Zdroje impulzů a příslušenství - úvod
Nároky kladené na elektrický ohradník:
-
1) zdroj impulzů
2) kůly
3) izolátory
funkčnost
bezpečnost
vodivost
pevnost
viditelnost
mobilnost
jednoduchost
snadnost montáže
5) pastevní brány
4) vodiče
8) spojky
6) uzemnění
1) zdroje impulzů ... str. 3 - 13
2) kůly .................... str. 24 - 25
3) izolátory ............. str. 26 - 28
4) vodiče ................ str. 18 - 23
5) pastevní brány .... str. 29, 38 - 39
6) uzemnění ........... str. 13
7) přívodní kabely ... str. 20
8) spojky ................ str. 29 - 31
9) pružiny ............... str. 29
10) napínáky ........... str. 30
10) napínáky
9) pružiny
7) přívodní kabely
ZDROJE IMPULZŮ
Správná volba elektrického ohradníku
u Správná volba zdroje impulzů podmiňuje správnou funkci celého oplocení. Zdroj impulsů je srdcem celého systému. Můžete vybírat zdroje podle způsobu
napájení (síťové zdroje 230V, bateriové zdroje 6V/9V/12V nebo zdroje kombinované), podle plánované délky oplocení (km), energie impulsu zdroje (J),
podle požadovaného komfortu obsluhy a množství informací zobrazovaných na čelním panelu krytu zdroje impulsů.
Funkce elektrického ohradníku
u Zdroj impulzů vysílá do vodičů elektrického oplocení v pravidelných intervalech velmi krátký impuls vysokého napětí. Při kontaktu zvířete s vodičem
dochází ke zkratovému propojení mezi + pólem vysokého napětí na vodiči a - pólem uzemněného zvířete stojícího na zemi. Tento výboj není za běžných
podmínek zdraví nebezpečný, ale je velmi nepříjemný. Zvířata jsou schopna si tuto negativní zkušenost zapamatovat a kontaktu s elektrickým oplocením se
obvykle vyhýbají.
Tento princip se využívá k udržení zvířat na oplocené pastvině, ale také k zamezení vstupu zvěře do polních kultur, sadů nabo zahrad.
Jaká kritéria musí splňovat bezpečný ohradník?
u Aby zvířata bezpečně reagovala na elektrický ohradník a respektovala ho, musí být napětí na vodičích minimálně v rozmezí 2000 - 3000 V. Zároveň
energie impulzu musí být dostatečná k tomu, aby zvíře odradila od kontaktu s oplocením. Maximální povolené napětí upravené platnými normami je 12000V.
Volba zdroje
u Volbě zdrojů impulzů proto věnujte maximální pozornost. Rozhodující je výkon zdroje impulzů (udáváno v joulech - [ J ] ), jeho jedno nebo víceúčelovost
(síťový, bateriový, kombinovaný). Délka oplocení a typy použitých vodičů z hlediska vodivosti, resp. odporu (odpor = obrácená hodnota vodivosti, udává se v
ohmech - [ W ] ). Určují konečnou funkčnost celého elektrického oplocení, spolu s kvalitními izolátory.
Dále je potřeba přihlédnout k citlivosti - vnímavosti jednotlivých druhů zvířat a zvěře k el. proudu:
- velmi citlivá zvířata: pes, kočka, kůň
- středně citlivá: skot, prasata, černá zvěř, spárkatá zvěř
Správná
Nesprávná
- málo citlivá zvířata: ovce, kozy, sloni, šelmy
volba
volba
Při volbě zdroje impulzů mějte na paměti poučení z přirovnání síly
pulzu k velikosti a výšce kuličky spuštěné k zemi (viz. obrázky), kde
výškou se rozumí napětí na kterém zdroj impulzů pracuje a velikostí
kuličky se rozumí výkon zdroje v Joulech.
Platí obecně, že více práce vykoná silnější zdroj pracující na nižším napětí než slabý zdroj impulzů pracující na vyšším napětí.
VODIČE
u Vodiče musí splňovat základní požadavky vodivosti, pevnosti v tahu, pevnosti v ohybu, odolnosti proti povětrnostním vlivům.
Vodivost - různá vodivost odlišných materiálů závisí na jejich vnitřním uspořádání elektronů. Obecně dobrými vodiči jsou kovy a uhlíková vlákna, špatnými
vodiči jsou plasty,sklo a porcelán. Jako vodiče pro elektrické ohradníky se používají materiály NIRO ( poniklovaná ocel), ZnFe (pozinkovaná ocel), CuSn
(pocínovaná měď).
Důležitou charakteristikou je vodivost použitého materiálu. To je důležité zejména u plastových vodivých lanek a vodivých pásek. Množství použitých
kovových vodičů v těchto materiálech přímo ovlivňuje jejich funkčnost. Obecně platí čím více kovu je použito, tím vodivější je ohrada a zvířata ji budou
lépe respektovat.
Vodivost hotového výrobku se obvykle charakterizuje pomocí jeho odporu ( opačná hodnota k vodivosti) v ohm/m délky . Podobné pravidlo platí i pro trvalé
oplocení s použitím pozinkovaného drátu. Čím větší průměr drátu, tím lepší vodivost. Celkovou vodivost vypočteme jako součet průměrů vodičů
vynásobeného měrnou vodivostí daného materiálu.
Pevnost v tahu - vodič se při správné instalaci ohrady napíná. Zároveň se vlivem změn teplot zkracuje nebo roztahuje. Proto je požadováno aby měl určitou
odolnost v tahu. Minimální hodnota je 500N(50Kg).
Pevnost v ohybu - jedná se o hodnotu opotřebitelnosti vodiče při ohýbání a výkyvech mimo podélnou osu vodiče. Při instalacích na ohradách na tuto
hodnotu působí především vliv větru, případně u některých typů izolátorů způsob zachycování vodiče za ně. Laboratorně je požadováno minimálně 1800
ohybů bez poškození vodiče. (Fe - dobrá pevnost, nižší hodnoty vodivosti, Cu - menší pevnost v ohybu, vyšší hodnoty vodivosti).
Vodivé lano
Odolnost povětrnosti - jedná se o působení
větru (pevnost v ohybu), vlhkosti (korozi materiálu) a
u vodivých lanek a pásek odolnost plastového nosiče
Vodivá páska
vůči působení ultrafialového slunečního záření,
Equiwire
tzv. UV stabilizace.
Ta garantuje odolnost materiálu např. na min. 3 roky.
Všechny vodiče v naší nabídce kritérium plné UV stabilizace splňují, jsou stabilizovány na 7-let životnosti.
IZOLÁTORY
u Zjišťuje se u nich tzv. dielektrická pevnost - zkouší se na mnohočetnou odolnost vůči používanému VN napětí. V terénu se mnohými vlivy (mechanické
poškození, přeskok el. proudu jiskrou, UV záření) tato odolnost izolátorů oslabuje a časem mohou zkratovat celou ohradu. Proto je nutné provádět kontrolu
např. voltmetrem nebo AV metrem (Smartfix) a provádět výměnu již nefunkčních izolátorů.
Izolátory se rozlišují dle způsobu použití (průběžné, koncové, bránové) nebo dle způsobu upevnění na kůl.
U průběžných izolátorů je základní funkcí oddělení vodiče od
zemnění a jeho nesení v požadované výšce nad terénem.
