Název zakázky
Číslo zakázky
Objednatel
: Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy
: 9000090004
: Hlavní město Praha
zastoupené Odborem městského investora Magistrátu hlavního
města Prahy
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
"ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ
ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
s hodnocením vlivů stavby na životní prostředí
(dokumentace podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění)
Zhotovitel:
Praha, říjen 2009
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Výtisk č.
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
ZPRACOVATELÉ DOKUMENTACE
EKOSYSTEM s.r.o
Ing. Václav Hammer
hlavní inženýr projektu
odpovědný řešitel
................................................
Ing. Kamila Pokorná
- problematika odpadů
- hodnocení rizik
- legislativa
Ing. Romana Vydrželová
– grafika
- databáze
- kompletace
Spolupracující experti
POSUDEK PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Ing. Karel Vurm, CSc.
Schválil:
Ing. Petr Vučka
ředitel společnosti
……………………………….
2
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
OBSAH DOKUMENTACE (podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.)
ÚVOD
7
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
9
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
B.I.3. Umístění záměru
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
možných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
B.II.2. Voda
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.III.ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
B.III.2. Odpadní vody
B.III.3. Odpady
B.III.4. Ostatní
B.III.5. Doplňující údaje
B.III.6. Rizika havárií
10
10
10
10
17
19
30
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU
PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
C.II.1. Geomorfologické poměry
C.II.2. Klimatické poměry, znečistění ovzduší
C.II.3. Hydrologické poměry
C.II.4. Geologické poměry, půdy
C.II.5. Geochemické poměry, kontaminace horninového prostředí
C.II.6. Hydrogeologické poměry
C.II.7. Hydrochemické poměry, kontaminace vod
3
32
110
110
110
112
112
114
115
125
132
132
155
160
179
185
186
191
191
200
200
201
203
204
205
206
206
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyz. a biolog. charakteristiky
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.5. Vlivy na půdu
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
D.I.8. Vlivy na krajinu
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
206
206
206
218
218
219
224
225
225
227
230
230
232
232
240
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
243
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁM.
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
247
247
248
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH. CHARAKTERU
248
H. PŘÍLOHY
SEZNAM PŘÍLOH:
Příloha č. 1: Širší situace lokality umístění stavby
Příloha č.2: Stávající situace areálu KH ÚČOV Praha-lokalita Drasty
Příloha č.3: Situace širších vztahů
Příloha č.4: Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací
dokumentace
Příloha č.5: Územní plán Klecany – Koordinační situace funkční regulace 1 : 5 000
Příloha č.6: Stanovisko KÚ k ochraně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
soustavy Natura 2000
Příloha č. 7a: Souhrnné kvalitativní ukazatele zahuštěného surového a vyhnilého kalu a jejich
kalové vody
Příloha č.7b: Seznam možných organických materiálů a odpadů využitelných v technologii
aerobní fermentace
Příloha č.8a: Varianta 1-PC 1:Zastavovací plán stavby
Příloha č.8b: Varianta 2-PC 1:Zastavovací plán stavby
Příloha č.9a: Varianta 1-PC 1:Blokové technologické schéma
4
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Příloha č.9b: Varianta 2-PC 1:Blokové technologické schéma
Příloha č.10a: Varianta 1-PC 1:Situace stavby
Příloha č.10b: Varianta 2-PC 1:Situace stavby
Příloha č. 11: Posudek podle §17 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.
Příloha č. 12: Fotodokumentace lokality
Příloha č. 13: CD nosič: Bezpečnostní listy procesních chemikálií a materiálů
Příloha č. 14: Kvalifikační doklady zpracovatele dokumentace EIA
Příloha č. 15: Posouzení dokumentace záměru "Ražený potrubní kanál pro kalové
hospodářství Drasty" z hlediska vlivů na životní prostředí
SYSTÉM POPISU TABULEK A OBRÁZKŮ
Tabulky a obrázky jsou označeny dvoumístným kódem.
První velké písmeno označuje hlavní kapitolu do které tabulka (obrázek) spadá (např. B.).
Druhá arabská číslice označuje pořadí tabulky (obrázku) v každé hlavní kapitole (např. B.1.).
SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ
AK
aktivovaný kal (nestabilizovaný, odtahovaný z dosazováků)
AOX
absorbovatelné organické halogeny
ASŘ
automatický systém řízení
a.s.
absolutní sušina
BAT
Best Available Technique (nejlepší dostupné techniky)
BK
biologický kal (nestabilizovaný, odtahovaný z dosazováků)
BOZP
bezpečnosti a ochrana zdraví při práci
dokumentace EIA
dokumentace o posuzování vlivu stavby, činnosti nebo technologie na
životní prostředí
DPS
dílčí provozní soubor
DUR
dokumentace pro územní rozhodnutí
EF
emisní faktory
EIA
Environmental Impact Assessment ( vliv na životní prostředí)
EPS
elektrická požární signalizace
EVB
Energetické využití biomasy
EZS
elektrická zabezpečovací signalizace
FPD
fond provozní doby
hg
hydrogelologický
HMP
hlavní město Praha
IPPC
Integrated Pollution Prevention and Control
(proces vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. o
integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů)
KH
kalové hospodářství
KI
kalový index v ml/g
LPF
lesní půdní fond
MHMP
Magistrát hlavního města Prahy
MČ
městská část (města Klecany)
M + R (MaR)
měření a regulace
NC
celkový dusík
dusík Kjeldahlovou metodou (organický podíl)
Nkj
5
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
nn
N-NH4
NL105
N-NO3
NV
NZE
OMI
OV
PC
PC
PCB
PCDD
PCDF
pH
PK
POF
POP´s
PS
PVK
RD
ŘIS
SO
SP
SŘTP
stl ZP
TK
TNA
ÚČOV
ÚP
ÚPD
US EPA
ÚSES
VLZŹ
VN
vn
vtl ZP
WHO
ZP
ZPF
ZZO
ZŽ
nízké napětí
amoniakální dusík (redukovaná forma N)
nerozpuštěné látky celkové – sušení při 105 °C
dusičnanový dusík (oxidovaná forma N v konečném oxidačním stupni)
nařízení vlády
náhradní zdroj el. energie
Odbor městského investora
odpadní vody
celkový fosfor
provozní celek
polychlorované bifenyly
polychlorované dibenzo-p-dioxiny
polychlorované dibenzofurany
reakce kapalných médií (číselná bezrozměrná hodnota)
primární kal (nestabilizovaný, odtahovaný z primárních usazováků)
polyflokulant
persistentní organické polutanty
provozní soubor
Pražské vodovody a kanalizace
rodinný domek
řídící a informační systém
stavební objekt
Studie proveditelnosti
Systém řízení technologického procesu
středotlak zemního plynu
těžké kovy
těžký nákladní automobil
Ústřední čistírna odpadních vod
územní plán
územně plánovací dokumentace
USA Environment Protection Agency (Úřad pro ochranu životního
prostředí USA)
územní systém ekologické stability
veškeré látky – ztráta žíháním při 550 °C
vyhnívací nádrž
vysoké napětí
vysokotlak zemního plynu
World Heathy Organization (Světová zdravotnická organizace)
zemní plyn
zemědělský půdní fond
zdroj znečišťování ovzduší
ztráta žíháním (rozdíl hodnot veškerých látek při 550 oC a 105 oC)
6
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
ÚVOD
Zadavatelem předmětného díla je Hlavní město Praha (HMP) zastoupené Odborem městského
investora Magistrátu HMP (dále bude používána zkratka OMI MHMP). Předmětem zadání je
zpracování Oznámení záměru „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů
z Prahy“ – v rámci stavby č. 6963 – Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny
odpadních vod v Praze na Císařském ostrově.
Oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí..... v platném znění (dále bude používán pouze výraz zákon).
Tento záměr řeší především základní problematiku a podmínky umístění nového kalového
hospodářství ÚČOV Praha mimo prostor Císařského ostrova, na lokalitě Drasty. V rámci
Oznámení bude proto používána pro kalové hospodářství zkratka KH.
Oznámení je zpracováno ve dvou základních srovnávacích variantách technologie úpravy
surového kalu a bez energetického využití produktu (upraveného surového kalu) anaerobní
stabilizace resp. aerobní fermentace na lokalitě Drasty. Zvoleny byly dva základní procesy
reprezentující zpracování čistírenských kalů z komunálních čistíren odpadních vod, a to
proces anaerobní stabilizace a proces aerobní fermentace s využitím doplňkové organické
biomasy vč. odpadů převážně komunálního charakteru jako procesního substrátu. Obě
varianty jsou doplněny řešením snižování obsahu N-NH4 v kalové vodě (fugátu odstředivek),
vedené zpět do ÚČOV, technologií ANAMMOX, jejímž nositelem je nizozemská společnost
PAQUES a výhradním dodavatelem v ČR společnost HYDROTECH.
Pro uvedenou přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze bude dále
používán zkrácený výraz „rekonstrukce ÚČOV“.
Vstupní surovinou pro předmětný záměr bude po rekonstrukci ÚČOV tzv. surový kal
zahrnující nestabilizovaný primární kal (PK), přebytečný biologický (resp. aktivovaný) kal
(BK, resp. AK) a kaly z denitrifikačních filtrů a chemického srážení fosforu.
Uvedená směs kalů (surový kal) bude produkována technologií rekonstruované ÚČOV.
Bilance vstupního surového kalu byly zadány z dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
zpracované Hydroprojektem, a.s.
Výstupem z obou variantně řešených procesů bude tuhý odpad resp. produkt obecně a
potenciálně vhodný ke spalování nebo spoluspalování v externích spalovacích či
energetických zdrojích, k zemědělskému využití, jako inertní materiál, nebo k uložení na
skládku příslušné skupiny, a to dle technologie úpravy surového kalu a vlastností vzniklého
produktu.
Základním podkladem pro zpracování Oznámení je Studie proveditelnosti (dále zkratka SP)
"Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“, zpracovaná společností
EKOSYSTEM s.r.o. v květnu 2009.
Zadání uvedené studie preferovalo zpracování varianty aerobní fermentace s
energetickým využitím produktu v externích energetických zdrojích nebo technologií
7
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
vysokoteplotního plazmového zplyňování organických materiálů (dále zkráceně
plazmové zplyňování) s následnou výrobou energie na lokalitě Drasty.
Předmětem Oznámení jsou pouze obě technologie úpravy surového kalu bez spalování
kalu (var. anaerobní stabilizace) nebo energetického využití produktu aerobní
fermentace na lokalitě Drasty s vyhodnocením základních možností využití produktů
obou technologií mimo lokalitu Drasty a stanovením zásadních podmínek pro nakládání
s těmito produkty.
K formě a způsobu zpracování SP jako hlavního podkladu pro zpracování Oznámení lze
konstatovat, že zohledňuje technologickou a technickou odlišnost obou řešených variant vč.
technologie ANAMMOX související s odpadními vodami ze záměru a jejich případným
vlivem na technologii rekonstruované ÚČOV.
Dále jsou řešeny logistické vazby dopravy vstupů a výstupů záměru a napojení na řešení
čerpání kalů a odvozu shrabků z ÚČOV, odvádění odpadních vod z lokality Drasty zpět na
ÚČOV, zásobování technologickou vodou a odvádění dešťových vod polyfunkčním
kolektorem. Informační dokumentace technického řešení stavby podzemního kolektoru a
posouzení jejích vlivů na životní prostředí je uvedeno v příloze č. 15 tohoto Oznámení.
Výchozí podklady
Pro zpracování Oznámení byly v rámci SP využity následující základní podklady:
1. Relevantní část Průvodní zprávy DUR „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha“
zpracované společností Hydroprojekt, a.s.
2. Tabelární měsíční přehledy analytického sledování aktivace a kalů ÚČOV v rozsahu:
- pH, NL, NLZŽ, KI aktivace (kalu z regenerace, aktivovaného kalu, vratného kalu)
- veškeré látky a ztráta žíháním v přebytečném kalu, předzahuštěném kalu, vyhnilém
kalu, odvodněném kalu, fugátu BSC a fugátu CP
- vybrané těžké kovy v surovém směsném kalu
- vybrané těžké kovy, AOX a PCB ve vyhnilém kalu
3. Výsledky vybraných ekotoxikologických testů odvodněného (vyhnilého) kalu z ÚČOV
z 10/2005.
4.
Obsahy Hg a Cd v odpadních vodách na přítoku do ÚČOV (Ø za rok 2005).
5. Hodnoty ztráty žíháním, Nc, Pc v surovém a odvodněném vyhnilém kalu z ÚČOV (Ø za
rok 2005).
6. Doplňkové analýzy vybraných kvalitativních ukazatelů v odebraných bodových vzorcích
ze dne 27.9. 2006:
- fugát z odvodňování vyhnilého kalu (protokol č. 17681/1/2006)
- fugát z odvodňování surového směsného kalu (protokol č. 17681/1/2006)
- vyhnilý odvodněný kal - odběr vzorku z dopravníku kalu (protokol č. 17681/1/2006)
- surový směsný kal (po odsazení vzorku odebraného z potrubí čerpaného surového
směsného kalu)
8
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
-
(protokol č. 17681/1/2006)
fugát z odvodňování vyhnilého kalu - ukazatel NL (protokol č. 18792/1/2006).
7. Obecné podklady a informace o technologii aerobní fermentace a organických odpadech
využitelných v této technologii jako substrát zahrnující informace potenciálních
dodavatelů technologie aerobní fermentace odvodněného surového kalu poskytnuté pro
kapacitu a surový kal rekonstruované ÚČOV.
8. Obecné podklady a informace o technologii anaerobní stabilizace surového kalu
zpracované pro kapacitu a surový kal rekonstruované ÚČOV.
9. Obecné podklady a informace o technickém řešení odvodňování surového nebo vyhnilého
kalu zahrnující rovněž nabídky dílčích hlavních zařízení potenciálních renomovaných
výrobců a dodavatelů.
10. Výtahy z dokumentace EIA rekonstruované ÚČOV.
11. Relevantní legislativní předpisy.
12. Relevantní technické normy.
13. Situace areálu stávajícího kalového hospodářství ÚČOV Drasty.
Uvedené písemné podklady byly doplněny prohlídkou ÚČOV Praha a lokality areálu
kalového hospodářství Drasty, a dále dalšími doplňujícími písemnými a ústními informacemi
pracovníků OMI MHMP, ÚČOV, spolupracujících osob a organizací a potenciálních
dodavatelů příslušných zařízení.
Dále byly použity informace z odborné literární rešerše a projektů obsahujících využitelné
údaje.
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. OBCHODNÍ FIRMA (ZDE OBEC)
Název firmy (obce):
Hlavní město Praha zastoupené Odborem městského investora
Magistrátu Hlavního města Prahy.
(dále budou používány zkrácené názvy HMP, OMI, MHMP)
2. IČ
00064581
3. SÍDLO
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
9
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE
OZNAMOVATELE
Ing. Jiří Toman
Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111
fax 236 007 027
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona
Název: "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“
Záměr je u obou variant posuzován dle přílohy číslo 1 zákona, bodu 10.1 kategorie I –
Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.
V tomto případě jde o záměr podléhající posouzení z hlediska vlivů na ŽP, tj. procesu EIA.
Příslušným úřadem ve smyslu zákona je MŽP ČR.
Ve vztahu k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.....v platném znění podléhá záměr
procesu IPPC podle přílohy č. 1 Kategorie průmyslových činností, části 5 Nakládání s
odpady, bod 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečeného odpadu...., vždy o
kapacitě větší než 10 t denně, pokud takto bude zařazen.
Uvedené zařazení záměru je ale z hlediska nejasného znění legislativy ne zcela oprávněné,
neboť v obou variantách se technicky jedná o úpravu vstupního kapalného resp. pevného
odpadu (surového kalu, u var. 2 i organických odpadů), nikoli o jeho odstraňování nebo
využívání. To je řešeno externě mimo záměr, u var. 1 odstraněním odvodněného vyhnilého
kalu uložením na skládku či využitím ve výrobě kompostů, u var. 2 externím využitím s
prioritou energetického využití. Pak by ale záměr teoreticky nepodléhal jak procesu EIA tak
procesu IPPC. Celá záležitost posouzení zařazení záměru je vzhledem k nejasnostem v
příslušných zákonech a jejich neprovázanosti velmi složitá, a v tomto Oznámení bude
vycházeno z výše uvedeného zařazení záměru z důvodu jeho názvu a především z důvodu
postoje správních úřadů k předmětnému záměru a nepřijatelnosti absence řádného posouzení
vlivů záměru na životní prostředí a vyloučení účasti veřejnosti a místní samosprávy v rámci
procesu EIA a IPPC vzhledem k velikosti a technickému charakteru a účelu záměru.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je výstavba nového kalového hospodářství pro rekonstruovanou ÚČOV
situovanou na Císařském ostrově v Praze 6.
Rozsah záměru zahrnuje prioritně řešení odstraňování surového kalu jako směsi kalů
produkovaných provozem ÚČOV.
10
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Záměr je v této fázi navrhován a posuzován ve dvou variantách v návaznosti na SP s tím, že u
var. 1 je posuzován pouze provozní celek č. 1 (PC 1) ze 2 provozních celků (bez PC 2Spalování kalu) a var. 2 zahrnuje ve SP pouze jeden PC 1.
Původní členění dle SP:
VARIANTA 1 – ANAEROBNÍ STABILIZACE A SPALOVÁNÍ KALU
PC 1 - ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
PC 2 - SPALOVÁNÍ KALU
VARIANTA 2 – AEROBNÍ FERMENTACE KALU A ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
PC 1 - AEROBNÍ FERMENTACE
Posuzovaný záměr bude zahrnovat tyto části komplexního řešení lokality Drasty ze SP:
I. VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
II. VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A ORGANICKÝCH
MATERIÁLŮ
Zásadním přístupem k uvedeným PC je možnost realizace pouze PC 1 var. 1
se zpracováním surového kalu vyhníváním a odvážením odvodněného vyhnilého kalu
k externímu odstranění nebo realizace PC 1 var. 2 s úpravou odvodněného surového
kalu a organických materiálů a odpadů z pražské aglomerace aerobní fermentací s
odvážením výstupního produktu fermentace prioritně k externímu energetickému
využití.
Varianta 1 bude zahrnovat v PC 1 proces vyhnívání surového kalu z ÚČOV a jeho
odvodňování s hodnocením možností externího odstranění nebo využití odvodněného
vyhnilého kalu jako výstupního produktu varianty 1.
Varianta 1 - PC 1 představuje v ČR rozšířenou základní technologii vyhnívání kalu. SP řeší
tuto technologii v moderní verzi dvoustupňového termofilního vyhnívání při teplotě 50-55oC.
V této variantě je vstupním médiem surový kal s 6 % sušiny. Vyhnilý kal jako produkt
z procesu vyhnívání je odvodňován na cílovou sušinu konečného tuhého produktu cca 30-35
%. Anaerobní prostředí vyhnívacího procesu je zdrojem produkce zapáchajících látek, je tedy
významným faktorem zajištění dezodorizace odtahu vzdušin všech zařízení, které zapáchající
látky budou produkovat.
Kvalita výstupního pevného produktu je určena složením vstupního kalu a procesem
vyhnívání. Proces je v určitém ročním období tepelně samonosný s přebytkem bioplynu a
výrobou elektrické energie v kogeneračních jednotkách pro další, externí a komerční
energetické využití, v zimním období je nutná dotace tepla z externího zdroje pro ohřev kalu.
Výstupní produkt je energeticky chudý s výhřevností při průměrné sušině 34,4 % cca 5
MJ/kg, což ovlivňuje možnosti jeho následného energetického využití.
Je tedy proces spalování resp. spoluspalování vyhnilého kalu v externích zařízeních (spalovny
resp. energetické zdroje, obvykle s předřazením sušení odvodněného kalu) nutno dotovat
přídavným fosilním palivem či dodávkou tepla z jiných zdrojů.
11
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Varianta 2 - PC 1 bude zahrnovat řešení úpravy surového kalu z ÚČOV odvodňováním a
úpravu ostatních kalů z externích potenciálních ČOV, a dále úpravy organických materiálů a
odpadů z pražské aglomerace pro následný proces aerobní fermentace. Výstupní produkt této
varianty bude posuzován především z hlediska možností a podmínek využití v externích
energetických zdrojích.
Úprava nestabilizovaného směsného surového kalu je prováděna intenzifikovaným
enzymatickým rozkladem biodegradovatelných organických látek (v podstatě celého
organického podílu komunálního čistírenského kalu a doplňkového organického substrátu)
v oxickém prostředí při teplotě cca 55oC v zóně rozkladu, a až 80°C v sušící zóně na
stabilizované formy organických látek jednoduššího charakteru. Tento proces vyžaduje
předřazené zahuštění surového kalu ze vstupních cca 6 % na min. 25 % sušiny kalu,
vstupujícího do vlastního procesu aerobní fermentace. Jako doplňkový organický substrát
(zdroj uhlíku a dusíku) se přidává vhodná biomasa, což obecně zahrnuje materiály a odpady
komunálního, zemědělského či lesnického charakteru (zelená biomasa, rostlá vegetace,
sběrový papír, potravinářské odpady, smetky apod.) nebo další vhodné organické odpady
(širší přehled je uveden v příloze č. 7b). Oxické prostředí je zajišťováno provzdušňováním
vzduchem a mechanickým promícháváním. Zdrojem enzymů jsou vhodné mikroorganismy.
Kvalita výstupního tuhého produktu je určena složením vstupního kalu, charakterem
využívaných organických materiálů a parametry procesu aerobní fermentace. Proces je
tepelně samonosný bez nároků na doplňkový zdroj tepla. V rámci procesu dochází u
doplňkového substrátu především k redukci obsahu vlhkosti vstupujících materiálů. Název
varianty jako aerobní fermentace je zvolen jako pracovní. Aerobní fermentace obecně je
název pro enzymatický rozklad organických látek, někteří dodavatelé této technologie proces
nazývají jako „Aerobic Decomposition“, což lze interpretovat jako aerobní rozklad
organických látek hlubšího charakteru.
Výstupní produkt s předpokládanou min. výhřevností 14 MJ/kg je energeticky dobře
využitelný a svojí výhřevností srovnatelný s nejrozšířenějšími druhy netříděného hnědého uhlí
(HP 1 o výhřevnosti 16,5 MJ/kg a HP 2 o výhřevnosti 13,5 MJ/kg).
Do prostoru areálu jsou přivedena po pravé straně Vltavy potrubí kalu čerpaného z ÚČOV, a
to starší litinové DN 250 a novější ocelové DN 300 (do obce Brnky zdvojené), a potrubí
kalové vody (DN nezjištěno) vedené z areálu Drasty po levé straně Vltavy zpět na ÚČOV.
Zakončení obou potrubních tras je ve stávajících objektech lokality. Toto napojení nebude
jak svým technickým stavem tak kapacitou vyhovovat potřebám záměru.
Pro potřeby záměru je napojení na ÚČOV navrženo jako nová stavba polyfunkčního
kolektoru s potrubím surového kalu (kalovodem), možností navážení shrabků, potrubím
zpětně vedených odpadních vod z lokality Drasty, potrubím srážkových vod vypuštěných do
Vltavy a potrubím pro zásobování technologickou vodou z Vltavy.
Vlivy záměru na životní prostředí jsou posouzeny pro jeho cílový stav, tj. stav při dosažení
projektované kapacity ÚČOV a kapacitní produkce směsného kalu.
12
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
1. Základní kapacitní ukazatele záměru
Kapacita komplexní technologie KH (resp. PC-1) vychází z výstupu směsného surového kalu
z technologie rekonstruované ÚČOV předaného v podkladech DUR zpracované
Hydroprojektem, a.s.
Návrhová kapacita
Vychází z denní produkce sušiny kalu vztažené na vybraná časová období:
Za den (max. denní produkce):
263 055 kg
Za týden (max. týdenní produkce):
247 915 kg
Za měsíc (max. měsíční produkce):
223 862 kg
Za rok (průměrná roční produkce):
163 924 kg
Vzhledem k důležitosti zajištění nepřetržitého provozu ÚČOV je zvolena tato návrhová
kapacita technologie KH:
Vstupní bilance surového kalu
250 t/d kalu sušiny 100 % (0 % vlhkosti)
max. 10,96 t/h kalu sušiny 100 % (0 % vlhkosti)
4 167 t/d kalu 6 % sušiny (94 % vlhkosti)
max. 182,6 t/h kalu 6 % sušiny (94 % vlhkosti)
Zvolená denní kapacita vychází z max. denní produkce cca 248,0 t sušiny kalu vztažené na
týdenní časový interval. Maximální hodinová bilance je vypočtena z maximální denní bilance
263,055 t sušiny kalu a 4 384 t kalu 6 % sušiny jako 24 hodinový podíl.
Kapacita čerpání surového kalu z ÚČOV do KH je zvolena ve výši 250 m3/h kalu 6 % sušiny.
Výstupní bilance stabilizovaného odvodněného kalu
Sušina produktu – odvodněný vyhnilý kal:
minimální:.....…………………….................................................................30,0 %
průměrná :......……………………................................................................34,4 %
maximální:...……………………...................................................................36,0 %
Množství produktu v sušině:
při kapacitním výkonu technologie 250 000 kg/d sušiny vstupního kalu .…143 135 kg/d
Množství vlhkého produktu při kapacitním zatížení technologie a různé sušině:
při minimální sušině:....……………...............................................................477 117 kg/d
při průměrné sušině:....……………................................................................416 090 kg/d
při maximální sušině:....……………..............................................................397 597 kg/d
13
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
2. Fond provozní doby záměru (FPD)
Technologický proces čištění odpadních vod na ÚČOV produkuje kaly nepřetržitě, je proto
nezbytné tyto kaly průběžně odtahovat, stabilizovat a odvodňovat. Vzhledem k současnému a
výhledovému množství produkovaných kalů se navrhuje nepřetržitý provoz kalového
hospodářství.
Akumulační nádrže surového v areálu kalového hospodářství mají dobu zdržení pod 1 den,
proto jejich provoz umožňuje především vyrovnání koncentrace surového kalu a jeho
celkovou homogenizaci důležitou pro proces vyhnívání, a dále vyrovnání malých výkyvů v
objemové produkci surového kalu, a to opět ve vztahu k technologii vyhnívání. Rovněž
umožňuje krátkodobé přerušení provozu kalovodu (čerpání kalu z ČOV) a to v závislosti na
produkci kalů. Přerušení provozu kalovodu však musí být kratší než 1 den.
Fond provozní doby PC-1 vychází tedy z nepřetržité produkce odpadních vod na území hl. m.
Prahy a nepřetržitého provozu ÚČOV, a činí:
8 760 h/rok
365 dní/rok
24 h/d
Technologie KH by měla být provozována v nepřetržitém provoze. V případě nutnosti oprav a
servisních odstávek je nutno počet a dobu odstávek za rok zohlednit v technickém řešení a
kapacitách vybraných zařízení a objektů nejen na lokalitě Drasty, ale i na ÚČOV.
Technologie KH zohledňuje pro případy poruch jednotlivých zařízení či potřeby údržby a
servisních prohlídek uvedený FPD vybavením stavby KH účelovými akumulačními objemy
surového kalu, meziproduktů, doplňkových vstupních materiálů a stabilizovaného
odvodněného kalu, dále provozními a skladovými rezervami vybraných zařízení a možnostmi
krátkodobých kapacitních přetížení některých technologických částí KH.
3. Rozsah záměru
Prostorové nároky:
Dispoziční řešení vychází z logických návazností jednotlivých technologických celků
s minimalizací délek propojovacích potrubí. Jsou zohledněny nároky na ochranná pásma
objektů a ostatní požadavky dle relevantních ČSN, především ČSN 75 6415 Plynové
hospodářství čistíren odpadních vod.
Zastavěná plocha PC 1 v této variantě je cca 9,095 ha. Plošné rozměry jsou (338,6 x 250 m) +
(90 x 70 m) = 90 950 m2, nejvyšší stavby jsou vyhnívací nádrže s výškou zhruba 30 m.
Navržené řešení má ve vztahu k celkové disponibilní ploše lokality 17,2 ha značné prostorové
rezervy, což vzhledem k rozsahu stavby, jejímu významu a dalším případným doplňujícím
stavbám lze pokládat za nezbytné. Jedná se o plochu využitelnou pro komplexní výstavbu KH
vč. dalšího rozvoje, celková plocha dle údajů z katastru činí 275 512 m2 a zahrnuje i části s
kterými se pro výstavbu zatím nepočítá (RD a jejich okolí, tvarově a z hlediska terénu obtížně
využitelné části, prostor lokálního biokoridoru v severovýchodním cípu pozemku apod.)
14
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Základní procesní operace záměru
• příjem surového kalu ze spojovacího kolektoru a vstupní homogenizace surového kalu
v akumulačních nádržích
• vyhnívání kalu ve vyhnívacích nádržích
• odvodňování vyhnilého kalu na odstředivkách
• akumulace odvodněného kalu
• akumulace bioplynu v plynojemech
• spalování bioplynu resp. doplňkového zemního plynu v kotelně
• výroba elektrické energie v kogeneračních jednotkách ze spalování přebytečného
bioplynu
• akumulace fugátu a jeho úprava filtrací a úpravou pH
• redukce obsahu N-NH4 ve fugátu v reaktoru ANAMMOX
• čerpání odpadních vod vč. fugátu do spojovacího kolektoru a na ÚČOV
• čištění vzdušin s obsahem pachových látek
• příslušné chemické hospodářství
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
1. Základní kapacitní ukazatele záměru
Pro surový kal jsou totožné jako u varianty 1 - PC1.
Kapacita a druhová skladba organických materiálů je převzata z podkladů potenciálního
dodavatele technologie aerobní fermentace (viz příloha č.7b).
Součástí těchto materiálů je možnost zpracování shrabků z ÚČOV, které bude možno navážet
spojovacím kolektorem.
Návrhová kapacita
Vstupní bilance surového kalu
Pro surový kal je totožná jako u varianty 1 - PC1.
Vstupní bilance doplňkového organického substrátu (organických odpadů a ostatních
materiálů)
500 t/d s průměrnou sušinou 55 % (vlhkostí 45 %)
Uvedená kapacita zpracování organických odpadů jako doplňkového substrátu vychází
z informací o technologiích potenciálních dodavatelů aerobní fermentace a zohledňuje využití
materiálů či odpadů s nižší úrovní obsahu využitelného organického uhlíku a min. 25 %
sušinu kalu vstupujícího do zařízení aerobní fermentace.
15
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Výstupní bilance cílového produktu
Kapacita bilance cílového produktu vychází z roční bilance upraveného kalu při nepřetržitém
provozu s návrhovou denní kapacitou 250 t sušiny kalu a denní kapacitou 500 t zpracování
organických odpadů, a z charakteru procesu aerobní fermentace a z něho vyplývajících změn
vstupních médií.
610 t/d s průměrnou sušinou 80 % (vlhkostí 20 %)
225 650 t/ rok s průměrnou sušinou 80 % (vlhkostí 20 %)
2. Fond provozní doby záměru (FPD)
Technologický proces čištění odpadních vod na ÚČOV produkuje kaly nepřetržitě, je proto
nezbytné tyto kaly průběžně zpracovat. Vzhledem k současnému a výhledovému množství
produkovaných kalů se navrhuje nepřetržitý provoz PC-1. Akumulační nádrže surového kalu
v areálu kalového hospodářství mají dobu zdržení cca 2 h, jejich provoz umožňuje především
určité vyrovnání koncentrace surového kalu a malých výkyvů v objemové produkci surového
kalu v úrovni vyhovující charakteru procesu aerobní fermentace a kapacitě zařízení PC-1.
Fond provozní doby PC-1 vychází tedy z nepřetržité produkce odpadních vod na území hl. m.
Prahy a nepřetržitého provozu ÚČOV, a činí:
8 760 h/rok
365 dní/rok
24 h/d
Technologie KH by měla být provozována v nepřetržitém provozu. V případě nutnosti oprav
a servisních odstávek je nutno počet a dobu odstávek za rok zohlednit v technickém řešení a
kapacitách vybraných zařízení a objektů i organizaci provozu jak v rámci PC-1 na lokalitě
Drasty tak v rámci rekonstrukce ÚČOV.
Technologie KH zajišťuje pro případy poruch jednotlivých zařízení či potřeby údržby a
servisních prohlídek a uvedený FPD vybavení stavby KH účelovými akumulačními objemy
surového kalu, meziproduktů, doplňkových vstupních materiálů a cílového produktu, dále
provozními a skladovými rezervami vybraných zařízení a možnostmi krátkodobých
kapacitních přetížení některých technologických částí KH.
Pro případy dlouhodobějších či havarijních výpadků zařízení KH nebo dopravních tras kalu a
odpadních vod lze doporučit zajištění vyšších disponibilních akumulačních objemů surového
kalu na rekonstruované ÚČOV (pro min. 3 denní produkci kalu, tj. objem cca 13 000 m3) pro
možnost odstavení čerpání kalu na lokalitu Drasty na nezbytnou dobu.
Alternativním řešením by mohlo být zachování stávajících odstředivek a zajištění
dočasného náhradního odvodňování směsného surového kalu na ÚČOV s odvozem
odvodněného kalu na KH Drasty.
16
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
3. Rozsah záměru
Prostorové nároky:
Dispoziční řešení vychází z logických návazností jednotlivých technologických celků
s minimalizací délek propojovacích potrubí. Jsou zohledněny nároky na ochranná pásma
objektů a ostatní požadavky relevantních ČSN.
Zastavěná plocha v této variantě je cca 11,55 ha. Plošné rozměry jsou (390 x 280 m) + (90 x
70 m) = 115 500 m2, nejvyšší stavbou je objekt SO 1-06 Skladování a úprava organického
substrátu a kalu s výškou cca 10 m.
Navržené řešení má ve vztahu k celkové disponibilní ploše lokality 17,2 ha dostatečné
prostorové rezervy, což vzhledem k rozsahu stavby, jejímu významu a dalším případným
doplňujícím stavbám zajišťujícím výhledové komplexní řešení lokality Drasty lze pokládat za
nezbytné.
Základní procesní operace záměru
• příjem surového kalu ze spojovacího kolektoru a vstupní homogenizace surového kalu
v akumulačních nádržích
• zahušťování surového kalu na odstředivkách
• příjem organického substrátu navážených nákladní dopravou a kolektorem (shrabky z
ÚČOV)
• skladování a úprava organického substrátu a kalu, příprava fermentační směsi
• proces aerobní fermentace ve fermentorech
• skladování výstupního produktu v zásobnících
• spalování zemního plynu v kotelně (výroba tepla pro zateplení objektů, případně pro
ohřev fugátu)
• akumulace fugátu a jeho úprava filtrací a úpravou pH
• redukce obsahu N-NH4 ve fugátu v reaktoru ANAMMOX
• čerpání odpadních vod vč. fugátu do spojovacího kolektoru a na ÚČOV
• čištění vzdušin s obsahem pachových látek
• příslušné chemické hospodářství
B.I.3. Umístění záměru
OBĚ VARIANTY
Umístění záměru
Kraj: Středočeský
Obec: město Klecany, městská část Drasty
Katastrální území: Drasty
Zvažované možnosti variantního řešení umístění stavby
Pro umístění stavby mimo lokalitu Císařského ostrova byly předběžně zvažovány tyto lokality
v návaznosti na stávající dopravní trasu kalu a kalové vody:
17
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
A: Lokalita Drasty
B: Lokalita Klecany.
Obě lokality se nachází ve vzdálenosti cca 10 km od Císařského ostrova po proudu Vltavy.
Lokalita (v současnosti prostor provozovaného lomu) Klecany je situovaná na pravém břehu
Vltavy ve výškové úrovni cca její hladiny. Lokalita Drasty se nachází cca 3 km od Klecan a je
výškově situována cca 90 – 100 m nad lokalitou Klecany.
Umístění obou lokalit je znázorněno na situacích v příloze č. 1 a 3.
Na základě vyhodnocení vhodnosti lokalit pro výstavbu KH v rámci studie
proveditelnosti byla z řady důvodů jako realizační lokalita zvolena lokalita Drasty.
Charakteristika území lokality Drasty
Zájmovým územím této lokality je stávající areál již neprovozovaného KH ÚČOV ve
vlastnictví hl. m. Prahy, provozovaný PVK, a.s.. V tomto areálu jsou umístěny objekty se
strojním zařízením pro odvodňování kalu (3 ks sítopásových lisů) a dále objekty kalových
polí, v současné době mimo provoz, pouze s občasným provizorním ukládáním kalu. Celková
disponibilní plocha kalových polí areálu je cca 450 x 270 m = 121 500 m2, tj. 12,15 ha. Tato
plocha je vhodná a cca postačující pro výstavbu obou variant vlastního nového KH. Celková
reálně využitelná plocha areálu je předběžně cca 172 000 m2, tj. cca 17,2 ha, a je určená pro
výstavbu vlastního KH i pro výhledovou komplexní stavbu energetického využití biomasy
(dále zkratka EVB) zahrnující surový kal z ÚČOV a v případě aerobní fermentace i
doplňkové organické materiály jako substrát. Celková plocha dle údajů z katastru činí 275
512 m2 a zahrnuje i části s kterými se pro výstavbu zatím nepočítá (RD a jejich okolí, tvarově
a z hlediska terénu obtížně využitelné části, severovýchodní část s lokálním biokoridorem
apod.). Z hlediska terénu lze lokalitu charakterizovat jako rovinnou s příznivými podmínkami
pro další výstavbu.
Napojení na dopravní strukturu území a její využití a ovlivnění.
Stávající stav
Při vymístění kalového hospodářství na lokalitu Drasty je nutné posoudit připravenost
stávající dopravní infrastruktury, která bude v případě vymístění více zatížena než v současné
době.
Území současné lokality Drasty je napojeno na silnici č. 24219 mezi městskou částí (MČ)
Drasty a obcí Větrušice. Jedná se úsek silnice třetí třídy o délce přibližně 1,2 km s přibližnou
šířkou 5 m. Tato silnice dále pokračuje v šířce přibližně 7 m, na úseku dlouhém přibližně
2,2 km jako obchvat obce Klecany, kde prochází kolem distribučního centra společnosti
AHOLD a napojuje se na silnici č. 0083. Úsek silnice č. 0083 o délce přibližně 0,7 km a šířce
přibližně 7 m je současně využíván jako cyklostezka s označením A50. Jedná se stejně jako
v případě silnice č. 24219 o komunikaci třetí třídy.
Silnice č. 0083 navazuje dále na silnici druhé třídy č. 608 napojenou na dálnici E55/D8. Na
komunikaci č. 608 se v uvažovaném úseku dlouhém 1,5 km a širokém přibližně 8 m nacházejí
dva kruhové objezdy s poloměrem 10 a 15 metrů.
Uvedené komunikace jsou vedeny mimo obytné zástavby okolních obcí (Klecany, Větrušice a
MČ Drasty).
18
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Do areálu je přivedena elektrická energie a pitná voda, kapacity těchto přivaděčů a zdrojů
elektrické energie a pitné vody bude nutno v rámci zpracování následné projektové
dokumentace prověřit a případně zvýšit, nebo vybudovat nové přípojky k dostatečným
zdrojům. Tyto přípojky nejsou součástí předloženého záměru a budou řešeny v další
projektové dokumentaci pro vybranou a schválenou variantu, a jejich stavba bude podléhat
příslušným správním řízením. Stávající nevyužívané potrubí kalu z ÚČOV na lokalitu Drasty
nebude zřejmě potřebám záměru vyhovovat a bude nahrazen multifunkčním kolektorem
využitelným jak pro dopravu kalů na Drasty a odpadních vod zpět na ÚČOV ale i na dopravu
shrabků a říční vody z Vltavy na Drasty a odvádění srážkových vod z lokality do Vltavy.
Kolektor bude řešen v další projektové dokumentaci a jeho stavba bude podléhat příslušným
legislativním a správním řízením.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
I. VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
CHARAKTER ZÁMĚRU
Základní charakteristika záměru
Předmětem záměru je výstavba nového kalového hospodářství umístěného mimo areál ÚČOV
na Císařském ostrově.
Záměr je posuzován jako zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.
Ve vztahu k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.....v platném znění podléhá záměr
procesu IPPC podle přílohy č. 1 Kategorie průmyslových činností, části 5 Nakládání s
odpady, bod 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečeného odpadu...., vždy o
kapacitě větší než 10 t denně.
Vzhledem k situování stavby mimo ÚČOV není posuzovaná stavba charakterizována jako
vodní dílo podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (tak jako stavba KH
realizovaná jako součást ČOV).
Základní charakteristika výroby
1. Základní kapacitní ukazatele záměru
Vstupní bilance zpracovávaného surového kalu
250 t/d kalu sušiny 100 % (0 % vlhkosti)
max. 10,96 t/h kalu sušiny 100 % (0 % vlhkosti)
4 167 t/d kalu 6 % sušiny (94 % vlhkosti)
max. 182,6 t/h kalu 6 % sušiny (94 % vlhkosti)
Kapacita čerpání surového kalu z ÚČOV do KH je zvolena ve výši 250 m3/h kalu 6 % sušiny.
Výstupní bilance produkovaného stabilizovaného odvodněného kalu
19
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Sušina produktu – odvodněný vyhnilý kal:
minimální:.....…………………….................................................................30,0 %
průměrná :......……………………................................................................34,4 %
maximální:...……………………...................................................................36,0 %
Množství produktu v sušině:
při kapacitním výkonu technologie 250 000 kg/d sušiny vstupního kalu .…143 135 kg/d
Množství vlhkého produktu při kapacitním zatížení technologie a různé sušině:
při minimální sušině:....……………...............................................................477 117 kg/d
při průměrné sušině:....……………................................................................416 090 kg/d
při maximální sušině:....……………..............................................................397 597 kg/d
K případné dopravě shrabků v rámci var. 1 lze upozornit, že pokud nebude možné shrabky v
technologii var. 1 upravit a využít (což je v této technologie neobvyklé), pak je jejich doprava
z ÚČOV na lokalitu Drasty v rámci var. 1 neúčelná a zbytečná.
Celkový počet zaměstnanců
40
FPD-nepřetržitý provoz
8 760 h/rok
365 dní/rok
24 h/d
Výroba elektrické energie (dodávka do sítě při přebytku bioplynu) cca 55 000 MWh/rok
2. Základní parametry záměru
Prostorové nároky
• celková zastavěná plocha
90 950 m2 (cca 9,095 ha)
Základní operace v procesu výroby
• příjem surového kalu ze spojovacího kolektoru a vstupní homogenizace surového kalu
v akumulačních nádržích
• vyhnívání kalu ve vyhnívacích nádržích
• odvodňování vyhnilého kalu na odstředivkách
• akumulace odvodněného kalu
• akumulace bioplynu v plynojemech
• spalování bioplynu resp. doplňkového zemního plynu v kotelně
• výroba elektrické energie v kogeneračních jednotkách ze spalování přebytečného
bioplynu
• akumulace fugátu a jeho úprava filtrací a úpravou pH
• redukce obsahu N-NH4 ve fugátu v reaktoru ANAMMOX
• čerpání odpadních vod vč. fugátu do spojovacího kolektoru a na ÚČOV
• čištění vzdušin s obsahem pachových látek
• příslušné chemické hospodářství
20
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Spotřeba energie, plynu a vody
Elektrická energie
- roční spotřeba
- instalovaný příkon
Zemní plyn
- roční spotřeba
- max. hodinová spotřeba
- složení cca:
- výhřevnost
- spalné teplo
- měrná hmotnost
20 900 MWh /rok
3 385 kVA (kW)
1 900 000 m3/rok
910 m3/hod
metan 98,0% obj.
vyšší uhlovodíky 1,16% obj.
CO2 0,05% obj.
N2 0,79% obj.
S - 0,20 mg/m3
9,5 kWh/m3
10,5 kWh/m3
0,69 kg/m3
Bioplyn (je produkován procesem anaerobní stabilizace kalu)
- průměrná produkce: 2 654,2 m3/hod, 63 701 m3/d, cca 23 250 865 m3/rok
- složení:
metan cca 60,8% obj.
CO2 cca 38,9% obj.,
sirovodík max. 60 mg/Nm3
- prům. energetický obsah bioplynu: 21,45 MJ/m3, 1 366 GJ/d
Poznámka: bioplyn je využíván ke spalování a k ohřevu vyhnívacích nádrží, v období
přebytečné produkce k výrobě elektrické energie v kogeneračních jednotkách
Voda v kvalitě pitné dle vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění (vyhl. č. 187/2005 Sb.)
- celková roční spotřeba
172 550 m3/rok
- Ø denní spotřeba
472,74 m3/d
- kapacitní denní spotřeba
720 m3/d
- max. spotřeba
10 l/s
- kapacita přípojky
15 l/s
Poznámka:pitná voda bude využita v max. množství 4 m3/d (cca 1 000 m3/rok) pro sociální
účely, hlavní spotřeba bude pro rozpouštění polyflokulantu (POF)
Užitková (technologická) voda
- celková roční spotřeba
219 000 m3/rok
- Ø denní spotřeba
600 m3/d
Poznámka: v případě možného zajištění technologické vody o potřebném množství a kvalitě
bude možné nahradit pro přípravu POF pitnou vodu v množství 171 550 m3/rok
vodou technologickou. Uvedená úspora pitné vody a ekonomika provozu i zájem
na šetření zdrojů pitné vody vede jednoznačně k využití vltavské vody čerpané s
využitím kolektoru z vhodného profilu na jeho trase s potřebnou úpravou na
lokalitě Drasty či na ÚČOV.
21
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Odpadní vody
Kanalizační systém závodu
- celkové množství odpadních vod z provozních souborů a sociálních zařízení–
odvádění do kolektoru a dále na ÚČOV
Parametry produkovaných OV:
průměrné množství:
průměrné denní množství:
148,3 m3/h
3 560 m3/d (při průměrné roční produkci
surového kalu)
213,0 m3/h
5 114 m3/d (při kapacitní produkci kalu)
1 299 400 m3/rok
300 m3/hod
max. množství:
max. denní množství:
roční množství:
kapacita kanalizace OV v kolektoru:
Čištění odpadních vod
Odpadní vody budou vedeny kolektorem na ÚČOV k jejich čištění s komunálními vodami z
hl.m. Prahy tak jako v současné době ze stávajícího KH.
Složení OV je určeno především fugátem (kalovou vodou) z odstředivek vyhnilého kalu,
jehož kvalitativní parametry jsou uvedeny v příloze č. 7a.
Alternativně lze technologii KH doplnit speciální technologií ANAMMOX s biologickým
odstraňováním hlavního podílu N-NH4 s kladným vlivem na účinnost ÚČOV a minimalizaci
zbytkových sloučenin dusíku ve vypouštěných vodách.
3. Zajištění hlavní suroviny
Hlavní a prakticky jedinou surovinou procesu KH je surový kal čerpaný z ÚČOV. Bilance a
základní charakteristika viz výše a kap. B.I.2, kvalitativní ukazatele jsou uvedeny v příloze č.
7a.
4. Souhrnný popis záměru a jeho umístění a vlivů
Konečným hlavním výstupním produktem záměru bude anaerobně stabilizovaný (vyhnilý) kal
cca 30 - 36% sušiny v ročním množství 397,597 t až 477,117 t dle dosažené sušiny a při
kapacitním výkonu technologie KH 250 t sušiny kalu za den. Tento produkt je kategorizován
jako odpad.
Provoz KH je nepřetržitý 24 h denně, 365 dní v roce v souladu s provozem ÚČOV.
Počet přímých zaměstnanců: cca 40
Předpokládá se další nepřímá zaměstnanost v rámci zajištění externích subdodávek (doprava,
externí servisní činnosti, provozy odstraňování či využití vyhnilého kalu apod.).
Základní části záměru:
Jsou uvedeny v odst. 1. Základní kapacitní ukazatele záměru.
Bližší popis technického řešení záměru v členění na provozní celky, stavební objekty a
provozní soubory viz kap. B.I.6.
22
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska vlivů na ŽP vyplývá ve vztahu k uvedeným základním částem KH:
Z hlediska vlivu na ovzduší je pozitivně významné řešení výroby tepla pro veškeré
technologické ohřevy ze zemního plynu s podílem bioplynu z procesu vyhnívání kalu. Dále je
věnována pozornost vzduchotechnice pro odsávání vzdušin z vybraných technologických
procesů a zařízení s emisemi pachových látek a jejich čištění na odpachovacích
(dezodorizačních) biofiltrech před jejich vypouštěním do ovzduší.
Z hlediska regionálních vodohospodářských zájmů je významné zajištění potřebného
množství pitné vody jak pro sociální tak především pro výrobní účely, zajištění zásobování
technologickou vodou ve vztahu k minimalizaci spotřeby pitné vody pro provozní účely a
dále řešení problematiky odvádění srážkových vod z lokality se zohledněním problematiky
vlivu na změnu odtokových poměrů a vsakování srážkových vod na lokalitě a v jejím okolí.
Z hlediska hlukové zátěže okolní obytné zástavby je významné vhodné technické řešení
stavebních objektů a jednotlivých vybraných zařízení jako významných plošných a bodových
zdrojů hluku, které zajistí dodržení hygienických limitů hluku z provozu záměru v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb včetně případných kompenzačních opatření u
vybraných objektů.
Z hlediska vlivu dopravy bude tento minimalizován výběrem vhodných dopravních tras
vedených mimo místní obce a optimálním organizačním a strukturálním řešením dopravy
objemově významných surovin a výstupních produktů, dále používáním kvalitních
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
Stavba je umístěna v prostoru stávajícího, pouze vyjímečně využívaného KH na lokalitě
Drasty. V územním plánu je lokalita zakreslena jako Technická infrastruktura - odpadní vody
(příloha č. 6). Dle sdělení stavebního úřadu MěÚ Klecany (příloha č. 4) ale nemá město
Klecany schválený územní plán a stavební úřad proto nemůže předmětný záměr posoudit z
hlediska ÚPD.
Umístění záměru v lokalitě Drasty je znázorněno v příloze č. 1 (širší situace lokality), příloze
č. 3 (situace širších vztahů), v příloze č. 8a (zastavovací plán stavby) a v příloze č. 10a
(situace stavby).
Návaznost lokality na dopravní systémy okolí záměru je podrobně řešena v kap. B.II.4.
II. VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
CHARAKTER ZÁMĚRU
Základní charakteristika záměru
Předmětem záměru je výstavba nového kalového hospodářství umístěného mimo areál ÚČOV
na Císařském ostrově.
Záměr je posuzován jako zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.
Ve vztahu k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.....v platném znění podléhá záměr
procesu IPPC podle přílohy č. 1 Kategorie průmyslových činností, části 5 Nakládání s
odpady, bod 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečeného odpadu...., vždy o
kapacitě větší než 10 t denně.
23
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vzhledem k situování stavby mimo ÚČOV není posuzovaná stavba charakterizována jako
vodní dílo podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (jako stavba KH
realizovaná jako součást ČOV).
Základní charakteristika výroby
1. Základní kapacitní ukazatele záměru
Vstupní bilance zpracovávaného surového kalu
250 t/d kalu sušiny 100 % (0 % vlhkosti)
max. 10,96 t/h kalu sušiny 100 % (0 % vlhkosti)
4 167 t/d kalu 6 % sušiny (94 % vlhkosti)
max. 182,6 t/h kalu 6 % sušiny (94 % vlhkosti)
Kapacita čerpání surového kalu z ÚČOV do KH je zvolena ve výši 250 m3/h kalu 6 % sušiny.
Vstupní bilance zpracovávaných organických materiálů
Shrabky z ÚČOV jako součást organických materiálů
Množství:
cca 35 t/d
cca 12 775 t/rok
Poznámka: jedná se o potenciální využití v technologii aerobní fermentace za podmínky
vhodného třídění touto technologií nerozložitelných komponent (plasty, guma,
dřevo, tkaniny apod.)
K dopravě shrabků v rámci var. 2 lze upozornit, že pokud nebude možné shrabky v
technologii var. 2 upravit a využít, pak je jejich doprava z ÚČOV na lokalitu Drasty v rámci
var. 2 neúčelná a zbytečná.
Organické materiály celkem
Množství: denní kapacita 500 t (odpovídá návrhové kapacitě denního množství 250 t sušiny
surového kalu)
roční množství 119 665,3 t (odpovídá roční prům. produkci kalu)
Poznámka: jedná se především o odpady komunálního, zemědělského a průmyslového
charakteru (seznam využitelných materiálů je uveden v příloze č. 7b).
Výstupní bilance cílového produktu aerobní fermentace s 80% sušiny
Množství: denní kapacita 610 t (odpovídá návrhové kapacitě denního množství 250 t sušiny
surového kalu)
roční množství 146 000 t (odpovídá roční prům. produkci kalu a podílu
organických materiálů)
Poznámka: produkt bude prioritně využit v energetických zdrojích, případně ke
kompostování, na zemědělské půdě či na povrchu terénu, a to dle skutečně
zjištěných vlastností
Celkový počet zaměstnanců
45
24
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
FPD-nepřetržitý provoz
8 760 h/rok
365 dní/rok
24 h/d
2. Základní parametry záměru
Prostorové nároky
• celková zastavěná plocha
115 500 m2 (cca 11,55 ha)
Základní operace v procesu výroby
• příjem surového kalu ze spojovacího kolektoru a vstupní homogenizace surového kalu
v akumulačních nádržích
• zahušťování surového kalu na odstředivkách
• příjem organického substrátu navážených nákladní dopravou a kolektorem (shrabky z
ÚČOV)
• skladování a úprava organického substrátu a kalu, příprava fermentační směsi
• proces aerobní fermentace ve fermentorech
• skladování výstupního produktu v zásobnících
• spalování zemního plynu v kotelně (výroba tepla pro zateplení objektů, případně pro
ohřev fugátu)
• akumulace fugátu a jeho úprava filtrací a úpravou pH
• redukce obsahu N-NH4 ve fugátu v reaktoru ANAMMOX
• čerpání odpadních vod vč. fugátu do spojovacího kolektoru a na ÚČOV
• čištění vzdušin s obsahem pachových látek
• příslušné chemické hospodářství
Spotřeba energie, plynu a vody
Elektrická energie
- roční spotřeba
- instalovaný příkon
40 423 MWh /rok
11 500 kVA (kW)
Zemní plyn
- roční spotřeba
80 000 m3/rok
(bez vlivu ohřevu fugátu pro technologii ANAMMOX)
- max. hodinová spotřeba
30 m3/hod
- složení cca:
metan 98,0% obj.
vyšší uhlovodíky 1,16% obj.
CO2 0,05% obj.
N2 0,79% obj.
S - 0,20 mg/m3
- výhřevnost
9,5 kWh/m3
- spalné teplo
10,5 kWh/m3
- měrná hmotnost
0,69 kg/m3
Poznámka: v případě realizace var. 2 bez energetického využití jejího produktu na lokalitě
Drasty bude nutno pro technologii ANAMMOX zajistit ohřev fugátu na cca 30°C
25
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
s výrazným zvýšení spotřeby ZP (o cca 3 600 000 m3/rok). V tomto případě
zřejmě nebude instalace technologie ANAMMOX s vysokou pravděpodobností
realizována (její přínos ve snížení bilance N-NH4 pro ÚČOV nebude
pravděpodobně adekvátní ceně za ZP, pro proces EIA je nutno tuto problematiku
blíže vyhodnotit).
Voda v kvalitě pitné dle vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění (vyhl. č. 187/2005 Sb.)
- celková roční spotřeba
300 622 m3/rok
- Ø denní spotřeba
823,6 m3/d
- kapacitní denní spotřeba
1 252 m3/d
- max. spotřeba
15 l/s
- kapacita přípojky
20 l/s
Poznámka:pitná voda bude využita v prům. množství 4 m3/d (cca 1 460 m3/rok) pro sociální
účely, hlavní spotřeba bude pro rozpouštění polyflokulantu (POF)
Užitková (technologická) voda
- celková roční spotřeba
87 600 m3/rok
- Ø denní spotřeba
240 m3/d
Poznámka: v případě možného zajištění technologické vody o potřebném množství a kvalitě
bude možné nahradit pro přípravu POF pitnou vodu v množství 299 162 m3/rok
vodou technologickou. Uvedená úspora pitné vody a ekonomika provozu i zájem
na šetření zdrojů pitné vody vede jednoznačně k využití vltavské vody čerpané s
využitím kolektoru z vhodného profilu na jeho trase s potřebnou úpravou na
lokalitě Drasty či na ÚČOV.
Odpadní vody
Kanalizační systém závodu
- celkové množství odpadních vod z provozních souborů a sociálních zařízení–
odvádění do kolektoru a dále na ÚČOV
Parametry produkovaných OV:
průměrné množství:
průměrné denní množství:
130,7 m3/h
3 137 m3/d (při průměrné roční produkci
surového kalu)
max. množství:
194 m3/h
max. denní množství:
4 656 m3/d (při kapacitní produkci surového
kalu)
roční množství:
1 145 005 m3/rok
kapacita kanalizace OV v kolektoru:
300 m3/hod
Poznámka: kapacita kanalizace bude postačující i v teoretickém případě výhledového
doplnění var. 2 o energetické využití produktu na Drastech technologií
plazmového zplyňování
Čištění odpadních vod
Odpadní vody z KH budou vedeny kolektorem na ÚČOV k jejich čištění s komunálními
vodami z hl.m. Prahy tak jako v současné době ze stávajícího KH.
26
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Složení OV je určeno především fugátem (kalovou vodou) z odstředivek surového kalu, jehož
kvalitativní parametry jsou uvedeny v příloze č. 7a.
Alternativně lze technologii KH doplnit speciální technologií ANAMMOX s biologickým
odstraňováním hlavního podílu N-NH4 s kladným vlivem na účinnost ÚČOV a minimalizaci
zbytkových sloučenin dusíku ve vypouštěných vodách, ta je v případě var. 2 bez
energetického využití produktu na Drastech podmíněna ohřevem fugátu s velkou spotřebou
ZP, což účelnost její realizace silně zpochybňuje.
3. Zajištění hlavní suroviny
Hlavními surovinami procesu KH je surový kal čerpaný z ÚČOV a organické materiály vč.
shrabků z ÚČOV. Bilance a základní charakteristika viz výše a kap. B.I.2, kvalitativní
ukazatele jsou uvedeny pro kal v příloze č. 7a a seznam potenciálně využitelných organických
materiálů v příloze č. 7b.
4. Souhrnný popis záměru a jeho umístění a vlivů
Konečným hlavním výstupním produktem záměru bude produkt aerobní fermentace cca 80%
sušiny v ročním množství 146 000 t pro kapacitní výkon technologie KH 250 t sušiny kalu za
den. Tento produkt bude kategorizován v souladu s legislativou a dle jeho skutečně zjištěných
vlastností s jednoznačnou prioritou pro energetické využití.
Provoz KH je nepřetržitý 24 h denně, 365 dní v roce v souladu s provozem ÚČOV.
Počet přímých zaměstnanců: cca 45
Předpokládá se další nepřímá zaměstnanost v rámci zajištění externích subdodávek (doprava,
zajištění organických materiálů, externí servisní činnosti, provozy odstraňování či využití
produktu apod.).
Základní části záměru:
Jsou uvedeny v odst. 1. Základní kapacitní ukazatele záměru.
Bližší popis technického řešení záměru v členění na provozní celky, stavební objekty a
provozní soubory viz kap. B.I.6.
Z hlediska vlivů na ŽP vyplývá ve vztahu k uvedeným základním částem KH:
Z hlediska vlivu na ovzduší je pozitivně významné řešení výroby tepla pro vytápění
provozních objektů ze zemního plynu a technologie aerobní fermentace provozovaná v
oxických podmínkách s minimálními emisemi pachových látek. Dále je věnována pozornost
vzduchotechnice pro odsávání vzdušin z vybraných technologických procesů a zařízení s
potenciální produkcí emisí pachových látek a jejich čištění na odpachovacích
(dezodorizačních) biofiltrech před jejich vypouštěním do ovzduší (vč. vzdušiny z fermentorů,
kde odpachovací filtry mají spíše pojistnou funkci).
Z hlediska regionálních vodohospodářských zájmů je významné zajištění potřebného
množství pitné vody jak pro sociální tak především pro výrobní účely, zajištění zásobování
technologickou vodou ve vztahu k minimalizaci spotřeby pitné vody pro provozní účely a
dále řešení problematiky odvádění srážkových vod z lokality se zohledněním problematiky
vlivu na změnu odtokových poměrů a možností vsakování srážkových vod na lokalitě a v
jejím okolí.
27
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska hlukové zátěže okolní obytné zástavby je významné vhodné technické řešení
stavebních objektů a jednotlivých vybraných zařízení jako významných plošných a bodových
zdrojů hluku, které zajistí dodržení hygienických limitů hluku z provozu záměru v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb včetně případných kompenzačních opatření u
vybraných objektů.
Z hlediska vlivu dopravy bude tento minimalizován výběrem vhodných dopravních tras
vedených mimo místní obce a optimálním organizačním a strukturálním řešením dopravy
objemově významných surovin a výstupních produktů, dále používáním kvalitních
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
Stavba je umístěna v prostoru stávajícího, pouze vyjímečně využívaného KH na lokalitě
Drasty. V územním plánu je lokalita zakreslena jako Technická infrastruktura - odpadní vody
(příloha č. 6). Dle sdělení stavebního úřadu MěÚ Klecany (příloha č. 4) ale nemá město
Klecany v současné době schválený územní plán a stavební úřad proto nemůže předmětný
záměr posoudit z hlediska ÚPD.
Umístění záměru v lokalitě Drasty je znázorněno v příloze č. 1 (širší situace lokality), v
příloze č. 3 (situace širších vztahů), v příloze č. 8b (zastavovací plán stavby) a v příloze č. 10b
(situace stavby).
Návaznost lokality na dopravní systémy okolí záměru je podrobně řešena v kap. B.II.4.
OBĚ VARIANTY
Srážkové vody
Jsou odváděny vnitroareálovým systémem dešťové kanalizace přes akumulační zdrž pro
záchyt max. srážek a následně čerpány především do odtokové dešťové kanalizace vedené do
vhodného recipientu. Z množství odváděných srážkových vod vyplývá vedle nevýznamného
využití na lokalitě (užitková voda, zasakování) předběžně jediná reálná možnost, a to
odvádění do Vltavy s využitím nového kolektoru.
Celkový užitečný objem dešťové zdrže:
6 400 m3
Max. odtok (čerpání) srážkových vod z dešťové zdrže do odtokové kanalizace: 300 m3/h
(83,3 l/s)
Blíže je řešení srážkových vod popsáno v kap. D.I.4.
Kanalizační systém areálu Drasty musí být oddílný (kanalizace dešťová, kanalizace
průmyslová, kanalizace splašková), řešení odkanalizování ploch musí zajistit odtokové
poměry srážkových vod v souladu s příslušnou legislativou a ve vztahu k hydrogeologickým a
hydrologickým podmínkám lokality a jejího okolí i recipientu srážkových vod.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY Z HLEDISKA MOŽNÝCH VLIVŮ
ZÁMĚRU
Lokalita umístění záměru sousedí v severním směru ve vzdálenosti cca 500 m s MČ Drasty,
na jihu ve vzdálenosti cca 1 000 m s hlavní obytnou zástavbou města Klecany, na západě ve
vzdálenosti cca 700 m s obcí Větrušice a na východě až k silnici č. 608 se zemědělsky
využívanými pozemky.
Pozemek areálu je veden v ÚP (viz příloha č. 5) jako technická infrastruktura-odpadní vody.
Areál je obklopen především pozemky vedenými v ÚP jako zemědělské plochy - orná půda, u
28
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
jihovýchodního rohu areálu je malá plocha vedená jako přírodní plocha a k
severovýchodnímu rohu lokality přiléhá zemědělská plocha vedená jako trvalé travní porosty.
V areálu stávajícího KH je umístěno 5 rodinných domků obydlených a vlastněných bývalými
zaměstnanci ÚČOV pracujícími v provozu KH.
Celý areál zahrnuje předběžně využitelnou plochu cca 17,2 ha, pro záměr bude využita pouze
plocha bývalých kalových polí v rozsahu cca 9,1 ha u varianty 1 a 11,55 ha u varianty 2.
Na zbylé části areálu jsou umístěny již zmíněné rodinné domky, provozní budovy a zařízení,
zbytek vč. bývalých kalových lagun tvoří zatravněné plochy a plochy s náletovou vegetací
křovinatého typu. Části areálu se zatravněnou plochou nejsou v současnosti obdělávány jako
zemědělská půda. Charakter lokality je zdokumentován v příloze č. 12.
Za nejvýznamnější vlivy přímo ovlivňující obyvatelstvo a jeho zdraví lze považovat vliv na
ovzduší a na hlukovou zátěž obytné zástavby.
Významným vlivem bude rovněž doprava a zvýšení dopravní zátěže komunikační sítě
zájmového území (zejména místních komunikací), ovlivnění infrastruktury území,
urbanistické hledisko a estetický vliv na okolní krajinu a přírodu.
Z dalších posuzovaných méně významných vlivů se jedná o systém odvádění srážkových vod
z plochy areálu záměru, nakládání s odpadními vodami a jejich vypouštění, vlivy na půdu,
přírodu apod. (blíže viz další příslušné kapitoly).
Z důvodu výše uvedených základních vlivů záměru je tento posouzen vedle vlivů na veřejné
zdraví i ve vztahu k původnímu resp. současnému funkčnímu využití území a jeho dopravní
obslužnosti, dále vůči zájmům ochrany přírody a vodohospodářským zájmům (zásobování
vodou, vliv odpadních vod na recipient a jeho ekosystém).
Z hlediska zemědělské půdy je ve vztahu k dosavadnímu využívání pozemku a dle výše
uvedeného charakteru a využívání lokality v rámci budoucího záměru vliv záměru
nevýznamný.
Významnost dopravy v rámci provozu záměru a nárůst stávající dopravy a jeho vliv jako
liniového zdroje na ŽP v zájmovém území je vzhledem k nevýznamnému rozsahu tohoto
nárůstu hodnocen z hlediska počtu dopravních prostředků a intenzit dopravy a podle přírůstku
měrných emisí TZL (PM10) a benzo(a)pyrenu v kap. B.II.4.
Areál záměru se nachází mimo záplavové území vodních toků vč. Vltavy (je situován cca 90100 m nad úrovní hladiny Vltavy) a plánovaná výstavba v tomto území nepodléhá v tomto
aspektu projednání se správcem vodního toku, Povodím Vltavy. Projednání parametrů kvality
vypouštěných odpadních vod ze záměru a jejich vliv na recipient je vzhledem k jejich vracení
na ÚČOV součástí připravované stavby rekonstrukce ÚČOV.
Vjezd do areálu KH zůstává stávající, teoretickou alternativou je přímé napojení novou
komunikací o délce cca 2,5 km vedenou z východní strany areálu východním směrem na
silnici č. 608 za podmínky vynětí příslušných pozemků ze ZPF a jejich výkupu.
KUMULACE VLIVŮ S JINÝMI STAVBAMI
Lokalita Drasty a její okolí se vzhledem k absenci významnějších průmyslových podniků,
nízké intenzitě dopravy na okolních místních komunikacích a k relativně větší vzdálenosti
(cca 3 km) k dálnici D8 vyznačuje celkově přijatelnou úrovní kvality životního prostředí s
29
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
určitými rezervami v jejím únosném zatížení. Za těchto podmínek lze vyloučit významnější
kumulaci s jinými stavbami s významnějším vlivem na životní prostředí.
Následný proces EIA bude uvedená zatížení zájmového území posuzovat z hlediska vlivů
záměru na životní prostředí na základě měření dopravy na vybraných přístupových
komunikacích a aktuální databáze ŘSD, stávající hlukové zátěže u nejbližší obytné zástavby a
aktuální databáze měření imisí. Technické řešení záměru musí jeho vlivy zejména v
uvedených ukazatelích a v důsledcích na okolní obytnou zástavbu a ekosystémy
minimalizovat.
V blízkém okolí záměru (do cca 1 000 m) nejsou situovány resp. provozovány žádné z
hlediska vlivů na životní prostředí významnější stavby.
KUMULACE VLIVŮ S JINÝMI BUDOUCÍMI ZÁMĚRY
V současnosti není známa příprava žádného dalšího budoucího záměru v zájmovém území a
možnost kumulace s těmito záměry tím není vymezena. Možnost kumulace s jinými záměry
není sledována, neboť se jedná o rozvoj současného způsobu využití daného území
definovaného návrhem územně plánovací dokumentace (která ale není městem Klecany v
současnosti schválena), nikoli o změně jeho charakteru.
OKOLNÍ ROZVOJOVÉ PLOCHY
Bezprostřední okolní plochy lokality Drasty jsou v současnosti zemědělsky využívané. Z
navrhovaného ÚP vyplývá, že cca 150 m jižně od lokality začíná plocha kategorizovaná jako
Smíšená výrobní plocha a cca 300 m jihovýchodně začíná plocha kategorizovaná jako
Smíšená obytná plocha.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
možných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
OBĚ VARIANTY
Záměr „Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy“ je zpracovaný v
rámci stavby č. 6963 – "Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod
v Praze na Císařském ostrově" a na tuto stavbu navazuje. Primární důvod potřeby řešení
kalového hospodářství je jednoznačný. Rekonstruovaná ÚČOV musí být vybavena kalovým
hospodářstvím pro odstraňování kalů produkovaných procesem čištění odpadních vod. Provoz
KH může mít obecně variantní řešení jak technologie tak i umístění.
Z hlediska technologie úpravy kalu je záměr je předložen ve dvou základních srovnávacích
variantách, každá s jedním provozním celkem (PC) technického řešení úpravy surového
kalu bez dalšího spalování či energetického využití upraveného kalu na lokalitě Drasty:
30
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
I. VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
II. VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A ORGANICKÝCH
MATERIÁLŮ
Předložený záměr řeší především základní problematiku a podmínky umístění nového
kalového hospodářství ÚČOV Praha v jedné variantě, a to mimo prostor Císařského ostrova,
na lokalitě Drasty.
Výběr obou uvedených variant vychází z technologie vyhnívání kalů dosud v ČR nejvíce
rozšířené pro ČOV o vyšších kapacitách (varianta 1) a dále z technologie aerobní fermentace,
která je zaváděna a vyzkoušena v zahraničí ve vyspělých zemích a umožňuje společné
ekologicky šetrné zpracování jak čistírenských kalů tak i širšího sortimentu organických
materiálů vč. odpadů na produkt s širšími možnostmi jeho využití.
Obě varianty zpracování surového kalu jsou doplněny řešením snižování obsahu N-NH4
v kalové vodě (fugátu) z odstředivek vedené zpět do ÚČOV technologií ANAMMOX, jejímž
nositelem je nizozemská společnost PAQUES a výhradním dodavatelem v ČR společnost
HYDROTECH.
Vzhledem k požadavku na ohřev fugátu pro tento proces na min. 30°C, který je zajištěn v
rámci varianty 1 nutným ohřevem vyhnívaného kalu, i k relativně nízkému obsahu N-NH4 ve
fugátu ze surového kalu ve var. 2 (tvoří cca 20-25% obsahu N-NH4 ve fugátu z vyhnilého
kalu ve var. 2) a ve vztahu k vysoké spotřebě zemního plynu pro ohřev fugátu ve var. 2 nelze
předběžně podkládat u varianty 2 realizaci technologie ANAMMOX na lokalitě Drasty za
účelnou a efektivní. U varianty 1 s vysokým obsahem N-NH4 ve fugátu z vyhnilého kalu i k
jeho dostatečné teplotě lze pokládat realizaci této technologie na Drastech ve vztahu ke
snížení zatížení ÚČOV N-NH4 za velmi přínosnou.
Výstupem z obou variantně řešených procesů bude tuhý odpad resp. produkt obecně a
potenciálně použitelný ke spalování či spoluspalování v externích energetických či
spalovacích zdrojích, k zemědělskému využití, jako inertní materiál (pouze u var. 2), nebo k
uložení na skládku příslušné skupiny, a to ve vztahu ke skutečně zjištěným vlastnostem.
Předložený záměr preferuje zpracování energetického využití produktu varianty 2 s
aerobní fermentací v externích energetických zdrojích jako náhrada za např. hnědé
uhlí.
Z hlediska umístění záměru je předložena pouze 1 varianta, a to umístění na lokalitě
stávajícího již neprovozovaného KH u MČ Drasty, a to z důvodů vlastnictví příslušného
pozemku (hl.m. Praha), souladu s návrhem územního plánu (viz příloha č. 5) a
dosavadním využíváním pozemku, dobré dopravní obslužnosti vedené mimo obce a k
umístění v dostatečné vzdálenosti od okolních obcí.
Součástí předloženého a posuzovaného záměru není stavba nového dopravního kolektoru
zajišťujícího propojení mezi ÚČOV a lokalitou Drasty a dále veškerá napojení
inženýrských sítí pro externí zásobování elektrickou energií, zemním plynem, pitnou a
užitkovou vodou a odvádění srážkových vod. Uvedené stavby budou řešeny samostatně a
budou podléhat veškeré relevantní technické a legislativní přípravě.
31
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
I. VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
1. Souhrnný popis technického a technologického řešení
(viz rovněž blokové technologické schéma příloha č.9a a zastavovací plán příloha č. 8a)
Prvním objektem kalového hospodářství je mechanicky míchaná čerpací jímka surového kalu.
Je složena ze 2 nádrží o objemu po 1 000 m3. Akumulační prostor 2 000 m3 zajišťuje při
průměrné produkci 2 732 m3 surového kalu denně maximální dobu akumulace 17,6 hod, resp.
při maximální produkci 4 167 m3 dobu akumulace 11,5 hod. Akumulační objem čerpací
jímky surového kalu slouží jak k vyrovnání koncentrace surového kalu a to včetně poměrného
zastoupení jednotlivých druhů kalů, tak rovněž i k zrovnoměrnění zatížení vyhnívacích nádrží
v průběhu dne.
Následující vyhnívací nádrže jsou navrženy jako dvoustupňové, přičemž oba stupně mají
aktivní hydraulický objem po 7 000 m3. Vyhnívací nádrže jsou uspořádány do 3 čtveřic,
přičemž každou čtveřici tvoří 2 nádrže prvního a 2 nádrže druhého stupně. Obsah nádrží
prvního i druhého stupně je míchán, přičemž nádrže prvního stupně jsou vyhřívány. Z čerpací
jímky se surový kal pravidelně čerpá do 6ti vyhnívacích nádrží prvního stupně. Z vyhřívaných
a míchaných vyhnívacích nádrží prvního stupně se kal přepouští do míchaných vyhnívacích
nádrží druhého stupně, kde se dokončuje proces anaerobní stabilizace kalů. Technické
vybavení kalového hospodářství je navrženo na termofilní teplotu procesu stabilizace ve výši
55ºC.
Anaerobně stabilizovaný kal se z druhých stupňů vyhnívacích nádrží přepouští do čtveřice
akumulačních nádrží o aktivním objemu po 4 500 m3. Celkový objem akumulačních nádrží je
18 000 m3. Akumulační nádrže jsou zakryté z důvodu možných úniků pachů do ovzduší.
Odvětrávaná vzdušina je čištěna.
Anaerobně stabilizovaný kal se po úpravě organickým polyflokulantem (POF) odvodňuje na
čtyřech odstředivkách s hltností 80 m3/hod. Polyflokulant je připravován ve dvojici
automatických vysokokapacitních stanic jako cca 0,2% roztok a ten je dávkován do nátoku
odstředivek. I při maximální produkci vyhnilého kalu čerpaného z akumulačních nádrží
vyhnilého kalu bude jedna odstředivka jako instalovaná rezerva. Odvodněný vyhnilý kal se
krátkodobě skladuje ve čtyřech kalových silech o velikosti po 260 m3. Kalová sila jsou
vybavena zařízením na nakládání kalu ze sil na nákladní auta. Fugát z odvodňování vyhnilého
kalu je shromažďován v míchané akumulační a čerpací nádrži fugátu, odkud je řízeně čerpán
k dalšímu zpracování mimo areál kalového hospodářství, případně je veden po úpravě pH
pomocí 50% NaOH na reaktor ANAMMOX ke snížení obsahu N-NH4 a Nc. Potřebná
alkalizace je prováděna louhem sodným, NaOH je dávkován podle měření pH na výstupu z
reaktoru (udržování hodnoty cca 7-8). Akumulační nádrž fugátu ve dvojitém provedení,
jakožto koncovka jednoho z klíčových provozních souborů – souboru odvodnění vyhnilého
kalu, je navržena s přiměřenou rezervou například pro výpadek čerpadel fugátu (objem cca 2
x 1 000 m3).
Produkovaný bioplyn se odvádí z obou stupňů vyhnívacích nádrží do čtveřice suchých
plynojemů o objemu po 5 000 m3. Celkový objem plynojemů je 20 000 m3. Součástí
32
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
plynového hospodářství je sušení bioplynu, při kterém se z bioplynu odstraní kondenzát, který
se ve zvýšeném množství produkuje v průběhu termofilního procesu vyhnívání.
Všechny objekty, které by mohly být zdrojem pachových emisí, jsou vybaveny odtahem
vzdušiny a její dezodorizací.
Dezodorizaci plynu je teoreticky možné provést více způsoby, maskováním jinou
aromatickou látkou, termickou oxidací s či bez katalyzátorů, adsorpcí, biologickou oxidací a
absorpcí s možností chemické reakce.
V tomto řešení kalového hospodářství je vzhledem k dostatečnému prostoru a poměrně
malému množství odsávané vzdušiny navržena dezodorizace s využitím biotechnologie biologické (kompostové) filtry. Biofiltry o potřebné ploše budou umístěny přímo u
jednotlivých objektů (případně na jejich střeše). Toto řešení nevyžaduje realizaci dlouhých
propojovacích potrubí mezi dezodorizovanými objekty a dezodorizačními jednotkami.
Biofiltry při dostatečné účinnosti mají ze všech dezodorizačních technologií nejnižší
provozní náklady.
Vzhledem k vysokému obsahu N-NH4 je jako doplňující zařízení navržena technologie
ANAMMOX jako řízený biochemický proces oxidace N-NH4 až na plynný dusík a NO3podle základní reakce:
NH4+ + 0,85 O2 → 0,45 N2 + 0,1 NO3- + 1,1 H+
V jednostupňovém procesu ANAMOX je amoniak konvertován na plynný dusík. Reakce
konverze amoniaku je zabezpečena dvěma skupinami baktérií, které jsou přítomny v reaktoru.
Nitritační baktérie oxidují zhruba polovinu amoniaku na nitráty (NO3-). ANAMOX baktérie
převádí amoniak a většinu nitrátů na plynný dusík.
Díky přímé konverzi amoniaku na plynný dusík ANAMOX proces nevyžaduje dávkování
organického substrátu a spotřeba energie je v porovnání s klasickým biologickým způsobem
odstraňovaní dusíku víc než o 50% menší. Produkce přebytečného kalu je oproti klasickému
biologickému způsobu 5 až 10 menší.
Jednostupňový ANAMOX reaktor je provzdušňován a vybaven systémem pro separaci
biomasy (granulovaný kal). Reaktor obsahuje granulovanou biomasu. Odpadní voda (fugát) je
kontinuálně přiváděna do reaktoru, který je provzdušňován pro zabezpečení dostatečného
míchání a přístupu kyslíku ke granulovanému kalu. Provzdušňování je limitováno tak aby
docházelo k selektivní konverzi amoniaku na plynný dusík. Asi 10% amoniaku je
konvertováno na dusitany (NO2-), které se ale snadno v následných oxických prostředích
oxidují na dusičnany. Vyčištěná voda odtéká z reaktoru přes separátory biomasy umístěné ve
vrchní části reaktoru. Separátory biomasy zabezpečují spolehlivé oddělení biomasy od
vyčištěné vody a tím udržují vysokou koncentraci kalu v systému. Díky tomuto faktu
dosahuje reaktor vysoké účinnosti odstranění dusíku v relativně malých reaktorových
objemech.
Provzdušňování reaktoru je řízeno on line měřením koncentrace amoniaku a dusitanů. Kromě
těchto parametrů je monitorováno pH, teplota a vodivost.
Reaktor včetně aerace a dávkování regentů je řízen vlastním řídícím systémem.
33
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Základním zařízením procesu je reaktor ANAMMOX, kde v oxickém prostředí při pH 7-8 a
teplotě 25-30°C probíhá intenzivní biochemická oxidace N-NH4 (ve var. 1 s účinností cca
98%) především na plynný dusík, částečně na N-NO2 až N-NO3 působením speciální
mikrobiální kultury ve speciálním aktivovaném kalu.
Pro zajištění uvedených podmínek a snížení obsahu NL ve fugátu pod 150 mg/l je
v doplňkovém objektu Strojovna Anammox instalováno příslušné zařízení. Fugát je veden
z odstředivek na 3 mikrofiltry a dále do dvojité mechanicky míchané akumulační jímky
fugátu. Do ní je dle měření pH na odtoku z reaktoru ANAMMOX řízeně dávkován 50%
NaOH skladovaný v zásobní nádrži. Pokud to bude potřebné, budou dávkovány živiny
(stopové prvky). Jímka je řešena ve dvojitém provedení a vybavena ponorným čerpadly
s měniči otáček pro řízené čerpání upraveného fugátu do reaktoru ANAMMOX. Reaktor je
provzdušňován 3 dmychadly umístěnými ve strojovně procesu ANAMMOX. Prací vody
z mikrofiltrů a přebytečný kal z reaktoru jsou vedeny do vstupní jímky surového kalu.
Dostatečná teplota fugátu pro uvedený proces je zajištěna v důsledku ohřevu kalu ve
vyhnívacích nádržích.
ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ N-NH4
Varianta 1, vstupní hodnota N-NH4 cca 1 200 mg/l.
Tabulka č. B.1: Účinnost odstranění N-NH4
Parametr
Hodnota na výstupu
Účinnost odstranění
Poznámka
Kjeldahl-N
N-NH4
N-NO2
N-NO3
25 mg/l
25 mg/l
10 mg/l
170 mg/l
cca 98 %
-
Průměr za 30 dní
Průměr za 30 dní
Průměr za 30 dní
Průměr za 30 dní
Předpokládaná produkce biomasy (granulovaného kalu):
275 kg a.s./den tj. 9,17 m3/den v sušině 3%
Biomasa bude zpracována spolu se surovým kalem.
Upravený fugát je z reaktoru ANAMMOX veden do čerpací jímky fugátu do které jsou
svedeny rovněž i ostatní odpadní vody z areálu Drasty vč. splaškových ze sociálních zařízení
(na splaškové kanalizaci budou osazeny jemné česle pro odstranění hrubších nečistot). Tyto
jsou odtud čerpány přes objekt Těžní šachty do odtokového potrubí kolektoru vedeného na
ÚČOV Praha.
2. Členění stavby a realizační etapy
Předložený záměr zahrnuje variantu 1 s jedním provozním celkem (PC) členěným na
provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO).
