SMLOUVA č. 110100036
o poskytnutí služeb
„Zastupování ČR ve strukturách NATO/CNAD AC/224“
Článek 1
SMLUVNÍ STRANY
1. Česká republika – Ministerstvo obrany:
se sídlem:
jejímž jménem jedná:
Tychonova 1, 160 01 Praha
Mgr. Jakub JIRAN, ředitel Odboru pořizování strategických
zakázek SV MO
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
se sídlem kanceláří:
vyřizuje ve věcech smluvních:
Marta Drvotová, tel.: 973 215 014, fax: 973 218 532
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Josef Mikulka, tel.: 973 213 905, fax: 973 213 960
601 62 694
IČ:
DIČ:
CZ 60162694
ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1
bankovní spojení:
číslo účtu: 404-881/0710
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování MO
Odbor pořizování strategických zakázek
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6
(dále jen „Objednatel“)
a
2.
LOM PRAHA s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283
se sídlem:
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
jejímž jménem jedná:
Václav Irovský, ředitel odštěpného závodu
Vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing. Petr Ječmen, tel.: 255 708 792, fax: 255 708 460
Vyřizuje ve věcech ekonomických:
Jolana Fousová, tel.: 222 282 900, fax: 284 817 086
IČ:
000 00 515
DIČ:
CZ 00000515
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 1077632/0800
LOM PRAHA s.p.
adresa pro doručování korespondence:
odštěpný závod VTÚL a PVO
Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18
197 06 Praha 9 - Kbely
(dále jen „Poskytovatel“)
1
uzavírají ve smyslu § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) a v souladu s § 269 odst. 2 ObchZ tuto smlouvu (dále
jen „Smlouva“).
Článek 2
Účel Smlouvy
Účelem Smlouvy je zabezpečení konzultačních, poradenských a expertních služeb,
souvisejících se zastupováním ČR ve strukturách NATO/CNAD AC/224.
Článek 3
Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je:
1.
závazek Poskytovatele poskytnout ve prospěch Objednatele služby v níže uvedeném
rozsahu:
• poradenská služba a podpora činnosti zástupců ČR ve strukturách NATO/CNAD
(dále jen „Zástupce ČR“) v oblasti vyzbrojování vzdušných sil;
• příprava a účast pracovníků Poskytovatele na jednáních struktur NATO/CNAD
v oblasti vyzbrojování vzdušných sil. Po návratu z jednání zpracování informační
zprávy o obsahu jednání a vypracování návrhu úkolů, vyplývajících z účasti na
jednání. Plnění vybraných úkolů, vyplývajících z účasti pracovníků Poskytovatele
na jednání;
• zajišťování vyžádaných zahraničních služebních cest pracovníků Poskytovatele a
vedení související agendy;
• analytická činnost, vyhodnocování výsledků jednání ve strukturách NATO/CNAD
v oblasti vyzbrojování vzdušných sil včetně jejich přínosu a dopadu na resort
obrany a AČR. Návrh úkolů, opatření a součinnosti s ostatními organizačními celky
MO a AČR;
• plnění úkolů, vyplývajících z činnosti expertních skupin Zástupců ČR ve
strukturách NATO CNAD v oblasti vyzbrojování vzdušných sil;
• plnění úkolů bude vyplývat z účasti na jednáních následujících pracovních skupin:
AC/224-ACG/3 – SG 2, AC/224-JCGISR, AC/224-ACG/6 (podrobnější specifikace
viz příloha č. 1 této Smlouvy);
(dále jen „služby“).
Výstupem poskytování těchto služeb bude všestranná podpora činnosti zástupce
ČR ve strukturách NATO, spočívající v poskytování poradenských služeb a zpracování
dokumentů, vyplývajících z povahy poskytnuté služby, zejména studie, zprávy,
protokoly, stanoviska, analýzy a presentace (dále jen „materiály“). Materiály budou
zpracovávány jednotlivě, na základě písemné výzvy Pověřeného zástupce Objednatele
dle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy. Materiály předá Poskytovatel Objednateli v elektronické
a písemné podobě. Po zpracování vyžádaných materiálů předloží spolu s nimi
Poskytovatel Protokol o splnění úkolu;
a
2.
závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí výše uvedených služeb, při
současném splnění všech podmínek stanovených Smlouvou, cenu dle čl. 5 této
Smlouvy.