Koncové (rohové) izolátory slouží k vodivě oddělenému držení
vodiče v rozích ohrady a umožní pomocí napínáků vodič napnout.
Průběžný izolátor
Koncový izolátor
Bránový izolátor
Bránové izolátory slouží k umožnění vstupu do elektrických ohrad.
3
Zdroje impulzů a příslušenství - bezpečnost
Základní bezpečnostní pravidla.
V katalogu obsažená elektrická zařízení vyhovují plně všem Evropským bezpečnostním normám a jsou označena symbolem CE. Pro jejich
bezpečný provoz platí určitá pravidla. Proto je každý takový výrobek doplněn návodem na obsluhu, údržbu a montáž. V návodech najdete
zásady bezpečného provozu a upozornění na možná rizika. Zde v katalogu uvádíme základní bezpečnostní pokyny a doporučení. Od roku
2010 vstoupí v platnost novela předpisů pro provoz el. ohradníků, která doposud platná pravidla zpřísňuje. Věnujte proto prosím otázkám
bezpečného provozu náležitou pozornost. Chraňte zdraví své i svého okolí!
!
Elektrické ohradníky - změna technické normy od 09/2010
!
V evropských zemích jsou technické podmínky pro funkci a provoz elektrických ohradníků
určeny mezinárodní normou EN 60335-2-76. V roce 2006 bylo na úrovni evropské normalizační
instituce CENELEC rozhodnuto, že tato evropská norma bude upravena tak, aby došlo ke
zvýšení bezpečnosti elektrických ohradníků pro obyvatelstvo.
Od září 2010 se mění některé zásadní technické charakteristiky zdrojů impulsů pro elektrické
oplocení. Hlavní změnou je podstatné omezení výstupní energie těchto zdrojů.
Citace normy: „energetický výkon zdroje impulsů při zátěži odporem v rozmezí
50 Ω -500Ω nepřekročí 5J“. V praxi to znamená, že u běžně používaného a stavěného
elektrického oplocení, jehož odpor/ztráty se pohybuje na úrovni do 500Ω, lze instalovat zdroj
impulsů s maximální výstupní energií 5J (joulů).
Pro chovatele využívající k pastvě rozlehlé pastevní areály s mnoha kilometry oplocení je to
závažná komplikace v jejich práci. Od září 2010 bude nutné nově budovaná dlouhá oplocení
dělit na úseky a instalovat několik zdrojů impulsů s výstupní energií 5J tak, aby jednotlivé úseky
měly dostatečné napětí a energii na vodičích a bezpečně udržely pasená zvířata uvnitř oplocení.
Pro ty, kteří potřebují silný zdroj impulsů pro elektrické ohradníky k zabezpečení funkčnosti
oplocení, zbývá několik posledních měsíců na nákup takového zdroje. Po 09/2010 bude velmi
obtížné silné zdroje koupit.
Vyhýbejte se kontaktu
Nikdy se nepokoušejte
prolézt, podlézt nebo
přelézt el. oplocení !
X
Nikdy se nedotýkejte el.
oplocení hlavou, ústy
nebo tělem!
X
Zajistěte ostatním bezpečnost na veřejných místech
Používejte výstražné tabulky!
Používejte omezovač napětí!
Držte děti daleko od el.
oplocení!
X
Omezovač napětí
(G 604)
Výstražná tabulka
(P 140)
Pro průchod el. oplocením
budujte a používejte
nevodivé brány nebo
izolované rukojeti.
Ostatní doporučení
Nikdy nedávejte
vodivý drát(lanko)
do úrovně hlavy!
X
Vyhýbejte se zachycení
Nikdy nepřipojujte více el.
ohradníků k jednomu
oplocení!
X
U cest použijte vnější předsazený
vodič s omezovačem napětí G 604
Nikdy nepřipojujte el.
ohradník k ostnatému drátu!
X
Vypínejte el. oplocení dříve
než začnete v jeho blízkosti
pracovat s vodou !
(např. u napajedel při doplňování
vody z cisterny)
vypínač
4
Nikdy nepřipojujte více el.
ohradníků na společné
zemnění!
X
Zdroje impulzů a příslušenství
Síťové zdroje - polyfunkční
u
u
u
u
u
- kapitola ceníku : 0010
Inteligentní polyfunkční síťové zdroje nové generace s dálkovým ovládáním.
Automatická úprava energie impulzu podle měnících se podmínek na oplocení.
Zvuková a vizuální signalizace poklesu napětí v oplocení pod nastavenou úroveň.
Možnost provozu na 12V baterii - vestavná zásuvka plus propojovací kabel se svorkami.
Možnost vypínání/zapínání zdroje impulzů po vodičích s použitím dálkového ovládání.
SmartPower
Kontrolka energie impulsů
- hodnota energie impulsů,
tzn. kolik energie zdroj
vynaloží aby zajistil dodávku
dostatečného napětí (5-25J)
G 302 - MBX 2500 výkon 5-25J,
všechny monitorovací funkce, dálkové
ovládání v základní výbavě
Kontrolka alarmu
Kontrolka provozu
kV
(zapnuto/vypnuto)
normální režim
Kontrolka výstupního napětí
- hodnota napětí na výstupu
zdroj je vypnut
dálk. ovládáním
zdroj je zablokován
(vypnut) vnějšími el.
vlivy (interference
mezi napěťovými
svorkami)
kV
Kontrolka napětí na zpětném
přívodu oplocení do zdroje a
jeho alarm
- funguje při zapojení do okruhu
- hodnotu alarmu lze nastavit
G 300 - MBX 1500 výkon 3-15J,
všechny monitorovací funkce, možno
dokoupit dálkové ovládání
normální stav
kV
napájení z baterie
Kontrolka napětí na zemnění a jeho alarm
- hodnota kvality zemnění - čím nižší údaj,
tím lepší stav
- hodnotu alarmu lze nastavit
slabá baterie
Kontakt uzemnění
Kontakt uzemnění
Výstupní kontakt
Kontakt referenčního napětí
Energetická
kapacita ( J )
Napětí při odporu
500Ohm
Reálná délka
bez porostu
Reálná délka
nízký porost
Zemnící tyče
5-25 J
5200V
80 km
25 km
6 x 1,5m
3-15 J
6300V
60 km
18 km
4 x 1,5m
MBX 2500
MBX 1500
Podrobná data naleznete na straně 14.
Signální zařízení - kapitola ceníku : 0045
Dálkový alarm:
G 569-1 - Řídící alarmová ústředna zdrojů Gallagher řady MBX,
G 569 - GSM alarm, hlásí poruchy oplocení s přenosem informace na
mobilní telefon.
G 569-2
siréna
G 569-3
stroboskopické
světlo
G 556 - SMS Fence Alarm
Nová generace alarmu pro elektrické oplocení. Prostřednictvím SMS zpráv informuje :
- že napětí na oplocení je příliš nízké (např. vysoká vegetace)
- že je přerušený obvod (např. otevřená brána)
- že bateriový zdroj impulsů má vybitou baterii
Funguje nezávisle na ostatních komponentech elektrického ohradníku z vlastní baterie.
Lze použít k jakémukoli typu zdroje impulzů.
