Bìh Litovelským Pomoravím
25.11.20Lyžaøský oddíl TJ Tatran Litovel11 km
12
2. roèník
Nové Místo: Èervenka u Litovle, restaurace U nádraží (ul. Tøídvorská)
Za podpory hostince U nádraží, kde bude zázemí pro závodníky vèetnì obèerstvení
po závodì a slavnostního vyhlášení
Doprava:
autem, kolem - parkovací a odstavovná kapacita v okolí startu dostateèná
vlakem - 100m od nádraží Èervenka (tra Olomouc - Zábøeh na Moravì - Praha)
letecky - cca 2,5km pìšky od letištì Oáza Dìtøichov (120,675 MHz)
Kategorie:
v souladu s pravidly Støedomoravského bìžeckého poháru 2012
NováTra:
celková délka10,760km, asfaltové cyklostezky a silnice s omezeným provozem 8,76km,
šotolinová cesta 2km,rovinatý terén s nepatrným pøevýšením 230m.n.m.
v pøípadì extrémnì nepøíznivého poèasí pouze asfaltový povrch.
Start:
Nedìle 25.11.2012 11:00
prezentace 10:00 -10:45
80Kè
Startovné:
Èasomíra:
Ceny:
Karel Pikal, STMSVS, www.stmsvs.cz
diplom 1-3 místo v kategorii + vìcné ceny
Organizace: Lyžaøský oddíl TJ Tatran Litovel
Informace: www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
Podpora:
DIAGNOSTIKA
VOZOVEK
8,3km
6,8km
0/10.76KM
4,7km
10,2km
most
2,7km podchod
restaurace
U nádraží
Èervenka
St art:
Mìsto
Litovel
27.11.20
1
1
1 km
1
1
k
1
m
Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím
27.11.20
11
1. roèník
1
1 km
Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím
1. roèník
pøedposlední závod poháru pøedposlední závod poháru
MÍSTO:
27.11.20
11
MÍSTO:
1. roèník
pøedposlední závod poháru
MÍSTO:
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Bìh pro pøíchozí 4km
Bìh pro pøíchozí 4km
Bìh pro pøíchozí 4km
Informace:
Informace:
Informace:
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
27.11.20
11
27.11.20
1
1
1 km
1
1
k
1
m
Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím
1. roèník
27.11.20
11
1
1 km
Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím
1. roèník
pøedposlední závod poháru pøedposlední závod poháru
MÍSTO:
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
MÍSTO:
1. roèník
pøedposlední závod poháru
MÍSTO:
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Bìh pro pøíchozí 4km
Bìh pro pøíchozí 4km
Bìh pro pøíchozí 4km
Informace:
Informace:
Informace:
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
27.11.20
1
1
1
1 km
1
k
1
m
Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím
27.11.20
11
1. roèník
27.11.20
11
1
1 km
Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím
1. roèník
pøedposlední závod poháru pøedposlední závod poháru
MÍSTO:
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
MÍSTO:
1. roèník
pøedposlední závod poháru
MÍSTO:
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Bìh pro pøíchozí 4km
Bìh pro pøíchozí 4km
Bìh pro pøíchozí 4km
Informace:
Informace:
Informace:
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
27.11.20
11
27.11.20
1
1
1 km
1
1
k
1
m
Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím
1. roèník
27.11.20
11
1
1
km
Lyžaøský bìh Litovelským Pomoravím
1. roèník
pøedposlední závod poháru pøedposlední závod poháru
MÍSTO:
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
MÍSTO:
1. roèník
pøedposlední závod poháru
MÍSTO:
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Litovel, Olomoucká ulice za restaurací "U Šmoldasù", prezentace 09:45-10:40
START : 11: 00 hodin
POVRCH: pøevážnì asfalt. cyklostezky
Bìh pro pøíchozí 4km
Bìh pro pøíchozí 4km
Bìh pro pøíchozí 4km
Informace:
Informace:
Informace:
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
www.tatranski.asp2.cz
Robert Kadìrka, [email protected], 777 970 304
TRATI BÌHU
CE
8,47
CY
ZK
TE
OS
KL
A
CHOZÍ-OTOÈKA
SILNICE
-CYKLOS
TEZKA
3,41
K
CY
8,09
1,96
1,96/9,44
9,44
CYK
PO
LN
Í
LOS
TEZ
KA
CE
ST
A
6
E
0/11.37KM
KA
Z
TE
S
LO
vážený doprovode,
nezneèišujte okolí! Kromì silnice a úzkého pruhu o
ozemky ve vlastnictví našich spoluobèanù
me
Download

11 km Lyžařský běh Litovelským Pomoravím