VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní období 2010/2011
OBSAH:
I.
Charakteristika školy
2
II.
Vzdělávací program školy
5
III.
Přehled o pracovnících školy
8
IV.
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
12
V.
Přehled o zařazení žáků
14
VI.
Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy
16
VII.
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
práce s nadanými žáky
26
VIII.
Prostředky získané z jiných zdrojů, granty
29
IX.
Školní projekty financované z cizích zdrojů
30
X.
Školní výukové projekty
32
XI.
Projekty a programy s mezinárodní účastí
35
XII.
Činnost předmětových komisí a metodického sdružení I. stupně
36
XIII.
Mimoškolní aktivity, spolupráce s organizacemi, rodiči, veřejností
41
XIV. Nové školní akce uskutečněné ve školním roce 2010/2011
XV.
Činnost školní družiny a školního klubu
44
46
XVI. Informace o kontrolách
47
XVII. Přehled o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010
48
XVIII. Závěr Výroční zprávy
54
Přílohová část Výroční zprávy za období 2010/2011
1
56
Základní škola Slavičín – Vlára
V souladu s ustanovením § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovením §
7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám zřizovateli školy a školské radě výroční zprávu o
činnosti Základní školy Slavičín - Vlára za období školního roku 2010/2011.
I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
1. Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, PSČ 763 21,
IČO 708 71 540,
identifikátor zařízení: 600 114 473
2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00 284 459,
IZO: 102 319 278
3. Datum zřízení školy: 5. 10. 1952
4. Datum zařazení do sítě: 24. 1. 1996 č.j. 1204/20, změna zařazení k 1. 1. 2001
5. Jméno ředitele školy: PaedDr. Petr Navrátil, jmenován do funkce od 1. 8. 1996
6. Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jana Pinďáková, jmenována do funkce od 1. 9. 2008
6. Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola - 800 žáků
Školní jídelna základní školy - 800 jídel
Školní družina a školní klub - 150 žáků
7. Odloučená pracoviště školy:
K Hájenkám 354, 763 21 Slavičín ( 1. – 4. ročník )
8. Údaje o kontaktech: telefon: 577 341 303, 577 341 304, 577 341 779
mail: [email protected]
www.zsslavicin.cz
9. Rada školy: zřízena ke dni 19. 11. 1997 č.j. SO 750/97
Školská rada: zřízena v souladu s ust.§167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením Rady města
Slavičín 7. 11. 2005
Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín - Vlára:
Ing. Miroslav Kadlec, Spojovací 490, Slavičín
Ing. Jaroslav Končický, Osvobození 283, Slavičín
Mgr. Jana Adámková, Mladotické nábřeží 849, Slavičín
Mgr. Adriana Maňasová, Nádražní 184, Slavičín - předseda ŠR
Mgr. Marie Hrbáčková, Slavičín - Nevšová 55
Ing. Hana Vyoralová, Pod Habešem 1222, Vizovice
Pavla Sudková, Slavičín - Nevšová 157
Pavel Sláma, Družstevní 671, Slavičín
Pavla Hudečková, Ševcovská 373, Slavičín
10. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole
Sdružení rodičů ZŠ Slavičín –Vlára, registrace 19. 6. 2001
Školní sportovní klub, člen AŠSK od školního roku 1995/96 pod číslem JIM 76024
2
Základní škola Slavičín je plně organizovaná 21-třídní škola. Je umístěna v klidné části sídliště
Vlára poblíž přírodní vodní lokality, nedaleko městského parku a moderních sportovních areálů.
Komplex základní školy tvoří hlavní budova s 5. – 9. ročníkem, přístavba jídelny a tělocvičny,
dřevěný pavilon pro školní družinu a školní klub a ve vzdálenosti 200 metrů je umístěna samostatná
budova 1. - 4. ročníku. S hlavní budovou školy je propojeno gymnázium, jehož studenti využívají
školní bufet a jídelnu. Škola má bezbariérové uspořádání, které umožňuje přístup a výuku tělesně
handicapovaným žákům.
V hlavní budově jsou žákům k dispozici odborné pracovny školních dílen, multifunkční
audiovizuální učebny vybavené dataprojektory a interaktivními tabulemi, interaktivní učebny
zeměpisu, přírodopisu a fyziky, učebna cizích jazyků, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy,
učebny PC, keramická dílna, kinosál a nové Školní informační centrum.
V budově I. stupně se nachází odborné učebny hudební a výtvarné výchovy, anglického jazyka,
mulltimediální učebna, místnost školní družiny a Školní informační centrum. Multifunkční
audiovizuální učebna a Školní informační centrum lákají jak svým barevně laděným interiérem, tak
především vybaveností počítači, dataprojektory, interaktivní tabulí a zcela novým nábytkem. V dubnu
2010 zahájilo svou činnost Mateřské centrum vytvořené v přízemí budovy I. stupně. Projekt se setkal
s naším pochopením a nabídnuté prostory včetně moderního technického vybavení školy jsou rodinám
k dispozici třikrát týdně.
K výuce tělesné výchovy se využívá moderní sportovní hřiště s umělým povrchem, tělocvična a
z kapacitních důvodů také sportovní hala. Všechny prostory odpovídají hygienickým normám.
Škola udělala ve školním roce 2010/2011 významný krok v oblasti vybavenosti a modernizaci
prostředí. Díky úspěšnosti projektu Přeshraniční spolupráce s názvem Hodina češtiny a hodina
slovenčiny jsme otevřeli novou multimediální učebnu, ve které probíhají videokonference a společné
hodiny s partnerskou školou v Nové Dubnici (viz. Školní projekty financované z cizích zdrojů).
Školní informační centrum má za sebou více než rok úspěšné a bohaté činnosti. Bylo slavnostně
otevřeno 25. 02. 2010 v rámci projektu s dotací téměř 2,5 milionů korun z fondů EU „Moderní
knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti“.
Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 5. ročníku podle dosavadního vzdělávacího
programu Základní škola. V 1.- 4. a 6. - 9. ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání Základní školy Slavičín – Vlára.
Naší prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti nadále zůstává jazyková příprava, pokračování
v rozvoji počítačové gramotnosti a nově rovněž finanční gramotnosti žáků. Důkazem toho je výuka
anglického jazyka už od 2. ročníku, možnost volby druhého jazyka od 7. ročníku a nabídka volitelných
předmětů Základy informatiky již od 4. třídy. Nabídku volitelných předmětů na I. stupni obohacuje
Hudební díla, Výtvarné činnosti s využitím keramické dílny a Cvičení z českého jazyka. Struktura
volitelných předmětů na II. stupni vychází z aktuálních požadavků a zájmu žáků. V 7. a 8. ročníku
podporujeme zájem žáků o rozvoj v oblasti jazykové výchovy, výpočetní techniky, digitální
fotografie, grafické prezentace, tvorby www. stránek, multimediální tvorby, konverzace v anglickém
jazyce, druhého cizího jazyka (německý, ruský), keramiky, technických činností, rýsování a základů
vědy. V 9. ročníku vycházíme vstříc žákům připravujícím se na přijímací zkoušky na střední školy.
Vyhovujeme jejich požadavkům začleněním přípravných celoročních seminářů z českého jazyka a
matematiky formou dalších volitelných předmětů s jednohodinovou týdenní dotací.
Na prvním stupni ZŠ volíme rozmanité vyučovací metody podle námětů Tvořivé školy. Postupné
vzdělávání v oblasti nejmodernější techniky umožňuje výuku v odborných učebnách vybavených
interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači a množstvím audiovizuálních, obrazových i jiných
pomůcek. Žáci I. stupně běžně pracují v rámci jednotlivých předmětů na počítačích, zájemci o
výpočetní techniku ve 4. a 5. ročníku navštěvují volitelný předmět Základy Informatiky.
Žáci 5. – 9. ročníku mají k dispozici počítačovou učebnu, moderní multimediální učebnu a Školní
informační centrum. Plně je využívají žáci i pedagogové jak ve výuce, tak ve svém osobním volnu.
Škola sleduje zajímavé novinky softwaru a průběžně pořizuje programy pro jednotlivé předměty. Pro
výuku mnoha předmětů na I. a II. stupni se nám podařilo vytvořit soubor interaktivních učebnic.
Úspěchem našich žáků v uplynulém školním roce byly vynikající výsledky ve srovnávacím
testování společnosti SCIO –Čtenář a FINGR (finanční gramotnost). Žáci 4. tříd dosáhli nejlepšího
umístění v kraji (viz. Výsledky dotazníkových šetření ve školním roce 2010/2011). Mimořádného
úspěchu se nám dostalo také na celorepublikové úrovni, a to 1. místo v matematické soutěži
3
KLOKAN 2011 kategorie Cvrček. Je potěšitelné, že škola dosahuje výborných výsledků v rámci
celostátního testování i při odchodu nadaných žáků na osmileté gymnázium.
Ve školním roce 2010/2011 všichni pedagogičtí pracovníci pokračovali v zapojení do projektu
s názvem Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji.
Školní rok 2010/2011 byl třetím rokem pokračující spolupráce s partnerskou školou ZŠ Janka
Kráĺa v Nové Dubnici. V rámci návštěv ředitelů i učitelů obou škol se diskutovalo o otázkách
školního života a pokračující spolupráce zejména směrem k žákům. Nejvýznamnějším počinem
v oblasti spolupráce byla realizace Projektu přeshraniční spolupráce škol „Hodina češtiny a hodina
slovenčiny“. (Konkrétní aktivity jsou ve Výroční zprávě uvedeny samostatně).
Těší nás, že jsme mohli i letos přivítat na školní akci děti z Dětského domova ze Smoliny. Přijaly
naše předvánoční pozvání a spolu s dětmi I. stupně se bavily na Čertovinách pořádaných školní
družinou a školním klubem na Sokolovně. V závěru školního roku byly našimi hosty na celoškolním
kulturním programu Hrátky 2011.
Školní družina a klub svými aktivitami navazují na výchovně vzdělávací činnost školy.
Pestrost nabídky činností je stále na vynikající úrovni. Provoz ŠD probíhá od 6.00 do 16.00 hodin a
odpovídá požadavkům rodičů. Režim je rozdělen na odpočinkovou činnost, rekreační činnost a
řízenou zájmovou činnost (výtvarná, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědná, sportovní, příprava
na vyučování formou didaktických her, počítačová gramotnost). Výčet akcí ŠD a ŠK je ve Výroční
zprávě uveden samostatně.
Naše škola je od roku 2002 zřizovatelem cimbálové muziky Slavičan pod vedením Mgr. Aleše
Ptáčka. Její vznik byl dán potřebou oživení folklorních tradic města Slavičína a jeho okolí.
Zařízení školního stravování slouží i ke stravování studentů a zaměstnanců gymnázia, městského
úřadu a důchodců. Ke stravování bylo přihlášeno celkem 847 žáků a studentů a 164 dospělých
strávníků, z toho 86 zaměstnanců škol. Průměrný počet pravidelně se stravujících včetně
mimoškolních je 550. Jídelna předkládá strávníkům nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou
zařazovány pokrmy dle projektu Zdravá výživa. Systém čipových karet umožňuje přihlašovat a
odhlašovat obědy při náhlé nepřítomnosti telefonicky.
Informace o dění ve škole získávají rodiče a veřejnost ze Školních novin, které pravidelně vychází
3x za rok a z webových stránek školy (www.zsslavicin.cz). Pravidelně také informujeme o
významných akcích ve Slavičínském zpravodaji.
Počet tříd
/skupin/
Počet žáků
Školní družina
11
10
3
Školní klub
2
1. stupeň
2. stupeň
Přepočtený počet
ped. pracovníků
Počet žáků
na ped.úvazek
225
209
90
Počet žáků
na třídu
/skupinu/
20,45
20,9
30
10,82
19,14
2,64
20,79
10,92
-
60
30
0,72
-
*Počet žáků se shoduje s výkazem o základní škole a uvádí stav k 30.9. 2010.
4
II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
Školní rok 2010/2011
Počet žáků
V ročnících
Č.j. MŠMT
Vzdělávací program
Stav ke dni 30.9. 2010
Základní škola
ŠVP pro základní vzdělávání
16847 / 96-2
5.
1. 2. 3.4. / 6. 7. 8. 9.
62
372
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
I . st.
6.
7.
8.
9.
II. st.
Počet žáků (stav k 3.3.2010)
41
40
43
39
62
vyučovacích hod
44
54
54
57
vyučovacích hod
Počet tříd
2
2
2
2
3
plán
dělení
celkem
2
2
3
3
plán
9
9
9
7
6
86
86
5
4
4
4
42
1
3
3
3
4
4
4
44
3
4
4
23
14
20
4
2
23
14
20
5
5
53
53
5
4
4
4
42
Informatika
1
1
Občanská a zdravotní
výchova
2
2
2
1
17
17
2
2
2
2
20
20
Zeměpis
2
1
2
2
18
18
Dějepis
2
2
1
2
17
17
Přírodopis
2
2
2
1
17
17
dělení celkem
Předmět
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Prvouka
2
Vlastivěda - přírodověda
Matematika
Tělesná výchova
Hudební výchova
4
2
1
5
2
1
5
2
1
Výtvarná výchova
Výtvarné a prac. činnosti
2
2
2
2
22
22
48
42
2
6
1
11
11
1
1
1
1
10
10
2
2
10
10
2
2
1
1
14
14
12
12
1
2
2
2
18
18
2
2
12
12
1
1
1
10
1
11
2
3
4
25
7
32
30
30
31
31
263
60
60
93
93
306
14 320
2
Chemie
Praktické činnosti
1
1
5
Volitelné předměty
1
1
5
5
2
1
7
Týdenní počet hodin ve tř.
20
22
25
26
25
Týdenní počet hodin v roč.
40
44
50
52
75
261
1N
1N
1N
1N
4
4
1N
4
4
2 SH
2 SH 2 SH
2
1 HD
Celkem hodin v učebním
plánu
4
1
Fyzika
Nepovinné předměty
4
42
269
5
2
271
1SH
2 SH
1SH
1
1
6
6
1
1
314
14 328
Volitelné předměty
Název předmětu
Zkratka
Vyučující Počet hodin
Počet žáků
4. ročník
Cvičení z českého jazyka
Základy informatiky
Výtvarné činnosti
Cčj
Inf
Vč
Nav
Vy
Šm
1
1
1
10
15
14
5. ročník
Cvičení z českého jazyka
Základy informatiky
Výtvarné činnosti
Hudební dílna
Cčj
Inf
Vč
Hd
Kon
Vy
Šm
Pt
1
1
1
1
13
17
15
17
7. ročník
Německý jazyk
Ruský jazyk
Věda je hra
Nj
Rj
Vě
Maň
Slá
Vy
2
2
2
19
18
17
8. ročník
Německý jazyk
Ruský jazyk
Technické činnosti
Keramická dílna
Multimediální výchova
Počítačová grafika
Konverzace v anglickém jazyce
Nj
Rj
Tč
Ker
Mt
PCg
KAj
Maň
Slá
Fi
Šm
Šá
Vy
Jah
2
2
2
1
1
1
1
18
19
17
14
12
15
13
9. ročník
Německý jazyk
Ruský jazyk
Technické činnosti
Domácnost – šití
Multimediální výchova
Rýsování
Tvorba grafických prezentací
Konverzace v anglickém jazyce
Seminář z českého jazyka I.
Seminář z českého jazyka II.
Seminář z matematiky
Keramická dílna
Nj
Rj
Tč
Dom
Mt
Rýs
Tgp
KAj
CČj
CČj
CM
Ker
Maň
Slá
Fi
Šm
Šá
Do
Vy
Ms
Šá
Ze
Go
Šm
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
17
15
17
8
14
12
13
18
18
13
12
14
6
Název nepovinného předmětu
Sportovní hry
Sportovní hry – mladší žáci
Sportovní hry – starší žáci
Sportovní hry – dívky
Náboženství
Náboženství
Hudební dílna
Ročník
4. a 5.
6. a 7.
8. a 9.
6. a 7.
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
Vyučující Počet hodin
Ptč, Nv
4
Ptč
2
Ptč
2
Nv
2
p.f.Str, Gb
4
p.f. Str
1
Pt
1
Žáků
39
24
20
23
63
16
22
Zájmové útvary
Vyučující
Tom, Ptá
Tom
Tom
Fil, Kov
Tom, Nv
Ly
Tom, Fr. Slovák
Běl, Pan
Název zájmového útvaru
Maňáskový kroužek
Míčové hry
Aerobic
Mažoretky
Roztleskávačky
Výtvarný kroužek I.
Výtvarný kroužek II.
Slavičánek
Národopisný soubor Slavičánek dlouhodobě reprezentuje školu i město nejen u nás, ale také za
hranicemi naší země. Vznikl v roce 1985 zásluhou učitelek B. Bělohlávkové a I. Pančíkové. Soubor se
věnuje především práci s dětmi mladšího školního věku. Děti se seznamují s písněmi, tanci, hrami,
říkadly, ale také se zvyky a obyčeji Valašska. Absolvovaly desítky vystoupení doma a zasloužený
potlesk sklidily i v zahraničí. Kvalitní metodické vedení souboru bylo zhodnoceno na mnoha
soutěžních přehlídkách. Od založení souboru doprovázel děti k tanci pan učitel PaedDr. Karel Máťa,
od roku 1999 vystupuje Slavičánek s cimbálovou muzikou Slavičan pod vedením pana učitele Mgr.
Aleše Ptáčka.
Kroužky mažoretek a roztleskávaček mají v naší škole letitou tradici. Svými vystoupeními
oživují mnohé kulturní i sportovní akce školy a města. Pravidelně se účastní vícedenního soustředění,
během něhož nacvičují jednotlivé programy. Vedoucí kroužků vedou své svěřenkyně k rytmickému a
estetickému cítění, vnímání hudby a rozvoji pohybové složky.
Velkou prioritou Výtvarného kroužku je fakt, že jeho vedoucím je spolu s paní vychovatelkou
malíř pan František Slovák. Učí děti citlivému vnímání a výtvarnému znázorňování skutečnosti.
Výtvarná dílka žáků je možné pravidelně zhlédnout na výstavě ve městě nebo v interiéru školní
družiny a klubu. Loňskou dlouhodobou činností kroužku bylo rovněž výtvarné zpracování exteriéru
dřevěného pavilonu dětskými kresbami.
S cílem přiblížit malým dětem svět loutek, divadla, pohádek a lidové slovesnosti pracuje řadu let
Maňáskový kroužek pod vedením vychovatelek. V průběhu školního roku nacvičují členové kroužku
několik pohádkových představení, učí se vodit loutky a pracovat s hlasem. To všechno tak, aby při
pravidelném vystoupení pro žáky 1. a 2. tříd a děti okolních mateřských škol upoutali svým
divadelním uměním a zaujali malé diváky.
Hudební dílna RUBIKO je nejmladší zájmový útvar na naší škole. Vznikl díky iniciativě paní
učitelky Jany Hrnčiříkové v roce 2008. V uplynulém školním roce pracovalo Rubiko pod vedenín
pana učitele Aleše Ptáčka. Rozvíjí nadání žáků se zájmem o hudbu, sborový zpěv i hru na rytmické
hudební nástroje. Za svou krátkou dobu působnosti dokázali členové Rubika nastudovat značný
repertoár písní, se kterým vystoupili na mnoha školních i veřejných akcích.
7
III. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
Údaje o pedagogických pracovnících školy
Počet fyzických osob
Přepočtené úvazky
Interní pracovníci
35
33,31
Externí pracovníci
2 (náb)
Na DPČ
1. Pedagogičtí pracovníci
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
Třídní učitelé I. stupeň
Božena Bělohlávková
Ivana Pančíková
Mgr. Věra Navrátilová
Mgr. Darja Konečná
Mgr. Alena Otépková
Mgr. Iva Filáková
Mgr. Helena Kovaříková
Mgr. Marie Hrbáčková
Mgr. Jitka Pavlůsková
Mgr. Jana Došlová
PaedDr. Bronislava Králíková
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
Ostatní učitelé I. stupeň
Mgr. Jana Pinďáková, zástupce ředitele
Mgr. Stanislava Berčíková, od 4.4. příchod z MD
Třídní učitelé II. stupeň
Mgr. Jarmila Maňasová
Ing. Milena Novotná
Mgr. Gabriela Šuráňová
Mgr. Adriana Maňasová
Mgr. Daniela Štokmanová
Mgr. Danuše Slámečková
Mgr. Rostislav Gorecký
Mgr. Iva Šmotková
Mgr. Radoslav Filipovič
Mgr. Naděžda Zemánková
Ostatní učitelé II. stupeň
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy
PaedDr. Karel Máťa
Mgr. Aleš Ptáček
Ing. David Ptáček
Ing. Hana Vyoralová
Mgr. Stanislava Remešová
Mgr. Jana Došlová
Mgr. Helena Školníková
Mgr. Pavlína Jahnová
Vychovatelky školní družiny
Soňa Lysá – vedoucí vychovatelka
Ludmila Ptáčková
Vychovatelky školního klubu
Marie Tomaníková
Mgr. Hana Majeriková
Vedoucí Školního informačního centra
I. stupeň
Mgr. Helena Kovaříková
Vedoucí Školního informačního centra
II.stupeň
Mgr. Hana Majeriková
Mgr. Adriana Maňasová
8
Pracovní zařazení, funkce
138
146
116
103
143
139
122
142
108
123
113
125
219
163
141
164
147
160
114
149
140
132
152
169
109
129
161
128
256
255
128
127
148
166
Úvazek
ředitel školy
zástupce ředitele
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, I. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitel, II. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitel, II. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitel, II. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitelka, II. stupeň
učitel, II. stupeň
učitelka II. stupeň
učitelka, II. stupeň
vychovatelka
učitelka, II. stupeň
učitel, II. stupeň
vychovatelka
vychovatelka ŠD a ŠK
vychovatelka ŠD a ŠK
vychovatelka ŠD a ŠK
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,772
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,909
0,727
0,5
1,0
1,0
1,0
Kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace
VŠ, M – Zpv,
VŠ, I. stupeň
VŠ, 1. stupeň
VŠ, I. stupeň
VŠ, I. stupeň
VŠ, I. stupeň
VŠ, I. stupeň
VŠ, I. stupeň
VŠ, I. stupeň
VŠ, I. stupeň
VŠ, I. stupeň, Aj
VŠ, I. stupeň
VŠ, Inf.
VŠ, M – Z
VŠ, Ch
VŠ, Čj – D
VŠ, Čj – Hv
VŠ, M – F
VŠ, M – Z
VŠ, Př – Ch
VŠ, M – Zt
VŠ, D – Ov
VŠ, Rj - D – Aj
VŠ, Čj – Ov
VŠ, Př – Zzv
VŠ, Čj – Nj
VŠ, Čj – Vv
VŠ, M – Bi
VŠ, Aj - Ozv
VŠ, Tv - Ekon
VŠ, M – Bi
SŠ, vych.
SŠ, vych.
SŠ, vych.