2
Článek 4
Termíny a místo plnění
1.
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy od uzavření
Smlouvy do 5. 12. 2011. V tomtéž termínu se Poskytovatel zavazuje předat Objednateli
veškeré materiály dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy, které vzniknou na základě
poskytovaných služeb.
2.
Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že k termínu 5. 12. 2011 bude Poskytovatelem
zpracována Souhrnná roční informační zpráva o výsledcích plnění Smlouvy (dále jen
„Zpráva“).
3.
Na základě písemného vyžádání pověřeného zástupce Objednatele, resp. pověřeného
zástupce Odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování MO (dále
jen „Pověřený zástupce Objednatele“) budou určení pracovníci Poskytovatele
doprovázet Zástupce ČR na jednáních ve strukturách NATO a v zastoupení ČR
přednášet stanoviska, provádět presentace a plnit další úkoly dle pokynů Pověřeného
zástupce Objednatele. Písemné vyžádání dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy je
povinen Pověřený zástupce Objednatele doručit Poskytovateli nejpozději do 7 dnů před
plánovanou cestou. Poskytovatel se zavazuje určeného pracovníka pro vykonání této
cesty a plnění předepsaných úkolů zajistit. Do deseti dnů po návratu pracovníka
Poskytovatele z jednání zpracuje a předá Poskytovatel informační zprávu z cesty s
přijatými závěry a návrhem na opatření v elektronické a písemné podobě Pověřenému
zástupci Objednatele. Dále Poskytovatel předloží protokol o vykonání cesty.
4.
Poskytovatel se zavazuje předat příslušné materiály dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy
Pověřenému zástupci Objednatele. O předání těchto materiálů bude sepsán
Poskytovatelem ve 3 výtiscích Protokol o splnění úkolu, který podepíše Pověřený
zástupce Objednatele. Jeden výtisk obdrží Pověřený zástupce Objednatele a dva výtisky
obdrží Poskytovatel s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen přiložit k faktuře.
5.
Zprávu dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy předloží Poskytovatel Pověřenému zástupci
Objednatele k podepsání. Zpráva musí obsahovat také soupis veškerých materiálů, jež
byly v souladu s odst. 4 tohoto článku Smlouvy předány Objednateli. Zpráva musí být
vyhotovena ve třech výtiscích. Jeden výtisk obdrží Pověřený zástupce Objednatele a
dva výtisky obdrží Poskytovatel s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen přiložit
k faktuře.
6.
Místem poskytování služeb je sídlo Poskytovatele a sídlo struktur NATO, případně
další místa dohodnutá mezi zástupci Poskytovatele a Objednatele, pokud to potřeba
řádného plnění Smlouvy bude vyžadovat. Místem předání materiálů dle čl. 3 odst. 1 této
Smlouvy je Odbor řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování
Ministerstva obrany, nám. Svobody 471, Praha 6 (Ing. Josef Mikulka, tel.: 973 213
905).
Článek 5
Cena
1.
Cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů:
Cena bez DPH činí:
832 324,- Kč
slovy: (osmsettřicetdvatisícetřistadvacetčtyřikoruny české).
DPH (20 % sazba) činí:
166 464,80 Kč
3
slovy: (jednostošedesátšesttisícčtyřistašedesátčtyřikorunyčeské a
osmdesáthaléřů).
Celková cena včetně DPH činí:
998 788,80 Kč
slovy: (devětsetdevadesátosmtisícsedmsetosmdesátosmkorunčeských a
osmdesáthaléřů).
2.
Dohodnutá cena je konečná a nepřekročitelná pro celý předmět této Smlouvy a zahrnuje
všechny náklady spojené s poskytnutím služeb dle této Smlouvy (např. náklady
na dopravu do struktur NATO, ubytování, stravné apod.).
Článek 6
Platební a fakturační podmínky
1.
Poskytovatel je oprávněn fakturovat Objednateli poskytnuté služby, jež jsou zachyceny
ve Zprávě dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy, a to po podpisu této Zprávy Pověřeným
zástupcem Objednatele, při současném splnění všech podmínek stanovených touto
Smlouvou. Za doručenou se považuje faktura věcně a formálně bezchybná.
2.
Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. V případě
doručení faktury Objednateli po 10. prosinci 2011 činí její splatnost 120 kalendářních
dnů. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání finančních prostředků
ve fakturované výši z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
3.