PC 1- Anaerobní stabilizace kalu
Některé z níže uvedených SO a PS jsou vázány na podmínky externího zásobování energiemi,
vodou, na dopravní systémy, napojení na ÚČOV apod. Tyto SO a PS nejsou součástí řešení
předloženého záměru.
34
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Uvedené PS pak v další fázi rozpracování v technických projektech mohou být členěny na
dílčí provozní soubory (DPS):
DSP-XY.1
DPS-XY.2
DPS-XY.3
Strojně-technologická část
Elektro-silnoproud
MaR, SŘTP, ASŘ
Seznam provozních souborů a stavebních objektů
Stavební objekty (SO):
SO 1-01 Přeložky, demolice
SO 1-02 Příprava území
SO 1-03 Akumulační nádrže surového kalu
SO 1-04 Vyhnívací nádrže se strojovnami
SO 1-05 Manipulační nádrže vyhnilého kalu
SO 1-06 Plynojemy, sušení bioplynu, hořáky zbytkového plynu
SO 1-07 Kogenerační jednotky
SO 1-08 Kotelna na zemní plyn
SO 1-09 Strojní odvodnění kalu
SO 1-10 Akumulační jímka fugátu
SO 1-11 Akumulace odvodněného vyhnilého kalu
SO 1-12 Spojovací potrubí a kolektory
SO 1-13 Přípojka zemního plynu......není součástí záměru
SO 1-14 Přípojka vn 24 kV...... není součástí záměru
SO 1-15 Přípojka pitné a užitkové vody.......není součástí záměru
SO 1-16 Přípojka na splaškovou a dešťovou kanalizaci..... není součástí záměru
SO 1-17 Provozní budova
SO 1-18 Transformační stanice, rozvodny
SO 1-19 Terénní a sadové úpravy
SO 1-20 Komunikace a zpevněné plochy
SO 1-21 Venkovní osvětlení
SO 1-22 Slaboproud
SO 1-23 Oplocení s vrátnicí
SO 1-24 Dílny, garáže, sklady
SO 1-25 Strojovna ANAMMOX
SO 1-26 Reaktor ANAMMOX
SO 1-27 Čerpací jímka fugátu
SO 1-28 Těžní šachta
SO 1-29 Dešťová zdrž
Provozní soubory (PS):
PS 1-01 a 02 neobsazeno (odpovídající SO nezahrnuje technologické vybavení)
PS 1-03 Akumulační nádrže surového kalu
PS 1-04 Vyhnívací nádrže se strojovnami
PS 1-05 Manipulační nádrže vyhnilého kalu
PS 1-06 Plynojemy, sušení bioplynu, hořáky zbytkového plynu
35
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
PS 1-07 Kogenerační jednotky
PS 1-08 Kotelna na zemní plyn
PS 1-09 Strojní odvodnění kalu
PS 1-10 Akumulační jímka fugátu
PS 1-11 Akumulace odvodněného vyhnilého kalu
PS 1-12 až 17 neobsazeno (odpovídající SO nezahrnují technologické vybavení)
PS 1-18 Transformační stanice, rozvodny
PS 1-19 až 24 neobsazeno (odpovídající SO nezahrnují technologické vybavení)
PS 1-25 Strojovna ANAMMOX
PS 1-26 Reaktor ANAMMOX
PS 1-27 Čerpací jímka fugátu
PS 1-28 Těžní šachta
PS 1-29 Dešťová zdrž
PS 1-30 ASŘ, SŘTP, MaR
Členění stavby uvedené pro rozsah záměru představuje základní rozsah hodnocené stavby bez
vnějších vazeb na lokalitu umístění stavby s tím, že v rámci následné projektové dokumentace
bude tento rozsah PS a SO v souvislosti s konkrétními podmínkami lokality a jejího okolí
doplněn o další navazující části stavby (dopravní trasy, přípojka elektrické energie, zemního
plynu, pitné a užitkové vody, dešťová kanalizace, terénní úpravy, spojovací kolektor na
ÚČOV apod.), či dále rozšířeny o další detailní části uvedených PS a SO.
Realizační etapy:
Předložený záměr v rozsahu varianty 1, PC 1 tvoří z hlediska funkčnosti jeden nedělitelný
celek realizovatelný v jedné ucelené etapě v prostoru lokality Drasty. Podmínkou této
realizace jsou realizace navazujících potřebných vyvolaných a doplňujících investic (viz výše)
především mimo prostor lokality.
3. Popis stavebních objektů v členění na jednotlivé SO a jejich vlivy na
životní prostředí
SO 1- 01 Přeložky, demolice a SO 1-02 Příprava území
Rozsah nutných demolic stávajících budov, demontáží zařízení a potřebných přeložek
inženýrských sítí bude upřesněn v další projektové přípravě. Předběžně se předpokládají
demolice stávajících objektů a zařízení bez jejich dalšího využití.
Ve vazbě dnešní využití území se v každém řešení přípravy území předpokládá sejmutí ornice
na zatravněných plochách v tloušťce 15-30 cm a její odvoz k zemědělskému využití či
k rekultivacím. Vzhledem k realizaci celé stavby na ploše stávajících kalových polích se bude
jednat o nevýznamný objem odtěžené ornice, který bude upřesněn dle konečného
projektového řešení ostatní plochy areálu Drasty (mimo plochu kalových polí).
Součástí přípravy území bude rovněž zařízení staveniště.
Další práce realizované v rámci tohoto objektu budou upřesněny podle konkrétních podmínek
lokality a současného využívání území. Jedná se především o odstranění stávající zeleně
(náletový křovinatý typ) v místě původních kalových lagun mimo prostor stavby.
36
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vliv na ŽP
Uvedené SO jsou součástí výstavby, prováděné za podmínek minimalizujících vznik
prašnosti a vylučujících kontaminaci horninového prostředí ropnými látkami ze stavebních
mechanizmů a dopravních prostředků vč. doplňování pohonných hmot.
Z hlediska hlukové zátěže budou stavební práce prováděny pouze v denní době od 7,00 do
21,00 h. Za těchto podmínek nebudou tyto SO zdrojem negativního vlivu na ŽP.
Vzhledem k nakládání s kaly z ÚČOV na bývalých kalových polích a ve vztahu k jejich
kvalitě je nutno v rámci SO 1-02 ověřit charakter a úroveň případné kontaminace podloží
kalových polí a odtěžované zeminy (jedná se zejména o těžké kovy, ropné látky C10-C40,
AOX, EOX, suma PAU, suma PCB, Pcelk., N-NH4, Nanorg., Ncelk., TOC).
SO 1-03 Akumulační nádrže surového kalu
Jedná se dvě podzemní železobetonové zakryté jímky o užitném obsahu 2 x 1 000 m3,
vybavené míchadly. V nádržích budou umístěna ponorná kalová čerpadla. Při hloubce vody
cca 5 m vychází zastavěná plocha cca 25,0 x 25,0 m.
Pro akumulační jímky se jako součást SO 1-03 předpokládá filtrace vzdušiny půdním
biofiltrem o rozměrech 2 500 x 6 000 x 2 000 mm umístěným vedle nádrže.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-03 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod
hladinou kalu zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektu nebude objekt negativně
ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které v
tomto objektu vznikají. Úroveň tohoto úniku závisí na řešení zakrytí nádrží a vytvořeném
podtlaku a dále na dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti
obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce nádrží a příslušné vzduchotechniky s
kvalitním biofiltrem považovat vliv pachových látek za nevýznamný.
SO 1-04 Vyhnívací nádrže se strojovnami
Hlavní objem stavebních prací tohoto objektu představuje výstavba 3 čtveřic nových
vyhnívacích nádrží se strojovnou v prostoru mezi nádržemi. Jedná se o nadzemní uzavřené
železobetonové monolitické nádrže, vejcového tvaru s tepelnou izolací. Čtveřice je tvořena
dvěmi dvojicemi nádrží I. a II. stupně.
Nádrže I. i II. stupně budou konstruovány se železobetonovým pevným plynotěsným stropem.
Průměr nádrží je 22,0 m, užitná výška nádrží je 36,0 m (cca 30 m nad terénem) užitný objem
jedné nádrže je 7000 m3. Tloušťka dna je 500 mm, tl. stěn je 400 mm.
Uprostřed každé čtveřice nádrží je umístěna strojovna vyhnívání. Jedná se o objekt
půdorysných rozměrů 20 x 20 m. Suterén tvoří armaturní komora provedená jako monolitická
železobetonová vana. Nadzemní konstrukce bude kombinovaná konstrukce zděných
obvodových stěn s indexem vzduchové neprůzvučnosti Rw=min. 35 dB a monolitické
37
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
stropní konstrukce, výška nad terénem cca 4,5 m. Součástí konstrukce bude i ocelová
konstrukce výstupní věže na vrchol vyhnívacích nádrží.
Předpokládá se jímání a filtrace vzdušiny objektů strojoven, každá strojovna bude mít v rámci
SO 1-04 svůj dezodorizační půdní biofiltr o rozměrech 2 500 x 6 000 x 2 000 mm, umístěný
podle prostorových možností buď na terénu vedle nádrží nebo na střeše strojovny.
Vliv na ŽP
Strojovny objektu SO 1-04 jsou vzhledem k vybavení technologickým zařízením plošným
zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou
neprůzvučností min. 35 dB a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 500 m lze považovat
za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku u této zástavby.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektů SO 1-04 (zejména
vyhnívacích nádrží) nebudou tyto objekty negativně ovlivňovat horninové prostředí vč.
podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je významným potenciálním vlivem únik emisí pachových látek
a bioplynu, které vznikají v objektech vyhnívacích nádrží. Předpokládané zamezení tohoto
úniku závisí na kvalitním plynotěsném řešení konstrukce vyhnívacích nádrží a rozvodů
bioplynu, a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky objektů strojoven a dostatečné
účinnosti dezodorizačních biofiltrů. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při
kvalitním řešení konstrukce všech objektů a příslušné vzduchotechniky považovat únik
bioplynu za pouze havarijní stav a při kvalitních biofiltrech vliv pachových látek za
potenciálně nevýznamný. Obecně ale u ČOV vybavených vyhníváním kalů je vliv
pachových látek na okolí významným rizikem a v řadě případů je do té či oné míry obvyklou
záležitostí (záleží na modernosti a kvalitě zařízení a jejich vybavení odpachovacími
systémy).
Vzhledem ke svému počtu a výšce budou vyhnívací nádrže negativně ovlivňovat okolní
krajinu a estetické pohledy z okolních obcí na jejich okolí. Míra tohoto vlivu bude záviset
na výškovém řešení (zahloubení) založení objektů záměru a konečných terénních úpravách.
SO 1-05 Manipulační nádrže vyhnilého kalu
Je navržena jedna čtveřice válcových železobetonových nádrží průměru 22,0 m s výškou 14,0
m o užitném objemu 4 x 4 500 m3 .
Mezi nádržemi bude strojovna půdorysných rozměrů 15,0 x 15,0 m. Předpokládaná nadzemní
část strojovny bude kombinovaná konstrukce zděných obvodových stěn a monolitické stropní
konstrukce, výška nad terénem cca 4,5 m. Součástí konstrukce bude i ocelová konstrukce
výstupní věže na vrchol manipulačních nádrží.
Předpokládá se jímání a filtrace odtahované vzdušiny na půdním biofiltru o rozměrech 2 500
x 6 000 x 2 000 mm, umístěným podle prostorových možností buď na terénu vedle nádrží
nebo na střeše strojovny.
Vliv na ŽP
Manipulační nádrže vyhnilého kalu SO 1-05 jsou vzhledem k vybavení technologickým
zařízením o nevýznamných hlukových emisích nevýznamným plošným zdrojem hluku, který
vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 25 dB a
38
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 500 m lze považovat za nevýznamný s
předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektů SO 1-05 nebudou tyto
objekty negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je významným potenciálním vlivem únik emisí pachových látek,
které se mohou uvolňovat z vyhnilého kalu (dle úrovně jeho stabilizace) v objektech
manipulačních nádrží. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním řešení
konstrukce manipulačních nádrží a rozvodů kalu, a dále na kvalitním řešení
vzduchotechniky objektů SO 1-05 a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce všech objektů a
příslušné vzduchotechniky a při kvalitním biofiltru považovat vliv pachových látek za
nevýznamný. Obecně lze ale z hlediska rizik vlivu pachových látek na okolí hodnotit SO 105 obdobně jako SO 1-04.
SO 1-06 Plynojemy, sušení bioplynu, hořáky zbytkového plynu
Akumulace bioplynu je navržena ve čtveřici plynojemů, každý o průměru 25 m a celkové
výšce 14 m s maximální akumulační kapacitou 5 000 m3. Mezi plynojemy je navržena
strojovna, kde bude umístěno veškeré plynové potrubní příslušenství, armatury a zařízení
nezbytné pro provoz plynojemů a zařízení pro sušení bioplynu.
Hlavní objem stavebních prací tohoto objektu představuje výstavba kruhových
železobetonových základových desek tloušťky cca 1,0 m a průměru 26 m a strojovny
plynového hospodářství umístěné mezi plynojemy. Strojovna je navržena o půdorysném
rozměru 40 x 10 m s výškou 4 m.
Ke spalování zbytkového bioplynu jsou v rámci tohoto objektu navrženy čtyři sestavy hořáků
zbytkového plynu. Ve stavební části budou zhotoveny betonové základy.
Vliv na ŽP
Strojovna objektu SO 1-06 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením plošným
zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou
neprůzvučností min. 35 dB a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 500 m lze považovat
za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce základů plynojemů a podlahy
strojovny nebudou tyto objekty negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních
vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí bioplynu uskladněného v
plynojemech (provedení těles vlastních plynojemů je součástí PS 1-06). Předpokládané
zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním plynotěsném řešení konstrukce plynojemů a
rozvodů bioplynu. Při kvalitním řešení konstrukce všech objektů a zařízení SO 1-06 a PS 106 lze považovat únik bioplynu do ovzduší za pouze havarijní stav. Dalším vlivem na
ovzduší bude spalování zbytkového bioplynu, zejména v emisích SO2.
39
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO 1-07 Kogenerační jednotky
Objekt bude dvoupodlažní halové konstrukce se suterénem (hloubka 6 m) z monolitického
železobetonu. Obvodový plášť bude vyzdívaný. Základové konstrukce motorů budou
provedeny nezávisle na základové konstrukci skeletu. Půdorysné rozměry objektu jsou 55,0 x
40,0 m. Výška nad terénem bude cca 6 m. Výška komínů cca 23 m.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-07 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením plošným zdrojem hluku,
který vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 30 dB a
vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 500 m lze považovat za nevýznamný s
předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku.
Ve vztahu k zařízení umístěnému v SO 1-06 nebude tento objekt negativně ovlivňovat
horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin bioplynu, a
to zejména ve vztahu k emisím SO2 a NOx. Potenciální únik bioplynu do ovzduší vlivem
netěsnosti rozvodů a z kogeneračních jednotek lze považovat pouze za havarijní stav.
SO 1-08 Kotelna na zemní plyn
Přízemní objekt půdorysných rozměrů 10,0 x 20,0 m a výšky 5,0 m, výška komínu 8 m.
Založení uvažováno na základových pasech v otevřené stavební jámě. Konstrukce bude zděná
v kombinaci s prefabrikovanou stropní konstrukcí.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-08 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením plošným zdrojem hluku,
který vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 30 dB a
vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 500 m lze považovat za nevýznamný s
předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku.
Ve vztahu k zařízení umístěnému v SO 1-07 nebude tento objekt negativně ovlivňovat
horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin zemního
plynu, a to zejména ve vztahu k emisím NOx a SO2. Potenciální únik zemního plynu do
ovzduší vlivem netěsnosti rozvodů a z kotlů lze považovat pouze za havarijní stav.
SO 1-09 Strojní odvodnění kalu
Objekt odvodnění je dvoupodlažní budova se suterénem a přízemím, půdorysných rozměrů
25,0 x 15,0 m a o výšce 6 m. V suterénu hloubky 4,0 m budou podávací čerpadla, zařízení pro
přípravu a skladování polyflokulantu a armaturní prostor.
V přízemí výšky 6,0 m budou umístěny odstředivky celkem 4 ks a el rozvaděče. V přízemí
strojovny odvodnění budou umístěna pístová čerpadla, která budou sloužit k čerpání
odvodněného vyhnilého kalu do uskladňovacích sil.
Předpokládá se jímání a filtrace vzdušiny. Navrhuje se odtah vzdušiny ventilátory a její
čištění a dezodorizace půdním biofiltrem. Dezodorizační biofiltr o rozměrech 2 500 x 6 000 x
2 000 mm bude na střeše budovy strojního odvodnění.
40
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-09 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými
emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových
stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 40 dB a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca
500 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů
hluku. V případě potřeby lze dodatečně vybavit odstředivky jako nejvýznamnější bodový
zdroj hluku protihlukovými kryty.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-09 nebude
tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je významným potenciálním vlivem únik emisí pachových látek,
které se mohou uvolňovat z vyhnilého kalu (dle úrovně jeho stabilizace) z příslušných
rozvodů a zařízení. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním řešení
konstrukce odstředivek a rozvodů kalu, a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky objektu
SO 1-09 a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné
zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce zařízení a rozvodů kalu a příslušné
vzduchotechniky a při kvalitním biofiltru považovat vliv pachových látek za nevýznamný.
SO 1-10 Akumulační jímka fugátu
Je navržena zakrytá podzemní jímka o užitném objemu 2 000 m3. Nádrž bude míchaná, a
větraná a budou v ní umístěna čerpadla v sestavě 2+1 pro čerpání fugátu k dalšímu
zpracování. Při hloubce vody cca 5 m vychází zastavěná plocha cca 22,0 x 22,0 m.
Pro omezení úniku zápachu se navrhuje odtah vzdušiny a její dezodorizace na půdním
biofiltru umístěném v SO 1-03.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-10 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod
hladinou fugátu zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektu nebude objekt negativně
ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se v
tomto objektu mohou uvolňovat z fugátu. Úroveň tohoto úniku závisí na řešení zakrytí
jímky a vytvořeném podtlaku a dále na dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce jímky a
příslušné vzduchotechniky s kvalitním biofiltrem považovat vliv pachových látek za
nevýznamný.
SO 1-11 Akumulace odvodněného vyhnilého kalu
Odvodněný kal bude skladován ve čtveřici kalových sil ve stavební konstrukci, každé o
průměru 5 m, výšce 14 m a celkovém objemu 275 m3. Vyprazdňování sil do nákladních
automobilů bude prováděno ve dvojici odsávaných nakládacích „tunelů“, každý o rozměru 26
x 8 m a výšce 5 m. Součástí stavební dodávky budou betonové základy kalových sil a haly
pro nakládku kalu s nakládacími tunely.
41
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Předpokládá se jímání a filtrace vzdušiny na půdním biofiltru o rozměrech 2 500 x 6 000 x
2 000 mm jako součásti SO 1-11.
Dezodorizační biofiltr může být umístěn na střeše nakládacích tunelů. Toto umístění je
nejvýhodnější z hlediska délky potrubí vzduchotechniky, méně výhodné je z hlediska
přístupnosti biofiltru při jeho údržbě. Alternativně v případě dostatku místa je možné biofiltr
umístit na terén.
Vliv na ŽP
Hala pro nakládku kalu je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými
hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních
obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 40 dB a vzdáleností nejbližší obytné
zástavby cca 500 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování
hygienických limitů hluku. Důležitým vybavením z hlediska omezení hlukových emisí
fugitivního charakteru bude použití objektových vrat s automatickou rychlou manipulací.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce kalových sil a podlah haly
nakládky nebude objekt SO 1-11 negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních
vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je významným potenciálním vlivem únik emisí pachových látek,
které se mohou uvolňovat z vyhnilého kalu (dle úrovně jeho stabilizace) z netěsností sil a z
příslušných nakládacích zařízení. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na
kvalitním řešení těsnosti kalových sil a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky
nakládacích "tunelů" a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke
vzdálenosti obytné zástavby lze při splnění uvedených podmínek považovat vliv pachových
látek za nevýznamný.
SO 1-12 Spojovací potrubí a kolektory
Převážná většina spojovacích potrubí a el kabelů bude vedena armaturními kanály, které jsou
navrženy v prostoru mezi nádržemi pod obslužnými komunikacemi. Železobetonové
kolektory jsou navrženy v šířkách 2,0 a 4,0 m , výšky 2,0 –3,0 m a celkové délky zhruba 600
m.
Součástí objektu jsou i veškerá trubní propojení technologických objektů vedená v zemi.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení stavební konstrukce kolektorů a zajištění
těsnosti spojovacích potrubí odpadních vod, kalů a chemikálií, a při způsobu jejich uložení
v kolektorech řešeného v souladu s příslušnými ČSN, nebude tento SO negativně ovlivňovat
ŽP.
SO 1-17 Provozní budova
Provozní budova bude nadzemní objekt, obsahující kanceláře, velín, sklady, laboratoř,
sociální zázemí, jídelnu, zasedací místnost apod.
Předpokládá se dvoupodlažní zděná budova o půdorysných rozměrech cca 40,0 x 20,0, výška
cca 7,5 m.
42
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah skladů a laboratoře a zajištění
těsnosti napojení odpadních vod z laboratoře a sociálních zařízení na areálové rozvody
nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-18 Transformační trafostanice, rozvodny
Základovou konstrukci objektu tvoří železobetonová vana, která bude plnit funkci kabelového
kanálu. Nadzemní část tvoří na základovou konstrukci navazující monolitický skelet
s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Půdorysné rozměry jsou 20,0 x 25,0 m. Výška suterénu i
nadzemní části bude cca 3,0 m.
Vliv na ŽP
Za podmínky použití suchých transformátorů nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP.
Zařízení v SO 1-18 bude produkovat nevýznamné hlukové emise a SO 1-18 se vzduchovou
neprůzvučností stěn min. 30 dB bude zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
SO 1-19 Terénní a sadové úpravy
Objekt zahrnuje konečné terénní úpravy nezastavěných ploch do úrovně požadovaného
upraveného terénu v okolí objektů kalového hospodářství a ozelenění a výsadbu vzrostlé
zeleně.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-19 má významný pozitivní vliv na ŽP, a to vliv na krajinu a vliv estetický.
Rozsah a zejména výškové řešení umístnění objektů stavby a obklopujících terénních úprav
bude mít významný pohledový vliv na okolí lokality. Tyto úpravy a vhodná vegetace budou
rovněž zabezpečovat další omezení hlukové zátěže okolí.
SO 1-20 Komunikace a zpevněné plochy
Komunikace šířky 4,0 m jsou řešeny s ohledem na zajištění přístupu k jednotlivým objektům
celého komplexu kalového hospodářství s návazností na předpokládané napojení areálu na
vnější komunikační systém.
Celková plocha komunikací a zpevněných ploch je cca 26 000 m2.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení ploch s možným únikem ropných látek z
manipulačních a dopravních prostředků a odkanalizování ploch s potenciální kontaminací
ropnými látkami přes odlučovač s gravitačně sorpční technologií a příslušnou certifikací
nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP.
43
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO 1-21 Venkovní osvětlení
Osvětlení místních komunikací areálu kalového hospodářství bude napájeno z rozvaděče
venkovního osvětlení. Tento rozvaděč pak bude napájen z hlavního rozvaděče nn
transformační stanice. Komunikace budou osvětleny výbojkovými svítidly umístěnými na
silničních stožárech. Osvětlení bude možné ovládat ručně a automaticky soumrakovým
spínačem.
Soupis hlavních zařízení:
1ks
rozvaděč nn venkovního osvětlení
Celková délka venkovního osvětlení: cca 2 000 m
Vliv na ŽP
Tento SO nebude negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-22 Slaboproud
Telefony
V areálu je navržena telefonní pobočková ústředna pro cca 16 poboček, umístěná v provozní
budově. Jednotlivé pobočky budou rozvrženy v dalším stupni projektu. Tato ústředna musí
spolupracovat s ústřednou ÚČOV Praha.
EZS (elektrická zabezpečovací signalizace)
Zabezpečovací ústředna je opět navržena do provozní budovy a jednotlivé prvky EZS budou
rozmístěny jak po vlastní provozní budově, tak po areálu. Předpokládáme napojení ústředny
EZS na PCO (Projekt civilní obrany).
Kamerový systém
Sledování důležitých míst po tomto areálu i sledování vlastního vstupu a vjezdu je navrženo
pomocí kamer a to jak pevně nastavených, tak otočných, umístěných převážně na sloupech
veřejného osvětlení.
Zařízení vstupu
Pro provoz tohoto areálu je navrženo zařízení vstupu a to nejen na sledování vozidel, které
budou mít přiděleno zařízení na automatické otevírání vrat, ale možnost vstupu jednotlivých
pracovníků v rámci celé ÚČOV.
Vliv na ŽP
Tento SO nebude negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-23 Oplocení s vrátnicí
Celý areál stavby bude po obvodě oplocen. Předpokládá se pletivo výšky 2,0 m s plastovou
ochranou s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou. Celková délka oplocení je cca
1 550 m.
44
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
U vstupu do areálu bude vrátnice. Jedná se o jednopodlažní objekt, zděný. Celkové rozměry
12 x 5 m s plochou 60 m2 a výškou 5 m. Obestavěný objem 300 m3.
Objekt bude vytápěný.
Vliv na ŽP
Za podmínky řádného odkanalizování objektu vrátnice nebude tento negativně ovlivňovat
ŽP.
SO 1-24 Dílny, garáže, sklady
Objekt dílen, garáží a skladů je navržen jako nadzemní zděný objekt o půdorysných
rozměrech 10,0 x 35,0, výška 6 m.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah, zajištění vybavení uvedených objektů
proti úniku ropných látek z činností v objektech prováděných a při odkanalizování objektů
SO 1-24 do příslušné části areálové kanalizace nebudou tyto objekty negativně ovlivňovat
ŽP.
SO 1-25 Strojovna ANAMMOX
Objekt strojovny je navržen jako jednopodlažní, s umístěním zařízení mikrofiltrace a
dávkování nutrientů a NaOH 50%, zahrnující 3 ks mikrosítových bubnových filtrů,
dvouplášťovou nádrž NaOH 50% o objemu cca 15 m3 a dávkovací čerpadla nutrientů a louhu.
Rozměry objektu jsou 20 x 10 m a výška 5,5 m.
Vliv na ŽP
SO 1-25 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s méně významnými hlukovými
emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových
stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 30 dB a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca
500 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů
hluku.
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah a odkanalizování objektu SO 1-25 do
příslušné části areálové kanalizace nebude tento negativně ovlivňovat ŽP.
Z hlediska vlivu na ovzduší je v objektu nakládáno s netěkavými látkami a uvedený vliv lze
považovat za zanedbatelný.
SO 1-26 Reaktor ANAMMOX
Objekt tvoří železobetonový základ pro reaktor (průměr 25,6 m) o rozměrech 27 x 27 m a síle
cca 1 m nad terénem. Výška reaktoru je 8 m, celková výška nad terénem vč. základu 9 m.
Vliv na ŽP
Tento SO nebude negativně ovlivňovat ŽP. V případě, že bude reaktor ve stavebním
provedení, je podmínkou vodohospodářsky zabezpečená a nepropustná konstrukce
reaktoru.
45
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO 1-27 Čerpací jímka fugátu
Jedná se o železobetonový objekt z vodostavebního betonu, podzemní, o celkovém objemu
120 m3.
Objekt je dělený na dvě části s předřazenou rozdělovací šachtou. V každé části je umístěno
míchadlo a ponorné čerpadlo.
Celkové rozměry čerpací jímky: 6 x 5 m
Celková hloubka čerpací jímky: 4 m
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-27 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod
hladinou odpadních vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude
objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je vznik emisí pachových látek potlačen oxickými podmínkami
úpravy fugátu v reaktoru ANAMMOX a krátkou dobou zdržení pro upravený fugát a
ostatní odpadní vody. V případě nerealizování technologie ANAMMOX bude jímka
odsávána vzduchotechnikou k přečištění na dezodorizačních biofiltrech jako součásti SO 109.
Jiné vlivy na ŽP objekt nevykazuje.
SO 1-28 Těžní šachta
Jedná se o objekt vyústění nového kolektoru vedeného z ÚČOV na lokalitu Drasty.
Kolektorem je vedeno potrubí směsného surového kalu a doprava shrabků do areálu Drasty a
potrubí celkových odpadních vod z areálu Drasty na ÚČOV.
Jedná se o jednopodlažní objekt o rozměrech 60 x 40 m a výšce 10 m.
Technologické vybavení tvoří jeřáb a zařízení pro překlad obsahu přepravních kontejnerů
kolektoru (doprava shrabků) na areálové dopravní prostředky a příslušné manipulační
vybavení. K dopravě shrabků v rámci var. 1 lze upozornit, že pokud nebude možné shrabky v
technologii var. 1 upravit či odstranit, pak je jejich doprava z ÚČOV na lokalitu Drasty v
rámci var. 1 neúčelná a zbytečná.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-28 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s hlukovými emisemi
plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se
vzduchovou neprůzvučností min. 35 dB a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 500 m
lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlahy objektu SO 1-28 nebude
tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat z dopravovaného surového kalu a shrabků (pokud nebudou v čerstvém
stavu) z netěsností příslušných rozvodů a zařízení (jedná se ale spíše o havarijní stavy než
standardní provoz). Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při standardním provozu
SO 1-28 považovat vliv pachových látek za zanedbatelný.
46
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO 1-29 Dešťová zdrž
Navržena je dešťová zdrž o užitečném objemu 6 400 m3 členěném na retenční objem 5 000
m3 a akumulační objem (využití vod na lokalitě) 1 400 m3. Poměry obou objemů bude možné
flexibilně upravit.
Jedná se ŽB obdélníkovou monolitickou zastropenou nádrž. Předběžné rozměry nádrže 40,0
x 40,0 m (budou upřesněny v projektové dokumentaci dle konkrétního řešení generelu),
celková hloubka nádrže 5 m, užitná hloubka 4 m, plocha nádrže 1 600 m2. Celkový
obestavěný objem činí 8 000 m3. Dno nádrže bude vyspádováno směrem ke kalovému žlabu.
Ve dně budou podélné zídky dělící nádrž na tři sekce, z nichž jedna bude využita pro dešťové
vody předčištěné na odlučovači ropných látek. Nádrž bude vybavena vyplachovacím žlabem
pro každou sekci. Pro plnění žlabu bude využita srážková voda. Nádrž lze případně zakrýt a
na strop nádrže položit vrstvu zeminy o mocnosti 0,5 m a vrstvu oblázků 0,2 m.
Do zdrže bude zaústěno několik potrubí dešťové kanalizace lokality dle jejího řešení.
Nádrž bude osazena 3 ks čerpadel s regulací výkonu měničem otáček o předběžném max.
výkonu cca 100 m3/h. Tato čerpadla budou využita pro použití dešťové vody na lokalitě, pro
zasakování v hg objektech a pro čerpání nádrže do odtokové kanalizace.
Na vypouštěcím potrubí zdrže bude rovněž osazena regulační armatura – plovákový regulátor
průtoku, který zajistí vypouštění ze zdrže ve výše uvedené hodnotě pro případ příznivých
výškových podmínek řešení odtokové kanalizace z lokality.
Uvedený návrh odtokového množství zajistí vyprázdnění celé zdrže za dobu max. 22 hod.
Nádrž bude řešena jako samostatný SO (i když je součástí dešťové kanalizace) a není
zakreslena na zastavovacím plánu z důvodu dosud konkrétně neřešeného kanalizačního
systému v rámci dosavadní technické přípravy (Studii proveditelnosti). Předběžně lze nádrž
umístit u obou variant vedle objektu Těžní šachta za předpokladu vhodných spádových
poměrů na lokalitě po její terénní úpravě před výstavbou.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-29 je vzhledem k umístění technologického zařízení pod hladinou srážkových
vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude
objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší vylučuje charakter srážkových vod v SO 1-29 a systém
nakládání se zadrženou srážkovou vodou vznik emisí pachových látek.
Jiné vlivy na ŽP objekt nevykazuje.
4. Popis základních procesů a strojního zařízení v členění na PS a jejich
vlivy na životní prostředí
PS 1-03 Akumulační nádrže surového kalu
Technické řešení:
Surový 6%-ní kal bude čerpán výtlačným potrubím do předpokládaného areálu do nově
zbudovaných podzemních nádrží o objemu 2 x 1 000 m3. Tyto akumulační nádrže budou v
47
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
provedení s míchadly. Nádrž bude opatřena nuceným odvětráváním s instalovaným čištěním
vzdušiny na půdním (kompostovém) biofiltru jako součásti SO 1-03.
Z těchto nádrží bude surový kal čerpán ponornými kalovými čerpadly do nově vybudovaných
vyhnívacích nádrží (VN). Instalována budou čerpadla s možností regulace výkonu, resp.
čerpaného množství. Předpokládá se kontinuální čerpání, tak aby I. a II. stupeň VN byl
rovnoměrně zatěžován. Surový kal bude dávkován do okruhu malé cirkulace.
Specifikace zařízení:
- Ponorné míchadlo pro míchání nádrže surového kalu - 15kW/ks (8 ks)
vč. spouštěcího zařízení, kotvení, kabelu 10m, tepelných čidel ve vinutí a čidla průsaku
celkem:
8 sad (6+2 rezervy)
- Ponorné kalové čerpadlo na spouštěcím zařízení – 40 l/s, 20 m v.sl., - 15 kW/ks (2 + 1
ks)
vč. spouštěcího zařízení, kotvení, kabelu 10m, tepelných čidel ve vinutí a čidla průsaku
celkem:
3 sady
- Ventilátory pro odtah vzduchu (3kW)
celkem:
2 sady
- Armaturní komora (potrubí s uzavíracími armaturami)
celkem:
2 sady
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
cca 171 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-03 umístěná v akumulačních nádržích budou součástí plošného zdroje hluku
tvořeného SO 1-03.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-03 jako celku, samotná zařízení PS 1-03 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
PS 1-04 Vyhnívací nádrže se strojovnou
Technické řešení:
Celkem budou vystavěny tři čtveřice vyhnívacích nádrží. V každé čtveřici budou dvě nádrže
prvního, vyhřívaného stupně a dvě stupně druhého.
Zdrojem tepla pro vyhřívání nádrží budou kogenerační jednotky poháněné bioplynem z
procesu. Vyhnívací nádrže budou provozovány v termofilní oblasti, s možností provozu v
mezofilní oblasti. Podle propočtu tepelné bilance množství tepla získané z produkovaného
bioplynu nestačí pro maximální produkci surového kalu pokrýt energetické nároky
termofilního procesu. Proto bude využita nově vybudovaná kotelna na zemní plyn.
Strojovna VN bude opatřena nuceným odvětráváním s instalovanou půdní filtrací vzduchu na
biofiltru jako součásti SO 1-04.
48
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Parametry pro jednu čtveřici VN:
objem nádrží prvního stupně
objem nádrží druhého stupně
provozní teplota
okruh ohřevu
míchání čerpadlem s potrubními tryskami
2 x 7 000 m3
2 x 7 000 m3
35°C resp. 55°C
4 x čerpadlo
4 x čerpadlo
Specifikace zařízení - pro tři čtveřice VN:
čerpadlo malé cirkulace cca Q=40 l/s, trubní okruh ohřevu (5kW/ks)
výměník voda/kal
čerpadlo pro míchání nádrží (s potrubními tryskami - 65kW/ks)
čerpadlo pro čerpání vyhnilého kalu do manipulačních nádrží (5kW/ks)
potrubí a armatury pro přívod surového kalu, přepouštění kalu, vypouštění
vyhnilého kalu, odběr kalové vody, odběr plovoucího kalu (30kW)
ventilátory pro odtah vzduchu (5kW)
jednonosníková jeřábová dráha (10kW)
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
12 ks
12 ks
12 ks
6 ks
1 sada
3 sady
3 sady
cca 925 kW
Prostorové nároky:
Technologické zařízení bude instalováno ve strojovně o dvou podlažích a půdorysných
rozměrech cca 20 x 20 m s výškou cca 4,5 m nad terénem, situované mezi nádržemi. Průměr
nádrží bude 22 m, výška nad terénem cca 30 m.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-04 umístěná ve strojovně budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného
objektem strojovny.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-04 jako celku, samotná zařízení PS 1-04 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
PS 1-05 Manipulační nádrže vyhnilého kalu
Z vyhnívacích nádrží bude vyhnilý kal čerpán do čtveřice nově zbudovaných manipulačních
nádrží o celkovém objemu 18 000 m3. Nádrže budou míchané pomaloběžnými míchadly.
Strojovna manipulačních nádrží (MN) bude opatřena nuceným odvětráváním s instalovanou
půdní filtrací vzduchu na biofiltru jako součásti SO 1-05.
Technické řešení:
Nádrž bude vystrojena zařízením pro míchání kalu.
Parametry
míchaná manipulační nádrž
49
objem 4 500 m3
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Specifikace zařízení:
nádrž (stavební dodávka)
míchadlo včetně příslušenství
čerpadlo pro čerpání kalu cca 80 m3/h
výměník pro ohřev kalu - kal/kal (vyhnilý kal – kal z čištění fugátu)
ventilátory pro odtah vzduchu (4kW)
potrubí a armatury
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
4 sady
4 sady
4+2 ks
4ks
2 sady
1 sada
cca 160 kW
Prostorové nároky:
Manipulační nádrže budou mít Ø 22 m a výšku 14 m. Strojovna čerpací stanice bude cca
15 x 15 m s výškou cca 4,5 m nad terénem.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-05 umístěná ve strojovně manipulačních nádrží budou součástí plošného
zdroje hluku tvořeného objektem strojovny. Vybavení nádrží míchadly nebude zdrojem
významnějších hlukových emisí.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-05 jako celku, samotná zařízení PS 1-05 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
PS 1-06 Plynojemy, sušení bioplynu, hořáky zbytkového plynu
Technické řešení:
Předpokládá se vybudování plynojemů o objemu á 5 000 m3. Celkem se předpokládá, že
dojde k vybudování 4 ks plynojemů s budovou pro umístění veškerého plynového potrubního
příslušenství a sušení bioplynu. Sušení bioplynu se provádí jeho zchlazením a následným
ohřevem. Při ochlazení se z plynu vysráží voda a ohřevem se pak sníží relativní vlhkost.
Chlazení a ohřev bioplynu se provádí ve speciálních tepelných výměnících. Ke zvýšení tlaku
slouží plynotěsné ventilátory. Vystrojení technologie sušení bioplynu sestává z tepelných
výměníků, plynového potrubí a armatur. Každý z nich je vybaven samostatným chladicím a
ohřívacím blokem a lapačem kapek. Výměník je umístěn v plynotěsné skříni vybavené
vstupním a výstupním plynovým potrubím, odvětracím potrubím, potrubím pro odvod,
kondenzátu, potrubím chladící a topné vody.
Parametry plynojemu:
objem plynojemu
počet plynojemů
5 000 m3
4 ks
Specifikace zařízení plynojemů:
potrubí a armatury pro přívod, odvod a rozvody bioplynu
odběr bioplynu, vodní uzávěry, plynový ventilátor
kompletní vybavení stanice pro sušení bioplynu (ohřev a chlazení)
s příslušenstvím; cca 60kW
hořáky zbytkového plynu včetně příslušenství (fléry)
50
4 sady
4 sady
4 sady
4 ks
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
cca 240 kW
Prostorové nároky:
Předpokládá se instalace 4 ks plynojemů, každý o průměru do 25 m a výšce cca 10 m.
Ostatní technologické zařízení všech plynojemů se předpokládá umístit do jedné centrální
budovy o parametrech 40 x 10 m s výškou cca 4,0 m nad terénem. Pro hořáky zbytkového
plynu je nutné vyčlenit cca 15 x 4 m (bez ochranných pásem).
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-06 umístěná v budově technologického vybavení budou součástí plošného
zdroje hluku tvořeného tímto objektem. Plynojemy samotné nebudou zdrojem hlukových
emisí. Fléra ve venkovním umístění je bodovým zdrojem hluku. Je instalována ve
venkovním provedení s výškou cca 4-5 m s ochranným pásmem 5 m. Provozována bude
pouze jako havarijní zařízení či při úplné odstávce kogenerace, tedy spíše vyjímečně (počet
jednotek je 8) a po krátkou dobu (řádově v průběhu několika dní při odstávce všech
kogeneračních jednotek). Hlukové emise z měření obdobných zařízení jsou ve vzdálenosti
do 1 m v úrovni max. 70 dB. Hlavním zdrojem hluku je sání vzduchu v patě fléry. Pokud
vyplyne z výsledků kontrolního měření hluku ve zkušebním provozu (zejména v nejbližší
obytné zástavbě vzdálené cca 500 m) potřeba dalšího snížení hlukových emisí z fléry, bude
fléra vybavena tlumičem hluku na sání vzduchu a na obvodu ochranného pásma bude
případně instalována lokální protihluková absorpční stěna do výše vrcholu fléry s
dostatečnou neprůzvučností obvodového pláště.
Vliv na horninové prostředí vč. podzemních vod je eliminován vodohospodářským
zabezpečením stavebních konstrukcí základů plynojemů a podlah budovy technologie v
rámci SO 1-06.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí bioplynu uskladněného v
plynojemech jako součásti PS 1-06. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na
kvalitním plynotěsném řešení konstrukce plynojemů a rozvodů bioplynu. Při kvalitním
řešení konstrukce všech zařízení PS 1-06 lze považovat únik bioplynu do ovzduší za pouze
havarijní stav. Dalším vlivem na ovzduší bude spalování zbytkového bioplynu na hořácích
(fléře), zejména v důsledku emisí SO2 a NOx. Tento proces je ale časově omezený a
nahrazuje nemožnost aktuálního úplného spalování bioplynu v kogenerečních jednotkách,
jde spíše o nestandardní či havarijní stav.
Jiné vlivy samotných zařízení PS 1-06 na ŽP nevznikají.
PS 1-07 Kogenerační jednotky
Technické řešení:
Pro zpracování bioplynu produkovaného ve vyhnívacích nádržích a pro výrobu
technologického tepla pro tento proces, resp. pro výrobu elektrické energie budou instalovány
v potřebném počtu kogenerační jednotky.
V KG jednotkách bude použit agregát: zážehový motor-generátor s kompletním
příslušenstvím na společném základovém rámu včetně regulace výkonu a periferních zařízení
pro provoz a dále jednotky přenosu technologického tepla (výměníky pro olej, vodu a spaliny,
51
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
vč. potrubí a oběhových čerpadel). Provoz kogeneračních jednotek bude řídit elektronický
řídící systém - centrální, vč. synchronizace fáze generátoru.
Parametry:
výkon kogenerační jednotky – elektrický
tepelný
instalace
předpokládané roční využití
1250 kW
1700 kW
8 ks
cca 75 %
Specifikace zařízení:
agregát motor-generátor s kompletním příslušenstvím, na společném
základovém rámu, včetně regulace výkonu a periferních zařízení
pro provoz, vč. jednotky přenosu technologického tepla
(výměníky pro olej, vodu a spaliny, vč. potrubí a oběhových čerpadel)
-
protihlukový kryt
elektronický řídící systém - centrální, vč. synchronizace fáze generátoru
zařízení pro nouzové chlazení
kompletní olejové hospodářství
zásobování chladící kapalinou
mostový jeřáb ve strojovně 12,5 t vč. jeřábové dráhy délky 50m
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný elektrický výkon
Celkový instalovaný příkon pohonů
8 ks
8 ks
1 sada
4 ks
1 sada
1 sada
1 ks
8 x 1 250 kW
cca 8 x 70 kW
Prostorové nároky:
Strojovna plynových motorů bude dvoupodlažní, v suterénu (hloubka 6m) bude umístěno
olejové hospodářství, zásobník a příprava chladící kapaliny a armaturní prostor. V přízemí
bude strojovna motorů o rozměrech min. 55 x 40 m a výšce 6 m.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-07 umístěné ve strojovně plynových motorů budou součástí plošného zdroje
hluku tvořeného tímto objektem.
Vliv na horninové prostředí vč. podzemních vod je eliminován vodohospodářským
zabezpečením podlah strojovny v rámci SO 1-07, zejména v části olejového hospodářství a
systému s kapalinou pro přenos technologického tepla (pokud se nebude jednat o vodu) z
hlediska jejich potenciálního (spíše havarijního) úniku.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí bioplynu z rozvodů a zařízení
PS 1-07. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním plynotěsném řešení
konstrukce zařízení a rozvodů bioplynu. Při kvalitním řešení konstrukce všech zařízení PS
1-07 lze považovat únik bioplynu do ovzduší za pouze havarijní stav.
Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin bioplynu, a
to zejména ve vztahu k emisím SO2 a NOx.
Vzhledem k předběžné výšce komína 23 m nad okolním terénem bude tento méně významně
ovlivňovat okolní krajinu a estetické pohledy z okolních obcí na jejich okolí. Míra tohoto
52
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
vlivu bude záviset na konečné výšce komína, která vyplyne z rozptylové studie zpracované v
rámci procesu EIA s tím, že potřebná výška bude stanovena vůči okolnímu terénu bez vlivu
výškového řešení (zahloubení) založení objektů záměru.
PS 1-08 Kotelna na zemní plyn
Technické řešení:
Pro získání potřebného tepla pro doplňkový ohřev VN v období nízkých zimních teplot bude
vybudována plynová kotelna, která svým výkonem pokryje deficit tepla potřebného pro
termofilní provoz. Kotelna bude osazena třemi plynovými kotli pro spalování zemního plynu.
Kotelna bude samostatný objekt.
PS 1-08 by měl být doplněn náhradním zdrojem elektrické energie (generátor na zemní plyn),
pokud tato problematika nebude řešena jiným způsobem (např. náhradní přípojkou z jiného
externího zdroje). Výstup z generátoru bude napojen do PS 1-18. Výkon generátoru bude
určen v dalším projektovém zpracování na základě spotřeby vybraných zařízení nezbytných
pro udržení základní funkce KH po dobu krátkodobého výpadku na externím zdroji elektrické
energie, předběžně je stanoven pro vybrané spotřebiče na 1 500 kVA.
Parametry:
předpokládaný počet kotlů
1 ks rezerva)
tepelný výkon 1 kotle
3 ks (2 ks provozní,
4,6 MW
Specifikace zařízení:
kompletní plynový kotel s hořákem pro zemní plyn a bioplyn
zařízení pro odvod kouře
zařízení pro přívod a měření plynu
systém potrubí a oběhových čerpadel
kompletní řídící systém
vzduchotechnické zařízení
případný generátor el. energie
3 ks
3 sady
1 sada
1 sada
1 ks
1 sada
1 ks
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
cca 50 kW
Prostorové nároky:
Kotelna bude situována v budově o rozměrech 10 x 20 m a výšce 5 m.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-08 umístěné v objektu kotelny budou součástí plošného zdroje hluku
tvořeného tímto objektem. Zvýšené hlukové emise lze očekávat u výduchů vzduchotechniky
vyvedených mimo objekt. Pokud měření hluku provedené v rámci zkušebního provozu
prokáže překračování hygienických limitů ovlivněné výduchy vzduchotechniky u všech
takto vybavených objektů, budou tyto výduchy dodatečně vybaveny tlumiči hluku. V případě
výskytu hluku s tónovými složkami a vysokými okamžitými hladinami akustického tlaku
budou tyto zdroje hluku vybaveny lokálními absorpčními protihlukovými stěnami, které
53
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
přinesou další dostatečné snížení generované hladiny akustického tlaku (předběžně o cca 58 dB).
Vliv na horninové prostředí vč. podzemních vod je eliminován charakterem technologie
kotelny a pro tento charakter dostatečnou standardní konstrukcí podlahy.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik zemního plynu z rozvodů a zařízení
PS 1-08. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním plynotěsném řešení
konstrukce zařízení a rozvodů zemního plynu. Při kvalitním řešení konstrukce všech
zařízení PS 1-08 lze považovat únik zemního plynu za pouze havarijní stav.
Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin zemního
plynu, a to zejména ve vztahu k emisím SO2 a především NOx.
Vzhledem k předběžné výšce komína 8 m nad okolním terénem nebude tento negativně
ovlivňovat okolní krajinu a estetické pohledy z okolních obcí na jejich okolí. Konečná výška
komína ale vyplyne z rozptylové studie zpracované v rámci procesu EIA s tím, že potřebná
výška bude stanovena vůči okolnímu terénu bez vlivu výškového řešení (zahloubení)
založení objektů záměru.
PS 1-09 Strojní odvodnění kalu
Technické řešení:
Pro následné zpracování vyhnilého kalu bude instalováno zařízení pro odvodnění vyhnilého
kalu. Kal bude odvodňován na odvodňovacích odstředivkách, s dávkováním polyflokulantu.
Odstředivky včetně automatické dávkovací stanice POF budou umístěny v samostatné
strojovně.
Strojovna bude vybavena vzduchotechnikou s nuceným odvětráváním s instalovaným
čištěním vzduchu na půdním biofiltru.
Parametry:
koncentrace suš. na vstupu
koncentrace suš. na výstupu
provoz odstředivek
výkon odstředivky
instalace 3 + 1 ks
dávka flokulantu
kapacitní spotřeba flokulantu
kapacitní spotřeba 0,2 % roztoku flokulantu
6%
30-36 %, prům. 34,4 %
7 dní/týden po 20 hod/d
60 - 80 m3/hod
10 g/kg sušiny
1 431,3 kg/d 100%
715,7 m3/d
Specifikace zařízení:
odvodňovací odstředivka pro 60 - 80 m3/hod vč. příslušenství, pohonu,
hydr. agregátu, plnících čerpadla vč. trubních propojení médií
4 ks
plně automatická stanice pro přípravu a dávkování flokulantu vč.
potrubí a měřících přístrojů
2 ks
zařízení pro výpad a vynášení odvodněného kalu
2 sady
řídící elektrická část
1 ks
ventilátory pro odtah vzduchu (5kW)
3 sady
mostový jeřáb ve strojovně 7,5 t vč. jeřábové dráhy
1 ks
54
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
cca 755 kW
Prostorové nároky:
Strojovna odvodnění bude dvoupodlažní, v suterénu (hloubka 4 m) bude umístěno zařízení
pro přípravu a skladování polyflokulantu, podávací čerpadla a armaturní prostor. V přízemí
budou umístěny celkem 4 ks odstředivek – suterén i přízemí je uvažováno o stejných
rozměrech min. 25 x 15 m a výšce 6 m. V této budově budou umístěna pístová čerpadla pro
čerpání vyhnilého odvodněného kalu do akumulačních sil (PS 1-11).
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-09 umístěné v objektu strojovny odvodňování kalu budou součástí plošného
zdroje hluku tvořeného tímto objektem. Zvýšené hlukové emise lze očekávat zejména u
odstředivek a dále i u pístových čerpadel. V případě potřeby (pokud nebude dle výsledků
měření hluku postačovat navržená hodnota neprůzvučnosti stavebních konstrukcí SO 1-09)
budou odstředivky doplněny protihlukovými kryty.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-09 nebude
zařízení PS 1-09 negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je významným potenciálním vlivem únik emisí pachových látek,
které se mohou uvolňovat z vyhnilého kalu (dle úrovně jeho stabilizace) z příslušných
rozvodů a zařízení PS 1-09. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním
řešení konstrukce odstředivek a rozvodů kalu, a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky
objektu SO 1-09 a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru jako součásti SO 1-09.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při procesu s úplnou anaerobní stabilizací
vyhnilého kalu, kvalitním řešení konstrukce zařízení a rozvodů kalu a příslušné
vzduchotechniky a při kvalitním biofiltru považovat vliv pachových látek z PS 1-09 za
nevýznamný.
PS 1-10 Akumulační jímka fugátu
Technické řešení:
Fugát vyprodukovaný na odstředivkách a upravený mikrofiltrací (je součástí PS 1-25) bude
skladován v nové akumulační nádrži, dělené na dvě propojené části s možností odstávky
jedné z nich (pro případ nutných oprav). Nádrž bude vybavena vzduchotechnikou s nuceným
odvětráváním s instalovaným čištěním vzduchu na půdním biofiltru. V nádrži bude rovněž
prováděna úprava pH pomocí NaOH 50%, umožňující dosažení hodnoty v reaktoru cca 7-8.
Z nádrže bude fugát čerpán ponornými čerpadly na reaktor ANAMMOX (PS 1-26).
Parametry:
nádrž
objem
1 sada
2 x 1 000 =2 000 m3
55
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Specifikace zařízení:
míchadla (10 kW)
čerpadla kapacita á 250 m3/h (18 kW)
vybavení měničem otáček
ventilátory pro odtah vzduchu (3kW)
4 sady
2+1 ks
2 sady
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
100 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-10 umístěná v akumulační jímce fugátu budou součástí plošného zdroje
hluku tvořeného SO 1-10.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-10 jako celku, samotná zařízení PS 1-10 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
PS 1-11 Akumulace odvodněného vyhnilého kalu
Technické řešení:
Odvodněný kal bude skladován celkem ve 4 ks kalových ocelových nadzemních zásobníků
(sil) o objemu 4 x 260 m3. Zásobníky budou plněny pomocí 2 sad pístových čerpadel s
tlakovým potrubím. Zásobníky budou vyprazdňovány pomocí šnekových dopravníků přímo
do nákladních automobilů – vyprazdňování se předpokládá v hale nakládky kalu celkem na 2
místech ve speciálně odsávaných plnících „tunelech“. Předpokládá se vybavení tunelů
vzduchotechnikou s nuceným odvětráváním s instalovaným čištěním vzduchu na půdním
biofiltru.
Parametry:
koncentrace sušiny na výstupu
30 % - 36%
Specifikace zařízení:
počet zásobníků s výsypnými šneky
objem zásobníku
podávací pístová čerpadla s příslušenstvím
parametry čerpadla
ventilátory pro odtah vzduchu (5kW)
4 ks
270 m3/ks
3 sady
výkon 30 m3/hod; 75 kW
4 sady
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
300 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
56
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-11 budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného SO 1-11.
Důležitým vybavením z hlediska omezení hlukových emisí fugitivního charakteru bude
použití objektových vrat s automatickou rychlou manipulací.
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení vybraných částí SO 1-11 nebude zařízení PS
1-11 negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je významným potenciálním vlivem únik emisí pachových látek,
které se mohou uvolňovat z vyhnilého kalu (dle úrovně jeho stabilizace) z netěsností sil a z
příslušných nakládacích zařízení. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na
kvalitním řešení těsnosti kalových sil a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky
nakládacích "tunelů" a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke
vzdálenosti obytné zástavby lze při splnění uvedených podmínek považovat vliv pachových
látek z PS 1-11 za nevýznamný.
PS 1-18 Transformační stanice, rozvodny
Technické řešení:
Pro pokrytí spotřeby kalového hospodářství bude realizována stavba transformační stanice.
Sestávat bude z rozvodny 22 kV, do které budou zaústěny přívody z distribuční sítě a budou
z ní napájeny transformátory 22/6 kV-10 MVA, z rozvodny 6 kV, 2x(1+1) transformátorů
6/0,4 kV-1,6 MVA a dvou hlavních rozvaděčů nn.
Z rozvodny 6 kV budou napájeny hlavní pohony odstředivek a transformátory 6/0,4 kV-1,6
kVA 2x(1+1). Do rozvodny budou zapojeny generátory kogeneračních jednotek - 8 ks à 1250
kW.
Z hlavního rozvaděče nn transformační stanice bude napájena vlastní spotřeba kogeneračních
jednotek, pomocné pohony odstředivek, vyhnívací a manipulační nádrže, plynojemy, plynová
kotelna, kalová sila, strojovna ANAMMOX, čerpadla jímek, zařízení těžní šachty, venkovní
osvětlení a provozní budova. Součástí PS 1-08 by měl být náhradní zdroj elektrické energie
(generátor na zemní plyn), pokud tato problematika nebude řešena jiným způsobem (např.
náhradní přípojkou z jiného externího zdroje). Výstup z generátoru bude napojen do PS 1-18.
Výkon případného generátoru bude určen v dalším projektovém zpracování na základě
spotřeby vybraných zařízení nezbytných pro udržení základní funkce KH po dobu
krátkodobého výpadku na externím zdroji elektrické energie. Pro případ napojení na jeden
externí zdroj a poruchy na přípojce elektrické energie z tohoto zdroje (s možnou déletrvající
opravou) lze doporučit vedle instalace generátoru položení rezervní přípojky.
Jalový výkon na napěťové úrovni 6 kV bude kompenzován centrálně kogeneračními
jednotkami.
Jalový výkon na napěťové úrovni 0,4 kV bude kompenzován v hlavním napájecím rozváděči.
Celkový instalovaný příkon:
Maximální souběžný příkon:
Průměrný denní provozní příkon:
3 415 kW
2 875 kW
2 191 kW
57
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Denní prům. spotřeba el. energie v technologii:
52 584 kWh
Denní prům. spotřeba el. energie ve stavební části (cca 10%):
5 258 kWh
Celková denní prům. spotřeba el. energie stavby:
57 842 kWh
Roční prům. spotřeba el. energie:
20 899,17 MWh
Instalovaný výkon generátorů:
Využitelný výkon generátorů:
Trvalý přebytek výkonu:
Špičkový přebytek výkonu:
10 000 kW
7 500 kW
4 900 kW
6 150 kW
Soupis hlavních zařízení:
1ks
rozvodna vn 22kV
1ks
rozvodna vn 6kV
2ks
suchý transformátor
4ks
suchý transformátor
2ks
hlavní rozváděč nn
2ks
chráněný kompenzační rozváděč nn
1ks
stejnosměrný rozváděč nn vč. baterie
1ks
kabelová sada vn
1ks
kabelová sada nn
22/6kV, 8000 kVA
6/0.4kV, 2000 kVA
500 kVA
110 V=
Vliv na ŽP
Za podmínky použití suchých transformátorů nebude PS 1-18 negativně ovlivňovat ŽP.
Zařízení PS 1-18 bude produkovat nevýznamné hlukové emise v rámci SO 1-18 jako zcela
nevýznamného plošného zdroje hluku.
PS 1-25 Strojovna ANAMMOX
Technické řešení:
Strojovna ANAMMOX bude zahrnovat úpravu fugátu mikrofiltrací na mikrosítových
bubnových filtrech (zkráceně mikrosítech) za účelem snížení obsahu NL pod 150 mg/l, dále
v ní budou umístěna dmychadla pro provzdušňování reaktoru, dávkovací zařízení nutrientů
(stopových prvků - kyselé soli vybraných těžkých kovů), zásobní nádrž NaOH 50 % s
dávkovacími čerpadly louhu a další příslušenství (konstrukce, vybavení elektro a SŘTP).
Strojovna bude vybavena vzduchotechnikou s nuceným odvětráváním s instalovaným
čištěním vzduchu na půdním biofiltru.
Parametry:
- koncentrace NL na výstupu z mikrofiltrace
Specifikace zařízení:
- mikrofiltry typ 10 BMF 20-O nadzemní ocelové (á 4 kW)
rozměry: délka x šířka x výška = 2 803 x 1 402 x 1 610 mm
otvory mikrosíta: 100 – 200 µm
užitečný výkon: max. 35 l/s
- dmychadla s frekvenčními měniči, typ ROBUSCHI (á 200 kW)
58
do 150 mg/l
2 + 1 ks
3 ks
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
-
-
max. výkon: á 5 280 m3/h
zásobní nádrž nutrientů dvouplášťová, užitečný objem cca 6 m3
1 ks
rozměry: průměr 1,5 m, výška 3,5 m
(nebo 3 ks přepravních kontejnerů á 1 000 l)
dávkovací zařízení nutrientů
1 sada
1 ks
zásobní nádrž 50 % NaOH dvouplášťová, užitečný objem cca 14 m3
rozměry: průměr 2,5 m, výška 3,5 m
dávkovací čerpadlo NaOH, kapacita 200 l/h
1 + 1 ks
řízení od měření pH v akumulační jímce fugátu
Předběžná spotřeba NaOH 50%:
do 3 t/d, tj. 2,0 m3/d
Předběžná spotřeba nutrientů:
max. 580 l/d
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
614 kW
Prostorové nároky:
Rozměry objektu jsou 20 x 10 m a výška 5,5 m.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-25 budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného SO 1-25.
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah a odkanalizování objektu SO 1-25 do
příslušné části areálové kanalizace nebude PS 1-25 negativně ovlivňovat ŽP.
Z hlediska vlivu na ovzduší je v technologii PS 1-25 nakládáno s netěkavými látkami a
uvedený vliv lze považovat za zanedbatelný.
Úniky alkalického 50% NaOH a nutrientů jsou vyloučeny skladováním ve dvouplášťové
zásobní nádrži umístěné ve vodohospodářsky zabezpečeném prostoru SO 1-25.
PS 1-26 Reaktor ANAMMOX
Technické řešení:
Základním zařízením procesu je reaktor ANAMMOX, kde v oxickém prostředí při pH 7-8 a
teplotě 25-30°C probíhá intenzivní biochemická oxidace N-NH4 (ve var. 1 s účinností cca
98%) především na plynný dusík, částečně na N-NO2 až N-NO3 působením speciální
mikrobiální kultury ve speciálním aktivovaném kalu. Pro zajištění uvedených podmínek a
snížení obsahu NL ve fugátu pod 150 mg/l je v doplňkovém objektu Strojovna Anammox (PS
1-25) instalováno příslušné zařízení. Fugát je veden z odstředivek na 3 mikrosíta a dále do
dvojité mechanicky míchané akumulační jímky fugátu. Do ní je dle měření pH na odtoku
z reaktoru ANAMMOX řízeně dávkován 50% NaOH skladovaný v zásobní nádrži. Pokud to
bude potřebné, budou dávkovány živiny (stopové prvky). Jímka je řešena ve dvojitém
provedení a vybavena ponorným čerpadly s měniči otáček pro řízené čerpání upraveného
fugátu do reaktoru ANAMMOX. Reaktor je provzdušňován 3 dmychadly umístěnými ve
strojovně. Prací vody z mikrofiltrů a přebytečný kal z reaktoru jsou vedeny do vstupní jímky
surového kalu.
Upravený fugát je z reaktoru ANAMMOX veden do čerpací jímky fugátu.
59
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Parametry:
- kapacita:
- účinnost odstranění N-NH4 :
- obsah N-NH4 na vstupu:
- obsah N-NH4 na výstupu:
- obsah Nanorg. na výstupu:
- produkce biomasy:
- procesní teplota:
- pH:
- max. spotřeba vzduchu:
- vsádka kalu pro zahájení provozu:
230 m3/h
98%
1 500 mg/l
25 mg/l
205 mg/l
275 kg/d sušiny, 9,17 m3/d kalu 3% sušiny
25-30°C
7-8
13 200 m3/h
276 m3
Specifikace zařízení:
- ANAMMOX reaktor s vestavbami, objem 4 117,7 m3
rozměry: průměr 25,6 m, výška 8 m
- příslušenství: žebříky, lávky
detekce pěny
měření O2, teploty, N-NH4, N-NO2, vodivosti, průtoku
1 ks
vybavení zařízením elektro-silnoproudu a SŘTP (PC a PLC SIMATIC SIEMES)
Nároky na elektrickou energii:
Bez nároků.
Prostorové nároky:
Nadzemní venkovní umístění dle stavební dispozice.
Vliv na ŽP
Za podmínky dokonalé vodotěsnosti reaktoru s vyloučením úniku aktivační směsi nebude
mít PS 1-26 negativní vliv na ŽP. Vzdušina odváděná z oxického prostředí reaktoru bude
zahrnovat vzduch z provzdušňování obsahu reaktoru mírně obohacený dusíkem jako
plynným produktem procesu ANAMMOX.
PS 1-27 Čerpací jímka fugátu
Technické řešení:
Biologicky upravený fugát bude odtékat z reaktoru ANAMMOX do nové čerpací jímky.
Z jímky bude upravený fugát čerpán ponornými čerpadly do objektu SO 1-28 Těžní šachta
(vyústění kolektoru vedeného z ÚČOV na lokalitu Drasty). Do jímky budou svedeny rovněž
ostatní odpadní vody z areálu Drasty (splašková kanalizace se splašky ze sociálních zařízení,
technologická kanalizace z ostatních objektů – jde především o úkapy, oplachy apod., pokud
nebudou svedeny do SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu). Tyto vody budou tvořit
nepříliš významný podíl z vod odváděných z areálu Drasty na ÚČOV (odhad cca do 696
m3/d).
Parametry:
jímka
objem
1 sada
80 m3
60
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Specifikace zařízení:
míchadlo (10 kW)
čerpadla kapacita á 300 m3/h (20 kW)
vybavení měničem otáček
1 ks
1+1 ks
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
50 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-27 umístěná v čerpací jímce fugátu budou součástí plošného zdroje hluku
tvořeného SO 1-27.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-27 jako celku, samotná zařízení PS 1-27 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
PS 1-28 Těžní šachta
Technické řešení:
Tento PS zahrnuje technologické vybavení objektu SO 1-28 Těžní šachta jako ukončení
výstupního kolektoru vedeného z ÚČOV na lokalitu Drasty.
Vybavení bude zahrnovat především zařízení pro manipulaci s vozíky přivážejícími shrabky a
pro přesun shrabků na dopravní prostředky, které je budou navážet do externí spalovny,
pokud bude o takovémto nakládání se shrabky rozhodnuto.
Surový kal bude veden potrubím z kolektoru přes objekt SO 1-28 do objektu SO 1-03
Akumulační nádrž surového kalu (lze doporučit položení dvojice kalového potrubí v
kolektoru). Celkové odpadní vody z areálu budou vedeny přes objekt SO 1-28 do kolektoru a
dále na ÚČOV Praha. Přes SO 1-28 budou dále do kolektoru vedena potrubí surové či
upravené vltavské vody do úpravny a rozvodu technologické vody a potrubí srážkových vod
čerpaných z dešťové zdrže (SO 1-29), pokud takto konkrétně bude jejich řešení v další
technické přípravě navrženo.
Parametry:
- kapacita příjmu a překládky shrabků: dle množství shrabků, odhad cca průměrně 35 t/d.
Specifikace zařízení:
- jeřáb
- zařízení pro posun vozíků
- zařízení pro vyklápění vozíků
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
cca 20 kW
61
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Prostorové nároky:
Jedná se o jednopodlažní objekt o rozměrech 60 x 40 m a výšce 10 m a s obestavěným
prostorem 24 000 m3.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-28 budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného SO 1-28.
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah a odkanalizování objektu SO 1-28 do
příslušné části areálové kanalizace nebude PS 1-28 negativně ovlivňovat ŽP.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat z dopravovaného surového kalu a případných shrabků (pokud nebudou v
čerstvém stavu) z netěsností příslušných rozvodů a zařízení (jedná se ale spíše o havarijní
stavy než standardní provoz). Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při standardním
provozu považovat vliv pachových látek z PS 1-28 za zanedbatelný.
PS 1-29 Dešťová zdrž
Technické řešení:
Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech budou svedeny systémem dešťové kanalizace do
multifunkční dešťové zdrže. Ze zdrže budou srážkové vody využívány k zasakování na
lokalitě a v okolí, dále jako užitková voda pro některé potřeby na lokalitě a jako požární voda.
Přebytek bude čerpán ponornými čerpadly do objektu SO 1-28 Těžní šachta (vyústění
kolektoru vedeného z ÚČOV na lokalitu Drasty) a samostatným potrubím v rámci kolektoru
veden na ÚČOV (případně do vhodného profilu toku na trase kolektoru) a vypouštěn do
Vltavy. Alternativou je vedení samostatné odtokové kanalizace srážkových vod do Vltavy
v oblasti lomu Klecany nebo obce Větrušice, případně do nejbližší vhodné vodoteče.
Další investičně zcela optimální možností by bylo využití stávající kanalizační soustavy DN
324 (průtočnou kapacitu lze odhadnout při min. rychlosti 1 m/s na cca 300 m3/h) vedený přes
lokalitu Drasty a spojující profil Vltavy před lomem Klecany s profilem Vltavy u Větrušické
rokle (viz příloha č. 3). Toto řešení je ale podmíněno dostatečnou rezervou ve stávajícím
využívání této kanalizace pro potřeby záměru, pro který je navržena kapacita čerpání
cca 300 m3/h (vyčerpání zdrže za cca den) s případnou možností snížení na min. 100
m3/h (vyčerpání zdrže za cca 3 dny).
Parametry:
jímka zdrže
celkový užitečný objem
z toho akumulační objem
1 sada
6 400 m3
1 400 m3
Specifikace zařízení:
čerpadla kapacita á 100 m3/h (10 kW)
vybavení měničem otáček
oplachové zařízení pro čištění zdrže
3 ks (3 koridory zdrže á 1 ks)
3 ks
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
30 kW
62
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-29 umístěná v dešťové zdrži budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného
SO 1-29.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-29 jako celku, samotná zařízení PS 1-29 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
PS 1-30 ASŘ, SŘTP, MaR
Technické řešení:
Systém řízení technologických procesů (SŘTP) a navazující automatický systém řízení
(ASŘ) celého podniku bude navržen na bázi moderních produktů, s důrazem na modulárnost,
otevřenost a kompatibilitu použitých zařízení. Technologický proces kalového a plynového
hospodářství bude možno monitorovat a řídit pomocí řídicího a informačního systému (ŘIS) z
dozorny areálu v provozní budově, případně z podřízených operátorských pracovišť
jednotlivých technologických celků. Po konkretizaci vazeb na ÚČOV bude možné tento
systém doplnit o dálkový přenos dat pro dálkové monitorování a řízení technologického
procesu z ÚČOV (není součástí předloženého záměru).
Měření technologických veličin - obvody MaR
V rámci výstavby budou instalovány měřicí a regulační obvody s měřicími přístroji s
elektrickým výstupem pro provozní měření a signalizaci technologických veličin, a to
přístroje pro měření průtoku, hladiny, tlaku a tlakové diference, teploty, polohy, úniku plynů
do vzduchu a dalších potřebných veličin. Další měřicí přístroje budou součástí komplexních
dodávek autonomních automatizovaných zařízení, dodávaných jako celek v rámci strojní
technologie, nebo jako příslušenství dodávek strojní technologie.
Měřicí přístroje budou umožňovat připojení k řídicímu systému pomocí standardních signálů
nebo pomocí průmyslových sběrnic a budou vyhovovat požadavkům na přesnost měření,
spolehlivost provozu a jednoduchost údržby. Měřicí obvody budou v odůvodněných
případech opatřeny místním zobrazováním měřených technologických veličin pro možnost
místní kontroly nebo řízení technologického procesu.
Systém kontroly a řízení technologického procesu - SŘTP jako součást ASŘ
PC-1 bude vybaven moderním automatickým systémem řízení technologického procesu
(ASŘ) doplněným o prvky MaR, který bude zajišťovat tyto procesní informace a operace:
- měření kontrolních a řídících technologických veličin,
- vklad snímaných hodnot uvedených veličin do informačního a řídícího softwaru,
- ovládání a kontrolu provozu technologických zařízení,
- řízení bilančních toků médií a parametrů technologického procesu řídícím
programem softwaru,
- napojení na centrální řídící systém areálu
- vyhodnocení průběhu technologických procesů,
- vytváření a registraci kontrolní a informační databáze,
- signalizaci nestandardních a havarijních stavů
63
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
ASŘ bude zajišťovat vysokou úroveň automatizace provozu PC-1 s minimalizací manipulace
obsluhy a negativního vlivu lidského faktoru na optimální stav technologických procesů.
Pro řízení technologií PC-1 je navržen decentralizovaný řídící systém, na procesní úrovni
tvořený programovatelnými řídícími PLC automaty s distribuovanými vstupně - výstupními
jednotkami, na úrovni správy informací je tvořen dispečinkem pro zajištění vysokého
komfortu obsluhy a bezpečného a spolehlivého provozu s možností dálkového monitorování
obsluhou i servisním střediskem. Procesy jsou zobrazovány pomocí grafických obrázků
s naměřenými hodnotami a stavovými informacemi technologických zařízení. Pro každé
analogové měření je k dispozici displej k zobrazování on-line trendů. Hlášení poruch zařízení
je zapisováno do evidence poruch a vytištěno na tiskárně pro hlášení poruch.
Základním prvkem ASŘ bude řídící terminál PC s vizualizačním programem, vybavený
klávesnicí a monitorem s grafickým zobrazením provozních stavů procesů a stavu
jednotlivých zařízení včetně signalizace poruchových, nestandardních či havarijních stavů,
s tištěnými výstupy. Dále bude PC vybaven programem s ovládacím povelovým systémem
pro veškerá zařízení s elektrickým pohonem. Vedle softwarového řízení technologického
procesu a provozu jednotlivých zařízení bude toto alternativně prováděno rovněž operátorem
z řídícího centra.
Struktura procesních obrázků je požadována jako hierarchické znázornění procesu
s rozdělením na jednotlivé obrázky a stupňovité znázornění podrobných informací.
Systém musí umožňovat spravovat min. 4 úrovně uvedené hierarchie:
1. úroveň: celkový pohled na zařízení
2. úroveň: celkové průtokové schéma zařízení
3. úroveň: procesní obrázky jednotlivých částí technologie
4. úroveň: podrobná dialogová pole
Z grafického a informačního hlediska bude systém ASŘ zajišťovat následující funkce:
• Vytváření procesních obrázků
• Dynamizace procesních obrázků
• Znázornění křivek
• Vývojové křivky
• Historické křivky
• Sledování procesu
• Protokolování
• Archivace
• Řídící systém celého PC-1 bude osazen jednotnými prvky.
• Řídící centrum bude umístěno ve velínu v provozní budově.
Dále bude součástí ASŘ ovládání a sledování motorických pohonů nezahrnutých do vazeb
s okruhy ASŘ (patří do systému ASŘ, avšak nejsou uváděné jako okruhy ASŘ).
ASŘ bude rovněž umožňovat programové i operátorské ovládání všech zařízení vč.
regulačních a uzavíracích elektroarmatur. Výpadky elektromotorů jsou ihned hlášeny
prostřednictvím havarijní signalizace do operátorského centra.
Nestandardní či havarijní stavy jsou hlášeny havarijní signalizací.
64
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Do systému ASŘ a MaR přísluší i autonomní systémy regulace a řízení některých zařízení
jako součást jejich dodávky.
Řídicí a informační systém
V rámci výstavby areálu kalového a plynového hospodářství bude vybudován distribuovaný
řídicí a informační systém (ŘIS) se smíšenou strukturou, vybudovaný nad hlavní optickou
komunikační sběrnicí s kruhovou topologií. ŘIS bude tvořen počítačově orientovanými
řídicími systémy, které umožní:
- monitorování, protokolování, bilancování a archivaci provozu technologického a
energetického zařízení,
- dálkové ovládání pohonů a spínačů,
- automatizované řízení technologických celků podle uživatelského navolení,
- pružnost při provádění případných úprav v konfiguraci a řízení technologického a
energetického zařízení pomocí změn v programovém vybavení.
ŘIS bude sestaven z jednotlivých hlavních a podružných procesních stanic, z operátorských
pracovišť pro operativní sledování a řízení provozu a systémového pracoviště pro údržbu a
rozvoj programového vybavení ŘIS. V dozorně areálu bude instalována dvojice hlavních
serverů provozovaných v režimu horké zálohy (server stand-by) a sestava klientských
terminálů pro jednotlivá technologická dozorová pracoviště. Procesní stanice budou
zajišťovat autonomní řízení připojené technologie.
Jednotlivé procesní stanice ŘIS a operátorská pracoviště budou vzájemně propojeny
komunikačními sběrnicemi.
Procesní stanice budou umístěny ve skříňových rozvaděčích a budou vybaveny modulárním
mikropočítačovým řídicím systémem (PLC), místním panelem operátora, přístroji
technologického rozhraní, zdroji pomocného napájení a rozjišťovacími obvody. Napájení
procesních stanic bude odolné proti krátkodobým výpadkům elektrické rozvodné sítě
(zálohované napájení) a bude vybaveno ochranami proti přepětí. Napájecí a signálová vedení
měřicích obvodů budou v trasách mimo objekty rovněž vybavena ochranami proti přepětí.
Všechny veličiny z technologického procesu a energetických zařízení budou na operátorských
pracovištích zobrazovány na barevných grafických monitorech ve formě technologických
schémat (obrazovek), obrazovek časových průběhů veličin a obrazovek hlášení, protokolů a
bilancí. Definované soubory dat budou archivovány v krátkodobých a dlouhodobých
archívech pro operativní řízení a vyhodnocení provozu.
Obsluha bude řídit technologické a energetické zařízení prostřednictvím technologických
obrazovek pomocí myši a klávesnice. Na povel obsluhy budou aktuální zobrazení i historické
datové soubory tištěny na barevné nebo černobílé síťové tiskárně, případně budou vybrané
soubory exportovány v datové formě k dalšímu zpracování.
Místní ovládání elektrických pohonů a spínačů bude zajištěno pomocí ovládacích prvků,
umístěných na rozvaděčích nebo na ovládacích skříních technologické a energetické části,
nebo od technologického zařízení z řídicích stanic, dodaných společně s hlavními strojními
zařízeními (kogenerační jednotky, odstředivky, technologie Anammox, apod.). Informační
funkce ŘIS zůstanou i při místním ovládání zachovány.
65
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Po konkretizaci vazeb na ÚČOV lze následně realizovat dálkový přenos dat na ÚČOV pro
kontrolu a vyhodnocování technologického procesu pomocí nadřazeného databázového
systému (není součástí předloženého záměru).
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-30 neovlivňuje negativně ŽP, z hlediska řízení a kontroly technologie a
procesů záměru lze jeho vliv na ŽP považovat za kladný a významný, a to zejména ve vztahu
k potenciálnímu vzniku nestandardních či havarijních stavů s významným negativním
vlivem na ŽP.
Významnou funkcí PS 1-30 z hlediska vlivů na ŽP bude zejména kontrolní a bezpečnostní
monitoring systémů nakládání s bioplynem a zemním plynem na bázi měření úniků
metanu. V případě bioplynu signalizace úniku metanu je zároveň signalizací možného
výskytu sirovodíku, jehož čichový práh je výrazně nižší než nebezpečná koncentrace v
ovzduší.
II. VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
1. Souhrnný popis technického a technologického řešení
(viz rovněž blokové technologické schéma příloha č.9b a zastavovací plán příloha č. 8b)
Surový kal je čerpán z ÚČOV na lokalitu Drasty novou potrubní trasou vedenou novým
kolektorem do akumulační jímky surového kalu.
Akumulační jímka ve dvojitém provedení je míchána provzdušňováním dmychadly a
středobublinnými případně hrubobublinnými ponornými aerátory. Provzdušňování rovněž
vytváří žádoucí oxické podmínky akumulace surového kalu.
Akumulační nádrž bude osazena spojitým měřením hladiny s ovládáním čerpadel, dmychadel,
ukazováním stavu hladiny a signalizací jejích mezních stavů. Výtlak čerpadel bude osazen
informačním měřením teploty se signalizací její minimální hodnoty.
Kal z akumulační jímky je čerpán dvěma ponornými kalovými čerpadly (2+1 ks rezerva)
dvěma výtlačnými větvemi do dvojice flokulačních nádrží.
Obě větve výtlačného potrubí jsou osazeny směšovači před které je dávkován 0,2 % POF.
Upravený kal je z flokulačních nádrží čerpán 3 + 1 objemovými vřetenovými čerpadly do
dekantačních odstředivek (každá odstředivka je plněna samostatným čerpadlem, 1 ks je
společná rezerva). Flokulační nádrže jsou vybaveny měřením hladiny s řízením podávacích
čerpadel kalu a dávkovacích čerpadel 0,2 % POF. Dále jsou nádrže vybaveny vzhledem
k jejich venkovnímu umístění měřením teploty se signalizací její minimální hodnoty. Na
výtlačných potrubích obou větví před vstupem do flokulačních nádrží jsou umístěna měření
průtoku s bilancí čerpaného kalu.
Zahuštěný kal min. 25 % sušiny vypadává z odstředivek na vynášecí šnekové dopravníky a je
transportován auty s vyklápěčkou do provozu aerobní fermentace (PS 1-05).
Fugát z odstředivek je veden do dvojité akumulační jímky fugátu (SO 1-08). V případě (spíše
teoretickém - viz vyhodnocení účelnosti procesu pro var. 2 v kap. B.I.4 odst. II. varianta 2)
realizace technologie ANAMMOX bude fugát veden přes mikrosíta.
Jímka bude vybavena ponornými míchadly (2 ks) pro zabránění vytváření sedimentů,
homogenizaci fugátu a alkalizaci louhem sodným. Dále bude v případě realizace procesu
66
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
ANAMMOX vybavena topnými hady pro nepřímý ohřev fugátu na teplotu 25-30°C teplou
vodou přiváděnou potenciálně z kotelny v případě realizace ve var. 2.
Jímka bude vybavena měřením hladiny spínající či vypínající uvedená čerpadla a míchadla a
případným měřením teploty s regulací přívodu oteplené vody.
Fugát z jímky bude řízeně čerpán ponornými čerpadly (2+1 ks) do reaktoru ANAMMOX.
Výtlačné potrubí bude vybaveno bilančním průtokoměrem.
Příprava a dávkování POF
Vzhledem ke značné spotřebě POF pro odvodňování surového kalu (cca dvojnásobná proti
odvodňování vyhnilého kalu ve var. 1) je navržena diskontinuální příprava dávkovaného 0,2
% POF dle osvědčeného způsobu aplikovaného na ÚČOV.
Práškový POF je z transportních vaků rozplavován pitnou vodou v zařízeních umístěných na
nádržích roztoku POF. Směs vody a POF je svedena do míchaných rozpouštěcích a zracích
nádrží, kam je přivedena přes elektroarmaturu pitná voda (účelně lze doporučit její náhradu
upravenou užitkovou vodou v Vltavy). Ze zracích nádrží je 1 % POF čerpán vřetenovými
čerpadly (2 + 1 ks) do dvojliniové sestavy propojených dvojic míchaných ředících a
zásobních nádrží, do kterých je přivedena přes elektroarmatury pitná resp. užitková voda.
Z propojených dvojic zásobních nádrží je cca 0,2 % POF kontinuálně dávkován vřetenovými
čerpadly (2 + 1 ks) do dvojice výtlačných potrubí surového kalu před směšovače.
Zrací nádrže (2 ks) jsou vybaveny spojitým měřením hladiny s regulační vazbou na
přečerpávací čerpadla POF, elektroarmatury přívodu pitné vody a míchadla nádrží. Zásobní
nádrže (2 x 2 ks) jsou vybaveny spojitým měřením hladin s regulační vazbou na dávkovací
čerpadla, elektroarmatury přívodu pitné resp. užitkové vody a míchadla nádrží.
Na výtlaku dávkovacích čerpadel 0,2 % POF jsou osazeny průtokoměry.
Úprava fugátu
Bude součástí PS 1-04 zahrnujícího zahušťování kalu a potenciální úpravu fugátu.
