Spojky
FLENDER RUPEX®
Konstrukční typy RWN, RWS, RWB, RBS
a RFN, RFS
Návod k obsluze
BA 3600 cs 02/2012
FLENDER couplings
Spojky
FLENDER RUPEX®
Konstrukční typy RWN, RWS, RWB, RBS
a RFN, RFS
Technické údaje
1
Pokyny
2
Montáž
3
Uvedení do provozu a
provoz
4
Poruchy, příčiny
a odstranění
5
Ošetřování a údržba
6
Náhradní díly
7
Vysvětlivky
8
Návod k obsluze
Překlad originálu návodu k obsluze
BA 3600 cs 02/2012
2 / 28
Pokyny a symboly v tomto návodu k obsluze
Poznámka:
Pojem ”návod k obsluze” bude dále uváděn také jen krátce jako ”návod” nebo ”příručka”.
Právní pokyny
Koncepce výstražného pokynu
Tento návod obsahuje pokyny, které musíte dodržovat pro vaši osobní bezpečnost a pro zabránění věcným
škodám. Pokyny pro vaši osobní bezpečnost jsou zvýrazněny výstražným trojúhelníkem nebo značkou ”Ex”
(při použití směrnice 94/9/ES), pokyny ohledně samotných věcných škod značkou ”STOP”.
VÝSTRAHA před hrozícím výbuchem!
Na pokyny označené tímto symbolem je třeba bezpodmínečně dbát pro odvrácení škod způsobených
výbuchem.
Jejich nedodržení může mít za následek smrt nebo těžká zranění.
VÝSTRAHA před hrozící škodou na zdraví osob!
Na pokyny označené tímto symbolem je třeba bezpodmínečně dbát pro odvrácení škod na zdraví
osob.
Jejich nedodržení může mít za následek smrt nebo těžká zranění.
VÝSTRAHA před hrozící škodou na výrobku!
Na pokyny označené tímto symbolem je třeba bezpodmínečně dbát pro odvrácení škod na výrobku.
Jejich nedodržení může mít za následek věcné škody.
UPOZORNĚNÍ!
Na pokyny označené tímto symbolem je třeba dbát jako na všeobecná upozornění pro obsluhu.
Jejich nedodržení může mít za následek nežádoucí výsledky nebo stavy.
VÝSTRAHA před horkými povrchy!
Na pokyny označené tímto symbolem je třeba bezpodmínečně dbát pro odvrácení nebezpečí
popálení horkým povrchem.
Jejich nedodržení může mít za následek lehká nebo těžká zranění.
Pokud se vyskytne několik ohrožení, použije se vždy výstražný pokyn pro nejvyšší ohrožení. Pokud se v některém
výstražném pokynu varuje výstražným trojúhelníkem před škodami na zdraví, může být v tomto výstražném pokynu
navíc vložena výstraha před věcnými škodami.
Kvalifikovaný personál
S produktem nebo systémem náležícím k tomuto návodu smí manipulovat jen personál, který je pro dané úkoly
kvalifikovaný, přičemž je nutno dodržovat návod pro dané úkoly a především v něm obsažené bezpečnostní a
výstražné pokyny. Kvalifikovaný personál je na základě svého vzdělání a zkušeností schopen při zacházení
s těmito produkty nebo systémy rozpoznat rizika a zabránit možným ohrožením.
BA 3600 cs 02/2012
3 / 28
Používání produktů Siemens k určenému účelu
Dbejte na následující upozornění:
Produkty Siemens se smí používat jen pro účely, které jsou uvedeny v katalogu a v příslušné technické
dokumentaci. Pokud se používají cizí produkty a součásti, musí být firmou Siemens doporučeny nebo
schváleny. Bezchybný a bezpečný provoz produktů předpokládá vhodnou přepravu, vhodné
skladování, postavení, montáž, instalaci, uvedení do provozu a údržbu. Je nutné dodržovat přípustné
okolní podmínky. Pokyny uvedené v příslušné dokumentaci se musí dodržovat.
Známky
Všechna označení opatřená značkou ® jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. Ostatní
označení v tomto návodu mohou být značkami, jejichž užívání třetími osobami pro jejich účely může porušovat
práva vlastníků.
Vyloučení záruky
Prověřili jsme obsah návodu ohledně souladu s popsaným hardwarem a softwarem. Přesto nelze vyloučit
odchylky, takže nemůžeme převzít záruku za úplnou shodu. Údaje v tomto návodu jsou pravidelně kontrolovány,
potřebné opravy jsou obsaženy v následujících vydáních.
Vysvětlení ke směrnici ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
Spojky Siemens značky „FLENDER couplings“ je třeba považovat za komponenty ve smyslu směrnice ES
o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Proto Siemens nevystavuje žádné prohlášení o zabudování.
Informace ohledně bezpečné montáže, bezpečného uvedení do provozu a bezpečného provozu získáte při
dodržování koncepce výstražných upozornění z tohoto návodu!
BA 3600 cs 02/2012
4 / 28
Obsah
1.
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.1
1.2
Otáčky, geometrické údaje a hmotnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlumiče (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
10
2.
Pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.1
2.2
2.3
Bezpečnostní pokyny a všeobecné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Značení částí spojky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podmínky nasazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
3.
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
14
15
15
15
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.9
3.10
3.11
Provedení hotového otvoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osazení drážky pro zalícované pero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axiální zajištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyvážení po provedení hotového otvoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasazování částí spojky u válcového a kuželového vrtaného
otvoru se zalícovaným perem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasazení částí spojky u válcového a kuželového lisovaného spoje
připraveno pro olejohydraulické stažení za tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možná posunutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Axiální posunutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úhlová odchylka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiální posunutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyrovnání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hodnoty posunutí hřídele v provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přiřazení utahovacích krouticích momentů a otvorů klíče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
17
17
17
18
18
19
4.
Uvedení do provozu a provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5.
Poruchy, příčiny a odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Možná příčina poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nesprávné používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Četné chyby při výběru a dimenzování spojky a/nebo velikosti spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Četné chyby při montáži spojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Četné chyby při údržbě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
21
21
6.
Ošetřování a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
Interval údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna opotřebitelných součástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytlačení čepů u velikostí spojky 450 až 2000 pomocí demontážní skříňky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytlačování čepů u velikostí spojky 450 až 2000 tukem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž částí spojky u spojení hřídel-náboj zalícovaným perem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž částí spojky u válcového a kuželového lisovaného
spoje připravená pro olejohydraulické stáhnutí za tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
23
7.
Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
7.1
Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
8.
Vysvětlivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
8.1
ES prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
3.6
BA 3600 cs 02/2012
5 / 28
16
24
1.
Technické údaje
Návod popisuje spojku v horizontálním uspořádání se spojením hřídel-náboj válcovým nebo kuželovým
otvorem s lícovaným perem nebo uložením za tepla. Pokud se má použít vertikální uspořádání nakloněné
uspořádání nebo jiná spojení hřídel-náboj, jako je krátké ozubení podle DIN 5480, je třeba konzultovat
firmu Siemens.
Zde popisovaná spojka může být použita i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto spojky musí mít
značku CE (značka, viz bod 2.3).
Části spojky bez značky CE se nesmějí v prostředí s nebezpečím výbuchu používat.
Když byl pro spojku sestaven rozměrový výkres, je třeba přednostně věnovat pozornost v něm obsaženým
zápisům. Provozovateli zařízení je nutno dát k dispozici rozměrový výkres včetně ostatních podkladů
dokumentace.
