ESKÁ EXILOVÁ NAKLADATELSTVÍ (VÝB R)
Vlny odchodu do emigrace: 1. 1939 – 1945
2. 1948 – 1956
3. 1968 – 1989
V exilových nakladatelstvích vycházela díla, která nemohla vyjít v oficiálních
nakladatelstvích doma, šlo o díla autor exulant , ale i o díla autor „domácích“, kte í nem li
jinou publika ní možnost.
Po roce 1968 vznikla v emigraci tato nakladatelství:
CC BOOKS
- založeno v roce 1971 v Mnichov
- nejvýznamn jší publikací je t ídílný sborník dokument o kulturní perzekuci po únoru 1948:
Antonín Kratochvíl: Žaluji
SIXTY – EIGHT PUBLISHERS
- založeno koncem r. 1971 manželi Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým v kanadském
Torontu
- vyšlo zde p es 200 publikací
- memoáry významných osobností kulturního, spole enského a politického života
- Slovník eských spisovatel , sestavený J. Brabcem
- vycházely zde romány: M. Kundery, J. Škvoreckého, B. Hrabala, P. Tigrida,…
INDEX
- založeno v r. 1971 v Kolín nad Rýnem
- vyšlo zde p es 170 publikací
- produkci tvo ila politická publicistika a politologie – eská i p ekladová
KONFRONTACE
- založeno roku 1973 v Curychu Petrem Paškem
- vyšlo zde p es 100 titul
- edi ní program byl zam en na literaturu faktu a na p vodní domácí humoristickou literaturu
POEZIE MIMO DOMOV
- založeno v roce 1977 v Mnichov Danielem Strožem
- vyšlo zde p es 130 titul
- edi ní program se orientoval na exilovou poezii (K. Kryl, I. Diviš)
ARKÝ
- založeno v roce 1980 v Mnichov Karlem Jadrným
- vyšlo zde 16 titul
- produkce se soust edila na esejistiku (J. Pato ka, V. erný, Z. Kalista)
ROZMLUVY
- založeno v roce 1982 v Londýn Alexandrem Tomským
- vydáno na 70 titul
- orientace na esejistickou a beletristickou tvorbu
- první exilové nakladatelství, které po roce 1989 za alo p sobit v Praze (1990)
Download

ČESKÁ EXILOVÁ NAKLADATELSTVÍ (VÝBĚR)