Úpravu fugátu z odstředivek mikrofiltrací na 3 mikrosítových bubnových filtrech (zkráceně
mikrofiltrech) za účelem snížení obsahu NL pod 50 mg/l jako limitu pro proces ANAMMOX
(proces má odlišné podmínky od var. 1 v důsledku výrazně nižšího obsahu N-NH4 i jiného
složení fugátu) bude prováděna pouze v případě jeho realizace. Vzhledem k nutnosti ohřevu
fugátu ze surového kalu s vysokou spotřebou zemního plynu a pouze cca 25% obsahu N-NH4
proti fugátu z vyhnilého kalu bude nutno ve vztahu k přínosům daného bilančního snížení NNH4 rozhodnout o účelnosti a efektivitě využití procesu ANAMMOX ve var. 2. V PS 1-04
budou umístěna dmychadla pro provzdušňování reaktoru ANAMMOX, dávkovací zařízení
nutrietů (stopové prvky), zásobní nádrž NaOH 50% s dávkovacími čerpadly louhu (úprava pH
fugátu) a další příslušenství (konstrukce, vybavení elektro a SŘTP). Objekt SO 1-04, kde
budou tato zařízení umístěna, bude vybaven nuceným odvětráváním s vedením vzdušiny na
odpachovací biofiltr v PS 1-09. Fugát bude na mikrosíta veden gravitačně.
Popis teorie a reakčního průběhu procesu ANAMMOX stejný jako u varianty 1.
V případě potřeby budou dávkovány nutrienty, což jsou v tomto případě především stopové
prvky, zejména vybraných kovů, pokud nebudou vyhovovat podmínky dané komunálním
charakterem odpadních vod obsahujícím vedle dusíkatých látek a fosforu rovněž stopové
prvky. Reaktor bude vybaven detekcí pěny, měření O2 s regulací výkonu dmychadel, teploty
67
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
s regulací ohřevu fugátu, N-NH4, N-NO2, vodivosti, průtoku, pH s regulací v jímce fugátu,
dále vybavením zařízením elektro-silnoproudu a SŘTP (PC a PLC SIMATIC SIEMES).
ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ N-NH4
Varianta 2, vstupní hodnota N-NH4 cca 300 mg/l.
Tabulka č. B.2: Účinnost odstranění N-NH4
Parametr
Kjeldahl-N
NH4-N
NO2-N
NO3-N
Hodnota na výstupu
25 mg/l
25 mg/l
10 mg/l
60 mg/l
Účinnost odstranění
Poznámka
cca 92 %
-
Průměr za 30 dní
Průměr za 30 dní
Průměr za 30 dní
Průměr za 30 dní
Předpokládaná produkce biomasy (granulovaného kalu):
100 kg a.s./den tj. 3,33 m3/den v sušině 3%
Biomasa bude odvodněna a zpracována spolu se surovým kalem fermentací.
Aerobní fermentace kalu
Tento PS bude předmětem kompletní dodávky aerobní fermentace vybraného dodavatele a
podrobně bude zpracován v nabídkách potenciálních dodavatelů v rámci výběrového řízení a
v následných technických projektech. Zařízení aerobní fermentace (aerobní tunelové
fermentory) navazují na předřazený provoz skladování a úpravy organického substrátu a kalu
ze kterého je do fermentorů dopravníkovým systémem (soubor dopravníků) podávána směs
biomasy připravovaná v tomto provozu. Ve fermentorech probíhá při teplotě cca 55°C,
přítomnosti nutrientů a vhodných mikroorganismů aerobní rozklad organických látek při
výrazné redukci hmotnosti a mineralizaci především upravovaného kalu a odstraňování
vlhkosti a případné změny struktury organických odpadů (v závislosti na jejich druhu a
charakteru). Oxické prostředí je zajišťováno provzdušňováním biomasy ventilátory a jejím
mechanickým promícháváním. V koncové části tunelu (sušící zóně) je využita produkce tepla
z fermentace k sušení produktu při teplotě až 80°C na obsah vlhkosti cca 20 %. Uvedené
procesní teploty zajišťují rovněž sterilizaci a z mikrobiologického hlediska zdravotní
nezávadnost produktu.
68
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Fermentace probíhá podle následujícího principu:
Aerobní fermentace organických materiálů
biomasa,
zdroj uhlíku,
zdroj dusíku,
mikroorganismy,
voda
teplo
suchá biomasa
kyslík
Oxidace organického materiálu
(C6H10O4)x + 6.5 O2 = (C6H10O4)x-1 + 6 CO2 + 5 H2O + teplo
organ. odpad
kyslík
biomasa
oxid uhličitý
(produkt fermentace)
voda
17 500 kJ/kg
• organismy z dusíku, fosforu a uhlíku budují buněčnou protoplasmu
• uhlík rovněž slouží jako zdroj energie, je "spalován" a vydechován v podobě CO2
• proces oxidace je exotermická reakce
• fermentor řízením rychlosti rozkladu a obsahu vlhkosti vyrábí biomasu
• při aerobním fermentačním procesu vzniká cca 17 500 kJ/kg tepla
Proces je tepelně samonosný.
Výstupní produkt z tunelů fermentorů je dalším dopravníkovým systémem (soubor
výstupních dopravníků z fermentačních tunelů) dopravován do provozu skladování produktu
dopravníkovým systémem pro ukládání produktu ve skladovacích silech.
Výstup vzdušiny z fermentorů je veden do systému půdních biofiltrů, kde jsou zachycovány a
biochemicky odstraňovány případné pachové látky, které mohou v omezeném množství
vznikat především v počáteční fázi fermentace ve vstupní části fermentorů. Ve vypouštěné
vzdušině pak je obsažen především CO2 a vodní pára vedle dusíku a zbytkového kyslíku.
Proces aerobní fermentace produkuje i omezené množství odpadních vod vedených do
koncové čerpací jímky, které jsou společně s ostatními vodami čištěny zpět na ÚČOV.
Skladování a úprava organického substrátu
Tento provoz bude předmětem komplexní dodávky aerobní fermentace vybraného dodavatele
a podrobně bude zpracován v nabídkách potenciálních dodavatelů v rámci výběrového řízení
a v následných technických projektech.
V tomto provozu probíhá úprava doplňkového organického substrátu drcením v drtičích,
tříděním v třidičích a dále příprava vstupní biomasy pro fermentory z upraveného
organického substrátu a zahuštěného kalu v mixerech. Z mixerů je biomasa zakládána do
fermentorů dopravníkovým systémem (soubor dopravníků). Na provoz PS 1-06 navazuje
technologicky PS 1-05 Aerobní fermentace kalu.
69
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Zařízení pro předúpravu organických materiálů bude řešeno i pro třídění shrabků z ÚČOV,
potenciálně využitelných v procesu fermentace.
Organické odpady jsou do jednotlivých boxů úpravy substrátu (SO 1-06) naváženy přímo
dopravními prostředky z jejich přepravy na lokalitu Drasty nebo jsou místní mechanizací
převáženy z objektu dopravy shrabků (SO 1-30) nebo z doplňkového skladu organického
substrátu (SO 1-25). Doplňkový sklad byl navržen především z důvodu případné potřeby
hrubého ručního či mechanizovaného třídění některých navážených organických odpadů, kdy
je nejasné, jaká kvalita těchto využitelných odpadů je v podmínkách ČR dostupná. Lze jej
využít i pro třídění shrabků. Pro tento účel bude sklad případně dovybaven vhodnými třidiči.
Dále SO 1-25 může sloužit jako záložní skladovací kapacita substrátu i odvodněného kalu, tj.
mezideponie odpadů a kalu pro vyrovnání rozdílů v toku materiálu mezi odvodňováním kalu
a fermentací (toto spolu s počtem fermentorů umožňuje řešení var. 2 s výrazně nižší vstupní
akumulací surového kalu).
Zahuštěný kal je převážen místními dopravními prostředky (auta se sklápěčkou) z výstupu
z odstředivek do jednotlivých boxů SO 1-06, případně může být deponován v SO 1-25.
Tento způsob mezioperačního transportu byl zvolen ve vztahu k informacím potenciálních
dodavatelů o koncepci navážení odpadů v rámci technologie aerobní fermentace, a dále
vzhledem k charakteru kalu a možnosti jeho zamrzání i sklonu k zalepování dopravníkových
tras, a rovněž k nevyjasnění možnosti jeho čerpání pístovými čerpadly vzhledem k značné
délce dopravních tras (cca 400 m). V rámci další technické přípravy bude věnována pozornost
případným jiným možnostem nahrazení přepravy kalu od odstředivek do boxů SO 1-06.
Skladování produktu
Tento provoz zajišťuje skladování cílového (výstupního) produktu fermentace, kterým je
upravená biomasa o cca 20 % vlhkosti s charakterem rypného stavu. Doprava do skladovacích
sil navazuje na dopravníkový systém výstupních dopravníků z fermentorů. Tyto dopravníky
navazují na soubory dopravníků, které zajišťují transport produktu z výstupu z fermentorů na
zdvihací dopravníky a plnící dopravníky pro dopravu produktu do skladovacích sil. Ze sil je
produkt odebírán vyprazdňovacími dopravníky a navážen na plnící dopravníky distribuce
produktu. Z dopravníků distribuce jsou plněna nákladní auta zajišťující odvoz produktu ke
spotřebitelům k jeho využití či odvoz oprávněnou osobou k jeho odstranění.
Odtahy a čištění vzdušin
Odtahy a čištění vzdušin bude prováděno z objektu SO 1-03 (Akumulační nádrž surového
kalu), SO 1-04 (Zahušťování surového kalu), SO 1-08 (Akumulační jímka fugátu) a
z flokulačních nádrží PS 04, tedy z objektů a zařízení nakládajících s nestabilizovaným
surovým kalem a fugátem s produkcí pachových látek. Fermentory mají samostatné čištění
vzdušin v rámci svojí dodávky v PS 1-05.
Příslušné vzduchotechnické rozvody jsou napojeny na sání dvou ventilátorů s výstupním
přetlakem 3 kPa. Výtlak ventilátorů je veden do dvou biofiltrů s min. 85 % účinností
odstranění pachových látek. Přečištěná vzdušina s minimalizovaným obsahem pachových
látek je vypouštěna do ovzduší.
70
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Kotelna na zemní plyn
Kotelna na zemní plyn bude zajišťovat horkovodní vytápění SO 1-16 (Provozní budova), SO
1-24 (Dílna) a temperaci SO 1-04 (Zahušťování surového kalu), SO 1-17 (Transformační
stanice, rozvodny), SO 1-23 (Sklad) a SO 1-25 (Garáž) . Dále bude zajišťovat přípravu teplé
vody pro sociální zařízení.
Základní technologické vybavení zahrnuje 3 ks kotlů s potřebným příslušenstvím, a dále
vybavení pro čerpání teplé vody do oběhového rozvodu, dle požadavků výrobce případně i
úpravu pitné vody na napájecí vodu změkčováním a dávkování potřebných stabilizačních
chemikálií (v rámci SP se toto zatím nepředpokládalo).
V případě rozhodnutí o realizaci technologie ANAMMOX bez realizace energetického zdroje
na lokalitě Drasty budou nároky na teplo pro ohřev fugátu významně zvyšovat výkon kotelny
a spotřebu zemního plynu.
Čerpací jímka fugátu
Fugát z odstředivek případně upravený fugát z reaktoru ANAMMOX je veden do čerpací
jímky (SO 1-29). Do této jímky jsou svedeny rovněž splaškové vody ze sociálních zařízení a
odpadní vody z aerobní fermentace kalu (PS 1-05), případně další odpadní vody
z nevýznamných zdrojů (oplachy apod.). Z důvodu nevyjasněnosti systému dopravy
odpadních vod na ÚČOV (trasa kolektoru) a tlakových ztrát v dopravní trase budou odpadní
vody z jímky čerpány čerpadly (1+1 ks). Jímka bude vybavena ponorným míchadlem pro
zabránění vytváření sedimentů.
Jímka bude vybavena spojitým měřením hladiny s regulací měničů otáček čerpadel a
spínající či vypínající uvedená čerpadla a míchadlo.
Odtokové potrubí bude vybavena bilančním průtokoměrem.
Těžní šachta
Tento objekt SO 1-30 (název byl odvozen od výstupu podzemního kolektoru na povrch
terénu) zahrnuje technologické vybavení provozu ukončení výstupního kolektoru vedeného
z ÚČOV na lokalitu Drasty.
Vybavení zahrnuje především zařízení pro manipulaci s vozíky přivážejícími shrabky a pro
přesun shrabků na dopravní prostředky, které je budou navážet do SO 1-06 případně do SO 126.
Surový kal bude veden potrubím přes objekt SO 1-30 do objektu SO 1-03 Akumulační nádrž
surového kalu. Celkové odpadní vody z areálu budou vedeny přes objekt SO 1-30 do
kolektoru a dále zpět na ÚČOV Praha.
Těžní šachta bude součástí řešení v dokumentaci kolektoru pro dopravu kalu a shrabků
z ÚČOV na lokalitu Drasty, zpracovávané společností Hydroprojekt, a.s.
Kolektor bude případně využit i pro řízené odvádění srážkových vod z lokality do Vltavy a
pro přívod užitkové vody (říční vody z Vltavy) do vhodného profilu na trase kolektoru či
v prostoru ÚČOV.
71
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
2. Členění stavby a realizační etapy
Předložený záměr zahrnuje variantu 2 s jedním provozním celkem (PC) členěným na
provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO).
PC 1- Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Některé z níže uvedených SO a PS jsou vázány na podmínky externího zásobování energiemi,
vodou, na dopravní systémy, napojení na ÚČOV apod. Tyto SO a PS nejsou součástí řešení
předloženého záměru.
Uvedené PS pak v další fázi rozpracování v technických projektech mohou být členěny na
dílčí provozní soubory (DPS):
DSP-XY.1
DPS-XY.2
DPS-XY.3
Strojně-technologická část
Elektro-silnoproud
MaR, SŘTP, ASŘ
Seznam provozních souborů a stavebních objektů
Stavební objekty (SO):
SO 1-01 Přeložky, demolice
SO 1-02 Příprava území
SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu
SO 1-04 Zahušťování surového kalu a úprava fugátu
SO 1-05 Aerobní fermentace kalu
SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu
SO 1-07 Skladování produktu
SO 1-08 Akumulační jímka fugátu
SO 1-09 Odtahy a čištění vzdušin
SO 1-10 Kotelna na zemní plyn
SO 1-11 Spojovací potrubí a kolektory
SO 1-12 Přípojka zemního plynu........není součástí záměru
SO 1-13 Přípojka vn 24 kV........není součástí záměru
SO 1-14 Přípojka pitné a užitkové vody........není součástí záměru
SO 1-15 Přípojka na splaškovou a dešťovou kanalizaci........není součástí záměru
SO 1-16 Provozní budova
SO 1-17 Transformační stanice, rozvodny
SO 1-18 Terénní a sadové úpravy
SO 1-19 Komunikace a zpevněné plochy
SO 1-20 Venkovní osvětlení
SO 1-21 Slaboproud
SO 1-22 Oplocení
SO 1-23 Sklad
SO 1-24 Dílna
SO 1-25 Garáž
SO 1-26 Doplňkový sklad organického substrátu
72
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO 1-27 Vrátnice
SO 1-28 Reaktor ANAMMOX
SO 1-29 Čerpací jímka fugátu
SO 1-30 Těžní šachta
SO 1-31 Dešťová zdrž
Provozní soubory (PS):
PS 1-01 a 02 neobsazeno (odpovídající SO nezahrnuje technologické vybavení)
PS 1-03 Akumulační nádrž surového kalu
PS 1-04 Zahušťování surového kalu a úprava fugátu
PS 1-05 Aerobní fermentace kalu
PS 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu
PS 1-07 Skladování produktu
PS 1-08 Akumulační jímka fugátu
PS 1-09 Odtahy a čištění vzdušin
PS 1-10 Kotelna na zemní plyn
PS 1-11až16 neobsazeno
PS 1-17 Transformační stanice, rozvodny
PS 1-18 až 20 neobsazeno (odpovídající SO nezahrnují technologické vybavení)
PS 1-21 ASŘ, SŘTP, MaR
PS 1-22 až 25 neobsazeno (odpovídající SO nezahrnují technologické vybavení)
PS 1-26 Doplňkový sklad organického substrátu
PS 1-27
neobsazeno (odpovídající SO nezahrnují technologické vybavení)
PS 1-28 Reaktor ANAMMOX
PS 1-29 Čerpací jímka fugátu
PS 1-30 Těžní šachta
PS 1-31 Dešťová zdrž
Členění stavby uvedené pro rozsah záměru představuje základní rozsah hodnocené stavby bez
vnějších vazeb na lokalitu umístění stavby s tím, že v rámci následné projektové dokumentace
bude tento rozsah PS a SO v souvislosti s konkrétními podmínkami lokality a jejího okolí
doplněn o další navazující části stavby (dopravní trasy, přípojka elektrické energie, zemního
plynu, pitné a užitkové vody, dešťová kanalizace, terénní úpravy, spojovací kolektor na
ÚČOV apod.), či dále rozšířeny o další detailní části uvedených PS a SO.
Realizační etapy:
Předložený záměr v rozsahu varianty 2, PC 1 tvoří z hlediska funkčnosti jeden nedělitelný
celek realizovatelný v jedné ucelené etapě v prostoru lokality Drasty. Podmínkou této
realizace jsou realizace navazujících potřebných vyvolaných a doplňujících investic (viz výše)
především mimo prostor lokality.
73
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
3. Popis stavebních objektů v členění na jednotlivé SO a jejich vlivy na
životní prostředí
SO 1- 01 Přeložky, demolice a SO 1-02 Příprava území
Rozsah nutných demolic stávajících budov, demontáží zařízení a potřebných přeložek
inženýrských sítí bude upřesněn v další projektové přípravě. Předběžně se předpokládají
demolice stávajících objektů a zařízení bez jejich dalšího využití.
Ve vazbě dnešní využití území se v každém řešení přípravy území předpokládá sejmutí ornice
na zatravněných plochách v tloušťce 15-30 cm a její odvoz k zemědělskému využití či
k rekultivacím. Vzhledem k realizaci celé stavby na ploše stávajících kalových polích se bude
jednat o nevýznamný objem odtěžené ornice, který bude upřesněn dle konečného
projektového řešení ostatní plochy areálu Drasty (mimo plochu kalových polí).
Součástí přípravy území bude rovněž zařízení staveniště.
Další práce realizované v rámci tohoto objektu budou upřesněny podle konkrétních podmínek
lokality a současného využívání území. Jedná se především o odstranění stávající zeleně
(náletový křovinatý typ) v místě původních kalových lagun mimo prostor stavby.
Vliv na ŽP
Uvedené SO jsou součástí výstavby, prováděné za podmínek minimalizujících vznik
prašnosti a vylučujících kontaminaci horninového prostředí ropnými látkami ze stavebních
mechanizmů a dopravních prostředků vč. doplňování pohonných hmot.
Z hlediska hlukové zátěže budou stavební práce prováděny pouze v denní době od 7,00 do
21,00 h. Za těchto podmínek nebudou tyto SO zdrojem negativního vlivu na ŽP.
Vzhledem k nakládání s kaly z ÚČOV na bývalých kalových polích a ve vztahu k jejich
kvalitě je nutno v rámci SO 1-02 ověřit charakter a úroveň případné kontaminace podloží
kalových polí a odtěžované zeminy (jedná se zejména o těžké kovy, ropné látky C10-C40,
AOX, EOX, suma PAU, suma PCB, Pcelk., N-NH4, Nanorg., Ncelk., TOC).
SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu
Jedná se dvojitou podzemní železobetonovou zakrytou nádrž o užitném obsahu 2 x 286 =
572 m3, vybavenou provzdušňovacími aerátory. V nádržích budou umístěna ponorná kalová
čerpadla. Při hloubce vody cca 4 m vychází zastavěná plocha cca 24,0 x 8,0 m s plochou 192
m2 a celkový obestavěný objem 1 056 m3 při celkové obestavěné hloubce 5,5 m.
U akumulační nádrže se předpokládá odtah vzdušiny k přečištění na dezodorizačních
biofiltrech v PS 1-09 umístěných vedle nádrže.
Technologická zařízení (dmychadla, rozvaděč) budou instalována v objektu SO 1-04 nebo
vedle nádrže (dmychadla a rozvaděč v protihlukovém zakrytí).
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-03 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod
hladinou kalu zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku (neplatí o dmychadlech ve
venkovním provedení, pokud budou umístěna v rámci PS 1-03 vedle nádrže).
74
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektu nebude objekt negativně
ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které v
tomto objektu vznikají. Úroveň tohoto úniku závisí na řešení zakrytí nádrží a vytvořeném
podtlaku a dále na dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti
obytné zástavby lze při kvalitním řešení konstrukce nádrží a příslušné vzduchotechniky s
kvalitním biofiltrem považovat vliv pachových látek za nevýznamný.
SO 1-04 Zahušťování surového kalu a úprava fugátu
Objekt zahušťování surového kalu je jednopodlažní budova standardní stavební konstrukce
pro průmyslový objekt s přízemím, s půdorysnými rozměry 55 x 20 m, celkovou výškou 7,0
m a zastavěnou plochou 1 100 m2.
V přízemí bude umístěno 6 nádrží POF, 4 čerpadla POF, 4 podávací čerpadla kalu, 4
odstředivky a el. rozvaděče. V přízemí budou dále umístěny 4 výstupní dopravníky
zahuštěného kalu.
Pro úpravu fugátu bude zde rovněž umístěno zařízení mikrofiltrace a dávkování NaOH 50%,
zahrnující 3 ks mikrosítových bubnových filtrů, dvouplášťovou nádrž NaOH 50% o objemu
cca 15 m3 a dvě dávkovací čerpadla louhu.
Dále zde budou umístěna 2 dmychadla a dávkovací zařízení nutrientů pro proces
ANAMMOX (pokud bude ve var. 2 realizován).
Celkový obestavěný objem je cca 7 700 m3.
Objekt bude temperovaný na + 5°C. Konstrukce pláště bude zahrnovat protihlukovou izolaci
s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností min. 40 dB.
Součástí tohoto SO bude rovněž železobetonová základová deska pod venkovní flokulační
nádrže o rozměru 10 x 5 m a ploše 50 m2.
Předpokládá se rovněž vybavení příslušnou vzduchotechnikou s odtahem vzdušiny z prostoru
odstředivek a výstupních dopravníků k přečištění na dezodorizačních biofiltrech v PS 1-09 a s
odpovídající výměnou vzduchu v ostatních částech objektu.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-04 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými
emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových
stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 40 dB a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca
500 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů
hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-09 nebude
tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat ze surového nestabilizovaného kalu (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze
způsobu nakládání s ním před vstupem na lokalitu Drasty) z příslušných rozvodů a zařízení.
Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním řešení konstrukce odstředivek a
rozvodů kalu, a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky objektu SO 1-04 a dostatečné
účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při
75
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
kvalitním řešení konstrukce zařízení a rozvodů kalu a příslušné vzduchotechniky a při
kvalitním biofiltru považovat vliv pachových látek za nevýznamný.
SO 1- 05 Aerobní fermentace kalu
Jedná se o železobetonový základ pod fermentační tunely (celkový počet tunelů 33 ks, jeden
základ pod trojicí tunelů, tj. 11 ks) a o betonové vany biofiltrů, tedy zařízení příslušející
technologii aerobní fermentace.
Celková plocha základů pod fermentory: 11 ks x 19 x 90 = 18 810 m2, tloušťka 0,5 m,
celkový objem betonu základů 9 405 m3.
Celkové rozměry 1 ks tunelu: délka x šířka x výška = 91,5 x 3,8 x 3,8 m
Náplň biofiltrů zahrnuje 0,4 m podkladovou vrstvu z říčního štěrku 25-50 mm a biofiltrační
médium (patentovaná směs) 1,3 m.
Celkový obestavěný objem 11 biofiltrů činí 11 ks x 8 m (šířka) x 80 m (délka) x 2,5 m
(hloubka) = 17 600 m3. Celková náplň štěrku činí 2 816 m3, náplň biomasy 9 152 m3.
Celkové rozměry 1 ks biofiltru: délka x šířka x výška nad terénem = 79 x 8 x 0 m
hloubka (umístění pod terénem) = 2,5 m
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-05 vzhledem k jeho charakteru (základy pod technologická zařízení) a za
podmínky vodohospodářsky zabezpečené stavební konstrukce základů a biofiltrů nebude
negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu
Zahrnuje jednopodlažní objekt nevytápěný, lehké panelové nebo ocelové konstrukce typu
skladové haly s tepelnou a protihlukovou izolací se stavební vzduchovou neprůzvučností min.
35 dB, a s celkovými rozměry 358 x 50 m a plochou 17 900 m2. Celková výška 10 m vychází
z charakteru zařízení a informací potenciálních dodavatelů technologie aerobní fermentace.
Celkový obestavěný prostor činí 179 000 m3.
Objekt bude případně vybaven elektricky ovládanými automatickými vjezdovými vraty pro
omezení hlukových emisí fugitivního charakteru.
V návaznosti na případné emise zapáchajících látek bude objekt vybaven vedle přirozeného
větrání vzduchotechnikou s bodovými odtahy vzdušin u zařízení a prostorů s potenciální
produkcí zvýšených emisí zapáchajících látek. Tato vzdušina bude vedena na odpachovací
biofiltry fermentorů.
Konstrukce objektu vychází z dosavadních realizací technologie aerobní fermentace a
příslušných zkušeností s nimi.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-06 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnými hlukovými
emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových
stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 dB a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca
500 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů
hluku. Vzhledem k četnosti dopravy materiálů do objektu je pro minimalizaci fugitivních
emisí hluku významné vybavení elektricky ovládanými automatickými vjezdovými vraty.
76
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-06 nebude
tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem vznik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat ze surového nestabilizovaného kalu a případně z některých organických
materiálů (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s nimi před vstupem na
lokalitu Drasty) v zařízeních pro jejich úpravu. Předpokládaná minimalizace úniku
pachových látek do ovzduší závisí na řešení vzduchotechniky objektu SO 1-06 a dostatečné
účinnosti dezodorizačních biofiltrů využitých pro čištění odtahované vzdušiny. Rovněž bude
záležet na organizaci nakládání se surovým kalem v rámci celé technologie var. 2, která by
měla zajistit minimální doby zdržení surového kalu v jednotlivých procesech. Vzhledem ke
vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení vzduchotechniky s účelným lokálním
odtahem vzdušin z prostoru objektu a při kvalitních biofiltrech považovat vliv pachových
látek za nevýznamný.
SO 1-07 Skladování produktu
Produkt bude skladován ve čtveřici skladovacích sil (zásobníků produktu) doplněných
příslušnými manipulačními dopravníky. Vyprazdňování sil do nákladních automobilů bude
prováděno ve dvojici nakládacích „tunelů“. Součástí stavební dodávky budou betonové
základy skladovacích sil s celkovou plochou 4 x 10 x 10 m = 400 m2, tloušťkou základu 2 m
a celkovým objemem základů 800 m3. Uvedená síla a rovinné založení vyplývá z předpokladu
standardního řešení založení základů při standardních geologických podmínkách.
Základní parametry 1 ks sila:
Průměr:
Plocha:
Výška celková:
Užitečný objem:
Celkový objem:
10 m
78,5 m2
6m
382 m3
471 m3
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-07 vzhledem k jeho charakteru (základy pod technologická zařízení) nebude
negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-08 Akumulační jímka fugátu
Je navržena zakrytá podzemní jímka dělená na dvě samostatně nebo společně provozovatelé
části o užitném objemu 2 x 72 = 144 m3.
Při hloubce vody cca 4,2 m vychází zastavěná plocha cca 7 x 5 m = 35 m2. Obestavěný objem
při celkové hloubce 5,5 m činí cca 193 m3.
Nádrž bude míchaná ponornými míchadly a vybavená 2 ks ponorných čerpadel.
V případě realizace technologie ANAMMOX zajištěn ohřev fugátu teplou vodou přivedenou
z kotelny vloženými topnými hady na cca 30°C. Lze rovněž zvážit a prověřit možnost
napojení odtahu vzduchu z koncových částí fermentorů s vyšší teplotou (od 40 do 80 °C) pod
hladinu jímky pro zajištění využití tepla z fermentačního procesu k ohřevu fugátu.
77
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Pro minimalizaci úniku pachových látek do ovzduší se navrhuje odtah vzdušiny a její
přečištění na 2 ks biofiltrů (SO 1-09, PS 1- 09).
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-08 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod
hladinou fugátu zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce objektu nebude objekt negativně
ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se v
tomto objektu mohou uvolňovat z fugátu neupraveného technologií ANAMMOX. Úroveň
tohoto úniku závisí na řešení zakrytí jímky a vytvořeném podtlaku a dále na dostatečné
účinnosti dezodorizačního biofiltru. Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při
kvalitním řešení konstrukce jímky a příslušné vzduchotechniky s kvalitním biofiltrem
považovat vliv pachových látek za nevýznamný.
SO 1-09 Odtahy a čištění vzdušin
Jedná se o železobetonové základy pod 2 ks biofiltrů a 2 ks ventilátorů o zastavěné ploše cca
5 x 8 m = 40 m2, síle základu 0,5 m a obestavěném objemu 20 m3.
Rozměry 1 ks: délka x šířka x výška n. terénem = 6 000 x 2 500 x 2 000 mm.
Vliv na ŽP
Vzhledem ke svému charakteru (stavební konstrukce) nebude vykazovat SO 1-09 negativní
vliv na ŽP.
SO 1-10 Kotelna na zemní plyn
Přízemní objekt s plochou střechou o vnějších půdorysných rozměrů 15 x 10 m s plochou 150
m2 a celkovou výškou 6,0 m a výškou komínu 8 m. Obestavěný objem činí cca 900 m3.
Založení je uvažováno na základových pasech v otevřené stavební jámě. Konstrukce bude
zděná v kombinaci s prefabrikovanou stropní konstrukcí. Objekt bude temperovaný na + 5°C.
Konstrukce pláště bude zahrnovat protihlukovou izolaci s váženou stavební vzduchovou
neprůzvučností min. 30 dB.
V případě realizace varianty 2 bez energetického využití produktu na lokalitě Drasty a při
realizaci procesu ANAMMOX bude nutno zvýšit kapacitu kotlů a objekt kotelny případně
rozšířit (dle rozměrů větších kotlů) o polovinu objektu skladu SO 23 (na rozměry 15 x 15 m a
plochu 225 m2) se kterým tvoří jeden celek, při jeho zmenšení o polovinu.
Celkové rozměry dvojice SO 1-10 a SO 1-23 se nemění.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-10 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením plošným zdrojem hluku,
který vzhledem ke konstrukci obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 30 dB a
vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 500 m lze považovat za nevýznamný s
předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku.
Ve vztahu k zařízení umístěnému v SO 1-10 nebude tento objekt negativně ovlivňovat
horninové prostředí vč. podzemních vod.
78
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin zemního
plynu, a to zejména ve vztahu k emisím NOx a SO2. Potenciální únik zemního plynu do
ovzduší vlivem netěsnosti rozvodů a z kotlů lze považovat pouze za havarijní stav.
SO 1-11 Spojovací potrubí a kolektory
Převážná většina elektrických kabelů bude vedena mezi příslušnými objekty pod terénem v
kolektorech o celkové délce cca 500 m.
Dále SO zahrnuje kanalizace všech druhů vod (oddílná síť se samostatnou splaškovou a
dešťovou kanalizací) o celkové délce cca 4 800 m a vodovodní (rozvod užitkové a pitné vody)
a technologická potrubí o celkové délce cca 2 000 m.
Součástí objektu jsou i veškerá trubní propojení technologických objektů vedená v zemi.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení stavební konstrukce kolektorů a zajištění
těsnosti spojovacích potrubí odpadních vod, kalů a chemikálií, a při způsobu jejich uložení
v kolektoru v souladu s příslušnými ČSN nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-16 Provozní budova
Provozní budova bude nadzemní objekt, obsahující kanceláře, velín, sklady, laboratoř,
sociální zázemí, jídelnu, zasedací místnost apod.
Předpokládá se dvoupodlažní zděná budova s rovnou střechou o půdorysných rozměrech cca
40,0 x 20,0 m s plochou 800 m2, výška cca 7,0 m. Celkový obestavěný prostor bude činit cca
6 000 m3.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah skladů a laboratoře a zajištění
těsnosti napojení odpadních vod z laboratoře a sociálních zařízení na areálové rozvody
nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-17 Transformační stanice, rozvodny
Základovou konstrukci objektu tvoří železobetonová vana, která bude plnit funkci kabelového
kanálu. Nadzemní část tvoří na základovou konstrukci navazující monolitický skelet
s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Půdorysné rozměry jsou 20,0 x 15,0 m, plocha 300 m2.
Celková výška bude cca 7,0 m. Celkový obestavěný prostor bude činit cca 2 100 m3.
Vliv na ŽP
Za podmínky použití suchých transformátorů nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP.
Zařízení v SO 1-17 bude produkovat nevýznamné hlukové emise a SO 1-17 se vzduchovou
neprůzvučností stěn min. 30 dB bude zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
79
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO 1-18 Terénní a sadové úpravy
Objekt zahrnuje konečné terénní úpravy nezastavěných ploch do úrovně požadovaného
upraveného terénu v okolí objektů stavby a ozelenění a výsadbu vzrostlé zeleně.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-18 má významný pozitivní vliv na ŽP, a to vliv na krajinu a vliv estetický.
Rozsah a zejména výškové řešení umístnění objektů stavby a obklopujících terénních úprav
bude mít určitý pohledový vliv na okolí lokality, v případě var. 2 nebude tento vliv příliš
významný (nejvyšším objektem je SO 1-06 a SO 1-30 s výškou 10 m). Tyto úpravy a vhodná
vegetace budou rovněž zabezpečovat další omezení hlukové zátěže okolí.
SO 1-19 Komunikace a zpevněné plochy
Navrženy jsou živičné plochy.
Komunikace šířky cca 8,0 m budou řešeny s ohledem na zajištění přístupu k jednotlivým
objektům celého komplexu kalového hospodářství s návazností na předpokládané napojení
areálu na vnější komunikační systém. Celková plocha komunikací a zpevněných ploch je cca
35 000 m2.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení ploch s možným únikem ropných látek z
manipulačních a dopravních prostředků a odkanalizování ploch s potenciální kontaminací
ropnými látkami přes odlučovač s gravitačně sorpční technologií a příslušnou certifikací
nebude tento SO negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-20 Venkovní osvětlení
Osvětlení místních komunikací areálu kalového hospodářství bude napájeno z rozvaděče
venkovního osvětlení. Tento rozvaděč pak bude napájen z hlavního rozvaděče nn
transformační stanice. Komunikace budou osvětleny výbojkovými svítidly umístěnými na
silničních stožárech. Osvětlení bude možné ovládat ručně a automaticky soumrakovým
spínačem.
Soupis hlavních zařízení:
1ks
rozvaděč nn venkovního osvětlení
Celková délka venkovního osvětlení: cca 2 000 m
Vliv na ŽP
Tento SO nebude negativně ovlivňovat ŽP.
80
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO 1-21
Slaboproud
Telefony
V areálu je navržena telefonní pobočková ústředna pro cca 16 poboček, umístěná v provozní
budově. Jednotlivé pobočky budou rozvrženy v dalším stupni projektu. Tato ústředna musí
spolupracovat s ústřednou ÚČOV Praha.
EZS (elektrická zabezpečovací signalizace)
Zabezpečovací ústředna je opět navržena do provozní budovy a jednotlivé prvky EZS budou
rozmístěny jak po vlastní provozní budově, tak po areálu. Předpokládáme napojení ústředny
EZS na PCO (Projekt civilní obrany).
Kamerový systém
Sledování důležitých míst po tomto areálu i sledování vlastního vstupu a vjezdu je navrženo
pomocí kamer a to jak pevně nastavených, tak otočných, umístěných převážně na sloupech
veřejného osvětlení.
Zařízení vstupu
Pro provoz tohoto areálu je navrženo zařízení vstupu, a to nejen na sledování přepravních
vozidel, která budou mít přiděleno zařízení na automatické otevírání vrat, ale možnost vstupu
jednotlivých pracovníků v rámci celé ÚČOV.
Vliv na ŽP
Tento SO nebude negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-22 Oplocení
Celý areál lokality Drasty bude po obvodě oplocen. Předpokládá se pletivo výšky 2,0 m s
plastovou ochranou s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou. Celková délka oplocení
se dle zastavěného prostoru předpokládá cca 1 500 m.
Vliv na ŽP
Tento SO nebude negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-23 Sklad
Tento objekt bude sloužit k uložení náhradních dílů a provozního materiálu.
Objekt bude temperován na + 5°C.
Předpokládá se jednopodlažní nadzemní zděná budova s plochou střechou o půdorysných
rozměrech cca 15 x 10 m s plochou 150 m2, výška 6,0 m. Celkový obestavěný prostor bude
činit 900 m3.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah a odkanalizování objektu SO 1-23 do
příslušné části areálové kanalizace nebude tento objekt negativně ovlivňovat ŽP.
81
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO 1-24 Dílna
Tento objekt bude sloužit pro potřeby údržby.
Objekt bude vytápěn.
Předpokládá se jednopodlažní nadzemní zděná budova s plochou střechou o půdorysných
rozměrech cca 20 x 15 m s plochou 300 m2, výška cca 6 m. Celkový obestavěný prostor bude
činit cca 1 500 m3.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah, zajištění vybavení dílny proti úniku
ropných látek z činností v dílně prováděných a při odkanalizování objektu SO 1-24 do
příslušné části areálové kanalizace nebude tento objekt negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-25 Garáž
Tento objekt bude sloužit pro parkování 4 nákladních aut zajišťujících mezioperační dopravu .
Objekt bude temperován na + 5°C.
Předpokládá se jednopodlažní nadzemní zděná budova s plochou střechou o půdorysných
rozměrech cca 35 x 20 m s plochou 700 m2, výška cca 6 m. Celkový obestavěný prostor bude
činit cca 3 500 m3.
Vliv na ŽP
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah, zajištění vybavení garáže proti úniku
ropných látek z činností v garáži prováděných a při odkanalizování objektu SO 1-25 do
příslušné části areálové kanalizace nebude tento objekt negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-26 Doplňkový sklad organického substrátu
Tento objekt bude sloužit jako mezideponie organických materiálů včetně shrabků s možným
doplněním jejich hrubého třídění i jako záložní nouzová mezideponie zahuštěného kalu.
Objekt nebude zateplen.
Předpokládá se panelová či ocelová konstrukce s 5ti úložnými boxy s lehkým zastřešením o
celkových půdorysných rozměrech cca 65 x 20 m s plochou 1 300 m2, výška cca 6 m.
Celkový obestavěný prostor bude činit cca 7 800 m3.
Obvodové stěny budou konstruovány se vzduchovou neprůzvučností min. 35 dB.
Vzhledem ke konstrukci a využití bude v návaznosti na případné emise pachových látek
objekt vybaven vedle větrání přirozeným prouděním i vzduchotechnikou s odtahy vzdušin z
míst s případnou produkcí zvýšených emisí pachových látek. Tato vzdušina bude vedena na
odpachovací biofiltry SO 1-09.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-26 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s významnějšími
hlukovými emisemi plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních
obvodových stěn se vzduchovou neprůzvučností min. 35 dB a vzdáleností nejbližší obytné
zástavby cca 500 m lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování
hygienických limitů hluku.
82
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-26 nebude
tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem vznik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat z případně přechodně ukládaného surového nestabilizovaného kalu a z
některých organických materiálů (s úrovní dle stavu vyplývajícího ze způsobu nakládání s
nimi před vstupem na lokalitu Drasty). Předpokládaná minimalizace úniku pachových látek
do ovzduší závisí na řešení vzduchotechniky objektu SO 1-26 a dostatečné účinnosti
dezodorizačních biofiltrů využitých pro čištění části odtahované vzdušiny. Vzhledem ke
vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení vzduchotechniky s účelným lokálním
(dle členění prostoru ve vztahu k charakteru ukládaného materiálu) odtahem vzdušin z
prostoru objektu a při kvalitních biofiltrech považovat vliv pachových látek za nevýznamný.
SO 1-27 Vrátnice
Jednopodlažní objekt s plochou střechou, zděný. Celkové rozměry 12 x 5 m s plochou 60 m2 a
výškou 5 m.
Obestavěný objem činí 300 m3. Objekt bude vytápěný.
Vliv na ŽP
Za podmínky odkanalizování objektu vrátnice nebude tento negativně ovlivňovat ŽP.
SO 1-28 Reaktor ANAMMOX
Objekt tvoří železobetonový základ pro reaktor (průměr 15,4 m) o rozměrech 17 x 17 m a síle
cca 1 m nad terénem. Výška reaktoru je 8 m, celková výška nad terénem vč. základu 9 m.
Vliv na ŽP
Tento SO nebude negativně ovlivňovat ŽP. V případě, že bude reaktor ve stavebním
provedení, je podmínkou vodohospodářsky zabezpečená a nepropustná konstrukce
reaktoru.
SO 1-29 Čerpací jímka fugátu
Jedná se o železobetonový objekt z vodostavebního betonu, podzemní, o celkovém
obestavěném objemu 193 m3.
Objekt je dělený na dvě části s předřazenou rozdělovací šachtou. V každé části je umístěno
míchadlo a ponorné čerpadlo.
Celkové rozměry čerpací jímky: 7 x 5 m
Celková hloubka čerpací jímky: 5,5 m
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-29 je vzhledem k jeho zakrytí a umístění technologického zařízení pod
hladinou odpadních vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude
objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
83
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska ochrany ovzduší je vznik emisí pachových látek potlačen oxickými podmínkami
úpravy fugátu v reaktoru ANAMMOX (pokud bude realizován) a krátkou dobou zdržení
pro upravený fugát a ostatní odpadní vody. V případě nerealizování technologie
ANAMMOX bude jímka odsávána vzduchotechnikou k přečištění na dezodorizačních
biofiltrech v PS 1-09.
Jiné vlivy na ŽP objekt nevykazuje.
SO 1-30 Těžní šachta
Jedná se o objekt vyústění nového kolektoru vedeného z ÚČOV na lokalitu Drasty.
Kolektorem je vedeno potrubí směsného surového kalu a doprava shrabků do areálu Drasty a
potrubí celkových odpadních vod z areálu Drasty na ÚČOV. Potenciálně bude zřejmě
nejvhodnější rovněž odvádět kolektorem řízeně čerpané srážkové vody, případně přivádět
říční vodu z Vltavy jako užitkovou.
Jedná se o jednopodlažní objekt o rozměrech 60 x 40 m a výšce 10 m. Celkový obestavěný
objem činí 2 400 m3.
Technologické vybavení tvoří jeřáb a zařízení pro překlad obsahu přepravních kontejnerů
kolektoru (navážení shrabků) na areálové dopravní prostředky a příslušné manipulační
vybavení.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-30 je vzhledem k vybavení technologickým zařízením s hlukovými emisemi
plošným zdrojem hluku, který vzhledem ke konstrukci nadzemních obvodových stěn se
vzduchovou neprůzvučností min. 35 dB a vzdáleností nejbližší obytné zástavby cca 500 m
lze považovat za nevýznamný s předpokladem nepřekračování hygienických limitů hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlahy objektu SO 1-30 nebude
tento objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat z dopravovaného surového kalu a shrabků (pokud nebudou v čerstvém
stavu) z netěsností příslušných rozvodů a zařízení (jedná se ale spíše o havarijní stavy než
standardní provoz). Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při standardním provozu
SO 1-30 považovat vliv pachových látek za zanedbatelný.
SO 1-31 Dešťová zdrž
Navržena je multifunkční dešťová zdrž o užitečném objemu 6 400 m3 členěném na retenční
objem 5 000 m3 a akumulační objem (využití vod na lokalitě) 1 400 m3. Poměry obou objemů
bude možné flexibilně upravit.
Jedná se ŽB obdélníkovou monolitickou zastropenou nádrž. Předběžné rozměry nádrže 40,0
x 40,0 m (budou upřesněny v projektové dokumentaci dle konkrétního řešení generelu),
celková hloubka nádrže 5 m, užitná hloubka 4 m, plocha nádrže 1 600 m2. Celkový
obestavěný objem činí 8 000 m3. Dno nádrže bude vyspádováno směrem ke kalovému žlabu.
Ve dně budou podélné zídky dělící nádrž na tři sekce, z nichž jedna bude využita pro dešťové
vody předčištěné na odlučovači ropných látek. Nádrž bude vybavena vyplachovacím žlabem
pro každou sekci. Pro plnění žlabu bude využita srážková voda. Nádrž lze případně zakrýt a
na strop nádrže položit vrstvu zeminy o mocnosti 0,5 m a vrstvu oblázků 0,2 m.
84
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Do zdrže bude zaústěno několik potrubí dešťové kanalizace lokality dle jejího řešení.
Nádrž bude osazena 3 ks čerpadel s regulací výkonu měničem otáček o předběžném max.
výkonu cca 100 m3/h. Tato čerpadla budou využita pro použití dešťové vody na lokalitě, pro
zasakování v hg objektech a pro čerpání nádrže do odtokové kanalizace.
Na vypouštěcím potrubí zdrže bude rovněž osazena regulační armatura – plovákový regulátor
průtoku, který zajistí vypouštění ze zdrže ve výše uvedené hodnotě pro případ příznivých
výškových podmínek řešení odtokové kanalizace z lokality.
Uvedený návrh odtokového množství zajistí vyprázdnění celé zdrže za dobu max. 22 hod.
Nádrž bude řešena jako samostatný SO (i když je součástí dešťové kanalizace) a není
zakreslena na zastavovacím plánu z důvodu dosud konkrétně neřešeného kanalizačního
systému v rámci dosavadní technické přípravy (Studii proveditelnosti) a pouze předběžného
variantního řešení generelu lokality. Předběžně lze nádrž umístit u obou variant vedle objektu
Těžní šachta za předpokladu vhodných spádových poměrů na lokalitě po její terénní úpravě
před výstavbou.
Vliv na ŽP
Objekt SO 1-29 je vzhledem k umístění technologického zařízení pod hladinou srážkových
vod zcela nevýznamným plošným zdrojem hluku.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené a nepropustné konstrukce objektu nebude
objekt negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Z hlediska ochrany ovzduší vylučuje charakter srážkových vod v SO 1-29 a systém
nakládání se zadrženou srážkovou vodou vznik emisí pachových látek.
Jiné vlivy na ŽP objekt nevykazuje.
4. Popis základních procesů a strojního zařízení v členění na PS a jejich
vlivy na životní prostředí
PS 1-03 Akumulační nádrž surového kalu
Technické řešení:
Vzhledem ke kapacitnímu průměrnému vstupu surového kalu cca 180 m3/h a
předpokládanému max. čerpání kalu z ÚČOV ve výši 250 m3/h je navržen celkový užitečný
objem dvojité akumulační nádrže ve výši cca 2 x 286 = 572 m3. Tento objem bude účelně
rozdělen na homogenizační část, trvale zaplněnou, a na akumulační prostor určený pro
vyrovnávání hydraulických výkyvů v čerpání kalu.
Parametry akumulační nádrže:
Celkové vnitřní rozměry:
22 x 6,5 m
Celková vnitřní plocha:
143 m2
Maximální výška hladiny kalu:
4m
Celkový užitečný objem:
572 m3
Objem homogenizačního prostoru:
250 m3
Objem akumulačního prostoru:
322 m3
Celková doba zdržení kalu při Ø čerpání 180 m3/h:
1,8 h
Nádrž bude členěna na dvě stejné samostatně provozovatelné části.
85
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Specifikace zařízení:
Technologické vybavení akumulační nádrže zahrnuje:
2 + 1 ks kalových ponorných čerpadel surového kalu o parametrech 1 ks:
Qmax. = 130 m3/h
H = 15 m v.s.
Pi = 7,5 kW
Čerpadla budou vybavena měničem otáček pro nastavení optimálního režimu čerpání.
V každé části nádrže bude osazeno jedno čerpadlo.
spojité měření hladiny pro ovládání čerpadel kalu a dmychadla
provzdušňovací systém pro míchání obsahu nádrže a vytvoření oxického prostředí pro
následný aerobní proces zpracování kalu a fugátu.
Provzdušňovací systém zahrnuje:
- 2+ 1 ks provozních jednootáčkových dmychadel o max. výkonu 1 ks Qmax.= 360
m3/h při max. intenzitě provzdušňování nádrže 5 m3/m2.h a vzhledem ke
konzistenci kalu o dostatečném přetlaku 100 kPa. V každé části nádrže bude
osazeno jedno dmychadlo. Pi = 18,5 kW
- středobublinné případně hrubobublinné aerátory, typ A 109 S, naváděná verze
počet elementů 1 souboru: 90 ks
počet souborů: 2
měření teploty čerpaného kalu
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
63 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-03 umístěná v akumulační nádrži budou součástí plošného zdroje hluku
tvořeného SO 1-03. Dmychadla s hlukovými emisemi cca 90 dB, pokud budou umístěna
vedle nádrže, budou bodovým zdrojem hluku a musí být vybavena účinnými protihlukovými
kryty o vzduchové neprůzvučnosti min. 40 dB.V případě umístění v objektu SO 1-04 budou
součástí tohoto SO jako plošného zdroje hluku.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-03 jako celku, samotná zařízení PS 1-03 nebudou mít za
uvedených podmínek negativní vlivy na ŽP.
PS 1-04 Zahušťování surového kalu a úprava fugátu
Technické řešení:
Zahušťování surového kalu je prováděno za účelem zajištění jeho min. sušiny 25 % před
vstupem do procesu aerobní fermentace. Kapacita PS 1-04 odpovídá návrhové kapacitě KH a
činí cca 180 m3/h 6 % kalu (182,6 t/h 6 % kalu) a 52,0 m3/h 0,2 % POF s celkovým vstupem
do flokulačních nádrží cca 232 m3/h 4,66 % kalu (225,6 t/h 4,66 % kalu).
86
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
PS 1-04 zahrnuje tato zařízení a technologie:
1. Flokulace kalu
Je prováděna ve 2 ks mechanicky míchaných flokulačních nádržích o celkovém užitečném
objemu 2 x 38,5 = 70 m3.
Parametry flokulačních nádrží (1 ks):
Průměr:
Výška hladiny kalu:
Celková výška nádrže:
Plocha:
Užitečný objem:
Celkový objem:
Doba zadržení:
Míchadlo:
Pi:
3,5 m
4m
5m
9,61 m2
38,5 m3
48 m3
20 minut
35 ot/min
4 kW
Počáteční fáze flokulace (vyvločkování kalu) bude zajištěna rychlým promícháním POF
s kalem ve vstupním potrubí flokulačních nádrží osazeným směšovačem. Další fáze flokulace
(tvorba velkých kompaktních aglomerátů vloček) bude probíhat za vhodného gradientu
míchání kalu ve flokulačních nádržích s nastavenými optimálními otáčkami míchadla.
Dávka 100 % POF ve formě 0,2 % roztoku je navržena dle zkušeností ze stávajícího provozu
KH ÚČOV ve výši 10 kg/t sušiny kalu.
Tato dávka je používána pro odvodňování vyhnilého kalu na sušinu cca 33 % při dávkování
POF přímo do vstupního potrubí odstředivek. Při stejné dávce se předpokládá u obtížněji
odvodnitelného surového kalu dosažení minimální sušiny 25 % za podmínky výrazného
zlepšení podmínek flokulace v předřazeném směšovači a flokulační nádrži.
Míchadla budou vybavena měničem otáček pro seřízení jejich otáček za účelem nastavení
optimálního procesu flokulace.
Nádrže budou vybaveny měřením hladiny pro ovládání plnících a vyprazdňujících čerpadel
kalu a POF, a dále míchadel.
2. Zahušťování kalu
K zahušťování kalu na min. výstupní sušinu 25 % (případně i více) jsou navrženy dekantační
odstředivky v počtu 3 + 1 ks (provozní rezerva).
Z procesu zahušťování se předpokládají tyto výstupy vztažené na kapacitní produkci surového
kalu:
- kal min. 25 % sušiny v množství 47,6 t/h, tj. 1000 t/d
- fugát (kalová voda) v množství cca 184 m3/h, tj. 4 416 m3/d vč. přídavku 0,2%
POF
87
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Základní parametry odstředivek (1 ks):
Rozměry: délka x šířka x výška =
5 699 x 1 800 x 2 000 mm (bez příslušenství)
Hmotnost vč. pohonů:
14 200 kg
Výkon:
4 000 kg/h sušiny (66,7 t/h 6 % kalu)
Výstupní sušina:
min. 25 %
Celkové rozměry:
délka
6 000 mm
šířka
2 000 mm
výška
2 000 mm
Pi:
320 kW
Příslušenství:
agregát centrálního mazání o rozměrech délka x šířka x výška = 690 x 465 x 900 mm
Parametry podávacích objemových čerpadel kalu (1 ks pro každou odstředivku):
Počet:
3 + 1 ks
Podávací čerpadlo vřetenové s měničem otáček:
Q max. =
85 m3/h
H
=
10 m v.s.
=
22 kW
Pi
Uvedené parametry se mohou lišit v souvislosti s konkrétním typem odstředivky vybraným
pro realizaci PS 1-04.
3. Příprava a dávkování POF
Návrhové parametry vychází z dávky 100 % POF ve výši 10 kg/t sušiny kalu a kapacity KH
ve výši 250 t/d sušiny zpracovaného surového kalu. Dále vychází tyto parametry
z technologie přípravy POF, tj. rozpouštění na koncentrát 1 % zracího roztoku a ředění na 0,2
% dávkovaného roztoku. Vzhledem k potřebné vysoké kapacitě zařízení odvozené od
množství a vlastností odvodňovaného surového kalu je zvolen diskontinuální proces přípravy
roztoku POF ve dvojliniovém provedení s obdobnou technologií jako ve stávajícím KH
ÚČOV.
Výpočet spotřeby POF
100 % POF:
1 % POF:
0,2 % POF:
10 x 250 =
2 500 kg/d (104,2 kg/h)
250 t/d
1 250 t/d (1 250 m3/d)
Dávkování 0,2% POF:
Ø 2 x 26 = cca 52,0 m3/h (do nátoku obou flokulačních
nádrží)
Pro přípravu 0,2 % POF bude použita pitná voda, případně kvalitní užitková voda dle její
dostupnosti.
88
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Parametry zařízení přípravy a dávkování POF:
a) Násypné a směšovací zařízení (2 ks)
Je použito pro rozplavení 100 % práškového POF z přepravních obalů (vaky à 500 kg) včetně
objemového čerpadla pro dopravu rozplaveného POF do zracích nádrží.
- kapacita cca 1 vak za hodinu
Zařízení bude umístěno na konstrukci na zrací nádrži, vaky budou dopraveny nad zařízení
jeřábem.
b) Zrací nádrže (2 ks)
Zajišťují ředění POF na cca 1 % roztok a jeho zrání při pomalém míchání za cca laminárních
podmínek.
Parametry nádrží (1 ks):
Průměr:
3,0 m
Max. výška hladiny POF:
2m
Celková výška nádrže:
2,5 m
Plocha:
7 m2
Užitečný objem:
14 m3
Celkový objem:
17,5 m3
Celkový potřebný počet objemů zracích nádrží:
cca 18 za den (1 x nádrž za cca 2,5 h)
Doba zrání roztoku POF:
cca 1,5 h
Nádrže jsou vybaveny pomaluběžným míchadlem pro silně viskózní kapaliny s měničem
otáček.
Míchadlo:
44 ot/min
Pi:
3 kW
c) Přečerpávací vřetenová čerpadla
Slouží k přečerpávání 1 % POF ze zracích nádrží do zásobních nádrží.
Parametry čerpadel (1 ks pro každou zrací nádrž):
Typ čerpadel:
vřetenová bez regulace výkonu
Počet čerpadel:
2 ks provozní + 1 ks rezerva
Kapacita 1 ks:
50 m3/h
Výtlačná výška:
8 m v.s.
d) Zásobní nádrže (4 ks)
Zajišťují ředění 1 % POF na 0,2 % roztok a jeho dozrávání, a dostatečnou zásobu pro danou
kapacitu zahušťování kalu.
Parametry nádrží (1 ks):
Průměr:
3,0 m
Max. výška hladiny POF:
4,0 m
Celková výška nádrže:
4,5 m
Užitečný objem:
28 m3
Celkový objem:
31,5 m3
Nádrže budou provozovány dvojliniově, tedy ve spojených dvojicích.
Celkový potřebný počet objemů 1 dvojice zásobních nádrží:
cca 22 – 23
Počet šarží v jedné dvojici nádrží za den (při dvou provozních dvojicích):
cca 11 – 12
89
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Doba zdržení roztoku POF v jedné dvojici nádrží:
cca 2 hod
Nádrže jsou vybaveny pomaluběžným míchadlem pro silně viskózní kapaliny s měničem
otáček.
Míchadlo:
44 ot/min
Pi:
3,5 kW
e) Dávkovací vřetenová čerpadla 0,2 % POF dávkovaného do nátoku flokulačních nádrží
Pro každou nádrž je navrženo samostatné vřetenové čerpadlo vybavené měničem otáček pro
nastavení optimální dávky POF.
Parametry čerpadel (1 ks pro každou flokulační nádrž):
Typ čerpadel:
vřetenová s měničem otáček
Počet čerpadel:
2 ks provozní + 1 ks rezerva
Kapacita 1 ks:
35 m3/h
Výtlačná výška:
10 m v.s.
Pi:
5,5 kW
4. Úprava fugátu
PS 1-04 bude v případě realizace technologie ANAMMOX dále zahrnovat případnou úpravu
fugátu mikrofiltrací na mikrosítových bubnových filtrech (zkráceně mikrofiltrech) za účelem
snížení obsahu NL pod 50 mg/l, dále v ní budou umístěna dmychala pro provzdušňování
reaktoru ANAMMOX, dávkovací zařízení nutrientů, zásobní nádrž NaOH 50% s
dávkovacími čerpadly louhu a další příslušenství (konstrukce, vybavení elektro a SŘTP).
Objekt SO 1-04, kde budou tato zařízení umístěna, bude vybaven nuceným odvětráváním
s vedením vzdušiny na odpachovací biofiltr v PS 1-09.
Seznam a parametry zařízení
koncentrace NL na výstupu z mikrofiltrace
do 50 mg/l
mikrofiltry typ 10 BMF 20-O nadzemní ocelové (á 4 kW)
3 ks
rozměry: délka x šířka x výška = 2 803 x 1 402 x 1 610 mm
otvory mikrosíta: 50 – 100 µm
užitečný výkon: max. 30 l/s
dmychadla s frekvenčními měniči, typ ROBUSCHI (á 110 kW)
2 ks
max. výkon: á 2 880 m3/h
zásobní nádrž nutrientů dvouplášťová, užitečný objem cca 6 m3
1 ks
rozměry: průměr 1,5 m, výška 3,5 m
(nebo 3 ks přepravních kontejnerů á 1 000 l)
dávkovací zařízení nutrientů
1 sada
zásobní nádrž 50 % NaOH dvouplášťová, užitečný objem cca 14 m3
1 ks
rozměry: průměr 2,5 m, výška 3,5 m
dávkovací čerpadlo NaOH, kapacita 200 l/h
1 + 1 ks
řízení od měření pH v akumulační jímce fugátu
Předběžná spotřeba NaOH 50%:
do 1 200 kg/d (cca 830 l/d)
Předběžná spotřeba nutrientů:
max. 210 l/d
90
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
5. Doplňující zařízení
a) Dopravník zahuštěného kalu šnekový (3 + 1 ks)
Pi celk. = 4 kW
b) Ventilátory pro odtah vzduchu ( 3 sady)
Pi celk. = 5 kW
c) Mostový jeřáb ve strojovně 7,5 t vč. jeřábové dráhy (1 ks)
Pi = 4 kW
d) Nákladní auta pro přesun zahuštěného kalu (4 ks)
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
1 654 kW
Prostorové nároky:
Technologické zařízení bude instalováno v jednopodlažní budově s půdorysnými rozměry 55
x 20 m a výškou 7 m. Celkový obestavěný prostor činí 7 700 m3.
Flokulační nádrže budou umístěny na základovou desku 10 x 5 m o síle cca 1 m.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-04 umístěné v objektu SO 1-04 Zahušťování surového kalu budou součástí
plošného zdroje hluku tvořeného tímto objektem. Zvýšené hlukové emise lze očekávat
zejména u odstředivek a dále u velkokapacitních čerpadel, dmychadel technologie
ANAMMOX a zařízení vzduchotechniky. V případě potřeby (pokud nebude dle výsledků
měření hluku postačovat navržená hodnota neprůzvučnosti stavebních konstrukcí SO 1-04
min. 40 dB) budou odstředivky, ventilátory a výstupy vzduchotechniky z objektu doplněny
protihlukovými kryty, u zdrojů tónového hluku případně lokálními protihlukovými
absorpčními stěnami.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené konstrukce podlah objektu SO 1-04 nebude
zařízení PS 1-04 negativně ovlivňovat horninové prostředí vč. podzemních vod.
Úniky alkalického 50% NaOH a nutrientů jsou vyloučeny skladováním ve dvouplášťových
zásobních nádržích nebo přepravních kontejnerech (nutrienty) na havarijní jímce
umístěných ve vodohospodářsky zabezpečeném prostoru SO 1-04.
Z hlediska ochrany ovzduší je významnějším potenciálním vlivem únik emisí pachových
látek, které se mohou uvolňovat ze surového kalu (dle podmínek nakládání s ním před
vstupem na lokalitu Drasty) z příslušných rozvodů a zařízení PS 1-04. Předpokládané
zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním řešení konstrukce odstředivek a rozvodů kalu,
zakrytí dopravníků odvodněného kalu, a dále na kvalitním řešení vzduchotechniky objektu
SO 1-04 a dostatečné účinnosti dezodorizačního biofiltru v PS 1-09. Vzhledem ke
vzdálenosti obytné zástavby lze při vhodném nakládání se surovým kalem (zabránění
zahnívání), kvalitním řešení konstrukce zařízení a rozvodů kalu a příslušné
vzduchotechniky, a dále při kvalitním biofiltru považovat vliv pachových látek z PS 1-04 za
nevýznamný.
91
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska vlivu na ovzduší je v technologii PS 1-04 nakládáno s netěkavými látkami a
uvedený vliv chemikálií lze považovat za zanedbatelný.
PS 1-05 Aerobní fermentace kalu
Technické řešení:
Tento PS bude předmětem kompletní dodávky technologie aerobní fermentace vybraného
dodavatele a podrobně bude zpracován v nabídkách potenciálních dodavatelů v rámci
výběrového řízení a v následných technických projektech.
Technologický proces je tepelně samonosný, v případě potřeby budou do procesu dávkovány
nutrienty, a to jak stopové prvky tak i sloučeniny dusíku a fosforu. Vzhledem ke vstupu
surového kalu z čištění komunálních vod i k použitým druhům organického substrátu je
předpoklad žádné či minimální spotřeby uvedených nutrientů dávkovaných z přepravních
kontejnerů.
PS 1-05 navazuje na předřazený PS 1-06.
Kapacita PS: 250 t/d sušiny kalu (1 000 t/d kalu 25 % sušiny)
+ 500 t/d organického substrátu (odpadů)
Specifikace zařízení:
Hlavní zařízení:
a) Fermentační tunely (biosušičky)-technologie Biodryers:
33 ks
Celkové rozměry 1 ks tunelu: délka x šířka x výška = 91,5 x 3,8 x 3,8 m
Sestava 11 souborů po 3 ks.
Součástí tunelů je příslušná vzduchotechnika se vstupními a výstupními ventilátory.
b) Biofiltry:
Celkové rozměry 1 ks biofiltru: délka x šířka = 79 x 8 m
Umístění pod terénem.
Vybavení ventilátory
11 ks
Doplňujícím zařízením společným pro PS 1-05 a PS 1-06 jsou mezioperační dopravníky
v celkovém počtu 55 ks v základním členění:
- 11 ks dopravníků od mixerů
- 11 ks kyvadlových zakládacích dopravníků
- 11 ks kyvadlových dopravníků
- 11 ks vodorovných dopravníků od tunelů
- 11 ks nakloněných předávacích dopravníků
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
7 600 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
92
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-05 umístěné v objektu SO 1-05 (základy fermentorů a zemní biofiltry) budou
součástí plošného zdroje hluku tvořeného zakrytými fermentačními tunely pokud jsou v
nich umístěny. Zvýšené hlukové emise lze očekávat z mechanických zařízení uvnitř tunelů,
zajišťujících posun a promíchávání biomasy a ze vstupních a výstupních ventilátorů.
V případě potřeby (pokud nebude dle výsledků měření hluku postačovat standardní
konstrukční vybavení fermentorů) budou tělesa tunelů dovybavena protihlukovými kryty či
obložením, případně bude prostor tunelů odstíněn protihlukovou stěnou. Ventilátory
umístěné mimo fermentory budou vybaveny účinnými protihlukovými kryty.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené stavební konstrukce základů a biofiltrů nebude
PS 1-05 negativně ovlivňovat horninové prostředí a podzemní vody.
Úniky případných nutrientů budou vyloučeny skladováním v přepravních kontejnerech na
havarijní jímce, umístěných ve vodohospodářsky zabezpečeném prostoru SO 1-05.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat z fermentačního procesu při jeho případných nestandardních stavech či
poruchách, zejména ve vstupní zóně fermentorů.
Pro zamezení tohoto úniku je součástí dodávky technologie aerobní fermentace systém
vzduchotechniky se soustavou biofitrů jako bezpečnostního zařízení pro zamezení emisí
pachových látek do ovzduší.
Z hlediska ostatních emisí se jedná o zbytkový vzduch z provzdušňování fermentorů se
zvýšeným obsahem CO2 a vodní páry. Z hlediska vlivu na ovzduší je v technologii PS 1-05
nakládáno s netěkavými látkami (případné nutrienty) a vliv těchto chemikálií lze považovat
za zanedbatelný.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při kvalitním řešení uvedené vzduchotechniky
a biofiltrů považovat vliv PS 1-05 na ovzduší za nevýznamný.
PS 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu
Technické řešení:
Tento PS bude předmětem komplexní dodávky technologie aerobní fermentace vybraného
dodavatele a podrobně bude zpracován v nabídkách potenciálních dodavatelů v rámci
výběrového řízení a v následných technických projektech.
Výstup z PS 1-06 navazuje na technologicky následný PS 1-05.
Kapacita PS: 250 t/d sušiny kalu (1 000 t/d kalu 25 % sušiny)
+ 500 t/d organického substrátu (odpadů)
Specifikace zařízení:
Drtiče:
Mixery:
5 ks
11 ks
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
400 kW
93
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Doplňujícím zařízením společným pro PS 1-05 a PS 1-06 jsou mezioperační dopravníky
v celkovém počtu 55 ks v základním členění:
- 11 ks dopravníků od mixerů
- 11 ks kyvadlových zakládacích dopravníků
- 11 ks kyvadlových dopravníků
- 11 ks vodorovných dopravníků od tunelů
- 11 ks nakloněných předávacích dopravníků
Prostorové nároky:
Technologické zařízení bude instalováno v jednopodlažní budově s půdorysnými rozměry 358
x 50 m a výškou 10 m. Celkový obestavěný prostor činí 179 000 m3.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-06 umístěné v objektu SO 1-06 (velkoobjemová hala) budou součástí
plošného zdroje hluku. Zvýšené hlukové emise lze očekávat z mechanických zařízení
umístěných uvnitř objektů, zajišťujících úpravu biomasy.
V případě potřeby (pokud nebude dle výsledků měření hluku postačovat standardní
konstrukční vybavení haly se vzduchovou neprůzvučností min. 35 dB) budou vybraná
zařízení jako významné bodové zdroje hluku dodatečně odstíněna v hale protihlukovými
kryty nebo lokálními protihlukovými stěnami.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-06 jako celku, samotná zařízení PS 1-06 nebudou mít za
uvedených podmínek jiné negativní vlivy na ŽP.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené podlahy ve vybraných částech objektu (pod
zařízeními s nakládáním s biomasou) nebude PS 1-06 negativně ovlivňovat horninové
prostředí a podzemní vody.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat z upravované biomasy. Součástí technologie PS 1-06 bude úprava
biomasy s min. zdržením jednotlivých vstupních komponent a tím potlačení případných
hnilobných procesů se vznikem pachových látek.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze za uvedených podmínek, vybavení SO 1-06
vzduchotechnikou a při využití dezodorizačních filtrů v rámci SO 1-05 považovat vliv PS 106 na ovzduší za nevýznamný.
PS 1-07 Skladování produktu
Technické řešení:
Zahrnuje 4 ocelová sila o celkovém skladovacím objemu 1 528 m3.
Skladovací doba: 2,5 dne při produkci 610 t produktu denně
Specifikace zařízení:
Základní parametry 1 ks sila:
Průměr:
Plocha:
Výška celková:
Užitečný objem:
Celkový objem:
10 m
78,5 m2
6m
382 m3
471 m3
94
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Sila budou vybavena vibračním zařízením pro zvýšení sypné hmotnosti produktu v silech na
min. 500 kg/m3.
Doplňkové zařízení:
- sběrné dopravníky produktu z výstupních dopravníků z fermentorů, kryté
celk. délka 1 ks 120 m, Pi = 11 kW
- zdvihací dopravníky, kryté.
délka 1 ks 10 m, Pi = 4 kW
- plnící dopravníky sila, kryté
celk. délka 1 ks 35 m, Pi = 4 kW
- vyprazdňovací dopravníky sila, kryté
celk. délka 1 ks 15 m, Pi = 4 kW
- plnící dopravníky distribuce produktu, kryté
celk. délka 1 ks 300 m, Pi = 11 kW
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
2 ks
114 kW
Prostorové nároky:
Technologické zařízení bude instalováno na 4 betonových základech s půdorysnými rozměry
1 ks základu 10 x 10 m a tloušťkou cca 2 m. Celkový objem základů činí 800 m3.
Vliv na ŽP
Ze zařízení PS 1-07 budou významnějšími bodovými zdroji hluku dopravníky produktu.
Hlukové emise budou potlačeny jejich zakrytím, případně dodatečnými protihlukovými
kryty vhodných částí zařízení.
Vibrační zařízení sil bude provozováno periodicky, při vybavení protihlukovým krytem
nebude významným zdrojem hluku.
Vzhledem k charakteru produktu nebude PS 1-07 vykazovat jiné vlivy na životní prostředí.
PS 1-08 Akumulační jímka fugátu
Technické řešení:
Slouží především k zachycení fugátu (kalové vody) z odstředivek upraveného mikrofiltrací, k
úpravě pH a teploty a případně k následnému čerpání na reaktor ANAMMOX do procesu
odstranění N-NH4 (pokud bude realizován).
Je navržena zakrytá podzemní jímka dělená na dvě samostatně i společně provozovatelé části
o užitném objemu 2 x 72 = 144 m3.
Množství fugátu:
cca 184 m3/h
tj. 4 416 m3/d
Parametry akumulační jímky fugátu:
Zastavěná plocha:
7 x 5 = 35 m2
Maximální výška hladiny fugátu:
cca 4,2 m
Celkový užitečný objem:
2 x 72 = 144 m3
Celková průměrná doba zdržení:
cca 48 minut
95
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Nádrž bude míchaná ponornými míchadly a vybavená 2+1 ks ponorných čerpadel. Dále bude
zajištěn ohřev fugátu teplou vodou vloženými topnými hady na cca 30 °C. Teplá voda bude
přiváděna z kotelny.
Pro omezení úniku zápachu se navrhuje odtah vzdušiny a její přečištění na odpachovacím
biofiltru (PS 1- 09).
Specifikace zařízení:
Technologické vybavení akumulační jímky zahrnuje:
- 2 + 1 ks ponorných čerpadel o výkonu 1 ks Qmax. = 250 m3/h s měničem otáček
H: 20 m v.s., Pi = 20 kW
- 2 ks ponorných míchadel pro homogenizaci a zabránění sedimentace a zahnívání
nerozpuštěných látek
35 ot/min, Pi = 4 kW
- 4 ks ponorných topných hadů pro ohřev teplou vodou na teplotu cca 30°C přivedenou
z kotelny na zemní plyn
- měření hladiny pro ovládání čerpadel fugátu a míchadel systémem zapnuto-vypnuto
- měření teploty a pH
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
38 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-08 umístěná v akumulační jímce fugátu budou součástí plošného zdroje
hluku tvořeného SO 1-08.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-08 jako celku, samotná zařízení PS 1-08 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
PS 1-09 Odtahy a čištění vzdušin
Technické řešení:
Odtah a čištění vzdušin v PS 1-09 bude prováděno z objektu SO 1-03 (Akumulační nádrž
surového kalu), SO 1-04 (Zahušťování surového kalu), SO 1-08 (Akumulační jímka fugátu),
potenciálně z SO 1-26 (Doplňkový sklad organického substrátu), a dále z flokulačních nádrží
PS 1-04, tedy z objektů a zařízení nakládajících s nestabilizovaným kalem, fugátem a
materiálem s možnou produkcí pachových látek.
Odtah a čištění vzdušin z SO 1-06, PS 1-06 a SO 1-05, PS 1-05 (technologie aerobní
fermentace) budou zajištěny v rámci komplexní dodávky aerobní fermentace (PS 1-05, PS 106), tedy mimo PS 1-09.
Z technického řešení uvedených SO a PS
vyplývá požadavek na dodávku 2 ks
dezodorizačních biofiltrů, každý pro objemový průtok vzdušiny 1 000 m3/hod.
Biofiltrační jednotky jsou dodávány jako individuálně konstruovaná zařízení, přizpůsobená na
charakter vzdušiny i prostorové a provozní podmínky. Každý biofiltr je vybaven ventilátorem
pro odtahy vzdušin z uvedených objektů a zařízení.
96
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Specifikace zařízení:
Parametry biofiltru:
• Vnější celkové rozměry každého biofiltru:
délka x šířka x výška = 6 000 x 2 500 x 2000 mm
• Vstupní přetlak: 3 000 Pa
• Účinnost zařízení: min. 85 %
• Celkový objem: 30 m3
• Objem náplně každého biofiltru 16 m3, perioda výměny náplně cca 24 měsíců,
Parametry ventilátoru pro odtahy vzdušin:
• Qmax. = 1 260 m3/h
• přetlak = 3,4 kPa
= 3 kW
• Pi
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
6 kW
Prostorové nároky:
Technologické zařízení bude instalováno na betonovém základu s půdorysnými rozměry
základu 8 x 5 m a tloušťkou cca 0,5 m. Celkový objem základu činí 20 m3.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-09 jsou bodovými zdroji hluku, a to zejména ventilátory umístěné obvykle ve
venkovním provedení vedle biofiltru. Ventilátory budou opatřeny protihlukovými kryty s
min. neprůzvučností 40 dB, za těchto podmínek nebude zařízení PS 1-09 významnějším
zdrojem hluku a bude splňovat hygienické limity hluku.
Z hlediska vlivu na ovzduší bude provoz biofiltrů při jejich kvalitním provedení s min.
účinností 80% a vzdálenosti obytné zástavby zajišťovat dostatečnou minimalizaci emisí
pachových látek.
Jiné vlivy na ŽP provoz PS 1-09 nevykazuje.
PS 1-10 Kotelna na zemní plyn
Technické řešení:
Kotelna na zemní plyn bude zajišťovat horkovodní vytápění SO 1-16 (Provozní budova), SO
1-24 (Dílna), SO 1-27 (Vrátnice) a temperaci SO 1-04 (Zahušťování surového kalu), SO 1-17
(Transformační stanice, rozvodny), SO 1-23 (Sklad) a SO 1-25 (Garáž) . Dále bude zajišťovat
přípravu teplé vody pro sociální zařízení.
V případě realizace pouze aerobní fermentace a při realizaci procesu ANAMMOX bez
realizace energetického zdroje na Drastech bude kapacita kotelny zvýšena o spotřebu
tepla pro ohřev fugátu v SO 1-08 Akumulační jímka fugátu.
97
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Specifikace zařízení:
Kotelna pouze pro vytápění objektů
Celková roční spotřeba zemního plynu:
Maximální denní odběr v zimním období:
80 000 Nm3
2 x 700 Nm3/d při plném provozu
dvou kotlů
cca 100 l/rok
Doplňková pitná voda:
Technologické vybavení:
Kotel článkový o tepelném výkonu 330 kWtep.
3 ks
Základní ovládací panel
1 ks
Hořák do 400 kW
3 ks
Doplňkové vybavení:
zařízení pro odvod spalin
3 sady
zařízení pro přívod a měření plynu
1 sada
systém potrubí a oběhových čerpadel
1 sada + 1 ks čerpadla rezerva
kompletní řídící systém
1 ks
vzduchotechnické zařízení
1 sada
Rozměry 1 ks kotle: délka x šířka x výška = cca 2 000 x 1 500 x 1 000 mm
Pi = 10 kW (celkový instalovaný příkon kotelny)
Kotelna pro vytápění objektů + ohřev fugátu na cca 30°C
Celková roční spotřeba zemního plynu:
(vztaženo na prům. teplotu fugátu 12°C a průměrné množství fugátu)
Maximální hodinový odběr ZP v zimním období:
Maximální denní odběr ZP v zimním období:
Doplňková upravená pitná voda:
3 680 360 Nm3
180 m3/h
790 Nm3/h
18 960 Nm3/d
cca 5 000 l/rok
Technologické vybavení:
Kotel článkový o tepelném výkonu 3,0 MWtep.
3 ks
Základní ovládací panel
1 ks
Hořák do 3 500 kW
3 ks
Doplňkové vybavení:
zařízení pro odvod spalin
3 sady
zařízení pro přívod a měření plynu
1 sada
systém potrubí a oběhových čerpadel
3 sady + 1 ks čerpadla rezerva
kompletní řídící systém
1 ks
vzduchotechnické zařízení
1 sada
Rozměry 1 ks kotle: délka x šířka x výška = cca 4 000 x 2 500 x 2 000 mm
Pi = 30 kW (celkový instalovaný příkon kotelny)
Vzhledem k již uvedené a zdůvodněné vysoké nepravděpodobnosti realizace procesu
ANAMMOX v rámci var. 2 je vliv na ovzduší v tomto oznámení posouzen pouze pro
kapacitu kotelny pro vytápění objektů bez procesu ANAMMOX. Do doby zpracování
dokumentace EIA bude známo konečné rozhodnutí v této problematice na základě
vyjádření projektanta rekonstrukce ÚČOV.
98
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
10 kW
Prostorové nároky:
Zařízení je instalováno v přízemním objektu s plochou střechou o vnějších půdorysných
rozměrů 15 x 10 m s plochou 150 m2 a celkovou výškou 6,0 m a výškou komínu 8 m.
Obestavěný objem činí cca 900 m3.
V případě realizace varianty 2 bez energetického využití produktu fermentace na lokalitě
Drasty a při realizaci procesu ANAMMOX bude nutno zvýšit kapacitu kotlů a objekt kotelny
případně rozšířit (dle rozměrů větších kotlů) o polovinu objektu skladu SO 1-23 (na rozměry
15 x 15 m a plochu 225 m2) se kterým tvoří jeden celek, při jeho zmenšení o polovinu.
Celkové rozměry dvojice SO 1-10 a SO 1-23 se nemění.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-10 umístěné v objektu kotelny budou součástí plošného zdroje hluku
tvořeného tímto objektem. Zvýšené hlukové emise lze očekávat u výduchů vzduchotechniky
vyvedených mimo objekt. Pokud měření hluku provedené v rámci zkušebního provozu
prokáže překračování hygienických limitů ovlivněné výduchy vzduchotechniky u všech
takto vybavených objektů, budou tyto výduchy dodatečně vybaveny tlumiči hluku. V případě
výskytu hluku s tónovými složkami a vysokými okamžitými hladinami akustického tlaku
budou tyto zdroje hluku vybaveny lokálními absorpčními protihlukovými stěnami, které
přinesou dostatečné snížení generované hladiny akustického tlaku (předběžně o cca 5-8
dB).
Vliv na horninové prostředí vč. podzemních vod je eliminován charakterem technologie
kotelny a pro tento charakter dostatečnou standardní konstrukcí podlahy.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik zemního plynu z rozvodů a zařízení
PS 1-10. Předpokládané zamezení tohoto úniku závisí na kvalitním plynotěsném řešení
konstrukce zařízení a rozvodů zemního plynu. Při kvalitním řešení konstrukce všech
zařízení PS 1-10 lze považovat únik zemního plynu za pouze havarijní stav.
Z hlediska vlivu na ovzduší je významnějším objektem komín s vyústěním spalin zemního
plynu, a to zejména ve vztahu k emisím SO2 a především NOx.
Vzhledem k předběžné výšce komína 8 m nad okolním terénem nebude tento negativně
ovlivňovat okolní krajinu a estetické pohledy z okolních obcí na jejich okolí. Konečná výška
komína ale vyplyne z rozptylové studie zpracované v rámci procesu EIA s tím, že potřebná
výška bude stanovena vůči okolnímu terénu bez vlivu výškového řešení (zahloubení)
založení objektů záměru.
K významnému nárůstu spotřeby zemního plynu a tím i bilancí emisí do ovzduší v případě
realizace technologie ANAMMOX lze upozornit na již diskutovanou nereálnost této
realizace bez realizace energetického zdroje využívající produkt fermentace na Drastech.
Oznámení záměru se nebude z hlediska vlivů na ovzduší zabývat realizací technologie
ANAMMOX, v případě rozhodnutí o této realizaci v průběhu následné technické přípravy
bude posouzení vlivů této realizace zahrnuto do procesu EIA..
99
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
PS 1-17 Transformační stanice, rozvodny
Technické řešení:
Pro pokrytí spotřeby kalového hospodářství bude realizována stavba transformační stanice.
Sestávat bude z rozvodny 22 kV, do které budou zaústěny přívody z distribuční sítě a budou
z ní napájeny transformátory 22/6kV-10MVA, z rozvodny 6 kV, 2x(1+1) transformátorů
6/0,4kV-1,6MVA a dvou hlavních rozvaděčů nn. Z rozvodny 6 kV budou napájeny hlavní
pohony odstředivek, technologie aerobní fermentace vč. úpravy odpadů a transformátory
6/0,4kV-1,6kVA 2x(1+1).
Z hlavních rozvaděčů nn transformační stanice budou napájeny pomocné pohony odstředivek,
čerpadla, dmychadla, míchadla nádrží, dopravníky, zařízení plynové kotelny, skladovacích
sil, těžní šachty, dále venkovní osvětlení, objekt SO 1-07 a SO 1-04, provozní budova, dílna,
garáž, doplňkový sklad. Jalový výkon na napěťové úrovni 6kV bude kompenzován centrálně
z hlavního rozvaděče. Uvedený PS řeší transformační stanici, rozvodny a silnoproudé
elektrorozvody mezi objekty a jednotlivými zařízeními včetně rozvaděčů příslušejících dílčím
částem technologie nebo jednotlivým zařízením v novém KH.