Čísla dílů a jejich označení jsou uvedena na výkrese příslušeného náhradního dílu v kapitole 7 nebo na
rozměrovém výkrese.
Otáčky, geometrické údaje a hmotnosti
U2
S
Obrázek 1:
U1
NL1
2
NL2
Konstrukční typy RWN a RWS
BA 3600 cs 02/2012
6 / 28
∅ND2
P
∅D2
∅D1
∅ND1
1
∅DA
1.1
Tabulka 1:
Konstrukční typy RWN a RWS
Maximální otvor 1)
Otáčky
Veli­
kost
nmax.
D1
D2
RWN
D1
Hmotnost 2)
D2
DA
ND1
mm
mm
mm
mm
RWS
ND2
RWN
ND1
NL1
NL2
P
S
U1
U2
mm
mm
mm
mm
mm
mm
ND2
RWS
m
m
RWN
RWS
kg
kg
RWN
RWS
1/min
1/min
mm
mm
mm
mm
105
7000
10000
32
38
32
38
105
53
59
53
59
45
30
2 ... 4
13
12
1.9
1.9
125
6000
9000
40
48
42
48
125
65
68
65
68
50
35
2 ... 4
16
15
3.2
3.2
144
5250
7800
45
55
50
60
144
76
84
76
84
55
35
2 ... 4
16
15
4.5
4.5
162
4650
6900
50
60
55
65
162
85
92
85
92
60
40
2 ... 5
20
18
6.7
6.7
178
4200
6300
60
70
70
75
178
102
108
102
108
70
40
2 ... 5
20
18
9.7
9.7
198
3750
5600
70
80
80
85
198
120
128
120
128
80
40
2 ... 5
20
18
12.9
12.9
228
3300
4900
80
90
85
95
228
129
140
129
140
90
50
2 ... 5
26
24
19
19
252
3000
4400
90
100
100
110
252
150
160
150
160
100
50
2 ... 5
26
24
26.3
26.3
285
2650
3900
100
110
110
120
285
164
175
164
175
110
60
3 ... 6
32
30
39
39
320
2350
3500
110
120
125
130
320
180
192
180
192
125
60
3 ... 6
32
30
53
53
360
2100
3100
120
130
135
140
360
200
210
200
210
140
75
3 ... 6
42
42
78
78
400
2050
2800
140
140
150
150
400
230
230
230
230
160
75
3 ... 6
42
42
105
110
450
1800
2500
160
160
170
170
450
260
260
260
260
180
90
4 ... 7
52
52
156
163
500
1600
2200
180
180
190
190
500
290
290
290
290
200
90
4 ... 7
52
52
200
217
140
180
200
165
200
210
165
200
210
560
250
300
320
250
300
320
250
300
320
250
300
320
220
120
4 ... 8
68
68
280
290
295
274
292
305
560
1450
2000
140
180
200
630
1280
1800
140
180
220
140
180
220
165
200
235
165
200
235
630
250
300
355
250
300
355
250
300
355
250
300
355
240
120
4 ... 8
68
68
345
370
400
352
370
400
710
1150
1600
160
200
240
160
200
240
190
220
250
190
220
250
710
290
330
385
290
330
385
290
330
385
290
330
385
260
140
5 ... 9
80
80
510
515
540
507
530
560
800
1000
1400
180
220
260
180
220
260
210
240
280
210
240
280
800
320
360
420
320
360
420
320
360
420
320
360
420
290
140
5 ... 9
80
80
670
690
730
683
715
762
900
900
1250
220
260
290
220
260
290
210
240
280
310
210
240
280
310
900
360
425
465
360
425
465
320
360
425
465
320
360
425
465
320
160
5...10
90
90
940
960
1030
907
933
1000
1025
1000
810
1100
240
280
320
240
280
320
230
260
300
340
230
260
300
340
1000
395
460
515
395
460
515
355
395
460
515
355
395
460
515
350
160
5...10
90
90
1200
1250
1310
1170
1208
1290
1343
1120
700
1000
200
250
300
350
200
250
300
350
240
270
330
370
240
270
330
370
1120
360
410
495
560
360
410
495
560
360
410
495
560
360
410
495
560
380
180
6...11
100
100
1470
1510
1600
1690
1560
1660
1730
1870
1250
650
900
230
280
330
380
230
280
330
380
270
300
360
400
270
300
360
400
1250
410
460
540
610
410
460
540
610
410
460
540
610
410
460
540
610
420
180
6...11
100
100
1850
1900
2025
2210
2000
2150
2200
2420
1400
570
800
260
320
380
440
260
320
380
440
310
350
410
460
310
350
410
460
1400
465
525
620
700
465
525
620
700
465
525
620
700
465
525
620
700
480
210
6...12
120
120
2820
2900
3180
3260
3020
3120
3350
3570
1600
500
700
320
380
440
480
320
380
440
480
370
410
480
510
370
410
480
510
1600
565
625
720
770
565
625
720
770
565
625
720
770
565
625
720
770
540
210
6...12
120
120
3780
3870
4150
4290
3890
4270
4300
4630
1800
450
600
380
440
500
540
380
440
500
540
440
480
540
580
440
480
540
580
1800
660
720
820
870
660
720
820
870
660
720
820
870
660
720
820
870
600
240
8...16
140
140
5550
5630
6000
6250
6230
6460
6770
7030
2000
400
550
440
500
560
600
440
500
560
600
500
540
610
640
500
540
610
640
2000
760
820
920
960
760
820
920
960
760
820
920
960
760
820
920
960
660
240
8...16
140
140
6800
7000
7350
7620
8140
8430
8860
9050
1)
2)
Maximální otvor u drážky podle DIN 6885/1.
Hmotnosti platí pro maximální otvory.
BA 3600 cs 02/2012
7 / 28
S
P
BB
U1
∅DB
NL2
∅ND2
NL1
∅D2
3
∅D1
∅DA
∅ND1
1
Obrázek 2:
Konstrukční typy RWB a RBS s brzdovým bubnem podle DIN 15431
Tabulka 2:
Konstrukční typy RWB a RBS s brzdovým bubnem podle DIN 15431
Otáčky
Veli­
kost
nmax.
Maximální otvor 1)
D1
D2
RWB RBS
RWB
1/min 1/min mm mm
D1
Hmotnost 2)
P
S
U1
DB
BB
NL2
m
m
mm
mm
mm
mm
mm
mm
RWB
kg
RBS
kg
D2
DA
ND1 ND2 NL1
RBS
mm mm
mm
mm
mm
144
3400
5000
45
55
50
60
144
76
84
55
35
2 ... 4
16
200
75
162
2750
5000
50
60
55
65
162
85
92
60
40
2 ... 5
20
250
95
17
18
2750
4900
70
70
75
178
102
108
70
40
2 ... 5
20
95
20
22
4350
60
250
2150
315
118
28
30
2750
4600
80
80
85
198
120
128
80
40
2 ... 5
20
95
24
26
4350
70
250
2150
315
118
32
35
1700
3400
80
90
85
95
228
129
140
90
50
2 ... 5
26
400
150
54
60
1700
3400
100
100
110
252
150
160
100
50
2 ... 5
26
150
63
68
2750
90
400
1400
500
190
93
103
1400
2750
110
110
120
285
164
175
110
60
3 ... 6
32
190
104
115
2150
100
500
1100
630
236
157
171
1100
2150
110
120
125
130
320
180
192
125
60
3 ... 6
32
630
236
172
185
710
265
217
230
630
236
191
210
710
265
236
255
178
198
228
252
285
320
360
950
1900
1100
2150
950
1900
120
130
135
140
360
1)
Maximální otvor u drážky podle DIN 6885/1.
