REKONSTRUKCE
PROČ REKONSTRUUJEME STAVBY
STANOVENÍ ÚPŘÍČIN PORUCH A
JEJICH ODSTRANĚNÍ
KONSTRUKCE
1. Hlavní druhy poruch z hlediska statiky
Statické poruchy konstrukcí jsou dvojí:
vnitřní – jsou způsobené nedostatečnou velikostí prvků,
nevyhovujícími mechanickými vlastnostmi materiálu, špatnou
realizací a neúčinným spojením nosných prvků.
vnější – vyvolává je nadměrné a nepředpokládané zatížení, změna
založení a dalších podmínek.
Typy poruch se odlišují i podle materiálů konstrukcí.
Základy - pohyb a změny v podloží - přenášejí se do nadzákladových konstrukcí.
Zdivo - /kromě vlivů založení/
porušuje působení vodorovných sil
rozdílné sedání vlivem zatížení
teplotní namáhání
biokoroze
nedostatečná prostorová tuhost objektu.
Klenby - citlivé na posuny nebo poklesy podpor
- na větší nebo nesymetrické lokální zatížení.
Typy poruch se odlišují i podle materiálů konstrukcí.
Stropní dřevěné konstrukce
ve styku s ostatními stavebními materiály napadá dřevokazný hmyz a dřevokazní škůdci
z požárního hlediska jsou méně odolné
větší deformace než konstrukce z anorganických materiálů
Stropy z ocelových prvků
• bez spojení s plošnými nosnými prvky mají prostorovou tuhost
• deformují se rozdílně podle velikosti zatížení
Krovy
většinou dřevěné
trpí uvolňováním spojů
nejčastěji napadané biologickými škůdci, hlavně v místech uložení (při styku se zdivem)
z požárního hlediska jsou málo odolné.
TRHLINY – prvotní a viditelný znak statické poruchy
- hlavně u svislých a vodorovných konstrukcí
- základů
Trhliny rozlišujeme:
- staticky zanedbatelné – neohrožují stavbu, působí nepříznivě
esteticky a psychicky / povrchové trhliny v omítce, v nátěrech,trhliny v
podružných kcích,ložných sparách kleneb… /
- staticky závažné – vhodnou opravou lze zajistit bezpečnost stavby
/trhliny v nosných kcích,styčných sparách kleneb… / tyto trhliny mění
časem své rozměry – jsou v pohybu – aktivní trhlina
- havarijní – staticky velmi závažné, celkovou bezpečnost lze zajistit
kompletní rekonstrukcí, trhliny prochází celou tloušťkou nosných kcí,
trhliny jsou v pohybu – aktivní trhlina
Kapsové trhliny
Smršťovací
trhliny v čerstvé
omítce
Smršťovací trhliny
ve tvrdé omítce
Rohové (vrubové) trhliny
Spárové trhliny
Příčiny vzniku trhlin
Neškodné trhliny vznikají v omítkách, příčkách, v podkladových betonech apod.,
neovlivňují nosnou konstrukci a stabilitu stavby.
Příčinou vzniku nebezpečných trhlin nejčastěji bývají:
1. změny v základech, které mohou být:
• nedostatečná hloubka založení – promrzání, které můžeme odstranit zvýšením terénu,
odvodněním okolí stavby, podezděním, nebo podbetonováním základu
• nestejně únosná základová půda
• pokles základové půdy
• sesuv půdy
• různé založení budovy
• nestejné zatížení základové půdy
• snížení, nebo zvýšení hladiny spodní vody
• další: poruchy kanalizace, nevhodné vysazení vegetace (Vliv vegetace je nejnebezpečnější.
například, pokud máme jílovitou základovou půdu, minimální vzdálenost stromů od budovy ba
měla být 1 až 2 násobek výšky stromu.)
2. příčiny v nosné konstrukci, kterými jsou:
• trhliny vznikající v důsledku přetížení a otřesů
• neodborné provedení realizace konstrukce
• nesprávné ošetřování
• přetížení
Podle tvaru trhliny můžeme zjistit místo příčiny vzniku, ukazuje
nám ho kolmice na trhlinu. Při poklesu meziokenního pilíře vznikne
parabolická trhlina a ve zděných konstrukcích může vzniknout
stupňovitá trhlina, a to v případě, když je sedání stavby velmi
pomalé.