Tento rozsah zahrnuje:
Objekty:
SO 1-04, SO 1-05, SO 1-06, SO 1-07, SO 1-10, SO 1-16, SO 1-17, SO 1-23, SO 1-24, SO 125, SO 1-26, SO 1-27, SO 1-30 – stavební elektro, hromosvod a uzemnění
SO 1-20 Venkovní osvětlení
Technologická zařízení:
PS 1-03, PS 1-04, PS 1-05, PS 1-06, PS 1-07, PS 1-08, PS 1-09, PS 1-10, PS 1-26, PS 1-29,
PS 1-30, PS 1-31 – elektro silnoproud pro strojně technologické zařízení
PS 1-17 Transformační stanice, rozvodny
Elektrický rozvod začíná připojením do napájecího hlavního rozvaděče v hlavní rozvodně nn,
pokračuje přes el. rozvaděč v rozvodně objektu SO 1-17 a je ukončen na strojně
technologických spotřebičích , osvětlení a zásuvkových rozvodech.
Součástí řešení elektro je i hromosvodné zařízení na SO 1-04, SO 1-06, SO 1-10, SO 1-16,
SO 1-17 vč. zemnící sítě.
Základní údaje
Napěťová soustava: 3+N+PE stř.50Hz 400V/TN –S
Prostředí:
Ochrana:
1)
2)
3)
4)
5)
Protokol o stanovení vnějších vlivů bude součástí následné projektové
dokumentace a bude určovat prostředí jednotlivých SO a PS, odpovídající
konstrukci a vybavení zařízení elektro.
Samočinným odpojením od zdroje
Vzájemným pospojováním a přizemněním na vnější uzemňovací síť areálu KH
Instalace proudových chráničů v umývárnách
Proti přepětí: 2. a 3. stupeň v rozvaděčích
Proti přepětí: 4. stupeň ve vybraných zásuvkách pro připojení elektronického
zařízení
100
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Měření odběru pro uvedené SO/PS je podružným (informačním) elektroměrem v přívodním
poli jednotlivých hlavních skříňových rozvaděčích.
Kompenzace účiníku je centrální v hlavní rozvodně nn.
Kategorie dodávky el.energie: 3
Součástí PS 1-10 (kotelna) by měl být náhradní zdroj elektrické energie (generátor na zemní
plyn), pokud tato problematika nebude řešena jiným způsobem (např. náhradní přípojkou z
jiného externího zdroje). Výstup z generátoru bude napojen do PS 1-17. Výkon případného
generátoru bude určen v dalším projektovém zpracování na základě spotřeby vybraných
zařízení nezbytných pro udržení základní funkce KH po dobu krátkodobého výpadku na
externím zdroji elektrické energie. Předběžně lze pro vybrané spotřebiče předpokládat výkon
NZE do cca 3 000 kVA. Pro případ napojení na jeden externí zdroj a poruchy na přípojce
elektrické energie z tohoto zdroje (s možnou déletrvající opravou) lze doporučit vedle
instalace generátoru položení rezervní přípojky.
Jalový výkon na napěťové úrovni 0,4 kV bude kompenzován v hlavním napájecím rozvaděči.
Celkový instalovaný příkon:
Maximální souběžný příkon:
Průměrný denní provozní příkon:
10 585 kW + rezerva = 11 500 kW
8 701 kW
4 195 kW
Denní prům. spotřeba el. energie v technologii:
Denní prům. spotřeba el. energie ve stavební části (cca 10%):
Celková denní prům. spotřeba el. energie stavby:
100 680 kWh
10 068 kWh
110 748 kWh
Roční prům. spotřeba el. energie:
40 423 MWh
Soupis hlavních zařízení:
1ks
rozvodna vn 22kV
1ks
rozvodna vn 6kV
2ks
suchý transformátor
4ks
suchý transformátor
2ks
hlavní rozvaděč nn
2ks
chráněný kompenzační rozvaděč nn
1ks
stejnosměrný rozváděč nn vč. baterie
1ks
kabelová sada vn
1ks
kabelová sada nn
22/6kV, 8000 kVA
6/0.4kV, 2000 kVA
500 kVA
110 V=
Vliv na ŽP
Za podmínky použití suchých transformátorů nebude PS 1-17 negativně ovlivňovat ŽP.
Zařízení PS 1-17 bude produkovat nevýznamné hlukové emise v rámci SO 1-17 jako zcela
nevýznamného plošného zdroje hluku.
101
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
PS 1-21 ASŘ, SŘTP, MaR
Technické řešení:
Řešení koncepce komplexního systému řízení technologických procesů (SŘTP) a navazující
automatický systém řízení (ASŘ) celého podniku vychází z těchto základních požadavků:
-
optimální vedení technologických procesů
provozní bezpečnost technologických procesů a jednotlivých zařízení
monitoring technologických procesů a jejich vstupů a výstupů s měřením a
bilancováním vybraných vstupů a výstupů
minimalizace nároků na obsluhu a údržby a rizika selhání lidského faktoru
optimalizace provozování technologií stavby ve vztahu k bezpečnosti práce a ochraně
zdraví při práci (BOZP)
zajištění a kontrola dodržování relevantních platných legislativních předpisů a
technických norem při provozování technologií stavby
Navržený systém řízení technologických procesů (SŘTP) bude vycházet z úrovně soudobých
koncepčních poznatků měřicí, řídicí a automatizační techniky v době realizace, a dále z
poznatků a zkušeností s výstavbou a provozem kalového hospodářství velkých čistíren
odpadních vod i z realizovaných technologií aerobní fermentace potenciálních dodavatelů.
Systém bude navržen na bázi moderních produktů, s důrazem na modulárnost, otevřenost a
kompatibilitu použitých zařízení.
Technologický proces kalového hospodářství bude možno monitorovat a řídit pomocí řídicího
a informačního systému (ŘIS) z dozorny areálu v provozní budově, případně z podřízených
operátorských pracovišť jednotlivých technologických celků. Po konkretizaci vazeb na
ÚČOV a stavu lokality areálu Drasty lze tento systém doplnit o dálkový přenos dat pro
dálkové monitorování a řízení technologického procesu z ÚČOV (není součástí Oznámení).
Komplexní SŘTP zahrnuje dílčí systémy měření a regulace (MaR) pro jednotlivá zařízení a
autonomní systémy MaR a SŘTP u vybraných zařízení a dílčích technologií jako součást
příslušných PS, a dále centrální řídící systém (ASŘ) jako nejvyšší úroveň komplexního SŘTP
řešeného v PS 1-21.
Navržený moderní systém řízení technologického procesu bude zajišťovat:
- měření kontrolních a řídících technologických veličin
- vklad snímaných hodnot uvedených veličin do informačního a řídícího softwaru
- ovládání a kontrolu provozu technologických zařízení
- řízení bilančních toků médií a parametrů technologického procesu řídícím programem
softwaru
- vyhodnocení průběhu technologických procesů
- vytváření a registraci kontrolní a informační databáze
- signalizaci mimořádných a havarijních stavů
- případné napojení na řídící systém ÚČOV
SŘTP bude účelně doplněn místními ukazovacími nebo regulačními přístroji.
102
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Měření technologických veličin-obvody MaR
V rámci výstavby budou instalovány měřicí a regulační obvody s měřicími přístroji s
elektrickým výstupem pro provozní měření a signalizaci technologických veličin, a to
přístroje pro měření průtoku, hladiny, tlaku a tlakové diference, teploty, polohy, úniku plynů
do vzduchu a dalších potřebných veličin. Další měřicí přístroje budou součástí komplexních
dodávek autonomních automatizovaných zařízení, dodávaných jako celek v rámci strojní
technologie, nebo jako příslušenství dodávek strojní technologie.
Měřicí přístroje budou umožňovat připojení k řídicímu systému pomocí standardních signálů
nebo pomocí průmyslových sběrnic a budou vyhovovat požadavkům na přesnost měření,
spolehlivost provozu a jednoduchost údržby. Měřicí obvody budou v odůvodněných
případech opatřeny místním zobrazováním měřených technologických veličin pro možnost
místní kontroly nebo řízení technologického procesu.
Systém kontroly a řízení technologického procesu - SŘTP jako součást ASŘ:
PC-1 bude vybaven moderním automatickým systémem řízení technologického procesu
(ASŘ) doplněným o prvky MaR, který bude zajišťovat tyto procesní informace a operace:
- měření kontrolních a řídících technologických veličin,
- vklad snímaných hodnot uvedených veličin do informačního a řídícího softwaru,
- ovládání a kontrolu provozu technologických zařízení,
- řízení bilančních toků médií a parametrů technologického procesu řídícím programem
softwaru,
- napojení na centrální řídící systém areálu
- vyhodnocení průběhu technologických procesů,
- vytváření a registraci kontrolní a informační databáze,
- signalizaci nestandardních a havarijních stavů
ASŘ bude zajišťovat vysokou úroveň automatizace provozu PC-1 s minimalizací manipulace
obsluhy a negativního vlivu lidského faktoru na optimální stav technologických procesů.
Pro řízení technologií PC-1 je navržen decentralizovaný řídící systém, na procesní úrovni
tvořený programovatelnými řídícími PLC automaty s distribuovanými vstupně - výstupními
jednotkami, na úrovni správy informací je tvořen dispečinkem pro zajištění vysokého
komfortu obsluhy a bezpečného a spolehlivého provozu s možností dálkového monitorování
obsluhou i servisním střediskem. Procesy jsou zobrazovány pomocí grafických obrázků
s naměřenými hodnotami a stavovými informacemi technologických zařízení. Pro každé
analogové měření je k dispozici displej k zobrazování on-line trendů. Hlášení poruch zařízení
je zapisováno do evidence poruch a vytištěno na tiskárně pro hlášení poruch.
Základním prvkem ASŘ bude řídící terminál PC s vizualizačním programem, vybavený
klávesnicí a monitorem s grafickým zobrazením provozních stavů procesů a stavu
jednotlivých zařízení, s tištěnými výstupy. Dále bude PC vybaven programem s ovládacím
povelovým systémem pro veškerá zařízení s elektrickým pohonem. Vedle softwarového
řízení technologického procesu a provozu jednotlivých zařízení bude toto alternativně
prováděno rovněž operátorem z řídícího centra.
Struktura procesních obrázků je požadována jako hierarchické znázornění procesu
s rozdělením na jednotlivé obrázky a stupňovité znázornění podrobných informací.
103
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Systém musí umožňovat spravovat min. 4 úrovně uvedené hierarchie:
1. úroveň: celkový pohled na zařízení
2. úroveň: celkové průtokové schéma zařízení
3. úroveň: procesní obrázky jednotlivých částí technologie
4. úroveň: podrobná dialogová pole
Z grafického a informačního hlediska bude systém ASŘ zajišťovat následující funkce:
• Vytváření procesních obrázků
• Dynamizace procesních obrázků
• Znázornění křivek
• Vývojové křivky
• Historické křivky
• Sledování procesu
• Protokolování
• Archivace
• Řídící systém celého PC-1 bude osazen jednotnými prvky.
• Řídící centrum bude umístěno ve velínu v provozní budově.
Dále bude součástí ASŘ ovládání a sledování motorických pohonů nezahrnutých do vazeb
s okruhy ASŘ (patří do systému ASŘ, avšak nejsou uváděné jako okruhy ASŘ).
ASŘ bude rovněž umožňovat programové i operátorské ovládání všech zařízení vč.
regulačních a uzavíracích elektroarmatur. Výpadky elektromotorů jsou ihned hlášeny
prostřednictvím havarijní signalizace do operátorského centra.
Nestandardní či havarijní stavy jsou hlášeny havarijní signalizací.
Do systému ASŘ a MaR přísluší i autonomní systémy regulace a řízení některých zařízení
jako součást jejich dodávky.
Řídicí a informační systém
V rámci výstavby areálu Drasty bude vybudován distribuovaný řídicí a informační systém
(ŘIS) se smíšenou strukturou, vybudovaný nad hlavní optickou komunikační sběrnicí s
kruhovou topologií. ŘIS bude tvořen počítačově orientovanými řídicími systémy, které
umožní:
- monitorování, protokolování, bilancování a archivaci provozu technologického a
energetického zařízení,
- dálkové ovládání pohonů a spínačů,
- automatizované řízení technologických celků podle uživatelského navolení,
- pružnost při provádění případných úprav v konfiguraci a řízení technologického a
energetického zařízení pomocí změn v programovém vybavení.
ŘIS bude sestaven z jednotlivých hlavních a podružných procesních stanic, z operátorských
pracovišť pro operativní sledování a řízení provozu a systémového pracoviště pro údržbu a
rozvoj programového vybavení ŘIS. V dozorně areálu bude instalována dvojice hlavních
serverů provozovaných v režimu horké zálohy (server stand-by) a sestava klientských
terminálů pro jednotlivá technologická dozorová pracoviště. Procesní stanice budou
zajišťovat autonomní řízení připojené technologie.
104
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Jednotlivé procesní stanice ŘIS a operátorská pracoviště budou vzájemně propojeny
komunikačními sběrnicemi. Tyto sběrnice budou mezi objekty vedeny optickými kabely,
které nejsou ovlivňovány elektromagnetickým rušením v trasách v souběhu s kabely
vysokého a nízkého napětí. Optické kabely budou v celé délce uloženy v ochranných
trubkách. Podružné procesní stanice ŘIS budou s hlavními procesními stanicemi ŘIS
propojeny komunikačními sběrnicemi v optickém nebo metalickém provedení podle
charakteru prostředí a předpokládané úrovně elektromagnetického rušení. Přístroje měřicích
obvodů a technologické rozvaděče budou k procesním stanicím ŘIS připojeny více žilovými
metalickými kabely.
Procesní stanice budou umístěny ve skříňových rozvaděčích a budou vybaveny modulárním
mikropočítačovým řídicím systémem (PLC), místním panelem operátora, přístroji
technologického rozhraní, zdroji pomocného napájení a rozjišťovacími obvody. Napájení
procesních stanic bude odolné proti krátkodobým výpadkům elektrické rozvodné sítě
(zálohované napájení) a bude vybaveno ochranami proti přepětí. Napájecí a signálová vedení
měřicích obvodů budou v trasách mimo objekty rovněž vybavena ochranami proti přepětí.
Všechny veličiny z technologického procesu a energetických zařízení budou na operátorských
pracovištích zobrazovány na barevných grafických monitorech ve formě technologických
schémat (obrazovek), obrazovek časových průběhů veličin a obrazovek hlášení, protokolů a
bilancí. Definované soubory dat budou archivovány v krátkodobých a dlouhodobých
archívech pro operativní řízení a vyhodnocení provozu.
Obsluha bude řídit technologické a energetické zařízení prostřednictvím technologických
obrazovek pomocí myši a klávesnice. Na povel obsluhy budou aktuální zobrazení i historické
datové soubory tištěny na barevné nebo černobílé síťové tiskárně, případně budou vybrané
soubory exportovány v datové formě k dalšímu zpracování.
Místní ovládání elektrických pohonů a spínačů bude zajištěno pomocí ovládacích prvků,
umístěných na rozvaděčích nebo na ovládacích skříních technologické a energetické části,
nebo od technologického zařízení z řídících stanic, dodaných společně s hlavními strojními
zařízeními. Informační funkce ŘIS zůstanou i při místním ovládání zachovány.
Po konkretizaci vazeb na ÚČOV lze následně realizovat dálkový přenos dat na ÚČOV pro
kontrolu a vyhodnocování technologického procesu pomocí nadřazeného databázového
systému (není součástí předloženého záměru).
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-21 neovlivňuje negativně ŽP, z hlediska řízení a kontroly technologie a
procesů záměru lze jeho vliv na ŽP považovat za kladný a významný, a to zejména ve vztahu
k potenciálnímu vzniku nestandardních či havarijních stavů s významným negativním
vlivem na ŽP.
Významnou funkcí PS 1-21 z hlediska bezpečnosti a tím i vlivů na ŽP bude i kontrolní a
bezpečnostní monitoring systémů nakládání se zemním plynem na bázi měření úniků
metanu.
105
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
PS 1-26 Doplňkový sklad organického substrátu
Technické řešení:
Strojně technologické vybavení zahrnuje pouze základní vybavení zařízením pro překládání a
předúpravu substrátu pro vytřídění hrubých nečistot.
Nároky na elektrickou energii:
Předpokládaný instalovaný příkon:
do 300 kW
Prostorové nároky:
Zařízení je instalováno v přízemním objektu s plochou střechou o vnějších půdorysných
rozměrů 65 x 20 m s plochou 1 300 m2 a celkovou výškou 6,0 m. Obestavěný prostor činí cca
7 800 m3.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-26 umístěné v objektu SO 1-26 (přízemní hala) budou součástí plošného
zdroje hluku. Zvýšené hlukové emise lze očekávat z mechanických zařízení umístěných
uvnitř objektů, zajišťujících překládání a úpravu materiálů.
V případě potřeby (pokud nebude dle výsledků měření hluku postačovat standardní
konstrukční vybavení haly se vzduchovou neprůzvučností min. 35 dB) budou vybraná
zařízení jako významné bodové zdroje hluku dodatečně odstíněna v hale protihlukovými
kryty nebo lokálními protihlukovými stěnami.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-26 jako celku, samotná zařízení PS 1-26 nebudou mít za
uvedených podmínek jiné negativní vlivy na ŽP.
Za podmínky vodohospodářsky zabezpečené podlahy ve vybraných částech objektu (pod
zařízeními s nakládáním s materiálem) nebude PS 1-26 negativně ovlivňovat horninové
prostředí a podzemní vody.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat ze skladovaných a upravovaných materiálů. Součástí technologie PS 1-26
bude nakládání s materiály s min. zdržením především vstupních materiálů náchylných k
zahnívání a tím potlačení případných hnilobných procesů se vznikem pachových látek.
Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze za uvedených podmínek, vybavení SO 1-26
vzduchotechnikou a při využití dezodorizačních filtrů v rámci SO 1-05 považovat vliv PS 126 na ovzduší za nevýznamný.
PS 1-28 Reaktor ANAMMOX
Technické řešení:
Jedná se o reaktor pro biologické snižování obsahu N-NH4 ve fugátu, vraceném na ÚČOV.
Reaktor je provzdušňován, vstupující fugát je upravován mikrofiltrací za účelem snížení
obsahu NL pod 50 mg/l a alkalizací louhem sodným pro úpravu pH na hodnoty 7-8 v
reaktoru.
106
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Parametry:
- kapacita 250 m3/h (zahrnuje rezervu pro případné nerovnoměrnosti provozu PC-1 a
dosahování vyšší sušiny odvodněného kalu a tím i vyšší produkce
fugátu)
- účinnost odstranění N-NH4 :
95 %
- obsah N-NH4 na vstupu:
500 mg/l
- obsah N-NH4 na výstupu:
25 mg/l
- obsah Nanorg. na výstupu:
95 mg/l
- produkce biomasy:
100 kg/d sušiny, 3,33 m3/d kalu 3% sušiny
- procesní teplota:
30-35°C
- pH:
7-8
- max. spotřeba vzduchu:
4 800 m3/h
- vsádka kalu pro zahájení provozu: 100 m3
Specifikace zařízení:
1 ks
- Anammox reaktor s vestavbami, objem 1 460 m3
rozměry: průměr 15,4 m, výška 8 m
- příslušenství:
žebříky, lávky
detekce pěny
měření O2, teploty, N-NH4, N-NO2, vodivosti, průtoku
vybavení zařízením elektro-silnoproudu a SŘTP (PC a PLC SIMATIC
SIEMES)
Nároky na elektrickou energii:
Vlastní reaktor nevykazuje spotřebu el. energie.
Prostorové nároky:
Technologické zařízení bude instalováno na betonovém základu s půdorysnými rozměry
základu 17 x 17 m a tloušťkou cca 1 m. Celkový objem základu činí 289 m3.
Nadzemní venkovní umístění dle stavební dispozice.
Reaktor může být alternativně i ve stavebním provedení.
Vliv na ŽP
V případě realizace procesu ANAMMOX nebude mít PS 1-28 za podmínky dokonalé
vodotěsnosti reaktoru s vyloučením úniku aktivační směsi negativní vliv na ŽP. Vzdušina
odváděná z oxického prostředí reaktoru bude zahrnovat vzduch z provzdušňování mírně
obohacený dusíkem jako plynným produktem procesu ANAMMOX.
PS 1-29 Čerpací jímka fugátu
Technické řešení:
Fugát bude odtékat buď přímo z odstředivek nebo biologicky upravený z reaktoru
ANAMMOX do nové čerpací jímky. Z jímky bude fugát čerpán ponornými čerpadly do
objektu SO 1-30 Těžní šachta (vyústění kolektoru vedeného z ÚČOV na lokalitu Drasty). Do
jímky budou svedeny rovněž ostatní odpadní vody z areálu Drasty (splašková kanalizace se
splašky ze sociálních zařízení, technologická kanalizace z ostatních objektů – jde především o
107
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
úkapy, oplachy apod., pokud nebudou svedeny do SO 1-03 Akumulační nádrž surového kalu).
Tyto vody budou tvořit nevýznamný podíl z vod odváděných z areálu Drasty na ÚČOV
(odhad cca do 10 m3/h).
Tyto doplňkové vody tvoří z hlediska množství a znečištění nevýznamný cca 5 % podíl
celkových odpadních vod odváděných na ÚČOV.
Parametry čerpací jímky fugátu:
Zastavěná plocha:
Maximální výška hladiny fugátu:
Celkový užitečný objem:
Celková průměrná doba zadržení:
7 x 5 = 35 m2
cca 4,2 m
2 x 72 = 144 m3
cca 48 minut
Specifikace zařízení:
míchadlo (10 kW)
čerpadla kapacita á 300 m3/h (20 kW)
vybavení měničem otáček
1 ks
1+1 ks
Nároky na spotřebu elektrické energie:
Celkový instalovaný příkon
50 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-29 umístěná v čerpací jímce fugátu budou součástí plošného zdroje hluku
tvořeného SO 1-29.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-29 jako celku, samotná zařízení PS 1-29 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
PS 1-30 Těžní šachta
Technické řešení:
Tento PS zahrnuje technologické vybavení objektu SO 1-30 Těžní šachta jako ukončení
výstupního kolektoru vedeného z ÚČOV na lokalitu Drasty.
Vybavení zahrnuje především zařízení pro manipulaci s vozíky přivážejícími shrabky a pro
přesun shrabků na dopravní prostředky, které je budou navážet do SO 1-06 ze kterého budou
vstupovat do procesu aerobní fermentace.
Surový kal bude veden z ÚČOV potrubím přes objekt SO 1-30 do objektu SO 1-03
Akumulační nádrž surového kalu. Celkové odpadní vody z areálu budou vedeny přes objekt
SO 1-30 do kolektoru a dále na ÚČOV Praha. Přes SO 1-30 budou dále do kolektoru vedena
potrubí surové či upravené vltavské vody do úpravny a rozvodu technologické vody a potrubí
srážkových vod čerpaných z dešťové zdrže (SO 1-31), pokud takto konkrétně bude jejich
řešení v další technické přípravě navrženo.
108
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Parametry:
- kapacita příjmu a překládky shrabků
35 t/d
Specifikace zařízení:
- jeřáb o nosnosti min. 5 t
- zařízení pro posun vozíků
- zařízení pro vyklápění vozíků
Nároky na spotřebu elektrické energie:
Celkový instalovaný příkon
20 kW
Prostorové nároky:
Jedná se o jednopodlažní objekt o rozměrech 60 x 40 m a výšce 10 m a s obestavěným
prostorem 24 000 m3.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-30 budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného SO 1-30.
Za podmínky vodohospodářského zabezpečení podlah a odkanalizování objektu SO 1-30 do
příslušné části areálové kanalizace nebude PS 1-30 negativně ovlivňovat ŽP.
Z hlediska ochrany ovzduší je potenciálním vlivem únik emisí pachových látek, které se
mohou uvolňovat z dopravovaného surového kalu a případných shrabků (pokud nebudou v
čerstvém stavu) z netěsností příslušných rozvodů a zařízení (jedná se ale spíše o havarijní
stavy než standardní provoz). Vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby lze při standardním
provozu považovat vliv pachových látek z PS 1-30 za zanedbatelný.
PS 1-31 Dešťová zdrž
Technické řešení:
Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech budou svedeny systémem dešťové kanalizace do
multifunkční dešťové zdrže. Ze zdrže budou srážkové vody využívány k zasakování na
lokalitě a v okolí, dále jako užitková voda pro některé potřeby na lokalitě a jako požární voda.
Přebytek bude čerpán ponornými čerpadly do objektu SO 1-30 Těžní šachta (vyústění
kolektoru vedeného z ÚČOV na lokalitu Drasty) a samostatným potrubím v rámci kolektoru
veden na ÚČOV a vypouštěn do Vltavy. Alternativou je vedení samostatné odtokové
kanalizace srážkových vod do Vltavy v oblasti lomu Klecany či odbočkou z trasy kolektoru.
Využití stávající regionální kanalizace DN 324 vedené přes lokalitu do Vltavy bude záviset na
jejím stavu a provozuschopnosti v aktuální době výstavby záměru a dále na jejím vytížení
jinými zdroji srážkových vod (kapacita čerpání srážkových vod by prakticky vyčerpala
kapacitu této kanalizace).
Parametry:
jímka zdrže
celkový užitečný objem
z toho akumulační objem
1 sada
6 400 m3
1 400 m3
109
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Specifikace zařízení:
čerpadla kapacita á 100 m3/h (10 kW)
vybavení měničem otáček
oplachové zařízení pro čištění zdrže
3 ks (3 koridory zdrže á 1 ks)
3 ks
Nároky na elektrickou energii:
Celkový instalovaný příkon
30 kW
Prostorové nároky:
Dle stavební dispozice.
Vliv na ŽP
Zařízení PS 1-31 umístěná v dešťové zdrži budou součástí plošného zdroje hluku tvořeného
SO 1-31.
Ostatní vlivy jsou vlivem SO 1-31 jako celku, samotná zařízení PS 1-31 nebudou mít
negativní vlivy na ŽP.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace stavby: leden 2013
Dokončení stavby:
prosinec 2015
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj Středočeský
Město Klecany jako obec s rozšířenou působností
Městská část Drasty jako součást města Klecany
Obec Větrušice
Hlavní město Praha
Přímé ovlivnění jiných územně samosprávných celků se nepředpokládá.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Uvedený výčet navazuje na následující postup a podmínky realizace záměru včetně technické
a legislativní přípravy:
- zpracování Oznámení a provedení Zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. s
variantním řešením záměru
- konečný výběr varianty optimální technologie úpravy a využití kalu a potvrzení
lokality Drasty jako konečného řešení pro umístění záměru
- zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí (proces EIA)
- zpracování dokumentace pro územní řízení
- územní řízení a vydání územního rozhodnutí
- zpracování dokumentace pro proces IPPC
110
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
-
proces IPPC a vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. v platném
znění
- zpracování dokumentace pro proces zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006
Sb. v platném znění (pro zpracování této dokumentace bude zřejmě nutno stanovit
požadavek zpracování subdodávky konkrétních dodavatelů speciálních technologií,
které nejsou běžně na trhu, tj. technologie aerobní fermentace, technologie
plazmového zplyňování a technologie odstranění N-NH4 z kalové vody ANAMMOX
jako součásti dodávky kompletní stavby)
- výběr zhotovitele stavby (předpokládá se výběr generálního zhotovitele kompletní
stavby)
- zpracování dokumentace pro stavební povolení
- zpracování dokumentace pro provedení stavby
- realizace stavby
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- vydání kolaudačního souhlasu se stavbou
- zkušební provoz stavby
- uvedení stavby do trvalého provozu
Poznámka: zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA) a dokumentace
pro územní řízení by mělo být souběžné, aby byly zajištěny dostatečné technické
podklady pro proces EIA.
Důležitým aspektem uvedené posloupnosti je vzhledem k charakteru stavby zpracování
dokumentace EIA (stavba podléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění) a žádosti o integrované povolení (stavba podléhá
procesu IPPC podle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění) s jednoznačnou specifikací
technických a technologických parametrů, ale bez uvádění konkrétních zařízení a dodavatelů
vzhledem k jejich možné variabilitě v rámci veřejné soutěže na zhotovitele stavby (zřejmě ale
vyjma uvedených specializovaných technologií, kdy bude nutno zajistit od vybraných
dodavatelů příslušné know-how a technické podklady). Pokud by došlo v rámci nabídek pro
veřejnou soutěž či v další projektové přípravě ke změnám v základních technických a
technologických parametrech proti integrovanému povolení, muselo by být po výběru
konkrétního zhotovitele stavby požádáno o změnu integrovaného povolení.
Dalším důležitým aspektem je vhodné zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž
ve vztahu k případným speciálním technologiím, které jsou podmínkou pro požadovanou
funkci předmětné stavby, a nelze je dodavatelsky zajistit standardními postupy.
V tomto případě lze stanovit v zadávacích podmínkách pro generální dodavatele stavby resp.
uchazeče podmínečné použití vybraných technologií a jejich dodavatelů. Za těchto podmínek
opět platí pro realizaci stavby dodržení všech technických a technologických parametrů
vybraných technologií, které budou uvedeny v integrovaném povolení, a dodržení podmínek
stanoviska příslušného úřadu jako výstupního dokumentu procesu EIA.
111
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a správních
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Kompetence MěÚ Klecany jako obce s rozšířenou působností
Stavební úřad
• územní rozhodnutí
• stavební povolení
• kolaudační souhlas
Kompetence KÚ Středočeského kraje:
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení vodního hospodářství
• vodoprávní rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod resp. dešťových vod
do oddílné odtokové kanalizace vedené na ÚČOV resp. do Vltavy
Oddělení IPPC
• proces IPPC - integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
OBĚ VARIANTY
Zájmovým územím této lokality je stávající areál již neprovozovaného KH ÚČOV ve
vlastnictví hl. m. Prahy, provozovaný PVK, a.s.
Umístění záměru v k.ú. Drasty je znázorněno na situacích v přílohách č. 1, 2, 3 a 5.
Předpokládaná plocha areálu kompletně využitelná pro realizaci obou variant záměru je cca
172 000 m2, tj. cca 17,2 ha. Jedná se o plochu využitelnou pro komplexní výstavbu vč.
dalšího rozvoje, celková plocha dle údajů z katastru činí 275 512 m2 a zahrnuje i části s
kterými se pro výstavbu zatím nepočítá (RD a jejich okolí, tvarově a z hlediska terénu obtížně
využitelné části, severovýchodní část s lokálním biokoridorem apod.)
Záměr bude realizován na pozemku, který je ve vlastnictví hl.m. Prahy.
Dle z údajů webových stránek města Klecany (návrh Koordinační situace ÚP-příloha č. 5) je
pozemek veden jako Technická infrastruktura-odpadní vody.
Dle sdělení stavebního úřadu města Klecany (příloha č.4) nemá město schválený územní plán
a záměr proto nelze posoudit z hlediska ÚPD
Pozemek areálu KH Drasty není v současnosti zemědělsky obděláván a vzhledem ke svému
původnímu využívání by neměl být součástí ZPF. Pozemek není přirozeně zalesněn, není
součástí LPF.
Údaje z katastru nemovitostí:
Parcelní číslo:
54/2
Vlastník:
hl.m. Praha
Kultura:
ostatní plocha
112
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
BPEJ:
Plocha:
Číslo LV:
není evidováno
275 512 m2
39
Stručná charakteristika lokality
(blíže viz kap. C.II.)
Z hlediska terénu lze lokalitu charakterizovat jako rovinnou s příznivými podmínkami pro
další výstavbu.
Geologický charakter lokality: MEZOZOIKUM – svrchní křída, bělohorské souvrství (turon),
vápnité jílovce až slínovce.
Hladina podzemní vody na lokalitě byla zjištěna v úrovni cca 10,0 – 10,5 m pod terénem.
Statigrafie: 0,00-7,00......kvarter
7,00-36,0......křída
36,00-53,5....algonium
Povrch lokality se nachází v nadmořské výšce cca 275-277 m a ve výšce cca 90-100 m nad
úrovní hladiny Vltavy.
Seizmicita
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7
stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1.
Půda
V současném stavu není lokalita součástí ZPF (předpokládá se, že v rámci výstavby KH bylo
provedeno vynětí ze ZPF). BPEJ lokality není v katastru evidováno. Na území lokality není
vytvořeno žádné přirozené prostředí, jedná se o lokalitu přeměněnou, uměle upravenou a
přírodě vzdálenou. Pozemek leží prakticky v rovině a vegetace se zde uchycuje nesnadno a
spíše ojediněle, pokud nebyla uměle vysazována.
Geochemické poměry
Nebyly v rámci zpracování Oznámení blíže hodnoceny vzhledem k dřívějšímu a současnému
využívaní lokality. Tyto poměry budou podstatné pro zakládání stavebních objektů v rámci
výstavby záměru.
Z hlediska kontaminace horninového prostředí nejsou v místě realizace stavby evidovány
staré ekologické zátěže. Plocha určená k zastavění v posuzované lokalitě byla ale využívána
jako kalová pole a lze tedy spíše očekávat vlivem průsaků určitou kontaminaci zemin pod
kalovými poli ve vztahu k látkám obsaženým v ukládaném kalu (potenciálně zejména ropné
látky, těžké kovy, dusíkaté látky, látky s obsahem fosforu, obecné organické znečištění). Tato
kontaminace by měla být na základě průzkumu v rámci výstavby odstraněna odtěžením zemin
v dostatečném rozsahu a hloubce (vzhledem k hloubce hladiny podzemní vody cca 10 m pod
terénem a propustnosti podloží lze předpokládat nezasažení podzemních vod látkami z
kalových polí).
Z hlediska vsakovací kapacity a retence srážkových vod lze stávající lokalitu hodnotit jako
středně zádržnou se vsakem většiny srážek v prostoru lokality (předpokládá se propustnost
plochy starých kalových polí) a jejího okolí.
113
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
B.II.2. Voda
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
Tabulka č. B.3: Spotřeba pitné a užitkové vody
m3/d
Pitná voda
pro zaměstnance
Ø 2,74
technologická spotřeba pro
470
přípravu roztoku POF
(roční průměr)
716
(kapacitní spotřeba)
Celkem potřeba pitné vody
průměr 427,74
kapacitní 718,74
Užitková voda
Potřeba technologické užitkové vody
600
m3/d
219 000 m3/rok
m3/rok
1 000
171 550
172 550
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
Tabulka č. B.4: Spotřeba pitné a užitkové vody
m3/d
Pitná voda
pro zaměstnance
Ø 4,0
technologická spotřeba pro
819,6
přípravu roztoku POF
(roční průměr)
1 248
(kapacitní spotřeba)
Celkem potřeba pitné vody
průměr 823,6
kapacitní 1 252
Užitková voda
Potřeba technologické užitkové vody
240
m3/d
87 600 m3/rok
m3/rok
1 460
299 162
300 622
OBĚ VARIANTY
Zajištění jak pitné tak užitkové vody nebude jednoduché. Stávající přípojka pitné vody
nebude kapacitně postačovat nárokům obou variant za předpokladu využívání pitné vody pro
přípravu roztoku POF. U stávajícího zdroje podzemní vody lze po jeho případné rekonstrukci
počítat s vydatností v řádu max. několika jednotek l/s. Za podmínky výstavby kolektoru se ze
všech hledisek (ekonomické, nová přípojka, šetření zdrojů pitné vody apod.) zjevně jeví
výhodnost zásobování areálu Drasty surovou vodou z Vltavy a její úprava na Drastech
případně na ÚČOV (zřejmě by postačovala filtrace, případně koagulační filtrace) především
pro potřeby přípravy roztoku POF (konečné rozhodnutí záleží na dodavatelích možných
druhů POF). Pitná voda by v tomto případě byla využita pouze pro sociální účely a jako
114
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
přídavná pro kotelnu, a pak by mohl i postačovat stávající zdroj (přípojka). Další výhodnou
možností pro technologické účely bude využívání dešťové vody z velkokapacitní dešťové
zdrže.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
SUROVINY PRO PROVOZ ZÁMĚRU
OBĚ VARIANTY
Základní surovinou obou variant z technologického hlediska je surový kal čerpaný z ÚČOV.
Surový směsný kal je směs primárního, přebytečného aktivovaného kalu a chemického kalu z
chemického srážení fosforu, předsrážení a simultánního srážení. Primární kal se na ÚČOV
společně s chemickým kalem gravitačně zahušťuje a přebytečný aktivovaný kal je na ÚČOV
odděleně zahušťován v zahušťovacích odstředivkách s lyzátovacím efektem.
Surový kal je nestabilizovaný, podléhající samovolnému rozkladu při současném vzniku
zápachu a rozpuštěného znečištění. Je rovněž silně mikrobiologicky oživen s reálným
nebezpečím přítomnosti patogenních mikroorganizmů. Stabilizace surového kalu je navržena
ve var. 1 anaerobním vyhníváním při termofilní teplotě cca 53-55°C s produkcí bioplynu (tato
teplota ale nezajišťuje spolehlivě mikrobiální sterilizaci) nebo ve var. 2 aerobní fermentací s
teplotou v koncové sušící části až 80°C, což je teplota převyšující obvyklé teploty pasterizace
v rozmezí 60-75°C.
Množstevní bilance surového směsného kalu
Produkované množství kalů v průběhu roku kolísá. Pro možnost návrhu kalového
hospodářství o odpovídající kapacitě byla stanovena produkce kalů, která toto kolísání
zohledňuje.
Tabulka č.B.5: Denní produkce surového kalu vztažená na základní časová období
Produkce surového kalu
Den
Týden
Měsíc
Rok
(max. kg/d)
(max. kg/d)
(max. kg/d)
(Ø kg/d)
Sušina kalu (kg/d)
263 055
247 915
223 862
163 924
Koncentrace kalu (kg/m3)
60,0
60,0
60,0
60,0
Hmotnost kalu
4 384
4 132
3 731
2 732
(t/d, cca m3/d)
Organický podíl (Ø%)
67
67
67
67
Organický podíl –
176 247
166 103
149 988
109 829
sušina (kg/d)
Anorganický podíl (Ø%)
33
33
33
33
Anorganický podíl –
86 808
81 812
73 874
54 095
sušina (kg/d)
Základní hodnoty produkce kalů byly dále rozpočítány, tak aby byla stanovena průměrná a
maximální hodinová produkce kalů. Údaje hodinové produkce kalů vycházejí z hodnot
průměrné a maximální denní produkce kalů.
115
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Tabulka č.B.6: Základní souhrnné vstupní bilance surového kalu do kalového
hospodářství
Produkce surového kalu
Hodinová bilance
Denní bilance
Roční
bilance
Ø
max
Ø
max.
Sušina kalu (t)
6,830
10,960
163,924
263,055
59 832,3
Koncentrace kalu (kg/m3)
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
3
Hmotnost kalu (t, cca m ) 113,833
182,667
2 732
4 384
997 180,0
Organický podíl (Ø%)
67
67
67
67
67
Organický podíl-sušina (t)
4,576
7,343
109,829
176,247
40 087,6
Anorganický podíl (Ø%)
33
33
33
33
33
Anorganický podíl-sušina
2,254
3,617
54,095
86,808
19 744,7
(t)
Poznámka:
Maximální hodinová bilance je vypočtena z maximální denní bilance jako 24
hodinový podíl. Kapacita čerpání surového kalu do nového kalového
hospodářství je zvolena ve výši 250 m3/h 6 % kalu.
Roční bilance je součinem průměrné denní bilance z tabulky č. B.5 a ročního
fondu provozní doby 365 dní.
Průměrná hodinová bilance je 1/24 z průměrné denní bilance z tabulky č. B.5
Uvedené hodnoty jsou převzaty z projektové přípravy rekonstrukce ÚČOV.
Aktuální Ø sušina směsného kalu za rok 2008 činila 5,1%, v rámci
konzervativního přístupu je nadále počítáno s vyšší hodnotou 6% ze Studie
proveditelnosti.
Kvalitativní parametry
Surový kal je kontaminován těžkými kovy. Obsah těžkých kovů v surovém kalu značně
kolísá, jak vyplývá z následující tabulky. Koncentrace těžkých kovů ve výstupních
produktech obou variant může být limitujícím faktorem při následném nakládání s nimi.
Tabulka č.B.7: Obsah vybraných těžkých kovů v surovém směsném kalu
Ukazatel
Obsah v sušině kalu
Koncentrace v kalu
Ø mg/kg
max. mg/kg
Ø g/m3
max. g/m3
Crcelk
143
1 100
8,580
66,0
Pb
49
84
2,940
5,040
Cu
203
300
12,180
18,0
Zn
1 819
5 000
109,143
300,0
Cd
1,7
3,7
0,102
0,222
Ni
43
150
2,58
8,998
Co
6,8
16,0
0,408
0,960
Hg
1,7
8,8
0,102
0,528
As
4,8
10,0
0,228
0,600
Poznámka:
Uvedené koncentrační údaje v mg/kg sušiny jsou převzaty z rozborů surového
směsného kalu. Koncentrace v g/m3 jsou dopočteny, průměrná koncentrace je
podílem roční hmotnostní bilance TK z tabulky č. B.8 a ročního množství kalu
116
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
z tabulky č. B.6, maximální koncentrace je podílem maximální denní
hmotnostní bilance TK z tabulky č.B.8 a maximálního denního množství kalu
z tabulky č.B.6 Uvedené koncentrace reprezentují podíl nerozpustné formy
TK, nezahrnují zbytkové obsahy TK v rozpustné formě v kalové vodě.
Aktuální Ø hodnoty vybraných ukazatelů za r. 2008 činily:
- ztráta žíháním při 550 °C v %
70
- AS-arsen
4,9 mg/kg sušiny
- Cd-kadmium
1,7 mg/kg sušiny
- Cr-chrom (celkový)
55 mg/kg sušiny
- Cu-měď
188 mg/kg sušiny
- Hg-rtuť
1,4 mg/kg sušiny
- Ni-nikl
32 mg/kg sušiny
- Pb-olovo
55 mg/kg sušiny
- Zn-zinek
567 mg/kg sušiny
Ve vztahu k výše uvedeným hodnotám ze SP došlo k mírnému poklesu obsahu Cu a Ni a k
významnému poklesu obsahu Crcelk. a Zn. U Pb došlo k mírnému nárůstu jeho obsahu. U
ostatních ukazatelů jsou hodnoty cca srovnatelné. V rámci konzervativního přístupu a ve
vztahu k proměnlivosti uvedených hodnot s vývojem odkanalizování odpadních vod z Prahy
je nadále počítáno s hodnotami ze Studie proveditelnosti. Tyto hodnoty v konečném důsledku
ovlivní podmínky odstranění a především využití výstupních produktů z obou variant a tato
záležitost bude aktuálně hodnocena v rámci zkušebního provozu záměru na základě reálně
dosahovaných výsledků monitoringu provozu záměru.
Průměrné a maximální bilanční hodnoty obsahu těžkých kovů v surovém kalu byly dále
upřesněny až na hodinové hodnoty bilance těžkých kovů v surovém kalu.
Tabulka č.B.8: Hmotnostní bilance vybraných těžkých kovů v surovém směsném kalu
Ukazatel
Hodinová bilance
Denní bilance
Roční bilance
Ø
max.
Ø
max.
Crcelk. (kg)
0,977
12,056
23,441
289,360
8 556,0
Pb (kg)
0,335
0,921
8,032
22,096
2 931,8
Cu(kg)
1,388
3,289
33,275
78,914
12 146,0
Zn (kg)
12,437
54,817
298,164
1 315,233
108 835,3
Cd (kg)
0,012
0,041
0,279
0,973
80,5
Ni (kg)
0,304
1,662
7,057
39,446
2 036,2
Co (kg)
0,048
0,177
1,116
4,208
322,0
Hg (kg)
0,012
0,097
0,279
2,314
80,5
As (kg)
0,034
0,110
0,788
2,630
227,3
Poznámka: Průměrné hmotnostní bilance jsou součinem průměrné koncentrace TK v sušině
kalu z tabulky č.B.7 a průměrné hodinové, denní a roční hmotnosti sušiny
surového kalu z tabulky č.B.6.
Maximální hmotnostní bilance jsou součinem maximální koncentrace TK v
sušině kalu z tabulky č.B.7 a maximální hodinové a denní hmotnosti sušiny
surového kalu z tabulky č.B.6.
117
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Souhrnné kvalitativní parametry surového kalu v úplném zjištěném rozsahu jsou uvedeny
v příloze č.7a.
Z hlediska konečné identifikace a zařazení uvedených vstupujících materiálů včetně surového
kalu bude nutno ve vztahu k jejich použití a k charakteru předmětného procesu a cílového
produktu předložit příslušnému úřadu žádost o rozhodnutí o zařazení vstupujících materiálů
buď jako odpady nebo jako suroviny. Vzhledem ke zpracování surového nestabilizovaného
kalu zařazeného jako odpad kategorie N měla by být technologie KH u obou variant zařazena
jako zařízení pro úpravu odpadů s jejich následným odstraněním nebo využitím mimo
předmětný záměr.
Řešení uvedené problematiky není součástí předloženého záměru, bude součástí následných
technických projektů, dokumentace a procesu EIA a procesu IPPC. Toto řešení je správnělegislativního charakteru a neovlivňuje technické řešení KH, jeho prostorové nároky a vliv
jeho provozu na životní prostředí okolí lokality jako základní výstupy Oznámení.
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
Další významnou surovinou vedle surového kalu jsou u var. 2 organické materiály dodávající
do technologie aerobní fermentace potřebný organický substrát upravující zároveň vstupní
sušinu směsné biomasy pro fermentaci.
VSTUP SHRABKŮ Z ÚČOV
Jedná se o shrabky z čištění komunálních vod velkoměsta, tomu bude odpovídat i jejich
charakter. Shrabky budou naváženy kolektorem z ÚČOV na lokalitu Drasty v odvodněném
stavu cca 25-30% sušiny.
Množství shrabků: cca 35 t/den
cca 12 775 t/rok
Využití shrabků v technologii aerobní fermentace je podmíněno dostupností vhodného
zařízení pro jejich třídění s odstraněním materiálově nežádoucích složek.
VSTUP ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ RESP. ODPADŮ (SUBSTRÁTU)
Jedná se o materiály a odpady převážně organického charakteru s vhodným složením a
charakteristikou, využitelné jako doplňkový organický substrát se zdrojem uhlíku (případně i
nutrientů) a pro úpravu optimální konzistence biomasy v procesu aerobní fermentace ve
vztahu k dosahované sušině zahuštěného směsného kalu. Předpokládá se účelová kombinace
vybraných druhů odpadů ve vztahu k jejich přínosu pro proces aerobní fermentace a ke
komerčním podmínkám jejich dostupnosti.
118
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Přehled hlavních možných využitelných tuhých organických odpadů:
- odpady ze zpracování dřeva a dřevného charakteru (třísky, piliny, kůra, větve,
smetky, listí atd.)
- odpady papírenského charakteru (sběrový papír, novinový papír, kartony, lepenky,
odpady ze zpracovatelské činnosti, vláknité kaly z čištění papírenských odpadních
vod)
- zbytky ze zpracování potravinářských komodit (zbytky zrní, seno, zelená píce, siláž,
sláma, rýžové slupky apod.)
- odpady z obchodních činností (zbytky zeleniny, ovoce, ostatního zboží apod.)
- případné další organické odpady např. z potravinářského průmyslu
Komplexní přehled využitelných odpadů je uveden v příloze č. 7b.
Červeně jsou vyznačeny odpady a materiály potenciálně využitelné v podmínkách ČR.
Z hlediska konečné identifikace a zařazení uvedených vstupujících materiálů bude nutno ve
vztahu k jejich vzniku, použití a k charakteru předmětného procesu a cílového produktu
předložit příslušnému úřadu žádost o rozhodnutí o zařazení vstupujících materiálů buď jako
odpady nebo jako suroviny. Vzhledem k předpokladu zpracování rovněž materiálů
zařazených jako odpad kategorie N měla by být technologie KH zařazena jako zařízení pro
úpravu odpadů s jejich následným odstraněním nebo využitím mimo předmětný záměr.
Řešení uvedené problematiky není součástí předloženého záměru, bude součástí následných
technických projektů, dokumentace a procesu EIA a procesu IPPC. Toto řešení je správnělegislativního charakteru a neovlivňuje technické řešení KH, jeho prostorové nároky a vliv
jeho provozu na životní prostředí okolí lokality jako základní výstupy Oznámení.
Množstevní bilance organických odpadů
Tabulka č.B.9: Základní souhrnné vstupní bilance organických odpadů do kalového
hospodářství
Potřeba souhrnných
Hodinová bilance
Denní bilance
Roční
odpadů
bilance
Ø
max.
Ø
max.
Hmotnost odpadů (t)
13,66
21,92
327,85
526,1
119 665,3
Poznámka:
Uvedené bilance vychází z předaných bilancí produkce surového kalu dle tab.
č.B.6.
Maximální hodinová bilance je vypočtena z maximální denní bilance jako 24
hodinový podíl. Kapacita zpracování odpadů je zvolena dle nabídky
technologie aerobní fermentace ve výši 500 t/d a odpovídá kapacitě
zpracovávaného kalu 250 t/d 100% sušiny.
Roční bilance je součinem průměrné denní bilance a ročního fondu provozní
doby 365 dní.
Průměrná hodinová bilance je 1/24 z průměrné denní bilance.
Rozdíl mezi max. denní bilancí a kapacitou zpracování je vyrovnán
mezioperační, případně doplňkovou skladovou kapacitou.
Předpokládá se souběžné zpracovávání až 5ti druhů odpadů s jejich účelným
mísením.
119
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Shrabky zpracovávané v technologii fermentace mohou nahradit část (i když
nepodstatnou) dovážených organických materiálů.
Kvalitativní parametry
Z hlediska kvalitativních parametrů budou tyto konkrétně stanoveny a ve vybraných
ukazatelích limitovány v provozním řádu na základě zkušebního provozu. Základním
ukazatelem bude obsah biologicky rozložitelného organického uhlíku a dále obsahy nutrientů
(odpady s obsahem sloučenin P a N, stopové prvky). Dalšími důležitými parametry odpadů
z hlediska optimální sušiny aerobní fermentací zpracovávané směsné biomasy bude např.
výhřevnost, vlhkost, zrnitost, rozměry částic odpadů, homogenní charakter, nezpracovatelné
nečistoty a podobné vlastnosti. Limitované hodnoty kvality do procesu vstupujících odpadů
budou stanoveny pro ukazatele limitované pro projektované využití cílového produktu
příslušnou legislativou, a to ve vztahu ke změnám těchto limitovaných látek v průběhu
procesu aerobní fermentace. Jedná se např. o těžké kovy, TOC, DOC, resistentní organické
látky na bázi PAU, PCB, AOX, EOX apod., ropné látky (BTEX, uhlovodíky C10-C40), fenoly,
tuky jako extrahovatelné látky apod. Kvalitativní limity předepsané pro možné způsoby
využití cílového produktu fermentace jsou uvedeny v kap. B.III.3.
Vzhledem k možnému využívání více druhů odpadů nebo jejich účelné kombinaci
v předmětném procesu bude nutno zabezpečit jejich vhodnou dopravní manipulaci,
mechanickou úpravu a mísení pro vytvoření optimální směsné biomasy se zahuštěným
surovým kalem mající vlastnosti vhodné pro proces aerobní fermentace ve
fermentačních zařízeních. Úprava organických odpadů bude zahrnovat v rámci dodávky
technologie aerobní fermentace drcení v drtičích a mísení v mixerech. V případě, že dostupné
odpady budou znečištěny hrubými nedrtitelnými nebo pro proces fermentace nevhodnými
nečistotami a materiály, budou na základě zkušeností ze zkušebního provozu v rámci objektu
a prostoru doplňkového skladování instalována příslušná třídící zařízení.
Z hlediska výhřevnosti lze dle zkušeností potenciálních dodavatelů aerobní fermentace počítat
s hodnotou výhřevnosti doplňkových organických materiálů 14-22 MJ/kg podle druhu
materiálu.
CHEMIKÁLIE, PROCESNÍ A POMOCNÉ LÁTKY, ENERGIE
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
CHEMIKÁLIE A PROCESNÍ LÁTKY
Vyhnilý kal bude před odvodněném na odstředivkách upraven přídavkem organického
flokulantu.
120
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Tabulka č. B.10: Spotřeba chemikálií a procesních látek
Denní spotřeba organického flokulantu (roční
průměr)
1 100
kg/d
Roční spotřeba organického flokulantu 100%
401,5
t/rok
Max. roční spotřeba NaOH 50%-pro proces
ANAMMOX
1 095
t/rok
Max. roční spotřeba nutrietů - produkt VITHANE
(pokud budou potřeba)-pro proces ANAMMOX
212
m3/rok
Bližší informace o uvedených chemikáliích a látkách jsou uvedeny v bezpečnostních
listech na CD nosiči v příloze č. 13.
POMOCNÉ MATERIÁLY
Zhruba 1x za 3 roky bude třeba měnit náplň do dezodorizačních biofiltrů. Celková navržená
plocha biofiltrů je zhruba 300 m2, s obsahem náplně cca 450 m3.
Maximální množství náplně biofiltru k výměně: 150 m3/rok (cca 100 t)
ENERGIE
Zemní plyn
Zemní plyn se používá v kotelně k výrobě tepla pro vytápění objektů, dále pak k ohřevu
vyhnívacích nádrží v období, kdy nestačí výroba tepla ze spalování bioplynu.
Tabulka č. B.11: Spotřeba zemního plynu
Spotřeba zemního plynu
max. 910
max. 21 840
1 900 000
m3/h
m3/d
m3/rok
Celková spotřeba zemního plynu bude závislá na venkovní teplotě, produkci bioplynu a
na období maximální produkce surového kalu.
Zásobování zemním plynem externím VTL či NTL plynovodem není součástí předloženého
záměru.
Kapacita přípojky ZP bude předběžně ve výši 2 000 m3/h.
Vzhledem k důležitosti nepřetržitého provozu KH je jako možné řešení náhradního
zdroje zemního plynu vybudování dvou nezávislých přípojek ze dvou nezávislých
zdrojů.
121
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Elektrická energie
Tabulka č. B.12: Spotřeba elektrické energie
Celkový výpočtový instalovaný výkon
3 385
kW
Celkový instalovaný výkon vč. rezervy
4 000
kW
Maximální současný příkon
2 855
kW
Spotřeba energie vč. stavební části (cca
10% podíl)
20,9
GWh/rok
Výroba energie (dodávka do sítě)
cca 55
GWh/rok
Kapacita kabelové přípojky je předběžně navržena ve výši 4 MVA.
Vzhledem k důležitosti nepřetržitého provozu KH je jako možné řešení náhradního
zdroje elektrické energie vybudování dvou nezávislých přípojek ze dvou nezávislých
zdrojů.
Pohonné hmoty
V rámci provozu záměru budou používány pohonné hmoty (především nafta) pro
vnitroareálové manipulační a dopravní prostředky a nákladní dopravu v prostoru areálu v
nevýznamném množství (odhad do 15 l za den). U vysokozdvižných vozíků bude v rámci
objektů používán elektrický pohon nebo propan.
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
CHEMIKÁLIE A PROCESNÍ LÁTKY
Surový kal bude před odvodněném na odstředivkách upraven přídavkem organického
polyflokulantu.
Tabulka č. B.13: Spotřeba chemikálií a procesních látek
Denní spotřeba organického flokulantu (roční
průměr)
Roční spotřeba organického flokulantu 100%
Max. roční spotřeba NaOH 50%-pro proces
ANAMMOX
1 639,2 kg/d
598,3
t/rok
438
t/rok
Max. roční spotřeba nutrietů - produkt VITHANE
(pokud budou potřeba)- pro proces ANAMMOX
77
m3/rok
Bližší informace o uvedených chemikáliích a látkách jsou uvedeny v bezpečnostních
listech na CD nosiči v příloze č. 13.
122
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
POMOCNÉ MATERIÁLY
Náplně biofiltrů
Zhruba 1x za 3 roky bude třeba měnit náplň do biofiltrů PS 09. Obsah náplně obou filtrů činí
cca 32 m3.
Maximální množství náplně biofiltrů PS 09 k výměně:
prům. cca 10 m3/rok
Dále budou měněny cca 1 x za 5 let, případně i za výrazně delší období, náplně biofiltrů
fermentorů PS 05. Celkový obsah náplně všech filtrů činí cca 11 x 832 m3 = 9 152 m3.
Maximální množství náplně biofiltrů PS 05 k výměně:
prům. cca 1 830 m3/rok
Maximální celkové množství náplně všech biofiltrů k výměně: prům. cca 1 840 m3/rok
ENERGIE
Zemní plyn
Zemní plyn se používá v kotelně k výrobě tepla pro vytápění objektů, v případě realizace
technologie ANAMMOX k ohřevu fugátu.
Tabulka č. B.14: Spotřeba zemního plynu
Spotřeba zemního plynu
max. 2 x 30 = m3/h
60
max. 2 x 700 = m3/d
1 400
80 000
m3/rok
max. 790
m3/h
max. 18 960
3 680 360
m3/d
bez Anammox
(plný provoz
dvou kotlů)
(plný provoz
dvou kotlů)
s Anammox
(plný provoz
dvou kotlů)
(plný provoz
dvou kotlů)
m3/rok
Celková spotřeba zemního plynu bude závislá na venkovní teplotě a na období maximální
produkce surového kalu. U procesu ANAMMOX na teplotě surového kalu a fugátu.
Realizace technologie ANAMMOX ve var. 2 je z řady dříve uvedených důvodů velice
nepravděpodobná.
Zásobování zemním plynem externím VTL či NTL plynovodem není součástí předloženého
záměru.
Kapacita přípojky bude předběžně ve výši 2 000 m3/h.
Vzhledem k důležitosti nepřetržitého provozu KH je jako možné řešení náhradního
zdroje zemního plynu vybudování dvou nezávislých přípojek ze dvou nezávislých
zdrojů.
123
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Elektrická energie
Tabulka č. B.15: Spotřeba elektrické energie
Celkový instalovaný výkon vč. rezervy
11 500
kW
Maximální současný příkon
8 681
kW
Spotřeba energie vč. stavební části (cca
10% podíl)
40,423
GWh/rok
Kapacita kabelové přípojky je předběžně navržena ve výši 12 MVA.
Vzhledem k důležitosti nepřetržitého provozu KH je jako možné řešení náhradního
zdroje elektrické energie vybudování dvou nezávislých přípojek ze dvou nezávislých
zdrojů.
Pohonné hmoty
V rámci provozu záměru budou používány pohonné hmoty (především nafta) pro
vnitroareálové manipulační a dopravní prostředky a nákladní dopravu v prostoru areálu v
nevýznamném množství. U vysokozdvižných vozíků bude v rámci objektů používán
elektrický pohon nebo propan.
Spotřeba nafty za přesun zahuštěného kalu a shrabků do technologie aerobní fermentace a pro
ostatní vnitroareálovou dopravu:
(spotřeba 40 l/100 km= 0,4 l/km)
Celková spotřeba nafty: 70 km/d x 365 = 25 550 km/rok x 0,4 l/km = 10 220 l/rok (28 l/d)
OSTATNÍ MATERIÁLY
OBĚ VARIANTY
Vedle uvedených vstupů vztažených k provozu záměru budou celkové vstupy zahrnovat i
materiálové vstupy pro stavební činnosti v rámci výstavby.
Stavební materiály
Nároky na stavební materiály vyplynou z projektové dokumentace, zejména z dokumentace
pro provádění stavby, kde budou podrobně řešeny veškeré stavební objekty. V současné fázi
technické přípravy záměru nelze přesněji určit skladbu a objemy potřebného stavebního
materiálu.
Nároky na kamenivo, štěky, písek a betonové a živičné směsi pro konstrukci vnitroareálových
zpevněných ploch a komunikací vzniknou v rozsahu projektované velikosti těchto ploch.
Pro chodníky a parkovací stání osobních automobilů bude použita zámková dlažba. Pro
výstavbu výrobních a skladovacích hal a administrativní budovy se předpokládá použití
běžných stavebních hmot, dále bude kladem důraz na výběr materiálů a hmot se zvýšenou
úrovní protihlukového zabezpečení vybraných objektů.
Suroviny se speciálními nároky na těžbu, úpravu či dovoz nejsou nárokovány.
Před zahájením výstavby bude provedena úprava plochy staveniště, tj. sejmutí ornice a úprava
pláně přednostně výkopovou zeminou s případným doplněním zeminou dováženou z
vhodného zemníku.
124
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vstupy pro konečné terénní úpravy (KTÚ)
Konečné terénní úpravy budou tvořit významnou součást vlivů na životní prostředí z hlediska
urbanistického a estetického a vlivů na krajinu.
Součástí projektu bude rovněž řešení vegetačních úprav vnitřku areálu a zejména po obvodu
areálu. Pro výsadbu bude navržena druhová skladba stromů a keřů dle požadovaných cílových
stavů vegetace v území, po obvodu areálu pak i ve vztahu k funkčnímu využití vegetace
(izolační zeleň).
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Napojení na dopravní strukturu území a její využití a ovlivnění.
OBĚ VARIANTY
Stávající stav
Při vymístění kalového hospodářství na lokalitu Drasty je nutné posoudit připravenost
stávající dopravní infrastruktury, která bude v případě tohoto vymístění nepoměrně více
zatížena než v současné době.
Území současné lokality Drasty je napojeno na silnici č. 24219 mezi obcemi Drasty a
Větrušice (viz obr. č.B.1). Jedná se o úsek silnice třetí třídy o délce přibližně 1,2 km
s přibližnou šířkou 5 m. Tato silnice dále pokračuje v šířce přibližně 7 m, na úseku dlouhém
přibližně 2,2 km jako obchvat obce Klecany, kde prochází kolem distribučního centra
společnosti AHOLD a napojuje se na silnici č. 0083. Úsek silnice č. 0083 o délce přibližně
0,7 km a šířce přibližně 7 m je současně využíván jako cyklostezka s označením A50. Jedná
se stejně jako v případě silnice č. 24219 o komunikaci třetí třídy.
Silnice č. 0083 je dále navazuje na silnici druhé třídy č. 608 napojenou na dálnici E55/D8. Na
komunikaci č. 608 se v uvažovaném úseku dlouhém 1,5 km a širokém přibližně 8 m nacházejí
dva kruhové objezdy o poloměru 10 a 15 metrů.
Charakteristika přepravovaných materiálů a zatížení dopravy
Množstevně významnější materiály uvažované pro přepravu lze pro obě posuzované varianty
rozdělit na:
• odvoz odvodněných vyhnilých kalů z lokality k jejich využití nebo odstranění při
realizaci varianty 1
• dodávku polyflokulantů pro odvodňování kalů u variant 1 a 2
• dodávku NaOH 50% pro proces ANAMMOX u variant 1 a 2
• dodávku organických substrátů pro proces aerobní fermentace u var. 2
• odvoz produktu aerobní fermentace u varianty 2 k energetickému či jinému využití
• ostatní odvozy a dodávky nevýznamného rozsahu
125
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska zatížení dopravy dojde k výraznému nárůstu množství projíždějících nákladních
automobilů především dopravou produktů a hlavních odpadů a navážením organických
materiálů.
Doprava polyflokulantů, louhu sodného a ostatních méně významných chemikálií se
vzhledem k výše uvedenému promítne do navýšení zatížení dopravy pouze zanedbatelným
způsobem.
Doprava surového tekutého kalu, popř. shrabků ze stávající ÚČOV Praha a doprava fugátu a
ostatních odpadních vod zpět na ÚČOV Praha nezatíží pozemní komunikace, protože je
navržena pomocí vybudovaného kolektoru spojující areál ÚČOV Praha s lokalitou Drasty.
Cílový stav a navržené úpravy pozemních komunikací
Lokalita je dobře vybavena napojením místními komunikacemi na dálnici D8 (silnice E55)
Praha - Lovosice. Tuto vybavenost bude nutno v rámci zpracování následné projektové
dokumentace vyhodnotit zejména z hlediska její dostatečnosti ve vztahu k výstavbě (přeprava
nadměrných nákladů) a provozu záměru (doprava organických materiálů, výstupního
produktu a odpadů vč. vyhnilého kalu při jejich externím odstranění či využití). Nejvhodnější
trasa napojení na dálnici D8 se ve vztahu k minimálnímu vlivu na obytné zástavby jeví od
sjezdu č.1 (Zdiby) z dálnice na silnici 2. tř. č. 608, dále odbočkou vlevo na místní komunikaci
č. 0083 (silnice 3. třídy) s pokračováním po místní komunikaci č. 24219 kolem obce Klecany
ve směru na obec Větrušice a před ní vpravo toutéž místní komunikací přímo ke vstupu do
areálu KH u Drast. Tato trasa je vedena mimo obytné zástavby a míjí pouze průmyslové a
obchodní objekty na silnici č. 608 a u obce Klecany.
V rámci další projektové přípravy bude pro výstavbu i provoz záměru nezbytné posouzení
stavu a nosnosti místních komunikací, zejména komunikace na úseku silnice č. 24219, a to od
místa výjezdu z areálu po křižovatku obchvatu obce Klecany v délce 1,2 km. Soudě dle
stávajícího zatížení dopravou do distribučního centra společnosti AHOLD je možné další
uvažované úseky komunikací považovat pro dané zatížení za vyhovující. Na následujícím
obrázku jsou modře vyznačeny variantní možnosti využití místních zpevněných a
nezpevněných cest pro napojení lokality na silnici č. 608.
126
Obrázek č.B.1: Dopravní infrastruktura v okolí lokality Drasty
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Situace dopravních tras je dále znázorněna v přílohách č. 1 a 3 a na leteckých fotomapách a
fotodokumentaci v příloze č. 12.
Situace stávajícího stavu lokality Drasty je uvedena v příloze č. 2.
V souvislosti s návrhem ÚP (viz příloha č. 5) a funkční regulací okolních ploch lze jako
variantní možnost přímého dopravního spojení s dálnicí D8 zvážit v další technické přípravě
vybudování nové spojovací komunikace vedené východně z areálu Drasty s přímým
napojením na dálnici Praha-Lovosice o délce do 3 km, vedeným mimo uvedené plochy. Toto
řešení by ale vyžadovalo nový sjezd z dálnice a zábor zemědělské půdy. Základní alternativou
zůstává využití výše popsaných místních komunikací s jejich případným účelovým rozšířením
a dílčí rozsahově nevýznamnou úpravou jejich tras.
Intenzity dopravy z databáze ŘSD (celoroční průměr denních intenzit)
Tabulka č. B.16: Výsledky automatického sčítání dopravy (r. 2005, č. 608 r. 2008)
N + O = S
SIL ÚSEK Průměrný počet za 24 h NÁZEV POČÁTKU
NÁZEV KONCE
z.z.-sjezd
č.
1
(MÚK
Zdiby)
k.z.-sjezd
č. 9 (MÚK Úžice)
D8
11 151+19 068=30 219
k.z.-X s 0083
608
1 911+10 034=11 945 z.z.-MÚK Zdiby
k.z.-X s 24219 před
neuvádí se z.z.-X s 608
obcí Klecany
0083
z.z.-X s 0083 před
k.z.-X s vjezdem do
obcí
Klecany
areálu Drasty
24219
187 +469=656
Poznámka: Silnice 0083 není v databázi ŘSD
Údaje z D8 jsou z databáze z měření z r. 2005.
Údaje z 608 jsou z aktuálních údajů ŘSD za r. 2008, vůči databázi z r. 2005 se
jedná o navýšení o 11%.
Vysvětlivky:
N
Nákladní doprava (těžká vozidla)
O
Osobní doprava
S
Součet všech motorových vozidel a přívěsů
X
Symbol pro křižovatku
z.z
Začátek zaústění
k.z.
Konec zaústění
MÚK
Mimoúrovňová křižovatka
U místních komunikací, u kterých není intenzita dopravy systémem sledování ŘSD
měřena, bude v rámci přípravy procesu EIA a hlukové studie provedeno celodenní měření
dopravy v profilu komunikace č. 24219 před křižovatkou s komunikací č. 2425-ovlivnění
nejbližší obytné zástavby v Klecanech (viz obr. č. B.1).
Teoreticky lze vyžít místních polních cest po jejich úpravě (viz obr. č. B.1, modré šipky),
které jsou vedeny vůči obytné zástavbě ještě šetrněji než výše uvedené stávající
komunikace, ale za předpokladu jejich stavební úpravy, vyřešení vlastnických vztahů a
souladu s příslušnou územně plánovací dokumentací.
128
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
Obecný popis napojení a zatížení dopravní struktury území i jejího využití je uveden
v úvodní části této kapitoly platné pro obě varianty.
Z hlediska nárůstu zatížení dopravy v daném území se jedná u var. 1 o tyto požadavky:
1. Doprava v rámci výstavby
U varianty 1 se jedná o značný rozsah pozemní dopravy, zejména komponent a vybavení
vyhnívacích nádrží a skladovacích sil, dopravníků a ocelových konstrukcí. Z hlediska vlivu na
dopravu by měl být brán zřetel i na důležitý aspekt výstavby, a to možnosti přepravy zřejmě i
nadměrných nákladů.
3. Významnější doprava odpadů a ostatních materiálů
PC-1…anaerobní stabilizace kalu s následným odvozem stabilizovaného kalu
• Flokulanty v množství 1,1 t/d (roční průměr), resp. 1,8 t/d (denní maximum)
• Stabilizovaný odvodněný kal v množství 416,09 t/d při průměrné sušině 34,4%
(dosahované stávajícím provozem ÚČOV), resp. 477,117 t/d (denní maximum), při
uvažování odvodnění na 30 %. sušiny. Uvedená množství jsou vztažena na cílovou
kapacitu var. 1 (250 t/d sušiny surového kalu).
• NaOH 50% pro proces ANAMMOX v množství cca 3 t/d, tj. cca 2,0 m3/d
Z hlediska zatížení dopravy dojde k nárůstu množství projíždějících nákladních automobilů.
Předpokládané navýšení bude činit přibližně 21 nákladních automobilů o nosnosti 20 tun
(resp. 24 v denních maximech) denně v důsledku odvozu odvodněného anaerobně
stabilizovaného kalu. Doprava flokulantů a NaOH se vzhledem k výše uvedenému promítne
do navýšení zatížení dopravy pouze zanedbatelným způsobem v množství cca 1 nákladní
automobil a 1 autocisterna týdně (při souběhu v jednom dni). Při předpokladu
kontinuálního celotýdenního provozu, s dobou určenou pro přepravu materiálů 8.00 až 18.00
hod. by uvedené množství znamenalo průměrnou frekvenci přibližně 2-3 nákladních
automobilů za hodinu s maximem 1 x týdně 5 automobilů v průběhu jedné hodiny.
Dále bude silniční doprava zahrnovat další objemově nevýznamné položky, jako ostatní
objemově nevýznamné provozní chemikálie a materiály, drobné chemikálie (laboratorní,
čistící prostředky apod.), vyřazené náplně biofiltrů, ostatní běžné provozní odpady apod.
Osobní doprava bude zahrnovat denní počet aut odvozený od počtu zaměstnanců v rozsahu
max. 30 aut denně v členění na 3 směny za den.
129
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Souhrnně lze tedy vycházet při konzervativním přístupu s principem předběžné opatrnosti z
těchto bilancí dopravy:
Tabulka č.B.17: Bilance dopravy
Bilance dopravy
Nákladní doprava
Max. hodinový počet
5
Roční průměr denní intenzity
30
Počet vozidel za rok
10 950
Nárůst denní intenzity vlivem záměru:
- D8
0,27%
- 608
1,57%
- 24219
16,0%
Osobní doprava Celková doprava
10
15
30
60
1 095
12 045
0,16%
0,30%
6,39%
0,20%
0,50%
9,15%
Z uvedených výsledků je patrný zcela nevýznamný nárůst na hlavních příjezdových
komunikacích (D8 a 608), zvýšená intenzita zejména nákladní dopravy bude na místní
komunikaci 24219, ale s nevýznamnou absolutní hodnotou.
Z uvedeného lze tedy předpokládat nevýznamný až neměřitelný vliv dopravy záměru na
celkovou imisní situaci v okolí lokality Drasty a příjezdových komunikací. Dále je nutno
zohlednit, že doprava bude vedena mimo stávající obytnou zástavbu.
Blíže bude tento vliv posouzen v rámci procesu EIA v rozptylové studii s využitím
výsledků potřebného měření intenzity dopravy a aktuálních údajů z databáze ŘSD.
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
Obecný popis napojení a zatížení dopravní struktury území i jejího využití je uveden
v úvodní části této kapitoly platné pro obě varianty.
Z hlediska nárůstu zatížení dopravy v daném území se jedná u var. 2 o tyto požadavky:
1. Doprava v rámci výstavby
U varianty 2 se jedná o značný rozsah pozemní dopravy, zejména komponent a vybavení
provozu aerobní fermentace a skladovacích sil, dopravníků a ocelových konstrukcí.
Z hlediska vlivu na dopravu by měl být brán zřetel i na důležitý aspekt výstavby, a to
možnosti přepravy zřejmě i nadměrných nákladů.
V rámci SP se počítalo s dopravou zahraniční technologie aerobní fermentace lodní dopravou
do přístavu v Mělníku a dál nákladní dopravou po D8 ke sjezdu ve Zdibech.
3. Doprava odpadů a ostatních materiálů
PC-1…aerobní fermentace kalu a organických odpadů s navážením organických
materiálů a odvozem produktu fermentace k využití v externích zařízeních
• Organické materiály v kapacitním množství 500 t/d.
• Produkt aerobní fermentace v kapacitním množství 610 t/d.
130
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
• Flokulanty v množství 1,64 t/d (roční průměr), resp. 2,5 t/d (denní kapacitní
maximum) při uvažované specifické spotřebě 10 kg/t sušiny pro odvodňování
stabilizovaného kalu.
• NaOH 50% pro proces ANAMMOX v množství max. cca 1,2 t/d, tj. cca 2,0 m3/d.
• Vytříděný odpad z organických materiálů v množství max. cca 25 t/d
Z hlediska zatížení dopravy dojde k nárůstu množství projíždějících nákladních automobilů.
Předpokládané navýšení bude činit přibližně 56-57 nákladních automobilů o nosnosti 20 tun
denně v důsledku navážení organických materiálů a odvozu produktu fermentace a odpadů.
Doprava flokulantů a NaOH se vzhledem k výše uvedenému promítne do navýšení zatížení
dopravy pouze zanedbatelným způsobem v množství cca 1 nákladní automobil a 1
autocisterna za 5 dní (při souběhu v jednom dni). Při předpokladu kontinuálního
celotýdenního provozu, s dobou určenou pro přepravu materiálů 8.00 až 18.00 hod. by
uvedené množství znamenalo průměrnou frekvenci přibližně 5-6 nákladních automobilů
za hodinu s maximem 1 x týdně 7-8 automobilů v průběhu jedné hodiny.
Dále bude silniční doprava zahrnovat další objemově nevýznamné položky, jako ostatní
objemově nevýznamné provozní chemikálie a materiály, drobné chemikálie (laboratorní,
čistící prostředky apod.), vyřazené náplně biofiltrů, ostatní běžné provozní odpady apod.
Osobní doprava bude zahrnovat denní počet aut odvozený od počtu zaměstnanců v rozsahu
max. 36 aut denně v členění na 3 směny za den.
Souhrnně lze tedy vycházet při konzervativním přístupu s principem předběžné opatrnosti z
těchto bilancí dopravy:
Tabulka č.B.18: Bilance dopravy
Bilance dopravy
Nákladní doprava
Max. hodinový počet
8
Roční průměr denní intenzity
60
Počet vozidel za rok
21 900
Nárůst denní intenzity vlivem záměru:
- D8
0,54%
- 608
3,14%
- 24219
32,0%
Osobní doprava Celková doprava
12
20
36
96
13 140
35 040
0,19%
0,36%
8,60%
0,32%
0,80%
14,63%
Z uvedených výsledků je patrný zcela nevýznamný nárůst na hlavní příjezdové komunikaci
D8, u 608 vychází mírně zvýšená intenzita nákladní dopravy, na místní komunikaci 24219 lze
pak očekávat procentuálně významnější nárůst zejména nákladní dopravy, absolutní hodnoty
lze ale považovat při zohlednění, že doprava bude vedena mimo stávající obytnou
zástavbu za méně významné.
Z uvedeného lze opět předpokládat nevýznamný až neměřitelný vliv dopravy záměru na
celkovou imisní situaci v okolí lokality Drasty a příjezdových komunikací.
Blíže bude tento vliv posouzen v rámci procesu EIA v rozptylové studii s využitím
výsledků potřebného měření intenzity dopravy a aktuálních údajů z databáze ŘSD.
131
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
B.III.ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
OBĚ VARIANTY
Vztah záměru k legislativě vztažené k ochraně ovzduší
Pro obě varianty platí obecně obdobné s tím, že u var. 1 budou předpisy vztaženy
k technologii anaerobní stabilizace kalu a u var. 2 budou předpisy vztaženy k technologii
aerobní fermentace. Dle charakteru záměru lze zejména u var. 1 vliv na ovzduší považovat
vhledem k ostatním vlivům za jeden z nevýznamnějších, z toho důvodu je uveden širší rozsah
legislativy vztažené k ochraně ovzduší.
Další údaje mimo tuto kapitolu o vlivu obou variant záměru na ovzduší a jeho vztahu k
legislativě jsou uvedeny v posudku autorizované osoby v příloze č. 11
Platná legislativa - přehled stávajících platných předpisů ČR v oblasti ochrany ovzduší:
Základním právní normou na úseku ochrany ovzduší v ČR je zákon č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), který
nabyl účinnosti 1. 6. 2002 (se 4 výjimkami, které nabyly účinnosti 1.1. 2003) a do dnešní
doby prošel několika novelami.
Zákon má prozatím následující prováděcí předpisy:
- Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé
látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a
emisních projekcí, v platném znění.
Tímto prováděcím právním předpisem se stanovují emisní stropy a redukční cíle pro
vybrané znečišťující látky, případně pro menší územní celky a pro vybraná průmyslová
odvětví nebo pro vybrané skupiny zdrojů znečišťování, a to včetně lhůt k jejich
dosažení.
-
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro
spalování odpadu, v platném znění.
Tímto nařízením se stanovují emisní limity a provozní podmínky pro spalovny odpadu
a zařízení schválená pro spoluspalování odpadu a stanovuje způsob jejich zařazování
do kategorií zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování podle zákona o ochraně
ovzduší.
-
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, v platném znění.
Hlavním cílem působnosti nařízení je zabezpečení posuzování a řízení kvality ovzduší
na území České republiky a komplexní úprava imisní problematiky.
132
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
-
Nařízení vlády č. 598/2006 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv
z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzínů a motorové nafty na trhu
České republiky.
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanovuje
minimální množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu
motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky.
-
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Tímto nařízením se stanovují emisní limity, podmínky provozování a způsob
zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší do jednotlivých
kategorií.
-
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Předpis pokrývá celou oblast spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích
znečišťování ovzduší včetně definování povinností jejich provozovatelů. Stanovuje
emisní limity, rozsahy měření a řadu dalších povinností. Definuje povinnosti i pro
provozovatele některých malých zdrojů znečišťování ovzduší. Zahrnuje i emisní
faktory.
-
Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., kterým se stanoví národní program snižování emisí
oxidu siřičitého, oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů.
Tímto nařízením se stanoví Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících
látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování; v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení jsou
jmenovitě uvedeny stávající zvláště velké spalovací stacionární zdroje, v příloze č. 4 k
tomuto nařízení se stanoví skupinové emisní stropy a lhůta k jejich dosažení s cílem
zlepšení kvality ovzduší dosažením imisních limitů stanovených ve zvláštním právním
předpisu u výše uvedených znečišťujících látek.
-
Nařízení vlády č. 483/2008 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících ochranu
ozónové vrstvy.
Obsah nařízení je vymezen jeho názvem.
-
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, v platném znění.
Obsah vyhlášky je vymezen jejím názvem.
-
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví
hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, smogový varovný a regulační
systém a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících
regulaci a zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší, v platném znění.
133
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Touto vyhláškou se stanovují hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek,
ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních
zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a
místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni
znečištění ovzduší veřejnosti v souladu s právem Evropských společenství.
-
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů
biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.
Vyhláška stanovuje druhy a způsoby využití biomasy, na které se z hlediska ochrany
životního prostředí vztahuje podpora podle zákona. Vyhláška dále stanoví parametry
biomasy, podle kterých se stanovují kategorie biomasy s odlišnou podporou výroby
elektřiny.
-
Vyhláška č. 362/2006 Sb. o způsobu stanovení koncentrace pachových látek,
přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.
Vyhláška definuje přípustnou míru obtěžování zápachem, způsob a termíny
stanovování koncentrace pachových látek a uvádí seznam stacionární zdrojů, které
mají povinnost měřit koncentrace pachových látek.
-
Vyhláška č. 455/2006 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro
vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.
Obsah vyhlášky je vymezen jeho názvem.
- Vyhláška č. 13/2009 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje
z hlediska ochrany ovzduší.
Vyhláška stanovuje definici paliva a požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany
ovzduší.
-
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 205/2009 SB. o zjišťování emisí ze
stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší.
Vyhláška uvádí seznam znečišťujících látek a jejich stanovených skupin, stanovuje
obecné emisní limity, emisní faktory, způsob provádění evidence emisí a provozní
evidence vedené u zdrojů znečišťování ovzduší, údaje o autorizovaných měření emisí,
obsah provozního řádu. Vyhláška uvádí způsoby měření tmavosti kouře.
PROBLEMATIKA PACHOVÝCH LÁTEK
Současná legislativa nestanovuje pro pachové látky emisní a imisní limity, přesto je tato
problematika velice citlivá vůči obyvatelstvu a je jí ze strany obyvatelstva a místních
samospráv věnována při posuzování všech záměrů značná pozornost.
Zdroje emisí pachových látek
U obou variant budou vedle fugitivních emisí základními zdroji výduchy z dezodorizačních
biofiltrů, na kterých jsou přečišťovány vzdušiny odtahované ze všech objektů a zařízeních,
134
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
kde je nakládáno zejména se surovým a vyhnilým kalem a jejich fugáty, a nebo které jsou
ovlivněny procesem vyhnívání surového kalu.
Monitoring emisí pachových látek
Pachové vjemy silně ovlivňují psychický stav člověka. Jestliže jde o látky toxické, pomáhá
jejich čichové vnímání varovat exponovaného člověka před hrozící otravou. Existuje však i
mnoho látek nejedovatých, jejichž zápach neohrožuje bezprostředně zdraví, ale při vyšších
koncentracích a dlouhodobém působení může těžce narušovat psychickou pohodu a tím
narušovat zdraví nepřímo. Proto je obecně v poslední době v rámci ochrany životního
prostředí a obyvatelstva v zahraničí i u nás pachovým vlivům věnována zvýšená pozornost a
pro ochranu před jejich šířením jsou stanoveny zákonné požadavky.