Roků ped. praxe
32
24
37
35
35
31
22
33
21
30
32
27
5
34
28
20
19
32
23
36
23
33
37
23
36
7
14
15
2
1
15
29
36
36
Členové rozšířeného vedení školy
Vedoucí metodického sdružení I. stupně
Výchovní poradci
Mgr. Marie Hrbáčková
Mgr. Darja Konečná – I. stupeň
Mgr. Naděžda Zemánková – II. stupeň
PaedDr. Karel Máťa – 9. ročník, volba povolání
Soňa Lysá
PaedDr. Karel Máťa
Mgr. Marie Hrbáčková
Mgr. Gabriela Šuráňová
Ing. Hana Vyoralová
Mgr. Radoslav Filipovič
Vedoucí vychovatelka
Koordinátor školního vzdělávacího programu
Metodik prevence
Metodik informačních technologií
Metodik environmentální výchovy
9
Předsedové předmětových komisí a metodického sdružení podle oblastí ŠVP
Metodické sdružení I. stupně:
Mgr. Marie Hrbáčková
Předmětové komise II. stupně:
Jazyk
a jazyková
komunikace
Matematika
a její aplikace
Informační
a komunikační
technologie
Člověk
a společnost
Čj
Mgr. Naděžda Zemánková
Aj
Mgr. Jarmila Maňasová
Nj
Mgr. Adriana Maňasová
Rj
Mgr. Danuše Slámečková
M
Mgr. Daniela Štokmanová
Člověk
a příroda
Mgr. Radoslav Filipovič
Z
Mgr. Rostislav Gorecký
F
Mgr. Helena Školníková
Ch Mgr. Stanislava Remešová
Člověk
a svět práce
Inf Ing. Hana Vyoralová
Umění
a kultura
Ozv Mgr. Gabriela Šuráňová
Člověk
a zdraví
PaedDr. Karel Máťa
D
Př
Pč
Mgr. Jana Došlová
Vv Mgr. Iva Šmotková
Hv Mgr. Aleš Ptáček
Tv Ing. Milena Novotná
Věková skladba pedagogických pracovníků
Do 35 let
Od 35
do 45 let
Od 45
do 55 let
Od 55
Důchodový věk
celkem / žen
celkem / žen
Celkem / žen
celkem / žen
celkem / žen
6/5
5/ 4
10/ 9
14/ 11
0
Průměrný věk
Muži
Ženy
Všech zaměstnanců
47
47,52
47,43
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů
* Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost jsou u všech pedagogických pracovníků
splněny. Požadovaná odborná způsobilost je vyjádřena následně v tabulkách.
Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost I. st.
Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost II. st.
Aprobovanost výuky I. stupeň
Aprobovanost výuky II. stupeň
100 %
94 %
96 %
87 %
Aprobovanost výuky na I. stupni
ČJ
AJ
M
PRV
PŘ
VL
HV
VV
VPČ
TV
PČ
Vol
Nep
hodin celkem
86
23
53
14
10
10
11
10
12
22
5
7
10
hodin aprobov.
aprobovanost
v%
86
23
53
14
10
10
11
10
12
14
5
7
6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
100
100
60
10
Aprobovanost výuky na II. stupni
hodin celkem
hodin
aprobovaných
aprobovanost
v%
ČJ AJ
M
Z
D
Př
F
41
44
42
6
17
18
17
17
18
12
10
41
44
37
6
17
14
17
17
14
12
100 100
88
100
100
78
100
100
78
100
INF OZV
TV
PČ
Vol
Nep
13
21
11
33
8
10
9
0
8
33
6
100
69
0
72
100
75
CH HV VV
2. Nepedagogičtí pracovníci
počet fyzických osob
přepočtené úvazky
Interní pracovníci
21
19,8
Externí pracovníci
0
0
Ostatní pracovníci
– pořadové číslo
Funkce
Úvazek
Stupeň
vzdělání
1
hospodářka
1,0
SOŠ
2
školník
1,0
SOŠ
3
pomocník školníka
1,0
SOŠ
4
uklízečka
0,9
SOU
5
uklízečka
0,9
„
6
uklízečka
0,9
„
7
uklízečka
0,9
„
8
uklízečka
0,9
„
9
uklízečka
0,9
„
10
uklízečka
0,9
„
11
vedoucí ŠJ
1,0
SOŠ
12
kuchařka
1,0
SOU
13
vedoucí kuchařka
1,0
SOU
14
kuchařka
1,0
SOU
15
kuchařka
1,0
„
16
pomocná kuchařka
1,0
„
17
pomocná kuchařka
1,0
„
18
pomocná kuchařka
1,0
„
19
20
pomocná kuchařka
pomocnice pro úklid
1,0
1,0
„
„
21
účetní
0,5
Bc
11
IV. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
1. Zapojení všech pedagogických pracovníků do celoživotního vzdělávání
V květnu 2011 jsme závěrečným dvoudenním seminářem ukončili zapojení do tříletého projektu
EU s názvem „Další vzdělávání pracovníků ve školách a školských zařízeních Zlínského kraje“.
Projekt byl zahájen v roce 2009 a účastnili se ho všichni pedagogičtí pracovníci.
Pedagogové absolvovali čtyři dvoudenní semináře, jejichž obsah se dotýkal oblasti psychologie a
pedagogiky (základy typu osobnosti, profil učitele, osobnost žáka, typu žákovského kolektivu, role
žáků v něm, vzájemných vztahů a komunikace, psychických poruch v praxi a zvládání stresu). Cílem
projektu však nebyla jen oblast teorie. Jeho význam spočívá také v praktické části, kdy po celou dobu
jeho trvání bylo možné „nasnímání“ a následný odborný rozbor typů osobnosti všech pedagogických
pracovníků, vytvoření obrazu celého pedagogického kolektivu, „nasnímání“ a odborné vysvětlení typu
celých žákovských kolektivů i jednotlivců. Sdělené skutečnosti o jednotlivých třídách umožnily
pedagogům lépe pochopit chování, vztahy, role a výkon žáků i celé třídy. I po ukončení projektu
mohou nadále pedagogičtí pracovníci, jejich rodinní příslušníci, žáci i rodiče využít nabídku
s možností osobních konzultací v psychologické poradně ve Valašském Meziříčí se známými
odborníky MUDr. Miroslavem Orlem a PaedDr. Věrou Facovou.
Cyklu přípravných seminářů k zahájení projektu „EU – peníze do škol“ se zúčastnili ředitel školy,
zástupce ředitele, metodička ICT, vyučující cizích jazyků a hospodářka školy.
2. Osobní růst pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, jejich účast na dalším vzdělávání
Škola má zpracován plán personálního rozvoje pedagogických zaměstnanců podle pokynu MŠMT
ČR. Zahrnuje dlouhodobé cíle i krátkodobé cíle v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků a vychází
z potřeb pro daný školní rok.
Rozšiřující vzdělávání
Název vzdělávání – ukončení studia
Studium pedagogické odbornosti
Počet
Místo konání
1
PTÚ Kunovice
Počet
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Místo konání
Zlín
Brumov
Zlín
Hulín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Individuální účast pedagogických pracovníků na vzdělávání
Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře )
Tvořivá škola – Český jazyk 4. a 5. ročník
Tvořivá škola – vyjmenovaná slova
Krajská konference k prevenci
Seminář k Ekoškole
Seminář: Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus I.
Seminář: Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus II.
Seminář pro správce školních knihoven
Seminář: Obaly a odpady
Seminář Třída je můj tým
12
Seminář výchovných poradců
Řízení počítačů ve výuce
Ruština na ZŠ jako druhý cizí jazyk
Krajská konference EVVO
Seminář k projektu Rubikon
E – Twinning III. Rozvoj projektů a využívání ICT
Tvořivá škola – Vlastivěda
Tvořivá škola – Interaktivní výuka přírodovědy
Tvořivá škola – činnostní učení v matematice v 6. – 9. ročníku
Tvorba DUM
Seminář Google
Finance a já
Seminář PaedDr. Zdeňka Martínka – Šikana, její podoby a řešení
Motivační konference anglického jazyka
Seminář školních metodiků prevence
Seminář e - Twinning III.
Metodika angličtiny na I. stupni
Seminář EVVO - Ekopolis
Seminář Tóny a zvuky
Agrese, krize a možnosti jejich řešení
Konference CLIL na čských školách
Seminář EU peníze školám
1
1
1
1
1
1
2
2
5
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
35
1
1
Zlín
Vizovice
Zlín
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
Brumov
Brumov
Uherský Brod
Otrokovice
Zlín
Zlín
Luhačovice
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Slavičín
Olomouc
Zlín
Počet
1
1
1
2
1
1
1
Místo konání
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Zlín
Uherské Hradiště
Zlín
Zlín
Počet
1
1
1
1
1
1
Místo konání
Luhačovice
Zlín
Luhačovice
Luhačovice
Zlín
Zlín
Účast vedení školy na vzdělávání
Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře )
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Seminář pro příjemce dotace EU
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Peníze EU školám
Konference EVVO
Seminář Stav regionálního školství
Fond mikroprojektů
Individuální účast nepedagogických pracovníků na vzdělávání
Název vzdělávací akce ( kurzy, semináře )
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Seminář Perm 3 mzdy
Seminář pro příjemce dotace EU
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Změny ve způsobu zdaňování mezd a ostatních příjmů
Fond mikroprojektů
13
Novela archivnického zákona v podmínkách školy
Peníze EU školám
Stravovací systém
Zdravotní a sociální pojištění
1
1
1
1
Zlín
Zlín
Vizovice
Zlín
V. PŘEHLED O ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ
1. Zapsaní a zařazení žáci do 1. třídy
Zapsaní
do 1. třídy
2010/2011
Počet žádostí
o odklad
Nastoupili
do 1. třídy
1.9. 2010
Zapsaní
do 1. třídy
2011/2012
Počet žádostí
o odklad
Nastoupí
do 1. třídy
1.9. 2011
56
15
41
54
13
41
Do první třídy nastoupili ve školním roce 2010//2011 žáci z těchto obcí:
Slavičín
24
Šanov
1
Divnice
3
Nevšová
3
Rudimov
4
Kochavec
1
Bohuslavice nad Vláří
1
Petrůvka
1
Lipová
3
Celkem
41 žáků
Do první třídy nastoupí ve školním roce 2011/2012 žáci z těchto obcí:
Slavičín
25
Šanov
1
Divnice
1
Nevšová
3
Rudimov
4
Petrůvka
2
Bohuslavice nad Vláří
2
Lipová
3
Celkem
41 žáků
14
2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy, SOŠ a OU ve školním roce 2010/2011
Gymnázium
8 leté
6 leté
SOŠ
s maturitou
vč.konzervatoří
4 leté
Odborná
učiliště bez
maturity
OU, PrŠ
přihl.
přijatí
přihl.
přijatí
přihl.
přijatí
přihl.
přijatí
přihl.
přijatí
přihl.
přijatí
13
11
0
0
8
8
38
38
11
11
1
1
Evidence umístění žáků:
(* 8 žáků 5. ročníku, 59 žáků 9. ročníku, 1 15-ti letá žákyně 8. ročníku, celkem 68 žáků)
GJP Slavičín (4 leté)
5
SOŠ Uherský Brod
1
GJP Slavičín (8 leté)
11
SŠNO Bystřice pod Hostýnem
1
Gymnázium Valašské Klobouky
2
Konzervatoř Olomouc
1
Gymnázium Uherský Brod
1
SLŠ Hranice
1
SOŠ Slavičín
SPŠ Zlín
7
2
COP Zlín
1
SŠ polytechnická Zlín
1
Obchodní akademie Zlín
2
SZŠ Rožnov pod Radhoštěm
1
SOŠ Luhačovice
3
SOŠ Bystřice pod Hostýnem
1
SOŠ Vizovice
3
SŠ dostihového sportu a jezdectví
1
SPŠ Uherský Brod
9
SOŠ Otrokovice
1
SPgŠ Kroměříž
1
SPŠ Zlín
1
SOŠ Kroměříž
1
SZŠ Vsetín
2
SHŠ Kroměříž
1
SOŠ Valašské Klobouky
2
COPT Uherský Brod
2
OA Valašské Klobouky
2
SZŠ Zlín
2
ZHŠ Zlín
1
15
VI. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ , STATISTICKÉ PŘEHLEDY
1. Přehled klasifikace a výchovných opatření za II. pololetí školního roku 2010/2011
13
8
21
126
1,00
21
1024
1024
48,76
48,76
I.B
Ivana Pančíková
20
13
7
20
120
1,00
20
1040
1040
52,00
52,00
II.A
Mgr. Věra Navrátilová
21
12
9
21
146
1,01
21
1113
1113
53,00
53,00
1,05
19
785
785
41,32
41,32
1,29
21
1076
1076
51,24
51,24
1,10
22
838
838
38,09
38,09
3
1
2
5
-
1
p
1
II.B
Mgr. Darja Konečná
19
10
9
19
127
6
III.A
Mgr. Alena Otépková
21
12
9
18
3
115
25
4
III.B
Mgr. Iva Filáková
22
12
10
21
1
139
14
1
IV.A
Mgr. Helena Kovaříková
20
7
13
18
2
146
48
5
1,30
20
1272
1272
63,60
63,60
IV.B
Mgr. Marie Hrbáčková
19
7
12
18
1
165
24
1
1,14
19
978
978
51,47
51,47
V.A
Mgr. Jitka Pavlůsková
22
11
11
15
7
167
42
11
1,29
22
1258
1258
57,18
57,18
V.B
Mgr. Jana Došlová
20
9
11
19
1
171
27
2
1,15
20
1121
1121
56,05
56,05
133
45
16
5
1,46
20
1217
1217
60,85
60,85
188
67
28
15
1,58
23
1423
1423
61,87
61,87
3
1
Neomluvená
21
Celkem
Božena Bělohlávková
Třídní učitel
Výborný
I.A
Dívky
Omluvená
3
PRŮMĚR NA ŽÁKA
Celkem
2
CELKEM VE TŘÍDĚ
Omluvená
Neuspokojivé
ABSENCE
Uspokojivé
4
Velmi dobré
Dostatečný
3
P
Nedostatečný
Jiné
hodnocení
Dobrý
Chvalitebný
Prospěli
2
Neprospěli
Vyznamenání
Chlapci
Celkem
Třída
1
CHOVÁNÍ
POČET ZNÁMEK
Neomluvená
PROSPĚCH
CELKOVÝ
Prům.známka
ŽÁKŮ
V.C
PaedDr. Bronislava Králíková
20
9
11
13
7
VI.A
Mgr. Jarmila Maňasová
23
12
11
13
9
VI.B
Ing. Milena Novotná
21
12
9
8
13
142
67
58
6
1,74
21
1267
1267
60,33
60,33
VII.A
Mgr. Gabriela Šuráňová
28
15
13
13
15
218
102
49
23
1,69
28
1487
1487
53,11
53,11
VII.B
Mgr. Adriana Maňasová
26
15
11
10
16
186
115
42
21
1,72
26
1324
1324
50,92
50,92
VIII.A
Mgr. Daniela Štokmanová
19
11
8
10
9
177
62
37
9
1,57
18
1210
1116
94
63,68
58,74
4,95
VIII.B
Mgr. Danuše Slámečková
17
8
9
5
12
124
88
26
17
1,75
17
788
782
6
46,35
46,00
0,35
VIII.C
1
1
1
1
Mgr. Rostislav Gorecký
18
9
9
5
13
132
68
47
23
1,86
17
1186
1186
65,89
65,89
IX.A
Mgr.Iva Šmotková
20
11
9
8
12
174
73
60
13
1,73
20
1566
1566
78,30
78,30
IX.B
Mgr.Radoslav Filipovič
18
12
6
3
15
114
56
62
56
2,21
18
1153
1152
64,06
64,00
IX.C
Mgr. Naděžda Zemánková
98,47
98,47
1
1
0,06
19
8
11
5
14
143
84
48
29
1871
1871
CELKEM/POČET
434
228
206
283
150
1
3153
1014
497
221
1
1
x
432
1
1
24997
24896
101
x
x
x
PROCENT
v
53
47
65
35
0
65
21
10
5
0
0
x
100
0
0
v
100
0
x
x
x
PRŮMĚR
21
11
10
13
7
0
150
48
24
11
0
0
1,45
21
0
0
1190
1186
5
57,93
57,68
0,26
16
1,88
19
17
2. Výsledky dotazníkových šetření ve školním roce 2010/2011
Na systematickém hodnocení výsledků školy se podílejí jak vedení školy, tak všichni pedagogičtí
pracovníci s využitím vhodných nástrojů k měření výsledků vzdělávání (metody testování,
pozorování, rozhovory, dotazníky, písemné práce, schůzky školní metodičky prevence se členy
žákovského parlamentu, výchovné komise…).
Pro srovnání úrovně vědomostí a dovedností našich žáků se každoročně přihlašujeme k testování.
Učitelé využívají statistické údaje a přehledy ke srovnání vstupních znalostí a dovedností žáků 6.
ročníku a v tzv. Zkouškách nanečisto v 9. ročníku z matematiky, jazyka českého a obecných
předpokladů, které jim umožní srovnání s žáky ZŠ Luhačovice. Mimo to probíhají každoročně
dotazníková šetření SCIO nebo KALIBRO.
Ve strategii testování jsme v roce 2010/2011 nejen pokračovali, ale rozšířili jsme ji o další oblasti.
V březnu 2011 se žáci naší školy zúčastnili testování v rámci projektu SCIO – ČTENÁŘ. Bylo
připraveno s cílem ověřit nejdůležitější čtenářské dovednosti žáků, porozumění a posouzení textu.
Součástí výstupů bylo porovnání se všemi zúčastněnými školami a žáky. Ze závěrů testování vyplývá,
že výsledky v oblasti čtenářských dovedností jsou špičkové. Patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol
v testování z celé ČR a máme tedy lepší výsledky než 90 % zúčastněných škol. Největší radost nám
udělali žáci 4. tříd, z nichž se 37 % umístilo nadprůměrně, 27 % výborně a zbývající průměrně.
Jistě stojí za zmínku i výsledky dalšího testování společnosti SCIO. Testy SCIO - FINGR byly
zaměřeny na zjištění finanční gramotnosti žáků 8. ročníku. Posuzovaly jejich dovednosti v oblasti
financí, plateb, cen, principů hospodářství, ekonomiky, finančního trhu i hospodaření domácnosti.
Závěrečné výsledky potvrdily, že patříme v oblasti finanční gramotnosti mezi velmi úspěšné školy a
máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Závěrečné zprávy z testování Čtenář i FINGR nás
velmi potěšily. Domníváme se, že velký vliv na úspěch našich žáků má činnost moderních Školních
informačních center v prostorách školy.
V uplynulém školním roce se naše škola zařadila do projektu testovaných základních škol z 60
zemí celého světa účastí v mezinárodních výzkumech PIRLS a TIMS. Testování se zaměřilo na
zjištění úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti žáků 4. tříd. Výzkumy probíhaly
pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a provedli je vyškolení pracovníci
České školní inspekce. Součástí výzkumu byly i dotazníky pro rodiče testovaných žáků. Testování
proběhlo v květnu 2011 a s výsledky bude škola seznámena později.
V závěru školního roku jsme obdrželi potěšující ocenění udělené společností SCIO.
„ Na Vaši školu chodí žáci, kteří získali ocenění za výborné výsledky v testování, jež společnost SCIO
realizovala ve druhé polovině školního roku 2010/2011.“
Potvrzení výsledků a závěry všech testování jsou k nahlédnutí u ředitele školy a budou součástí
Vlastního hodnocení školy.
3. Hodnocení výsledků výchovného působení
Škola má ustanoveny tři výchovné poradce a samostatnou funkci metodika prevence. Oblast
působení výchovných poradců je rozdělena následovně:
 Výchovný poradce pro I. stupeň
Speciální pedagog na I. stupni se zabýval sledováním a řešením problémů u žáků s výukovými či
výchovnými problémy. Vedl agendu dvou integrovaných žáků a 15 žáků se zdravotním
znevýhodněním. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací
programy. Na I. stupni pracoval s těmito žáky ve speciálním předmětu - Cvičení z českého jazyka
(blíže viz. Péče o žáky integrované). Velmi úzce spolupracoval s pedagogicko-psychologickou
poradnou a rodiči. Odborná kvalifikace speciální pedagogiky zaručovala kvalitní péči o
diagnostikované žáky.
18
Školní rok 2011/2010 nebyl na I. stupni poznamenán žádným závažným přestupkem, ba ani
sníženou známkou z chování. Většina žáků nám dělala svým vystupováním radost, čehož důkazem je
mnoho udělených pochval na konci školního roku.
Důležitou metodickou činností výchovného poradce bylo zajištění péče o předškoláky a
spolupráce s jejich rodiči. Uskutečnilo se množství programů určených pro budoucí školáky, jejichž
cílem bylo připravit děti na bezstarostný vstup do první třídy, odbourání případného strachu a obav ze
strany dětí a občas také rodičů (dále viz Spolupráce s rodiči předškoláků).
 Výchovný poradce pro II. stupeň
Výchovný poradce II. stupně vytvářel ve školním roce 2010/1011 metodickou činnost
v následujících oblastech:
Prioritním úkolem bylo zajištění péče o žáky s vývojovými poruchami učení a se zdravotním
znevýhodněním. Ve spolupráci s třídními učiteli sestavoval pro tyto žáky individuální vzdělávací
programy. Vytvářel dohled a kontrolu nad plněním těchto programů a na poskytování pomoci
integrovaným žákům ze strany všech vyučujících. Ve školním roce 2010/2011 se podle stanovených
výukových plánů II. stupně vzdělávali 4 integrovaní žáci s různým druhem postižení (vývojové
poruchy učení, vady řeči, tělesné vady a sluchové poruchy).
Řešení výchovných problémů probíhalo většinou formou výchovných komisí, které byly v roce
2010/2011 svolány 4x. Výchovný poradce organizoval schůzky s rodiči žáků, s nimiž bylo nutné řešit
výchovné problémy. Následně informoval o výsledcích a průběhu jednání vedení školy a
pedagogickou radu. Při vážnějších nebo opakujících se problémech spolupracoval s dalšími
odbornými institucemi a specializovanými pracovišti. Byly řešeny poruchy chování, neplnění školních
povinností, zapomínání a záškoláctví. Závažný případ záškoláctví byl důvodem k udělení III. stupně
z chování. I přes tyto jmenované skutečnosti lze konstatovat, že školní rok 2010/2011 proběhl
z hlediska počtu výchovných přestupků poklidně.
Výchovný poradce zajišťoval spolupráci s těmito institucemi:
• Speciální pedagogické centrum Zlín a Valašské Meziříčí - uskutečnily se konzultace,
návštěvy a hospitace pracovnice SPC u 2 žáků s individuálním vzdělávacím plánem.
• Pedagogicko-psychologická poradna Zlín – byly zajištěny konzultační dny k vyšetření v PPP a
zkonzultovány případy vyžadující pomoc klinického psychologa.
• Oddělení sociální péče Luhačovice – ve dvou případech probíhala vzájemná informovanost a
byla domlouvána pravidla spolupráce.
• Středisko výchovné péče Zlín – bylo domluveno vyšetření a následný pobyt žákyně
s poruchami chování (záškoláctví) v tomto zařízení.
• Městská policie Slavičín – z důvodů záškoláctví byl dán apel na kontroly nezletilých žáků
v dopoledních hodinách v době výuky.
