13/12/15
KURUL TOPLANTISI
1
Okuyabilirseniz, her insan bir kitaptır.
MEVLANA
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
2
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI BAŞI
Öğretmenler Kuruluna
HOŞGELDİNİZ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
3
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
4
ZAMAN ÇİZELGESİ
10.00- AÇILIŞ
11.15-11.30 ÇAY MOLASI
12.30-13.30 YEMEK MOLASI
13.30 TOPLANTININ 2. YARISI
15.15-15.30 ÇAY MOLASI
18.00- KAPANIŞ
Saygı, yetişkinlerden açılan bir yolla çocuğa
gider ve çocuktan yetişkinlere geri döner.......
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
5
GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve yoklama.
2- Saygı duruşu İstiklal Marşı.
3- 2015-2016 öğretim yılında yapılacak öğretmenler kurulu
toplantılarında görev alacak (iki asil,iki yedek) kurul
yazmanının seçimi.
4-Anayasamızın eğitim öğretim başlıklı 42.maddesinin okunması
ve açıklanması.
5-657 sayılı devlet memurları kanunun 6,7,8,11.maddelerinin
okunması ve açıklanması.
6- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 43. maddelerinin
okunması ve açıklanması.
7- 657 sayılı devlet memurları kanunun 125,126,127,128,136.
maddelerinin okunması ve açıklanması.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
6
8- Okulun son genel denetim raporunun okunması, raporla ilgili
görüşlerin değerlendirilmesi.
9-2014-2015 öğretim yılında son öğretmenler kurulu toplantısında
alınan kararların gözden geçirilmesi.
10-2014-2015 öğretim yılı Ortak sınav sonuçlarının ile devamdevamsızlıklarının değerlendirilmesi. Sınıf ikliminin
değerlendirilmesi.
11- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin
109.maddesinin okunması açıklanması.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
7
a- 2014-2015 öğretim yılının genel değerlendirilmesi ve
yeni öğretim yılında başarıyı artırıcı önlemler hakkında
görüşmeler ve kararlar alma.
b-“ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN
EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
YÖNERGESİ “ nin okunması ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında
açılabilecek destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin derslerin
belirlenmesi ve görev alabilecek öğretmenlerin tespiti hakkında
görüşme.
12-
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
8
13-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 30…64 maddelerinin
maddelerinin okunması ve açıklanması.
a- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 61. maddesi gereğince
Öğretmenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden
ayrılmasının kesin olduğu durumlarla doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve
benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile
tamamlanması.
b-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99,100,101, 102 ve103. Maddelerinin
okunması ve açıklanması ile Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık ve
Refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin okunması,
Öğretmen izin, rapor işlemleri hakkında bilgilendirme.
c- Okul zaman çizelgesinin açıklanması.
d-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.maddesi gereği Öğrenci
devamsızlığının önlenmesi ve geç kalan öğrencinin derse alınma şekli konusunda
görüşme ve kararı alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
9
.
14- Son üç yıl bazında Mezunların üst öğretim kurumlarına yerleşme
durumları ve değerlendirme. Ders bazında ÖSS Sınav Sonuçlarının
değerlendirmesi.
15- a- 2488 sayılı Tebliğler Dergisinin okunması. Ders öğretmenlerince
Atatürkçülükle ilgili konuların ne şekilde işleneceğinin açıklanması.
b- 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İlke ve
İnkılapları öğretim esasları yönergesinin okunması, açıklanması ve Yıllık
planların uygulanması.
16-. M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 110.maddesinin
okunması açıklanması. Sınıf ve şube öğretmenler kurulu, aynı sınıf ve şubede
ders okutan öğretmen, eğitici personel ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur.
Kurulun başkanı, o sınıftan sorumlu müdür yardımcısıdır. Öğretmenler
kurulunca gündemi ve toplantı tarihlerinin tespiti.
17- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 111.maddesinin
okunması açıklanması. Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan
öğretmen, uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyeninden
oluşur. Öğretmenler kurulunca kurul gündemi ve toplantı tarihlerinin tespiti.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
10
18- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 112.maddesinin okunması
açıklanması.Zümre başkanları kurulu, bölüm şefleri ve zümre başkanlarından oluşur. Aile birliği bir
temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. Üyelerden biri, o öğretim yılı için başkan seçilir.
Öğretmenler kurulunca toplantı tarihlerinin ve gündemlerin belirlenmesi.
19- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86.maddesinin okunması açıklanması
a- Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim
çalışmalarının planlı yürütülmesi ile ilgili yönergenin okunması.2575 sayılı T.D. Değişiklik.
b- Zümre öğretmenler kurulu kararına göre ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanma esasları ve
okul müdürlüğünce onay tarihlerinin belirlenmesi
c- Ders planların nasıl yapılacağının açıklanması.(öğretmen görevleri md.86)
d- Sınıf Defterlerine işlenen konuların yazılması ve sınıf defterinin kullanılması hakkında
görüşme. (öğretmen görevleri md.86)
e-Derslerde Öğrenci yoklamalarının yapılması hakkında görüşme. (öğretmen görevleri md.86)
f-Derse giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar. (öğretmen görevleri md.86)
g-Sınavlar hakkında görüşme, Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın
gözden geçirilmesi ve uyulması gerekli konuların görüşülmesi ve karar alma.(45,46)
h-Not çizelgesi kullanılması hakkında görüşme ve karar alma.
ı-Öğrencinin derse hazırlıklı gelmeleri ve derslerin işlenişi hakkında görüşme.
j- Laboratuarlardan, kütüphaneden,spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders
araç gereçlerinden öğrencilerin azami ölçüde yararlandırılması hakkında görüşme
ve karar alma.
k-Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması.
l-Atölye, laboratuar, beden eğitimi ve diğer uygulamalı derslerde güvenlik tedbirlerinin alınması
ve uygulanması hakkında görüşme ve karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
11
20- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 50.maddesinin
(Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar) okunması ve
açıklanması.
21-MEB. Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri
Yönetmeliğinin 45,46,47,51 ve 52 maddelerinin okunması ve açıklanması
a) Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45
Maddesi gereğince Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme
Komisyonunun oluşturulması. (17.4.2001 tarih ve 24376 sayılı RG.)
b) Uyuşturucu, Alkol, Sigara ve kötü alışkanlıklardan
Öğrencilerimizin korunması ile ilgili karar alma.
c- 4207 Sayılı Kanunun okunması ve açıklanması.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
12
22-Milli Eğitim Bakanlığı Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinin
6.7.8.9.10.11.12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23, 24,25,26 maddelerinin
okunması,açıklanması ve 2012-2013 Öğretim yılında faaliyet gösterecek
Kulüplerin oluşturulması ve bu Kulüplerde görev alacak Kulüp Rehber
Öğretmenlerinin ve Sınıf rehber Öğretmenlerinin Kurulca seçimi.
a. Okulu tanıtıcı ve özendirici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması konusunda
karar alma.
b. Okulda yapılabilecek kültürel, sanatsal, ve sportif etkinliklere yönelik görüşme,
Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile okulun ve çevrenin bir kültür
merkezi konumuna gelebilmesi için yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi, Okullar
hayat olsun projesi hakkında bilgilendirme ve karar alma.
c.Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarında aldıkları başarıların, tüm öğrenciler
ile velilere ve kamuoyuna duyurulması hakkında görüşme ve karar alma. Okul
faaliyet dergisi çıkarılması için komisyon seçimi
d. Veli toplantılarının yapılması ve tarihlerinin hakkında karar alma.
e. Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti ve yapılacak çalışmalar hakkında görüşme
ve karar alma. Öğrenci yardım komisyonuna 2 asil 2 yedek üye seçimi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
13
23- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 157-206 Maddelerinin okunması
ve 185 madde 2 fıkrası gereği gizli oyla 2 asil, 2 yedek üyenin seçimi, ayrıca aynı
yönetmeliğin 182.maddesi gereğince Onur Kurulu Başkanlığına gizli oyla 1 asil,1
yedek üye seçimi.
a- Yönetici ve Öğretmenlerin öğrencilere, velilere ve çevreye karşı davranışları ve
sorumlulukları konusunda görüşme, Derslerde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere eşit,
tutarlı, ve hoş görülü davranmalarına yönelik karar alma.
b- Ceza yoluyla öğrenci davranışlarının değiştirilemeyeceğine ilişkin MEB. Orta
öğretim genel müdürlüğünün 19.03.1990 tarih ve 1990/4 sayılı genelge ile 19.10.1990
tarih ve 1990/19 sayılı genelgenin okunması açıklanması.
c-Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların;
derslerde , toplantılarda, törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal
etkinliklerde öğrencilerde kazandırılmasına yönelik görüşme ve karar alma.
d-Öğrencilere okul eşyası, ders araç gereci, makine ve teçhizatın korunması,
kullanılması ve bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması konusunda görüşme ve
karar alma.
e- 657 Sayılı devlet Memurları Kanununun Ek 19. Maddesi ve Başbakanlık
genelgesinin Okunması ve açıklanması. Öğretmen, Öğrenci ve personelin kılık kıyafet
ve davranışları bakımından uymaları gereken hususlar hakkında görüşme ve karar
alma.
f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen
13/12/15 okul yönetimince onur
KURUL
TOPLANTISI
14
davranışların
kurulu
ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna
bildirilmesi hakkında görüşme ve karar alma.(161 md. 2.fıkra)
24- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi okunması
açıklanması ve oluşturulacak öğrenci kurulunun gündemi ve toplantı
tarihlerinin belirlenmesi.
a. Okul Seçim Kurulu Başkanlığına 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi
Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 9)
b. Sandık Kuruluna 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi Eğitimi ve Okul
Meclisleri Yönergesi Md. 10)
25- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 119 . Maddesinin
okunması ve açıklanması. Kalite kontrol komisyonu için üye seçimi
26- OGYE faaliyetleri, stratejik plan konusunda kurulu
bilgilendirme yapılması ve 2015-2016 öğretim yılı OGYE
üyelerinin seçimi.
27- M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 25.maddesine göre
Kontenjan belirleme ve kayıt komisyonu oluşturulması. Milli Eğitim
Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve geçiş
yönergesinin Okunması ve açıklanması. Kontenjan belirleme, kayıtkabul ve nakil komisyonu oluşturulması hakkında görüşme.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
15
28-M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin nöbet görevleri ile ilgili 91.
maddesinin okunması açıklanması.
a-Okulun tertip düzen ve temizliğinde izlenecek yollar hakkında görüşme ve
karar alma.
b-Öğretmenler ve Öğrenci nöbet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi
amacıyla uyulacak kuralların belirlenmesi ve karar alma.
29-Okul Aile Birliği yönetmeliğinin incelenmesi.
30- Kulüplerin ilk toplantı zamanının belirlenmesi
31-Okulumuz tören yayın, tertip ve inceleme komisyonuna Müdür yardımcısı
Ayla ÖZBAL başkanlığında 2 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni biri sosyal bilgiler
olmak üzere 4 asil 4 yedek üyenin seçimi.
a-Okulun açılış programı hakkında görüşme.
b-Bayrak törenlerinin, milli bayramların kutlanması hakkında görüşme.
c – Kutlanacak gün ve haftaların belirlenmesi ve kulüplerle ilişkilendirilmesi
görevlilerin belirlenmesi.
32-MEB. Deprem Kılavuzunun incelenmesi. Eğitsel Kulüplerde ve derslerde
işlenmesi hakkında karar alma. (2506 Sayılı T.D.)
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
16
33- 3308 Sayılı yasa kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında
görüşme, Kurum, işyeri, çevre ilişkileri, Okulun araç-gereç ve diğer
imkanlarının çevre imkanları ile bütünleştirilmesi ve bunların eğitim
öğretim faaliyetlerinde kullanılması konusunda görüşme karar alma.
Tam gün tam yıl uygulaması ve yetişkin eğitimi ile ilgili açılacak
kurslara ilişkin görüşme ve karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
17
34- Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile defile, sergi, kermes ve
yarışmalar, konusunda görüşme karar alma.
35-Yeni kayıt olan öğrencilerin oryantasyonu eğitiminin
planlanması ve görevliler ile eğitim programının oluşturulması.
36- Öğretmenevi yönetim kurulu üyeliği için 1 asil 1 yedek üye
seçimi,
37-Tebliğler Dergisinin elektronik ortamda okunması duyuru ve
yazışmaların tebliği.
38-Bakanlığımız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzün emir ve duyurularının okunması ve
açıklanması.
39-Dilek, Temenniler ve Kapanış.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
18
GÜNDEM-1: Açılış ve yoklama.
GÜNDEM-2: Saygı duruşu İstiklal Marşı.
Sizleri, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitlerimiz,
ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizin huzurunda
1.dk’lık saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet
ediyorum
SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞI
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
19
Gülümseyerek
hatırlayacağınız bir
gün geçirmeniz
dileğiyle...
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
22
Gündem 3
Kurul yazmanı
seçimi
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
23
Gündem 4
Anayasamızın eğitim öğretim
başlıklı 42.maddesinin okunması ve
açıklanması.
TEBESSÜM
Gülümsemek için sadece 12 kas’a ihtiyacımız var;
oysa kaşlarımızı çatmak için103 kas’ı çalıştırmamız gerekiyor
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
24
MADDE 42.– Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve
eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara
aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya
sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için
zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı
olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla
düzenlenir.
(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md. Bu fıkra Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarih ve
E.2008/16, K.2008/116 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir). (*)
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini
sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.
Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak
tedbirleri alır.Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve
inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun
engellenemez.
Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına
ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında
okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi
olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
25
Gündem 5657 sayılı devlet memurları
kanunun 6,7,8,11.maddelerinin
okunması ve açıklanması.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
26
• Madde 6 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/1 md.) Devlet memurları,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla
bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarını uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu
hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir
ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili
amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük
dosyalarına konulacak aşağıdaki "Yemin Belgesi" ni
imzalayarak göreve başlarlar. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi
bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma;
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak
tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk
Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini
benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma;
insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli,
demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine
karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde
göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
27
• Madde 7 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.) Devlet memurları
siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya
zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım
yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve
eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet
memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak
mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve
kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte
faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle
veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler, Davranış
ve işbirliği:
• Madde 8 - Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar
ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki
davranışlariyle göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının
işbirliği içinde çalışmaları esastır. Yurt dışında davranış:
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
28
• Madde 11 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.) Devlet
memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen
esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri
yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru
yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet
memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve
yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve
bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri
yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden
doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil
eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren
kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu
düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla
gösterilen istisnalar saklıdır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
29
Gündem 6• 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve
43. maddelerinin okunması ve açıklanması.