KA
N
I
V
NO
5
Zdroje impulzů a příslušenství
Síťové zdroje - komfortní s plnou diagnostikou
- kapitola ceníku: 0010
u Profesionální řada síťových zdrojů impulzů
u Síťové zdroje vybavené plnou diagnostikou funkce zdroje a oplocení s vestavěným digitálním voltmetrem.
u Moderní technologie pro profesionální využití
PowerPlus - M
j Zapnutý proud
G 382 - M 1200 - výkon 13,1J
plná diagnostika provozu, pro vetší
pastevní areály
l Výstupní napětí
k Napětí na uzemnění
m Světelný graf zatížení
výstupního napětí
n Alarm výstupního napětí
o Alarm uzemnění
p Výstupní kontakt ohradníku
plný výkon
s Kontakt
uzemnění
r Kontakt
referenčního
uzemnění
q Výstupní kontakt
redukovaného výkonu
G 381 - M 600 - výkon 6,3J
plná diagnostika provozu, pro střední
pastevní areály
j Zapnutý proud - kontrolka zapnutí ohradníku
k Napětí na uzemnění - kontrolka stavu uzemnění
l Výstupní napětí - hodnota napětí na výstupu zdroje
m Světelný graf zatížení výstupního napětí - pro rychlou kontrolu výstupního napětí na oplocení
n Alarm výstupního napětí - varuje při poklesu pod určenou hodnotu výstupního napětí
o Alarm uzemnění - varuje, když napětí na uzemnění přesáhne optimální hodnotu
p Výstupní kontakt ohradníku - připojení k oplocení ( plný výkon )
q Výstupní kontakt redukovaného výkonu - připojení k oplocení (redukovaný výkon)
r Kontakt referenčního uzemnění - připojení na referenční uzemnění
s Kontakt uzemnění - připojení k systému hlavního uzemnění
G 3333 - M 120 - výkon 1J
základní diagnostika provozu,
malý zdroj pro oplocení koní a
dalších citlivých druhů zvířat.
G 380 - M 300 - výkon 3,1J
plná diagnostika provozu, pro malé a
speciální krátké pastevní areály
A
INK
V
NO
PowerPlus M1200
PowerPlus M600
PowerPlus M300
M 120
6
Energetická
kapacita ( J )
Napětí při odporu
500Ohm
Reálná délka
bez porostu
Reálná délka
nízký porost
Zemnící tyče
13,1 J
6000V
32 km
11 km
4 x 1,5m
6,3 J
6000V
20 km
9 km
3 x 1,5m
3,1 J
5400V
9 km
5 km
2 x 1,5m
1J
5100V
1 km
0,5 km
2 x 1m
Podrobná data naleznete na straně 14.
Zdroje impulzů a příslušenství
Bateriové zdroje - komfortní - kapitola ceníku: 0020
u
u
u
u
Profesionální řada bateriových zdrojů impulzů
G 3421 - B 180 - 1,7J pro menší
Bateriové zdroje pro použití všude tam, kde chybí síťový rozvod el. proudu
rozsahy ohrad
Moderní technologie pro profesionální využití
Provoz na 12V baterii - napětí z akumulátoru s elektrolytem nebo dobíjecích 12V baterií
PowerPlus - B
5-ti polohový multifunkční kruhový ovladač
vypnuto
kontrola kapacity AKU
plný výkon
nepravidelný chod impulzu od 1,5s do 8s.
noční chod (redukovaný výkon)
Světelný graf
- pro rychlou kontrolu napětí na oplocení
- pro zjištění kapacity nabití akumulátoru
kontakt zemnění
- připojení k systému hlavního uzemnění
G 3401 - B 280 - 2,8J pro středně
velké rozsahy ohrad
Výstupní kontakt ohradníku
- připojení k oplocení (plný výkon)
- vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V.
- všechny zdroje řady PowerPlus-B jsou vybaveny možností chodu na poloviční výkon =
šetření baterií.
- možnost použití vysokokapacitních akumulátorů prodlužuje funkční období použitelnosti
zdroje.
- všechny zdroje jsou vybaveny základními propojovacími kabely pro připojení k baterii a
elektrickému oplocení.
G 334 - B 700 - 7J, pro velké
rozsahy ohrad
Výhodná možnost dobíjení 12V baterií solárními panely (str. 13)
G 332 - B1600 - 16J, nejsilnější
bateriový zdroj na světě
Energetická
kapacita ( J )
B
B
B
B
8
1600
700
280
180
Napětí při odporu
500Ohm
Reálná délka
bez porostu
Reálná délka
nízký porost
Zemnící tyče
16 J
4500V
60 km
5 km
5 x 1,5m
7J
6800V
25 km
15 km
4 x 1,5m
2,8 J
5400V
20 km
7 km
3 x 1,5m
1,8 J
4800V
12 km
4 km
1 x 1,5m
Podrobná data naleznete na straně 14.
Zdroje impulzů a příslušenství
Bateriové zdroje - box řada - kapitola ceníku: 0020
u Vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V
u Výhodná možnost při použití 12V napětí v kombinaci se solárními panely (viz. strana 11)
G 394 - B 300 výkon 2,6J
4 polohový multifunkční přepínač režimů
výstupního pulzu
3 polohový multifunkční kruhový ovladač
Rukojeť pro snadný
přenos
Kontrolka výstupu
el. pulzu
Výstupní kontakty zdroje + a Do boxu lze umístit 12V AKU o
rozměrech 29x18x20cm.
Kontrolka stavu
nabití baterie
Svorka pro
uchycení boxu
pro baterii ke
zdroji impulzů
G 393 - B 200 výkon 1,45J
Plastový box
pro akumulátor
nebo baterii
G 395 - Bezpečnostní nožička.
Rychlý chod
Denní režim - plný výkon
Pomalý chod
Nočn režim - prodloužení intervalu mezi pulzy
Bateriové zdroje - mini řada
Bateriové zdroje - kombi řada
- vhodné použití na pastvinách bez přívodu síťového napětí 230V
P 205 - Adaptér Gallagher 230/12V
- slouží jako malé přenosné zdroje tam, kde chybí přívod síťového
napětí. Nelze doplnit solárními panely.
G 353H - B11 0,1J, 9V resp.
12V napájení,
vhodné pro
malé ohrady
G 353 - B11 0,1J, 9V resp.
12V napájení,
vhodné pro
malé ohrady
G 343 - Battery master - 0,75J,
mini zdroj s max. parametry, 12V
G 347 - B 50 - 0,5J, box na 9V / 12V AKU
- k celé bateriové řadě zdrojů
PowerPlus lze přiřadit vnější trafo
230V/12V pro alternativní připojení k
el. síti 230V na místech, kde je to
možné. Pokud zůstane zabudováno
připojení na baterii, lze tak docílit
plynulého chodu i při výpadku
elektrické sítě. Přepnutí ze síťového
provozu na provoz z baterie není
automatický!
B 300
B 200
B 50
Battery master
B11, B11H
Energetická
kapacita ( J )
Napětí při odporu
500Ohm
Reálná délka
bez porostu
Reálná délka
nízký porost
Zemnící tyče
2,6 J
5800V
60 km
5 km
3 x 1,5m
1,45 J
4300V
40 km
9 km
2 x 1,5m
0,5 J
2900V
35 km
11 km
1 x 0,5m
0,75 J
3300V
25 km
11 km
1 x 1m
0,11 J
2000V
1 km
0,5 km
1 x 0,5m
Podrobná data naleznete na straně 14.
