Podnikové informacní systémy
Procesní dimenze
Prof. Ing. Josef Basl, CSc.
Duvody nasazování podnikových
informacních systému (ERP)
•
Duvody pro zavedení ERP (Ross, Vitale, 2000)
– Snížení nákladu a zvýšení kvality, zlepšení rozhodování, zlepšení reakce na
zákaznické požadavky
– Zvýšení dostupnosti dat a zlepšení procesu
•
Podpora klasických smeru
– Zvýšení kvality – TQM, Deming, Juran (1951), Crosby, ISO9000:2000
– Snížení nákladu – Controlling, metoda ABC
•
Stav soucasného rozšírení ERP
– více než 60% subjektu Fortune 1000 (Gable, 2000)
– v CR cca 7 000 implementací ve stredních a vetších podnicích
(40% zamestnancu v prumyslu, 40% exportu strojírenství)
Príciny neefektivních aplikací
PIS
Zlepšování ERP Stein (1999),
Davenport (2000)
SOA, ESA (2003+)
Zlepšování
podnikových
procesu Hammer(1993),
Vodácek (1995)
Scheer (1997)
Ng, Lee (1999)
Zmena v pravidlech
chování uživatelu
ERP
Goldratt (2001)
Rízení podnikové
informatiky
ITIL (2004)
Optimalizace
vztahu, metriky
Silk (1991),
Molnár (2000),
Ucen (2001)
Vnitrní integrace v SAP R/3
Výroba
Porízení
Distribuce
Prodej
Controlling
Úcetnictví
Treasury
Credit
Limit Check
Menová
Rizika
Objednání
Rozhodnutí
Vyprodukuj
nebo kup
Kontrola
dost.
Dodávka
Profitabilita
Fakturace
Burza
Analýza
Profitability
Komplexní automatizace podnikových procesu
CONTROLLING
Finance
Rozvaha
Nákup
Kapitál
Výroba
Náklady
Prodej/Distrib.
Vazba na
dodavatele
Vazba na
odberatele
Stroje
Provozní zdroje
ZDROJE
Lidské zdroje
Procesní dekompozice podniku a
pozice ERP
Metodiky BPR,
CPI,BPO
Vývoj
výrobku
Výroba
Servis
Služby IS/ICT – podnikový informacní systémy - ERP
Podniková
informatika
Zajištení
inform. potreb
uživatele
Rozvoj
informacních
služeb pro uživat.
Metodiky CMM, ITIL,
COBIT, MDIS
Proces
Podnikový proces je soubor cinností, který
vyžaduje jeden nebo více vstupu a tvorí
výstup, který má pro zákazníka hodnotu.
Posloupnost vecí, které se musí pravidelne vykonávat
Soubor úkonu a aktivit, které vedou k dodání výrobku a služeb
zákazníkovi
Sekvence cinností s jasne vymezeným pocátkem a koncem
PROCESY JSOU O TOM, JAK ORGANIZACE
DODÁVÁ VÝROBKY A SLUŽBY SVÝM
ZÁKAZNÍKUM
Jazyk UML a jeho BPE profily
Rozšírení UML pro modelování podnikových procesu podle H.Erikssona
4 základní pohledy na organizaci:
•
Strategický pohled (vize organizace)
zahrnuje klícové pojmy – hodnoty firmy a její strategické cíle. Zameruje se na hlavní problémy a úmysly, které mají být procesní zmenou rešeny.
•
Procesní pohled
zahrnuje podnikové procesy, cinnosti v organizaci a hodnoty, které tyto aktivity vytvárejí. Popisuje vz ájemnou spolupráci procesu a využívání
zdroju za úcelem dosažení strategických cílu definovaných ve vizi organizace.
•
Strukturní pohled (Struktura organizace)
zahrnuje zdroje organizace, jako jsou organizacní jednotky, produkty, dokumenty, informace, znalosti, atd.
•
Chování organizace
zahrnuje jak vnitrní „chování“, tak interakci jednotlivých prvk u organizace (zdroje a procesy). Cílem analýzy interakcí je predevším prirazení
odpovednosti za jednotlivé zdroje.
Stereotypy a omezení, rozdelené do 4 základních kategorií:
•
•
•
•
Procesy – podnikové procesy, cinnosti, procesní toky, rozhodovac í body, atd.
Zdroje procesu, událostí, cílu atd.
Pravidla pro rízení procesu.
Cíle procesu, jejich vz ájemné závislosti cílu, problémy atd.
Ostatní – obsahuje doplnkové elementy poznámku k modelu a firemní balícek, který muže vymezovat skupinu elementu.
Informace
Zdroj
<<supply>>
Cíl
<<input>>
<<goal>>
<<process>>
Událost
Podnikový proces
Výstup
<<output>>
Zdroj: Eriksson, H.E., Penker, M., 2000
Hlavní podnikový proces
Diagram tvorby pridané hodnoty
Plánování
odbytu
Odbytové
aktivity
Plánování
výroby
Zásobování
Výroba
Expedice
Fakturace
Proces: ústrední bod podnikové analýzy
pocátecní
událost
funkce
xyz
výsledná
událost
Co je to proces: události, funkce, data, organizace
prišla
objednávka
data
o zákaznících
budova C
2.p. c.dv.206
evidence
objednávky
data
o zboží
oddelení
odbytu
objednávka
evidována
objednávka
vyrízena
vyrízení
objednávky
data
o zakázkách
zákazník
solventní
kontrola
objednávky
Eva Pilná
os.c. 287
objednávka
úplná
referent
odbytu
kontrola
bonity
Procesne orientované zavádení SAP R/3
Analýza
podnikových
procesu
Cílový koncept
podniku
Cílový koncept na bázi SAP
Implementace
Reálný stav
podniku
Referencní
model
odvetví
postup.
model
BPR
S
S
P
P
P
P
P
P
SAP R/3 postup.
model implem.
H
P
H
Cílový model
na bázi SAP
H
P
S
H
H
S
S
H
S
SAP R/3
referencní
model
Model
soucasného
stavu
Realizace optimalizovaných podnikových procesu
Cílový model
Customer Relationship
Management
Utilities
Business Analytics
Business
Intelligence &
Decision Support
Marketing
Accounting
Workforce Planning
& Alignment
Sales
Regulatory
Reporting/FERC
Service
Generation
Engineering & Construction
Production
Plant Maintenance
Decommissioning
Transmission &
Distribution
Engineering & Construction
Operations Management
Maintenance & Work
Management
Transmission & Distribution
Service
Sales Cycle & Billing
Connection & Installation
Management
Service Management
Meter Reading Management
Sales Cycle
Service Agreement
Special Customer Processes
Retail Billing
Profile Management
Energy Trading
Wholesale Billing
Reconciliation & Settlement
Installation Services
Energy Service
Energy Data
Management
Revenue Management
Business Support
Invoicing
HR Operations
Sourcing &
Deployment
Procurement
Receivables Management
Treasury/
Financial Supply
Corporate Finance
Chain Management
Management
Third Party Settlement
Fixed Asset
Management
Real Estate
Pool/ISO
Enterprise Management
Strategic
Enterprise
Management
ARIS PPM (ukázka)
Další trendy
•
•
•
•
vazba proces – merení výkonnosti
vazba proces – znalost
vazba proces – služba (service – SOA)
podpora kreativních procesu – podpora
formou web 2.0, resp. Enterprise 2.0
(blogs, wiki,wikipedia)
Download

Podnikové informacní systémy Procesní dimenze