o to, abychom za
10 let provozu ČOV měli z vybraného vodného a stočného vlastní finanční prostředky na obnovu. Nijak to ale neovlivní čtvrtou
nejnižší cenu v republice, to garantuji.
Město Morkovice ČOV neodpisuje. Odpisy činí 13,5 % (tj. z 10 mil.
Kč 1,35 mil.,- Kč). Čistírna v současné době vykazuje ztrátu
1,5 mil. Kč. Pokud k tomu přičteme odpisy, jsme na ztrátě 3 mil. Kč.
To my stěží vyrovnáváme cenou stočného.
Ve Slížanech VaK vybudoval kanalizaci za 13 mil. Kč. Tato investice se nám taky nikdy nevrátí. Je to tak, že na jedné akci naše
společnost vydělá a na jiné prodělá. Musíme vybudovat ČOV
ve Střílkách za 60 mil. Kč, v Počenicích se má dělat průtah obcí
(6 mil. Kč jenom kanál). Když investujeme na Kroměřížsku, musíme investovat také na Holešovsku.
E. Lejsalová – Vytváří se nějaké rezervy?
Ing. Lejsal – Všichni vlastníci vodovodů, kanalizací a ČOV musí mít
plán obnovy. Jedná se o stovky milionů.
Mgr. Horák – Město zatím rezervy netvoří, protože se počítalo s prodejem ČOV. Pokud tento prodej neschválíme, tak budeme muset
začít rezervy tvořit už od tohoto rozpočtu a půjde ročně o miliony.
Z. Frkal – My jsme zastupitelé města Morkovice a nás Kroměříž
a vodárny celkem nezajímají, snad jen, když nám voda teče nebo
neteče. Rozdíl 4 mil. Kč mezi odhadní a kupní cenou je dost velký
na to, abychom zvažovali, zda za tuto cenu prodat nebo neprodat.
Občané se budou ptát, proč jsme to prodali za poloviční cenu? Proč
jsme nechtěli víc a nesnažili jsme se se společností VaK vyjednávat
o vyšší ceně? Můžeme se také ocitnout u soudu a vysvětlovat,
proč jsme prodali podíl za tuto cenu a nechtěli jsme celou cenu
podílu města Morkovice.
Ing. Lejsal – Když chcete prodávat, musíte mít někoho, kdo to koupí. Jako prvního musíte oslovit spoluvlastníka, kterým je Vak.
Pokud VaK nebude mít zájem, můžete oslovit další zájemce.
Zkuste to udělat a dopadnete jak Otrokovice. V případě, že by
Morkovice prodaly ČOV komukoliv jinému, než společnosti
VaK, tak budete mít určitě vyšší cenu vody. Otrokovická čistírna
je soukromá a Otrokovice mají nejvyšší cenu vody v Evropě.
My koupíme za polovinu odhadní ceny podílu města, ale garantujeme, že druhou polovinu tj. 4 mil. Kč budeme investovat do obnovy technologie této ČOV. Věřte tomu, že je to dobrá nabídka.
Z. Frkal – Já se nechci přít o to, jestli je to dobrá nabídka. Dobrá nabídka je to pro VaK. Vy získáte 4 miliony a investujete je tam. Vy
nic neztratíte. Pro město je 4 mil. Kč velká částka. Musíte chápat
i naše hledisko.
Mgr. Horák – Není to tak, že by představenstvo VaKu nejednalo
o vyšší ceně. Já jsem samozřejmě požadoval plnou hodnotu podílu. Když chci ale prodávat a jednám o ceně, tak musím najít
někoho, kdo je ochotný to za tuto cenu koupit.
p. Olexa – Prosím vás, chcete mi tvrdit, že vy jako podnikatel, když
koupíte levně, budete potom i levně prodávat lidem vodu? To
mi neříkejte, to je nesmysl. Já když něco koupím a do něčeho
investuji, tak chci ty peníze zpět. Netvrďte mi jako občanovi
Morkovic, že budete vodu prodávat za stejnou cenu.
Pane starosto, vy jste vyřídil dotace. Je mi jasné, že po dobu 10 let
musí stavba zůstat v držení města. Vy jste to udělal šalamounsky.
Vy jste část prodal VaKu a teď prodáváte zbytek. Čili jste to
7
obešli. Jelikož jste členem VaKu, tak věřím, že to tak je. Nevěřím Vám.
Ing. Fránek – V jak dohledné době by VaK investoval do obnovy
ČOV? Jde mi o to, jestli máme na rozhodnutí ještě čas, abychom
si mohli některé věci ještě ověřit. Co by se stalo, kdybychom
prodej neschválili? Jak by se zachovaly ostatní obce vlastnící
ČOV? VaK si stojí velice dobře. Položilo by Vás, kdybyste zaplatili víc?
Ing. Lejsal – To není o tom, jestli nás to poškodí nebo nepoškodí.
Rozhoduje o tom sedm členů představenstva.
Ing. Fránek – Kdy se představenstvo sejde?
Ing. Lejsal – Scházíme se pravidelně každý měsíc.
Ing. Fránek – Jste schopni to odložit?
Ing. Lejsal – Nabídka leží na stole a není důvod ji měnit. Můžete požádat VaK o prokázání provedení slibovaných investic do ČOV.
Je možné uzavřít o tom nějakou smlouvu.
Ing. Fránek – Dotkl jsem se svým článkem nějak vodáren?
Ing. Lejsal – Je to cílené proti Mgr. Horákovi.
J. Procházková – Jestli tomu dobře rozumím, tak město pokud si
ČOV nechá, tak nedostane 4 mil. Kč, ale bude tam muset 4 miliony investovat?
Ing. Lejsal – Ano, město bude muset v průběhu let tyto peníze do
ČOV vložit na obnovu technologie.
J. Procházková – A město s tím bude mít ještě navíc práci.
M. Koutňák – Nejenom město, ale i VaK jako spoluvlastník.
Ing. Lejsal – My se na tom podílíme procentuelně.
Mgr. Horák – Kdyby byla investice 10 mil. Kč, město zaplatí 6 375 000- Kč
a VaK 3 625 000,- Kč.
p. Olexa – Občané města mají ale zaručené, že cena vody se nebude
zvyšovat. O to se tady jedná.
Ing. Lejsal – Už jsem říkal, že cena je v celém okrese stejná.
Mgr. Horák – Cena vody každý rok mírně stoupá, ale je to podmínkami, které přenáší stát, např. zavedením poplatku za odběr
podzemních vod.
Ing. Lejsal – Také DPH se zvedlo z 5 % na 21 %. Komu jdou tedy
peníze z vyšší ceny vody? Státu nebo vodárnám?
Ing. Fránek – Pokud to letos neprodáme, koupíte to příští rok?
Ing. Lejsal – Klidně si to nechte. Já o tom nerozhoduji, rozhoduje
město.
p. Olexa – Máte pravdu. Majitelem je město, čili občané. Ať se rozhodnou v referendu.
Ing. Lejsal – Nejhorším vlastníkem je stát a stát jsme my. Kdo je to
my? To je v podstatě nikdo. Když je vlastníkem konkrétní osoba,
tak ta se o majetek bude starat.
p. Olexa – Občané jsou tu od toho, aby si to pohlídali. Když nechodí
na zasedání, tak se tu potom za zády něco děje.
Ing. Lejsal – Tady se ale nic za zády neděje. Záměr prodeje byl zveřejněn, tak co se děje za zády?
M. Ševčíková – První moje reakce na prodej byla, že se zvýší cena
stočného. Na stránkách společnosti VaK je vysvětleno zvýšení
ceny stočného pro rok 2014 tím, že je nutné zajistit udržitelnost
projektů. I když svůj podíl neprodáme, stejně se pro nás stočné
zvýší, protože je nutné zajistit udržitelnost pro ČOV Hulín. Je
to tak?
Ing. Lejsal – To je ten princip solidární ceny.
M. Ševčíková – Takže i když svůj podíl na ČOV neprodáme, cena
stočného se stejně zvýší.
Mgr. Horák – Stočné se stejně zvýší, ale investice Vaku v Morkovicích bude třetinová.
M. Ševčíková – Nebylo by možné náš podíl pronajmout? Jsou s tím
zkušenosti?
Ing. Lejsal – Zkušenosti máme, ale muselo by o tom rozhodnout
představenstvo. Nečekejte ale žádné velké částky za pronájem.
Mgr. Kříčková – Teď máme znaleckým posudkem potvrzený majetek ve výši cca 8,5 mil. Kč. Tento majetek bude ztrácet na
hodnotě. To znamená, že čím víc budeme oddalovat naše rozhodnutí, tím můžeme získat méně. Nemyslím si, že by členové
představenstva měli zájem nám cenu navyšovat. Pro nás to může
znamenat zastavení investic v rámci rozpočtu. Pokud si tento
majetek necháme, budeme do něj pouze investovat a přidělávat
8
si starosti. Přiznám se, že mně je ta situace zcela jasná.
Z. Frkal – S tímto nemohu souhlasit, protože 4 mil. Kč není malá
částka. I kdyby měly Morkovice získat 2 mil. Kč, tak se nejedná o zanedbatelnou částku. Určitě bych ještě o ceně vyjednával.
Zkusme navýšit cenu např. na 5 mil. Kč. Nebavme se o ceně
vody, na to asi prodej nebude mít vliv.
Ing. Lejsal - Jak by se asi cítil starosta Kvasic, kdybychom od Morkovic koupili podíl na ČOV za vyšší cenu, než je 50 % odhadní
ceny. Kvasice nám svůj podíl za 50 % odhadní ceny prodaly.
Představenstvo by se mělo chovat ke všem odběratelům stejně.
M. Koutňák – Jedná se o obchod. VaK to koupí za tyto peníze, protože ví, že to nikdo jiný nekoupí. Je jasné, že město má zájem svůj
podíl prodat VaKu. My chceme vyšší cenu a VaK nižší.
p. Sumec – Jaký podíl měly Kvasice na ČOV?
Ing. Lejsal – 100% podíl.
Ing. Fránek – Realita je taková.Někdo to prodal levněji. Děkujeme
za takovou cenu vody, je skutečně nízká. Každý rok se bude cena
vody zvedat o 3%. Mohl by se Ing. Lejsal dostavit na příští zasedání zastupitelstva?
Ing. Lejsal – Nerozhoduji o tom já. Musí to schválit představenstvo.
Ing. Bleša – Dá se zpracovat nějaká studie toho, jaké jsou předpokládané náklady na investice do obnovy technologie ČOV? Kolik by
to mělo za 5 let stát? Jde o to, aby většina občanů byla přesvědčená
o tom, že to, co obec nedostane, tak za pár roků ušetří.
Ing. Lejsal – Toto zpracuje projektant. V tom bych problém neviděl.
A. Formánková – Vám taky někdo něco prodá levně proto, že do toho
budete muset potom investovat? Vy byste prodával svůj dům za
50 % jenom proto, že budoucí majitel tam bude muset investovat?
M. Koutňák - Jde o to, že představenstvo společnosti VaK schválilo
koupi za 50 % odhadní ceny.
Z. Frkal – Bylo by možné oslovit i jiné zájemce, pokud nebude mít
o naši nabídku VaK zájem? Je otázkou, zda by byl nějaký jiný
kupec.
Mgr. Horák – Dopad by byl jasný. Pokud to koupí někdo jiný, tak
bude chtít vložené peníze získat zpátky. Zvedne stočné, ke kterému se přičtou platby VaKu a budeme platit jinou, určitě vyšší cenu než ostatní obce okresu. Při tvorbě stočného by musel
vlastník spolupracovat s Vakem. Vak je majitel části stok, vodovodů a vodoměrů.
Z. Frkal – Vodné by fakturoval VaK a jiná firma by fakturovala stočné.
Ing. Lejsal – Takže by se sčítaly dvě ceny. Tak je to v Otrokovicích.
Nechte si to napsat a podepsat. V takovém případě budete platit
100,- Kč za m3 stočného.
Mgr. Budín – V podstatě už to tu bylo řečeno. Vidím to tak, že při
prodeji někomu jinému než VaKu by se zvedlo stočné. Zazněl tu
argument, že by nikdo neprodal svůj dům za 50 % odhadní ceny.
Když budete vědět, že musíte vyměnit kotel, střechu a víte, že na
to nebudete mít, tak možná zvolíte i tu variantu prodeje za 50 %
a budete ráda, že nemovitost někdo koupí. Oddalováním našeho
rozhodnutí se může stát, že VaK nabízenou cenu ještě sníží.
Mgr. Horák – Podávám protinávrh proti původnímu návrhu usnesení. Navrhuji změnit usnesení ve smyslu, že zastupitelstvo města
požaduje cenu nejméně 5 mil. Kč a požaduje předložení plánu
investic v následujících pěti letech.
Z. Frkal – Jednejme o ceně 5 mil. Kč.
Mgr. Horák – Bude to podané jako návrh města Morkovice do představenstva společnosti VaK a.s. Představenstvo to projedná a my
sejdeme se za měsíc. Není to zase tak velký odklad.
Ing. Fránek – Za 8 mil. Kč jste koupili 30 % a splatili jste úvěr. Teď
kupujete za 4,5 milionu 66%. Tak ta hodnota klesla? Je to z odhadu. Uděláme si druhý odhad na 25 mil. Kč. Ten majetek je tak
obrovský, že kdyby se měl budovat dnes, tak je jeho hodnota 70
mil. Kč. Odpovídá odhadní cena 13 mil. Kč skutečnosti? Morkovice dají jiný odhad.
Ing. Lejsal – Předložte odhad na 25 nebo 30 mil. Kč. Budu se těšit
a půjdu s ním na komoru znalců s trestním oznámením.
Z. Frkal – Pokud můžu, tak bych tento bod ukončil a navrhuji, aby
město požádalo VaK o schválení ceny 5 mil. Kč.
Morkovice Slížany
p. Olexa – Proč si to město neprovozuje samo? Je úplně jedno, jestli
občané mají platit městu nebo VaKu. Město bude mít zisk, který
může investovat.
Mgr. Horák – Nevím, jestli jste poslouchal, ČOV vykazuje ztrátu.
Ing. Lejsal – Pokud chcete snížit rozpočet města o 3 mil. Kč, pak je
Vámi navržená cesta správná.
Ing. Fránek – Kdyby se k tomu přiřadila kanalizace na Jabloňové?
Je prodejná?
Mgr. Horák - Na Jabloňové jsou dvě kanalizace. Jedna je dešťová,
tu VaK neprovozuje a druhá je pořízená z dotace, takže není co
prodávat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města navrhuje kupní cenu za prodej
63,75 % ČOV Morkovice, čerpací stanice Slížany, stokové sítě
a výtlačného řádu minimálně 5 mil. Kč.