V oblasti spolupráce s I. stupněm a s okolními spádovými školami proběhly tyto programy:
• V říjnu 2010 se konala v kinosále školy schůzka s rodiči žáků 5. tříd, kde získali informace o
aktivitách školy, byla zajištěna prohlídka školy a poskytnuty individuální konzultace.
• Byl uspořádán Návštěvní den pro žáky a rodiče spádových škol.
• 8.12. 2010 proběhly tzv. Zábavné tvořivé dílny – dopoledne se zajímavým programem pro
žáky 5. tříd ze ZŠ Malé Pole a Rokytnice.
• 11.1. 2011 připravili vyučující 5. tříd ve sportovní hale Páťákiádu, školní den plný her,
zajímavých kvízů, sportování, zábavy a navázání nových kamarádství s žáky ZŠ Malé Pole a
Rokytnice.
• V červnu se uskutečnila schůzka všech vyučujících 5. ročníku naší a spádových škol s
třídními učiteli budoucích 6. tříd s předáním informací a dokumentace nových žáků.
19
 Kariérový výchovný poradce pro volbu povolání
Výchovný poradce poskytoval poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském
uplatnění pro žáky i rodiče, spolupracoval se zástupci středních škol. Působil v oblasti profesní
orientace a zodpovídal za včasné a přesné odeslání přihlášek žáků na navazující typy škol.
Shromažďoval příslušné informace o nabídkách a možnostech dalšího studia a dával je k dispozici
žákům i rodičům. V průběhu školního roku se uskutečnily následující akce:
• V listopadu byla zorganizována informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků s účastí
výchovného poradce, zástupců okolních středních škol a zástupců podniků zaměstnávajících
absolventy SŠ, probíhaly individuální pohovory s rodiči o volbě povolání.
• Byla zajištěna poznávací exkurze pro všechny vycházející žáky na SOŠ Slavičín.
• Žákům byla dána možnost návštěvy burzy středních škol na SPŠ Zlín.
• Žáci 9. ročníku si porovnali vědomosti z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí
se svými vrstevníky ze ZŠ Luhačovice ve srovnávacích testech.
4. Oblast prevence rizikového chování
Primární prevenci rizikového chování realizujeme na základě dlouhodobého Minimálního
preventivního programu aktualizovaného pro stávající školní rok. S jeho obsahem jsou učitelé
seznámeni a je jim k dispozici ve sborovnách. Veřejnost má možnost se s ním seznámit na webových
stránkách školy.
Program je zaměřen na všechny žáky 1. - 9. ročníku, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně
slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s nedostatečným prospěchem a s některými
typy specifických vývojových poruch chování. Je nedílnou součástí života školy. Primární prevence se
prolíná do všech školních i mimoškolních aktivit. Vede žáky k sebevědomí, správnému
sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své
problémy bez pomoci návykových látek. Probíhá pravidelným působením na žáky v každodenním
styku, besedami s odborníky, přednáškami, pobytovými akcemi, projekty. Zaměřuje se i na rodiče,
kteří jsou s jeho uskutečňováním seznamováni prostřednictvím webových stránek, Školních novin a na
třídních schůzkách. Při jeho realizaci spolupracujeme s institucemi zabývajícími se touto
problematikou.
Nově byly ve školní roce 2010/2011 organizovány tyto aktivity:
•
•
•
•
•
Rubikon – soutěž pětičlenných družstev 8. a 9. tříd zaměřena na znalost zákonů a uvážlivé
rozhodování.
Co je Adra – výstava o činnosti humanitární organizace ADRA spojená s besedou pro žáky 8.
ročníku.
Síla lidskosti – projekt zaměřený na holocaust a osobnost Nicholase Wintona.
Chceme pomáhat – 2. ročník projektu NJP. V rámci něj realizace projektů Boj proti kouření
se zaměřením na žáky 1. a 2. tříd, Sluneční hodiny – jednání s městem Slavičín o jeho
realizaci.
Klíčový rok – zapojení třídy 7. A do projektu o. s. Prázdninová škola Lipnice.
Oblast řešení výchovných problémů:
Metodička prevence řešila spolu s třídními učiteli a vedením školy tři případy s podezřením na
kyberšikanu. Ta se ani jednou neprokázala. Nebylo nutné svolávat výchovnou komisi.
Žáci dokáží na případné problémy upozornit, ty jsou pak řešeny v zárodku většinou s třídními učiteli.
20
Aktivity organizované na podporu prevence rizikového chování:
Přehled školních aktivit v oblasti prevence
Počty žáků
Zajistil
BESIP – dodržování pravidel a bezpečnosti silnič. provozu
Děti ŠD
PČR Slavičín
Jízda zručnosti
Děti ŠD
Vychovatelky ŠD
Návštěva s prohlídkou stanice Policie ČR
Děti ŠD
Vychovatelky ŠD
Výuka žáků 4. ročníku na dopravním hřišti v Malenovicích
39
Lektor DH
Seznamovací pobyt Šesťáci, vítejte, 6. ročník
41
Metodička prevence
Činnost a výjezdní pobyt žákovského parlamentu
27
Metodička prevence
První pomoc v praxi, 9. ročník
57
p. Pavla Sudková
Výukový projekt 2. ročníku Zdravá výživa
40
Tř. uč. Nav, Kon
Besedy s Městskou policií, 1. – 5. ročník
225
Městská policie
Kudy vede cesta ke zdravé výživě, 8. ročník
54
Vedoucí ŠJ
Soutěž Kdo jsem, 6. ročník
45
ŠK, M.Tomaníková
Beseda k projektu Příběhy bezpráví, 9. ročník
57
Soutěž zdravotnických hlídek Helpík, 5.ročník
62
První pomoc, teorie a praxe, 7. ročník
54
Ing. Jahoda
P.Sudková,
B. Králíková
Metodička prevence
Plánované rodičovství, beseda s gynekologem, 8. ročník
54
MUDr. J. Henčl
Beseda Já a lidé okolo mě, 6. ročník
45
R - Ego
Získání průkazu cyklisty, praktická část, 4. ročník
39
Lektor DH
O dopravě - beseda s Policií ČR, 9. ročník
57
PČR Zlín
Hasík – cyklus besed, 2. a 6. ročník
85
HZS Slavičín
Školní klub se představuje, 6. ročník
45
Holocaust, 9. ročník
57
Co je Adra, beseda 8. ročník
54
Ozdravný pobyt Velké Karlovice, 5. ročník
62
Ozdravný pobyt Jelenovská, 4. ročník
38
Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži, 8. ročník
54
Policie ČR
Projekt Slavičín – naše město, 6. ročník
45
Metodička prevence
Projekt Chceme pomáhat, třída 8. A
19
Vých. por. Karel Máťa
Název akce
Projekt: Den, kdy svítí světlušky
Vychovatelka ŠK
M. Tomaníková
Metodička prevence,
učitelé Čj, Děj
Metodička prevence
Učitelky 5. tříd,
vych.ŠD, ŠK
Učitelky 4. tříd,
vych. ŠD, ŠK
Metodička prevence
Život s handicapem, 7. ročník
54
Metodička prevence
Beseda: Policista je náš kamarád, 2. ročník
40
Policie ČR
Bezpečný internet, 5. ročník
62
Policie ČR
21
Celostátní společenský projekt Rubikon, 8. a 9. ročník
30
Vých. por. Karel Máťa
Metodička prevence
Filmové představení Síla lidskosti, II. stupeň
226
Metodička prevence
Projekt Klíčový rok, zážitkový kurz třídy, Prázdninová
škola Lipnice
28
Metodička prevence
Činnost žákovského parlamentu
Parlament tvořilo v tomto roce 27 zvolených zástupců z 5. – 9. tříd. Jeho činnost byla zahájena
dvoudenním pobytem nazvaným Škola může být fajn místo, který byl zaměřen na lepší poznání členů
parlamentu, vytvoření plánu činnosti a spolupráci mezi jednotlivými členy. Scházel se pravidelně
jednou měsíčně. Na schůzkách byli členové informováni o dění ve škole, žádáni o přenášení informací
do tříd a především se věnovali přípravě vlastních akcí.
Členové žákovského parlamentu:
5. A
Jan Sova
Daniel Zvoníček
5. B
Ondřej Skládal
Lucie Mudráková
5. C
Nela Petrů
Michaela Münsterová
6. A
Karolína Hrbáčková
Vojtěch Drga
6. B
Denisa Hefková
Dominika Štefaníková
7. A
Magdaléna Suchánková
Eliška Štěpančíková
7. B
Terézie Lagová
Marie Ševčíková
8. A
Petr Mana
Aneta Urbanová
8. B
Kateřina Fojtíková
Marek Jaroš
8. C
Eliška Pinďáková
Veronika Barcuchová
9. A
Kristýna Staňková
Barbora Pučalíková
9. B
Jana Výletová
Michaela Maňasová
9. C
Jolana Štěpančíková
Barbora Salokyová
Magdalena Helísková
Rada ŽP: Petr Mana 8. A – předseda, Kristýna Staňková 9. A, Magdaléna Suchánková 7. A
Aktivity žákovského parlamentu ve školním roce 2010/2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
Volba zástupců žákovského parlamentu z řad třídních kolektivů, 5. – 9. ročník.
Dvoudenní výjezdní pobyt členů žákovského parlamentu s metodičkou prevence.
Slavičínský vorvaň – soutěž družstev v netradičních disciplínách, pořádáno spolu se školním
klubem, 5. a 6. ročník.
Realizace EU hodiny k projektu Přeshraniční spolupráce vedené členy žákovského
parlamentu.
Mikulášská nadílka, 5. – 9. ročník.
Zlatý Ámos – již tradiční akce, kdy žáci udělují vyučujícím vysvědčení v netradičních
předmětech.
Turnaj v páce, 5. – 9. ročník.
Turnaj ve vybíjené smíšených družstev, 2 kategorie - 5. ročník, 7. a 9. ročník.
22
•
•
•
•
•
Výtvarná soutěž - Logo parlamentu.
TOP třída – celoroční soutěž, ve které se hodnotila estetická úroveň tříd (1. místo – 8. A, 2.
místo – 9. A, 3. místo – 7. A).
Adopce na dálku – pokračuje třetí rok, přispíváme na osmiletého chlapce Ibrahima Maru
z Guiney. Garantem adopce se od příštího školního roku stane třída 8.A.
Videokonference - představení ZŠ Slavičín Vlára partnerské škole v Nové Dubnici.
Školní rozhlasové vysílání členů žákovského parlamentu o akcích ve škole.
O činnosti, aktivitách a připravovaných akcích byli žáci informováni také prostřednictvím
nástěnky žákovského parlamentu a webových stránek školy. Pravidelně se objevovaly články
o jeho práci ve Školních novinách.
Trvalým problémem práce parlamentu je menší aktivita některých jeho členů. Do činnosti se
zapojuje pouze jedna třetina, která pracuje opravdu dobře. Metodička prevence rovněž naráží
na neschopnost některých členů přenést informace do tříd i na neochotu některých žáků tyto
informace přijímat. Celkově lze však říct, že parlament je nedílnou součástí života školy a je
stále více pozitivně vnímán.
5. Oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Metodik EVVO koordinuje environmentální činnost ve škole, je v kontaktu s nevládními
organizacemi a zpracovává plán této činnosti. Ten je součástí dokumentace školy a je vyvěšen na
webových stránkách. Dbá na koordinaci aktivit EVVO v rámci obou stupňů školy a ve spolupráci
se zejména ekologickými organizacemi zajišťuje výchovné programy, besedy a exkurze.
Environmentální programy učí žáky chránit a využívat přírodního i kulturního dědictví našeho kraje.
Prioritou školy v oblasti EVVO je dosažení titulu Ekoškola. Je to program vytvořený EU pro celý
svět, který před 12 lety odstartoval pod záštitou FEE (nadace pro EVVO). V současnosti je do něj
zapojeno cca 20 000 škol ze 37 zemí Evropy, Afriky, Asie a Jižní Ameriky. V České republice je
přihlášeno více než 120 základních a středních škol a titul získalo 35 z nich. Garantem pro ČR je
pražské sdružení Tereza, pro jižní Moravu pak brněnské školské zařízení pro environmentální
výchovu Lipka. Tolik ke stránce organizačního zabezpečení. Ekoškola nepřinese žádné materiální ani
finanční výhody. Staneme-li se Ekoškolou, pak budeme mít „pouze“ právo užívat v záhlaví písemností
označení Ekoškola, používat logo organizace a mít vyvěšenu Zelenou vlajku. Někomu se to může
zdát málo, v našich zemích si ekologie své postavení teprve získává, ale v tzv. západních zemích je
toto označení značně prestižní a požívá zaslouženého uznání.
Naše škola musí splnit náročné podmínky spočívající v analýze ekologického stavu, navrhnout
kroky ke zlepšení a ty pak postupně realizovat. Jedná se např. o dokonalejší třídění odpadů,
hospodaření s elektrickou energií, hospodaření s vodou a teplem, péči o zeleň v budově a v jejím
okolí, aplikaci zdravého životního stylu, správného stravování atd. Stojí za zmínku, že hlavní podíl
práce spočívá na žácích, učitelé pouze spolupracují.
O tom, že naši žáci nejsou lhostejní, svědčí fakt, že již osmým rokem pokračuje škola ve
sponzorování zvířat ZOO Lešná. Tato podpora ohrožených druhů zvířat proběhla v relativně stejné
míře i v letošním školním roce, takže předsevzetí, které jsme si dali na počátku, se daří naplňovat. Ono
slovo „relativně“ znamená, že se přes každoroční pokles stavu žáků daří nashromáždit částku, která
umožňuje sponzorovat všech šest druhů zvířat, se kterými jsme před osmi lety začínali. Letos to bylo
9 156,- Kč. Nejštědřejší byly třídy 3. A a 1. B. Osmileté sponzorování nám mimo dobrého pocitu
přineslo i čestný titul „Stříbrný sponzor“, se kterým jsou spojeny drobné dárky pro nejštědřejší žáky a
bezplatná nabídka výukových programů v areálu ZOO pro 60 žáků. Během školního roku se
uskutečnily dvě návštěvy nejlepších sponzorů 1. – 9. ročníku, kteří obdrželi zdarma celodenní
vstupenku do všech objektů zahrady včetně zámku zdarma. V Lešné se jim dostalo kromě milého
přijetí a srdečného poděkování také odborného výkladu na místech, která běžnému návštěvníkovi
nejsou přístupná. Kromě propagačních a informačních materiálů si žáci odvezli i mnoho pěkných
zážitků z téměř osobního kontaktu se zvířaty ve volně průchozích expozicích.
23
Přehled školních EVVO aktivit zaměřené na zdravý životní styl, zvyky, tradice
Počty žáků
Zajistil
Projekt Ekoškola – plnění zadaných úkolů k získání titulu
200
Metodik EVVO
Sponzorství zvířat v ZOO Lešná
300
Metodik EVVO
Setkání sponzorů ZOO Lešná
24
Metodik EVVO
Zapojení do projektu MŠMT Recyklohraní
434
Metodik EVVO
Den pro jablko – Veronica Hostětín, exkurze 4. ročníku
37
tř. uč. Kovaříková
tř. uč. Hrbáčková
Projekt Zdravá výživa, 8. ročník
54
Vedoucí stravování
Exkurze žáků 5. ročníku ve hvězdárně Uherský Brod a ve
sběrném dvoře Rumpold
62
tř. uč. Došlová,
Pavlůsková,
Králíková
Beseda s pracovnicemi R-Ega Zdravý životní styl
37
R-Ego
Velikonoční pečení perníčků s p. kuchařkami, 5. ročník
62
Velikonoce na Valašsku – návštěva 4.roč. v EO Kosenka
39
Adventní beseda s pečením perníků, 5. ročník
62
Vánoce na Valašsku – návštěva 2. roč. v EO Kosenka
41
tř. uč. Došlová,
Pavlůsková,
Králíková
EO Kosenka
třídní učitelky
a paní kuchařky ŠJ
EO Kosenka
ŠD, ŠK
p. J.Holbová
40
PK – Z
Oddělení ŠD, ŠK
p. J. Ščuglík
Výukový program v ZOO Lešná pro 3. ročník
35
Projekt žáků 3. ročníku – Vánoční zvyky u nás a v Anglii
40
Projekt žáků 2. ročníku - Zdravá výživa
41
Návštěva žáků školy na Valašském kumštování
200
Pomoc žáků II. stupně při úklidu zeleně v obci Nevšová
20
Pomoc žáků II. stupně při úklidu přírodních lokalit města
200
ZOO Lešná
tř. uč. Filáková
tř. uč. Otépková
tř. uč. Navrátilová
tř. uč. Konečná
třídní učitelky
p. uč. Zemánková
p. uč. Remešová
metodik EVVO
Beseda o šelmách pro žáky 5. a 8. ročníku
115
EO Duha Olomouc
Soutěžní televizní pořad Hra na zelenou – 1. místo
4
Veronika Hostětín
Internetová soutěž SOS biodiverzita
20
Metodik EVVO
Soutěž Poznej živočicha, 8. ročník
54
Školní inf. centrum
Soutěž Poznej a chraň, 5., 7. ročník
24
Celoškolní projekt Den Země, 1. – 9. ročník
434
Celostátní soutěž Hledání jara
300
Účast v projektu Carbon Detectives Europe
50
ZŠ Želechovice
MS I. stupně,
metodik EVVO
Sdružení mladých
ochránců přírody
Metodik EVVO
Rekonstrukce naučné stezky kolem rybníka ve Slavičíně
54
Metodik EVVO
Název akce
Beseda o lidových zvycích našeho regionu
Exkurze do hvězdárny, 6.ročník
Beseda s lesníkem
24
6. Zapojení školy do dlouhodobých programů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minimální preventivní program.
Program ICT.
Zapojení do projektů EVVO pořádaných MŠMT.
Program environmentální výchovy a osvěty, výukové programy, besedy, exkurze.
Spolupráce se ZOO Lešná (adopce ohrožených zvířat), ekologickými organizacemi Veronica
Hostětín, Kosenka Valašské Klobouky, EO Duha Olomouc, Ekokom, Sběrný dvůr Rumpold.
Spolupráce a zapojení do projektů Nadace Jana Pivečky.
Adaptační pobyty žáků 6. ročníku v rámci poznání nových kolektivů s metodičkou prevence a
třídním učitelem.
Podpora činnosti žákovského parlamentu a zajištění výjezdního pobytu jeho členů.
Realizace ozdravných pobytů žáků 4. a 5. ročníku.
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku (10 lekcí).
Předplavecký výcvik žáků 1. ročníku (5 lekcí).
Lyžařský výcvik žáků 7. tříd.
Dopravní hřiště Malenovice, teoretická část, praktická část - plnění průkazu cyklisty - žáci 4.
tříd.
Zajištění návštěv kulturních představení, divadel, koncertů.
Realizace historických exkurzí k poznání tradic našeho regionu a země.
Účast na akcích Valašské sportovní ligy žáků.
Aktivní spolupráce s Městskou knihovnou Slavičín.
Spolupráce s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, NJP Slavičín, R-Egem Slavičín
v oblasti prevence.
Program zaměřený na utváření spolupráce pedagogů a žáků okolních škol, zajištění
společných akcí (Páťákiáda, Zábavné tvořivé dílny, Sportovní den).
Aktivní spolupráce s rodiči předškoláků, nabídka programů pro budoucí školáky
i jejich rodiče, spolupráce s okolními MŠ, uskutečnění zábavných akcí pro děti MŠ.
25
VII. PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI , PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY
1. Údaje o žácích vyžadujících zvláštní péči
Individuální péče je věnována žákům integrovaným a žákům se zdravotním znevýhodněním.
Škola úzce spolupracuje se Speciálně-pedagogickými centry ve Zlíně a Valašském Meziříčí.
Bezbariérová úprava školy umožňuje všechny předpoklady pro zdárnou integraci.
Ve školním roce 2010/2011 integrovala škola celkem 6 žáků. Ve Cvičení z českého jazyka
pracovalo podle stanovených výukových plánů 23 žáků, z toho na I. stupni 2 žáci integrovaní. Předmět
sloužil jak žákům s diagnostikovanou speciální poruchou učení, tak těm, kteří na doporučení speciální
poradny byli na úrovni zdravotního znevýhodnění. Tito žáci měli možnost zohlednění a
diferencovaného hodnocení. Jednalo se o děti s nerovnoměrným dozráváním centrální nervové
soustavy, pomalým pracovním tempem, kolísavou pozorností nebo pouze s dysortografickými a
dyslektickými nápadnostmi. Ve školním roce 2010/2011 bylo podáno 10 návrhů na vyšetření žáků ve
speciální poradně, vždy po dohodě třídní učitelky s rodiči. Většina vyšetření, kromě 1. ročníku, byla
kontrolní, integrace byla potvrzena pouze jednomu žákovi. Vyšetření nejmladších školáků mnohdy
prokazuje jejich předčasné zaškolení nebo nerovnoměrné dozrávání centrální nervové soustavy.
V důsledku toho jsou děti přetěžovány, objevují se drobné neurotické projevy, apatie ke škole, nechuť
se učit i opakované kázeňské prohřešky. Dětem to velmi ztěžuje pozitivní přístup ke škole a hlavně
dobré nastartování a naladění se na školní práci.
Výchovné poradkyně zajišťovaly a koordinovaly péči o žáky integrované i o žáky se zdravotním
znevýhodněním. Zprostředkovávaly metodickou a odbornou pomoc, společně s třídními učiteli
vypracovávaly individuální výukové plány žáků a dohlížely na jejich plnění. Informovaly ostatní
učitele i rodiče žáků o možnostech využití odborných služeb zařízení výchovného poradenství.
Zprostředkovávaly jednání s rodiči problémových žáků a informovaly o výsledcích a průběhu jednání
pedagogickou radu. Při vážnějších nebo opakujících se problémech spolupracovaly s dalšími
odbornými institucemi a specializovanými pracovišti.
Žáci integrovaní ve třídách
Druh postižení
Sluchové postižení
Porucha chování
Tělesné postižení
S vývojovými poruchami učení
Poruchy řeči
Stav ke 30.6. 2011
Ročník
Počet žáků
8.
1
6.
9.
3., 6.
1.
1
1
2
1
celkem
6
2. Péče o nadané žáky
Podporujeme individuální rozvoj nadaných žáků účastí v naukových a sportovních soutěžích a
olympiádách. Nabídkou volitelných a nepovinných předmětů nebo zájmových útvarů se snažíme
rozvíjet u žáků jejich talent a zájmy. Mají možnost se veřejně prezentovat na kulturních vystoupeních
nebo na akcích pořádaných naší školou v rámci města i regionu.
Školní rok 2010/2011 byl bohatý na úspěšná ocenění našich žáků v soutěžích a olympiádách.
V závěru školního roku jsme z Univerzity Palackého v Olomouci obdrželi ocenění pro Daniela
Petráše z 3.B, který se umístil v celostátním měřítku mezinárodní soutěže Matematický Klokan 2011
v kategorii Cvrček na 1. místě. Dále nás potěšilo 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády, 5.
místo v okresním kole
26
Olympiády z českého jazyka, 5. místo v okresním kole Konverzační soutěže v AJ, 3. místo
v matematické soutěži Pythagoriáda, 1. místo v přeboru v šachu.