(
22-24-25-26 Maddeler değiştirilerek
4+4+4 eğitim sistemine geçiş sağlanmıştır.)
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
30
Madde 1-Bu kanun,Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas
olan amaç ve ilkeler,eğitim sisteminin genel yapısı,öğretmenlik
mesleği,okul bina ve tesisleri,eğitim araç ve gereçleri ve devletin
eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel
hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
31
Madde 2-Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün
fertlerini,
1.Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk
milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli,ahlaki,insani,manevi ve
kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren;ailesini,vatanını,
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar
olarak yetiştirmek;
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
32
2.Beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve
sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel
düşünme gücüne,geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına
saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk
duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3.İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli
bilgi,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak
suretiyle hayata hazırlamak ve onların,kendilerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi
olmalarını sağlamak;
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
33
Adamın biri, ilk defa gittiği bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında
duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa:
- Buraların yabancısıyım, demiş. Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum. Çok yakın
olduğunu söylediler.Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra:
- Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde.
Adam, çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez.
Çocuk:
- Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? diye gülümsemiş. Kuş cıvıltıları da
oradan geliyor zaten.
- İyi ama, demiş adam. Bunların parktan değil de bir tek ağaçtan gelmediği ne malum?
- Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez, diye atılmış çocuk. Üstelik manolyalar da
katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsınız, fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu
da duyarsınız.
Adam, gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra, cebinden bir kağıt para çıkartıp
teşekkür ederken fark etmiş onun kör olduğunu.
Çocuk ise, konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış, adamın kendisini
fark ettiğini.Işığa hasret gözlerini ondan saklamayı çalışırken:
- Üç yıl önce kaza geçirmiştim, demiş. Görmeyi o kadar çok özledim ki... Sizinkiler
sağlam, öyle değil mi?
Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına doğru yönelirken:
- Artık emin değilim, demiş. Emin olduğum tek şey, benden daha iyi gördüğün...
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
34
II.Özel Amaçlar:
Madde 3-Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçlarla
gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki
eğitim kurumlarının özel amaçları,genel amaçlara ve aşağıda
sıralanan temel ilkelere uygun olarak tesbit edilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
35
TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
I.Genellik ve Eşitlik:
Madde 4-Eğitim kurumları dil,ırk,cinsiyet ve din ayırımı
gözetilmeksizin herkese açıktır.Eğitimde hiç bir kişi ye,aileye,
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
II.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:
Madde 5-Milli Eğitim hizmeti,Türk vatandaşlarının istek ve
kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
III.Yöneltme:
Madde 6-Fertler,eğitimleri süresince,ilgi,istidat ve kabiliyetleri
ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara
yöneltilerek yetiştirilirler.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
36
IV.Eğitim Hakkı:
Madde 7-Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından
vatandaşlar ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar
V.Fırsat ve İmkan Eşitliği:
Madde 8-Eğitimde kadın,erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği
sağlanır.
VI.Süreklilik:
Madde 9-Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat
boyunca devam etmesi esastır.
Gençlerin eğitimi yanında,hayata ve iş alanlarına
olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin
sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir
eğitim görevidir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
37
Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders
programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim
faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini
bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.Milli ahlak
ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile
evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine
önem verilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
38
Madde 11-Güçlü ve istikrarlı,hür ve demokratik bir toplum düzeninin
gerçekleşmesi ve devam için yurttaşların sahip olmaları gereken
demokrasi bilincinin,yurt yönetimine ait bilgi,anlayış ve davranışlarla
sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının,her türlü eğitim
çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak,
eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine
aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük
siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
39
Madde 12-Türk milli eğitiminde laiklik esastır.Din kültürü ve ahlak
öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan
zorunlu dersler arasında yer alır.
X.Bilimsellik:
Madde 13-Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim
metotlarıyla ders araç ve gereçleri,bilimsel ve teknolojik esaslara ve
yeniliklere,çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
40
XI.Planlılık:
Madde 14-Milli eğitimin gelişmesi iktisadi,sosyal ve kültürel
kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim-insan gücü-istihdam
ilişkileri dikkate alınmak suretiyle,sanayileşme ve tarımda
modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak
mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve
gerçekleştirilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
41
XII.Karma Eğitim:
Madde 15-Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması
esastır.Ancak eğitimin türüne,imkan ve zorunluluklarına göre bazı
okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.
XIII.Okul ile Ailenin İşbirliği:
Madde 16-Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında
işbirliği sağlanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
42
XIV.Her Yerde Eğitim:
Madde 17-Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim
kurumlarında değil,aynı zamanda evde,çevrede, işyerlerinde,
her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
43
Öğretmenlik mesleği
1 - Öğretmenlik :
Madde 43 - Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve
bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel
bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini
Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.
Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan
eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
44
Gündem 7
657 sayılı devlet memurları kanunun
125,126,127,128,136. maddelerinin okunması ve
açıklanması.******
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
45
1702 sayılı Kanun ile 4357 sayılı Kanunun
disiplin hükümleri 14/03/2014 tarihli ve 28941
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli
Egitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Karamarnelerde Degisiklik
Yapılmasma Dair 6528 sayılı Kanun ile
yürürlükten kaldırılmıştır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
46
657 Sayılı kanunun 104,105,108
,125,126,127,128,129 ve 135 maddeleri
MAZERET İZNİ:
MADDE 104- A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta
olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda,
doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen
doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun
olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki
üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora
dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun
erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de
doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında
analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya
anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni;
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin
ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
47
C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde
atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında
diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile
bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle
memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler
hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni
verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden
düşülür.
D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası
analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde
üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt
izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı
hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal
yardımlara dokunulmaz.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
48
• Hastalık ve refakat izni:
• MADDE 105- Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek
raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı
gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde
onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin
verilir.
• Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak
gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında
dikkate alınır.
• Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu
iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt
dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz
etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği
resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci
fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
iyileşemeyen
memur hakkında
emeklilik hükümleri uygulanır.49
• Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık
kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar,
yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun
kadrolara öncelikle atanırlar.
• Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan
veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
• Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları
tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık,
Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri
alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle
belirlenir.
• Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği
takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile
kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir
hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar
izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
50
• AYLIKSIZ İZİN:
• MADDE 108- A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen
iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi
şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
• B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum
sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise,
doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız
izin verilir.
• C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak
evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat
edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının
kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden
itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat
edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi
üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki
bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
51
•
•
•
D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız
izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla
yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da
yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak
görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile
yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile
77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim
süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış
olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak
üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim,
olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci
madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle
atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü
uygulanmaz.
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan
kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin
süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde
görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
52
Uygulanacak Fiil ve Haller:
Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile
Ceza
Madde 125- (Değişik: 31.7.19701327/48 md.; 23.12.1972- KHK 2/1
md.; 12.5.1982- 2670/31 md.) Devlet
memurlarına verilecek disiplin cezaları
ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil
ve haller şunlardır:
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
53
A- Uyarma: Memura, görevinde ve
davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında
yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde,
görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımından kayıtsızlık
göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek,
erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
54
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine
riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette
bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan
tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı
kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine
aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine
aykırı davranışlarda bulunmak.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
55
B- Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında
kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında
yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen
usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili
resmi belge, araç ve gereçlerin korunması,
kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan
çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini
belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
56
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız
davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven
duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel
işlerinde kullanmak,
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı
kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş
sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle
sataşmak,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
57
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı
davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak,
işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve
yapmak,
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal
yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini
bozmak.
m) Yetkili olmadığı halde basına, haber
ajanslarına veya radyo ve televizyon
kurumlarına bilgi veya demeç vermek,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
58
C- Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8
arasında kesinti yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve
zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle
ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak,
bakımını yapmamak, hor kullanmak,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
59
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini
özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere
yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin
toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak
kullanılmasına yardımcı olmak,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
60
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk
etmek,
h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve
güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
j) Yasaklanmış her türlü yayını görev
mahallinde bulundurmak
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
61
D- Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin
ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu
kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını
gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki
içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun
çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük
düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler
yapmak,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
62
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı,
tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya
kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g)iptal
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına
yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı
yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan
davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde
bulunmamak
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
63
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş
sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit
etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt
dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme
kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını
ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını
zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın
borcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen
faaliyette bulunmak.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
64
E- Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet
memurluğuna atanmamak üzere memurluktan
çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve
haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun
ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme,
işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu
amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik
ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik
amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini
basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların
herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
65
c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak (...)1 bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda
amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz
kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde
gizlemek,
Bu aradaki “kesintisiz 10 gün veya” ibaresi 29.11.1984 tarih ve
KHK- 243/26 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından
metinden çıkarılmıştır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
66
j)Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev
haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda
bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya
halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde
tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı
derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller
nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü
uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
67
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya
çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir
derece hafif olanı uygulanabilir.
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve
hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde
bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son
kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe
ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren
hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe
görevlerine son verilir.
Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri
saklıdır.
Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin
genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca
ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
68
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:
Madde 126- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 8.10.1973- KHK 8/5
md.; 2.2.1981- 2381/1 md.; Değişik: 12.5.1982- 2670/32 md.;
29.11.1984- KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme
cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl disiplin
kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.
Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği
üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu
kararı ile verilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine
yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya
yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte
serbesttirler.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili
hükümleri saklıdır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
69
Zaman aşımı:
Madde 127- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.19822670/33 md.) Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve
halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin
öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin
durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin
kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme
yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten
itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği
takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
70
Karar Süresi:
Madde 128- (Değişik: 12.5.1982- 2670/34 md.) Disiplin
amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını
soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde
vermek zorundadırlar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde
soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin
kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı
aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre
kararını bildirir.
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından
yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu
kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami
altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
71
Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü,
Memurun Hakkı:
Madde 129- (Değişik: 30.5.1984- KHK 12/1 md.; aynen kabul:
15.5.1975-1897/1 md.; 12.5.1982- 2670/35 md.) Yüksek
disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların
incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil
dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan
bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya
niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya
yaptırmaya yetkilidirler.
Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil
dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık
dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi
veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
72
İTİRAZ:
MADDE 135- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma,
kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna,
kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin
kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi
gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine
intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek
zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek
verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
73
Gündem 8
Okulun son genel denetim raporunun
okunması, raporla ilgili görüşlerin
değerlendirilmesi.
Çocuklar, kendilerini sevenleri değil,
kendilerine saygı duyanlara saygı duyarlar...
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
74
Gündem 9
2014-2015 öğretim yılında son
öğretmenler kurulu toplantısında alınan
kararların gözden geçirilmesi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
75
% 1000 Kazanç elde edilebilir, ama
%100’den daha çok kaybedilemez.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
76
Çok bilmişler(?), genelde en
kötü yapanlardır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
77
Kuyuyu, susamadan
önce kaz.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
78
Afrikalılara neyi nasıl yapacaklarını
söyleyebilecek eskimolar olabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
79
Gündem 10
2014-2015 öğretim yılı Ortak
sınav sonuçlarının ile devamdevamsızlıklarının değerlendirilmesi.
Sınıf ilkliminin değerlendirilmesi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
80
• Ortak sınavların değerlendirilmesi.
• 2014-2015 öğretim yılı
devamsızlıkların değerlendirilmesi
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
81
Devamsızlık Durumu
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
82
Araştırmalar
öğrencilerin, sınıf
arkadaşları ve
öğretmenleri ile iyi
ilişkiler içinde olduğu
sınıflarda daha iyi
öğrendiğini gösteriyor.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
83
SINIF İKLİMİNİ
ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ
FAKTÖR,
ÖĞRETMENİN
BİZZAT KENDİSİDİR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
84
Öğretmenin yaptığı
dersten zevk almaması,
bir zorunluluk gibi ders
yapması sınıf iklimini
bozar.
“Bunun çok can sıkıcı olduğunu biliyorum, ama müfredatta
olduğu için mecburen yapacağız.”
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
85
Etkili ve iyi bir sınıf atmosferi yaratmanın sihri,
derse iyi bir katılım sağlamaktır. Bunun için;
İşbirliğine hazır ol. Diğer grup elemanları ile işbiriliği
yap. Fikirlerini ve malzemelerini paylaş. Herkes sırayla
konuşsun. Kendisinin dinlenilmesini isteyen, önce
başkalarını dinlemeyi öğrensin.
Olumlu bir vaziyet alışın olsun. Olumlu beklentiler
içinde ol. “İyi ve olumlu düşünen iyi davranır, iyi işler
yapar.” Başka insanları aşağılama. Arkadaşlarının ve
öğrencilerin olumlu yönlerini konuş. Kimseyi suçlamadan
sorunları çözmeye çalış.
>>>
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
86
Etkili ve iyi bir sınıf atmosferi yaratmanın
sihri, derse iyi bir katılım sağlamaktır.
Bunun için;
Yapacağının en iyisini yap. “Ne iş yaparsan yap,
o işte en iyisi olmaya çalış.” İşler iyi gidiyorsa da
çaba harca, kötü güdüyorsa da; işler iyi
gitmediğinde uzaklaşma ve kaçma davranışı
yapma. Kendi yapacağın işi yap, diğer grup
üyelerinin tembelliği veya hatalı tutumları seni
etkilemesin. Grup içindeki davranışların baştan
sona kadar tutarlı olsun.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
87
Öğrencilerin hatalarını düzelt, ama
bunu yaparken onları asla “bozma”!
Mümkünse hiçbir öğrenciye asla
“HAYIR” deme!
Doğru bilginin bütün öğrenciler
tarafından öğrenilip öğrenilmediğini
anlamanın kibar ve kırıcı olmayan
yollarını bulmaya çalış.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
88
Sadece bazı öğrencilerin değil,
bütün öğrencilerin seninle iletişim
kurmasını sağla. Odana bütün
öğrenciler gelsinler. İlla sorunları
olduğu zaman değil, sorunları
olmadığı zamanlar da gelsinler.
Bunun için onları cesaretlendirmeye
çalış.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
89
Öğrencilerin size saygı
göstermeleri için, ne
öğrettiğiniz değil nasıl
öğrettiğiniz de
önemlidir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
90
Gündem 11- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 109.maddesinin okunması açıklanması.