Při opravě trhlin zjišťujeme
zda se jedná o trhlinu aktivní nebo pasivní
- pomocí sádrových pásků s označením data nebo například
indikátorovými hodnotami
Pokud se jedná o aktivní trhlinu, nejdříve musíme odstranit
příčinu jejího vzniku.
Oprava trhlin je závislá na velikosti trhliny:
• malé trhliny zasádrujeme, nebo použijeme stěrkové malty
• trhliny do velikosti 10 mm opravíme maltou
• větší trhliny úlomky cihel
• velké trhliny tzv. stehováním
Způsoby zabezpečování:
Zesílit nosné prvky a konstrukce můžeme dvěma hlavními způsoby:
• zlepšením vlastnosti materiálu prvku nebo konstrukce
• přidáním nového konstrukčního prvku nebo konstrukce
Pokud je starší konstrukce nepoužitelná, je možné ji zbavit nosné funkce
a nahradit konstrukcí novou, původní konstrukce zůstane jako nenosná
nebo se úplně odstraní.
Některé způsob zesílení však vyžadují minimální pevnost a tuhost
původní konstrukce. Je možné jí dosáhnout sekundárním zesílením
těchto prvků před celkovým primárním zabezpečením.
Poruchy základů
Základní dělení základových konstrukcí:
1. horizontální nebo plošné základy
základové pásy nebo rošty
základové patky
základové desky
2. vertikální základy
piloty nebo šachtové pilíře
studny a kesony
Poruchy základů mohou být způsobeny následujícími činiteli:
• částečné podmáčení základů a nerovnoměrné sedání
• poruchy způsobené promrzáním základů
• poruchy způsobené vlivem agresivní spodní vody
• poruchy způsobené vlivem deformace a změn v základové půdě
ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ
NEDOSTATEČNÁ HLOUBKA ZÁKLADŮ
POKLES NEBO POSUV VRSTEV POD ZÁKLADY
NEVHODNÝ NEBO VADNÝ MATERIÁL ZÁKLADŮ
Poruchy běžných základů se mohou zlepšit:
• zpevněním základů (injektáží základů)
• zpevněním základového podloží (injektáží zemin)
• rozšíření plochy základů podchycením,prohloubením
• provedení mikropilot,které přenesou zatížení do
únosnějšího podloží nebo se navrhnou jako plovoucí
Podezdění základu
Rozšíření plochy základů podchycením, prohloubením
Zpevněním základů (trysková injektáž základů)
Zpevněním základů (mikropiloty)
Všechny způsoby, které zmenší nebo odstraní
poklesy základů jedné budovy, mohou negativně
ovlivnit sousední objekty.
PORUCHY - KLENEB
http://www.minulost.eu/dokumenty/100518065121-0390.pdf
Poruchy svislých nosných konstrukcí
Svislé nosné konstrukce suterénů
Stěny sklepů jsou zděné z kamenů nebo cihel. Důsledky poruch, které vznikají
tlakem zeminy a vlivem podzemní vody a vlhkosti (vyplavování pojiva malty a
zmenšování pevnosti staviva i malty), je možné odstranit injektáží nebo zazděním
části stěny. Zpevnit je možné i zeminu za stěnou injektáží (např. polyuretanem).
Tlakové injektáže polyuretanovou pryskyřicí
U suterénních zdiv je často potřebné zabezpečit dodatečný hydroizolační systém,
který u starších budov celkově chybí, nebo byl znehodnocený za dobu provozu.
Dodatečnou hydroizolaci je možné provést technologiemi:
• mechanickými: vybouráním nebo podřezáním zdiva
• chemickými: injektáží
• elekrofyzikálními: elektroosmotickými metodami
Mechanické řešení: vybouráním nebo podřezáním zdiva vložíme vodorovnou izolaci
– vlhké zdivo se po částech vybourá ve vodorovném směru a do drážek se vloží
hydroizolační materiál, který může být na bázi asfaltů nebo PE – fólií a drážka se
následně zazdí. Svislou hydroizolaci můžeme vytvořit zvenčí (přiložením na zdivo a
vyzděním ochranné přizdívky) nebo zevnitř (vytvořením železobetonové vany nebo
příčkou se vzduchovou mezerou). Při vhodných podmínkách okolního terénu je
možné použít drenážní systém a tím zabránit dalšímu zavlhání suterénního zdiva.
