ODHAD OBVYKLÉ CENY
číslo 4914-29/14
NEMOVITOST:
Katastrální údaje :
Adresa nemovitosti:
rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.St.89 a parc.č.170/10
Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev
Hořátev, 289 13
OBJEDNATEL :
Adresa objednatele:
Exekutorský úřad Praha 3, Mgr. Jan Vedral-soudní exekutor
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
ZHOTOVITEL :
Adresa zhotovitele:
Pavel Schaller
U Lesa 179, 251 01 Říčany, Pacov
IČ: 10219111
telefon: 602 354574
ÚČEL OCENĚNÍ:
Exekuční řízení sp.zn.140 EX 00194/13-080 (ocenění stávajícího stavu)
OBVYKLÁ CENA
Datum místního šetření:
Počet stran:
18
e-mail:
[email protected]
stran
V Říčanech, dne 22.4.2014
2 676 600 Kč
16.4.2014
Stav ke dni :
Počet příloh: 0
Pavel Schaller
16.4.2014
Počet vyhotovení: 3
NÁLEZ
Přehled podkladů
- výpis z katastru nemovitostí
- snímek pozemkové mapy
- informace od vlastníka nebylo možné získat
- venkovní prohlídka na místě
- ocenění nemovitosti dostupnými pomůckami
Parcelní číslo: st. 89
Obec: Hořátev [537152]
Katastrální území:
Hořátev [645028]
Číslo LV:
617
Výměra [m2]: 753
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba
Budova s číslem popisným: Hořátev [45021]; č.p. 81; objekt k bydlení
Stavba stojí na pozemku:
p.č. st. 89
Stavební objekt:
č.p. 81
Adresní místa:
č.p. 81
Sousední parcely
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
SJM Rokos Lubomír a Rokosová Lenka, č.p. 81, 28913 Hořátev
Parcelní číslo: 170/10
Obec: Hořátev [537152]
Katastrální území:
Hořátev [645028]
Číslo LV:
617
Výměra [m2]: 595
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:
zahrada
SOUČASNÝ STAV
Okolí:
Přípojky:
veř. / vl.
BUDOUCÍ STAV
ý bytová zóna
¨ průmyslová zóna Okolí :
¨ ostatní
¨ nákupní zóna
¨ / ¨ voda ¨ / ¨ kanalizace ¨ / ¨ plyn
Přípojky:
¨ / ¨ elektro
¨ telefon
veř / vl.
¨ bytová zóna
¨ průmyslová zóna
¨ ostatní
¨ nákupní zóna
¨ / ¨ voda ¨ / ¨ kanalizace ¨ / ¨ plyn
¨ / ¨ elektro
¨ telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):
ý MHD
¨ železnice
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):
ý dálnice/silnice I. tř
Poloha v obci:
širší centrum - zástavba RD
ý zpevněná komunikace¨ nezpevněná komunikace
Přístup k pozemku
RIZIKA
-2-
¨ autobus
¨ silnice II.,III.tř
Rizika spojená s právním stavem nemovitosti:
ý Nemovitost je řádně zapsána v katastru
¨
nemovitostí
ý Stav stavby umožňuje podpis zástavní
¨
smlouvy (vznikla věc)
ý Skutečné užívání stavby není v rozporu s její ¨
kolaudací
ý Přístup k nemovitosti přímo z veřejné
¨
komunikace je zajištěn
Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou
ý Nemovitost není situována v záplavovém
¨
území
Věcná břemena a obdobná zatížení: nejsou
Nemovitost není řádně zapsána v katastru
nemovitostí
Stav stavby neumožňuje podpis zástavní
smlouvy
Skutečné užívání stavby je v rozporu s její
kolaudací
Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z
veřejné komunikace
Nemovitost situována v záplavovém území
Ostatní rizika: nejsou
OBSAH
Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu
1. Ocenění staveb
1.1 Obytná část
1.2 Vedlejší stavby
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
Obsah tržního ocenění majetku
1. Porovnávací ocenění
1.1 Nemovitost čp.81
OCENĚNÍ
Ocenění prováděné podle cenového předpisu
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č.
