Podíl služeb na HDP Moravskoslezského kraje (v %)
Poznámka Rámcové podmínky rozvoje kraje vztažené k podnikání
Český statistický úřad Moravskoslezský kraj, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2009, Struktura hrubé
přidané hodnoty podle odvětví OKEČ v MSK pro rok 2008, str. 115
Zdroj
Roky
2005
2006
2007
2008
2009
Hodnota
26,1
26,2
25,7
25,9
Graf (graf vetně regresní přímky - matematický odhad trendu)
Podíl služeb na HDP Moravskoslezského kraje (v %)
40
Podíl služeb na HDP Moravskoslezského kraje v %
30
26,1
26,2
25,7
25,9
20
y = -0,11x + 26,25
R² = 0,4102
10
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Grafické znázornění podílu služeb na HDP v Moravskoslezském kraji v letech 2005 - 2008. Mezi hodnocené služby byly dle OKEČ
(odvětvová klasifikace ekonomických činností) zařazena následující odvětví: obchod, opravy spotřebního zboží, pohostinství a
ubytování, peněžnictví a pojišťovnictví, komerční služby a ostatní služby. Podíl těchto služeb osciloval v hodnoceném období na
tvorbě HDP Moravskoslezského kraje kolem hodnoty 26 %, s maximem v roce 2006 (26,2 %) a s minimem v roce 2007 (25,7 %).
Tato skutečnost je odrazem, kdy dominantní podíl na tvorbě HDP má stále průmysl a potvrzuje se tak i názor ekonomů, že
průmysl je klíčový především v nových zemích Evropské unie, zatímco v západní Evropě dominují služby.
Download

Podíl služeb na HDP Moravskoslezského kraje (v %)