Zastupitelstvo města požaduje předložení plánu oprav a investic na
ČOV po případném prodeji na následujících 5 let.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
Ing. Lejsal – Je to moudré rozhodnutí. My to za měsíc projednáme v představenstvu společnosti VaK. Rozhodovat o tom bude
7 členů představenstva. Pokud VaK vykáže zisk, dostáváte část
na účet formou dividend.
Mgr. Horák – Největší přínos pro město vidím v tom, že VaK platil
vybudování kanalizace Slížany. Částku 13 mil. Kč, kterou do
toho VaK vložil, od občanů Slížan nikdy v ceně vody nevybere.
Ing. Lejsal – Chtěl bych se vyjádřit k článku Ing. Fránka. Jedná se
o větu:
Na stránkách VaK Kroměříž – výroční zprávy jsou k dispozici údaje
o funkcích v nichž Morkovice starosta zastupoval, s ročními odměnami od 60 tis. rok 2003 do 260 tis.Kč za rok 2011. I za rok
2012 dostal odměnu v tantiémách a nepeněžních příjmech okolo
60 tis. Kč, což popírá ve Slovu starosty na titulce ve Zpravodaji
červen 2013.
Podle zákona o střetu zájmů neberou představitelé obcí za svoji
funkci ani korunu a přitom za svá rozhodnutí odpovídají veškerým svým majetkem. Takže Mgr. Horák nedostává ani korunu,
protože takový je zákon.
Ing. Fránek – Bylo by to potřeba asi napsat do té zprávy. Pokud ve
výroční zprávě uvedete, že 6 lidí dostalo takovou odměnu, tak
se to podělí šesti. Nemohu za to, že do toho nevidím, mohl jsem
se napřed zeptat.
Ing. Lejsal – S Mgr. Horákem spolupracuji už velmi dlouho. Díky
němu zůstala naše vodárna moravská. Je to jeden z nejlepších
členů představenstva, který tlačí vodárnu dopředu. Važte si takového starosty.
Ing. Fránek – Pane řediteli, napište tam, komu byly tyto odměny
vyplaceny. Můj článek byla pozvánka na zastupitelstvo.
Ing. Lejsal- Pokud si za svými názory stojíte, podejte trestní oznámení.
4. Rozpočet města Morkovice-Slížany na rok 2014 – příloha č.
2014-19/1
Mgr. Horák - Protože jsme neschválili prodej ČOV, tak nám
bude chybět v příjmech 4 254 000,- Kč. V této podobě nejde navržený rozpočet schválit. Musíme vypustit některé investice. Nejjednodušší bude snížit výdaje na výstavbu nové radnice, takže tam zůstane pouze 746 000,- Kč,
což je rozdíl mezi kupní cenou ČOV (4 254 000,- Kč) a plánovanými investicemi do výstavby nové radnice (5 000 000,- Kč).
V rozpočtu jsou mimo už v návrhu popsané velké investice zahrnuté
např. opravy: výměna oken na budově Náměstí č.p. 29 (kadeřnictví), oprava střechy na hasičárně.
Dá se předpokládat, že se v letošním roce podaří získat celou dotaci na zateplení ZŠ. Máme zprávy z ministerstva, že nic nebrání
tomu, aby dotace byla vyplacena. Pokud se nám podaří naplnit
tyto příjmy, tak navrhuji, abychom dokončili komunikaci na ul.
Trávníky. To bychom ale řešili až po získání dotace za ZŠ.
p. Sumec – Chodníky ve Slížanech jsou v zimě nepoužitelné, je tam
šikmina. Příště by se to mělo řešit jako u hřbitova, kde jsou ná-
Morkovice Slížany
jezdy a chodník je rovně.
Mgr. Horák – Je pravdou, že jsme se ve Slížanech poučili a už si to
hlídáme.
V. Jablunka – Chtěl bych se zeptat, kdy se počítá s opravou komunikace na Nových sadech?
Mgr. Horák – Zatím to není v plánu. Měly by se dořešit chodníky
a následně udělat cesty. V horším stavu je např. ulice Nová.
V. Jablunka – Na ulici Nová se bude ještě stavět a bylo by zbytečné
tam teď opravovat cestu.
Z. Frkal – Bylo by možné udělat odpady v místech, kde se bude
stavět? Je tam všechno, kromě odpadů.
Mgr. Horák – My nejsme vlastníky těchto pozemků.
Ing. Fránek – Vlastníci by určitě přivítali, kdyby se to udělalo i na
jejich pozemcích. Pozemek se tím zhodnotí a není to zase tak
velká investice. Bylo by to připravené. Myslím, že máme společný zájem na tom, aby se to zastavělo.
Z. Frkal – Bylo by možné se nějakým způsobem dohodnout s vlastníky pozemků tak, aby tyto pozemky byly připravené na výstavbu?
Mgr. Horák – Pošleme písemnou nabídku vlastníkům pozemků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje upravený rozpočet
města Morkovice-Slížany na rok 2014.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
5. Volba přísedících soudců
Proběhla tajná volba z navržených kandidátů.
O průběhu volby byl členy návrhové komise sepsán protokol, ve
kterém je mimo jiné uvedeno:
1/ MAJDA Stanislav, r. 1954, bytem Morkovice, Havlíčkova 248
2/ PÁTÍK Petr, r. 1949, bytem Morkovice, Sokolská 441
3/ POLIŠENSKÝ Josef, r. 1935, bytem Morkovice Nádražní 308
4/ PROCHÁZKA Martin, r. 1966, bytem Morkovice, Nová 829
5/ TLACH Petr, r. 1964, bytem Morkovice, Nová 179
Kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů přítomných zastupitelů, se stal přísedícím soudcem.
Usnesení: Zastupitelstvo města zvolilo následující přísedící soudce:
1/ MAJDA Stanislav, r. 1954, bytem Morkovice, Havlíčkova 248
2/ PÁTÍK Petr, r. 1949, bytem Morkovice, Sokolská 441
3/ POLIŠENSKÝ Josef, r. 1935, bytem Morkovice Nádražní 308
4/ PROCHÁZKA Martin, r. 1966, bytem Morkovice, Nová 829
5/ TLACH Petr, r. 1964, bytem Morkovice, Nová 179
6. Majetkoprávní úkony
a) Darování pozemku p.č. 1192 v k.ú. Osíčany
Pozemek vznikl oddělením z pozemků bývalé dráhy a nezasahuje do
stavby cyklostezky. Tyto pozemky jsme smluvně zavázáni převádět bezúplatně na obce. Obce své podíly uhradily při koupi
celé dráhy Nezamyslice-Morkovice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru,
a to pozemku p.č. 1192 v k.ú. Osíčany obci Koválovice-Osíčany.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
b) Prodej pozemků uvnitř oplocení u rodinného domu manž. Vymazalových, oddělených geometrickým plánem
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků
p.č. 696/25, 1114/5 a 1116/1 v k.ú. Morkovice manž. Vymazal
Ladislav a Milada za 20 Kč/m2.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
c) koupě pozemek pod chodníkem na ul. Nádražní
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku
p.č. 1363/3 o výměře 62 m2 ostatní plocha v k.ú. Morkovice od
½ Ing. Fránek Luboš a ½ Navrátilová Milena za 1 240 Kč.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
d) Koupě pozemků kolem hřbitova
p. Sumec – Farnost nemůže městu tyto pozemky darovat? Dostali od
města dotaci na kostel.
Mgr. Horák – Také tyto peníze použijí na opravu střechy.
9
Ing. Bleša – O jakou částku se přibližně jedná?
Mgr. Horák – Asi o 35 tis. Kč.
Ing. Bleša – Střecha bude stát 900 tis. Kč.
p. Sumec - Církev získala miliardy v restitucích.
Ing. Bleša - V Morkovicích nemají ani hektar půdy.
Ing. Fránek – Církev v Morkovicích byla opravdu chudá.
p. Olexa– Prosím vás, musíme brát církev jako celek. Nechápu, proč
se má něco vyplácet.
Mgr. Albrechtová – Neřešíme tady restituce. Vykupujeme pozemky
i od jiných vlastníků. Přispějeme tak částkou 30 tisíc na opravu
střechy kostela.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků
p.č. 1565/8 ost. plocha o výměře 584 m2, 1598/1 ost. plocha
o výměře 826 m2, 1598/5 o výměře 155 m2, 1601/1 ost. plocha
o výměře 7 m2 a 2049/2 ost. plocha o výměře 42 m2 vše v k.ú.
Morkovice za 20 Kč/m2 od Římskokatolické farnosti Morkovice.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
e) Výkup pozemků pod chodníkem a mezi chodníkem a komunikací
na ul. Uhřická
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků:
21/180 ostatní plocha 17 Božáková Helena, Ohnoutková Jana Mgr.
1453/4 ostatní plocha 21 Božáková Helena, Ohnoutková Jana Mgr.
21/186 ostatní plocha 63 Hanáková Martina, Majda Stanislav
1453/11 ostatní plocha 63 Hanáková Martina, Majda Stanislav
21/177 ostatní plocha 70 Jura Alois, Jurová Marie
1453/1 ostatní plocha 22 Jura Alois, Jurová Marie
21/175 ostatní plocha 53 Kopeček David, Kopeček Ondřej
1481/3 ostatní plocha 17 Kopeček David, Kopeček Ondřej
21/174 ostatní plocha 44 Kozák Pavel, Kozáková Dana
1481/2 ostatní plocha 15 Kozák Pavel, Kozáková Dana
21/178 ostatní plocha 72 Lechner Martin
1453/2 ostatní plocha 23 Lechner Martin
21/182 ostatní plocha 39 Petrášová Lenka
a částí pozemků pod chodníky:
1453/5 ostatní plocha 116
Brablík Stanislav Ing.
21/186 ostatní plocha 63
Hanáková Martina, Majda Stanislav
1406/1 ostatní plocha 10795 Hanhart Morkovice, s.r.o.
1453/6 ostatní plocha 160
Petrášová Lenka
vše v k.ú. Morkovice za 20 Kč/m2.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
f) Bc. Štětina a pí. Talská zrušili své žádosti o koupi pozemků v zahrádkářské kolonii
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 17/I/2,3 ze
dne 11.9.2013
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
g) Koupě pozemku p.č. 940/6 – pozemek mezi cestou a polem vpravo na konci ul. Komenského
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku
p.č. 940/6 ostatní plocha o výměře 67 m2 od pana Petra Řezníčka, Morkovice 298 za 1 340,- Kč.
Hlasování: Schváleno jednomyslně.
7. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2013 – příloha č. 201419/3
Npor. Štelc se omluvil, zúčastní se příštího zasedání
MVDr. Zaoralová – Město Morkovice vydalo nařízení, kterým se
zakazuje podomní prodej zboží. Já navrhuji, aby se vydalo také
nařízení zakazující podomní nabízení služeb. Často u nás někdo
zvoní a něco nabízí, hlavně ve večerních hodinách. V posledním
případě jsem volala i policii a nebyla jsem podle jejich informace ten den první, kdo jim z Morkovic z tohoto důvodu telefonoval. Není to vůbec příjemná situace. Řešením by možná bylo,
kdyby si pronajali místnost a požádali by o vyhlášení. Lidé, kteří
by měli o jejich služby zájem, by chodili za nimi. Nemůžou přece občany obtěžovat. Je to nebezpečné hlavně pro seniory.
10
Mgr. Horák – Máte naprostou pravdu. V každém případě okamžitě volejte policii nebo na městský úřad. Myslím, že v nařízení
máme nejen zákaz podomního prodeje, ale i zákaz nabízení služeb a už jsem několikrát takové podomní obchodníky z města
„vyhodil“ a pokud mi zavoláte, tak to udělám zase. Poslední dobou prodejci ale našli způsob, jak zákaz obejít. Přijdou se nahlásit na úřad s tím, že jdou dělat anketu např. o tom, od koho kdo
bere energii. To už opravdu v Tržním řádu nezakážeme. Ještě se
o tom ale poradím s právníky.
p. Olexa – Nešlo by jim vydávat nějaké povolení jako např. u Tříkrálové sbírky.
Mgr. Horák – Jediným řešením je zakázat podomní prodej plošně.
M. Ševčíková – Pokud u vás někdo takový bude zvonit během dne,
bylo by vhodné zavolat na obecní úřad, aby se to vyhlásilo
a varovali se ostatní občané. K vydávání povolení jsem skeptická. Lidé už jsou nedůvěřiví.
Mgr. Horák – Opakovaně dáváme do Zpravodaje, že nabízíme zdarma všem seniorům instalaci bezpečnostního řetízku na dveře.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2013.
Hlasování:Schváleno jednomyslně.
III. Diskuse
M. Ševčíková - V poslední době slyším od občanů názory, že mají
málo aktuálních informací Má to návaznost na Zpravodaj. Navrhuji do diskuse vytvoření Zpravodajového listu, který by mohl
ze začátku vycházet každé dva měsíce. Kvalita tisku by nemusela být stejná jako u klasického Zpravodaje. Zpravodajový list by
obsahoval aktuální informace a součástí by mohla být i anketa,
ve které bychom mohli zjistit názory občanů a občané by se tak
zapojovali do diskuse. Anketní lístky by občané odevzdávali na
určených místech a zastupitelé by vyhodnotili obsah a předkládali by ho radě nebo zastupitelstvu. Zpravodaj, který vychází
dosud čtvrtletně a je reprezentativní, by mohl vycházet pouze
jednou nebo dvakrát ročně.
Z. Frkal - Nebyl jsem na minulém zasedání, kde se projednávalo
zestručnění zápisů ze zastupitelstva. Navrhuji, aby se nic nezestručňovalo, právě naopak. Chápu, že není jednoduché formulovat to, co se na zasedání řekne. Jedná se ale o to, že bychom
občanům měli tyto informace poskytovat a spíše rozšiřovat např.
o tabulky s výsledky hospodaření města ve Zpravodaji, aby zastupitelé nevypadali jenom jako podvodníci a zloději. Uvádím,
že moje měsíční odměna za funkci člena zastupitelstva činí 400,Kč.
M. Ševčíková - Myslím si, že by bylo dobré zveřejňovat zvukový záznam na internetových stránkách města. Kdo má internet, mohl
by si sám udělat úsudek, jak to bylo myšleno.
Mgr. Horák - Připravujeme to technicky od příštího zasedání zastupitelstva. Pořídíme kvalitnější záznamové zařízení, aby bylo
možné zvukový záznam zveřejnit.
Ing. Fránek - Zvukový záznam z dnešního zasedání bychom nemohli
zveřejnit?
Ing. Polišenský - Na obecním webu se objevila úvaha o zbudování
parkovacího pruhu na ulici Nádražní. Proběhla nějaká anketa,
jsou k tomu aktuální informace?
Mgr. Horák - Zastupitelstvo uložilo radě realizaci tohoto záměru.