121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb.,
č. 340/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.
1. Ocenění staveb
1.1 Obytná část
Jedná se o bývalé zemědělské stavení. V obytné části je chodba, kuchyň, 4 pokoje, koupelna a
WC.
Vytápění ústřední na tuhá paliva, zdroj vody z vlastní studny (možnost napojení na veřejný
vodovod)
kanalizace je svedena do veřejného řádu. Dům je po částečné rekonstrukci. Byly provedeny nové
-3-
elektrické rozvody, vnitřní omítky a podlahy. Na obytnou část navazuje bývalá stodola, která nyní
slouží jako garáž a dílna.
Celkově je dům udržovaný v dobrém technickém stavu.
Zatřídění pro potřeby ocenění
Typ objektu:
Poloha objektu:
Stáří stavby:
Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 24):
Rodinný dům § 35 porovnávací metoda
Středočeský kraj, obec do 2 000 obyvatel
80 let
3 504,- Kč/m3
Zastavěné plochy a výšky podlaží
1.NP:
Název podlaží
1.NP:
175,16 m 2
=
Zastavěná plocha
175,16 m 2
Konstrukční výška
2,70 m
Obestavěný prostor
1.NP:
(175,16)*(2,70)
zastřešení:
175,16*0,80+175,16*3,50/2
Obestavěný prostor - celkem:
472,93 m 3
446,66 m 3
919,59 m3
=
=
=
Podlažnost:
Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží:
Zastavěná plocha všech podlaží:
Podlažnost:
ZP / ZP1 = 1,00
175,16 m 2
175,16 m 2
ZP1 =
ZP =
Výpočet indexu cenového porovnání
Index vybavení
Název znaku
0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny
zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou
1. Druh stavby - samostatný rodinný dům
2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo
3. Tloušťka obvod. stěn - 45 c m
4. Podlažnost - hodnota 1
5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, napoj. na
veřej. kanal. nebo domovní čistírna
6. Způsob vytápění stavby - ústřední, etážové, dálkové
7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení
8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení
9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení
10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb
nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m 2
11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem
12. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu
-4-
č.
I
Vi
typ A
III
III
II
III
IV
0,00
0,00
0,00
0,02
0,04
III
III
I
III
II
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
III
0,01
0,00
13. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou –
(předpoklad provedení menších stavebních úprav)
Koeficient pro stáří 80 let:
s = 1 - 0,005 * 80 = 0,60
III
0,85
č.
I
Pi
0,00
I
0,00
I
I
I
0,00
0,00
1,00
č.
I
Pi
1,03
I
0,00
I
I
0,00
0,00
I
0,00
I
0,00
I
0,00
I
0,00
I
I
I
0,00
0,00
0,00
12
Index vybavení I V = (1 + S Vi) * V13 * 0,60 = 0,546
i=1
Index trhu s nemovitostmi
Název znaku
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá
poptávce
2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož
součástí je stavba (stejný vlastník)
3. Změny v okolí - Bez vlivu
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu
5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu
záplav
3
Index trhu
I T = P5 * (1 +
S Pi) = 1,000
i=1
Index polohy pozemku
Název znaku
1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném
funkčním celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rezidenční zástavba
3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je
dostupná občanská vybavenost obce
6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici
pozemku, dobré parkovací možnosti
7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m
(MHD, příměstské linky měst)
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti
komerčního využití
9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí
10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost
11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů
11
Index polohy
I P = P1 * (1 +
S Pi) = 1,030
-5-
i=2
Ocenění
Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 3 504,- Kč/m3 * 0,546 = 1 913,18 Kč/m3
CSP = OP * ZCU * IT * IP = 919,59 m 3 * 1 913,18 Kč/m3 * 1,000 * 1,030= 1 812 121,43 Kč
Cena stanovená porovnávacím způsobem
=
1 812 121,43 Kč
1.2 Vedlejší stavby
Zatřídění pro potřeby ocenění
Vedlejší stavba § 16:
Svislá nosná konstrukce:
Podsklepení:
Podkroví:
Krov:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC
typ B
zděná tl. nad 15 c m
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny
1.nadz. podlaží
nemá podkroví
neumožňující zřízení podkroví
1274
Index trhu s nemovitostmi
Název znaku
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá
poptávce
2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož
součástí je stavba (stejný vlastník)
3. Změny v okolí - Bez vlivu
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu
5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu
záplav
č.