V ČR je problematika a přípustnost pachových látek regulována zákonem č. 86/2002 Sb. o
ovzduší, dříve i původní vyhláškou č.356/2002, kterou se stanovily … přípustné míry
obtěžování zápachem a intenzity pachů… . Následná novela vyhlášky č. 356/2002 Sb.
v platném znění ale § 15 a příslušné přílohy týkající se měření emisí pachových látek a
stanovení jejich emisních limitů pro vybrané zdroje zrušila, zřejmě z důvodu absence
dostatečných a věrohodných statistických údajů o měření pachových látek, nezbytných pro
srovnávání a hodnocení pachových emisí jednotlivých zdrojů. Od června 2009 jsou vyhláška
č. 356/2002 Sb. a její následné novely (vyhláška č. 363/2006 Sb. a č. 570/2006 Sb.) zrušeny a
nahrazeny vyhláškou č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Tato vyhláška rovněž nezahrnuje
emisní limity a problematiku pachových látek.
Dalším prováděcím předpisem je vyhláška č. 362/2006 Sb., která určuje způsob stanovení
koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování.
Dále tato vyhláška uvádí seznam stacionárních zdrojů u kterých je povinnost měření
koncentrace pachových látek. Ve vztahu k předmětné stavbě se tato povinnost na ni vztahuje
jako na stavbu zařízení na biologickou úpravu odpadů, a dále z důvodu možné produkce
pachových látek v některých objektech a zařízeních a pro kontrolu účinnosti čištění
příslušných vzdušin vypouštěných do ovzduší.
Metodika měření
Jsou předepsány metodika a postupy hodnocení koncentrace pachových látek podle ČSN EN
13725 – Kvalita ovzduší – Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou
olfaktometrií. Pachovou jednotkou je v ČR OUER.m-3, totožná s Evropskou pachovou
jednotkou (Odour Unit), označovanou v zahraničí zkratkou ouE.m-3. Je to množství pachové
látky, které rozptýleno v 1 m3 čistého vzduchu odpovídá čichovému prahu. Zjišťovaná
koncentrace pachových látek je násobek ředění vzorku čistým vzduchem, potřebný ke snížení
pachového vjemu k čichového prahu.
Výběr konkrétního způsobu měření z metod stanovených ČSN EN 13725 (dynamické
vzorkování pro přímou olfaktometrii, vzorkování pro následnou olfaktometrii, druh
olfaktometru apod.) a vyhodnocení měření bude na vybraném zhotoviteli měření
pachových látek, jako odborně způsobilé osobě mající příslušnou autorizaci pro toto
měření.
135
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Fugitivní emise z provozu záměru lze očekávat za určitých podmínek technického řešení a
provozu záměru na nevýznamné úrovni u obou variant, u var. 2 proti var. 1 s mírně zvýšenou
úrovní u SO 1-06 Skladování a úprava organického substrátu a kalu.
Koncepce technického řešení minimalizujícího emise zejména pachových látek a vztah
k předpisům ochrany ovzduší jsou pro variantu 1 obdobné jako pro variantu 2.
Souhrnně k ochraně ovzduší
Z hlediska hodnocení vlivu stavby na ovzduší bude v rámci zpracování dokumentace EIA,
následných příslušných správních řízení a ve zkušebním a trvalém provozu zajištěno:
- výpočet bilancí emisí z jednotlivých zdrojů upřesněný na základě konkrétnější
projektové dokumentace a technického řešení
- zpracování rozptylové studie hodnotící vliv záměru na imisní situaci v oblasti lokality
Drasty a jejího okolí
- zpracování hodnocení zdravotních rizik ve vztahu k emisím škodlivých látek a imisní
situaci
- měření emisí z jednotlivých zdrojů a hodnocení imisní situace po realizaci stavby
v rámci jejího zkušebního provozu
- pravidelná autorizovaná měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
v rámci trvalého provozu
Ve vztahu k produkci plynných pachových látek včetně sulfanu H2S v procesu anaerobní
stabilizace kalu ve var. 1 lze předpokládat i za podmínky vhodných technických opatření
výskyt zbytkové koncentrace pachových látek ve vypouštěných vzdušinách v úrovni, která by
senzoricky mohla být potenciálně pro okolní obce vnímatelná až obtěžující.
Obecný emisní limit sulfanu je ve vyhlášce 205/2009 Sb. příloha 1, bod 3.3.stanoven na
úrovni 10 mg/m3 při hmotnostním toku sulfanu > 100 g/hod.
Hmotnostní tok emisí sulfanu se i ve variantě 1 předpokládá hluboce pod 100 g/h.
Imisní limit není v ČR ve vládním nařízení č. 597/2006 Sb. stanoven.
Podle směrnice WHO by koncentrace H2S neměly překročit 7 µg.m-3. Tato koncentrace má
předejít vážnějším stížnostem na zápach.
Koncentrace senzorického vnímání sulfanu v ovzduší (čichový práh) max. 2 µg/m3 je výrazně
nižší než koncentrace při které dochází k podráždění organismu.
Bližší vyhodnocení vlivu emisí sulfanu a pachových látek bude zpracováno v rozptylové
studii a posouzení vlivu na veřejné zdraví v rámci procesu EIA.
DOPRAVA
Zdrojem emisí z dopravy je spalování pohonných hmot, zejména nafty v kamionech i
některých osobních autech. Obecně sledovanými škodlivinami z dopravy jsou oxidy dusíku,
benzen, benzo(a)pyren a pevné částice (TZL) jako frakce PM10.
136
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vnitroreálová doprava:
Zahrnuje pohyb veškerých dopravních a manipulačních prostředků v prostoru areálu závodu.
Jedná se především o pohyb kamionů. V rámci provozu záměru budou používány pohonné
hmoty (především nafta) pro vnitroareálové manipulační a dopravní prostředky a nákladní
dopravu v prostoru areálu v nevýznamném množství. U vysokozdvižných vozíků bude
v rámci objektů používán elektrický pohon nebo propan s nevýznamnými emisemi.
Rozsah ostatních používaných mechanizmů je z pohledu emisí zcela nevýznamný.
V rámci záměru bude vnitroareálová doprava plošným zdrojem znečišťování ovzduší a takto
bude hodnocena i v rozptylové studii.
Rozptylové studie uvádí u dopravy obvykle výpočet pouze emisí NOx a jejich vstup do
výpočtu vlivu na imisní situaci z důvodu nejméně příznivého poměru mezi emisními a
imisními limity. Pokud je vliv NOx z této dopravy nevýznamný, pak jsou i vlivy ostatních
ukazatelů nevýznamné.
VÝSTAVBA ZÁMĚRU
Staveniště bude představovat malý stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami s charakterem plošného zdroje.
Stavební práce nejsou v současné fázi přípravy specifikovány. Stavební práce na lokalitě se
předpokládají max. ve dvousměnném provozu. Během výstavby budou používány standardní
postupy a standardizovaná či certifikovaná mechanizace a dopravní prostředky.
Zvýšení znečištění ovzduší v průběhu výstavby bude dočasné (trvání výstavby cca 3 roky),
registrovatelné pouze v nejbližším okolí stavby.
Plošným zdrojem prašnosti o rozloze max. cca 12 ha bude areál staveniště. Jedná se o časově
omezený zdroj s emisemi především TZL obvyklými pro stavby průmyslového charakteru.
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečišťování ovzduší, v tomto případě
půjde především o přejezdy nákladních automobilů během stavby na stavební ploše a o
provádění zemních prací. Do prostředí budou potenciálně emitovány tuhé znečišťující látky
rozptýlené z povrchu půdy zejména za nepříznivých klimatických podmínek. Nejvýznamněji
se může tento vliv projevit při probíhajících skrývkách kulturních zemin a přípravě lokality
pro stavbu při manipulaci s výkopovými materiály.
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují:
- emise výfukových plynů vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství
závisí na množství nasazených dopravních a stavebních mechanismů, jejich
technickém stavu a době provozu,
- prašnost jako emise prachových částic (TZL) při skrývkách zemin, odtěžbě zemin,
z provozu vozidel na zpevněných a nezpevněných staveništích komunikacích.
Množství emisí z plošných zdrojů znečišťování ovzduší v průběhu výstavby nelze objektivně
v současnosti stanovit, neboť závisí na rozsahu a charakteru stavebních prací, době výstavby a
ročním období, povětrnostních podmínkách apod. Provoz nákladní dopravy mimo areál
v tomto období bude dočasným liniovým zdrojem znečišťování ovzduší výfukovými plyny.
Z posouzení denních intenzit dopravy (viz kap. B.II.4) ale vyplývá, že mimoareálová doprava
bude v rámci výstavby výrazně nižší než v rámci provozu, a vlivy na ovzduší z této dopravy
137
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
budou tedy nižší než u dopravy v rámci provozu. V rámci výstavby bude působení zdrojů
znečišťování ovzduší nahodilé. Odborným odhadem je možné stanovit množství emitovaného
prachu na cca 5 - 6 t/rok, skutečná bilance závisí na kvalitě a dodržování příslušných opatření
a projektu organizace výstavby. Tato zvýšená prašnost potrvá především po dobu provádění
hlavních zemních prací, tj. cca 6-12 měsíců. Bude se projevovat přednostně ve směru
převládajících větrů, její úroveň by neměla za podmínek důsledných technickoorganizačních opatření k omezení prašnosti (zkrápění zeminy a komunikací, očista
dopravních prostředků a stavebních mechanismů, doprava sypkých materiálů pod
zakrytím, omezení či vhodná volba prací v době nepříznivého směru větru, zpevnění
dočasných obslužných komunikací staveniště apod.) nepřípustně ovlivňovat životní
prostředí u nejbližší obytné zástavby.
Výstavba nadzemních objektů a montáž technologie budou méně významnými zdroji
znečišťování ovzduší.
V průběhu výstavby budou zajištěna příslušná technická opatření pro snížení prašnosti,
obecně obvyklá u všech staveb se zemními pracemi.
Celkově bude mít zásadní vliv na prašnost ovzduší zejména organizace práce, technologická
kázeň dodavatele stavby, technický stav stavebních mechanizmů a dopravních prostředků a
způsob řešení stavebních prací.
Vliv ostatních znečišťujících látek z činnosti stavebních mechanizmů a z dopravy (benzen,
benzo(a)pyren), NOx) lze ve srovnání počtu stavebních mechanizmů a dopravních prostředků
v rámci výstavby a intenzity okolní dopravy zejména na hlavních regionálních komunikacích
považovat za nevýznamný. Bilance emisí např. NOx lze očekávat v průběhu výstavby cca
srovnatelné či nižší než jsou bilance z dopravy v rámci provozu závodu (viz dále) a jejich vliv
na ovzduší méně významný než bude odpovídat vlivu vnitroareálové dopravy za provozu
záměru.
K minimalizaci vlivů výstavby na ovzduší je tedy nutná důsledná organizace výstavby a
zejména kázeň ze strany dodavatelů stavebních prací, a rovněž kontrola dodržování
schválených postupů výstavby ze strany investora i dotčených správních úřadů vč. orgánu
státního stavebního dohledu.
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
PROVOZ ZÁMĚRU
Zdroje emisí:
1. SPALOVACÍ ZDROJE
Zdrojem emisí do ovzduší jsou:
a) komíny kogeneračních jednotek (8 ks o výšce 23 m n.t.) spalující bioplyn jako velký
spalovací zdroj znečišťování ovzduší (celkový jmenovitý tepelný výkon 8 x 1,7 MWtep. =
13,6 MWtep.).
b) Deficit tepelné energie pro potřebu technologie (ohřev kalu ve vyhnívacích nádržích) a
temperaci objektů bude doplňován výrobou tepla spalováním zemního plynu. Především
138
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
v zimním období bude kotelna na zemní plyn (3 kotle, komín o výšce 8 m nad střechou
kotelny) zdrojem emisí do ovzduší jako velký spalovací zdroj znečišťování ovzduší
(celkový jmenovitý tepelný výkon 3 x 4,6 MWtep. = 13,8 MWtep.).
c) V případě nadprodukce bioplynu nad jeho spotřebou (kapacitou kogeneračních jednotek) či
při poruchových stavech kogenerace bude přebytečný bioplyn spalován ve 4 hořácích
zbytkového plynu (na fléře).
d) náhradní zdroj energie (NZE – agregáty se zážehovým motorem spalující ZP) – který
bude v provozu jen při výpadku elektrického proudu. Předpokládaný instalovaný elektrický
výkon NZE bude do 1500 kW – 1500 kVA Tepelný výkon NZE bude do 2 MW.
Klasifikován je jako střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty množství spalin a emisní koncentrace
sledovaných látek ve spalinách z kogenerací, kotelny na zemní plyn a hořáků zbytkového
plynu.
Emise z NZE nejsou uvedeny (ani odhad), neboť v případě jeho provozu půjde o mimořádný
a krátkodobý stav.
Tabulka č.B.19: Množství spalin a emisní koncentrace sledovaných látek ve spalinách
z kogeneračních jednotek na bioplyn, kotlů na zemní plyn a hořáků
zbytkového bioplynu
Množství suchých
spalin (1 KG jednotka
(1 kotel, 1 fléra)
Nm3/h
max. Nm3/h
Maximální množství
max. Nm3/d
suchých spalin (v
Nm3/rok
provozu 8 KG jednotek
CO
mg/m3
max. kg/h
max. t/rok
NOx
mg/m3
max. kg/h
max. t/rok
tuhé znečišťující látky
(TZL)
mg/m3
max. kg/h
max. t/rok
kogenerace
Kotelna na ZP
hořák*)
(>5-50 MWtep)
(>1-5 MWtep)
(fléra)
5 720
(při 5 % ref. O2 )
3 800
(při 3 % ref. O2 )
800
45 760
1 098 240
max. 400 857 600
11400
273 600
23 788 000
3 200
76 800
-
10,4
(pod EL 650 mg/m3)
0,476
4,17
0,8
11,0
(pod EL 100
mg/m3)
377
(pod EL 500)
17,25
151,1
0,0091
0,019
150
(pod EL 200)
1,7062
3,56
0,5
(pod EL 130 mg/m3)
0,0225
0,2
2,0
(bez limitu)
0,0228
0,0475
139
0,035
400
1,28
0,6
0,0019
-
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
SO2
mg/m3
max. kg/h
max. t/rok
Org. uhlík
mg/m3
(vlhké
spaliny)
Uhlovodíky
max. kg/h
max. t/rok
mg/m3
max. 6,55
(bez limitu)
0,30
max. 2,62
max. 6,33
(pod EL 35)
0,0729
0,153
max. 15
0,048
-
2,25
(pod EL 150 mg/m3)
0,114
1,002
2,5
5,7
2,7
(bez limitu)
max. kg/h
0,1144
0,067
0,0086
max. t/rok
1,002
0,1356
*) Odhad emisní koncentrace škodlivin ve spalinách z hořáku (fléry) je uveden pouze jako doplněk
v případě havarijního použití hořáků zbytkového plynu.
EL = emisní limit
Poznámka: Množství spalin a jejich znečištění sledovanými látkami v tabulce č.7 vychází z měření
spalin na KH na ÚČOV Praha a z údajů z provozu plynových kotelen ÚČOV Praha.
Údaje o SO2 ve spalinách z kogenerace vychází z naměřené max. koncentrace H2S 60
mg/m3 v surovém bioplynu na ÚČOV, tj. 113 mg/m3 SO2, tj. při naředění ve spalinách
emisní konc. SO2 6,55 mg/m3. Údaje NOx vychází z aktuálně naměřené koncentrace NO2
377 mg/m3 ve spalinách z kogenerace na ÚČOV Praha a obvyklé koncentrace NOx cca
150 mg/m3 ve spalinách z plynové kotelny.
Emisní koncentrace jsou porovnány s emisními limity podle NV č. 146/2007 Sb., ,
kogenerace – dle bodu 2 přílohy 4, kotelna na ZP – dle bodu 1 přílohy 4.
U ročních bilancí jsou tyto uvažovány jako maximální, se zanedbáním menší spotřeby tepla
na vytápění v letním období, které je nevýznamné ve srovnání se spotřebou tepla pro ohřev
kalu.
Z uvedené tabulky vyplývá, že v ukazateli CO, SO2, NOx je rozhodujícím zdrojem
kogenerace, u TZL a uhlovodíků pak kotelna. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že emisní
limity by měly být splněny ve všech ukazatelích.
Při zpracování rozptylové studie a vyhodnocení vlivu na imisní situaci budou výpočty
vycházet především z emisních limitů na základě konzervativního přístupu a principu
předběžné opatrnosti a dále budou provedeny výpočty vztažené k reálně očekávaným
koncentracím.
Polní hořáky (flérový systém)
Součástí plynového hospodářství je rovněž zajištění havarijního resp. náhradního
spalování bioplynu na polním hořáku (fléře), především v případě úplného odstavení či
výpadku kogenerace.
V případě nedostatečného aktuálního výkonu kogeneračních jednotek nebo havárie na
systému plynového hospodářství bude bioplyn spalován na fléře (jedná se ale o krátkodobý
stav max. několika dní v roce či vyjímečný havarijní stav).
140
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Polní hořák, čili fléra, není podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, § 4, odst. (4)
spalovacím zdrojem (ani spalovnou odpadů), spadá mezi ostatní stacionární zdroje a
nevztahuje se na ni NV č. 146/2007 Sb. upravující podmínky provozování spalovacích
zdrojů. Toto NV se rovněž nevztahuje na zařízení určené k dodatečnému spalování a k
čištění plynů spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé spalovací zdroje.
Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů (fléry) jsou uvedeny v NV
č. 615/2006 Sb., příloha č. 1, Část I. Dle tohoto je fléra zařízením pro snížení emisí látek
znečišťujících ovzduší, která v daném případě pracuje jako havarijní výpust plynů do vnějšího
ovzduší - bod a).
Výběr konkrétního dodavatele bude zajišťovat takový typ fléry, která bude svojí konstrukcí a
provozem respektovat podmínky stanovené v části I přílohy č. 1 N.V. č. 615/2006 Sb., tj. :
- upřednostnění tzv. asistované fléry, tj. fléry mající možnost ovlivňovat množství přiváděného
vzduchu a teplotu spalování
- pokud by kolísala výhřevnost nebo množství odpadního plynu (resp.bioplynu) vstupujícího
do fléry, měl by být bioplyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem (např.
zemním plynem) a fléra vybavena příslušnou regulací poměrů bioplynu, paliva a vzduchu.
Vzhledem k tomu, že součástí KH jsou plynojemy, přívod surového kalu do vyhnívacích
nádrží je homogenizován a proces vyhnívání je řízený, pak lze předpokládat, že k uváděnému
kolísání nedojde.
Dále je nutno zohlednit pouze havarijní a krátkodobý provoz fléry za výše uvedených
podmínek.
Za standardního provozu se nepředpokládá únik bioplynu a tím i sirovodíku mimo zařízení
v plynotěsném provedení. Případný havarijní únik bude monitorován měřením obsahu metanu
ve vybraných prostorách KH s havarijní zvukovou a světelnou signalizací případného úniku.
Tímto bude nepřímo indikován i případný únik sirovodíku. Významná indikace sirovodíku již
v nízkých koncentracích bez významnějšího vlivu na zdraví je rovněž senzorického typu,
čichem.
Náhradní zdroj energie
Výstupem je výfuk plynového motoru agregátu o předběžném elektrickém výkonu cca 1500
kVA. Celková doba běhu během roku bude s největší pravděpodobností max. desítky hodin
(kontrolní starty – 6 hod. ročně, dobu poruch v el. síti nelze předvídat – ale půjde nejvýše o
desítky hodin za rok.
Emise škodlivin z provozu NZE budou specifikovány v další fázi procesu EIA –
v dokumentaci EIA
2. OSTATNÍ ZDROJE
a) Výduchy biofiltrů - odtah a čištění vzdušin
Ke kategorizaci biofiltrů jako zdroje znečišťování ovzduší a k emisím z nich lze konstatovat,
že ve vztahu k technologiím úpravy surového kalu lze očekávat u varianty 1 proti var. 2 vyšší
produkci pachových látek, a tím i jejich vyšší emise ve vypouštěných vzdušinách.
141
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Provoz var. 1 nebude za podmínky plynotěsného provedení zařízení plynového hospodářství
(kde je nakládáno s bioplynem a zemním plynem) zdrojem nepřípustných emisí škodlivých
látek do ovzduší.
Zařízení anaerobní části KH budou produkovat bioplyn a pachové látky.
Bioplyn bude vznikat ve vyhnívacích nádržích a bude odváděn systémem plynového
hospodářství k využití v kogeneračních jednotkách.
Vzdušina z ostatních objektů a zařízení KH s možným obsahem pachových látek bude
odtahována vzduchotechnikou a vedena k čištění na dezodorizačních biofiltrech a následně
vypouštěna do ovzduší.
Uvedené technické řešení zajistí minimalizaci emisí a vlivu pachových látek.
Bližší popis řešení viz kapitola B.I.6.
Charakter zdroje:
legislativa nestanovuje u biofiltrů kategorizaci zdroje znečišťování
ovzduší (ZZO), konečná kategorizace bude stanovena ČIŽP v rámci
povolovacích řízení.
Zdrojem jsou biofiltry instalované k čištění vzdušin odtahovaných z akumulační nádrže
surového kalu (SO 1-03), strojoven vyhnívacích nádrží (SO 1-04), manipulační nádrže
vyhnilého kalu (SO 1-05), objektu strojního odvodňování kalu (SO 1-09) a akumulační jímky
fugátu (SO 1-10).
Z objektu SO 1-04 bude ve vztahu k vnitřním úpravám jeho prostoru zajištěn odtah vzdušiny
z omezeného prostoru odstředivek a výstupních dopravníků zahuštěného kalu. V ostatním
prostoru objektu je se surovým kalem nakládáno v uzavřených zařízeních.
Objemové množství celkového odpadního vzduchu z biofiltrů:
:
25 000 m3/h
600 000 m3/d
2,19 x 108 m3/rok
Hmotnostní bilance vypouštěné vzdušiny (při zanedbání podílu emisí odpadních látek):
Při běžné teplotě a tlaku okolí (25°C a 100 kPa) má suchý vzduch hustotu 1,168 kg/m3.
Celková hmotnost vypouštěné vzdušiny: (600 000 m3/d x 1,168 kg/m3 ) : 1 000 = 700,8 t/d,
tj. 255 792 t/rok
Vzhledem ke kapacitě a charakteru čištěné vzdušiny je přírůstek CO2 za biofiltry
zanedbatelný.
Účinnost odstranění pachových látek z odsávané vzdušiny lze při konzervativním přístupu
předpokládat min. 80%. Nabídka na dodávku biofiltrů garantuje min. účinnost 85%, reálné
účinnosti biofiltrů provozovaných v podmínkách ČOV se pohybují mezi 85-95%.
Z hlediska emisí lze předpokládat za dále uvedených podmínek technologie KH určitou
produkci plynného sulfanu i mimo proces vyhnívání kalu. Z analýzy surového kalu vyplývá
obsah celk. síry 0,04 % hmotnostních v sušině kalu, tj. 400 mg síry/kg sušiny kalu s bilančním
vstupem v sušině surového kalu max. 100 kg/d síry. Rozhodující část celkové síry ve
vstupním 6% kalu se nachází v oxidovaných formách (sírany, siřičitany). Dle údajů o složení
bioplynu z ÚČOV (max. 60 mg/Nm3 H2S) lze předpokládat max. kapacitní produkci sulfanu v
bioplynu cca 5,83 kg/d (spalovaného v kogeneraci). I při zajištění dále uvedených opatření na
ÚČOV lze za podmínek mechanického míchání kalu ve velkokapacitní akumulační nádrži
142
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
surového kalu předpokládat v tomto objektu přechod určitého podílu síry ze sušiny kalu na
plynný sulfan. Další vznik sulfanu by mohl nastat redukcí síranů z fugátu. Při nízkém obsahu
síranů ve fugátu cca 35 mg/l (bilanční vstup síry ve fugátu cca 158 kg/d) a za určitých
podmínek (pH nad 7, oxické prostředí) lze předpokládat zamezení produkce sulfanu ve
fugátu.
Za těchto podmínek produkce plynných pachových látek a sulfanu v procesu nakládání se
surovým kalem a s jeho fugátem a min. účinnosti biofiltrů na odstranění zapáchajících látek
85% lze předpokládat na základě zkušeností s čištěním vzdušin na ČOV vybavených
anaerobní technologií zbytkové koncentrace pachových látek ve vypouštěných vzdušinách v
přijatelné úrovni pachových vjemů v okolních obcích. Tato úroveň bude spíše ovlivňována
plynotěsným provedením objektů a zařízení ve kterých je nakládáno s bioplynem. Vodní pára
jako další hlavní látka v odtahované vzdušině bude částečně kondenzovat v biofiltrech,
částečně bude tvořit výpar.
Obecný emisní limit sulfanu je v NV č. 205/2009 Sb. příloha 1, bod 3.3.stanoven na úrovni 10
mg/m3 při hmotnostním toku sulfanu > 100 g/hod. Ve vztahu ke spalování bioplynu a k
uvedeným opatřením minimalizujícím vznik a emise sulfanu lze předpokládat, že uvedené
emisní limity budou dodrženy.
Imisní limit není v ČR ve vládním nařízení č. 597/2006 Sb. stanoven.
Z hlediska účinků na člověka by podle směrnice WHO koncentrace H2S neměly překročit 7
µg.m-3. Tato koncentrace má předejít vážnějším stížnostem na zápach.
Podráždění organismu sulfanem nastává při koncentraci cca 7 mg/m3.
Koncentrace senzorického vnímání sulfanu v ovzduší (čichový práh) max. 2 µg/m3 je výrazně
nižší než koncentrace při které dochází k podráždění organismu, je tedy senzorické vnímání
spolehlivým indikátorem ochrany před poškozující koncentrací sulfanu.
Souhrnně k vypouštění vzdušin z biofiltrů
U vzdušin odtahovaných z výše uvedených objektů a zařízení lze předpokládat zvýšenou
produkci sulfanu, kterou lze potlačit realizací opatření v čerpací stanici surového kalu na
ÚČOV zahrnující úpravu pH na hodnotu cca 7,5-8,5 a dávkování FeSO4 . 7 H2O (zelená
skalice) v množství odpovídající obsahu sulfidů resp. síry v kalu. Za těchto podmínek lze
očekávat další snížení produkce a emisí sulfanu.
Minimalizace vzniku sulfanu v procesech KH bude tedy zajištěna těmito opatřeními:
- potlačením růstu sulfát-redukujících bakterií v oblasti pH cca 8,5-9
- zamezení vzniku sulfanu ze sulfidů těžkých kovů při zajištění pH kalu nad 7,5
- převedení rozpustných sulfidů do nerozpustné formy přídavkem FeSO4 do surového
kalu
Vzhledem ke vzniku nežádoucích reakcí s produkcí sulfanu již v dlouhé trase potrubí
čerpaného kalu je účelné zajistit uvedená opatření v rámci ÚČOV. Tím bude rovněž potlačena
koroze potrubí a dalších zařízení.
Skutečné zbytkové emise pachových látek a jejich hodnocení vlivu na ovzduší bude
nutno ve smyslu vyhlášky č. 362/2006 Sb. ověřit příslušným měřením emisí a imisní
zátěže lokality v rámci zkušebního provozu.
143
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
b) Technologie ANAMMOX
Zdrojem emisí je dále reaktor ANAMMOX.
Provzdušňovaný reaktor ANAMMOX slouží ke snižování obsahu amoniakálního dusíku ve
fugátu vraceném na ÚČOV. Jedná se o technologii biologické úpravy fugátu resp. odpadní
vody z provozu odstředivek. Reaktor má projektovanou kapacitu 250 m3/hod. fugátu, výkon
provzdušňování je 13 200 m3 vzduchu/h a vzduch odcházející z reaktoru bude mít snížený
obsah O2 , zvýšený obsah N2 a bude potenciálně obsahovat malá množství pachových látek (v
reaktoru bude proveden přechod z anaerobního stavu fugátu do oxického protředí).
Dle bodu 6.9., Části II, přílohy 1 k NV 615/2006 Sb. bude technologie biologické úpravy
fugátu (resp. odpadní vody z provozu odstředivek) reaktor ANAMMOX středním zdrojem
znečišťování ovzduší.
c) Zdroje fugitivních emisí
Budou to netěsnosti zařízení, rozvodů a objektů kde se nakládá se surovým kalem, fugátem a
bioplynem. Dále budou zdrojem těchto emisí některé objekty a venkovní zařízení s
technologií nakládání se surovým a vyhnilým kalem, které nemají plynotěsné provedení
(podzemní jímky, objekt odvodňování kalu, vnitřní a venkovní dopravníky apod.). Úroveň
fugitivních emisí závisí v tomto případě na řešení vzduchotechniky a její účinnosti v odtahu
vzdušin. U objektů s častými vjezdem dopravních prostředků je efektivním řešením k
omezení fugitivních emisí instalace automaticky ovládaných vrat s rychlým uzávěrem.
d) Problematika emisí pachových látek z SO 1-28 Těžní šachta
Tato problematika by byla aktuální pouze za předpokladu navážení shrabků na lokalitu Drasty
i ve var. 1. Toto bude prováděno pouze za podmínky zpracování shrabků v technologii var. 1
(což se zatím na ÚČOV neděje) nebo z důvodu vymístění dopravy shrabků z Prahy.
Ve vztahu k případné přepravě shrabků z ÚČOV a nakládání s nimi v KH Drasty je nutno
zvážit v další projektové přípravě na základě prověření charakteru shrabků případný odtah
vzdušiny z tohoto objektu a její čištění v biofiltrech. Vzhledem k značnému objemu tohoto
objektu cca 2 400 m3 by při cca 3 násobné výměně vzduchu za hodinu byla nutná kapacita
biofiltrů cca 7 200 m3/h. Ve vztahu k uvedenému lze v rámci dalšího rozpracování generelu
stavby vyčlenit určitý prostor pro doplňkovou instalaci 3-4 biofiltrů o výkonu á 2 000 m3/h,
případně je umístit na střechu SO 1-28, a to s realizací podle výsledků měření pachových
látek u okolní zástavby v rámci zkušebního provozu.
Tuto problematiku je nutno dořešit v rámci dalšího technického rozpracování záměru s tím, že
budou vzaty v úvahu tyto aspekty:
-
potlačení produkce pachových látek opatřeními na ÚČOV (hygienizace shrabků
vápnem, chlorovým vápnem apod.)
- minimalizace doby zdržení shrabků v rámci nakládání s nimi na ÚČOV a v prostoru
lokality Drasty (zajištění přepravy a manipulace s čerstvými shrabky)
Za výše uvedených podmínek lze předpokládat, že SO 1-28 by mohl být zdrojem pouze
nevýznamných fugitivních emisí do ovzduší.
144
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
e) Emise z dopravy
Vnitroareálová doprava:
Emise z vnitroareálové dopravy budou vznikat ze spalování především nafty v množství do
cca 15 l za den a lze je považovat za zcela nevýznamné s prakticky nedefinovatelným vlivem
na imisní situaci okolí záměru. Vzhledem k vyšší intenzitě této dopravy ve var. 2 jsou bilance
emisí z vnitroareálové dopravy proto vypočteny dále pouze ve var. 2.
Mimoareálová doprava
Z hlediska emisí z externí dopravy lze očekávat u varianty 1 nižší zatížení ovzduší než u
varianty 2, a to v poměru k množství přepravovaných materiálů resp. četnosti průjezdu
vozidel obou variant.
Při dopravě lze uvažovat jako majoritní transport odvodněného vyhnilého kalu. Jako
modelová situace byla zvolena doprava na skládku v Benátkách nad Jizerou ve vzdálenosti
cca 50 km od lokality Drasty (jde o skládku kam je v současnosti odvážen kal z ÚČOV).
Z hlediska zatížení dopravy dojde pouze k nízkému nárůstu množství projíždějících
nákladních automobilů. Předpokládané navýšení bude činit max. 30 nákladních automobilů
denně (o nosnosti 20 tun).
Rozsah a dopravní trasy i vliv záměru na dopravu v zájmovém území jsou hodnoceny
v kapitole B.II.4. Přeprava surovin, pomocných materiálů, produktů a odpadů bude liniovým
zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. Z hodnocení nárůstu dopravy a emisí z
dopravy lze předběžně předpokládat nevýznamné ovlivnění imisní situace v zájmovém území,
které bude nutno potvrdit a konkretizovat v rozptylové studii zpracované v rámci procesu
EIA.
Na základě tabelovaných emisních faktorů z metodiky MEFA v. 02 pro příslušné intenzity
dopravy (do závodu a ze závodu), druhy dopravních prostředků, průměrnou rychlost, cca
nulový sklon vozovky a při použití katalyzátorů splňujících normu EURO 2 vyplývají pro
základní úseky příjezdové místní dopravní komunikace a její max. zátěže tyto měrné nárůsty
emisí z externí dopravy:
Tabulka č.B.20 Přírůstek dopravy vlivem záměru a nárůst měrných emisí z externí
dopravy
Nárůst počtu dopravních prostředků dle konzervativního přístupu v ročním průměru denních
intenzit:
Nárůst N:
30
Nárůst O:
30
Souhrn S:
60
Celkový nárůst měrných emisí v kg/km/d:
škodlivina
N
NOx
0,057380
NO2
0,003147
PM10 (TZL)
0,005761
Benzen
0,000404
Benzo(a)pyren
0,023131
145
O
0,005078
0,000101
0,000032
0,000098
0,004569
S
0,062458
0,003248
0,005793
0,000502
0,027700
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Tabulka B.21: Denní a roční emise vzniklé při dopravě kalu na skládku v Benátkách
nad Jizerou
Emise
Znečišťující látka
Oxid uhelnatý (CO)
Oxidy dusíku (NOx)
Oxid dusičitý (NO2)
Oxid siřičitý (SO2)
Uhlovodíky (CxHy)
Tuhé částice (PM)
(g/km)
2,330
1,362
0,082
0,011
0,405
0,064
Maximální
denní emise
(kg/d)
6,9910
4,0857
0,2460
0,0036
1,2180
0,1344
Max. roční
emise
(t/rok)
2,551
1,491
0,089
0,001
0,444
0,049
Tabulka B.22: Návrh klasifikace zdrojů – varianta 1
Technologie
Klasifikace
KH Drasty -
Velký zdroj znečišťování ovzduší
Kogenerační jednotky
Velký zdroj znečišťování ovzduší
Kotelna na ZP
Velký zdroj znečišťování ovzduší
Náhradní zdroj energie na ZP
Střední zdroj znečišťování ovzduší
Reaktor ANAMMOX
čištění OV
-
technologie
Střední zdroj znečišťování ovzduší
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
PROVOZ ZÁMĚRU
Ochrana ovzduší bude zajištěna minimalizací emisí škodlivých a pachových látek. Vzhledem
k charakteru technologie aerobní fermentace lze předpokládat zajištění takové úrovně těchto
emisí, která bude v souladu s platnou legislativou vztahující se na příslušné zdroje emisí v
rámci var. 2 záměru.
Zdroje emisí:
1. SPALOVACÍ ZDROJE
Zdrojem emisí do ovzduší jsou:
a) Kotelna na zemní plyn (3 kotle, komín o výšce 8 m nad střechou kotelny) zdrojem
emisí do ovzduší jako střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší (celkový jmenovitý
tepelný výkon 3 x 0,33 MWtep. = 0,99 MWtep.). Platí emisní limity dané N.V. č. 146/2007 Sb.
146
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
b) náhradní zdroj energie (NZE – agregáty se zážehovým motorem spalující ZP) – který
bude v provozu jen při výpadku elektrického proudu. Předpokládaný instalovaný elektrický
výkon NZE bude do 3 000 kW – 3 000 kVA. Tepelný výkon NZE bude do 4 MW.
Klasifikován je jako střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty množství spalin a emisní koncentrace
sledovaných látek ve spalinách z kotelny na zemní plyn.
Emise z NZE nejsou uvedeny (ani odhad), neboť v případě jeho provozu půjde o mimořádný
a krátkodobý stav.
Tabulka č.B.23: Emise z kotelny (bez procesu ANAMMOX)
Parametr, škodlivina
Emise
max. kg/h
Roční
emise
kg/rok
Spotřeba ZP
max. Nm3/h
60
3
1400
max. Nm /d
3
Maximální množství suchých
spalin - kotelna
max.Nm /rok
80 000
max. Nm3/h
750
max. Nm3/d
17 500
3
Nm /rok
CO
42 857
mg/m3
0,8
0,0005
0,069
0,0125
12,86
0,0015
0,175
0,0047
0,542
0,0043
0,488
(pod limitem 100)
NOx
3
mg/m
150
(pod limitem 200)
tuhé znečišťující látky (TZL)
mg/m3
2,0
(EL není stanoven)
SO2
3
mg/m
max. 6,33
(pod limitem 35)
uhlovodíky CxHy
mg/m3
5,7
Poznámka: Množství emisí a jejich znečištění sledovanými látkami vychází z měření z plynových
kotelen provozovaných na ÚČOV Praha.
Emisní koncentrace jsou porovnány s emisními limity podle NV č. 146/2007 Sb.,
dle bodu 1 přílohy 4
Spotřeba zemního plynu v max. hodinovém a denním množství je v tabulce uváděná
podle metodiky hodnocení vlivu kotelny ve smyslu zákona o ochraně ovzduší a počítá s
maximem plného provozu dvou kotlů.
EL = emisní limit
147
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
V další fázi hodnocení vlivů záměru na ŽP budou při zpracování rozptylové studie a
vyhodnocení vlivu na imisní situaci výpočty vycházet především z emisních limitů na základě
konzervativního přístupu a principu předběžné opatrnosti .
2. OSTATNÍ ZDROJE
a) Výduchy biofiltrů v PS 1-05 Aerobní fermentace kalu
Charakter zdroje:
legislativa nestanovuje u biofiltrů kategorizaci zdroje znečišťování
ovzduší (ZZO), konečná kategorizace bude stanovena ČIŽP v rámci
povolovacích řízení.
Zdrojem jsou biofiltry instalované k čištění vzdušin odtahovaných z 33 ks tunelových
fermentorů (PS 1-05) s aerobním procesem rozkladu organických látek.
Platí obecné emisní limity.
Objemové množství celkového odpadního vzduchu z biofiltrů:
897 138 m3/h
21 531 312 m3/d
7,86 . 109 m3/rok
Hmotnostní bilance vypouštěné vzdušiny:
Při běžné teplotě a tlaku okolí (25°C a 100 kPa) má suchý vzduch hustotu 1,168 kg/m3.
Hmotnost vzdušiny (cca vzduchu): (21 531 312 m3/d x 1,168 kg/m3 ) : 1 000 = 25 148 t/d
Hmotnost zbytkových odpadních plynů (především CO2) z procesu fermentace: 37 t/d
Celková hmotnost vypouštěné vzdušiny vč. odpad. plynů:
25 185 t/d
Z hlediska emisí lze předpokládat, že rozhodující podíl z 37 t/d odpadních plynů bude tvořit
CO2 jako hlavní plynný produkt aerobní fermentace, dále bude vypařována vodní pára
z vlhkého fermentovaného materiálu. Při nízké produkci plynných pachových látek (zejména
sirných sloučenin) v procesu aerobní fermentace a min. reálné účinnosti biofiltrů na
odstranění pachových látek 85 % lze předpokládat zbytkové koncentrace pachových látek ve
zcela nevýznamné úrovni. Vodní pára jako další hlavní produkt fermentace bude částečně
kondenzovat ve fermentorech a biofiltrech.
Celkový přírůstek emisí CO2 :
1 718 mg/m3 (1 471 mg/kg, tj. 0,147 % hmotnostních)
37 t/d
13 505 t/rok
Ve vztahu k obsahu CO2 ve vzduchu (cca 0,33 % objemových a 0,05 % hmotnostních, tj.
0,584 g/m3 vzduchu) a množství vypouštěného vzduchu s množstvím 12,6 t/d CO2 lze
přírůstek CO2 z biofiltrů PS 1-05 ve výši cca 37 t/d za cca trojnásobný vůči bilanci CO2 ve
vzduchu vstupujícímu do procesu fermentace.
148
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
b) Výduchy biofiltrů v PS 1-09 Odtah a čištění vzdušin
Charakter zdroje:
legislativa nestanovuje u biofiltrů kategorizaci zdroje znečišťování
ovzduší (ZZO), konečná kategorizace bude stanovena ČIŽP v rámci
povolovacích řízení.
Zdrojem jsou biofiltry instalované k čištění vzdušin odtahovaných z akumulační nádrže
surového kalu (SO 1-03), části objektu zahušťování kalu (SO 1-04) a jeho venkovních
flokulačních nádrží (PS 1-04), a z akumulační jímky fugátu (SO 1-08).
Z objektu SO 1-04 bude ve vztahu k vnitřním úpravám jeho prostoru zajištěn odtah vzdušiny
z omezeného prostoru odstředivek a výstupních dopravníků zahuštěného kalu. V ostatním
prostoru objektu je se surovým kalem nakládáno v uzavřených zařízeních.
Objemové množství celkového odpadního vzduchu z biofiltrů:
max.2 000 m3/h
max. 48 000 m3/d
max. 730 000 m3/rok
Hmotnostní bilance vypouštěné vzdušiny (při zanedbání podílu emisí odpadních látek):
Při běžné teplotě a tlaku okolí (25°C a 100 kPa) má suchý vzduch hustotu 1,168 kg/m3.
Celková hmotnost vypouštěné vzdušiny: (48 000 m3/d x 1,168 kg/m3 ) : 1 000 = 56 t/d
20 440 t/rok
Vzhledem ke kapacitě a charakteru čištěné vzdušiny je přírůstek CO2 za biofiltry
zanedbatelný.
Průměrnou účinnost odstranění pachových látek z odsávané vzdušiny lze předpokládat 90 %.
Nabídka na dodávku biofiltrů PS 1-09 garantuje min. účinnost 85 %.
Z hlediska emisí lze předpokládat za dále uvedených podmínek technologie KH omezenou
produkci plynného sulfanu. Z analýzy surového kalu vyplývá obsah celk. síry 0,04 %
hmotnostních v kalu, tj. 400 mg/kg kalu síry s bilančním vstupem v surovém kalu max. 100
kg/d síry. Část síry se nachází v oxidovaných formách (sírany, siřičitany). Při zajištění dále
uvedených opatření na ÚČOV a oxických podmínek v akumulační nádrži surového kalu lze
předpokládat ve výše uvedených objektech a zařízeních minimální přechod síry ze sušiny kalu
na plynný sulfan. Další vznik sulfanu by mohl nastat redukcí síranů z fugátu. Při velmi
nízkém obsahu síranů ve fugátu do 10 mg/l (bilanční vstup síry ve fugátu cca 14 kg/d) a za
určitých podmínek (pH nad 7, oxické prostředí) lze předpokládat zamezení produkce sulfanu
ve fugátu.
Za těchto podmínek produkce plynných pachových látek a sulfanu v procesu nakládání se
surovým kalem a s jeho fugátem a min. účinnosti biofiltrů na odstranění zapáchajících látek
85% lze předpokládat na základě zkušeností s čištěním vzdušin na ČOV vybavených
anaerobní technologií zbytkové koncentrace pachových látek ve vypouštěných vzdušinách
pod úrovní prahové koncentrace senzorických vjemů pachu. Vodní pára jako další hlavní
látka v odtahované vzdušině bude částečně kondenzovat v biofiltrech, částečně bude tvořit
výpar.
Obecný emisní limit sulfanu je v NV č. 205/2009 Sb. příloha 1, bod 3.3.stanoven na úrovni 10
mg/m3 při hmotnostním toku sulfanu > 100 g/hod.
149
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Obecný emisní limit sulfanu je v NV č. 205/2009 Sb. příloha 1, bod 3.3.stanoven na úrovni 10
mg/m3 při hmotnostním toku sulfanu > 100 g/hod. Ve vztahu k uvedeným opatřením
minimalizujícím vznik a emise sulfanu lze předpokládat, že uvedené emisní limity budou
dodrženy.
Imisní limit není v ČR ve vládním nařízení č. 597/2006 Sb. stanoven.
Z hlediska účinků na člověka by podle směrnice WHO koncentrace H2S neměly překročit 7
µg.m-3. Tato koncentrace má předejít vážnějším stížnostem na zápach.
Podráždění organismu sulfanem nastává při koncentraci cca 7 mg/m3.
Koncentrace senzorického vnímání sulfanu v ovzduší (čichový práh) max. 2 µg/m3 je výrazně
nižší než koncentrace při které dochází k podráždění organismu, je tedy senzorické vnímání
spolehlivým indikátorem ochrany před poškozující koncentrací sulfanu.
Souhrnně k vypouštění vzdušin z biofiltrů
U vzdušin odtahovaných z výše uvedených objektů a zařízení lze předpokládat nevýznamnou
produkci sulfanu, zvláště pokud budou realizována opatření v čerpací stanici surového kalu na
ÚČOV zahrnující úpravu pH na hodnotu cca 7,5-8,5 a dávkování FeSO4 . 7 H2O (zelená
skalice) v množství odpovídající obsahu sulfidů v kalu. Za těchto podmínek lze očekávat další
výrazné snížení výše uvedené omezené produkce a emisí sulfanu. Dalším opatřením
zamezujícím vznik sulfanu v akumulační nádrži kalu v rámci KH bude zajištění oxických
podmínek v nádrži, její míchání vzduchem a relativně krátká doba zdržení kalu.
Minimalizace vzniku sulfanu v procesech KH bude tedy zajištěna těmito opatřeními:
- potlačením růstu sulfát-redukujících bakterií v oblasti pH cca 8,5-9
- zamezení vzniku sulfanu ze sulfidů těžkých kovů při zajištění pH kalu nad 7,5
- převedení rozpustných sulfidů do nerozpustné formy přídavkem FeSO4 do surového
kalu
- oxickými podmínkami a omezenou dobou zdržení v akumulační nádrži surového kalu
- úpravou zahuštěného kalu procesem aerobní fermentace v oxickém prostředí
Vzhledem k vzniku nežádoucích reakcí s produkcí sulfanu již v dlouhé trase potrubí
čerpaného kalu je účelné zajistit první tři opatření v rámci ÚČOV. Tím bude rovněž potlačena
koroze potrubí a příslušných zařízení.
Skutečné zbytkové emise pachových látek a jejich hodnocení vlivu na ovzduší bude
nutno ve smyslu vyhlášky č. 362/2006 Sb. ověřit příslušným měřením emisí a imisní
zátěže lokality v rámci zkušebního provozu.
c) Zdroje fugitivních emisí
Budou to netěsnosti zařízení, rozvodů a objektů kde se nakládá se surovým kalem a fugátem.
Dále budou zdrojem těchto emisí některé objekty a venkovní zařízení s technologií nakládání
se surovým kalem, které nemají plynotěsné provedení (podzemní jímky, objekt odvodňování
kalu, vnitřní a venkovní dopravníky apod.). Úroveň fugitivních emisí závisí v tomto případě
na řešení vzduchotechniky a její účinnosti v odtahu a čištění vzdušin.
150
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vzhledem k zakrytí všech zdrojů emisí a řešení vzduchotechniky lze fugitivní emise pokládat
za nevýznamné a z hlediska přínosu k imisní situaci za zanedbatelné. Omezené potenciální
fugitivní emise lze předpokládat především u SO 1-06 za uvedených podmínek nakládání se
surovým kalem a technického řešení tohoto objektu (viz kap. B.I.6).
U objektů s častými vjezdem dopravních prostředků je efektivním řešením k omezení
fugitivních emisí instalace automaticky ovládaných vrat s rychlým uzávěrem.
d) Problematika emisí pachových látek z SO 1-06 Skladování a úprava organického
substrátu a kalu
Někteří dodavatelé technologie aerobní fermentace doporučují případný odtah vzdušiny
z tohoto objektu a její čištění v biofiltrech. Vzhledem k objemu tohoto objektu cca 179 000
m3 i jeho konstrukci s řadou vjezdů by při cca 3 násobné výměně vzduchu za hodinu byla
nutná kapacita biofiltrů cca 537 000 m3/h. Při kapacitě biofiltrů PS 1-05 (u fermentorů) cca
897 000 m3/h by bylo nutné instalovat cca 5 ks biofiltrů stejných rozměrů jako pro
fermentory, což by znamenalo další významný zábor plochy a zvýšení investičních a
provozních nákladů.
Tuto problematiku je nutno dořešit v rámci dalšího technického rozpracování záměru s tím, že
budou vzaty v úvahu tyto aspekty:
-
potlačení produkce pachových látek uvedenými opatřeními na ÚČOV a v rámci
procesu zahušťování surového kalu
potlačení produkce pachových látek výběrem vhodných organických materiálů jako
substrátu
minimalizací skladovací doby substrátu a zahuštěného kalu před fermentací
vhodné řešení vzduchotechniky objektu SO 1-06 s instalací bodových odtahů vzdušiny
přímo u potenciálních zdrojů
využití případné rezervy v kapacitě biofiltrů PS 1-05 nebo biofiltrů fermentorů pro
napojení omezeného odtahu vzdušiny z SO 1-06
Za daných podmínek lze předpokládat, že SO 1-06 bude zdrojem pouze nevýznamných
fugitivních emisí do ovzduší minimalizovaných systémem vjezdových automatických
rychlouzávěrů.
Lze doporučit v rámci dalšího rozpracování generelu stavby vyčlenění volné plochy pro
případné doplnění výše uvedených biofiltrů určených pro SO 1-06, pokud to příslušná měření
pachových látek u okolní zástavby v rámci zkušebního provozu budou vyžadovat.
e) Problematika emisí pachových látek z SO 1-30 Těžní šachta
Jedná se o obdobnou problematiku jako u SO 1-06.
Ve vztahu k přepravě shrabků z ÚČOV a nakládání s nimi v SO 1-30 lze zvážit v další
projektové přípravě na základě prověření charakteru shrabků případný odtah vzdušiny
z tohoto objektu a její čištění v biofiltrech. Vzhledem k objemu tohoto objektu cca 2 400 m3
by při cca 3 násobné výměně vzduchu za hodinu byla nutná kapacita biofiltrů cca 7 200 m3/h.
Ve vztahu k umístění SO 1-30 lze v rámci dalšího rozpracování generelu stavby vyčlenit
určitý prostor pro doplňkovou instalaci 3-4 biofiltrů o výkonu á 2 000 m3/h obdobných jako
151
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
v PS 1-09, případně je umístit na střechu SO 1-30, a to s realizací podle výsledků měření
pachových látek u okolní zástavby v rámci zkušebního provozu.
Tuto problematiku je nutno dořešit v rámci dalšího technického rozpracování záměru s tím, že
budou vzaty v úvahu tyto aspekty:
-
potlačení produkce pachových látek opatřeními na ÚČOV (hygienizace shrabků
vápnem, chlorovým vápnem apod.)
minimalizace doby zdržení shrabků v rámci nakládání s nimi na ÚČOV a v SO 1-30
(zajištění přepravy a manipulace s čerstvými shrabky)
Za výše uvedených podmínek lze předpokládat, že SO 1-30 by mohl být zdrojem pouze
nevýznamných fugitivních emisí do ovzduší.
f) Emise z dopravy
Provoz KH se bude vyznačovat zvýšenou intenzitou dopravy zahrnující především:
-
dopravu organických kalů v cílovém množství max. 500 t/d, tj. max. 182 500 t/rok, a
dopravu produktu v cílovém množství max. 610 t/d, tj. max. 222 650 t/rok, celkem
množství max. 1 110 t/d, tj. max. 405 150 t/rok (roční množství jsou na základě
konzervativního přístupu posouzení vlivu dopravy odvozena z denních kapacit s jejich
trváním po celou roční dobu, proti průměrným ročním bilancím uváděných v
předchozích kapitolách zahrnují určitou rezervu)
Tyto materiály budou dopravovány těžkými nákladními automobily (TNA) s vlekem o
nosnosti 20 t s celkovým max. počtem souprav 20 258 za rok, tj. vztaženo na denní
kapacitu organických materiálů a produktu 1 110 t cca 56 souprav denně, tj. cca 2,4
soupravy za hodinu při 24 hodinovém navážení a odvozu.
Vzhledem k očekávanému požadavku navážení a odvozu pouze 10 h denně bude
intenzita dopravy cca 5-6 souprav za hodinu.
Ve vztahu k výše uvedenému přístupu lze tyto denní a hodinové počty považovat za
maximální vztažené na cílovou kapacitu záměru.
-
vnitroareálovou dopravu zahrnující především dopravu zahuštěného kalu od
dopravníků odstředivek do objektu SO 1-06 v množství 1 000 t/d, shrabků z SO 1-30 a
pojezdy obslužných mobilních mechanismů (nakladače, zakladače, vysokozdvižné
vozíky).
Dopravu zahuštěného kalu budou zajišťovat 3 TNA se sklápěcí ložnou plochou o
nosnosti 10 t ve 24 h provozu. Celkový počet jízd bude 100 za den, tj. cca 4 za hodinu.
Celkový denní počet km lze odhadnout na 70 km (1 jízda tam a zpět v prům. 0,7 km),
počet za rok činí 25 550 km. Průměrná denní spotřeba pohonných hmot (především
nafty) bude činit cca 28 l (při spotřebě 40 l/100 km).
Vnitroareálová doprava:
Emise z vnitroareálové dopravy budou vznikat ze spalování především nafty v množství do
cca 28 l za den a lze je považovat za zcela nevýznamné s prakticky nedefinovatelným vlivem
na imisní situaci okolí záměru. U vnitroareálové dopravy bude hlavním zdrojem emisí
152
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
přeprava zahuštěného kalu TNA. U vysokozdvižných vozíků a případně u nakladačů a
zakladačů se předpokládá elektrický pohon či pohon na propan.
Vnitroareálová doprava bude hodnocena z hlediska emisí a imisních příspěvků jako jeden
plošný zdroj.
Vzhledem k vyšší intenzitě této dopravy ve var. 2 jsou bilance emisí z vnitroareálové dopravy
proto vypočteny dále pouze ve var. 2.
U externí dopravy organických odpadů a produktu od zdrojů do SO 1-06 (nejsou známy
dopravní trasy) lze uvést jednotkové emise jako měrnou vydatnost v g/s/m vycházející
z metodiky MŽP ČR, kterou se stanovují jednotkové emisní faktory pro motorová vozidla-PC
program MEFA verze 02 (Mobilní emisní faktory, verze 2002). Emisní faktory (EF) udávají,
jaké množství (v průměru) znečišťující látky v g se dostane do ovzduší z průměrného vozidla
na dráze 1 km (jedná se o těžký nákladní automobil - TNA).
Tabulka č.B.24: Přehled rozhodujících emisních faktorů a měrné produkce emisí pro
sklon 0% a prům. rychlost TNA 70 km/h
Emisní ukazatelé
TZL-PM10
NOx
NO2
benzen
benzo(a)pyren
EF pro TNA
g/km/voz.
0,19285
1,92085
0,10535
0,01355
0,77435
U vnitroareálové dopravy lze z EF a měrné vydatnosti vypočítat bilance emisí
znečišťujících látek.
Tabulka č.B.25: Přehled rozhodujících emisí z vnitroareálové dopravy pro celkový
ujetý počet 70 km/d TNA
Emisní ukazatelé
emise v g/d
emise
v t/rok
TZL-PM10
13,50
0,00493
NOx
134,46
0,04908
NO2
7,3745
0,00051
benzen
0,9485
0,00034
benzo(a)pyren
54,20
0,01978
153
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Emise z vnitroareálové dopravy lze považovat za zcela nevýznamné.
Mimoareálová doprava:
Z hlediska emisí z externí dopravy lze očekávat u varianty 2 vyšší zatížení ovzduší než u
varianty 1, a to v poměru k množství přepravovaných materiálů resp. četnosti vozidel obou
variant.
Rozsah a dopravní trasy i vliv záměru na dopravu v zájmovém území jsou hodnoceny
v kapitole B.II.4. Přeprava surovin, pomocných materiálů, produktů a odpadů bude liniovým
zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší. Z hodnocení nárůstu dopravy a emisí z
dopravy lze předběžně předpokládat nevýznamné ovlivnění imisní situace v zájmovém území,
které bude nutno potvrdit a konkretizovat v rozptylové studii zpracované v rámci procesu
EIA.
Na základě tabelovaných emisních faktorů z metodiky MEFA v. 02 pro příslušné intenzity
dopravy (do závodu a ze závodu), druhy dopravních prostředků, průměrnou rychlost, cca
nulový sklon vozovky a při použití katalyzátorů splňujících normu EURO 2 vyplývají pro
základní úseky příjezdové místní dopravní komunikace a její max. zátěže tyto měrné nárůsty
emisí z externí dopravy:
Tabulka č.B.26: Přírůstek dopravy vlivem záměru a nárůst měrných emisí z externí
dopravy
Nárůst počtu dopravních prostředků dle konzervativního přístupu v ročním průměru denních
intenzit:
Nárůst N:
60
Nárůst O:
36
Souhrn S:
96
Celkový nárůst měrných emisí v kg/km/d:
škodlivina
N
NOx
0,114760
NO2
0,006294
PM10 (TZL)
0,011522
Benzen
0,000809
Benzo(a)pyren
0,046263
O
0,006094
0,000122
0,000039
0,000118
0,005483
S
0,120854
0,006416
0,011561
0,000927
0,051746
Emise z mimoareálové externí dopravy lze považovat za nevýznamné.
Tabulka č.B.27: Návrh klasifikace zdrojů – varianta 2
Technologie
Klasifikace
KH Drasty
Velký zdroj znečišťování ovzduší
Kotelna na ZP
Střední zdroj znečišťování ovzduší
Reaktor ANAMMOX
čištění OV
Náhradní zdroj el. energie
-
technologie
Střední zdroj znečišťování ovzduší
Střední zdroj znečišťování ovzduší
154
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
B.III.2. Odpadní vody
OBĚ VARIANTY
VÝSTAVBA ZÁMĚRU
Při výstavbě se nepředpokládá žádné významnější nakládání s vodami. Srážky budou
v počáteční fázi zasakovány jako v současném stavu, později odkanalizovány vybudovanou
oddílnou kanalizací. Odpadní vody průmyslového charakteru nebudou vznikat. V počáteční
výstavbě bude používán suchý typ chemického mobilního WC, později po realizaci
příslušných SO budou splašky a vody ze sociálních zařízení napojeny novou splaškovou
kanalizací do koncové čerpací jímky.
PROVOZ ZÁMĚRU
PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY
Z provozu záměru budou odváděny tyto odpadní vody:
- splaškové vody ze sociálních zařízení
- technologické odpadní vody zahrnující především produkci fugátu s jeho případnou úpravou
technologií ANAMMOX, dále oplachové vody, těsnící vody, chladící vody, úkapy ze
zařízení, prací vody z mikrosít, odpadní vody z úpravy pro kotelnu apod.
Veškeré odpadní vody budou shromažďovány v koncové čerpací jímce a čerpány do
odtokového potrubí (příp. kanalizace) vedené novým kolektorem na ÚČOV.
Z hlediska jejich zneškodnění jsou tyto vody v současnosti součástí vnitřního kanalizačního
systému ÚČOV se zavedením do technologie čištění komunálních vod. V případě řešení
rekonstrukce ÚČOV na cílovou kapacitu bude v návrhu jejího řešení rovněž počítáno s
čištěním odpadních vod z nového KH vedených z lokality Drasty.
SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY
Jejich produkce bude odpovídat cca spotřebě pitné vody pro sociální zařízení.
Výpočet produkce splaškových vod ze závodu:
Výpočet produkce splaškových vod vychází z celkového denního počtu pracovníků v závodě
a ze specifických spotřeb pitné vody pro jednotlivé druhy pracovní činnosti při orientačním
zohlednění vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 12, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích s tím, že je vzhledem k charakteru provozu KH a nevýznamnosti
produkce splaškových vod počítáno s cca 100 % rezervou a pro obě varianty uvažováno s
max. denní produkcí splaškových vod cca 4 m3.
Na přípojce z provozní budovy s případným zařízením pro přípravu jídel bude osazen
certifikovaný odlučovač tuku (OT) jako součást splaškové kanalizace.
Čištění splaškových vod je zajištěno na městské ČOV, vzhledem k naprosto zanedbatelnému
množství splaškových vod ze záměru ve vztahu ke kapacitě ÚČOV lze předpokládat, že
155
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
nedojde k negativnímu ovlivnění technologie ÚČOV a kvality vyčištěných vod ani
měřitelnému ovlivnění Vltavy jako recipientu ÚČOV.
CELKOVÉ ODPADNÍ VODY
Vzhledem k projektované kapacitě rekonstruované ÚČOV Q24= 3,77 m3/s a předpokládanému
max. nárazovému vypouštění odpadních vod z lokality Drasty 300 m3/h (cca 0,084 m3/s) lze
předpokládat nevýznamné ovlivnění technologie ÚČOV.
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
Provoz PC-1 bude produkovat tyto odpadní vody:
a) Fugát z odvodnění vyhnilého kalu vč. přídavku 0,2% POF:
Množství fugátu při kapacitním výkonu technologie 250 000 kg/d sušiny surového kalu
……..…………………………..4 510 m3/d
max. 188 m3/h
Množství fugátu při průměrné roční produkci surového kalu
…………………………………2 956 m3/d
Ø123 m3/h
Poznámka: toto množství zahrnuje rovněž přídavek vody ve formě 0,2% roztoku POF pro
proces odvodňování
Tabulka č. B.28: Kvalita fugátu z odvodňování vyhnilých kalů
CHSK
1 780 mg/l
BSK5
480 mg/l
Nc
1 300 mg/l
Nkj
1 200 mg/l
N-NH4
1 300 mg/l
RL
1 470 mg/l
Pc
30 mg/l
Širší rozsah analýzy je uveden v příloze č. 7a.
V závislosti na složení surového kalu a na provozních podmínkách bude kvalita fugátu kolísat
v rozmezí cca ± 20 %.
b) Splaškové vody ze sociálních zařízení v množství
4 m3/den
c) Ostatní produkované OV vč. splaškových:
do 25 m3/h
do 600 m3/d
d) Celkové množství OV vedených z PC 1 na ÚČOV vč. přídavku z přípravy 0,2% POF
pro zahušťování kalu:
prům. 148,2 m3/h
3 556 m3/d (při prům. roční produkci surového kalu)
max. 213,0 m3/h
5 114 m3/d (při kapacitní produkci surového kalu)
Předpokládané max. nárazové vypouštěné množství:
300 m3/h
156
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vzhledem ke zpětnému vracení na ÚČOV s předpokladem bez poplatků odpovídají uvedené
max. denní bilance odpadních vod kapacitě KH 250 t/d sušiny surového kalu.
Množství odpadních vod při roční průměrné produkci surového kalu:
1 297 940 m3/rok
Znečištění odpadních vod:
Vzhledem k uvedeným poměrům množství jednotlivých druhů odpadních vod bude úroveň
vypouštěného znečištění v koncentracích a bilancích určována především parametry fugátu
z odvodňování vyhnilého kalu. Orientační hodnoty jsou aplikovány z analýzy vzorku fugátu
z dekantačních odstředivek na vyhnilý kal z provozu ÚČOV. Odpadní vody vyjma fugátu
budou před vstupem do koncové čerpací jímky fugátu vedeny přes jemné strojně stírané česle
(součást SO kanalizace) pro odstranění hrubších nečistot a ochranu čerpadel a odtokového
potrubí vedeného na ÚČOV. Shrabky z česlí budou dle charakteru zpracovány v technologii
KH nebo předány jako odpad k odstranění spolu s vyhnilým kalem.
Parametry odpadních vod pro vybrané základní ukazatele znečištění:
K výše uvedeným hodnotám lze konstatovat především vysoký obsah N-NH4, N-Ncelk. a Pcelk.,
které budou z uvedených ukazatelů nejvýznamněji ovlivňovat technologii rekonstruované
ÚČOV.
Výrazné snížení obsahu N-NH4 (na obsah cca 30 mg/l) a tím i N-Ncelk. bude možné dosáhnout
využitím technologie ANAMMOX při účelném využití tepla pro ohřev surového kalu pro
vyhnívání.
Úplný analytický rozbor fugátu z dekantačních odstředivek vyhnilého kalu ze stávajícího
KH ÚČOV je uveden v příloze 7a.
Projekt rekonstrukce ÚČOV a její technologie musí uvedené množství a parametry odpadních
vod vracených z lokality Drasty zohledňovat, a ve vztahu k legislativě pro vypouštění
odpadních vod do vod povrchových (novela NV č. 61/2003 Sb.) přechází její plnění na
provozovatele ÚČOV.
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
Provoz PC 1 bude produkovat tyto odpadní vody:
a) Fugát z odvodnění surového kalu vč. přídavku 0,2% POF:
Množství fugátu při kapacitním výkonu technologie 250 000 kg/d sušiny surového
kalu ……..…………………………..4 416 m3/d
max. 184 m3/h
Množství fugátu při průměrné roční produkci surového kalu
........…………………………………2 897 m3/d
Ø120 m3/h
157
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Poznámka: toto množství zahrnuje rovněž přídavek vody ve formě 0,2% roztoku POF pro
proces odvodňován
Tabulka č.B.29: Kvalita fugátu z odvodňování surového kalu
CHSK
8 970 mg/l
BSK5
3 930 mg/l
Nc
380 mg/l
Nkj
380 mg/l
N-NH4
270 mg/l
RL
3 360 mg/l
Pc
67 mg/l
Širší rozsah analýzy je uveden v příloze č. 7a.
V závislosti na složení surového kalu a na provozních podmínkách bude kvalita fugátu kolísat
v rozmezí cca ± 20 %.
b) Splaškové vody ze sociálních zařízení v množství
4 m3/den
c) Ostatní produkované OV z provozů (aerobní fermentace, oplachy, mytí zařízení
apod.) vč. splaškových:
do 10 m3/h
do 240 m3/d
d) Celkové množství OV vedených z PC 1 na ÚČOV vč. přídavku z přípravy 0,2% POF
pro zahušťování kalu:
prům. 130,7 m3/h
3 137 m3/d (při prům. roční produkci surového kalu)
max. 194 m3/h
4 565 m3/d (při kapacitní produkci surového kalu)
Předpokládané max. nárazové vypouštěné množství:
300 m3/h
Vzhledem ke zpětnému vracení na ÚČOV s předpokladem bez poplatků odpovídají uvedené
max. denní bilance odpadních vod kapacitě KH 250 t/d sušiny surového kalu.
Množství odpadních vod při roční průměrné produkci surového kalu:
1 145 370 m3/rok
Znečištění odpadních vod:
Vzhledem k uvedeným poměrům množství jednotlivých druhů odpadních vod bude úroveň
vypouštěného znečištění v koncentracích a bilancích určována především parametry fugátu ze
zahušťování surového kalu. Orientační hodnoty jsou aplikovány z analýzy vzorku fugátu ze
stávajících lyzátovacích odstředivek na surový kal na ÚČOV, u NL z analýzy fugátu
dekantačních odstředivek na vyhnilý kal.
158
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Tabulka č.B.30: Parametry odpadních vod pro vybrané základní ukazatele znečištění
Ukazatel
průměr mg/l
max. ∅ t/d
CHSK-Cr
8 970
43,92
BSK5
3 930
19,24
NL
300
1,47
N-NH4
270
1,32
Ncelk.
380
1,86
Pcelk.
67
0,328
Denní bilance jsou opět vztaženy na kapacitu KH.
K uvedeným hodnotám lze konstatovat především zvýšený obsah N-NH4, N-Ncelk. a Pcelk.,
které budou z uvedených ukazatelů nejvýznamněji ovlivňovat technologii rekonstruované
ÚČOV.
Uvedené znečištění nezahrnuje vliv technologie ANAMMOX, při jejíž realizaci se výrazně
sníží obsah N-NH4 (na cca 25 mg/l) a rovněž ostatních anorganických forem dusíku. Nutno
ale konstatovat, že je otázkou, zda uvedené snížení bude ekvivalentní investičním nákladům
na technologii ANAMMOX a zejména provozním nákladům za nezbytný ohřev fugátu při
absenci možnosti využití odpadního a části vyráběného tepla technologií plazmového
zplyňování v případě budoucí realizace tohoto provozu na Drastech. Pro ohřev fugátu v rámci
záměru by bylo možné použít pouze ekonomicky náročný zemní plyn s nárůstem roční
spotřeby plynu z cca 80 000 m3 na cca 3 700 000 m3.
Bude tedy nutno vyhodnotit ekonomický přínos uvedeného snížení bilance N-NH4
v technologii rekonstruované ÚČOV, vzhledem ke značnému rozdílu konc. N-NH4 obou
variant (cca 1 300 mg/l u var. 1 proti pouze 270 mg/l u var. 2) a tím i nízké efektivnosti
technologie ANAMMOX ve var. 2 není v této variantě v Oznámení s touto technologií a
odpovídající spotřebou zemního plynu počítáno.
Úplný analytický rozbor fugátů z lyzátovacích odstředivek surového kalu a dekantačních
odstředivek vyhnilého kalu ze stávajícího KH ÚČOV je uveden v příloze č.7a.
Projekt rekonstrukce ÚČOV a její technologie bude uvedené množství a parametry odpadních
vod vracených z KH zohledňovat, a ve vztahu k legislativě pro vypouštění odpadních vod do
vod povrchových (novela NV č. 61/2003 Sb. v platném znění) přechází plnění jejích
ustanovení na provozovatele ÚČOV.
159
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
B.III.3. Odpady
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ ZÁMĚRU
OBĚ VARIANTY
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Seznam nebezpečných odpadů a seznamy
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Tabulka č. B.31: Odpady vznikající při výstavbě
Kód druhu
odpadu
Název druhu odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Absorpční činidla neznečištěná
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek)
Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými látkami)
Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek)
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet
15 02 02
15 02 03
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 08 02
17 09 04
20 02 01
20 03 01
20 03 04
Kategorie
odpadu
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou předány původcem odpadu na
základě smluvního vztahu oprávněné osobě (organizaci) vlastnící příslušné legislativní
oprávnění a technické vybavení k jeho využití nebo odstranění v souladu s platnou
legislativou (zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy).
Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č.
383/2001 Sb.
160
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Lze doporučit, aby investor při uzavírání smluvních vztahů na jednotlivé dodávky stavebních
prací zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele stavby jako původce odpadu odstraňování
veškerých odpadů způsobených jeho činností v souladu s platnou legislativou.
Odstraněná kulturní vrstva půdy (ornice) bude prokazatelně využita k zemědělským účelům
nebo vegetačním úpravám krajiny.
Výkopová zemina bude po ověření její předpokládané nezávadnosti (ve vztahu k předchozí
činnosti v KH Drasty) využita k úpravám na terénu.
Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů vzniklých ze
stavebních prací bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
Odpady a jejich bilance vznikající při výstavbě záměru nelze v současné době s ohledem na
počáteční fázi projektové připravenost stavby přesněji stanovit. Lze pouze odhadnout
rámcový rozsah přebytečné zeminy na základě návrhu zastavovacího plánu a
předpokládaného rozsahu skrývky a charakteru výstavby.
S ohledem na charakter terénu a výstavby je možno předpokládat poměrně velký rozsah
terénních úprav, je předpokládána přebytková bilance zemin.
V rámci úpravy pláně mimo stávající kalová pole se předpokládá sejmutí zhruba 15-30 cm
svrchní části profilu, z čehož kulturní vrstva bude využita v souladu s obecnými podmínkami
vynětí ze ZPF a není proto zařazena jako odpad. Z úpravy pláně a výkopů pro základové
konstrukce lze předpokládat přebytkovou bilanci skrývky a výkopové zeminy. Přebytková
zemina vznikne při úpravě pláně a zarovnání zvolené nivelety terénu, a pravděpodobně ji
v celém rozsahu nebude možno využít do terénních úprav v rámci záměru. Tento odpad je
předběžně zařazen do kategorie ostatního odpadu (O) s číslem a názvem 17 05 04 - zemina a
kamení bez obsahu nebezpečných látek. Vzhledem k tomu, že pozemek byl využíván jako
kalová pole a stavební objekty s nakládáním s kalem z ÚČOV, nelze vyloučit kontaminaci
výkopových zemin cizorodými polutanty (ropné látky, PCB, těžké kovy a pod). Zemina ze
skrývky mimo prostor kalových polí (nekontaminovaná) bude zčásti využita při terénních
úpravách v rámci areálu a zbytek odvezen dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu k
využití mimo areál.
Vzhledem k uvedenému charakteru dosavadního využívání lokality Drasty bude nezbytné
provedení ověření uvedeného předpokladu kategorizace výkopové zeminy vzorkováním a
analýzami zemin v rámci průzkumných prací pro projektové zpracování záměru a v rámci
odtěžby zemin v průběhu výstavby, zejména pak pod stávajícími kalovými poli. Dle
zjištěných výsledků pak bude upravena kategorizace odtěžovaných zemin a způsob nakládání
s nimi.
Bilance ostatních odpadů nelze v této fázi stanovit, předpokládá se produkce odpadů kategorie
O v řádu do několika desítek tun za rok u každého z odpadů a produkce odpadů kategorie N
v řádu jednotek tun za rok u každého z odpadů.
Pozemek lokality je zčásti zastavěný a bude potřeba odstranit stávající a pro záměr
pravděpodobně nevyhovující stavby a komunikace.
161
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PROVOZEM ZÁMĚRU
OBĚ VARIANTY
HLAVNÍ ODPADY (VYHNILÝ KAL, PRODUKT FERMENTACE, ODPADY Z ÚPRAVY
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, ODPAD Z BIOFILTRŮ)
Možnosti využití hlavních odpadů z technologie obou variant jsou dány:
- jejich vlastnostmi a případnými obsahy nebezpečných látek
- aktuálními komerčními možnostmi jejich využití
- podmínkami příslušné legislativy pro konkrétní možnosti jejich využití
- hodnocením ekonomických a ekologických faktorů konkrétních možností jejich využití
Možnosti odstranění hlavních odpadů z technologie obou variant jsou dány:
- jejich vlastnostmi a případnými obsahy nebezpečných látek
- aktuálními komerčními možnostmi jejich odstranění
- podmínkami příslušné legislativy pro konkrétní možnosti jejich odstranění
- hodnocením ekonomických a ekologických faktorů konkrétních možností jejich odstranění
OSTATNÍ ODPADY
Vedle výše uvedených odpadů bude nutno počítat s produkcí omezeného množství různých
odpadů odpovídajících charakteru provozu záměru (textilní odpady, mazadla, oleje,
akumulátory apod.). Vzhledem k počáteční fázi technické přípravy záměru jsou u těchto
odpadů provedeny specifikace odpadů a bilanční odhady stejné pro obě varianty.
Tabulka č. B.32: Ostatní potenciální odpady z provozu závodu
Katalogový název odpadu –
kód
Kategorie Množství Základní způsob
(produkční název)
odstranění nebo využití
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Kovy
(železné)
Kovy
(neželezné)
Sklo
Papír a lepenka
Textilní materiály
(big bags, pytle)
Plasty
(plastické obaly, kontejnery, nádoby)
20 01 38
20 01 40
O
O
5 t/rok
3 t/rok
energetické využití
recyklace
20 01 40
O
5 t/rok
recyklace
20 01 02
20 01 01
20 01 11
O
O
O
500 kg/rok
100 t/rok
5 t/rok
recyklace
recyklace
recyklace
20 01 39
O
1000 kg/rok
recyklace
Olej a tuk neuvedený pod číslem
20 01 25
(motorové a převodové oleje)
20 01 26*
N
1 m3/rok
recyklace
162
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Absorpční činidla, filtrační materiály 15 02 02*
(vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
(olejové filtry)
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 21*
(zářivky a výbojky)
Olověné akumulátory
16 01 01*
Uliční smetky
20 03 03
Biologicky rozložitelný odpad
20 02 01
(odpady ze zeleně - listí, tráva)
Biologicky rozložitelný odpad ze
20 01 08
stravovacího zařízení
Směsný komunální odpad
20 03 01
N
300 kg/rok
spalování
N
200 ks/rok
recyklace
N
O
O
200 kg/rok
recyklace
5 t/rok
skládkování
2 t/rok
využití jako biomasa
(kompostování, energetické využití)
500 kg/rok
využití jako biomasa
(kompostování, energetické využití)
10 t/rok
skládkování
O
O
Poznámka: uvedené hmotnostní bilance ostatních odpadů jsou předběžné a orientační,
odvozené z již projektovaných obdobných provozů
Veškeré kontejnery s uvedenými odpady budou umístěny na vodohospodářsky zabezpečené
lokální ploše s jejím odvodněním do vnitřní areálové průmyslové kanalizace. Toto
zabezpečení a charakter odpadů budou vylučovat kontaminaci podzemních vod a úniky
nebezpečných látek do dešťové kanalizace lokality.
Základní způsoby využití odpadů jsou uvedeny v příloze č. 3 a odstranění odpadů v příloze č.
4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
Původcem odpadů bude provozovatel záměru. Odpady budou předány oprávněné osobě k
dalšímu nakládání s nimi. Převzetí odpadů oprávněnou osobou musí být zdokumentováno v
souladu s příslušnými předpisy.
Souhrnně bude s veškerými produkovanými odpady nakládáno v souladu s platnou
legislativou, a tyto budou předány oprávněné osobě k jejich odstranění či využití v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími předpisy.
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
Výstupem z provozu KH, var. 1 z hlediska potenciálních odpadů jsou:
1. ODVODNĚNÝ VYHNILÝ KAL Z PROCESU ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
JAKO HLAVNÍ VÝSTUPNÍ PRODUKT
Množství vyhnilého kalu:
151 873 t/rok při kapacitním zatížení KH
Zařazení podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.:
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
(odpad nezařazený jako nebezpečný)
Toto zařazení má i vyhnilý kal ze stávajícího KH ÚČOV.
163
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Tento odpad je ve stávajícím provozu ÚČOV částečně využíván ve výrobě kompostu, zbytek
je ukládán na skládku v Benátkách n. Jizerou.
Další možností je spalování kalu ve vhodném zařízení (např. ve spalovně v Malešicích) nebo
jako spoluspalování odpadu např. v EMĚ (elektrárna Mělník) při dodržení příslušných
legislativních podmínek zejména ochrany ovzduší.
2. ODPADY Z BIOFILTRŮ
Z provozu biofiltrů budou odpadat prošlé náplně v průměrném množství cca 150 m3 (cca 100
t) za rok.
Zařazení podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.:
19 08 99 Odpady jinak blíže neurčené
(odpad nezařazený jako nebezpečný)
Tyto upotřebené náplně organického charakteru nebude možné odstranit v technologii
vyhnívání kalu, a budou odstraněny předáním oprávněné osobě k odstranění nebo využití
v souladu s platnou legislativou.
Charakter materiálu odpadu: směs rašeliny, stromové kůry, vápence, pilin a narostlé biomasy
Možnosti využití při splnění příslušných legislativních podmínek:
- kompostování s následnou aplikací do půdy s přínosem pro zemědělství, krajinu či ekologii
- přímá aplikace do půdy s přínosem pro zemědělství, krajinu či ekologii (využití na
zemědělské půdě v souladu s vyhláškou č. 382/2001 Sb.)
- jako surovina pro zpracování čistírenských kalů aerobní fermentací na palivo či materiál
využitelný v zemědělství a v ekologii
- spalování ve vhodném energetickém zdroji
Možnosti odstranění při splnění příslušných legislativních podmínek:
- uložení na skládce příslušné skupiny (pravděpodobně S-IO jako inertní odpad)
U obou uvedených odpadů legislativa umožňuje uvedené zařazení za podmínky doložení jeho
nezávadnosti (tj. vyloučení nebezpečných vlastností podle vyhlášky č. 376/2001 Sb. a
dodržení příslušných limitů obsahu škodlivých látek jako těžkých kovů, ropných látek, AOX,
PCB apod.).
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
1. ZÁKLADNÍ PRODUKT
Základním výstupem z var. 2 je produkt aerobní fermentace v cca granulované formě v
množství 610 t/d s průměrnou sušinou 80%. Jeho popis a bilance jsou zařazeny do kap. B.III.3
Odpady z hlediska jeho současného ne zcela jednoznačného zařazení, které bude možno
upřesnit až v aktuální době jeho produkce na základě aktuálního znění příslušné legislativy
164
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
(jeho vlastnosti a složení závisí rovněž na aktuálním charakteru produkovaných komunálních
vod a technologii rekonstruované ÚČOV).
Z hlediska provozních nákladů i vlivů na ŽP lze uvést 3 možné alternativy nakládání
s produktem fermentace:
- alternativa 1 s využitím jako palivo pro spalování (např. náhrada za hnědé uhlí pro
velkoodběratele) případně jako odpad ke spoluspalování s významným ekonomickým i
ekologickým přínosem (povolenky, nižší emise SO2, příznivější cena, kladný vliv na čerpání
těžebních limitů). Ve vztahu k náhradě za hnědé uhlí je nutno zohlednit rozdíl v obsahu síry
(hnědé uhlí 1-2%, surový kal 0,04% sušiny kalu) a tím i v produkci emisí SO2.
- alternativa 2 s využitím na povrchu terénu (jako inert) nebo na zemědělské půdě s určitým
ekonomickým přínosem nebo s ekonomicky neutrálním výsledkem (předání za odvoz)
- alternativa 3 s odstraněním způsobem aplikovaným u odvodněného kalu ve stávající ÚČOV
Praha s předáním oprávněné osobě (dle informací je kal částečně využíván ke
kompostování, částečně ukládán na skládku) s ekonomickými náklady za jeho odstranění
Cílovým produktem var. 2 je směs aerobní fermentací upraveného kalu a organických
substrátů. Tento produkt bude dle svých skutečných vlastností a parametrů konkrétně zařazen
v souladu s legislativou, např. jako palivo nahrazující hnědé uhlí v jeho širším využití, odpad
ke spoluspalování v energetických zdrojích, odpad ke spalování ve spalovnách, materiál ke
kompostování, materiál pro využití na terénu (terénní úpravy, revitalizace a zušlechtění půd
apod.), materiál pro využití na zemědělské půdě.
Konečné zařazení produktu aerobní fermentace dle aktuální legislativy bude možné provést až
v rámci zkušebního provozu (po r. 2011) na základě stanovení jeho vlastností dle příslušné
aktuální legislativy a za aktuálních podmínek produkce surového kalu z hlediska obsahu
nebezpečných látek.
Množstevní bilance cílového produktu
Tabulka č.B.33: Základní souhrnné výstupní bilance cílového produktu
Parametry
Hodinová bilance
Denní bilance
produktu
Ø
max.
Ø
max.
Hmotnost
16,67
26,74
400,0
641,8
produktu (t)
Sušina produktu
80 %
Hmotnost sušiny
produktu (t)
Poznámka:
13,33
21,39
320
513,4
Roční
bilance
146 000,0
116 800,0
Uvedené bilance vychází z předaných bilancí produkce surového kalu dle tab.