Teď se zpracovává projekt, zatím jsme dostali čtyři žádosti
o vyhrazení vymezeného parkovacího místa pro držitele ZTP.
Ing. Polišenský - Chodník, který je na naší straně ulice, končí u domu
Ptáčkových. Potom je tam živý plot a pokračuje dál kolem hřbitova. Dětem z naší strany ulice (je jich asi 13) se tímto zkomplikuje cesta do školy. Budou muset přecházet do protisměru. Jsou
tam nepřehledná místa, parkují tam auta. Je to rizikové místo.
Mgr. Horák - Parkovací pruh nebude začínat hned na křižovatce, ale
až před domem Ptáčkových. v místě živého plotu by měla být
zebra jako součást naváděcího pruhu od křižovatky.
Ing. Polišenský - Pokud vím, tak je v Morkovicích pouze jedna pla-
Morkovice Slížany
kátovací plocha před farou. Nestálo by za to zřídit ještě jednu na
zastávce na ulici Nádražní? Občas se tam objevují plakáty, které
technické služby strhávají, protože ničí zastávku.
Mgr. Horák - Je tam problém s vlastnictvím. Nám patří jen pozemek
pod zastávkou
Ing. Polišenský - Pokud by se tam pověsila deska 2 x 2 m, tak by
se plakáty lepily na tuto desku a nebyl by důvod ničit lexanové
stěny.
Mgr. Horák - Myslím si, že není důvod tento dobrý návrh nerealizovat.
E. Lejsalová - V rozpočtu bylo původně vyčleněno 5 mil. Kč na
výstavbu radnice. Na co konkrétně?
Mgr. Horák - Na zahájení stavby.
p. Olexa - Z důvodu zvýšení bezpečnosti by bylo vhodné umístit
zrcadlo na křižovatce, kde se rozcházejí cesty na Uhřice a Kroměříž. Je to tam hodně nepřehledné.
Mgr. Horák - Jedná se již o druhý návrh. Ještě je požadavek na umístění zrcadla ve spodní části ulice Nová (u domu manž. Barnetových).
J. Procházková - Řeší se parkovací pruh na ulici Nádražní, ale na
ulici Nová je ta samá situace. Stojí tam auta po obou stranách
a nedá se tam někdy ani projít. Nemohla by tam být jednosměrka?
Mgr. Horák - Nelze to tam řešit stejným způsobem jako na ulici Nádražní a jednosměrku si tam taky nedovedu představit.
Ing. Fránek - Když se o tom bude diskutovat, nic se tím nezkazí.
Diskutujme o tom dál, ať neuděláme něco narychlo. Jezdí tu
přetížené kamiony a traktory. Pokud jezdíme rychlostí 50 km/h,
zkusme jezdit 40 km/h. Vyzkoušejme to např. do května aspoň
pro náklaďáky. Je to kvůli zvýšení bezpečnosti. Parkování je
otázkou ohleduplnosti. Nemohla by auta parkovat na zeleném
pruhu? Je to otázka diskuse.
Mgr. Horák - Přiznám se, že jsem tento návrh nepochopil. Je to my-
šleno tak, že máme někde umístit dopravní značku přikázaná
rychlost jízdy?
Ing. Fránek - Rychlost jízdy u vozidel nad 3,5 se dá omezit umístěním dopravní značky. Zkusme jezdit i my rychlostí 40 km/h,
ztratíme tím jen minutu života.
Mgr. Horák - Tato teorie je zcela zcestná. Už jsme žádali o povolení
omezení rychlosti, např. ve Slížanech. Odpověď vždy byla, že
stanovená rychlost v obci je 50 km/h.
A. Formánková - Nebude zřízení parkovacího pruhu na ulici Nádražní svádět řidiče jedoucí od Kroměříže k rychlejší jízdě?
Mgr. Horák - Myslím si, že nebude, protože cesta se opticky zúží.
A. Formánková - Pokud byl problém s tím, že tam byl zaparkovaný
transit Mercedes, tak jste mohli zazvonit a říct nám to přímo.
Nemuseli jste si stěžovat na policii, která stejně nemohla nic
udělat, protože nedošlo k porušení zákona. Stěžoval si prý i pan
starosta.
Mgr. Horák - Já jsem se na policii informoval ohledně parkování vozidla nad 3,5 tuny, které na druhé straně před prodejnou jednoty
bránilo výhledu při výjezdu z ulice Nová.
M. Koutňák - V Dětkovicích mají před vjezdem do obce značku zákaz státní nákladních vozidel po obou stranách vozovky.
Ing. Fránek - Jsem rád, že se dnešního zasedání zúčastnil Ing. Lejsal,
ale myslím si, že závěr svého vystoupení nezvládl. Já jsem nic
špatného neřekl.
p. Olexa - Bylo by možné udělat nějakou údržbu chodníčku u potoka za zahradami mezi Cimburkem a Novým světem, aby byl
průchodný? Lidé tam chodí na procházky, v zimě jezdí na běžkách. Je to v dezolátním stavu a zarostlé. To by nebyly tak velké
náklady.
Mgr. Horák – Prověříme to.
Zasedání zastupitelstva skončeno v 19.10 hod.
Jednání s Českou spořitelnou o možnostech,
jak zastavit uzavření pobočky v našem městě
V pondělí 10. února oznámili představitelé České spořitelny a.s. městu Morkovice-Slížany, že se rozhodli uzavřít pobočku této
banky v našem městě. Představitelé města
s tímto krokem zásadně nesouhlasí, protože
se negativně a velmi citelně dotkne všech
klientů spořitelny, především však těch,
kteří nejvíce potřebují naši pomoc – to je
starších občanů a dalších znevýhodněných
skupin obyvatel.
Pozvali jsme proto k jednání pracovníky
spořitelny, kteří o uzavření pobočky rozhodli. Toto jednání proběhlo 28. února. Za spořitelnu se ho zúčastnili regionální ředitelé ing.
Veleba a ing. Houška a za město Morkovice-Slížany starosta Mgr. Horák a člen rady Ing.
Bleša. Dále byli přítomni starosta Pačlavic
p. Čech a starostka Počenic-Tetětic pí. Procházková.
V úvodu zazněl dotaz, zda je rozhodnutí o uzavření pobočky konečné a co může
město udělat, aby se pobočka nezavírala.
Odpověď pracovníků spořitelny byla, že jde
o konečné rozhodnutí, protože pobočka je tzv.
„v červených číslech“ – je tedy ztrátová.
Připomněli jsme, že již od roku 2012
s námi jedná spořitelna o přípravě nových
prostor pobočky spořitelny v budově nové
Morkovice Slížany
radnice a sama spořitelna připravila návrh
dispozičního řešení svých nových kanceláří.
Nabídli jsme bezplatné užívání těchto prostor po dobu např. 10 let. Na naši nabídku
pracovníci spořitelny pouze zopakovali, že
pobočka je ztrátová a tímto by se ztráta nevyřešila.
V dalším průběhu ing. Bleša konstatoval, že spořitelna uzavření pobočky plánovala dlouhodobě, protože jen tak se dá vysvětlit, že již před lety prodala svou budovu,
ve které u nás sídlila od 1. sv. války.
Další dotaz ze strany obcí byl, jak je
možné, že pobočka v Němčicích ztrátová
není, když Němčice jsou menší než Morkovice. Na to neuměli zástupci spořitelny
odpovědět, pouze se zmínili, že další ekonomický propad pobočky v Morkovicích nastal
po instalaci bankomatu FIO banky.
Naše vysvětlení, proč si pobočka v Němčicích vede lépe než pobočka v Morkovicích
je jednoduché. Pobočky mají naprosto rozdílné provozní podmínky. Zatímco v Němčicích byl bankomat české spořitelny instalován již před mnoha lety, k nám jej ani po
opakovaných žádostech ze strany města podpořených nabídkou na finanční spoluúčast
spořitelna nedala. Zatímco v Němčicích jsou
dostatečné prostory pro diskrétní jednání,
u nás spořitelna upravila vnitřní prostory pobočky tak, že klienti mají ještě méně místa,
než měli dřív. Zatímco v Němčicích mají
otevřeno každý den, u nás spořitelna postupně omezovala provozní dobu až na současné
dva dny v týdnu. Reakce zástupců spořitelny byla, že oni jsou ve funkcích teprve dva
roky. Současně nám dali otázku, zda chceme, aby místo Morkovic zavřeli pobočku
jinou, protože v této části Moravy pro dvě
pobočky není prostor.
Ke konci jednání jsme znovu zopakovali nabídku na bezplatné užívání prostor
pobočky v nové radnici, požádali o zvážení
této nabídky a vznesli dotaz na možnost instalace bankomatu, který umí nejen výběry,
ale i vklady. Odpověď byla, že rozhodnutí
o uzavření je konečné, možnost dodání požadovaného typu bankomatu spořitelna prověří
s tím, že tento typ je dosud dodáván pouze
do krajských měst.
Na závěr jsme seznámili pracovníky spořitelny s tím, že v případě uzavření pobočky
budeme intenzivně jednat s jinými bankami
o tom, jak pro své občany zajistit dostupné
bankovní služby.
Mgr. Pavel Horák
11
Technické služby Morkovice-Slížany , s.r.o. informují
Aktuální sdělení:
• Od 1.1. 2014 převzala činnosti Technických služeb MorkoviceSlížany s.r.o. nová organizace Technické služby města MorkoviceSlížany, příspěvková organizace, zřízená Městem MorkoviceSlížany.
Náplň činností, kontakty ani sídlo se nemění.
Od 1.4. 2014 organizaci povede nový ředitel.
• Neustále vyzýváme občany, aby ukládali odpad ve sběrném dvoře
a nedělali černé skládky na stanovištích separovaného odpadu u plastových kontejnerových zvonů rozmístěných po městě a ani na jiných
místech, která jakoby nejsou vidět. Po pravdě, už opravdu nevím,
jak srozumitelněji občany vyzvat k udržování pořádku a dodržování
pravidel. Z jednoho konce město uklízíme, aby se nám tady žilo
hezky a čistě a z druhého konce nám tu někteří naši spoluobčané
dělají, mírně řečeno, nepořádek. Apeluji na všechny spoluobčany,
kterým není naše prostředí lhostejné, aby i oni případné “neználky”
upozornili na nevhodnost a nezákonnost jejich chování.
• Podobné problémy se vyskytují i s ukládáním bioodpadu na letišti
v areálu kompostárny. Upozorňuji, že mimo otevírací dobu a bez
vědomí obsluhy nebo předchozí domluvy, bude toto uložení kvalifikováno jako nezákonné a budou z něho vyvozeny důsledky. Prostor je monitorován a s dotyčnými osobami bude vyvoláno šetření
v rámci přestupkové komise.
• Rovněž by se nám všem určitě líbilo, kdyby řidiči neparkovali svá
auta na veřejné zeleni, ani přes ni nepřejížděli a nerozjížděli “koleje”,
které každoročně na náklady nás všech dorovnáváme a doséváme!
Informace:
• Od 10.3.2014 je každé pondělí od 15 h do 18 h umožněno ukládat bioodpad pod dohledem pracovníka obsluhy na kompostárnu na letišti. Kompostárna slouží všem občanům Mikroregionu Morkovsko. Můžete přivézt k likvidaci bioodpad a zdarma
si odvézt kompost. V současné době je vhodné si zavolat, zdali je
další kompost již připraven k odběru. Jakmile budeme mít kompost připraven, bude rozmístěn k volnému odběru i na stanoviště
k biokontejnerům. Kompost rovněž rozvážíme multikárou na místo
určení. Po Morkovicích-Slížanech 1 dávka za 200,- Kč.
• Od 7. 3. 2014 byl zahájen odvoz bioodpadu (oranžových a zelených
kontejnerů) a větví ze stálých stanovišť ve městě. V Morkovicích
a Slížanech byla stanovena místa, kde jsou pravidelně přistavovány
a odváženy naplněné oranžové kontejnery na sypký a drobný bioodpad. Do kontejnerů patří pouze odpad biologického charakteru
především ze zahrad. Větve odvážíme zvlášť nebo na místě drtíme,
proto je třeba je rovnat vedle kontejneru.Vždy vyčkejte přistavení
kontejneru, případně odvezte bioodpad na jiné stanoviště s kontejnerem. V žádném případě neukládejte sypký materiál na zem, když
kontejner není na místě. Stěžujete tím práci obsluze kontejnerů.
• Sběrný dvůr slouží občanům celého Mikroregionu Morkovsko.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je pouze ve středu
8-18 h a každou sobotu od 8 do 12h. Odpad odebíráme tříděný na
papír, plasty, kovy, sklo, dřevo, suť, nebezpečný odpad (z domácností včetně léků), kompletní elektrospotřebiče, textil čistý, textil
znečištěný a netříditelný odpad. Z nebezpečných odpadů neodebíráme azbest, ten je třeba odvézt na skládku do Němčic. Tříděním
naplňujeme Zákon č.185/2001 o odpadech a šetříme nejen vlastní
peněženky, ale hlavně naše životní prostředí.
• Od letošního roku vyžadujeme ve sběrném dvoře jako doklad
oprávněnosti ukládat odpad občanský průkaz a doklad o zaplacení
komunálního odpadu(popelnice).
• Pravidelný pytlový sběr plastů trvá. Probíhá každých 14 dní
v pátek ráno v týdnu, kdy jsou odváženy popelnice. Dle předpokladu
tímto došlo k výraznému úbytku nepořádku kolem nádob na
plasty(zvonů) ve městě. Žluté pytle jsou zdrama k dispozici na radnici u paní Trávníčkové na pokladně nebo v Technických službách
města Morkovice-Slížany, přísp.organizaci. Pytle slouží výhradně
k účelu shromažďování a sběru plastů. Sběrem plastů do pytlů se
12
•
snažíme šetřit peníze za vyvážení “zvonů” s plasty.
Obvyklé služby poskytujeme i nadále. Platný ceník je na webových
stránkách a informace podáváme po telefonu i mailem od 8.00 do
minimálně 14.30h. Sezóna vybízí k přistavování kontejnerů na
bioodpad i suť a netříděný odpad; půjčování přívěsného vozíku;
pomoci při úklidu, nakládce a odvozu velkoobjemového odpadu
i bioodpadu; převoz materiálu zjm. multikárou; drobné terénní
úpravy a štěpkování; velmi výhodné ceny služeb máme pro seniory
i zdravotně postižené spoluobčany. Např. dovoz obědů, úklid,žehlení
a mytí oken, převoz k lékaři, dovoz léků.
Důrazně žádáme, neukládejte odpad mimo nádoby na třídění,
mimo sběrný dvůr, kompostárnu a na veřejná prostranství i ostatní
místa v katastru města a jeho okolí ! V opačném případě se vystavujete, dle Zákona č. 200/1990 Sb.o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů za nepovolené ukládání odpadů dle ustanovení §47 odst.1
písm.h),pokutě až 50 000,- Kč .