2)
Hmotnosti platí pro maximální otvory.
200
210
140
BA 3600 cs 02/2012
8 / 28
75
3 ... 6
42
9.5
10
1
S
P
20
U1
ZF x ∅DFB
∅DFA
∅DFK
∅DFN
NL1
∅D1
∅ND1
∅DA
L1
FB
B
Obrázek 3:
Konstrukční typy RFN a RFS
Tabulka 3:
Konstrukční typy RFN a RFS
Veli­
kost
1)
2)
Otáčky
Maximální
otvor 1)
nmax.
D1
Hmotnost
2)
DA
RFN RFS RFN RFS
1/min 1/min mm mm mm
ND1 NL1
mm
P
mm mm
S
U1
DFA
mm
mm
mm
B
FB
DFN L1
H7
mm mm mm
DFK ZF
mm mm
DFB
mm mm
m
m
RFN RFS
kg
kg
105
7000 10000
32
32
105
53
45
30 2 ... 4
13
158
23
10
142
6
9
2.3
2.3
125
6000
9000
40
42
125
65
50
35 2 ... 4
16
180
28
13
160
6
11
4.2
4.2
144
5250
7800
45
50
144
76
55
35 2 ... 4
16
200
28
13
180
7
11
5
5
162
4650
6900
50
55
162
85
60
40 2 ... 5
20
220
34
13
200
8
11
7.3
178
4200
6300
60
70
178
102
70
40 2 ... 5
20
248
34
16
224
8
14
10
10
198
3750
5600
70
80
198
120
80
40 2 ... 5
20
274
34
16
250
8
14
13
13
228
3300
4900
80
85
228
129
90
50 2 ... 5
26
314
42
20
282
8
18
20
20
252
3000
4400
90
100
252
150
100
50 2 ... 5
26
344
42
20
312
8
18
25
25
285
2650
3900
100
110
285
164
110
60 3 ... 6
32
380
51
22
348
9
18
38
38
320
2350
3500
110
125
320
180
125
60 3 ... 6
32
430
51
25
390
9
22
50
50
360
2100
3100
120
135
360
200
140
75 3 ... 6
42
480
66
25
440
10
22
76
76
400
2050
2800
140
150
400
230
160
75 3 ... 6
42
520
70
50
380
4
480
10
22
125
125
450
1800
2500
160
170
450
260
180
90 4 ... 7
52
575
80
45
428
6
528
12
26
170
175
500
1600
2200
180
190
500
290
200
90 4 ... 7
52
620
80
45
475
6
570
12
26
205
210
165
200
210
560
250
300
320
220
120 4 ... 8
68
700 100
65
532
8
650
16
26
330
330
340
330
340
340
7.3
560
1450
2000
140
180
200
630
1280
1800
140
180
220
165
200
235
630
250
300
355
240
120 4 ... 8
68
785 100
60
602
8
725
16
33
390
400
420
390
400
420
710
1150
1600
160
200
240
190
220
250
710
290
330
385
260
140 5 ... 9
80
875 120
80
675
10
815
18
33
550
550
570
550
560
580
800
1000
1400
180
220
260
210
240
280
800
320
360
420
290
140 5 ... 9
80
1000 120
70
765
10
930
16
39
680
690
710
690
710
730
Maximální otvor u drážky podle DIN 6885/1.
Hmotnosti platí pro maximální otvory.
BA 3600 cs 02/2012
9 / 28
1.2
Tlumiče (5)
•
Tlumiče smějí být skladovány do 5 let.
•
Tlumiče musí být chráněny před přímým slunečním zářením, umělým světlem s podílem UV záření a
extrémními teplotami.
•
Tlumiče nesmějí přicházet do kontaktu s agresivními prostředky.
•
Tlumiče se při montáži nesmějí zahřívat na nepřípustnou míru (viz tabulku 4).
•
Tlumiče se musí vyměňovat po sadách, smějí se nasazovat jen stejné tlumiče.
Tabulka 4:
Tlumiče RUPEX
Materiál
Stupeň
tvrdosti
Poznámka
Označení
Teplotní rozsah
NBR
80 Shore A
Standard
černý tlumič
- 30 °C až + 80 °C
NBR
60 Shore A
Speciální, měkké,
přesunutí rezonančních
otáček, jmenovitý točivý
moment redukovaný
černý tlumič
se zelenou tečkou
na čelní straně
- 30 °C až + 80 °C
NBR
90 Shore A
Speciální, tvrdé,
přesunutí rezonančních
otáček
černý tlumič s růžovým
tečkou na čelní straně
- 30 °C až + 80 °C
Speciální,
elektricky izolující
zelený tlumič
- 30 °C až + 80 °C
NBR 639 80 Shore A
NR
80 Shore A
Speciální,
použití za nízkých teplot
černý tlumič s bílou
tečkou na čelní straně
- 50 °C až + 50 °C
HNBR
80 Shore A
Speciální,
použití za vysokých teplot
černý tlumič
s červeným tečkou
na čelní straně
- 10 °C až + 100 °C
Elektricky izolující tlumiče (zelené) jsou povoleny jen pro skupinu výbušnosti IIA a IIB.
Vysokoteplotní tlumiče (červené značení) nejsou pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu povoleny.
BA 3600 cs 02/2012
10 / 28
2.
Pokyny
2.1
Bezpečnostní pokyny a všeobecné pokyny
Každá osoba, která se zabývá montáží, obsluhou, údržbou a opravami spojky, musí
prostudovat návod, porozumět mu a řídit se jím. Nedodržování návodu může vést
k poškození výrobku, věcným škodám nebo ohrožení zdraví a života osob. Škody,
které vyplývají z nedodržování tohoto návodu, vedou k vyloučení odpovědnosti za
škody.
Při dopravě, montáži a demontáži, obsluze a ošetřování je třeba dodržovat příslušné předpisy
o bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.
Při používání zvedacích prostředků a prostředků k uchopení břemena pro transport
musí být tyto prostředky vhodné pro hmotnost spojky.
Části spojky je třeba likvidovat podle platných národních předpisů, případně je odděleně zlikvidovat nebo
odevzdat k recyklaci.
Spojka musí být skladována v suchu. Je třeba provést dostatečnou konzervaci.
Svévolně prováděné změny spojky, které přesahují rámec pracování popsaný v tomto návodu, nejsou
dovoleny.
Při rozpoznatelném poškození se spojka nesmí montovat a uvádět do provozu!
Spojka se smí uvádět do provozu jen s vhodným krytem podle platných norem. To platí i pro zkušební chod
a kontroly směru otáčení.
Práce na spojce je dovoleno provádět jen při úplném zastavení stroje. Hnací agregát musí být zajištěn před
neúmyslným zapnutím. Na místě zapínání je třeba umístit tabulku s upozorněním, ze kterého vyplývá, že
se na spojce pracuje.
Kromě osobního vybavení, které je eventuálně zásadně předepsáno (bezpečnostní obuv, pracovní oblek,
helma atd.) je třeba při zacházení se spojkou nosit vhodné ochranné rukavice a vhodné ochranné
brýle!
Smějí se používat jen náhradní díly výrobce Siemens.