MADDE 109- (1) Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen, uzman ve eğitici
personelinden oluşur. Okulun özelliğine göre gerektiğinde ilgili sektör temsilcileri,
eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, atölye
teknisyeni, öğrenci temsilcisiyle okul-aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır.
(2) Öğretmenler kurulunun başkanı okul müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün
bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında toplanır.
(3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı
sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul
üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta
önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına
asılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.
(5) Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde
okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülkî
idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
91
(6) Öğretmenler kurulunda;
a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
b) Öğretim programlarının uygulanması,
c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak
kullanılması,
ç) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,
d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,
f)
Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının
değerlendirilmesi,
g) Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi,
ğ) Yapılacak proje çalışmaları,
h) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,
ı) Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri,
i) Kardeş okul uygulamaları,
j) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler,
k) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
l) Mezunların izlenmesi,
m)
Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarla stratejik
planlamaya ilişkin iş ve işlemler,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
92
n) Genel denetim sonuçları,
o) Nöbet uygulamaları,
ö) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,
p) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının
değerlendirilmesi,
r) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,
s) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri,
ş) Zümre toplantıları,
t) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları,
u) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,
ü) e-Okul uygulamaları,
v) Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür.
(7) Kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy
çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.
(8) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje, tasarım,
üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme,
mesleki rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve
güvenlik gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
93
Gündem 12-
a- 2014-2015 öğretim yılının
genel değerlendirilmesi ve yeni
öğretim yılında başarıyı artırıcı
önlemler hakkında görüşmeler
ve kararlar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
94
ÖĞRETİM YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ UYGULAMALARI
HAKKINDA ALINABİLEK
KARARLAR
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
95
1- ORTAK SINAV TARİHLERİ ZÜMRE
ÖĞRETMENLERİ VE ZÜMRE BAŞKANLARI
KURULUNCA DÖNEM BAŞINDA
BELİRLENEREK HAZIR FORM İLE OKUL
MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLİR, AYRICA SINIF
DEFTERİNİN ARKA SAYFASINDAKİ
ÇİZELGEYE YAZILIR. SINAV TARİHLERİ
ÖĞRENCİLERE EN AZ 15 GÜN ÖNCE
DUYURULUR. BİR GÜNDE İKİDEN FAZLA
YAZILI SINAV YAPILMAYACAKTIR.
(İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN
ÖĞRENCİLERE BİR GÜNDE ÜÇ YAZILI
SINAV YAPILABİLİR.)
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
96
SINAVIN BİTİMİNDE CEVAP ANAHTARI
İLGİLİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN İLAN
EDİLİR. GEREKLİ AÇIKLAMALAR YAPILIR VE
ÖĞRENCİLERİN DOĞRU CEVAPLARI
ÖĞRENMELERİ, KAÇ PUAN ALACAKLARINI
TAHMİN ETMELERİ SAĞLANIR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
97
4- EN GEÇ 10 GÜN İÇERSİNDE
DEĞERLENDİRİLEN SINAV
SONUÇLARI DUYURULDUĞU
TARİHTE ÖĞRENCİYE İLAN EDİLİR
VE E-OKUL SİSTEMİNE GİRİLİR.
DERS DEFTERİNE SINAV SORULARI
DEĞERLENDİRİLDİ, YAZILI OKUNDU, SÖZLÜ
YAPILDI V.B. İFADELER YAZILMAZ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
98
5- SINAV SONUÇLARINI VE ANALİZLERİ
İÇEREN;
A)
SORU FORMU
B)
CEVAP FORMU
C)
DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
D) DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
FORMUNDAN OLUŞAN DÖRT EVRAKTAN
SON
İKİ
EVRAK
ZÜMRE
BAŞKANI
TARAFINDAN
VE
TÜM
DERS
ÖĞRETMENLERİNİN
İMZASI
ATILMIŞ
OLARAK OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM
EDİLİR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
99
ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ
YÖNETEMEZSİNİZ
GELİŞTİREMEZSİNİZ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
100
UNUTULMAMALIDIR Kİ
Ölçme sonuçları, yalnız not vermek
veya eksiklik aramak için değil, eğitim
ve öğretimin amaçlarına ne ölçüde
ulaşıldığını tespit etmek, özellikle,
işlenen konuların hangilerinde
öğrencilerin başarılı olduklarını
belirlemek, başarısız olunan konularda
ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini
ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
101
Öğretmen, her sınav sonunda, özellikle
yazılı sınavlardan sonra öğrencilerin hangi
konularda ve ne derecede başarılı olduğunu
belirler. Başarı oranı az ise sebeplerini
araştırır ve değerlendirir.
Buna göre ilgili konuları yeniden
işlemek veya öğrencilere alıştırma
çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
102
Yazılı sınav sonunda, Zümre
öğretmenleri tarafından hazırlanan
cevap anahtarı doğrultusunda, öğrenci
yazılı kağıtları değerlendirilir. Zümre
öğretmenler kurulunda sınıf/ şube
analiz belgeleri değerlendirilerek,
başarısızlığı bulunan konular/üniteler
ile kazanımlara ulaşılamayan
konularla ilgili yapılacak çalışmalar
belirlenecektir. (madde 45-47)
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
103
HER ŞEYDEN ÖNCE EĞİTİM ÖĞRETİMİN TESADÜFLERE
BIRAKILMAYACAK KADAR CİDDİ VE ÖNEMLİ OLDUĞU
AKILDAN ÇIKARILMAMALIDIR.
HER ÖĞRETMENİN BİR TÜRKÇE ÖĞRETMENİ GİBİ HAREKET
EDEREK ,ŞİVE BOZUKLUĞU TELAFFUZ HATALARI KELİMENİN
DOĞRU YAZILMAMASI,DOĞRU OKUNMAMASI GİBİ HATALARA
DÜŞMEMESİ GEREKLİDİR.
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ
BENİMSETİLMESİNE KONUNUN ÖZELLİĞİNE GÖRE
ATATÜRKÇÜLÜKLE BAĞLANTI KURULMASINA
,VATAN, MİLLET,BAYRAK SEVGİSİNİN VERİLMESİNE
ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.
ÖĞRETMEN DERS ARAÇ GEREÇLERİNİ YAZI TAHTASINI
DÜZENLİ KULLANARAK ÖRNEK OLMALI VE ÖĞRENCİLERİN
13/12/15
TOPLANTISI
DEFTERLERİNİ
TERTİP VE KURUL
DÜZENİNİ
KONTROL ETMELİDIR.104
ÖĞRETMEN TEK BİR METODA BAĞLI KALMADAN
DERSLERİNİ İŞLEMELİ,DERS AKIŞI İÇİNDE ZAMAN
ZAMAN BİLİMSEL ESPRİLER YAPARAK DİKKATİ
TOPLAMALIDIR.DER SİN İYİ GEÇMESİ,ÖĞRENCİLERİN
DERSİ SEVMESİ ÖĞRETMENE BAĞLIDIR.
ÖĞRETMENİN ÇIKIŞ ZİLİ ÇALMADAN ÖNCE İŞLENEN
KONUYU PEKİŞTİRECEK VE BİR SONRAKİ KONUYA
HAZIRLIK OLACAK ÇALIŞMALARA ÖĞRENCİLERİ
TEŞVİK ETMESİ HALİNDE BAŞARI ARTACAKTIR.AKSİ
HALDE "ŞU KONUYU HAZIRLAYIN GELİN" VEYA " ŞU
ÖDEVİ YAPIN" DEMEK ÖĞRENCİYİ TEMBELLİĞE
İLGİSİZLİĞE İTECEKTİR.
ÖĞRETMENİN MUTLAKA KENDİNİ YENİLEMESİ
ARAŞTIRICI OLMASI ŞARTTIR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
105
1. KONUYU ÖĞRETMENİN
ÇOK İYİ BİLMESİ
2. ÖĞRENCİSİNİN İLGİSİNİN
DERS BOYU SÜRDÜRÜLMESİ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
106
3. GAYRETLİ VE İSTEKLİ OLMAK;
A. YAPMACIK GAYRET ÇOK
TEHLİKELİDİR VE HEMEN HİSSEDİLİR.
ÇÜNKÜ SÜREKLİLİK YOKTUR.
ÖĞRENCİLER BUNU HEMEN HİSSEDER.
B. GAYRETLİ VE İSTEKLİ GİBİ
GÖRÜNMEK HİÇ GAYRET
GÖSTERMEMEK KADAR TEHLİKELİDİR.
ÖĞRENCİLERİ DERSTEN SOĞUTUR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
107
4. KİŞİSEL TECRÜBELERDEN
BAHSETMEK
5. ÖĞRETİMİ KOLAYLAŞTIRMAK
6. KONUYU ANLAMLI VE SIRA İLE
SUNMA
7. KONUYU BÜTÜN OLARAK VERME
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
108
8. ÖĞRENCİYİ DÜŞÜNMEYE
YÖNELTME
A. SORU SORMA
B. TARTIŞMA ORTAMI
C. İYİ BİR ANLATIM
9. HAREKETLİ OLMA(BEDEN DİLİNİ
KULLANMA)
10.ÖĞRENCİLERİN İYİ TANINMASI VE
DÜZEYLERİ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
109
11. HER DERS BİR BÜTÜN OLMALIDIR.
12.HER DERS YENİ BİR ŞEYLE
BAĞLANTILI OLARAK
ÖĞRETİLMELİDİR.
13.HER DERSİN BİR AMACI VE
UYGULAMA AMACI OLMALIDIR.
14.HER DERSİN BİR BAŞLANGICI
SUNUMU VE SONUCU OLMALIDIR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
110
15.HER DERS ÖLÇÜLEBİLİR
STANDART BİR BAŞARI
GEREKTİRMELİDİR.
16. HİÇBİR ŞEY DERSİ MONOTON BİR
SESTEN DAHA ÇABUK
MAHVEDEMEZ.
17. BAĞIRMAK ÖĞRETMENİ
YORACAĞI GİBİ ÖĞRENCİLERİ DE
RAHATSIZ EDECEKTİR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
111
18. ÖĞRENCİLER GENEL OLARAK
ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİ
İŞİTMEK İSTEMEKTEDİRLER. O
HALDE ÖĞRENCİLERE SIKÇA SÖZ
VERİLMELİDİR.
19. ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ
İFADE ETMELERİNE İMKAN
VERİLMELİDİR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
112
20.ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİNE
KENDİ KENDİLERİNİ NASIL SESSİZ
TUTACAKLARINI ÖĞRETEBİLMESİ
EN ÖNEMLİ DERSTİR.
21.ÖĞRETMENLERİN SIKÇA “SUSUN ...
KESİN SESİNİZİ... SESSİZ OLUN...”
ŞEKLİNDE SINIFIN SESSİZ
OLMASINI SAĞLAMAK
İSTEDİKLERİ BİLİNMEKTEDİR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
113
HER ÖDEVİN ÖĞRETMEN
TARAFINDAN KONTROL
EDİLECEĞİNİN BİLİNMESİNİN
ÖĞRENCİ ÜZERİNDE ETKİSİ
BÜYÜKTÜR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
114
ÖĞRETMENİN SÜREKLİ
KÜRSÜDE OTURMAMASI SIRA
ARALARINDA GEZİNMESİ
GÖZ TEMASI KURMASI
ÖNEMLİ BİR DAVRANIŞTIR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
115
UFAK TEFEK DİSİPLİN
OLAYLARININ ŞAKAYA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
BAZEN SINIFLA BERABER
GÜLÜNEBİLMESİ DE
OLUMLU BİR DAVRANIŞTIR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
116
ÖĞRENCİNİN HİÇ
KONUŞMADAN SESSİZCE
OTURMASI İTAATKAR
DAVRANMASININ
İSTENMESİDE HEP
SÖYLENİLENLERİ KABUL
ETMESİ DE TEHLİKELİDİR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
117
BAZI ÖNERİLER
UYARILMASI GEREKEN
ÖĞRENCİYİ SINIF
HUZURUNDA UYARMAYINIZ
DİSİPLİNİ SAĞLAMAK İÇİN
ÇOK SERT DAVRANMAYINIZ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
118
SUÇLUYU BULMAK İÇİN
TÜM SINIFIN
CEZALANDIRMAYINIZ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
119
DİSİPLİN PROBLEMİ SİZİ
AŞMADIKÇA BAŞKALARINA
DUYURMAYINIZ.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
120
SINIFTA DİSİPLİNİ BOZAN
BİR DAVRANIŞTA, ÖNCE
BİRAZ DÜŞÜNÜNÜZ.
ÖRNEĞİN , 60 A KADAR
SAYMANIZ DAHA MANTIKLI
DAVRANMANIZI
SAĞLAYACAKTIR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
121
DİSİPLİN OLAYLARI İLE KARŞILAŞILINCA YAPILACAK
İŞLEMLER










Okul yönetimi sınıfta başlar iyi yönetilen sınıf disiplinsizlik olaylarının tümünü engeller.Bütün
disiplinsizlik olaylarında olay büyümemesi için anında gerekli önlemlerin alınması gereklidir.
Disiplin yönetmeliği tüm öğrencilere okunmalıdır.
Dersin huzurunu-işlenişini bozma, araç gerecini getirmeme,ders etkinliklerini yapmama,
dersten-kaçma gibi Kınama cezasını gerektiren basit seviyeli olaylardaöğrencilerle ilgili;
AŞAMA:Öğrenci ile birebir konuşulup rehberlik yapılacaktır. Öğrenci hakkında sınıf öğretmeni
de bilgilendirilecektir.(Nöbet anındaki basit olaylarda da ilk aşama bu yol uygulanacaktır.)
AŞAMA:1. Aşamada sonuca ulaşılmazsa;Öğrenci velisi ile iletişime geçilecek veli davet edilip
gerekli rehberlik yapılacaktır.Veli görüşme formu mutlaka doldurulacaktır.
AŞAMA: Rehberlik servisine öğrenci bilgileri verilecek rehberlik servisi gerekli rehberliği
yapacaktır.
AŞAMA:Olayda düzelme yoksa disiplin kuruluna dilekçe yazılacak ve yapılan çalışmalarda
dilekçeye eklenecektir.
Okulda veya sınıfta fiziksel şiddet uygulama, araç gerece zarar verme, aşırı saygısızlık etme,
sigara içme gibi büyük cezalar gerektiren olaylarda;
AŞAMA: Okul müdürlüğüne dilekçe yazılacaktır.