Skutečnost je taková, že odpadu každoročně přibývá. A pokud nechceme platit za komunální odpad(popelnice) více než platíme, musíme se
snažit, co nejvíce třídit a tím šetřit naše peněženky i životní prostředí!
Těšíme se na vzájemnou spolupráci !
tel: 573 331 011, 725 294 520, 725 294 523
[email protected], www.technickesluzbyms.cz
* volejte * pište * navštivte nás *
Mgr. Věra Kříčková, ředitelka
Technické služby města Morkovice-Slížany, příspěvková organizace,
Uhřická 396, Morkovice-Slížany, PSČ: 768 33
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Městský úřad Morkovice-Slížany oznamuje
osobám hlášeným k trvalému pobytu na adrese
ohlašovny:
Morkovice-Slížany, Náměstí č. 115,
že od 1. března 2014 dochází ke změně sídla
městského úřadu a tedy také ke změně adresy
na Náměstí č. 29, 768 33 Morkovice-Slížany.
Datem 01.03.2014 dojde tedy ke změně Vaší
adresy trvalého pobytu a je nutné po tomto datu
provést výměnu občanského průkazu!
Výměna občanských průkazů
probíhá b e z p l a t n ě
na Městském úřadě v Kroměříži, Husovo náměstí
č. 534 nebo u kteréhokoliv jiného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností.
Morkovice Slížany
Stav obyvatel Morkovice-Slížany
část M o r k o v i c e
Přírůstek - narozen / M-13, Ž-6 / ……………………….….. 19 osob
- přihlášen / M-54, Ž-33 / ……………………………….. 68
- přehlášen ze Slížan / M-5, Ž-3 / ………………………….. (8)
_______________________________________________________
celkem přírůstek
87 osob
Úbytek
- úmrtí / M-8, Ž-7 / ……………………………… 15 osob
- odhlášen / M-26, Ž-35 / ……………………………….73
- přehlášen do Slížan / M-0, Ž-1 / …………………..... (1)
_______________________________________________________
celkem úbytek
88 osob
Stav obyvatel v Morkovicích k 01.01.2013
2455 osob
přírůstek …………………………………………………………….87
úbytek ……………………………………………………………….88
_______________________________________________________
Stav k 31. 12. 2013
2454 osob
Morkovice - Slížany
Stav obyvatel k 01.01.2012 celkem ................................... 2834 osob
- přírůstek …………………………………………………….... 100
- úbytek …………………………………………………………. 105
_______________________________________________________
Celkem k 31. 12. 2013
2829 osob
Městský úřad Morkovice -Slížany a Košíkářské muzeum Morkovice
Pořádají v roce 2014 kurzy košíkářství :
ŠKOLIČKU KOŠÍKÁŘSTVÍ:
3., 10., 17. dubna
řezání proutí, pletení košíků
a pomlázek
15., 22. května
pletení, misek a podnosů
5., 12., 19. června
pletení košíků, korálkování
pletené stavby a dekorace
10., 17. července
pletení košíků, háčkování,
pletení z přízí a přír. materiálů
7. srpna
pletení košíků
4., 11., 18. září
pletení misek
KURZY PRO VEŘEJNOST:
25., 26., 27. dubna 2014
30., 31. května a 1. června 2014
25., 26., 27. července 2014
29., 30., 31. srpna 2014
26.27.28. září 2014
21. června 2014 setkání a ukázky prací košíkářů z Rudniku, Ostraty
a Morkovic - Slížan
Školička je zaměřena na základy pletení košíků, práce s přírodními materiály, vlnou, bavlnkami a korálky, vhodná pro školky, školy, širokou veřejnost a seniory,
kteří se chtějí seznámit s pletením různého druhu.
Kurzy pro veřejnost naučí základům pletení z proutí a šénů, zhotovení proutěných dekorací a staveb.
Probíhají v pátek 13 – 17 hodin, sobota 9 – 17 hodin, neděle 9 – 12 hodin. Ubytování zajištěno.
Pro bližší informace volejte mob. 603925266 nebo 724085110, email [email protected], www.muzeummorkovice.webk.cz
MC SLUNÍČKO
oznamuje svým maminkám a dětem:
1) Dnem 28.2.2014 končíme svoji činnost v budově bývalého městského úřadu a tímto děkujeme všem kompetentním osobám města
Morkovice za umožnění našeho cvičení a hraní dětí předškolkového
věku a maminek, tatínků a prarodičů.
2) Proběhne stěhování a zařizování na novém místě v budově ZŠ Morkovice v prostorách suterénu. Cesta do MC Sluníčko je okolo domku
sousedícího se školou a vchod je ze školního dvoru. Značení obstarají šipky a obrázky sluníčka.
3) Předpokládané zahájení provozu v nových prostorách bude v úterý
18.3. 2014 od 8 do 12 hodin hernou. Těšíme se na Vás v novém.
Otevírací doba se nemění:
Po zavřeno
Út 8 - 12 hodin
St 8 – 12 hodin a 14 – 18 hodin
Čt 8 – 12 hodin
Pá 8 – 12 hodin
Teta Maruška, tel. 605 182 226
Morkovice Slížany
13
Fotbalový turnaj v Morkovicích
V sobotu 25.1.2014 se staly Morkovice pořádajícím městem fotbalového turnaje přípravek. Pozvání přijali hráči a hráčky z Vyškova,
Drnovic ,Hulína, Koryčan, Draci Kroměříž a samozřejmě nechyběla
parta bojovníků z Morkovic. Počasí cestování vůbec nepřálo, sněžilo,
foukalo a mrazík se taky ukázal v celé kráse, ale nikoho to neodradilo
a všichni cestu do Morkovické sportovní haly zvládli. Od rána panovala skvělá nálada, rodiče pomáhali při organizaci, trenéři oblékli
dresy rozhodčích a stačilo písknout na píšťalku a turnaj mohl začít.
V 9 hodin vše vypuklo, povzbuzovalo se, fandilo a hlavně se hrál
krásný fotbal plný nečekaných zvratů a vítězství. Vše proběhlo v duchu sportovním a všichni si svůj turnaj užili na maximum. No a jak
vše dopadlo? Na prvním místě se umístili Draci Kroměříž, na druhém
místě FC Morkovice a třetí místo patřilo klukům z Vyškova.V kategorii nejlepší hráč byl zvolen Adam Zapletal z Kroměříže, nejlepší střelec Patrik Žourek z Morkovic a brankářem turnaje se stal Petr Bílek
z Drnovic. Blahopřejeme!
Na závěr musíme poděkovat všem rodičům, fanouškům za podporu
a za pomoc při realizaci tohoto turnaje. Nesmíme hlavně zapomenout
na pana Martina Koutňáka a slečnu Věrku Štenclovou, kteří zajistili
hodnotné ceny pro hráče turnaje, taktéž děkujeme obsluze místní restaurace za skvělý přístup a ochotu. Rodiče, prarodiče, tety, strejdové,
kamarádi...i bez Vás by se to neobešlo!
Jména u fotog.trenéři a rozhodčí-Vymazal M.,Žourek P.,Hamala M.,
zleva:Žourek P.,Lejsal Š.,Raclavský D.,Doleželová R.,Valenčík V.,Žourek D.,Hamala T.,
dole:Soldán D.,Marek D.
Další úspěch morkovské přípravky aneb
„My Vám ty medaile přivezeme“
Dne 1.3.2014 se konal ve sportovní hale „Suprovka“ v Němčicích
na Hané turnaj přípravek. Účastnili se ho hráči a hráčky narození v roce
2004 z těchto klubů: FK Němčice, Sparta Brno, Sokol Čechovice, FC
Nesyt Hodonín, Slavia Kroměříž-Draci, FC Morkovice a Sokol Tovačov.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Patrik Žourek z Morkovic,
nejlepší hráč Klára Bláhová ze Slávie Kroměříž a nejlepším brankářem
se stal hráč z Čechovic.
V našich očích byl ovšem jasným vítězem David Raclavský, který
během celého turnaje podával fantastické výkony.
Uvádíme výsledky našeho týmu:
Morkovice – Kroměříž
0:2
Morkovice – Hodonín
3:0 /Doleželová Renata 2, Žourek Patrik 1/
Morkovice – Němčice n.H. 4:2 /Hamala Tomáš 2, Žourek P. 1, Doleželová R.1/
Morkovice – Sparta Brno 1:0 /Žourek P./
Morkovice – Čechovice 1:0 /Hamala T./
Morkovice – Tovačov
2:0 /Žourek P. 2/
Před posledním zápasem mezi Kroměříží a Němčicemi nad Hanou
měly Morkovice již jisté 2. místo. Jelikož Kroměříž ale prohrála s Němčicemi 0:3, postoupily Morkovice na 1. místo.
Konečné pořadí turnaje:
1. místo – FC MORKOVICE
2. místo – Slávia Kroměříž Draci
3. místo – FC Nesyt Hodonín
14
Horní řada: Hamala Miroslav-trenér, Lejsal Šimon, Doleželová Renata,
Měrka Pavel, Valenčík Vojta, Žourek Petr-trenér,
Dolní řada: Hamala Tomáš, Soldán David, Marek Daniel, Raclavský
David, Žourek Patrik, Žourek David
Morkovice Slížany
FC Morkovice v roce 2013
Výbor FC pracoval v následujícím složení.
Předseda oddílu Martin Oplt, místopředseda a sekretář klubu ing. Jan Bleša, členové
výboru pak Petr Jablunka, Pavel Tesař, Josef
Remeš, David Frkal a Petr Škrabal..
Hospodářem na hřišti je Luděk Zapletal
a hospodářkou výstroje a šaten Jana Vymazalová.
Zimní turnaj se hrál za účasti 12 družstev ve
dvou skupinách, když v té silnější hráli muži
B a ve slabší družstvo dorostu.
Muži A:
Získaných 22 bodů v divizní skupině E po
odehraných 16 zápasech podzimní části
soutěžního ročníku 2012-13, dávalo naději
v klidné jaro, bez starosti s bojem o udržení.
Ale všechno bylo jinak. Již ve 12 přípravných zápasech se začala objevovat zranění
a ani v jednom mistrovském utkání v jarní
části soutěže nehrálo družstvo v úplné sestavě. Většinou chyběli 3-4 klíčový hráči,
což mělo za následek postupný pád tabulkou až na konečné 16., poslední místo, když
za celou jarní část soutěže naše družstvo
vyhrálo jediný a to poslední zápas v Lískovci. Na jaře ze 14 utkání uhráli pouhých
7 bodů. Ukázalo se, že na divizi je nutný
podstatně širší kádr vyrovnaných hráčů, který si Morkovice nemůžou dovolit. Získala se
zkušenost s družstvy kde Morkovice ve své
70. leté historii nikdy nehrály a už asi ani
hrát nebudou. Města s 50.000 až 100.000
obyvateli,
Přerov, Havířov, Karviná, Nový Jičín a jiná,
budou asi vždy nad naše možnosti a umění. Trenér Jiří Janecký, asistent Jiří Valášek
starší, později Zbyněk Matoušek, vedoucí
družstva Petr Jablunka starší, ve funkci masérky se střídají Lucka Handlová a Gabriela
Vymazalová.
Do podzimní části nového soutěžního ročníku, po sestupu z divize znovu krajského přeboru Zlínského kraje, nastupovalo
družstvo mužů A oslabeno odchodem Jiřího Valáška mladšího do Rakouska a hned
v 1. mistrovském utkání ve Fryštáku se zranivšího Petra Hladkého. Po střídavých výkonech i výsledcích je umístění na 8. místě
zklamáním. Většina klubů však po sestupu
do nižší soutěže hned v následujícím soutěžním ročníku příliš nezáří. Teď jde o to si
následujícími výsledky na jaře, nezačat boj
i o udržení v krajském přeboru.
Muži B.
V průběhu jarní části soutěžního ročníku
2012 -13 se na výkonu a výsledcích rezervního družstva mužů příznivě projevovala
téměř stálá herní účast bývalých členů družstva mužů A, Stanislava Majdy, Petra Šimčíka a Michala Vymazala.
I když někteří z nich a i jejich méně zkušení spoluhráči museli startovat za družstvo
mužů A, skončili nakonec na 3. místě, do KS
Morkovice Slížany
postoupilo Roštění.
Nárůst výkonnosti B družstva mužů se projevil i podzimní části nového soutěžního
ročníku 2013-14, když po polovině soutěže,
okresního přeboru Kroměřížska, je družstvo
na 1. místě, s 8 bodovým náskokem před
druhou Lubnou, na posledním místě jsou
Ludslavice s pouhým 1 bodem.
Dorost.
V soutěžním ročníku 2012-13 ještě konsolidované družstvo dorostu v KS dosáhlo na
konečné 6. místo. Trénoval Václav Outrata.
Do podzimní části nového soutěžního ročníku jsme doplnili družstvo 4 dorostenci ze
Zborovic, na střídavý start. Naši 4 dorostenci, na střídavém startu v HS Kroměříž,
nastupovali za náš klub sporadicky a tomu
odpovídá i umístění po podzimní polovině soutěže. Konečné 11. místo neodpovídá
kdysi úspěšné líhni Morkovské mládeže.
Tabulku vede Nivnice, 13. je Chropyně
a 14 Uh. Ostroh. V průběhu podzimní části soutěže vystřídal trenéra Václava Outratu
Dalibor Skácel mladší.
Žáci.
V posledních ročnících se pohybují kolem
středu tabulky krajské soutěže. Starší žáky
měli v jarní části na starosti Zdeněk Zaoral
a Ladislav Blažko. Protože měli ve svém
středu hned 5 hráčů, pro které to byl poslední půlrok v dresu žáků před odchodem do
družstva dorostu, umístění na 8 místě tabulky nebyl žádný úspěch.
Tím je, byť jen částečně, 9. místo po podzimní části ročníku 2013-14, když za starší
musí hrát většinou i někteří žáci mladší. Trenérská dvojice zůstala nezmě něna. Tabulku
vedou Bojkovice, 11. jsou Boršice, 12. Zlechov.
Také mladší žáci skončili minulý soutěžní
ročník na 8. místě, vyhrál Hluk, 11. Slovácko dívky a 12. Uh. Ostroh. Družstvo vede
Jiří Juřena za pomoci některé -ho z tatínků. Před startem podzimní části soutěžního
ročníku 2013-14 odešla polovina družstva
do starších žáků. I tak jsou ml. žáci v tabulce 9. Vedou Bojkovice, 11. jsou Kvasice
a 12. Nedakonice.
Obě družstva žáků by měla poctivým přístupem k tréninku přes zimní období zapracovat na síle a tím vytrvalosti. Tréninkové
možnosti dané halou v Morkovicích má jen
málo družstev v této soutěži.
Přípravky.
