Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend
správní oddělení
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Sokolovská 94
570 01 LITOMYŠL
VAŠE ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:
POČET LISTŮ PŘ.:
TEL.:
E-MAIL:
DATUM:
03.09.2014
MUUO/29366/2014/DSS/ba
dss-uzavír/3507/2014
Miloslava Bartošová
2
0
0
465 514 341
[email protected]
04.09.2014 v Ústí nad Orlicí
Oznámení o zahájení řízení
Městský úřad odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí, který podle
ustanovení § 40 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5, písm. c), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (jako silniční správní úřad)
v souladu s uvedenými právními předpisy oznamuje, že
podle ustanovení § 44 zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) bylo dne 03.09.2014
zahájeno řízení ve věci uzavírky silnice II/315 v obci Hrádek, z důvodu opravy propustu, kdy byla
silničnímu správnímu úřadu doručena žádost od společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.,
Sokolovská 94, Litomyšl, IČ 25274104
uzavírka silnice II/315 v obci Hrádek je požadována v termínu od 26.09.2014 do 17.10.2014, dále
budou práce do probíhat za částečné uzavírky - dopravního omezení, v termínu od 18.10.2014 do
30.11.2014
Objízdná trasa pro autobusové linky 700905 a 700920 je navržena z Jehnědí, na Hrádek zpět, dále
Sloupnice, Řetůvka, přes Andrlův Chlum do Ústí nad Orlicí. Linka 700942 ze Sudislavy je navržena
přes Oucmanice, Jehnědí, Sloupnice, Řetůvka, Ústí nad Orlicí
Linka 700903 po dobu uzavírky obslouží místní část Kerhartice, dále je navržena z Říček po sil.
III/3122, vojenskou účelovou komunikací do Kerhartic a Ústí nad Orlicí, po dobu uzavírky neobslouží
zastávku Libchavy„žel.st.
při uzavírce silnice II/315 po sil. I/14 (ul. Královehradecká) v Ústí nad Orlicí, Libchavy, České
Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, sil. II/317 Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota,
Svatý Jiří, Jehnědí, Hrádek a zpět.
Ve smyslu § 24 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v návaznosti na ustanovení § 49
zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), silniční správní úřad svolává ústní jednání a
místní šetření na den
16. září 2014 tj. úterý
se srazem pozvaných v 9.00 hod. na Obecním úřadě v Hrádku, který tímto žádáme o poskytnutí
místnosti k jednání a sepsání zápisu.
Sídlo: Sychrova 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ; tel.: 465 514 111; fax: : 465 525 563
Bankovní spojení: KB ÚSTÍ NAD ORLICÍ, č.ú.: 19 - 420611/0100; ID datové schránky: bxcbwmg
DIČ: CZ00279676 IČ: 00279676
www.ustinadorlici.cz
-2-
Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy se mohou k připravovanému rozhodnutí o uzavírce a
objížďce vyjádřit a uplatnit připomínky nejpozději do 16.09.2014 jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ešpandr Jaroslav
vedoucí odboru
v zastoupení Ing. Marta Pirklová
vedoucí správního oddělení
Doručí se a k účasti:
Účastníci řízení dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích:
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 57001 Litomyšl
Správa a údržba silnic Pk, Doubravice 98, 53353 Pardubice
Správa a údržba silnic Pk, Třebovská 333, 56203Ústí nad Orlicí
Město Choceň Jungmannova 301, 56501 Choceň
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí
Obec České Libchavy 160, 56114 České Libchavy
Obec Hrádek 33, 56201 Ústí nad Orlicí
Obec Jehnědí 3, 56201 Ústí nad Orlicí
Obec Libchavy 93, 56116 Libchavy
Obec Mostek 62, 56501 Choceň 1
Obec Orlické Podhůří 4, 56201 Ústí nad Orlicí
Obec Svatý Jiří 44, 56501 Choceň
Obec Zářecká Lhota 5, 56501 Choceň
Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí 56227
MěÚ Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jiráskova 179, 56601 Vysoké Mýto
MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a SH, Komenského 125, Pardubice (Ing. Pavla
Dulíková + silniční hospodářství)
Česká republika-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 53002 Pardubice
Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec
Králové, Velké náměstí 33, 50001 Hradec Králové
Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Praha 6-Dejvice
Na vědomí:
Obec Sudislav nad Orlicí
Obec Oucmanice
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., Třebovská 330, 56203 Ústí nad Orlicí
JAST, s.r.o., Slavníkova 235/9, 16900 Praha 6, pracoviště Doudleby nad Orlicí
Sídlo: Sychrova 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ; tel.: 465 514 111; fax: : 465 525 563
Bankovní spojení: KB ÚSTÍ NAD ORLICÍ, č.ú.: 19 - 420611/0100; ID datové schránky: bxcbwmg
DIČ: CZ00279676 IČ: 00279676
www.ustinadorlici.cz
Digitálně podepsal Jaroslav Ešpandr
Datum: 05.09.2014 10:28:55 +02:00
Místo: odbor dopravy, SH a správních agend
Sídlo: Sychrova 16, 562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ; tel.: 465 514 111; fax: : 465 525 563
Bankovní spojení: KB ÚSTÍ NAD ORLICÍ, č.ú.: 19 - 420611/0100; ID datové schránky: bxcbwmg
DIČ: CZ00279676 IČ: 00279676
www.ustinadorlici.cz
Download

Městský úřad Ústí nad Orlicí