I
Pi
0,00
I
0,00
I
I
I
0,00
0,00
1,00
4
Index trhu
I T = P5 * (1 +
S Pi) = 1,000
i=1
Index polohy
Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob.
včetně
Název znaku
1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném
funkčním celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rezidenční zástavba
3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
-6-
č.
I
Pi
1,03
I
0,00
I
I
0,00
0,00
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je
dostupná občanská vybavenost obce
6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici
pozemku, dobré parkovací možnosti
7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m
(MHD, příměstské linky měst)
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti
komerčního využití
9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí
10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost
11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů
I
0,00
I
0,00
I
0,00
I
0,00
I
I
I
0,00
0,00
0,00
11
Index polohy
S Pi) = 1,030
I P = P1 * (1 +
i=2
Koeficient pp = I T * I P = 1,030
Zastavěné plochy a výšky podlaží
Zastavěná.
plocha
92,00 m 2
Název
1.NP
Konstr.
výška
3,50 m
Obestavěný prostor
Výpočet jednotlivých výměr
Název
Obestavěný prostor
1.NP
(192)*(3,50)
zastřešení
336
=
=
[ m3]
672,00 m 3
336,00 m 3
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Název
Typ
1.NP
zastřešení
Obestavěný prostor - celkem:
NP
Z
Obestavěný
prostor
672,00 m 3
336,00 m 3
1 008,00 m 3
Popis a hodnocení standardu
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)
Výpočet koeficientu K4
Konstrukce, vybavení
1. Základy
2. Obvodové stěny
3. Stropy
Obj. podíl [%]
P
S
S
7,10
31,80
19,80
-7-
Část
[%]
100
100
100
Koef.
0,46
1,00
1,00
Upravený
obj. podíl
3,27
31,80
19,80
4. Krov
5. Krytina
6. Klempířské práce
7. Úprava povrchů
8. Schodiště
9. Dveře
10. Okna
11. Podlahy
12. Elektroinstalace
Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:
S
S
S
P
X
S
P
P
S
7,30
8,10
1,70
6,10
0,00
3,00
1,10
8,20
5,80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,00
1,00
1,00
0,46
1,00
1,00
0,46
0,46
1,00
7,30
8,10
1,70
2,81
0,00
3,00
0,51
3,77
5,80
87,86
0,8786
Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 14):
[Kč/m3]
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):
=
*
*
*
1 250,0,8786
0,8000
2,0750
Základní cena upravená [Kč/m3]
=
1 823,10
Plná cena:
1 008,00 m 3 * 1 823,10 Kč/m3
Koeficient pp
Cena stavby CS
=
*
=
1 837 684,80 Kč
1,030
1 892 815,34 Kč
Výpočet opotřebení lineární metodou
Stáří (S): 85 roků
Předpokládaná další životnost (PDŽ): 15 roků
Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků
Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 85 / 100 = 85,0 %
Koeficient opotřebení: (1- 85,0 % / 100)
*
Vedlejší stavby - zjištěná cena
=
0,150
283 922,30 Kč
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
Ocenění
Výpočet indexu cenového porovnání
Index omezujících vlivů pozemku
Název znaku
1. Svažitost pozemku a expozice
2. Ztížené základové podmínky
3. Ochranná pásma
4. Omezení užívání pozemku
5. Geometrický tvar pozemku
č.
IV
III
I
I
II
-8-
Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Ostatní neuvedené
I
0,00
č.
I
Pi
0,00
I
0,00
I
I
I
0,00
0,00
1,00
č.
