Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k časovému rozvrhu
konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní
zkoušky (jednotné zkušební schéma)
v podzimním zkušebním období roku 2011
V Praze dne 15. srpna 2011
č. j. 24 075/2011-23
V souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“), určuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy časový rozvrh konání
didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební
schéma) v podzimním zkušebním období roku 2011 takto:
všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání
maturitní zkoušky ve smyslu § 20 a přílohy č. 2 a č. 3 vyhlášky, konají didaktické testy a
písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 1 tohoto sdělení;
b) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, zařazení do
kategorie SPUO-1 s navýšením časového limitu konání zkoušek o 25 %, konají
didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 2 tohoto
sdělení;
c) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, zařazení do
kategorií SP-1 a SPUO-2 s navýšením časového limitu konání zkoušek o 50 %, konají
didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 3 tohoto
sdělení;
d) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, zařazení do
kategorií TP-1 a ZP-1 s navýšením časového limitu konání zkoušek o 75 %, konají
didaktické testy a písemné práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 4 tohoto
sdělení;
e) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, zařazení do
kategorií TP-2, ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR, SP-2-A, TP-3-A, ZP-314-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A, SP-3-T, SP-3-T-A a SPUO-3-A
s navýšením časového limitu konání zkoušek o 100 %, konají didaktické testy a písemné
práce dle harmonogramu uvedeného v příloze 5 tohoto sdělení.
a)
Ing. Ladislav Němec, v. r.
náměstek ministra
skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání
Příloha 1
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
ŽÁCI BEZ PŘIZNANÉHO UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK KONÁNÍ ZKOUŠEK
ČAS
DATUM
KONÁNÍ
ZKOUŠKY
15.9.2011
16.9.2011
19.9.2011
20.9.2011
21.9.2011
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY
ZKOUŠKY
ZAHÁJENÍ
PŘÍPRAVY
ZKOUŠKY
V UČEBNĚ 1)
ZAHÁJENÍ
ZKOUŠKY
UKONČENÍ
ZKOUŠKY 2)
Český jazyk a literatura
základní
didaktický test
8:20
8:35
9:35
Český jazyk a literatura
základní
písemná práce
11:30
11:40
13:10
Český jazyk a literatura
vyšší
didaktický test
14:15
14:30
16:00
Anglický jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:00
Anglický jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:25
Český jazyk a literatura
vyšší
písemná práce
14:15
14:25
16:25
Německý jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:00
Německý jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:25
Občanský a společenskovědní základ
vyšší
didaktický test
8:00
8:15
9:45
Matematika
základní
didaktický test
8:00
8:15
9:45
Matematika
vyšší
didaktický test
12:00
12:15
14:15
Anglický jazyk
vyšší
didaktický test
8:00
8:15
10:10
Anglický jazyk
vyšší
písemná práce
11:35
11:50
13:20
Německý jazyk
vyšší
didaktický test
8:00
8:15
10:10
Německý jazyk
vyšší
písemná práce
11:35
11:50
13:20
Ruský jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:00
Ruský jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:25
Ruský jazyk
vyšší
didaktický test
8:00
8:15
10:10
Ruský jazyk
vyšší
písemná práce
11:00
11:15
12:45
Španělský jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:00
Španělský jazyk
základní
písemná práce
11:25
11:40
12:40
Španělský jazyk
vyšší
didaktický test
8:00
8:15
10:10
Španělský jazyk
vyšší
písemná práce
11:00
11:15
12:45
Francouský jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:00
Francouský jazyk
základní
písemná práce
11:00
11:15
12:15
Občanský a společenskovědní základ
základní
didaktický test
8:00
8:15
9:45
Chemie
didaktický test
11:00
11:15
12:45
Biologie
didaktický test
14:15
14:30
16:00
Dějepis
didaktický test
14:15
14:30
16:00
Dějiny umění
didaktický test
14:15
14:30
16:00
Fyzika
didaktický test
14:15
14:30
16:00
Zeměpis
didaktický test
14:15
14:30
16:00
1) čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je závazným nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto
termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její administrace.