Disiplin dilekçe örnekleri internet sitesinde mevcuttur.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
122
ÖFKEYLE BAĞIRIP
ÇAĞIRMANIN HİÇ BİR
YARARI YOKTUR. HATTA SİZİ
GÜLÜNÇ DURUMA
DÜŞÜREBİLİR.
RAHATLAYABİLİRSİNİZ AMA
KARŞINIZDAKİNİN TEPKİSİNİ
ÇEKERSİNİZ.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
123
BİR RESİM
BİN KELİMEYE BEDELSE ,
BİR RESİM ÇİZ
BİN KELİME TASARRUF
ET.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
124
İstenmeyen öğretmen – öğrenci ilişkileri
içinde hareket eden korku ve gerginlik
yaratan , öğrencilerin gereksinmeleri
duyguları ve yeteneklerinden çok konuyu
düşünen lise öğretmenlerinin derslerinde,
öğrencileriyle öğrenci olarak ilgilenen ve
onlarla uyumlu ilişkiler sürdüren
öğretmenlerin derslerine oranla
öğrencilerin daha çok zayıf aldıkları
görülmektedir
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
125
Muallimler! Yeni nesli,
Cumhuriyetin fedakâr
öğretmenleri ve eğiticileri, sizler
yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil
sizin eseriniz olacaktır. Eserin
kıymeti, sizin maharetiniz ve
fedakârlığınız derecesiyle
mütenasip bulunacaktır.
ATATÜRK
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
126
Gündem 12b-“ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN
VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE
YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ “ nin
okunması ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında
açılabilecek destekleme ve yetiştirme kurslarına
ilişkin derslerin belirlenmesi ve görev alabilecek
öğretmenlerin tespiti hakkında görüşme.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
127
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME
KURSLARI YÖNERGESİ
MADDE 7–(1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten
dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders
saatinden az olamaz.
(2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders
saatleri dışında saat 22:00’ ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde
cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs
saatinin süresi 40 dakikadır.
(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin
imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak
üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2
saatten fazla ders konulamaz.
(4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce
belirlenir.
(5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile
program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
128
MADDE 8-(1)Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer
sayısı 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması
esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda
ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan
yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf
kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar
çıkarılabilir.
Kursların kapatılması
MADDE 9– (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının
10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya
kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
129
Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri
belirlemek amacıyla millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür
yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü
ve üç ortaöğretim kurumu müdüründenoluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu
müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla
oluşur.
(2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim
müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin
tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş,
çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim,
teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir.
Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli
öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen
sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.
(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme
onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptaledilmeden
görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine,
başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa
müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
130
Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
MADDE 12 –(1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders
kitapları ve diğer eğitim materyalleridir.
Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler
MADDE 13 – (1)Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları
zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders
saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerinkurs
kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.
(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi
müdürlüğünce bir deftere işlenir.Sağlık raporuna dayalı hastalıklar,
tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler
sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.
(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu
hâl ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı
oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
131
Gündem 13-
7 Eylül 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28758
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM
KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
132
Anadolu teknik programına geçiş
MADDE 30- (1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu
teknik programlarına geçiş için, ortaöğretim kurumlarının 9 uncu
sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan
öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri
Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul
sistemi üzerinden yapılır.”
“(2) Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım
derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik
ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit olan
öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve
anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik
verilir.”
(3) Anadolu teknik liselerine, kontenjan açığı bulunmasına ve
ikinci fıkradaki şartların taşınmasına bağlı olarak ortaöğretime
yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okullardan geçiş yapılabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
133
Alan ve dala geçiş
“MADDE 31 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu,
dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır.
(2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı
puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının
%60’ı toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate
alınarak yapılır.
b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak
eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve
grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin
belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara
öncelik verilir.”
(3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda
eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8
öğrencinin kayıtlı olması gerekir.
(4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması
gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve
dalına ya da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.
(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde;
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
işyerini
ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından
belgelendirmeleri şartıyla bu134
Sınıf başkanlığı
MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her
ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçer. Boşalan sınıf başkanlığı için
aynı yolla seçim yapılır.
(2) Sınıf başkanlığına ve başkan yardımcılığına aday olacak öğrencilerde; disiplin
cezası almamış olmak ve örnek davranışlara sahip olmak şartı aranır.
(3) Seçilme şartlarını kaybeden sınıf başkanı ve yardımcısı sınıf rehber öğretmeni
tarafından görevden alınır.
Öğrenci nöbetleri
MADDE 33- (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun
yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi
verilir. Ancak öğrencilere personelin yapması gereken, bedeni çalışmayı gerektiren,
eğitim ve öğretimle ilgisi bulunmayan görevler verilemez. Nöbet yerleri, nöbet
günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleriyle nöbetçi öğrencilerin görevleri okul
yönetimince belirlenerek duyurulur.
(2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul
müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin
nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarda yarıyıl ve yaz
tatili dışındaki hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
135
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme
MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula
devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı
maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî
idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri
alırlar.
(2) Uygulamayla ilgili olarak;
a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/eOkul sistemine işlenir.
b) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin
devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
(3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri
yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim
müdürlüklerince izin verilen öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece
faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez. Ancak,
faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından
fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim
müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık
ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı
durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
136
(4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla
velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5
inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini
gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu
öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve
öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.
(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne
olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite
hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol
kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel
eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek
kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız
sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir.
Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki
Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
(6) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır.
(7) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür
gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul
sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü
aşmamak üzere uzatılabilir.”
(8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi
programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
137
yapmaları
halinde, puanları ne olursa olsun
başarısız sayılırlar.
BİRİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları
MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar
gözetilir.
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin
özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile
işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme
kazanımları esas alınarak hazırlanır.
ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda
amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.
d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile
performans çalışmalarından oluşur.
e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma,
sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.
f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri
açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı,
dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.
g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme
değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
138
Puanla değerlendirme
MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar
100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları eOkul sistemine işlenir.
(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Puan
85,00-100
70,00-84,99
60,00-69,99
50,00-59,99
0-49,99
13/12/15
Derece
Pekiyi
İyi
Orta
Geçer
Geçmez
KURUL TOPLANTISI
139
Yazılı ve uygulamalı sınavlar
MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı
sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.
a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır.
Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul
müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli
tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava
katılmak zorundadırlar.
b) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere
birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel
veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak
değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve
sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır.
Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri
tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından
işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.
c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların
uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.
ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
140
doğru azalan
bir oranda tüm konuları
kapsaması esastır.
e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı
olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya
verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere
ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle
yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde
uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün
onayına bağlı olarak uygulanır.
g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi
geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.
ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının
değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar
esas alınır.
h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için
yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.
(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak
her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
141
Beceri sınavı
MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin
değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu
süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar
doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.
(2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlarda, işletmede
eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya
ayrı ayrıyapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır.
(3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da dikkate
alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan
meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.
(4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın
alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek
alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon
tarafından yapılır.
(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların
toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i sınav, yüzde
20’si de iş dosyasına takdir edilir.
(6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları alan/dal
derslerinden beceri sınavı yapılmaz.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
142
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 47(1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin
programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek,
ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması
gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.
(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan
kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere
alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.
(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını
yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten
ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer
puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik
ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı
başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan
öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
143
uygulanır.
Sınavlara katılmayanlar
MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya
projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci
fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir
zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya
projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci
dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.
(2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen
öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden
belirlenen günlerde yapılır.
(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai
saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde
belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce
uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya
rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.
(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans
çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla
değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans
çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve
aritmetik ortalamaya dâhil edilir.
(5) Öğrenciler,
yazılı ve uygulamalı sınavlara
13/12/15 raporlu ve izinli oldukları
KURULgünlerde
TOPLANTISI
144
alınmazlar.
Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını
öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.
(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme
sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın
yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve eOkul sistemine işlenir.
(3) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders
öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.
(4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların
ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda
bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders
öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan
komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip
değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından
yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için
yapılır.
(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek
amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
145
Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar
MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve
performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve
benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans
çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar,
ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri
tarafından okul yönetimine bildirilir.
(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık,
spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları
için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.
(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun
amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını
teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve
diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde
belgelendirilir.
(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci
fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık,
devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans
çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
146
Sınıf Geçme Dönem puanı
MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının,
ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı
derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik
ortalamasından elde edilen puanın
aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince
öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş,
deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi
süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve
alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik
ortalamasıdır.
e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak
yürütülür.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
147
(2) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık
kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı
sınav eksiğiyle verilebilir.
(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.
(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından
yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans
çalışmaları ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından
okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil
dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla
becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.
(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı
etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum
ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin
sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine
geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre
beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece
teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün uygulamalı etkinliklerden muaf
tutulanlar
göreTOPLANTISI
değerlendirilir.
13/12/15ise sadece teorik bilgilere
KURUL
148
Bir dersin yılsonu puanı
MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı
sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının
bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.
c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik
ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.
ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki
dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:
1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten
alınan ikinci dönem puanıdır.
2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması
durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik
ortalamasıdır.
d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı
ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.
(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi
virgülden sonra iki basamak yürütülür.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
149
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen
puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
Yılsonu başarı puanı
MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu
derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen
öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı
toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki
basamak yürütülür.
(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56(1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı
sayılabilmesi için;
İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa
olsun ikinci dönem puanının en az 70,
İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla
birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50
veya beceri sınav puanının 70
olması gerekir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
150
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57-(1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı
en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak
derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden
sorumlu geçer.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
151
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- “(1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla
doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders
olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla
başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu
dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav
esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından
yapılır.
b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav
yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.
c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu
öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.
ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu
sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır.
Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.”
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları,
iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde
hükümleri uygulanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
152
Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
MADDE 59- (1) Öğrencilerden;
a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle
devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık
sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde
ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği
kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları
yapılır.
b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı
bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak,
sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf
tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden
sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin
öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki
Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
c) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki
dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla
ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış
sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
153
Telafi programı
MADDE 61-(1) Ortaöğretim kurumlarında;
Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri
sebeplerle bir ya da iki dönem puanı oluşmayan dersler için, ders yılının ikinci döneminden,
yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede,
b) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu
veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerle
yapılamayan dersler için ders saatleri dışında,
c) Alan/dal değiştirmek isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileriyle diğer
ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen
öğrencilere yaz tatilinde,
ç) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
meslek lisesi mezunu olmak isteyen genel lise programı mezunlarıyla ortaokul veya imamhatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvime
göre,
d) İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları
öğrencilerinden, işletme şartlarının yetersiz olması nedeniyle programlarda öngörülen bazı
uygulamaların yapılamaması durumunda eksik konuların telafisi için okulda veya başka bir
işletmede,
telafi programı uygulanır.
(2) Telafi programları, yapılamayan ders saatleri toplamı kadar yapılabileceği gibi
yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Ancak yoğunlaştırılmış telafi programlarının süresi toplam
ders saati sayısının üçte ikisinden az olamaz.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
154
(3) Birinci fıkranın (ç) bendinde sayılanlar için yoğunlaştırılmış telafi programı
uygulanmaz.
(4) Telafi programında görev alacak öğretmenler, okul müdürünün teklifi
doğrultusunda millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Gerektiğinde diğer
ortaöğretim kurumlarından da öğretmen görevlendirilebilir.
(5) Telafi programında işlenecek konular, okul müdürüyle programı uygulayacak
öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak programda öngörülen konuların
tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere
yeterli sayıda yazılı ve performans çalışması puanı verilir. Dönem ve yılsonu
puanı, bu puanlara göre belirlenir. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında açılan
telafi programında puanla değerlendirme yapılmaz
(6) Kontenjan bulunması durumunda, mesleki ve teknik ortaöğretim
programlarından mezun olup farklı bir meslek alanından/dalından mezun olmak
isteyenler de bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında telafi eğitimine
alınabilir.
(7) Genel ortaöğretim, Anadolu türü mesleki ve teknik ortaöğretim, teknik lise,
sağlık meslek lisesi ve imam-hatip lisesi programlarında telafi eğitimi uygulanmaz.
(8) Telafi programının uygulanmasına yönelik iş ve işlemler, programın açılacağı
okul müdürlüğüyle bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğü işbirliğinde yürütülür.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
155
• a- M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme
Yönetmeliğinin 61. maddesi gereğince Öğretmenin
raporlu,izinli olması,göreve geç başlaması,dönem
bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlarla doğal
afet,salgın hastalık,olağanüstü hal ve benzeri
durumlardan dolayı yapılamayan
dersler,yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanması
için kurul kararının alınması.
• b- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99,100,101,
102 ve103. Maddelerinin okunması ve açıklanması ile
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık ve Refakat
iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin
okunması, Öğretmen izin, rapor işlemleri hakkında
bilgilendirme.
• c- Okul zaman çizelgesinin açıklanması.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
156
BÖLÜM 5: ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİNLER
ÇALIŞMA SAATLERİ:
• Madde 99 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul:
15/05/1975 - 1897/1 md.)
• Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
• Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara
dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve
hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma
süreleri tespit olunabilir.
• Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği
hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak
tespit edebilir
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
157
•
•
•
•
•
•
•
GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ:
Madde 100 - Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi,
bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel
Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.
Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz
önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle
dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı
belirlenebilir.
Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit
edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri
mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
GÜNÜN 24 SAATİNDE DEVAMLILIK GÖSTEREN HİZMETLERDE ÇALIŞMA
SAAT VE USULÜNÜN TESBİTİ:
MADDE 101- Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan
Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin
yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü
haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece
vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece
vardiyası görevi verilemez.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
158
•
•
•
•
•
YILLIK İZİN:
Madde 102 - (Değişik madde: 31/07/1970 - 1327/46 md.)
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil)
olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu
sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
YILLIK İZİNLERİN KULLANILIŞI:
Madde 103 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre
kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik
cümle: 06/07/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait
kullanılmayan izin hakları düşer.
• Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.
Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık
izin verilmez.
•
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten
bir aylık sağlık izni verilir.
•
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
159
d-M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin
35.maddesi gereği geç gelen öğrencinin derse
alınma konusunda kurul kararı alma..