• Technologie podříznutí zdiva pomocí řetězové pily
Tuto technologii lze aplikovat pouze v cihelném zdivu. Speciální řetězovou pilou
se prořízne spára mezi cihlami. Po proříznutí zdi v délce max. 1 m se do drážky
vloží izolace na bázi PE, PVC nebo sklolaminátu o tloušťce 2,0 mm. Podřezané
vlhké zdivo se staticky zajistí natlučením rozpěrových plastových klínů o vysoké
únosnosti. Poté následuje proříznutí dalšího úseku a cyklus se opakuje s tím, že
izolace se překrývají v šířce 10 cm. Meziprostory mezi klíny se zpětně vyplní
cementovou suspenzí (maltou).
• Podřezání zdiva diamantovým lanem
Tuto technologii lze aplikovat u všech typů vlhkého zdiva. Do předem provrtaných
otvorů se vloží řezné lano a pomocí kladek se vytvaruje rovina řezu. Pohybem lana s
kovovými prstenci s nalepenými průmyslovými diamanty se proříznou i ty nejtvrdší
materiály. Do drážky se vkládá izolace stejného druhu a stejným postupem jako u
podřezání řetězovou pilou.
•Technologie narážení nerezových plechů spojených zámky
Tuto technologii lze aplikovat u všech budov s průběžnou spárou ve zdivu (v
cihelném,smíšeném a kamenném zdivu). Tyto plechy jsou vyrobeny z velmi tvrdé
legované oceli, které zvlnění dodává vyjímečnou tuhost. Plechy mají po celé délce z
obou stran podélné ohyby (zámky),jimiž se spojují vzájemně k sobě a navíc zajišťují
spolehlivé vedení a vzájemné propojení při narážení. Desky jsou pneumatickým
příklepem zaráženy do zdiva bez předchozího prořezávání spáry. Kvalita
hydroizolace je vynikající, firma na ni poskytuje dlouhodobé záruky.
http://www.izolacehroz.cz/video/video.mpg
Chemické řešení : injektáž
Tuto technologii lze aplikovat ve všech typech vlhkého zdiva. Principem této metody
je dosažení vnitřní vodoodpudivosti, popř. vyplnění nebo zúžení pórů stavebních
hmot do té míry, že takto upravené stavební materiály vytváří účinnou překážku
pronikání zemní vlhkosti. Z celé škály injektážních prostředků používáme
mikroemulze. U nich je díky velmi malým rozměrům částic dosahováno hlubokého
prosycení zdiva a tím i velmi vysoké účinnosti. Mikroemulze se aplikuje do
připravených vrtů o průměru 10-18 mm.
Elekrofyzikální řešení : elektroosmóza
metoda využívá zákonitosti fyziky vody, u které je přitahována u stejnosměrného
proudu od kladného k zápornému pólu systému. Elektrický kontakt se zdivem se
vytváří pomocí pásové elektrody (anody ( + )). Její podstata spočívá ve vytvoření
pásu elektrovodivé hmoty, která se nanáší v projektem určené výšce na povrch
zdiva. Pásová elektroda je spojena s paralelním napájecím a propojovacím vodičem z
elektrovodivého kaučuku, který je napájen z elektrického rozvaděče. Jeho druhý pól je
připojen na zemnící elektrodu (katodu ( - )), která obstarává elektrický kontakt s
podzákladím. El. rozvaděč je vybaven indikačním přístrojem pro snadnou kontrolu funkce
zařízení provozovatelem. Elektroosmotická metoda má nejširší uplatnění u kamenného a
smíšeného zdiva. Její předností je minimální zásah do konstrukce zdiva.
Odstranění vlhkosti odvětrávanou mezerou
Tvarovky IGLŮ
Svislé nosné konstrukce nadzemních konstrukcí
Většina starších budov má stěnový systém, který je prolomený jen okenními a
dveřními otvory. Svislé zatížení meziokenních nosných pilířů vyvozuje limitní napětí
štíhlých pilířů a zdiva dodatečně a nevhodně realizovaných průrazů. Poruchy zdiva
způsobují hlavně vodorovné síly od kleneb a krovů a malá prostorová tuhost.
Zpevnění zdiva je možné injektáží nebo spojení a zpevnění zdiva krátkými kotvami.