K naplnění myšlenky o pravidelném pohybu a zdravém soutěžení dávala škola v uplynulém roce
hodně prostoru. Od září 2011 jsme umožnili velkému počtu žákům se sportovním nadáním
navštěvovat celkem pět nepovinných předmětů Sportovních her pro chlapce i dívky.
Jejich píle, nadání a odborné vedení se projevily ve výsledcích mnoha sportovních utkání. V soutěži
základních škol okresu Zlín s názvem Valašská sportovní liga získali naši žáci mimořádný úspěch - 1.
místo.
Poděkování za dosažené výsledky patří všem soutěžícím žákům i jejich učitelům. Věříme, že díky
kvalitnímu odbornému vedením a modernímu zázemí školy se bude dařit i nadále rozvíjet talent a
zájem našich žáků o různá odvětví vědních, společenských, kulturních či sportovních oborů.
Účast žáků v olympiádách a soutěžích
2010/2011 I. stupeň
Počty účastníků
Název soutěže, přehlídky
Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo
Valašská trnečka
4
2
-
-
Recitační soutěž
60
2 (2. místo)
-
-
Přírodovědná soutěž Poznej a chraň
18
-
6
-
Soutěž Spelling competititon
9
Matematická olympiáda 5. roč.
12
Matematická soutěž Cvrček 2. a 3. roč.
80
úspěšní řešitelé a 1 žák – celorepublikový vítěz
Matematická soutěž Klokan 4. a 5. roč.
100
úspěšní řešitelé
Matematická soutěž Matík 5. roč.
38
úspěšní řešitelé
Matematická soutěž Pythagoriáda
14
Páťákiáda
38
Soutěž pořádaná ZŠ Slavičín – Vlára
pro žáky 5. tříd naší i okolních škol.
O putovní pohár - sportovní soutěž
92
Celoškolní soutěž pro žáky 5. a 6. ročníku.
Slavičínský vorvaň
28
Celoškolní soutěž pro žáky 1. – 9. ročníku.
Zlínský Vorvaň
44
Dopravní soutěž DDM Luhačovice
8
Valašská sportovní liga - atletika
12
Valašská sportovní liga- plavání
6
Valašská sportovní liga - vybíjená
10
McDonald Cup – kopaná
1. – 3. ročník 4. – 5. ročník
19
Turnaj ve florbale
12
Kinderiáda – atletická soutěž
8
Celoškolní soutěž pro žáky 5. ročníku.
3
(2 úsp. řešitelé)
-
-
44 (3. místo)
-
-
-
-
-
6 (3. místo)
-
-
10 (5.místo)
-
-
-
-
-
-
8
(4. a 6. místo)
1. místo
z 8 škol
22
(2. a 3. místo)
12
(2. místo)
8
(9. místo z 32
škol)
27
3 (3. a 6. místo)
Přebor škol v šachu
3
3 (1. místo)
-
-
Helpík – soutěž zdravotnic. hlídek
10
-
-
10 ( 2. místo)
Hledání jara – přírodovědná soutěž
Celorepubliková ekologická akce.
Sportovní den I. stupně
Soutěž pořádaná ZŠ Slavičín – Vlára
pro žáky naší školy.
130
2010/2011 II. stupeň
Název soutěže, přehlídky
225
Počty účastníků
Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo
Olympiáda z českého jazyka
15
-
1 (5. místo)
Dějepisná olympiáda
20
-
1
-
Zeměpisná olympiáda
58
-
3
(3. a 6. místo)
-
Matematická olympiáda
20
-
2 (11. místo)
-
Archimediáda, fyzikální soutěž
2
-
-
-
Chemická olympiáda
8
-
2
-
Biologická olympiáda
38
-
2
-
Konverzační soutěž v Aj
20
-
2 (5. a 9.místo)
-
Cambridge Univerzity Press
30
-
Mini First Certificate, gram. soutěž
10
4 žáci získali za úspěšnou práci certifikát.
Soutěž anglického časopisu R plus R
2
Udělení zvláštní ceny redakce.
Pythagoriáda 6. - 8. ročníku
37
„O krále pravopisu“
gramatická soutěž žáků 9. ročníku
19
Soutěž ZŠ Slavičín – Vlára, pouze školní kolo.
Matematická soutěž Klokan 2011
110
14 úspěšných řešitelů.
4 čestné uznání.
-
10 (8., 10., 11. místo)
Recitační soutěž
6
2 (3. místo)
-
-
Poznej a chraň II. st.
6
6
-
-
Hledání jara – přírodovědná soutěž
Celorepubliková ekologická akce
Atletický čtyřboj
10
Novodubnická laťka
6
Valašská sportovní liga - florbal
13
Valašská sportovní liga - kopaná
10
Valašská sportovní liga - atletika
12
10
(2. a 4. místo)
6
(1. a 2. místo)
13
(2. místo)
12
(1. místo)
28
200
-
-
-
-
-
-
-
-
Nohejbal – turnaj SOŠ Slavičín
20
(3. místo)
Mikulášská laťka
6
(3. a 5. místo)
Soutěž pořádaná ZŠ Slavičín – Vlára
pro žáky naší, okolních škol
a ZŠ Nová Dubnica.
Soutěž pořádaná ZŠ Slavičín – Vlára
pro žáky naší a partnerské školy ZŠ Nová
Dubnica.
Sportovní den II. stupně
44
Školní lyžařské zájezdy na Kyčerku
50
Přebor škol v šachu
5
5
(1. a 2. místo)
-
-
Taneční kurz žáků 9. ročníku
38
-
-
-
O zlatý klíč k brumovskému hradu
4
Výtvarné soutěže:
-
Pořadatel město Brumov.
Počty žáků:
Ahoj z prázdnin
20
Soutěž vyhlášená DDM Šumná.
O nejkrásnější záložku
100
Soutěž konaná ve spolupráci s ŠIC.
Svět očima skutečnosti a fantazie
15
Soutěž vyhlášená DDM Uherský Brod.
Život se zvířaty
25
Soutěž vyhlášena IES Brno po záštitou MŠMT.
Kniha a já
12
Soutěž vyhlášená DDM Šumná.
Kamarádství
60
7
(1.,2.,3. místo)
-
-
VIII. PROSTŘEDKY ZÍSKANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ, GRANTY
Z prostředků Nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště získala naše škola 20. 9. 2010
finanční podporu ve výši 12 000,- Kč na podporu výtvarné soutěže „Kamarádství očima dětí“.Dotace
byla použita zejména na rámy, výtvarný materiál a pomůcky, ceny a diplomy pro děti.
Na činnost souborů, pořádání akcí regionálního významu, pořádání akcí pro okolní školy a
veřejnost získala škola granty města Slavičín pro rok 2011 ve výši 79 400,- Kč
Začleněním kulturní akce pro žáky a rodiče do projektu pro Fond mikroprojektů přeshraniční
spolupráce jsme získali z rozpočtu projektu města na akci Hrátky 18 000,- Kč
29
IX. ŠKOLNÍ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ
1. Tříletý projekt „Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti“
Název projektu:
MODERNÍ KNIHOVNOU K EFEKTIVNÍ VÝUCE A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/02.0125
Datum zahájení projektu: 1. 11. 2009
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012
Rozpočet projektu: 2 451 864,00 Kč
Stručný obsah projektu:
Projekt Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti je zaměřen na problematiku
zvýšení čtenářské gramotnosti žáků Základní školy Slavičín. Návrh realizace projektu vznikl z důvodu
eliminovat další trend v poklesu úrovně čtenářské gramotnosti žáků na základních školách.
Zveřejňované závěry z mezinárodních srovnávacích výzkumů a zjištění školní inspekce i poznatky
pedagogů v odborném tisku poukazují na celorepublikový trend poklesu této klíčové kompetence u
žáků.
Cílem projektu je prostřednictvím nového školního studijního a informačního centra podpořit u
žáků zájem o čtenářství, rozvíjet schopnosti porozumění textu a zvýšit úspěšnost žáků v programech,
které se zaměřují na testování čtenářské gramotnosti a práci s textem.
Cíl projektu bude dosažen realizací vhodných aktivit jak ze strany žadatele, tak i zapojením dvou
partnerů do projektu.
Partner I.
Městský klub a knihovna Slavičín
Klíčové aktivity:
- zajištění knihovnické kvalifikace vybraných pedagogických pracovníků
- vzájemná spolupráce při zajišťování organizací tematických besed a výstav pro žáky
Partner II.
ZŠ Luhačovice
Klíčové aktivity:
- testování žáků (zapojení žáků partnerské školy umožní žadateli porovnat dosažené výsledky
v testech čtenářské gramotnosti s výsledky, které dosáhli žáci ZŠ Slavičín.)
Díky projektu vznikla ve škole dvě nová moderní Školní informační centra (dále jen ŠIC), která
mají výjimečnou podobu. 25. 02. 2010 byla slavnostně otevřena na I. i na II. stupni školy. Jsou
vybavena zcela novým nábytkem, počítači, dataprojektory, beletrií, encyklopediemi, časopisy…
Moderní prostředí slouží ke smysluplnému využití volného času žáků, k návštěvám v době před i po
vyučování, ale také v době přestávek. Žákům se naskytuje možnost rozšířit své vědomosti a naučit se
pracovat s informacemi či si jen pro příjemně strávený čas půjčit knihu ke čtení. Veškeré služby ŠIC
jsou žákům i pedagogům poskytovány zdarma. ŠIC je určeno pedagogům i žákům nejen k výuce
samotné, ale i k besedám, pořádání soutěží a zajímavých akcí.
30
Činnost Školních informačních center:
ŠIC jsou již rok a půl nedílnou součástí života v naší škole. Fungují velmi dobře především díky
skvělému zázemí. Od prvních chvil svého působení jsou často vyhledávaným místem našich žáků i
pedagogů. Svým lákavým interiérem, moderním vybavením a zajímavou nabídkou aktivit si získalo
mnoho návštěvníků. Denně využívalo jeho služeb více než 70. Největší zájem jevili žáci o bezplatný
přístup na internet pro vyhledávání informací do výuky, tisk zpracovaných projektů a referátů, dále
pak o kopírování článků z encyklopedií. Velmi důležitou činností ŠIC je půjčování knih, a to hlavně
knižních hitů, kterými byla centra nově vybavena. Inventář knih a časopisů ŠIC se aktuálně doplňuje
na základě knižních nabídek. Letos se do ŠIC pořídilo 137 nových knih. Velký význam mají centra
pro výuku zejména českého jazyka a literatury a naukových předmětů. Vyučování probíhající přímo
v jeho prostorách umožňuje přímý kontakt s literaturou, a to jak knižní, zejména encyklopedickou, tak
také s odbornými časopisy. Dává možnost k samostatné studijní práci i k výběru metod upevňujících
spolupráci a komunikaci žáků.
V průběhu druhého roku svého působení se v ŠIC uskutečnily pro žáky a pedagogy následující
akce:
• Vyhodnocení ankety ŠIC a já.
• Zapojení žáků do celostátní výtvarné soutěže Kniha a já v rámci projektu Děti malují pro
Konto Bariéry.
• Vědomostní přírodovědná soutěž Poznej živočicha.
•
•
•
•
•
•
•
Vstupní besedy pro žáky 1., 5. a 6. ročníku.
Literární soutěž Nejlepší literární příspěvek o ŠIC.
Čtenářská soutěž Harryho Pottera.
Program „Osobnosti Slavičína čtou dětem“.
Fotografická soutěž Čtu, čteš, čteme.
Program pro žáky 1. tříd Slavnost Slabikáře (spolupráce s MK Slavičín).
Návštěva žáků na Filmovém festivalu pro děti ve Zlíně a účast na čtení osobností festivalu
v Krajské knihovně Františka Bartoše.
Součástí projektu „Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti“ je vstupní,
průběžné a závěrečné testování žáků v oblasti čtenářských dovedností a porovnání výsledků s žáky ZŠ
v Luhačovicích. V první etapě projektu proběhlo vstupní testování čtenářské gramotnosti ve 3., 5. a 7.
ročníku společnosti KALIBRO s velmi dobrými výsledky. V březnu 2011 se žáci 4. a 8. tříd zúčastnili
dalšího testování, tentokrát SCIO – ČTENÁŘ s cílem ověřit nejdůležitější čtenářské dovednosti žáků,
porozumění a posouzení textu. Součástí výstupů bylo porovnání se všemi zúčastněnými školami a
zejména s partnerskou Základní školou v Luhačovicích. Ze závěrů testování vyplývá, že výsledky
v oblasti čtenářských dovedností jsou špičkové (viz. Výsledky dotazníkových šetření).
2. Jednoletý projekt „Hodina češtiny – hodina slovenčiny“
Datum zahájení projektu: 13.4. 2O10
Datum ukončení projektu: 30.8. 2011
Rozpočet projektu: 139 114,- EUR
Název projektu:
HODINA ČEŠTINY – HODINA SLOVENČINY
31
Stručný obsah projektu:
Projekt s názvem „Hodina čeština a hodina a slovenčiny“ má za cíl posunout spolupráci ZŠ
Slavičín - Vlára a ZŠ Janka Kráĺa z Nové Dubnice rozvíjející se od počátku školního roku 2008/2009
do oblasti samotného vzdělávání a výuky. S využitím nových nejmodernějších technologií umožní
žákům společně pracovat v různých předmětech. Prvkem komunikace mezi školami budou vzájemné
videokonference.
Partner:
Základní škola Janka Kráĺa 1,
Nová Dubnica, Slovenská republika
V celkové hodnotě 1,5 milionů korun vznikla díky projektu v naší škole nová multimediální
učebna, která byla slavnostně otevřena 7.3. 2011. Může se pochlubit rychlým připojením k internetu,
novým technickým vybavením jako jsou počítače, notebooky pro vyučující, dataprojektor, interaktivní
systém eBeam, LCD televize, přenosná digitální kamera, fotoaparát, vizualizér a videokomunikační
systém, který umožňuje spojení s naší a partnerskou školou. Díky dofinancování z rozpočtu školy je
tato technika umístěna v moderním interiéru vybaveném novým nábytkem a osvětlením.
Díky projektu Hodina češtiny – hodina slovenčiny v rámci programu přeshraniční spolupráce jsme
udělali pořádný krok dopředu. Oficiální otevření učebny bylo doprovázené videokonferencí
s partnerskou školou v Nové Dubnici, především ale historicky prvním vzájemným propojením
interaktivních tabulí, na
kterých si žáci vzájemně prezentovali svoji školu. V dalších týdnech probíhala on-line výuka na
předem připravená témata ze zeměpisu, přírodopisu a českého jazyka. Rovněž proběhla vzájemná
videokonference obou žákovských parlamentů. Přímá komunikace mezi žáky i vyučujícími přinesla
zásadní pokrok v přeshraniční spolupráci obou škol.
Společná interaktivní výuka byla dominantní v předmětech, kde mohli žáci pracovat s připraveným
materiálem na témata, která byla blízká oběma stranám. Umožnila lépe poznat společné historické
události, zeměpisné údaje a přírodní zajímavosti.
Spolupráce obou škol bude pokračovat i po ukončení projektu. Společné vyučovací hodiny formou
videokonferencí budou zařazeny jako trvalá součást výuky. Naší snahou bude rovněž vzájemná
výměna kulturních pořadů, on-line soutěže a přenos ze zasedání školních parlamentů.
X. ŠKOLNÍ VÝUKOVÉ PROJEKTY
1. Výukové projekty jako součást Školního vzdělávacího programu
Pohádkový den - s pohádkou jde všechno lépe 1. ročník
Prostřednictvím pohádky směřuje projekt k prohlubování mezilidských vztahů, k sebepoznání,
komunikaci a k rozvíjení základní dovednosti pro spolupráci. Jeho cílem je přesvědčit se o naučených
a nabytých dovednostech, návycích a schopnostech pracovat ve skupině, individuálně a kooperativně.
Celodenní projekt zakončuje a hodnotí první školní rok formou her, tance, zábavných úkolů, to vše
v převlečení za pohádkové bytosti. Závěrečný průvod pohádkových postaviček školou znamená
loučení s první třídou.
Zdravá výživa – hrajeme si na kuchaře 2. ročník
Cílem je znát, umět pojmenovat a vysvětlit pojmy „zdravé stravovací návyky, strava rostlinná,
živočišná“. Osvojit si základní režimové návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle a
stravování. Během „kuchařské“ činnosti pod vedením učitelek žáci získají praktické dovednosti při
přípravě konkrétní zdravé svačinky.
32
Hasík 2. a 6. ročník
Dlouhodobý projekt Hasičského záchranného sboru Zlín zaměřený na prevenci požárů. Lektory
byli členové HZS, kteří absolvovali odborný výcvik s akreditací MŠMT. Projekt proběhl formou dvou
interaktivních besed.
Vánoční zvyky - chci poznat celý svět 3. ročník
Záměrem je seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a zvyky. Probíhá ve třetím
ročníku v rámci integrace ve výuce v průběhu jednoho vyučovacího dne. Pomocí metod třídění,
přiřazování a manipulaci s materiálem plní děti zadané úkoly ve skupinkách, ale i individuálně,
zapojují fantazii k dotvoření konce příběhu.
Slavičín – naše město 6. ročník
Cílem projektu je lépe poznat město, ve kterém žiji nebo chodím do školy, dozvědět se něco o jeho
historii i současnosti, zjistit, jak fungují významné městské instituce, zdokonalit se v týmové
spolupráci, umět pracovat se získanými informacemi a s mapou, seznámit se s významnými
osobnostmi města.
Šesťáci, vítejte
6. ročník
V šestých třídách vznikají zcela nové kolektivy žáků, kteří přichází z různých typů škol (sídlištní,
venkovské malotřídní), mají rozdílné návyky a normy sociálního chování. Naší snahou je co
nejrychlejší vytvoření kamarádského a dobře fungujícího třídního kolektivu. Z tohoto důvodu
připravujeme na začátek školního roku pro každou 6. třídu dvoudenní pobytový program „Šesťáci,
vítejte“ zaměřený na posilování pozitivních vztahů a rozvoj osobnosti. Cílem projektu − vytvářet
zdravé kamarádské vztahy, rozpoznat vrstevnický nátlak, šikanu a další sociálně patologické jevy,
dokázat se jim bránit a vyhledat účinnou pomoc, umět řešit konflikty, zlepšit verbální komunikaci a
aktivní naslouchání, pochopit význam neverbální komunikace, vytipovat ohrožené děti a děti z málo
podnětného sociálního prostředí a dále s nimi pracovat. Metodik prevence zajistí dvoudenní pobyty v
rekreačním zařízení a připraví jejich náplň. Na přípravě a realizaci programu „Šesťáci, vítejte“ se
podílí metodik prevence, učitel předmětu Občanská a zdravotní výchova a třídní učitel. V rámci
pobytu proběhne beseda s ředitelem školy, děti se s ním osobně poznají a pobesedují.
Osobnosti Slavičína čtou dětem 7. ročník (Hlavní pořadatel: Školní informační centrum)
Druhým rokem jsme zapojeni do celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“. Projekt
vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho
emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Praktikové shodně tvrdí, že pravidelné
hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o
vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. K setkání nad knížkami přijali naše
pozvání jako hosté starosta města, ředitelka Nadace Jana Pivečky a vedoucí Městské knihovny. Žáci 7.
tříd vyslechli ukázky čtení z oblíbených knih pozvaných hostů. Poté společně diskutovali o knihách a
četbě. Celý projekt 7. ročníku byl završen ve výuce literární výchovy prezentací vlastních knih žáků.
Kudy vede cesta ke zdravé výživě 8. ročník
Projekt je zaměřen na oblast zdravé výživy, praktických ukázek přípravy pokrmů a samostatné
vytvoření zdravého jídelníčku do školní kuchyně. Probíhá ve spolupráci s vedoucí školní kuchyně.
Jeden svět na školách (Spolupráce s Nadací Jana Pivečky) 6. – 9. ročník
Projekt „Jeden svět na školách“ využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších
audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace,
ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky
související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně. Dokumentární filmy a další audiovizuální
prostředky, společně s rozšiřujícími didaktickými materiály, pomáhají pedagogům efektivním
způsobem doplnit výuku o atraktivní prostředek usnadňující práci s celou řadou aktuálních témat.
Cílem projektu je prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních materiálů,
následných diskuzí, doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky
vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, vzdělávat je v oblasti ochrany lidských
práv a rozvojové pomoci. Chceme přinášet svědectví a informace o porušování lidských práv v historii
33
i současnosti, přispívat k odstraňování předsudků, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie,
posilovat jejich schopnost kritického nadhledu vůči každodennímu mediálnímu působení. Pěstovat v
nich dovednosti pro přirozené rozkrývání manipulačních tendencí, kterým byli, jsou a budou
každodenně vystavováni. Chceme obracet pozornost mladých lidí k přemýšlení o hodnotách otevřené,
tolerantní a demokratické společnosti, pomoci jim při hledání souvislostí a formování vlastních
názorů.
Chceme pomáhat třída 8. A
Myšlenkou dvouletého projektu vyhlášeného NJP ve Slavičíně bylo vymyslet a realizovat činnosti,
které si kladou za cíl pomoc městu a jeho obyvatelům. Žáci ze třídy 8.A představili a obhájili dva
návrhy s názvy Divadlem proti kouření a Sluneční hodiny. V konkurenci 28 návrhů žáků základních a
středních škol uspěl a ocenění NJP získal projekt Divadlem proti kouření, který formou maňáskového
představení upozorňuje na tuto problematiku již děti nejmladšího věku. Realizace projektu byla
zahájena v červnu 2011 a bude pokračovat v následujícím školním roce.
Evropský den jazyků 2. – 9. ročník
Do týdenního projektu jsou zapojeni žáci 2. – 9. ročníku učící se cizí jazyk (Aj, Nj, Rj). V rámci
projektu shromažďují informace a zajímavosti o nejrůznějších evropských státech, jejich jazycích a
zvycích. Na závěr probíhá prezentace a výstava žákovských prací.
2. Ekologické projekty
Den Země
1. – 9. ročník (celoškolní projekt)
Cílem celoškolního projektu je uplatňování získaných vědomostí v praxi, upevňování třídního
kolektivu, posilování odpovědnosti za vzhled okolí, posilování vztahu sounáležitosti se svým okolím,
zásady správného chování člověka v přírodě. Způsob realizace projektu spočívá v orientaci v terénu,
poznávání přírodnin, procvičování znalostí z oblasti ochrany životního prostředí, návštěvě řízené
skládky komunálního odpadu spojené s výkladem, návštěvě sběrného dvora a ekologické kotelny,
besedy s odborníky na ochranu životního prostředí a promítání tematicky zaměřených filmů.