V soutěžním ročníku 2012-13 jsme dokázali postavit jen jedno družstvo přípravky. To
nemohlo startovat v soutěži řízené krajským
fotbalovým svazem, kde hrají současně
mladší i starší, bylo zařazeno do jižní skupiny starších přípravek okresního fotbalového
svazu Kroměříž. V konečné tabulce soupeřů
ze Zdounek, Koryčan a Kvasic skončilo na
2. místě. O družstvo se starali manželé Žourkovi a Mirek Hamala.
Před novým soutěžním ročníkem 2013-14
se podařilo navázat na úspěšnou činnost fotbalového kroužku při 1. a 2. třídě Základní
školy v Morkovicích.
Celkem 15 nových budoucích hráčů si podalo přihlášku do FAČR. Až po získání členství, trvá to až 2 měsíce než se u konkrétního
jména objeví zelený puntík na obrazovce
počítače, je možné vyřídit na matrice v Olomouci registraci
za FC Morkovice, popřípadě Sokol Pačlavice. Tak toto družstvo odehrálo všechny zápasy jednotlivých turnajů mladší přípravky,
a přestože ne všechny prohrálo, z důvodu
neexistence registračních průkazů mají v tabulce 0 bodů.
Družstvo trénují Zbyněk Kvinta s Ivanem
Handlem, při zápasech jim pomáhá paní
Žourková.
Předloňská malá přípravka je už velká, ve
své skupině skončila po podzimní části na
2. místě za Prusenovicemi. Má na to, aby
je přeskočila, účast na řadě halových turnajů v zimní období by tomu mohla pomoci.
Vedení družstva je stejné, Mirek Hamala
a manželé Žourkovi.
Významnou společenskou událostí se pro
příznivce fotbalu v Morkovicích stala
oslava 70. výročí založení sportovního klubu
v roce 1943. Na 120 bývalých a současných
hráčů, funkcionářů a příznivců - členů FC
Morkovice, se zúčastnilo slavnostní schůze
ve velkém sále Sokolovny. Bylo promítnuto
DVD zachycující činnost klubu pod různými
názvy od prvního utkání v roce 1944 až po
dnešek.
Odpoledne byl sehrán turnaj za účasti
1. družstev mužů tří Hanáckých okresních
měst, Kroměříž, Vyškov a Prostějov, a našeho družstva. Vítězem se stali muži
Prostějova.
Na závěr ještě několik jmen o kterých se mluví až když chybí. Pokladníky jsou u mužů
A Antonín Kvinta, u mužů B Gabriela Vymazalová, hlasatelem ing. Jaromír Stavinoha, za kamerou zprostředkující přímý přenos
utkání KP Petr Jablunka mladší, matriku
vede Karel Polášek a vše kontroluje předseda revizní komise ing. Josef Uchytil.
Výbor FC Morkovice děkuje za hráče všech
družstev a všechny funkcionáře a příznivce
morkovského fotbalu všem, kdo jakýmkoliv
způsobem, a nejen v roce 2013, pomáhali.
V Morkovicích dne 10.1.2014
ing. Jan Bleša, sekretář FC
15
Hasiči si pořídili nové dýchací přístroje
Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Morkovic – Slížan pořídila koncem roku nové
dýchací přístroje. Díky dotaci ze Zlínského
kraje se hasiči vybavili dvěma novými kusy
přetlakových vzduchových dýchacích přístrojů řady PSS 3000 a dvěma PSS 5000 vyráběný německou firmou Dräger. Podle velitele hasičů patří k těm nejlepším. Měli jsme
možnost je už vyzkoušet při požáru rodinné-
ho domu v Hošticích. Výborně se osvědčily,
jsou to špičkové dýchací přístroje, které jsou
pro naši jednotku významným přínosem.
(Přetlakový autonomní dýchací přístroj
s otevřeným dýchacím okruhem, nezávislým
na okolní atmosféře. Vzduch je dodáván
z vyměnitelné tlakové láhve, umístěné ve
venkovní zádové části).
Hasiči z Morkovic udělali v Klokánku Ježíška
Dětem, které nemají takové štěstí, že mohou strávit Vánoce s rodiči, udělali radost dobrovolní hasiči z Morkovic. Zahráli si v sobotu 21.12.2013 na
Ježíšky a s pytli plnými dárků dorazili do kroměřížského Klokánku. Natěšené děti hasiče vítaly už na schodech. Z dárků měly obrovskou radost.
Děti čekaly na hasiče od rána
Morkovické hasiče také vyhlíželi už od rána. „Děti se nemohly dočkat.
Celý den se ptaly, kdy už budou ty tři hodiny a přijdou za nimi hasiči
s dárky,“ netajila se teta Váňová.
„Jsme strašně rádi, že za námi hasiči přišli a donesli tolik krásných dárků.
V to jsme ani nedoufali,“ pousmála se teta Váňová z kroměřížského Klokánku.
Co nás motivovalo? „Chtěli jsme udělat dětem o něco krásnější Vánoce.
Mezi hasiči v Morkovicích jsme tak vybrali nějaké hračky.“ V Klokánku
hasiči nebyli poprvé. „Už před dvěma lety jsme dětem darovali nafukovací
bazén s filtrací.“
Letos se hasičům podařilo vybrat na sto padesát hraček. „Přinesli jsem nějaké stavebnice, autíčko a víc než stovku plyšáků.“
Příště plánujeme do sbírky zapojit veřejnost
Letos se do sbírky zapojili pouze hasiči, na příští rok bychom chtěli zapojit
i další obyvatele Morkovic, případně dalšího okolí. Důvod je jednoduchý:
dárků tak bude více. A radost z nich by mohly mít další děti, které nemají
rodiče.
„Pokud tato myšlenka obyvatele osloví a sejde se nám hraček daleko více,
chtěli bychom je pak donést nejenom do kroměřížského Klokánku, ale i do
dalších zařízení, třeba do nějakého dětského domova. „
Martin Koutňák a členové JSDH Morkovice - Slížany
Kdy volat hasiče ?
Základní a mnohokrát opakovaná příručka pro postup běžného
občana při spatření mimořádné události …
Hasiče voláme když:
- hoří
- se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
- se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví
osob, případně životní prostředí
- následkem živelních pohrom (voda, vítr …) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí
- se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně
ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd… )
- v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu
apod.
Na tísňovou linku 112 nebo 150 se nebojíme volat,
avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!
Martin Koutňák,
PORP OSH Kroměříž, VD JSDH Morkovice - Slížany
16
Morkovice Slížany
Pozor na jarní pálení odpadů
- Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostaJaro je již pomalu tady. Hasiči v poslední době registrují množící se typicky jarní případy požárů způsobených pálením trávy či klestí, množí
tečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je
se i případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjeli.
rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce
Velmi brzy se začínají množit požáry v přírodním prostředí - požánebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených táry suché trávy, křovin a také odpadů. Předjarní počasí lidi totiž láká
bořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí).
- Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby
Přibývá i případů, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo
starší 18 let, která je spalováním pověřena.
odpadů zbytečně vyjíždějí.
- Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
Hasiči se bohužel každé jaro setkávají také s případy zakázané- Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS
ho a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů – trávy.
kraje.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy!
I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů
Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřemůže mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může vených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné
lice snadno vymknout kontrole – např. při silném větru - a způsobit
materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické
nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné
látky je zakázáno.
ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočiPovinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné
chů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by
normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo
vyhlášky jednotlivých obcí.
si měli dát pozor zejména starší spoluobčané.
Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostriktně zakázáno.
střednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada,
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnicpole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podceké či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na
nění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické
volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniškody s mnohdy nevratnými následky.
ku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalováDoporučujeme všem občanům, pokud chtějí spalovat venku odpad ní nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby
zejména větší množství -aby to předem ohlásili na operační středisko
a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých
hasičského sboru, jinak při výjezdům ke zdánlivým požárům zbytečně
látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření
vynakládáme síly a peníze.
- předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
Martin Koutňák
kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo
PORP OSH Kroměříž,
podnikající fyzické osobě udělena pokuta. HZS kraje pak má při naVD JSDH Morkovice - Slížany
hlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro
bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném
prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klesNABÍZÍM KOMPLETNÍ ELEKTRONICKÉ
tí) - zejména pálení většího množství materiálu - je vhodné
ZABEZPEČENÍ VAŠEHO DOMU
předem ohlásit na operační středisko příslušného Hasičského
záchranného sboru kraje (ty zveřejňují číslo příslušné pevné
• Jsem certifikovaným partnerem
linky). Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu
společnosti Jablotron Alarms
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá pro• Nabízím celkovou ochranu Vatipožární opatření.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak
šich prostor a pravidelný servis
zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
systému
Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při
• Dodávané systémy umí spopálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
lehlivězabezpečit dům, poslat
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami
SMS zprávy o událostech i přivolat bezpečnostní agenturu
obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují. Pálení navíc není
jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné
ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo
sběrných dvorech.
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
- Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
- Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody
popř. jiné hasební látky.
- Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
Pro představení dodávaných systémů a pro návrh zabez- Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul
pečení, mě neváhejte kontaktovat:
kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření
a vzniku požáru.
Tel. 737360016, [email protected]
- Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že
René Morong,
nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela
Komenského
722, Morkovice 76833
vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které
poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do
okolí.
Morkovice Slížany
17
Etická škola
Naše okolí ovlivňuje chování nás samotných. Všichni uvítáme vstřícné jednání od druhých lidí, máme rádi příjemné prostředí, rádi
slyšíme milé slovo, pěkný a upřímný pozdrav
nebo aspoň drobný úsměv. O to více nás pěkné vystupování těší od naších dětí. Bohužel si
však na jejich pozdravy, mluvu i vystupování
spíše stěžujeme. Jenže co s tím? Napomínání
a upozorňování je potřeba, ale samotné napomenutí často nepomůže. Naše děti jsou ovlivněny
svým okolím a svými vzory. V roce 2013 se škola zapojila do programu MŠMT podpory Etické
výchovy na školách. Mezi hlavní priority školy
patří výchova k slušnosti, ohleduplnosti a k etickému jednání. Pedagogové se zapojili do kurzu
“Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“.
Odměnou za snahu učit žáky slušnému jednání,
zdravení, ohleduplnosti, ochotě pomoci a dalším
pěkným vlastnostem je získání ocenění „Etická
škola“. Ocenění nás těší a je pro nás i závazkem.
Naše škola chce žáky vzdělávat a také chce
a musí žáky i vychovávat. Chceme být dobrým
vzorem pro děti. Jenže sami nic nezmůžeme
a proto moc prosíme o podporu vzorů, kteří jsou
s dětmi víc než učitelé. Jsou to rodiče, prarodiče
a všichni občané. Pěkné vystupování, jednání
a zdravení se nám vrátí na našich dětech. Vyžadujme to po nich a buďme dobrými vzory.
Určitě se to vyplatí.
Mgr. Jan Košárek
Zápis dětí do prvních tříd
Určitě všichni znáte pohádku O pejskovi a kočičce. Právě těmito
postavičkami Josefa Čapka se inspirovali žáci a učitelé při letošním zápisu dětí do prvních tříd. Ačkoli přišlo k zápisu 52 dětí se svými rodiči
i sourozenci, celé odpoledne ve škole proběhlo v poklidné a usměvavé atmosféře. Žáci pátých a šestých tříd pod vedením paní učitelky Foltýnové
připravili pro předškoláky hrací stanoviště na téma Čapkovy pohádky,
žáci ve výtvarné výchově pod vedením paní učitelky Barnetové vyzdobili školu. A tak si děti vyzkoušely spolu s pejskem a kočičkou upéct
dort, najít panenku, která plakala, pověsit prádlo, zavázat pejskovi čepici. Všechny děti byly moc šikovné. Ze školy si odnesly pěkný zážitek,
omalovánku pejska a kočičky a malý dáreček, který vyrobily děti a paní
vychovatelky v družině.
Mgr. Jitka Kyasová
Nová tabule v 5.A
My – žáci 5.A třídy bychom vás chtěli informovat, že v průběhu školního roku 2013–14 k nám dorazil technický pokrok! Na podzim jsme dostali do třídy dataprojektor, což bylo bezva, nemuseli jsme chodit již do
interaktivní učebny, ale využívali jsme výhody této technické pomůcky
ve své třídě. Nevýhodou bylo, že se na klasickou černou tabuli musela
vždy pověsit bílá deska. Vše se vyřešilo 27. ledna, kdy nám do třídy byla
zavěšena nová, bílá, magnetická tabule. Super! Na tabuli se píše fixy,
takže se nepráší z bílých kříd. Na druhou stranu nás mrzí, že není tabule
interaktivní a pracujeme s ní jen přes počítač. Ale třeba k nám někdy doleze ten „interaktivní pavouk“ a my budeme moci používat interaktivní
pero. I tak moc děkujeme a tabuli přiměřeně využíváme (myslíme i na
svůj zrak).
Žáci 5.A a tř. uč. Lenka Foltýnová
Mladí zdravotníci
V letošním školním roce se přihlásilo rekordních 30 dětí, které zdravotnický kroužek
18
pravidelně navštěvují. Je kouzelné pozorovat
na začátku školního roku „vykulené malošky“,
jak s respektem pokukují po těch starších a jak
se postupně vyvíjí jejich společný vztah. Starší
ochotně předávají své zkušenosti, povzbuzují
v práci a svým pubertálním humorem často rozesmějí. V prvním pololetí je hlavní náplní obvazová technika a ošetřování drobných zranění
ve dvojici. Od února pracují děti ve skupinkách
a intenzivně se připravují na květnovou soutěž. V tomto školním roce plánujeme společný
víkendový pobyt a návštěvu Horské záchranné
služby. Děti ze zdravotnického kroužku spolupracují s Azylovým domem pro matky s dětmi.
Během besed předávají své zkušenosti z první
pomoci. Díky svým rodičům umožňují ubytovaným dětem prožít Vánoce plné překvapení
a radosti z dárků. Každý člen kroužku si vybere
jedno dítě, kterému společně s rodiči připraví dárek. Ve škole pak píše přání, kterým oslovuje dítě
i maminku. Často to bývají slova, která pohladí
i dojmou. Odměnou nám všem jsou fotografie
rozzářených dětí, které pracovníci Azylového
domu posílají. Tímto bych se ráda přidala k vedení Azylového domu a poděkovala všem rodičům
i dětem, kteří se do akce ochotně zapojili.
