11.12.2011
SMK‐01‐Úvod.ppt
SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod
Základní předpisy
2
14:02:44
• Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon)
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
• Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
• Vyhl.č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích
í hk
ik í h
• ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikacích
• Část 1: Základní názvosloví
• Část 2: Projektování pozemních komunikací
• Část 3: Vybavení pozemních komunikací
• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB‐TU Ostrava
3
14:02:44
Základní předpisy
• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
4
Technická základna dopravy
14:02:44
• TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
• TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení
• TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení
• TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích
• TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
• TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
• TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích
MOBILNÍ
STABILNÍ
• TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy
5
14:02:44
Silniční síť České republiky
6
14:02:44
Základní pojmy
Pozemní komunikace – liniové stavby, určené převážně k přemísťování silničními nebo
jinými nekolejovými dopravními prostředky, příp. k pohybu chodců, cyklistů
a výjimečně i kolejové dopravy (např. tramvaj na městské komunikaci)
Silniční komunikace – pozemní komunikace určená pro provoz silničních vozidel
‐ charakteristickým znakem je zpevněná vozovka (tj. část určená pro jízdu vozidel)
Sil ič í komunikace
Silniční
k
ik
s omezeným
ý přístupem
ří t
– silniční
il ič í komunikace
k
ik
s trvalým
t lý nebo
b
časově omezeným přístupem některých druhů dopravních prostředků, popř. chodců
(např. rychlostní komunikace stanoví nenižší konstrukční rychlost vozidel, nemotoristická komunikace pro pěší
vylučuje motorovou dopravu atp.)
ZDROJ: www.rsd.cz
Místní (městské) komunikace – komunikace v zastavěném území
1
11.12.2011
Základní pojmy
7
8
14:02:44
PK na náspu
EXTRAVILÁN
E
INTRAVILÁN
14:02:44
Základní pojmy
PK v zářezu
Pozemní komunikace se mohou nacházet:
‐ buď v zastavěném území ... intravilán
‐ nebo mimo zastavěné území ... extravilán
Základní pojmy
9
14:02:44
10
14:02:44
Dopravní proud – sled všech vozidel nebo chodců pohybujících se v pruhu za sebou nebo ve více pruzích jedním dopravním směrem
‐ může se skládat z 1 nebo více jízdních (pěších) proudů
Základní pojmy
Trasa pozemní komunikace – prostorová čára, složená z přímých a zakřivených úseků, která určuje směrový a výškový průběh dané komunikace.
Trasa se zobrazuje ve 2 průmětech:
Jízdní proud – sled všech vozidel pohybujících se za sebou v téže stopě
a) svislý průmět do vodorovné roviny ... vzniká osa silnice ... vykreslujeme do situace
Intenzita dopravního proudu (I) – počet vozidel (chodců), který projede (projde) určitým profilem komunikace za zvolené časové období (např voz/h voz/24h )
určitým profilem komunikace za zvolené časové období (např. voz/h, voz/24h...)
b) vodorovný průmět do svislé roviny
... vzniká podélný profil
... niveleta/terénní čára (z rozdílu: rozsah zemních prací)
Kapacita komunikace (K) – maximální počet vozidel, která mohou projet profilem silniční komunikace za daných podmínek za daný čas (např. voz/h, voz/24h...)
Musí platit: I < K
Návrhová rychlost – rychlost, kterou lze bezpečné projet kterýmkoliv úsekem navrhované komunikace za normálních atmosférických podmínek a bez ovlivnění provozem ostatních vozidel
11
Základní pojmy
12
14:02:44
ZDROJ: Krajčovič, M. Dopravní stavbyy I. – Pozemní komunikace (str.36)
14:02:44
Názvosloví silničních komunikací
2
11.12.2011
Dopravní prostor
13
14:02:44
14
14:02:44
Pozemní komunikace v INTRAVILÁNU
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (leden 2006)
+ změna Z1 (únor 2010)
 Místní (městské) komunikace (dále MK)
ZDROJ: ČSN 73 6110
ZDROJ: ČSN 73 6110; zákon č. 13/1997 Sb.
ROZDĚLENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ROZDĚLENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Pozemní komunikace v intravilánu
15
14:02:44
Podle své urbanisticko‐dopravní funkce dle ČSN 73 6110 dělíme MK na funkční třídy:
‐ A – rychlostní (funkce dopravní),
‐ B – sběrná (funkce dopravně obslužnou),
‐ C – obslužná (funkce obslužná),
‐ D – komunikace se smíšeným provozem (D1) a komunikace s vyloučením motorového provozu (D2)
Pozemní komunikace v intravilánu
14:02:44
B
A
D
ZDROJ: ČSN 73 6110
ZDROJ: ČSN 73 6110
C
17
16
Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (§6, odst. 3) dělíme MK podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:
‐ MK I. třídy – zejména rychlostní místní komunikace,
‐ MK II. třídy – dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
‐ MK III. třídy – obslužná komunikace,
‐ MK IV. třídy – komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.
Pozemní komunikace v intravilánu
14:02:44
18
14:02:44
Pozemní komunikace v intravilánu
Základní typy místních komunikací ve funkčních skupinách:
• MR .. místní komunikace rychlostní
• MS .. místní komunikace sběrná
• MO .. místní komunikace obslužná
• MOk .. místní komunikace obslužná s krajnicí
1000
ZDROJ: ČSN 73 6110
ZDROJ: ČSN 73 6110 + Z1
1
3
11.12.2011
19
Pozemní komunikace v intravilánu
20
21
ZDROJ: ČSN 73 6110
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6110
14:02:44
Pozemní komunikace v intravilánu
Pozemní komunikace v intravilánu
22
1
14:02:44
Pozemní komunikace v intravilánu
14:02:44
23
Pozemní komunikace v intravilánu
24
Pozemní komunikace v intravilánu
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6110
ZZDROJ: ČSN 73 6110
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6110
ZDROJ: ČSN 73 6110
Prostor místní komunikace
4
11.12.2011
Výkonnost místních komunikací ZDROJ: ČSN 73 6110
14:02:44
Pozemní komunikace v intravilánu
27
Pozemní komunikace v intravilánu
14:02:44
Pozemní komunikace v intravilánu
Kvalita dopravy
28
Pozemní komunikace v intravilánu
ZDROJ: ČSN 73 6110
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6110
14:02:44
30
14:02:44
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6110
Pozemní komunikace v intravilánu
ZDROJ: ČSN 73 6110
29
26
ZDROJ: ČSN 73 6110
25
Pozemní komunikace v intravilánu
5
11.12.2011
Pozemní komunikace v intravilánu
31
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6110
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6110
14:02:44
33
Pozemní komunikace v EXTRAVILÁNU
14:02:44
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnice (říjen 2004)
+ změna Z1 (leden 2009)
(2) Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do těchto tříd:
a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,
b) silnice II třídy která je určena pro dopravu mezi okresy
b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,
c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.
§4 Dálnice (1) Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.
(2) Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis (zákon č. 361/2000 Sb.)
Pozemní komunikace v extravilánu
Podle charakteru a dopravního významu dělíme silnice a dálnice na:
• D ... dálnice
• R ... rychlostní silnice s omezeným přístupem
• S ... rychlostní silnice s neomezeným přístupem
ZDROJ: ČSN 73 6101; zákon č. 13/1997 Sb.
Podle zákona č. 13/1997 Sb.:
ZDROJ: ČSN 73 6101; zákon č. 13/1997 Sb.
§5 Silnice (1) Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.
ROZDĚLENÍ SILNIC A DÁLNIC
14:02:44
Pozemní komunikace v extravilánu
34
Dálnice
35
Pozemní komunikace v intravilánu
32
36
(3) Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní silnice je určena pro rychlou dopravu a je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis (zákon č. 361/2000 Sb.). Rychlostní silnice má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.
Pozemní komunikace v extravilánu
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6101
ZDROJ: ČSN 73 6101
4) zákon č. 361/2000 Sb.
6
11.12.2011
37
Pozemní komunikace v extravilánu
14:02:44
38
Pozemní komunikace v extravilánu
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6101
Finsko
39
Pozemní komunikace v extravilánu
14:02:44
40
Pozemní komunikace v extravilánu
14:02:44
41
ZDROJ: ČSN 73 6101
ZDROJ: ČSN 73 6101
Účelová komunikace
Pozemní komunikace podle polohy vzhledem k danému území
14:02:44
42
Že by také silniční komunikace???
14:02:44
ZDROJ: ČSN 73 6101
radiální diametrální tangenciální okružní (polookružní) 7
Download

Základní pojmy, pozemní komunikace v intravilánu a extravilánu