ŘEDITEL ŠKOLY:
Základní škola Bedřicha Hrozného
Mgr. Špecián Karel
Nám. B. Hrozného 12
ZÁSTUPCI ŘEDITELE ŠKOLY:
289 22 Lysá nad Labem
Mgr. Minařík Jaroslav (I. st)
Ing. Strnadová Pavla (II. st)
VÝCHOVNÝ PORADCE:
Mgr. Borovičková Milena
Základní škola
IČO: 61632171
Bedřicha Hrozného
TELEFON:
Lysá nad Labem,
325 551 302 (I. stupeň, zástupce ředitele)
325 553 940 (I. stupeň, sborovna)
UČITELSKÝ SBOR
721 145 561 (I. stupeň, družina)
I. stupeň
325 551 088 (II. stupeň, sekretariát)
okr. Nymburk
Mgr. Chalupová Jana,
PaedDr. Jarešová Irena,
E-MAIL a WEB:
PaedDr. Jílková Jana,
[email protected]
Mgr. Kindlová Věra,
www.zsbhrozneho.cz
Mgr. Kleinová Jindřiška,
Mgr. Koňaříková Alena,
ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU:
Mgr. Kremlíková Lenka,
Pondělí - čtvrtek 7:30 – 15:00
Mrázová Miluše prom.ped.,
Pátek 7:30 – 13:00
PaedDr. Müllerová Lenka,
Sovová Yveta,
ŠKOLSKÁ RADA:
PaedDr. Škanderová Olga,
Zástupci rodičů:
Mgr. Votavová Soňa
Zdeňka Kubálková
školní družina
Ivana Bláhová
PaedDr. Jarešová Irena
Zástupci města:
II. stupeň
Mgr. Anderšová Taťána, Mgr. Bäumelt Petr,
Mgr. Borecká Jana, Mgr. Gruhnová Olga,
Dr. Klein Jiří, Mgr. Krausová Jana,
Mgr. Kubalová Petra, Mgr. Mašín Daniel,
Marcela Chloupková
Mgr. Miroslav Lang
Zástupci školy:
Mgr. Jana Tovarová
Petr Tesař
Minaříková Lenka, Mgr. Poborská Eva,
Ing. Sedlářová Blažena CSc,
Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem
Šenkýř Vojtěch, Mgr. Špringr Pavel,
(II. stupeň a ředitelství)
Tesař Petr, Mgr. Tovarová Jana,
Školní náměstí 1318/14 - Masarykova škola
Mgr. Tvrdá Dana
(I. stupeň a družina)
KONCEPCE ŠKOLY
NABÍDKA AKTIVIT I. STUPEŇ
NABÍDKA AKTIVIT II. STUPEŇ
motto školy
"Škola - dílna lidskosti"
adaptační kurz "Školička" pro předškoláky
zahraniční exkurze a zájezdy
anglický jazyk formou kroužku již od 1. třídy
jazykové kurzy s rodilými mluvčími
•budování partnerských vztahů mezi učiteli
kurzy plavání v Čelákovicích pro 2. roč.
celoškolní projekty
a žáky
kroužek keramiky
lyžařský výcvikový kurz
sborový zpěv - pěvecký sbor Fontána
kurz snowboardingu
•bezpečné a klidné prostředí v samostatné
mažoretky
aerobic, zdravotní tělesná výchova
budově s družinou a dětským hřištěm
pohybové hry
sportovní hry, floorball
přírodovědný kroužek
keramika
školy v přírodě
mažoretky
projekty a exkurze
adaptační kurz pro 6. ročník
stylu,
školní knihovna a kuchyňka
účast na vědomostních soutěžích
Emila
celoškolní projekty, odpolední dílny a hry
a olympiádách
•otevření školy rodičům a veřejnosti
•výchova
ke
zdravému
pořádání
sportovních
životnímu
akcí
(Běh
Zátopka, Velká cena Lysé nad Labem)
•moderní
učební
pomůcky
a
didaktická
technika
•klasifikace nejen známkou, ale podle potřeb
i slovně a dalšími způsoby v souladu s Pravidly
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
•integrace
žáků
s
vývojovými
možnost
využití
asistenta
potřeby
ambulantní
poruchami,
pedagoga,
nácviky
pro
podle
žáky
s poruchami učení, individuální výuka
•multikulturní výchova, propracovaný systém
primární prevence
•účast na charitativních akcích
a projektech - Stonožka,
Nadace "Naše dítě",
Červená stužka (AIDS).
Download

Základní škola Bedřicha Hrozného