Monika Ševčíková,
vedoucí zdravotnického kroužku
Morkovice Slížany
Základní umělecká škola Kroměříž
ZUŠ Morkovice a Sdružení při ZUŠ
vyhlašuje
pořádá:
ZÁPIS
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
do ZUŠ Morkovice
Zápis na školní rok 2014/2015 proběhne v budově školy v následujících oborech:
• hudební obor: zpěv, hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku,
tenor, tubu, klavír, elektrické klávesy, housle, kytaru, elektrickou kytaru a bicí
• výtvarný obor
• taneční obor
• literárně dramatický obor
ve dnech
20. a 21. 5. 2014
od 12.00 do 17.00 hodin v ZUŠ Morkovice,
17. listopadu 140, Morkovice
Morkovice Slížany
neděle 11. 5. 2014 v 15.00 hodin
víceúčelový sál bývalého kláštera
v Morkovicích
vystoupí žáci a především letošní
absolventi I. a II. stupně
__________________________________
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
sobota 21. 6. 2014
v rámci místních hodů
zazní populární, pohádkové
a muzikálové melodie
součástí vystoupení tanečního oboru
a výstava výtvarného oboru
19
Prožíváme Rok rodiny
Česká biskupská konference vyhlásila rok 2014 Rokem rodiny. V roce 2014 si připomeneme 20. výročí
Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů. Biskupové chtějí pozornost zaměřit na rodinu, která je dnes vystavena mnoha tlakům, které ji ohrožují,
ale zároveň je místem, kde chce Ježíš přinášet uzdravení a spásu. Více se tomuto tématu věnoval pastýřský
list našeho otce arcibiskupa Jana na 1. neděli adventní.
Papež František svolal také na podzim tohoto roku
mimořádnou synodu o rodině na téma „Rodina jako
pastorační výzva v kontextu evangelizace“. Na svátek
Svaté rodiny pak k synodě o rodině papež mimo jiné
řekl:
„Hledíme-li na Svatou Rodinu, upoutává nás jednoduchost života, který vede v Nazaretu. Je to příklad, který velice prospívá našim rodinám
a pomáhá jim stávat se stále více společenstvím lásky a smíření, kde se
zakouší něha, vzájemná pomoc a vzájemné odpuštění. Připomeňme si
tři klíčová slova pokojného a radostného života v rodině: s dovolením,
děkuji, promiň. Rodina, ve které se namísto neomalenosti žádá o dovolení, namísto sobeckého jednání se děkuje a ve které ten její člen, který
zjistí, že učinil něco nepěkného, umí požádat o odpuštění, taková rodina potom žije v pokoji a radosti. Pamatujme si tato tři slova. A můžeme
je společně zopakovat: s dovolením, děkuji a promiň.“
10 pilířů šťastného manželství
Manželství pro mě bude celoživotním závazkem
Bude vděčně přijímat partnerovu jedinečnost
Svoji lásku k partnerovi nebudu ničím podmiňovat
Budu otevřený k rozhovorům se svým partnerem
Budu se snažit předcházet konfliktům
Problémy budu řešit zodpovědně a s nadhledem
Udělám vše pro spokojený intimní život
Budu se snažit upevňovat vztahy v našem manželství
Přijmu závazek osobního růstu
Ježíš bude rozhodující autoritou našeho
manželství
…Tvoje ujištění, že mne stále miluješ
…slyšet slova útěchy, když klesám na mysli
…abys byl tím, na koho se mohu vždy spolehnout
…abys mi pomohl být tím, kým mne chce mít Bůh
Manželství není vždy procházkou růžovým sadem.
Čas od času se ve vztahu objevují krize, které se nevyhýbají ani křesťanským manželstvím. Podstatné
je správně je pojmenovat, chtít je řešit, nikoliv hned
tragicky. Pokud však manželé společně sdílejí radosti
i bolesti, jejich láska se po celý manželský život postupně prohlubuje. Každý manželský pár má svou historii a svůj originální způsob, jak krize zvládat. Lidé si však většinou
neuvědomují, že krize manželského života má také duchovní rozměr.
Manželství je vlastně jakousi laboratoří lásky. Vždyť samotný Bůh je
láska. On to byl, kdo stvořil muže a ženu a připravil pro ně spojení
v manželství. Manželství má tedy ztělesňovat dlouhou a někdy i drahou
dobu učení se jeho lásce. K radostem a bolestem našeho života by se
tedy měl vyslovit především Bůh – a ten nám přece má co říct.
V manželství se procvičuje naše trpělivost. Pochopme, že růst v lásce je
pomalý. Obtíže nelze vždy vyřešit rychle. Nechtějme příliš rychle vytrhávat koukol, ať nevytrhneme i obilí. Nejprve se s problémy musíme
důvěrně seznámit, mluvit o nich. Mysleme přitom i na to, že vždycky nemůžeme všechno dát hned „na stůl“, aniž riskujeme, že druhého
zdeptáme. Pro růst manželství je to velmi důležitá etapa. Veliká tragédie
je v tom, že ji neumíme rozpoznat a zvládnout. Všechno rozbijeme, ačkoliv to mohlo být zachráněno.
V den, kdy si dokážeme vzájemně říct: „Máš právo být takový, jaký
jsi“, kdy se každý snaží spíše pomoci druhému než chránit sám sebe,
je vyhráno. Láska prošla výhní, je očištěná a upevněná. Popularita rozvodů je dnes velmi nakažlivá, nabízí jednoduché řešení. Odvádí však
manžele od hledání cesty, jak řešit své problémy. S pomocí Boží však
vždycky řešení existuje. S pomocí Boží má každý naději na vítězství.
Potřebuji
…abys mi byl nablízku, když se chci
svěřit
…Tvoji pomoc, když si nevím rady
…Tvoje ujištění, že jsi mi nepřestal věřit
…Tvoje povzbuzení, když ztrácím víru
… slyšet Tvůj názor na má rozhodnutí
…Tvoje modlitby za mne i naši rodinu
Portrét Syna
Vypráví se, že jeden zámožný muž se svým synem vášnivě milovali umění a sbírali umělecká
díla. Ve sbírce měli vše, od Picassa až po Rembrandta. Před obrazy trávili dlouhé chvíle a obdivovali je. Když vypukla válka, syn musel narukovat. Byl velmi odvážný. V jedné bitvě se
snažil zachránit těžce raněného
kamaráda. Když už byli téměř v bezpečí, smrtelně ho zasáhla kulka. Zpráva otce zdrtila, ztrátu jediného syna nesl velmi těžce.
Po válce se u dveří zarmouceného otce objevil
mladý muž. Nesl v náručí velký předmět. Řekl:
„Pane, neznáte mě, ale já jsem ten voják, kterému váš syn zachránil život. Je mi to moc líto, že
zahynul. Znali jsme se velmi dobře a on mi často vyprávěl o vaší lásce k umění.“ S těmi slovy
20
podal mladý muž otci
balík a řekl: „Nic moc to není, nejsem zrovna
velký malíř, ale myslím si, že váš syn by měl
radost, kdybyste tento dar přijal“. Otec balík
rozbalil. Nemohl uvěřit svým očím. Byl to por-
trét jeho syna, který tento mladý muž namaloval. S úžasem pozoroval, jak věrně vystihl jeho
podobu. Do očí mu vstoupily slzy. Poděkoval
a nabídl mu, že za obraz rád zaplatí. „Ne, ne,
pane, dlužníkem jsem já. Nikdy bych nemohl
zaplatit za to, co pro mne udělal váš syn. Přijměte tento dar jako dík a vzpomínku.“
Obraz pak měl čestné místo v jeho sbírce.
Kdykoliv někdo přišel na návštěvu, otec vedl
návštěvníky nejdříve k portrétu svého syna
a teprve potom mohli obdivovat vzácná díla
slavných Mistrů. Za několik let po této události
otec zemřel. Podle poslední vůle měla být celá
sbírka prodána ve velké aukci. Sjelo se mnoho
významných sběratelů a netrpělivě čekali, až
uvidí vzácná díla. Měli jedinečnou příležitost
Morkovice Slížany
nakoupit obrazy Mistrů.
Před nedočkavými účastníky se nejdříve objevil
portrét syna. Licitátor klepl poprvé kladívkem
a oznámil: „Zahajujeme aukci. Před vámi je
portrét syna. Kdo přijde s první nabídkou? Kdo
začne?“ Nastalo rozpačité ticho. Pak se ze zadní
řady ozval muž: „Chceme vidět Mistry! Tenhle
vynechte.“ Licitátor však trval na svém. „Dražbu
začínáme portrétem syna. Kdo udělá první nabídku? Kdo začne?“ Znovu se ozval rozčilený hlas:
„Přišli jsme se podívat na Van Gogha, Rembrandta. Dejte se do pořádné dražby! Nechte portrét
syna na konec.“ Licitátor pokračoval. „Nabízím
portrét syna. Kdo začne, kdo chce koupit portrét
syna?“ Opět nastalo trapné ticho. Konečně se
vzadu ozval hlas. Patřil rodinnému zahradníkovi, který se na aukci přišel jen podívat. Tiše řekl:
„Nabízím za portrét deset dolarů.“ Zahradník ne-
patřil mezi boháče a deset dolarů bylo vše, co
u sebe právě měl. „Máme první nabídku. Deset
dolarů, kdo dá víc?“
Další nabídka nepřicházela a tak licitátor zvedl kladívko se slovy: „Poprvé, podruhé“ a po
krátké pauze klepl potřetí. „Prodáno za deset
dolarů!“ Muž, který seděl ve druhé řadě, zvolal: „Konečně, dejme se do pořádné dražby!“
Licitátor však odložil kladívko se slovy: „Pánové, je mi líto, ale aukce je u konce“. „A co
bude s díly Mistrů a dalšími obrazy?“ „Je mi
líto. Jsem vázán podmínkou poslední vůle.
Když jsem byl určen, abych vydražil tuto sbírku, nesměl jsem nic prozradit, dokud nebude
vydražen portrét syna. Teď všem oznamuji, že
kupec portrétu syna získává nejen celou sbírku, ale stává se dědicem celé pozůstalosti. Ten,
kdo koupil syna, dostal vše!“
Kdyby sběratelé znali podmínku poslední vůle,
určitě by dražba vypadala jinak. Všichni by se
předháněli ve zvyšování částky. Každý by chtěl
získat vzácné obrazy a stát se dědicem celé pozůstalosti. Ale neznali podmínku, která byla klíčem k bohatství. Pohrdli portrétem syna a odešli
s prázdnou.
I náš život se podobá velké aukci. Nebeský Otec
dal svého Syna, aby nám otevřel cestu k životu
věčnému. A ten, kdo ho přijme, se stane i dědicem jeho království. Není to utajeno, Bůh to
veřejně oznámil. Ale lidé mu nevěří a odmítají
ho. Pídí se za vším možným a chtějí užívat
jen dobré věci, přitom odmítají skutečnost, že
Dárcem všeho dobra je jen Bůh.
„Bůh neušetřil svého vlastního Syna, ale za
nás za všechny jej vydal; jak by nám spolu
s ním nedaroval všechno?“ (Řím 8,32)
Proč slavit Velikonoce?
Tak a jsou tu Velikonoce. V obchodech se prodávají kraslice, pomlázky a beránci, za výlohami
jsou obrázky kuřátek, housátek a zajíčků. Lidé
z měst odjíždějí na chalupy a lidové slavnosti
s tradičními kroji a zvyky lákají davy cizinců.
Velikonoční svátky jsou u nás vnímány především jako svátky folklóru a turistiky.
Proč tomu tak je? Vždyť Velikonoce, podobně
jako Vánoce mají být oslavou něčeho mnohem
důležitějšího, připomínkou klíčových událostí pro celé lidstvo: narození Spasitele lidstva
a jeho dramatického odchodu z tohoto světa.
Z vánočních svátků se stalo úplně něco jiného.
Lidé propadli nákupní horečce a symbol Vánoc
– děťátko v jesličkách – se obchodníkům dobře
hodí k reklamě. A Velikonoce? Tam se zmučené
tělo na kříži k tomuto účelu příliš nehodí. Není
ani roztomilé, ani příjemné na pohled. Naopak,
nutí člověka, aby zpytoval svoje svědomí. To
však lidé nedělají rádi, chtějí zapomenout a raději utíkají k zábavě. A tak se Velikonoce změnily
ve svátky folklóru a turistiky.
Co se odehrálo před 2000 lety?
Víra v Boha je dnes často považována za přežitek, za něco překonaného. Bůh vůbec nemá
v moderním světě místo. Náboženství jsou prý
jen „těšínská jablíčka“ pro staré, nemocné a slabé. Dnešní doba hlásá: člověk se má spoléhat
pouze na sebe, na své schopnosti a na svou sílu!
Někteří lidé naopak zastávají názor, že je dobré
něčemu věřit. Na tom není přece vůbec nic špatného. Co když nad námi opravdu něco je, snad
nějaká inteligentní bytost? Jedni věří v přírodu,
druzí v osud, nebo prozřetelnost apod. Je tolik
různých názorů, každý ať si tedy věří podle své
nátury. Ale proč potom křesťané říkají, že pouze
víra v Ježíše Krista, v jeho ukřižování a vzkříšení je pro všechny lidi tak důležitá? Co se vlastně
odehrálo o Velikonocích?
Velikonoční příběh
Velikonoce nejsou jen svátkem vítání jara, nebo
oslavou nového života v přírodě. Jsou připomínkou pravdivých historických událostí, které
mají pro lidstvo nedozírný význam. Přečtěte si,
jak tento velikonoční příběh zaznamenal v Bib-
Morkovice Slížany
li evangelista Lukáš podle vyprávění očitých
svědků.
Prázdný hrob
Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly
ženy k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený.
Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly.
A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich
dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach
a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli:
„Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není
zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl,
když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí
být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ Tu se rozpomenuly
na jeho slova, vrátily se od hrobu a oznámily
to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. (Lk 24,1-9)
Třetího dne vzkřísil Bůh Ježíše z mrtvých –
jeho hrob zůstal prázdný! Jeho vzkříšení je
definitivní a pro nás zárukou, že všichni lidé
budou po smrti jednou vzkříšeni. Ježíš o sobě
řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo
nepřichází k Otci, než skrze mne.“ Ježíš je nyní
tam, kde byl před svým narozením. V nebi
ve slávě u svého Otce. Odešel, aby všem věřícím připravil místo. Nebe je plné Boží slávy
a nepopsatelné krásy. Bůh chce však mít vedle
sebe i ty, za které Ježíš zemřel na kříži.
Oslava Velikonoc
Věřící křesťané slaví Velikonoce účastí na bohoslužbách Svatého týdne, který začíná na Květnou
neděli, průvodem s ratolestmi do chrámu. Připomínka poslední večeře, při níž Ježíš ustanovil
svátost eucharistie a kněžství se koná na Zelený
čtvrtek večer. Velký pátek je den přísného postu
a smutku nad umučením a smrtí Ježíše Krista.
