EVECO Brno, s.r.o.
Bøezinova 42, 616 00 Brno
Èeská Republika
tel.: +420 544 527 231
e-mail: [email protected]
Odsiøování spalin
moderními systémy dle BAT/BREF
Pro odsiøování spalin navrhujeme a dodáváme technologie suché sorpce založené
na dávkování suchých práškových sorbentù na bázi Ca2+ (napø. pálené vápno nebo
+
vápenný hydrát) nebo Na (napø. hydrogenuhlièitan sodný). Tyto sorbenty mají
schopnost neutralizace kyselých složek spalin (HF, HCl a SO2). Míru èištìní spalin od
tìchto kyselých složek lze snadno regulovat množstvím dávkovaného sorbentu.
Hlavní charakteristiky:
vysoká úèinnost a flexibilita,
kompletnì suchý proces,
jednoduchá technologie,
nezávadné sorbenty,
ekonomicky atraktivní øešení,
i pro nejpøísnìjší emisní limity!
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat! Nabízíme rovnìž provedení
provozních zkoušek. Mùžete si tak snadno ovìøit úèinnost a vhodnost použití
této technologie pøímo pro Váš proces. Na instalaci zaøízení je možné získat
dotace z operaèních programù.
www.evecobrno.cz
Download

Odsiřování spalin - EVECO Brno, s.r.o.