Recyklohraní 1. – 9. ročník (celoškolní projekt)
Program Recyklohraní je pořádán pod záštitou ministerstva školství a podílí se na něm ekologicky
zaměřené společnosti Ekokom, Asekol a Ecobat. Spoluúčast v projektu škola přijala z toho důvodu, že
ochrana přírody, ekologie, environmentální výchova a další obdobné aktivity mají u nás již určitou
tradici. Po přihlášení do projektu Recyklohraní v dubnu 2009 pro nás vyplývají tyto konkrétní úkoly:
Žáci nosí do školy vysloužilé drobné elektrospotřebiče (staré mobily, kalkulačky, MP3, drobné
počítačové vybavení…) a vybité baterie. Za tímto účelem jsme od organizátorů obdrželi sběrné
nádoby, které jedna z výše uvedených organizací 1x ročně vyprázdní a ekologicky zlikviduje. Ovšem
ještě před odvezením nasbíraný odpad zváží a podle hmotnosti přidělí body. Body lze získat i za
splnění jiných úkolů – odpovídá se na kvízové otázky, vyhledávají a fotografují se černé skládky, žáci
navrhují plakáty, píší poutače a zapojují se do dalších literárních, výtvarných a tvořivých soutěží. Za
takto získané body si budeme moci „koupit“ některý z nabízených výrobků: dataprojektor, notebook,
digitální fotoaparát atd.
V rámci projektu Recyklohraní jsme ve školním roce 2010/2011 získali nejvyšší možné ocenění.
V měsíci lednu 2011 jsme s úkolem „Vánoční koledy trochu jinak“ obsadili první místo z 2 309
přihlášených škol. Za to patří uznání především žákům 9. A třídy, kteří úkol pojatý jako krátkou hru se
zpěvy secvičili, v kostýmech zahráli, natočili na video a odeslali. Jejich snažení se dočkalo od
nezávislé poroty nejvyššího možného ocenění.
Jak je vidět, Recyklohraní v sobě spojuje ono pověstné příjemné s užitečným. Rozvíjí pozitivní
vztah dětí ke svému okolí formou her, praktických činností a kvízů, šíří osvětu, pomáhá v péči o
životní prostředí.
34
3. Sportovní program
Valašská sportovní liga
Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnil již XIII. ročník Valašské sportovní ligy. Školy zapojené
do projektu se střídají v pořadatelství jednotlivých soutěží, funkčně je nastaven systém dopravy žáků a
financování.
Soutěžní disciplíny: Vybíjená (4. – 5. ročník), přespolní běh (6. – 9. ročník), plavání (4. – 5. ročník),
florbal (6. – 7. ročník), volejbal dívek, basketbal, minikopaná, McDonald Cup (2. – 3., 4. – 5. ročník),
lehká atletika. Valašské sportovní ligy se účastní tyto základní školy: Valašské Klobouky, Nedašov,
Štítná nad Vláří, Slavičín, Újezd, Vlachovice, Luhačovice, Brumov-Bylnice. Ve školním roce
2010/2011 získali žáci naší školy nejvyšší ocenění - 1. místo.
XI. PROJEKTY A PROGRAMY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
E-Twinning – Spolupráce evropských škol
V roce 2006 se naše škola zapojila do celoevropského projektu s názvem e-Twinning – Spolupráce
škol. E -Twinning lze charakterizovat jako „spolupráci na dálku“, protože většina aktivit partnerských
škol probíhá prostřednictvím nejrůznějších komunikačních technologií a nástrojů jako jsou například
e-Twinningový portál, e-mail, blog, powerpointová prezentace či chat. Díky těmto nástrojům mohou
naši žáci a samozřejmě také učitelé komunikovat s jinou evropskou školou. Přestože e -Twinningové
projekty
probíhají většinou v němčině, angličtině, atd., lze je využít nejen v hodinách cizích jazyků, ale i
v dalších předmětech, např. v dějepise, hudební výchově, přírodopise apod.
ZŠ Vlára se aktivně zapojila už do několika projektů a to s Polskem, Švédskem či Slovenskem.
Všechny probíhaly v anglickém jazyce, byly zaměřeny na poznávání a vzájemné porovnávání
kulturních zvyků a obyčejů a také běžného života.
One movie from Many Point of View (Jeden film – mnoho úhlů pohledu)
Projekt se věnuje současné filmové tvorbě a jejímu vlivu na nás. Letos v rámci tohoto projektu
spolupracujeme se Španělskem a jazykem vzájemné komunikace je angličtina. Žáci osmého ročníku
sledují předem určené filmy, o kterých pak pomocí blogu diskutují se svými španělskými partnery.
Tato spolupráce dává našim dětem možnost zlepšit si úroveň cizího jazyka a zároveň více poznat život
a myšlení jiného národa.
Chrismas Cards Exchange, 2. – 9. ročník.
Měsíční projekt spočívá ve výměně vánočních pozdravů a přání. Přání se posílají do evropských
zemí, které jsou do projektu zapojeny.
Cambridge Univerzity Press, 9. ročník.
Korespondenční spolupráce žáků.
Mezinárodní projekt Ekoškola (viz. Oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)
Hodina češtiny – hodina slovenčiny (viz. Školní projekty financované z cizích zdrojů)
35
XII. ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A METODICKÉHO SDRUŽENÍ I. STUPNĚ
Metodické sdružení I. stupně
Školní akce, soutěže, olympiády, projekty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Realizace plaveckého výcviku žáků 2. a 3. tříd, (10 lekcí, plavecký bazén při ZŠ Brumov ).
Předplavecký výcvik žáků 1. tříd, (5 lekcí, nový plavecký bazén Luhačovice).
Uskutečnění ozdravných pobytů žáků 4. a 5. ročníku na Jelenovské a na Soláni.
Dopravní přednášky, testy a praktická část k získání průkazu cyklisty, jízda zručnosti s lektory
dopravního hřiště v Malenovicích pro žáky 4. ročníku.
Výborné umístění našich žáků v okresní soutěži škol Zlínský Vorvaň, (2. místo).
Zapojení žáků 5. ročníku do činnosti žákovského parlamentu.
Uspořádání 3. ročníku soutěže pro žáky okolních škol Páťákiáda.
Účast na sportovních soutěžích v rámci Valašské ligy (vybíjená, plavání, atletika), utkání
v kopané McDonald Cup.
Realizace tradičního Sportovního dne I. stupně.
Lyžařský jednodenní zájezd žáků 5. ročníku na Kyčerku.
Školní kolo matematické olympiády žáků 5. třídy, postup do okresního kola.
Realizace školního kola recitační soutěže, postup do okrskového i okresního kola.
Účast žáků 2. – 5. ročníku v matematických soutěžích Cvrček a Klokan.
Matík – okresní kolo matematické soutěže pro žáky 5. tříd.
1. ročník školní soutěže žáků 5. tříd v anglickém jazyce – Spellování – hláskování.
Dlouhodobá příprava žáků 5. ročníku do soutěže zdravotnických hlídek Helpík, účast
v krajském kole (1. místo) a celostátním kole.
Čtenářská soutěž O nejpozornějšího čtenáře pořádaná Školním informačním centrem.
Den s knihou pro prvňáčka – projekt ŠIC ve spolupráci s MK Slavičín.
Návštěva žáků výstavy Hry a klamy ve Zlíně – 5. ročník.
Realizace výukových projektů I. stupně: Pohádkový den, Zdravá výživa, Vánoční zvyky –
chci poznat celý svět, Velikonoční pečení perníčků.
Den dětí – družinový jarmark v městském parku.
Soutěž ve zpěvu valašských písní – Valašská trnečka.
Zapojení všech žáků I. stupně do regionální soutěže Čtú, Valaši čtú.
Účast vítězů Valašské trnečky v regionálním kole Soutěže malých zpěváčků.
1. ročník netradiční sportovní soutěže žáků 3. – 4. tříd Paralympiáda 2011.
Účast žáků ve sportovní soutěži Kinderiáda v Uherském Hradišti.
Testování SCIO Čtenář – Čtenářské dovednosti žáků 4. ročníku.
Realizace ukázkové vyučovací hodiny na I.st. s konzultací pro ostatní vyučující matematiky.
Mezinárodní testování PIRLS a TIMSS žáků 4. tříd, (čtenářské dovednosti, matematické
dovednosti, přírodovědné dovednosti).
Školní a mimoškolní akce, environmentální programy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekologický program Den Země.
Zajištění dřevěných polotovarů do výuky praktických činností v 1. – 4. ročníku, tvorba
výrobků ze dřeva a prezentace žákovských prací.
Příprava a účast žáků 5. tříd v přírodovědné soutěži Poznej a chraň v Želechovicích.
Uskutečnění návštěv dětí 1. – 3. ročníku v EO Kosenka ve Valašských Kloboukách.
Exkurze žáků 5. ročníku ve hvězdárně v Uherském Brodě a sběrném dvoře Rumpold.
Ekologická exkurze žáků 4. tříd v EO Veronika Hostětín.
Exkurze žáků 3. tříd do pekárny ORA Slavičín.
Hledání jara – celostátní přírodovědná soutěž.
Sponzorování vybraných živočichů v ZOO Lešná.
Výukový program v ZOO Lešná pro vítězné třetí třídy – sponzory vybraných živočichů.
Výukové besedy zaměřené na prevenci požárů v rámci projektu Hasičského záchranného
sboru Zlín - Hasík pro žáky 2. tříd.
36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Besedy s Policií ČR se žáky 2. tříd.
Výukový program EO Duha Olomouc s názvem Šelmy pro žáky 5. tříd.
Exkurze žáků 5. ročníku ve SPŠ Uherský Brod s výukovým modelem Technika hrou.
Návštěvy divadelních představení v Městském divadle Zlín, zájezdových divadel ve městě i
škole.
Výchovný koncert pro děti 1. tříd v Domě umění ve Zlíně.
Výchovný koncert pro všechny žáky na Sokolovně s názvem Hudba je prima ségra.
Ozdravný pobyt žáků 4. ročníku (Hotel Jelenovská).
Ozdravný pobyt žáků 5. ročníku (Hotel Lúka, Velké Karlovice).
Oslava Dne dětí, tradiční družinový jarmark.
Návštěva herců Divadla pro školy z Hradce Králové, zhlédnutí nově nastudované divadelní
Africké pohádky aneb podivuhodná dobrodružství doktora Emila Holuba.
Besedy v Městské knihovně Slavičín – Čteme od srdce.
Společný zábavný program Tvořivé dílny pro žáky 5. tříd naší i okolních škol.
Krajové tradice a zvyky, pečení velikonočních perníčků ve škole.
Soustředění Slavičánku na Jelenovské.
Soustředění souboru mažoretek na Jelenovské.
Celoškolní kulturní program žáků pro rodiče a veřejnost Hrátky 2011.
Spolupráce s organizacemi, akce pro veřejnost a rodiče:
• Den předškoláků – dopolední program ve škole pro žáky budoucích 1. tříd.
• Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče.
• Návštěvní den pro rodiče našich žáků – ukázka školního dopoledne.
• Ukázkové vyučování žáků 5. tříd pro rodiče s názvem Rodiče po škole.
• Zápis dětí do 1. třídy s názvem Pohádkové putování školou.
• Andělská tělocvična – předvánoční program pro děti mateřských škol pořádaný školním
klubem a žáky II. stupně.
• Třídní schůzky pro rodiče (počet 4), konzultační dny pro rodiče (počet 2), individuální
konzultační dny všech vyučujících pro rodiče (1x týdně).
• Účast dětí na programech pořádaných městem (Vánoční strom, Kumštování, výstava
výtvarných prací žáků – vítězů soutěže Kamarádství očima dětí).
• Vystoupení národopisného kroužku Slavičánek během kulturního programu města Dožínky,
k 10. výročí vzniku Charity ve Slavičíně, Valaškém bále a vánočním programu pro bývalé
zaměstnance školy.
• Předvánoční programy k poznání adventních zvyků a lidových tradic regionu, (Čertoviny
s dětmi DD Smolina, Vánoce na Valašsku, Vánoční strom, vánoční koledování se školním
hudebním souborem Rubiko).
• Vystoupení členů maňáskového kroužku pro děti mateřských škol.
• Uspořádání 1. ročníku Sportovního dne pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ Vlára, Malé Pole a Rokytnice.
• Organizace 3. ročníku meziškolní soutěže Páťákiáda pro žáky 5.tříd ZŠ Vlára, Malé Pole a
Rokytnice.
• Celoškolní kulturní program žáků pro rodiče a veřejnost Hrátky 2011.
• Spolupráce s DDM Slavičín, Městskou knihovnou Slavičín, ekologickými organizacemi,
Českým svazem ochránců přírody, EO Veronika Hostětín, ZOO Lešná, MŠ, okolními
školami, rodiči předškoláků, DD Smolina, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem
Slavičín a Zlín, Dopravním hřištěm Malenovice).
Předmětová komise českého jazyka:
• Realizace školního kola Olympiády z českého jazyka, účast žáků v okresním kole.
• Organizace školního kola recitační soutěže a účast žáků v okrskovém kole.
• Zapojení žáků II. stupně do regionální soutěže Čtú, Valaši čtú.
• Realizace EU hodiny k projektu Přeshraniční spolupráce.
• Projektový týden žáků 9. ročníku Příběhy bezpráví, vytvoření školního projektu s názvem
Holocaust II. zaměřený na antisemitismus, rasismus, poznání historie i obrazu holocaustu
v literatuře (mezipředmětové vztahy).
37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapojení žáků 5. – 9. ročníku do soutěží Školního informačního centra - Čtení bez mučení,
Přísloví, Harry Potter…
Spolupráce a autorská čtení v Městské knihovně Slavičín.
Návštěva herců z Divadélka pro školy z Hradce Králové, zhlédnutí divadelního představení
Voskovec – Werich.
Návštěva divadelního představení Cestovní kancelář Bejvávalo na Sokolovně.
Celoroční gramatická soutěž žáků 9. tříd - O krále pravopisu.
Testování SCIO Čtenář – Čtenářské dovednosti žáků 8. ročníku.
Realizace, vyhodnocení a porovnání vstupních prověrek žáků 6. ročníku.
Přijímačky nanečisto pro žáky 9. ročníku, srovnání výsledků s partnerskou školou Luhačovice.
Osobnosti Slavičína čtou dětem (projekt Školního informačního centra pro žáky 7. tříd).
Návštěva Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně, účast na projektu Osobnosti Zlínského
festivalu čtou dětem (akce Školního informačního centra).
Spolupráce s Městskou knihovnou ve Slavičíně, výukové besedy pro žáky.
Předmětové komise cizích jazyků:
• Zajištění a organizace týdenního jazykového pobytu v Anglii pro 28 žáků 8. a 9. tříd.
• Realizace školního kola Konverzační olympiády v Aj.
• 1. ročník školní soutěže žáků 5. tříd v anglickém jazyce ve spellování – hláskování.
• Účast žáků v okresním kole konverzační soutěže v Aj.
• Uspořádání týdenního školního projektu Evropský den jazyků.
• Prezentace v projektu e – Twinning, internetová spolupráce evropských škol.
• Cambridge Univerzity Press, korespondenční soutěž pro žáky 9. ročníku.
• Účast žáků 7. a 9. tříd v gramatické soutěži Minifirst Certificate ve Zlíně.
• Účast v projektu Christmas Cards Exchange – výměna vánočních pozdravů a přání s dětmi
evropských zemí zapojených do projektu.
• Zajištění korespondence adopce na dálku.
• Účast vyučující na konferenci CLIL o možnosti realizace výuky dalších předmětů
v angličtině.
• Příspěvky do anglických časopisů pro mládež.
• Účast žáků 8. tříd v celostátní soutěži časopisu R + R – North America.
• Spolupráce žáků 8. tříd s žáky ze Španělska v rámci projektu Jeden film – mnoho úhlů
pohledu.
Předmětová komise matematiky a informatiky:
• Realizace školního kola Matematické olympiády pro žáky 6. – 9. tříd a účast v okresním kole.
• Uspořádání školního kola matematické soutěže Pythagoriáda pro 6. – 8. ročník a účast v
okresním kole.
• Účast žáků 6. – 9. tříd v matematické soutěži Klokan.
• Realizace, vyhodnocení a porovnání vstupních prověrek žáků 6. ročníku.
• Přijímačky nanečisto pro žáky 9. ročníku, srovnání výsledků s partnerskou školou Luhačovice.
• Zapojení do projektu SCIO Dny rodičů v matematice. Realizace vyučování v 6. – 9. třídách
s prakticky zaměřenými úkoly vedené rodiči.
• SCIO testování žáků 8. tříd v oblasti finanční gramotnosti FINGR, úspěšné výsledky žáků.
• Realizace ukázkových vyučovacích hodin s konzultací pro ostatní vyučující matematiky.
• Realizace nové školní soutěže Sudoku pro žáky 5. – 9. ročníku.
• Testování finanční gramotnosti žáků.
• Prezentace žákovských prací předmětu Rýsování na výstavce v interiéru školy.
Předmětová komise společenských věd:
• Uskutečnění dvoudenních adaptačních pobytů nových žákovských kolektivů 6. ročníku
s metodičkou prevence a novými třídními učiteli s názvem Šesťáci, vítejte.
• Realizace EU hodiny k projektu Přeshraniční spolupráce vedené členy žákovského
parlamentu.
38
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektový týden žáků 9. ročníku Holocaust – tragické osudy zaměřený na antisemitismus,
rasismus, poznání historie i obrazu holocaustu (mezipředmětové vztahy).
Filmové představení o Nicholasi Wintonovi Síla lidskosti pro žáky II. stupně.
Spolupráce s Nadací Jana Pivečky, zapojení třídy 8.A do dvouletého projektu NJP, úspěšná
obhajoba a vyhodnocení projektu.
Přijímačky nanečisto pro žáky 9. ročníku – všeobecná část testu. Srovnání výsledků
s partnerskou školou Luhačovice.
Projektový den pro žáky 6. ročníku Slavičín – naše město.
Společensko výchovné besedy s pracovnicemi centra R – Ego.
Beseda žáků 9. tříd s pracovníky dopravní policie ČR .
Besedy žáků 7. ročníku na téma Život s handicapem a Můj život bez drog.
Výukové besedy zaměřené na prevenci požárů v rámci projektu Hasičského záchranného
sboru Zlín - Hasík pro žáky 6. tříd.
Beseda žáků 8. ročníku s odborným lékařem na téma Plánované rodičovství.
Instalace výstavných panelů ADRY Zlín, beseda zaměřená na seznámení s významem a
činností humanitární organizace ADRA u nás a ve světě.
Praktické přednášky s odborníkem – První pomoc uskutečněné pro žáky 7. a 9. tříd.
Školní projekt Zdravá výživa žáků 8. tříd.
Týdenní zážitkový kurz třídy 7.A na Švýcárně s metodičkou prevence.
Zapojení do celonárodního projektu Rubikon, třídní a školní kola, účast v oblastním kole.
Realizace aktivit na podporu prevence rizikového chování: Já a lidé okolo mě (6. ročník),
Normální je nekouřit (6. ročník), Slavičín – naše město (6. ročník), První pomoc teoreticky i
prakticky (7. ročník), Trestná činnost mládeže a páchána na mládeži (7. ročník), Kudy vede
cesta ke zdravé výživě (8. ročník), Dopravní výchova (9. ročník).
Školní klub se představuje – beseda žáků ve školním klubu.
Předmětová komise zeměpisu:
• Realizace školního kola Zeměpisné olympiády, výborné umístění našich žáků v okresním
kole.
• Realizace EU hodiny k projektu Přeshraniční spolupráce.
• Exkurze žáků 6. tříd do hvězdárny ve Valašském Meziříčí.
• Organizační zabezpečení celoškolního programu Den Země s návštěvou čističky odpadních
vod.
• Prezentace žákovských projektů na webových stránkách školy.
• Tvorba nových výukových programů pro jednotlivé ročníky s využitím multimediální
techniky.
Předmětová komise dějepisu:
• Uspořádání školního kola Dějepisné olympiády, účast žáků v okresním kole.
• Realizace EU hodiny s názvem Státní svátky k projektu Přeshraniční spolupráce.
• Využívání projektu Jeden Svět na školách.
• Exkurze Archeoskanzen Modrá, památník Velké Moravy ve Starém městě, 7. ročník.
• Exkurze žáků 7. tříd na téma Jak žili první Slované v městském muzeu.
• Beseda žáků 6. ročníku v Městském muzeu Slavičín na téma Pravěk v našem regionu.
• Besedy žáků 9. ročníku s Dr.Ladislavem Slámečkou v rámci projektu Přeshraniční spolupráce.
• Zapojení do projektu “Příběhy bezpráví – Ztracená duše národa.
Předmětová komise fyziky:
• Realizace školního kola Fyzikální olympiády pro žáky 8. a 9. ročníku.
• Uspořádání fyzikální soutěže Archimediáda pro žáky 7. ročníku.
• Exkurze žáků 7. tříd na výstavě Hry a klamy ve Zlíně.
• Vytvoření moderní společné učebny fyziky a chemie.
39
Předmětová komise chemie:
• Realizace školního kola Chemické olympiády, účast žáků v okresním kole.
• Vybudování nové společné učebny chemie a fyziky.
Předmětová komise přírodopisu:,
• Realizace školního kola Biologické olympiády, účast žáků v okresním kole.
• Zpracování a plnění zadaných úkolů k projektu Ekoškola.
• Účast koordinátora EVVO na seminářích k projektu Ekoškola.
• Zapojení do projektu pořádaného pod záštitou MŠMT s názvem Recyklohraní.
• Realizace EU hodiny s názvem Fauna a flóra Bílých Karpat k projektu Přeshraniční
spolupráce.
• Zajištění programu celoškolního ekologického projektu Den Země pro žáky II. stupně.
• Výukový program EO Duha Olomouc s názvem Šelmy pro žáky 8. tříd.
• Přírodovědná vědomostní soutěž žáků 8. tříd Poznej živočicha pořádaná Školním informačním
centrem.
• Příprava a účast žáků 7. tříd v přírodovědné soutěži Poznej a chraň v Želechovicích.
• Spolupráce s Českým svazem ochránců přírody, akce Hledání jara.
• Přírodovědný výlet žáků II. stupně do ZOO Lešná.
Předmětová komise informatiky:
• Technické zajištění SCIO testování žáků 8. tříd v oblasti finanční gramotnosti FINGR a
čtenářských dovedností Čtenář.
• Účast v projektu Přeshraniční spolupráce Hodina češtiny, hodina slovenčiny, spolupráce
s dalšími vyučujícími naší i partnerské školy.
• Vybudování nové multimediální učebny v hlavní budově školy.
• Realizace společných výukových videokonferencí s partnerskou ZŠ Nová Dubnica.
• Aktivní činnost v přípravě projektu EU peníze školám, pravidelná účast na vzdělávání.
Předmětová komise výtvarné výchovy:
• Průběžná tematická výzdoba interiéru školy.
• Realizace podzimní výstavy ve vestibulu školy.
• Výtvarné zpracování úkolů k projektu Ekoškola.
• Vyhlášení a vyhodnocení meziškolní výtvarné soutěže Kamarádství očima dětí.
•
•
•
•
•
•
Prezentace výtvarných prací žáků a výherců soutěže na výstavě s vernisáží v prostorách
Městského infocentra ve Slavičíně.
Účast žáků ve výtvarných soutěžích vyhlášených různými organizacemi.
Činnost keramické dílny, výroba upomínkových předmětů pro potřeby a aktivity školy.
Výroba výtvarné dekorace pro kulturní program Hrátky.
Prezentační výtvarná tvorba – plakáty, pozvánky na školní akce.
Výtvarná spolupráce se Školním informačním centrem.
Předmětová komise hudební výchovy:
• Vystoupení žákovské Hudební dílny na celoškolním programu Hrátky.
