CZ
ÍDICÍ JEDNOTKA - CONTROL UNIT
H70/10CC - H70/11CC - H70/14CC
INSTRUKCE A DOPORU ENÍ PRO INSTALACI
IS.28 Rev.02
28/11/2011
H70/10CC
H70/11CC
H70/14CC
pagina 1
CZ
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
H70/10CC - H70/14CC
NAPÁJENÍ
H70/11CC
230VAC +/-10%, 50Hz
PO ET MOTOR
1 x 24V
MAX. P ÍKON MOTORU
200W
MAX. P ÍKON VÝSTRAŽNÉ LAMPY
Bezpotenciálový kontakt – max. 40W, 230VAC
MAX. P ÍKON LAMPY PRO OSV TLENÍ VCHODU/VJEZDU
25W/24V
2x15W/24V
MAX. P ÍKON OSV. OTEV ENÉ BRÁNY
2W/24VDC
MAX. PROUDOVÝ ODB R (P ÍSLUŠENSTVÍ)
300mA/24VDC
PROVOZNÍ TEPLOTA
-10 až +55°C
ROZSAH NASTAVENÍ SÍLY P I OTEVÍRÁNÍ
od 0 do 650N
od 0 do 1 000N
ROZSAH NASTAVENÍ SÍLY P I ZAVÍRÁNÍ
od 0 do 650N
od 0 do 1 000N
DOBA PAUZY
nastavitelná od 0 do 90 sekund
OSV. VCHODU/VJEZDU
MOTOR a
ENKODÉR
pojistka 2A/F
FAST (rychlá)
PROGRAMOVACÍ TLA ÍTKO
SÍLA P I ZAVÍRÁNÍ
LED STEP by STEP
LED FOTOBU KY
LED STOP
SÍLA P I OTEVÍRÁNÍ
VÝST. LAMPA
COMMON (SPOL. VODI )
STEP by STEP (V KROCÍCH)
FOTOBU KA
STOP
COMMON
+24VDC
OSV. OTEV ENÉ BRÁNY
COMMON
ANTÉNA
12
DOBA PAUZY
Napájení
výstražné lampy
24÷230VAC/DC
pojistka 10A/T
(pomalá)
NAPÁJENÍ MOTORU
DESKA RADIOVÉHO MODULU
NAPÁJENÍ ÍDICÍ DESKY
+pojistka 6,3A/F
(rychlá)
Fázový vodi
pagina
strana62
230VAC
+-
CZ
IPOJENÍ SVORKOVNICE A STANDARDNÍ FUNKCE
LP1
VÝSTUP
Osv tlení vchodu/vjezdu
Konstantní napájení 24V po dobu chodu motoru. 24V/25W max.
(2 x 24V/15W pro H70/11CC).
LAMP
VÝSTUP
Výstražná lampa
Bezpotenciálový kontakt sepnutý po dobu provozu, 24÷230VAC max. 40W.
SC-COM
VÝSTUP
Osv tlení otev ené brány
Svítí po dobu otev ení brány, dobu pauzy a b hem zavírání – max.
24VDC/2W.
Napájení p íslušenství
24VDC/ max. 300mA
24VDC-COM VÝSTUP
Foto-COM
VSTUP (NC) Externí fotobu ka
hem otevírání ignorována, b hem zavírání vyvolá reverzaci
pohybu brány.
ST-COM
VSTUP (NC) Stop
Okamžité zastavení pohybu brány.
PP-COM
VSTUP (NC) Step-by-step (v krocích)
Sekvence spínání: otev ení-stop-zav ení stop…po zapnutí jednotky
pod nap tí je prvním p íkazem p íkaz Otev ít.