č.B.6.
Maximální hodinová bilance je vypočtena z maximální denní bilance jako 24
hodinový podíl.
165
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Kapacita produkce cílového produktu je navržena dle nabídky
potenciálního dodavatele ve výši 610 t/d, a odpovídá kapacitě zpracování
kalu ve výši 250 t/d sušiny.
Roční bilance je součinem průměrné denní bilance a ročního fondu provozní
doby 365 dní.
Průměrná hodinová bilance je 1/24 z průměrné denní bilance.
Kvalitativní parametry produktu
Jako vybrané kvalitativní parametry jsou uváděny těžké kovy, které přechází do produktu
beze změny v procesu fermentace především ze surového kalu, dále pak parametry uváděné
potenciálním dodavatelem technologie.
Tabulka č.B.34: Hmotnostní bilance vybraných těžkých kovů v cílovém produktu
(Uvedené bilance předpokládají nulový obsah TK ve využívaných organických odpadech)
Ukazatel
Denní bilance
Roční
bilance
Ø
max.
Crcelk. (kg)
23,441
289,360
8 556,0
Pb (kg)
8,032
22,096
2 931,8
Cu(kg)
33,275
78,914
12 146,0
Zn (kg)
298,164
1 315,233
108 835,3
Cd (kg)
0,279
0,973
101,71
Ni (kg)
7,057
39,446
2 572,79
Co (kg)
1,116
4,208
406,86
Hg (kg)
0,279
2,314
101,71
As (kg)
0,788
2,630
287,2
Poznámka:
Uvedené bilance jsou bilancemi ve vstupu surového kalu.
Tabulka č.B.35: Obsah vybraných těžkých kovů v cílovém produktu
Ukazatel
Obsah v sušině produktu
Koncentrace (obsah)
v produktu
Ø mg/kg
max. mg/kg
Ø mg/kg
max. mg/kg
Crcelk.
Pb
Cu
Zn
Cd
Ni
Co
Hg
As
V
73,2
25,1
104,0
931,8
0,87
22,0
3,5
0,87
2,46
563,6
43,0
153,7
2 561,8
1,89
76,8
8,2
4,5
5,1
0,009
58,6
20,1
83,2
745,4
0,7
17,6
2,8
0,7
1,97
166
450,8
34,4
123,0
2 049,3
1,52
61,5
6,5
3,6
4,1
0,007
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Poznámka:
Uvedené koncentrační údaje v mg/kg sušiny jsou podílem průměrných
maximálních denních bilancí TK z tabulky č.B.34 a průměrných
maximálních denních bilancí sušiny produktu z tabulky č.B.33.
Uvedené koncentrační údaje v g/t produktu jsou podílem průměrných
maximálních denních bilancí TK z tabulky č.B.34 a průměrných
maximálních denních bilancí produktu z tabulky č.B.33.
a
a
a
a
Na základě stanovené návrhové vstupní výhřevnosti surového kalu cca 15 MJ/kg sušiny
a průměrné výhřevnosti organických odpadů cca 20 MJ/kg je odhadnuta výhřevnost
produktu s 80 % sušiny (20 % vlhkosti) v úrovni min. 14 MJ/kg (14 000 kJ/kg resp. 14
GJ/t).
Uvedené kvalitativní a bilanční hodnoty je nutno považovat za orientační s určitými výkyvy v
každém roce provozu ÚČOV. Rozhodující kvalita surového kalu i výstupního produktu pak
vyplyne až ze zkušebního provozu jak rekonstruované ÚČOV tak nového KH.
Z hlediska ostatních ukazatelů kvality produktu nebyly zjištěny další hodnoty. Rozsah
kvalitativních ukazatelů sledovaných v cílovém produktu bude vycházet z požadavků
předpisů ČR vztažených k předpokládanému využívání produktu. Hodnoty těchto ukazatelů
v produktu budou záviset především na hodnotách hlavních vstupních surovin, tj. kalu a
využívaných organických materiálů, dále pak na účinnosti technologie aerobní fermentace
vztažené zejména k případné destrukci a přeměně některých organických látek (ropné
uhlovodíky, BTEX, AOX, EOX, PCB, PAU apod).
Základní formy produktu: dřevní mulč, peletky, brikety:
mulč dřevní
pelet
ky
Legislativní požadavky pro možné využívání produktu
Druhé číslování tabulek v tomto odstavci odpovídá číslování v předmětném předpisu.
167
brikety
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
a) Využití jako palivo pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
Jedná se o prioritní možnost využití produktu var. 2.
Kvalitativní ukazatelé jsou dány vyhláškou č. 13/2009 Sb. ve vztahu k výstupnímu produktu.
Požadavky na kvalitu pevných paliv určuje § 3:
Odst. 1: měrná sirnatost černého uhlí pro malé a střední stacionární zdroje: 0,50 g/MJ
Odst. 1: měrná sirnatost hnědého uhlí pro malé a střední stacionární zdroje: 0,75 g/MJ od r.
2014
Odst. 4: min. výhřevnost pevných paliv pro malé stacionární zdroje 12 MJ/kg v bezvodém
stavu, pro střední stacionární zdroje 10 MJ/kg v bezvodém stavu
§ 2 uvedené vyhlášky ale v odst. a) konstatuje, že za palivo dle této vyhlášky není
považován odpad podle jiného právního předpisu, a to zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění. Znamená to tedy, že rozhodujícím pro zařazení produktu z
fermentace jako odpad či jako výrobek bude výklad a plnění podmínek §3, §4 a přílohy
č. 1 zákona č. 185/2001 Sb.
Pokud se bude jednat o využití produktu zařazeného jako odpad v zařízeních, která nejsou
podle zákona o odpadech určena k nakládání s odpady, bude se toto řídit §14, odst. 2) zákona
č. 185/2001 Sb., podle kterého je možné v těchto zařízeních (např. elektrárny a teplárny na
hnědé uhlí) využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a
při nakládání s těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž
je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidu a životního prostředí.
V praxi to obvykle znamená provozní zkoušky s odpadem, přepracování provozních řádů,
havarijních plánů, úpravu technologie spalovacích zařízení a zejména zařízení na čištění
vypouštěných spalin a rovněž změny příslušných správních rozhodnutí (případně i nový
proces EIA a IPPC).
Je tedy žádoucí upravit vývoj příslušné ve stávajícím stavu nejasné legislativy tak, aby
produkt aerobní fermentace (tedy upravené odpady) mohl být v aktuální době zkušebního
provozu nového KH při vyloučení nebezpečných vlastností podle vyhlášky č. 376/2001 Sb. v
platném znění jednoznačně využíván zejména ve velkokapacitních energetických zdrojích
jako palivo. Tím bude i naplněna dikce směrnic EU, které preferují energetické využití
odpadů, zvláště pokud mohou nahradit neekologické spalování hnědého uhlí.
168
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
b) Využití na povrchu terénu
Rozsah kvalitativních ukazatelů je dán přílohou č. 10 a tabulkami č. 10.1 a 10.2 vyhlášky č.
294/2005 Sb.
1) Nejvýše přípustná koncentrace škodlivin v sušině produktu
Tabulka č.B.36: Tabulka 10.1 vyhlášky 294/2005 Sb.
Ukazatel
Jednotka
Produkt
Kovy
As
Cd
Cr celk
Hg
Ni
Pb
V
Monocyklické aromatické
uhlovodíky
(nehalogenované)
BTEX
Polycyklické aromatické
uhlovodíky
PAU
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
mg/kg sušiny
10
1
200
0,8
80
100
180
mg/kg sušiny
0,4
mg/kg sušiny
6
Chlorované alifatické
uhlovodíky
EOX
mg/kg sušiny
1
Ostatní uhlovodíky
(směsné, nehalogenované)
Uhlovodíky C10 - C40
mg/kg sušiny
300
Ostatní aromatické
uhlovodíky (halogenované)
PCB
mg/kg sušiny
0,2
Použité zkratky:
BTEX
- suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů
PAU
- polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu,
benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu,
benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
EOX
- extrahovatelné organicky vázané halogeny
PCB
- polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)
169
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
2) Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů
Tabulka č.B.37 Tabulka 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb.
I.
Testovaný organismus
Doba
působení
(hodina)
Poecilia reticulata
96
ryby nesmí vykazovat v
nebo Brachydani rerio
ověřovacím testu
výrazné změny chování
ve srovnání s
kontrolními vzorky a
nesmí uhynout ani
jedna ryba
Daphnia magna Straus
48
procento imobilizace
perlooček nesmí
v ověřovacím testu
přesáhnout 30% ve
srovnání s kontrolními
vzorky
Raphidocelis subcapitata 72
neprokáže se
(Selenastrum
v ověřovacím testu
capricornutum)
inhibice růstu řasy větší
nebo Scenedesmus
než 30 % ve srovnání
buspicatus
s kontrolními vzorky
semena Sinapis alba
72
neprokáže se
v ověřovacím testu
inhibice růstu kořene
semene větší než 30 %
ve srovnání
s kontrolními vzorky
170
II.
ryby nesmí vykazovat v
ověřovacím testu výrazné
změny chování ve
srovnání s kontrolními
vzorky a nesmí uhynout
ani jedna ryba
procento imobilizace
perlooček nesmí
v ověřovacím testu
přesáhnout 30% ve
srovnání s kontrolními
vzorky
neprokáže se
v ověřovacím testu
inhibice nebo stimulace
růstu řasy větší než 30 %
ve srovnání s kontrolními
vzorky
neprokáže se
v ověřovacím testu
inhibice nebo stimulace
růstu kořene semene větší
než 30 % ve srovnání
s kontrolními vzorky
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
c) Využití na zemědělské půdě
Kvalitativní ukazatelé jsou dány přílohou č. 3 vyhlášky č. 382/2001 Sb. o podmínkách použití
upravených kalů na zemědělské půdě a přílohou č. 4 vyhlášky.
Tabulka č.B.38 Mezní koncentrace vybraných rizikových látek a prvků v upravených
kalech pro jejich použití na zemědělské půdě
Sledovaný ukazatel
Obsah v sušině produktu
mg/kg
Ztráta žíháním-organické
bez limitu
látky
N - celkový dusík
bez limitu
NH4-N - amoniakální dusík
bez limitu
NO3-N - dusičnanový dusík
bez limitu
Ca - vápník
bez limitu
Mg - hořčík
bez limitu
K - draslík
bez limitu
P - fosfor
bez limitu
Hodnota pH čistírenských
bez limitu
kalů
As - arzén
30
Cd - kadmium
5
Cr - chrom
200
Cu - měď
500
Hg - rtuť
4
Ni - nikl
100
Pb - olovo
200
Zn - zinek
2 500
AOX
500
(adsorbovatelné organicky
vázané halogeny)
PCB (suma 6 kongenerů - |
0,6
28+52+101+138+153+180)
Tabulka č.B.39: Mikrobiologická kritéria v upravených kalech pro jejich použití na
zemědělské půdě
Kategorie kalů
Přípustné množství mikroorganismů (KTJ*) v 1 g
sušiny aplikovaných kalů
Termotolerantní
Enterokoky
koliformní bakterie
I.
< 10E3
< 10E3
II.
< 10E3 – 10E6
< 10E3 – 10E6
KTJ* … kolonie tvořící jednotku
171
Salmonella sp.
negativní nález
nestanovuje se
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vysvětlivky:
Kategorie I-kaly (zde upravené, tj. produkt fermentace), které je možno aplikovat na
zemědělské půdy využívané v zemědělství při dodržení ostatních ustanovení vyhlášky č.
382/2001 Sb.
Kategorie II-kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování
technických plodin a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití kalů nebude pěstovat
polní zelenina a intenzivně plodící ovocná výstavba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při
práci a ostatních ustanovení vyhlášky č. 382/2001 Sb.
Vzhledem k teplotě aerobní fermentace 80 °C v koncové části fermentoru lze předpokládat
sterilizaci produktu (pasterizační teploty se pohybují od cca 60 do 75 °C) a tím problematiku
mikroorganismů za dostatečně ošetřenou.
d) Ukládání na skládce
Rozsah kvalitativních ukazatelů a podmínek je dán přílohou č. 4 a pro skupinu S-IO (inertní
odpad) tabulkou č. 4.1 této přílohy vyhlášky č. 294/2005 Sb.
Tabulka č.B.40: Kvalitativních ukazatelé podle přílohy č. 4 a tabulky č. 4.1 vyhlášky č.
294/2005
Ukazatel
Jednotka
Produkt-limitní hodnota
TOC
mg/kg sušiny
30 000 (3 %)
BTEX
mg/kg sušiny
6
Uhlovodíky C10-C40
mg/kg sušiny
500
PAU
mg/kg sušiny
80
PCB
mg/kg sušiny
1
Srovnání a diskuse možné kvality produktu s požadavky legislativy pro výše uvedená
základní využití produktu:
a) Využití jako palivo
Voda
Produkt vykazuje max. vlhkost 20 % (není limitována).
Popel
Ztráta žíháním surového kalu při 550 °C činí 78 % sušiny. To znamená, že do procesu
fermentace vstupuje cca 22 % popela, který zřejmě z části přejde do produktu. Tento podíl
nelze předem odhadnou, neboť není známo složení doplňkových organických materiálů a dále
jaké části např. anorganických látek budou využívány mikroorganismy v procesu aerobní
fermentace. Ukazatel není limitován.
Ve vztahu ke komerčnímu využití produktu jako biopaliva lze ale konstatovat, že obsah
popela není v řadě spalovacích zařízení tou podstatnou hodnotou, např. hnědé uhlí má obsah
bezvodého popela 28-42 %.
172
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Výhřevnost
Předpokládaná min. výhřevnost produktu s 80 % sušiny bude 14 MJ/kg, což splňuje limity
min. výhřevnosti pevných paliv v bezvodém stavu pro malé (12 MJ/kg) a střední zdroje (10
MJ/kg). Hnědé uhlí má výhřevnost cca 13-14 MJ/kg.
Chlor
Obsah chloru lze očekávat v látkách EOX, AOX a PCB. Z obsahů v surovém kalu teoreticky
přepočtených na produkt vyplývá EOX 13,3 mg/l, AOX 107,5 mg/l a PCB 0,07 mg/l
(ukazatele nejsou limitovány).
Těžké kovy
Z hlediska těžkých kovů bude jejich obsah v produktu ovlivněn především jejich obsahem
v surovém kalu (viz výše), který bilančně cca přejde do produktu (TK nejsou limitovány).
Veškerá síra
Pokud by teoreticky přecházela veškerá síra do produktu, sirnatost produktu by činila 0,027
g/MJ a splňovala by se značnou rezervou pro malé a střední zdroje limity platné pro tuzemské
černé i hnědé uhlí.
Z výše uvedené diskuse a ve vztahu k vyhlášce č. 13/2009 Sb. vyplývá, že využití
produktu jako paliva bude z hlediska ochrany ovzduší potenciálně možné, nutno ale
vyřešit vztah k zákonu o odpadech.
b) Využití na povrchu terénu
Těžké kovy
Hodnoty As,Ni, Pb a V jsou pod stanoveným limitem včetně vypočteného max. obsahu
v mg/kg.
U hodnot Hg a Cd vyhovují limitům vypočtené průměry (u Hg s nevýznamným přesahem
0,07 mg/kg nad limit 0,87 mg/kg), max. hodnoty jsou nad limitní hodnotou.
U hodnoty Cr je průměrná hodnota (73,2 mg/kg) značně pod limitem 200 mg/kg, max.
vypočtená hodnota (563,6 mg/kg) ale významně přesahuje limit.
K těmto závěrům je nutno upozornit na 2 žádoucí aspekty, kterým by měla být věnována
pozornost při technickém řešení rekonstrukce ÚČOV:
-
zajištění homogenizace surového kalu na ÚČOV před jeho čerpáním na KH, a to
vzhledem ke stávající výbavě ÚČOV využitelnými podzemními a nadzemními
nádržemi i k možnému omezenému prostoru i případným nevhodným geologickým
podmínkám lokality Drasty
-
zajištění alkalizace surového kalu na pH 7,5-8,5 a tím optimálnějších podmínek
pro srážení TK, zejména Cr3+ a Cd 2+, tímto se dosáhne zrovnoměrnění přechodu
těchto TK do surového kalu bez nárazových špiček vznikajících při nárazovém
zatěžování ÚČOV obsahy TK ve vraceném fugátu při nízkém pH surového kalu
(pod pH 7). V další projektové přípravě lze zvážit separátní zařízení na lokalitě
173
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Drasty pro odstranění TK z fugátu sráženími procesy a tím snížit zatížení surového
kalu na ÚČOV.
Dalšího omezení zatížení ÚČOV TK vč. Hg by mělo být dosaženo zajištěním důsledného
plnění limitů TK dle kanalizačního řádu veřejné kanalizace hl. m. Prahy, zejména u
významnějších producentů odpadních vod s obsahem TK (např. laboratoře).
BTEX
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace BTEX v produktu ve výši 1,58 mg/kg. Tato
hodnota by převýšila limit 0,4 mg/kg.
Tyto látky jsou ale aerobním procesem do značné míry odbouratelné (zkušenosti
z biodegradací sanace zemin ekologických zátěží). Lze rovněž přihlédnout k prokázanému
snížení obsahu BTEX při vyhnívání na hodnotu pod 0,34 mg/kg sušiny vyhnilého kalu. Dále
bude část těkavějších látek BTEX ve fermentorech při teplotě 80°C přecházet do odtahované
vzdušiny a zachytí se na biofiltrech.
Z uvedeného vyplývá určitý předpoklad dosažení stanoveného limitu.
PAU
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace PAU v produktu ve výši 2,56 mg/kg.Tato
hodnota by nepřevýšila limit 6 mg/kg.
Ze zkušeností z biodegradací sanace zemin ekologických zátěží vyplývá, že i tyto látky jsou
za určitých podmínek a zejména při daných nízkých koncentracích aerobním procesem
částečně odbouratelné.
EOX
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace EOX v produktu ve výši 13,3 mg/kg. Tato
hodnota by výrazně převýšila limit 1 mg/kg.
Ze zkušeností z biodegradací sanace zemin ekologických zátěží vyplývá, že i tyto látky jsou
za určitých podmínek a zejména při daných nízkých koncentracích aerobním procesem
částečně odbouratelné.
Lze rovněž přihlédnout k prokázanému snížení obsahu EOX při vyhnívání na hodnotu 7,6
mg/kg sušiny vyhnilého kalu.
Dále bude část těkavých látek EOX (např. alifatické chlorované uhlovodíky) přecházet
intenzivním provzdušňováním fermentorů do odtahované vzdušiny a zachytí se na biofiltrech,
které mohou být v případě potřeby vybaveny i náplní aktivního uhlí či aktivovaného koksu.
174
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Ropné uhlovodíku (RU) - Uhlovodíky C10 – C40
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace RU v produktu ve výši 8 704 mg/kg. Tato
hodnota by výrazně převýšila limit 300 mg/kg.
Ze zkušeností z biodegradací sanace zemin ekologických zátěží vyplývá, že RU C10 – C40 jsou
za určitých podmínek aerobním procesem odbouratelné s vysokou účinností.
Lze rovněž přihlédnout k prokazatelnému snížení obsahu RU při vyhnívání na hodnotu 6 000
mg/kg sušiny vyhnilého kalu.
Dále bude část lehkých frakcí RU přecházet intenzivním provzdušňováním fermentorů při
teplotě až 80 °C do odtahované vzdušiny a zachytí se na biofiltrech, které mohou být
v případě potřeby vybaveny i náplní aktivního uhlí či aktivovaného koksu.
PCB
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace PCB v produktu ve výši pod 0,07
mg/kg.Tato hodnota by nepřevýšila limit 0,2 mg/kg.
Ze zkušeností z biodegradací sanace zemin ekologických zátěží vyplývá, že nelze u těchto
látek počítat s jejich odbouráváním aerobním procesem.
Výše uvedené využití produktu stanovuje rovněž požadavky na ekologické testy. Tyto
požadavky mohou být ověřeny až v reálném cílovém produktu vzhledem
k mikrobiologickým a ostatním změnám v procesu aerobní fermentace včetně teplotních
poměrů s koncovou teplotou až 80 °C.
Z výše uvedené diskuse lze předpokládat, že za určitých podmínek, tj. při důsledném
dodržování kanalizačního řádu, příslušném vybavení rekonstruované ÚČOV i
technologie aerobní fermentace konkrétního dodavatele se zvláštním zřetelem na
problematiku TK, EOX a uhlovodíky C10 – C40 by mohlo být dosaženo plnění limitů
stanovených současnou legislativou pro využití produktu na povrchu terénu.
c) Využití na zemědělské půdě
Těžké kovy:
Hodnoty As, Cd, Cu, Ni, Pb jsou pod stanoveným limitem včetně vypočteného max. obsahu
v mg/kg.
U hodnot Hg a Zn vyhovují limitům vypočtené průměry, max. hodnoty jsou nevýznamně nad
limitní hodnotou (u Hg s nevýznamným přesahem 0,5 mg/kg nad limit 4,5 mg/kg, u Zn
s nevýznamným přesahem 562 mg/kg nad limit 2 500 mg/kg).
U hodnoty Cr je průměrná hodnota (73,2 mg/kg) značně pod limitem 200 mg/kg, max.
vypočtená hodnota (563,6 mg/kg) ale významně přesahuje limit.
O těchto závěrech platí obdobné (zejména ve vztahu k Cr) jako pro využití na povrchu terénu.
175
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
AOX
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace AOX v produktu ve výši 107,5 mg/kg.
Tato hodnota by nepřevýšila limit 500 mg/kg.
PCB
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace PCB v produktu ve výši pod 0,07 mg/kg.
Tato hodnota by nepřevýšila limit 0,6 mg/kg.
Ostatní ukazatelé kvality produktu (ztráta žíháním, jednotlivé formy dusíku, Ca, Mg, K, P a
pH) nejsou limitovány.
Z výše uvedené diskuse lze předpokládat, že za určitých podmínek, tj.
důsledného dodržování kanalizačního řádu a vybavení rekonstruované ÚČOV by mohlo
být dosaženo plnění limitů stanovených pro využití produktu na zemědělské půdě včetně
kompostování. Pro informaci lze uvést, že max. obsahy těžkých kovů v produktu jsou
značně pod jejich limity uvedenými v bývalé ČSN 46 5735 Průmyslové komposty,
používané jako organické hnojivo.
d) Ukládání na skládce
Hodnocení dle tab. č. 4.1 - skládka S-IO (inertní odpad)
TOC
Vzhledem k udávané výhřevnosti produktu lze předpokládat, že obsah TOC převýší výrazně
limit 30 000 mg/kg (3 %).
BTEX
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace BTEX v produktu ve výši 1,58 mg/kg. Tato
hodnota by nepřekročila limit 6 mg/kg.
Tyto látky jsou ale aerobním procesem do značné míry odbouratelné (zkušenosti
z biodegradací sanace zemin ekologických zátěží). Lze rovněž přihlédnout ke snížení obsahu
BTEX při vyhnívání na hodnotu pod 0,34 mg/kg sušiny vyhnilého kalu. Dále bude část látek
BTEX přecházet ve fermentorech do odtahované vzdušiny a zachytí se na biofiltrech.
Z uvedeného vyplývá reálný předpoklad dosažení stanoveného limitu.
176
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Ropné uhlovodíku (RU) - Uhlovodíky C10 – C40
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace RU v produktu ve výši 8 704 mg/kg. Tato
hodnota by převýšila limit 500 mg/kg.
Ze zkušeností z biodegradací sanace zemin ekologických zátěží vyplývá, že RU jsou za
určitých podmínek aerobním procesem odbouratelné s vysokou účinností.
Dále bude část lehkých frakcí RU přecházet intenzivním provzdušňováním fermentorů do
odtahované vzdušiny a zachytí se na biofiltrech, které mohou být v případě potřeby vybaveny
i náplní aktivního uhlí či aktivovaného koksu.
PAU
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace PAU v produktu ve výši 2,56 mg/kg. Tato
hodnota by nepřekročila limit 80 mg/kg.
Ze zkušeností z biodegradací sanace zemin ekologických zátěží vyplývá, že i tyto látky jsou
za určitých podmínek a zejména při daných nízkých koncentracích aerobním procesem
částečně odbouratelné.
PCB
V případě, že by v procesu aerobní fermentace teoreticky nedošlo k žádnému odstranění
těchto látek, vycházela by přepočtem koncentrace PCB v produktu ve výši pod 0,07 mg/kg.
Tato hodnota by nepřekročila limit 1 mg/kg.
Z výše uvedené diskuse lze předpokládat, že technologií aerobní fermentace nemůže být
dosaženo plnění především limitu TOC stanoveného pro ukládání na skládce S-IO. Z
tohoto hlediska pak připadají v úvahu skládky skupiny S-003 pro odpady s podstatným
obsahem organických biologicky rozložitelných látek.
Celkové shrnutí
K uvedenému hodnocení možností využití produktu je ale nutno konstatovat, že mimo
analýz těžkých kovů ze sledování provozu ÚČOV byl pro účel Oznámení k dispozici
pouze omezený počet vzorků surového kalu s analýzami uvedenými v příloze č.7a.
Konkretizace možností využití produktu aerobní fermentace je zásadním aspektem
ekonomického hodnocení této technologie, a je proto nezbytné a důležité věnovat v další
fázi technické přípravy předmětného záměru příslušnou pozornost těmto záležitostem:
-
sledování všech limitovaných ukazatelů stanovených pro základní druhy
využívání produktů KH v dostatečném rozsahu, a to jak v surovém tak vyhnilém
kalu na stávající ÚČOV
-
zaměřit pozornost na problematiku těžkých kovů a
v produkovaném surovém kalu
177
snížení jejich obsahu
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska možností využívání produktu je ekonomicky nejvýhodnější využití jako palivo
nahrazující hnědé uhlí.
K možnostem využití produktu fermentace je dále nutno důrazně upozornit na vliv
trhu, kvality produktu a legislativních podmínek pro jednotlivé možnosti nakládání
s produktem. Tuto důležitou a zásadní část celého záměru s variantou 2 bude nutno řešit
samostatně včetně zpracování marketingové studie.
Obdobný problém dostupnosti vhodných organických odpadů potřebných pro
technologii aerobní fermentace a rovněž ovlivňujících kvalitu výstupního produktu bude
nutno řešit obdobným způsobem, a to zjištěním jejich dostupnosti v potřebném množství
a kvalitě a při akceptovatelné ceně.
2. ODPADY Z TŘÍDĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ
V závislosti na druhu a kvalitě zpracovávaných organických odpadů lze předpokládat
potenciální vytřídění jejich časti jako nevhodné pro následnou úpravu a fermentaci. Tento
potenciální odpad lze odhadnout v množství do 5 % navážených organických odpadů, tj. cca
25 t/d.
Zařazení podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb.:
Vybrané odpady ze skupiny :
-
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a
zpracování potravin
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
20 Komunální odpady včetně složek odděleného sběru
Předpokládá se, že pro proces aerobní fermentace budou přednostně využívány organické
odpady nezařazené jako nebezpečné, využívání odpadů kat. N bude záviset na jejich
vlastnostech (případně výsledcích hodnocení nebezpečných vlastností odpadů provedených
pověřenou osobou podle vyhlášky č. 376/2001 Sb.) a na změně těchto vlastností procesem
aerobní fermentace.
3. ODPADY Z BIOFILTRŮ
Z provozu biofiltrů budou odpadat prošlé náplně v průměrném množství:
-
-
z PS 1-05 (fermentory): 1 830 m3/rok při odhadu periodicitě výměny 1 x za 5 let
(dle informací potenciálních dodavatelů ale k výměně dochází za podstatně delší
dobu dle konkrétních podmínek technologie)
z PS 1-09 (objekt úpravy kalu a org. materiálů): 10 m3/rok
178
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Tyto upotřebené náplně organického charakteru (kůra, štěpky, piliny, rašelina apod.) budou
zpracovány na lokalitě Drasty využitím jako organický substrát v procesu aerobní
fermentace.
B.III.4. Ostatní
Z ostatních výstupů v rámci výstavby a provozu připadají v úvahu především hluk, dále
vibrace, záření, emise pachových látek.
VÝSTAVBA ZÁMĚRU
OBĚ VARIANTY
Hluk v době výstavby
V rámci výstavby budou zdrojem hluku a vibrací stavební mechanizmy a jejich činnost.
Předpokládá se nasazení mechanizace srovnatelné se sdruženou bytovou výstavbou, která
svým rozsahem ovlivní pouze bezprostřední okolí staveniště, zejména pak při realizaci
navržených přeložek stávajících inženýrských sítí a jejich přípojek vedených do prostoru
staveniště.
Stavební práce budou omezeny pouze na denní dobu od 7.00 do 20.00 hodin, montážní práce
s nižší hlučností a v uzavřených objektech bude možné provádět i v noční době.
V průběhu výstavby nebudou používány materiály produkující pachové látky nebo některou
z forem záření.
Způsob (množství, kvalitní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů v území
bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován po omezenou dobu,
pouze po dobu výstavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že souvislá obytná zástavba je situována mimo přímý dosah
vlastní stavby (nejbližší obytná zástavba obce Drasty je ve vzdálenosti cca 500 m).
Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se pohybují kolem 80
dB(A). Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební
činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku LAeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č. 148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl.č.2, část A, NV č. 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
- v noční době
- 10 dB
z toho: LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
179
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Pro denní dobu pak bude hygienický limit:
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou“
LAeq,T = 40 dB
t1 = 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . 1g(429 + t1 )/ t1 ) = 40 + 10.1g (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou:
LAeq,T = 40 dB
t1 = 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . 1g(429 + t1 )/ t1 ) = 40 + 10.1g (429 + 14)/14+ = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním
prostoru:
(§ 11, odst.4 NV č. 148/2006 Sb.)
základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB
korekce na druh chráněného prostoru dle příl.č.3, část A, NV č. 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory - v denní době
0 dB
- v noční době
- 10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7. až 21. hodina)
+15 dB
z toho: LAeq,T = 65 dB pro denní dobu od 7.00 do 21.00 hodin
V noční době nebude stavební činnost prováděna.
Předpokládá se, že výstavba (vlastní stavební činnost) bude probíhat v době od 6.00 hodin do
20.00 hodin. V první hodině budou probíhat zejména přípravné práce s menší produkcí hluku.
Těžiště hlavních prací bude probíhat v době od 7.00 do 19.00 hodin.
Dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení po ukončení stavebního řízení. V době
zpracování studie tedy nejsou známy konkrétní typy stavebních mechanismů, místa a doby
jejich nasazení.
Z výše uvedené literatury jsou převzaty hodnoty hladiny akustického tlaku při nasazení
pracovních strojů a běžné stavební činnosti:
rýpadlo v běžném nasazení
LAeq,T = 83 dB ve vzdálenosti 10 m
vedený ježkový vibrační válec
LAeq,T = 72 dB ve vzdálenosti 10 m
stojící automíchač při míchání betonu
LAeq,T = 80 dB ve vzdálenosti 10 m
čerpadlo betonové směsi
LAeq,T = 85 dB ve vzdálenosti 10 m
autojeřáb při zdvihu
LAeq,T = 72 dB ve vzdálenosti 10 m
běžná stavební činnost – zdění, manipulace, apod. LAeq,T = 65 dB ve vzdálenosti 10 m
Běžné hodnoty dopravních prostředků a stavebních strojů se souhrnně pohybují kolem 80-90
dB(A) ve vzdálenosti cca 1 m od zdroje.
Při realizaci stavby bude použit typ techniky, jejíž výčet je uveden v předcházejícím přehledu
hlukových emisí. Konkrétní typ techniky bude znám až po výběrovém řízení na dodavatele
stavby. Stavební technika bude během práce operativně stěhována podle potřeby.
Výpočet akustické zátěže u nejbližší obytné zástavby bude proveden v hlukové studii, a
to ve zvolených výpočtových bodech pro nejnepříznivější stav, který představuje souběh
180
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
použití nejhlučnějších strojů při každém stupni stavebních prací. Pro obě varianty lze
předpokládat obdobné výstupy hlukové studie.
Hluková studie bude zpracovaná jako součást dokumentace EIA podle přílohy 4 zákona
č. 100/2001 Sb. v rámci následného procesu EIA.
Z již zpracovaných hlukových studií vyplývají pro výstavbu obdobného charakteru tyto
předběžné hlukové zátěže pro výpočtový bod v uvedeném rozmezí vzdáleností od zdrojů
hluku:
Tabulka č.B.41: Hluková zátěž ze stavební činnosti
výpočtový bod
druh stavebních prací
vzdálenost
LAeq,s
LAeq,s,12hodin
m
dB
dB
hloubení základů
165 až 495
57 až 48
54
hutnění základů
165 až 495
46 až 37
43
betonáž patek a zákl.desky
165 až 495
59 až 50
56
stavba nosné konstrukce
165 až 495
46 až 37
43
opláštění nosné konstrukce
165 až 495
46 až 37
43
zpevnění ploch a komunikací
100 až 510
54 až 36
50
Z výše uvedené tabulky a vzhledem k vedení dopravy mimo obytné zástavby i k jejich
vzdálenostem lze předběžně předpokládat, že i při znásobení počtu stavebních
mechanismů a souběhu činností různých stavebních strojů nebude docházet
k překračování hygienického limitu v ekvivalentních hladinách akustického tlaku ze
stavební činnosti. Délku každodenní stavební činnosti nebude za těchto podmínek nutno
omezovat za účelem splnění hygienického limitu.
Vibrace
V průběhu stavebních prací budou používány některé mechanizmy či zařízení se zvýšenými
vibracemi. Uvedené činnosti budou omezeny na denní dobu. Vzhledem ke vzdálenosti
nejbližší obytné zástavby nebudou mít uvedené vibrace negativní vliv na obyvatelstvo a
obytnou zástavbu.
Záření
V průběhu výstavby nebudou používány materiály a zařízení produkující některou z forem
záření.
Vznik pachových látek
V průběhu výstavby nebudou používány materiály a provozována činnost produkující
pachové látky.
181
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
PROVOZ ZÁMĚRU
OBĚ VARIANTY
Hluk
Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č. 274/2003 Sb. definuje chráněný venkovní prostor
staveb a chráněný venkovní prostor. Chráněným venkovním prostorem se dle §30 odst.3
rozumí nezastavěné pozemky užívané k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor
určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních stanovišť. Rekreací se rozumí i pobyt na
pozemku náležejícímu k bytovému nebo rodinnému domu. Chráněným venkovním prostorem
stavby se pak rozumí venkovní prostor do vzdálenosti 2 m od bytových a rodinných domů,
staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných
staveb.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. stanovuje hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického
tlaku šířeného za provozu výrobních areálu včetně vnitrozávodní dopravy pro chráněný
venkovní prostor ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory nemocnic a
lázní) na:
LAeq,8hodin = 50 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin
a
LAeq,1hodina = 40 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
V případě, že zvuk obsahuje tónové složky, přičítá se další korekce -5dB.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin denní doby a 1 nejhlučnější hodinu noční doby.
Nařízení vlády č.148/2006 Sb. stanovuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického
tlaku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích převažuje nad hlukem z dopravy na ostatních komunikacích, a pro chráněný
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor ostatních staveb ( t.j. staveb mimo chráněné
venkovní prostory nemocnic a lázní) na:
LAeq,16hodin = 60 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin
a
LAeq,8hodin = 50 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku ze silniční dopravy se stanovuje pro 16 hodin denní a
8 hodin noční doby.
V rámci provozu lze očekávat tyto zdroje hluku:
• plošné (stavební objekty s hlukovými emisemi na vnější straně obvodových
konstrukcí, vnitroareálová doprava)
• bodové (samostatná technologická zařízení umístěná vně objektů)
• liniové zdroje (mimoareálová doprava)
Pro dosažení výše uvedených hygienických limitů hluku je nezbytné takové technické řešení
stavebních objektů a technologických zařízení, které zajistí svými hodnotami hlukových emisí
182
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
podle platné metodiky a výpočetního programu hlukových studií takové výstupní vypočtené
hodnoty hluku u nejbližší obytné zástavby, které nepřekročí tyto limity.
Plošné zdroje hluku
Jsou tvořeny jednotlivými stavebními objekty (SO) z členění stavby, jejich popis vč. navržené
vzduchové neprůzvučnosti jejich konstrukcí je podrobně uveden v kap. B.I.6.
Konstrukce stavebních objektů jako plošných zdrojů hluku, ve kterých jsou umístěna zařízení
s významnými hlukovými emisemi, budou navrženy s váženou vzduchovou neprůzvučností
obvodových stěn v rozmezí cca 30-45 dB podle charakteru zařízení (tj. nelze tyto objekty
navrhovat jako lehké montované haly bez příslušné protihlukové izolace).
Bodové zdroje hluku
Z hlediska hlučnosti zařízení jsou významnějším bodovými zdroji odstředivky, ventilátory vč.
vzduchotechnických systémů, čerpadla, dopravníky a mobilní mechanizmy a dopravní
prostředky. Jako venkovní zdroje to jsou z hlediska významnosti především výstupy
vzduchotechniky mimo konstrukce objektů a venkovní dopravníky (dále jsou uvedeny
příklady hlukových emisí ze vzduchotechnických zdrojů z obdobných staveb).
Tabulka č.B.42: Příklady vzduchotechnických zdrojů hluku (VZT jednotek)
výška
hladina akustického
zdroj
zdroje tlaku ve vzdálenosti 1 m
m
dB
kondenzační jednotka
14
75
komín kotelny
14
90
fléra (sání vzduchu v patě fléry)
1
70
odtah vzdušiny z výrobního
prostoru
14
75
VZT jednotka pro výrobní
prostor
14
75
ventilační komora
2
88
Součástí technického řešení záměru budou příslušná opatření jak u technologických zařízení
tak ve stavebních konstrukcích vybraných objektů (viz kap. B.I.6). V zásadě to znamená, že
technologická zařízení (zejména venkovní bodové zdroje), která jsou významnými zdroji
hluku, budou opatřena protihlukovými kryty nebo tlumiči hluku, případně lokálními
absorpčními protihlukovými stěnami.
Dalším potenciálním protihlukovým opatřením budou vhodné terénní úpravy kolem prostoru
záměru (např. navýšený val z výkopové zeminy, výsadba vhodné vegetace). Na základě
výsledků kontrolního měření hluku provedeného v rámci zkušebního provozu pak mohou být
navržena a realizována dodatková opatření jak na vytypovaných bodových zdrojích hluku tak
i výstavbou vhodně umístěné okrajové protihlukové stěny s odpovídající konstrukcí.
Uvedená řešení budou zajišťovat v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb (jižní
okraj obce Drasty) ve vztahu ke stacionárním zdrojům hlukové zátěže na lokalitě KH Drasty
max. hladinu hluku LAeq.T = 40 dB v noční době (22.00 – 6.00 hodin) a LAeq.T = 50 dB
v denní době (6.00 – 22.00 hodin).
183
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Liniové zdroje hluku
Z popisu provozu v areálu je zřejmé, že silniční doprava spojená s provozem v areálu bude
zdrojem hluku.
Intenzita dopravy záměru, informace o stávajícím stavu a % nárůsty dopravy ze záměru jsou
uvedeny v kap. B.II.4.
Z hlediska hlukové zátěže bude významnější situace na místní komunikaci č. 24219. V
rámci přípravy procesu EIA bude vhodné provedení měření intenzity stávající dopravy
na úseku této komunikace nejvíce zatíženém při využití pro dopravu v rámci záměru, a
to na obchvatu Klecan vedeného kolem distribučního centra AHOLD. Dále bude
provedeno měření hluku ve vybraných bodech liniovým zdrojem hluku nejvíce
ovlivněné zástavby.
Výsledky měření budou podkladem pro zpracování hlukové studie.
Ve vztahu ke zdrojům hlukové zátěže z dopravy nařízení vlády č.148/2006 Sb. stanovuje
nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy na hlavních pozemních
komunikacích, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažuje nad hlukem
z dopravy na ostatních komunikacích a pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní
prostor ostatních staveb ( t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní) na:
a
LAeq,16hodin = 60 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin
LAeq,8hodin = 50 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku ze silniční dopravy se stanovuje pro 16 hodin denní a
8 hodin noční doby.
V rámci provozu záměru bude nákladní doprava provozována pouze v denní době od
7.00 do 21.00 hodin.
Ve výpočtových variantách hlukové studie budou ve výpočtových bodech na hranici
chráněného venkovního prostoru vybraných staveb stanoveny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z dopravy. Pro každou stavbu budou výpočtové body stanoveny ve výškách
oken jednotlivých podlaží.
Výpočet vlivu liniových zdrojů bude v hlukové studii proveden podle programu HLUK+
verze 7.57 z roku 2007. Program je zpracován na základě "Novely metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy" vydané v časopisu Planeta číslo 2/2005.
Souhrnně
Problematika vlivu hlukové zátěže v areálu KH a na chráněný venkovní prostor staveb
bude blíže řešena v dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí podle přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb.v rámci akustické studie při respektování N.V. č. 148/2006 Sb.
v platném znění. Tato dokumentace bude zpracována na základě bližší rozpracovanosti
technického řešení v rámci další projektové přípravy záměru.
Výpočet akustické zátěže z provozu záměru u nejbližší obytné zástavby bude proveden
v hlukové studii, a to ve zvolených výpočtových bodech pro nejnepříznivější stav, který
představuje souběh provozu zařízení s charakterem významnějšího zdroje hluku a se
zohledněním dopravy. Pro každou variantu se předpokládají významněji odlišné
výstupy hlukové studie.
184
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Hluková studie bude zpracovaná jako součást dokumentace EIA podle přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. v rámci následného procesu EIA.
K výše uvedenému je nutno upozornit na výskyt několika rodinných domků
v bezprostředním sousedství stavby a s reálným předpokladem nemožnosti zajištění
dodržení uvedených limitů hluku. Tento problém bude zřejmě nutno řešit v rámci
kompenzačních opatření např. výkupem těchto domků či jejich náhradou na jiném
místě.
Vibrace
V rámci provozu není předpokládán přenos vibrací některých částí zařízení do systému
statického zabezpečení budov, protože tyto zdroje vibrací budou vybaveny odpruženým
systémem uložení a případně opatřeny tlumiči vibrací. Ve venkovních prostorech jsou
jedinými zdroji vibrací běžné mobilní motorové prostředky. Mimo areál nelze očekávat žádné
vibrace z provozu zařízení závodu.
Záření
V průběhu výstavby ani provozu nebudou používány materiály a zařízení produkující
některou z forem záření.
Pachové látky
Problematika pachových látek je řešena v kapitolách týkajících se vlivů na ovzduší a na
obyvatelstvo.
B.III.5. Doplňující údaje
OBĚ VARIANTY
Z hlediska doplňujících údajů jsou pro předmětný záměr relevantní:
- významné terénní úpravy a vyvolané investice
- zásahy do krajiny
Významné terénní úpravy a vyvolané investice.
Z terénních úprav se jedná o úpravu pláně staveniště s odstraněním původních kalových polí v
západní části lokality. V následné projektové přípravě a podle monitoringu zemin v rámci
výstavby bude rozhodnuto do jaké hloubky bude provedeno odtěžení zeminy v celém prostoru
záměru a jaká bude konstrukce valu kolem lokality (z důvodu snížení vlivu záměru na
charakter okolní krajiny).
Výstavba záměru nevyžaduje žádné zásahy do okolní krajiny, veškerá stavební činnost bude
prováděna přímo na lokalitě záměru, případně v jejím bezprostředním okolí.
185
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Mimo pozemek záměru budou jako potenciální vyvolané a související investice (nejsou
součástí tohoto Oznámení) prováděny:
• Výstavba polyfunkčního kolektoru pro vedení inženýrských sítí a rozvodů mezi
lokalitou Drasty a ÚČOV na Císařském ostrově v Praze.
• Výstavba nové přípojky pitné vody z nejbližšího vhodného zdroje.
• Výstavba nové přípojky plynovodu z nejbližšího vhodného zdroje.
• Výstavba nové přípojky elektrické energie z nejbližšího vhodného zdroje.
• Výstavba nové přípojky telefonu z nejbližšího vhodného napojení.
• Výstavba nového jímacího objektu říční vody a výpustního objektu srážkových vod na
vhodném profilu řeky Vltavy s napojením na kolektor (využití stávající kanalizační
soustavy DN 324 procházející přes lokalitu - viz příloha č. 3 - nebude z kapacitních
důvodů zřejmě možné).
• Případná úprava lokálních příjezdových komunikací nebo vybudování nového
napojení lokality na dálnici D8.
Zásahy do krajiny
Záměr bude umístěn v areálu stávajícího trvale již nevyužívaného KH ÚČOV na pozemku,
který není zemědělsky využíván, není porostlý žádnou kulturní či chráněnou vegetací a
z krajinného hlediska nemá žádnou významnější hodnotu (viz příloha č. 12 Fotodokumentace lokality).
Výstavba i provoz záměru budou vyjma dopravy omezeny na vlastní pozemek záměru bez vlivu
na okolní krajinu vyjma vlivu pohledového ve vztahu k výškám objektů, zejména u var. 1
(výška vyhnívacích nádrží až 35 m).
Z hlediska výškových poměrů je v současnosti ve vzdálenosti cca 700 m od lokality umístěno
u Klecan výškově a prostorově významné distribuční centrum AHOLD.
V blízkém okolí záměru se nevykytuje kulturní či historický objekt, který by byl záměrem
nepřijatelně vizuálně negativně ovlivněn (potenciálně se jedná pouze o zámek Klecany ve
vzdálenosti cca 1 km) s tím, že var. 1 je z výškového hlediska a vlivu na urbanistiku okolí
významnější než var. 2 (viz popis technického řešení v kap. B.I.6)
Z uvedeného lze konstatovat, že záměr u var. 2 nezpůsobuje žádný významnější či
necitlivý zásah do okolní krajiny, ani tuto krajinu významněji neovlivňuje, u var. 1 lze
připustit významnější pohledový a estetický vliv.
B.III.6. Rizika havárií
VÝSTAVBA ZÁMĚRU
OBĚ VARIANTY
Realizační rizika
Základním předpokladem minimalizace realizačních rizik je výběr kvalitních projektantů a
dodavatelů technologických zařízení a stavební části. Stavba předmětného rozsahu vyžaduje
rovněž výběr kvalitního generálního dodavatele.
186
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
V rámci realizace musí investor věnovat dostatečnou pozornost veškerým smluvním vztahům
zejména z hlediska kvality a garancí za veškeré dodávky a jejich souladu s projektovou
dokumentací.
V průběhu výstavby musí být zajištěn kvalitní technický dozor investora a rovněž působnost
orgánu státního stavebního dohledu.
Veškerá přejímací řízení musí být řádně vedena a zaprotokolována s uvedením veškerých vad
a nedodělků a termínů jejich odstranění.
Pozornost musí být věnována vedle zajištění řádné funkčnosti všech zařízení a stavebních
objektů i opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu, požární bezpečnosti a ochraně
životního prostředí a veřejného zdraví.
Zejména jde o plynotěsná provedení veškerých zařízení s přítomností zemního plynu (u var. 1
i bioplynu) a vybavení monitoringem na měření jeho úniku (měření obsahu metanu).
Dále bude kladen důraz na vodohospodářské zabezpečení všech podzemních a nadzemních
rozvodů, zpevněných ploch a podlah vybraných objektů, kde je nakládáno s nebezpečnými
látkami s možnou kontaminací podzemních vod.
Další prioritní oblastí v realizaci bude provedení konstrukcí stavebních objektů a vybavení
technologických zařízení zajišťující takovou úroveň hluková zátěže okolní zástavby, která
nebude překračovat hygienické limity. V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní
měření hluku u nejbližšího chráněného venkovního prostoru (nejbližší obytné zástavby) a
podle výsledků měření budou v případě překračování hygienických limitů navržena doplňující
technická opatření u významných stacionárních zdrojů hlukových emisí.
Zásadním krokem, který je potenciálním realizačním rizikem, je výběr generálního dodavatele
stavby a příslušná dodavatelská smlouva, a to zejména ve vztahu k referencím a cenové
úrovni (výběr podle pouze jednoho kritéria, a to výšky ceny, nebývá zárukou potřebné kvality
řešení vč. zabezpečení minimálních vlivů na ŽP). Těmto záležitostem je nutno u stavby
předmětného rozsahu a charakteru věnovat náležitou pozornost.
Možnost vzniku havárií v rámci výstavby
Navržený záměr nevykazuje zásadní riziko vyplývající z používání látek nebo technologií při
výstavbě. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu,
geologické podmínky a zdraví obyvatel, vycházející především z dopravy používané v rámci
stavebních prací, lze technickými opatřeními a důslednou kontrolou průběhu stavebních prací
omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci výstavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může tedy souviset především s úniky ropných látek nebo selháním
lidského faktoru.
Úniky látek
Předpokládat lze především úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Zásobování dopravních prostředků pohonnými hmotami bude probíhat mimo staveniště u
běžných čerpacích stanic, zásobování stavebních mechanizmů bude zajištěno autocisternou se
speciální bezúkapovou technikou doplňování pohonných hmot.
187
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
případně bude zajištěna neprodlená sanace horninového prostředí postiženého místa. Jakékoli
znečištění lokality musí být v co nejkratším časovém horizontu sanováno a lokalita uvedena
do původního stavu.
Technické řešení výstavby (Projekt organizace výstavby) bude řešit zabezpečení základních
prvků ochrany povrchových a podzemních vod v souladu se zákonem o vodách. Mechanizace
pro stavební práce bude udržována v dobrém technickém stavu zajišťujícím znemožnění
úniku nebezpečných látek z těchto zařízení.
PROVOZ ZÁMĚRU
OBĚ VARIANTY
Provozní rizika
V případě kvalitně projektované a realizované stavby s kvalitní technologií a dodavatelským
systémem jsou provozní rizika obou variant minimalizována včetně vlivu lidského faktoru
(systémy SŘTP a ASŘ, záložní vybraná zařízení, vodohospodářsky zabezpečené provedení
vybraných stavebních objektů a skladování nebezpečných látek, účinné vzduchotechnické
systémy vč. čištění vzdušin, záložní zdroj elektrické energie pro vybraná zařízení apod.)
Dalším důležitým faktorem minimalizace provozních rizik jsou kvalitní provozní řády a
havarijní plány a kvalitní obsluha technologických systémů s dostatečnou kvalifikací a
pravidelnými školeními. Dále budou rizika minimalizována systémem prevence závažných
havárií podle zákona č. 59/2006 Sb. v platném znění. Součástí tohoto systému bude
automatické napojení stavby na informační systémy okolních obcí a na integrovaný záchranný
systém hl.m. Prahy a Středočeského kraje.
Provozní rizika v oblasti funkčnosti technologie, dosažení její kapacity a bezproblémového
provozování stavby budou minimalizována dostatečnými garancemi generálního dodavatele
stavby. Pro minimalizaci provozních rizik a jejích důsledků budou zpracovány havarijní plány
předložené v rámci procesu IPPC a dále kvalitní provozní řády, a to na základě Analýzy rizik
zpracované v rámci územního řízení.
Potenciální možnost havárie v rámci provozu záměru
Vzhledem k charakteru záměru a předpokládanému modernímu a kvalitnímu technickému
řešení (vyzkoušenému u obou variant na již realizovaných stavbách) lze rizika vzniku havárií
s vážnějšími důsledky na životní prostředí a zdraví obyvatel považovat za minimální a
nepravděpodobná. V rámci základního provozu obou variant záměru se nebudou používat ve
významnějším množství látky škodlivé vodám a škodlivé zdraví (pouze polyflokulant pro
odvodňování kalu). U var. 2 budou do procesu fermentace přidávány nutrienty (N a P jako
např. diamofosfát) v nevýznamném množství, a to pouze v případě, že nebudou postačovat
jejich obsahy v zahuštěném surovém kalu, což je velmi nepravděpodobné. V případě realizace
technologie ANAMMOX na úpravu fugátu budou používány žíravé látky (NaOH 50%,
nevýznamné množství roztoku nutrientů se stopovými prvky ve formě kyselých solí těžkých
kovů).
Ve var. 2 nejsou použity technologické postupy a činnosti, při kterých vznikají škodlivé látky
ve formě emisí do ovzduší nebo u obou variant nebezpečné odpady v tuhé nebo kapalné
188
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
formě. U var. 1 vzniká významnější potenciální ohrožení kvality ovzduší při dlouhodobějším
havarijním úniku bioplynu s obsahem toxického sirovodíku.
Ve výrobním procesu obou variant nebudou skladovány ani používány zvláště nebezpečné
chemické látky – vysoce toxické nebo oxidující – s vyšším stupněm nebezpečnosti nebo ve
větším rozsahu (např. v režimu zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií).
V energetice záměru bude používáno jako palivo zemní plyn, u var. 1 dále i bioplyn, při
technickém zabezpečení v souladu s příslušnými technickými normami nebude energetika
zdrojem havárie ohrožující ŽP a veřejné zdraví.
Dalším potenciálním rizikem obou variant záměru může být:
a) provozní náplně ve vozidlech, tj. pohonné hmoty a maziva, eventuálně nízkotuhnoucí
směsi, a to na parkovišti a manipulační ploše – rizika úniku do kanalizace a
podzemních vod
b) výbuch zemního plynu a bioplynu
c) požár
Uvedená rizika budou minimalizována až vyloučena technickým řešením skladování a
nakládání s výše uvedenými rizikovými látkami.
Skladování a manipulace s případnými škodlivými látkami bude probíhat v prostorách
vybavených vodohospodářsky zabezpečenou podlahou. Každý obal či skladovací nádrž bude
umístěn v havarijní záchytné jímce o objemu největšího obalu, skladovací či provozní nádrže
nebo ve dvouplášťových obalech. Havarijní jímky budou vybaveny povrchovou ochranou
odolnou všem chemikáliím v jímkách zachycovaným.
Množství škodlivých látek v nádržích běžného osobního automobilu se pohybuje obvykle
okolo 4 – 6 l olejů a maziv, 6 – 10 l nízkotuhnoucích směsí a 50 litrů pohonných hmot (benzín
automobilový či nafta motorová), u nákladního automobilu jsou tato množství 2 – 4x vyšší.
To jsou zhruba množství, která lze uvažovat v případě havarijního úniku na manipulační ploše
či parkovišti areálu lokality. Provozní kapaliny jsou v uzavřených okruzích a náplních a riziko
jejich úniku se zvyšuje se stářím vozidla a intenzitou jeho provozu a kvalitou údržby.
Nákladní doprava pro potřeby záměru bude zajištěna kvalitními dopravními prostředky
s pečlivě prováděnou průběžnou údržbou a kontrolním servisem. Manipulační plochy a
parkoviště se zvýšeným rizikem havarijního úniku ropných látek budou odkanalizovány přes
odlučovače ropných látek vybavených gravitačně sorpční technologií.
Rizikové a havarijní situace s rizikem úniku škodlivých látek mimo zabezpečený prostor ve
větším množství tak mohou vzniknout prakticky pouze při havárii v dopravě mimo výše
uvedené plochy.
Další rizikovou havarijní situací je vznik požáru, případně explose plynu a bioplynu. V rámci
záměru nebudou skladovány hořlaviny s vyšším stupněm nebezpečnosti ani nebezpečné
chemické látky ve větším množství vyjma plynojemů s bioplynem ve var. 1 o celkovém
objemu 20 000 m3 a max. hmotnosti 28 t bioplynu. Provozy záměru budou vybaveny systémy
EPS a měřícími přístroji s detekcí metanu vč. havarijní akustické a světelné signalizace a
napojení na SŘTP jednotlivých provozů a ASŘ závodu jako celku s propojením na vnější
kontrolní systémy (ÚČOV, HZS, složky Integrovaného záchranného systému apod.).
189
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Konstrukční materiály použité při výstavbě nebudou produkovat při potenciálním požáru
nebezpečné škodliviny.
Uvedená rizika budou minimalizována technickými a organizačními opatřeními, která jsou
blíže popsána v kap. B.I.6. Popis technického a technologického řešení.
Významným prvkem ochrany ŽP a veřejného zdraví budou moderní a kvalitní systémy
řízení technologických procesů (SŘTP) jednotlivých provozů a automatický systém
řízení (ASŘ) závodu, které vedle řízení procesů monitorují rovněž ukazatele
s potenciálním vlivem na ŽP, a vedle příslušné signalizace zajišťují automaticky
prováděná opatření pro okamžité řešení nestandardních či havarijních situací.
Vzhledem k výše uvedenému a k odlehlejšímu situování areálu záměru vůči okolní obytné
zástavbě (za předpokladu vymístění obyvatel stávajících domků na lokalitě) je riziko ohrožení
obyvatelstva velmi nízké, a to i v případě výše uvedených mimořádných událostí. Rizika
ohrožení zdraví jsou soustředěna zejména na objekty bezprostředně související (objekty v
areálu Drasty), a to pouze v případě havarijní situace typu požáru apod. Za běžných okolností
lze riziko ohrožení zdraví osob označit za extremně nízké.
Zásadní prevencí havarijních stavů je kvalitní projektová dokumentace, výběr kvalitních
dodavatelů pro provedení stavby, důsledný a kvalifikovaný dozor při výstavbě včetně
působnosti orgánu státního stavebního dohledu, odborné uvedení závodu do provozu a
kvalifikovaný zkušební a trvalý provoz.
Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a
dodržování dopravního značení a pokynů pověřených osob.
Jako technická preventivní opatření je nutno zajistit vyspádování zpevněných ploch do
dešťových kanalizačních vpustí a odvodnění vybraných ploch přes předčisticí zařízení –
odlučovače ropných látek. Tím bude minimalizováno riziko úniku škodlivin mimo zpevněné
plochy i riziko průniku kontaminantů do podzemních vod, recipientu a kanalizace mimo areál.
Prevence havárií v provozech bude dále spočívat v dodržování technologických postupů,
pravidelné kontrole a údržbě technologických linek a zařízení.
Kvalitní provozování jednotlivých technologií bude zajištěno respektováním příslušných
provozních řádů a pravidelným školením obsluhy a údržby.
Pro jednotlivé provozy budou zpracovány havarijní plány.
Havarijní plány budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků v platném znění, a na
základě § 39 zákona č. 254/ 2001 Sb.o vodách v platném znění.
Havarijní plány budou dále zohledňovat zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky v
platném znění a zákon č. 371/2008 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v
platném znění a jejich prováděcí předpisy.
190
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Prevence vzniku požáru spočívá v kvalitním řešení požární ochrany v projektové přípravě a
výstavbě i dodržováním jejích předpisů v provozu, a dále v dodržování zásad běžné požární
prevence.
Souhrnně lze konstatovat, že existují reálné předpoklady zajištění předcházení
havarijních či nestandardních stavů v provozu záměru u obou variant a účinného
odstraňování jejich případných následků s minimalizací vlivů na životní prostředí.
Z hodnocení podle zákona č. č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky vyplývá, že u
var. 2 posuzovaná stavba jako celek nespadá do skupiny A ani B podle tohoto zákona. U
var. 1 je stavba z důvodu skladování bioplynu jako extrémně hořlavé látky v kapacitě 28
t zařazena do skupiny A.
Vedle vlivů potenciálních havárií v prostoru lokality Drasty a jejího okolí je nutno
upozornit na potenciální závažný vliv takové havárie provozu záměru, která sice neohrozí
životní prostředí a zdraví obyvatel v okolí lokality (např. odstavení důležitých částí provozu),
ale nefunkčností provozu záměru vyvolá závažné problémy v provozu ÚČOV s následnými
negativními dopady např. na recipient Vltavu. Tomuto stavu je nutno předejít vhodnými
opatřeními nejen v rámci záměru ale i v provozu rekonstruované ÚČOV.
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
OBĚ VARIANTY
Základní údaje
Předmětný záměr bude realizován v areálu stávajícího KH ÚČOV (též nazývaného odkaliště)
situovaného cca 500 jižně od obce Drasty v jejím katastrálním území (viz přílohy č. 1, 3, 5 a
12).
Záměr se nenachází v územní kolizi s obecně chráněnými přírodními prvky (např.
skladebnými prvky ÚSES a významnými krajinnými prvky podle § 3 a §6 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění jakými jsou např. údolní niva,
vodní toky, jezera, lesy apod., registrovanými MŽP).
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
114/1992 Sb.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek případně
v chráněném území podle horního zákona a tyto nejsou polohou oznamovaného záměru
dotčeny, a to ani prostorově, kontaktně a zprostředkovaně.
V posuzované lokalitě nejsou situována žádná PHO vodních zdrojů I. a II. stupně.
Záměr se nachází mimo hranice záplavového území Vltavy.
191
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Podle nového členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) je posuzovaná oblast
začleněna do území provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské. Jde
o součást bioregionu č. 1.2. Řípského.
S ohledem na urbanizovaný charakter zájmového území nejsou vytvořeny charakteristické
reprezentativní typy stanovišť v zájmovém území a jeho bezprostředním okolí.
Charakteristika území lokality Drasty
Zájmovým územím této lokality je stávající areál již neprovozovaného KH ÚČOV ve
vlastnictví hl. m. Prahy, provozovaný PVK, a.s. V tomto areálu jsou umístěny objekty se
strojním zařízením pro odvodňování kalu (3 ks sítopásových lisů) a dále objekty kalových
polí, v současné době mimo provoz. Celková disponibilní plocha kalových polí areálu je cca
450 x 270 m = 121 500 m2. Celková využitelná plocha areálu je cca 172 000 m2, tj. cca 17,2
ha, dostatečná pro obě varianty i případné výhledové rozšíření o energetické využití produktu
var. 2. Celková plocha dle údajů z katastru činí 275 512 m2 a zahrnuje i části s kterými se pro
výstavbu zatím nepočítá (RD a jejich okolí, tvarově a z hlediska terénu obtížně využitelné
části apod.)
Z hlediska terénu lze lokalitu charakterizovat jako rovinnou s příznivými podmínkami pro
další výstavbu.
Do prostoru areálu jsou přivedena po pravé straně Vltavy potrubí kalu čerpaného z ÚČOV, a
to starší litinové DN 250 a novější ocelové DN 300 (do obce Brnky zdvojené), a potrubí
kalové vody (DN nezjištěno) vedené z areálu Drasty po levé straně Vltavy zpět na ÚČOV.
Zakončení obou potrubních tras je ve stávajících objektech lokality.
Z hlediska dimenzí a technického stavu potrubí kalu byly tyto parametry pro předmětnou
stavbu vyhodnoceny jako nevyhovující, a budou nahrazeny novými potrubními trasami kalu a
kalové vody uloženými v polyfunkčním kolektoru s možností přepravy pevných shrabků na
lokalitu Drasty.
Přes lokalitu je rovněž vedena kanalizační soustava DN 324 odvádějící srážkové vody a
spojující Vltavu pod Klecany s Vltavou u Větrušické rokle (viz příloha č. 3).
Napojení na dopravní strukturu území a její využití a ovlivnění.
Stávající stav
Při vymístění kalového hospodářství na lokalitu Drasty je nutné posoudit připravenost
stávající dopravní infrastruktury, která bude v případě vymístění nepoměrně více zatížena než
v současné době a to na místních lokálních komunikacích.
Území současné lokality Drasty je napojeno na silnici č. 24219 mezi obcemi Drasty a
Větrušice (viz příloha č. 3.). Jedná se úsek silnice třetí třídy o délce přibližně 1,2 km
s přibližnou šířkou 5 m. Tato silnice dále pokračuje v šířce přibližně 7 m, na úseku dlouhém
přibližně 2,2 km jako obchvat obce Klecany, kde prochází kolem distribučního centra
společnosti AHOLD a napojuje se na silnici č. 0083. Úsek silnice č. 0083 o délce přibližně
0,7 km a šířce přibližně 7 m je současně využíván jako cyklostezka s označením A50. Jedná
se stejně jako v případě silnice č. 24219 o komunikaci třetí třídy.
192
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Silnice č. 0083 je dále napojena na silnici druhé třídy č. 608 napojenou na dálnici E55/D8. Na
komunikaci č. 608 se v uvažovaném úseku dlouhém 1,5 km a širokém přibližně 8 m nacházejí
dva kruhové objezdy o poloměru 10 a 15 metrů.
Systém napojení lokality Drasty na hlavní regionální komunikace je veden mimo obytné
zástavby a lze jej vůči obyvatelstvu ve vztahu k dopravě v rámci záměru považovat za
šetrný.
Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
V současné době probíhá u zájmového území počáteční technická a legislativní příprava pro
případnou realizaci stavby "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z
Prahy", lokalita Drasty, zajišťovaná v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření
ÚČOV v Praze na Císařském ostrově".
Širší zájmové území v okolí lokality tvoří rovinatá krajina bez významnějšího lesního porostu,
na kterou navazuje v jižním a západním směru rozsáhlá říční niva Vltavy, jejíž reliéf je
výrazně modelován převážně činností vodních toků. Původní členitý reliéf byl erozivní a
tvořivou činností vodních toků je modelován do poměrně úzkého údolí meandrujícího říčního
toku, omezené na obou stranách reliéfem plošného až vrchovinného typu.
Modelace krajiny určuje i celkový ráz zájmového území.
Tato geografická pozice a morfologický charakter bez významnějších vodních toků v okolí
lokality (vyjma cca 1 200 m vzdálené Vltavy) určovala i prioritní využití krajiny – na
otevřeném a nepříliš členitém území dominuje zemědělské využití krajiny. Osídlení je
koncentrováno do sídel, území se vyznačuje relativně hustou dopravní sítí.
Město Klecany je přirozeným centrem mikroregionu a je pověřenou obcí, ve vztahu k
Drastům jsou tyto městskou částí Klecan.
Přírodovědecky významnější lokality jsou soustředěny do přírodních rezervací a památek (viz
níže a příloha č. 5).
Údolní niva a tok Vltavy je v širším území páteřním prvkem systému ekologické stability.
Kostra systému ekologické stability je v okolí posuzovaného území vzhledem k absenci
vodních toků poměrně řídká a tvoří ji převážně porosty podél sporadicky zachovaných mezí a
polních cest.
V zájmovém území se tak kombinují plochy přírodní, minimálně narušené s plochami
dotčenými zemědělstvím a průmyslem.
Urbanizace území se projevila nejvíce na obou březích Vltavy, především na jejím pravém
břehu s významným dopravním koridorem dálnice D8 a relativně vyšší hustotou osídlení.
Určitý vliv na charakter zájmového území má rovněž blízkost hl.m. Prahy.
Připravované využití lokality KH Drasty a priority trvale udržitelného využívání
okolního území budou záměrem, který je předmětem tohoto oznámení a posuzování
vlivů na životní prostředí, dodrženy, a záměr podmínky tohoto využití splňuje.
Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Záměr je řešen s ohledem na uvedenou problematiku a vzhledem ke způsobu jeho realizace.
Projektová příprava záměru musí zajišťovat řešení, které nezpůsobí nad přijatelnou míru
193
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
nezvratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace. Tato
skutečnost je ovlivněna konečným řešením celého území.
Všechna opatření zahrnutá v rámci realizace záměru a provoz dopravních systémů vztažených
k záměru v zájmovém území mají zajistit řešení záměru s ohledem na obnovitelnost
přírodních zdrojů a možnost zásadní minimalizace vlivů předmětného záměru v území vůči
přírodním složkám. Tato skutečnost je řešením záměru zajištěna.
Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je definován zákonem č. 114/1992 Sb.
v platném znění jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Základními pojmy používanými
v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, biokoridor a interakční prvek.
Prvky územních systémů ekologické stability nebudou záměrem dotčeny.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází na zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny v platném znění.
Záměr je navržen do prostoru, ve kterém se přírodní území s parametry na zvláštní ochranu
nedochovaly.
- na území přírodních parků
Záměr není situován na území přírodního parku.
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu uvedeného zákona je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a
ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
Na území lokality záměru a v bezprostředním okolí nebyly vyhlášeny a nejsou registrovány
významné krajinné prvky.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
V bezprostředním okolí posuzované stavby se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky nebo archeologická naleziště, které by mohly být výstavbou či provozem
záměru a jeho vlivy negativně dotčeny.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých ekologických zátěží)
Vlastní lokalita záměru není evidována jako území se starou ekologickou zátěží. Podle
Systému evidence starých ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován
MŽP, nejsou v místě realizace stavby staré zátěže evidovány. Plocha určená k zastavění v
posuzovaném areálu byla ale využívána jako kalová pole a lze tedy potenciálně očekávat
určitou kontaminaci zemin pod kalovými poli ve vztahu k látkám obsaženým v ukládaném
kalu. Tato kontaminace by měla být na základě průzkumu v rámci výstavby odstraněna
odtěžením zemin v dostatečném rozsahu a hloubce (vzhledem k hloubce hladiny podzemní
194
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
vody cca 10 m pod terénem a charakteru podloží lokality lze předpokládat nezasažení
podzemních vod látkami z kalových polí).
V blízkém okolí lokality nejsou plochy nadměrně ekologicky zatěžované a nejsou zde
identifikovány ani významné staré ekologické zátěže, kontaminovaná území, území s vlivy
hornické činnosti apod.
V širším zájmovém území jsou evidovány dvě staré ekologické zátěže. Jedná se o starou
ekologickou zátěž v areálu AERO Vodochody a.s. (ID 18436001, riziko kvalitativní nízké,
riziko kvantitativní bodové) a o skládku Postřižín (ID 112620001, riziko kvalitativní vysoké,
riziko kvantitativní lokální).
Údaje vztahující se k ochraně přírody a krajiny v okolí lokality záměru
Uvedené údaje se vztahují k problematice zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
a byly poskytnuty z veřejně přístupných databází, databází KÚ Středočeského kraje a MěÚ
Klecany.
Situování níže uvedených krajinných a přírodních prvků je zřejmé z přílohy č. 5.
Z veřejné databáze:
1. Nejbližší maloplošně zvláště chráněná území:
Přírodní rezervace Máslovická stráň
Předmětem ochrany jsou skalní stepi na výchozech spilitů nad pravým břehem Vltavy, poloha
cca 2 km severozápadně od lokality.
Přírodní rezervace Máslovická stráň byla vyhlášena v roce 1999 na rozloze 27,3 ha.Cílem
ochrany je zachování typických stepních společenstev na skalních výchozech s výskytem řady
chráněných druhů. Území je zčásti zalesněné výsadbou nebo přirozeným náletem. Z
chráněných druhů rostlin jmenujme například bělozářku liliovitou, koniklec luční, tařici skalní
či kavyl Ivanův. Vyskytují se zde vedle typicky středoevropských druhů i teplomilné druhy
měkkýšů. Ze savců lze uvést ježka západního, sysla obecného, lišku obecnou či netopýra, z
ptáků lelka obecného i lesního, čížka lesního nebo žlunu šedou.
Národní přírodní rezervace Větrušická rokle
Předmětem ochrany jsou spilitové skály nad pravým břehem Vltavy, skalní stepi, botanická a
etnomilovická lokalita v prakticky nepřístupném terénu. Poloha cca 1,2 km západně od
lokality, odděleno údolím Hoštického potoka.
Národní přírodní rezervace Větrušické rokle - skalnaté srázy na pravém břehu Vltavy byly
rezervací o rozloze 24,72 ha vyhlášeny v roce 1969. Hlavním předmětem ochrany jsou
teplomilná společenstva skalních stepí na skalních výchozech ve stěně vltavského kaňonu. Je
zde jeden z největších souvislých spilitů, najdeme zde suťová pole. Mimo přirozené stepi je
území zarostlé náletovými dřevinami, původní porosty se nezachovaly. Rostlinstvo skalních
stepí vykazuje i alpínské prvky, na spilitech najdeme bohatá vápnomilná společenstva, na
buližnících naopak chudá společenstva s kostřavou sivou či tařicí skalní s přechody do
vřesovin. Co se týče fauny, můžeme zde vidět ještěrku zelenou, oblast je hnízdištěm dravců
195
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
(např. krahujec, v minulosti a potencionálně i do budoucna sokol, raroh), z bezobratlých
jmenujme například otakárka ovocného a fenyklového.
Přírodní park Dolní Povltaví
Byl zřízen podle §12 zák. č. 114/1992 Sb. v roce 1994 na ochranu kaňonovitého údolí Vltavy,
hranice cca 1km jihozápadně od lokality. Park je situován po hraně zalesněných
pravobřežních svahů údolí Vltavy, přibližně po linii Větrušice-Máslovice-ZlončiceChvatěruby.
Situování těchto území je zřejmé z přílohy č. 3 a zejména z přílohy č. 5.
Ostatní zvláště chráněná území přírody se nacházejí v okruhu větším jak 5 km.
2. Nadregionální biocentrum (NRBC)
Z dostupných údajů vyplývá, že na lokalitě ani v jejím okolí se nenachází žádné NRBC.
V širším zájmovém území se nachází NRBC 2001 Údolí Vltavy.
3. Regionální biocentrum (RBC)
Z dostupných údajů vyplývá, že na lokalitě ani v jejím okolí se nenachází žádné RBC.
V širším zájmovém území se nachází RBC 1854 Beckov.
4. Lokální biocentrum (LBC)
Z dostupných údajů vyplývá, že přímo na lokalitě se nenachází žádné LBC, na jihovýchodní
část lokality navazuje LBC situované na plošně omezené přírodní ploše.
V širším zájmovém území se nachází tyto LBC:
- LBC 12 Černá skála
- LBC 14 Čtyři hony
- LBC 15 Na dlouhých
- LBC 13 Drasty
5. Lokální biokoridory (LBK)
Lokální biokoridor LBK 14 K Drastům prochází severovýchodním cípem lokality KH Drasty,
záměr nepředpokládá v konečném řešení generelu vč. případného jiného umístění SO
Těžní šachta zasahování do tohoto prostoru (lokalita je dostatečně velká).
V širším zájmovém území se nachází tyto LBK:
- LBK 5
- LBK 6 Na Vlasini
- LBK 7 U cihelny
- LBK 8 Čtyři hony
- LBK 9 Na záduší
- LBK 10 V Lobči
- LBK 11 Ke Klecanskému háji
- LBK 14 K Drastům
- LBK 15 Panské zahrady
196
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
6. Soustava NATURA 2000 a evropsky významné lokality
Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky
významnými lokalitami (EVL) podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS
(transponováno novelou zákona č. 114/1992 Sb. - zákon č. 218/2004 Sb.). Národní seznam
evropsky významných lokalit byl stanoven v nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
Ptačí oblasti byly vymezeny nařízeními vlády každá jednotlivě. Ptačí oblasti ani evropsky
významné lokality se v sousedství lokality Drasty nenacházejí. Z ptačích oblastí je nejblíže
ptačí oblast Křivoklátsko cca 30 km vzdušnou čarou jihozápadním směrem (vyhlášená
nařízením vlády č. 684/2004 Sb.).
Z evropsky významných lokalit se nejblíže záměru nachází EVL Veltrusy (9 km SZ směrem),
EVL Slaná louka u Újezdce (9 km S směrem), EVL Úpor - Čermínovsko (10 km SV směrem,
S od Neratovic) a EVL Polabí u Kostelce (11 km V směrem, S od Kostelce n. L.).
Podle stanoviska KÚ Středočeského kraje (viz příloha č. 6) se v okolí záměru nenachází
žádná lokalita soustavy NATURA 2000 a EVL, a lze vyloučit významný vliv obou
variant předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti.
7. ÚSES
V prostoru lokality Drasty a blízkém okolí se regionální ani nadregionální ÚSES nenachází
(viz vyjádření KÚ v příloze č. 6).
8. Ostatní přírodní prvky
Zájmové území záměru není v kontaktu ani prostorové kolizi s některými významnými
krajinnými prvky „ze zákona“, nejbližším cca 1 km vzdáleným je lesní porost v oblasti
Přírodního parku Dolní Povltaví.
V prostoru širšího zájmového území jsou registrovány tyto významné krajinné prvky (VKP)
podle § 6 platného znění zákona o ochraně přírody a krajiny:
k.ú. Klecany
• 4 - Zdibská cesta
• 5 - Zdibsko
• 6 - V remízskách
• 9 - Na Hradisku
• 10 - Nad Vltavou
• 11 - Klecanský háj
• 35 - Na Vlasini - Černá skála
• 36 - U mlejna
• L1 - V Klecánkách
197
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
k.ú. Drasty
• 13 - U chmelnice
• 14 - Lány
• 15 - K Husinci
• 16 - U homolek
• 17 - Za lisou u dvora
• 18 - Drastecký rybník
• 19 - Máslovické údolí
• 26 - V močidlech
• N1 - Nad panskými zahradami
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je
možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se
specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk). Jinak nejsou
zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke
změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech bázičtějšího
podloží (amfibolity, vápence, buližníky apod.)
Dle údajů z Ústředního seznamu ochrany přírody zveřejněných na stránkách agentury ochrany
přírody a krajiny ČR jsou na katastru obce Máslovice vyhlášeny dva památné stromy. Jedná
se o hrušeň obecnou (první strom od obce při pravém okraji silnice směrem na Vodochody) a
jírovec maďal (u usedlosti čp. 1). Na katastru obce Odolena Voda jsou také vyhlášeny dva
památné stromy. Jedná se o dub letní (u silnice Odolena Voda Postřižín, u hranice katastru ) a
další dub letní v Dolínku. Na katastru obce Drasty nebyly památné stromy vyhlášeny.
V kontaktu s posuzovaným záměrem se vyhlášené památné stromy nenacházejí.
9. Zvláště chráněné nerosty
V současné době není stanoven seznam zvláště chráněných nerostů podle zákona č. 114/1992
Sb.
10. CHOPAV
Lokalita a její okolí se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
11. Z vyjádření MěÚ Klecany
MěÚ odkazuje na návrh Územního plánu z webových stránek (viz příloha č. 5).
12. Z vyjádření KÚ Středočeského kraje
KÚ Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství sděluje, že v předmětné
lokalitě se nenalézá žádný národní park, ani chráněná krajinná oblast, žádná přírodní
rezervace, přírodní památka, ani regionální či nadregionální ÚSES. Dle podkladů KÚ není v
lokalitě znám výskyt žádného zvláště chráněného (ohroženého, silně ohroženého či kriticky
198
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
ohroženého) druhu a KÚ doporučuje aktualizovat stav flóry a fauny terénním šetřením (to
bude provedeno ve studii biologického posouzení lokality v rámci dokumentace EIA).
PLOCHA VÝSTAVBY
Území lokality nemá v současnosti vytvořeno žádné přirozené ani přírodě blízké prostředí.
Jedná se o lokalitu v rozhodujícím podílu plochy přeměněnou stavbou a provozem původního
KH ÚČOV (viz příloha č. 12). Pozemek pro stavbu leží prakticky v rovině, je nečlenitý až na
staré zarostlé kalové jímky v západní části lokality, a vegetace se zde uchycuje nesnadno a jen
ojediněle.
FLÓRA
V severní nezastavěné části lokality je zatravněná plocha, severovýchodní část tvoří lokální
biokoridor.
V západní části jsou zatravněné a náletovými křovinami porostlé původní kalové jímky a dále
prostor 5 rodinných domků s uměle vysázenou okrasnou vegetací.
Kolem hranice lokality je vedena liniová krajinná zeleň.
Přehled převažujících druhů rostlin na nezastavěných plochách při předběžném terénním
hodnocení :
Carduus acanthoides (bodlák obecný)
Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá)
Lamium sp. (hluchavka)
Myosotis sp. (pomněnka)
Ranunculus sp. (pryskyřník)
Elytrigia repens (pýr plazivý)
Trifolium repens (jetel plazivý)
Trifolium medium (jetel prostřední)
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
Arctium tomentosum (lopuch pavučinatý)
Tussilago farfara (podběl obecný)
Equisetum arvense (přeslička rolní)
Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
Přehled stromů a keřů na lokalitě :
Na lokalitě se vyjma okolí domků žádné vzrostlé stromy nevyskytují, v místě původních
jímek jsou náletové křoviny.
Lze předpokládat, že na celé sledované ploše nejsou vytvořeny žádné vzácnější formace
rostlin, které by bránily v realizaci navrhované a hodnocené stavby.
FAUNA
V průběhu návštěv lokality nebyly pozorovány jiní zástupci fauny než běžné ptactvo a polní
hlodavci. Bližší informace budou uvedeny v biologickém posouzení v rámci zpracování
dokumentace EIA.
199
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Závěr předběžného biologického hodnocení
Na celém hodnoceném území nebyl v době jeho návštěvy zaznamenán žádný živočich ani
rostlina, který je zařazen mezi zvláště chráněné druhy podle zákona čís.114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky MŽP ČR čís.
395/1992 Sb.
Přesnější šetření bude provedeno ve studii biologického posouzení lokality v rámci
dokumentace EIA.
Vzhledem k charakteru lokality a jejímu dosavadním využívání lze pro další vývoj záměru
doporučit provádění biologického monitoringu v období přípravy výstavby záměru se
zaměřením na možnost výskytu zvláště chráněných živočichů, a to zejména před vlastní
výstavbou s případným odchytem těchto živočichů a jejich přemístěním do vhodné náhradní
lokality.
Posuzovaný záměr lze realizovat v obou variantách tak, aby nedošlo k narušení obecně i
zvláště chráněných částí přírody a u varianty 2 i krajinného rázu (var. 1 je v tomto ohledu
výškově méně příznivá).
Souhrnně lze ve vztahu k charakteru záměru, jeho technickému řešení a opatřením na
ochranu ŽP konstatovat, že uvedený záměr nebude nepřijatelným způsobem ovlivňovat
dotčené území z hlediska výše uvedených environmentálních charakteristik.
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ,
KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
OBĚ VARIANTY
V rámci přípravy předmětného záměru a zpracování Oznámení byly sledovány a posouzeny
následující složky životního prostředí a možnosti jejich ovlivnění záměrem, a to
včetně hlediska významnosti tohoto vlivu. Odlišně od formálního názvu této kapitoly je
uváděn přehled všech základních složek ŽP, i když nebudou záměrem významně či nijak
dotčené.
C.II.1 Geomorfologické poměry
Z hlediska morfologického se jedná o lokalitu rovinatého charakteru s mírným sklonem k
jihu.
Geomorfologický přehled
Zájmové území náleží do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoří, Provincie I
Česká vysočina, subprovincie I5 Poberounská, oblast I5A Brdská oblast, celku I5A-2 Pražská
plošina, podcelek Kladenská tabule, okrsek Zdibská tabule.
Zájmové území se nachází v nejsevernější části Poberounské subprovincie v sousedství
subprovincie Česká tabule (I6), oblast I6B Středočeská tabule, celek I6B-3 Středolabská tabule.
200
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Realizace záměru bude ovlivňovat geomorfologické poměry vlastní lokality ve smyslu
výstavby záměru na její ploše. Geomorfologické poměry okolí záměru nebudou
ovlivněny, charakteristika geomorfologických poměrů není ve vztahu k záměru
relevantní.