Spojení a zpevnění zdiva krátkými kotvami,
které se vloží do drážek a zalijí speciálním tmelem.
Subtilní pilíře se zazdí, nebo zesílí ocelovými sloupy. Zesilující plášť (železobeton s
ocelovou kostrou) podstatně zvyšuje nosnost prvku, ale současně zvyšuje difúzní odpor.
Injektáž.
Dnes se používá převážně vápenné, vápeno – cementové a cementové
injektáže nebo pryskyřice – akrylát, polyuretan,epoxid.
Do injektážích vrtů je možné vložit trny nebo kotvy, které je po zatvrdnutí
injektáží směsi možné mírně předpínat.
KOMÍNY
Proč opravovat komín
komínový průduch neodpovídá platným předpisům
• přechod na jiný druh paliva
• špatný tah komína
• kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
• v místnosti je cítit zápach spalin
• původní vložka již neplní svůj účel
• působením povětrnostních vlivů (déšť, vítr, mráz, slunce) je
poškozeno komínové těleso
•
Frézování komínů
Frézování se používá tam, kde je potřeba stávající komínový
průduch zvětšit na větší průměr:
• protože to vyžaduje připojovaný spotřebič – např. krb, kotel na
dřevoplyn, plynový kotel většího výkonu
• protože se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín
vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
• protože komín má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu)
• protože chci použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci
provozovny
• protože komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej
nelze vypálit
• protože mám jiný problém, který frézování vyřeší
Princip frézování:
Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém
průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou
upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky
odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je
postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje
výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je
velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém
komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel
apod. Při práci je na komínový průduch napojen
průmyslový vysavač, který výrazně omezuje prášení v
objektu.
http://www.youtube.com/watch?v=3DgsGUAfqHk
Vložkování komínů
Moderní spotřebiče na všechny druhy paliv kladou vysoké nároky na odtah spalin.
Zejména nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při
určování vhodného materiálu pro komínovou vložku.
Kdy je nutné vyvložkovat komín:
• komínový průduch neodpovídá platným předpisům
• přechod na jiný druh paliva
• špatný tah komína
• kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
• v místnosti je cítit zápach spalin
• původní vložka již neplní svůj účel
Typy vložek:
• NEREZ
• HLINÍK
• PLASTOVÉ SYSTÉMY
• NAFUKOVACÍ KOMÍNOVÁ VLOŽKA FURANFLEX
NEREZ
HLINÍK
PLASTOVÉ SYSTÉMY
Nafukovací komínová vložka Furanflex
http://www.fitherm.cz/furanflex/
Nafukovací komínová vložka / měkká „hadice“ z umělé pryskyřice zesílené skelnými
vlákny/ se namontuje vcelku do komínového průduchu, vytvaruje nafouknutím pomocí
kompresoru a následně vytvrdí parou, takže výsledkem je bezespárá, pevná trouba, která
má podobu skelného laminátu a která odolává účinkům kondenzátů spalin a teplotám
spalin až do 350 °C.
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
a jejich poruchy
Základní rozdělení vodorovných nosných konstrukcí:
• klenby
• dřevěné stropy - povalové,
- trámové
- fošnové
• keramické stropy - celokeramické
- z válcovaných nosníků s tvarovkami
-se zmonolitněnými žebry
• železobetonové - monolitické
- montované
• sklobetonové
• ocelové
REKONSTRUKCE
DŘEVĚNÝCH STROPŮ
Ing. Jana Klusáčková
Jihlava 2011
1. ČÁST
Dřevěné stropy
- Druhy stropů (opakování)
-Závady a poruchy
-Průzkum
-Sanace stropních konstrukcí
-Oprava stropnice zesilováním
průřezu
-Oprava zhlaví stropního trámu
-Oprava pronesené výměny
Dřevěné stropy
tradiční historické konstrukce
Výhody:
›
›
›
›
nízká hmotnost
okamžitá únosnost
dobrá tepelná i zvuková izolace
snadná realizace
Nevýhody:
› protipožární bezpečnost
› náchylnost k napadení škůdci
› Nevhodné do vlhkých prostor
Typy dřevěných stropů
Povalový
Trámový strop s viditelnými trámy
Trámový strop se záklopem a
násypem
Trámové stropy se zapuštěným
záklopem
Trámové stropy s rákosníky
Fošnový strop
Kazetový strop s viditelnými trámy
Dřevěné lepené a sbíjené nosníky
plnostěnné nebo příhradové
Dělení stropů podle hořlavosti
Hořlavé stropy – povalový,
jednoduchý trámový
Nesnadno hořlavé stropy –
strop s násypem a rovným
podhledem, trámové stropy
do traverz, fošnové stropy
apod.