Odpoledne se účastníme ve 12:30 se koná poutní
křížová cesta z Prasklic na Křéby. Večer se v kostele slaví památka umučení Páně s čtením pašijí,
obřadem uctívání kříže a starobylými modlitbami za spásu celého světa a všeho lidstva. Začíná
tichá stráž u Božího hrobu, která trvá až do sobotního večera. Slavnost vzkříšení v sobotu po západu slunce, začíná žehnáním velikonoční svíce
před kostelem. Je to největší svátek křesťanské
víry, vrchol církevního roku, den obnovy našich
křestních slibů.
VELIKONOČNÍ NEDĚLE – v letošním roce
se slaví 20. dubna, je jásavý a radostný den
Slavnosti Kristova Zmrtvýchvstání. Dopoledne
v 10:00 se konají v Morkovicích slavné bohoslužby při kterých se žehnají pokrmy a odpoledne v 15:00 se scházíme ve farním kostele
k průvodu Slavnosti vzkříšení a chvalozpěvu Te
Deum se svátostným požehnání.
Požehnané Velikonoce všem, kteří věří v Krista
i těm, kdo jej hledají s upřímným srdcem.
P. Josef Červenka, farář v Morkovicích
Ježíš mezi námi
Ježíš při svém odchodu do
nebe řekl svým učedníkům:
„Já jsem s vámi po všechny
dny“. Co to znamená? I když
je Ježíš v nebi, je také současně
mezi námi. Vidí nás, zná naše
problémy, trápení a chce nám
pomoci. Ví o našich přáních
a potřebách. Slyší naše volání.
V každé situaci se můžeme
s důvěrou na něho obrátit. Nikdo nám není tak blízký jako
Ježíš. Kdo mu svěří svůj život,
denně prožívá jeho přítomnost.
21
Pěvecký sbor Cantus v minulém roce - 2013
Na stránkách „ Morkovského zpravodaje „ se
často objevují informace o činnosti Pěveckého
sboru Cantus Morkovice. Sbor má kolem 40-ti
zpěváků, různých věkových kategorií a zpívá
na koncertech, přehlídkách, soutěžích i příležitostných vystoupeních v místě a širokém okolí.
Zpívá samostatně, nebo s jinými sbory,buď bez
doprovodu, nebo s doprovodem nástrojů nebo
orchestru. Jelikož sezona minulého roku byla
neobyčejně úspěšná, chtěl bych jednak sboru
vyslovit velkou pochvalu a poděkovat za velké
úsilí pro zvládnutí velmi náročného repertoáru.
V prvé řadě - absolvovali jsme jubilejní koncert 25. května s polským sborem Harmonia
Mikolow. Být rovnocennými partnery tohoto
vyhlášeného sboru z oblasti Katovic, zorganizovat jejich pobyt a absolvovat s nimi 2 koncerty
u nás, to zasluhuje poděkování.
Dalšími mimořádnými akcemi byly koncerty
s Dómským a Filharm. sborem a Katedrálním
orchestrem Brno./ Dir.Mgr P. Kolař/ Koncerty
se uskutečnily v měsíci listopadu – v Morkovicích, /10. 11./, v Brně - v katedrále na Petrově
/17. 11. / a v Olomouci,-/ 23. 11./
Mimo konstatování, že náš sbor byl v rekordně krátké době velmi dobře připraven, -a to
nastudováním nového a obtížného repertoáru /
Rachmaninov, Macek, Pololáník, Dvořák, podíleli jsme se
na premiérových uvedeních
mé kantáty Sv. Cyril a Metoděj, pro sbor a velký orchestr,
zkomponované k cyrilometodějskému výročí v minulém
roce.
Premiéry i se znalostí skladby vyslechli m.j. Zdeněk Pololáník- hudební skladatel,
Jiří Réda, Antonín Veselka,
Ladislav Kunc, Antonín Molek, L. Provazníková - členka
filharm. Zlín, a pan biskup,
mons. Josef Hrdlička- velký
hudební znalec a mnoho příznivců dalších. Mohu konstatovat, že byla skladba velmi
dobře přijata, vždy s velkými
ovacemi publika. Vystoupení
a spolupráce s brněnskými
zpěváky a hudebníky - které
dirigoval Mgr. Petr Kolář, jejich hlavní dirigent a varhaník
katedrály, bylo velmi úspěšné.
Co k olomouckému koncertu napsali:
P. Míla Provazníková-členka filharmonie Zlín:
Pane dirigente, doufám, že nejen dnes budete
spát na vavřínech. Chci Vám blahopřát. Kantáta byla překrásná. Krásná instrumentace, sbor
kompaktní,nápaditá invence. Celý program byl
velmi dobře zkomponovaný a velmi náročný.....
P. Jiří Réda- hudební skladatel, častý doprovazeč Dr. Jaromíra Borovičky:
Zažil-li jsem něco mimořádně krásného a povzbudivého, pak to byla Tvá kompozice kantáty
Sv. Cyril a Metoděj, dokazující Tvé nadání, hudební znalosti......
Koncert v Olomoucké katedrále pod řízením
Tvým a Mgr. Koláře, vygradoval uvedením Tvé
kantáty. Myšlenka spojit dva sbory a symfonický orchestr - geniální. Byl jsem doslova ohromen zvukovou krásou..... Gratulace p. biskupa,
mons. J. Hrdličky...... Jsem přesvědčený, že
v olomoucké katedrále máte ten nejvyšší punc.....
Jan Kupka - regenschori katedrály sv. Václava
Olomouc - gratuluji k uvedení kantáty, výborná
instrumentace, hudební invence,..pozoruhodná
a dobře vypracovaná kompozice, nádherně zazněla v prostorách katedrály i díky dirigentskému umu Petr Kolaře. Skvělý výkon podaly oba
sbory a orchestr......
Poslední kapitolu věnuji vánočním koncertům.
Absolvovali jsme je dva / Ostrožská nová ves
a Morkovice / Na doprovodu se podíleli žáci
a učitelé ze ZUŠ a Konzervatoře Kroměříž
a ZUŠ Němčice n. H. Na programu zazněly
2 části z Vánoční mše prof. Mil. Gajdoše z Kroměříže, nechyběla známá morkovská pastorelaNebeští měšťané a
Česká vánoční mše J. Jakuba Ryby- „ Hej mistře“pro sóla sbor a orchestr.
I když možno konstatovat, že některým sólistům chyběl silnější projev, celkové provedení
bylo živé, bravurní, sbor zněl profesionálně.
Účasníci koncertu nešetřili s ovacemi.
Na závěr bych rád poděkoval publiku a povzbudil upřímným poděkováním zpěváky, aby
i v letošním roce bylo mnoho radostí mezi námi,
co se snažíme obohacovat posluchače dobrou
a krásnou hudbou.
A jelikož se mi dostalo v loňském roce od vedení města nevšedního ocenění- obdržel jsem
cenu města Morkovice-Slížany, za dirigentskou
a skladatelskou činnost v oblasti sborového
zpěvu, rád bych upřímně za ni ještě jednou poděkoval. Myslím, že patří celému obětavému
kolektivu, který zpívá již 45 sezon.
Vladimír Bleša - dirigent PS Cantus
Vzpomínka na dlouholetého předsedy PS Cantus
V lednu 2014 jsme se v Obřadní síni města Kroměříž rozloučili
s dlouholetým členem Pěveckého sboru Cantus, p. Ivanem Sedlaříkem, který zemřel krátce po oslavě svých 75. narozenin.
Ivan Sedlařík byl zakládajícím členem PS Cantus a též dlouhou dobu
jeho předsedou. Velkou oporou byl hlavně pro první tenor a často
vystupoval i jako sólista na koncertech.
Pro svoji kamarádskou povahu měl ve sboru i jiných spolcích hodně
kamarádů, se kterými dokázal vytvořit výbornou partu. Takto pomo-
22
hl udržet i náš sbor až do 45. výročí založení PS Cantus v roce 2013.
V poslední době, když se tu a tam začaly projevovat zdravotní potíže, ještě občas zašel na zkoušky a svým typickým humorem rozdával radost ze zpěvu dalším členům sboru.
Proto chceme na Ivana touto cestou zavzpomínat a poděkovat mu
za jeho přátelství a krásnou kamarádskou povahu. V našich srdcích
Ivane, nikdy nezemřeš …..!
Morkovice Slížany
Zpáteční lístek - Oslava jara
Milí čtenáři Zpravodaje. Dovolte, abych vám
dnes zakoupil zpáteční lístek do dětství trochu
v jiném duchu. Pomalu, ale jistě se přibližuje
opět nádherné období jara. Přivítejme ho v duchu dávných i současných zvyků. Vzpomeňme si
na dobu, kdy jsme se na jaro připravovali. Byla
plná očekávání barev, vůní a nových životů. Těm
mladším chci ukázat, jaká ta doba jarní, pro nás
malé, byla.
Podle prvního jarního úplňku se řídí datum Velikonoc. Ty byly vždy spojeny s nejrůznějšími obřady, které měly zajistit bohatou úrodu a zdraví.
Ke známým rituálům patřilo a také ještě dnes patří šlehání pomlázkou, nebo polévání vodou. To
známe všichni. Ale co také bylo neodmyslitelné,
bylo vymetání smetí z domu, které představovalo
nemoci a zlo, Někteří si vzpomenou na hospodáře, kteří zaorávali velikonoční vajíčko do první
brázdy, aby zajistili bohatou sklizeň.
Když se přiblíží Svatý týden, znamená to, že Velikonoce jsou již za dveřmi. Věřící vzpomínají na
Kristovo ukřižování a slaví jeho zmrtvýchvstání.
Dříve se zpívala koleda: „Cos to Jidáši, cos to
učinil, svého mistra jsi vyzradil. Teď za to budeš
v pekle hořeti, s Luciferem tam bydleti.“
Už od Zeleného čtvrtka moje babička začala
vařit jídla z malých „zelinek“ se spoustou vajec,
aby z nich mohla rodina čerpat novou energii.
V jarní polévce nesměl chybět libeček a špenát
se připravoval pouze z kopřiv.
O Velký pátek se z kynutého těsta pekly jidáše
a velikonoční preclíky nebo spirály. Tento den
byl také nejpřísnějším postním dnem v roce. Pro
nás děti byl tento den, dnem nejhorším. To jsme
směly jíst jen jednoduchá postní jídla, například
brambory s mlékem, chléb s medem a zapíjet
to jen bílou kávou. Pokoušely jsme se všemožně přijít na kloub, jak tato pravidla porušovat.
Někdy se nám dařilo, když se někomu z nás,
podařilo dostat babičce tajně do komory a tam
získat na chléb trochu sádla, nebo jinou tučnější
pochoutku.
Půst se měl držet i na Bílou sobotu.
Na Boží hod – velikonoční neděli – byl starým
obřadním pokrmem beránek. Někde to byli pečení jeřábci, ovšem pouze v domácnostech, kde
na takovou delikatesu měli. Většinou však v dalekých jihovýchodních krajích.
Do velikonoční nádivky se dávalo skopové, telecí a vepřové uzené maso, mnoho vajec, jarní bylinky a hlavně mladé lístky kopřiv. K tradičním
dobrotám patříval mazanec, který babička ještě
vylepšila rozinkami, ořechy nebo mandlemi. Na
povrchu mazance nikdy nechyběl nakrojený křížek nebo hvězdička. Někdy byl k dispozici také
slaný mazanec se zapečenou slaninou nebo uzeným masem. Na stole se skvěl upečený beránek
zdobený sněhem z bílků. Ten byl pro děti nejlákavější. Sníh se tak jemně rozplýval na jazyku…
Ale babička nám vždy kladla na srdce, čímž nás
vždy velmi zklamala, že beránek se hned nebude jíst, protože bude sloužit jako dekorace. Jak
si vzpomínám, dekorace vydržela pouze jeden
nebo dva dny.
V některých rodinách ve Slížanech, pekli místo
beránka velikonočního zajíce. Několikrát jsme se
Morkovice Slížany
babičce o ušákovi zmínily, že bychom taky ta- ším než Vánoce, ale v každém případě symbolikového někdy snědly. Babička jen lehce zavrtěla zují počátek nového života.
hlavou a něžně povídala: „Děti, my budeme mít Připomněli jsme některé zvyky nedaleké doby.
beránka. Zajíc, to je německý zvyk.“
Nechtěli byste nahlédnout, jen malinko, ještě
Když jsem v pozdějším věku pátral po zajíci na do staršího věku? Už v předkřesťanské době se
velikonočním stole, opravdu jsem přišel na to, prováděly rituály. I ony jsou naplněny tajuplže ušáka opravdu najdeme v oblastech s němec- ností. Mnohé zvyky měly kořeny v lidové magii
kým obyvatelstvem, například na Karlovarsku, a pohanských slavnostech. Na Zelený čtvrtek
kde „nosil“ malým dětem vajíčka i sladkosti už zvony odlétaly do Říma, místo večerního zvoněv předminulém století.
ní se jen hrkalo na klapačky a řehtačky, někde se
A pak přišla, pro nás děti, vytoužená pomlázka strašívalo u hřbitovů, protože se blížil Velký pá– koleda. Koledovalo se každé velikonoční pon- tek, den připomínky Ježíšova skonu. Čarovalo se
dělí a úterý. Pomlázku nám velmi kvalitně upletl s posvěcenými větvičkami, obcházely se zahradědeček, zdatný to košíkář. Byla z nových vrbo- dy, v kostelích četly Pašije. V ten čas se podle pových nebo jívových proutků, a protože zrovna ra- věstí otvíraly skrýše s poklady. Na Bílou sobotu
šily, bylo mrskání vlastně léčebným prostředkem po slunečním západu začala velikonoční vigilie.
k „pomlazování“ osob i domácích zvířat. Pon- A od ní byl krůček ke slavnosti zmrtvýchvstání.
dělního rána jsme se chlapci shlukli ve Slížanech V noci před Hodem Božím se údajně proměňou kapličky a obcházeli jsme vesnici, dům od vala ve studních voda ve víno. Velikonoční pondomu. Za koledu jsme dostávali od hospodyně dělí patřívalo i tehdy pomlázce. S velikonočními
či děvčete zdobená vajíčka a stuhy na pomlázku. vajíčky se také čarovalo. Existoval pro ně celý
Nějaká sladkost k tomu přibyla, někdy i ta korun- soupis kouzel. Předpovídala se jejich pomocí
ka do kasičky.
láska, budoucnost, hledaly se poklady. Kraslice
Druhá skupina, těch větších a dospělých chlapů, měly též ochrannou moc při putování za poklady
obcházela jen takové domy, kde za dveřmi byla a všech výpravách do temného podzemí.
ukryta pohledná děvčata. Dospělí chlapi nemu- Tak milí čtenáři. Chtěl jsem vám připomenout
seli mít vajíčka, ani sladkosti. Jim stačilo neod- v tom našem lidském shonu, že jaro se blíží.
mítnout malé občerstvení a odlivku kořalky. A že Zavzpomínejme si, připravte se na jeho přivítátěch odlivek bylo!
ní. Zapojte také své ratolesti, které si oslavy jara
Někde jsme dostali kraslice. Kraslice od děvče- zcela určitě představují v jiné podobě. Byla by
te měla mnoho jinotajů, které byly srozumitelné škoda, kdyby se zapomnělo na některé tradice
jen vyvolenému koledníkovi. Pro nás malé kluky a zvyky, které nám zpříjemní chvíle čekání na
byly jen nádherné.
jemné špičky nového osení a nesmělého otevíráOvšem, když takovou kraslici dostal, od děvčete ní barevných kvítků rostlin. Oslavte se svými mimladík již vyššího věku, to bylo zcela něco ji- lými nadcházející jaro. I já se budu těšit s vámi.
ného. Leckterá dívka věnovala svému milému A vzpomínat.