C.II.2. Klimatické poměry, znečistění ovzduší
Klimatické charakteristiky
Klimaticky území spadá do okrsku A2, tedy jako teplý, suchý s mírnou zimou a kratším
svitem slunce. Průměrná teplota je 9°C s průměrnými teplotními extrémy v lednu -2 °C a v
červenci + 19 °C. Průměrný úhrn srážek za rok je cca 490 mm.
Zájmová lokalita se nachází na velmi dobře provětrávaném místě.
Tabulka C.1: Údaje ČHMÚ
Průměrná teplota vzduchu ve °C za období 1931 - 1960 ze stanice Mělník (188 m n.m.):
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII rok
-1,9 -0,8
3,4
8,8 14,1 17,4 19,0 18,3 14,4 8,7
4,0
-0,1
8,8
Průměrné srážky v mm za období 1931 - 1960 ze stanice Kralupy n. Vlt. (185 m n.m.) a
Všestudy (170 m n. m.):
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII rok
Kralupy n. Vlt.
23
22
23
31
55
67
75
59
35
37
25
25
477
Všestudy
27
24
23
34
56
66
79
60
35
37
27
25
493
Dále lze uvést pro zájmové území údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za
období 1961 - 2000):
- průměrná roční teplota vzduchu: 8 - 9 °C
- průměrná teplota vzduchu - jaro: 8 - 9°C
- průměrná teplota vzduchu - podzim: 9 - 10°C
- průměrná teplota vzduchu - léto: 16 - 17°C
- průměrná teplota vzduchu - zima: 0 - 1°C
- průměrný roční úhrn srážek: 500 - 550 mm
- průměrný sezónní počet dní se sněžením: 50 - 60 dní
- průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou: 30 - 40 dní
- průměr sezónních maxim výšky sněhové pokrývky: 15 - 20 cm
- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 500 - 1 600 hodin
- průměrná roční rychlost větru: 3,0 - 4,0 m.s-1
Znečištění ovzduší
Relativně nejbližší a reprezentativní pro zájmovou lokalitu je imisní stanice SVELA Veltrusy.
Imisní stanice je umístěna na jižním okraji obce Veltrusy. Jedná se o pozaďovou imisní
201
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
stanici umístěnou v předměstské průmyslové a obytné zóně. Cílem stanice je využití při
operativním řízení a regulaci. Z této imisní stanice jsou k dispozici naměřené hodnoty z roku
2006 a 2007 a to ne zcela úplné. Další nejbližší imisní stanicí je pražská imisní stanice
AKOBA Pha8-Kobylisy. Tato stanice je umístěna ve vrcholové poloze v areálu ČSAV 500 m
od hlavní komunikace. Jedná se o pozaďovou stanici umístěnou v předměstské obytné zóně.
Cílem stanice je využití při operativním řízení a regulaci.
Z dostupných dat byly získány tyto informativní hodnoty kvality ovzduší:
Imisní charakteristika lokality
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje podle § 43 písm. i) zákona č. 86/2002 Sb.
Ministerstvo životního prostředí. MŽP naposledy vymezilo oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší ve svém sdělení č. 8 ve Věstníku MŽP částka 6 z června 2008 na základě hodnot
naměřených v roce 2007.
Podle tohoto sdělení se mezi vyhlášenými oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší nachází
oblast spadající pod stavební úřad Městského úřadu Klecany a to z důvodu překročení
imisního limitu pro PM10 pro denní průměr (nikoliv pro roční průměr) na 24 % plochy území
spadajícím pod stavební úřad Městského úřadu Klecany a překročení cílového imisního limitu
pro benzo(a)pyren na 15 % plochy tohoto území.
K překračování imisního limitu pro PM10 pro denní průměr a cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren na území spadajícím pod stavební úřad Městského úřadu Klecany docházelo i
v dřívějších letech.
Překračování cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren svědčí o významném vlivu
automobilové dopravy (dálnice D8) a především lokálního vytápění pevnými palivy
v obcích v tomto území.
Imisní situace ve sledovaném území je ovlivněna především mohutnými průmyslovými zdroji
v širší oblasti (celá pražská aglomerace; společný areál ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.,
Rafinérie Kralupy a SYNTHOS Kralupy a.s. - dříve KAUČUK, a.s., Kralupy nad Vltavou;
Spolana, a.s., Neratovice, průmyslové zdroje v Roztokách u Prahy), frekventovanými
silnicemi (především dálnice D8 Praha – Teplice), ale i spalovacími zdroji jako jsou
elektrárny v Horních Počaplech (ČEZ, a.s.; ENERGOTRANS, a.s.) nebo vzdálenějšími nebo
menšími zdroji (Energetické centrum Kladno, blokové kotelny v Kralupech nad Vltavou).
Lokální vliv samozřejmě mají kotelna v areálu ÚJV, a.s. v Řeži a další místní zdroje (vytápění
objektů v areálu diverzifikovanými kotelnami na zemní plyn, vytápění domů a bytů v obci,
malé průmyslové zdroje v areálu ÚJV, a.s. a doprava po místních komunikacích). Na imisní
situaci se pak podílí samozřejmě také dálkový přenos (severočeské elektrárny, apod.).
V zájmovém území nebo v jeho bližším okolí není v současné době provozována žádná
stacionární (stálá) stanice měření imisí. Nejbližší stanice ASUCA (Pha6-Suchdol, ČHMÚ,
staré číslo ISKO 1528), AKOBA (Pha 8-Kobylisy, ČHMÚ, staré číslo ISKO 779) a SVELA
(Veltrusy, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., staré číslo ISKO 792) jsou příliš daleko, ve zcela
odlišném terénu a pod vlivem zcela jiných emisí, než aby jejich údaje mohly sloužit pro
odhad imisního pozadí v posuzované lokalitě.
202
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Dalším dostupným zdrojem informací o stávající imisní situaci v oblasti jsou údaje z výpočtů
polí imisních koncentrací pro ČR, které provádí především z naměřených dat ČHMÚ.
Na základě grafických ročenek ČHMÚ lze pro oblast v okolí lokality Drasty odhadnout, že
například v roce 2007 byly průměrné roční imisní koncentrace PM10 mezi 20 a 30 µg/m3,
36. nejvyšší průměrná denní koncentrace PM10 byla mezi 30 až 50 µg/m3 (imisní limit pro
průměrnou denní koncentraci 50 µg/m3 tedy pravděpodobně není překračován) a
průměrné roční imisní koncentrace NO2 byly do 26 µg/m3 (u těchto grafů v ročenkách
neuvedl autor členění na třídy pro nižší koncentrace), tj. roční imisní limit 40 µg/m3 není
pravděpodobně překračován.
V případě SO2 lze z grafických ročenek ČHMÚ za rok 2007 odhadnout, že v roce 2007
byla 4. nejvyšší 24 hodinová koncentrace SO2 pod hodnotou 50 µg/m3 (imisní limit pro
denní 24 hodinovou koncentraci, který činí 125 µg/m3 tedy není překračován).
Podle výše uvedených vypočtených imisních charakteristik lze tedy usuzovat (samozřejmě
s určitou mírou nejistoty), že ovzduší v posuzované oblasti je spíše znečištěné s výskytem
epizod s vyššími imisními koncentracemi PM10, které pravděpodobně ale nepřekračují imisní
limit pro denní průměr. Dlouhodobé koncentrace relevantních základních znečišťujících látek
(PM10 a NO2) v posuzované oblasti (imisní pozadí) budou velmi pravděpodobně pod imisními
limity, průměrné roční imisní koncentrace se budou pohybovat mezi 20 a 30 µg/m3 u PM10 a
do 26 µg/m3 u NO2. V případě osmihodinové imisní koncentrace CO (maximální denní 8hodinový klouzavý průměr) se budou pohybovat nejvýše do úrovně 10 – 15 % imisního limitu
10 000 µg/m3 tzn. budou hluboce pod imisním limitem.
Stanice měřící imisní koncentrace pachových látek (olfaktometrickou metodou) v ČR
provozovány nejsou. K odhadu zátěže oblasti pachovými látkami nelze využít ani
výpočtových modelů, protože pro ně zatím nejsou vstupní data.
Vliv záměru na aktuální imisní pozadí zájmového území bude uveden v Rozptylové
studii zpracované v rámci dokumentace EIA podle přílohy č. 4 v rámci procesu EIA.
C.II.3. Hydrologické poměry
Povrchové vody
Zájmové území patří do povodí:
• Vltava 1 -12 - 02 - Vltava od Rokytky po ústí (převážná část území)
Zájmové území je cca na rozvodnici, přímo do něj nezasahuje žádná vodoteč. V širším okolí
se jedná spíše o prameniště příslušných okolních vodotečí.
Tabulka C.2: Dílčí povodí v blízkém okolí lokality
Hlavní
povodí
Vltava
Dílčí povodí
1 -12 -02
Máslovický
potok
plocha
povodí
vyvinutá vodoteč
ústí
1 -12 -02-020
14,499
Máslovický potok
Vltava 28 km
1 -12 -02-021
15,841
-
203
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Podle vodohospodářské mapy severovýchodní část širšího zájmového území náleží k povodí
Máslovického /Hoštického potoka/, hydrologické číslo povodí 1-12-02-020. Hoštický
(Máslovický) potok jako hlavní tok povodí od soutoku s Vltavou k soutoku s bezejmenným
potokem má charakter přírodního, neupraveného koryta s lokálními zásahy na březích toku.
Od soutoku s bezejmenným potokem je Hoštický (Máslovický) potok upraven v
lichoběžníkovém profilu se šířkou dna 6,0 m a sklonem svahů 1:1,5 (tato úprava byla
vybudována v období výstavby 1. úseku dálnice Teplice – Praha). Bezejmenný potok má
prakticky v celé délce charakter přírodního, neupraveného koryta. V úseku od km cca 0,26
protéká potok okrajem lesních porostů s výraznější údolnicí a vyvinutějším korytem, které je
pomístně zpevněno.
Tabulka C.3: Významné vodní toky dle vyhlášky č. 470/2001 Sb. v platném znění (č.
333/2003 Sb.) v širším zájmovém území
1
Poř.
č.
2
vodního
toku
1.
118.
129.
3
Název
4
Délka vodního toku v
ČHP
kategorii význam. v km
5
Identifikátor vodního
toku
dle HEIS
7
Funkce toku
Labe
1-01-01-001
370,7
100010000100
Správce toku
V, H PL
Černávka
Vltava
1-05-04-057
1-06-01-055
14,6
376,7
113260000100
113900000100
PL
V
Na lokalitě a v bezprostředním okolí lokality se nevyskytuje žádný přítok Vltavy ani žádná
místní vodoteč (nejbližší je Máslovický potok severně ve vzdálenosti cca 1 500 m u
Vodochod). Vzhledem k situování lokality cca 90-100 m nad hladinou Vltavy a ve
vzdálenosti 1 200 m není lokalita z hydrologického hlediska tokem Vltavy ovlivněna.
Při stávajícím stavu dochází k zasakování převážného množství srážkových vod na lokalitě,
část ze zpevněných ploch a střech je zřejmě odváděna do stávajícího kanalizačního systému
DN 324 vedeného do Vltavy. V rámci provozu záměru se počítá s rozsáhlými zpevněnými
plochami a střechami objektů a řízeným odváděním srážkových vod do Vltavy předběžně
novým kolektorem v max. množství 300 m3/h (0,083 m3/s). Z Vltavy se dále počítá s odběrem
říční vody v max. množství do 100 m3/h. Z uvedeného vyplývá, že záměr ovlivní Vltavu zcela
nevýznamně.
C.II.4. Geologické poměry, půdy
Geologické poměry širšího zájmového území
Z regionálně geologického hlediska tvoří širší zájmové území horniny svrchní křídy vltavskoberounské litofaciální oblasti české křídové pánve. Zastoupeny jsou prachovité slínovce
bělohorského souvrství spodního turonu. Nejsvrchnější polohy skalního podloží jsou
rozložené na slíny, které kontinuálně přecházejí do zvětralých až navětralých hornin.
Kvartérní pokryv budují pleistocénní fluviální sedimenty. Jedná se o písčité štěrky, které
budují bazální polohy a písky s kolísající pelitickou příměsí. Místy se mohou vyskytovat až
jílovité čočky. Povrch je tvořen eolickými sedimenty (spraše a sprašové hlíny) které však byly
při intenzivní stavební činnosti v regionu z větší části odtěženy a terén byl vyrovnán
navážkami z místního materiálu. Mocnost navážek nepřekračuje 1,0 m.
Celková mocnost kvartérního pokryvu je cca 8-9 m.
204
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Geologický charakter lokality
MEZOZOIKUM – svrchní křída, bělohorské souvrství (turon), vápnité jílovce až slínovce.
Hladina podzemní vody na lokalitě byla zjištěna v úrovni cca 10,0 – 10,5 m pod terénem.
Statigrafie: 0,00-7,00......kvarter
7,00-36,0......křída
36,00-53,5....algonium
Povrch lokality se nachází v nadmořské výšce cca 275-277 m a ve výšce cca 90-100 m nad
úrovní hladiny Vltavy.
Seizmicita
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7
stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového
zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1.
Nejvyšších hodnot je dosahováno v zóně A (Ostravsko) s efektivním špičkovým zrychlením
0,085 g a nejnižších hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové
území patří do zóny H, ve které je hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g.
Půda
V současném stavu není lokalita součástí ZPF (v rámci výstavby stávajícího KH bylo
provedeno vynětí ze ZPF). Pozemek lokality je veden jako Technická infrastruktura-odpadní
vody. BPEJ lokality není v katastru evidováno. Na území lokality není vytvořeno žádné
přirozené prostředí, jedná se o lokalitu přeměněnou, uměle upravenou a přírodě vzdálenou.
Pozemek leží prakticky v rovině a vegetace se zde uchycuje nesnadno a spíše ojediněle,
pokud nebyla uměle vysazována. Dle návrhu ÚP (příloha č. 5) je lokalita zařazena jako
Technická infrastruktura - odpadní vody.
C.II.5. Geochemické poměry, kontaminace horninového prostředí
Geochemické poměry nebyly v rámci zpracování Oznámení blíže hodnoceny vzhledem k
dřívějšímu a současnému využívaní lokality. Tyto poměry budou podstatné pro zakládání
stavebních objektů v rámci výstavby záměru.
Z hlediska kontaminace horninového prostředí nejsou v místě realizace stavby evidovány
staré ekologické zátěže. Plocha určená k zastavění v posuzované lokalitě byla ale využívána
jako kalová pole a lze tedy spíše očekávat určitou kontaminaci zemin pod kalovými poli ve
vztahu k látkám obsaženým v ukládaném kalu (potenciálně zejména ropné látky, těžké kovy,
dusíkaté látky, látky s obsahem fosforu, obecné organické znečištění). Tato kontaminace by
měla být na základě průzkumu v rámci výstavby odstraněna odtěžením zemin v dostatečném
rozsahu a hloubce (vzhledem k hloubce hladiny podzemní vody cca 10 m pod terénem a
charakteru podloží lokality lze předpokládat nezasažení podzemních vod látkami z kalových
polí).
205
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
C.II.6. Hydrogeologické poměry
Z hydrogeologického hlediska je v zájmovém území podzemní voda vázána na bázi
fluviálních sedimentů, kde vytváří souvislou průlinovou zvodeň s volnou hladinou, která se
nachází v hloubce cca 7-10 m pod terénem. Podložní slíny jsou prakticky nepropustné.
Hladina podzemní vody na lokalitě byla zjištěna v úrovni cca 10,0 – 10,5 m pod terénem.
Z hlediska vsakovací kapacity a retence srážkových vod lze stávající lokalitu hodnotit jako
cca středně zádržnou se vsakem většiny srážek v prostoru lokality (předpokládá se
propustnost plochy starých kalových polí) a jejím okolí.
C.II.7. Hydrochemické poměry, kontaminace vod
Hydrochemické poměry nebyly v rámci zpracování Oznámení blíže hodnoceny vzhledem k
dřívějšímu a současnému využívaní lokality. Tyto poměry budou podstatné pro zakládání
stavebních objektů v rámci výstavby záměru.
Dle údajů provozovatele ÚČOV se na lokalitě nachází již nevyužívaný vrt, který sloužil pro
zásobování lokality užitkovou vodou. Na lokalitě není evidována kontaminace podzemních
vod. Vzhledem k hloubce hladiny podzemní vody cca 10 m pod terénem lze předpokládat
nezasažení saturované zóny případnou kontaminací z kalových polí. Lokalita a její okolí
nejsou evidovány jako zdroj podzemní vody pro veřejné zásobování pitnou vodou.
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Nejvýznamnějšími vlivy obou variant na obyvatelstvo bude vliv dopravy, hluku a vliv na
ovzduší.
Vliv dopravy se pak bude promítat do hlukové zátěže okolní obytné zástavby a do imisní
situace zájmového území.
Sociálně ekonomické vlivy
OBĚ VARIANTY
Zásadním pozitivním vlivem bude vytvoření nových pracovních míst v zájmovém území.
V rámci několikaleté výstavby záměru bude mít tato značný přímý i nepřímý dopad na tvorbu
pracovních míst. Přímým dopadem budou dodávky technologických a zejména stavebních
firem, a to především tuzemských (vyjma dodávek specializovaných technologií). Tyto firmy
206
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
budou tak jak je obvyklé najímat řadu subdodávek především místních firem a zaměstnávat
místní obyvatele. Nepřímým vlivem budou místní služby poskytované účastníkům výstavby
(ubytovací a stravovací zařízení, obchodní činnost v různých komoditách apod.).
Vedle přímých pracovních míst v rámci provozu záměru lze očekávat potřebu dalších
pracovních míst v rámci servisních služeb poskytovaných externími organizacemi, a to včetně
dopravy surovin a produktů.
Provoz záměru bude přímo předběžně zaměstnávat ve var. 1 40 zaměstnanců, ve var. 2 45
zaměstnanců. Tyto počty vychází z dosavadní počáteční fáze rozpracovanosti technického
řešení a lze je považovat spíše za minimální.
Velmi významným druhotným sociálním vlivem bude zajištění zpracování surového kalu jako
zásadní podmínka funkce ÚČOV, která je nezbytným zařízením pro existenci hl. m. Prahy a
život jeho obyvatelstva.
U var. 2 bude rovněž významným vlivem možnost zpracovávat kaly z okolních obecních
ČOV a organické odpady v širším druhovém spektru.
Vlivy na veřejné zdraví
OBĚ VARIANTY
Souhrnné posouzení
Mezi potenciální vlivy na veřejné zdraví je v souvislosti s posuzovaným záměrem možné
zařadit především hluk a emise látek znečišťujících ovzduší z vlastní technologie záměru a
související dopravy ovlivňující místní imisní situaci.
Nepřímé vlivy, jako jsou psychologické dopady vzniku a provozu nového velkého závodu
průmyslového charakteru v bližším okolí dotčených obcí zájmového území, jsou dány již
faktickým stavem existence stávajícího KH Drasty v souladu s návrhem územního plánu
(dosud není schválen). V daném případě ale, i když se jedná o moderní zařízení na úpravu
komunálních kalů a ve var. 2 i odpadů se známými vstupy i výstupy, lze předpokládat určité
negativní reakce a obavy obyvatel okolních obcí, zejména vůči var. 1 s technologií anaerobní
stabilizace kalu. Z hlediska sociálně-ekonomických faktorů, které mají na veřejné zdraví stále
významnější vliv, je ale možné záměr hodnotit jako pozitivní, a to nejen z důvodu vzniku
nových pracovních míst ve vlastním provoze a dalších pracovních míst v rámci subdodávek,
ale zejména z důvodu v podstatě jediného možného umístění nového KH ÚČOV (bez kterého
se ÚČOV neobejde) mimo prostoru Císařského ostrova.
Případná problematika ovlivnění kvality ovzduší pachovými látkami ve vztahu k přípustné
míře obtěžování obyvatel je upravena legislativou Ministerstva životního prostředí ČR a
nespadá do oblasti ochrany veřejného zdraví. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví se jí proto
nezabývá.
Předmětem hodnocení vlivů na veřejné zdraví je tudíž předběžné vyhodnocení předpokládané
hlukové a imisní expozice obyvatel zájmového území v okolí záměru, které bude dále
posouzeno autorizovanou osobou v rámci následného procesu EIA na základě výsledků
hlukové a rozptylové studie. Tyto studie budou zahrnovat i předpokládaný vliv vnitroareálové
dopravy.
207
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Související nákladní a osobní doprava mimo areál záměru díky výhodnému dopravnímu
napojení na regionální komunikace je v okolí lokality Drasty vedena prakticky zcela mimo
obytnou zástavbu. Na lokálních komunikacích (viz kap. B.II.4) je nárůst dopravy z provozu
záměru významnější, ale pouze ve vztahu k velmi nízké stávající intenzitě dopravy. Na
přístupových regionálních komunikacích je nárůst dopravy vzhledem k její současné vysoké
intenzitě zcela nevýznamný.
Vlivy dopravy lze předběžně z hlediska hluku i znečištění ovzduší považovat za nevýznamné
až zanedbatelné.
Hluková a rozptylová studie a hodnocení vlivů na veřejné zdraví budou v rámci procesu EIA
hodnotit dopravu mimo areál záměru v kontextu úrovně jejího přírůstku na okolních
komunikacích a závažnosti jejího celkového vlivu. Podrobný rozbor nárůstu dopravy je
uveden v kap. B.II.4, měrné emise z nárůstu dopravy i jejich vyhodnocení v cílovém stavu
provozu záměru jsou uvedeny v kap. B.III.1.
Legislativní úroveň ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy hluku a imisí škodlivin
v ovzduší je stanovena platnými hlukovými a imisními limity, jejichž dodržení ve vztahu
k posuzovanému záměru budou konkrétně hodnotit hluková a rozptylová studie zpracované v
rámci dokumentace pro proces EIA. Úkolem hodnocení zdravotních rizik obecně není
polemika o úrovni těchto limitů z hlediska ochrany zdraví nebo o přijatelnosti hodnocené
stavby, nýbrž především doplnění informačního obsahu dokumentace o charakteristiku a
způsob stanovení platných limitů a o vyhodnocení zdravotních dopadů současné hlukové a
imisní situace a příspěvku, který by pro obyvatele zájmového území podle současných
poznatků mohl představovat posuzovaný záměr.
Hluková studie bude hodnotit programem HLUK+ předpokládané akustické vlivy záměru na
nejbližší obytné objekty. Samostatně bude hodnocen hluk z plošných a bodových
stacionárních zdrojů a z dopravy uvnitř areálu podniku. Výpočet ekvivalentních hladin
akustického tlaku bude proveden ve vhodně stanovených výpočetních bodech u nejbližší
obytné zástavby (vedle nejbližší obytné zástavby v okolních obcích bude vyhodnocen i vliv
na samostatně stojící RD situované na lokalitě KH Drasty).
Přesnost výsledků modelových výpočtů se předpokládá v rozmezí ± 3 dB.
Stávající hlukové pozadí bude v rámci přípravy pro zpracování dokumentace EIA zjištěno
měřením v měřících místech situovaných v blízkosti výpočtových bodů budoucí hlukové
studie.
Hluková studie se bude orientačně zabývat i odhadem hlukové expozice nejbližších RD
v okolí areálu během výstavby závodu. Předpokládá se, že tato výstavba bude v rozsahu
stavebních činností (nikoli montážních prací v uzavřených objektech) probíhat pouze v denní
době, a podle zkušeností s výpočty na základě hlučnosti stavebních mechanismů a etap prací u
obdobných staveb lze vyslovit pro nejbližší obytnou zástavbu (jižní okraj Drast, nikoli RD u
areálu) předpoklad dodržení hygienického limitu pro hluk během výstavby 65 dB ekvivalentní
hladiny akustického tlaku pro dobu 7.00 – 21.00 hodin.
Z hlediska nákladní dopravy jak při výstavbě tak v rámci provozu záměru se tato předpokládá
pouze ve dne v době od 7.00 – 21.00 hodin.
Z výsledků hodnocení záměrů obdobného charakteru lze předběžně předpokládat, že
při vzdálenosti nejbližší obytné zástavby a při realizaci navržených protihlukových
opatření (viz kap. B.I.6) nebude hluk z provozu záměru překračovat hygienický limit
208
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
hluku pro denní ani noční dobu. Toto zřejmě nebude platit pro RD umístěné přímo na
lokalitě, eliminace vlivů na jejich obyvatele bude zřejmě nutno řešit v rámci
kompenzačních opatření.
Rozptylová studie bude hodnotit rozptylovým modelem SYMOS´97 předpokládaný imisní
příspěvek záměru včetně vnitroareálové dopravy pro oxid dusičitý a oxid siřičitý. Zdrojem
emisí NO2 je spalování zemního plynu v kotelně a u var. 1 i bioplynu v kogeneračních
jednotkách (případně na flérách), a dále doprava v areálu lokality. Zdrojem emisí SO2 je ve
var. 1 převážně spalování bioplynu v kotelně (případně na flérách). Pro SO2 budou
v rozptylové studii provedeny dvě hlavní varianty výpočtu, a sice pro situaci za běžného
provozu a pro situaci za extrémních provozních a rozptylových podmínek při emisích na
hranici emisních limitů.
K výpočtu vlivu záměru na imisní situaci v případě použití emisního limitu SO2 platného pro
spalování plynných paliv z neveřejných distribučních sítí (bioplyn) ve velkém zdroji (varianta
max) je ale nutno konstatovat, že se jedná o vysoce konzervativní přístup s uplatněním
principu předběžné opatrnosti při hodnocení imisní situace.
Dle informací z ÚČOV lze předběžně očekávat v bioplynu konc. sulfanu cca 40-60 mg/m3,
což odpovídá konc. SO2 cca 75-113 mg/m3. Ve vypouštěných spalinách z kogenerace u var. 1
lze očekávat koncentraci SO2 max. 6,55 mg/l (tento zdroj nemá stanovený emisní limit,
uvedená hodnota je pod emisním limitem 35 mg/l platným pro kotelnu na ZP).
Imisní situace lokality záměru je hodnocena na základě údajů z nejbližších měřících stanic
ČHMÚ, vypočtených imisních charakteristik grafické ročenky ČHMÚ a vyhlašovaných
oblastí zhoršené kvality ovzduší. Předpokládá se, že v části širšího zájmovém území jako na
mnoha jiných lokalitách v ČR je dosahována nadlimitní úroveň znečištění ovzduší
suspendovanými částicemi PM10, zejména pokud jde o nejvyšší průměrné denní koncentrace a
pravděpodobně i cílový imisní limit průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Dle kap.
C.II.2 lze ale předpokládat, že na lokalitě záměru a v jejím bezprostředním okolí nedochází k
překračování imisních limitů kvality ovzduší.
Pro hodnocené škodliviny, které jsou relevantní pro emisní zdroje záměru, tj. oxid dusičitý a
oxid siřičitý, se překračování imisních limitů v okolí lokality nepředpokládá (viz srovnání
současné imisní zátěže lokality z kap. C.II.2 a úrovně vypočtených bilančních příspěvků
záměru). Výstupem z rozptylové studie v rámci dokumentace EIA budou předpokládané
hodnoty imisního příspěvku záměru v pravidelné síti referenčních bodů a ve vybraných
referenčních bodech, umístěných u nejbližší obytné zástavby.
Vlivy sulfanu ve vztahu k produkci bioplynu ve var. 1
Obecný emisní limit sulfanu je v NV 205/2009 Sb. příloha 1, bod 3.3.stanoven na úrovni 10
mg/m3 při hmotnostním toku sulfanu > 100 g/hod.
Sirovodík (H2S, sulfan) je bezbarvý plyn rozpustný ve vodě, alkoholu a dalších tekutinách.
Vyznačuje se silným zápachem, patrným čichově již od 2 µg.m-3, při koncentracích 3 - 4x
vyšších je již vnímán jeho charakteristický zápach po shnilých vejcích. Již při těchto velmi
nízkých koncentracích obtěžuje, objevují se první stížnosti.
Prvním zřetelným účinkem sulfanu na člověka je zápach, jímž obtěžuje již od
mikrogramových koncentrací. Akutní zdravotní účinky se objevují až při koncentracích
209
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
mnohem vyšších. Od 15 mg.m-3 je to dráždění očí (vznikající silnou alkalizací
prostřednictvím sulfidových a sulfhydrilových iontů), při rostoucí koncentraci pak zánět
spojivek a od 70 mg.m-3 i vážné poškození očí. Už koncentrace nad 400 µg.m-3 vyvolávají i
další toxické projevy v důsledku účinků na nervový systém, průdušky a plíce.
Důsledky dlouhodobých expozic nejsou příliš známé. Podle některých epidemiologických
studiích patří při koncentracích kolem 30 mg.m-3 a vyšších k dlouhodobým účinkům kromě
dráždění očí také únavnost, ospalost, bolesti hlavy, podrážděnost, úzkost, závratě a zhoršování
paměti.
Imisní limit není v ČR v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. stanoven. Podle směrnice WHO by
koncentrace H2S v ovzduší neměly překročit 7 µg.m-3. Tato koncentrace má předejít
vážnějším stížnostem na zápach.
Z výsledků hodnocení záměrů obdobného charakteru, stávající imisní situace a
nevýznamných emisí relevantních škodlivin ze zdrojů záměru vč. dopravy lze předběžně
předpokládat, že imisní příspěvky záměru budou nevýznamné a pravděpodobně
nedojde po realizaci záměru k překročení imisních limitů a lokalitě a v okolí lokality
záměru.
Obecný postup hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:
Prvním krokem je identifikace nebezpečnosti, kdy se provádí výběr škodlivin, které mají
být hodnoceny, a soustřeďují se informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek
mohou nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. V případě hluku je obsahem tohoto kroku popis
možných nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví.
Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah
mezi dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro
možnost odhadu míry rizika. V zásadě se přitom rozlišují dva typy účinků chemických látek.
Takzvaný prahový účinek, většinou spočívající v toxickém poškození různých systémů
organismu, se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních
obranných mechanismů. Lze tedy identifikovat míru expozice, která je pro člověka ještě
bezpečná a za normálních okolností nevyvolá nepříznivý efekt.
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se
přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem
může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou
dávku a závislost dávky a účinku se při klasickém postupu dle metodiky US EPA vyjadřuje
ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. Tímto ukazatelem je
faktor směrnice, popř. jednotka karcinogenního rizika, která je vztažená přímo ke koncentraci
karcinogenní látky ve vzduchu.
U hluku je situace specifická, neboť potenciální obtěžující a rušivý účinek hluku je v pásmu
slyšitelnosti v podstatě bezprahový. Prakticky ale i zde jde o odvození referenčních hladin
hlukové expozice pro hlavní nepříznivé účinky hluku na zdraví a o stanovení kvantitativních
vztahů mezi expozicí a účinkem u průměrně citlivé části populace.
Třetím krokem standardního postupu je hodnocení expozice. Na základě znalosti dané
situace se sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a
množství je konkrétní populace exponována dané škodlivině. Cílem je postihnout nejen
průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně možné případy osob s nejvyšší
210
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
expozicí. Za tímto účelem se identifikují nejvíce citlivé podskupiny populace, u kterých
předpokládáme zvýšenou expozici nebo zvýšenou zranitelnost. U hlukové expozice se na
rozdíl od expozice chemickým látkám podstatně více uplatňují různé okolnosti a vlivy
ekonomického, sociálního či psychologického charakteru, které modifikují a spoluurčují
výsledné zdravotní účinky působení hluku. Významně se zde též projevuje odlišný charakter
hluku z různých zdrojů.
Čtvrtým konečným krokem v hodnocení rizika, který shrnuje všechny informace získané
v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke kvantitativnímu
vyjádření míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit
jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
U toxických nekarcinogenních látek je míra rizika většinou vyjádřena pomocí poměru
expozice k referenční ještě podprahové expozici. Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečí
(Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu kvocientů nebezpečí u současně se
vyskytujících látek s podobným účinkem se jedná o index nebezpečí (Hazard Index – HI).
U některých škodlivin, jako je tomu v daném případě u oxidu dusičitého, současné znalosti
neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá
předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných lidí s použitím vztahů závislosti
účinku na expozici z epidemiologických studií.
V případě možného karcinogenního účinku je velikost rizika vyjadřována jako celoživotní
vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění u exponované populace, tedy
teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet
exponovaných osob.
Složitější je situace i při charakterizaci rizika hluku. Kvantitativní charakterizace rizika je
možná v případě kontinuálního dlouhodobého působení hluku z dopravy na větší počet
obyvatel, kde je standardním výstupem charakterizace rizika výpočet procenta obyvatel,
u kterých lze očekávat nepříznivé projevy působení hluku v oblasti subjektivních pocitů
obtěžování a rušení spánku. Z přímých zdravotních účinků je možné v některých případech u
dlouhodobé expozice dopravnímu hluku kvantitativně odhadnout riziko kardiovaskulárních
onemocnění.
Nezbytnou součástí hodnocení rizika je analýza nejistot se kterými je každý odhad rizika
nevyhnutelně spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení dané
situace a je třeba je zohlednit při řízení rizika.
Hodnocení zdravotních rizik záměru bude zpracováno v rámci dokumentace EIA
autorizovanou osobou, bude vycházet z rozptylové a hlukové studie a bude zaměřeno na
expozici hluku a imisím výše uvedených škodlivin v ovzduší. Dále bude pracováno v souladu
s obecnými metodickými postupy WHO a autorizačními návody Státního zdravotního ústavu
Praha AN/14/03 verze 2 a AN 15/04 VERZE 2 pro autorizované hodnocení zdravotních rizik
dle § 83e zákona č. 258/00 Sb., v platném znění. U autorizačního návodu AN 15/04 VERZE
2 bude přihlédnuto k tomu, že je v současné době vzhledem k novým poznatkům do doby
doplnění stažen. Nové aktuální poznatky budou v hodnocení zdravotních rizik hluku v rámci
procesu EIA aplikovány.
Problematika zdravotních rizik hluku a imisí látek znečišťujících ovzduší spadá do náplně
oboru hygieny obecné a komunální.
211
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Hluk
Ve vztahu k blízkosti nejbližších obytných objektů vyjma RD v areálu KH Drasty
(městská část Drasty cca 500 m severně od hranice areálu závodu) je nutno věnovat v
rámci technické přípravy záměru opatřením k minimalizaci vlivu hlukové zátěže
potřebnou pozornost. Z hlediska této MČ je ale pozitivní, že přes ni ani kolem ní nebude
vedena doprava záměru.
Dostatečná minimalizace hlukové zátěže s plněním příslušných limitů akustického tlaku ve
vztahu k nejbližší obytné zástavbě bude zajištěna vhodným situováním a technickým řešením
jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých vybraných technologických zařízení v rámci
technického řešení záměru.
Předběžné hlukové emise záměru a očekávaná úroveň hlukové zátěže nejbližší obytné
zástavby jsou uvedeny v kap. B.III.4. Předběžně lze u obytné zástavby (vyjma RD na lokalitě)
předpokládat za výše uvedených podmínek nepřekračování hygienických limitů hluku u obou
variant jak ve fázi výstavby tak i ve fázi provozu záměru.
Fáze výstavby záměru
Pro fázi výstavby bude výpočet akustické zátěže u nejbližší obytné zástavby proveden
v hlukové studii ve zvolených výpočtových bodech pro nejnepříznivější stav, který
představuje souběh použití nejhlučnějších strojů při každém stupni stavebních prací. Pro obě
varianty lze předpokládat obdobné výstupy hlukové studie.
Hluková studie bude zpracovaná jako součást dokumentace EIA podle přílohy 4 zákona č.
100/2001 Sb. v rámci následného procesu EIA.
Z výstupů dle kap. B.III.4 lze předběžně předpokládat, že i při znásobení počtu
stavebních mechanismů a souběhu činností různých stavebních strojů nebude docházet
u obou variant k překračování hygienického limitu v ekvivalentních hladinách
akustického tlaku ze stavební činnosti. Délku každodenní stavební činnosti nebude za
těchto podmínek nutno omezovat za účelem splnění hygienického limitu. To se ovšem
netýká RD umístěných v areálu KH Drasty.
Fáze provozu záměru
Pro dodržení hygienických limitů hluku je nezbytné takové technické řešení stavebních
objektů a technologických zařízení, které zajistí svými hodnotami hlukových emisí podle
platné metodiky a výpočetního programu hlukových studií takové výstupní vypočtené
hodnoty hluku u nejbližší obytné zástavby, které nepřekročí tyto limity.
Provoz záměru vykazuje 3 základní druhy zdrojů hlukové zátěže:
Plošné zdroje hluku
Jsou tvořeny jednotlivými stavebními objekty (SO) z členění stavby, jejich popis vč. navržené
vzduchové neprůzvučnosti jejich konstrukcí je podrobně uveden v kap. B.I.6.
Konstrukce stavebních objektů jako plošných zdrojů hluku, ve kterých jsou umístěna zařízení
s významnými hlukovými emisemi, budou navrženy s váženou vzduchovou neprůzvučností
obvodových stěn v rozmezí cca 30-45 dB podle charakteru zařízení (tj. nelze tyto objekty
navrhovat jako lehké montované haly bez příslušné zvukové izolace).
212
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Bodové zdroje hluku
Z hlediska hlučnosti zařízení jsou významnějším bodovými zdroji odstředivky, ventilátory vč.
vzduchotechnických systémů, čerpadla, dopravníky a mobilní mechanizmy a dopravní
prostředky. Jako venkovní zdroje to jsou z hlediska významnosti především výstupy
vzduchotechniky mimo konstrukce objektů a venkovní dopravníky.
Součástí technického řešení záměru budou příslušná opatření jak u technologických zařízení
tak ve stavebních konstrukcích vybraných objektů (viz kap. B.I.6).
Dalším potenciálním protihlukovým opatřením budou vhodné terénní úpravy kolem prostoru
záměru (např. navýšený val z výkopové zeminy, výsadba vhodné vegetace). Na základě
výsledků kontrolního měření hluku provedeného v rámci zkušebního provozu pak mohou být
navržena a realizována dodatková opatření jak na vytypovaných bodových zdrojích hluku tak
i výstavbou vhodně umístěné okrajové protihlukové stěny s odpovídající konstrukcí.
Uvedená řešení by měly zajišťovat v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb (jižní
okraj MČ Drasty) ve vztahu ke stacionárním zdrojům hlukové zátěže na lokalitě KH Drasty
max. hladinu hluku LAeq.T = 40 dB v noční době (22.00 – 6.00 hodin) a LAeq.T = 50 dB
v denní době (6.00 – 22.00 hodin).
Liniové zdroje hluku
Z popisu provozu v areálu je zřejmé, že silniční doprava spojená s provozem v areálu bude
zdrojem hluku.
Intenzita dopravy záměru, informace o stávajícím stavu a % nárůstu dopravy ze záměru jsou
uvedeny v kap. B.II.4.
Z hlediska hlukové zátěže bude významnější situace na místní komunikaci č. 24219. V rámci
přípravy procesu EIA bude vhodné provedení měření stávající dopravy na úseku této
komunikace nejvíce zatíženého při využití pro dopravu v rámci záměru, a to na obchvatu
Klecan vedeného kolem distribučního centra AHOLD.
Výsledky měření budou podkladem pro zpracování hlukové studie v rámci procesu EIA.
Ve vztahu k liniovým zdrojům hlukové zátěže z dopravy nařízení vlády č.148/2006 Sb.
stanovuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku z dopravy na hlavních
pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích převažuje nad hlukem
z dopravy na ostatních komunikacích a pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní
prostor ostatních staveb ( t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní) na:
LAeq,16hodin = 60 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin
a
LAeq,8hodin = 50 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku ze silniční dopravy se stanovuje pro 16 hodin denní a
8 hodin noční doby.
V rámci provozu záměru bude nákladní doprava provozována pouze v denní době od
7.00 do 21.00 hodin.
Ve výpočtových variantách hlukové studie budou ve výpočtových bodech na hranici
chráněného venkovního prostoru vybraných staveb stanoveny ekvivalentní hladiny
akustického tlaku z dopravy. Pro každou stavbu budou výpočtové body stanoveny ve výškách
oken jednotlivých podlaží. Předběžně se bude jednat o obytné objekty na západním okraji
213
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Klecan, případně i na východním okraji Větrušic (přes MČ Drasty nebude doprava
provozována).
Výpočet liniových zdrojů bude v hlukové studii proveden podle programu HLUK+ verze 7.57
z roku 2007. Program je zpracován na základě "Novely metodiky pro výpočet hluku ze
silniční dopravy" vydané v časopisu Planeta číslo 2/2005.
Souhrnně
Problematika vlivu hlukové zátěže v areálu KH a na chráněný venkovní prostor staveb
bude blíže řešena v dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí podle přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb.v rámci akustické studie při respektování N.V. č. 148/2006 Sb.
v platném znění. Tato dokumentace bude zpracována na základě bližší rozpracovanosti
technického řešení v rámci další projektové přípravy záměru.
Výpočet akustické zátěže z provozu záměru u nejbližší obytné zástavby bude proveden
v hlukové studii, a to ve zvolených výpočtových bodech pro nejnepříznivější stav, který
představuje souběh provozu zařízení s charakterem významnějšího zdroje hluku a se
zohledněním dopravy. Pro každou variantu se předpokládají odlišné výstupy hlukové
studie.
K výše uvedenému je nutno upozornit na výskyt 5 rodinných domků v bezprostředním
sousedství stavby a s reálným předpokladem nemožnosti zajištění dodržení uvedených
limitů hluku. Tento problém bude zřejmě nutno řešit v rámci kompenzačních opatření
např. výkupem těchto domků či jejich náhradou na jiném místě.
Z výsledků předpokládaného měření a hlukové studie vyplyne, zda akustická situace
zájmového území je určena dominantním hlukem z dopravy po veřejných komunikacích
nebo hlukovou zátěží z provozu záměru.
Předpokládaný hlukový příspěvek z provozu závodu kvantifikovaný modelovými
výpočty hlukové studie prakticky neovlivní akustickou situaci širšího zájmového území
ovlivněnou hlukovou zátěží z hlavních přístupových komunikací (č. 608 a D8), kde
vzhledem ke vzdálenostem zdrojů hluku záměru a k vyššímu hlukovému pozadí nebude
vliv záměru subjektivně postižitelný. Významněji vyšší ovlivnění lze předpokládat v
blízkém okolí lokality záměru ve vztahu k nízké hlukové zátěži dotčených úseků
lokálních komunikací č. 0083 a především č. 24216.
Pokud to budou výsledky kontrolního měření hluku v rámci zkušebního provozu (je
prováděno ze zákona) vyžadovat, budou realizována další protihluková opatření ve
vztahu k naměřené hlukové zátěži nejbližší obytné zástavby, a to doplňující technická
opatření v rámci závodu, případně i mimo něj (vhodně situované protihlukové stěny).
Kvalita ovzduší
Vliv záměru na ovzduší a tím i na zdraví obyvatelstva lze předběžně u obou variant považovat
vzhledem k imisní situaci v oblasti lokality a ke spalování ZP v energetickém zdroji (kotelna)
a u var. 1 i bioplynu v kogeneračních jednotkách s nevýznamnými emisemi škodlivých látek
za přijatelný.
Z hlediska vzniku primární i sekundární prašnosti budou jak v průběhu výstavby tak i během
provozu záměru učiněna příslušná organizační a technická opatření k jejich minimalizaci.
Vnitroareálové komunikace budou udržovány v čistotě a případně vlhčeny postřikem vodou.
214
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Potenciálním senzorickým vlivem vůči obyvatelstvu mohou být případné emise pachových
látek (zejména z technologie var. 1), jejichž minimalizace bude zajištěna vhodnými
technickými opatřeními u jejich nejvýznamnějších zdrojů.
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví vyplývají k riziku znečištění ovzduší tyto předběžné
závěry:
Podkladem k hodnocení rizika znečištění ovzduší pro obyvatele zájmové oblasti záměru
budou výstupy rozptylové studie zpracované v dokumentaci EIA včetně odhadu úrovně
imisního pozadí území lokality Drasty, které budou vycházet z aktuálních výsledků
měření okolních monitorovacích stanic a údajů ČHMÚ. Do výpočtů rozptylové studie
budou zahrnuty dvě klasické škodliviny, relevantní emisním zdrojům závodu, tj. oxid
dusičitý a oxid siřičitý.
Při hodnocení zdravotních rizik imisí těchto škodlivin v ovzduší budou použity aktuální
odborné poznatky o nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku s uplatněním zásady
přednostní volby referenčních hodnot Světové zdravotnické organizace a evropských
vědeckých institucí.
Při hodnocení expozice obyvatel zájmového území imisnímu vlivu provozu záměru bude
zvolen konzervativní přístup s rezervou na straně bezpečnosti, kdy se neuvažuje doba
skutečně trávená ve venkovním prostoru a jsou použity nejvyšší vypočtené hodnoty
imisního příspěvku ve vybraných referenčních bodech zohledňujících nejbližší obytnou
zástavbu. Obdobný přístup bude použit i při zpracování rozptylové studie, která bude
hodnotit i velmi nepravděpodobnou teoretickou situaci při souběhu extrémních
provozních a rozptylových podmínek na hranici emisních limitů, tato situace ale
vzhledem k reálnému obsahu sulfanu v bioplynu a odpovídajícím emisím SO2 prakticky
nemůže vzniknout.
Nejvýznamnějšími škodlivinami v ovzduší jak z hlediska dodržení imisních limitů, tak i
z hlediska zdravotního rizika, jsou podle údajů o imisním pozadí v lokalitě záměru
podobně jako v jiných průmyslových a dopravně zatížených oblastech ČR suspendované
částice PM10 a benzo(a)pyren. Emise těchto škodlivin z provozu závodu jsou
zanedbatelné a rozptylová studie je nebude hodnotit. Tyto emise budou relevantní pro
hodnocení mimoareálové dopravy.
Ve vztahu k hodnoceným imisím NO2 a SO2 je situace zájmového území příznivější,
nicméně i když zde pravděpodobně nehrozí překračování imisních limitů, nelze
předběžně vyloučit mírný nepříznivý vliv těchto imisí na zdravotní stav zejména citlivé
části populace (blíže bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA).
Ke kvantitativnímu hodnocení rizika imisí SO2 neposkytují současné poznatky
použitelné podklady, nicméně není však důvod k předpokladu, že by příspěvek obou
variant z provozu záměru u této škodliviny mohl představovat významné a
kvantitativně postižitelné zvýšení zdravotního rizika.
Závěrem tedy lze konstatovat, že imisní vliv provozu záměru nebude významný
z hlediska zdravotního rizika pro obyvatele dotčeného zájmového území v okolí lokality
Drasty.
215
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
K těmto závěrům lze dále doplnit:
- přírůstky měrných emisí z externí dopravy jsou nevýznamné a při zohlednění tras
dopravy vedených mimo obytné zástavby by neměly představovat zvýšená zdravotní
rizika (viz kap. B.III.1)
- posouzení vlivu na veřejné zdraví bude vycházet z aktuálních imisních měření
Souhrnný závěr posouzení vlivů na veřejné zdraví
Při hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší, souvisejících
s hodnoceným záměrem, budou v procesu EIA použity aktuální odborné poznatky
s uplatněním zásady přednostní volby referenčních hodnot Světové zdravotnické
organizace a vědeckých institucí zemí Evropské unie.
Podkladem k hodnocení expozice obyvatel zájmového území budou výstupy hlukové a
rozptylové studie včetně hodnocení výchozího hlukového a imisního pozadí. Pro
hodnocení bude použit na základě principu předběžné opatrnosti konzervativní přístup
s rezervou k eliminaci případných nejistot.
Z hlediska zdravotních rizik prostředí je v zájmovém území relativně nejzávažnější
současný stav znečištění ovzduší. Nejvýznamnějšími škodlivinami jak z hlediska
dodržení imisních limitů, tak i z hlediska zdravotního rizika, jsou podle údajů o imisním
pozadí v širším zájmovém území podobně jako v jiných průmyslových a dopravně
zatížených oblastech ČR suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren. Emise těchto
škodlivin z provozu záměru jsou zanedbatelné.
Ve vztahu k hodnoceným imisím NO2 a SO2, relevantním pro emisní zdroje záměru, je
situace zájmového území příznivější a předpokládaný imisní příspěvek záměru tento
stav významněji nezmění. Předběžně bude z hlediska zdravotního rizika vliv těchto
škodlivin kvantitativně prakticky nepostižitelný.
Vzhledem k příznivému charakteru zájmového území z hlediska významných zdrojů
hluku (absence průmyslových podniků i intenzivní silniční dopravy v bezprotředním
okolí lokality) lze stávající akustickou situaci u nejbližší obytné zástavby v okolí lokality
KH Drasty předběžně považovat za vyhovující z hlediska hygienických limitů hluku.
Nejbližším významnějším zdrojem hluku je AERO Vodochody ve vzdálenosti cca 1,5
km.
Za těchto podmínek a při navrhovaných technických opatřeních pro minimalizaci
hlukové zátěže z provozu záměru je možné i po realizaci záměru předběžně
předpokládat minimální obtěžující a rušivé účinky pro obyvatele.
I když vliv záměru na hlukovou situaci obytné zástavby lze předběžně hodnotit jako
nevýznamný, nelze předem vyloučit zdroj hluku se zvýšeným rušivým účinkem, jako je
tomu např. u hluku s tónovou složkou. Ověření reálně dosažené situace hlukové zátěže
bude provedeno kontrolním měřením ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby po
uvedení záměru do zkušebního provozu.
Závěrem lze předběžně konstatovat, že hlukový ani imisní vliv provozu záměru nebude
významný z hlediska zdravotního rizika pro obyvatele dotčeného území v okolí lokality
KH Drasty.
216
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Každé hodnocení vlivů na zdraví je nevyhnutelně zatíženo nejistotami, které jsou dány
vstupními daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto bude
jednou z neopominutelných součástí posouzení vlivů na veřejné zdraví v rámci procesu EIA i
popis a analýza nejistot, ke kterým je třeba přihlédnout v další etapě rozhodování.
V daném případě budou z hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší
v zájmovém území záměru vyplývat určité nejistoty jak z existujících podkladů o expozici,
tak z použití referenčních hodnot a postupů, které vycházejí ze současného poznání chování
různých látek v životním prostředí a jejich působení na zdraví člověka. Konkrétně se jedná
hlavně o tyto oblasti:
1. Úplnost a spolehlivost údajů o hlukové a imisní expozici.
2. Spolehlivost údajů o výchozím hlukovém a imisním pozadí.
3. Nejistota hodnocení expozice obyvatel zájmového území.
4. Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem hluku a imisí získaných ze
zahraničních epidemiologických studií.
5. I když bude hodnocení rizika zpracováno standardními postupy na základě současných
znalostí a dat nejvýznamnějších institucí zabývajících se zdravotními účinky různých
složek prostředí, půjde stále ještě pouze o dílčí pohled na složitý komplexní děj
znečištění ovzduší a působení hluku s mnoha dalšími činiteli a proměnnými faktory.
Ostatní vlivy
OBĚ VARIANTY
Vlivy dopravy
Z ostatních vlivů lze uvést určitý nárůst dopravy v rámci provozu záměru. Ve vztahu k dále
uvedeným vlivům dopravy lze menší vliv očekávat u var. 1 (nižší rozsah dopravy v provozu
záměru), vzhledem k rozdílu mezi přírůstky dopravy obou variant a absolutním hodnotám
dopravy lze v konečném hodnocení dopravy považovat předběžně obě varianty za cca
srovnatelné.
Vliv dopravy bude vzhledem ke stávající intenzitě dopravy a nevýznamnému nárůstu dopravy
na hlavních příjezdových komunikacích obtížně registrovatelný. Rozhodující podíl dopravy
bude veden mimo zástavbu obcí v zájmovém území. Významnější přírůstek lze očekávat na
místních komunikacích č. 0083 a č. 24216, ty jsou ale z hlediska denních intenzit nevýznamně
zatížené. Z hlediska hlukové zátěže lze tuto předběžně hodnotit vzhledem k trasám dopravy
mimo obce a dopravě pouze v denní době jako méně významnou.
Z hlediska vlivu na imisní situaci lze tento na základě uvedených měrných emisí škodlivých
látek (viz kap. B.II.4) a kvality ovzduší v zájmovém území rovněž hodnotit jako méně
významný.
Souhrnně lze vliv dopravy záměru vzhledem k předpokládaným dopravním trasám
považovat předběžně za málo významný a vůči zástavbě okolních obcí za velmi šetrný.
Podrobně je doprava vyhodnocena v kap. B.II.4.
217
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Projevy dopravy v areálu nejsou v této kapitole posuzovány, jde o neveřejný prostor. Pohyb
dopravních prostředků v tomto prostoru bude podléhat technickým a hygienickým normám a
předpisům.
K hodnocenému rozsahu osobní dopravy lze uvést, že u každého úseku se jedná o max.
hodnotu. Reálný počet vozidel bude nižší ve vztahu ke konkrétnímu územnímu rozdělení
bydlišť zaměstnanců (zde může probíhat doprava i po jiných přístupových komunikacích než
je předpokládáno u nákladní dopravy).
V dalším vývoji projektové a legislativní přípravy záměru bude řešení dopravy aktualizováno
s využitím databáze ŘSD a aktuálních údajů ročních průměrných intenzit dopravy.
Dále lze doporučit zpracování dopravní studie, která vyhodnotí případné reálné
možnosti zajištění části dopravy železniční dopravou, týká se to především produktu
var. 2 s jeho přeložením v nejbližší stanici ČD, pokud bude dopravován do vzdálenějšího
energetického zdroje s napojením na železnici ČD.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
OBĚ VARIANTY
V rámci Oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je vliv na ovzduší
a veřejné zdraví posouzen na základě bilancí emisí z technologických zařízení a z dopravy.
Na základě odborného posudku je pak vyhodnocen předběžný potenciální zásadní vliv na
imisní situaci a klimatické poměry zájmového území.
V následné dokumentaci EIA zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. na
základě Zjišťovacího řízení bude vliv na ovzduší vyhodnocen na základě rozptylové studie
zpracované autorizovanou osobou podle schválené metodiky.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
OBĚ VARIANTY
Hluková situace
Z hlediska vlivů výstavby a provozu záměru na hlukovou situaci budou tyto upřesněny na
základě hlukové studie zpracované v dokumentaci pro proces EIA. Z informací a rozborů
uvedených v kap. B.III.4 a D.I.1 lze vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby v
obci Drasty (vyjma RD v areálu KH Drasty), k dopravním trasám vedeným mimo okolní obce
s nízkou intenzitou dopravy na lokálních komunikacích i k technickému řešení obou variant
záměru předpokládat nevýznamné vlivy na hlukovou situaci okolních obcí a dodržení
hygienických limitů hluku.
Vzhledem k metodice hlukových studií a zatížení jejích výstupů nejistotami vyplývajícími jak
z metodiky tak z řady ovlivňujících faktorů bude nutno i na výsledky hlukové studie
zpracované v rámci procesu EIA pohlížet jako na orientační s tím, že skutečný stav vyplyne z
218
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
kontrolního měření hluku provedeného ve zkušebním provozu záměru autorizovanou osobou.
Podle výsledků tohoto měření pak vyplynou případné požadavky na další doplňující
protihluková opatření v rámci areálu záměru či mimo něj.
Vibrace
V průběhu stavebních prací budou používány některé mechanizmy či zařízení se zvýšenými
vibracemi. Uvedené činnosti budou omezeny na denní dobu. Vzhledem ke vzdálenosti
nejbližší obytné zástavby v okolních obcích (nikoli již uvedených RD na lokalitě Drasty)
nebudou mít uvedené vibrace negativní vliv na obyvatelstvo a obytnou zástavbu.
V rámci provozu záměru není předpokládán přenos vibrací některých částí zařízení do
systému statického zabezpečení budov záměru protože tyto zdroje vibrací budou vybaveny
odpruženým systémem uložení a případně opatřeny tlumiči vibrací. Ve venkovních prostorech
jsou jedinými zdroji vibrací běžné mobilní motorové prostředky. Mimo areál nelze očekávat
žádné vibrace z provozu zařízení závodu.
Záření
V průběhu výstavby ani provozu záměru nebudou používány materiály a zařízení produkující
v nepřípustné intenzitě některou z forem zdraví škodlivého záření. Určité nevýznamné
vyzařování elektromagnetického popř. ionizačního charakteru nelze vyloučit u některých
měřících přístrojů, pokud takovéto budou použity. V tomto případě budou používány pouze
certifikované a ze zdravotního hlediska schválené přístroje.
Ostatní fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci výstavby ani provozu záměru nebudou standardně provozovány činnosti a zařízení
mající nepřijatelné či zdraví škodlivé fyzikální a biologické charakteristiky.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
OBĚ VARIANTY
Vlivy na povrchové vody
Z hlediska vlivů na povrchové vody jde o:
• vliv odpadních vod na Vltavu přenesený přes ÚČOV jako přírůstek vlivu odpadních
vod vypouštěných z ÚČOV
• vliv srážkových vod na Vltavu, případně jiný povrchový tok
Odpadní vody
Vzhledem k projektované kapacitě rekonstruované ÚČOV Q24 = 3,77 m3/s a
předpokládanému max. nárazovému vypouštění odpadních vod z lokality Drasty 300 m3/h
(cca 0,084 m3/s) lze předpokládat nevýznamné ovlivnění technologie ÚČOV odpadními
vodami.
219
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Projekt rekonstrukce ÚČOV a její technologie bude uvedené parametry odpadních vod
vracených z KH zohledňovat, a ve vztahu k legislativě pro vypouštění odpadních vod do vod
povrchových (novela NV č. 61/2003 Sb. v platném znění) přechází plnění jejích ustanovení na
provozovatele ÚČOV.
Vzhledem k vypouštění odpadních vod zpět na ÚČOV lze pokládat druhotný vliv na řeku
Vltavu za zanedbatelný v rámci celkového odtoku z ÚČOV.
V případě var. 1 pokud nebude realizována technologie ANAMMOX budou odpadní vody
(resp. fugát z odstředivek vyhnilého kalu) cca 4 násobně více než var. 2 zatěžovat technologii
ÚČOV bilancí N-NH4.
Srážkové vody
Koncepce nakládání se srážkovými vodami bude zahrnovat:
- u nekontaminovaných vod jejich přednostní zasakování v zasakovacích objektech
(drény, vrty) v závislosti na hydrogeologických podmínkách lokality nebo odvádění do
vhodného povrchového toku se zabezpečením jeho maximálního povoleného
hydraulického zatížení vhodnou retencí srážkových vod
-
u vod s potenciální možností kontaminace ropnými látkami z dopravních prostředků
jejich odvádění do vhodného povrchového toku po předchozí akumulaci a přečištění
na odlučovači ropných látek s gravitačně-sorpční technologií na zbytkovou hodnotu
C10-C40 1 mg/l nebo jinou hodnotu stanovenou vodoprávním úřadem
Problematika srážkových vod souvisí s možnostmi nakládání s nimi.
V zásadě se bude nakládání se srážkovými vodami řídit zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a
ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s legislativou a současnými trendy řešení problematiky srážkových vod bude
lokalita vybavena systémem oddílné kanalizace. Dešťová kanalizace bude vybavena pro
odkanalizování parkovacích a manipulačních ploch areálu odlučovači ropných látek
s gravitačně sorpční technologií.
Dešťová kanalizace bude odvádět srážkové vody z těchto ploch:
- střechy objektů
- zpevněné plochy bez rizika kontaminace ropnými látkami
- zpevněné plochy s možností kontaminace ropnými látkami
Odlučovač ropných látek (ORL)
Odkanalizování zpevněných parkovacích a manipulačních ploch s potenciální možností
kontaminace ropnými látkami bude řešeno přes lokální odlučovače ropných látek (ORL) jako
součásti příslušné kanalizace.
V současnosti je akceptována charakteristika odlučovačů ropných látek (v obecném pojetí
jako odlučovače lehkých kapalin) jako pojistného, nikoli kontinuálně čistícího zařízení
vycházející z ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, kde
v bodě 5.12 a 5.13 je funkce tohoto zařízení definována jako havarijní zabezpečení
odváděných srážkových vod, a z ČSN EN 858-1 (ČSN 756510) Odlučovače lehkých kapalin,
Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
220
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Uvedené ČSN pak zařazují odlučovače do tříd s doporučenými emisními hodnotami na
výstupu pro posouzení imisní situace v recipientu vypouštěných srážkových vod.
Vzhledem k neznámému recipientu srážkových vod odváděných z lokality Drasty (veškeré
srážky nebude možné zasakovat) vyplývá pro předmětné ORL toto zařazení:
Třída odlučovače
Is
Emisní hodnota zbytkového oleje
jako max. přípustný obsah
1 mg/l
Technologie odlučovače
Gravitační odlučovač
s koalescenčním a
sorpčním filtrem
Navrženy jsou ORL s gravitačně sorpční technologií s náplní textilního sorbentu ECOSORB.
Za standardních podmínek produkce srážkových vod nedochází k vytváření a odlučování
volné fáze ropných látek v ORL.
Po odloučení lehkých kapalin budou dešťové vody odtékat do standardní areálové dešťové
kanalizace.
Navržené odlučovače ropných látek (ORL) uložené v zemi budou odlučovače se vstupní
sedimentační nádrží určenou k separaci hrubých suspendovaných látek. ORL budou třídy Is
(NEL ‹ 1 mg/l) vybavené koalescenčním a sorpčním filtrem.
Havarijní zabezpečení proti úniku ropných látek z odkanalizovaných ploch závodu do
povrchového toku bude řešeno v souladu s:
* ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
* ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin, část 1: Zásady pro navrhování,
provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti vč. změn a oprav
* ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin, část 2: Volba jmenovité velikosti,
instalace, provoz a údržba
Technické řešení všech kanalizačních systémů bude v souladu s ČSN 75 60101 Stokové sítě a
kanalizační přípojky a s ČSN EN 752 (ČSN 75 6110) Odvodňovací systémy vně budov.
Výstavba kanalizací bude prováděna v souladu s ČSN EN 1610 (ČSN 75 6114) Provádění
stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
V rámci kolaudace budou předloženy protokoly o zkoušce těsnosti kanalizací provedené
podle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek a protokoly o
zkoušce těsnosti vybraných objektů kanalizačních sítí (čerpací jímky, akumulační nádrže,
nádrže ORL) provedené podle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a
kanalizačních nádrží.
Předběžný výpočet množství srážkových vod (dle ČSN 75 6101)
Vzhledem k tomu, že není v rámci současného stavu technické přípravy záměru dostatečná
rozpracovanost generelu a nejsou konkrétně řešeny kanalizační systémy, je pro výpočet
221
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
předpokládána max. odkanalizovaná zpevněná plocha ve výši 12 ha z celkové plochy cca 17
ha určené pro výstavbu, a to pro obě varianty stejná.
Vzhledem k omezené výpočtové odkanalizované ploše závodu (12 ha) lze pro hydrotechnické
výpočty použít zjednodušený postup podle ČSN EN 752 (ČSN 75 6110) Odvodňovací
systémy vně budov a podle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky zahrnujících jako
základní hodnotu pro návrh parametrů dešťové kanalizace max. odtokové množství Qmax v l/s
nebo v m3/h.
Maximální odtok dešťových vod Qmax ( l / s ) se počítá podle vzorce:
Qmax= ψ x S x qs
Kde:
qs je intenzita deště v l/(s.ha) ….návrhová hodnota 150 l/s.ha
S je odvodňovaná plocha v ha (Sred je redukovaná plocha)
ψ je součinitel odtoku, bezrozměrný
Zpevněná plocha areálu: 12,0 ha, střední koeficient odtoku ψ = 0,8, qs = 150 l/s/ha
Q = 12,0 x 0,8 x 150 = 1 440 l/s
Takovéto množství nelze nárazově v podmínkách lokality Drasty a okolí vypouštět bez
potřebné retence a řízeného vypouštění mimo lokalitu. Proto je nezbytná dešťová zdrž
s retenční a akumulační funkcí.
Dešťová zdrž :
Funkce:
a) retenční pro omezení odtokového množství mimo lokalitu
b) akumulační pro zadržení a využívání části dešťových vod v rámci provozu areálu
Drasty
Objem zdrže:
Objem zdrže je vzhledem k vývoji klimatických poměrů i potřebě značného množství
užitkové vody v provozu areálu navržen na záchyt jednodenních srážek s max. úhrnem
denních srážek 50 mm.
V = 120 000 m2 x 0,05 m = 6 000 m3
Navržena je dešťová zdrž o užitečném objemu 6 400 m3 členěném na retenční objem 5 000
m3 a akumulační objem (využití vod na lokalitě) 1 400 m3. Poměry obou objemů bude možné
flexibilně upravit.
Jedná se ŽB obdélníkovou monolitickou zastropenou nádrž. Předběžné rozměry nádrže 40,0
x 40,0 m (budou upřesněny v projektové dokumentaci dle konkrétního řešení generelu),
celková hloubka nádrže 5 m, užitná hloubka 4 m, plocha nádrže 1 600 m2. Celkový
obestavěný objem činí 8 000 m3. Dno nádrže bude vyspádováno směrem ke kalovému žlabu.
Ve dně budou podélné zídky dělící nádrž na tři sekce, z nichž jedna bude využita pro dešťové
vody předčištěné na odlučovači ropných látek. Nádrž bude vybavena vyplachovacím žlabem
222
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
pro každou sekci. Pro plnění žlabu bude využita srážková voda. Nádrž lze případně zakrýt a
na strop nádrže položit vrstvu zeminy o mocnosti 0,5 m a vrstvu oblázků 0,2 m.
Do zdrže bude zaústěno několik potrubí dešťové kanalizace lokality dle jejího řešení.
Nádrž bude osazena 3 ks čerpadel s regulací výkonu měničem otáček o předběžném max.
výkonu cca 100 m3/h. Tato čerpadla budou využita pro použití dešťové vody na lokalitě, pro
zasakování v hg objektech a pro čerpání nádrže do odtokové kanalizace v max. množství 300
m3/h.
Na vypouštěcím potrubí zdrže bude rovněž osazena regulační armatura – plovákový regulátor
průtoku, který zajistí vypouštění ze zdrže ve výše uvedené hodnotě pro případ příznivých
výškových podmínek řešení odtokové kanalizace z lokality.
Uvedený návrh odtokového množství zajistí vyprázdnění celé zdrže za dobu max. 22 hod.
Dešťová zdrž bude řešena jako samostatný SO (i když je součástí dešťové kanalizace) a
není zakreslena na zastavovacích plánech z důvodu neřešeného kanalizačního systému
v rámci SP a pouze předběžného variantního řešení generelu lokality. Předběžně lze
nádrž umístit u obou variant vedle objektu Těžní šachty za předpokladu vhodných
spádových poměrů na lokalitě po její terénní úpravě před výstavbou.
Řešení odtokové dešťové kanalizace
Bude konkretizována v projektovém řešení na základě prověření možných variant.
Tyto zahrnují:
a) Odvádění samostatným potrubím v kolektoru do prostoru ÚČOV nebo do vhodného
profilu Vltavy na trase kolektoru (možnost spojení se zásobováním užitkovou vodou
z Vltavy).
b) Odvádění samostatnou kanalizací do Vltavy (možnost spojení se zásobováním
užitkovou vodou z Vltavy).
c) Odvádění samostatnou kanalizací do nejbližší vhodné místní vodoteče o dostatečné
kapacitě (vzhledem k její absenci v bližším okolí lokality je tato varianta spíše
teoretická).
d) Využití stávající regionální kanalizační soustavy srážkových vod DN 324 vedené přes
lokalitu (vzhledem k vyčerpání celé kapacity této kanalizace pro potřeby záměru není
tato možnost reálná)
Vlivy srážkových vod na vody povrchové lze vzhledem k jejich množství i při řízeném
vypouštění z lokality reálně uvažovat jako vliv na tok Vltavy. V okolí lokality Drasty není
jiný vhodný tok pro odvádění uvedené produkce srážkových vod. Odtoková kanalizace či
potrubí srážkových vod bude součástí kolektoru s vedením buď až na ÚČOV či do nejbližšího
profilu toku Vltavy dostupného na trase kolektoru. Řešení odvádění srážkových vod mimo
lokalitu není součástí předloženého záměru a jeho Oznámení.
Vypouštění srážkových vod do Vltavy či jiného povrchového toku nebude za podmínky
přečištění části srážkových vod odváděných z ploch s možnou kontaminací ropnými látkami
tyto vody nepřijatelně ovlivňovat.
223
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vlivy na podzemní vody
V zásadě se bude nakládání se srážkovými vodami řídit zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a
ve znění pozdějších předpisů.
Důležitým faktorem je § 20 odst. 5, písmeno c. Vyhlášky 501/2006, který požaduje řešit
„vsakování dešťových vod, nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního
úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku, či kanalizace pro veřejnou potřebu „
Uvedené znění legislativy má zajišťovat zachování odtokových poměrů na lokalitách
s realizovanou výstavbou. To znamená zachycování srážek ze zpevněných ploch a střech
objektů v dešťových zdržích a zabezpečení maximální úrovně zasakování na lokalitě či
v jejím okolí v příslušných hydrogeologických objektech (zasakovací vrty, drény apod.).
Srážky z nezpevněných ploch budou zasakovány v místě přirozeným způsobem.
Konečné konkrétní řešení problematiky zasakování bude ale záviset na geologických
vlastnostech horninového prostředí a na možných vlivech zasakování na statiku konstrukcí
stavebních objektů.
V každém případě bude na základě hydrogeologických podmínek maximum srážkových
vod zasakováno na lokalitě, případně v jejím okolí pro zajištění minimální úrovně
změny odtokových poměrů lokality Drasty. Kanalizační systém včetně dešťové zdrže
bude řešen tak, aby vsakovací kapacita byla přednostně naplněna srážkami z ploch bez
možné kontaminace ropnými látkami (střechy).
Obě varianty záměru nebudou negativně ovlivňovat kvalitu podzemních vod za
podmínek realizace stavby podle platných technických norem zajišťujících ochranu
horninového prostředí před únikem nebezpečných látek do podzemních vod (viz kap.
B.I.6).
D.I.5. Vlivy na půdu
OBĚ VARIANTY
Záměr bude realizován na lokalitě, která již byla provozována jako KH ÚČOV Praha.
Umístění záměru je v souladu s návrhem Územního plánu (viz Koordinační situace ÚP v
příloze č. 5), který ale není v současnosti schválen.
Zábor půdy
Posuzovaný záměr nevyžaduje zábor zemědělské ani lesní půdy (dotčení ZPF a LPF).
Před zahájením prací bude provedena na dotčených plochách mimo stávající objekty areálu
skrývka ornice (předpokládá se sejmutí kulturní vrstvy půdy do hloubky cca 15-30 cm) a její
předání k využití v souladu s platnou legislativou.
V rámci výstavby budou prováděny zemní práce odpovídající technickému řešení stavebních
objektů s využitím výkopové zeminy k potřebné úpravě pláně staveniště a konečným
terénním úpravám, přebytek k externímu využití na povrchu terénu za předpokladu ověření
potenciálních obsahů škodlivých látek. V průběhu těchto prací bude dbáno na zabezpečení
224
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
horninového prostředí a okolní půdy před úniky ropných látek ze stavebních mechanizmů a
dopravních prostředků dodržováním opatření stanovených v projektu organizace výstavby.
Jiné úniky nebezpečných látek se během výstavby nepředpokládají.
Vlastní provoz záměru nepředstavuje potenciální zdroj znečištění půdy v areálu a jeho
blízkém okolí. Možnost lokálního znečištění půdy únikem používaných chemikálií je
prakticky vyloučena technickým řešením celé stavby (viz kap. B.I.6) včetně vodohospodářsky
zabezpečeného provedení příslušných objektů a ploch (vč. všech podzemních i nadzemních
rozvodů odpadních, srážkových a splaškových vod i tekutých chemikálií) a dále ve vztahu
k nevýznamnému vlivu na ovzduší (spad vyvolaný srážkami). Vedle technických opatření
budou důležitou preventivní ochranou organizačního charakteru kvalitní provozní řády a
havarijní plány.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
OBĚ VARIANTY
Při neexistenci minerálních pramenů či podzemních zdrojů pitné vody přímo na předmětné
lokalitě či v jejím bezprostředním okolí nebude záměr vykazovat výše uvedené přímé vlivy.
Na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné surovinové zdroje, které by
mohly být záměrem ovlivněny.
Při výstavbě záměru nejsou očekávány vlivy na horninové prostředí s výjimkou případných
provedení pilotů pro zakládání objektů. Vyjma stavebních jam zasahujících do hloubky
prvních jednotek m pod terénem nebudou v rámci záměru prováděny žádné činnosti, které by
mohly ovlivnit stabilitní poměry na lokalitě. Vzhledem k cca rovinatému charakteru lokality a
technickému řešení povrchové úpravy pláně staveniště se neočekává narušení stability
okolního prostředí.
Stavba nebude představovat žádná omezení ve vztahu k možnému využívání nerostných
surovin a ostatních přírodních zdrojů v zájmovém území.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
OBĚ VARIANTY
Vzhledem k charakteru lokality a jejího okolí lze předpokládat, že realizace a provoz záměru
nebude mít za podmínek stanovených procesem EIA a projektovou dokumentací nepřijatelný
vliv na přírodu a krajinu v prostoru vlastní lokality záměru i v jejím okolí. Uvedené vlivy
záměru lze předběžně považovat na nulové na vlastní lokalitě a za nevýznamné vůči okolí
(jedná se zejména o vliv na lokální biokoridor vedený přes severovýchodní část lokality, tento
prostor by neměl být v konečném řešení generelu vč. jiného umístění SO Těžní šachta
zastavěn).
V rámci procesu EIA bude nutno doložit biologickým průzkumem, že na lokalitě a jejím
bezprostředním okolí se nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.v platném znění a dle přílohy č. II. resp. III, vyhlášky
MŽP č. 359/1992 Sb. v platném znění.
225
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Výstavba záměru
Vlivy výstavby pouze okrajově přesáhnou vlastní areál staveniště a lze předpokládat
nevýznamný vliv na okolní flóru a faunu.
Předpokládá se, že při realizaci vegetačních úprav v areálu stavby bude provedena výsadba
nové zeleně se zohledněním požadavků vznesených v rámci územního řízení. Návrh
vegetačních úprav bude vycházet ze základních požadavků kladených na zeleň
v průmyslových areálech zasazených do krajiny. Navržená zeleň bude svými nároky rovněž
splňovat požadavek na koordinaci výsadeb s provozem areálu a trasami nových inženýrských
sítí.
Pro výsadbu budou použity pouze autochtonní (domácí) druhy, které jsou obvyklé pro cílový
stav biocenóz ve skladebních prvcích regionálních ÚSES a odpovídají svým rázem a
původem okolí areálu. Porosty budou založeny pouze sadbou odrostlejších sazenic. Důvodem
pro tento výběr sadbového materiálu je rychlejší vyplnění prostoru po výsadbě a tím pádem
urychlení funkčnosti porostu, ale taky větší pravděpodobnost uchycení sazenic po výsadbě.
Pro výsadby bude zajištěn rostlinný materiál ze školky obdobného charakteru, nejlépe
z regionu.
Dřeviny budou dodány ve výšce 150-250 cm podle druhů dřevin.
Pro výsadbu keřů budou použity výpěstky I. jakosti, minimální požadovaná výška dřeviny je
40-60 cm, se třemi až pěti výhony. Vzhledem k faktu, že plocha areálu bude využita
intenzívně pro umístění technologických zařízení a trasování inženýrských sítí, budou z níže
uvedených druhů rostlin přednostně použity keře a stromy vzrůstu do max. výšky 5 m, nebo
takové druhy, u kterých je možno regulovat vzrůst.
Důraz bude kladen na vhodnou výsadbu vzrostlého zeleného pásu na hranici areálu KH
Drasty, a to na jeho jižní, západní a severní straně směrované k blízké obytné zástavbě obcí
Klecany, Větrušice a MČ Drasty. Tato výsadba bude mít protihlukový efekt a bude určitým
způsobem pozitivní vůči okolí i z hlediska vlivu na ovzduší.
Dle předběžné prohlídky území lokality KH Drasty lze předpokládat, že se zde nevyskytují
kvalitní společenstva rostlin, které by bránily plánované výstavbě v plném rozsahu. Podobně
se zde nevyskytují žádní zástupci vzácnějších druhů živočichů, kteří by mohli připravovaný
záměr negativně ovlivnit.
Na území staveniště není vytvořeno žádné přirozené ani přírodě blízké prostředí. Bude
využito ploch, které již byly upraveny pro jiné účely s doplněním určitého ale minimálního
podílu zatravněných ploch areálu. Jedná se o lokalitu přeměněnou, uměle vybudovanou a
přírodě vzdálenou. Pozemek pro stavbu leží prakticky v rovině, je nečlenitý a vegetace se zde
uchycuje nesnadno a jen ojediněle (vyjma především uměle vysázené kulturní vegetace u RD
umístěných v areálu).
Na ploše určené pro výstavbu nejsou vytvořeny žádné vzácnější formace rostlin, které by
bránily v realizaci navrhované a hodnocené stavby.
Posuzovaný záměr lze za dodržení podmínek stanovených v projektu organizace
výstavby realizovat tak, aby při výstavbě nedošlo v zájmovém území k narušení obecně i
zvláště chráněných částí přírody a krajinného rázu.
226
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Provoz záměru
Provoz stavby by předběžně neměl svým charakterem a svými vlivy na ŽP nepřípustně
ovlivňovat významnější krajinné prvky včetně flóry a fauny v okolí předmětné lokality. Z
kap. C.I. vyplývá, že provozem záměru nebudou významněji dotčeny prvky ÚSES situované
mimo prostor KH Drasty. Dále vyplývá z vyjádření KÚ Středočeského kraje (viz příloha č. 6),
že lze vyloučit významný vliv obou variant záměru na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti (soustavy NATURA 2000) situované mimo prostor KH Drasty.
Z dosavadních podkladů a jejich posouzení vyplývá předpoklad, že posuzovaný záměr lze při
kvalitním technickém řešení a za dodržení veškerých podmínek stanovených v procesu EIA a
v příslušných následných správních řízeních provozovat tak, aby nedošlo k narušení obecně i
zvláště chráněných částí přírody a krajinného rázu v zájmovém území. Míru vlivu na flóru a
faunu lze u var. 2 považovat za nevýznamně nižší než u var. 1.
Pro doložení předpokladu, že na vlastní zájmové ploše lokality se nevyskytují chráněné prvky
vč. zvláště chráněných rostlinných a živočišných druhů, které jsou zařazeny mezi chráněné
druhy podle přílohy č. II (seznam zvláště chráněných druhů rostlin) vyhlášky MŽP č.
395/1992 Sb., bude v rámci dokumentace EIA proveden biologický průzkum a zpracováno
biologické posouzení lokality, a to v účelném a odůvodněném rozsahu i jejího nejbližšího
okolí.
Z hlediska vlivu emisí SO2 a NO2 lze na základě zkušeností s posouzením obdobných záměrů
předběžně předpokládat ve vztahu k současné imisní situaci lokality a nejbližšího okolí
zejména u var. 2 (bez spalování bioplynu a s významně nižší spotřebou zemního plynu), že
bude zajištěno nepřekročení imisních limitů SO2 (20 µg/m3 – kalendářní rok-zimní období) a
NOx (30 µg/m3-1 kalendářní rok) vyhlášených pro ochranu ekosystémů a vegetace. Tento
předpoklad bude potvrzen zpracováním rozptylové studie v rámci dokumentace EIA.
D.I.8. Vlivy na krajinu
OBĚ VARIANTY
Platnou legislativu pro posouzení zásahu do krajinného rázu představuje zákon č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a „Metodický postup posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb.“ Jedná se o metodu prostorové a charakterové diferenciace území.
Záměr je v souladu s dosud neschváleným návrhem územním plánem umístěn na ploše určené
pro technickou infrastrukturu bez z hlediska charakteru a řešení stavby omezujících
podmínek.
Krajinu v bezprostředním okolí lokality lze považovat za území plošného charakteru,
v bezprostředním okolí (do cca 1 km) s méně výraznějšími hodnotami krajinného rázu, jde o
území s krajinným rázem narušeným osídlením, dopravními stavbami a hospodářskou,
především zemědělskou činností.
V kap. C.1. jsou uvedeny krajinné prvky zájmového území a jejich charakteristika a popis.
227
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Stavba samotná bude mít na okolní krajinu určitý pohledový vliv (zejména u var. 1)
z hlediska výškového řešení některých objektů, konečná úroveň tohoto vlivu závisí na
možném řešení terénní přípravy lokality a konečných úprav.
Dotčený krajinný prostor, tj. území, kde se mohou projevit pohledové vlivy záměru na okolí,
lze vymezit ve vzdálenosti cca 2 km severozápadně od areálu záměru (jedná se o přírodní
rezervaci Máslovická stráň), ve vzdálenosti cca 1,2 km západně od areálu záměru (jedná se o
Národní přírodní rezervaci Větrušická rokle) a ve vzdálenosti cca 1 km jihozápadně od areálu
záměru (jedná se o Přírodní park Dolní Povltaví).
V bezprostředním okolí záměru (do 1 km) se nenachází významnější krajinné prvky, pouze
především zemědělská půda, přírodní plochy, zahrady, sady, apod.
V takto vymezeném prostoru bude možné z některých míst zaznamenat vizuální vliv stavby
jako vzdálený pohled na nejvyšší části záměru. Negativní úroveň tohoto podhledu bude
významnější u var. 1, u obou variant bude možno potlačení tohoto pohledu významně ovlivnit
výškovou úpravou pláně staveniště a konečnými terénními úpravami a ozeleněním.
Mezi nejvýznamnější charakteristiky širšího dotčeného zájmového území patří:
- rovinatý reliéf se zástavbou a obklopující vegetací
- vodní tok (Vltava)
- břehové porosty
Na základě předchozích údajů lze pro obě varianty předběžně uvést míru zásahů
posuzovaného záměru do jednotlivých složek krajinného systému v pětistupňové stupnici
hodnocení (žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah).
Hodnotící ukazatel
Varianta 1
Varianta 2
•
přírodní charakteristiky
•
historické charakteristiky - žádný zásah
- žádný zásah
•
kulturní charakteristiky
- žádný zásah
- žádný zásah
•
estetické hodnoty
- středně silný zásah
- slabý zásah
•
urbanistika území
- středně silný zásah
- středně silný
až silný zásah
- slabý zásah
- slabý
až středně silný zásah
•
zvláště chráněná území
- slabý zásah
- slabý zásah
•
přírodní hodnoty
- slabý
- slabý zásah
až středně silný zásah
•
významné krajinné prvky
- žádný zásah
- žádný zásah
•
kulturní dominanty
- žádný zásah
- žádný zásah
•
harmonické vztahy
- středně silný
- slabý
až silný zásah
228
až středně silný zásah
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska vlivů na krajinný ráz lze hlavní dopad záměru spatřovat ve vizuálním
projevu (zejména u var. 1) a dále v emisích zejména NOx a SO2, tyto vlivy lze vzhledem
ke stávajícímu charakteru lokality a jejího okolí a k množství a druhu spalovaného
plynu hodnotit jako výraznější u var. 1 a málo výrazné u var. 2.