9
Zdroje impulzů a příslušenství
Síťové zdroje - hobby (mini) - kapitola ceníku: 0010
Lze je obvykle použít pro malá a konstrukčně jednoduchá oplocení pro citlivé kategorie zvířat - koně, mléčný skot, drobná domácí a hospodářská zvířata.
G 330 - Fence Master
- malý síťový zdroj 230V pro oplocení koní a
dalších citlivých druhů zvířat.
P 002 - EBS - M - ekonomicky
zajímavá varianta síťového zdroje
230V s výkonem 2,4J
Pouze do vyprodání zásob!
Cestovní set - kapitola ceníku: 0045
Malé bateriové zdroje -
G 363 - cestovní komplet pro koně
- mobilní sestava bateriového ohradníku s tyčkami,
páskou a rukojetí na zbudování cestovní ohrady 10x10m
v praktickém brašnovém pouzdru pro aktivní
turistiku v sedle a vhodný odpočinek koní.
- bateriový zdroj poháněn 6-ti monočlánky, resp. možno
připojit na 12V akumulátor doprovodného automobilu.
- kapitola ceníku: 0020
P 003 - EBS-B 0,4J -napájení suchou baterií 6V/130Ah nebo běžnou baterií 12V.
Lze použít v kompaktu s využitím praktického nosiče baterie a rukojeti - součást
příslušenství zdroje. Nejlevnější varianta bateriového zdroje.
6V 12V
propojovací kabel k
baterii 12V, součást
balení zdroje
P 001 a P 003
P 001 - EBS-MB - 0,4J - univerzálně použitelný zdroj
6V/12/230V
6V 12V 230V
P 204 - síťový adaptér
230V, součástí balení k
P 001, lze ho samostatně
dokoupit i k P 003
Kompaktní zdroje kombinované
- kapitola ceníku: 0030
Moderní malý kompaktní kombinovaný zdroj 12V/230V. Součástí dodávky síťový adaptér 230V/12V a propojovací kabel s krokosvorkami na připojení k 12V
baterii. Síťový adaptér připojen pro provoz na 230V praktickým sdruženým konektorem. Funkce provozu na 230V nebo baterii se automaticky uvádí do
provozu zasunutím konektoru přívodní šňůry od trafa 230V / 12V, nebo alternativně přívodní šňůry na baterii, přívodní kabely a trafo je součástí balení.
P 500 - Trapper AN 24 - výkon 2,4J
P 501 - Trapper AN 8 - výkon 0,8J
230V
V
A
INK
NO
10
230V
A
8
NO
K
VIN
Upozornění:
Při připojení zdroje k adaptéru 230V /12V
je nutné provozovat zdroj a adaptér v
suchém prostředí - nebezpečí zkratování
adaptéru deštěm nebo přílišnou expozicí
Zdroje impulzů a příslušenství
Baterie, akumulátory - kapitola ceníku : 0050
Slouží jako zdroje energie pro chod bateriových zdrojů impulzů. V nabídce upřednostňujeme obnovitelné 12V akumulátory pro jejich vyšší výkon.
Výhodné je použít akumulátory v kombinaci se solárními panely pro průběžné dobíjení baterie.
Kompaktní 9V suché články pro jednorázové použití bez
elektrolytu. Po vyčerpání energie je nelze dále použít.
P015 - 6V / 135Ah, suchý článek
pro jednorázové použití
pouze ke zdroji P 001 a P 003!
typ zdroje
EBS-B
napětí
P011
P0122
P014
P0141
kapacita bat.
odebíraný proud počet dní
6V
135Ah
30mA
180
B 11
9V / 12V
18Ah / 25Ah
12mA / 5mA
42 / 60
B 50
9V / 12V
160Ah / 25Ah
25mA / 20mA
266 / 31
Battery Master
12V
65Ah
65mA
32
B 200
12V
85Ah
30mA
53
B 300
12V
85Ah
200mA
31
B180
12V
85Ah
70mA
30
B280
12V
85Ah
100mA
24
B700
12V
105Ah
190mA
17
B1600
12V
130Ah
190mA
7
12V pomalu vybíjecí akumulátory s elektrolytem. Po vyčerpání
energie lze mnohonásobně dobíjet nabíječkami ze sítě 230V nebo
solárními panely.
P0159 - 12V / 65Ah
P016 - 12V / 85Ah
P017 - 12V / 105Ah
G 005 - Nabíječka na akumulátory CTEK XS 800. Slouží k
nabíjení akumulátorů ze sítě 230V. Ideální pro udržovací dobíjení v
průběhu zimního období. Maximální prodloužení životnosti
akumulátoru.
Pro zdroj B1600 je potřeba baterie minimálně 2 x 130Ah nebo 3 x 105Ah.
Solární panely - kapitola ceníku : 0050
-
- 9V / 55Ah
- 9V / 120Ah
- 9V / 160Ah
- 9V / 175Ah
slouží k prodloužení doby použitelnosti baterie
u bateriových zdrojů - přes regulátor napětí "dobíjí" baterii.
nový design, odolné proti poškození
funkční i v zimním období při zakrytí sněhovou pokrývkou
jednoduché ovládání
nové odolné propojovací konektory
G 0001 - Solární panel 7W
A
INK
V
NO
230V AC
0.8A
12V DC /
G 0011 - Solární panel 16W
G 002 - Solární panel 30W
G 0021 - Solární panel 42W
G 0031 - Solární panel 60W
G 004 - Regulátor napětí. Slouží k regulaci
přívodu proudu ze solárního panelu k
akumulátoru. Je umístěn na zadní straně
panelu.
Solární panel
7W
16W 30W 42W 60W
Šířka (mm)
314
340
490
595
595
Délka (mm)
465
595
595
675
895
Min. kapacita (Ah)
25
65
85
105
160
B180
B280,
B 200
B 300
B700
B700
B1600
Doporučeno ke zdrojům:
B50
Pro zdroj B 1600 je nutné použít panely min. 2x60W
11
kód
Zdroje impulzů a příslušenství
přívod k bleskojistce
Kontrola správné funkce zemnění:
1
2
Nebo využijte možnosti
vylepšení stavu zemnění použitím Bentonitu (G 877).
min. 3m
3
Zemnící tyče - kapitola ceníku : 0060
P 020 - zemnící tyč kulatá 150 holá - pozinkovaná
Lehké zemnění
P 022 - svorka zemnící tyče kulaté ,
pozinkovaná
3m
Střední zemnění
P 021 - zemnící tyč kulatá 100cm holá - pozinkovaná
P 024 - zemnící tyč T-profil - 150cm,
pozinkovaná, včetně svorky
P 027 - zemnící kolík pro malé
bateriové zdroje impulzů.
Délka 0,4m, povrchová úprava.
3m
3m
Silné zemnění
P 023 - zemnící tyč T-profil - 100cm, pozinkovaná
včetně svorky
3m
3m
3m
Na suchých půdách a v oblastech s minimem srážek buď uzemněte jeden z vodorovných vodičů ve
víceřadém oplocení nebo využijte výhod směsi BENTONITU, do kterého vložíte zemnící tyče. Zvýšíte tím
zemnící potenciál.
G 877 - Bentonit
- hmota pro zkvalitnění zemnění.
