International Clinical Research Center
Vybrané technologické vybavení
FNUSA – ICRC využitelné pro
smluvní výzkum nejen v oblasti
ZP
Pavel Leinveber
Platforma biomedicínského inženýrství ICRC
4. Partnerské fórum
Brno, 23.4 2014
Platforma biomedicínského
inženýrství - BME
 Platforma podporující výzkumné týmy z technického v rámci
technické oblasti akvizice a analýzy biologických signálů a data
management.
 Kardiologie – diagnostika srdečních onemocnění, hemodynamika
a srdeční rytmus, vlastnosti kardiovaskulárního systému, atd.
 Neurologie - zpracování signálů v oblasti vysokofrekvenčních
oscilací EEG (epilepsie) a prostorového šíření signálu v mozku.
 Spolupráce s: ÚPT AVČR, MU, FNB, CEITEC, Mayo Clinic, St.
George’s University of London, Einstein Medical Center in
Philadelphia, atd.
ICRC
 Vědecko-výzkumné centrum zaměřující se na hledání nových
metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou
diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a
neurologických onemocnění.
 Velmi těsné propojení lékařského výzkumu s klinickou péčí
 Spolupráce s průmyslem
– Výzkumné projety vyžadující spolupráci akademického a průmyslového
sektoru
– Rychlejší přenos výsledků výzkumu do praxe
– Příjmy ze smluvního výzkumu na podporu vlastního výzkumu a dalšího
rozvoje FNUSA-ICRC
Smluvní výzkum
 Realizace zakázek využívajících technologického zázemí a kapacit
výzkumných týmů FNUSA-ICRC na základě objednávky třetí strany
– Nabídka využití unikátního technologického vybavení.
– Nabídka využití kapacity zkušených výzkumných týmů.
 Realizace zakázek v souladu s platnými národními a
mezinárodními doporučeními a standardy, v souladu s etickými
principy, pravidly pro nakládání s duševním vlastnictvím a
politikou prevence střetu zájmu platnými ve FNUSA-ICRC.
 Oddělení klinických studií FNUSA-ICRC – primární kontaktní místo
pro oblast klinického hodnocení.
Animální centrum
 Určeno pro základní a pre-klinický výzkum.
 Prostory v univerzitním kampusu VFU Brno.
 Díky úzké součinnosti s VFU Brno:
– Zajištění potřebných povolení pro práci se zvířaty.
– Vyškolený odborný personál včetně anestézie, chirurgie, endoskopie a
patologie.
– Možnost dlouhodobého ustájení – chronické pokusy, follow-up
 Lékaři a další personál VFU a FNUSA-ICRC jsou zkušení v obsluze
přístrojů a provádění animálních projektů.
 Zasmluvnění -> projekt pokusu + etická komise -> provedení ->
vyhodnocení
Vybavení animálního centra
 Elektrofyziologický sál včetně nejmodernějšího vybavení
– Angiolinka Siemens Axiom Artis
– Vzdálená magnetická navigace
Niobe Epoch, Odyssey systém
– EP systém (Prucka),
– 3D navigace (Carto 3 RMT)
– Stimulace, RF a Kryo ablace
– Speciální akviziční systém MI3
– UZV, OCT
– Anestezie
Vybavení animálního centra
 Magnetická rezonance GE Signa HDx 1,5T
– MR kompatibilní anestézie
– MR kompatibilní hemodynamický monitor
Vybavení animálního centra
 Operační sál včetně chirurgického vybavení a anestézie
 Laparoskopický a endoskopický systém
 Ultrazvukový systém
 Balónková kontrapulzace
 Mrazáky pro skladování biologických vzorků
 Diagnostická laboratoř klinické patologie
 Klece pro kočky, psy, králíky, myši
 Sterilizace
Animální centrum –> FNUSA-ICRC
 Technologické vybavení v animálním centru – velmi podobné
vybavení ve FNUSA-ICRC
 Praktické zkušenosti kardiologů a technických pracovníků
FNUSA-ICRC s animálními pokusy
– Možnost přechodu do humánní medicíny se stejným týmem zejména v
oblasti intervenční kardiologie, srdeční elektrofyziologie, kardiochirurgie
a zobrazovacích modalit (UZV, MRI).
