VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST MSHUD
A. Hudební vývoj jedince
Vysvětlete následující pojmy:
1. mluvozpěv _________________________________________________________________________________
2. monotonie__________________________________________________________________________________
3. mutace_____________________________________________________________________________________
4. vnitřní determinanty hudebního vývoje __________________________________________________________
5. vnější determinanty hudebního vývoje __________________________________________________________
B. Flétna, metodika hry na flétnu, metodické příručky
6. Popište výhody i nevýhody kolektivní výuky hry na flétnu ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Jaké je správné držení zobcové flétny? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Jaké jsou nejčastější chyby, které se u dětí při hře na flétnu vyskytují? __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Vysvětlete, jak se projeví v praxi, má-li jeden žák flétnu německého, a druhý flétnu tzv. barokního typu?______
____________________________________________________________________________________________
____________ ________________________________________________________________________________
10. Napište alespoň 3 tituly odborné literatury (včetně autorů), které se problematikou hry na flétnu zabývají
____________ ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
C. Hudebně pohybová výchova
11. Napište alespoň 2 tituly odborné literatury, které se problematikou hudebně pohybové výchovy zabývají
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Popište význam MDP při hudebněpohybové výchově ______________________________________________
13. Nastiňte rozdíly mezi oblastí tzv. taneční výchovy a hudebně pohybové výchovy ________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14. Jaké slavné zahraniční hudebně pohybové koncepce znáte? _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
15. Jaká jsou kritéria pro výběr hudby při realizaci pohybové transformace hudby? _________________________
_____________________________________________________________________________________________
D. Hlasová výchova
16. Uveďte tři typické vlastnosti hlasu a vysvětlete, čím jsou dány (příp. na čem jsou závislé)__________________
_____________________________________________________________________________________________
17. Vysvětlete rozdíl mezi bráničním, bráničně žeberním a žeberním dýcháním_____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
18. Vysvětlete pojem tzv. střídavé dýchání__________________________________________________________
19. Co pomáhá k navození hlavové rezonance? ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
20. Uveďte kritéria výběru i konkrétní příklady písní vhodných pro nezpěváky______________________________
_____________________________________________________________________________________________
E. Hudebnost a její diagnostika (otevřená otázka; pište na druhou stranu testu)
VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST MSHUD
A. Základní pojmy z hudební psychologie
Vysvětlete následující pojmy:
1. vlohy _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. schopnosti__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. dovednosti__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. hudebnost _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. amúzie_____________________________________________________________________________________
B. Rytmický výcvik
Vysvětlete následující pojmy:
6. imitace ____________________________________________________________________________________
7. deklamace _________________________________________________________________________________
8. rytmické rondo ______________________________________________________________________________
9. ostinato ___________________________________________________________________________________
10. rytmický vícehlas ___________________________________________________________________________
C. Hlasová výchova
11. Popište vývoj lidského hlasu od novorozence po období puberty _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Co je to brumendo? _________________________________________________________________________
13. Jaké znáte vady a poruchy hlasu? (napište alespoň 3) ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
14. Vysvětlete termín tzv. voix mixte _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
15. Popište postup práce při nápravě nezpěvnosti ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
D. Domácí a zahraniční hudebněvýchovné koncepce
16. Popište, v čem spočíval tzv. Olomoucký model hudební výchovy, a kdo je jeho autorem ___________________
_____________________________________________________________________________________________
17. Kdo je zakladatelem České Orffovy společnosti? __________________________________________________
18. Co znamená zkratka ISME a co o této organizaci víte?______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
19. Popište osudy české hudební pedagogiky v letech 1945-1989________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
20. Popište koncepci Dalcrozova hudebního systému _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
E. Rámcový vzdělávací program a hudební výchova (otevřená otázka; pište na druhou stranu testu)
VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST MSHUD
A. Hudební didaktika jako vědecká disciplína
vysvětlete následující pojmy:
1. hudební pedagogika _________________________________________________________________________
2. hudební didaktika____________________________________________________________________________
3. metodika hudebních činností __________________________________________________________________
4. hudební výchova intencionální _________________________________________________________________
5. hudební výchova výběrově specializovaná_________________________________________________________
B. Intonační výcvik
6. Popište, co znamená slovo intonace ve všech jeho významech ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Které hudební činnosti můžeme zařadit do tzv. přípravné fáze intonačního výcviku? ______________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Vysvětlete rozdíl mezi intonačními metodami tonálními a intervalovými ________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Popište blíže intonační metodu ku-ku (výhody i nevýhody)___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Vysvětlete pojem fonogestika _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
C. Instrumentální činnosti
11. Kdo to byl Carl Orff a jak ovlivnil oblast instrumentálních činností? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Jaký je rozdíl mezi xylofonem a zvonkohrou (příp. xylofonem a metalofonem)? __________________________
_____________________________________________________________________________________________
13. Jaké zásady bychom měli ctít při tvorbě vlastní partitury? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
14. Jak si ověříte, je-li Vámi vybraná píseň vhodná pro pentatonický doprovod? ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
15. Vysvětlete podstatu melodického ronda _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
D. Základní pojmy z hudební psychologie
Vysvětlete následující pojmy:
16. hudebnost ________________________________________________________________________________
17. synestézie ________________________________________________________________________________
18. hudební nadání ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
19. smysl pro výšku tónu (tzv. hudební sluch) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
20. hudebně intelektové schopnosti _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
E. Hudební vývoj jedince (otevřená otázka; pište na druhou stranu testu)
VZOROVÝ ZKOUŠKOVÝ TEST – MSHUD
A. Rytmický výcvik
vysvětlete následující pojmy:
1. rytmus ____________________________________________________________________________________
2. metrum ___________________________________________________________________________________
3. doba ______________________________________________________________________________________
4. deklamace__________________________________________________________________________________
5. Kdo je autorem České Orffovy školy? ____________________________________________________________
B. Instrumentální činnosti
6. Popište výhody i nevýhody použití hudebních nástrojů ve výuce ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Jak dělíme nástroje Orffova instrumentáře? _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Popište metodický postup při nácviku písně s instrumentálním doprovodem _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Vysvětlete pojem ostinato _____________________________________________________________________
10 Vysvětlete pojem pentatonika a naznačte možnosti jejího využití ve výuce ______________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
C. Hlasová výchova
11. Vysvětlete rozdíl mezi hlasovou a hrudní rezonancí (princip, tvoření, výhody/nevýhody)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Jaký je rozsah dětského hlasu v období předškolního věku? _________________________________________
13. Popište zásady hlasové hygieny _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14. Popište, jak by mělo vypadat rozezpívání ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
15. Vysvětlete pojem brumendo __________________________________________________________________
D. Poslech hudby
16. Napište tituly odborné literatury, které se problematikou poslechu zabývají (alespoň 2) ___________________
_____________________________________________________________________________________________
17. Jaký je rozdíl mezi intuitivním a intelektuálním poslechem hudby? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
18. Popište jednotlivé fáze poslechu hudby _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
19. Vysvětlete pojem hudebně- ekologická výchova __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
20. Vysvětlete pojem apercepce __________________________________________________________________
E. Osobnost učitele hudby (otevřená otázka; pište na druhou stranu testu)
Download

vzorové zkouškové testy.pdf