- Po promíchání s vodou vytváří vodivou kaši,
která se nalije do otvoru se zemnící tyčí
- znásobuje účinnost zemnění až 9ti násobně
13
Zdroje impulzů a příslušenství
Elektrický ohradník a nebezpečí úderu blesku
Údery blesku do oplocení mohou zdroj impulsů poškodit. Předcházet škodám způsobených bleskem lze vypojením zdroje ze zásuvky
elektrické rozvodné sítě a odpojením výstupu ze zdroje vypínačem vloženým mezi zdroj a oplocení po dobu trvání bouřky. Aby se
zmenšily škody na zdroji impulsů, doporučuje se vestavět do plotu bleskopojistku na ochranu před bleskem. Je-li zdroj umístěn v
uzavřeném prostoru, musí tomu tak být podle norem vždy. Blesk si nachází vždy nejkratší a nejjednodušší cestu k zemi. Proto musí být
uzemňovací systém zařízení na ochranu před bleskem nejméně právě tak dobrý, nebo ještě lepší než ten u zdroje impulsů.
Tlumící cívka (tlumivka) představuje velmi vysoký odpor pro extrémně vysoké napětí blesku, takže ten přeskočí mezi kolíky jiskřiště a
odvede se do země.
V krajích s extrémně vysokým nebezpečím úderu blesku je výhodné vestavět dodatečná zařízení na ochranu před bleskem, umístěná po
celém obvodu oplocení, přednostně pak na exponovaných úsecích v odstupu cca 500m.
Ochranné prvky zdrojů - kapitola ceníku: 0060
P 029 - přepěťová ochrana
síťových zdrojů
Zdroj impulsů je osazen vnitřní pojistkou proti přípustnému přepětí v síti nízkého napětí. Přesto běžně
dochází k vyšším přepětím. Před nimi je nutno ochránit zdroj externí přepěťovou ochranou . To je
možné provézt ve třech stupních. Pro běžný provoz postačuje stupeň 1. - nejlevnější účinné řešení.
Po zachycení přepětí je zapotřebí tuto jednorázovou pojistku vyměnit - nahradit novou. 2. a 3. stupeň
ochrany je finančně náročnější a u zdrojů impulzů se běžně nepoužívá.
Po zásahu bleskem je třeba vždy zkontrolovat bleskojistky instalované na oplocení !
G 648E - bleskopojistka
GALLAGHER nastavitelná
Údery blesku mohou zdroj impulzů poškodit. Aby se zmenšily škody na zdroji, je nezbytné vestavět do
oplocení bleskopojistku a mezi zdroj a síť el. energie vložit přepěťovou ochranu. Bleskopojistky je
vhodné instalovat 2-3 za sebou a dále po 500m v oblastech s vyšším rizikem výskytu blesku.
Schéma zapojení nastavení bleskopojistky G 648E
Plně nastavitelná bleskopojistka umožňující
nastavení ochrany zdroje a zároveň
dostatečného průtoku napětí do oplocení
3
2
5
G 607 - dvoupolohový vypínač
GALLAGHER žlutý,
vypnuto / zapnuto
6
1 - připojte pojistku ke zdroji impulzů
2 - zkratujte obvod
3 - nastavte mezní hodnotu
4 - vraťte o kousek zpět
5 - připojte k oplocení
1 - zkontrolujte popř. upravte nastavení
6
Schéma zapojení vodní brány G 604
4
G 604 - omezovač napětí GALLAGHER
G 608
Dle způsobu
zapojení
lze použít i jako
vodní vypínač
G 604
Omezuje napětí na vodiči v místě instalace
zapojení mechanické
bleskopojistky P 122
P 122 - mechanická bleskopojistka
dvojitá
14
Zdroj po zásahu blesku
Zdroje impulzů a příslušenství
Zkoušečky - kapitola ceníku: 0075
G 509 - Smartfix
multifunkční zkoušečka pro přesné měření napětí a zjišťování výše a toku proudu, pro
přesné vyhledávání závad
Kontakt pro měření v místech se špatným přístupem.
Toto měření již není tak přesné.
Kontakt pro přesné měření
Přepínač mezi režimy "A" a "kV"
Zjišťování směru proudu
Digitální hodnota proudu (A) nebo napětí(kV)
Sloupcový diagram
- ukazuje napětí i v režimu "Ampérmetr"
Konektor pro připojení zemnění
- pro přesné zjištění napětí je třeba připojit
zemnící kolík.
- pro vyhledávání závad (režim "A") stačí
přiložit prst na zemnící konektor
(pod gumovou krytkou)
G 503 - digitální voltmetr
GALLAGHER, 0 - 12.000V, digitální
display, se zemnící tyčkou ,
napájení 9V baterií uvnitř
voltmetru.
G 501 - světelná zkoušečka, pět
stupňů rozlišení, cca 1500 - 7500V,
se zemnící tyčkou.
G 505 - záblesková kontrolka,
jasný bílý záblesk s každým
pulsem nad 2000V, instaluje se
pevně na oplocení a propojí se
zemí.
P 15537 - záblesková kontrolka
červená, bliká pouze při poklesu
napětí pod 2000V, závěsná na
vodič, bez uzemnění
A
INK
V
NO
P 2021 - bezdotyková VN
zkoušečka 4 diody, bez nutnosti
zemnění, 6 stupňů rozlišení napětí.
P 2011 - světelná zkoušečka 6
diod, se zemnící tyčkou, 6 stupňů
rozlišení od 1000 - 10.000V
P 200 - orientační zkoušečka ,
osazena doutnavkou, se zemnící
tyčkou, indikuje napětí nad
2000V, pouze na lanko a drát.
P 14149 - záblesková kontrolka
zelená, bliká s každým pulsem
nad 200V, závěsná na vodič, bez
uzemnění
A
INK
V
NO
Výstražné tabulky - kapitola ceníku : 0195
P 140
P 1401
P 141
P 142
P 144
P 145
P 146
15
Zdroje impulzů a příslušenství
Schéma doporučených komponentů na budované ohrady
Pevná ohrada drát pro skot, ovce, prasata, zvěř
G 6731
G 013
K 084
K 082
K 003, K 005
K 098
K 054
G 603
K 009
I 020
P 186
P 183
G 630
I 012
Ohrada mobilní pro skot, ovce, prasata, zvěř
P 181
I 047
P 055
I 045
Doporučené výšky instalace elektrických vodičů
skot
95 cm
60 cm
skot + mladý skot
105 cm
75 cm
90 cm
70 cm
50 cm
45 cm
kozy
ovce
černá zvěř - Divočáci (ochrana kultur)
75 cm
30 cm
spárkatá zvěř
55 cm
35 cm
110 cm
90 cm
70 cm
120 cm
prasata
90 cm
75 cm
50 cm
55 cm
30 cm
35 cm
20 cm
16
150 cm
20 cm
60 cm
30 cm
Zdroje impulzů a příslušenství
Schéma doporučených komponentů na budované ohrady
Doporučené výšky instalace
elektrických vodičů
Mobilní ohrada TURBO nebo POLY (páska) pro koně
koně
125 cm
70 cm
I 037
P 0845
I 012
P 0812
P 183
P 108
G 630
P 1891
I 012
P 191
Pevná ohrada TURBO nebo POLY (vodivá páska) pro koně
koně
125 cm
85 cm
45 cm
G 624X
K 004, K 016
P 0845
G 642
G 670
I 032
I 0335
G 6414
G 603
G 6091
G 670P
P 109
Pevná ohrada EQUIVIRE pro koně
G 702P
K 084
K 015, K 005
G 6733
G 912
G 609
I 020
K 098
G 603
K 009
I 020
Pevná ohrada TURBO nebo POLY (vodivé lano) pro koně
G 6733
K 084
K 016
G 013
G 524
K 004
G 702P
P 0911
P 091
17
Trvalé oplocení
Trvalé oplocení a pevné ohrady
Dřevěné ohrady
K výstavbě trvalých ohrad lze s výhodou použít kůly z tvrdého dřeva, akátu nebo dubu, které jsou přirozeně odolné proti
povětrnosti a půdnímu prostředí v průběhu až 40 let. Druhou možností je použití smrkových nebo borových kůlů ošetřených
tlakovou impregnací. Životnost takových kůlů je do 15 let.