Geç gelme
MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi
ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve
öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler
devamsızlıktan sayılır.
TEBESSÜM
Gülümsemek için sadece 12 kas’a ihtiyacımız var;
oysa kaşlarımızı çatmak için103 kas’ı çalıştırmamız
gerekiyor
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
160
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
161
Tebessüm
Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu
gülümseme adamın kendini daha iyi hissetmesine sebep oldu. Bu
hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta
teşekkür etmediğini hatırladı. Hemen bir not yazdı, yolladı.
Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğle yemek
yediği lokantadaki garsona yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson ilk defa
böyle bir bahşiş alıyordu. Akşam eve giderken, kazandığı paranın
bir parçasını her zaman köşe başında oturan fakir adamın
şapkasına bıraktı. Adam öyle; ama öyle minnettar oldu ki… iki
gündür boğazından aşağıya lokma geçmemişti. Karnını ilk defa
doyurduktan sonra, ıslık çalarak bir apartmanın bodrumundaki tek
odasının yolunu tuttu. Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen
köpek yavrusunu görünce, kucağına alıverdi. Küçük köpek gecenin
soğuğundan kurtulduğu için mutluydu.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
162
Tebessüm
Sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu. Gece yarısından
sonra apartmanı dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu. Dumanı
koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam
uyandı, sonra bütün apartman halkı… Anneler babalar dumandan
boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp , ölümden kurtardılar…
Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir
tebessümün sonucuydu.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
163
• Resmî Gazete: 29.10.2011/28099
• DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK
RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
• Hastalık raporlarının verilmesi
• MADDE 5- (1) Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili
mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden
kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti
sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.
• (2) SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından
verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli
sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporlar
ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı
takdirde geçerli olur.
• (3) Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve
görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da
yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık
raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
164
• Hastalık raporu ve izin süreleri
• MADDE 6- (1) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda
gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık
hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı
hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında
geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.
• (2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu
ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu
sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri
uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak
gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin
hesabında dikkate alınır.
• (3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan
veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
• (4) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir.
Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek
hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
165
•
•
•
•
(5) Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık
raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.
Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu
bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık
hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha
hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından
belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının
geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca
onaylanması şarttır.
(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk
günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin
değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl
içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde
tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî
sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
(7) Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında
değerlendirilir.
(8) Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit
edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler. Ancak bu şekilde alınan raporlara
dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve
raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması
zorunludur.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
166
• Hastalık izni verilmesi
• MADDE 7- (1) Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık
izni verilir.
• (2) Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye
yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde
misyon şefinin onayı zorunludur.
• (3) Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile
belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık
raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip
eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla
bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor
süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini
yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce
onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal
ettirilir.
• (4) Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara
görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici
görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
167
• (5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alman hastalık
raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu
Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum
memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı
günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde
görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk
etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri
uyarınca işlem yapılır.
• (6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî
izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki
veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması
zorunludur.
• (7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması
hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca
belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir
ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki
başvuruları öncelikle sonuçlandırır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
168
• Yıllık izinde hastalık raporu alınması
• MADDE 8- (1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu
verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği
tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini
kullanmaya devam eder.
• (2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun
hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla
olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun
göreve başlaması zorunludur.
• (3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun
hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi hâlinde, memur
izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.
• (4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657
sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
169
• Memurun iyileştiğine dair sağlık raporu
• MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde
belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin
sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî
sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu rapor,
yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre
düzenlenir. îzin süresinin sonunda, hastalığının devam
ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen
memurun izni, 105 inci maddenin birinci fıkrasında
belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da
iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri
uygulanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
170
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Refakat iznine ilişkin esaslar
MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca
izin verilebilmesi için memurun;
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye
girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,
ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas
teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat
edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip
gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması
gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir
katma kadar uzatılır.
(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı
geçemez.
(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin
bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve
başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak
haklarında
kanunların
ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
13/12/15 657 sayılı Kanun ve özel
KURUL
TOPLANTISI
171
(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.
• OKUL ZAMAN ÇİZELGESİNİN
AÇIKLANMASI
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
172
Gündem-14
Son üç yıl bazında Mezunların üst öğretim
kurumlarına yerleşme durumları ve
değerlendirme. Ders bazında ÖSS Sınav
Sonuçlarının değerlendirmesi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
173
• EXCEL DOSYASINDA AÇILACAK
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
174
Okulumuz öğrencilerinin YGS sınav sonuçları daha önceki kurul toplantılarında
değerlendirilmiş olup sayısal verilere göz atacak olursak;
TL
AML
ATL
EML
TOPLAM
SINAVA GİREN
32
54
128
282
496
BAŞARILI
21
44
103
110
278
BAŞARISIZ
11
10
25
172
218
%65
%81
%80
%35
%56
YÜZDE BAŞARI
%
Ve toplam yüzdeye vurduğumuzda toplamda % 56 lük bir başarıdan söz edilebilir.
Okulumuz öğrencilerinin LYS sonrası yerleştirme sonuçlarına baktığımızda.EML den
17 öğrencimiz, TL den 2 öğrencimizin, ATL den 13 öğrencimizin, AML den 4
öğrencimiz 4 yıllık fakülteye yerleştiği görülmektedir. 241 öğrencimizde 2 yıllık
MYO yerleşmiş bulunmaktadır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
175
Yıllara Göre Okul Başarı Durumu
2013
Anadolu Teknik
Anadolu Meslek
Endüstri Meslek
YGS’ye giren öğrenci
40
67
44
418
YGS’de başarılı olan
YGS başarı yüzdesi
LYS’ye giren öğrenci
22
%55
15
54
%80.59
38
29
%65.90
24
130
%31.10
81
30
5
49
8
15
-
242
YGS’ye giren öğrenci
25
118
70
339
YGS’de başarılı olan
YGS başarı yüzdesi
LYS’ye giren öğrenci
15
%60
25
96
%81.35
118
58
%82.85
66
221
%65.19
353
18
2
59
12
26
4(1 tanesi M.T.O.K)
161
3
Toplam yerleşme
4 yıllık yerleşme
2014
Teknik Lise
Toplam yerleşme
4 yıllık yerleşme
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
9 (3 tanesi
açıköğretim)
176
Yıllara Göre Okul Başrı Durumu
Teknik lise
Anadolu Teknik
Anadolu Meslek
Meslek Lisesi
Toplam Öğrenci Sayısı
YGS'ye Giren Öğrenci
32
123
54
287
496
YGS'de Başarılı Olan
21
103
44
109
277
YGS Başarı yüzdesi %
65
80
81
38
264
2015 LYS'ye Giren Öğrenci
21
103
44
109
277
2 Yıllık Yerleşme
15
74
28
124
241
4 Yıllık Yerleşme
2
13
4
17
36
ToplamYerleşme
17
87
32
141
277
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
177
2015 LYS ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİĞİ PROGRAMLAR
ÖĞRENCİNİN YERLEŞTİĞİ PROGRAM TÜRLERİ
GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İKTİSADİ
MÜHENDİ
FEN
VE İDARİ
SLİK
EDEBİYA EĞİTİM
BİLİMLE
T
FAKÜLTE DİĞERLERİTOPLAM
R
FAKÜLTE
FAKÜLTE LERİ
FAKÜLTE
Sİ
LERİ
Sİ
PROGRAMLAR
4 YIL VE ÜZERİ LİSANS PROGRAMINA
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
10
2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMINA
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
13
1
4
8
36
241
241
180 ÜSTÜ PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYISI
277
488
257
277
488
257
140 - 180 ARASI PUAN
ALANLARIN SAYISI
167
167
64
LYS BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI
YGS BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI
140 ALTI PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYISI
13/12/15
64
KURUL TOPLANTISI
178
Gündem 15
a- 2488 sayılı Tebliğler Dergisinin okunması. Ders
öğretmenlerince Atatürkçülükle ilgili konuların ne
şekilde işleneceğinin açıklanması.
b- 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan
Atatürk İlke ve İnkılapları öğretim esasları
yönergesinin okunması, açıklanması ve Yıllık
planların uygulanması.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
179
Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl mukavemet ettiğimiz ve
daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla
nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve
uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten herşey unutulur. Fakat biz her şeyi
gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır;
geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir!
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
180
Gündem 16Sınıf ve şube öğretmenler kurulu
MADDE 110- (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler
kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenlerle rehberlik ve psikolojik danışman
öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür
yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen
konuların özelliğine göre öğrenci velileriyle ilgili sınıf ve şubede derse giren eğitici
personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.
(2) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayıyla uygulanır.
(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan
eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak
tedbirler ve yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir.
(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak,
gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve
mahalli mülki idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
181
(5) Sınıf ve şube öğretmenler kurulunda;
a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
b) Derslerin, öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,
c) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde nasıl
yararlanılacağının planlanması,
ç) Çevreden yararlanma ve işbirliğinin sağlanması,
d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
e) Proje, performans çalışması ve sınavların planlanması,
f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri
sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
g) Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması,
ğ) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması,
h) Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve
yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
j) Müdürün gerekli gördüğü konularla kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle
gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular
görüşülür.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
182
TOPLANTI TARİHLERİNİN
TESPİTİ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
183
Gündem 17Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden
oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici
personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk
toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda
olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından
sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre
öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama
süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav
analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez
okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve
uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b)
Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun
kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak
planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde
durularak çalışmaların buna göre planlanması,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
184
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin
işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin
belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık
planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin
hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının
belirlenmesi,
f)Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar
alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve
benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve
gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve
beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer
derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların
şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
185
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul
ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde
katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık
durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı
düzenleyebilir.
(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;
a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak
amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,
c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,
ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak
konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,
f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları
ilgili konular da görüşülür.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
186
TOPLANTI TARİHLERİNİN
DUYURULMASI
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
187
Gündem 18Okul zümre başkanları kurulu
MADDE 112- (1) Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk
toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde
okul müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula
katılabilir.
(2) Kurul, dönem başlarıyla ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul
müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve
müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders
saatleri dışında yapılır.
(3) Okul zümre başkanları kurulunda;
a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımıyla öğrenci
başarısının artırılması,
b)
Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin
değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
ç)
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin
alanlarında hizmetiçi eğitime alınmalarının okul müdürlüğüne önerilmesi,
d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre
öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
188
e) Sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi,
sonuçlarının değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.
(4) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir.
(5)
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; alan/bölümlerin gelirgider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin
güçlendirilmesi, tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere
katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliği konuları da
görüşülür.
İlçe zümre başkanları kurulları
MADDE 113- (1) İlçe zümre başkanları kurulları, zümre öğretmenler kurulu
başkanlarından oluşur. Kurullar, ilk toplantılarında o eğitim ve öğretim yılı için
kendi aralarından birini ilçe zümre başkanı seçer. Toplantılar ilçe millî eğitim
müdürü, uygun gördüğü bir şube müdürü veya bir okul müdürü başkanlığında
yapılır.
(2) Kurullar, ders yılı başlamadan önce ve ders yılı sonunda toplanır. Kararlar oy
çokluğuyla alınır ve ilçe müdürünün onayından sonra okullara ve ilgili kurullara
duyurulur.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
189
TOPLANTI TARİHLERİ VE
GÜNDEMİN TESPİTİ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
190
Gündem 19M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 86.
maddesinin okunması açıklanması
a- Ağustos 2003 tarihli 2551 sayılı Tebliğler
Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim çalışmalarının
planlı yürütülmesi ile ilgili yönergenin okunması.
b- Zümre öğretmenler kurulu kararına göre yıllık
planların hazırlanma esasları ve okul müdürlüğünce
onay tarihlerinin belirlenmesi
c- Günlük planların nasıl yapılacağının açıklanması.
d- Sınıf Defterlerine nasıl yazılacağının açıklanması.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
191
Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.
(2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak
topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve
öncü bir rol üstlenir.
(3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği
fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye
açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve
öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.
(4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve
gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla
öğrencilere örnek olur.
b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve
yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini
özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin
eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
192
c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür.
ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.
d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili görevleri
yapar.
e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür.
f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür.
g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar.
Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin
yapılmasını sağlar.
ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı
olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.
h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı
yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar.
ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve
izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.
i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti
çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır.
Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.
j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve
kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
193
k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime
yansıtır.
l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle işbirliği
yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda
güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip
eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre
sunar.
n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar.
o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine
bildirirler.
ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.
p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(5) Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca,
a) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri planlar ve yaptırır.
b) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler, mesleki konularda çevreyle
ilişki kurmalarına rehberlik eder.
c) Uygulamalı eğitim için gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle
işbirliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alır. Kendilerine verilen araç-gereç ve
makinelerin korunmasını, bakım ve onarımını, kılavuzuna uygun ve güvenli bir şekilde
kullanılmasını, her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar, öğrencilere rehberlik
yapar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
194
ç) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araçgerecin bir listesini ilgililere verir.
d) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için
alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleriyle birlikte plan hazırlar. Öğrencilere alanıyla ilgili konularda
proje danışmanlığı ve rehberlik yapar.
e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve
sürede sonuçlandırılmasını sağlar.
f) Koordinatör olarak görevlendirilenler, öğrencilerin işletmedeki eğitim ve öğretim, başarı,
devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program doğrultusunda haftalık/aylık
düzenlenecek formları/raporları yönetime teslim eder.
g) Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapar. Çocuk gelişimi ve
eğitimi alanı öğretmenleri ve şefleriyle koordineli çalışır.
ğ) Mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme çalışmalarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleriyle
işbirliği yapar.
h) Mesleki ve teknik eğitim fuarına hazırlık çalışmalarına katılır ve çalışmaları yürütür.
ı) Tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz
tatillerinde verilen görevleri de yaparlar.
(6) Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri
içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi
için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde
çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır.
(7) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam-hatip liselerinde, okulların özelliğine bağlı olarak
okul müdürünce verilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirirler.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
195
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları
MADDE 87- (1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi
tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine
kadar geçen sürelerde kadrolarının bulunduğu/görevlendirildikleri okulda mesleki çalışma
yaparlar. Mesleki çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanır ve çalışma öncesinde yönetici
ve öğretmenlere duyurulur.
(2) Bu çalışmalarda;
a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında,
bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır.
b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları
bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik
faaliyetler yapılır.
c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır.
ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve işlemler
yapılır.
d) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma
programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır.
(3) Mesleki çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına
göre, eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda da mesleki çalışma yapılabilir. Bu çalışmalar okul
ortamının dışında ilgili eğitim ortamları veya işletmelerde de yapılabilir.
(4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar doğrultusunda işlem yapılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
196
EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI
YÜRÜTÜLMESİNE PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE
İLİŞKİN YÖNERGE
30 temmuz 2003 TARİH VE 2551 SAYILI T.D.
KONU : Planların ve haftalık ders
Programlarının düzenlenmesi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
197
EĞER ALIŞKANLIKLARINIZI
SÜRDÜRÜR ve
DEĞİŞTİRMEKTEN
KORKARSANIZ, BUGÜN
SAHİP OLDUĞUNUZ
ŞEYLERE SAHİP OLMAYA
DEVAM EDERSİNİZ.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
198
Plânın önemi
Madde 5 –Plân, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu
içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl
yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde
edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır.
Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir,
bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu
şekilde Eğiti-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte plânlanır ve
onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir.
Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla birlikte
plânlanmalıdır.
Plân yapmanın gerekliliği
Madde 6 – Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı
girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir.
Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır Eğitim öğretimin
etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken önemin verilmesi ve
öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır.
Ayrıca Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, meslekî ve teknik eğitim ile
yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim-öğretim programlarında
eğitim-öğretim çalışmalarının plânlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği
hükümlerine yer verilmiştir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
199
Plân yapmanın ilkeleri
Madde 8 - Plânlarda aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Plânlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli,
bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinleri arası
çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.
b) Plânlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci, etkin hâle getirilerek
eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri
(fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır.
c) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler
yapılabilecek esneklikte olmalıdır.
d) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun
olmalıdır.
e) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde
kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri,
gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur.
f) Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur.
g) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına
uygun olur.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
200
Plân çeşitleri
Madde 9 –Eğitim-öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânı
olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır.
Ünitelendirilmiş yıllık plân
Madde 10 – Öğrenme ve öğretme sürecinde plân yapmak esastır. Ayrıca plân ve
plânlama çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili
ihtiyaçlara cevap vermesi zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için
ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli
ve bütünlük içinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci
performansı dikkate alınmalıdır.
Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, ünitelendirilmiş yıllık ders ve plânlarını kendi mevzuatı
hükümlerine göre hazırlar.
Ünitelendirilmiş yıllık plân, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan
sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak
ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya
şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine
verilen çalışma plânıdır.
Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde
bulundurulur:
a) Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak
plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre
plânda gösterilmelidir.
b) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
201
c) Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak
haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve
hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için
plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine
göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır,
d) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı
belirlenmelidir.
e) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun
işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır.
f) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri
toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat
ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek
çalışma takvimi hazırlanır.
g) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
202
Ünitelendirilmiş yıllık plânın yapılışı
Madde 11 - Ünitelendirilmiş yıllık plân aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem,
inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de
toplanıp toplanmadığını araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlanır.
b) Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun
durumuna göre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube
öğretmeler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar.
c) Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün
içinde onaylattırılır.
d) Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğini yararlanmak
üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile
birlikte not eder.
e) Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları
doğrultusunda BEP geliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarını gücleştirirler.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
203
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
204
Ders plânı
Madde 12 – Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve
birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını ( hedef ve hedef davranışlarını ) bir ya da
birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları,
proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede
sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders
öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır.
Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların
plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin
katkısıyla gerçekleştirilir. Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.
Öğretmen tarafından hazırlanan Ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.
Ders plânı:
a) Eğitim-öğretim çalışmalarını daha düzenli hale getirmelidir.
b) Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlamalıdır.
c) Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini
sağlar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
205
d) Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır.
e) Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen
etkinlikleri belgeler.
f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini gerçekleştirmede katkı
sağlar.
g) Eğitim-öğretim sürecinin ve ders programlarının
değerlendirilmesinde geri bildirim sağlar.
h) Eğitim teknolojilerinin kullanımına uygun olmalıdır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
206
Ders plânının hazırlanması
Madde 13 – Ders plânı hazırlanırken;
a) Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi,
b) İşlenecek konu örüntüsü,
c) Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları,
d) Konunun işleneceği tarih ve olası süre,
e) Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile
başvurulacak kaynakları,
f) Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlik
önlemleri,
deney ve gözlemi,
g) Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıklarının
öğretim
sürecinde göz önünde bulundurma,
h) İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci,
i) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve
değerlendirme yaklaşımı
saptanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
207
Ortak hükümler
Madde 14 – Eğitim-öğretim çalışmalarının plânlanması ile ilgili ortak hükümler
şunlardır:
a) Bakanlığımıza bağlı her tür ve düzeydeki eğitim-öğretim kurumları ile yurt
dışındaki okullar bu Yönergede ön görülen esasları uygular.
b) Her öğretmen istenildiğinde ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânını okul
müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır.
c) Okul müdürleri öğretmenlerin çalışmalarında bu Yönerge esaslarına uyup
uymadıklarını denetler.
d) Ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları, okulun yöneticileri, zümre
öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla
hazırlanır.Günlük plânların tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun
plânlar yapılabilir. Okul yönetimi bu iş birliğinin sağlanması için gerekli plânlamayı ve
görevlendirmeleri yapar.
e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları;
okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin
katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen
plânlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim
yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır.
Ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânları, programlar, plânlama çalışmaları ve
yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenir ve değerlendirilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
208
• d- Sınıf Defterlerine işlenen konuların yazılması ve sınıf defterinin
kullanılması hakkında görüşme.
• e-Derslerde Öğrenci yoklamalarının yapılması hakkında görüşme.
• f-Derse giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar.
• g-Sınavlar hakkında görüşme, Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına
ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesi ve uyulması gerekli konuların
görüşülmesi ve karar alma.
• ı-Öğrencinin derse hazırlıklı gelmeleri ve derslerin işlenişi
hakkında görüşme.
• j- Laboratuarlardan, kütüphaneden,spor salonundan, diğer özel
dersliklerden ve ders araç gereçlerinden öğrencilerin azami ölçüde
yararlandırılması hakkında görüşme ve karar alma.
• k-Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması.
• l-Atölye, laboratuar, beden eğitimi ve diğer uygulamalı derslerde
güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanması hakkında görüşme
ve karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
209
b- Zümre öğretmenler kurulu kararına
göre ünitelendirilmiş yıllık planların
hazırlanma esasları ve okul
müdürlüğünce onay tarihlerinin
belirlenmesi
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
210
c- Ders planların nasıl yapılacağının açıklanması.(öğretmen görevleri md.86)
d- Sınıf Defterlerine işlenen konuların yazılması ve sınıf defterinin kullanılması
hakkında görüşme. (öğretmen görevleri md.86)
e-Derslerde Öğrenci yoklamalarının yapılması hakkında görüşme. (öğretmen görevleri
md.86)
f-Derse giriş çıkışlarda dikkat edilecek hususlar. (öğretmen görevleri md.86)
g-Sınavlar hakkında görüşme, Beceri eğitimi sınavı uygulamalarına ilişkin mevzuatın
gözden geçirilmesi ve uyulması gerekli konuların görüşülmesi ve karar alma.(45,46)
h-Not çizelgesi kullanılması hakkında görüşme ve karar alma.
ı-Öğrencinin derse hazırlıklı gelmeleri ve derslerin işlenişi hakkında görüşme.
j- Laboratuarlardan, kütüphaneden,spor salonundan, diğer özel dersliklerden ve ders
araç gereçlerinden öğrencilerin azami ölçüde yararlandırılması hakkında görüşme
ve karar alma.
k-Gezi-gözlem inceleme ve deney raporlarının hazırlanması.
l-Atölye, laboratuar, beden eğitimi ve diğer uygulamalı derslerde güvenlik tedbirlerinin
alınması ve uygulanması hakkında görüşme ve karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
211
Gündem 20Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar
MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans
çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar.
Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten
proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin
proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul
yönetimine bildirilir.
(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve
konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından
gerekli tedbirler alınır.
(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun
konferans ve seminerler düzenlenebilir.
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek
amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar
puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.
(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında
yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek
davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı
daha verilebilir.
..
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
212
Gündem 21MEB. Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin
45,46,47,51 ve 52 maddelerinin okunması ve açıklanması
a) Rehberlik ve Psikolojik danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 45
Maddesi gereğince Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yürütme Komisyonunun oluşturulması. (17.4.2001 tarih ve 24376
sayılı RG.)
b) Uyuşturucu, Alkol, Sigara ve kötü alışkanlıklardan
Öğrencilerimizin korunması ile ilgili karar alma.
c- 4207 Sayılı Kanunun okunması ve açıklanması.
İletişimin anlamı, karşımızdakinden aldığımız sonuçlardır..!
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
213
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Madde 45- Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş
birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.
u komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile
ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç
defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün
uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir.
Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu
komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında
öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
214
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu
okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur:
a) Müdür yardımcıları.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik
danışmanları.
c) Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek
en az birer temsilci.
d) Disiplin kurulundan bir temsilci.
e) Okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci.
f) Okul öğrenci temsilcisi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
215
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme
Komisyonunun Görevleri
Madde 46- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme
komisyonu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık
program ve yürütme planını inceler, bu konudaki görüşlerini
bildirir. Uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi
sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları
inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri
belirler.
c) Eğitim ortamında; öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve
psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler
kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak
çalışmaları belirler.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
216
d) Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve mesleki rehberlik
çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede, okuldaki eğitimöğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak
yararlanılabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler.
e) Yapılacak çalışmalarda birey, aile, ilgili kurum-kuruluşlara
yönelik iletişim ve iş birliğine ilişkin önlemleri belirler.
Psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim-öğretim kurumlarında
gerektiğinde rehberlik ve araştırma merkezinden bir uzmanın
bu komisyona katılması sağlanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
217
Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine
İlişkin Görevleri
Madde 47- Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar:
a) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı
şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları
ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci
sağlar.
b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme
komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder.
c) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme planının
hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler.
d) Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu
sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe
milli eğitim müdürlüğünün ilgili bölümüne bildirir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
218
Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri
Madde 51- Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:
a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde
sınıfın yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini
rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.
b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik
çalışmaları kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini,
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin
organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.
c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının
tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle
iş birliği yapar.
d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve
psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.
e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve
kişisel olanların gizliliğini korur.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
219
Madde 52- Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan
öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri servisinin planlama ve eş güdümüyle
çalışmalara yardımcı olurlar.
Okul Müdürünün vereceği, rehberlikle ilgili görevleri
yerine getirirler.
-(Komisyonun oluşturulması)
-Öğrencilerimizin kötü
alışkanlıklardan korunması ile ilgili
karar alınması
Çocuklar problemlerle
karşılaştıkça
gelişirler.Problemler, bir
değişim fırsatıdır ve bu
fırsatı iyi kullanmak gerekir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
220
Gündem-22
Milli Eğitim Bakanlığı Lise ve Dengi Okullar Eğitici
Çalışmalar Yönetmeliğinin 6.7.8.9.10.11.12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26maddelerinin
okunması, açıklanması ve 2015-2016 Öğretim yılında
faaliyet gösterecek Kulüplerin oluşturulması ve bu
Kulüplerde görev alacak Kulüp Rehber Öğretmenlerinin
Kurulca seçimi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
221
Sosyal Etkinliklerin Amacı
Madde 5- Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine
uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini
bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek
gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini
geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Plânlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli
değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç,
anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla
ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve
uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk
duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
222
Esaslar
Madde 7- Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında
yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya
toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir
öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev
verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman
öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı
imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve
kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal
etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de
sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile
birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
223
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları
sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek “Sosyal Etkinlik”
bölümüne “TAMAMLANDI”, “TAMAMLANMADI” şeklinde yazılarak
gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni
tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal
Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK-8) na göre
değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili
bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal
Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu
çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar
verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri
Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6)
hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu
(EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul
müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
224
Öğrenci Kulübü
Madde 10- Okul açıldıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra en kısa sürede;
sınıf temsilcileri ile okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda
kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal,
kültürel ve coğrafi özelliklerine göre (EK-1) de yer verilen öğrenci kulüplerinden
gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin
kurulmasına karar verilir.
Ayrıca kulüplerin oluşturulması sırasında aşağıdaki alanlar da göz önünde
bulundurularak;
a) Zekâ oyunları (satranç, bilardo gibi),
b) Aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes
hayvanı yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi),
c) Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve
levhaları toplamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak,
öğrenmek ve derlemek)
amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir.
Konuları birbirine yakın olan kulüpler ayrı ayrı kurulabileceği gibi birleştirilerek
de yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
225
Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları
Madde 11- Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki
hususlara uyulur;
a) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce
yapılır.
b) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen
öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını,
öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.
c) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları
esastır.
Her öğrenci, bir öğrenci kulübü üyesi olmakla birlikte, isterse sınıf
öğretmeni ve sınıf/şube rehber öğretmeninin bilgisinde diğer bir öğrenci
kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir. Bu çalışmaların koordinasyonu
sosyal etkinlikler kurulunca sağlanır.
d) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında
oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir
örneğini de okul yönetimine verir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
226
Toplum Hizmeti
Madde 12- Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine
sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile
iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum
hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü
çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak
çalışma plânlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde
çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve
ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı
olmak,
e) Toplumda Türkçe’yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap
okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel
değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
227
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme
çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme
çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla
mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve
yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde
yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını
kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar
yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek
sağlamak gibi etkinlikleri kapsar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
228
Danışman Öğretmenin Görevleri
Madde 15- Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna
bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna
bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama
Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler
Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun
hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini
etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları
değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
229
Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri
Madde 16- Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri
şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında
öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir
örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti
çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık
yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve
uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin
giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile
sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
230
Diğer Etkinlikler
Madde 20- Sosyal etkinlikler kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde
de bulunulabilir. Bu faaliyetlere okul yönetimi ve öğretmenlerin
yanında kulüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı ve bu
çalışmaların öğrencilerce planlaması sağlanır.