• Vystoupení Hudební dílny Rubiko s vánočním pásmem Koledování.
• Hudební doprovod národopisného souboru Slavičánek během nácviku i na veřejných akcích.
• Účast žáků II. stupně na výchovném koncertě s názvem Bigbít na Sokolovně.
• Zajištění ozvučení a hudebního doprovodu na školních i veřejných akcích.
• Příprava žáků do pěveckých soutěží.
40
Předmětová komise tělesné výchovy:
• Realizace sportovní soutěže Mikulášská laťka pro žáky škol našeho regionu.
• Realizace tradičního Sportovního dne s účastí žáků z partnerské školy ze Slovenska Nová
Dubnica.
• Organizace 1. ročníku Sportovního dne žáků 4. a 5. tříd ZŠ Vlára, Malé Pole, Rokytnice.
• Účast žáků I. a II. stupně na soutěžích v rámci Valašské sportovní ligy (přespolní běh, atletika,
florbal, odbíjená, volejbal, minikopaná, košíková).
• Organizace okrskového kola atletických závodů Valašské sportovní ligy pro žáky I. stupně.
• Účast žáků v okresním kole soutěže Atletického čtyřboje.
• Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku, hotel Luka Soláň.
• Lyžařské zájezdy žáků 5. – 9. tříd na Kyčerku, spolupráce s Nadací Děti-kultura-sport
v Uherském Hradišti.
• Kurz tanečních pro žáky 9. ročníku, slavnostní „Závěrečná“ pro rodiče a veřejnost, vystoupení
(polonéza) na školním plese.
• Prezentace roztleskávaček na školních i veřejných akcích.
Předmětová komise pracovní výchovy:
• Péče o školní zahrady.
• Péče o prostředí školy a jejího okolí.
• Zajištění dřevěných polotovarů do výuky praktických činností v 6. – 9. ročníku, tvorba
výrobků ze dřeva a prezentace žákovských prací.
XIII. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY, SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI, RODIČI, VEŘEJNOSTÍ
1. Spolupráce s organizacemi a institucemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zřizovatel školy - Městský úřad Slavičín – zástupce města zveme na akce školy (schůze
Školské rady, slavnostní ukončení školního roku, kulturní vystoupení žáků školy na veřejnosti,
školní ples), návštěvy a besedy, výukový projekt Naše město, projet Školního informačního
centra Osobnosti Slavičína čtou dětem.
Městská knihovna Slavičín – pravidelné návštěvy, besedy, účast žáků na projektech.
Městské muzeum Slavičín.
Infocentrum Slavičín - pravidelné příspěvky do Slavičínského zpravodaje, výstava
žákovských výtvarných prací.
Mateřské školy – Zábavná tělocvična, Návštěvní den, Den předškoláků, Den otevřených dveří,
účast paní učitelek I. stupně na besídkách MŠ, schůzka s rodiči předškoláčků, zápis do 1.
třídy, pohádková představení maňáskového kroužku.
Mateřské centrum – škola poskytuje zázemí a technické vybavení pro činnost MC.
Základní školy ve městě i regionu – Páťákiáda, Tvořivé dílny, Sportovní den, Hrátky,
Valašská sportovní liga.
Dětský domov se Základní školou a Praktickou školou Valašské Klobouky se sídlem ve
Smolině – zveme děti na kulturní vystoupení i zábavné školní akce (Čertoviny, Hrátky).
Plavecký bazén v Luhačovicích – předplavecký kurz žáků 1. tříd, plavecký kurz žáků 2. tříd.
Městské divadlo ve Zlíně.
Dům umění ve Zlíně.
Policie ČR Zlín – besedy, přednášky.
Policie ČR Slavičín – návštěvy, přednášky, exkurze žáků.
Dopravní hřiště Malenovice – výukové programy a besedy s lektory, praktické jízdy zručnosti.
R-EGO Slavičín – besedy v oblasti prevence.
Hasičský záchranný sbor Slavičín– návštěvy na stanici s ukázkou techniky.
41
•
•
•
•
•
•
•
Hasičský záchranný sbor Zlín – projekt Hasík pro 2. a 6. ročník.
Nadace Jana Pivečky – dlouhodobé projekty, návštěvy v NJP, soutěž zdravotnických hlídek
Helpík.
DDM – škola poskytuje tělocvičnu pro činnost zájmových kroužků, pedagogové školy působí
jako vedoucí zájmových útvarů v rámci DDM.
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně-pedagogické centrum ve Zlíně a Valašském
Meziříčí.
Sdružení rodičů – finančně přispívá na akce pořádané školou, společnou akcí Sdružení rodičů
a Základní školy Slavičín - Vlára je pořádání školního plesu.
Školská rada - členové školské rady projednávají zásadní dokumenty školy a vyjadřují se
k činnosti školy, k jejím aktivitám, projednávají připomínky týkající se chodu školy.
V oblasti environmentální výchovy:
 Český svaz ochránců přírody – Hledání jara.
 Humanitární organizace ADRA.
 EO Kosenka Valašské Klobouky – Život na Valašsku, Vánoce a Velikonoce na Valašsku.
 EO Veronika Hostětín – Den jablek, exkurze žáků.
 EO Duha Olomouc – besedy s interaktivním výukovým programem.
 ZOO Lešná – sponzorování vybraných zvířat, návštěvy ZOO s výukovými programy.
 Sběrný dvůr Rumpold, Ekokom, Asekol a Ecobat – exkurze, účast v projektu
Recyklohraní.
2. Spolupráce s rodiči a veřejností
Prezentace školy
Škola pravidelně informuje, prezentuje svoji činnost a oznamuje významné akce prostřednictvím
Slavičínského zpravodaje, který je bezplatně distribuován do každé domácnosti. Školní noviny jsou
vydávány 3krát ročně. Jsou vedle důležitého zdroje informací pro rodiče i významným nástrojem
prezentace školy před širokou veřejností i mimo město. Vysoký počet návštěv na webových
stránkách školy je důkazem, že se staly jedním ze základních informačních zdrojů. Obsahují
podrobné aktuální informace o škole, fotografický materiál, oblast výchovného poradenství, pozvánky,
projekty, EVVO činnost, žákovské prezentace, činnost Školního informačního centra, žákovského
parlamentu, školní družiny a klubu, informace školní jídelny aj. Pro připomínky a dotazy žáků a
rodičů i v letošním roce sloužila schránka ředitele školy.
Škola je zřizovatelem a garantem činnosti národopisného souboru Slavičánek, který dlouhodobě
výborně reprezentuje naši školu a město. Soubory mažoretek a roztleskávaček svým vystoupením
taktéž přispívají k dobré propagaci školy. Cimbálová muzika Slavičan a hudební soubor Rubiko
zpestřují svým vystoupením řadu kulturních akcí ve městě. Velmi kladně hodnocené jsou akce pro
veřejnost pořádané školní družinou a školním klubem. Již tradičně velký ohlas měla Závěrečná –
slavnostní program pro rodiče žáků 9. ročníku k ukončení kurzu Tanečních. Pro mladší děti, jejich
rodiče a veřejnost připravily vychovatelky ŠD a ŠK zábavný program na Sokolovně s názvem
Čarodějnický rej.
Příjemným ukončením školního roku 2010/2011 byl velkolepý program žáků ZŠ Vlára s názvem
Hrátky 2011 - Návštěvní den, který se uskutečnil 24. června v sále Sokolovny. Dopolední program
byl
určen žákům ZŠ Vlára, Malé Pole a dětem MŠ Vlára. Naše pozvání přijaly a milými hosty byly také
děti DD Smolina a partnerská školá J. Krála z Nové Dubnice. Odpolední vystoupení patřilo rodičům a
široké veřejnosti. Hrátky byly přehlídkou zájmových činností i mimoškolních aktivit našich žáků.
Během téměř dvouhodinového programu byla k vidění pestrá paleta scének, hudebních a pěveckých
výstupů, pohybových skladeb, lidových tónů i klasického tance. Celý program byl doprovázen
profesionálně zpracovanou digitální projekcí představující moderní zázemí a činnost naší školy. Za
vším byly hodiny a hodiny úsilí pedagogů a žáků. Ačkoliv se na celé akci podíleli víceméně amatéři a
dobrovolníci z řad učitelů, úroveň programu byla velmi vysoká. Velmi kladný ohlas rodičů a
veřejnosti je pro naši školu tím nejlepším poděkováním.
42
Sdružení rodičů
Sdružení rodičů, jako samostatný subjekt složený ze zástupců rodičů z jednotlivých tříd, se schází
třikrát ročně. Vedle schválení příspěvků na školní i mimoškolní aktivity se podílí na pořádání školního
plesu a na svých jednáních za přítomnosti ředitele školy vznášejí zástupci tříd dotazy a připomínky
k chodu školy.
Zástupci Sdružení rodičů
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
Martina Ptáčková
Pavel Červený
Pavlína Čížová
Romana Vašičková
Andrea Fojtů
Zuzana Julínková
Marie Merčáková
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
Soňa Šebáková
Marcela Šmotková
Ing. Pavel Suchánek
Petra Martincová
Luděk Šimoník
Irena Borová
Jitka Jandová
4.B
MUDr. Vít Machů
9.A
Simona Valášková
5.A
JUDr. Pavel Sova
9.B
Marcela Mikesková
5.B
Monika Hubíková
9.C
Dagmar Mudráková
5.C
Lenka Petrů
Spolupráce s rodiči předškoláků
Jednou z priorit školy je spolupráce a komunikace s rodiči budoucích žáků 1. ročníku i samotnými
předškoláky. Probíhá v průběhu celého školního roku a je zaměřena na společná setkávání rodičů a
jejich dětí s učitelkami I. stupně, na poznávání školního prostředí ještě před samotným začátkem
školní docházky. Rodiče i děti mají možnost seznámit se předem s tím, jak vypadá běžný školní den s
výukou i přestávkami. Děti z MŠ jsou ve škole častými hosty na mnoha akcích pořádaných
Metodickým sdružením I. stupně, školní družinou a školním klubem. Cílem spolupráce je odbourání
nejistoty nebo strachu dětí před vstupem do první třídy, informovanost a spokojenost rodičů. Vážíme
si stále většího zájmu z řad rodičů předškoláků nejen ze Slavičína, ale také z okolních obcí.
Formy spolupráce:
• Den otevřených dveří pro rodiče a děti.
• Návštěvní den pro rodiče (ve výuce).
• Den předškoláků (dopolední pobyt předškoláků ve škole).
• Návštěva vyučujících prvních tříd v MŠ.
• Zápis do 1. třídy – Pohádkové putování po škole.
• Ukázkové vyučování žáků 5. tříd pro rodiče – Buďte s námi po škole.
• Informativní a motivační schůzka rodičů předškoláků se svými budoucími učitelkami.
• Zábavná tělocvična (dopoledne pro předškoláky pořádané školním klubem).
• Zajištění logopedické péče odbornou školní asistentkou.
• Vystoupení maňáskového kroužku při školním klubu s pohádkovým představením pro děti
mateřských škol.
• Čarodějnický rej – zábavné odpoledne pro veřejnost v kulturním domě.
• Informační materiály pro rodiče a veřejnost.
43
3. Spolupráce s partnerskou ZŠ Janka Kráĺa v Nové Dubnici
Akce konané ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Nová Dubnica:
Celoškolní program pro žáky, rodiče a veřejnost – Hrátky aneb Návštěvní den
Sportovní den žáků II. stupně
Novodubnická laťka
Přípravné schůzky učitelů ke společným videokonferencím
Výukové videokonference k projektu „Hodina češtiny a hodina slovenčiny“
Návštěvy ředitelů škol
4. Nové školní akce pro rodiče uskutečněné ve školním roce 2010/2011
Program „Rodiče po škole“
Nově koncipovaný konzultační den umožnil rodičům žáků 5. tříd v odpoledních hodinách
zasednout se svými dětmi do školních lavic a sledovat jejich práci na počítačích v učebně PC, ve
Školním informačním centru, se sluchátky v jazykové učebně a s interaktivní tabulí. Porovnali
současný moderní způsob výuky s jejich školními léty. Po ukončení výukových prezentací se konaly
konzultační schůzky s vyučujícími.
XIV. NOVÉ ŠKOLNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE
2010/2011
Paralympijský den
Vzdělávací projekt Školní paralympijský den byl určen žákům 3. a 4. ročníků. Jeho cílem bylo
informovat děti o problematice paralympijských sportů a zlepšovat tak postoj k osobám se zdravotním
postižením. Vzkazy, které během programu psali žáci našim sportovcům na Paralympiádu 2012
v Londýně hovořily o pozitivních emocích a snad i klíčové změně v nahlížení na život
handicapovaných lidí.
Rodiče po škole (viz. Nové školní akce pro rodiče uskutečněné ve školním roce 2010/2011)
Předplavecký výcvik žáků 1. tříd
Po dohodě s rodiči jsme využili nabídku pro první předplavecký výcvik žáků 1. tříd v nově vzniklém
bazénu v Luhačovicích. Přivítalo je moderní a příjemné prostředí se zábavným bazénem, whirpoolem
a zajímavými plaveckými pomůckami. V průběhu pěti lekcí se děti hravou formou seznámily s vodou
a získaly základní plavecké dovednosti.
Technika hrou
Důkazem toho, že držíme krok s dobou převratného technického pokroku, byla nabídka žákům 5.
tříd strávit jednodenní výukový program v Centru hi-technologií při Střední průmyslové škole
v Uherském Brodě. Šlo o unikátní místo, kde se střetávají poznatky vědy, výzkumu a praxe a promítají
se do vzdělávání žáků. Pod vedením odborníků žáci řešili zajímavé úkoly, pracovali podle návodu
s elektronickou stavebnicí, vyzkoušeli si, jak se pracuje s 3D prostorovým scannerem, sledovali práci
tiskárny, která umožňuje prostorový 3D tisk modelů skutečných výrobků. Závěr patřil kinu, 3D
projekci s využitím aktivních brýlí. Naši žáci se jen neradi s takovou technikou loučili.
44
Společné vyučovací hodiny s partnerskou školou Janka Kráĺa v Nové Dubnici – videoprojekce
(Viz. Školní projekty financované z cizích zdrojů)
Hodina zeměpisu
Pomocí přímého spojení se třída 8.C seznámila se stejně starými spolužáky a poté formou
prezentací představili svůj region a rodné město. Druhou hodinu si vyučující připravili pro 4 družstva
soutěž „Riskuj“ se zeměpisnou tematikou. Žáci si v 6 okruzích otázek z celého světa prověřili své
znalosti.
Hodina přírodopisu
Přírodopis byl dalším předmětem, který jsme pomocí videokonference strávili společně s naší
partnerskou školou. Hodinu si připravila za naši školu třída 7.B. Oblast Bílých Karpat jsme si rozdělili
na rostlinstvo (naše škola) a živočišstvo (škola dubnická). Záměrem bylo představit si navzájem
typické zástupce vyskytující se v dané lokalitě a doplnit je o některé méně známé informace. Naši žáci
rozdělili rostliny na byliny, keře, listnaté stromy a jehličnany. Slovenská strana rozdělila živočichy
podle následujícího schématu: volně žijící, domácí mazlíčci, užitková zvířata a škůdci.
Hodina dějepisu
Třetí společná vyučovací hodina v rámci projektu Přeshraniční spolupráce s partnerskou školou
v Nové Dubnici byla hodinou dějepisu na téma Koloběh svátečních dní. Přípravu tentokrát dostala za
úkol třída 7.A. Formou prezentací, mluveného slova i kvízu jsme se dozvěděli o slovenských státních
svátcích i lidových zvycích. Zatímco některé svátky i tradice jsou na obou stranách hranice stejné, jiné
byly pro nás úplně nové a velmi zajímavé. Žáci prezentace doplnili zábavným průvodním slovem,
recitací i různými kvízy. Bonbónkem na závěr pak bylo vtipné video připomínající nejoblíbenější
svátky v roce Vánoce a vánoční zvyky, které s hudbou a efekty připravila zcela sama skupinka
chlapců. Rozhodně nás potěšilo pochvalné hodnocení učitelů z Nové Dubnice a jejich vyjádření, že
máme kreativní děti.
Hodina českého a slovenského jazyka
Cílem poslední „Hodiny češtiny a hodiny slovenčiny“ v projektu Přeshraniční spolupráce bylo
poznání a porovnání českého a slovenského jazyka. V první části se naši šesťáci seznámili s historií
slovenštiny a pomocí hádanek a doplňovaček si ověřili znalost slovenských výrazů. Slovenští šesťáci
si pak vyslechli pověst o Slavičíně a okolí, pokusili se naučit a zopakovat několik českých jazykolamů
a formou kvízu si „pohrát“ s českými pojmy.
Dny rodičů v matematice
Naše škola se zapojila do aktivity realizované v projektu EU – Podpora technických a
přírodovědných oborů. Aktivita spočívá v přiblížení matematiky pro žáky. Rodiče ve spolupráci
s učitelem vedou hodinu, na konkrétních příkladech z praxe ukazují použitelnost a význam „počítání“.
V 5. – 7. třídách naší školy tyto hodiny vedla paní Monika Hubíková. Jako zkušená obchodnice s žáky
řešila praktické problémy, se kterými se můžou setkat v běžném životě. Rozděleni do skupin pak
hravou formou počítali ceny v nákupních košících, snažili se dosáhnout nejlepších výsledků.
V 8. – 9. třídách si výuku zkusil pan Stanislav Milička. Ukázal žákům jednu z důležitých věcí , a to
finanční gramotnost. Na názorných příkladech si pak žáci ve skupinách ověřili, jak je důležité bez
chyby a rychle počítat peníze, umět si zjistit velikost půjčky, její splácení a řadu dalších praktických
příkladů. Projekt přinesl žákům zpestření výuky, viděli a sami si ověřili význam matematiky v praxi.
Projekt Klíčový rok – prázdninová škola Lipnice s metodičkou prevence
V rámci celorepublikového projektu Klíčový rok, jehož realizátorem je Prázdninová škola Lipnice,
strávili žáci 7.A skvělý zážitkový týden v Moravském krasu na chatě Švýcárna. Vyzkoušeli si práci
v týmech, zahráli si spoustu her, debatovali o svých vzorech, natočili spoty upozorňující na problémy
ve společnosti. Díky hře Vesnice pochopili, že v místě svého bydliště nežijí sami a mají možnost
ovlivňovat dění kolem sebe. Stali se totiž obyvateli smyšlené vesnice, kde řešili mnoho problémů
45
stavěli novou čističku, získávali podpisy pod petici, připravovali proslov, který měl prosadit stavbu
nového dětského hřiště. V tuto chvíli již pracují na čtyřech projektech se sociální tematikou, které jsou
určeny veřejnosti.
Představuje se ADRA
Jak důležitá a často život zachraňující je pomoc druhým lidem představili našim žákům členové
humanitární organizace ADRA. Při interaktivní besedě viděli žáci konkrétně, jak ADRA pomáhá
lidem doma i ve světě při mimořádných událostech, ale také organizuje různé projekty na postavení
nemocnic, škol nebo domů v Indii, Keni, Mongolsku, na Ukrajině i v dalších státech. Poznali, jak
pomáhají i dobrovolníci, kterých není nikdy dost. Práci ADRY byla věnována rovněž výstava ve
škole. V navázané spolupráci s organizací ADRA budeme velmi rádi pokračovat.
Pohádkové nocování ve školní družině
S velkým nadšením hodnotily děti své první nocování ve škole. Při společných aktivitách využívaly
také odborných učeben. Velké dobrodružství zažily na pohádkové stezce školou s „Bílou paní“.
XV. ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU
Školní družina i školní klub je součástí základní školy. Nachází se v dřevěném pavilonu, kde má
pro svou činnost 4 kmenové místnosti. Zájmové vzdělávání bylo ve školním roce řízeno čtyřmi
kvalifikovanými vychovatelkami, které se dále vzdělávaly v akreditovaných kurzech a seminářích a
úzce spolupracovaly s vyučujícími školy.
Paní vychovatelky pracovaly podle ŠVP školní družiny a školního klubu s názvem Přístav dobré
nálady. Ke svým aktivitám využívaly moderních učeben a zařízení školy jako např. učebnu PC, Školní
informační centrum, kinosál, tělocvičnu a sportovní areál. Paní vychovatelky vycházely vstříc žákům a
o činnosti a aktivitách ŠD a ŠK pravidelně informovaly na webových stránkách školy, Školních
novinách a Slavičínském zpravodaji.
Žáci se mohli zapojit do činností zájmových kroužků v rámci družiny a klubu – maňáskový,
míčové hry, dva výtvarné kroužky, aerobik a roztleskávačky. Výsledky své práce předvedly děti svým
spolužákům, rodičům i veřejnosti v rámci výstavy výtvarných prací ve městě a během celoškolního
vystoupení Hrátky 2011. Odpolední činnosti se zaměřovaly hlavně na pobyt v přírodě, sportovní vyžití
na zahradě, v tělocvičně, na hřišti a hraní terénních her.
Pokračovala spolupráce se školní družinou při ZŠ Malé Pole (mezidružinová pouť), školním
klubem Valašské Klobouky (turnaj ve florbale), městským hajným panem J. Ščuglíkem (besedy o
přírodě s videoprojekcí), bývalou vychovatelkou paní J. Holbovou (besedy o historii našeho regionu),
panem J. Manou (pletení pomlázek, výlet ŠD), F. Slovákem (výtvarný kroužek, výtvarné soutěže
v rámci města, instalování veřejné výstavky dětských prací ve městě, výlet ŠD), rodiči (Drakiáda,
recitační soutěž, Čarodějnický rej), městskou knihovnou, Junákem, hasičským sborem, Policií ČR
(výcvik psů, prohlídka služebny, ukázka vozidel, výstroje).
Velmi zdařilá byla tradiční akce pro děti konaná ve spolupráci s vyučujícími I. stupně – Čertoviny.
Uvítali jsme nejen žáky I. stupně naší školy, ale také děti z Dětského domova ze Smoliny. Děti ze
školního klubu vystoupily se svým pásmem v rámci kulturního programu v rámci školy i města.
Během školního roku se obohatil inventář pomůcek o nové hry, hračky a sportovní vybavení.