Dřevěné impregované kůly dodáváme ve standardních délkách a průměrech, loupané nebo frézované. Akátové kůly jsou většinou
štípané s nepravidelným průřezem. Kůly atypických délek a průměrů zajistíme na zakázku.
Proč budovat v ohradách pevné rohy:
1
1
1-
1
Ø
12 - 14cm
2-
Ø
10 - 12cm
3-
Ø
10 - 12cm vzpěra
Rohová konstrukce je kostrou celého oplocení. Drží tvar oplocení při napnutí drátů, aniž
by došlo k vyklánění či vytažení rohového kůlu ze země. U ohrad, kde jsou použity kůly
z recyklovaného plastu, je třeba zkonstruovat rohy z dřevěných kůlů!
2
3
1
Rozložení tahu v rozích.
Schéma ukončovací smyčky drátu.
Proč budovat pevné oplocení:
Na našich webových stránkách jsme pro Vás připravili prezentaci některých realizací oplocení pastvin pro hospodářská zvířata i
chovnou zvěř zhotovených naší firmou “na klíč“.
Domovinou tohoto typu oplocení je Nový Zéland. Oplocení tohoto typu je již dlouhá léta pomocníkem farmářů po celém světě.
Tento druh oplocení je konstruován s cílem snadné a minimální údržby po celou mnohaletou dobu jeho životnosti. V praxi to znamená
minimalizaci starostí s předsezónní obnovou a častou údržbou během roku (potrhaná lanka, nízké napětí díky porušeným vodičům).
Vyhnete se tím případným škodám na okolních pozemcích či jiným komplikacím a problémům po možném úniku chovaných zvířat z
pastviny.
Výstavba ohrady:
Kůly vybírejte s pečlivostí dle účelu jejich použití. V
místech, kde je na kůl vyvíjen větší tlak, je nutné
použití kůlů silnějších průměrů. Součet výšky
plánovaného oplocení (viz strana 18, 19 - dle druhu
zvířete) a hloubky zapuštění kůlu do země nám určí
Vysvětlivky:
výslednou výšku požadovaného kůlu. Hloubka kůlu v
rozvíječ
70cm
zemi by měla být od 70 do 100cm. Ke stavbě ohrad je
koncový kůl
vhodný zatloukač kůlů KINGHITTER (viz. strana 34)
vzpěrný kůl
směr tažení
drátu
napínák
80-100cm
80-100cm
18
80-100cm
Vodivá lanka a lana
Vodiče - vodivá lana, lanka a speciální vodiče
Odpor ( W/100m )
Lanka 3 vodičová
P 032, P 033, P 034
850
Lanka 6 vodičová
P 041, P 042, P 046, P 045
460
Lanka se zvýšenou vodivostí
11
G 620X, G 056X
10
P 052
19
P 051
13
P 054, P 0551
Plní funkci elektrických vodičů a zároveň tvoří horizontální mechanickou, optickou a
psychologickou zábranu, kterou zvířata dobře respektují. Vodivé pásky větších šířek
(12,5 ; 20 nebo 40mm) zvyšují optickou službu zábrany, vodivá lana (průměr 6 nebo
8mm) vhodně spojují optickou a mechanickou funkci.
Označení TURBO = výborná vodivost. (Odpor = obrácená hodnota vodivosti, vyjádřeno
v W/100m).
Čím vyšší hodnota odporu, tím horší vodivost.
Vodivá lanka
- kapitola ceníku : 0080
3-vodičová lanka:
Vodivá lana
P 032 - lanko splétané 3vodiče 250m, žluto-oranžové
Lanka se zvýšenou vodivostí
- kapitola ceníku : 0100
G 620X TURBO - Super vodivé lanko,
silné a odolné, 400m, 6xNiRo, 3x CuSn
P 091, P 0911
460
Vodivé dráty
1,15
G 912 - Equiwire
1,15
G 627X, G 627XL
1,4
K 054
1,4
P 037
Podzemní kabely
G 609, G 6091
10
Vodivá lana 6 vodičů - kapitola ceníku : 0120
P 033 - lanko splétané 3vodiče 500m, žluto-oranžové
P 052 - žluto-bílé lanko 500m, 6xNiRo,
2xCuSn
G 056X - 200m, hnědé, 6mm lano
se zvýšenou vodivostí, 6xNiRo, 3xCuSn
A
INK
V
NO
P 0911 - 500m,
bílo - modré
P 034 - lanko splétané 3vodiče 1000m, žluto-oranžové
P 0551 - žluto-modré lanko 1000m,
3xNiRo, 3xCuSn
P 091 - 500m,
bílo - oranžové
Speciální vodiče
- kapitola ceníku : 0105
Struna nylon s UV stab. opletená drátkem 2x0,5mm
P 062 - 500m
P 063 - 1000m
6ti-vodičová lanka: kapitola ceníku : 0090
P 037 - zelené lanko,
P 041 - eurolanko
100m, vhodné pro
6vodičů, 3mm montáže v zoologických 200m, bílé
zahradách
P 051 - černo-bílé lanko 500m, 3xNiRo,
2xCuSn
P 042 - eurolanko 6vodičů, 3mm 500m, bílé
P 070 - 200m, ocelové pozinkované lanko 7x0,5mm
P 071 - 500m, ocelové pozinkované lanko 7x0,5mm
P 054 - bílo-oranžové lanko 1000m, 3xCuSn
P 046 - eurolanko 6vodičů, 3mm 800m, bílé
19
Speciální vodiče, dráty
Speciální vodiče - kapitola ceníku : 0105
G 912 - Equiwire
-
- moderní a bezpečné pevné el. vodivé oplocení pro koně
speciální konstrukce vodiče se třemi vodivými uhlíkovými
sekcemi, zajišťujícími vodivý povrch
elastický obal vodivého drátu
garance životnosti 10 let
délka návinu 250m
průměr vodiče 8mm
průměr drátu 2,5mm
skvělá viditelnost pro zvíře
minimální riziko porušení, přetržení
nejlepší poměr vodivost/viditelnost
K 084 - napínák Equiwire
drátu
Spojování pomocí Gripple spojky
plastový obal
vodivé uhlíkové sekce
Nejlepší možná vodivost oplocení pro koně
drát
MAXIMÁLNĚ BEZPEČNÉ PRO KONĚ
Přívodní izolované kabely - kapitola ceníku : 0065
Přívodní izolované vysokonapěťové kabely slouží k přenosu pulzu el. ohradníku
prostředím, které by ho bez patřičné izolace zkratovalo. Používají se pro průchody
pod a nad cestami, bránami a jako přívodní kabely mezi zdrojem impulzů
umístěném v objektu s připojením na síť 230V a vlastní elektrickou ohradou.