Váš Ing. Králík M.
kraslici, zdobenou profesionální malérečkou,
pečivo a ještě látku na
vestu. To vše svázala
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ MORKOVICE
do pěkného šátku, takže jinoch si pak odnášel
POŘÁDÁ
pěknou nadílku, která
ho samozřejmě zavazovala. Tento krásný zvyk
v sobotu 26. dubna 2014
se děl více na jihu Moravy. Na některých místech Moravy byly dívky
místo šlehání polévány
vodou, vše se tak dělo
pro jejich zdraví a ještě
větší krásu.
Start a cíl: Sokolovna Morkovice
Nesmím zapomenout
na následující úterý.
Prezentace: od 6.00 do 9.00 hodin
V tento den obcházela
Startovné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
ves děvčata, ale ta neměčlenové KČT Morkovice zdarma
la pletenou pomlázku,
nýbrž jen něžný proutek
zdobený stuhami.
Trasy:
Dnes se některé velikopěší 7, 10, 18, 25, 35, 50 km
noční zvyky vytratily,
ale zdobení vajíček,
cyklo 25, 50 km
koledování a tradiční
jídla zůstávají. Pro mnoPochod se koná za každého počasí !!!
hé lidi jsou Velikonoce církevním svátkem
Milovníky přírody zvou pořadatelé
a dokonce významněj-
MORKOVSKÉ VÉŠLAP
23
Florball
Dne 27.11.2013 se v odpoledních hodinách
uskutečnil pod záštitou hokejového klubu HC Wild Bruins Morkovice ve sportovní hale v Morkovicích florbalový turnaj
určený pro mládež z Morkovic a blízkého okolí. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev
(4 ze základní školy v Morkovicích a 2 z Litenčic). Týmy byly nejprve rozlosovány do
dvou skupin, kde se vzájemně utkaly a na
základě těchto výsledků byly nasazeny do
„semifinálového pavouka“, ze kterého vzešli jako vítězové hráči týmu „Výrostci“ ze
ZŠ Litenčice. Druhé místo po vyrovnaném
finalovém boji obsadili kluci a holky z družstav „Sára“ ze ZŠ Morkovice. Třetí místo
pro sebe urvali hráči „AK-47“ z morkovské
školy. Při závěrečném vyhodnocení dostali všichni sladkou odměnu. Turnaj proběhl
v duchu fair-play ke spokojenosti všech stran.
Za HC Wild Bruins Morkovice
Zdeněk Štelc
Fotbalisté FC MORKOVICE – jaro 2014
Muži B OP - jaro 2014
Kolo den datum soupeř
15.
Ne. 30. 3.
Střílky
16.
Ne. 6. 4.
Kyselovice
17.
Ne. 13. 4.
Zdounky
18.
Ne. 20. 4.
Slavkov p.H.
19.
Ne. 27. 4.
Zářičí
20.
hlášenka
Kroměříž B
21.
Ne. 11. 5.
Ludslavice
22.
So. 17. 5.
Rusava
23.
Ne. 25. 5.
Lubná
24.
Ne. 1. 6.
Mrlínek
25.
Ne. 8. 6.
Loukov
26.
Ne. 15. 6.
Němčice u Hol.
Dorost KS - jaro 2014
Kolo den
datum soupeř
14.
Ne.
23. 3. Zdounky
15.
So.
29. 3. Boršice
16.
So.
5. 4.
Nedachlebice
17.
Ne.
13. 4. Kněžpole
18.
So.
19. 4 . Hluk
19.
So.
26. 4. Uh. Ostroh
20.
So.
3. 5.
Koryčany
21.
Ne.. 11. 5. Bojkovice
22.
So.
17. 5. Chropyně
23.
Ne.
25. 5. Kvasice
24.
So.
31. 5. Nivnice
25.
Ne.
8. 6.
Strání
26.
So.
14. 6. Buchlovice
24
místo
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
začátek
15. 30
15. 30
16. 00
16. 00
16. 00
odjezd
/
13. 45
/
14. 15
/
16. 30
16. 30
16. 30
16. 30
16. 30
16. 30
/
14. 45
/
14. 45
/
15. 00
Žáci KS - jaro 2014
Kolo den datum soupeř
místo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
12.
13.
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
D
Ne..
Ne.
So.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
6. 4.
13. 4..
19. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
17. 5.
25. 5.
1. 6..
8. 6.
15. 6.
D. Němčí
Kvasice
Zlechov
Hluk
Bojkovice
Boršice
Nedakonice
St. Město
Strání
Koryčany
Napajedla
začátek
starší mladší
9. 30 11. 15
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
11.15
odjezd
7. 45
/
8. 00
/
7. 15
/
8. 00
/
7. 00
/
/
Muži A KP - jaro 2014
místo
V
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
začátek
12. 00
12. 30
10. 00
13. 00
10. 00
16. 00
10. 00
14. 00
10. 00
14. 00
10. 00
14. 00
10. 00
odjezd
11. 00
11. 00
/
11. 30
/
14. 30
/
12. 00
/
12. 45
/
11. 30
/
Kolo
den datum
soupeř
místo
začátek
odjezd
15.
So.
29. 3.
Spytihněv
D
15. 30
/
16.
So.
5. 4.
Chropyně
V
15. 30
14. 00
17.
So.
12. 4.
Vizovice
D
16. 00
/
18.
Ne.
20. 4.
1. FC Valašský
V
16. 00
13. 00
19.
So.
26. 4.
Holešov
D
16.00
/
20.
So.
3. 5.
Kateřince
V
16. 30
14. 00
21.
So.
10. 5.
Vigantice
D
16. 30
/
22.
Ne.
18. 5.
Boršice
V
16. 30
14. 45
23.
So.
24. 5.
Provodov
D
16. 30
/
24.
So.
31. 5.
Bystřice p. H.
V
16. 30
14. 45
25.
So.
7. 6.
Luhačovice
D
16. 30
/
26..
So.
14. 6.
V. Karlovice
V
16. 30
13. 30
Morkovice Slížany
Soustředění na Mallorce
Zimní příprava sportovců je obvykle tvrdá dřina
a nezřídka se „zimní drill“ v chladnu a tmě zajídá. Každé netradiční zpestření je tak více než
vítáno. V posledních dvou letech se nám v Bike
Triatlonu Morkovice osvědčila sportovní-tréninková dovolená na španělském ostrově Mallorca.
Teplota kolem 20°C, povětšinu času slunce. To
jsou pro trénink a zároveň odpočinek podmínky
doslova ideální. Letos jedeme na soustředění
opět ve větším počtu než v předchozím roce,
někteří členové poprvé a přibyli i přátelé z nedalekého okolí. Dvanáct dní takto strávených
na ostrově zaslíbeným cyklistům je po fyzické
stránce náročné. Nicméně Malorka je krásným
a vhodným místem i pro odpočinek a kulturu.
O tom svědčí i davy německých turistů přijíždějící si prohlédnout památky světových umělců.
David Miro a Pablo Piccaso na tomto malebném
ostrově hojně tvořili a jejich díla jsou snad v každém městěčku.
Závodní sezona bývá dlouhá a obtížná. Stovky
kilometrů naježděné na Mallorce se tak budou
hodit. Tělo se tímto pořádně připraví a hlava si
odpočine od všech každodenních povinností
a načerpá nové síly do dalších aktivit, kterých
bude nejen ve sportu dost a dost.
V letošním roce budeme opět v našem městě
pořádat a spolupořádat tři akce: Morkovské bajk
(6.4.2014 start v 11:00 hodin), kultovní triat-
lon Morkovské chlap (19.7.2014) a Morkoman
(srpen, termín bude ještě upřesněn). Dovolím
si tedy pozvat všechny domácí i nedomácí fanoušky, aby přišli podpořit dobrou věc a nasát
trošku závodní atmosféry z pohledu fanouška,
a nebo ještě lépe se závodu sami zúčastnit.
Novinkou budou letos
závody dětí při Morkovském bajku, kde si každý
kdo má kolo a přilbu může
vyzkoušet jaké to je být
závodníkem. Pro bližší informace sledujte webové
stránky klubu http://www.
biketriatlonmorkovice.cz/
nebo také na https://www.
facebook.com/biketriatlonmorkovice .
Tak si dovolím pozvat
všechny domácí a nedo-
mácí fanoušky, aby přišli podpořit dobrou věc
a nasát trošku té závodní atmosféry.
Za Bike Triatlon Morkovice,
Ing. Marek Krejčíř
Bike Triatlon Morkovice děkuje partnerům za podporu!
ODVOZ A EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Včetně vystavení dokladu
o ekologické likvidaci Vašeho autovraku
NA MÍSTĚ
Tel: 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
Za kompletní nebo téměř
kompletní autovrak vyplatíme
1000,- Kč
Morkovice Slížany
25
Střechy-MACHAČ s.r.o
Provádíme
veškeré tesařské,klempířské a pokrývačské práce
- drobné zednické práce
- zhotovení střechy na klíč
- kompletní rekonstrukce střech
- drobné opravy střechy
- zateplení rovných střech
- pergoly,montáž sádrokartonů
- výrobu klempířských prvků do délky 3 metrů
- obložení plastovými a klasickými palubkami
- prodej veškerého materiálu na střechy
- dodávka a montáž střešních oken Roto a Velux
- všechny práce jsou s dodávkou materiálu
- poradíme s výběrem střešní krytiny dle Vaší cenové dostupnosti
- na veškeré práce poskytujeme záruku 48 měsíců
Kontakt:
jednatel: Petr Machač
26
mobil: 605 924 592 605 924 592
pevná linka: 573 370 354
e-mail: [email protected]
web.: www.strechy-machac.cz
Morkovice Slížany
Morkovice Slížany
27
Semináře europoslankyně Olgy Sehnalové pomáhají lidem bránit se „Šmejdům“
Europoslankyně Olga Sehnalová,
která v Evropském parlamentu
zasedá ve Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitele, již léta pořádá ve Zlínském a Olomouckém
kraji školení nejen pro seniory
s cílem návštěvníkům vysvětlit,
jak se bránit nekalým obchodním praktikám a problematickým
předváděcím akcím. Jaké jsou
reakce lidí? A na co se nejčastěji
ptají?
Paní poslankyně, semináře pořádáte již třetím rokem, jaký je
u lidí ohlas?
Musím říci, že jsme se v uplynulých třech letech
s nepříznivým ohlasem na naše semináře nesetkali. Naopak. Právě i díky dobré odezvě jsem nikdy nezapochybovala o tom, že děláme užitečnou
a prospěšnou věc.
Byla nějaká reakce, která Vás během seminářů
překvapila?
Možná mne znovu a znovu překvapuje to, jak skutečně důvěřivě a bezelstně lidé přistupují k podpisům různých smluv. Často nemají ani kopie ani žádný jiný doklad a spoléhají na to, že se jim nemůže
nic hrozného stát nebo že se věci „nějak“ vyřeší. Zajímavé jsou i reakce lidí na různé příklady nekalých
obchodních praktik. Je vidět, že s nimi mají své bohaté zkušenosti. Jakmile slyší, že jejich případ není
ojedinělý, je debata hned živější a otevřenější.
Na co se lidé během seminářů nejvíce ptají?
Během debat se lidé často ptají na konkrétní situace, do kterých se sami nebo jejich příbuzní
a známí dostali. Já se snažím vysvětlovat evropskou agendu ochrany spotřebitelů, co mohu dělat
a dělala jsem jako poslankyně Evropského parlamentu. Snažím se vysvětlit, že evropské standardy
jsou v drtivé většině případů standardy minimálními
a že jednotlivým členským státům EU se nebrání,
aby měly přísnější pravidla, což je třeba případ severských států. Musím proto dát lidem za pravdu,
že v České republice máme v ochraně spotřebitelů
mnoho co napravovat.
28
Jak Vás to vlastně napadlo, organizovat tyto semináře?
Nápad pořádat tyto semináře vyplynul poměrně přirozeně
z toho, že v Evropském parlamentu působím ve Výboru pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitele.
Jednak se mi v té době zdálo, že
skutečně praktických informací ke každodennímu použití je
mezi lidmi obecně velmi málo
a poznatků o otřesných praktikách zejména vůči seniorům přibývalo.
Myslíte si, že to bude mít nějaký efekt? Jaká je
podle Vás nejúčinnější prevence proti nepoctivým prodejcům?
Pokud jde o problematické předváděcí akce,
ta nejúčinnější rada je samozřejmě na ně prostě nejezdit a lákavé pozvánky ignorovat. Smyslem našich seminářů ale není upozorňovat
pouze na předváděcí akce. Pojem nekalých obchodních praktik je mnohem širší. Můžete se
s nimi setkat v kamenném obchodě, stejně jako
třeba při prodeji prostřednictvím internetu. Ale lidem dáváme rady a informace, i pokud jde třeba
o reklamaci zboží a podobně. Myslím si, že od doby,
kdy jsme se semináři začali, je skutečně informací
mezi lidmi mnohem více a problematika ochrany
spotřebitele se pomalu ale jistě dostává do centra
pozornosti médií. A to je základ pro to, abychom
měli dobře informované a mnohem sebevědomější
spotřebitele, kteří si nenechají všechno líbit.
Budete v seminářích pokračovat?
V současné době probíhají přípravy na volby do Evropského parlamentu. Dostanu-li opět důvěru občanů, budu v organizování seminářů pokračovat. Ráda
bych lidem představila nový občanský zákoník, který přinesl řadu změn.
Bližší informace o europoslankyni Olze Sehnalové
a jejích aktivitách naleznete na www.sehnalova.cz.
Zpravodaj Morkovice-Slížany. Vydává Město Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33 Morkovice, IČO: 00287504.
Povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E 10271. Vychází čtvrtletně v nákladu 1 200 ks. Bezplatná distribuce.
Příspěvky nejsou redigovány. Za jejich obsah a správnost odpovídá autor. Datum vydání Zpravodaje: 19. 3. 2014
Morkovice
M
orkovice
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Slížany
Slíž
žan
any
Download

Zpravodaj - Morkovice