Lze tedy konstatovat, že v okolí lokality se nenachází žádný krajinný prvek či objekt, na
který by objekty záměru měly nepřijatelný vliv.
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
Záměr samotný bude mít na okolní krajinu významnější vliv pohledový, především z hlediska
výškového řešení některých objektů (např. výška 12 ks vyhnívacích nádrží 30 m nad terénem
- viz kap. B.I.6). Z možností technického řešení vyplývá, že při zahloubení celého staveniště
do cca 4 m p.t. a zřízení valu kolem něj bude negativní pohledový vliv na okolí do určité míry
potlačen, var. 1 se ale vyznačuje značným počtem výškově významných objektů.
V okolí lokality se nenachází žádný krajinný prvek či objekt, na který by objekty záměru
měly nepřijatelný vliv.
Z hlediska vlivu na obytnou zástavbu (nejbližší cca 500 m) by při vhodném architektonickém
a urbanistickém řešení jednotlivých objektů stavby a lokality jako celku a při výsadbě vhodné
doplňující vegetace měl být tento vliv potlačen na míru akceptovatelnou ve vztahu k reliéfu a
stávající zástavbě okolní krajiny.
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
Záměr samotný nebude mít na okolní krajinu významnější vliv pohledový, z hlediska
výškového řešení některých objektů (nejvyšším a plošně významným objektem je skladování
a úprava organického substrátu o výšce 10 m, vliv tohoto objektu lze přirovnat k vlivu
obchodních velkoskladů budovaných ve značném počtu v okolí řady obcí) lze toto považovat
za omezené a nevýznamné zejména při možném řešení terénní přípravy a konečných úprav.
Z možností technického řešení vyplývá, že při zahloubení celého staveniště do cca 4 m pod
terénem a zřízení valu kolem něj bude pohledový vliv na okolí do značné míry potlačen.
V okolí lokality se nenachází žádný krajinný prvek či objekt, na který by objekty záměru
měly nepřijatelný vliv.
Z hlediska vlivu na obytnou zástavbu by při vhodném architektonickém a urbanistickém
řešení jednotlivých objektů stavby a lokality jako celku a při výsadbě vhodné doplňující
vegetace měl být tento vliv potlačen na vyhovující míru přijatelnou ve vztahu k reliéfu a
stávající zástavbě okolní krajiny.
229
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
OBĚ VARIANTY
Pozemky pro realizaci předmětného záměru jsou ve vlastnictví hl.m. Prahy.
Na předmětné lokalitě a v bezprostředním okolí se nenacházejí žádné archeologické ani
kulturní památky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Na základě výše uvedeného lze předpokládat, že záměr nebude mít přímý vliv na
hmotný majetek ani kulturní památky vyjma RD umístěných přímo na lokalitě.
Určitý nepřímý vliv na hmotný majetek (okolní nemovitosti) lze očekávat, pokud nastane
situace s obtěžujícím vlivem pachových látek, pak lze předpokládat snahu o uplatňování
náhrad za snížené ceny okolních nemovitostí. Dalším nepřímým vlivem může být negativní
vliv na ceny okolních přilehlých zemědělsky využívaných pozemků, pokud budou vykoupeny
za účelem budoucí výstavby obytných objektů. V současné fázi přípravy záměru nelze
uvedené vlivy finančně ocenit a je otázkou, zda za podmínek souladu s územním plánem a
příslušnou legislativou v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou případné
náhrady vymahatelné. Tyto vlivy lze hodnotit u var. 2 jako méně výrazné než u var. 1.
Uvedené se netýká RD v areálu KH Drasty, které bude nutno řešit v rámci kompenzačních
opatření.
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A
POPULACI
OBĚ VARIANTY
Rozsah významněji zasaženého území (do vzdálenosti cca 1 km) lze vymezit obcemi
Klecany, Větrušice a Drasty s populací cca 2 800 obyvatel. Širší zájmové území nevýznamně
ovlivnitelné emisemi do ovzduší (do vzdálenosti cca 3 km) pak zahrnuje obce Řež, Libčice
nad Vltavou, Máslovice, Vodochody, Hoštice a Klíčany.
Z hlediska komplexní charakteristiky vlivů záměru na ŽP lze souhrnně konstatovat:
Vlivy záměru v lokalitě KH Drasty a jejím okolí lze považovat za nevýznamné (zejména u
var. 2) až přijatelné (především u var. 1) s prioritním vlivem na blízkou obytnou zástavbu
okolních výše uvedených obcí. V okolí lokality záměru se nachází několik krajinných prvků
(v okolí lokality nejsou evidovány území soustavy NATURA 2000), ve vztahu k jejich
vzdálenosti a charakteru záměru a jeho vlivů na složky ŽP by měly být vlivy na tyto prvky
přijatelné (zejména u var. 1) nebo minimální až nulové (především u var. 2).
Ze sledovaných složek ŽP záměr ovlivňuje místní poměry především z hlediska hlukové
zátěže a emisí znečišťujících látek do ovzduší. Zbývající složky životního prostředí budou
ovlivněny pouze zcela nevýznamně či nebudou nijak ovlivněny.
230
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Hlavní dopad záměru na jeho bezprostřední okolí (zejména na obytnou zástavbu výše
uvedených obcí) představuje hluk ze stacionárních zdrojů (cca srovnatelný vliv obou variant)
a z dopravy mimo areál záměru (s nižší úrovní u var. 1 - nižší intenzita dopravy).
Z hodnocení nárůstu hluku vlivem provozu záměru vč. dopravy vedené mimo okolní obce lze
na základě zkušeností s vyhodnocenými vlivy obdobných záměrů předpokládat u obou variant
nevýznamné přínosy v hlukové zátěži dotčené obytné zástavby a nepřekročení hygienických
limitů hluku. Tento předpoklad bude potvrzen měřením stávající hlukové zátěže a
hlukovou studií zpracovanou pro vybrané výpočtové body v následné dokumentaci EIA.
Z hlediska dopravy vyplývá, že stávající provoz na hlavních přístupových komunikacích v
zájmovém území bude natolik dominantní, že přírůstek dopravy u obou variant nepřinese
téměř žádnou změnu v hlukové zátěži zájmového území kolem těchto komunikací. Lokální
příjezdové komunikace mezi sinicí č. 608 a lokalitou KH Drasty vedené mimo obytnou
zástavbu obcí se vyznačují velmi nízkou intenzitou zejména nákladní dopravy a celkovou
dopravu po realizaci záměru lze předběžně pokládat ve vztahu k vlivům na okolní obce za
nevýznamnou.
Souhrnně lze předpokládat, že nárůst hlukové zátěže chráněných objektů z provozu
záměru bude pro obě varianty minimální až nevýznamný a nebude překračovat
hygienické limity hluku.
Na základě kontrolního měření hluku provedeného autorizovanou osobou v rámci zkušebního
provozu bude povinností investora realizovat v případě potřeby další technická opatření
zejména u významných bodových zdrojů hluku vč. případného zdroje tónového hluku
(tlumiče vzduchotechniky, protihlukové kryty, lokální protihlukové absorpční stěny).
Uvedené měření bude provedeno jak u významnějších zdrojů hluku v závodě tak i u nejbližší
obytné zástavby za podmínek, umožňujících rozlišení vlivu provozu závodu a vlivu
především okolní dopravy (potřebný postup měření a jeho podmínky stanoví autorizovaná
organizace pověřená kontrolním měřením).
Z hlediska vlivů na ovzduší vznikají emise znečišťujících látek u obou variant především ze
spalování zemního plynu v kotelně (u var. 1 s výrazně vyšší spotřebou plynu), u var. 1 dále i
bioplynu v kogeneraci. Jedná se především o vliv emisí NOx a u var. 1 i SO2.
Imisní příspěvky od posuzovaných zdrojů a vliv na imisní situaci zájmového území
budou předmětem rozptylové studie zpracované v rámci následné dokumentace EIA.
Posuzované zdroje emisí by neměly především vzhledem k jejich dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby vůči emitovanému množství znečišťujících látek z posuzovaných zdrojů a ve
vztahu k dostatečné výšce komínu kotelny resp. kogenerace (případně fléry) představovat
znatelné zdravotní riziko pro obyvatelstvo.
Ze zkušeností z hodnocení obdobných zdrojů emisí a při zohlednění imisního pozadí
relevantních znečišťujících látek v zájmovém území lze pro obě varianty předběžně
předpokládat, že u posuzovaných znečišťujících látek ani při součtu těchto příspěvků
s pozadím v okolí lokality nedojde v dlouhodobém horizontu k překračování hodnot imisních
limitů pro tyto znečišťující látky (NO2, SO2).
231
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Problematika pachových látek bude u obou variant řešena vhodnými technickými opatřeními
u jejich hlavních zdrojů. Ve vztahu k potenciálním emisím pachových látek jsou tyto
významnější u var. 1 s technologií vyhnívání kalu, kde i přes kvalitní technická opatření je
zvýšené potenciální riziko zvýšeného úniku pachových látek a obtěžování okolního
obyvatelstva.
Z hlediska vlivu dopravy na imisní situaci lze konstatovat, že vypočtené příspěvky měrných
emisí jsou u obou variant ve vztahu k současné dopravní zátěži nevýznamné (zejména u
regionálních komunikací), a ve spojení s nízkou intenzitou dopravy na lokálních
komunikacích lze u obou variant předběžně pokládat i celkové emise z dopravy na těchto
komunikacích a jejich vliv na imisní situaci za nevýznamné s tím, že u var. 1 bude situace
mírně příznivější.
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
OBĚ VARIANTY
Z hlediska možnosti přeshraničních vlivů se záměr nachází ve vzdálenosti cca 85 km
vzdušnou čarou od nejbližší státní hranice (v severozápadním směru). Z hlediska druhotného
vlivu na povrchové vody (přes výpust z ÚČOV) se jedná o vzdálenost nad 100 km ve vztahu
k přechodu toku Labe mimo území ČR. Tyto vzdálenosti a vlivy záměru na ŽP v podstatě
vylučují identifikovatelný přeshraniční vliv.
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
OBĚ VARIANTY
Pro prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou formulována a
doporučena následující opatření.
I. PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY ZÁMĚRU
1.
Veškerá projektová dokumentace záměru včetně všech technologií bude
zpracována projektanty s příslušnými autorizacemi, odbornou úrovní a zaměřením
odpovídajícím problematice záměru, a dále s uplatněním zkušeností a referencí
z projektů a realizací obdobných staveb a technologií.
2.
V rámci projektové přípravy budou navržena přednostně taková konkrétní
zařízení a technologické celky, které budou splňovat podmínky a požadavky
nejlepších dostupných technik a technologií (BAT) a zajišťovat plnění limitů
vztahujících se k vlivům na životní prostředí posuzovaných v procesu EIA i
celkovou minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Parametry
232
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
uvedených technologií vč. limitů vlivů na životní prostředí a posouzení plnění
podmínek BAT budou předloženy ke schválení v rámci procesu IPPC.
3.
Při výběru dodavatelů a typů zařízení a technologických celků stanovit ve vztahu
k životnímu prostředí takové podmínky pro garance, které budou vycházet z limitů
vlivů na životní prostředí posuzovaných v procesu EIA a zajišťovat plnění
příslušných legislativních předpisů (jedná se především o hlukovou zátěž, emise do
ovzduší vč. pachových látek, nakládání s odpadními vodami, odpady a chemickými
látkami a prostředky, vlivy na pracovní prostředí a veřejné zdraví a vlivy na
přírodu a krajinu) a soulad s příslušnými technickými normami. Dále budou
podmínky uvedeného výběru a garancí vycházet z výsledků procesu EIA vč.
podmínek stanoviska příslušného úřadu a z podmínek příslušných správních
rozhodnutí (integrované povolení, stavební povolení).
4.
Zpracovat samostatný projekt komplexního kontrolního monitoringu vybraných
technologických procesů a zařízení s významným vlivem na životní prostředí a
veřejné zdraví. Kontrolní monitoring všech potřebných ukazatelů a veličin bude
řešen komplexně a bude zajišťovat potřebné informace o vlivu záměru na životní
prostředí a veřejné zdraví ve zkušebním a trvalém provozu. Ukazatele a veličiny,
které se budou v průběhu trvalého provozu měnit s narůstajícím výkonem
zařízení, budou měřeny a hodnoceny po etapách 10% přírůstku výkonu do
dosažení a vyhodnocení cílové kapacity záměru.
Uvedený komplexní monitoring vlivů na životní prostředí je nutno považovat za
důležitý přínos k realizaci a provozování záměru a za rozhodující nástroj ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví.
Projekt monitoringu bude předložen ke schválení v rámci procesu IPPC a ve
stavebním řízení. Schválený monitoring bude součástí příslušných provozních řádů
pro zkušební provoz.
5.
Pro všechny dílčí provozy a jednotlivá vybraná zařízení záměru budou zpracovány
provozní řády a havarijní plány v souladu s příslušnými předpisy a technickými
normami. Havarijní plány budou předloženy v rámci procesu IPPC, provozní řády
jako součást povolení zkušebního provozu a kolaudačního řízení.
6.
Odstavné, parkovací a manipulační plochy budou technicky řešeny
s vodohospodářským zabezpečením proti úkapům pohonných hmot a provozních
kapalin v souladu s technickými normami, nakládání se srážkovými vodami
z těchto ploch bude navrženo v souladu s platnými předpisy a způsobem
zajišťujícím potřebnou ochranu povrchových a podzemních vod.
7.
Technologie záměru budou v rámci projektové přípravy vybaveny systémem řízení
technologických procesů zajišťujícím minimální vliv obsluhy a lidského faktoru a
maximální automatizaci provozů včetně potřebného provozního a kontrolního
monitoringu a signalizace nestandardních a havarijních stavů procesních
technologií a zařízení. Zvláště významná pozornost bude věnována zařízením ve
kterých bude nakládáno s bioplynem a zemním plynem.
233
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
8.
Všechny jednotlivé navržené technologie záměru a jejich zařízení budou dle
potřeby vybaveny účinným vzduchotechnickým zařízením včetně vhodného
zařízení na čištění vypouštěných vzdušin z rozhodujících zdrojů emisí pachových
látek za účelem minimalizace emisí pachových látek do ovzduší. Významným
bezpečnostním opatřením bude dále zařízení pro odsávání prostorů s potenciální
možností úniku sirovodíku přes vhodné zařízení na přečištění těchto vzdušin
uváděné automaticky do provozu v případě indikace úniku metanu jako hlavní
složky bioplynu.
9.
U chemických látek se zvýšenou těkavostí bude v prostoru nakládání s nimi řešena
projektovou dokumentací instalace odpovídající vzduchotechniky.
10.
V rámci komplexního kontrolního monitoringu vlivů záměru na životní prostředí
zpracovat návrh ověřovacího monitoringu pachových látek ze zdrojů záměru ve
zkušebním provozu, který bude v souladu s vyhláškou č. 362/2006 Sb. a ČSN EN
13 725, a návrh monitoringu předložit ke schválení v rámci procesu IPPC.
Schválený monitoring bude součástí příslušných provozních řádů pro zkušební
provoz.
11.
V rámci projektu organizace výstavby vyřešit technická a organizační opatření
zajišťující minimalizaci hluku při výstavbě včetně omezení provádění stavebních
činností s extrémními hlukovými emisemi o sobotách a nedělích a jejich vyloučení v
noční době od 21 do 7 h, a dále minimalizaci vzniku prašnosti. Tento projekt
předložit v rámci komplexní projektové dokumentace ke schválení v procesu IPPC
a ve stavebním řízení.
12.
V projektové dokumentaci zohlednit požadavek na maximální omezení hlukové
zátěže vhodnou volbou vybraných zařízení jako bodových zdrojů hluku a jejich
případné vybavení protihlukovými opatřeními či umístěním ve vhodném objektu.
Stavební objekty budou konstrukčně řešeny se zajištěním hodnot vzduchové
neprůzvučnosti v souladu s dokumentací EIA a hlukovou studií.
13.
V rámci projektu pro stavební povolení navrhnout výsadbu vhodné zeleně
v prostoru a po obvodu areálu záměru v optimálním rozsahu zohledňujícím vedle
pozitivních vlivů na životní prostředí rovněž technické možnosti výsadby.
14.
V dokumentaci pro provádění stavby navrhnout kvalitní a certifikovaná měřící
zařízení s minimálními radiačními emisemi.
15.
V dokumentaci pro provádění stavby zajistit takové technické řešení uložení
vybraných technologických zařízení, které omezí vibrace na úroveň s minimálním
vlivem na životní prostředí a přijatelnou pro bezpečnost práce i statickou stabilitu
stavebních konstrukcí.
234
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
16.
Architektonické řešení stavebních objektů a konečné terénní úpravy včetně
rozsahu a druhů výsadby vegetace budou řešeny s cílem zohlednění minimalizace
vlivu záměru na krajinný ráz, zejména pak se zvláštním zřetelem vůči okolní
obytné zástavbě a fauně.
17.
V rámci řešení dopravy v projektu pro stavební povolení bude provedeno
prověření a vyhodnocení možností podílu železniční dopravy na expedici produktů
záměru.
18.
V rámci projektu organizace výstavby bude řešena problematika odstranění
nepůvodních a invazních druhů rostlin ze staveniště způsobem, který bude
minimalizovat jejich rozšíření do okolí.
19.
V rámci projektové přípravy zajistit respektování veškerých právních a
bezpečnostních předpisů a technických norem vztahujících se k nakládání
s chemickými a ostatními látkami, prevenci havárií a opatřením pro vznik
nestandardních stavů provozu záměru v rozsahu odpovídajícímu příslušnému
stupni projektové dokumentace záměru. Stavební objekty a zařízení ve kterých
bude nakládáno se škodlivými látkami budou vodohospodářsky zabezpečeny a
případně vybaveny havarijními jímkami k zabránění jejich úniku do podzemních
vod a do kanalizací.
20.
V další projektové přípravě budou při konstrukci a provozu flér (polního hořáku)
na spalování bioplynu ve variantě 1 respektovány podmínky stanovené v části I v
příloze č.1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
21.
V rámci procesu IPPC bude v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb. předložena
aktualizovaná rozptylová studie zohledňující statisticky vyhodnocené změny
dopravy v zájmovém území a dále pokračující technickou přípravu záměru a
připomínky a požadavky, které vyplynou z procesu EIA.
Vzhledem k citlivosti zařízení záměru ve vztahu k ochraně obyvatelstva bude nad
rámec legislativních požadavků (zákona č. 59/2006 Sb.) zpracována v rámci
územního řízení Analýza rizik provozu záměru. Její výsledky budou zohledněny
v havarijních plánech pro provoz jednotlivých částí technologie záměru
zpracovaných v rámci procesu IPPC.
22. V rámci projektové dokumentace vyřešit náhradní zdroj elektrické energie a u var.
1 i náhradní zdroj zemního plynu jako vstupů nezbytných pro nepřetržité
provozování záměru.
235
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
II. PRO OBDOBÍ VÝSTAVBY ZÁMĚRU
23. Stavba bude prováděna v souladu se schváleným projektem, příslušnými předpisy a
technickými normami, a dále v souladu s podmínkami rozhodnutí z příslušných
správních řízení (územní rozhodnutí, integrované povolení, stavební povolení).
24. Stavba bude realizována vhodným zhotovitelem, případně zhotoviteli, disponujícími
kvalitním personálním zázemím a příslušnou technikou, a majícími potřebné
zkušenosti se stavbami obdobného charakteru. Dodávka všech technologií a
jednotlivých zařízení záměru bude zajištěna dodavateli se zkušenostmi
z obdobných staveb, disponujícími odborníky na předmětné technologie a
garantujícími požadované parametry technologií a zařízení ovlivňující životní
prostředí.
25.
U veškerých jímek a podzemních nádrží a rozvodů sloužících k akumulaci a vedení
kalů, znečištěných vod a ostatních závadných médií budou předloženy v rámci
kolaudace stavby příslušné zkoušky těsnosti provedené podle ČSN 75 0905 a ČSN
75 6909.
26. Ve vztahu k významu vlivu pachových látek bude věnována potřebná pozornost
realizaci všech příslušných technických opatření k minimalizaci emisí pachových
látek navržených v projektu. Účinnost těchto opatření a dosažená reálná úroveň
emisí a imisí pachových látek bude ověřena v rámci zkušebního provozu záměru
autorizovaným měřením v souladu s vyhláškou č. 362/2006 Sb. a ČSN EN 13 725.
27. Zajistit příslušnými kontrolními mechanizmy a účinným stavebním dozorem
dostatečnou kontrolu kvality dodávek a prací v rámci výstavby záměru vč. souladu
s příslušnými technickými normami i předpisy vztahujícími se k realizaci
průmyslových staveb.
28.
Veškeré případné hlukově náročné zemní a stavební práce budou prováděny
v denní době od 7 do 21 h. Vznik prašnosti bude minimalizován podle potřeby
skrápěním povrchu staveniště, zejména za větru a v suchém prostředí. Doprava
zemin a stavebních materiálů a odpadů bude prováděna ve vlhkém stavu či při
zakrytí. Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany
horninového prostředí a podzemních vod.
29. Dodržovat technologickou kázeň ze strany investora a dodavatelů stavby, přípravu
staveniště a výstavbu provádět tak, aby zejména hluk neobtěžoval nepřijatelně
okolní obyvatelstvo. Důsledně budou čištěny nákladní vozidla před výjezdem ze
staveniště a povrchy používaných vozovek. Dále bude případnou realizací
oddělujících bariér zabráněno vzniku sekundární prašnosti, bude zajištěno
vypínání motorů nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti, a
celkově bude dbáno na maximální omezení plynných emisí a emisí hluku do okolí.
236
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
30. Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy
v oblasti odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a
způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence, součástí
smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě
výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání s odpady bude prováděno
v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství kraje.
31. Vody ze zpevněných ploch s možným znečištěním ropnými látkami budou vedeny
přes gravitačně koalescenční odlučovač se separací suspendovaných látek a
koncovým sorpčním filtrem. Zpevněné plochy, na nichž bude docházet k pojezdu či
stání vozidel, musí být odvodněny a spádovány tak, aby nedocházelo ke splachům
škodlivých látek do okolního horninového prostředí, a měly by být vybaveny
vhodnou drenáží, která v případě havarijního úniku umožní účinný sanační zásah.
Bude zajištěna pravidelná kontrola funkce odlučovače, periodicky bude
kontrolována odstavená (parkující) technika a okamžitě odstraněny eventuální
úkapy.
32.
Veškeré jímky a nádrže určené k akumulaci vod a dalších kapalných médií a
manipulační zpevněné plochy a podlahy ve výrobních provozech budou navrženy a
vybudovány ve vodohospodářsky zabezpečeném (nepropustném) provedení a
vybaveny příslušnou povrchovou úpravou. V případě ploch určených k pojezdu či
instalaci zařízení budou tyto realizovány s potřebným statickým zabezpečením.
Materiálové řešení konstrukce uvedených objektů bude zohledňovat složení médií
se kterými budou objekty v kontaktu.
33. Veškeré jímky odpadních vod budou zajištěny proti volnému vniknutí
obojživelníků.
34. Technické řešení a realizace všech objektů záměru bude zohledňovat jejich
dostatečné statické zabezpečení a trvalou stabilitu ve vztahu ke geologickým a
morfologickým podmínkám lokality. Dále budou respektovány výsledky
aktuálních inženýrsko-geologických průzkumů.
35. Organizačně bude řešena doprava (příjezd – odjezd) a provedeno dopravní značení
tak, aby jednotlivé dopravní plochy v areálu byly rozlišeny dle funkcí (parkovací
stání, pojezdové a manipulační plochy) a bylo vyřešeno bezproblémové napojení na
příjezdovou komunikaci (rozhledové poměry), bude vyloučeno stání vozidel mimo
prostory k tomu určené.
36. Instalována bude retenční a akumulační nádrž pro zachycení srážkových vod a
zajištění jejich regulovaného odtoku před vypouštěním do dešťové kanalizace,
případně k využití pro závlahu travnatých ploch či jako užitková voda v
technologii.
237
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
37. Před zahájením stavebních prací proveden aktuální biologický průzkum lokality se
zaměřením na případný výskyt zvláště chráněných živočichů. V případě zjištění
jejich výskytu budou odborně odchyceni a přeneseni do jiného vhodného prostředí.
III. PRO OBDOBÍ PROVOZU ZÁMĚRU
38. Veškeré provozy a zařízení záměru budou provozovány podle schválených
provozních řádů.
39. Zkušební provoz a seřízení a optimalizace instalovaných technologií záměru budou
zajištěny odborníky se zkušenostmi z provozování obdobných technologií.
40. Veškeré nakládání s odpady v technologických zařízeních záměru bude prováděno
v souladu s platnou legislativou a schváleným provozními řády. Nakládání
s odpady produkovanými záměrem se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb.
o odpadech v platném znění a příslušnými prováděcími předpisy. Záměrem
produkované odpady zpětně v rámci záměru nevyužívané budou předány
původcem odpadů oprávněné osobě k jejich přednostnímu využití, případně
odstranění v souladu s platnou legislativou.
41.
Rizika havárií při nakládání s odpady v rámci záměru budou minimalizována
dodržováním ustanovení zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií
v platném znění a havarijního plánu zpracovaného v souladu s vyhláškou č.
450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků v platném znění, a na základě § 39 zákona
č. 254/ 2001 Sb.o vodách v platném znění. Doprava odpadů bude zajištěna
v souladu s ustanovením zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v platném
znění a v souladu s předpisy ADR.
42. Veškeré nakládání s procesními chemickými a nebezpečnými látkami a odpady
v rámci technologických procesů a odpadového hospodářství záměru bude
prováděno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění,
zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách v platném znění, bezpečnostními
listy (v souladu s vyhláškou č. 231/2004 Sb.), a dále s respektováním dalších
relevantních předpisů, bezpečnostních listů a technických norem. Dále bude
zajištěno respektování veškerých právních a bezpečnostních předpisů a
technických norem vztahujících se k prevenci havárií a k opatřením pro vznik
nestandardních či havarijních stavů provozu záměru stanoveným v příslušné
projektové dokumentaci a provozních řádech záměru.
43.
U používaných surovin bude zajištěna potřebná kvalita ve smyslu příslušných
norem či jiných dokladů a budou vyloučeny vlastnosti, které by mohly ve vztahu
k nakládání s nimi nepřijatelně ovlivňovat životní prostředí nebo budou v rozporu
se schválenými parametry těchto surovin. Pokud bude na surový kal pohlíženo
jako na hlavní surovinu budou zajištěny pravidelné lékařské prohlídky a prevence
238
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
vůči infekčnímu prostředí pro zaměstnance i potenciálně přicházející do styku s
tímto kalem, a rovněž i s jeho fugátem (kalovou vodou).
44. Manipulace s procesními chemickými látkami a jejich skladování budou prováděny
tak, aby bylo zabráněno jejich havarijnímu úniku do podzemních a povrchových
vod nebo do kanalizací.
45. Bude zajištěno kontrolní měření hlukové zátěže ve vybraných měřících místech
nejbližší obytné zástavby po realizaci záměru s cílem určit skutečný vliv záměru na
hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru staveb. Tento materiál bude
předložen k posouzení příslušným správním úřadům a orgánu veřejného zdraví do
6 měsíců po uvedení záměru do zkušebního provozu.
46.
Ve vztahu k postupnému zvyšování výkonu všech zařízení na cílovou kapacitu
budou uvedená měření vlivů na životní prostředí, jejichž hodnota bude ovlivněna
aktuální výší výkonu, aktualizována vždy po 10% přírůstku do dosažení cílové
kapacity.
Pro minimalizaci možných významných rizik bude vedle výše navržených opatření
provedeno:
•
V rámci ASŘ a SŘTP budou na vybraných místech technologie záměru instalována
měřící zařízení pro indikaci úniků metanu (u var. 1 se bude jednat i o nepřímou
indikaci úniku bioplynu s obsahem sirovodíku) s havarijní akustickou a světelnou
signalizací zavedenou do stanovených obslužných prostorů a do centrálního
dispečinku s napojením na příslušné protipožární a protihavarijní struktury města
Klecany, hl.m. Prahy a na dispečink Integrovaného záchranného systému
Středočeského kraje.
•
-
Hlavní principy protipožární ochrany:
vypracování plánu požární ochrany v rámci stavebního povolení podle platných
přepisů a v součinnosti s příslušným úřadem, Hasičským záchranným sborem a
případně potenciální pojišťovací společností se záměrem řešit protipožární opatření
v souladu se stanovisky těchto subjektů
provádění údržby bude zaměřeno na systém prevence tak, aby bylo dosaženo
minimalizace rizika požáru způsobeného elektrickým nebo mechanickým zařízením
zřízení účinného a komplexního požárního varovného systému
instalace pevných a mobilních hasících přístrojů ve vhodných místech všech objektů
instalace protipožárních přepážek pro vytvoření oddělených požárních úseků
v souladu s platnými přepisy a účinného omezení šíření případného požáru mezi
budovami a uvnitř budov
provádění pravidelných protipožárních školení a výcviku zaměstnanců a případné
místní požární jednotky podle schváleného plánu za účelem zajištění provedení
včasných protipožárních zásahů a minimalizace škod a vlivů v závodě i v okolí závodu
-
-
239
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
Zásadním kompenzačním opatřením bude vyřešení problematiky existence rodinných domků
u vjezdu do areálu KH Drasty. Tyto jsou v soukromém vlastnictví. Z hlediska bezprostředního
sousedství s provozem záměru vč. dopravy do areálu nelze předpokládat přijatelné vlivy na
dotčené obyvatele, zejména vliv hlukové zátěže a vliv dopravy, dále pak psychické vlivy a
vlivy na cenu nemovitostí. Jediným schůdným a přijatelným řešením se jeví vykoupení těchto
nemovitostí či jejich náhrada za jiné s ekvivalentní kvalitou bydlení.
Jiná kompenzační opatření mimo rámec řešení vlastního záměru nejsou v této fázi přípravy
záměru a ve vztahu k legislativě procesu EIA navrhována z důvodu jejich případné
konkretizace a reálnosti až v aktuálním čase výstavby a vzhledem k posouzení reálných vlivů
záměru.
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A
NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI
VLIVŮ
OBĚ VARIANTY
Kvantitativní a kvalitativní odhady výstupů z předmětného záměru jsou založeny nejen na
projektovaných hodnotách, ale opírají se také o údaje z obdobných existujících zařízení vč.
ÚČOV a zkušeností zpracovatele Oznámení z jiných procesů EIA hodnotících vlivy
charakterově obdobných staveb. Uvedené výstupy lze považovat v daném stupni přípravy
záměru a pro potřeby a účel Oznámení za dostatečně přesné a v zásadním pohledu za
vypovídající, další upřesnění bude provedeno v rámci zpracování dokumentace EIA podle
přílohy č. 4 zákona.
Dále lze očekávat, že v rámci procesu IPPC a stavebního řízení nelze vyloučit další
požadavky dotčených správních úřadů a organizací, které mohou směřovat k dalšímu omezení
případných negativních vlivů na životní prostředí, i když z celkového pohledu na charakter
záměru a zjištěné vlivy na životní prostředí lze tyto považovat předběžně již v hodnoceném
rozsahu za nevýznamné.
Dále lze konstatovat, že záměr je z hlediska rozpracovanosti svého řešení na počátku
technické přípravy (studie proveditelnosti je obvykle prvním základním pohledem na
technické a ekonomické řešení připravované stavbu), a z tohoto důvodu je nutno v rámci
Oznámení počítat s určitými nedostatky ve znalostech záměru a neurčitostech v hodnocení
jeho vlivů. K tomuto je nutno upozornit, že legislativa ČR staví proces EIA na začátek
technické a legislativní přípravy každého záměru (stavby), a za těchto podmínek nelze
požadovat jak pro Oznámení tak i pro proces EIA takovou informovanost a úroveň
technického zpracování záměru, jaká se dosahuje při zpracování projektu pro stavební
povolení a dále projektu pro provádění stavby vč. určení konkrétních zařízení a jejich
dodavatelů a příslušných garancí.
Posouzení hladin akustického tlaku z jednotlivých typů zdrojů hluku ukazují na skutečnost, že
dominantním zdrojem hluku v okolí lokality bude nárůst dopravy, dále pak nepřetržitý provoz
většího počtu zakončení vzduchotechnických zařízení nad střešními plášti jednotlivých
240
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
výrobních objektů a provoz venkovních zařízení, zejména mezioperačních dopravníků. Nutno
upozornit, že modelový výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněných
prostorech, který bude proveden v hlukové studii, je zatížen nejistotou výpočtu, a to až do
výše ±3 dB. Příčiny nejistoty jsou v principu unifikace vstupů do výpočtu, tzn., že všechna
vozidla stejné kategorie jsou nahrazena ideálním vozidlem o stanovené hladině akustického
tlaku v referenční vzdálenosti při unifikované rychlosti pohybu, a dále v principu odhadu
počtu vozidel zatěžujících komunikace po realizaci záměru. Z hlediska hlukové zátěže
vlastního záměru lze neurčitosti považovat za nevýznamné, protože výchozí údaje pro
hlukovou studii budou založeny na výsledcích měření v provozech s obdobnými zařízeními
předávaných obvykle potenciálními dodavateli těchto zařízení. Výsledky hlukových studií
zpracovaných v rámci dokumentací EIA jsou ve vztahu k uvedeným nejistotám obecně
považovány za orientační s tím, že skutečná hluková zátěž chráněných prostorů je ze zákona
měřena autorizovanou osobou v rámci kontrolního měření hluku ve zkušebním provozu po
dosažení jeho kapacity.
Rozptylová studie bude zpracována v rámci dokumentace EIA autorizovanou osobou podle
platné metodiky ČHMU, která je závazná pro výpočet rozptylu znečišťujících látek.
Z Oznámení předběžně vyplývá, že imisní limity, které jsou stanoveny nařízením vlády č.
597/2006 Sb. v platném znění, nebudou pro žádnou uvažovanou škodlivinu po uvedení
předmětného záměru do provozu v cílovém stavu včetně stávajícího znečištění přízemního
ovzduší v uvažovaném blízkém okolí lokality Drasty překračovány.
Posuzovaný rozsah škodlivin:
- oxid siřičitý (SO2)
- oxid dusičitý (NO2)
- oxid uhelnatý (CO)
- suspendované částice (prašné frakce) PM10
- benzen
- benzo(a)pyren
Ve vztahu k areálu záměru bude relevantní hodnocení emisí NO2 a SO2 z bodových a
plošných zdrojů. Rozhodujícím ve vztahu ke spalování zemního plynu a k vnitroareáloé
dopravě je hodnocení NO2, ostatní ukazatelé mají příznivější poměry mezi emisními a
imisními limity, tj. pokud imisním limitům vyhoví emise NO2 pak vyhoví i ostatní emise
(např. CO). SO2 byl hodnocen z důvodu příspěvku ze spalování bioplynu.
Z hlediska vlivu emisí SO2 a NO2 lze předběžně přepokládat (bude dokladováno rozptylovou
studií) ve vztahu k současné imisní situaci splnění imisních limitů SO2 a NO2 vyhlášených pro
ochranu ekosystémů a vegetace.
Při hodnocení je nutné mít na paměti, že model SYMOS používaný v rozptylových studiích
počítá pouze modelové odhady imisních koncentrací. Model neumí dokonale postihnout
například detailní vliv členitého terénu (změny směru a rychlosti proudění vzduchu, návětrné
a závětrné efekty), detailní vliv zástavby a porostu, nehomogenitu klimatické situace, inverzní
situace atd. Od modelových výpočtů proto nelze očekávat naprostou shodu se skutečností.
Při hodnocení výsledků výpočtů je nutné si také uvědomit, že např. při použití
digitalizovaného modelu terénu s krokem výpočtu imisních charakteristik 100 m nelze
očekávat od grafického vyjádření výsledků výpočtů vyšší přesnost vedení izolinií než právě
asi 100 m.
Z posouzení vlivů na veřejné zdraví vyplývá nevýznamný vliv obou variant záměru.
241
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Lze předběžně předpokládat, že minimální úroveň tohoto vlivu bude zajišťovat neohrožování
zdraví dotčené populace i při předpokládaném rozsahu nedostatků ve znalostech a neurčitostí
možných v rámci procesu EIA, kde bude vliv na veřejné zdraví posouzen konkrétněji
autorizovanou osobou.
Z analýzy nejistot uvedené v posouzení vlivu na veřejné zdraví vyplývá:
Každé hodnocení vlivů na zdraví je nevyhnutelně zatíženo nejistotami, které jsou dány
vstupními daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je
jednou z neopominutelných součástí tohoto hodnocení i popis a analýza nejistot, ke kterým je
třeba přihlédnout v další etapě rozhodování.
V daném případě budou z hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší
v zájmovém území lokality Drasty vyplývat určité nejistoty jak z existujících podkladů o
expozici, tak z použití referenčních hodnot a postupů, které vycházejí ze současného poznání
chování různých látek v životním prostředí a jejich působení na zdraví člověka. Konkrétně se
jedná hlavně o tyto oblasti:
•
Úplnost a spolehlivost údajů o hlukové a imisní expozici.
•
Spolehlivost údajů o výchozím hlukovém a imisním pozadí.
•
Nejistota hodnocení expozice obyvatel zájmového území.
•
Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem hluku a imisí získaných ze
zahraničních epidemiologických studií.
I když bylo hodnocení rizika zpracováno standardními postupy na základě současných
znalostí a dat nejvýznamnějších institucí, zabývajících se zdravotními účinky různých
složek prostředí, jde stále ještě pouze o dílčí pohled na složitý komplexní děj
znečištění ovzduší a působení hluku s mnoha dalšími činiteli a proměnnými faktory.
•
Z hlediska vlivu na využití území nejsou žádné nejistoty, protože záměr je situován v prostoru
původního KH ÚČOV a je v souladu s návrhem územního plánu (viz příloha č. 5).
Obecně lze souhrnně předpokládat u obou variant absenci významnějších nejistot spojených
s navrženým záměrem, úroveň těchto nejistot lze pokládat za nižší u var. 2 a měla by se snížit
dalším upřesněním technického řešení jako podkladu pro přesnější posouzení vlivů na ŽP v
rámci zpracování dokumentace EIA.
V případě očekávaného rozpětí vstupních dat budou v rámci procesu EIA vždy pro
hodnocení vlivů záměru použity hodnoty významnější (horší) z hlediska posuzovaných
vlivů, a to s použitím konzervativního přístupu s respektováním principu předběžné
opatrnosti.
Určité nejistoty jsou spojeny s případnými dalšími plánovanými projekty v okolí lokality
Drasty, o kterých v době zpracování vlivů tohoto záměru nebyly žádné informace. V současné
době je pravděpodobné, že výstavba předmětného záměru nebude kumulována s dobou
výstavby jiných potenciálních záměrů s významnějšími vlivy na ŽP.
242
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Možné varianty řešení záměru a jejich hodnocení
Jako variantní řešení lze teoreticky hodnotit tři základní varianty:
1. Nulová varianta
2. Varianta 1: Anaerobní stabilizace kalu
3. Varianta 2: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
1. Nulová varianta
Nulová varianta předpokládá nerealizování záměru a ponechání lokality vybrané pro jeho
umístění ve stávajícím stavu, tj. v podstatě v současnosti pouze s nepravidelným náhradním
využíváním pro ukládání kalu z ÚČOV. Možnost následného umístění jiného záměru v této
lokalitě, která je určena dle návrhu ÚP jako Technická infrastruktura - odpadní vody a je ve
vlastnictví hl.m. Prahy je vysoce nepravděpodobná až vyloučená.
Z uvedeného důvodu není nulová varianta v Oznámení hodnocena.
2. Varianta předkládaná oznamovatelem
Z hlediska technického řešení je záměr předložen ve dvou variantách odpovídajících dvěma
základním možnostem technologického řešení nakládání s kalem z velkokapacitní komunální
ČOV, které jsou provozovány na již realizovaných obdobných stavbách v ČR, EU, USA a
Kanadě.
Jiné než předložené varianty technického řešení záměru nejsou z pohledu oznamovatele
přijatelné.
K předloženému technickému řešení obou variant lze souhrnně uvést, že žádná činnost
související s výstavbou a provozem záměru obdobného charakteru obecně není ekologicky
optimální. Za ekologicky přijatelnou lze považovat tu činnost, která dle významnosti
eliminuje či minimalizuje negativní vlivy záměru na ŽP, respektuje legislativní limity vlivů na
jednotlivé složky ŽP a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i
zájmu širších vrstev obyvatelstva či státu v souladu s principem předběžné opatrnosti při
posuzování vlivu záměru na ŽP a s principem trvale udržitelného rozvoje společnosti a státu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nové kalové hospodářství pražské ÚČOV nezbytné pro její
provozování a z hlediska vlivů na ŽP u obou variant provozně ověřeného, lze obě varianty
předložené oznamovatelem považovat předběžně za ekologicky přijatelné za předpokladu
uvedených kladných či přijatelných dílčích posouzení a uplatnění všech doporučených
opatření.
Z hlediska umístění záměru byla této problematice věnována značná pozornost a variantní
umístění záměru bylo posouzeno ve studii proveditelnosti.
Vedle původně zvažovaných lokalit lom Klecany a KH Drasty byla jednoznačně z řady
důvodů vč. vlastnických vztahů vybrána lokalita Drasty, která se v současnosti jeví vedle
možnosti setrvání KH na Císařském ostrově jako jediná reálná pro vymístění KH ÚČOV z
Prahy.
243
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Předběžné souhrnné hodnocení obou variant vychází z bližšího hodnocení jednotlivých variant
a je zpracováno tabelárně s doprovodným komentářem.
Tabelární hodnocení je zpracováno pro každou variantu, a to pro jednotlivé základní vlivy na
ŽP a obyvatelstvo s numerickou identifikací jednotlivých vlivů.
Aktualizace tohoto hodnocení bude zpracována v rámci dokumentace EIA.
Numerická identifikace vlivů záměru na ŽP a obyvatelstvo:
1 - pozitivní vliv
2 - nulový vliv
3 - nevýznamný vliv při splnění legislativních ustanovení a limitů stanovených pro jednotlivé
složky ŽP za předpokladu příslušného technického řešení záměru
4 - potenciálně významnější vliv při splnění legislativních ustanovení a limitů stanovených
pro jednotlivé složky ŽP za předpokladu příslušného technického řešení záměru
5 - přijatelný vliv při nesplnění limitů stanovených pro jednotlivé složky ŽP za předpokladu
jeho minimalizace v rámci technického řešení záměru
6 - přijatelnost ostatních vlivů bez stanovených legislativních limitů za předpokladu jejich
minimalizace v rámci technického řešení záměru
7 - podmíněná přijatelnost ostatních vlivů bez stanovených legislativních limitů významně
ovlivnitelná podmínkami řešení záměru a postojem samosprávy, dotčených organizací a
občanů za předpokladu minimalizace těchto vlivů v rámci technického řešení záměru
8 - nepřijatelný vliv znemožňující realizaci záměru
Hodnocené vlivy
Varianta 1
Vlivy na obyvatelstvo
- hluková zátěž ze záměru
- doprava
- emise ze záměru do ovzduší
- škodlivé látky
- pachové látky
- imisní situace a její změny
- TZL PM10
- benzo(a)pyren
- ostatní (SO2, NOx, CO)
- vlivy na zdraví
- sociálně ekonomické vlivy
- vlivy ostatní
(estetické, obtěžující, nevhodné)
Vlivy na ovzduší
- emise škodlivých látek ze záměru
(emisní limity)
- vliv na imisní limity
- TZL PM10 (3-záměr, 4-doprava)
- benzo(a)pyren (3-záměr, 4-doprava)
244
Varianta 2
3
3
3
3
4
7
3
6
4
4
3
3
1
7
4
4
3
3
1
6
4
3
3,4
3,4
3,4
3,4
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
- ostatní (SO2, NOx, CO)
- emise pachových látek za záměru
Vlivy na vody
- emise škodlivých látek ve vodách
vypouštěných ze záměru
- vlivy na povrchové vody
- vlivy na podzemní vody
- lokality
- okolí
Vlivy vstupních surovin
3
7
3
6
2
2
3
3
2
2
2
2
2
1
Vlivy produktů a odpadů
produkty
odpady
4
1
3
Vlivy na půdu
2
2
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
- vliv na imisní limity SO2 a NOx vyhlášené
pro ochranu ekosystémů a vegetace
- ostatní vlivy
2
2
4
Vlivy na krajinu
Vlivy na hmotný majetek
3
6
6
7
6
7
6
Vlivy na kulturní památky
2
2
Přeshraniční vlivy
2
2
Zásobování pitnou vodou
6
6
Vlivy dané územním plánem
a jeho podmínkami
2
2
Vliv environmentálních rizik při haváriích
a nestandardních stavech provozu záměru
7
6
245
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Komentář k uvedenému tabelárnímu hodnocení vlivů záměru pro jednotlivé varianty
Vlivy na obyvatelstvo
Lze očekávat potenciální výhrady určité početně omezené skupiny dotčených obyvatel k
umístění záměru v daných vzdálenostech od nejbližších obytných zástaveb, a to především u
var. 1 ve vztahu k vlivu na krajinu, hmotný majetek, k estetickým a pohledovým vlivům a
dále ve vztahu k potenciálním haváriím a nestandardním stavům provozu v provozu záměru.
Toto bude jedním z nejvýznamnějších faktorů v procesu EIA a této problematice bude nutno
v rámci celého procesu EIA i řešení záměru věnovat velkou pozornost (vhodná osvěta a
prezentace záměru, kvalitní zpracování dokumentace EIA, příslib sponzorských podpor,
investice do infrastruktury, apod.).
Ostatní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví jsou za podmínek příslušného technického
řešení záměru přijatelné s předpokladem splnění legislativních limitů hlukové zátěže, a emisí
do ovzduší produkovaných vlastním záměrem, a s nevýznamným vlivem záměru na stávající
hlukovou situaci a kvalitu ovzduší.
Sociálně-ekonomické vlivy budou pak zjevně pozitivní, zejména při stávajícím trendu
zvyšování nezaměstnanosti a především ve vztahu k zabezpečení provozu rekonstruované
ÚČOV a pozitivních vlivů na ŽP Prahy 6 po vymístění KH ÚČOV.
Vlivy na ovzduší
Lze předpokládat, že emise ze záměru budou splňovat příslušné emisní limity. Příspěvek
emisí z dopravy bude vzhledem ke stávajícím intenzitám dopravy nevýznamný.
Z předchozích kapitol vyplývá, že širší zájmové území vykazuje zhoršenou kvalitou ovzduší v
ukazatelích PM10 a benzo(a)pyrenu (vliv regionální dopravy). Spalovací zdroje záměru ale
tyto škodliviny produkují v zanedbatelném množství (spalování zemního plynu a bioplynu) a
zvýšení imisí těchto škodlivin vlivem záměru bude zcela nevýznamné. U ostatních látek pak
je předpoklad dodržení imisních limitů i při vlivu záměru.
Z hlediska pachových látek je tato problematika dostatečně řešitelná jejich minimalizací
vhodnými technickými opatřeními.
Vlivy na vody
Vzhledem k vazbě odpadních vod na ÚČOV a technickému řešení záměru lze tyto vlivy
považovat u obou variant za nulové až nevýznamné.
Vlivy vstupních surovin
U var. 1 je lze považovat za nulové (kal čerpaný z ÚČOV), u var. 2 za pozitivní (zpracování
doplňkových organických materiálů vč. odpadů).
Vlivy produktů a odpadů
Ve vztahu k množství a charakteru odpadů lze tyto vlivy hodnotit pro var. 2 jako nevýznamné
až ve vztahu k produkci aerobní fermentace jako pozitivní, zejména při využití produktu jako
palivo. U var. 1 je významnějším vlivem potřeba využití či odstranění vyhnilého kalu.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Tyto vlivy budou za předpokladu vhodného technického řešení nulové či přijatelné.
246
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
U obou variant lze očekávat nepřekročení imisních limitů SO2 a NOx vyhlášených pro
ochranu ekosystémů a vegetace, a to jak na lokalitě, tak i v jejím okolí (jde o významný vliv
na významné krajinné prvky v okolí lokalit), u var. 1 s určitým potenciálním rizikem jejich
občasného překračování ve vztahu ke spalování bioplynu. V okolí lokalit se nenachází žádná
zóna pro ochranu ekosystémů a vegetace, která by vyžadovala zvláštní ochranu ovzduší podle
nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
Vlivy na krajinu
Předběžně lze hodnotit veškeré ostatní vlivy záměru na krajinu v okolí lokality Drasty jako
nevýznamné (u var. 2) až přijatelné (u var. 1).
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přímé vlivy na hmotný majetek lze hodnotit jako nulové (je předpoklad nepoškození cizího
majetku výstavbou a vlivy provozování záměru) vyjma RD na lokalitě, pokud nedojde k
mimořádné události havarijního charakteru. Jiná otázka jsou vlivy nehmotného charakteru, tj.
názory a pocity vlastníků okolních nemovitostí.
Vlivy na kulturní památky se neočekávají.
Přeshraniční vlivy
Žádná z obou variant předběžně nebude vykazovat identifikovatelné a kvantifikovatelné
přeshraniční vlivy.
Vlivy dané územním plánem a jeho podmínkami
Záměr je v souladu se stávajícím využíváním lokality a s návrhem UP.
Vliv environmentálních rizik při haváriích a nestandardních stavech provozu záměru
U obou variant je lze minimalizovat podmínkami a kvalitou technického řešení a provozování
záměru.
SOUHRNNÉ POSOUZENÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽP
Z uvedeného vyplývá, že var. 2 je vůči ŽP a obyvatelstvu šetrnější s méně
významnějšími vlivy na ŽP.
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V
OZNÁMENÍ
Je uvedena jako součást obsahu v seznamu příloh.
Zahrnuje:
- příslušné situace vč. Koordinační situace ÚP města Klecany
- zastavovací plány obou variant
247
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
- bloková schémata obou variant
- fotodokumentace lokality
- bezpečnostní listy použitých chemikálií na CD nosiči
- stanoviska správních úřadů a doplňková vyjádření ostatních subjektů
- ostatní technické, kvalifikační, odborné a jiné relevantní dokumenty
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Jako zásadní doplňující informaci uvádí oznamovatel nezbytnost nového KH pro
rekonstruovanou ÚČOV Praha jako striktní podmínku jejího dalšího provozu po rekonstrukci.
Umístění na lokalitě Drasty je z hlediska vlivů na ŽP, vlastnických vztahů a napojení na
ÚČOV optimální, v podstatě jediné možné. Uvedený záměr musí být v té či oné variantě
realizován (pokud nezůstane na Císařském ostrově s významnějšími vlivy na ŽP a
obyvatelstvo), a ať by byl umístěn kdekoli, bude mít vždy srovnatelné, spíše ale významnější
vlivy na ŽP a okolní obyvatelstvo než při umístění na lokalitě Drasty.
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Nové KH ÚČOV Praha je nezbytnou stavbou pro její výhledový provoz po plánované
rekonstrukci. Lokalita Drasty je pro umístění této stavby z hlediska vlivů na ŽP, vlastnických
vztahů a napojení na ÚČOV optimální, v podstatě jediná možná. Plocha lokality využitelná
pro stavbu KH je cca 17 ha a je plně postačující pro danou stavbu (var. 1 - potřebná plocha
cca 9 ha, var. 2 - potřebná plocha cca 12 ha). Uvedený záměr musí být v té či oné variantě
realizován (pokud nezůstane na Císařském ostrově s významnějšími vlivy na ŽP a
obyvatelstvo), a ať by byl umístěn mimo Drasty kdekoli jinde, bude mít vždy srovnatelné,
spíše ale významnější vlivy na ŽP a okolní obyvatelstvo.
Napojení na ÚČOV bude řešeno samostatnou stavbou, a to polyfunkčním kolektorem pro
čerpání surového kalu, říční vody z Vltavy a dopravu shrabků na Drasty a zpětné čerpání
odpadních vod na ÚČOV a srážkových vod do Vltavy.
Kolektor bude řešen v další projektové dokumentaci a jeho stavba bude podléhat příslušným
legislativním a správním řízením.
Napojení na dopravní strukturu území a její využití a ovlivnění.
Stávající stav
Při vymístění kalového hospodářství na lokalitu Drasty je nutné posoudit připravenost
stávající dopravní infrastruktury, která bude v případě vymístění více zatížena než v současné
době.
Území současné lokality Drasty je napojeno na silnici č. 24219 mezi obcemi Drasty a
Větrušice. Jedná se úsek silnice třetí třídy o délce přibližně 1,2 km s přibližnou šířkou 5 m.
Tato silnice dále pokračuje v šířce přibližně 7 m, na úseku dlouhém přibližně 2,2 km jako
obchvat obce Klecany, kde prochází kolem distribučního centra společnosti AHOLD a
248
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
napojuje se na silnici č. 0083. Úsek silnice č. 0083 o délce přibližně 0,7 km a šířce přibližně
7 m je současně využíván jako cyklostezka s označením A50. Jedná se stejně jako v případě
silnice č. 24219 o komunikaci třetí třídy.
Silnice č. 0083 navazuje dále na silnici druhé třídy č. 608 napojenou na dálnici E55/D8. Na
komunikaci č. 608 se v uvažovaném úseku dlouhém 1,5 km a širokém přibližně 8 m nacházejí
dva kruhové objezdy s poloměrem 10 a 15 metrů.
Uvedené komunikace jsou vedeny mimo obytné zástavby okolních obcí (Klecany,
Větrušice a MČ Drasty).
Do areálu je přivedena elektrická energie a pitná voda, kapacity těchto přivaděčů a zdrojů
elektrické energie a pitné vody bude nutno v rámci zpracování následné projektové
dokumentace prověřit a případně zvýšit, nebo vybudovat nové přípojky k dostatečným
zdrojům. Tyto přípojky nejsou součástí předloženého záměru a budou řešeny v další
projektové dokumentaci pro vybranou a schválenou variantu, a jejich stavba bude podléhat
příslušným správním řízením.
Technologicky je nakládání s kalem z ÚČOV na lokalitě Drasty řešeno ve dvou variantách s
jedním provozním celkem (PC 1):
I. VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
II. VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A ORGANICKÝCH
MATERIÁLŮ
Zásadním přístupem k uvedeným řešením je možnost realizace pouze u var. 1
zpracování surového kalu vyhníváním a odvážením odvodněného vyhnilého kalu
k externímu odstranění nebo u var. 2 úprava odvodněného surového kalu a organických
materiálů a odpadů z pražské aglomerace aerobní fermentací s odvážením výstupního
produktu fermentace prioritně k externímu energetickému využití.
Vlivy záměru na životní prostředí jsou posouzeny pro jeho cílový stav, tj. stav při dosažení
projektované kapacity ÚČOV a denní kapacitní produkce směsného kalu.
Vzhledem k důležitosti zajištění nepřetržitého provozu ÚČOV je zvolena tato návrhová
kapacita technologie KH:
Vstupní bilance surového kalu (stejné pro obě varianty)
250 t/d kalu sušiny 100 % (0 % vlhkosti)
max. 10,96 t/h kalu sušiny 100 % (0 % vlhkosti)
4 167 t/d kalu 6 % sušiny (94 % vlhkosti)
max. 182,6 t/h kalu 6 % sušiny (94 % vlhkosti)
249
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
VARIANTA 1 - PC 1: ANAEROBNÍ STABILIZACE KALU
Varianta 1 bude zahrnovat proces vyhnívání surového kalu z ÚČOV a jeho odvodňování
s hodnocením možností externího odstranění nebo využití odvodněného vyhnilého kalu jako
výstupního produktu varianty 1.
Varianta 1 představuje v ČR rozšířenou základní technologii vyhnívání kalu, řešenou
v moderní verzi dvoustupňového termofilního vyhnívání při teplotě 50-55oC.
V této variantě je vstupním médiem surový kal s 6 % sušiny. Vyhnilý kal jako produkt
z procesu vyhnívání je odvodňován na cílovou sušinu konečného tuhého produktu cca 30-35
%. Anaerobní prostředí vyhnívacího procesu je zdrojem produkce zapáchajících látek, je tedy
významným faktorem zajištění dezodorizace odtahu vzdušin všech zařízení, které zapáchající
látky budou produkovat.
Kvalita výstupního pevného produktu je určena složením vstupního kalu a procesem
vyhnívání. Proces je v určitém ročním období tepelně samonosný s přebytkem bioplynu a
výrobou elektrické energie v kogeneračních jednotkách pro další, externí a komerční
energetické využití, v zimním období je nutná dotace tepla z externího zdroje pro ohřev kalu.
Výstupní produkt (vyhnilý kal) je energeticky chudý s výhřevností při průměrné sušině 34,4
% cca 5 MJ/kg, což ovlivňuje možnosti jeho následného energetického využití.
Je tedy proces spalování resp. spoluspalování vyhnilého kalu v externích zařízeních (spalovny
resp. energetické zdroje obvykle s předřazením sušení odvodněného kalu) nutno dotovat
přídavným fosilním palivem či dodávkou tepla z jiných zdrojů.
Výstupní bilance stabilizovaného odvodněného kalu
Sušina produktu – odvodněný vyhnilý kal:
minimální:.....…………………….................................................................30,0 %
průměrná :......……………………................................................................34,4 %
maximální:...……………………...................................................................36,0 %
Množství produktu v sušině:
při kapacitním výkonu technologie 250 000 kg/d sušiny vstupního kalu .…143 135 kg/d
Množství vlhkého produktu při kapacitním zatížení technologie a různé sušině:
při minimální sušině:....……………...............................................................477 117 kg/d
při průměrné sušině:....……………................................................................416 090 kg/d
při maximální sušině:....……………..............................................................397 597 kg/d
Základní procesní operace varianty 1
• příjem surového kalu ze spojovacího kolektoru a vstupní homogenizace surového kalu
v akumulačních nádržích
• vyhnívání kalu ve vyhnívacích nádržích
• odvodňování vyhnilého kalu na odstředivkách
• akumulace odvodněného kalu
• akumulace bioplynu v plynojemech
• spalování bioplynu resp. doplňkového zemního plynu v kotelně
250
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
•
•
•
•
•
•
výroba elektrické energie v kogeneračních jednotkách ze spalování přebytečného
bioplynu
akumulace fugátu a jeho úprava filtrací a úpravou pH
redukce obsahu N-NH4 ve fugátu v reaktoru ANAMMOX
čerpání odpadních vod vč. fugátu do spojovacího kolektoru a na ÚČOV
čištění vzdušin s obsahem pachových látek
příslušné chemické hospodářství
Z hlediska vlivů na ŽP vyplývá ve vztahu k uvedeným základním částem KH:
Z hlediska vlivu na ovzduší je pozitivně významné řešení výroby tepla pro veškeré
technologické ohřevy ze zemního plynu s podílem bioplynu z procesu vyhnívání kalu. Dále je
věnována pozornost vzduchotechnice pro odsávání vzdušin z vybraných technologických
procesů a zařízení s emisemi pachových látek a jejich čištění na odpachovacích
(dezodorizačních) biofiltrech před jejich vypouštěním do ovzduší.
Z hlediska regionálních vodohospodářských zájmů je významné zajištění potřebného
množství pitné vody jak pro sociální tak především pro výrobní účely, zajištění zásobování
technologickou vodou ve vztahu k minimalizaci spotřeby pitné vody pro provozní účely a
dále řešení problematiky odvádění srážkových vod z lokality se zohledněním problematiky
vlivu na změnu odtokových poměrů a vsakování srážkových vod na lokalitě a v jejím okolí.
Z hlediska hlukové zátěže okolní obytné zástavby je významné vhodné technické řešení
stavebních objektů a jednotlivých vybraných zařízení jako významných plošných a bodových
zdrojů hluku, které zajistí dodržení hygienických limitů hluku z provozu záměru v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb včetně případných kompenzačních opatření u
vybraných objektů.
Z hlediska vlivu dopravy bude tento minimalizován výběrem vhodných dopravních tras
vedených mimo místní obce a optimálním organizačním a strukturálním řešením dopravy
objemově významných surovin a výstupních produktů, dále používáním kvalitních
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
Zásobování teplem bude zajišťovat kotelna na zemní plyn se třemi kotli o celkovém
instalovaném tepelném výkonu 13,8 MWtep a 8 ks kogeneračních jednotek pro využití
bioplynu k ohřevu vyhnívacích nádrží a výrobě el. energie.
Celková cílová spotřeba zemního plynu činí 1 900 000 m3/rok a produkce bioplynu
23 250 865 m3/rok. Výroba elektrické energie ze zemního plynu v kogeneraci činí 55 000
MWh za rok.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší jsou provoz KH, kotelna a kogenerační jednotky
zařazeny jako stacionární spalovací velký zdroj znečišťování ovzduší, zařízení ANAMMOX
pro předčištění odpadních vod jako stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší.
K uvedenému zařazení je nutno pro pochopení laickou veřejností důrazně upozornit, že se
jedná o formální názvy v rámci uvedeného zákona, které jsou odvozeny např. u spalovacích
zdrojů od jejich tepelného výkonu, a nevyjadřují skutečný rozsah a míru znečišťování
ovzduší jejich provozem za daných konkrétních technologických parametrů a technických
podmínek. Skutečný vliv vyplývá až z rozptylové studie zpracované na základě konkrétních
podkladů o jednotlivých zdrojích.
Charakter energetických zdrojů a použité palivo nebude zatěžovat ovzduší významnějšími
emisemi škodlivých látek a jeho imisní příspěvek bude nevýznamný.
251
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Doprava:
Nárůst počtu dopravních prostředků dle konzervativního přístupu v ročním průměru denních
intenzit:
Nárůst N (nákladní auta):
30
Nárůst O (osobní auta):
30
Souhrn S:
60
Bilance dopravy
Nákladní doprava
Max. hodinový počet
5
Roční průměr denní intenzity
30
Počet vozidel za rok
10 950
Nárůst denní intenzity vlivem záměru:
- dálnice D8
0,27%
- silnice č. 608
1,57%
- silnice č. 24219
16,0%
Osobní doprava Celková doprava
10
15
30
60
1 095
12 045
0,16%
0,30%
6,39%
0,20%
0,50%
9,15%
Z uvedených výsledků je patrný zcela nevýznamný nárůst na hlavních příjezdových
komunikacích (D8 a 608), zvýšená intenzita zejména nákladní dopravy bude na místní
komunikaci 24219, ale s nevýznamnou absolutní hodnotou.
Uvedené hodnoty zahrnují určitou rezervu, neboť roční průměry denních intenzit jsou
nahrazeny denní intenzitou vztaženou k denní kapacitě záměru, skutečné roční průměry
budou nižší dle skutečné roční produkce kalu, která je nižší než součin denní kapacity a počtu
dní za rok.
Z uvedeného lze tedy předpokládat nevýznamný až neměřitelný vliv dopravy záměru na
celkovou imisní situaci v okolí lokality Drasty a příjezdových komunikací. Dále je nutno
zohlednit, že doprava bude vedena mimo obytnou zástavbu.
Blíže bude tento vliv posouzen v rámci procesu EIA v rozptylové studii s využitím
výsledků potřebného měření intenzity dopravy a aktuálních údajů z databáze ŘSD.
VARIANTA 2 - PC 1: AEROBNÍ FERMENTACE KALU A
ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ
Varianta 2 bude zahrnovat řešení úpravy surového kalu z ÚČOV odvodňováním a úpravu
ostatních kalů z externích potenciálních ČOV, a dále úpravy organických materiálů a odpadů
z pražské aglomerace pro následný proces aerobní fermentace. Výstupní produkt této varianty
bude posuzován především z hlediska možností a podmínek využití v externích energetických
zdrojích.
Úprava nestabilizovaného směsného surového kalu je prováděna intenzifikovaným
enzymatickým rozkladem biodegradovatelných organických látek (v podstatě celého
organického podílu komunálního čistírenského kalu a doplňkového organického substrátu)
v oxickém prostředí při teplotě cca 55oC v zóně rozkladu, a až 80°C v sušící zóně na
stabilizované formy organických látek jednoduššího charakteru. Tento proces vyžaduje
předřazené zahuštění surového kalu ze vstupních cca 6 % na min. 25 % sušiny kalu
vstupujícího do vlastního procesu aerobní fermentace. Jako doplňkový organický substrát
(zdroj uhlíku a dusíku) se přidává vhodná biomasa, což obecně zahrnuje materiály a odpady
252
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
komunálního, zemědělského či lesnického charakteru (zelená biomasa, rostlá vegetace,
sběrový papír, potravinářské odpady, smetky apod.) nebo další vhodné organické odpady
(úplný přehled je uveden v příloze č. 7b). Oxické prostředí je zajišťováno provzdušňováním
vzduchem a mechanickým promícháváním. Zdrojem enzymů jsou vhodné mikroorganismy.
Kvalita výstupního tuhého produktu je určena složením vstupního kalu, charakterem
využívaných organických materiálů a parametry procesu aerobní fermentace. Proces je
tepelně samonosný bez nároků na doplňkový zdroj tepla. V rámci procesu dochází u
doplňkového substrátu především k redukci obsahu vlhkosti vstupujících materiálů.
Výstupní produkt s předpokládanou min. výhřevností 14 MJ/kg je energeticky dobře
využitelný a svojí výhřevností srovnatelný s nejrozšířenějšími druhy netříděného hnědého uhlí
(HP 1 o výhřevnosti 16,5 MJ/kg a HP 2 o výhřevnosti 13,5 MJ/kg).
Základní procesní operace varianty 2
• příjem surového kalu ze spojovacího kolektoru a vstupní homogenizace surového kalu
v akumulačních nádržích
• zahušťování surového kalu na odstředivkách
• příjem organického substrátu navážených nákladní dopravou a kolektorem (shrabky z
ÚČOV)
• skladování a úprava organického substrátu a kalu, příprava fermentační směsi
• proces aerobní fermentace ve fermentorech
• skladování výstupního produktu v zásobnících
• spalování zemního plynu v kotelně (výroba tepla pro zateplení objektů, případně pro
ohřev fugátu)
• akumulace fugátu a jeho úprava filtrací a úpravou pH
• redukce obsahu N-NH4 ve fugátu v reaktoru ANAMMOX
• čerpání odpadních vod vč. fugátu do spojovacího kolektoru a na ÚČOV
• čištění vzdušin s obsahem pachových látek
• příslušné chemické hospodářství
Na titulní stránce dokumentace Oznámení je uvedeno foto příkladu aerobní fermentace
s tunelovým fermentorem a podzemním biofiltrem vedle něj.
Z hlediska vlivů na ŽP vyplývá ve vztahu k uvedeným základním částem KH:
Z hlediska vlivu na ovzduší je pozitivně významné řešení nízkokapacitní výroby tepla pouze
ze zemního plynu s jeho nízkou spotřebou . Dále je věnována pozornost vzduchotechnice pro
odsávání vzdušin z vybraných technologických procesů a zařízení s emisemi pachových látek
a jejich čištění na odpachovacích (dezodorizačních) biofiltrech před jejich vypouštěním do
ovzduší.
Z hlediska regionálních vodohospodářských zájmů je významné zajištění potřebného
množství pitné vody jak pro sociální tak případně i pro výrobní účely, zajištění zásobování
technologickou vodou ve vztahu k minimalizaci spotřeby pitné vody (její spotřeba pouze pro
sociální účely a náhrada pro provozní účely) a dále řešení problematiky odvádění srážkových
vod z lokality se zohledněním problematiky vlivu na změnu odtokových poměrů a vsakování
srážkových vod na lokalitě a v jejím okolí.
253
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Z hlediska hlukové zátěže okolní obytné zástavby je významné vhodné technické řešení
stavebních objektů a jednotlivých vybraných zařízení jako významných plošných a bodových
zdrojů hluku, které zajistí dodržení hygienických limitů hluku z provozu záměru v nejbližším
chráněném venkovním prostoru staveb včetně případných kompenzačních opatření u
vybraných objektů.
Z hlediska vlivu dopravy bude tento minimalizován výběrem vhodných dopravních tras
vedených mimo místní obce a optimálním organizačním a strukturálním řešením dopravy
objemově významných surovin a výstupních produktů, dále používáním kvalitních
dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
Návrhová kapacita
Vstupní bilance surového kalu
Pro surový kal je totožná jako u varianty 1.
Vstupní bilance doplňkového organického substrátu (organických odpadů a ostatních
materiálů) pro denní kapacitu úpravy surového kalu
500 t/d s průměrnou sušinou 55 % (vlhkostí 45 %)
Výstupní bilance cílového produktu
Kapacita bilance cílového produktu vychází z roční bilance upraveného kalu při nepřetržitém
provozu s návrhovou denní kapacitou 250 t sušiny kalu a denní kapacitou 500 t zpracování
organických odpadů, a z charakteru procesu aerobní fermentace a z něho vyplývajících změn
vstupních médií.
610 t/d s průměrnou sušinou 80 % (vlhkostí 20 %)
225 650 t/ rok s průměrnou sušinou 80 % (vlhkostí 20 %)
Roční bilance je součinem denní kapacity a počtu dní za rok 365, je teoretickou max.
produkcí s určitou rezervou proti roční produkci surového kalu z ÚČOV. Tato rezerva může
být využita pro další množství organických odpadů vč. kalů navážených z jiných ČOV.
Zásobování teplem bude zajišťovat kotelna na zemní plyn se třemi kotli o celkovém
instalovaném tepelném výkonu 0,99 MWtep .
Celková cílová spotřeba zemního plynu pro sociální zařízení a vytápění objektů činí 80 000
m3/rok.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší je provoz KH zařazen jako stacionární spalovací velký
zdroj znečišťování ovzduší, kotelna a zařízení ANAMMOX pro předčištění odpadních vod
jako stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší.
Charakter energetického zdroje a použité palivo nebude zatěžovat ovzduší významnějšími
emisemi škodlivých látek a jeho imisní příspěvek bude nevýznamný.
254
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Doprava:
Nárůst počtu dopravních prostředků dle konzervativního přístupu v ročním průměru denních
intenzit:
Nárůst N (nákladní auta):
60
Nárůst O (osobní auta):
36
Souhrn S:
96
Bilance dopravy
Nákladní doprava
Max. hodinový počet
8
Roční průměr denní intenzity
60
Počet vozidel za rok
21 900
Nárůst denní intenzity vlivem záměru:
- D8
0,54%
- 608
3,14%
- 24219
32,0%
Osobní doprava Celková doprava
12
20
36
96
13 140
35 040
0,19%
0,36%
8,60%
0,32%
0,80%
14,63%
Uvedené hodnoty zahrnují určitou rezervu, neboť roční průměry denních intenzit jsou
nahrazeny denní intenzitou vztaženou k denní kapacitě záměru, skutečné roční průměry
budou nižší dle skutečné roční produkce kalu, která je nižší než součin denní kapacity a počtu
dní za rok.
Z uvedených výsledků je patrný zcela nevýznamný nárůst na hlavní příjezdové komunikaci
D8, u 608 vychází mírně zvýšená intenzita nákladní dopravy, na místní komunikaci 24219 lze
pak očekávat procentuálně významnější nárůst zejména nákladní dopravy, absolutní hodnoty
lze ale považovat při zohlednění, že doprava bude vedena mimo obytnou zástavbu za
méně významné.
Z uvedeného lze opět předpokládat nevýznamný až neměřitelný vliv dopravy záměru na
celkovou imisní situaci v okolí lokality Drasty a příjezdových komunikací.
Blíže bude tento vliv posouzen v rámci procesu EIA v rozptylové studii s využitím
výsledků potřebného měření intenzity dopravy a aktuálních údajů z databáze ŘSD.
OBĚ VARIANTY
Zásadním pozitivním vlivem bude vytvoření nových pracovních míst v zájmovém území.
V rámci několikaleté výstavby záměru bude mít tato značný přímý i nepřímý dopad na tvorbu
pracovních míst. Přímým dopadem budou dodávky technologických a zejména stavebních
firem, a to především tuzemských (vyjma dodávek specializovaných technologií). Tyto firmy
budou tak jak je obvyklé najímat řadu subdodávek především místních firem a zaměstnávat
místní obyvatele. Nepřímým vlivem budou místní služby poskytované účastníkům výstavby
(ubytovací a stravovací zařízení, obchodní činnost v různých komoditách apod.).
Vedle přímých pracovních míst v rámci provozu záměru lze očekávat potřebu dalších
pracovních míst v rámci servisních služeb poskytovaných externími organizacemi, a to včetně
dopravy surovin a produktů.
255
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Provoz záměru bude přímo předběžně zaměstnávat ve var. 1 40 zaměstnanců, ve var. 2 45
zaměstnanců. Tyto počty vychází z dosavadní počáteční fáze rozpracovanosti technického
řešení a lze je považovat spíše za minimální.
Velmi významným druhotným sociálním vlivem bude zajištění zpracování surového kalu jako
zásadní podmínka funkce ÚČOV, která je nezbytným zařízením pro existenci hl. m. Prahy a
život jeho obyvatelstva.
U var. 2 bude rovněž významným vlivem možnost zpracovávat kaly z okolních obecních
ČOV a organické odpady v širším druhovém spektru.
Souhrnné hodnocení hlukové zátěže
Problematika vlivu hlukové zátěže v areálu KH a na chráněný venkovní prostor staveb bude
blíže řešena v dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.v rámci akustické studie při respektování N.V. č. 148/2006 Sb. v platném znění.
Tato dokumentace bude zpracována na základě bližší rozpracovanosti technického řešení v
rámci další projektové přípravy záměru.
Výpočet akustické zátěže z provozu záměru u nejbližší obytné zástavby bude proveden
v hlukové studii, a to ve zvolených výpočtových bodech pro nejnepříznivější stav, který
představuje souběh provozu zařízení s charakterem významnějšího zdroje hluku a se
zohledněním dopravy. Pro každou variantu se předpokládají odlišné výstupy hlukové studie.
K výše uvedenému je nutno upozornit na výskyt 5 rodinných domků v bezprostředním
sousedství stavby a s reálným předpokladem nemožnosti zajištění dodržení uvedených limitů
hluku. Tento problém bude zřejmě nutno řešit v rámci kompenzačních opatření např.
výkupem těchto domků či jejich náhradou na jiném místě.
Z výsledků hodnocení záměrů obdobného charakteru lze předběžně předpokládat, že při
vzdálenosti nejbližší obytné zástavby a při realizaci navržených protihlukových opatření (viz
kap. B.I.6) nebude hluk z provozu záměru překračovat hygienický limit hluku pro denní ani
noční dobu. Toto zřejmě nebude platit pro RD umístěné přímo na lokalitě.
Z výsledků předpokládaného měření a hlukové studie vyplyne, zda akustická situace
zájmového území je určena dominantním hlukem z dopravy po veřejných komunikacích nebo
hlukovou zátěží z provozu záměru.
Předpokládaný hlukový příspěvek z provozu závodu kvantifikovaný modelovými výpočty
hlukové studie prakticky neovlivní akustickou situaci širšího zájmového území ovlivněnou
hlukovou zátěží z hlavních přístupových komunikací (č. 608 a D8), kde vzhledem ke
vzdálenostem zdrojů hluku záměru a k vyššímu hlukovému pozadí nebude vliv záměru
subjektivně postižitelný. Významněji vyšší ovlivnění lze předpokládat v blízkém okolí
lokality záměru ve vztahu k nízké hlukové zátěži dotčených úseků lokálních komunikací č.
0083 a především č. 24216.
Pokud to budou výsledky kontrolního měření hluku v rámci zkušebního provozu (je
prováděno ze zákona) vyžadovat, budou realizována další protihluková opatření ve vztahu
k naměřené hlukové zátěži nejbližší obytné zástavby, a to doplňující technická opatření v
rámci závodu, případně i mimo něj (vhodně situované protihlukové stěny).
256
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Posouzení vlivu na kvalitu ovzduší
Vliv záměru na ovzduší a tím i na zdraví obyvatelstva lze předběžně u obou variant považovat
vzhledem k imisní situaci v oblasti lokality a ke spalování ZP v energetickém zdroji (kotelna)
a u var. 1 i bioplynu v kogeneračních jednotkách s nevýznamnými emisemi škodlivých látek
za přijatelný.
Z hlediska vzniku primární i sekundární prašnosti budou jak v průběhu výstavby tak i během
provozu záměru učiněna příslušná organizační a technická opatření k jejich minimalizaci.
Vnitroareálové komunikace budou udržovány v čistotě a případně vlhčeny postřikem vodou.
Potenciálním senzorickým vlivem vůči obyvatelstvu mohou být případné emise pachových
látek (zejména z technologie var. 1), jejichž minimalizace bude zajištěna vhodnými
technickými opatřeními u jejich nejvýznamnějších zdrojů.
Pro posouzení vlivu na veřejné zdraví vyplývají k riziku znečištění ovzduší tyto předběžné
závěry:
Podkladem k hodnocení rizika znečištění ovzduší pro obyvatele zájmové oblasti záměru
budou výstupy rozptylové studie zpracované v dokumentaci EIA včetně odhadu úrovně
imisního pozadí území lokality Drasty, které budou vycházet z aktuálních výsledků měření
okolních monitorovacích stanic a údajů ČHMÚ. Do výpočtů rozptylové studie budou
zahrnuty dvě klasické škodliviny, relevantní emisním zdrojům závodu, tj. oxid dusičitý a oxid
siřičitý.
Při hodnocení zdravotních rizik imisí těchto škodlivin v ovzduší budou použity aktuální
odborné poznatky o nebezpečnosti a vztazích expozice a účinku s uplatněním zásady
přednostní volby referenčních hodnot Světové zdravotnické organizace a evropských
vědeckých institucí.
Nejvýznamnějšími škodlivinami v ovzduší jak z hlediska dodržení imisních limitů, tak i
z hlediska zdravotního rizika, jsou podle údajů o imisním pozadí v lokalitě záměru podobně
jako v jiných průmyslových a dopravně zatížených oblastech ČR suspendované částice PM10 a
benzo(a)pyren. Emise těchto škodlivin jsou z provozu závodu zanedbatelné a rozptylová
studie je nebude hodnotit. Tyto emise budou relevantní pro hodnocení mimoareálové dopravy.
Ve vztahu k hodnoceným imisím NO2 a SO2 je situace zájmového území příznivější, nicméně
i když zde pravděpodobně nehrozí překračování imisních limitů, nelze předběžně vyloučit
případný mírný až nepostižitelný nepříznivý vliv těchto imisí na zdravotní stav zejména
citlivé části populace (blíže bude vyhodnoceno v rámci procesu EIA).
Ke kvantitativnímu hodnocení rizika imisí SO2 neposkytují současné poznatky použitelné
podklady, nicméně není však důvod k předpokladu, že by příspěvek obou variant z provozu
záměru u této škodliviny mohl představovat významné a kvantitativně postižitelné zvýšení
zdravotního rizika.
Závěrem tedy lze konstatovat, že imisní vliv provozu záměru nebude významný z hlediska
zdravotního rizika pro obyvatele dotčeného zájmového území v okolí lokality Drasty.
257
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
K těmto závěrům lze dále doplnit:
- přírůstky měrných emisí z externí dopravy jsou nevýznamné a při zohlednění tras
dopravy vedených mimo obytné zástavby by neměly představovat zvýšená zdravotní
rizika (viz kap. B.III.1)
- posouzení vlivu na veřejné zdraví bude vycházet z aktuálních imisních měření
Souhrnný závěr posouzení vlivů na veřejné zdraví
Z hlediska zdravotních rizik prostředí je v zájmovém území relativně nejzávažnější současný
stav znečištění ovzduší. Nejvýznamnějšími škodlivinami jak z hlediska dodržení imisních
limitů, tak i z hlediska zdravotního rizika, jsou podle údajů o imisním pozadí v širším
zájmovém území podobně jako v jiných průmyslových a dopravně zatížených oblastech ČR
suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren. Emise těchto škodlivin z provozu záměru jsou
zanedbatelné.
Ve vztahu k hodnoceným imisím NO2 a SO2, relevantním pro emisní zdroje záměru, je situace
zájmového území příznivější a předpokládaný imisní příspěvek záměru tento stav významněji
nezmění. Předběžně bude z hlediska zdravotního rizika vliv těchto škodlivin kvantitativně
prakticky nepostižitelný.
Vzhledem k příznivému charakteru zájmového území z hlediska významných zdrojů hluku
(absence průmyslových podniků i intenzivní silniční dopravy v bezprotředním okolí lokality)
lze stávající akustickou situaci u nejbližší obytné zástavby v okolí lokality KH Drasty
předběžně považovat za vyhovující z hlediska hygienických limitů hluku. Nejbližším
významnějším zdrojem hluku je AERO Vodochody ve vzdálenosti cca 1,5 km.
Za těchto podmínek a při navrhovaných technických opatřeních pro minimalizaci hlukové
zátěže z provozu záměru je možné i po realizaci záměru předběžně předpokládat minimální
obtěžující a rušivé účinky pro obyvatele.
I když vliv záměru na hlukovou situaci obytné zástavby lze předběžně hodnotit jako
nevýznamný, nelze předem vyloučit zdroj hluku se zvýšeným rušivým účinkem, jako je tomu
např. u hluku s tónovou složkou. Ověření reálně dosažené situace hlukové zátěže bude
provedeno kontrolním měřením ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby po uvedení
záměru do zkušebního provozu.
Závěrem lze předběžně konstatovat, že hlukový ani imisní vliv provozu záměru nebude
významný z hlediska zdravotního rizika pro obyvatele dotčeného území v okolí lokality
KH Drasty.
Zásady ochrany životního prostředí a obyvatelstva
Z hlediska vlivu emisí SO2 a NO2 na okolní ekosystémy lze na základě zkušeností s
posouzením obdobných záměrů předběžně předpokládat ve vztahu k současné imisní situaci
lokality a nejbližšího okolí zejména u var. 2 (bez spalování bioplynu a s významně nižší
spotřebou zemního plynu), že bude zajištěno nepřekročení imisních limitů SO2 (20 µg/m3 –
kalendářní rok-zimní období) a NOx (30 µg/m3-1 kalendářní rok) vyhlášených pro ochranu
ekosystémů a vegetace. Tento předpoklad bude potvrzen zpracováním rozptylové studie v
rámci dokumentace EIA.
258
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Oznámení záměru "Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy"
lokalita Drasty
v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově"
Varianta 1-PC 1: Anaerobní stabilizace kalu
Varianta 2-PC 1: Aerobní fermentace kalu a organických materiálů
Významným prvkem ochrany ŽP a obyvatelstva budou moderní a kvalitní systémy
řízení technologických procesů (SŘTP) jednotlivých provozů KH a automatický systém
řízení (ASŘ) závodu, které vedle řízení procesů monitorují