Faktura musí být vyhotovena ve dvou výtiscích (originál a jedna kopie) a musí
obsahovat náležitosti uvedené v § 13a ObchZ a dále: označení (faktura, dobropis), číslo
Smlouvy a náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložena
Zpráva podepsaná Pověřeným zástupcem Objednatele včetně soupisu provedených
služeb. K faktuře musí být dále přiložen Protokol o splnění úkolu dle čl. 4 odst. 4 této
Smlouvy.
4.
Faktura musí být doručena Objednateli na adresu pro doručování korespondence a na
faktuře musí být v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy uvedeny identifikační znaky
Objednatele v následujícím znění:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení:
Sekce vyzbrojování MO
Odbor pořizování strategických zakázek
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6.
5.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poskytovateli bez
zaplacení fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti a nebo obsahuje nesprávné
údaje a není-li doložena požadovanými doklady nebo není-li doručena v požadovaném
množství výtisků. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést důvody jejího vrácení.
Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, jestliže byla v této lhůtě odeslána
Poskytovateli a nikoli doručena Poskytovateli. Poskytovatel je povinen doručit
Objednateli novou fakturu do 5 dnů od doručení vrácené faktury od Objednatele.
Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti a běží znovu nová lhůta
splatnosti dle čl. 6 odst. 2 této Smlouvy ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
4
6.
Případný dobropis je Poskytovatel povinen vystavit a doručit Objednateli do 14 dnů
od vyžádání Objednatelem. Doba splatnosti dobropisu, tj. den připsání příslušné částky
na účet Objednatele, je 21 dnů ode dne doručení.
7.
Smluvní strany se dohodly, že se nepřipouští zálohová fakturace. Všechny částky v Kč
poukazované mezi Poskytovatelem a Objednatelem na základě této Smlouvy musí být
prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převody na
jejich účty.
Článek 7
Smluvní pokuty
1.
V případě porušení závazku Poskytovatele, spočívajícím v zajištění účasti pracovníků
pro jednání ve strukturách NATO dle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, zaplatí Poskytovatel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
2.
V případě prodlení Poskytovatele s plněním ostatních závazků dle čl. 3 odst. 1 této
Smlouvy a v souladu s čl. 4 této Smlouvy, zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného splnění.
3.
V případě neplnění povinností ze strany Poskytovatele podle čl. 8 odst. 2 této Smlouvy,
je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
započatý den prodlení s řádným plněním povinností až do okamžiku odstranění
nedostatků anebo vad.
4.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, uhradí
Objednatel Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý
započatý den prodlení.
5.
Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé
straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a
úroků z prodlení, a to v plné výši.
6.
Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká Objednateli nebo
Poskytovateli dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty. Smluvní pokuty
jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury povinné
straně.
Článek 8
Zvláštní ujednání
1.
Poskytovatel se zavazuje plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy pouze
prostřednictvím svých zaměstnanců s příslušnou kvalifikační způsobilostí. Poskytovatel
se dále zavazuje poskytovat služby na potřebné odborné úrovni s přihlédnutím
k maximální možné efektivnosti a hospodárnosti. Poskytovatel se bude zároveň
při plnění svých závazků, vyplývajících z této Smlouvy, řídit pokyny vydávanými
Objednatelem, resp. Pověřeným zástupcem Objednatele.
2.
Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel plní své závazky, vyplývající z této Smlouvy,
v rozporu s jeho pokyny, je Poskytovatel povinen odstranit nedostatky vzniklé vadným
prováděním na vlastní náklady a plnit své závazky, vyplývající z této Smlouvy, řádným
způsobem.
5
3.
Poskytovatel a Objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu
o skutečnostech, které znemožňují resp. podstatně omezují možnost plnění závazků,
vyplývajících z této Smlouvy, a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku takovéto
skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob
řešení jejich odstranění.
4.
Všechny informace získané v průběhu plnění předmětu této Smlouvy jsou důvěrného
charakteru a mohou být využívány jen se souhlasem Objednatele.
5.
Spory, které mohou vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními
stranami, budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, budou
řešeny na základě návrhu jedné strany příslušným soudem.
6.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se podle § 374 ObchZ považuje překážka, která
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže
nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky
odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.
7.