Obracejte se prosím s dotazy na:
Siemens AG
Schlavenhorst 100
46395 Bocholt
Tel.:
Fax:
+49 (0)2871 / 92-0
+49 (0)2871 / 92-2596
BA 3600 cs 02/2012
11 / 28
2.2
Značení částí spojky pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Spojky, které byly objednány v provedení Atex, mají na vnějším průměru části spojky 1 toto označení:
Siemens AG
II 2G T4 / T5 / T6 D120 °C
(- 50 °C) - 30 °C ≤ Ta ≤ + 80 °C / + 50 °C / + 40 °C
46393 Bocholt ‐ Germany
FLENDER couplings RUPEX <rok výroby>
I M2
Na části spojky 2 je vyraženo
.
Část spojky 3 se provádí bez vyražení. Část spojky 3 patří ke konstrukční skupině brzdy a výrobce brzdy
ji musí certifikovat.
Značení se provádí jako jednořádkové nebo dvouřádkové.
Pokud byla kromě značky CE vyražena písmena "U" společně s číslem zakázky Siemens, byla část
spojky firmou Siemens dodána nepředvrtaná nebo předvrtaná.
Siemens dodává nepředvrtané nebo předvrtané spojky s označením CE jen za
předpokladu, že objednavatel převezme v prohlášení o uvolnění odpovědnost
a ručení za správné dohotovení.
Při použití elektricky
výbušnosti IIA, IIB.
izolujících
tlumičů
BA 3600 cs 02/2012
12 / 28
je
připojeno
označení
skupiny
2.3
Podmínky nasazení
Spojka je vhodná pro podmínky nasazení podle Směrnice 94/9/ES:
•
Přístrojová skupina II (pro povrchové použití) kategorie 2 a 3 pro oblasti, ve kterých jsou obsaženy
výbušné směsi plynu, páry, mlhy, směsi vzduchu, a oblasti, ve kterých může prach tvořit výbušnou
atmosféru.
•
Přiřazení dovolených teplotních tříd a/nebo maximálních povrchových teplot se provádí v závislosti na
maximální okolní teplotě v bezprostřední blízkosti spojky (viz tabulka 5).
Tabulka 5:
Teplotní třídy
Teplota okolí
Teplotní třída
maximální teplota povrchu
maximálně 80 °C
T4
< 108 °C
maximálně 50 °C
T5
< 80 °C
maximálně 40 °C
T6
< 68 °C
•
Přístrojová skupina I (pro použití pod zemí) kategorie M2.
•
Skupina výbušnosti IIA nebo IIB u elektricky izolujících paketů.
U konstrukčních skupin s brzdovým bubnem (RWB a RBS) odpovídá dodavatel
konstrukčních skupin za provedení brzdového bubnu a/nebo brzdy odpovídající
směrnici. Je třeba dbát mimo jiné na ohrožení elektrostatickým výbojem a horkými
povrchy.
Při použití v dolech v prostředí s nebezpečím výbuchu se smějí spojky používat jen
u hnacích motorů, které se dají vypnout, když se prostředí stane výbušným.
Stroje, které se spojují spojkou, musejí být uzemněny se svodovým odporem proti
zemi menším než 106 Ω.
Když se povrstvené spojky používají v prostředí s nebezpečím výbuchu, je třeba dbát
na požadavky na vodivost povrstvení a omezení tloušťky vrstvy naneseného
povrstvení podle DIN EN 13463-1. U povrchová vrstva s vrstvou menší < 200 μm se
nepočítá s žádným elektrostatickým nábojem.
BA 3600 cs 02/2012
13 / 28
3.
Montáž
Části spojky připravené pro olejohydraulické stáhnutí zatepla se podle zakázky dodávají hotově
obrobené.
Provedení hotového otvoru
Odstranit čepy (4) a tlumiče (5).
Odstranit konzervaci z částí spojky (1; 2; 3) a očistit je.
Upnout na plochách označených
a vyrovnat.
Vytvořit hotový vrtaný otvor, dbát na maximální otvor podle kapitoly 1.
Kontrola hotového otvoru podle obr. 4.
BB
IT6 A
B
IT6
3.2
3.2
∅D2
IT6
∅DB
A
∅D1 / D2
3.1
1)
IT6 B
2)
Obrázek 4:
Provedení hotového otvoru
1) Část spojky 1 a část spojky 2
2) Část spojky 3
Tabulka 6:
Doporučené lícování pro otvory se spojení lícovaným perem
Popis
Posuvné uložení
Shodné uložení
není vhodné pro reverzibilní provoz
Pevné uložení
vhodné pro reverzibilní provoz
Tolerance hřídele
j6
h6
h6
k6
m6
n6
h6
Tolerance
vyvrtaného otvoru
H7
J7
K7
H7
H7
H7
M7
Pro velké množství případů použití je obzvláště vhodné přidělené lícování m6 / H7.
Nedodržování těchto pokynů může vést k prasknutí spojky.
Poletující úlomky jsou životu nebezpečné!
Spojka se potom stává zápalným zdrojem.
BA 3600 cs 02/2012
14 / 28
3.2
Osazení drážky pro zalícované pero
Uspořádání drážky pro zalícované pero uprostřed mezi vrtanými otvory tlumiče nebo čepu.
3.3
•
Drážka pro zalícované pero podle DIN 6885/1 ISO JS9 za běžných provozních podmínek.
•
Šířka drážky pro zalícované pero ISO P9 při reverzibilním provozu.
•
Šířka drážky pro zalícované pero ISO P9 u části spojky (3).
Axiální zajištění
Umístit stavěcí šroub na drážce se zalícovaným perem. Jen u velikostí 105 a 125 umístit stavěcí šroub
přesazený o 180° vůči drážce pro zalícované pero.
Pozice stavěcího šroubu asi uprostřed náboje, k části spojky 3 pod úhlem 25° (viz obrázek 8).
Jako stavěcí šroub použijte závitové kolíky podle DIN 916 s ozubeným prstencovým ostřím (velikost
stavěcích šroubů podle tabulky 7).
Stavěcí šroub má závit pokud možno vyplnit a nesmí přečnívat přes náboj.
Alternativně použijte koncový kotouč, ohledně zašroubování je zapotřebí konzultace s firmou Siemens.
Tabulka 7:
Přiřazení stavěcího šroubu a utahovací momenty
Konstrukční typy RWN, RWB, RFN
Rozsah
Velikost
Utahovací
Otvor
vrtaných
stavěcích
moment
klíče
otvorů
šroubů
přes až
d1
TA
Vnitřní
šestihran
mm mm
mm
Nm
mm
8
30
M6
4
3
30
38
M8
8
4
38
65
M 10
15
5
65
95
M 12
25
6
95 110
M 16
70
8
110 150
M 20
130
10
150 230
M 24
230
12
230 600
M 30
470
14
Konstrukční typy RWS, RBS, RFS
Rozsah
Velikost
Utahovací
Otvor
vrtaných
stavěcích
moment
klíče
otvorů
šroubů
přes až
d1
TA
Vnitřní
šestihran
mm mm
mm
Nm
mm
8
30
M6
4
3
30
75
M8
8
4
75
95
M 12
25
6
95 110
M 16
70
8
110 150
M 20
130
10
150 230
M 24
230
12
230 640
M 30
470
14
Utahovací momenty platí pro šrouby s neošetřeným povrchem, nenamazané nebo jen lehce namazané
olejem (součinitel tření μ = 0.14). Použití kluzného laku nebo podobných přípravků, které mění součinitel
tření ”μ”, není dovoleno.
Uvedené utahovací momenty TA byly stanoveny za použití DIN 25202 spojovací třídy ”C” s roztroušením
odevzdávaného krouticího momentu ± 5 %.