G 609 - dvojitá izolace, průměr vodiče 1,6mm 2iz. 50m
G 6091 - dvojitá izolace, vodiče 1,6mm 2iz. 25m
G 627X - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 100m
G 627XL - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 400m
G 627XX - dvojitá izolace, vodiče 2,5mm 2iz. 200m
P 160 - VN přívodní nebo propojovací kabel CZ jednoduchá izolace, průměr vodiče
0,7mm(Cu), 200m svazek nebo metráž
G 609
G 6091
G 627X
KA
VIN
O
N
G 627XX
Dráty - kapitola ceníku : 0130
P 072 - 500m
G 109 - 25kg průměr: 2,5mm - drát
P 073 - 1000m
Gallagher, pozinkovaný se specifickou
Pozinkovaný drát 1,2mm - cívky vlastností - menší roztažností, vyšší
vodivostí a snadnější lámavostí v ohybu vyšší kvalita = delší životnost a ulehčení
při montáži.
K 050-7 - měkký tažný pozinkovaný drát různých
průměrů: 1,6mm - 3,15mm, svazek cca 100kg
přepočtová tabulka drátů
průměr drátu váha v kg na délka drátu v váha 1m/1kg
v mm
1000m drátu metrech na
1kg
K
K
K
K
K
K
K
20
050
057
051
053
055
053
054
1,6
1,8
2
2,24
2,5
2,8
3,15
16kg
20kg
25kg
31kg
39kg
49kg
62kg
63m
50m
41m
33m
26m
21m
17m
0,016
0,02
0,025
0,031
0,039
0,048
0,061
Vodivé pásky, navijáky
Vodivé pásky se zvýšenou vodivostí - TURBO pásky - kapitola ceníku : 0112
Vodivé pásky se zvýšenou vodivostí, pevnějším tkanivem a svisle propojovanými řadami
jednotlivých vodičů, pevnost v tahu 100kg
P 0828 - 15mm/6vodičů - Vodivá páska
se zvýšenou vodivostí, pevnějším
tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm
G 623X-12,5mm, 5vod.200m
2 x 0,15mm + 1 x 0,2mm NiRo vod.
+ 2 x 0,25mm CuSn vodiče
Vodivé pásky běžné - kapitola ceníku : 0110
šíře 10mm - 4 vodiče:
P 086-bílá - 200m,
P 0804-žluto/oranžová - 200m
P 0816-bílá - 200m
P 0812-žluto/oranžová - 400m
CuSn
P 0847 - 20mm/10vodičů - Vodivá páska
se zvýšenou vodivostí, pevnějším
tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm
G 625X - 20mm, 200m super
vodivá páska koncipována z
pevnějšího tkaniva a větším
průměrem vodičů s min.
odporem. Pro montáž
vhodný rozestup kůlů až 6m.
CuSn
P 0849 - 40mm/12vodičů - Vodivá páska
se zvýšenou vodivostí, pevnějším
tkanivem a měděnými vodiči s Ø 0,3mm
G 624X - vodivá páska se zvýšenou
vodivostí, pevnějším tkanivem a
svisle propojovanými řadami
jednotlivých vodičů. Pro montáž
vhodný rozestup kůlů až 6m.
CuSn
šíře 20mm - 6 vodičů:
P 083-bílá - 200m
P 084-žluto/oranžová - 200m
P 0832-bílá - 400m
P 0845-žluto/oranžová - 400m
šíře 40mm - 12 vodičů:
P 085 - bílá - 200m
rozměry: 40mm/200m
11 NiRo vodičů 0,13mm
+ 4 Cu vodiče 0,2mm
Super vodivé pásky koncipované z pevnější tkaniny.
G 624XH - hnědé - super vodivá
páska koncipována z pevnějšího
tkaniva a větším průměrem
vodičů s min. odporem. Pro
montáž vhodný rozestup kůlů až
6m.
G 624XB - bílé
Odpor
( W/100m )
840
650
450
rozměry: 40mm/200m
10 NiRo vodičů 0,2mm
+ 4 Cu vodiče 0,3mm
40x vyšší vodivost než
běžné vodivé pásky
6
9
49
48
31
24
Běžné pásky
P 0804, P 0812, P 086, P 0816
P 083, P 0832, P 084, P 0845
P 085
Pásky se zvýšenou vodivostí
G 624XH
G 624X
G 623X
P 0828
P 0847
P 0849
Navíjecí cívky pro vodivá lanka a pásky - kapitola ceníku : 0175
G 630 - cívka navíjecí
ECONOREEL pro 600m
lanka Ø3mm
P 130 - navíjecí cívky LAC s držákem pro
800m lanka Ø3mm
P 133 - zádový navíječ na 2 cívky
TEXLEN pro 2x1000m lanka Ø3mm
P 132 - cívka navíjecí CZ
TEXLEN - náhradní pro 1000m
Ø3mm
P 131 - náhradní
cívka
21
Mobilní oplocení, vodivé sítě
Vodivé sítě -
kapitola ceníku : 0125
Vodivé sítě 6vodičové se 14 - 15 PE stojkami (1 - 2 hroty),výšky 65 - 170cm s velikostí ok 6-23cm barva oranžová, délka 50m.
TURBO sítě s vyšší vodivostí CuSn přidaný vodič, více síly a energie,stojky Ø 13mm
JUMBO sítě s robustnějšími koncovými stojkami Ø19mm 2 hroty na obou koncích - zvýšená stabilita, snadnější skládání a rozvinutí
Sítě pro ovce a kozy
90cm
105cm
90cm
23 cm
jednohroté
15 cm
P 095 - vodivá síť 90cm 14stojek 50m 1hrot oranžová
P 0952 -vodivá síť 90cm 50m 1hrot TURBO bílá
23 cm
15 cm
dvouhroté
P 096 - vodivá síť 90cm 14stojek 50m 2hroty oranžová
P 0962 -vodivá síť 90cm 50m 2hroty JUMBO oranžová
11,5 cm
15 cm
11,5 cm
10 cm
11,5 cm
10 cm
jednohroté
11,5 cm
10 cm
P 097 - vodivá síť 105cm 14stojek 50m 1hrot oranžová
P 0973 - vodivá síť 105cm 14stojek 50m 1hrot TURBO oranžová
13,5 cm
15 cm
105cm
15 cm
dvouhroté
P 0971 - vodivá síť 105cm 14stojek 50m 2hoty oranžová
P 0972 - vodivá síť 105cm 14stojek 50m 2hroty JUMBO
Spodní vodorovná řada není vodivá z důvodu kontaktu s terénem. Obvykle je označena černým vpleteným
pramenem.
Vodorovné řady sítě jsou vodivé a navzájem jsou propojeny u koncových stojek. Svislé řady jsou nevodivé.