Zvláštní druhy stropních kcí
– úspora dřeva
Záklopy, technická řešení
Úpravy záklopů
› desky spojené na pero
a drážku, překryté
lištami nebo přeložené
ve dvou vrstvách
Technická řešení
konstrukčních detailů
- Konce (zhlaví) trámů
- Příčné ztužení budovy
se zajišťuje kleštinami
- V místě prostupu
konstrukce komínu
Závady a poruchy
Příčiny poruch:
› Vizuálně evidentní
› Skryté (objevení až po rozebrání konstrukce)
Hlavní příčiny závad
› Zvýšená vlhkost a teploty – hnití, trouchnivění
› Zanedbaná údržba
Konstrukční závady
Působení vnějších vlivů:
Dřevokazný hmyz
Vysušování slunečním zářením
Mechanická abraze větrem
Zatékání vody
Vlhkost (např. stékáním kondenzátu z potrubí)
Změny podmínek stavby
Stavebně technický průzkum
Odborný posudek
› Popis zjištěných skutečností průzkumem
na místě
› Vlastní hodnocení poruchy
› Návrh na opatření k jejímu odstranění
Postup při vyhodnocování poruchy
› Příprava podkladů a dokumentace
› Průzkum na místě
› Ověření skutečného stavu konstrukce
(sondy, odběry vzorků, odkrývání kcí
apod.)
› Stavebně fyzikální měření kcí
Metody vyhodnocování
zdravotního stavu dřeva
› Vizuálně
› Poklepová metoda
› Poklepem a poslechem se
sleduje napadení dřeva.
› Vzorková metoda
› Nedestruktivní rázová
zkouška – zjištění vyhovění
na proměnlivé zatížení
průhybem konstrukce
› Odebrání části dřeva a
porovnání se zdravým
dřevem.
Prohlídka latění
trámového stropu –
endoskop, světlovod
Zjištění průzkumem na
místě (sondy – otvor –
vizuální zjištění):
› vzdálenosti a rozměry
trámů
› jednotlivé vrstvy, jejich
mocnosti
› existence rákosníků
Sanace stropních konstrukcí
Metody zpevňování
jednotlivých prvků:
› Příložkování
› Kotvení do ocelových
konzol
› Protézování
Tesařskými
Beta metodou (podélné
nebo šikmé navrtání
zkráceného dřevěného
prvku, vložení
sklolaminátových tyčí do
otvorů)
Plombování (plomba – tmely,
pěny)
Konzervace syntetickými
polymery (nasycení prvku
pomocí injektážního zařízení)
Jiné např. změna
konstrukčního řešení
Nepřímé zpevňování prvků nebo
zvyšování pevnosti a tuhosti
Podepření – provizorní při
dlouhodobých úpravách
› pomocí průvlaku vynášeným
konzolami do zdi v případě
porušených zhlaví stropnic
› sloupky přenášející zatížení do
nosné stěny v nižší úrovni
budovy při velkém průhybu
stropnic
Odlehčení (původní zatížení
na zhlaví poškozené
stropnice vynášeno pomocí
příčných trámů uložených na
horním líci dvou
nepoškozených sousedních
stropnic)
Spřažení původního
konstrukčního celku
s doplňkovou konstrukcí (ŽB
deska)
Jiné (ztužení a stáhnutí
konstrukčních celků, předpínání)
Nutné statické posouzení
konstrukce
Oprava stropnice zesilováním
průřezu
Oprava zhlaví stropního trámu
Trám narušen do 1 metru
› Uříznutí krátkého zhlaví a uložení na ocelovou konzolu,
která je buď zazděná, nebo zabetonovaná do zdiva
› Uříznutí narušeného trámu a doplnění ocelovými
příložkami
Kromě tradičního způsobu za použití konzoly
z válcovaných profilů se dnes používají speciální
monolitní nosníkové konzoly
Zkrácení dřevěné stropnice
s osazením nové výměny
Při modernizaci sanitárně hygienických
zařízení – instalační šachty
Přerušení stropnice komínovým tělesem
nebo šachtou – nutné provést výměnu
