Spotřební výdaje seniorů
na zdravotní péči
Praha, prosinec 2013
„SPOTŘEBNÍ VÝDAJE SENIORŮ
NA ZDRAVOTNÍ PÉČI“
Přednášející:
Dr. Zdeněk Pernes
předseda Rady seniorů ČR
2
I. Financování zdravotní péče (v mil. Kč)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Zdravotní
170 093 174 200 183 713 197 280 217 658 222 500 225 547 231 270
pojištění
Veřejné
rozpočty
21 263 22 828
22 851
21 439 26 034 20 781
16 863
15 648
Soukromé
výdaje
27 418 29 783
35 370
45 801 47 954 45 754
46 162
46 717
CELKEM 218 774 226 811 241 934 264 520 291 646 289 035 288 572 293 635
3
II. Soukromá peněžní vydání na zdravotní
péči (dle SRÚ, ČSÚ, průměr na 1 obyvatele)
SRÚ, ČSÚ zkoumá výdaje na:
1. Placené léčebné a zdravotnické výrobky
2. Placenou ambulantní zdravotní péči
3. Placenou zdravotní ústavní péči
4
Metodologie sběru a anylýzy dat:
Výsledky výzkumu „O spotřebě domácností“ - léta 2004-2008
Základním souborem statistiky rodinných účtů
je 2 811 zpravodajských domácností. Z toho je
1 613 domácností zaměstnanců, 418 domácností
samostatně výdělečně činných, 114 domácností
nezaměstnaných a 473 domácností důchodců
bez ekonomicky aktivních členů (rok 2012)
5
1. Léčiva
6
2. Ambulantní zdravotní péče
7
3. Ústavní zdravotní péče
8
Soukromá peněžní vydání důchodců na
zdravotní péči
(dle SRÚ, ČSÚ, průměr na 1 obyvatele)
2004
Léčiva, ortopedické
a zdravotnické
výrobky
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2 177 2 282 2 527 2 985 3 420 3 436 3 796 4 046 3 879
Ambulantní
zdravotní péče
307
316
369
374
858
908
1 072
963
889
Ústavní
zdravotní péče
216
145
190
190
511
411
378
415
907
CELKEM
2 700 2 743 3 086 3 549 4 789 4 755 5 246 5 424 5 675
5 675 ročně : 12 = 473 Kč měsíčně u průměrného důchodce
(starobního nebo invalidního)
9
III. Podíl placené zdravotní péče
na průměrném starobním důchodu
2004
Placená
zdravotní
péče (v Kč)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2 700 2 743 3 086 3 549 4 789
4 755
5 246
5 424
5 675
Průměrný
starobní
7 270 7 744 8 187 8 747 9 638 10 045 10 123 10 552 10 778
důchod (v Kč)
Podíl v %
3, 09
2, 95
3, 14
3, 38
4, 14
3, 94
4, 32
4, 28
4, 39
10
IV. Soukromé výdaje důchodců na
zdravotní péči dle věkových skupin
– léta 2004-2008 – výsledky výzkumu „O spotřebě domácností“
2004
2005
2006
2007
2008
1 823 1 840 2 045
2 729
2 787
56-60 let
Léčiva, ortopedické a zdravotnické výrobky
Ambulantní zdravotní péče
444
348
346
328
838
Ústavní zdravotní péče
211
22
247
98
313
2 478 2 210 2 638
3 155
3 938
2 157 2 078 2 583
2 620
2 993
CELKEM
66-70 let
Léčiva, ortopedické a zdravotnické výrobky
Ambulantní zdravotní péče
300
370
437
490
880
Ústavní zdravotní péče
218
209
97
136
360
3 246
4 233
CELKEM
2 675 2 657 3 117
11
IV. Soukromé výdaje důchodců na
zdravotní péči dle věkových skupin
– léta 2004-2008 – výsledky výzkumu „O spotřebě domácností“
2004
2005
2006