112cm
Sítě pro králíky a drůbež
23,5 cm
Hustější svislé řady - užší oka
P 098 - vodivá síť 112cm pro drůbež 50m 1hrot oranž
P 0983 - vodivá síť 65cm pro králíky 50m 1hrot oranž
11,8 cm
65cm
11,8 cm
11,9 cm
11,8 cm
11,9 cm
11,8 cm
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
11,8 cm
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
cm
cm
cm
cm
cm
5,9 cm
Sítě pro koně
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
5,9 cm
170cm
P 0985 - vodivá síť JUMBO 145cm 50m 2hroty oranžová
P 0986 - vodivá síť JUMBO 170cm 25m 2hroty oranžová
20 cm
145cm
15 cm
20 cm
15 cm
15 cm
20 cm
15 cm
20 cm
15 cm
20 cm
15 cm
10 cm
15 cm
10 cm
15 cm
10 cm
10 cm
15 cm
10 cm
15 cm
Náhradní tyčky
P 0951 - náhradní tyčka jednohrotá pro síť 90cm
P 0992 - náhradní tyčka jednohrotá pro síť 105cm
P 0996 - náhradní tyčka jednohrotá pro síť 112 cm
22
15 cm
15 cm
15 cm
P 0997
P 0995
P 0998
P 0999
-
náhradní
náhradní
náhradní
náhradní
tyčka
tyčka
tyčka
tyčka
sítě
sítě
sítě
sítě
90 cm JUMBO
106 cm JUMBO
145 cm JUMBO
170 cm JUMBO
P 099 - náhradní tyčka dvouhrotá pro síť 90cm
P 0994 - náhradní tyčka dvouhrotá pro síť 105cm
Mobilní oplocení, stojky
Mobilní sestavy G 4100 - Mobilní
kapitola ceníku : 0126
kompaktní sestava (SmartFence T4100)
SmartFence je alternativa k vodivým sítím. Revoluční design v kombinaci sloupků, vodičů a navíjecí cívky v jeden
kompaktní výrobek. Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž oplocení. Snadno se přenáší a skladuje. Sestava obsahuje 4
vodiče s délkou 100m, čtyřbubnový naviják v jednom celku a 10 sloupků.
Žlábek na konci sloupku pro
upevnění zpevňovacího lanka
v rozích.
A
K
N
VI
O
N
Navíjecí systém se
zabudovanou spojkou
slouží rovnoměrnému
napínání všech 4 vodičů.
Jako horní vodič
použito vodivé
lanko Turbowire se
zvýšenou vodivostí.
Nylonové sloupky.
Držák lanka navíc
pro jeho napnutí.
Krok 1
Uvolněte matici přítlaku
cívky (proti směru
hodinových ručiček)
Krok2
Vyjměte koncový
sloupek a zapíchněte
do země.
Krok3
Vytáhněte vodiče.
Krok 4
Podle potřeby
zapíchněte do země
další sloupky.
Krok 5
Napněte vodiče
(otočením matice
přítlaku ve směru
hodinových ručiček),
čímž ukončíte
instalaci. Připojte
zdroj impulsů.
Instalace
v 5-ti krocích
23
Mobilní oplocení, stojky
Mobilní výběhy a oplocení
Přenosné elektrické oplocení umožňuje využít k pastvě nebo pohybu plochy, které
nejsou trvale oploceny, nebo kde v pevném oplocení chceme pohybový prostor zvířat omezit. Spojuje výhody lehké mechanické zábrany
doplněné zvýšenou paměťovou zábranou u zvířat využitím elektrického pulsu vysílaného síťovým nebo bateriovým zdrojem impulzů.
Jednoduchost instalace, použití v každých podmínkách.
Stojky pro mobilní oplocení - kapitola ceníku : 0155
Stojky pro výpas - pro přímé úseky oplocení. Plastové, s ocelovým hrotem, nášlapkou, s úchyty pro lanko nebo pásku v 7-mi volitelných výškách od 10 133cm. Dostatečně pevné, pružné, jsou vyrobeny z bílého nebo barevného PET materiálu s UV stabilizátorem.
Plastové stojky pro výpas
celková délka/výška nad zemí
P 1861 - stojka pro výpas 73/59cm zelená
P 1839 - stojka pro výpas 128/110cm zelená
P 185 - stojka pro výpas 155/133cm bílá kovový hrot
P 184 - stojka pro výpas 142/120cm bílá kovový hrot
P 183 - stojka pro výpas 105/90cm bílá kovový hrot
P 1821 - stojka pro výpas s podkovou 150/130cm
P 1851 - stojka pro výpas s podkovou 112/90cm
P 1862 - stojka modrá 150cm
P 1863 - stojka modrá 100cm
Kovové stojky pro výpas - vyrobeny z pružného kovového oválného profilu s
plechovou nášlapkou
P 186 - stojka kovová oválná s vrchním izolátorem, délka 85cm
Sklolaminátové stojky pro výpas - vyrobeny z hlazeného sklolaminátu s kovovým hrotem, průměr 10mm
Rohový kůl mobilního
oplocení GALLAGHER
P 180 - stojka sklolaminátová 115cm PE hrot
P 181 - stojka sklolaminátová 150cm PE hrot
P 181
1,3 m
P 185
P 1862
P 1821
P 184
P 1839
P 186
1,0 m
Vhodné pro zpevnění rohu
mobilního oplocení, možné
použití v kombinaci s cívkami
ECONOREEL nebo s izolátory s
metrickým závitem
P 180
P 1863
P 183
P 1851
P 1861
0,5 m
P 1891
- kovový rohový
sloupek 200cm
P 1890
- sloupek 125cm
0m
-0,2 m
P 1892
- dvounožka 100cm
24
Ostatní příslušenství
Rukojeti -
kapitola ceníku : 0172
P 191 - EKO
Slouží k řešení přístupu na a do pastviny. Rukojeti, pružiny
spolu s bránovým izolátorem zabezpečují vodivé spojení
ohrady. Nevodivou rukojetí se ovládá vstup. Moderním
trendem je použití pružných vodičů nebo navíjecích rolobran.
P 192 - střední LACME
G 6391 - rukojeť vodivá GALLAGHER
P 193 - silná LACME
P 195 - pružina kovová k bráně - Ø 5cm
P 1951 - pružina bílá k bráně
P 194 - SUPER LACME
Maximální napětí pružiny 5m.
Brány - kapitola ceníku : 0172
G 6411 - Pružinová
brána GALLAGHER
6,5m - 11m.
Velké a dobře
viditelné rukojeti pro
vyšší bezpečnost.
Lano obsahuje 6
vodičů pro optimální
vodivost.
P 197 - Pružinová brána AGROTRANS 5m
G 640 - Pružinová brána GALLAGHER 5m
G 022 - Ohradníková traktorová brána 3,6m - na
kloubovém samočinném pantu, použití na
frekventovaných vjezdech do areálů nebo ohrad.
Pruty 2 x 160cm proti sobě.
G 6412 - Lanová brána 3,2 - 6m
G 6413 - Lanová brána 4,9m - 9,5m
G 6414 - Pásková brána GALLAGHER 7m
G 1064 - Elektrifikovaná pevná brána
G 6415 - Rolobrána GALLAGHER 15m - bílá páska
G 6417 - Rolobrána GALLAGHER 15m - hnědá páska
G 6416 - Rolobrána 6m
Y
INK
V
NO
Přístupové brány lze také výhodně řešit
formou celokovových pozinkovaných panelů
otočných na pantech. Naše nabídka viz.
kapitola „Klece a manipulační zařízení”
strana 38, 39.
29
Oplocení, služby
Služby -
kapitola ceníku : 9500
Ukázky realizace oplocení naší firmou - zajišťujeme výstavbu pastevního oplocení od
zpracování projektů po konečnou realizaci.
33
Download

Zdroje impulzů a příslušenství - úvod