Postup:
›
›
›
›
Odstranění stropních vrstev u obou líců zdi
Podepření stropnice
Uříznutí stropnice, upravení konců
Provedení výměny , začepování stropnice
do výměn a výměn do sousedních
› Osazení žebírek z fošen pro přebití
podbíjení a záklopu
Oprava pronesené výměny
Hlavní příčina – značné oslabení výměny ve
spojích a jejím přetížením
Postup:
› Odstranění vrstev stropu pouze v místech dvou spojů
stropnic s výměnou
› Vyrovnání výměny klíny ve vodorovném i svislém
směru
› Zajištění polohy tesařskými skobami
› Vyztužení spojení oboustrannými úhelníky
přišroubovanými vruty
› Uprostřed výměny zabetonování do zdi ocelové
konzoly z plechu
› Provedení dlabů pro konce konzoly v dřevěné výměně
předem
2. ČÁST
- Rekonstrukce stropů (změna
v nosné konstrukci)
- Biologické napadení dřevěných
konstrukčních prvků a jeho sanace
-Výběr materiálu
-Instalace dřevěných
stavebních prvků
-Dřevokazné houby
-Dřevokazný hmyz
-Sanace napadení dřevěných
prvků škůdci
-Ochrana dřeva
Rekonstrukce stropů (změna
v nosné konstrukci)
Zesilujeme stropní konstrukci
› Spřažení dřevěného trámového stropu s betonovou deskou
› Zesílení stropu se zapuštěným záklopem
› Zesílení stropu po demontáži stávajícího záklopu
fošinkami
› Zavěšení dřevěného historického stropu na novou
konstrukci
› Monolitická stropní deska s ozubovým uložením
Náhrada celé konstrukce
Spřažení dřevěného trámového
stropu s betonovou deskou
povalových a trámových stropů za účelem
zvýšení únosnosti, zmenšení průhybu a zamezení
houpání stropu
Postup:
›
›
›
›
›
Odstranění podlahy a násypové vrstvy včetně polštářů
Zatlučení hřebíků do trámu, trčí z trámu cca 50mm
Přivázání kari sítě na hřebíky
Podepření stropu
Provedení betonové desky tl. 60mm
Zesílení stropu se zapuštěným
záklopem
Použití při zvýšení stálého zatížení novými
příčkami.
Postup:
› Demontáž podlahy
› Osazení fošinek 60/140mm
› Na stropnici se přibijí prkna 2/24/140 mm (tvoří
podpory pro deskovou konstrukci podlahy)
› Dutiny se vyplní např. agloporitovým pískem nebo
slévárenským popílkem
› Na záklop se rozprostře PE fólie, sloužící k utěsnění
Monolitická stropní deska
s ozubovým uložením
Konstrukce je vhodná pro zesílení původních
dřevěných stropů nebo pro jejich úplnou náhradu. Pro
vybetonování desky se využívá stávajícího záklopu jako
ztraceného bednění.
Postup:
› Odeberou se vrstvy až na záklop
› Podepře se stropní konstrukce (tak aby se strop vrátil do
původního stavu)
› Zhotoví se deska uložená do nosných zdí na ozuby
v podélném i příčném směru. Tl. Desky 110 – 150 mm
› Při úplné náhradě dřevěného stropu se strop po nabytí
pevnosti desky demontuje
Náhrada celé konstrukce
Před demontáží je nutné provést:
› Bourání příček nesených stropní
konstrukcí
› Provizorní zajištění nosných zdí a
průběžných příček
› Ztužení zdí zedními věnci, kleštinami
Po demontáži:
› Vyčištění kapes a jejich úprava popř.
provedení nových podle projekt (jedna
řada kapes min. o délku uložení delší než
druhá řada – kvůli ukládání trámů)
› Ukládání trámů – dodržení min.
vzdálenosti 50 mm dřeva od zdiva
Postup po jednotlivých podlažích (od
spodního k vrchnímu) a provádění
ztužování stěn předpínací technikou.