Okulda;
a) Geziler,
b) Yarışmalar,
c) Beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları,
d) Yayınlar,
e) Gösteriler,
f) Tiyatro çalışmaları,
g) Defile, sergi ve kermes
gibi çalışmalarla çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
231
Millî Bayramlar ve Yerel Kurtuluş Günleri
Madde 30- Okullarda kutlanacak millî bayramlar ve yerel kurtuluş günleri;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.
30 Ağustos Zafer Bayramı.
Yerel Kurtuluş Günleri.
Millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanmasında aşağıdaki hususlar göz
önünde bulundurulur;
a) Okullar, millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul
içi ve okul dışı etkinliklere bütün imkânlarıyla katılırlar. Millî bayramlar ve yerel
kurtuluş günlerinde öğretmen ve öğrenciler kendilerine verilen görevleri
yaparlar.
b) Okullar, yaz tatiline rastlayan kutlamalara, kutlama komitesince hazırlanan
programa göre temsilî olarak katılırlar.
c) Okullar, kutlamalarda ilgili mevzuat hükümlerince donatılır. Büyük yerleşim
merkezlerinde okulların bütünüyle katılamaması durumunda törenler okullarda
yapılır. Bu törenlerde ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre hareket edilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
232
• Atatürk diyor ki,
• Yorulmadan beni takip
edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat
arkadaşlar, yorulmadan ne
demek? Yorulmamak olur mu?
Elbette yorulacaksınız. Benim
sizden istediğim şey yorulmamak
değil, yorulduğunuz zaman dahi
durmadan yürümek,
yorulduğunuz dakikada da
dinlenmeden beni takip etmektir.
Yorgunluk her insan, her mahlûk
için tabii bir halettir, fakat insanda
yorgunluğu yenebilecek mânevi
bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet
yorulanları dinlendirmeden
yürütür. Sizler, yani yeni
Türkiye'nin genç evlâtları,
yorulsanız dahi beni takip
edeceksiniz.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
233
• Tutulacak Defter ve Dosyalar
• Madde 33 — Özel yönetmeliği bulunan kulüplerin
dışındaki öğrenci kulüplerinde Toplantı Karar Defteri ve
Evrak Dosyası tutulur . (DEĞ.12.08.2005 R.G)
• SEKİZİNCİ BÖLÜM
• Çeşitli Hükümler
• Diğer Eğitim Kurumlarındaki Sosyal Etkinlikler ile
Özel Yönetmeliği Bulunan Kollar
• Madde 34- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumları ile diğer
eğitim kurumları kendi konumlarını dikkate alarak sosyal
etkinliklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre
yürütürler.
• Özel Yönetmelikler
• Madde 35- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce
çıkarılmış olan; Okul Spor Kolları, Kooperatifçilik Kolu,
Sivil Savunma Kolu yönetmeliklerinin adında ve madde
metinlerinde geçen “kol” ibaresi “kulüp” olarak
değiştirilmiştir
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
234
•
•
•
•
•
•
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ
Kültür ve Edebiyat Kulübü
Yayın ve İletişim Kulübü Müzik Kulübü
Resim Kulübü Halk Oyunları Kulübü
Tiyatro Kulübü Kütüphanecilik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü Gezi,Tanıtma ve Turizm
Kulübü
• Çevre Koruma Kulübü Satranç Kulübü Hayvanları
Koruma Kulübü
• Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma, Çocuk
Esirgeme, Kızılay ve Benzeri Kulüpler
• Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Yeşilay Kulübü
Havacılık Kulübü
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
235
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spor Kulübü Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul
Müzesi Kulübü
İzcilik Kulübü Bilinçli Tüketici Kulübü
Kooperatifçilik Kulübü
Meslek Tanıtma Kulübü
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
Engellilerle Dayanışma Kulübü Yeşili Koruma
Kulübü Çocuk Hakları Kulübü Denizcilik Kulübü
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
236
Gündem 22 devamı
•a. Okulu tanıtıcı ve özendirici faaliyetlerin planlanması ve
uygulanması konusunda karar alma.
•b. Okulda yapılabilecek kültürel, sanatsal, ve sportif etkinliklere
yönelik görüşme, Okulda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler ile
okulun ve çevrenin bir kültür merkezi konumuna gelebilmesi için
yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi Okullar hayat olsun projesi
hakkında bilgilendirme ve karar alma.
•c.Öğrencilerin kültür, sanat ve spor alanlarında aldıkları başarıların,
tüm öğrenciler ile velilere ve kamuoyuna duyurulması hakkında
görüşme ve karar alma. Okul faaliyet dergisi çıkarılması için
komisyon seçimi
•d. Veli toplantılarının yapılması ve tarihlerinin belirlenmesi
hakkında karar alma.
•e. Yardıma muhtaç öğrencilerin tespiti ve yapılacak çalışmalar
hakkında görüşme ve karar alma. Öğrenci yardım komisyonuna 2 asil
2 yedek üye seçimi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
237
Gündem 23M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 157-206 Maddelerinin okunması ve 185 madde 2
fıkrası gereği gizli oyla 2 asil, 2 yedek üyenin seçimi, ayrıca aynı yönetmeliğin 182.maddesi
gereğince Onur Kurulu Başkanlığına gizli oyla 1 asil,1 yedek üye seçimi.
a- Yönetici ve Öğretmenlerin öğrencilere, velilere ve çevreye karşı davranışları ve sorumlulukları
konusunda görüşme, Derslerde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere eşit, tutarlı, ve hoş görülü
davranmalarına yönelik karar alma.
b- Ceza yoluyla öğrenci davranışlarının değiştirilemeyeceğine ilişkin MEB. Orta öğretim genel
müdürlüğünün 19.03.1990 tarih ve 1990/4 sayılı genelge ile 19.10.1990 tarih ve 1990/19 sayılı
genelgenin okunması açıklanması.
c-Öğrencilerin uyması gereken kuralların, onlardan beklenen olumlu davranışların; derslerde ,
toplantılarda, törenlerde ve rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilerde
kazandırılmasına yönelik görüşme ve karar alma.
d-Öğrencilere okul eşyası, ders araç gereci, makine ve teçhizatın korunması, kullanılması ve
bakımı yönünde iyi alışkanlıklar kazandırılması konusunda görüşme ve karar alma.
e- 657 Sayılı devlet Memurları Kanununun Ek 19. Maddesi ve Başbakanlık genelgesinin
Okunması ve açıklanması. Öğretmen, Öğrenci ve personelin kılık kıyafet ve davranışları
bakımından uymaları gereken hususlar hakkında görüşme ve karar alma.
f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi ve belirlenen
davranışların okul yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül ve disiplin
kuruluna bildirilmesi hakkında görüşme ve karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
238
ONUNCU KISIM
Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması
Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar
MADDE 157- (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine
bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan
ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan haklarına saygılı,
Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve
duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme
gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı,
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik
servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
239
Öğrencilerin ödüllendirilmesi
MADDE
159(1)
Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre
ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi
verilir.
Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve
başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer
verilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
240
Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan
etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen
toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi
davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş
öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci,
öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur
belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere
okulun onur listesinde yer verilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur
belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur
kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
241
f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların belirlenmesi
ve belirlenen davranışların okul yönetimince onur kurulu ve
okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilmesi hakkında
görüşme ve karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
242
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin
verilmesi
MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup
olmadığı
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin
katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine
verilir.
(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin
uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı
okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere
fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
243
Disiplin cezaları
MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve
fiillerinin niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma
cezalarından biri verilir.
(2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda
görüşülüp karara bağlandıktan sonra;
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun,
onayından sonra uygulanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
244
Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:
a) Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek,
b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f)
Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken
ayrılmak
g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araçgereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
ğ) Kaba ve saygısız davranmak,
h) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) Yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona geç gelmek,
j) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında
bulundurmak,
k) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
245
(2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını
bu gibi davranışlara kışkırtmak,
b) Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı,
kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller
taşımak,
ç) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu
amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
f) Başkalarına hakaret etmek,
g) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve
benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için
okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
ğ) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek,
h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık
haline getirmek,
ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya
müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
j) Toplu13/12/15
kopya çekmek veya çekilmesine
yardımcı
olmak,
KURUL
TOPLANTISI
246
k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.
(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu
değerlere küfür ve hakaret etmek,
c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
e) Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek;
üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan
yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları
dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya
arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü
aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
247
ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
k) Eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların,
derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri
doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye
kışkırtmak,
düzenlenmiş
eylemlere
etkin
biçimde
katılmak,
l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri
kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
m) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi
ve
manevi
zarar
vermek,
n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak
ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya,
yalan
bildirimde
bulunmaya
veya
suçu
yüklenmeye
zorlamak,
ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya
zorlamak,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
248
(4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel
ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı
miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler
düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak
katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler
düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici
personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri
düzenlemek veya kışkırtmak,
ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak
ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
249
h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir
kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara
yol açmak,
i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya
yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak,
fidye ve haraç almak,
k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda
propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak,
üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
l) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü,
yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini
yapmak.
(5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve
hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar
verilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
250
Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması
MADDE 166- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş
bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında
bir derece ağır ceza uygulanır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
251
Uygulama
ile
ilgili
esaslar
MADDE 167- (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel
kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.
İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.
(2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan
okul yönetimine duyurulan veya bildirilen cezai
soruşturmayı gerektiren şikâyetler, yazılı olarak
ilgililere zamanında iletilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
252
Cezaların işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması
MADDE 171- (1) Öğrencilerin aldıkları cezalar, e-Okul sistemine işlenir.
(2) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak davranışları olumlu yönde
değişen, iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin
durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki dönemde/dönemlerde
değerlendirilir. Cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi öngörülen
öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur. Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve
davranış puanı iade edilen öğrencilerin yeni durumları e-Okul sistemine işlenir.
(3) Davranış puanı iade edilen ve disiplin cezası kaldırılan öğrencinin disiplin
durumuna ilişkin bilgi istendiğinde, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.
(4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve soruşturma dosyası ilgili mevzuat
hükümlerince saklanır.
(5) Ödül ve disiplin işlemlerine ait veriler; Bakanlığın ilgili birimlerince e-Okul sistemi
üzerinden alınır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
253
Onur genel kurulunun oluşturulması
MADDE 178- (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve
okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden
birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler
tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem
başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.
(2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci
kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler
de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilir.
Onur genel kurulunun görevleri
MADDE 179- (1) Onur genel kurulu;
a) Her dönemde en az iki kez toplanır.
b) Onur kurulunu seçer.
c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için
alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
254
Onur kurulu
MADDE 180- (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu
üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci
başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer.
(2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son
sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.
(3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube
sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.
Üyelerde aranan nitelikler
MADDE 181- (1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;
a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması,
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,
c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması
gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlarla disiplin cezası alan
öğrencilerin üyeliği düşer.
Onur kurulu başkanı
MADDE 182- (1) Onur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin
dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul
öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi
de seçer.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
255
Onur kurulunun görevleri
MADDE 183- (1) Onur kurulu;
a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeniyle ilgili olarak okul
müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul
öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.
b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin
kuruluna öneride bulunur.
c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları
önlemek amacıyla programlar hazırlayarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna
bildirmek üzere okul müdürüne sunar.
ç) Öğrenci nöbet işleriyle sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların
belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisiyle işbirliği yaparak
yürütülmesine katkı sağlar.
d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı
olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun
olmayan yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci
kulübü başkanlarıyla işbirliği yapar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
256
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 185- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı,
b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki
öğretmen,
c) Onur kurulu ikinci başkanı,
ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden
oluşturulur.
(2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenlerle sözleşmeli ve
ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir.
(3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik
bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak
eşitliği hâlinde kuraya başvurulur.
(4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam
eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.
(5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve
öğlenciler için ayrı ayrıokul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir.
(6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kişisel olmayan genel disiplin işlerinin
görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehber
öğretmeni, onur kurulu başkanıyla varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy
kullanamazlar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
257
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri
MADDE 189- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır.
b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, onlara başarılı olma duygusunu
tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.
c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar.
ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan
ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.
d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psikososyal durumuyla yetiştiği çevre ve ailesi hakkında
bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler; bu amaçla okul rehberlik ve psikolojik danışma
servisinden, sınıf rehber öğretmeniyle öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden yararlanır.
e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline aykırı davranışta
bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde
tutma yollarını ve imkânlarını araştırır.
f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması
gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine tekliflerde bulunur.
g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde
bulunur.
ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan tedbirleri ve
sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönetimine bildirir.
h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
258
Kurula sevk
MADDE 192- (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek
doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde,
rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu
öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma
servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin
raporu okul müdürüne verir.
(2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise
konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve
disiplin kuruluna sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik
ve araştırma merkezînden yardım alınır.
(3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden
itibaren en geç on iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi
durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayıyla bu süre
ancak bir kez uzatılabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
259
-Disiplin kuruluna üye seçimi
-Onur kuruluna üye seçimi
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
260
Ceza Yoluyla Öğrenci Davranışlarının Değiştirilip
Yönlendirilemeyeceği
19.EKİM.1990
GENELGE NO
1990/19
Bir insan bir işi başarabiliyorsa,
bunu herkes öğrenebilir...
O “herkes” sizsiniz...
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
261
çağdaş eğitim anlayışında, fiziksel ceza yoluyla
öğrenci davranışlarını değiştirmek ve kontrol etmek
yönteminin yer almadığı;
fiziksel cezanın, öğrencide ; öğretmenine ,
yöneticisine , öğrenmeye, derse ve ders araç-gereçlerine
karşı olumsuz tutum davranış geliştirerek başarısızlığına
sebep olduğu;
öğrencileri pasif kalmaya yönelttiği, ürkekleştirdiği;
“Başarısızlık kaygısını” geliştirerek öğrencilerde okulu
terk etme, dersi bırakma ,derse girmeme gibi “kaçma
davranışlarına” sebebiyet verdiği;
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
262
öğrencideki “benlik” ve “değerlilik” kavramını
zayıflattığı bazılarını sert ve kaba davranışlara yönelttiği.