3.4
Vyvážení po provedení hotového otvoru
Vyberte jakost vyvážení podle případu použití (min. však G16 podle DIN ISO 1940).
Dbejte na dohodu o vyvážení podle DIN ISO 8821 hřídele.
Vyvažovací otvory nesmí ovlivňovat nosnost částí spojky.
Vyvažovací otvory je třeba vytvořit na velkém poloměru s dostatečným odstupem od vrtaných otvorů
tlumiče, vrtaných otvorů čepu a vnějšího průměru.
Příruba se nesmí úplně provrtávat. Brzdná plocha části spojky (3) se nesmí poškodit.
BA 3600 cs 02/2012
15 / 28
3.5
Nasazování částí spojky u válcového a kuželového vrtaného otvoru se zalícovaným perem
Vyšroubovat stavěcí šroub.
Vyčistit vrtané otvory a konce hřídele.
Nanést na otvory částí spojky (1; 2; 3) a hřídele montážní pastu MoS2 (např. Microgleit LP 405).
Části spojky (1; 2; 3) s kuželovitým otvorem a spojením lícovaným perem je třeba
osadit za studena a s vhodnými koncovými kotouči, bez dalšího natahování částí
spojky (1; 2; 3) na kužel (rozměr nasunutí = 0).
Nasadit části spojky (1; 2; 3), s válcovým otvorem případně zahřát na maximálně + 150 °C. Při zahřívání
pozorujte teplotní rozsah tlumičů (5) (viz tabulka 5), případně tlumiče (5) demontujte.
Zahřáté části spojky představují zápalná místa, proto nesmí být při nasazování částí
spojky prostředí výbušné.
Axiální zajištění se provádí pomocí stavěcího šroubu nebo koncového kotouče. Při zajišťování stavěcím
šroubem nesmí hřídel na vnitřních stranách náboje přečnívat nebo k nim nedosahovat.
Namontovat stavěcí šroub nebo koncový kotouč (utahovací momenty stavěcích šroubů podle tabulky 7).
Nedodržování těchto pokynů může vést k prasknutí spojky.
Poletující úlomky jsou životu nebezpečné!
Spojka se potom stává zápalným zdrojem.
3.6
Nasazení částí spojky u válcového a kuželového lisovaného spoje připraveno pro olejohydraulické stažení
za tepla
Je třeba přednostně dodržovat pokyny uvedené v rozměrovém výkrese.
Vyšroubujte závěrné šrouby (101 / 201 / 301) z částí spojky (1; 2; 3). Vyčistit vrtané otvory a konce hřídele
a vysušte. Také olejové kanálky a drážky pro cirkulaci oleje nesmějí být znečištěné.
Strojový hřídel a vrtaný otvor části spojky (1; 2; 3) musí být naprosto čisté, zbaveny
tuku a oleje!
Tlumiče (5) demontujte.
Těsnění na vstupní a výstupní straně pohonu chraňte před poškozením a zahřátím nad + 80 °C.
(Použijte tepelné izolační štíty proti sálavému teplu.)
Části spojky (1; 2; 3) se nasazují zatepla a musejí se zahřát podle míry smrštění na teplotu uvedenou
v rozměrovém výkresu.
Zahřívání se může provádět induktivně, v peci nebo hořákem.
Hořák a zahřáté části spojky představují zápalná místa, proto nesmí být při nasazování
částí spojky prostředí výbušné.
Před nasazením zkontrolujte rozměr otvoru zahřátých částí spojky (1; 2; 3) např. odpichem.
Části spojky (1; 2; 3) nasazujte na hřídel rychle a natahujte je tak daleko, jak je uvedeno na rozměrovém
výkrese.
Až do ochlazení a pevnému usazení částí spojky (1; 2; 3) je na hřídeli držte vhodným
přidržovacím prostředkem.
U kuželového lisovaného spoje se u spojení, které není samosvorné, provádí axiální zajištění koncovým
kotoučem.
Po ochlazení částí spojky (1; 2; 3) na okolní teplotu naplňte olejové kanálky čistým odtlačovacím olejem,
např. ISO VG 150, a opět uzavřete závěrnými šrouby (101 / 201 / 301) (antikorozní ochrana).
BA 3600 cs 02/2012
16 / 28
3.7
Montáž spojky
U konstrukčních typů RFN a RFS sešroubujte část spojky 20 (20) s protilehlým kusem (utahovací
momenty podle tabulky 10).
Pokud je to nutné, namontujte tlumič (5) a čep (4). Dbejte na teplotní rozsah (viz tabulku 4).
Čep a kuželový vrtaný otvor musí být čisté a zbaveny tuku!
Vyvažovací skupiny sestavte podle označení.
Šestihranné matice (7) nebo šrouby (11) utáhněte momentovým šroubem (utahovací momenty podle
tabulky 9) a pojistným prostředkem na šrouby ”středně pevně” (např. Loctite 243). Nový Loctite nanášejte
na šroub (11) jen v nepatrném množství, jinak je nebezpečí, že Loctite příčný otvor uzavře.
Vyrovnejte spojku podle bodu 3.8.
3.8
Možná posunutí
Smax.
ΔKr
Smax.
ΔKw
ΔKa
Smin.
Smin.
1)
Obrázek 5:
2)
3)
Možná posunutí
1) Axiální posunutí (ΔKa)
2) Úhlová odchylka (ΔKw)
3) Radiální posunutí (ΔKr)
3.8.1
Axiální posunutí
Nastavit rozměr spáry ΔKa v rámci dovolené odchylky pro pro rozměr ”S” (viz kapitolu 1).
3.8.2
Úhlová odchylka
Úhlovou odchylku ΔKw je možné měřit jako rozdíl rozměru spáry (ΔS = Smax. – Smin.). ΔSdovol. viz
tabulka 8.
Pokud je to nutné, může se dovolená úhlová odchylka ΔKw vypočítat takto:
ΔKwdovol. v RAD
= ΔSdovol. / DA
ΔSdovol. viz tabulka 8.
ΔKwdovol. v GRAD = ΔSdovol. / DA x 180 / π
3.8.3
"DA" v mm, viz kapitolu 1.
Radiální posunutí
Dovolené radiální posunutí ΔKrdovol. je uvedeno, v závislosti na provozních otáčkách, v tabulce 8.
BA 3600 cs 02/2012
17 / 28
3.9
Vyrovnání
Při vyrovnávání se snažit o co nejmenší úhlové a radiální posunutí.
Hodnoty posunutí uvedené v tabulce 8 jsou maximální dovolené celkové hodnoty v provozu, vyplývající
z chybného nastavení při nepřesnosti při vyrovnávání a posunutí podmíněného provozem
(např. deformace způsobená zátěží, teplotní roztažností).
Nepatrné posunutí ve spojce minimalizuje očekávané opotřebení paketu. Posunutí ve spojce vede
k vratným silám, které mohou nepřípustně namáhat sousední části stroje (např. ložiska).
3.10
Hodnoty posunutí hřídele v provozu
Následující maximálně dovolená posunutí se nesmějí během provozu v žádném případě
překročit.
Při vyrovnávání zachovávejte výrazně nižší úhlové a radiální posunutí (přibližně nulové).