Biologické napadení dřevěných
konstrukčních prvků a jeho sanace
• Výběr materiálu
• Instalace dřevěných stavebních
prvků
• Dřevokazné houby
• Dřevokazný hmyz
• Sanace napadení dřevěných prvků
škůdci
• Ochrana dřeva
Výběr materiálu
Dřevo historických objektů:
› těžba v zimním období
› dlouhodobé máčení
neopracovaných kmenů
(běžná doprava po vodě)
› opracování – jeden kmen =
jeden trám
› odstranění nevyzrálé
povrchové vrstvy otesáním,
minimální poškození vláken
Současnost:
› těžba dřeva celý rok
› snaha o minimalizaci
odpadu
› několik trámů z průřezu
kmene (náchylnost
k deformaci a tvorbě
výsušných trhlin)
› povrchová vrstva dřeva
náchylnější k napadení
škůdci
Instalace dřevěných stavebních
prvků
Dřevo ohroženo při
zvýšené vlhkosti,
nejrizikovější jsou místa
ve styku se zdivem
Staleté zkušenosti
stavitelů ignorovány
› opomenutí v projektech
› zásadní nedostatky při
realizaci.
STROPNÍ TRÁMY
› Nebezpečí napadení
biologickými škůdci
největší oproti jiným
dřevěným prvkům.
Zhlaví trámů – v místech
rosných bodů, je-li
omezen přístup vzduchu
a možnost odvodu
nadměrné vlhkosti
vznikají poruchy – vždy
vzduchová kapsa okolo
uloženého trámu
Dřevokazné houby
Největším nebezpečím
pro dřevo zabudované ve
stavbě
Houby:
› Celulózovorní
červená či hnědá hniloba
› Ligninovorní
bílá hniloba
Podmínky pro růst houby
na dřevěném povrchu:
› Výživa (obsažena ve
dřevu)
› Vlhkost (20-24%, pro
dřevomorku stačí 17%)
› Teplota (20-30°C, některé
houby snášejí teplotu 240°C)
› Kyslík
› Světlo (není nutné)
› Úroveň pH (4,5 – 5,5,
k růstu dochází v rozmezí
pH 2 – 8,5)
Dřevokazné houby
• Nejčastější druhy
dřevokazných hub:
–
–
–
–
Dřevomorka domácí
Koniofra sklepní
Trámovky
Houby způsobující
modrání dřeva
• Napadení stavebních
konstrukcí plísněmi:
– Specifická skupina hub
– Rostou na povrchu dřeva
– Nejjednodušší ochranou
je správné větrání a
vytápění objektů
Dřevokazný hmyz
• Dřevokazný hmyz
poškozuje dřevo:
– Přímo – larvy i dospělý
hmyz
– Nepřímo – hmyz zavléká
do chodeb po larvách
různé plísně
• Hlavním škůdcem
brouci
• Nejčastější druhy
brouků:
– Tesařík krovový –
nejvýznamnější
– Červotoči
– Mravenci
– Pilořitky – hmyz
čerstvého dřeva
Sanace napadení dřevěných prvků
Sterilizační metody:
škůdci
Sanace musí vždy
obsahovat:
› Sterilizaci
› Náhrady nebo zesílení
poškozených částí
konstrukce
› Konstrukční ochranu
dřeva
› Preventivní chemickou
ochranu dřeva
› Ohřevem horkým
vzduchem
› Toxickými plyny
› Pomocí UV nebo
rentgenového záření
Sanace napadení dřevěných prvků
škůdci
• Náhrady nebo zesílení
poškozených částí
konstrukce:
–
–
–
–
Prostou výměnou prvků
Protézováním
Příložkováním
Plombováním
•
Ochrana dřeva
Konstrukční ochrana
dřeva:
› Zajištěno trvalé prodění
vzduchu min. ze tří stran
› Prostředí kde nedojde ke
zvýšení vnitřní objemové
vlhkosti dřeva nad 10%
› Dokonalý odvod srážkové
vody
› Nové řezivo před
zabudováním vysušeno
› Nutnost preventivního
ošetření dřevěných prvků
Chemická ochrana:
› Represivní (okamžité
zničení škůdců)
› Preventivní (dlouhodobá
ochrana)
Přípravky:
› Na ošetření již
napadeného dřeva
› Přípravky na preventivní
ochranu
Možné způsoby ošetření
Fyzikální postupy
› Při přehřátí nad 55 °C
dochází k usmrcení larev
› Termosanace
Vhánění horkého vzduchu do
utěsněného prostoru o
teplotě nad 100 °C
› Mikrovlnné záření
Nebezpečí ohřevu kovových
prvků a vzniku požáru
Chemické postupy –
především v případech
napadení hmyzem,
přípravky obsahují
insekticidy
› Povrchové ošetření
› Tlaková injektáž – dosud
nejúčinnější technologie
› Zaplynování – toxické
plyny nebo páry prchající
z toxických kapalin
Preventivní ochrana dřeva
– Podmínky
• Dodržení minimálního
požadovaného množství
účinné látky
• Důkladné ošetření nejen
viditelných ploch ale i
prasklin
• Zamezení vyplavení
přípravku z povrchu dřeva
– Nejčastější závady
• Máčením impregnováno
ještě mokré řezivo
• Nedodržení požadované
koncentrace roztoku
• Neošetření prasklin
• Nevhodně zvolená aplikace
(válečkem, nátěr hotové
konstrukce štětcem)
Rekonstrukce rodinného domku
http://www.youtube.com/watch?v=TXt-YX5JWE4
pomocí nepálených cihel
Izolace podkroví
Farma z hlíny slámy a
dřeva
Rekonstrukce komína
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/10122071611-chalupaje-hra/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/411236100111003chalupa-je-hra/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/408235100241004-
/
chalupa-je-hra
Probourávání nových otvorů s rovným nadpražím v nosných zdech
Zateplení krovu
1. Konstrukce krovu
2. Falešná krokev umožní optické snížení profilu střechy
3. Plnoplošné pohledové bednění (event. kotvení bednění finálního podhledu)
4. Vzduchotěsná vrstva napojená na svislé stavební konstrukce
5. THERMO TETTO zvolené tloušťky kotvené viz ad 6.
6. Kontralatě latě 60 x 40 mm kotvené speciálními vruty do krokví
7. Na výšku kontralatí latí výplň izolačním materiálem (EPS event. XPS)
8. Tepelně izolační materiál svislé stěny napojený na ad 5.
9. Střešní závěsné latě