I
Pi
1,03
I
0,00
I
II
0,00
-0,10
II
-0,02
VI
0,00
I
0,00
I
0,00
I
II
II
0,00
0,00
0,00
6
Index omezujících vlivů
IO = 1 +
S Pi = 1,000
i=1
Index trhu s nemovitostmi
Název znaku
1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá
poptávce
2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož
součástí je stavba (stejný vlastník)
3. Změny v okolí - Bez vlivu
4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu
5. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu
záplav
4
Index trhu
I T = P5 * (1 +
S Pi) = 1,000
i=1
Index polohy pozemku
Název znaku
1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném
funkčním celku
2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rezidenční zástavba
3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce
4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je
dostupná občanská vybavenost obce
6. Dopravní dostupnost - Komunikace (zpevněná) ke hranici
pozemku, dobré parkovací možnosti
7. Hromadná doprava* - Zastávka hromadné dopravy do 200 m
(MHD, příměstské linky měst)
8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti
komerčního využití
9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí
10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost
11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů
11
Index polohy
I P = P1 * (1 +
S Pi) = 0,906
i=2
Celkový index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 0,906 = 0,906
-9-
Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odvozené
Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků
Zákl. cena
[Kč/m2]
§ 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří
§ 4 odst. 1
670,32
Zatřídění
Typ
Název
§ 4 odst. 1
Parcelní
číslo
89
Výměra
[ m2]
753,00
zastavěná plocha a
nádvoří
§ 4 odst. 1
zahrada
170/10
595,00
Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří - celkem
Pozemky - zjištěná cena
Index
Koef.
0,906
Upr. cena
[Kč/m2]
607,31
Jedn. cena
[Kč/m2]
607,31
Cena
[Kč]
457 304,43
607,31
361 349,45
818 653,88
=
818 653,88 Kč
Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu
Rekapitulace výsledných cen
1. Ocenění staveb
1.1. Obytná část
1.2. Vedlejší stavby
1 812 121,40 Kč
283 922,30 Kč
1. Ocenění staveb celkem
2 096 043,70 Kč
2. Ocenění pozemků
2.1. Pozemky
818 653,90 Kč
2. Ocenění pozemků celkem
818 653,90 Kč
Celkem
2 914 697,60 Kč
Rekapitulace výsledných cen, celkem
2 914 697,60 Kč
Ocenění majetku obecnou metodikou
1. Porovnávací ocenění
- 10 -
1.1 Nemovitost čp.81
Oceňovaná nemovitost
Užitná plocha:
Zastavěná plocha:
Plocha pozemku:
150,00 m 2
170,00 m 2
1 348,00 m 2
Popisy porovnatelných nemovitostí
Rodinný dům
Prodej, dům rodinný, 150 m^(2)
Cena: Informace o ceně na dotaz
Poznámka k ceně: Cena včetně právních služeb, provize a DPH
Adresa: Hořátev (okres Nymburk)
Datum aktualizace: 24.03.2014
ID zakázky: 079-N00619
Stav: Rezervováno
Budova: Cihlová
Stav objektu: Velmi dobrý
Poloha domu: Samostatný
Vlastnictví: Osobní
Typ domu: Přízemní
Podlaží počet: 1 včetně 1 podzemního
Plocha zastavěná: 175 m 2
Plocha užitná: 150 m 2
Plocha podlahová: 150 m 2
Plocha pozemku: 794 m 2
Terasa: Ano
Sklep: Ano
- 11 -
Garáž: Ano
Voda: Místní zdroj
Topení: Lokální tuhá paliva, Ústřední tuhá paliva, Ústřední elektrické
Plyn: Individuální
Odpad: Veřejná kanalizace
Telekomunikace: Telefon
Elektřina: 230V, 400V
Doprava: Dálnice, Silnice, Autobus
Energetická náročnost budovy: Třída D - Méně úsporná
Popis:
Vážení zájemci dovoluji si vám nabídnout přízemní rodinný dům 4+1 s jídelnou, terasou a garáží