Tabulka 8:
Veli­
kost
105
125
144
162
178
198
228
252
285
320
360
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
Za provozu maximální dovolená posunutí hřídele ΔSdovol. a ΔKrdovol., údaj hodnot v mm,
zaokrouhleno
250
500
750
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.95
1.05
1.15
1.25
1.35
1.5
1.65
1.85
2.05
2.25
2.5
2.75
3.05
3.4
3.75
4.3
4.8
5.3
0.35
0.4
0.4
0.45
0.5
0.5
0.55
0.6
0.65
0.75
0.8
0.85
0.95
1.05
1.15
1.3
1.45
1.6
1.75
1.95
2.15
2.4
2.65
3
3.4
3.75
0.3
0.3
0.35
0.35
0.4
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.8
0.85
0.95
1.05
1.15
1.3
1.45
1.6
1.75
1.95
2.15
Otáčky spojky v 1/min
1000
1500
2000
0.25
0.25
0.3
0.3
0.35
0.35
0.4
0.45
0.45
0.5
0.55
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.1
1.25
1.35
1.5
0.2
0.2
0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0.35
0.4
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.75
0.8
0.15
0.2
0.2
0.2
0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0.35
0.4
0.45
0.45
0.5
0.55
3000
4000
5000
0.15
0.15
0.15
0.15
0.2
0.2
0.2
0.25
0.25
0.3
0.3
0.1
0.1
0.15
0.15
0.15
0.15
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.15
Číselné hodnoty v tabulce a jejich dílčí hodnoty lze vypočítat takto:
ΔKrdovol. = ΔSdovol. = (0.1 + DA / 1000) x 40 / √n Otáčky spojky ”n” v 1/min
"DA" v mm (viz kapitolu 1)
Radiální posunutí ΔKrdovol. v mm
Pro otáčky < 250 1/min platí hodnoty tabulky 8 ve sloupci 250 1/min.
BA 3600 cs 02/2012
18 / 28
3.11
Přiřazení utahovacích krouticích momentů a otvorů klíče
Používání nárazových utahováků není dovoleno!
Utahovací momenty platí pro šrouby s neošetřeným povrchem, nenamazané nebo jen lehce namazané
olejem (součinitel tření μ = 0.14). Použití kluzného laku nebo podobných přípravků, které mění součinitel
tření ”μ”, není dovoleno.
Uvedené utahovací momenty TA byly stanoveny za použití DIN 25202 spojovací třídy ”C” s roztroušením
odevzdávaného krouticího momentu ± 5 %.
Utahovací momenty a otvory klíče stavěcích šroubů jsou uvedeny v tabelu 7.
Tabulka 9:
Utahovací momenty a otvory klíče šroubového spoje čepu
162
178
198
228
252
285
320
360
400
450
500
560
630
1120
710 900 1250 1800
800 1000 1400 2000
1600
Velikost
105
125
144
Utahovací
moment TA
8
15
30
55
100
170
180
340
580
600
Otvor klíče
SW
Vnější šestihran
10
13
17
19
24
27
24
30
36
36
1150 2000
46
55
Tabulka 10: Utahovací momenty pro šroubové spoje části spojky 20 s protilehlým kusem
M8
125
144
162
M10
24.6
48
Velikost
105
Velikost šroubů
Utahovací
moment TA
320
360
400
M20
450
500
560
M24
630
710
800
M12
228
252
285
M16
M30
M36
84
206
415
714
1428
2482
178
198
Je třeba použít šrouby pevnostní třídy 8.8 s podložkou podle DIN 125.
4.
Uvedení do provozu a provoz
Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat utahovací momenty šroubů spojky
a utahovací momenty základových šroubů spřaženého stroje. Kryty (ochrana spojky,
ochrana před dotykem) musí být namontované!
Při uvádění do provozu nelze vyloučit stavy přetížení. Pokud v důsledku přetížení
dojde ke zlomení spojky, mohou odskakující kovové části způsobit poranění osob
a/nebo poškození věcí.
Při použití pod zemí v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být spojka sestávající
z litiny nebo z oceli opatřena stabilním krytem, který vylučuje nebezpečí zapálení
např. třením, nárazem nebo jiskrami vznikajícími třením.
Ukládání kysličníků těžkých kovů (rez) na spojce musí být vyloučeno použitím krytu
nebo jiných vhodných opatření.
Spojka musí běžet nehlučně a bez otřesů. Odlišné chování je třeba považovat za poruchu, kterou je nutno
ihned odstranit. Při poruše se musí pohon ihned zastavit. Potřebná opatření pro uvedení do provozu se
musí provádět s dodržováním platných bezpečnostních předpisů.
BA 3600 cs 02/2012
19 / 28
5.
Poruchy, příčiny a odstranění
5.1
Možná příčina poruchy
Změna vyrovnání:
─ Odstranit příčinu změn vyrovnání (např. uvolněné základové šrouby).
─ Vyrovnejte spojku.
─ Zkontrolovat a případně opravit axiální zabezpečení.
─ Kontrola opotřebení podle kapitoly 6.
Tlumiče (5) jsou opotřebené:
─ Zkontrolovat opotřebení tlumičů (5) podle kapitoly 6, popř. tlumiče (5) vyměnit.
5.2
Nesprávné používání
Nedodržování těchto pokynů může vést k prasknutí spojky.
Poletující úlomky jsou životu nebezpečné!
Nesprávným používáním se spojka může stát zápalným zdrojem.
5.2.1
Četné chyby při výběru a dimenzování spojky a/nebo velikosti spojky
•
Důležité informace k popisu pohonu a okolí se nepředávají dále.
•
Krouticí moment zařízení je příliš vysoký.
•
Otáčky zařízení jsou příliš vysoké.
•
Faktor použití není správně zvolen.
•
Nedbalo se na chemicky agresivní prostředí.
•
Okolní teplota je nepřípustná.
•
Hotový otvor s nedovoleným průměrem a/nebo nedovoleným přidělením lícování.
•
Vytvoření drážek se zalícovaným perem, jejichž rozměry měřené přes roh jsou větší než rozměry
drážek měřených přes roh podle DIN 6885/1 u maximálního dovoleného otvoru.
•
Přenosová kapacita spojení hřídel-nábojem není přiměřená provozním podmínkám.
•
Maximální stavy zátěže nebo stavy nadměrné zátěže nejsou zohledněny.
•
Dynamické stavy zátěže nejsou zohledněny.
•
Spojení hřídel-náboj, které vede k nepřípustnému namáhání materiálu spojky.
•
Dochází k nedovolené změně provozních podmínek.
•
Spojka a stroj / pohonná jednotka tvoří kritický otočný, axiální nebo ohybový kmitací systém.
•
Zatížení trvale střídavým krouticím momentem je příliš vysoké.
BA 3600 cs 02/2012
20 / 28
5.2.2
5.2.3
Četné chyby při montáži spojky
•
Montují se součástky poškozené během dopravy nebo jinak vadné.
•
Při nasazování částí spojky zatepla se již namontované tlumiče RUPEX (5) zahřívají na nedovolenou
teplotu.
•
Průměr hřídele leží mimo předepsané meze tolerance.
•
Části spojky jsou zaměněné, to znamená, že není zajištěno přiřazení k danému hřídeli.
•
Předepsané axiální pojistky se nenamontují.
•
Předepsané utahovací momenty nejsou dodrženy.
•
Šrouby se nasazují suché nebo namazané.
•
Přírubové plochy šroubových spojení nejsou vhodné.
•
Vyrovnání nebo hodnoty posunutí hřídele neodpovídají návodu.
•
Spřažené stroje nejsou správně spojeny se základem, takže posunutí strojů např. uvolněním
šroubového spojení se základem vede k nedovolenému posunutí částí spojky.