10. THERMO Plus, zvolené tloušťky, pokládané na závěsné latě a po obvodu pečlivě těsněné k
podkladním vrstvám viz ad. 17
11. Těžká střešní krytina (položená dle "Pravidel pro provádění střech" CECHU KPT ČR)
12. Pohledové bednění přesahu střechy
13. Vyrovnání výšky integrované izolace THERMO Plus dřevěným přířezem
14. Hydroizolační pás - pokračování hydroizolace dílců THERMO
15. Okapnice
16. Uzavření dutiny přesahu střechy
17. Pečlivé utěsnění přechodů a napojení tepelných izolací běžnou montážní PUR pěnou
Základní bezpečnostní pokyny pro bourací a rekonstrukční práce
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí.
Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává technologický postup - plán. Jedná-li se o bourání nebo
rekonstrukci menšího rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným pracovníkem. Bourací práce je
možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:
- ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených
(oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu),
- odpojení všech rozvodů a zařízení,
- zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením),
- zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).
Vybourávaný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah.
Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.
Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů.
Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající
části konstrukce.
Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce.
Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy.
Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno.
Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření
stanovená pro práce ve výškách.
Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo
je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného
pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána
ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.
Je nutné dodržet tyto základní požadavky:
Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu
stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního
právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného průzkumu
stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a
stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách
sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na základě statického
posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O
provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.
Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích
prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.
Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých
částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými
metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu
určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba
pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob
na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.
Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné
bourané stavby současně.
Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez
zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost
prováděných prací.
Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je
nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného
zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.
Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie
bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením
provozu.
Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle
okolností se proti poškození zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u
rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit,stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího
bezpečného provozu během provádění bouracích prací.
K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové
požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací
zabezpečit proti poškození.
Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo
pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.
Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená
zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby
zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v
dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.
Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným
materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.
Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí
následkem jeho nahromadění.
Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento
požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v technologických postupech
stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které
stavbu užívají.
Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla
učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby.
Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce.
Ježka chrání před průšvihem bodliny, vy musíte znát rizika a předcházet jim.
Download

4.AD - REKONSTRUKCE.pdf