MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 257 04 11 11 Fax: 257 04 23 60
Martin Marek
O. Březiny 22
323 22 Plzeň
e-mail: [email protected]
tel.: 775 055 665
Mgr.
Jan
Řehola
Digitálně podepsal Mgr.
Jan Řehola
DN: c=CZ, cn=Mgr. Jan
Řehola, o=Česká republika
- Ministerstvo financí,
ou=13953, ou=Letenská
15, Praha, 118 10,
ou=Ministerstvo financí,
title=vedoucí oddělení a
ZŘO, serialNumber=ICA 10213595
Datum: 2011.07.15
13:03:43 +02'00'
V Praze dne 11. července 2011
Č. j. :
10/61912/2011/1621IK
Vyřizuje: Mgr. Bulířová, 257 043 322
Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/199 Sb.
Dotaz:
- Kolik hazardních zařícení (VLT, IVT, CLS, EMR, VTZ, THZ, ILS….) povolovaných
na základě §50 odst. 3 zákona o loteriích je aktuálně povolených na území města
Plzně.
- Adresy provozoven, počty zařízení, v jednotlivých provozovnách, do kdy jsou která
povolení vydaná
Odpověď:
K 10.7.2011 bylo na území města Plzně povoleno
1643
154
71
48
interaktivních videoloterních terminálů (totéž co VLT, spolu s centrální jednotkou
tvoří CLS)
vícemístných technických zařízení (jako samostatnou kategorii vedeme od dubna
2010)
elektromechanických rulet
ostatních zařízení (např. lokální sázkové systémy, VTZ povolená před dubnem 2010)
Přehled provozoven je uveden v příloze.
Ing. Karel K o r y n t a
ředitel odboru 34
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
Download

MINISTERSTVO FINANCÍ