•
Spojené stroje nejsou dostatečně uzemněné.
•
Tlumiče RUPEX se nenamontují.
•
Použitá ochrana spojky není vhodná.
Četné chyby při údržbě
•
Intervaly údržby se nedodržují.
•
Nepoužívají se originální náhradní díly RUPEX.
•
Používají se staré nebo poškozené náhradní díly RUPEX.
•
Používají se rozdílné tlumiče RUPEX (5).
•
Nebylo rozpoznáno prosakování do okolí spojky, takže spojku poškozují chemicky agresivní
prostředky.
•
Nedbá se na upozornění na poruchy (zvuky, vibrace, atd).
•
Předepsané utahovací momenty nejsou dodrženy.
•
Vyrovnání nebo hodnoty posunutí hřídele neodpovídají návodu.
BA 3600 cs 02/2012
21 / 28
6.
Ošetřování a údržba
6.1
Interval údržby
Vůli v krutu mezi oběma částmi spojky je třeba kontrolovat po 3 měsících, potom
nejméně jednou ročně.
Δ SV
Tlumiče (5) se musí vyměnit, jakmile je vůle v krutu větší než je uvedeno v tabulce 11.
Obrázek 6:
Značka opotřebení
Tabulka 11: Značka opotřebení pro vůli v krutu
Velikost
105
Značka
opotřebení
SV v mm
3.0
125
162
228
285
360
450
560
710
900
1120 1400 1800
144
198
252
320
400
500
630
800
1000 1250 1600 2000
3.5
4.0
4.5
6.0
7.0
8.5
10.0
12.0
13.5
15.0
18.0
20.0
Pokud se výše uvedená údržba nedodržuje, není již zaručen řádný provoz ve smyslu
ochrany před výbuchem a/nebo Směrnice 94/9/ES.
Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je potom zakázáno.
Nedodržování těchto pokynů může vést k prasknutí spojky.
Poletující úlomky jsou životu nebezpečné!
6.2
Výměna opotřebitelných součástí
Čepy (4) s tlumiči (5) se mohou demontovat po uvolnění a odstranění šestihranných matic (7) skrz otvory
v tlumiči (do velikosti spojky 400).
Čepy (4) s tlumiči (5) se mohou demontovat po uvolnění a odstranění šroubů se šestihrannou hlavou (11)
a podložek (8) skrz otvory v tlumiči (od velikosti spojky 450).
Po odstranění bezpečnostního kroužku (12) a podložky (6) se tlumiče (5) vymontují skrz otvory v tlumiči
(od velikosti spojky 710 bez vymontování čepů).
Stáhněte tlumič (5) a čepy (4) a pečlivě vyčistěte díru pro upevnění.
Tlumiče (5) je třeba měnit po sadách. Smějí se nasazovat jen stejné tlumiče (5).
Po výměně tlumičů (5) následuje smontování v opačném pořadí, přičemž je třeba šrouby (11) opět zajistit
šroubovou pojistkou ”středně pevně” (např. pomocí Loctite 243). Samosvorné šestihranné matice (7) je
třeba vyměnit za nové šestihranné matice (7) stejné kvality.
Pro novou montáž je třeba pečlivě dodržovat pokyny uvedené v kapitole 3 a 4.
BA 3600 cs 02/2012
22 / 28
6.2.1
Vytlačení čepů u velikostí spojky 450 až 2000 pomocí demontážní skříňky
K demontáži čepů firma Siemens nabízí hydraulicky působící vytlačovací přípravek, který je na vyžádání
možné dodat.
Návod BA 3600.1 ”Demontážní skříňka pro vytlačování čepů RUPEX” je třeba
dodržovat!
6.2.2
Vytlačování čepů u velikostí spojky 450 až 2000 tukem
Oddělte od sebe poloviny spojky (1; 2; 3) nebo je uvolněte od zátěže. Od velikosti spojky 710 se mohou
pojistné kroužky (12) a podložky (6) odstranit a tlumiče (5) se mohou z čepů (4) stáhnout, když není možné
poloviny spojky (1; 2; 3) od sebe oddělit.
Vytočte šroub (11) a odstraňte podložku (8). Z otvoru se závitem odstraňte všechny zbytky Loctite.
Otvor se závitem čepu RUPEX naplňte na 90 % běžně prodávaným strojním tukem (např. Fuchs
Renolit H443­HD­88).
Šroub (11) omotejte teflonovou páskou nebo teflonovou těsnicí šňůrou a zašroubujte ho s podloženou
podložkou (8) ručně na 2-3 otáčky závitu do čepu (4).
Noste ochranné brýle!
Pro axiální zajištění bezpodmínečně podložte u šroubu (11) podložku (8).
Nebezpečí sevření prudkým pohybem šroubu (11), podložky (8) a prudkým uvolněním
čepu (4)!
Náhlé uvolnění je signalizováno silným zvukem.
Šroub (11) pomalu zašroubovávejte klíčem na šrouby do závitu. Tímto způsobem se tuk tlačí příčným
závitem mezi čepem a otvorem v čepu v části spojky (1; 2; 3). Šroubujte pomalu, aby se tuk mohl na
čepu (4) rovnoměrně rozdělit. Pokud není možné vytvořit dostatečný tlak, použijte delší šroub (minimálně
třídy pevnosti 8.8) nebo případně doplňte tuk.
Nesmí vystupovat žádný tuk, jinak je třeba znovu utěsnit šroub (11).
Vytlačování je ukončeno, jakmile se čep (4) uvolní z vrtaného otvoru.
Vytlačte tímto způsobem všechny čepy (4).
Při opětném použití starých čepů (4) je třeba je řádně očistit. V otvorech se závitem / příčných otvorech
v čepech (4) se nesmějí nacházet žádné zbytky tuku nebo Loctite.
Nový Loctite nanášejte na šroub (11) jen v nepatrném množství, jinak je nebezpečí, že Loctite příčný otvor
uzavře.
Pro novou montáž je třeba pečlivě dodržovat pokyny uvedené v kapitole 3 a 4.
6.3
Demontáž částí spojky u spojení hřídel-náboj zalícovaným perem
Odsuňte od sebe spřažené stroje.
Odstraňte axiální zajištění (stavěcím šroubem, koncovou deskou). Nasaďte vhodný stahovací přípravek.
Část spojky (1; 2: 3) zahřejte hořákem nad drážkou se zalícovaným perem v podélném směru
(max. + 80 °C). Při zahřívání pozorujte teplotní rozsah tlumičů (5) (viz tabulka 5), případně tlumiče (5)
demontujte.
Hořák a zahřáté části spojky (1; 2; 3) představují zápalná místa, proto nesmí být při
nasazování částí spojky prostředí výbušné.
Stáhněte část spojky (1; 2; 3). Zkontrolujte, jestli nejsou vrtaný otvor v náboji a hřídel poškozené a chraňte
je proti rezavění. Poškozené části je třeba vyměnit.
Pro novou montáž je třeba pečlivě dodržovat pokyny uvedené v kapitole 3 a 4.
BA 3600 cs 02/2012
23 / 28
6.4
Demontáž částí spojky u válcového a kuželového lisovaného spoje připravená pro olejohydraulické
stáhnutí za tepla
Odsuňte od sebe spřažené stroje.
Tlumiče (5) demontujte
Pro demontáž jsou zapotřebí tyto nástroje:
•
Na každý olejový kanálek (počet je uveden v rozměrovém výkrese) jedno olejové čerpadlo
s tlakoměrem (min. 2 500 bar) nebo motorové čerpadlo s příslušným počtem nezávisle zavíraných
přípojů.