o zastavěné ploše 123 m2 v obci Hořátev na Nymbursku. Vnitřní prostory domu plně uspokojí
nároky na moderní bydlení 5-6 členné rodiny. Vchod do domu je zádveřím, odkud je vstup na
schodiště do podkroví, samostatné toalety s umývadlem a do chodby, ze které je vchod do
suterénu, 2 pokojů, ložnice, koupelny s vanou a sprchovým koutem a do prostorného obývacího
pokoje s krbem, který je volně propojený s jídelnou se vstupem na terasu a kuchyní s kuchyňskou
linkou ve tvaru U, která je započítána v ceně nemovitosti. Dům je zděný, podsklepený, valbovou
střechu má pokrytou taškami, podkroví vhodné pro půdní vestavbu, stropy hurdisky, dřevěná
eurookna, na zemi je položena dlažba, plovoucí podlaha, PVC a parkety, elektřina v mědi, voda v
plastu, ohřev vody kombinovaným bojlerem. Vytápění domu je zajištěno kotlem na tuhá paliva v
kombinaci s elektrokotlem, voda z vlastní studny, odpady svedeny do veřejné kanalizace, pevná
telefonní linka, septik využíván na dešťovou vodu k zalévání, možnost napojení na vodovodní řád.
Suterén: garáž, dílna, kotelna, uhelna, sklad a prádelna. K domu náleží okrasná zahrada s jezírkem
a jehličnany. Nemovitost se nachází uprostřed obce na pozemku o velikosti 794 m2. Základní
občanská vybavenost, výborná dopravní dostupnost Praha, Nymburk, Sadská, Poděbrady. Vjezd na
dálnici D11 – 5 km. Tuto nemovitost lze financovat pomocí hypotéky, kterou Vám zdarma
pomůžeme vyřídít. V případě zájmu kontaktujte makléřku, která Vás ráda celou nemovitostí
provede. Výhradní zastoupení prodeje této nemovitosti vám zajistí klidný a bezstarostný průběh
celé transakce. Zimní foto z archivu. Volné ihned.
Rodinný dům
Prodej, dům rodinný, 150 m^(2)
Celková cena: 3 790 000 Kč za nemovitost
včetně provize
Adresa: Hořátev (okres Nymburk)
- 12 -
Datum aktualizace: 31.03.2014
ID zakázky: 359060
Budova: Cihlová
Stav objektu: Velmi dobrý
Poloha domu: Samostatný
Vlastnictví: Jiné
Umístění objektu: Klidná část obce
Typ domu: Patrový
Podlaží počet: 2
Plocha zastavěná: 146 m 2
Plocha užitná: 150 m 2
Plocha podlahová: 206 m 2
Plocha pozemku: 629 m 2
Parkovací stání: 3x
Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod
Topení: Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické, Jiné
Odpad: Veřejná kanalizace
Elektřina: 230V, 400V
Doprava: Silnice
Zařízeno: Částečně
Popis:
Prodej rodinného domu o CP 206 m2 v klidné části obce Hořátev. Dispozičně 5+1. V přízemí je
prostorná kuchyň, obývací pokoj s krbovými kamny a výstupem na terasu. Dále koupelna s
rohovou vanou, toaleta a technická místnost. V patře obytné místnosti, koupelna se sprchovým
koutem a toaleta. K domu náleží zahrada o rozloze 629 m2, bazén, zahradní domek, kůlna a garáž
pro dva vozy. Více info v RK.
Rodinný dům
- 13 -
Prodej, dům rodinný, 150 m^(2)
Celková cena: 1 600 000 Kč za nemovitost
včetně provize, včetně poplatků, včetně DPH, včetně právního servisu
Poznámka k ceně: Cena včetně služeb a provize RK
Adresa: Hořátev (okres Nymburk)
Datum aktualizace: 07.02.2014
ID zakázky: 2101
Budova: Cihlová
Stav objektu: Ve výstavbě
Vlastnictví: Osobní
Umístění objektu: Klidná část obce
Typ domu: Patrový
Podlaží počet: 2
Plocha zastavěná: 160 m 2
Plocha užitná: 150 m 2
Plocha podlahová: 150 m 2
Plocha pozemku: 400 m 2
Garáž: Ano
Voda: Místní zdroj, Dálkový vodovod
Topení: Ústřední tuhá paliva
Odpad: Veřejná kanalizace
Elektřina: 230V, 400V
Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus
Komunikace: Asfaltová
Popis:
- 14 -
Nabízíme ke koupi RD 150m2 , ve kterém je započatá rekonstrukce v obci Hořátev u Nymburka.