2007
2008
2 234
2 302
2 520
3 213
3 765
Ambulantní zdravotní péče
289
305
382
414
823
Ústavní zdravotní péče
394
229
171
266
786
2 917
2 836
3 071
3 893
5 374
2 485
2 861
3069
3486
4 158
Ambulantní zdravotní péče
211
242
333
284
896
Ústavní zdravotní péče
50
113
260
279
588
2 746
3 216
3 662
4 049
5 642
71-75 let
Léčiva, ortopedické a zdravotnické výrobky
CELKEM
76+ let
Léčiva, ortopedické a zdravotnické výrobky
CELKEM
12
V. Podíl soukromých výdajů důchodců na
zdravotní péči na celkových příjmech dle
věkových skupin (v Kč)
– léta 2004-2008 – výsledky výzkumu „O spotřebě domácností“
2004
2005
2006
2007
2008
Příjmy
92 336
99 602
104 352
113 015
118 258
Soukromé výdaje na zdravotní péči
2 478
2 210
2 638
3 155
3 938
Podíl v %
2, 68
2, 22
2, 53
2, 79
3, 33
Příjmy
93 471
96 680
104 792
112 591
120 527
Soukromé výdaje na zdravotní péči
2 675
2 657
3 117
3 246
4 233
Podíl v %
2, 86
2, 75
2, 97
2, 88
3, 51
Příjmy
91 772
94 815
101 587
112 877
118 893
Soukromé výdaje na zdravotní péči
2 917
2 836
3 071
3 893
5 374
Podíl v %
3, 18
2, 99
3, 02
3, 45
4, 52
Příjmy
91 483
96 751
102 450
110 297
116 726
Soukromé výdaje na zdravotní péči
2 746
3 216
3 662
4 049
5 642
Podíl v %
3, 00
3, 32
3, 57
3, 67
4, 83
56-60 let
66-70 let
71-75 let
76+ let
13
VI. Závěry
- Placená zdravotní péče za posledních sedm let
vzrostla o 68 procentních bodů, což má největší
dopady na osoby v seniorském věku.
- Nejohroženějším segmentem jsou senoři
nejstarší, u kterých je podíl soukromých výdajů
za zdravotní péči nejvyšší. Index podílu
nejstarších seniorů 76+ k nejmladším (56-65 let)
byl 143,28 v roce 2008. Přitom nejstarší
důchodci mají nejnižší příjmy.
14
- Index podílu soukromých výdajů na zdravotní
péči byl u nejstarších důchodců 76+ oproti
souhrnnému průměru 117, 81 (rok 2008).
Přepočítáno na rok 2012 tedy nejstarší důchodci
zaplatili za zdravotní péči nikoliv 473 Kč, ale
557 Kč měsíčně v celostátním průměru.
- Přitom celkové placené výdaje jsou dle odhadu
Ústavu zdravotnických informací a statistiky
ČR o 36 procentních bodů vyšší (33, 903 mil. Kč
ku 46, 162 mil. Kč). Dle těchto propočtů tedy
nejstarší důchodci loni zaplatili na placenou
zdravotní péči měsíčně
15
473 x 1, 1781 = 557 x 1, 3616 = 758 Kč
jde o celostátní průměr, situace je silně
individuální.
- Problém v ČR je tedy absence institutu
sociální ochrany (zastropování plateb,
osvobození od plateb v taxativně stanovených
případech, atd...)
- Rada seniorů ČR eviduje stovky případů, kdy
osamocení senioři musejí rozhodnout, zda
zaplatí poplatky při delším pobytu v nemocnici
nebo nájem bytu. Na obojí nemají peníze.
16
Děkuji vám za pozornost
Dr. Zdeněk Pernes
předseda Rady seniorů ČR
Kontakt:
Nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 077
e-mail: [email protected]
web: www.rscr.cz
17
Download

Výdaje seniorů na zdravotní péči