U částí spojky (1; 2; 3) se stupňovitým otvorem je třeba u olejového kanálku, který se nachází na
přechodu od menšího otvoru k většímu, připojit motorem poháněné čerpadlo, neboť je zde zapotřebí
větší množství oleje na časovou jednotku.
•
Vhodné přípoje a vedení.
•
1 stahovací přípravek nebo přídržná deska s přidržovacími šrouby nebo závitovými vřeteny s maticemi
(materiál šroubů a vřeten min. 10.9, materiál matic odpovídající šroubům).
•
1 hydraulický válec s olejovým čerpadlem. Sledujte dráhu posunutí a tlačnou sílu hydraulického válce
(axiální síla po konzultaci s firmou Siemens nebo podle rozměrového výkresu).
Dbejte pokynů výrobce při zacházení s odtlačovacím přípravkem / stahovacím
přípravkem a čerpadly.
Namontovat stahovací přípravek.
Část spojky (1; 2; 3) a stahovací přípravek zajistěte vhodnými zvedacími prostředky!
U kuželového lisovaného spoje je třeba připevnit axiální pojistku proti náhlému
uvolnění části spojky (1; 2; 3).
Závěrné šrouby (101 / 201 / 301) z olejových kanálků odstraňte. Olejové čerpadlo je třeba odvzdušnit
a připojit k prostřednímu olejovému kanálku.
Potom se na čerpadlo nechá působit tlak uvedený v rozměrovém výkrese, dokud olej nezačne vytékat
z vedlejších přípojů nebo na čelních stranách.
Maximální tlak uvedený v rozměrovém výkrese se nesmí překročit.
Během celého procesu se musí ve všech příslušných olejových kanálcích, které jsou
pod tlakem, udržovat konstantní tlak.
Odvzdušněte a připojte na vedlejšího olejový kanálek další olejové čerpadlo a nechte na něj působit tlak
uvedený v rozměrovém výkrese, dokud nezačne olej kruhovitě vytékat na čelní straně.
Když při působení tlaku vytéká olej takovou měrou, že se nemůže žádný tlak udržet, musí se použít olej
s vyšší viskozitou.
Teprve když na obou čelních stranách vystupuje olej jako uzavřený olejový prstenec, je třeba na
hydraulický válec působit tlakem tak, aby se dala část spojky (1; 2; 3) rychle z hřídele stáhnout.
Olej beze zbytku zachycujte a likvidujte podle platných předpisů.
Dbejte na zdvih hydraulického válce. Při dosazení, pokud je potřebné, se musí čelní
strana hydraulického válce zastavit mezi 2 olejovými kanálky.
Po stažení demontujte olejová čerpadla a stahovací přípravek z části spojky (1; 2; 3).
Zkontrolujte, jestli nejsou vrtaný otvor v náboji a hřídel poškozené a chraňte je proti rezavění. Poškozené
části je třeba vyměnit.
Pro novou montáž je třeba pečlivě dodržovat pokyny uvedené v kapitole 3 a 4.
BA 3600 cs 02/2012
24 / 28
7.
Náhradní díly
7.1
Náhradní díly
Při objednávání náhradních dílů uvádějte pokud možno tyto údaje:
•
Číslo zakázky Siemens s pozicí
•
Číslo výkresu
•
Konstrukční typ a velikost spojky
•
Číslo dílu (viz seznam náhradních dílů)
•
Vrtaný otvor, tolerance otvoru, drážka a vyvážení a zvláštní specifikace, např. připojovací rozměry
příruby, délka redukčního pouzdra, rozměry brzdového bubnu.
•
Případné zvláštnosti, např. teplota, elektricky izolující.
Tabulka 12: Seznam náhradních dílů
Konstrukční typy RWN, RWS
Číslo
dílu
Konstrukční typy RWB, RBS
Číslo
dílu
Název
Název
Konstrukční typy RFN, RFS
Čísl
o
dílu
Název
1
Část spojky 1
1
Část spojky 1
1
Část spojky 1
2
Část spojky 2
3
Část spojky 3
4
Čep
4
Čep
4
Čep
5
Tlumič
5
Tlumič
5
Tlumič
6
Podložka
6
Podložka
6
Podložka
7
Šestihranná matice,
samozajišťovací
7
Šestihranná matice,
samozajišťovací
7
Šestihranná matice,
samozajišťovací
8
Podložka
8
Podložka
101 Závěrný šroub 1)
11
Šroub se šestihrannou
hlavou
11
Šroub se šestihrannou
hlavou
301 Závěrný šroub 1)
12
Pojistný kroužek
12
Pojistný kroužek
20
Část spojky 20
101 Závěrný šroub 1)
101 Závěrný šroub 1)
201 Závěrný šroub 1)
1)
Závěrné šrouby (101 / 201 / 301; viz obr. 7) se používají jen u olejohydraulického lisovaného spoje
(viz bod 3.6).
101
201
301
Obrázek 7:
Závěrný šroub
BA 3600 cs 02/2012
25 / 28
1
2
1
1)
4 6 5
1
2)
7
4 6 5
4)
Obrázek 8:
3
20
3)
8 11
5)
4 12 6 5
8 11
6)
Výkres náhradních dílů
1) Konstrukční typy RWN, RWS
2) Konstrukční typy RWB, RBS
3) Konstrukční typy RFN, RFS
4) Šroubový spoj čepu u velikostí 105 do 400
5) Šroubový spoj čepu u velikostí 450 do 630
6) Šroubový spoj čepu u velikostí 710 do 2000
Až do velikosti spojky 360 jsou tlumiče uspořádány jednostranně v části spojky 1. Od
velikosti 400 jsou tlumiče uspořádány střídavě v části spojky 1 a 2.
BA 3600 cs 02/2012
26 / 28
8.
Vysvětlivky
8.1
ES prohlášení o shodě
ES prohlášení o shodě
ve smyslu Směrnice ES 94/9/ES ze dne 23.03.1994 a právních předpisů vydaných pro její realizaci
Výrobce Siemens AG, 46395 Bocholt, Německo, potvrzuje, že zařízení popsaná v tomto návodu k obsluze:
Spojky
FLENDER RUPEX®
Konstrukční typy RWN, RWS, RWB, RBS
a RFN, RFS
jsou ve smyslu článku 1 a článku 8, odstavec 1 b) ii) směrnice 94/9/ES a odpovídají ustanovením
Směrnice 94/9/ES a následujícím normám:
DIN EN 1127‐1 : 02‐2008
DIN EN 13463-1 : 07-2009
Technická dokumentace byla doručena níže uvedené instituci:
DEKRA EXAM GmbH, 44727 Bochum, Německo, identifikační číslo: 0158.
Bocholt, 2012‐02‐22
Andre Jansen (Vedoucí Engineeringu KUE)
Bocholt, 2012‐02‐22
Nicola Warning (Vedoucí Business Subsegment KU)
BA 3600 cs 02/2012
27 / 28
Further Information:
"FLENDER gear units" on the Internet
www.siemens.com/gearunits
"FLENDER couplings" on the Internet
www.siemens.com/couplings
Service & Support:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10803928/133300
Lubricants:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/42961591/133000
Siemens AG
Industry Sector
Mechanical Drives
Alfred-Flender-Straße 77
46395 Bocholt
GERMANY
Subject to modifications
© Siemens AG 2012
www.siemens.com/drive­technologies
Download

FLENDER couplings