Přehled činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2011/2011
Sběr kaštanů (110 kg ), starého papíru (3 000kg)
Andělská tělocvična – akce ŠK pro děti MŠ
Vystoupení maňáskového kroužku pro děti 1. – 2. tříd a mateřských škol
46
Pohádkový svět - účast dětí školního klubu během zápisu do 1. třídy
Kulturní program Čertoviny v Sokolovně
Kulturní program pro veřejnost na Sokolovně - Slet čarodějnic
Vystoupení aerobiku a roztleskávaček na akcích školy a města
Vystoupení žáků ŠD a ŠK při celoškolním programu pro veřejnost Hrátky 2011
Získání 3. místa v mezinárodní soutěži Vorvaň ve Zlíně
Jízda zručnosti
Terénní hry: Razítková, Vybíjená za kmenem
Halloween – podzimní tvoření z přírodnin
Soutěž ŠD Zlínského kraje O nejdelší vánoční řetěz – získání 1. místa
Zábavné módní přehlídky
Účast dětí ŠD a ŠK ve výtvarné soutěži vyhlášené NJP
Zimní závody ve sjezdu na bobech
Soutěže: Kuličkiáda, Zpívá celá družina, Cyklosoutěž, O zlatý klíč k brumovskému hradu, Malování
na chodníku, Pojďme chytit notu
Turnaj ve vybíjené a stolním tenise
Recitační soutěž ve spolupráci s rodiči s názvem Křišťálová studánka
Dětský den s jarmarkem pro žáky 1. – 4. ročníku
Výlety ŠD a ŠK
Aktivní činnost Výtvarného kroužku p. Františka Slováka
Účast obou výtvarných kroužků v soutěžích
Nocování ve školní družině – nová akce ŠD, ŠK
Soutěž ve sběru suchého pečiva pro zvížátka v zimě – nová akce ŠD, ŠK
Soutěž NINJAGO – nová akce ŠD, ŠK
XVI. INFORMACE O KONTROLÁCH
Dne 22. 3. 2011 proběhla kontrola z Finančního úřadu Zlín – týkající se přidělených dotací:
Průkaz energetické náročnosti -ISPROFIN 1221428718 s názvem akce „PENB-ZŠ Slavičín – Vlára,
K Hájenkám 354 a ISPROFIN 1221428735 s názvem akce PENB-ZŠ Slavičín – Vlára, Školní 403.
Dne 15. 4. 2011 proběhla kontrola z Finančního úřadu Zlín týkající se přidělených dotací
poskytnuté od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Úřadu práce ve Zlíně:
VPP (dohody č.ZLA-V-127/2007, ZLA-V-141/2008, ZLA-VL-81/2008).
Kontroly proběhly v pořádku – bez výhrad.
Veřejnoprávní kontrola odboru Řízení dotačních programů a odboru Kanceláře ředitele, jejíž
předmětem byla realizace projektu – Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti.
Finanční část – neoprávněné čerpání ve výši 720,- Kč bylo nutné převést zpět na účet globálních
grantů.
Rozdíl vznikl duplicitním vystavením faktury od firmy KALIBRO a tím i duplicitní úhradou
z projektového účtu. Firma KALIBRO vystavila dobropis a částku vrátila zpět na projektový účet.
Základní škola Slavičín – Vlára vrátila neoprávněné čerpání prostředků ve výši 720,- Kč na účet
globálního grantu prostřednictvím svého zřizovatele, tj. Města Slavičín.
47
XVII. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK
2010
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
za rok 2010
v tis. Kč
účet
I. Náklady a výnosy celkem k 31.12.2010
hospodářská
činnost
hlavní
činnost
NÁKLADY
Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba energií celkem
501
2 861
244
502,503
3 706
69
7
Opravy a udržování
511
330
Cestovné
512
40
Služby celkem
518
974
2
Mzdové náklady
521
13 734
111
Sociální a zdravotní pojištění
4 644
38
Ostatní sociální náklady
524
525528
346
2
Odpisy movitého majetku
551
280
20
551
685
ostatní
účty
155
Odpisy nemovitostí
Ostatní výše neuvedené náklady
NÁKLADY za rok 2010 celkem
27 755
493
2 970
558
VÝNOSY
Tržby z vlastní činnosti celkem
602
Úroky
644
Zúčtování fondů - převod z rezervního fondu
648
1
Zúčtování fondů - převod z investičního fondu
648
130
Zúčtování fondů - fond odměn a FKSP
648
45
Proúčtování invest. fondu - nekryté odpisy nemovitostí
649
685
Jiné výnosy
649
Provozní dotace celkem
24 005
z toho: dotace ze SR - limit přímých vzdělávacích výdajů
dotace ostatní účelové (např. ÚP, ZK, SR atd.)
dotace se spoluúčastí z evropských fondů
dotace z rozpočtu města (provozní příspěvek)
granty z rozpočtu města
17 899
269
851
4 914
72
671
671
671
672
672
ostatní
účty
Ostatní výše neuvedené výnosy
VÝNOSY za rok 2010 celkem
Výsledek hospodaření za rok 2010
48
0
1
27 837
558
82
65
II. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010
v Kč na 2 desetinná místa
Výnosy 2010 celkem Kč
28 394 875,58
Náklady 2010 celkem Kč
28 248 076,69
Výsledek hospodaření za rok 2010 celkem Kč
146 798,89
z toho: z hlavní činnosti
82 118,40
z doplňkové (hospodářské) činnosti
Rozdělení zisku:
64 680,49
fond odměn
64 680,49
fond rezervní
82 118,40
v tis. Kč
III. VÝNOSY za rok 2010 z provozní dotace města Slavičín a z
vlastní činnosti organizace (vč. převodů z fondů)
upravený
rozpočet
skutečné
výnosy
stravné
školné
pronájem
ostatní tržby za služby
úroky
zúčtování fondů - použití rezervního fondu
zúčtování fondů - použití investičního fondu na opravy
proúčtování investičního fondu - nekryté odpisy nemovitostí
ostatní výnosy - v tom:
zúčtování fondů - použití fondu odměn, FKSP
2 350
60
45
610
8
14
130
685
10
2 682
57
36
753
1
1
130
685
provozní dotace z rozpočtu města
4 914
4 914
III.Celkem výnosy
8 826
9 304
45
v tis. Kč
IV. NÁKLADY za rok 2010 hrazené z provozní dotace města
Slavičín a z vlastních zdrojů organizace (vč. fondů)
drobný dlouhodobý hmotný majetek
učební pomůcky
potraviny
ostatní materiál
elektrická energie
voda
plyn a teplo
opravy a udržování
cestovné
telefony
nájemné
pojištění majetku a odpovědnosti
zpracování mezd a účetnictví
ostatní služby
mzdové náklady, vč. odvodů a ostatních sociálních nákladů
ostatní náklady - v tom:
bank. poplatky, zákonné poj. odpov., ostatní náklady
čerpání FKSP - zlepšení prac. prostředí
49
upravený
rozpočet
skutečné
náklady
190
20
2 000
480
880
145
2 534
377
15
115
220
51
10
429
230
231
97
2 096
393
1 080
149
2 546
336
25
119
255
51
0
418
311
145
58
7
odpisy - movitý majetek
odpisy - nemovitosti
IV.Celkem náklady
300
685
300
685
8 826
9 157
v tis. Kč
V. Ostatní výnosy a náklady za rok 2010 hrazené z účelových
zdrojů (státní dotace, granty města, ZK...)
upravený
rozpočet
skutečnost
přijaté dotace ze SR na přímé vzdělávací výdaje
z toho hrazené náklady
přijaté ostatní dotace (ostatní účelové prostředky-ÚP,ZK,SR,...)
z toho hrazené náklady
přijaté granty z rozpočtu města
z toho hrazené náklady
18 650
18 650
815
815
72
72
17 899
17 899
1 120
1 120
72
72
V.a)Celkem přijaté dotace
19 537
19 091
V.b)Celkem náklady hrazené z dotací
19 537
19 091
Kontrolní vazba: ř. III.+V.a) = výnosy celkem v tab. č. I.
Kontrolní vazba: ř. IV.+V.b) = náklady celkem v tab. č. I.
VI. Rozbor mzdových nákladů - hrazených z dotace města a vlastních zdrojů organizace
ÚČEL:
ČÁSTKA Kč
hospodářská činnost - 0,75 úvazek kuchařka
doplatek úřad práce
správce hřiště
logopedie
zástup ŠJ, pomocník školníka, topič
fond odměn
zdravotní a sociální pojištění
FKSP, školení
Celkem:
111 221
19 971
24 000
3 780
29 532
37 881
65 227
19 490
311 102
v tis. Kč
VII. Rozvaha k 31.12.2010 - vybrané ukazatele
Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
hmotný majetek: stavby
movité věci a soubory movitých věcí
drobný hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Zásoby
pohledávky: odběratelé
poskytnuté zálohy
zaměstnanci
ostatní
Pohledávky celkem
pokladna
50
148
-148
47 887
4 054
6 981
58 922
-27 971
81
41
2 456
71
15
2 583
59
běžný účet
FKSP
Finanční prostředky celkem
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní
2 776
153
2 988
21
465
AKTIVA celkem
37 089
Jmění účetní jednotky
peněžní fondy: fond odměn
FKSP
fond rezervní
fond investiční (reprodukce majetku)
Peněžní fondy celkem
Hospodářský výsledek za r. 2010
závazky: dodavatelé
přijaté zálohy
zaměstnanci
sociální a zdravotní pojištění
daně
Závazky celkem
Výnosy příštích období
Přechodné účty pasivní
30 951
8
244
526
265
1 043
147
212
831
867
474
109
2 493
PASIVA celkem
37 089
2 455
v Kč
VIII. Tvorba a čerpání investičního fondu
schváleno
skutečnost
Stav investičního fondu k 1.1.2010
Tvorba: odpisy - movité věci
odpisy - nemovitosti
investiční dotace z rozpočtu města
investiční dotace ze státního rozpočtu a st. fondů
výnosy z prodeje investičního majetku
převody z rezervního fondu
jiné (např. finanční dary)
Tvorba investičního fondu v 2010 celkem
Použití: pořízení investičního majetku (vypsat jmenovité nákupy)
94 473
299 942
684 786
94 473
300 051
684 804
984 728
984 855
opravy a údržba nemovitého majetku (převod do výnosů)
proúčtování nekrytých odpisů nemovitostí
Použití investičního fondu v 2010 celkem
130 000
684 786
814 786
130 000
684 804
814 804
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2010
264 415
264 524
v Kč
IX. Tvorba a čerpání rezervního fondu ze zlepšeného VH
Stav rezervního fondu k 1.1.2010
Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z min. roku
jiné
Tvorba rezervního fondu v 2010 celkem
Použití: provozní výdaje v průběhu roku (převod do výnosů)-čerpání ESF
úhrada uložených sankcí
51
skutečnost
260 485
102 763
0
102 763
0
úhrada ztráty z min. roku
převod do investičního fondu (pouze se souhlasem zřizovatele)
Použití rezervního fondu v 2010 celkem
0
Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2010
363 248
v Kč
X. Tvorba a čerpání fondu odměn
skutečnost
Stav fondu odměn k 1.1.2010
Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z min. roku
Použití fondu odměn v 2010
46 300
37 881
Zůstatek fondu odměn k 31.12.2010
8 419
XI. Plnění schválených jmenovitých výdajů
XII. Tvorba a čerpání rezervního fondu z ostatních titulů
Stav rezervního fondu k 1.1.2010
Tvorba: zůstatek zálohy dotace ESF 2009
zůstatek zálohy dotace ESF 2010
Tvorba rezervního fondu v 2010 celkem
skutečnost
0
105 670
163 261
268 931
Použití: provozní výdaje v průběhu roku - čerpání ESF 2010
105 670
Použití rezervního fondu v 2010 celkem
105 670
Zůstatek rezervního fondu z ost. titulů k 31.12.2010
163 261
Ve Slavičíně dne: 4. 3. 2011
Zpracovala: Bc. Lenka Jordánová, účetní
Příloha: Přehled plnění schválených jmenovitých výdajů – opravy a nákupy zařízení
Základní škola Slavičín - Vlára
Schváleno
a) Drobný dlouhodobý majetek zahrnutý v návrhu příspěvku:
1. vybavení školních informačních center nábytkem
2. software
3. promítací plátno
4. žákovské lavice a židle – 1 učebna
5. ostatní vybavení dle potřeby
Celkem
b) Opravy a údržba zahrnuté v návrhu příspěvku:
1. úprava podlahy v knihovně PVC
2. malířské práce, nátěry dveří I. st., II. st., nátěry oken ŠJ
3. oprava vpustí sprchy, předláždění, umyvadlový kout
5. repase tabulí Dubno 1. stupeň
6. dokončení úpravy učebny fyziky a zatemnění
52
Skutečnost
90 000,15 000,0,40 000,45 000,190 000,-
99 640,11 460,0,12 654,107 941,231 695,-
45 000,95 000,25 000,30 000,32 000,-
44 738,106 252,80
32 101,0,0,-
7. ostatní běžné opravy a údržba dle potřeby
Celkem
c) Další požadavky (navýšení příspěvku):
xxx
d) Další jmenovité akce (příspěvek nebo z rozpočtu města):
1. Interwrite Compact (interakt. tabule s dataprojektorem)
2. oprava střechy na tělocvičně
- výměna plechové střechy vč. okapových žlabů
Použití investičního fondu organizace ke krytí části
navrhovaných výdajů na opravy a údržbu (snížení příspěvku)
Použití rezervního fondu organizace ke krytí části provozních
výdajů – na opravy (snížení příspěvku)
150 000,377 000,-
153 389,50
336 481,30
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
130 000,-
130 000,-
0,-
Další výdaje na opravy a nákupy zařízení mimo schválené položky finančního plánu
a jejich zdůvodnění:
V položce a)5 ostatní vybavení dle potřeby jsou zahrnuty nákupy učebních pomůcek, PC sestavy a 5
ks monitorů, které byly původně zamýšleny z ONIV kraje, ale po zmrazení 23% těchto prostředků
musely být převedeny do provozu.
V položce b)7 ostatní běžné opravy jsou v částce 70 tisíc zahrnuty opravy movitého majetku ŠJ –
konvektomatu, mycího stroje a el. kotle. Dále havarijní oprava vody ve školní kuchyni a izolace ve
sklepě a rovněž větší oprava osvětlení v tělocvičně. Na úpravu učebny fyziky je podán projekt.
53
XVIII. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Školní rok 2010/2011 byl rok náročný v mnoha ohledech, nicméně to byl další důležitý rok v
historii školy a lze ho celkově hodnotit jako rok úspěšný. Jeho průběh je podrobně popsán v
jednotlivých částech této výroční zprávy. Žáci školy, jejich učitelé i další zaměstnanci školy plnili
mnoho složitých pracovních úkolů, které se jim podařilo zvládat jen díky jejich zodpovědnému
přístupu.
Pokračuje velmi dobrá spolupráce školy se zřizovatelem a rodiči žáků, což chápeme jako důležitý
předpoklad pro další kvalitativní posun naší školy směrem k moderní vzdělávací instituci.
Ve výchovně vzdělávací oblasti bylo ve školním roce 2010/2011 důležitým momentem zavedení
Školního vzdělávacího programu ve 4. a 9. ročníku. ŠVP dospěl do čtvrtého roku své existence a daří
se realizovat všechny jeho hlavní úkoly.
Žákům byly v průběhu celého roku předávány nové poznatky prostřednictvím nejmodernějších
učebních pomůcek. Snažíme se rozvíjet nejen jejich schopnosti a dovednosti, ale přitom
nezapomínáme na ně všestranně výchovně působit např. i prostřednictvím důsledného dodržování
školního řádu. V závěrečném hodnocení prospělo s vyznamenáním 65 % žáků, prospělo bez
vyznamenání 35 % a neprospěl 1 žák. Až na několik výjimek lze chování žáků hodnotit jako
uspokojivé. Na I. stupni jsme aktuálně rozšířili nabídku o další Dyslektický kroužek tak, abychom
zajistili optimální péči i pro nejmladší žáky 1. a 2. tříd s vývojovými poruchami učení.
Zvláštní pozornost jsme opět věnovali žákům pátých tříd nejen naší školy, ale i spádových škol. Pro
ně i pro jejich rodiče jsme připravili několik aktivit s cílem ukázat podmínky výuky na I. a II. stupni,
vybavenost učeben i nabídku předmětů, které, podle mého názoru, mají vyšší než srovnatelnou kvalitu
s konkurencí.
Naše škola není jen institucí určena pro učení a výchovu žáků, ale je to i místo pro mnoho
zajímavých setkání a příjemných zážitků. Pro žáky jsme ve školním roce 2010/2011 připravili mnoho
exkurzí, besed, projektů a jiných programů, jezdili do divadla, na výlety, absolvovali předplavecký,
plavecký a lyžařský výcvik, adaptační a ozdravné pobyty. Prostor byl dán rovněž mnoha soutěžím
nejrůznějšího zaměření, v nichž žáci úspěšně reprezentovali svoji školu.
Pozitivně lze hodnotit pokračující spolupráci školy s ostatními organizacemi. Žáci se aktivně
zapojují do společenských a kulturních akcí ve městě (Slavičánek, mažoretky, roztleskávačky,
Maňáskový kroužek). Nejlepší odměnou je pak skutečnost, že veřejnost práci školy a její
nezastupitelné místo v životě města pozitivně vnímá. Těší nás, že se stále více rodičů o činnost školy
zajímá. Důkazem tohoto tvrzení je mimo jiné veliká návštěvnost během Dnů otevřených dveří,
Návštěvním dnu rodičů ve vyučování, konzultačním dnu připraveném učiteli a žáky s názvem Rodiče
po škole a celoškolním programu Hrátky 2011. Vážíme si vysoké návratnosti dotazníků pro rodiče
našich žáků. Je to signálem jejich přesvědčení, že jejich názory nezapadnou a připomínky budou
řešeny.
Z hlediska materiálních podmínek se škola dále výrazně zkvalitnila a to díky realizaci projektů EU
a také podpoře zřizovatele. Nejvýraznějším počinem uplynulého školního roku bylo vybudování
moderní multimediální učebny sloužící ke společným vyučovacím hodinám formou vzájemných
videokonferencí. Vznikla díky projektu s partnerskou školou Janka Kráĺa v Nové Dubnici s názvem
Hodina češtiny – hodina slovenčiny (viz. Školní projekty financované z cizích zdrojů).
Mnohé změny v oblasti zkvalitnění materiálních podmínek školy se realizovaly v závěru školního
roku a v době hlavních prázdnin. Týkaly se modernizace vybavení školy, vstupního systému pro žáky
a pracovníky školy, rekonstrukce nové učebny přírodních věd (fyziky a chemie), instalace
interaktivních systémů, obnova žákovských lavic pro žáky 1. tříd, v učebně zeměpisu a připravované
další multimediální učebně na I. stupni.
Nicméně mnohé věci se připravují a věřím, že nás v nastávajícím školním roce čeká mnoho
výrazných pozitivních změn především díky zahájení projektu EU peníze školám.
Rovněž předpokládáme, že v příštím roce bude úspěšná obnovená žádost na zateplení budovy a
výměnu části oken hlavní budovy a celé přístavby. Kontroly KHS Zlín požadují dokončení
rekonstrukce kuchyně, na kterou se zatím marně hledají prostředky, což je ale záležitost, o které se
zřizovatelem školy pravidelně jednáme.
V následujícím roce zmodernizujeme stravovací systém, abychom strávníkům a především
rodičům našich žáků umožnili komunikovat se stravovacím systémem přes internet.
54
Léta trvající požadavky našich žáků i jednání parlamentu nás nutí připravit rekonstrukci šaten a
jednat se zřizovatelem o navýšení rozpočtu ve výši 500 tisíc Kč.
V oblasti výchovně vzdělávací nás čeká v příštím roce ukončení přechodu výuky podle Školního
vzdělávacího programu ve všech ročnících, pokračování cyklu vzdělávacích akcí na zakázku i účasti
v Projektu EU peníze školám. Pokračování vlastního projektu rozvoje čtenářské gramotnosti
prostřednictvím Školních informačních center bude dál zcela ojedinělou aktivitou na úrovni
základního školství. I nadále budeme rozvíjet dobře nastartované preventivní aktivity a projekty
v oblasti environmentální výchovy jako je Ekoškola a Recyklohraní.
Uplynulý školní rok považuji za další dobrou etapu v historii školy. Mnohé se podařilo a za námi
zůstává kvalitní práce, za kterou bych chtěl všem poděkovat.
Děkuji všem institucím i jednotlivcům, kteří mají podíl na úspěšných výsledcích školního roku
2010/2011. Na závěr bych rád poděkoval pedagogickým i správním zaměstnancům za dobrou práci.
PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy
Datum zpracování zprávy: 26. 8. 2011
Výroční zpráva o činnosti školy za školní období 2010/2011 byla projednána pedagogickou radou dne
31. 8. 2011.
55
PŘÍLOHOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY
za školní období 2010/2011
OBSAH:
Minimální preventivní program
Evaluace Minimálního preventivního programu
Školní noviny
56
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
ŠKOLNÍ ROK
2010/2011
ZŠ SLAVIČÍN – VLÁRA, ŠKOLNÍ 403,
763 21 SLAVIČÍN
ZŠ Slavičín – Vlára je jedinou úplnou ZŠ na území města a je spádovou školou pro okolní
vesnice. V tomto školním roce máme 430 žáků, 21 tříd (I. stupeň 222 žáků, 11 tříd, II. stupeň – 208
žáků, 10 tříd). Nové kolektivy se vytváří kromě prvního, také v šestém ročníku, kdy přichází žáci
z okolních škol (sídlištní, vesnické malotřídky).
Primární prevenci rizikového chování realizujeme na základě dlouhodobého komplexního
minimálního preventivního programu, který je aktualizován vždy pro stávající školní rok. Program je
zaměřen na všechny žáky 1. - 9. ročníku základní školy, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně
slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem s nedostatečným prospěchem a s některými
typy specifických vývojových poruch chování.
Je nedílnou součástí života školy.
Dlouhodobé cíle MPP
-
Vytvářet pozitivní třídní klima
Zamezit náznakům a projevům šikany
Vychovávat ke zdravému životnímu stylu
Vytvářet podmínky pro smysluplné využívání volného času
Podávat žákům ucelené informace o drogách, naučit je činit odpovědná rozhodnutí
týkající se užívání drog
Systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky
Spolupracovat s rodiči
Poskytovat poradenské služby a spolupracovat se specializovanými poradenskými
zařízeními
Realizace ve školním roce 2010/2011
Primární prevence se prolíná do všech školních i mimoškolních aktivit. Vede žáky k zdravému
sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k zvládání stresů,
k dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek.
Soustavné působení na žáky je dáno především pravidelným kontaktem s třídním učitelem.
Vzhledem k tomu, že třídní učitel se žáky druhého stupně netráví tolik času, jsou součástí rozvrhu
třídnické hodiny, které se konají jednou za tři týdny. Jejich součástí jsou hry a zážitkové aktivity,
které lépe ukazují klima třídy, upozorňují na případné problémy a navazují atmosféru důvěry.
K dobrým vztahům v třídních kolektivech přispívají ozdravné pobyty, které pořádáme pro
žáky 4. a 5. ročníků.
V šestých třídách si jako hlavní úkol klademe vytvoření fungujícího kolektivu, a proto tradičně
pořádáme poznávací pobyty pro děti s názvem Šesťáci, vítejte.
Na lepší klima školy působí velmi dobře žákovský parlament (zástupci tříd 5. – 9. ročníku) vrstevnická skupina, která pozitivně působí na své spolužáky, dokáže kladnými příklady ovlivnit jejich
chování a upozornit na případné problémy, které se vyskytují ve vztazích mezi žáky, či mezi žáky a
učiteli a zároveň se podílí na organizaci mnoha aktivit.
57
Dále organizujeme v průběhu celého školního roku mnoho aktivit, některé sami, jiné ve
spolupráci s různými institucemi. Jejich ucelený přehled je součástí MPP (viz. Příloha č.1 – Plán akcí
na podporu prevence).