Vybrané technologické celky
FNUSA-ICRC
 Klinicko-výzkumné provozy
– Elektrofyziologické katetrizační sály
– Intervenční kardiologické sály
– Ultrazvuková laboratoř
– Funkční diagnostika
– Spánkové laboratoře
 Výzkumné provozy
– Flexibilní laboratoře
– Laboratoře pro velmi přesná měření (HiSeM)
Flexibilní laboratoře FNUSA-ICRC
 Komplexní laboratoře pro neinvazivní a
mini-invazivní protokoly
 1x Faradayova klec, 2x jednoduché odstínění,
speciální elektroinstalace, 2x ovladovna
Flexibilní laboratoře FNUSA-ICRC
 Různě nastavitelný systém přístrojů dle požadovaného projektu
 Vybavení zejména pro kardiální, vaskulární a neuro diagnostiku
 Speciální „custom made“ akviziční systém pro experimentální
neuro-kardio elektrofyziologii (ANNAlab MI3) pro
synchronizované nahrávání různých biologických signálů
 Hemodynamický monitor – EKG, invazivní krevní tlak, srdeční
výdej, SvO2, CO2, výměnu krevních plynů (VO2, VCO2), atd.
 Plně vybavený kardiologický ultrazvukový přístroj
 Celotělová pletysmografie
 Task force monitor
 další
HiSeM laboratoře FNUSA-ICRC
 Laboratoře pro diagnostické měření velmi
slabých biologických signálů
 2 podzemní podlaží, pod hladinou spodní vody
 2x Faradayova klec, ovladovna
 Speciální elektroinstalace
HiSeM laboratoře FNUSA-ICRC
 Faradayova klec (MR Schutztechnik, Dieburg)
 Stínění elektrické i magnetické složky již od nízkých frekvencí:
0,1Hz
1Hz
10Hz
50Hz
>100Hz
30dB
50dB
70dB
80dB
90dB
 Velmi čisté prostředí z
hlediska elmag. vln
HiSeM laboratoře FNUSA-ICRC
 Speciální „custom made“ akviziční systém pro
experimentální neuro-kardio elektrofyziologii
(ANNAlab MI3)
–
–
–
–
–
–
Akvizice až 192 kanálů různých biologických signálů
24 bit rozlišení, velká dynamika záznamu signálů
Vzorkování až 50kHz/kanál
Synchronizace videa a zvuku a externích zařízení
Bateriové napájení, optické oddělení
Speciální SW vybavení pro rychlé analýzy
HiSeM laboratoře FNUSA-ICRC
 Další vybavení podobné Flexibilním laboratořím
 Systém ANNAlab ve spojení s FC umožňuje měřit signály
kvalitativně na mnohem vyšší úrovni než je v tuto chvíli běžné
 Ojedinělé prostory v ČR i v Evropě
Spánkové laboratoře FNUSA-ICRC
 Zaměření na vztah ke kardiovaskulárním
chorobám
 4 spánkové laboratoře + ovladovna
 Řešené jako nadstandardní pokoje
 Nejmodernější PSG systémy
– Compumedics Grael
 Systémy s pozitivním přetlakem - ResMed
 Kompletně vybavené laboratoře
 Audio-video technika – dohled pacienta
Technologie před uvedením do
provozu
 CT - Philips Brilliance iCT
– Připraveno k využití
 MRI - Philips Ingenia 1,5T
- stavební úpravy
 Klinicko-farmakologická jednotka
– Vývoj nových léčiv a ZP
– Určena zejména pro fázi I.
– 5 lůžek stylu JIP včetně kompletního zázemí
ICRC – Biomedicínské inženýrství
Děkuji Vám za
pozornost.
Ing. Pavel Leinveber
Koordinátor BME
[email protected]
Tel: + 420 543 185 175
Cell: + 420 734 524 537
St. Anne´s University Hospital Brno
International Clinical Research Center
Pekařská 53
656 91 Brno
Czech Republic
www.fnusa-icrc.org
Download

Ing. Pavel Leinveber