AXA CZK Konto
Únor 2014
Základní údaje
Investiční politika
Úplný název fondu
AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA
investiční společnost, a.s.
ISIN
CZ0008472602
Měna
Kč
Minimální investice
vstupní 5 000 Kč, následná 500 Kč
Bankovní spojení
513622024/2700 (měna: Kč)
Depozitář
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Úplata za obhospodařování
0,50% p.a.
Vstupní poplatek
0%
Výstupní poplatek
Fond investuje zejména do krátkodobých dluhopisů, nástrojů
peněžního trhu a depozit. Díky této investiční politice je určen
zejména konzervativním investorům, kteří preferují pouze
nízkou míru rizika, a tomu odpovídající úroveň a stabilitu
výnosu. Slouží jako nástroj pro zhodnocování finančních
prostředků v krátkém horizontu a pro tvorbu krátkodobých
rezerv.
9%
Struktura
portfolia
dle aktiv
13%
6%
16%
0%
Doporučený horizont
min. 6 měsíců
Cena podílového listu
1,1215 Kč
949 816 062 Kč
Hodnota vlastního kapitálu fondu
56%
Zhodnocení fondu v %
28.2.2014
Fond
1 měs.
3 měs.
6 měs.
1 rok
Datum založení
0,06
0,08
0,46
0,66
26.3.2007
3 roky
3 roky p.a.
5 let
5 let p.a
2,77
0,91
8,02
1,56
Státní a státem garant. dluhopisy (16%)
Korporátní dluhopisy (9%)
Hypotéční zást. listy (13%)
Fond
Dluhopisové fondy Short Dur. (6%)
Od založení
Termínované vklady a hotovost (56%)
12,15
Tituly s největším podílem na portfoliu
1,1400
Kupon
v%
Datum
splatnosti
Slovensko 2015
2,08
2.9.2015
Titul
1,1200
1,1000
% podíl v
portfoliu
5,28%
AXA IM US HY
0,00
0.1.1900
3,00%
1,0800
Slovenská sporiteľňa
1,25
15.8.2014
2,85%
1,0600
VUB (HZL)
1,05
20.5.2014
2,79%
Romania 2015
5,00
18.3.2015
2,75%
ČEB
2,74
29.4.2014
2,46%
Gazprom
8,13
4.2.2015
2,41%
Česká republika 2014
2,75
31.3.2014
2,12%
Hypobanka (HZL)
1,75
12.7.2015
2,10%
Česká republika 2016
0,56
27.10.2016
2,07%
1,0400
1,0200
1,0000
Statistika
3 roky p.a.
Struktura portfolia dle splatnosti (měs.)
Další informace
Alpha
0,86
Mod. durace (roky)
Anualizovaná volatilita
0,26
Hrubý výnos portfolia
Beta
0,33
Informační poměr
2,85
Tracking Error
0,26
0,66
30,43%
0,93%
20,77%
15,69%
15,17%
9,91%
5,17%
0-1
1-2
2-3
2,87%
3-6
6-9
9 - 12
> 12
Upozornění: U variabilních dluhopisů je použita doba do splatnosti nejbližšího kupónu. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a
výnosu z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem
není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před investováním do jednotlivých fondů se důkladně seznamte se statuty jednotlivých fondů, které jsou k dispozici na
internetových stránkách www.axa.cz. Tento dokument byl vytvořen společností AXA investiční společnost a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ 64 57 90 18,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462.
AXA linka +420 292 292 292
www.axa.cz
Download

AXA CZK Konto