ÚŘAD MĚSTYSE
JEDOVNICE
p
506/11. p
121n. st p
117. p
121/3. p
50611 p
123/54. p
123/70. pc
123/77
o
123/65. o
736/1. p
122/1. p
122/28. p.č 750. p
740/2. p
126/1. p
125/1. p
1021
P
1019. p
737/1. p
128/1. P
128/3. P
123/79. P č 123/53. st p
3711. p.c 18. P č 17/2
pč121/19.
e e 121/16. p c 208. pt205/18.
p
51511. p
776. p
57/4. p c 66714.01:755.
p č 753/2 P 506/3. P e 1187/32. p 1: 753/1. k u Senetálov
- STAVEBNí ÚŘAD
č
Havličkovo náměstí 71,67906 Jedovnice
Sp zn
MJEO SÚ - 3027/1548/12
C j . SÚ - 3027/865/12
Vy'lzu)e Josef Král/lel
516528212
v Jeoovructch
e
dne 1082012
VYHLÁŠKA
4 r O~'. 'LO ~~
Zveřejněno
způsobem
umožňujlcl
e
č
č
e
č
č
č
e
č
e
č
e
č
č
Popis stavby:
Pledmětem
SENETAŘOV
.
dálkový přístup dne.
A
r O ~.
- v~.o~.'Úh
W{'l.
žádosti Je umtsténl
stavby splaškové
kananzace.
která leS; odkanaHzovánl
obce
Stavba obsahuje tyto stavebnr objekty
SO 5 01 - stoky splaškové kanalizace (gravitačn; o celkové délce 3858.3 m a 227.7 m výtlatného
potrubll
stoka O - v provedeni z plastových trubek ON 250 délky 355.30m a v provedeni kameninové
potrubl ON 250 délky 962.90m. bude umlsléna na pozemcJch p
1019. P 128/1. P Č 737/1. P t:
125/1. p 126/1. e.e 740/1. p
754/1. p.t667/2.
p.t753/1.
pc 753/2. pt755.
p
667/4
p.č 67911 a o.e 57/4. vše k u Senetáfov Stoka O tvoři páteřní kmenovou stoku začlnajicl v severni
části obce počátečnl šachtou S038 umlsténou vose komunikace 111/37923. pozemek p
679/1.
k.ú. Senetáfov. pfed Ro č.o. 92. plynule pfeJde do šachty
35 před Ro č.p 59. která Je umlstěna
vose pravého Jlzdnlho pruhu. v tom Je stoka vedena až do šachty
28 pfed Ro t p 37 ze které
pfejde do šachty So 27. umlstěné pfed RO t p 152 vose levého jřzontho pruhu Za křižovatkou
směr Vyškov-Blansko
pokračuje stoka vose levého jtzdnlho pruhu komunrkace 11/379. pozemek
p č 667/2. k ů Senetáfov. do šachty
14. ze které Je vedena kolmo přes komunikacI 111379na
pozemek
p
754/1.
p
740/2.
p.č
162/1.
p
15211
P t 737/1. P č 128/1. vše k.ú Senetáfov (mlstnl kcmumkace)
s ukončenim v cerpact starnci
CS01o. umlsténé ve východnl easu pozemku p
1019. k ů senetarov
Na stoce O bude
provedeno 59ks odboček pro kanahzační pflpolky celkové délky 354.00m (15ks protlakem)
stoka 01 - v provedení z plastových trubek ON 250 délky 119.90m. bude umlstěna na pozemclch
p
1021. p t 128/3. p.č 126(1 ap t 125/1. vše k Ú Senetáfov (mlstnl komunikace)
Stoka 01
bude provedena od šacnty So 42, pled vrátmct SENTUS s 1.0, pozemek p
1021 se zaůstěnim
do šachty
4 stoky O na pozemku p
125/1. vše k ů Senetáfov
Na stoce 01 bude proveden
1ks odboeky pro kananzačnl pflpojky celkové délky 6.00m
stoka 02 - v provedeni z plastových trubek ON 250 délky 115.50m. bude umísténa na pozemku
p
754/1. k O Senetářov Stoka 02 bude provedena od šachty O 43 před RO P 20 souběžně se
stokou O se zaústěnlm do šachty
8 stoky O Na stoce 02 bude provedeno 8ks odboček pro
kanalizačnl prtpo)ky celkové délky 48.00m
stoka 03 - v provedenI z plastových trubek ON 250 délky 48.70m. bude umisténa na pozemku
p.č 754/1 a p.č 750. vše k.ů Senetálov (mistnl komumkace]
Stoka 03 bude provedena od šachty
50 před RO č.p 14 se zaústěnlm do šachty
10 stoky O Na stoce 03 budou provedeny 2ks
odboček pro kanalrzačnl prtpoJky celkové délky 12.00m
stoka 04 - v provedeni z plastových trubek ON 250 délky 106.70m. bude umlslěna na pozemku
p
754/1. k ů Senetáfov (mlstnl komunikace)
Stoka 04 bude provedena od šachty
56 před
RO ě.p. 54 do šachty So 54 před RO č.p, 21 se zaůstěnlm do šachty
11 stoky O Na stoce 04
budou provedeny 4ks odboček pro kanallzačnl pflpojky celkové délky 24.00m
stoka 05 - v provedeni z kameninových trubek ON 250 délky 355.70m. bude umístěna na pozemku
p č 736/1 a p.č 667/2. vše k O Senetáfov (komunikace
(1/379). Stoka 05 Je navržena Jako
ockračovánř stoky O ve směru na Podomi od Jejl šachty So 14 Stoka O 5 je vedena vose levého
Jlzdnlho pruhu od šachty
60 před Ro Č p. 60 pfejde do osy komunikace a od šachty
66 pfed
RO č.p, 90 do osy pravého jlzdntho pruhu. stoka bude ukončena šachtou So 67. do které bude
napojena stávajíc! kanalizace z obytné zóny Na stoce 05 bude provedeno 5ks odboček pro
kanahzačnl Prtpolky celkové délky 30,00m
stoka 05-1 - v provedenI z plastových trubek ON 250 délky 23.20m a v provedeni kamenrnové
potrubí ON 250 délky 18,60m. bude umlsténa na pozemku p
728/1. p 114/1 a p.č 667/2. vše
k ů Senetářov, Stoka 05-1 je vedena od šachty
69 pfed Ro čp 25. s ukončenlm v šachtě
57 sloky O 5 Na stoce 05-1 budou provedeny 3ks odboček pro kanaltzačn! prlpojky celkové
délky 18.00m
stoka 05-2 - v provedeni z plastových trubek ON 250 délky 247.90m a v provedení kamenrnové
potrubí DN 250 délky 26,20m. bude umisténa na pozemku p t: 754/1. P 776. p
123/54
a p Č 66712. vše k.ú. Senelářov
Stoka 05-2 je vedena od šachty
59. stoky 05. pfed RO
č.p. 169. v pozemclch mlstnlch komunrkacl souběžně s komunrkacf 111379s ukončenlm v šachtě
So 77 A Na stoce 05-2 bude provedeno 22ks odboček pro kanahzačnt pflpojky celkové délky
132.00m. V rámci stavby stoky 05-2 bude provedena na pozemku p.č 754/1. k ú Senetáfov.
pfeložka vodovodu
Přeložka vodovodu bude provedena v ůseku od Ro č.p.l11 po Ro čp 88.
v celkové délce 205.00m
Senetářov
1
V0 Vl]. 1ůA~ . . ...
Sejmuto dne
č
č
č
Toto oznámeni
musí být vyvgeno
na ůřednl desce na dobu nejméně 15-11 na místě v obci
obvyklém.
Patnáctým
dnem
po vyvě§ení se plsemnost
považuje za doručenou.
oznámen]
bude zveřejněno
též způsobem
umožňujtcl
dálkový přistup.
dne
č
č
č,
e
VEŘEJNÁ
VyvMeno
č
č
(I
č
č
č
č
č
č
so
Obecnl úfad Senetáfov. Obecní ůfad Kotvrdovice
a Úřad méstyse Jedovnice provede zvefejněnl této
vyhlášky v obci způsobem obvyklym po dobu 15 dnů Poslednl den palnéclldennl
lhůty od vyvěšení
na ufednl desce Úradu městyse Jedovnice Je dnem doručení Lhůty vyvěšeni na ůřednl desce v ObCI
Senetářov a Obci Kotvrdovrce jsou pouze inlormatrvnl
ÚZEMNí ROZHODNUTí
so
so
e
č
č
č
č
Výroková
část:
č
so
Stavebnl úfad Úradu méstyse Jedovrnce, Jako stavebnl úlad p(lslušný podle § 13 odst. 1 plsm g)
zákona
18312006 Sb. o územnlm
plánováni a stavebnlm
rádu (dále též .stavebnl
zákon"),
v ůzemnlm r1zenl posoudil podle § 84 až 91 stavebnlho zákona žádost o vydánI rozhodnuti o umlsténi
stavby, .Jedovrucko
- Intenzifikace
COV a kanalizace.
5 stavba - kanalizace
SenetéfoV'
na
pozemcích
p č 1348/1. p
2528/64. p.č 2528/81. p.č, 2528/121.
k.ú Jedovnlce.
p.č 1530.
c c 1524, p.č 1508. p
1531. pč 1451. p.č 796/1. p.č 1357. p.č1359. p
1336. k Ú kotvrdovice.
p.č 1127. p
1197. P Č 1156, P
1128. p.č 667/2. p.č 839. p.č. 205/3, p.č 669. P
118214.
p.č 1187/2. p.č 67911. p.č 751/1 (PK). p.č 75117. 751/8. p.č 754/1. p.č 25/2. p.č 25/1. p
754n.
p
1012. p
728/1. p
114/1. p
119/1, p
121/1. p
121/8. st p.č, 90/1. p
506/11. p.č.121/7.
st p.č 117. p.č 12113. P Č. 50611. p.č 123/54. p.č 123no. p
123177. p
123/65. p.č 73611.
p.č 122/1. p.č 122/28. p.t 750. p
740/2. p
126/1. p.č, 125/1. p.č 1021. p
1019, p
737/1.
p.č 128/1. p.č. 128/3, p.č 123/79. p.č 123(53. st.p.č, 37/1. p.č 18. p.č 17/2. p.č.121/19, p.č 121116.
p.č. 208, p.č.205/18.
p č 515/1. p.č 776, p
57/4. p Č. 667/4. P 755, p.č 75312. p.č 506/3.
p
1187/32 P č 753/1. k.ů Senetáfov.
kterou dne 22.11.2011
podal' Svazek vodovodů
a kanalizaci
měst a obci, IČ: 494 68952,
se sldlem
17. listopadu
14, 680 19 Boskovlce
zastoupený na základě plné moci ze dne 7 11 2011 společnosti AP INVESnNG.
s r.o., Palackého
12. 612 00 Brno. v postaveni učasíntka řlzen! podle § 27 odst 1 zákona
50012004 Sb . správní řád.
ve zněnl pozdějšlch předpisů, (dále Jen .žadatelé"), a na základě tohoto posouzenI
č
č
č
č
e
e
e
č.
č,
č
č
č
č
č
č
č
č
č
č
č
č
e
č
č
č
podle § 79 a § 92 slavebnlho zákona a § 9 vyhléšky
ůzernníhc flzenl. velejnoprávni smlouvy a Ozemnlho opatřenl
I. Vyděvá
Č
503/2006
úpravě
Sb . podrobnějšl
rozhodnuti o umístění stavby:
"Jedovnlcko
- Intenzifikace
ČOV a kanalizace.
5. stavba
č
č.
č
so
so
so
so
so
so
se
so
- kanalizace
Senetářov"
so
č
č
č
č
(dále Jen "stavba")
na pozemclch
o.e
1348/1. p.č 2528/64.
P č 2528/81.
p.č
2528/121.
kú. Jedovnrce. p
1530. p
1524, p.ě 1508. p.č 1531. p.č, 1451. p
796/1. p.č. 1357. p.č1359.
p
1336. x.ú Kotvrdovlce, p.č, 1127. p.č. 1197. p.č 1156. p.č 1128. p.č. 667/2. p.č 839. p.č. 205/3.
p.č 669. p
1182/4. p.č 118712. p
67911. p
751/1 (PI<). p.č 751n. 751/8. p
754/1. p
2512.
p.č 25/1. pe 754/7. p.č.10/2.
p
728/1. pč 114/1. p
119/1. p
121/1. e.e 121/8. st p
90/1.
č
č
č
č
č
č
č,
Vypraveno dne : ..
1 5 -08- 1011
č,
č
č
č
č
č
so
2
č
stoka 05-3 - v provedeni z plastových lrubek ON 250 délky 17.30m a v provedeni kameninové
potrubl ON 250 délky 21.10m. bude umlsténa na pozemku p
119/1.
)21/1
a pč 667/2. vše
k.ů Senetálov
Stoka 05-3 Je vedena od šachty So 61. stoky D 5. plea .
čp 120. s ukončen lm
v šachtě
122 pled RO č p 95. Jeho dvorní části Na stoce D5-3 budou provedeny 2ks odboček
pro kanalrza1::nf pf/pojky celkové délky 12.00m
stoka 06 - v provedeni z plastových trubek DN 250 délky 121.00m. bude umistěna na pozemku
p Č 123/65. P Č 123/77 a p Č 123nO. vše k.ů. senetářov. Stoka D6 je vedena od ~achty SD 80.
pfed RD Č P 172. s ukončenfm v čerpací starucl SO 020 umistěné v západní čás~ pozemku
p.č 123/65. k.ů. Senetárov Na stoce 06 bude provedeno 6ks odboček pro kanahzaěnl pil pOlky
celkové délky 36.00m
stoka 07 - v provedeni z plastových trubek DN 250 délky 143.30m a v provedeni kameninové
potrubl ON 250 délky 47.50m. bude umlstěna na pozemku p Č. 122/1. P č 122/28 ap
667/2. vše
k ů Senetálov
Stoka 07)e vedena od ~achty
86. pled RO č.p. 181. do šachty
84 umlstěné
vose levého jlzdnlho pruhu komunikace 11/379. ve klerém Je vedena po šachtu SO 82. ukončeni
sloky Je provedeno v šacnté SD 81 před RD č.p 130. s propojením se stávajicirn zaslepeným
zárodkem splaškové kanalizačnl stoky Na stoce D7 bude provedeno 8ks odboček pro kanallzačnl
pllpojky celkové délky 48.00m
stoka 07-1 - v provedeni kameninové potrubl ON 250 délky 37.90m. bude umlslěna na pozemku
p Č. 515/1 ap č 667/2, vše k.ů Senetélov
Stoka D7-1 Je vedena od šachty SO 84. stoky D7 vose
pravého Jlzdního pruhu komunikace
11/379 po šachtu SO 104. ukončeni stoky je provedeno
v šachtě SD 105 pfed areálem průmyslové zóny
stoka D8 - v provedeni kameninové potrubl ON 250 délky 20.20m. bude umlstěna na pozemku
p.č 75.1/1. p.č 1012. p Č 754n a p.č 66712. vše k ů Senetáfov. Stoka 08 je vedena od šachty
SD 16. stoky O uložené vose pravěho jlzdnlho pruhu kornurukace 111379 ukončeni stoky je
provedeno v šachtě SO 16A na pozemku č.p 754n. k ů Senetáfov. Na stoce 08 budou provedeny
2ks odboček pro kanahzačnt prípojky celkové délky 12.00m
stoka 09 - v provedeni z plastovýcn trubek ON 250 délky 302.90m a v provedeni kameninové
potrubl DN 250 délky 23,90m. bude umlsléna
na pozemku
p.č 754/1. p.č 25/1. p.č. 2512
a p.č 667/2. vše k ů Senetátov. Sloka 09 je vedena od stévajlcl šachty Ss láv 1. pled RD č.p 8.
podél komunikace 11/379. po šachtu SD 87. ukončeni stoky je provedeno v šachtě
18 stoky D
uložené vose pravého Jlzdnlho pruhu komunikace
11/379. Na stoce D9 bude provedeno 12ks
odboček pro kanalizačnl pllpojky celkové délky 72.00m V rámcí stavby stoky 09 bude provedena
na pozemku p č 75411 (PK), st p Č 37/1. P č 18 a p č 1712. vše k.O Senetárov. pleložl<.a
plynovodu
Přeložka plynovodu bude provedena v úseku od RD p 64 po RD č p 11. v celkové
délce 38.00m
stoka Dl0 - v provedeni kameninové potrubí DN 250 délky 246.10m. bude umlstěna na pozemku
p
679/1. p.č 751n. p.č 205/18 a p.č 66712. vše k ů Senetálov. Stoka 010 je vedena od
stávající šachty $D 103. pled RO č.p 139. vose levého [lzdnlho pruhu komurukace 11/379. po
šachtu $0 26. stoky O uložené vose levého jl7.dnlho pruhu komunikace 111379v křižovatce se
silnici 111137923 Na stoce D10 bude provedeno 8ks odboček pro kanalizačnl plipojky celkové
délky 48.00m (2ks protlakem)
stoka 010-1 - v provedeni z plastových trubek ON 250 délky 359,70m a v provedeni kameninové
potrubl DN 250 délky 40.30m. bude umlstěna na pozemku p č 839, P č.205/3. p.č. 669. p.č 208.
P 1182/4. p.č. 1187/32. p.č. 118712 a p č 66712. vše k.ú, Senetélov Stoka 010-1 je vedena od
šachty so 120. nové budovanou
zástavbou rodinných domů. ukončeru stoky Je provedeno
v šachtě SD 100 stoky 010 uložené vose levého jlzdnlho pruhu kornumkace 11/379 Na sloce
010-1 bude provedeno 26ks odboček pro kanalizační prtpojky celkově délky 156.00m V rámo
stavby stoky 010-1 bude provedena na pozemku p
669. k Ů. Senelálov. pleložka plynovodu
Přeložka plynovodu bude provedena v celkové délce 3.50m
stoka D11 - v provedeni z plastových trubek ON 250 délky 40.90m a v provedeni kameninové
potrubl ON 260 délky 25,60m. bude umlstěna na pozemku p.č 679/1 a p.č 751/1 (PK). vše
k Ú Senetálov. Stoka 011 je vedena od šachty SO 106. před RO č.p 74 s ukončenlm v šachtě
SD 28A stoky O uložené vose pravého jlzdnlho pruhu komunikace 111137923 Na stoce 011 budou
provedeny 3ks odboček pro kanalizačnl pflpojky celkové délky 18.00m
výtlak V02 - v provedeni
z plastoyYch trubek HDPE-ONSO délky 227.70m. bude umlstén na
pozemku o.č 123/65. p Č 123/77. p.č 123/54. P
754/1 a p.č. 123nO •. vše k.ú. Senelářov
Výtlačný rad VD2 je veden od čerpací stanice
02D po šachtu SD 80 ve společném výkopu se
stokou 06. dále pokraČUje po pozemku mlstn! komunikace a pled RO čp 88 je zaústěn do šachty
$D 77A stoky D5-2
sdružená pllpojka SOP1 - v provedeni z plastových trubek DN250 délky 198.00m. bude umlstěna
na pozemku p č 121/1. p.č 121/8. st p.č 90/1. p.č, 506/11. p.č 121/7. P
117. e.e 121/3.
p.č 506/1. P
506/3. P Č. 121/16 a p
121/19, vše k.ů. Senetálov. Sdružená p7lpoJka SOP1 je
vedena od jižnl po severnl hraniCI pozemku p.č 121/19. dále v pozemku p Č. 506/1. o.e 506/3. vše
k ů senetarov a pted dvornl čásll RD č p 120 je zaústěna do šachty
121 stoky D5-3
č
č
so
e
č
č
č,
es
č.
č
č
č.
so
č
č
č
č
es
so
tov
es
so
so
č
č
č
so
SO 502 'ak VOl - výtlačný fad v provedeni z plaslovych Irubek HDPE-DN80 délky 4308.00m.
bude urru
na pozemku p č 1019 p.č.737/1. P t 128/1. P Č 75.1/1 p c 125/1 p Č 126/1
p
74012. pč 66712. p
751f7. o
679/1. pé 1127. p
1128. p
1156 a p
1197. vše
k ů Senetářov, p Č 796. p Č 1524. P ť: 1336. p.č
1357. P č 1359. p.č 1531 P č 1508. 1.151
a p
1530. vše k ů Kotvrdovlce. p č 2528/121. p č 2528/81. P Č 2528/64 ap c 1348/1. vše
k.ú Jedovmce Výtlačný rad VD1 Je veden od čerpacř stanice
010 ve společné rýze se slokou
D. od šachty
26 pokračuje ve společné rýze se slokou 010 na konci Intravllánu přecházi
výtlačný lad převážně ples pozemky ůčeloyYch komunikací ples katastrálnt územ I Kotvrdovice do
míraviíánu méstyse Jedovmce. kde je yYllačný rad. před RD čp 710. vyústěn v koncové šachtě
gravltačnl stoky vyůstěné v závěru na
Jedovmce
SO 5.03 - odbočky pro domovnl pflpojky - v provedeni z plastových trubek DN 150 a v provedeni
kameninové potrubl ON 150. celkem 171ks délky 1026m. (VIZ poprs kanahzačnlch slok)
SO 504 - čerpací stamce
010 - bude umístěna na pozemku p Č 1019 v jeho severovýchodrn
části. pil hranici s pozemkem p
73711. vše k
Senetářov
Cerpacl stanice Je navržena jako
kompletné
podzemnl objekt monolitické
telezobetonové
konslrukce
sestávajlct z mokré jímky
a suché annaluml
komory
K navržené eS bude vybudována
plljezdová komumkace v Irase
stávajicl kornurukace šllky 3.50m. délky 39m. včetně obrabště. Veškeré plochy budou v provedeni
se štěrkovým
kry1em
bude napojena na vodovodnl
rad nové vybudovanou vodovodnl
prfpojkou. DN 63x3.8 délky 44m. umlstěnou na pozemclch p Č 1019. P č 737/1 ap č 123n9. vše
k o Senetálov
Pro naPájeni čerpací techniky bude ztlzena pllpojka NN V rárncr elektrotechnické
čásu bude prováděn pleno s dat na dlspečmk a
Jeoovmce
Půdorysný
rozměr eS
3.60m
x 5.10m.
hloubka
5.05m
Areál eS bude oplocen.
půdorvsný
rozměr oploceni
8.50m x 10.5m
SO 5 05 príjezdová komunikace k
OtD - bude umístěna na pozemku p č 737/1 k u Senetálov
Přljezdová kornorukace Je navržena v trase stávalíci místnl komurnkace, Wky 3.50m. délky 39m
Povrch bude v provedeni se ~těrkovým kry1em
SO 506 čerpací stanice
02D - bude umlstěna na pozemku p č.123165 v jeho severozápadní
čásu, pfl hranici s pozemkem p.č 123/56. vše k.ú Senetářov Cerpacl stanice je navržena jako
kruhovy podzemnl objekt o průměru 1.50m. hloubky 4.25m. Pro napéjenl čerpací techniky bude
zřtzena p(lpojka NN V rámci elektrotechnické čáslt bude prováděn pleno s dat na dispečmk a COV
Jedovmce
SO 5.07prlpojky NN pro
010.
02D- Kabelová ptlpojka NN pro
010 bude urntstěna na pozemku p
1019. p č 128/1. P č 737/1
P č 125/1. p.č 126/1 a p.č 123/53. vše k.ů Senetálov
NapOjeni bude provedeno
ze
stávajtclho podpěmého bodu pozemku p.č 126/1. zemnim kabelem AYKY-J4x35 mm' ples
pflpojkovou popslkovou sk/I" do elektroměrového
rozvadéče RE Z elektroměmého
rozvaděče
RE kabelem AYKY-J 4x75 mm' do pflpojkové pOJistkové skfíně Odtud je veden kabelem
CYKY-J 4x25 do rozvaděče
RM Pojstková
sklll'l a rozvaděč RM budou umlstěny
ve
společném
zděném ptllll v bllzkosb
Kabel bude uložen ve výkopu v plskovém
lOŽI
s výstražnou folii Délka pflpojky 120m
Kabelové
pflpoJka NN pro
020 bude umístěna
na oozemku
o.č 123/65 v jeho
severozápadnf
části Naporent bude provedeno ze stillvajiclho podpěrného bodu pit severnlm
rohu pozemku p Č. 123/65. zemnlm kabelem AYKY-J4x16
mm' ples přtpojkovou pojistkovou
sklit"1 do elektroměrového
rozvadéče RE. Z elektroměrného
rozvaděče RE kabelem CYKY-J
4xl0 mm: do rozvaděče
RM Rozvadéče
budou umlstěny
ve společném
zděném pIli"
v bllzkosti
Kabel bude uložen ve výkopu v plskovém loŽI s výstražnou rohl Délka pllpoJky
41m
SO 5.08 - opravy krajských kornurukacl - konstrukce vozovky bude opravena na ~"ku rýhy.
obrusná žiVIčná vrstva ti 5cm bude obnovena na celou šl1ku jízdního pruhu. pokud je stoka
navržena vose Jednoho jlzdnlho pruhu
SO 5.09 - opravy mlstnlch komumkact - komunikace budou opraveny po plekopech do původnl
výškové úrovně Výkop bude zaplněn nesedavým rnatenálern do úrovně konstrukce vozovky. nad
zhutněnýrn zásypem se doplnl konstrukčnl vrstvy v původnl skladbě
ú
č
čs
tov
es
-
es
es
es
cs
č
es
cs
es
II. Pro umístění
2
a projektovou
přípravu
stavby
se stanovl
tyto podminky:
Všechny
stavby budou umístěny tak. jak je yY~e popsáno a zakresleno
v projektové
dokumentacI
(zejména v suuačnícn výkresech v mělitku
1
500).
které JSou nedllnou
součásti ověřeně projektové dokumentace pro uzemní lizeni
Pro uskutečněni
urmsťovanébo souboru staveb se jako stavebnl pozemek vymezuje část
pozemků p.č 1348/1. p.č. 2528/64. p
2528/81. P Č. 2528/121. k.ú Jecovmce, p Č 1530.
P č 1524. o.č 1506. p
1531. p.č 1451. p.č 796/1. P Č 1357. P 1::1359. o.č 1336
k.ú Kotvrdovice, p
1127. p.č 1197 p Č 1156. P Č 1128. P Č 667/2. p e 839. p e 20513
č.
č.
e
p
e
669. p Č. 1182/-1. P Č 118712. p.č 679/1. p Č 751/1 (PK). p Č 751/7. 751/8. p.č 754/1.
25/2. p
2511. p
75417. p
1012. pč 728/1. p.č 114/1. p
119/1. p
121/1.
p Č 121/8. st.p Č 90/1. p.č 506/11. P Č 121/7. st.p.č 117. p Č. 12113. P Č 506/1. P Č 123/54.
p Č 123170. p.č 123177. P e, 123/65. p č 736/1. P Č 12211. p.č 122128. e.e 750. p e 740/2.
pč 126/1. pč 125/1. p
1021. p.č. 1019. p
73711. p
128/1. p
128/3. p
123179.
p.č 123/53. slp č 3711. P č 18. P č 1712. P č.121/19. p.č 121/16. p Č 208. p Č 205/18.
p.č 51511. p
776. p
57/4. p.č 667/4. pč755.
p.č 753/2. p
50613. p
1187/32
P Č 75311. k U senetářov
Napojeni stavby na inženýrské sllě slav ba SO 5 04 - čerpacl stanice
01 D
Zásobováru vodou - novou vodovodni
prlpojkou umlslěnou
na pozemcích p 1019.
P 737/1 a p.č, 123179. vše k.ú, senetařov napojenou na hlavni vodovodnl fad urnřstěný
na pozemku p
737/1. k.ú. Senetářov, délka pfípojky 44 m
Zásobovánt el energii - novou kabelovou prlpojkou NN pozemku p č 1019. p.č 128/1.
P 737/1. P Č. 125/1. P 126/1 a p.č 123/53. vše k.ú senetařov, délka prfPOjky 120m
Komunrkačnl napojen! - na pozemku p.č 737/1 a p.č 1019. vše k
Senetářov bude
provedena pfljezdová komunrkace. včetně obrauště
Komunikace je navržena v trase
stávsjlcl mlstnl komunikace. šlfky 3.50m. dělky 39m
NapOJeni stavby na Inženýrské sllě stavba 50506
čerpact stanice
02D'
Zásobováni el energii - novou kabelovou pr/pojkou NN z pflpojného bodu na pozemku
p.č 123/65. k.ú Senetáfov délka pllpojky 41 m
Pro projektovou přlpravu staveb a provedeni slaveb umístěných tímto územnlm rozhodnutím
Je třeba
Pro stavbu SO 5.01 - stoky sptaškové kanalizace. SO 502 - vy tlak VOl - výtlačný fad.
SO 504 - čerpací stanice
01 D. 50 5.06 čerpací stanrce
020 a část stavby SO
5 01 - přetožxa vodovodu stavebnl povoleni dle § 115 stavebnlho zákona. Projektová
dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou v oboru vodonospodářských
slaveb
a bude mlt náležitosti dle vyhl. č 49912006 Sb .. o dokumentacI staveb Ládost o stavebnl
povolení bude mil náíežitosh dle § 110 stavebnlho zákona e dle vyhl 52612006 Sb.
klerou se provaděJi některá ustanoveni
stavebnlho
zákona. Stavbu bude povolovat
pr/slušný voooprávnr úřad - MěÚ Blansko. odbor životnlho prostfedl
pro stavbu 50 5.07 pflpojka NN pro
01D.
020 ohlášeni dle ust § 104 odst 2
pism h) stavebnlho zákona
Projektová dokumentace
bude zpracována
oprávněnou
osobou a bude mlt náležltosf dle vyhl
49912006 Sb .. o dokumentacr staveb Ohlášení
bude mil náležrtosh dle § 104 odst. 1 a § 105 stavebnlho zákona
pro část stavby SO 5.01 - pfeložky plynovodu územní souhlas dle ust. § 96 odst. 2 písm
aj a hJ slavebnlho
zákona
Projektová dokumentace
bude zpracována
oprávněnou
osobou a bude mf! náležitost. dle vyhl Č. 49912006 Sb" o dokumentaci staveb
pro stavbu 50 5 08 - opravy krajských
komunikaci
stavebnl povoleni dle § 115.
stavebnlho
zákona
Projektová
dokumentace
bude zpracována
oprávněnou
osobou
a bude mil náležítosu dle vyhl t 499/2006 Sb" o dokumentaci staveb. žadost o stavebnl
povoleni bude mil náletltosti
dle § 110. stavebního zákona a dle vyhl 52612006 Sb ..
kterou se provádě]! některá ustanoveni
stavebnlho
zákona
Stavbu bude povolovat
pfislušny
sltnlčnl
urad (MěŮ Blansko.
odbor stavebnl
úřad. odděleni
sllnitniho
hospodá7slvl
ostatnl stavby: oplocenI. zpevněné pochůzné a pojezdné plochy. pflpojky délky do 50 m
splllUJI ustanoveni § 103 odst 1 stavebnlho zákona (uvedená v závorkách) a neni pro ně
vyžadováno
stavební povoleni
ani ohlášeni
S provedenlm
těchto staveb je možno
započít po nabyti právnl moci tohoto územního rozhodnuti
OalSI požadavky vyplývajlci
ze závazných stanovisek dotčených orgánů a ochrany práv
a právem chráněných zájmů vztahuJ'cich se k nemovuostern
• Stanovisko - Městsky úřad Blansko. odbor ŽIvotního prostfedl. nám. Republiky 1316/1
67801 Blansko ze dne 22.2 2010 pod j MBK 6664/2010
stavba COV a kanaltzace JSou podle § 55 odst. 1 pism c vodnlho zákona vodnl dllo.
Proto bude Jejich stavbu povolovat pf/slušný vodoprávnl úřad (MěŮ Blansko. odbor žP)
Současně ale požadujeme. aby Již v rárnot ůzemnlho rlzenl bylo v rozhodnuti o umlstěnl
daně stavby uvedeno. kdo bude u Jednotlivých staveb povolovat v nich obsažené
stavebnl
objekty
Vodoprávnl
úřad nepovoluje
stavby
HTÚ a sadově
úpravy,
komunikace. oploceni. pfipojky NN apod.
s odpady vzrnklýrm během stavebnlch
praci bude nakládáno
v souladu s platnou
legIslatIVOU v odpadovém hospodářství, tj vzmklé odpady budou zařazeny dle kalalogu
odpadů. bude evidován způsob jejich dalšlho využIti nebo odstraněni včetně předán!
těchto odpadů oprávněnyrn osobám.
Doklady o nakládáni s odpady ze stavby budou
pfedloženy prl kolaudacr stavby
p
č
č
č
č
č
č
č
č
č
3
č
č
č
č
č
č
es
č
č
ě
č.
č
ú
4
5
es
es
es
es
č
6
č
es
•
Závazné stanovisko - Městsky úfad Blansko. odbor žtvotmho prostredl. nám Republiky
1316/1.67801
Blansko ze dne 5 3 2012 pod J MBK 7233/20121L:P/Su
v průběhu reahzace záměru Je nutno dbát základních povinnosu k ochraně resnlcf
pozemků uvedených v §13 14 lesnlho zákona
navrhovaná trasa stavby bude provedena dle předložené projektové dokumentace
tento souhlas
neooravňuie
k jakérnukohv
vlastnímu
dotčeni
soused nich les nich
pozemků a na nich rostouclch lesních porostů
sousednl lesnl pozemky nebudou dotčeny anr dočasnou skládkou stavebnlho materrálu
budou dodrženy podmlnky správce dotčených lesnich pozemků. kterými JSou Lesy
Ceské republtky. s p .
k pracím budou použily tecnnoloqre mll1lmallzuJícl dopady na životnl prostředl
prl vzniku pflpadných
škod na lese budou bezprostředně
činěna potřebná opatrent
vedouci k Jejich rnmtmalřzac:
Závazné stanovisko - Městský úrad Btansko, odbor životnlno prostfedí. nám Republiky
131611.67801
Blansko ze dne 1072012
pod č.) SH S 5112012-20589/2012/Vy
- stavba musl být v souladu 5 uzernnřrn plánem Senetáfova
- z pohledu sllničnlho správníno úřadu Je nutno novou xanauzac, v sílmčnlrn pozemku
umlsltt Toto rozhodnuti bude obsaženo v podminkách úzernruho rozhodnuti
Součástí
žádosti o umlstěnl bude mj označeni pfesné délky a rozměry sili v pozemku sllmce
parcelnl číslo stímčního pozemku. vYJádrenl vlastnlka komunikace
Stavebnlk o výše
uvedené rozhodnuti požádá samostatně odd silničnlho hospodářství MěÚ Blansko
- stavbou bude omezen provoz
Investor stavby požádá před realizaci stavby naše
Odděleni sllntč.,lho hospodářstvl
o stanoveni přechocného
dopravnlho
značení. se
souhlasem poncre CR DI Blansko. Dopravni inspektorát - dotteny orgán státnl správy
ve věcech bez peč nosil a plynuloslt sllnltniho
provozu
Upozcrňujeme.
že stavba
kanalizace v silniCI II tildy rnusi být prováděna za nepřerušeného
suručnlho provozu
z důvodu náročné obJlžďkové trasy a vedeni vefe)né linkové dopravy
předmětnou
stavbu posoudl prrslu~ný obecný stavebni
u/ad z hlediska možného
ůzemnlho "zenl
dokurnentacr pfedložlte ke schváleni a vYJádfeni SUS Blansko - mejetkový správce
silnice. Stavbou bude dotčen sllnttnl pozemek II a III trldy Nutný souhlas
s SÚS Blansko bude odsouhlasen
způsob a rozsah uvedení snmčntno pozemku do
původního stavu
dokumentaci
předložíte ke SChváleni a vyjádreni ober Senetářov
- vlastnlk mtslnt
kornumkace Stavbou bude dotčen pozemek mlstnl komunikace
Nutný souhlas
dokurnentacr
pfedložlte
ke schváleni
a VYjádfenl Poltcli Ceskě repUbliky. Krajské
redltelstvl policie Jihornoravskěho
kraje. územnl odbor Blansko - VySkov - dotčený
orgán státnl správy ve věcech bezpečnosu a píynulosu silnlčnlho provozu - stavbou
bode dotčen sltničnl pozemek 11/379 a 11I/379 23 Nutný souhlas
VYJádrenl - Poucie Ceské republiky, Krajské ledltelslvl
policie Jihomoravského
kraje.
územnl odbor Blansko - Vyškov, Oopravnllnspektorát.
Bezručova 31. 678 11 Blansko ze
dne 1272012
pod čJ KRPB-170287-2/CJ-2012-061806-TES
z hlediska našich zájmů s ohledem na vysokou dopravnl zattženosi
sumce 11/379
a z důvodu
absence
vhodných
objlzdných
tras pozadujerne,
aby byla v rárncr
stavebnlch
a rekonstrukčnlch
pracl na silmcl 11I379 zajlMěna
vždy průjezdnost
mlntmáJně jednoho jízdnlho pruhu Dále požadujeme dle ustanoveni § 77 odst 1 plsm
c) zákona 36112000 Sb. o provozu na pozemnlch komunikacích
ve znění pozdějšlch
nředplsů v dostatečném
časovém
pfedstlhu
pfed vlastnlm
zahějentm
stavebních
a realuačních pracl předložit návrh přechodného dopravnlho značeni
e
VYládfenl - Archeologický ustav Akaderme věd Ceské repubtlky. Brno. v v I Královopolská
147.61200
Brno ze dne 29.52012 pod t.l. 2475/12/0S
Územl. na kterém se stavba uskuteční. je územl s archeologlCkyml
nálezy ve smyslu
§ 22. odst. 2 zákona č 20/1 987 Sb. o státnt parnátkové péči v platněm zněnl
Stavebnlk je proto povinen pisemně ohlásit termln zahájeni pracl již od doby pllpravy
stavby, nejpozději však s pfedslihem 30 dnů pfed započetím
ArcheologIckému
ústavu
Akademie
věd
CR. Brno. I/.VJ. uzavrtt pfed zahájenlm
vlastnlcf
prací dohodu
o podmlnkách
provedeni
záchranného
archeologického
výzkumu
s organtZacl
oprávněnou
k prováděni
archeologického
výzkumu
a
urnožmt
provedeni
archeologického
výzkumu
na dotčeném
územ I Úhrada
nákladů
záchranněno
arcneoloqckého
výzkumu se r1dl ustanovenrrn § 22. odst 2 zákona
2011987 Sb.
o státnl pamétkové péčr, v platném znění
dOjde-ii během pracl k odkryti archeologických
nálezu rmrno zacnranny archeologický
výzkum. Je stavebnlk povinen neprodleně oznámit tento nález přístušnému stavebnímu
úřadu a orgánu státni pamatkové péče a zároveň učmrt opatření nezbytná k tomu. aby
e
nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny. Ij především v ml~'~)nálezu
práce přerušil VIZ § 176 zákona č 183/2006 Sb. stavebnl zákon v platné
ni
Budou respektovány
ty části dále Citovaných VYjád/enl a stanovis.,« vlaslnlků l/1ženyrských
sltl, kterě se týkajf podmlnek lejich ochrany
•
Vyjádfenl
o exrsteno - E ON Ceska republika. s r O. FA. Gerstnera 2151/6. 370 59
Ceské BudéjoVlce ze dne 1.12 2011 pod Č j.. 02612 - Z051131254
Souhlas s Činnosti v ochranném pásmu - E.ON Ceská republika. s r.o .. reglonálnl správa
Prostějov. Poděbradovo nám 2. 797 27 Prostějov ze dne 25.42012
pod Čj A22120-
1
Z061213361
Vyjédreni - Jlhomoravská
plynárenská.
a s. Plynárenská 499/1. 651 02 Brno ze dne
27 2.2012 pod Čj. 5000586303
VYJádfeni - Jihomoravská
plynárenská.
a S. Plynárenská 499/1. 651 02 Brno ze dne
2662012
pod č.], 5000650341
VYjád/enl - Telelóruca Czech Repubhc. a s .. Za Brumlovkou 26612, 14022 Praha ze dne
31 1 2012 pod j .. 17101/12
Vyjád/enl - Vcdárenská akciová společnost. a.s. diVize Boskovice. 11 Listopadu 14.680
19 Boskovice za dne 2 4 2010 pod e.j 1/10
Stanovisko
Správa
a údržba
snmc JmK. oblast Blansko.
Komenského
2.
61801 Blansko ze dne 31 2011 pod e. 20875/10-TSÚfToAn
Stanovisko
Správa
a údržba
silme
JmI<. oblast
Blansko.
Komenského
2.
67801 Blansko ze dne 132010 pod č SÚS/2347/10BKfToAn
e
úzernnl rozhodnuti má podle § 93 odst 1 stavebnlho zákona platnost 2 roky ode dne nabyti
mocI. Podmfnky rozbodnutl o umlstěnf slavby ptall po dobu trvánl stavby. Územnl rozhodnuli
pozbýVá ptatnosu, nebyla-Ii ve Ihůlě plalnosti podána úplná žádost o stavebnl povolen!. ohlášeni nebo
Jiné obdobné rozhodnulf podle stavebnlho zákona pro stavby. kleré tento postup vyžadUji
Toto
právnt
Rozhodnuti
o námitkách
ůčastníků
V průběhu zaMjeného
IIzenl,
Zouhar. Seneíářov 165. 67906
1)
pti ústním Jednáni dne 28.72012.
podal úeastnlk "zenl - Laotslav
Jedovrnce. vlastnřk pozemku p 1154. k.ú. Senetéfov. tuto námitku
č
žádám o dodrženi ochranného
námitce
řfzeni.
pásma
kanaltzačnlho
potrubl od hraruce mého pozemku
- této
se vyhovuje
Odůvodněn].
Žadatel - Svazek vodovodů a kanalizaci měst a obcI. IC 494 68 952, se sldlem 11 listopadu 1<1.
680 19 Boskovice zastoupený na základě plné mocI ze dne 111 2011 společností AP INVESTING.
s r.o .. Palackého 12. 61200 Brno - podal dne 22,112011
u Stavebnlho úfadu Jedovmce návrh na
vydáni územního rozhodnuti o umfstěnl stavby: .Jedovrncxo - mtenzilikace
a kanalizace. 5
stavba - kanalizace
Senetálov·
na pozemcích
p.č, 1348/1. p.ě 2528/64.
p.č 2528/81.
pč 2528/121. kú. Jedovmce, p
1530, p.ě 1524. p
1508. p
1531, p.č 1451. p.č 196/1.
p 1357. pČ1359, p.č, 1336. k.ů Kotvrdovlce. p
1127. p
1197, p
1156. p
1128. p
66712.
p 839. p.č. 205/3. p
669. p
1182/4, p
1187/2. p.č, 679/1. p.č 751/1 (PK). p.č 751/7. 751/B.
p
754/1. p
25/2. p.č 25/1, p
7S4f7, p.č 10/2. p
728/1. o.e. 114/1. P č 119/1. p
121/1.
p
121/8. st.p.c. 90/1. p.e 506/11, p
121/7. st p.č 117. p
121/3, p.č. 506/1. p
123/54,
p
123f70. p
123f77. p
123/65. p
136/1. p.č 122/1. p
122/28. p
750, p.č. 74012.
p č 126/1. p.č, 12511, p
1021, p.Č 1019. P.Č. 137/1, p.č. 12B/1. p č 128/3. p.Č 123f79. P e 123/53.
st.p
3711. p,č 18. p e 11/2, p č 121/19, p
121/16. p.č, 208. p č.205/18. p
515/1, p.č 776.
p.č, 57/4. p e 667/4, p.č 755. P č 75312. p.č. 506/3. p.č 1187/32 p.č 75311. k
Senetálov. Dnem
podáni žádosti bylo zahájeno územ ni flzenl. Slavebnl ufad zjistil. že návrh neposkytuje dostatečný
podklad pro posouzeni navrhované stavby, proto byl stavebník vyzván k jeho doplněni, a zahájené
flzenl bylo usnesen lm pleru§eno Dne 15.5 2012 bylo podání doplněno.
Stavebnl ůfad oznámil zahájeni územnlho IIzenf ůčastnlkům flzeni a dotčeným orgánům v souladu
s ustanovením § 87 odst 1 stavebnlho zakona dne 25.52012
pod č.j.: SÚ - 3027/541/12 a doručil
Jim je v souladu s tímto ustanovenfm
K prOjednáni žádosti současné nafldil ve/ejné ústnf Jednáni
spojené s ohledán lm na mlstě. a to na den 28.6.2012.
o jehož výsledku byl sepsán prolokol
Současně na mlsté samém bylo zjištěno. že záměr umlslěnl slavby byl zve/ejnén
na ve/ejné
pHs/upném mlstě v souladu se zákonem. současně byl zve/ejnén na O/ednl desce obce Senetafov.
Oznámeni zahájeni územnlho fizenr bylo vyvgeno
na ú/ednl desce a elektrOnické ú/edni desce
Úradu měs/yse Jedovnlce a obce Senelárov
tov
č
č
č
č
č
č
e
č
č
č
č
č
č
č
č
č
č
č
č.
č
č
č
č
č
č
č,
č
č
č
č
č
č.
ú.
Ůčastnlcr fl7
'dostali
možnost k záměru podávat námitky. dotčené orgány závazné stanoviska
a veřejnost
rnlnky, nejpozději však pIl ustntrn lednánl V průběhu zahájeného řlzent, pIl ůstnim
lednanl konanem dne 2862012
obdržel stavebnl O/ad námitku od účastnlka /izenl - Ladislava
Zouhara. senetarov 165. 679 06 Jedovmce, vtastnlk pozemku p Č 1154. k O Senetářov
Současně
bylo doplněno
vYjádrenl MěÚ Blansko. odboru stavebniho
ůlad
odd surnčnrho hospodá/stvi
a VYjádrenl Policie České republiky. dopravniho mspektorálu Blansko
Okruh účastntků uzemoino řlzenl o umlstěni
stavby vymezuje
dle § 85 stavebnlho
zákona
účastnlkern územniho 1Izenl o umlsténl stavby je žadatel - .svazex vodovodů a kanalizaci" měst
a obci. obec (na jejimž ůzeml má být záměr uskutečněn) - Obec Senatáfov. MěStys Jedovmce Obec
Kotvrdovice. dále vlaslnlk pozemků nebo stavby na kterých má být záměr uskutečněn. nebo len kdo
má jiné věcně právo k tomuto pozemku nebo slavbě - E.ON Česká republika. s.r.o. Telelórnca 02
Jihomoravská
plynárenská.
a.s. Vodárenská
akciová společnost.
as
Správa a údržba sumc
Jlhomoravského
kraje. Lesy Ceskě republiky. s p .. AVZO TSC CR senetařov. SENTUS. s r o . Karel
Kunc. Miroslav
Zouhar.
Jitka Hlaváčková,
Božena
Ondroušková.
Vladlmlra
Tihelková.
Věra
Matušková.
Jan Jellnek. Magda Kyjová. Josef Sfbl. Pavel Kocman. Jitka Kocmanová.
Hana
Kocmanová. Olga Hudcova, Libor Sedlák. Pavel Sebek. LUCie Šebková, Anlonln vmtr, Hana vmtrova,
Ivo vmtr, Lenka Vlnlrová, Milan Musil. Jan Gross. Věra Grossová. Jaroslav Gross. Pavla Grossová.
Zdeněk Gross. Marta Grossová. Anna Brachtlová. osoby Jejichž vtasimcké nebo Jiné věcné právo
k sousednfm pozemkům. stavbám na nich. může být ůzemnlm rozhodnullm přřmo dotčeno - E ON
Česká republika.
s.r o., Telef6mca
02 Jihomoravská
plynárenská.
a s. Vodárenská
akciová
společnost. a s , Správa a údržba siřmc Jrhomoravskěho
kraje. Lesy Ceskě republiky. s.p . Úfad pro
zastupovánf státu ve věcech majetkových. AGRIS Jeoovmce. spol sro.
ARMO METAL. s r o.
AVZO TSC CR Senetáfov. ~(mskokatollcká
farnost Jedovnlce. SENTUS. s r o . Adolf JeHnek. Alena
Petrželová.Alena
Petrželová. Alena Rozsypálková.
Ale~ Worbls. Alexandra Kopřivová, AlOIS Sotolá/.
Alors Sebela. AlOIS Simonik. AloIs louhar. Amálie Jeunxová, Anetka Klevetová, Anna Brachtlová,
Anna Katouskova. Anna Kohoutková, Anna Konlčková, Anna Rybá/ová, Anna Zouharová
Antonín
Rybá/, Anlonln
Ševčtk, Antonln Vintr. Antonln Vrnlr, Anlonfn Zouhar. Blahomlr Senk. Blanka
Hadáčková. Blanka Jandlová, Bohumila Jellnková. Bohuslav Láska. Božena Ondroušková,
Božena
Šebelová. Božena Dagmar Dosedlová. Dagmar Kuběnové. Dana Sfblová. Daniel Bošek. Daniela
Zounarová.
Darina Formánková,
Dana Vrátná.
Oáša Němcova.
DIS Veromka
Gohsová, Dita
Sebelová. Drahomlra Gottvaldová,
Drahomlra Novotná, Drahomlra Sedlákova. Dušan Nejezchteb.
Dušan Zralý, Ellen Krejčiriková, Emil Najezchleb. Emille Jedučkova. Eva Hégrová. Eva Klementova.
Eva Mikulá!lková, František Dolažel. František Flek, František Gric, František Gnm. František Jellnek
František Keprí, František Kocman. František Nesrovnal. František Slouka. František Straít. Františka
Stafová. Hana Haurnerová. Hana Jellnková, Hana Kocmanová. Hana Konečná. Hana Sebelová. Hana
Vmtrová. Helena Formánková, Helena Sehnalová. Helena Zralá. Ilona Grimová, Ing Alois Kunc. Ing
Blanka suarova, Ing. Bretlslav Mádr. Ing. František Klima. Ing FranMek Koníček. Ing Jan Sponar.
Ing Jaroslav Danék, Ing. Jif1 Formánek, Ing Jifl Mergeščlk, Ing Ji" Sebela. Ing Ladislav Zouhar, Ing
Marcela Vintrové, Ing. Mane Bezděková, Ing Marta Tesa/ové. Ing Otga Hudcova.lng
Petr Vrálný.
Ing Radoslav Mihok. Ing Rostislav Sebela. Ing. Václav Zuka!. Ing Vladlmlr Zouhar.lng
Vladlmlr
Zouhar. Irena Skryjová, Ivan Sponar. Ivana Kocmanová.
Ivana Kuncová. Ivana Musllová. Ivana
Stěrbová. lvanka Zouharová. Iveta Hunka/ová. Iveta Pokorná. Iveta Vinterová. Ivo Hadrava. Ivo HlnM.
Ivo Matuška. Ivo Vintr. Jan Cupr, Jan Dvofaček, Jan Gnm. Jan Gross. Jan Chatupa. Jan Jedlička .. Jan
Jellnek. Jan Mlkšlk. Jan Res. Jan Sedlák. Jan Věgner. Jana Bezděková.
Jana Formanková. Jana
Gnmová, Jana Kubešová, Jana Maluškova. Jana Matušková. Jarmila Gncová, Jarmila Hudečková,
Jarmila l.ásková. Jarmila Permcová. Jarmila Tmečková.
Jarmila Zouharová,
Jaromlr Formánek.
Jaromlr Janiček. Jaroslav Buchta, Jaroslav Formánek. Jaroslav Gross. Jaroslav Jefábek. Jaroslav
Novák. Jaroslav Senk, Jaroslav Smehlfk. Jaroslav Zouhar. Jaroslav Zouhar. Jaroslava Zouharová, JlfJ
Horáček. JI" Hudec. Ji/f Kocman, Ji" Kocman, Jiri Kyjovský. Ji/I Rybě/. Jlr! Senk, JI" Zouhar. JI/lna
Jelřnková, Jiřina Susková. Jlfina Sebelová. Jitka Hlaváčková, Jitka Horačková. Jllka Kocmanová, Jitka
Pavllčková. Jitka Permoová, Jitka Salačová, Jitka Slouková. Jitka Strajtová. Josef Bezděk. Josef
Ctvrtnfeek. Josef Ehsek, Josef Hadáček. Josef Kocman, Josef Kocman Jose! Kocman. Josef Kopfiva.
Josef Kuběna. Josef Posptšrl, Josef Rybá/. Josef Sehnal. Josef Svoboda. Josef Sebela. Josef Senk.
Josef Ševčik, Josef Sevčlk. Josef Srbl, Josef Slmonfk. Jose! Trolaček, Josef Zouhar. JUDr. Karel
Dosedla, JUDr Mane Musllová. JUDr Olga Hubená. Kamil Sebela. Kamila Krejel. Kamila Šenková.
Karel Jelinek. Karel Kunc. Karel Matuška, Karel Matuška, Karel Sehnal. Karel Strall. Karel louhar.
Kare/ina Málková. Karla Hédlová. Kate/ma Vlčkové, Kvétoslava Sevčiková. Květoslava TrojáČková.
Ladislav Formánek. Ladislav Smld. Lenka Bučková. Lenka Sevčlková. Lenka Vintrová. libor MlkSlk.
Libor Sedlák. Libuše Pavlékova. Lubomlr Paar. Luboš Rybá/. Luboš Sebela. Luboš Worbls. LUCie
Bláhová,
LUCie Kollnská.
Lucie Sebková.
Ludmila
Formánková.
Ludmila KakMová.
Ludmila
Mikšfková. Ludmila Nečasová. Ludmila Spitzová, Ludvík Dvolák
Lumir Novotný. Magda KYlová.
Magda Vargová. Marcela Forejtnlková.
Marcela Machová. Margll Clžkov<'l, Marie Huflková. Mane
Jochymková.
Marie Krebsová.
Mane Nesrovnalová.
Mane Pernlcová.
Marie Pokorná.
Mane
PosplŠllová. Mane Rybáfová, Mane Sedlákově. Mafie Sehnalova. Mane Sebelová. Senetá/ov 100.
Mane Sebelová. Senelářov 111. Mane Sevtlková. Senetářov 107. Marie SImonlková. Mane Tomková.
Marie Vágnerová.
Mane Vsjcová,
Mane Vykydalová.
Mafie Welterová.
Mane Zukalová, Markéta
Zukalová. Marta Grossová. Martma Matlsová. Martin Hudetek.
Martin Kleveta. Městys Jedovmce.
Mgr Dagmar Tomková. Mgr Miloslav Tomek. Mgr Miroslava Kublčková. MGr Soňa $ltoká. Mgr
Zdislava Dotežeíová, Michaela
Šebelová, Michal Kocman. Michal Kollnský. Michal viacn, Michal
Zouhar. Milan MusIL Milan Sedláček. Milan Sevčrk. Milan Šimonlk. Milena Rybářova. Milena vintrová.
Milena Zouharová. Miloslav Malxner. Mllu~e Smehllková. MlluSka Svobodová, Mirek Kakáč, Miroslav
Doležet Miroslav Málek. Miroslav Zouhar. Miroslava Ovořáčková, Mltoslava Kopřwová, Miroslava
KYJovské. MOJmir Pernlca. MUDr Barbora Médrová. MUDr Dagmar Mergeščlková.
MVDr Josef
Senk. Naděžda Musllová. Obec Kotvrdovice, Obec Senetářov, Oldřich Stafa. Oldřich Wágner. Oldrlch
Zouhar. Oldňška Perrncová, Olga Hudcová, Olga Kocmanová. Olga Kolrnačková, Olga Kučerová.
Olga Sedivá. Olga Voráčová,
Pavel Gross. Pavel Hédl. Pavel Horáček. Pavel Janásek. Pavel
Kocman. Pavel Kolmatka.
Pavel Nečas. Pavel Sedlák, Pavel Schindler. Pavel Sebek. Pavel Senk.
Pavla Grossová. Pavlina Lachmanová, Pavlina Rybářova, PelT Hunkar. Petr Sehnal. Petr Slouka. Pe Ir
Varga. Prof. Doc PhDr Zdeněk Zouhar. Radek Cemoch. Radek Keprt. Radek Pokorný. Radim
Ognar. Radka Fleková. Renata Hudcová. René Lachrnan, Richard Kakáč. Roman Soldán. Romane
Cemochová.
Rosbslav Sponar. Rudolf Zouhar. Růžena Nováková.
Růžena Schlndlerová,
SilVie
Sedláčková, Soňa Kocmanová.
Soňa Korlnková, Soňa Pokojová, sena Troková, soňa Vatášková.
Starnslav Matu~ka. Stamslava Strajtová. Sárka Doleželová, Stěpánka Zouharová, Tomáš Petržela.
Tomáš Slbl. Tomáš Vinlr. Václav Slbl, Václav Vintr. Václav Vltů. Věra Grossová. Věra Malušková.
Věra Slouková. Věra Sen ková. Věra Sevčlková. Vladlmlr Člžek. Vladimír Kuběna. Vladlmlr Svoboda.
V1adlmlr Ševčlk, Vladrmlra Tlhelková. Vlasta Meluzinová. VOjtěch Vintr. Zbyněk Musil. Zdeněk Flek.
Zdeněk Gross, Zdeněk Hédl. Zdeněk Hlnšt, Zdeněk Kakáč. Zdeněk Permca. Zdeněk Rybár. Zdeněk
Sebela. Zdeněk Šlb]. Zdeněk StraJI. Zdeněk Zouhar. Zdel'lka Gottvaldová.
Zdenka Kuběnová. Zdel\ka Páskovifl. Zdenka Zouharová, Zora Skoupá.
Z těchto hledisek a z hlediska, že se Jedná o tzv lintovou stavbu. pak pllznal postaveni účastnlků
"zenl výše uvedeným. včetně vlastniků inženýrských sili
V průběhu územního "zenl stavebnl ůřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §
86 stavebnlho zákona. projednal JI s ůčastnfky fizenl a s dotčenými orgány a posoudil stanoviska a
pripomlnky
ZJiStil. že umlstěnlm
stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebnlm
zákonem. předpisy vydanými k leho provedeni a zvíaštnuru předpisy
Nebudou ani nepňméřeně
omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastnfků "zen!. Umlstěnl stavby nenl v rozporu
se schválenou územně plánovacl dokumentací Obce Senetáfov. Obce Kotvroovrce a Obce Jedovmce
a vyhOVUJe obecným požadavkům
na VYUŽIti území
Jednotlivé stoky kanalizace
jsou vedeny
v současně
zastavěném
nebo zastavltelném
územl obce senetarov,
obce Jedovmce
a obce
Kotvrdovice.
mimo zastavěné
a zastavttelné
ůzeml obce Seneíářov,
obce Jedovmce a obce
Kotvrdovice,
v těchto plochách lze umisťoval stavby technické mfrastruktury
Územnl plán obce
Sanetářov byl schválen usnesenlm
ZastupJtelstvem
obce Senetářov dne 125.2006
Územnl plán
obce Kotvrdovice byl schválen usnesenlm Zastuprtelstvern obce kotvrdovce
dne 31 52006. Územní
plán sidelnlho útvaru obce Jedovmce byl schválen usnesenlm Zastupnelstvem
obce Jedovmce čislo
Al8 dne 25 6 2002
Vyhodnoceni p/lpominek velejnostr
nebyly vzneseny
Vypoládánl s VYJádleniml účastníků k podkladům. rozhodnulf
- ůčaslnlci se k podkladům rozhodnuti neVYJádrlh
Vypo'ádánl
s návrhy
a námitkami
účastnlků
územnlho
řlzenl
Námitka Č. 1 týkaJici se požadavku na dodrženi ochranného pásma kanalizačního potrubl od hranice
pozemku p.č 1154. k.ú senetarov. této námitce bylo vyhověno z těchto důvodů
Navržené uakové potrubi splaškové kanalizace je umlstěno dle PO vose pozemku p.č 1128 prl
severní hranici pozemku o.č 1154, vše k ú Senetáfov
Nejmenšl vzdálenost tlakověho potrubí
od hramce pozemku p.č 1154 Je 1.80 m Ochranné pásmo pro tíakové potrubl splaškové
kanalizace tml 1.50 m
Žádost
byla doložena
těmito rozhodnutřrm,
vyjádfeniml
a závaznými
stanovrsky
Slanovrsko - Městský úrad Blansko. odbor žlvotnřno prostredl. nám Republiky 1316/1.67801
Blansko ze dne 22.2.2010 pod č.] MBK 868412010
Závazné stanovisko
- Městsky
úřad Blansko. odbor životnlno prostredl. nám Republiky
1316/1.67801
Blansko ze dne 5 3.2012 pod čJ MBK 7233120121ZPISu
Závazné stanovisko - Městský ůrad Btansko. odbor stavebnl ůfad odd silručnl ncscodářstvl
nám Republiky 131611. 678 01 Blansko ze dne 1072012
poo či
SH S 51/2012
Rozhodnuti - Městský úřao Blansko. odbor stavebnl úřao odd srtručního hospodářství, nám
Republiky 1316/1. 678 01 Blanskozedne28
2 2011 pod tj
SHZVL 1412011-1039112011
Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor JmK. ůzemnl odbor Blansko
poritl 22.
67801 Blansko ze dne 61 2012 pod J HSBM-32-42-112-0PR-2012
Závazně stanovrsko - Krajská hygienická stamce JmK. Jeřábkova S4. 602 00 Brno ze dne
2222010
pod tj
109f20101BK/HOK
VYJádfenl - Krajský úřad Jihomoravského
kraje, odbor životniho prostředl.
Lerotinovo nám
315,601 82 Brno ze dne 18.2 2010 pod čJ JMK 1571912010
Závazné
stanovisko
- Krajský ůrad Jihomoravského
kraje
odbor životruho prostředt
Žerotlnovo nám. 3/5. 601 82 Brno ze dne 27 4 2010 pod tJ S-JMK 55441/201010l:PISv
Sděleni - Krajský ú/ad Jthornoravského kraje. odbor Životního prostřeo! Žerolínovo nám 315
601 82 Brno ze dne 982010
pod čj: S.JMK 101493/2010/0t:PISvo
Stanovisko - Agentura OChrany p/lrody a krajiny CR. Správa CHKO Moravský kras. Svitavská
29.67801 Blansko ze dne 6.8 2010 pod e J 01110/MKf2010
SI00969/MK/2010
VYJádfenl - ArCheologický ústav Akademie věd České republiky. Brno. v v I . Kraíovopolská
147.61200
Brno ze dne 29 52012 pod č.J. 2475112
VYJádlenl - Poltcre Ceské republiky, Krajské ředitelství policie Jmornoravského
krale. uzemni
odbor Blansko - Vyškov, dopravní mspektorát,
Bszrucova
31. 678 11 Blansko ze dne
1272012
pod č.J. KRPB-170287-21CJ-2012-061806-TES
VYJádfeni - Povodi Moravy s p , Dřevařská
11. 60175 Brno ze dne 1622010
pod
čj PM04821f2010-203/Se
Vyjádfenl - Lesy Ceské repUbliky. s p . Pfemyslova 1106119. 501 68 Hradec Králové ze dne
14112011
pod č.j.LCR1A4/001728/2011
č
Z hlediska prlpoJenl
a vYládreni
na rozvody
mženyrských
sili
a Jejich ochranu
byla vydána
tato stanoviska
VYJádrenl o exrstenci - E ON Ceská republika. s r.o , F.A Gerstnera 215116. 37059 Ceské
Budějovice ze dne 1 122011 pod tf 02672 - Z051137254
Souhlas s tlnnosll v ochranném
pásmu - E ON Česká republika. s r O. reglonálnl správa
Prostějov. Poděbradovo
nám 2. 797 27 Prostějov ze dne 254.2012
pod tj
A22120Z061213361
VYJádrenl k pflpojeni - E ON Ceská republika. s r o" F.A Gerstnera
Budějovice ze dne 31 12012 pod j , A2212011201862913610029062
VYJád/enl k přtpojenl - E.ON Ceská republika. s.r.o. FA Gerstnera
Budějovice ze dne 26.12012 pod Čj A221201120180771361 0028891
Smlouva o p/lpoJenl - E ON Ceská republika. s r o FA Gerstnera
Budějovice ze dne 7.12 2012 pod Čj 12018629
Smlouva o prlpoJenl - E.ON Ceská republika, sro.
FA Gerstnera
Budějovtce ze dne 712.2012 pod čJ 12018077
VYJádfenl - Jihomoravská
plynárenskifl
a.s. Plynárenská
49911
2722012
pod čJ 5000586303
VYJádrenl - Jihornoravská
plynárenská.
a s. Plynárenská
49911
2662012
pod čJ 5000650347
Vyjádrenl -Telefómca
Czech Repubhc. a s. Za Brumtovkou 26612.
31 1.2012 pod 6.J. 17085112
215116. 370 59 České
č
VYJádrenl - Vodárenská akciová spoletnost.
Boskovice ze dne 2 4 2010 pod Čj 1110
a.s . diVize Boskovice.
215116. 370 59 Ceské
215116. 370 59 Ceské
215116. 370 59 Ceské
657
02
Brno
ze dne
657
02 Brno
ze dne
140 22 Praha ze dne
17 listopadu
14. 680 19
Vyjádreni - Povodí Moravy, s p . Dřevařská
11 601 75 Brno ze dne 1622010
pod
čj PM048212010-203/Se
Stanovisko - Správa a ůdržba sitruc JmK, oblast Blansko. Komenského
2.678 01 Blansko ze
dne 31.2011 pod Č 20875110-TSÚfToAn
Vyjádrenl
Zemědělská vodohospodářská
správa. oblast povodt Moravy a DYle. pracovišlě
Brno. Pffčnl14. 602 00 Brno ze dne 12 2 2010 pod t.J OPMIB01167110
Citovaná
vyjádreni
zakládaJI soukromoprávnl
vztah mezi těmito vlastnlky
Inženýrských
a slavebnlkem
Podmlnky v rnch uvedené proto v tomto ůzemnim rozhodnuti nejsou pfebirány
Souhlasy vlastníků
pozemků dotčených
vystavbou
Inženýrských
10
sfti
sili
Smlouva o výpúJtce a o budoucrm zrlzenl úplatného věcného blemene
uzavřená
16.9.2010 mezi stavebnlkem a Obci Senetáfov. Senetá/ov 116. 67906 Jedovruce
C)
-
20589f2012Ny
dne
Smlowa
o výpůjčce a o budouclm
zflzenl úplatného vécného ~'fmene
uzavřená dne
11.1 2012 mezr stavebníkem a Obci Senetářov. Senetářov 116. 6i
} Jedovruce
Smlowa
o VÝPŮjčce a o budoucím zřízent úplatného věcného uremene
uzavřená dne
62.2012
mezi slavebnlkem
a Méslysem Jedovmce
se sídlem. Havllčkovo něm 71.67906
Jedovruce
Smlouva o výpůjčce a o budoucim
zřlzenl úplatného vécného břernene uzavřená mezi
stavebníkem a JItkOU Hlaváčkovou, Kotvrdovice 206. 679 07 Kotvrdovrce
Smlouva o výpŮjčce a o budouclm zřízení úplatného věcného břernene mezi stavebnlkem
a Karlem Kuncem. Senetáfov 13. 67906 Jedovnice
Smlouva o VÝPůlčce a o budouclm zřlzení úplatného věcného břernens
uzavřená
mezi
stavebnlkem a Boženou Ondrouškovou, Sloup 22. 679 13 Sloup v Moravském Krasu
Smlouva o výpůJčce a o budouctm
zřízen! úplatného
věcného
břernene uzavřená
mezi
stavebnlkem a Vladimlra Tihelková. Dvorská 1690/52. 678 01 Blansko
Smlouva o výpůjčce a o budoucim
zllzenl úplatného vécného bfemene
uzavřená dne
31.1.2012 mezr stavebnlkem a MIroslavem Zouharem. Senetáfov 11. 679 06 Jedovruce
Smlowa
o výpůjčce a o budoucím zllzenl úplatného věcného bfemene uzavřená mezi
stavebnlkem a Věrou Matuškovou. Senetáfov 94. 679 06 Jedovmce
Smlouva o výpůjčce a o budouclm zřízen! úplatného vécného břernene uzavřená rnen
stavebnlkem a Janem Jelínkem. Rudice 37. 679 06 Jedovnice
Smlouva o VÝPůjčce a o budoucen zrlzenl úplatného věcného břernene uzavřená rnezr
stavebnlkem a mž Pavlou Štblovou a Joserem Šlblern. Senetá/ov 96, 679 06 Jedovruce
Smlouva o VÝPůjčce a o budouclm
zřlzen! úplatného věcného břernene uzavřená mezi
stavebnlkem
a rnž
JItkou
Kocmanovou
a
Pavlem
Kocmanem.
Senetá/ov
22
679 06 Jedovmce
Smlowa
o vypůjčce a o budouclm
zllzenl úplatného věcného bfemene uzavřená mezi
stavebnikem a Hanou Kocmanovou. Senetáfov 22. 67906 Jedcvruce
Smlouva o výpůjčce a o budoucím zřízen! úplatného věcného b/emene uzavřená mezi
stavebnikem a Olgou Hudcovou. Senetáfov 172. 67906 Jeoovruce
Smlouva o výpůjčce a o budouclm
zlizenl úplatného věcného břernene uzavřená mezi
stavebnlkem a LIborem Sedlákem. Senetáfov 145. 679 06 Jedovnice
Smlouva o VÝPůjčce a o budouclm
zllzenl úplatného věcného b/emene uzavřená mezi
stavebnlkem a Magdou Kyjovou. Senetérov 25. 679 06 Jedovnrce
Smlouva o výpůjČce a o budoucím zflzenl ůplatněho věcného břernene uzavřená mezi
stavebnlkem a Joserem Šlblern, Senetá/ov 96. 679 06 Jedovmce
Smlouva o výpůjčce a o budouclm z/Izenl úplatného věcného břernene uzavfená ze dne
2.11.2011 rnezi stavebnlkem a Annou Brachllovou. Pohledy 168. 568 02 SVltavy
Smlowa
o výpůjčce a o budoucím zřlzenl úplatného věcného bfemene uzavřená mezi
stavebnlkem a Milanem Musilem. Senetárov 4. 67906 Jedovmce
Smlouva o výpůjčce a o budouclm
zrlzenl úplatného věcného btemene uzavřená rnezr
stavebnlkem a ml Martou Grossovou a Zdenkem Grossem. Senatářov 62. 679 06 Jedovnice
Smlowa
o výpůjčce a o budoucJm zllzenl úplatného věcného b/emene uzavřená mezi
stavebnlkem a AVZO TSC CR Seneláfov. Senelátov 157, 679 06 Jedovruce
Smlouva
o právu k provedeni
stavby uzavřená
rnezi ze dne 152.2012
stavebnlkem
a mž Pavlou Grossovou a Jaroslavem Grossem. Senetáfov 15. 679 06 Jeoovmce
Smlouva
o právu k provedeni
stavby uzavřená ze dne 152.2012
men stavebnlkem
a mž Věrou Grossovou a Janem Grossem. Senetáfov 15.67906
Jedovmce
Smlouva o výpůjčce a o budouclm zllzenl úplatně ho věcného bfemene uzavřená ze dne
15.22012 mezi stavebníkem a SENTUS. s r.o .. Senetářov 156. 679 06 Jedovnlce
Smlouva o výpůja!:ce 8 o budouclm zrtzent úplatného věcného břernene uzavřená ze dne
6.2.2012 mezi stavebnlkem a Městysem Jedovnice. HavUčkovo náměstl71. 679 06 Jedovmce
Smlouva o výpůjčce a o budouclm
ztrzenl úplatněho věcného břernene uzavřená mezi
stavebnikem a mi Lucii Sebkovou a Pavlem Sebkem. Senelářov 142. 679 06 Jedovnlce
Smlouva o výpůja!:ce a o budoucfm zřtzen! úplatného věcného bfemene uzavřená ze dne
23.5.2010 mezi stavebnlkem
a rnž Lenkou Vlntrovou a Ivo Vintrem. Seneláfov 144. 679 06
Jedovnlce
Smlouva o výpůjčce a o buoouctrn zřlzent úplatného věcného břernene uzavřená mezr
stavebnlkem a mž. Hanou Vintrovou a Antonlnem vmtrem, Senetáfov 144. 67906 Jedovnice
Vyjádfenl ke stavbě - souhlas - ze dne 26.1.2012 Obec Kotvrdovice, Kotvrdovlce 198. 679 07
Kotvrdovce
Vyjédtenl ke stavbě - souhlas - ze dne 16 2.2012 Obec Kotvrocvice. Kotvrdovlce
Kotvrdovice
It
198. 679 07
Citovaná SOl"
Podminky v J.
zakládaji soukromcprávnt
vztah mez. vlastniky dotčenych pozemku
jvedené proto v lomto územnim rozhodnuti nejsou nřeblrány
a stavebnikem
Poučeni
ProU tomuto rozhodnutt může účastník fizenl odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámeni ke Krajskému
úřacu Jlhomoravského
kraje. odboru úzernnlho plánováni a stavebniho řádu, Žerotřnovo nám 315.
601 82 Brno. podánlm učiněným u Stavebního úřadu Jedovmce Dnem oznámeni je 15 den ode dne
jeho vyvěšení na úredn! desce
Odvolánlm lze napadnout výrokovou část rozhodnuti. JednotlIVý výrOk nebo jeho vedlejSI ustanoveni
Odvoláni jen prolJ odůvodněni je nepflpustné
Odvoláni se podává v počtu stejnopisů tak aby mohlo byt účastníkům Ilzenl uvedenym v § 85 odst 1
stavebnlho zákona doručeno Jednotlivě
K novým skutečnostem uvedeným v odvoláni se prlhlédne jen tehdy pokud je účastník tlzenl nemohl
uplatnil dflve
,/
,~;/
Lenka PavUčková
vedoucl stavebnřho
Ově/ená
projektová
ozhodnuti
úřadu
dokumentace
bude
Správní poplatek vyměfeny podle zákona
1000.- Kč byt uhrazen dne 862012
Doručl
stavebnlkovi
e
63412004
ořeoána
Sb
po
ve znění
nabyti
právní
pozděj~ICh
moci
předpisů
tohoto
ve výSI
se:
Žadatel - zmocněnec:
AP INVESTING. s r o. Palackého
12. 612 00 Brno
Účastnlk řlzeni dle § 85 odst. 1 stavebního
zákona:
Městys Jedovmce. Havličkovo náměstl 71. 679 06 .Jedovruce
Obec senetarov. Senetáfov 116. 679 06 Jedovnice
Obec Kotvrdovice Kotvrdovlce 198. 679 07 Kotvrdovce
Ostatnl účastnlcl řlzení dle § 85 odst. 2 stavebnlho
zákona ( veřejná vyhláška):
E.ON Ceská repubhka. s.r o . FA Gerstnera 2151/6.37049
Ceské Budějovice
Teleřóruca 02 Czech Repubhc, a •.s . Za Brumlovkou 26612. 14022 Praha
Jmomoravska plynárenská. a.s . Plynárenské 499/1. 657 02 Brno
Vodárenská akciová společnost. a.s .. divtze Boskovice. 17 hstopadu 14. 680 19 Boskovice
Správa a údržba silme Jihomoravského
kraje. přlspěvková organizace kraje. Žerotlnovo nám 315.601
02 Brno - konlaklnl adresa prQ dorutovénl korespondence
Správa a údržba sumc JmK. oblast
Blansko. Komenského 2. 678 01 Blansko
Lesy České republiky. s p . Přemyslova 1106119. 501 68 Hradec Králové
Ůrad pro zaslupovénl státu ve vécech majetkových. Rašlnovo nábřežt 390/42. 12800 Praha
AGRIS Jedovmce, spol. s r o. Le910narské 597. 679 06 Jeoovmce
ARMO METAL. s r o . Kobylnlcké 1168.664 51 Šlapamce u Brna
AVZO TSC CR Senetálov. Senetálov 157. 679 06 Jedovruce
~imskokatollcká
farnost Jedovmce. Kostelnl 38. 679 06 Jedovmce
12
SENTUS.
s r o . Senetárov
156. 679 06 Jedovmce
Adolf Jellnek. Ostrov u Macechy 220. 679 14 Ostrov u Macochy
Alena Peíržetová, Senetálov 140. 679 06 Jedovnice (1960)
Alena Pelrželová. seoetarov 140. 679 06 Jedovmce (1983)
Alena Rozsypálkova. Dvořákova 1423. 76361 Napajedla
Aleš Worbls. Zahradnl 677. 67906 Jedovruce
Alexandra Kcpřrvová. Družstevnt 423/3. 67904 Adamov
AlOIS Sototář, Senetářov 3. 67906 Jedovnice
Alois Sebela. senetařov 111. 679 06 Jedovnice
AlOIS Štmonlk, Kotvrdovlce 204. 679 07 Kotvrdovice
AloiS Zouhar. Senetářov 11. 679 06 Jedovmce
Amahe Jel/nková. podMjl 356. 679 06 Jedovnrce
Anežka Klevelová. Kotvrdovice 236. 679 07 Kotvroovrce
Anna Brachllová. Pohledy 168. 568 02 SVltavy
Anna Kalouskova. Kotvrdovice 102. 67907
Kotvrdovlce
Anna Kohoutkova. Leglonáfská 54. 679 06 Jedovnrce
Anna Konlčkova. senetarov 83. 679 06 Jedovmce
Anna Rybárově. senerarov 6. 679 06 Jedovmce
Anna Zouharová. Senetářov 11. 67906 Jedovnice
Anton!n Ryba/, Senetárov 93, 679 06 Jedovnrce
Antonln Sevelk. Senetářov 107. 67906 Jedovmce
Antonln Vlntr. Seneta/ov 144. 679 06 Jedovnrce
Antonln Vintr. senetařov 149. 679 06 Jedovrnce
Antonln Zouhar. Senetářov 30, 679 06 Jedovmce
Blahomlr Senk. Za KláSterem 1374.66602
Předktášteřt
Blanka Hadáčková. Senetáfov 110. 679 06 Jedovmce
Blanka Jandlová, Nemojany 226. 66303. Lulee
Bohumila Jetínková. Sadová 334/17.67904
Adamov
Bohuslav Láska, senetarov 149. 67906
Jedovmce
Bo1:ena Onoroušková, Sloup 22. 67913 Sloup v Moravském Krasu
Božena Šebelová. HavllOkovo nárněstl 4.67906
Jedovruce
Božena Straitová. Senetářov 68. 679 06 Jedovmce
Dagmar Oosedlová. Follýnova 1003/11.63500
Bmo
Dagmar Kuběnová. senetárov 107. 679 06 Jedovmce
Dana Slblova. senetárov 139.67906
Jedovnice
Daniel Bošek. senetárov 50, 679 06 Jedovmce
Daniela Zoubarová. DružstevnI1191/9.
62100
Bmo
Darina Formánková, Senetářov 158. 67906 Jedovmce
Darja Vrálná, Karollny světlé 742/14. 62800
Bmo
DMa Němcova, Na Kope! 375. 679 06 Jedovmce
DiS Veronika Golisova. Senetářov 99. 679 06 Jedovnice
Ona Sebelové. Senetářov 181.67906
Jedovnlce
Drahomlra Gottvaldová, Ježkovice 108. 683 04 . Drnovice
Drahomlra Novoíná, Muchova 1090/21.61300
Bmo
Drahomlra Sedlékova. Havřlčkovo namésti 78. 67906 Jedovmce
Dušan NeJezchleb. Senetářov 148.67906
Jedovnice
Dušan Zraly, senetarov 104. 679 06 Jedovnice
Ellen KreJčí/lková, Ovořákova 1456. 76361 Napajedla
Emil Najezchleb. Kotvrdovlce 154. 67907
Kotvrdovlce
Emllle Jadllčková, Senetářov 102. 67906 Jedovmce
Eva Hégrová, Kotvrdovice 236, 679 07 Kotvrdovlce
Eva Klementova. Senetářov 101. 679 06 Jedovmce
Eva Mikuláš ková. Žákovlce 26. 753 54 Soběchleby
František Doležel. Kotvrdovice 205. 679 07 Kotvrdovice
František Flek. Krásensko 116. 683 04 Drnovce
František Gric. Senetářov 136. 679 06 Jedovnice
Franušek Gnm. POdMJI 385. 679 06 Jedovnice
Franušek Jellnek. Senetářov 47,67906
Jadovmce
František Keprt. Úvoz 428/59c. 605 00 Brno
František Kocman. Senetářov 91. 679 06 Jedovnrce
Frantršek Nesrovnal. senetarov 90. 679 06 Jedovmce
František Slouka. Senetafov 119. 679 06 Jedovnice
František Slrajl 9. května 1184/23.67801
Blansko
13
Frantl~ka Stařová, Senetářov 60. 679 06 Jedovmce
Hana Haurnerová, Senetářov 197. 67906 Jedovmce
Hana Jelinková. Senetářov 47. 67906 Jedovmce
Hana Kocmanová, Senetáfov 22. 679 06 Jedovmce
Hana Konečná. V Úzkých 270, 679 02 RáJec Jestřebt
Hana Šebeiová. Senetařov 95. 679 06 Jeoovmce
Hana Vmtrová, Senetářov 144. 679 06 Jedovmce
Helena Forrnánková, Senetářov 67. 679 06 Jedovrnce
Helena Sehnalová, Senetéřov 92. 679 06 Jedovruce
Helena Zralá, Foglarova 1375. 664 34 KU/lm
Ilona Grlmova. Clhlárská 2163/11. 678 01 Blansko
Ing. Alors Kunc. Kotvrdovice 57. 679 07 Kotvrdovice
Ing Blanka Sltařová. Jugoslavska 596/27. 61300 Brno
Ing Břetrslav Madr. Vondrákova 640/21. 635 00 Brno
Ing Franh~ek Klima, Jasanové 203115. 678 01 Blansko
Ing FranMek Konlček. Senetářov 83.67906
Jedovnrce
Ing Jan Sponar. Kamlnky 27614. 634 00 Brno
Ing Jaroslav Daněk. Pekařské 1916/6.67801
Blansko
Ing JI/I Formánek. seoeíarov 199. 67906 Jedovnlce
Ing Ji/l MergešČIk. Kflžkovskěho 300/33. 603 00 Brno
Ing. NI Šebela. Senetálov 164. 67906 Jedovruce
Ing Ladislav Zouhar. Senetá/ov 165. 679 06 Jedovruce
Ing Marcela Vmtrová, senetarov 137. 679 06 Jedovmce
Ing Marie Bezděková, Pekarská 192215. 678 01 Blansko
Ing Marta Tesařová, Kotvrdovce 20. 679 07 Kotvrdovlce
Ing Olga Hudcová. Senetáfov 172.67906
Jedovoice (1960)
Ing Petr Vrátný. Karolfny světlé 742114, 628 00 Brno
Ing Radoslav Mihok. Ronovská 443/4.67904
Adamov
Ing Rostislav Sebela, Kotvrdovlce 201. 679 07 Kotvrdovice
Ing Václav Zukal. Vrbovec 146, 671 24 Vrbovec
Ing Vledimlr Zouhar, Kotvrdovice 111. 679 07 Kotvrdovice (1933)
Ing Vladimlr Zouhar. Kotvrdovice 111, 679 07 Kotvrdovrcs (1955)
Irena SklYlová, Puchýlova 2321/9. 628 00 Brno
Ivan Sponar. Kroměřlžská 130. 75201 KOJeUn
Ivana Kocmanová, Kotvrdovlce 107. 679 07 Kotvrdcvrce
Ivana Kuncová. Kotvrdovice 224. 679 07 Kctvrdovics
Ivana Musílová. Kotvrdovice 1<18.679 07 Kotvrdovice
Ivana Stěrbové. Slěpmcká 1038.68606
Uherskě Hradiště
Ivanka Zounarová, Dukelská 635/22. 682 01 Vyškov
Iveta Hunkařová, Senetářov 57.67906
Jedovmce
Iveta Pokorná, Cacovická 1305/99.614
00 Brno
Iveta Vinterová. Slunečná 482/8, 634 00 Brno
Ivo Hadrava. Palackého 280, 679 06 Jedovmce
Ivo HinM. senerařov 16. 679 06 Jedovmce
Ivo Matuška, Senetáfov 105. 679 06 Jedovmce
Ivo Vinlr. Senetářov 144. 679 06 Jedovmce
Jan Cupr, Kotvrdovice 106. 679 07 Kotvrdovice
Jan Dvofáček. Leqionářsjcá 475. 67906 Jedovnlce
Jan Gnm. Záměstl 19. 679 06 Jedovnice
Jan Gross, Seneláfov 15. 679 06 Jedovrnce
Jan Chalupa. POdhéj! 359, 679 06 Jedovrnce
Jan Jedlička .. senetarov 102. 679 06 Jedovruce
Jan Jellnek. Rudlce 37. 67906 Jedovmce
Jan Mikšlk. Senetářov 149, 679 06 Jeoovnice
Jan Res. Senetářov 138. 679 06 Jadovruce
Jan Sedlák, l.ipovec 236. 679 15 Lipovec u Blanska
Jan Vagner. senetarov 20. 679 06 Jedovmce
Jana Bezděkově. Havučkovo náměstt 76. 679 06 Jedovmce
Jana Formánková, Senetáfov 199. 679 06 Jedovmce
Jana Gnrnová. POdháji 385. 679 06 Jedovmce
Jana Kubešová. POdhaJi 495. 679 06 Jedovmce
Jana Matuškova, seoetařov 105. 679 06 Jedovruce
Jana Matušková, Senetatov 85. 679 06 Jedovnrce
Jarmila Gncová. Senelárov 136. 679 06 Jedovmce
14
Jarmila Hudečkova. MOI.tf~ova 2901/17.61200
Brno
Jarmila Lásková. Senetáfov 149. 679 06 Jedovmce
Jarmila Perrucové. Senetáfov 123, 679 06 Jedovmce
Jarmila Trnečková, Senetářov 166. 679 06 Jedovruce
Jarmila louharová.
senetarov 165. 679 06 Jedovmce
Jaromlr Forrnánek, senetářov 67. 679 06 Jedovmce
Jaromtr Janiček. Okružnl 1964/1. 678 01 Blansko
Jaroslav Buchta, Za Kostelem 431. 679 06 Jedovmce
Jaroslav Formánek. Kotvrdovice 30, 679 07 Kotvrdovlce
Jaroslav Gross. Senetá/ov 15. 67906 Jedovrnce
Jaroslav Jeřáoek Salmova 166816, 678 01 Blansko
Jaroslav Novák. Senetáfov 3<1. 679 06 Jedovmce
Jaroslav $enk, Kotvrdovice 194. 679 07 Kotvrdovlce
Jaroslav Smehllk. Pražská 617132.. 678 01 Blansko
Jaroslav zounar, KotvrdoVlce 111. 679 07 Kotvrdovce
Jaroslav Zouhar. Zahradnf 699. 679 06 Jedovmce
Jaroslava Zouharová, Senetálov 101,67906
Jedovnice
Jlfl Horáček, Kotvrdovice 91, 679 07 Kotvrdovlce
Jlrl Hudec. Senetálov 172. 679 06 Jedovnice
NI Kocman·. Selská 228/23,614 00 Brno
Jlfl Kocman, Záměstll00.
679 06 Jedovmce
JI" KYJovskY. Senetáfov 133, 679 06 Jedcvruce
Jlrt Rybáf. Lipovec 270.67915
Lipovec u Blanska
NI Senk. Kotvrdovice 6. 679 07 Kotvrdovlce
JI" Zouhar. Senetáfov 79, 679 06 Jedovmce
Jiřma Jellnková. Senetáfov 170. 679 06 Jecovmce
Jlflna Susková, Brechtova 2.5/4. 638 00 Brno
Jifma $ebelová, Senetá/ov 9, 679 06 Jedovmce
Jitka Hlaváčkov<l, Kotvrdovice 206. 67907
Kotvrdovtce
Jitka Horáčková, Kotvrdovlce 196. 679 07 Kotvrdovlce
Jitka Kocmanová, senetařov 22, 679 06 Jedovmce
Jitka Pavllčková. Senetářov 43, 679 06 Jedovmce
Jitka Permcová, Senetáfov 44. 679 06 Jedovmce
Jitka Salačová, Kunrauce u Cvikova 411.471 55 Kunratice u Ovikova
Jitka Slouková, Senetáfov 119. 679 06 Jeoovmce
Jitka S\rajtová, Revolutnl663,
79841 Kostelec na Hané
Josef Bezdék. Havlltkovo náměstl 76, 679 06 Jedovmce
Josef Ctvrtniček, Sloup 204. 679 13 Sloup v Moravském Krasu
Josef Ehsek. Senetáfov 106, 679 06 Jedovmce
Josef Hadáček. Senetáfov 110,67906
Jedovmce
Jose/ Kocman. Havlíčkovo náméstl130,
67906 Jedovmce (1925)
Josef Koeman. Havtlčkovo náměsU 130, 679 06 Jedovnlce (1955)
Josef Kocman. Havllčkovo náměstf 633. 679 06 Jedovmce
Josef Kopfrva, Senetáfov 150, 679 06 Jedovmce
Josef Kuběna. Senetálov 129, 679 06 Jedovmce
Josef Posplšll. Senetálov 110,67906
Jedovmce
Josef Rybaf, senetářov 173. 67906 Jedovnice
Josef Sehnal. Senetá/ov 92., 67906 Jedovnice
Jose/Svoboda,
KotvrdovlCe 115, 67907 Kotvrdovlce
Josef $ebela, Senetá/ov 9. 679 06 Jedovnice
Jose! Senk, Senetáfov 26, 679 06 Jedovnrce
Josef Sevelk. Kotvrdovice 185. 679 07 Kotvrdovice
Josef $evčlk. Senetáfov 135. 679 06 Jedovmce
Josef Slbl, Senetáfov 96, 679 06 Jedovmce
Josef S,monlk. StoJanova 36713. 602 O Brno
Josef Trojáček, Kostelnl 33, 679 06 Jedovnice
Josef Zouhar, Senetáfov 154, 679 06 Jedovmce
JUDr. Karel Dosedla, Foltynova 1003111. 63500
Brno
JUDr Marie Musilová. Havlíčkovo náměs\l130.
679 06 Jeoovruce
JUDr Olga Hubená, Velenova 2145n, 680 01 Boskovice
Kamil $ebela. Senetárov 181,67906
Jedovmce
Kamila Krejčl, spesov 185, 679 02 Rájec.- Jestrebl
Kamila Senková. Kotvrdovice 6. 679 07 Kotvrdovice
Karel Jellnek, Krásného 3859111. 636 00 Brno
IS
Karel Kunc, se'pv 13. 679 06 Jedovruce
Karel Matuška,
etářov 85, 679 06 Jedovmce
Karel Matuška, Větrná 1472/2. 678 01 Blansko
Karel Sehnal. Seneláfov 52. 679 06 Jedovruce
Karel Stralt, Senetářov 68, 679 06 Jedovmce
Karel Zouhar. Kabálníkova 57519. 602 00 Brno
Karerma Málková. Senetáfov 176, 679 06 Jedovruce
Karla Hédlová. Senetářov 127, 679 06 Jedovmce
Katerlna Vlčková, Senelářov 179.67906
Jecovruce
Květoslava Ševčřková. Kotvrdovice 185. 679 07 Kotvrdovice
Kvěloslava Trojáčkcvá. Rudlce 23,67906
Jedovruce
Ladislav Formének. SenelMov 158. 679 06 Jedovmce
Ladislav Smld, senetarev 8, 679 06 Jecovruce
Lenka Bučková, Kotvrdovrce 311, 679 07 Kotvroovice
Lenka Sevtlkov<l. V ÚzkYch 272. 679 02 R<lJec Jesti'ebl
Lenka Vmtrová. Senetářov 144. 67906 Jecovrnce
Ubor Mikšlk, Palánek 166/15, 682 01 Vyškcv
uber Sedlák, Senetářov 145. 679 06 Jedovruce
LJbuše Pavtéková. Havllčkovo nárněstt 25. 679 06 Jedovruce
Lubomlr Paar, Záméstl 315. 67906 Jedovruce
Luboš Rybar, Kostelnt 34. 67906 Jedovmce
Luboš šebeta. Senetáfov 95. 67906 Jedovmce
Luboš Worbls. Olšovecká 483. 679 06 Jedovmce
LUCie Bláhová, Senetáfov 50. 679 06 Jedovmce
LUCie Kolínská. Senetá/ov 75. 679 06 Jedovrnce
LUCie Sebková. senetařov 142, 679 06 Jedovmce
Ludmila Forrnánková. Kotvrdovice 30, 679 07 Kotvrdovrce
Ludmila Kakáčova. Senetáfov 70. 679 06 Jedovruce
Ludmila Mikšlková, Senetálov 149,67906
Jecovmce
Ludmila Nečasová. Okružnf 2172/9, 678 01 Blansko
Ludmila spuzova, Broučkova 292. Prlluky. 760 01 ZlIn
LudVík Dvofák. Kostelnl 42. 679 06 Jedovmce
Lumír Novotny. Muchova 1090/21.61300
Bmo
Ma9da KYJová, SenetMov 2.5. 679 06 Jedovmce
Magda Vargová, Senetárov 200, 67906 Jedovmce
Marcela Forejtnlková. Senetárov 73. 679 06 Jedovmce
Marcela Machová, Antonlna Procházky 415136a, 623 00 Brno
Margil Clžková. Havlenova 75/22. 639 00 Brno
Mane Huňková, Havllčkovo náměstí 78. 679 06 Jedovmce
Marie Jochymková, Provaznfkova 122814, 613 00 Brno
Mane Krebsová. Záméstl 112.67906
Jecovmce
Mane Nesrovnalová. Senetáfov 90, 679 06 Jedovmce
Mane Pernícová. Senetáfov 69, 679 06 Jedovmce
Mane Pokorná, Senetáfov 65. 679 06 Jedovruce
Marie Posplšllová, Seneláfov 110. 679 06 Jedovrnce
Mane Rybářova. Senetáfov 93, 679 06 Jedovmce
Mane Sedláková, Senetáfov 149. 67906 Jedovmce
Marie Sehnalová. Senetáfov 52, 679 06 Jedovmce
Marie šebetova, Senetáfov 100. 679 06 Jedovmce
Marte Sebelová, Seneláfov lil,
679 06 Jedovrnce
Marte Sevelková. Senetáfov 107.67906
Jedovnice
Mane Slmonlková, Senetá/ov 97,67906
Jedovmce
Marie Tomková, Ruprechlov 225, 683 04 Drnovice
Marie Vágnerova. Kotvrdovice 105. 679 07 Kotvrdovice
Mane Vajcové. Revoluční 564, 78815 Velké Losmy
ManeVykydalová,
Úvoz 9515, 67801 Blansko
Mane Welterová. Bukovmka 116. 679 05 Kruny
Marie Zukalová. Ruprechtov 269. 683 04 Drnovíce
Markéta Zukalova. Senetá/ov 136, 67906 Jedovmce
Marta Grossová. Senetáfov 62, 679 06 Jedovnlce
Martma Matisová. Závodu mrru 669. Stará Role. 360 1i Karlovy Vary
Martm Hudeček. Mojžfšova 2901/17. 612 00 Brno
Martin Kleveta. .hráskova 136. 679 32 Svitávka
Městys Jadovmce. Havtřčkovo námésti 71. 679 06 Jedovruce
lh
Mgr Dagmar Tornková. Podomí 79. 683 04 Ornovice
Mgr Miloslav Tomek. Podomí 79.68304
Drnovice
Mgr Miroslava Kublčková. senetářov 208. 679 06 Jeccvruce
MGr Soňa Sírok<1. Ochoz u Brna
e 78. 664 02 Ochoz u Brna
Mgr Zdislava Doleželová. Senetárov 78. 679 06 Jedovmce
Michaela Sebelov<1. Nad Rybníkem 527. 67906 Jedovnice
Michal Kocman. Senetářov 23. 679 06 Jedovruce
Michal Kollnský. Senetárov 75. 679 06 Jedovrnce
Michal Vlach. Habeš 345. 67906 Jedovmce
Michal Zouhar. Senetáfov 154.67906
Jedovmce
Milan Musil. Senelárov 4. 679 06 Jedovrnce
Milan Sedláček, Kcívrdovce
112.67907
Kotvrdovrce
Milan Sevčik. Legionárská 541. 679 06 Jedovnice
Milan Slmonlk. Na Kopci 636. 679 06 Jedovmce
Milena Rybárová. senetárov 39. 679 06 Jedovmce
Milena Víntrová. Senetářov 39. 679 06 Jedovnice
Milena Zouharová. Seneláfov154.
67906 Jedovnfce
Miloslav MaJxner. Olomučany 274. 679 03 Olomučany
Milu~e Smehlíková. Pražská 617/32. 678 01 Blansko
Mllu~ka Svobooová, Kotvrdovtce 115. 679 07 Kotvrdovrce
Mirek Kakáč. Palackého 297. 679 06 Jedovmce
Miroslav Dotežel, Senetářov 78. 679 06 JedovnlCe
Miroslav Málek. Seneté/ov 176. 679 06 Jedovmce
Miroslav Zouhar, Senetářov 11.67906
Jedovmce
Miroslava Dvořačková. LeglOnáfská 475.67906
Jedovruce
Miroslava Kopřivová. Senetárov 150. 67906 Jedovmce
Miroslava KYJovská. Senelářov 133. 679 06 Jedovnice
Mojmlr Permca. Senetáfov123.
679 06 Jedovmce
MUDr Barbora Mádrová. Voncraxova 640121.63500
Brno
MUDr Dagmar Mergeščll<ová.
Kotvrdovice 108. 679 07 Kotvrdovtce
MVDr Josef Senk. Senetářov 12. 679 06 Jedovrnce
Naděžda Musilová. Podlesl 1825/11. 678 01 Blansko
Obec Kotvrcovice. Kctvroovrce 198.67906
Kotvrdovlce
Obec Senetářov, Senelářov 116. 679 06 Jedovmce
Oldrich Stafa. Senetářov 60. 679 06 Jedovruce
Oldfich Wágner. Blažkova 264/1. 679 04 Adamov
Oldflch Zouhar. Kotvrdovlce 170. 679 07 Kotvrdollice
OldMka Pernicová. Kpt Jaroše 2403. 390 03 Tábor
Olga Hudcova. Senetárov 172.67906
Jedovnlce (1987)
Olga Kocmanová. Senetářov 91. 67906 Jedcvmce
Olga Kolmačková. Dlouhé 172. K1epačov. 678 01 Blansko
Olga Kučerová. Podom1124. 683 04 Drnovice
Olga $edivá. Nopova 3941/33. 615 00 Brno
Olga Voráčová. Sadová 1023/21. 678 01 Blansko
Pavel Gross. Senetá/ov 21. 679 06 Jedovníce
Pavel Hédl. Senetáfov 82. 67906 Jedovnlce
Pavel Horáčex, Kotvroovrce 231.67907
Kotvrdovice
Pavel Janásek. Podébradova 581. 664 42 Mod/lce
Pavel Kocman, Senetářov 22. 679 06 Jedovnlce
Pavel Kolmačka, Senetářov 175. 679 06 Jedovmce
Pavel Nečas, Okružní 2172/9. 678 01 Blansko
Pavel Sedlák. Senetáfov 59. 679 06 Jedovruce
Pavel Schmdler, Senetářov 55. 679 06 Jedovmce
Pavel Sebek. Senetárov 142. 679 06 Jedovmce
Pavel Senk. Těchov 130. 678 01 Blansko
Pavla Grossová. senetařcv 15. 679 06 Jedovmce
Pavlina Lachrnanová. Senetářov 10. 67906 Jedovmce
Pavlina Rybafová, Senetářov 173. 679 06 Jedovmce
Petr Hunkař, Senelářov 57. 679 06 Jedovmce
Petr Sehnal. Senetá/ov 204.67906
Jecovmce
Petr Slouka. Václava Hal'\ky 116.66452
Sokolruce
Petr Varga. Senetárov 200. 679 06 Jedovníce
Prof Doc. PhDr. Zdeněk Zouhar. Halasovo náměsIl257/4.
Brno
Radek Černoch, Senetáfov 72. 679 06 Jedovruce
č
17
Radek Kepr!. Senetafov 56. 679 06 Jeoovmce
Radek Pokorný. cacovcká
1305/99.61"
00 Brno
Radim Ognar. Záměstl
183.67906
Jedovruce
Radka Fleková. Kolvrdovice 109. 679 07 xotvrccvice
Renata Hudcova, U Hrubé lípy 662. 679 06 Jeoovmce
René Lachman. Brechtova26/5. 638 00 Brno
Richard Kakáč. Senetářov 70. 679 06 Jedovmce
Roman Soldán. Kotvrdovrce 170.67907
KolvrdoVlce
RomanaCernochová.
Senelářov 72. 679 06 Jedovmce
Rosuslav Sponar. RekreačnI209/20a.
Tfebělin. 67961
Letovice
Rudolf Zouhar. Senetáfov 120. 679 06 Jedovruce
Růžena Novákova, Senetářov 34. 679 06 Jedovmce
Růžena Schtndlerová. Senetáfov 55. 679 06 Jedovmce
SilVie Sedláčková, Kotvrdovice 112. 679 07 Kotvrdovrce
Soňa Kocmanová. Vřdeňská 251/38. 63900 Brno
sona Kortnkova. Cerného 779/5. 635 00 Brno
Soňa Pckojová. Juasxova 31. 679 06 Jecovmce
Soňa Tioková. Jtráskova 31. 679 06 Jedovmce
soňa Valášková. Pekařská 191412. 678 01 Blansko
Stanislav Matu~ka. Pelrovice 95. 679 02 RáJec - Jestfebl
Stanislava Štrajtová, 9 května 1184/23. 67801 Blansko
Šárka Doíežeíová Vitérnovice 108. 679 06 Jedovmce
Stépánka Zouharová. Kotvrdovtce 219. 679 07 Kotvrdovice
Petržela. Senetářov 140. 679 06 Jedovnice
Tomáš Slbl. Kotvrdovlce 273. 67907 Kolvrdovlce
Tomáš Vlntr. Senetáfov 137. 679 06 Jedovruce
Václav Slbl. U Hrubé lípy 601. 679 06 Jedovruce
Václav vmtr, Senatářov 39. 679 06 Jedovmce
Václav Vitů. Bleblova 164/22. 613 00 Brno
Věra Grossová. Senetářov 15, 679 06 Jedovruce
Věra Malu~ková. senetarov 94. 67906 Jedovmce
Věra Slouková, Senetářov 81. 679 06 Jedovnrce
Věra Sen ková. Kotvrdovice 194. 679 07 Kotvrdovice
Véra ševčlková, Senelárov 135. 67906 Jedovruce
Vladim/r Clžek. Havlenova 75122. 639 00 Bmo
Vlad/m/r Kubéna. Senetárov 107.67906
Jedovrnce
Vladlmlr Svoboda. Kotvrdovlce 242. 67907 Kotvrdovrce
Vladimlr Sevčlk. Sukova 1451/5. 678 01 Blansko
Vladlmlra Tihelková, Dvorská 1690/52. 678 01 Blansko
Vlasta Mellizínová. Podlesl 1933/10.67801
Blansko
VOjtěch Vintr. Senelářov 137. 679 06 Jedovmce
Zbyněk MUSIl. $ošůvka 167. 67913 Sloup v Moravskěm Krasu
Zdenék Flek. Kotvrdovlce 109. 679 07 Kotvroovice
Zdenék Gross. Seneláfov 62. 67906 Jedovmce
Zdeněk Hédl. Senetáfov 127. 67906 Jedovmce
Zdeněk Hmšt, senetarov 16, 679 06 Jeoovmce
Zdeněk Kakéč. Jiráskova 336. 679 06 Jedovmce
Zdenék Perruca, Boršice 200. 687 09 Borštce u Buchlovtc
Zdeněk Ryba/. Wanklova 215. 679 06 Jecovmce
Zdeněk Sebela. Senetáfov 17. 679 06 Jedovruce
Zdeněk Slbl. senetárov 139. 679 06 Jeoovmce
Zdeněk SIrajl. Revoluční 663.79841
Kostelec na Hané
Zdeněk Zouhar. Senetáfov 30. 679 06 Jedovmce
Zdeňka Gottvatdová. Ruprechtov 1560. 683 04 Drnovice
Zdenka Kuběnova. senetarov 129. 679 06 Jedovruce
Zdeňka Pásková. Za Kostelem 453. 679 06 Jedovnice
Zdenka Zouharová. Senetáfov 120. 679 06 Jedovmce
Zora Skoupá, U Ladronky 639/20. 16900 Praha
Tomáš
Dotčené orgány:
Krajsky úřad Jíhomoravského
kraje. odbor žrvotnlho prostředí. Žerolřnovo nám 3/5.601 82 Brno
Městsky úřad Blansko. odbor žtvotního prostředl, nám Republiky 131611. 678 01 Blansko
Městský ůřad Blansko. stavebnl úřad. odd regionálního
rozvoje. nám Republiky 1316/1 678 01
Blansko
IR
MěstskY ů/ad Blansko. odbor slavebnl úřad. odd sllnl(~nlho hospodářstvř. nám Republiky
01 Blansko
HasltskY záchranný sbor JmK. Územnl odbor Blansko, porltl 22. 678 01 81"
Krajská hygienická stanice JmK ůzemnl pracoviště Blansko. Mlýnské 2. 678 01 Blansko
Úřady:
Obec Kotvrdovrce, Kotvrdovtce 198, 679 07 Kotvrdovice
Obecnl úrad Senelálov. Senetářov 116, 679 06 Jedovrnce
Úrad Městyse Jedovmce, Havlřčkovo nám 71, 679 06 Jedovrnce
k vyW!~enf n8 ůfednl desce 8 způsobem umottluJ/c/ dálkový pfislup
Na vědomi:
Policie Ceské republiky. Okresnl řecrtelstvl, dopravar mspektorat,
Povodi Moravy s.p . Drevafská 11,60175 Brno
Arche.ologlcký ustav AV CR, Královopolská
147.61200
Brno
19
678 11 Blansko
1316/1. 678
Download

Územní rozhodnutí