Projektové řízení I.
Ing. Romana Hanáková
strana 2
1) Regionální politika
2) Strukturální fondy
3) Operační programy 2007 – 2013
4) Projektová žádost
5) Aktuální stav čerpání
6) Problémy s Operačními programy
strana 3
Regionální politika
-
politika hospodářské a sociální soudržnosti,
princip solidarity,
proč potřebujeme regionální politiku?
definice „Region“
regiony pro regionální politiku – rozdělení,
NUTS II regiony
strana 4
Regionální politika
CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY
-
Konvergence
Regionální konkurenceschopnost a
zaměstnanost
Evropská územní spolupráce
strana 5
Strukturální fondy
-
nástroj politiky hospodářské a sociální soudržnosti,
programové období 2007 – 2013,
-
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj – investiční
projekty,
ESF – Evropský sociální fond – neinvestiční projekty,
-
Fond soudržnosti – financování velkých projektů v oblasti
životního prostředí, rozvoje dopravy (transevropské
dopravní sítě).
strana 6
Operační programy 2007 - 2013
-
26 operačních programů – celkem 26,69 mld. EURO,
-
Tematické operační programy (8 programů, 21,23 mld.
EURO),
Regionální operační programy (7 programů, 4,66 mld.
EURO),
Operační programy Praha (0,42 mld. EURO),
Evropská územní spolupráce (0,39 mld. EURO).
-
strana 7
Tematické operační programy
-
Integrovaný operační program,
OP Podnikání a inovace,
OP Životní prostředí,
OP Doprava,
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
OP Výzkum a vývoj pro inovace,
OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
Operační program Technická pomoc.
strana 8
Regionální operační programy
-
ROP NUTS II Jihovýchod (Kraj Jihomoravský a Vyšočina),
ROP NUTS II Střední Morava (Kraj Olomoucký a Zlínský),
ROP NUTS II Moravskoslezsko (Kraj Moravskoslezský),
ROP NUTS II Severovýchod (Kraj Liberecký,
Královehradecký a Pardubický),
ROP NUTS II Severozápad (Kraj Karlovarský a Ústecký),
ROP NUTS II Jihozápad (Kraj Jihočeský a Plzeňský),
ROP NUTS II Střední Čechy (Středočeský kraj).
strana 9
Operační programy Praha
-
OP Praha Konkurenceschopnost,
-
OP Praha Adaptibilita.
Evropská územní spolupráce
-
OP Mezinárodní spolupráce,
OP Nadnárodní spolupráce,
ESPON 2013,
INTERACT II,
Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013,
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika 2007 – 2013
Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013
Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi
Svobodným státem Sasko a ČR,
Program přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013
strana 10
Regionální operační programy
Podporované aktivity:
- Dostupnost dopravy,
- Rozvoj udržitelného cestovního ruchu,
- Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel,
- Technická pomoc
Oprávnění žadatelé:
- kraj, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo
zakládané kraji či obcemi, církevní právnické osoby, školy,
nestátní neziskové organizace, podnikatelé.
Výše podpory:
- až 92,5 % celkových způsobilých výdajů
strana 11
Integrovaný operační program
-
modernizace veřejné správy – zavádění registrů,
zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – nákup přístrojů
do nemocnic,
podpora územního rozvoje – obnova sídlištních prostor,
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
- organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,
- kraje, obce a jimi zřizované organizace,
- nestátní neziskové organizace,
- podnikatelé, vlastníci domů.
VÝŠE ALOKACE:
VÝŠE PODPORY:
1 583,4 mil. Euro
85 % ERDF, 15 % státní rozpočet
strana 12
Operační program podnikání a inovace
OBLASTI PODPORY:
- Podpora začínajícím podnikatelům (START),
- Rozvoj firem – zavádění nových technologií,
- Úspory energie a obnovitelné zdroje energie (EKO-energie),
- Zvyšování inovační výkonnosti podniků (INOVACE),
- Spolupráce průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu (SPOLUPRÁCE),
- Podpora poradenských center (PORADENSTVÍ, MARKETING).
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
- Podnikatelé, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a
ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, FO, územní
samosprávné celky, CzechInvest, CzechTrade
VÝŠE ALOKACE:
VÝŠE PODPORY:
3,04 mld. EURO
strana 13
Operační životní prostředí
OBLASTI PODPORY:
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,
Udržitelné využívání zdrojů energie,
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží,
Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik,
Zlepšování stavu přírody a krajiny,
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační
složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé,
společenství vlastníku jednotek, veřejné výzkumné instituce a další.
VÝŠE ALOKACE:
VÝŠE PODPORY:
4,92 mld. EURO
strana 14
OP Doprava
OBLASTI PODPORY:
Modernizace železniční sítě TEN-T,
Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T,
Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T,
Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T,
Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m.
Praze,
Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé
drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a další.
VÝŠE ALOKACE:
VÝŠE PODPORY:
4,92 mld. EURO
až 85 %
strana 15
OP Vzdělávání pro konkureceschopnost
-
zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke
zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji
OBLASTI PODPORY:
Počáteční vzdělávání,
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,
Další vzdělávání,
Systémový rámec celoživotního učení.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém
poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené
organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další.
VÝŠE ALOKACE:
VÝŠE PODPORY:
1,83 mld. EURO
strana 16
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
-
zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu
práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět
do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v
uvedených oblastech.
OBLASTI PODPORY:
Adaptabilita,
Aktivní politika trhu práce,
Sociální integrace a rovné příležitosti,
Veřejná správa a veřejné služby,
Mezinárodní spolupráce.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace,
zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace,
orgány služeb zaměstnanosti a další.
VÝŠE ALOKACE:
VÝŠE PODPORY:
1,83 mld. EURO
strana 17
OP Výzkum a vývoj pro inovace
-
zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a
to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich
spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť
moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity
terciárního vzdělávání.
OBLASTI PODPORY:
Evropská centra excelence,
Regionální VaV centra,
Komercializace a popularizace VaV,
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým
dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity.
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ:
Veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj, veřejné výzkumné instituce,
výzkumné ústavy, právnické osoby, a další. Konkrétní příjemci jsou vždy uvedeni v
aktuální Výzvě.
VÝŠE ALOKACE:
VÝŠE PODPORY:
2070,68 mld. EURO
100 %
strana 18
Projektová žádost
Důležité dokumenty pro vypracování žádosti:
1)
Operační program,
2)
Prováděcí dokument,
3)
Příručka pro žadatele (příjemce)
4)
Znění výzvy
Projektová žádost obsahuje:
Studie proveditelnosti,
Povinné přílohy
Benefit7, Benefill, E-Account …
strana 19
Aktuální stav čerpaní
- k říjnu 2010 proplaceno 21,7 % z celkové sumy
763,2 mld. Kč,
- podané žádosti o podporu – 950,2 mld. Kč,
- schválené projekty – 393,9 mld. Kč,
- proplacené finanční prostředky – 165,5 mld. Kč
strana 20
Problémy s Operačními programy
- monitorovací idikátory,
- účtování projektů,
- období udržitelnosti projektu.
strana 21
Diskuze
strana 22
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

Projektové řízení I.