Příloha 2
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK (SPUO 1) - PRODLOUŽENÍ DÉLKY ZKOUŠKY O 25 % 3)
ČAS
DATUM
KONÁNÍ
ZKOUŠKY
15.9.2011
16.9.2011
19.9.2011
20.9.2011
21.9.2011
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY
ZKOUŠKY
ZAHÁJENÍ
PŘÍPRAVY
ZKOUŠKY
V UČEBNĚ 1)
ZAHÁJENÍ
ZKOUŠKY
UKONČENÍ
ZKOUŠKY 2)
Český jazyk a literatura
základní
didaktický test
8:20
8:35
9:50
Český jazyk a literatura
základní
písemná práce
11:30
11:40
13:25
Český jazyk a literatura
vyšší
didaktický test
14:15
14:30
16:25
Anglický jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:30
Anglický jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:40
Český jazyk a literatura
vyšší
písemná práce
14:15
14:25
16:50
Německý jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:30
Německý jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:40
Matematika
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:10
Matematika
vyšší
didaktický test
12:00
12:15
14:45
Anglický jazyk
vyšší
didaktický test
8:00
8:15
10:40
Anglický jazyk
vyšší
písemná práce
11:35
11:50
13:45
Ruský jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:30
Ruský jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:40
Španělský jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:30
Španělský jazyk
základní
písemná práce
11:25
11:40
12:55
1) čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je závazným nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po
tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její
administrace.
3) Ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění se jedná o tato uzpůsobení podmínek zkoušek: SPUO-1
Příloha 3
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK (SPUO 2) - PRODLOUŽENÍ DÉLKY ZKOUŠKY O 50 % 3)
ČAS
DATUM
KONÁNÍ
ZKOUŠKY
15.9.2011
16.9.2011
19.9.2011
20.9.2011
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY
ZKOUŠKY
ZAHÁJENÍ
PŘÍPRAVY
ZKOUŠKY
V UČEBNĚ 1)
ZAHÁJENÍ
ZKOUŠKY
UKONČENÍ
ZKOUŠKY 2)
Český jazyk a literatura
základní
didaktický test
8:20
8:35
10:05
Český jazyk a literatura
základní
písemná práce
11:30
11:40
13:40
Anglický jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:45
Anglický jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:55
Německý jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:45
Německý jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:55
Matematika
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:30
1) čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je závazným nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po
tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její
administrace.
3) Ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění se jedná o tato uzpůsobení podmínek zkoušek: SPUO-2
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK (SP 1) - PRODLOUŽENÍ DÉLKY ZKOUŠKY O 50 % 3)
ČAS
DATUM
KONÁNÍ
ZKOUŠKY
15.9.2011
16.9.2011
19.9.2011
20.9.2011
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY
ZKOUŠKY
ZAHÁJENÍ
PŘÍPRAVY
ZKOUŠKY
V UČEBNĚ 1)
ZAHÁJENÍ
ZKOUŠKY
UKONČENÍ
ZKOUŠKY 2)
Český jazyk a literatura
základní
didaktický test
8:20
8:35
10:05
Český jazyk a literatura
základní
písemná práce
11:30
11:40
13:40
Anglický jazyk
základní
didaktický test
8:45
9:00
10:30
Anglický jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:55
Německý jazyk
základní
didaktický test
8:45
9:00
10:30
Německý jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
13:55
Matematika
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:30
1) čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je závazným nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po
tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její
administrace.
3) Ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění se jedná o tato uzpůsobení podmínek zkoušek: SP-1
Příloha 4
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK (TP 1, ZP 1) - PRODLOUŽENÍ DÉLKY ZKOUŠKY O 75 % 3)
ČAS
DATUM
KONÁNÍ
ZKOUŠKY
15.9.2011
16.9.2011
19.9.2011
20.9.2011
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY
ZKOUŠKY
ZAHÁJENÍ
PŘÍPRAVY
ZKOUŠKY
V UČEBNĚ 1)
ZAHÁJENÍ
ZKOUŠKY
UKONČENÍ
ZKOUŠKY 2)
Český jazyk a literatura
základní
didaktický test
8:20
8:35
10:20
Český jazyk a literatura
základní
písemná práce
11:30
11:40
13:55
Anglický jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
11:00
Anglický jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
14:10
Německý jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
11:00
Německý jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
14:10
Matematika
základní
didaktický test
8:00
8:15
10:55
1) čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je závazným nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po
tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její
administrace.
3) Ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění se jedná o tato uzpůsobení podmínek zkoušek: TP-1, ZP-1
Příloha 5
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK (TP 2, ZP 2-14, ZP 2-16, ZP 2-20, ZP 2-26, ZP 2-BR, TP 3-A, ZP
3 -14 -A, ZP 3-16-A, ZP 3-20-A, ZP 3-26-A, ZP 3-BR-A, SPUO 3-A) - PRODLOUŽENÍ DÉLKY ZKOUŠKY O 100 % 3)
ČAS
DATUM
KONÁNÍ
ZKOUŠKY
15.9.2011
16.9.2011
19.9.2011
20.9.2011
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY
ZKOUŠKY
ZAHÁJENÍ
PŘÍPRAVY
ZKOUŠKY
V UČEBNĚ 1)
ZAHÁJENÍ
ZKOUŠKY
UKONČENÍ
ZKOUŠKY 2)
Český jazyk a literatura
základní
didaktický test
8:20
8:35
10:35
Český jazyk a literatura
základní
písemná práce
11:30
11:40
14:10
Anglický jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
11:15
Anglický jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
14:25
Německý jazyk
základní
didaktický test
8:00
8:15
11:15
Německý jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
14:25
Matematika
základní
didaktický test
8:00
8:15
11:15
1) čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je závazným nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po
tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její
administrace.
3) Ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění se jedná o tato uzpůsobení podmínek zkoušek: TP-2, ZP-2-14, ZP-2-16,
ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR, TP-3-A, ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A, ZP-3-BR-A, SPUO-3-A
JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ
ŽÁCI S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK (SP 2-A, SP 3-T, SP 3-T-A)
PRODLOUŽENÍ DÉLKY ZKOUŠKY O 100 % 3)
ČAS
DATUM
KONÁNÍ
ZKOUŠKY
15.9.2011
16.9.2011
19.9.2011
20.9.2011
21.9.2011
ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT
ÚROVEŇ
OBTÍŽNOSTI FORMA ZKOUŠKY
ZKOUŠKY
ZAHÁJENÍ
PŘÍPRAVY
ZKOUŠKY
V UČEBNĚ 1)
ZAHÁJENÍ
ZKOUŠKY
UKONČENÍ
ZKOUŠKY 2)
Český jazyk a literatura
základní
didaktický test
8:20
8:35
10:35
Český jazyk a literatura
základní
písemná práce
11:30
11:40
14:10
Anglický jazyk
základní
didaktický test
8:45
9:00
11:00
Anglický jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
14:25
Německý jazyk
základní
didaktický test
8:45
9:00
11:00
Německý jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
14:25
Matematika
základní
didaktický test
8:00
8:15
11:15
Ruský jazyk
základní
didaktický test
8:45
9:00
11:00
Ruský jazyk
základní
písemná práce
12:10
12:25
14:25
1) čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je závazným nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po
tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
2) přesný termín ukončení zkoušky je závislý na přesném termínu jejího zahájení; určující pro termín ukončení zkoušky je tedy závazná délka její
administrace.
3) Ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění se jedná o tato uzpůsobení podmínek zkoušek: SP-2-A, SP-3-T, SP-3-T-A
Download

Jednotné zkušební schéma společné části MZ pro podzimní zk