ANT-GND
VSTUP
Anténa
Deska radiového p ijíma e
Enkodér
Vstup enkodéru
COM-ENC-5V VSTUP
AP-CH
VÝSTUP
Motor CC
18-0
VSTUP
Napájení ídicí desky
VM-0
VSTUP
Motor CC - napájení
18V
NASTAVENÍ
TRIMER PRO NASTAVENÍ SÍLY P I OTEVÍRÁNÍ
Umož uje nastavení síly v rozsahu od 0 do 650N/1000N
TRIMER PRO NASTAVENÍ SÍLY P I ZAVÍRÁNÍ
Umož uje nastavení síly v rozsahu od 0 do 650N/1000N
TRIMER PRO NASTAVENÍ DOBY PAUZY
Umož uje nastavení doby trvání pauzy v rozsahu od 0 sekund
do 90 sekund. Tato funkce je aktivní pouze, pokud je nastaveno automatické zavírání (p epína DIP .1 v poloze ON).
NASTAVENÍ STANDARDNÍ FUNKCE
SPÍNA DIP
1
OFF
2
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
FUNKCE
Funkce automatického zavírání vypnuta
íkaz PP - OBYT. D M (p íkaz PP vyvolá pouze otev ení. Funkce autom. zavírání zapnuta (po plném otev ení,
pokud vypršela nastavená doba pauzy, se brána
Brána se zavírá pouze, pokud byla zcela otev ena).
automaticky zavírá).
íkaz PP - OBYT. D M (p íkaz PP vyvolá pouze otev ení. Funkce autom. zavírání zapnuta (po plném otev ení,
i pln otev eném stavu brány se restartuje doba pauzy).
pokud vypršela nastavená doba pauzy, se brána
automaticky zavírá).
P íkaz PP standard (otev ení-stop-zav ení-stop-otev eníFunkce autom. zavírání zapnuta (po plném otev ení,
stop-…).
pokud vypršela nastavená doba pauzy, se brána
automaticky zavírá).
íkaz PP standard (otev ení-stop-zav ení-stop-otev ení-stop-…)
NASTAVENÍ DISTANCÍ PRO OTEV ENÍ A ZAV ENÍ
• Nastavte bránu do poloviny její dráhy.
• Stiskn te a p idržte tla ítko S1 na dobu 5 sekund; LED L1 se rozsvítí. Po uvoln ní tla ítka LED L1 za ne
blikat (tím signalizuje vstup do fáze programování).
• Do 10 sekund zadejte p íkaz na otev ení (jinak dojde k automatickému opušt ní programovacího modu).
• Systém za ne provád t automatické m ení distancí.
Prvním krokem je otev ení brány po koncovou polohu. Potom dojde k automatické reverzaci pohybu a ke
kompletnímu zav ení.
• Na konci cyklu automatického otev ení a zav ení dojde k opušt ní programovacího režimu a k uložení distancí.
Pokud byla procedura provedena korektn , budou její výsledky uloženy do systému. Pokud nastanou b hem procedury
jaké chyby, je nutno ji opakovat.
Povolení/zákaz krátké inverze po zav ení
• odpojte p ívod napájení
• stiskn te a p idržte tla ítko S1
•
ipojte napájecí nap tí
Funkce se tímto postupem zapíná nebo vypíná.
pagina 37
strana
CZ
POZNÁMKY
pagina414
Strana
4
CZ
CZ
PROHLÁŠENÍ O SHOD
Níže podepsaný zástupce spole nosti
Roger Technology
Via Botticelli 8
31020 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV) PROHLAŠUJE, že výrobek: rádiem ízená jednotka
Model: H70/10CC - H70/11CC - H70/14CC
Vyhovuje následujícím p edpis m:
•Na ízení 89/336/EEC (EMC p edpis) a relevantním dodatk m
•Na ízení 73/23/EEC (p edpisy pro za ízení nn) a relevantním dodatk m
Za ízení bylo vyrobeno ve shod s normami a specifikaci dle
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
EN 60335-1
EN 60335-2-103
Poslední dva znaky ozna ení
07 ur ují rok vydání certifikátu
Místo: Mogliano V.to
Datum: 02/07/2007
Podpis:
:
pagina 15
strana
5
CZ
ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (Tv) • Italy
Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
[email protected] • www.rogertechnology.com
pagina 16
strana
6
Download

Instalační návod k pohonu M40 ke stažení ve formátu pdf