P-D Refractories CZ a.s.
Velké Opatovice
Případová studie P-D Refractories CZ a.s.
- od čistší produkce k systému energetického řízení
Ing. Ladislav Kašpar
generální ředitel
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Základní parametry firmy
Přední výrobce žárovzdorných materiálů
v České republice i v rámci Evropy
• Obrat
:
~ 1 mld. Kč
• Objem výroby žárovzdorných materiálů
:
90 000 t/rok
• Počet zaměstnanců
:
640
:
12 mil.m3
:
18 GWh
Roční spotřeba - zemní plyn
- elektrické energie
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Historie společnosti
•
•
•
•
•
•
V roce 1892 byla zahájena výroba šamotových cihel ve Velkých Opatovicích
od 1.1.1950 vznikly Moravské šamotové a lupkové závody-MSLZ
1990 Změna na akciovou společnost
1992 Společnost MSLZ byla privatizována.
2000 PD Industrie-Feuerfestwerke Wetro se stala hlavním akcionářem
od 1.1.2002 nový název PD Refractories CZ a firma se stává členem skupiny
PD Gruppe
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Výrobní závod Velké
Opatovice
Šamotové kameny a všechny
druhy vysocehlinitých
výrobků
Izolační kameny
Malty a žárobetony
Magnetitové kameny
Celková kapacita 70 000 tun
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Dinaska Svitavy
Dinasové kameny pro
sklářství
hutnictví
koksovny
Keramické komínové
roury
kapacita 25 000 tun
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Závod Březina
Těžba a zpracování surovin na bázi
oxidu hlinitého o obsahu až 42%.
Dodávky v různých zrnitostech např.
0-0,5 mm
0-1 mm
1-3 mm
3-6 mm
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
P-D Kremen
Těžba a zpracování
křemence ve Slovinsku
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Základní cíl
- zvyšování konkurenceschopnosti
a efektivnosti
• zlepšování environmentálního chování: projekt čistší produkce (2002 –
2005)
• snižování nákladů na energie:
projekt M&T
(2006)
zvyšování produktivity
:
projekt CMS
(2009 zahájení)
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Projekt čistší produkce (2002-2005)
Ø Cíl: zlepšování environmentálního chování podniku
Ø analýza současného stavu (nejvýznamnější vliv suroviny a energie)- asistence Centra čitší
produkce Brno, zavádění IPPC v akciové společnosti
Ø realizovaná opatření:
Recyklace vadných výrobků,modernizace lisovací techniky, výstavba nové pece,modernizace
výroby tepla, rekonstrukce mísírny a výstavba přípravny maloobjemových dávek
Celkové přínosy: - snížení odpadů o 3015t,
- snížení spotřeby vody o 4 200 m3
- snížení spotřeby plynu o 870 tism3
- celková úspora 36,3 mil Kč
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Ekologická hlediska zohledňujeme
ve výrobních procesech
V r. 2007 jsme obdrželi od Ministerstva
životního prostředí České republiky
certifikát čistší produkce.
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Projekt M&T (zahájení 2006, smlouva s MVV
Energie Praha a Enviros Praha)
Snaha vedení podniku o další snížení spotřeb energií (výstup z energ.auditu)
Ø Smlouva M&T - závod Velké Opatovice - květen 2006 - v rámci EMPRESS
Ø Smlouva M&T - závod Svitavy - listopad 2008
ØSmlouva o pokračování na další 2 roky - březen 2011
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Implementace systému
energetického řízení
• Doplnění měření, zajištění sběru dat,
• Nastavení systému Montage
• Sestavení týmu pro energetické řízení
• Školení
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Vyhledávání úsporných projektů
Ø Vytvořena databáze návrhů úsporných opatření
Ø Dosud identifikováno ~50 úsporných projektů
Ø Úprava tunelové pece 3
Ø Optimalizace provozu sušáren
Ø Blokace odprašování haly SV a mlýnů
Ø Optimalizace vodního hospodářství
Ø Optimalizace výroby a distribuce stlačeného vzduchu
Ø Změna návyků (osvětlení, lisovna, tlaková stanice)
Ø Využití odpadního tepla
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Výsledky projektu
Ø Dosažená úspora celkem ~ 16 mil. Kč
Øinvestiční náklady cca 200 tis Kč
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Rozšířená spolupráce
ØZávod Velké Opatovice
ØZprostředkování a administrace dotace na realizaci vybraných
investičních opatření (rekonstrukce TP4 a TP1)
ØRealizace dalších investičních opatření
Ø Využití odpadního tepla (hala Hard)
ØZávod Březinka
ØZprostředkování a administrace dotace na výstavbu sušárny jílů
využívající odpadní teplo kogeneračních jednotek spalujících bioplyn ze
skládky komunálního odpadu
ØZávod Březina
ØZefektivnění a zvýšení kvality výpalu v šachtových pecích
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Pokračování…
ØZávod Svitavy
Ø 2007 akční plán úspor energie
Ø 2008 – 09 zprostředkování a administrace dotace na realizaci vybraných
projektů (modernizace regulace systému odprašování, modernizace
kompresorové stanice, modernizace systému osvětlení, využití odpadního
tepla spalin TP2)
Ø 2009 zahájení implementace systému energetického řízení
Ø 2010 zprostředkování a administrace dotace na rekonstrukci
vozokomorové pece
Ø 2011 Modernizace systému vytápění
Ø 2012 Využití odpadního tepla ze sušáren
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Závěr
Ø Významná úspora provozních nákladů
Ø Dotace na rekonstrukci klíčových technologických celků
Ø Skvělé výsledky benchmarkingu v rámci skupiny
Ø Řízení rizik realizovaných úsporných projektů
Ø Lepší pochopení a kontrola výrobního procesu
Ø Ochrana životního prostředí
Ø Spokojený zákazník – naplněná vize společnosti ENVIROS
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Závěr- pokračování
• Snižování nákladů a zvyšování produktivity je v a.s. P- D Refractories CZ již
zažitým nástrojem pro hledání úsporných opatření, snižování nákladů a
zvyšování efektivity výroby.
• Cesta byla zahájena Projektem čistší produkce přes energetické audity,
zapojením do systému IPPC, zavedením systémů ISO, Projektu M&T a v
poslední době i v oblasti lidských zdrojů zavedením systému zvyšování
produktivity práce – Projekt CMS
• Rozhodující roli ve všech těchto systémech sehrávají všichni zaměstnanci na
všech úrovních dělníkem počínaje, přes střední až po vrchlolový managment.
Výsledek je závislý na uvědomělém a aktivním zapojení všech do řešení
výrobního procesu s maximálním využitím nástrojů, které máme k dispozici.
Projekt M&T P-D REFRACTORIES CZ a.s.
Download

konference-2012-p-d-refractories-pdf