Öğretmenlerle öğrencilerin yüz göz olmalarına yol
açtığı, aralarındaki sevgi ve saygı bağının zayıfladığı bu
yola başvuran öğretmenlerin korkuları öğretmen
haline gelerek sevilmeyen öğretmenler oldukları;
Çevrenin okula ve öğretmene karşı duyduğu
güvenin sarsıldığı okul-aile ilişkilerinin zedelendiği ;
Belirtilmektedir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
263
f- Onur belgesi ile ödüllendirilecek davranışların
belirlenmesi ve belirlenen davranışların okul
yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül
ve disiplin kuruluna bildirilmesi hakkında
görüşme ve karar alma.
161. Madde de belirtilenlerin dışında
ödüllendirilmesi istenen davranışların
belirlenmesi….
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
264
Gündem 24
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi okunması
açıklanması ve oluşturulacak öğrenci kurulunun gündemi ve
toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
a. Okul Seçim Kurulu Başkanlığına 1 Öğretmen Seçimi.
(Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 9)
b. Sandık Kuruluna 1 Öğretmen Seçimi. (Demokrasi Eğitimi
ve Okul Meclisleri Yönergesi Md. 10)
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
265
Okul Seçim Kurulunun Oluşumu
Madde 9- Her seçim çevresinde bir Okul Seçim Kurulu oluşturulur.
Okul Seçim Kurulu; öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin
başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek üyeden oluşur.
Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür.
Sandık Kurulunun Oluşumu
Madde 10- Okul seçim kurulu, şube sayısını göz önünde bulundurarak
birden fazla Sandık Kurulunun oluşturulmasına karar verebilir.
Sandık Kurulu veya Kurulları; öğretmenler kurulunca seçilen bir
öğretmenin rehberliğinde, öğrenci kurulu veya okul onur genel
kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenciden oluşur. Bu
öğrencilerden yaşça en büyük olanı sandık kurulu başkanı görevini
yürütür. Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin
gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak sandık başında
bulunabilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
266
Gündem 25-
M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin
119 . Maddesinin okunması ve açıklanması.
4734 Sayılı Kamu ihale kanunu hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
267
Komisyonlar
MADDE 119- (1) Okullarda; kontenjan belirleme komisyonu,
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu,
ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu, kalite kontrol
komisyonuyla diğer komisyonlar ilgili mevzuatı doğrultusunda
kurulur ve görevlerini yürütür.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
268
• Her bölümden 2 üyenin seçilmesi
• Kalite kontrol komisyonu için üye seçimi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
269
Gündem 26-
OGYE faaliyetleri, stratejik
plan konusunda kurulu
bilgilendirme yapılması ve 20152016 öğretim yılı OGYE
üyelerinin seçimi. .
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
270
Gündem 27M.E.B ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 25.maddesine göre
Kontenjan belirleme ve kayıt komisyonu oluşturulması. Milli Eğitim
Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve geçiş yönergesinin
Okunması ve açıklanması. Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve
nakil komisyonu oluşturulması hakkında görüşme.
Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında
kontenjan belirlenmesi
MADDE 24- (1) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan ortaöğretim
kurumlarına e-Kayıt sistemiyle öğrenci alınır. Bunların 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci
sayısıyla açılacak şube sayısı ilgili komisyonlarca belirlenip, ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerince onaylanarak e-Kayıt sistemine yansıtılır.
(2) Alınacak öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 34’ü
geçmemesi esastır. Ancak öğrenci sayısının çok fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu
durumlarda, eğitim ortamı uygun olmak kaydıyla bir şubedeki öğrenci sayısı daha fazla
olabilir, ancak 40’ı aşamaz.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
271
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan veya yetenek sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim
kurumlarında kontenjan belirlenmesi
MADDE 25- (1) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan veya yetenek sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim
kurumlarında:
a) 9 uncu sınıflara ve hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarını
belirlemek üzere, okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen,
öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, varsa alan/bölüm şefi, okul-aile
birliğini temsilen bir velinin katılımıyla kontenjan belirleme komisyonu
oluşturulur.
b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân
ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile Anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı
30; diğer okullarda ise 34’tür. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez.
c) Fen, sosyal bilimler ve spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5
şubeyi, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şubeyi geçemez.
(2) Kontenjanların ilanı:
a) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına alınacak
öğrenci sayısıyla açılacak şube sayısı, her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerince de onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan
değerlendirme sonunda belirlenen kontenjanla tercih ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar kılavuzda ilan
edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz.
b) Yetenek sınav puanıyla öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine alınacak öğrenci sayısı ve
açılacak şube sayısı Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak
Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan
ilgili birim tarafından ilan edilir.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
272
Gündem 28M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin nöbet
görevleri ile ilgili 91. maddesinin okunması açıklanması.
a-Okulun tertip düzen ve temizliğinde izlenecek yollar
hakkında görüşme ve karar alma.
b-Öğretmenler ve Öğrenci nöbet hizmetlerinin
aksatılmadan yürütülmesi amacıyla uyulacak kuralların
belirlenmesi ve karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
273
Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları
MADDE 91- (1) Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda,
kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi
verilir.
c) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter.
İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar.
ç) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi
verilmez.
d) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenlerle 25 yıldan fazla olan
erkek öğretmenler, nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen
sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de
nöbet görevi verilir.
e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul
yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak
gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
274
1. Nöbet görevi mesai başlamadan 30 dakika önce
başlar 15 dakika sonra biter.
2. Nöbet hizmetleri M.E.B orta öğretim kurumları
Yönetmeliği ve ilgili genelge hükümleri
doğrultusunda tutulacaktır.
3. Nöbet gününde okul dışına çıkılamaz. Ancak
geçerli mazeretini belgelemek ve okul
müdürlüğüne bildirerek izin verilebilir.
4. Nöbetci öğretmen sabah öğrencilerin içeri
alınmasından sorumludur.
5. Nöbet bölgesi içinde her türlü Yazı, Bildiri, Afiş,
okul eşyasının tahribatı vb. konularda gerekli
tedbirleri almak , Olağanüstü durumları okul
müdürlüğüne bildirmek.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
275
6. Her türlü gürültü, ses ve benzeri;dersliklerde ders
anlatımını etkileyici olumsuzlukları her türlü
disiplinsiz hareketleri kontrol ederek tedbirleri almak.
7. Derse geç giren ve erken çıkan öğretmen ve
öğrencilerin takip edilmesi okul müdürlüğüne
öğretmenlerle ilgili bilgi verilmesi
8. Öğrencilerin teneffüslerde takibi tuvalet- koridor ve
dersliklerin kontrolü
9. Sabah , Öğlen , Akşam öğrenci giriş ve çıkışlarında;
a) Öğrencilerimizin okula uygun olmayan kılık ve
kıyafetlerinden
b) Öğrencilerin kimliklerinin kontrol edilmesinden
c) Öğrencilikle bağdaşmayan yayın ve eşyanın kontrol
edilmesinden gerektiğinde öğrencinin üzerinin
aranmasında.
d) Gerek öğrenci beraberinde veya ayrı olarak gelen
ziyaretçilerin ziyaretçi kartı almalarının sağlanması,
şüpheli kişilerin izlenmesi gerekli tedbirlerin
alınmasından sorumludur.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
276
10. Öğlen yemeği esnasında gerekli
tedbirleri almak nöbet mahallinde
gerekli tedbirleri almak.
11.Nöbete başlamadan ve nöbet bitiminde ilgili
birimleri kontrol etmek
12.Nöbet sırasında Md ,. Yard. Diğer nöbetçi
öğretmenle diyalogun kurulmasını ,
13.Temizlik hizmetlerinin aynı gün içinde
düzenli yapılmasını sağlamak.
14.Nöbetçi öğretmen eksiklikleri tespit ederek
giderilmesinden sorumludur.
15. Nöbet defteri Sabah girişte ve akşam
çıkışta imzalanacaktır.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
277
Öğretmenler
öğrencilerin kılık kıyafet, davranış
bozuklukları ve tüm hareketlerinden
sorumludur.
(SADECE İDARE DEĞİL)
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
278
Gündem 29Okul Aile Birliği yönetmeliğinin incelenmesi.
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ
YÖNETMELİĞİ
9 Şubat 2012 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28199
DENETLEME KURULUNA 2 ASİL
2 YEDEK ÜYE SEÇİMİ
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
279
Gündem 30Kulüplerin ilk toplantı zamanının belirlenmesi
Gündem 31- Okulumuz tören yayın, tertip ve inceleme
komisyonuna Müdür yardımcısı Ayla ÖZBAL başkanlığında
2 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni biri sosyal bilgiler olmak üzere
4 asil 4 yedek üyenin seçimi.
a-Okulun açılış programı hakkında görüşme.
b-Bayrak törenlerinin, milli bayramların kutlanması hakkında
görüşme ve karar alma.
c-Kutlanacak gün ve haftaların belirlenmesi ve kulüplerle
ilişkilendirilmesi görevlilerin belirlenmesi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
280
Okulun açılış programı hakkında
görüşme.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
281
BAYRAK TÖRENLERİNDE
OKULA GİRİŞ ÇIKIŞLARDA
MERASİMLERDE UYULACAK KURALLAR
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
282
BAYRAK TÖRENLERİNDE,
TÖRENİN YAPILDIĞI SIRADA
OKULDA BULUNAN BÜTÜN
ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER
VE DİĞER GÖREVLİLER
KATILIR.
(KENDİ SINIFININ BAŞ
TARAFINDA)
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
283
BAYRAK TÖRENLERİNDE BAYRAK,
TÜRK DEVLETİNİN SEMBOLÜDÜR.
ONURUNU KORUMAK VE TÜRK İÇİN
EN MUKADDES GÖREVDİR. İSTİKLAL
MARŞININ İLK İKİ KITASI TÖRENE
KATILAN BÜTÜN ÖĞRETMEN,
ÖĞRENCİ VE OKULUN DİĞER
GÖREVLİLERİ TARAFINDAN TOPLUCA
SÖYLENİR.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
284
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
285
TABLO EKLENECEK
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
286
Gündem 32MEB. Deprem Kılavuzunun incelenmesi. Eğitsel Kollarda ve
derslerde işlenmesi hakkında karar alma. (2506 Sayılı T.D.)
Gündem 333308 Sayılı yasa kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında
görüşme, Kurum, işyeri, çevre ilişkileri, Okulun araç-gereç ve diğer
imkanlarının çevre imkanları ile bütünleştirilmesi ve bunların eğitim
öğretim faaliyetlerinde kullanılması konusunda görüşme karar alma.
Tam gün tam yıl uygulaması ve yetişkin eğitimi ile ilgili açılacak
kurslara ilişkin görüşme ve karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
287
Gündem 34-
Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel,
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile defile, sergi,
kermes ve yarışmalar, konusunda görüşme karar alma.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
288
Gündem 35-
Yeni kayıt olan öğrencilerin oryantasyonu
eğitiminin planlanması ve görevliler ile
eğitim programının oluşturulması.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
289
Gündem 36Öğretmenevi yönetim kurulu
üyeliği için 1 asil 1 yedek üye seçimi,
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
290
Gündem 36-Tebliğler Dergisinin elektronik
ortamda okunması duyuru ve yazışmaların tebliği.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
291
Gündem 38Bakanlığımız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzün emir ve duyurularının okunması ve
açıklanması.
Gündem 39DİLEK VE TEMENNİLER
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
292
DÖRT MUM
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
293
DÖRT MUM YAVAŞÇA YANIYORDU
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
294
ORTAM ÇOK
SESSİZDİ,
KONUŞMALARI
DUYULUYORDU
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
295
İlki konuştu;
BEN “BARIŞIM”
HİÇ KİMSE BENİM YANIK
KALMAMI SAĞLAMAYA
ÇALIŞMIYOR,
İNANIYORUM Kİ
SÖNECEĞİM
Alevi azaldı ve söndü
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
296
İkincisi konuştu;
BEN
“İNANCIM”
NEREDEYSE HERKES, BENİ
ARTIK GEREKLİ GÖRMÜYOR ,
O NEDENLE DAHA FAZLA
YANIK KALMAMA HİÇ GEREK
YOK
Konuşmasını bitirdi ve söndü
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
297
üçüncü mum da;
BEN
“SEVGİYİM”
YANIK KALMAK İÇİN GÜCÜM YOK
İNSANLAR BENİ BİR KENARA
BIRAKTI VE ÖNEMİMİ ANLAMADI
KENDİLERİNE EN YAKIN
OLANLARI BİLE SEVMEYİ
UNUTTULAR
dedi ve oda söndü
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
298
Ansızın;
Bir çocuk odaya girdi ve üç
mumun yanmadığını gördü.
”NEDEN YANMIYORSUNUZ?
SİZİN SONUNA KADAR
YANMANIZ GEREKİR."
dedi ve ağlamaya başladı.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
299
dördüncü mum çocuğa döndü ve;
KORKMA, BEN HÂLÂ YANIYORUM
DİĞER MUMLARI YENİDEN
YAKABİLİRİZ,
BEN “UMUDUM”
dedi.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
300
PARLAYAN GÖZLERLE, ÇOCUK UMUT MUMUNU
ALDI VE DİĞER MUMLARI TEKRAR YAKTI
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
301
UMUDUN
ALEVİ YAŞAMINIZDAN
HİÇ EKSİLMESİN!!!
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
302
…ve böylece her
birimiz UMUDU,
İNANCI, BARIŞI ve
SEVGİYİ
sürdürebilelim!!!
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
303
MUTLU GÜNLER…
Umut
Sevgi
İnanç
Barış
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
304
UNUTMAYALIM Kİ…………
Sevgisiz zeka, bizi küstah yapar.
Sevgisiz adalet, bizi dizginsiz yapar.
Sevgisiz diplomasi, bizi iki yüzlü yapar.
Sevgisiz başarı, bizi kibirli yapar.
Sevgisiz zenginlik, bizi haris yapar.
Sevgisiz uysallık, bizi hizmetkâr yapar.
Sevgisiz yoksulluk, bizi mağrur, aksi yapar.
Sevgisiz güzellik, bizi gülünç yapar.
Sevgisiz kudret, bizi zorba, despot yapar.
Sevgisiz çalışma, bizi köle yapar.
Sevgisiz sadelik, bizi değersiz yapar.
Sevgisiz yasa, kural, bizi tutsak yapar.
Sevgisiz siyaset, bizi bencil yapar.
Sevgisiz inanç, bizi bağnaz yapar.
SEVGİSİZ HAYAT... ANLAMSIZDIR... ...…
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
305
AMACIMIZ,
HEPiMiZiN ÖZLEMiNi
DUYDUĞU BiR OKUL...
GATEM
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
306
TEŞEKKÜR EDERİZ.
13/12/15
KURUL TOPLANTISI
307
Download

PowerPoint Sunusu - Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi