Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E‐mail Státní příslušnost Zařazení: Místnost: Telefon: Tomáš, Blejchař Ing., Ph.D. [email protected] ČR Odborný asistent E306 +420 59 732 4262 Vzdělání, odborná příprava a školení Období (od‐do) Dosažená kvalifikace/titul Obor Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení Období (od‐do) Dosažená kvalifikace/titul Obor Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či školení 2003 ‐ 2006 Ph.D. Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní 1998 ‐ 2003 Ing. Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní Pracovní zkušenosti Období (od‐do) Vykonávaná pozice Jméno a adresa zaměstnavatele Období (od‐do) Vykonávaná pozice Jméno a adresa zaměstnavatele Období (od‐do) Vykonávaná pozice Jméno a adresa zaměstnavatele 2006 ‐ doposud Odborný asistent‐externista Katedry hydromechaniky a hydraulických zařízení ‐ 338, Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní 2006 ‐ doposud Specialista CFD analýz Orgrez, a.s., Divize ekologických systémů, Počáteční 19, 710 00 Ostrava 2003 ‐ 2006 Postgraduální studium Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní Pedagogická činnost Předměty vyučované v bakalářském Mechanika tekutin, Využití počítačů v oboru, Čerpací technika a studijním programu potrubí Předměty vyučované v magisterském Turbulence, Metoda konečných objemů studijním programu Autor nebo spoluautor E‐learningová skripta Mechanika tekutin vysokoškolských učebnic Čerpací technika a potrubí ‐ návody do cvičení, Turbulence Modelování proudění ‐ CFX Vědeckovýzkumná činnost Numerické modelování turbulentního a laminárního proudění, CFD analýzy zařízení z různých průmyslových odvětví. Disertační práce: Numerické modelování nestacionárního proudění, kavitace a akustických projevů v hydraulickém ventilu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0339 Personalizace výuky prostřednictvím e‐
Řešitel nebo spoluřešitel mezinárodních a národních learningu, předmět Turbulence MPO ČR TIP č FR‐TI1/547 Výzkum a vývoj trysek technologie SNCR v energetice se zaměřením na eliminaci negativních dopadů technologie SNCR na životní prostředí (emise N2O, CO a NH3) GAČR 105/08/1414 Matematické modelování rozvoje samovzněcování uhlí v uhelných skládkách a odvalech Akademické stáže 2005 TU‐Dresden, Institut für Fluidtechnik, Německo Výběr ze seznamu publikací 2011 BOJKO, M., BLEJCHAŘ, T., KOZUBKOVÁ, M.: Matematické modelování nizkoteplotní oxidace uhlí v reálném terénu v aplikaci na skládku uhlí. In Energetika, Ročník 61, čis. 10/2011, VŠB‐TU Ostrava, 2011, str. 560 ‐ 562. ISBN 0375‐8842. 2010 BLEJCHAŘ, T., PECHÁČEK, J., TOMČALA, J., MALÝ, R., MAIER, M.: Praktické zkušenosti při použití modifikovaných vstřikovacích kopí. In Sborník mezinárodní konference Ochrana ovzduší 2011. Štrbské Pleso 23‐25. listopadu, Vydavatel: Kongres STUDIO spol. s r.o., 2011. s 47‐50. ISBN 978‐80‐89565‐01‐6, EAN 9788089565016 BLEJCHAŘ, T.,MALÝ, R., MAIER, M., ČECH, B., STÁŇA, M., SZELIGA, Z. Optimization of SNCR Technology via CFD simulation, In Archivum combustionis, Vol 30‐2010‐No.3, Polska Akademia Nauk, Warszawa , Poland, 2010, str 103‐113, ISSN 0208‐4198 BLEJCHAŘ, T., MICHALCOVÁ, V. Flow in Atmospheric Boundary Layer in the Surrounding of Coal Stockpile – Effect of Air Direction on Spontaneous Ignition, In Archivum combustionis, Vol 30‐2010‐No.3, Polska Akademia Nauk, Warszawa , Poland, 2010, str 115‐124, ISSN 0208‐
4198 BLEJCHAŘ, T.: Turbulence Modelování proudění ‐ CFX, VŠB‐TU Ostrava, 2010. http://www.338.vsb.cz/PDF/Turbulence_ESF_v4.pdf BLEJCHAŘ, T., DRÁBKOVÁ, S.: Návody do cvičení "Čerpací technika a potrubí", VŠB‐TU Ostrava, 2010. http://www.338.vsb.cz/PDF/Blechar‐
Drabkova‐CTaPNDC.pdf 2009 BLEJCHAŘ, T. CFD Simulation of Reduction of NOx Emission, In Strojárstvo, Strojírenství – Mechanical Engineering Journal, Mimořádné vydání, Media / ST s.r.o, 2009, str. 12 ‐ 14. ISSN 1335‐2938 MICHALCOVÁ, V.,BLEJCHAŘ, T.: Philosopy of Mathematical Simulation of Spontaneous Ignitron in Coal Stockpile, In Sborník mezinárodní konference Ochrana ovzduší 2009. Štrbské Pleso 25‐27. listopadu, Vydavatel: KONGRES management s.r.o., 2009. s 166‐169. ISBN 978‐80‐89275‐20‐5 V Ostrava dne 14.2.2012 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Ing. Tomáš Blejchař Ph.D. 
Download

Osobní údaje Vzdělání, odborná příprava a školení Pracovní