Personální zajištění
ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE
Koordinuje vytvoření a realizaci MPP. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence,
navrhuje jim vhodné metodické materiály k prostudování, pravidelně je seznamuje s průběžným
plněním MPP a připravovanými akcemi. Sleduje rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů,
navrhuje cílená opatření. V konzultačních hodinách a v případě potřeby je k dispozici žákům či
rodičům a pomáhá řešit jejich problémy. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární
prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole,
dokumentuje průběh preventivní práce školy. Je členkou výchovné komise a širšího vedení školy.
Vede žákovský parlament.
Výchovní poradci
Na škole působí tři. Nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech.
Zaměřují se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji. Učitelé informují výchovné poradce o
potížích žáka, náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci. Výchovní poradci navrhují
opatření, vedou individuální konzultace s dětmi i rodiči, informují o možnostech odborné péče a další
pomoci. Jednají se sociálním odborem. Konzultují problémy s odbornými pracovišti – SPC, PPP. Jsou
členy výchovné komise a širšího vedení školy.
ŘEDITEL ŠKOLY
Sleduje efektivitu prevence rizikového chování a problémy v kontextu celé školy, provádí
personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. V případě potřeby svolává
výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě. Řeší problematiku
prevence ve spolupráci se zřizovatelem, Policií ČR a městskou policií. Iniciuje opatření k posílení
dodržování zákonů směrem k mladistvým na území města.
TŘÍDNÍ UČITELÉ
Motivují žáky k dodržování vnitřních pravidel třídy – třídní smlouva. Podporují rozvoj
pozitivních sociálních vztahů mezi žáky třídy. Diagnostikují vztahy ve třídě. Získávají a udržují si
přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a jejich rodinném zázemí. Jsou v kontaktu s rodiči
žáků své třídy. Zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy.
OSTATNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností,
učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku
žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují
případné problémy, navrhují opatření.
Spolupráce s ostatními organizacemi
Během školního roku je zajištěna spolupráce a osobní kontakty metodičky prevence či
výchovných poradců s následujícími institucemi:
58
Poradenské centrum R-Ego Slavičín
organizování besed pro žáky a vedení zážitkových a výcvikových skupin v jednotlivých třídách
Pedagogicko – psychologická poradna ve Zlíně
spolupráce s okresní metodičkou prevence, diagnostikování problémových žáků
Policie ČR (obvodní oddělení Slavičín, preventivní informační skupina, specialista OŘ PČR)
besedy, přednášky, ukázkové akce, spolupráce s vedením školy
Městský úřad ve Slavičíně, Městská policie Slavičín
upozorňování na krizové jevy ve městě, jednání o dohledu na kritických místech, o kontrole nad
zneužíváním alkoholu a návykových látek u nezletilých
Městský úřad Luhačovice – odd. sociálně - právní ochrany dětí
řešení výchovných problémů
DDM Slavičín
prostřednictvím školního rozhlasu a nástěnek propagace akcí DDM (např. Světluška, Běh Terryho
Foxe)
Nadace Jana Pivečky Slavičín
zapojení do projektů organizovaných touto nadací
Další instituce ve Zlíně zabývající se protidrogovou prevencí, s kterými spolupracujeme
KÚ Zlín odbor školství, mládeže a sportu - PhDr. Jarmila Peterková
Střediskem výchovné péče Domek – konzultace o možnostech umístění v zařízení
SPC Zlín – pravidelná spolupráce s vyučujícími postižených žáků
Příloha 1 – Plán akcí na podporu prevence ve šk. roce 2010/2011
Příloha 2 – Krizový plán
Ve Slavičíně dne 30. 9. 2010
Vypracovala: Mgr. Gabriela Šuráňová
metodička prevence
59
Příloha 1 - Plán akcí na podporu prevence ve školním roce 2010/2011
ZÁŘÍ
Cílová skupina
Akce
žáci -4. ročník
Ozdravný pobyt Jelenovská - 3 dny
žáci -5. ročník
Ozdravný pobyt Soláň - 3 dny
žáci - 6. ročník
Šesťáci vítejte - seznamovací pobyt - 2 dny RZ Hájenka Brumov-Bylnice
žáci - 6. ročník
Školní klub se představuje… - beseda o činnosti ŠK
žáci 1. a 6. ročník
ŠIC se představuje – besedy o činnosti školního informačního centra
žáci
Žákovský parlament - úvodní schůzka
žáci
Den, kdy svítí Světlušky – humanitární sbírka
žáci 8. A
Chceme pomáhat – 2. ročník projektu NJP
děti - družina
Jízda zručnosti
rodiče, děti
Drakiáda – akce školní družiny
rodiče
Třídní schůzky 5. a 6. ročník
ŘÍJEN
žáci - 4. ročník
Dopravní výchova - dopravní hřiště Malenovice
žáci - 9. ročník
Taneční
žáci
žáci 5. – 9. ročník
Škola je fajn místo - pobyt žákovského parlamentu - 2 dny
TOP třída – vyhlášení celoroční soutěže o nejútulnější třídu – žákovský
parlament
žáci 5. – 9. ročník
Čtení bez mučení – akce ŠIC
děti - družina
BESIP – beseda s městskou policií
rodiče a žáci
Školní noviny - 1. číslo
rodiče
Třídní schůzky 1. - 4. r., 7. - 9. r.
pedagogové
Seznámení s aktualizovaným MPP
LISTOPAD
žáci - 2. a 6. ročník
Hasík – 1. část projektu HZS Zlín
žáci - 3. ročník
Příběhy Bárky a Klárky - beseda R-Ego
žáci - 5. ročník
Tvořivé dílny
žáci - 6. ročník
Slavičínský vorvaň – akce školního klubu a žák. parlamentu
žáci - 9. ročník
Příběhy bezpráví - projekt Jeden svět na školách
žáci - 9. ročník
žáci 5. – 9. ročník
Taneční
Adopce na dálku – příspěvky na adoptovaného chlapce Ibrahima – žák.
parlament
žáci 1. – 9. ročník
Děti dětem – dárcovská sbírka dětských knih pro DD Smolina
žáci
Žákovský parlament - schůzka
děti - družina
Pětiboj
děti - družina
Noc ve školní družině
60
PROSINEC
žáci - 2. ročník
Vánoce na Valašsku - Valašská Kosenka
žáci 2. a 6. ročník
Hasík – 2. část projektu HZS Zlín
žáci 1. – 4. ročník
Čertoviny – akce školní družiny
žáci - 7. ročník
Život s handicapem - beseda s handicapovaným
žáci - 9. ročník
Taneční – ukončení kurzu Závěrečnou
žáci 5. – 9. ročník
Mikulášská nadílka – akce žák. parlamentu
žáci
Žákovský parlament - schůzka
LEDEN
žáci – 5. ročník
Páťákiáda
žáci - 6. ročník
Já a lidé okolo mě – beseda R-Ego
žáci – 7. ročník
Lyžařský výcvik
žáci - 8. ročník
Kudy vede cesta ke zdravé výživě - projekt
žáci - 9. ročník
Holocaust - projekt
žáci
Žákovský parlament - schůzka
děti - družina
Branný závod hlídek
pedagogové
Informace o průběžném plnění MPP
rodiče
Třídní schůzky
ÚNOR
žáci -2. ročník
Policista je náš kamarád – beseda Policie ČR
žáci - 4. ročník
Dopravní výchova - přednášky a testy
žáci - 5. ročník
Bezpečné chování – beseda Policie ČR
žáci - 7. ročník
První pomoc teoreticky i prakticky - projekt
žáci - 8. ročník
Trestná činnost mládeže a páchaná na ní-beseda Policie ČR
žáci 5. – 9. ročník
Turnaj v páce – žák. parlament
žáci
Žákovský parlament - schůzka
BŘEZEN
žáci - 6. ročník
Slavičín naše město - projektový den
žáci - 9. ročník
První pomoc v praxi
žáci 6. – 9. ročník
Zlatý Ámos – anketa – žák. parlament
žáci
Žákovský parlament - schůzka
děti - družina
Prohlídka hasičské stanice
rodiče a žáci
Školní noviny - 2. číslo
rodiče
Návštěvní den pro rodiče - I. stupeň
DUBEN
žáci - 5. ročník
První pomoc - nácvik na soutěž Helpík
žáci - 7. ročník
Můj život bez drog – beseda s vyléčeným narkomanem
61
žáci 6. – 9. ročník
Turnaj ve vybíjené – žák. parlament
žáci
Žákovský parlament - schůzka
pedagogové
Třičtvrtěletní pedagogická rada
KVĚTEN
žáci - 4. roč ník
Dopravní výchova - hřiště Malenovice
žáci - 5. ročník
Helpík - soutěž v první pomoci
žáci - 6. ročník
Normální je nekouřit - projekt
žáci - 7. ročník
Slavičínské osobnosti čtou dětem – akce ŠIC
žáci - 8. ročník
Čím budu - ÚP Zlín
žáci 8. A
Chceme pomáhat – ukončení projektu
žáci 1.-9. ročník
Oslava Dne dětí
žáci
Žákovský parlament - schůzka
rodiče
Třídní schůzky
ČERVEN
žáci - 8. ročník
Lidská sexualita – beseda s gynekologem
žáci 5. – 9. ročník
TOP třída – ukončení celoroční soutěže
žáci
Žákovský parlament - schůzka
děti - družina
Leží tam v oboře… - beseda o ochraně zdraví
rodiče a žáci
Školní noviny - 3. číslo
pedagogové
Pedagogická rada
62
PŘÍLOHA - 2
PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
ZŠ SLAVIČÍN – VLÁRA, ŠKOLNÍ 403,
763 21 SLAVIČÍN
Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo
zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných útocích.
Mezi základní formy patří:
1. Fyzická šikana
2. Psychická šikana – útoky slovní i prostřednictvím elektronické komunikace tzv.
kyberšikana
3. Smíšená šikana
Naší snahou je vytvořit ve škole pozitivní třídní klima, kde panuje vzájemná důvěra mezi učiteli a
žáky a otevřeně se hovoří o problémech, a zamezit náznakům i projevům šikany. Žáci jsou vedeni
k tomu, aby se v případě problémů svých či spolužáků obraceli na třídní učitele, metodičku prevence,
využívali schránky důvěry. Mají zajištěnou naprostou důvěrnost a anonymitu při řešení problému.
Učitelé ve své práci trvale usilují o vytvoření bezpečného prostředí pro všechny, za tím účelem:
­ vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy,
­ uplatňují spolupráci mezi dětmi a jejich vzájemný respekt,
­ rozvíjí jednání v souladu s právními normami s důrazem na právní odpovědnost jedince,
­ věnují zvýšenou pozornost žákům, kteří se na základě jejich znalostí a zkušeností jeví jako
vhodné objekty k šikanování,
­ věnují zvýšenou pozornost kritickým prostorům, kde může docházet k šikaně,
­ v případě podezření na šikanu ihned problém řeší podle krizového plánu,
­ seznámí se s charakteristikou šikanování a projevy šikanování,
­ zajistí dodržování školního řádu, kde jsou stanovena pravidla chovaní a sankce za jejich
porušení,
­ mají-li podezření na šikanování informují okamžitě třídního učitele a metodičku prevence.
­
­
­
Třídní učitelé:
vytváří dobré vztahy uvnitř třídního kolektivu, zabývají se vztahy v třídním kolektivu,
informují rodiče o podezření na šikanování, o výsledcích vyšetřování šikany,
věnují pozornost těmto jevům na pravidelných třídnických hodinách a snaží se šikaně
předcházet.
I. POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ POČÁTEČNÍCH STÁDIÍ ŠIKANOVÁNÍ
V tomto případě řeší škola problém sama.
Třídní učitel soustavně monitoruje společně s ostatními učiteli chování žáků. Každý z vyučujících,
který má podezření na nezdravé vztahy v třídním kolektivu či na šikanování, je povinen tuto
záležitost neprodleně sdělit třídnímu učiteli.
63
Nezdravé vztahy v třídním kolektivu řeší třídní učitel spolu s třídou na třídnických hodinách,
v případě potřeby požádá o pomoc metodičku prevence.
V případě podezření na šikanu řeší věc třídní učitel s metodičkou prevence a o případu je
informován ředitel školy.
Postup řešení:
1. Rozhovor s těmi, kdo na šikanu upozornili.
2. Vyhledání svědků a rozhovor s nimi.
3. Rozhovor s obětí, případné zajištění její ochrany. Je potřeba zjistit – kde a kdy k šikaně
dochází, jakou formou, jak dlouho situace trvá, proč oběti ubližovali, přesně určit agresory.
4. Rozhovory s jednotlivými agresory, případně konfrontace mezi nimi.
5. Individuální schůzky s rodiči.
Rodiče oběti informovat o řešení situace, závěrech a trestech pro viníky (třídní učitel,
metodička prevence).
Rodiče agresorů informovat o řešení situace, závěrech a trestech pro viníky, případně
doporučit vyšetření dětí (PPP, SVP).
Toto jednání probíhá za účasti výchovné komise (zástupce vedení školy, třídní učitel, metodička
prevence, popř. výchovný poradce) a je z něj napsán zápis, který rodiče podepíší. Tresty jsou
udělovány v souladu se školním řádem: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka
ředitele školy, snížená známka z chování.
Po dořešení případu:
1. Proběhne ve třídě třídnická hodina za přítomnosti třídního učitele a metodičky prevence, kde
jsou žáci seznámeni se situací a přijatými opatřeními.
2. V případě nutnosti je svolána mimořádná třídní schůzka, kde jsou se situací a jejím řešením
seznámeni rodiče žáků.
3. S celou situací a jejím řešením jsou seznámeni všichni vyučující. Třídní učitelé ostatních tříd
využijí toto téma k diskusi při třídnických hodinách.
II. POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ POKROČILÉ ŠIKANY
V tomto případě řeší škola problém spolu se specializovanými institucemi a Policií ČR.
Postup řešení:
1. Okamžitá ochrana oběti – zamezení styku s agresory, případně poskytnutí lékařského ošetření.
2. Jasná a rychlá domluva učitelů na spolupráci a postupu vyšetřování, podání informace
rodičům oběti.
3. Zabránění křivé výpovědi agresorů.
4. Nahlášení případu Policii ČR. Vyšetřování je prováděno v souladu s Policií ČR.
5. Škola spolupracuje s PPP – pomoc oběti, SVP a OSPOD.
6. Individuální schůzky s rodiči ( pravidla viz. I.)
Ředitel školy může využít další opatření:
­ Doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP.
­ Podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně
k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním
do diagnostického ústavu.
Po dořešení případu platí stejná pravidla jako v I.
Při celém vyšetřování a následných krocích musí mít všichni zúčastnění na mysli ochranu oběti
(nesdělují informace, které by mohly oběť šikany dále poškodit, v případě přesunů žáků do jiných tříd
je respektováno přání oběti, atd).
64
EVALUACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
ZŠ SLAVIČÍN – VLÁRA, ŠKOLNÍ 403, 763 21 SLAVIČÍN
Primární prevence rizikového chování byla realizována na základě dlouhodobého komplexního
Minimálního preventivního programu, který byl aktualizován pro školní rok 2010/2011. Ten se
promítl do veškerého dění ve škole a působil na všechny žáky, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze
sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí. Respektoval jejich věk a osobnostní
zvláštnosti. Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem jej vypracovala metodička
prevence, která vedla jeho realizaci a koordinovala jeho naplňování. Na samotné realizaci se podíleli
všichni zaměstnanci školy.
Program naplňoval všechny vytyčené cíle. Probíhal pravidelným působením na žáky v denním
styku ve vyučování i na školních akcích a dalšími aktivitami. Jednalo se o besedy, přednášky,
pobytové akce, projekty, výstavy, aktivity žákovského parlamentu, vzdělávání pedagogů. Jejich výčet
je uveden v příloze. Zaměřil se také na rodiče prostřednictvím informací na třídních schůzkách, ve
Školních novinách a na webových stránkách školy. Vedl žáky k sebevědomí, správnému
sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své
problémy bez pomoci návykových látek.
Mezi nové a inovované aktivity patřily besedy s Policií ČR s tématy Policista je náš kamarád,
Bezpečný internet, Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži (2., 5. a 8. ročník), jejichž cílem je
působit na děti po dobu celé školní docházky. Poprvé proběhla beseda s pracovníky humanitární
organizace ADRA spojená s výstavou o její práci. Zapojili jsme se do soutěže Rubikon zaměřené na
znalost zákonů a vedoucí žáky k uvážlivému rozhodování. Účastnili jsme se projektu Síla lidskosti
připomínajícího Nicolase Wintona. Druhým rokem pokračovalo zapojení třídy 8. A do projektu
Nadace Jana Pivečky Chceme pomáhat. Žáci své práce úspěšně obhájili před komisí a následně
realizovali vlastní projekt Boj proti kouření zaměřený na děti z mateřských škol a nižších ročníků
základní školy. Třída 7. A se zapojila do projektu Klíčový rok pořádaného o.s. Prázdninová škola
Lipnice. Žáci absolvovali týdenní zážitkový kurz, na který naváže ve školním roce 2011/2012 tvorba
jejich vlastních projektů se sociální tématikou.
Velmi pozitivně působil na klima školy dobře fungující žákovský parlament, který svou
činnost obohatil o pravidelné relace ve školním rozhlase, připravil videokonferenci pro partnerskou
školu v Nové Dubnici, nově zorganizoval turnaj ve vybíjené a vyhlásil soutěž o logo parlamentu.
Mimořádná pozornost byla věnována vztahům mezi žáky a prevenci šikany. Byly řešeny tři
případy s podezřením na kyberšikanu. Ta se ani v jednom případě neprokázala. Po prošetření a
rozhovorech se zúčastněnými se situace ve třídě uklidnila díky trvalé práci třídní učitelky na zlepšení
vztahů mezi žáky v této třídě. Čtyřikrát zasedala výchovná komise, která se opakovaně zabývala
záškoláctvím dvou žákyň II. stupně. V obou případech jsme úzce spolupracovali s oddělením sociálněprávní ochrany dětí v Luhačovicích.
Metodička prevence se účastnila Krajské konference k prevenci, semináře Třída je můj tým a
Konference žákovských parlamentů v Olomouci. Na pedagogických radách průběžně informovala o
realizovaných i připravovaných aktivitách a předávala informace ze vzdělávacích akcí.
Minimální preventivní program pro školní rok 2010/2011 se podařilo realizovat díky
kladnému přístupu vedení školy i všech pedagogických pracovníků.
Ve Slavičíně 23. 9. 2011
Mgr. Gabriela Šuráňová
metodička prevence
65
Uskutečněné akce na podporu prevence 2010/2011
ZÁŘÍ
Cílová skupina
Akce
počet
žáci - 4. ročník
Ozdravný pobyt
37
žáci - 5. ročník
Ozdravný pobyt
62
žáci - 6. ročník
Šesťáci vítejte - seznamovací pobyt
41
žáci - 6. ročník
Školní klub se představuje… - beseda o činnosti ŠK
44
žáci
Den, kdy svítí Světlušky (vybráno 4 500,-Kč)
žáci
Žákovský parlament - úvodní schůzka
28
žáci 8. a 9.ročník
Jazykový pobyt Anglie
28
rodiče
Třídní schůzky 5. a 6. ročník
ŘÍJEN
žáci - 4. ročník
Dopravní výchova - dopravní hřiště Malenovice
37
žáci - 9. ročník
žáci
Taneční
Škola je fajn místo - pobyt žákovského parlamentu 2 dny
Luhačovice
29
rodiče a žáci
Školní noviny - 1. číslo
rodiče
Třídní schůzky 1. - 4. r., 7. - 9. r.
LISTOPAD
žáci - 2. ročník
Hasík – 1. část
40
žáci – 3. a 4. ročník
Paraolympiáda
79
žáci - 6. ročník
Hasík – 1. část
44
žáci - 6. ročník
Slavičínský vorvaň
28
žáci - 9. ročník
Příběhy bezpráví – Ztráta tradice
56
žáci - 9. ročník
Taneční
žáci
Žákovský parlament
28
rodiče žáků 5.roč.
Buďte s námi po škole – ukázková hodina
58
rodiče
Konzultační den
PROSINEC
žáci - 2. ročník
Vánoce na Valašsku - Val. Kosenka
40
žáci – 2. ročník
Hasík – 2. část
40
žáci – 6. ročník
Hasík – 2. část
44
žáci - 7. ročník
Život s handicapem - beseda s handicapovaným
54
žáci - 9. ročník
Taneční - závěrečná
žáci
Žákovský parlament
29
66
LEDEN
žáci – 5. ročník
Páťákiáda
62
žáci – 7. ročník
Lyžařský výcvik
40
žáci - 8. ročník
Kudy vede cesta ke zdravé výživě - projekt
54
žáci – 8. A
Chceme pomáhat – obhajoba projektů
19
žáci – 1. – 5. ročník
Besedy s Městskou policií
222
žáci
Žákovský parlament
28
rodiče
Třídní schůzky
ÚNOR
žáci - 2. ročník
Policista je náš kamarád –Policie ČR
40
žáci – 4. ročník
Životní styl- R-Ego
37
žáci - 5. ročník
Bezpečný internet – Policie ČR
62
žáci – 6. ročník
Já a lidé okolo mě – R-Ego
44
žáci - 7. ročník
První pomoc teoreticky i prakticky - projekt
54
žáci – 8. ročník
Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži
54
žáci – 9. ročník
Holocaust – tragické osudy
56
žáci 8. a 9. ročník
Třídní kola - Rubikon
110
žáci
Žákovský parlament
29
BŘEZEN
žáci – 8. a 9. ročník
Rubikon – školní kolo
110
žáci - 9. ročník
První pomoc v praxi
56
žáci - 6. – 9. ročník
Síla lidskosti
208
žáci - 8. a 9. ročník
Oblastní kolo Rubikon
45
žáci
Žákovský parlament
29
žáci
Prezentace školy ŽP
15
rodiče a žáci
Školní noviny - 2. číslo
rodiče
Návštěvní den pro rodiče - I. stupeň
pedagogové
Agrese, krize a možnosti jejich řešení-seminář
DUBEN
žáci - 4. ročník
Velikonoce u nás a jinde
37
žáci - 5. ročník
První pomoc - nácvik na soutěž Helpík
62
žáci – 6. ročník
Slavičín – naše město
44
žáci - 7. ročník
Můj život bez drog - beseda
54
žáci – 8. ročník
ADRA se představuje
54
žáci – 6. – 9. ročník
Prohlídka výstavy ADRA
208
žáci
Žákovský parlament
29
KVĚTEN
67
žáci – 4. ročník
Dopravní výchova – hřiště Malenovice
37
žáci – 5. ročník
Helpík – soutěž v první pomoci
18
žáci – 6. ročník
Normální je nekouřit – projekt
44
žáci – 8. ročník
Plánované rodičovství
54
žáci - 9. ročník
Dopravní policie
56
žáci
Žákovský parlament
29
pedagogové
Dvoudenní seminář
rodiče
Třídní schůzky
ČERVEN
žáci - 7. A
Klíčový rok – týdenní zážitkový pobyt
26
žáci - 8. A
Chceme pomáhat- realizace projektu
8
žáci
Den s Policií ČR a IZS
400
žáci
Žákovský parlament
29
rodiče a žáci
Školní noviny – 3. číslo
68
Download

VZ10_11 - Základní škola Vlára Slavičín