Obecné požadavky na pracovníky Poskytovatele při účasti na jednáních ve strukturách
NATO:
•
Zástupce ČR bude doprovázet pouze pracovník Poskytovatele, schválený oběma
smluvními stranami.
•
Tento pracovník je povinen respektovat při doprovodu Zástupce ČR na jednáních
v zahraničí standardní atributy jednání, zakotvené v „Kodexu zástupce ČR
v mezinárodních strukturách“. Zejména si musí počínat tak, aby:
- konal své pracovní povinnosti a funkce čestně, objektivně a pečlivě,
- byl loajální ve všech záležitostech, týkajících se resortu MO a ke všem členům
pracovního týmu,
- se vědomě nezúčastnil žádných nezákonných aktivit a jiných nevhodných
aktivit, které by poškodily ČR nebo resort MO,
- prosazoval národní stanoviska,
- se nezapojil do činností, které by znevážily jeho funkci, ČR, resort MO, nebo
ostatní členy týmu,
- se nezapojil do činností, které jsou v rozporu s cíli pracovního týmu nebo které
by bránily jejich efektivnímu naplňování,
- vykonával pouze takové činnosti nebo se k nim zavazoval, které bude schopen
realizovat a dokončit profesionálně a kompetentně,
- pravidelně a vyčerpávajícím způsobem informoval o výsledcích pracovních
jednání,
- používal informací získaných při výkonu funkce rozvážně a nevyužíval
získaných informací pro svůj osobní prospěch a nepoužíval jich způsobem, který
porušuje zákon nebo poškozuje ČR, nebo resort MO,
- při výkonu své funkce zachovával vysokou úroveň profesní kvalifikace,
morálních zásad a důstojnosti.
•
Pracovník Poskytovatele zpracovává, případně prezentuje tzv. národní stanoviska
k problémům projednávaným v mezinárodních strukturách a zúčastňuje se zasedání
expertní skupiny, svolaného Zástupcem ČR k řešení opatření a úkolů přijatých na
jednání. Národní stanovisko je schválená strategie a postup k prosazování národních
zájmů v konkrétní oblasti vyzbrojování vzdušných sil.
•
Pracovník Poskytovatele napomáhá přenosu informací o hlavních trendech a
postupech vyzbrojování vzdušných sil v NATO, zjištěných při doprovodu Zástupce.
6
8.
•
ČR na jednáních ve strukturách NATO do odpovídajících struktur resortu MO za
účelem jejich možné implikace do národního a resortního prostředí.
•
Nedílnou součástí činnosti pracovníka Poskytovatele při doprovodu Zástupce ČR na
jednáních ve strukturách NATO je podpora procesu otevřené komunikace a podpory
národního obranného průmyslu ve všech oblastech vyzbrojování s cílem vytvoření
podmínek pro jeho zapojení do programů NATO.
Specifické požadavky na pracovníky, zúčastňující se jednání ve strukturách
NATO/CNAD, jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.
Článek 9
Ochrana utajovaných informací
1.
Poskytovatel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) a souvisejících
prováděcích právních předpisů.
2.
Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO
(dále jen „BŘ MO“) všechny změny v podmínkách uvedených v § 17 zákona
č. 412/2005 Sb., které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability.
3.
Poskytovatel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k
utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení
podnikatele, a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál resortu
Ministerstva obrany.
4.
Poskytovatel je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností
neprodleně písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými
informacemi nebo ztrátu utajovaných informací resortu Ministerstva obrany.
5.
Poskytovatel je povinen umožnit odborným orgánům Objednatele, resp. Odboru
bezpečnosti MO, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání
s utajovanými informacemi resortu MO v rámci své osoby a svých subdodavatelů.
6.
Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů doručit Objednateli veškeré změny
skutečností, uvedených v Informačním dotazníku podnikatele.
7.
Poskytovatel je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů
nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení,
které u Poskytovatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).
8.
Poskytovatel je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo
technických zařízení poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných
dokumentů a technických zařízení, které u subdodavatelů vznikly (název dokumentu, čj.
apod.).
9.
Poskytovatel má dle § 20 zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím,
které u něho vznikají nebo jsou mu poskytnuty, přičemž tyto utajované informace jsou
specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením
vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a tvoří přílohu č. 3 této
Smlouvy.
7
Download

Oznámení - Ministerstvo obrany