Dispozice domu: 1.NP - vstupní chodba, 2 pokoje, kuchyně, koupelna s WC. 2 NP: plánované 2
pokoje, malá koupelna s WC. Na domě je udělána nová střecha včetně trámů a částečného
dřevěného obložení, osazena krytinou TONDACH Hranice 11. K domu náleží garáž samostatně
stojící na zahradě a malá kolna. V obci je veškerá občanská vybavenost, školka, škola, obchod,
hospoda, vlakovou zastávka (směr Praha), bus. Vzdálenost do Nymburka cca 4 km. Po dokončené
rekonstrukci se bude jednat o velmi pěkné bydlení v klidné lokalitě. Doporučuji prohlídku. Číslo
zakázky 2101
Srovnatelné nemovitosti
Název: Rodinný dům
Lokalita Hořátev
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
0,90
1,00
1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
Celkový
koef. KC
0,72
Užitná plocha
Výměra pozemku.
150,00 m 2
794 m 2
Upravená j. cena
Kč/m2
18 720
Celková cena
Jednotková cena
3 900 000 Kč
26 000 Kč/m2
Název: Rodinný dům
Lokalita Hořátev
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
Celkový
koef. KC
1,08
Užitná plocha
Výměra pozemku.
150,00 m 2
629 m 2
- 15 -
Upravená j. cena
Kč/m2
27 288
Celková cena
Jednotková cena
3 790 000 Kč
25 267 Kč/m2
Název: Rodinný dům
Lokalita Hořátev
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
K2 Velikosti objektu
K3 Poloha
K4 Provedení a vybavení
K5 Celkový stav
K6 Vliv pozemku
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
1,00
1,00
1,40
1,00
1,00
1,40
Celkový
koef. KC
1,96
Užitná plocha
Výměra pozemku.
150,00 m 2
400 m 2
Upravená j. cena
Kč/m2
20 907
Celková cena
Jednotková cena
1 600 000 Kč
10 667 Kč/m2
Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě užitné plochy
Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti
Celková užitná plocha oceňované nemovitosti
Výsledná porovnávací hodnota
18 720 Kč/m2
22 305 Kč/m2
27 288 Kč/m2
22 305 Kč/m2
120,00 m 2
2 676 600 Kč
REKAPITULACE OCENĚNÍ
Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu:
1. Ocenění staveb
1.1 Obytná část
1.2 Vedlejší stavby
1 812 121,00 Kč
283 922,00 Kč
2 096 043,00 Kč
2. Ocenění pozemků
2.1 Pozemky
818 654,00 Kč
Rekapitulace tržního ocenění majetku
1. Porovnávací ocenění
1.1 Nemovitost čp.81
Porovnávací hodnota
Zjištěná cena dle vyhlášky
2 676 600,00 Kč
Současný stav
2 676 600 Kč
2 914 698 Kč
- 16 -
Obvyklá cena
2 676 600 Kč
slovy: Dvamilionyšestsetsedmdesátšesttisícšestset Kč
Komentář ke stanovení obvyklé ceny
Po zvážení všech faktorů ovlivňujících cenu obvyklou, s přihlédnutím ke všem shora uvedeným
skutečnostem, po jejich vyhodnocení za současného trhu s nemovitostmi, podle stavu ke dni
16.4.2014 stanovuji tuto cenu, za níž je nemovitost v dražbě prodejná:
- 17 -
- 18 -
Download

140 EX 194/13, povinný Rokos.pdf - Mgr. Jan Vedral, Exekutorský