AGRITECH SCIENCE, 12`
EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011
ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011
P. Kopeček
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
ABSTRACT
Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001 and 2011 were used for the economical
assessment of agricultural corporations. The 2011 analysis is based on operational and economic data collected from 100 farms.
These dairy breeding represents 16 % of the Czech Republic annual milk market production and 15 % of the average number
of dairy cows. On the basis of operational and economics data there were analyzed relations between the level of milk yield
and economic results of dairy cow breeding. By examination of these relations in the year 2011 a tendency of costs per feeding
day growth faster than milk yield growth and at the same time producer milk price grows was recorded. The national additional
payment (Top-Up) and payment for dairy were included in this analysis. The economics of milk production in the framework
of the screening without and the including of payments were profitable in 2011.
Key words: dairy; milk; milk yield; costs; producer price; Top-Up; profitability; economics.
ÚVOD
a v rozvedeném tvaru
Analýza je zaměřena na hodnocení efektivnosti
výroby mléka v chovech dojeného skotu v ČR. Cílem
příspěvku je zhodnotit ekonomiku výroby mléka v
roce 2011 v meziročním srovnání u osob s právní
subjektivitou a posoudit hlavní závislosti mezi úrovní
dojivosti a ekonomickými výsledky.
kde:
MATERIÁL
Analýza provozně ekonomických výsledků vychází
z periodického šetření nákladovosti, zpeněžování a
rentability výroby mléka zemědělských podniků za
období 2001 a 2011. Ankety se za uplynulých jedenáct
let zúčastnilo od 91 do 150 chovů – podniků s právní
subjektivitou.
Šetření za rok 2011 se zúčastnilo 100 chovů dojnic –
osob s právní subjektivitou. V šetřeném souboru podniků
vyprodukovalo 55 tis. kusů dojnic 424 mil. litrů mléka,
resp. 409 mil. litrů tržního mléka, které bylo prodáno
za 3,4 mld. Kč. Pro vyjádření vypovídací schopnosti
analyzovaného souboru podniků lze konstatovat, že
podniky chovaly téměř 15 % veškerých dojených krav v
České republice a podílely se 16 % na celkovém prodeji
mléka. Uvedené hodnoty svědčí o vysoké vypovídací
schopnosti analyzovaného souboru podniků.
Za základ chovu nutno považovat mateřský
organismus. Vrcholovým ukazatelem je proto zisk na
průměrně chovanou krávu za rok, resp. míra nákladové
rentability.
METODIKA
Příspěvek z metodického hlediska vychází z poznatků
Poděbradského et al. (1992), který definoval vztahy
v ekonomice chovu skotu v rámci uzavřeného obratu
stáda matematickou formulací formou ziskové funkce.
Ekonomický efekt chovu skotu v rámci uzavřeného
obratu stáda lze metodicky vyjádřit ziskovou funkcí
tvaru
Z=T-N
(2)
Z – zisk
T – tržby
N – náklady
c – nákupní cena
Y – naturální množství finálního výrobku (u
jatečných zvířat Y = J * H)
J – počet jatečných zvířat
H – jatečná hmotnost
S – průměrný stav zvířat
i – kategorie skotu (i = 1 – krávy, 2 – telata,
3 – jalovice, 4 – výkrm skotu)
j – druh finálního výrobku (j = 1 – mléčná
plazma, 2 – tučnost event. obsah bílkovin či
ost. kriteria při zpeněžování mléka, 3 – jat. skot,
4 – chl. mrva)
k – kvalita výrobku (třída jakosti)
x – naturální množství p-tého spotřebovaného
materiálu či práce na krmný den
n – jednotková cena xp–té kalkulační položky
p – kalkulační položka
Míra nákladové rentability z prodeje mléka je vyjádřena
následujícím vztahem:
přičemž
r – míra nákladové rentability (%)
T – tržby za mléko (Kč)
N – náklady na prodané mléko (Kč)
(1)
1
(3)
AGRITECH SCIENCE, 12`
resp. míra nákladové rentability z prodeje mléka včetně
plateb je vyjádřena následujícím vztahem:
ekonomiky výroby mléka v časové řadě.
Je třeba uvést, že metodika Poděbradského et al.
(1992) použitá v tomto materiálu vychází z odečítací
metody kalkulace a jiného ocenění vedlejších výrobků,
než je tomu v případě šetření nákladovosti zemědělských
výrobků Poláčkové et al. (2012), kde je použito
kombinované metody kalkulace podle Nováka (1996).
Navíc se jedná o jiný soubor respondentů, jejichž průměrná
dojivost přibližně odpovídá republikovému průměru. Z
toho důvodu se průměrné náklady na litr mléka mohou
lišit. To však nijak nesnižuje vypovídací schopnost toho
materiálu, jelikož zachycuje relativní meziroční změny v
nákladovosti, zpeněžování a rentabilitě výroby mléka, ke
kterým v roce 2011 došlo.
(4)
přičemž
rp – míra nákladové rentability včetně plateb Top-Up (%)
T – tržby za mléko (Kč)
P – platby na mléko (Top-Up – Platba na chov
přežvýkavců v Kč/VDJ)
N – náklady na prodané mléko (Kč)
V analýze nákladovosti výroby mléka byla použita
odečítací metoda. Vedlejší výrobky, které byly odečteny
od nákladů na krmný den dojnice, byly oceněny těmito
cenami: kilogram narozeného telete 50 Kč, tuna chlévské
mrvy 50 Kč a litr netržního mléka 4 Kč. Průměrná cena
mléka byla stanovena váženým průměrem. Statistickou
jednotkou pro vyjádření rozhodujících závislostí mezi
úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky byl podnik.
Metodika zahrnuje do výpočtu rentability také platby
přímo alokovatelné na chov dojnic, vyplývající ze zásad
a podmínek společné zemědělské politiky EU. Jedná se o
národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up)
na přežvýkavce na VDJ a opatření Platba na krávy chované
v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice) 2011.
Analýza byla zpracována na základě provozně
ekonomických výsledků výroby mléka za období 2001 až
2011 (Kopeček et al., 2002-2012), ve které bylo použito
stejného metodického postupu. Lze tak srovnávat vývoj
VÝSLEDKY A DISKUSE
Výrobní podmínky analyzovaného souboru podniků lze
charakterizovat rostoucím podílem volného boxového
ustájení a rostoucím podílem genů holštýnského
plemene v populaci dojnic. Přírodní podmínky lze mimo
jiné, také charakterizovat cenou zemědělské půdy za
m2. Chov dojnic holštýnského plemene byl na základě
podkladových údajů v letech 2001 až 2011 orientován
do příznivějších oblastí a chov krav českého strakatého
plemene do oblastí s nižší cenou půdy. Vyplývá to z
rovnice y = 5,1073x + 23,394 (P<0,01), kde s přírůstkem
ceny zemědělské půdy o 1 Kč za m2 se podíl holštýnské
krve ve stádě zvyšuje o 5 % (tab.1).
Tab. 1: Provozně – ekonomické ukazatele výroby mléka
Ukazatel
Mj
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Počet podniků
n
150
146
128
110
111
123
125
116
110
91
100
Podíl VBU
%
66,3
72,4
79,4
80,2
83,8
84,0
89,4
91,2
95,5
96,6
97,3
Podíl holštýnské krve
%
44,7
49,4
47,5
50,8
48,1
55,0
51,4
53,6
59,5
54,0
57,9
Cena půdy za m2
Kč
4,42
5,03
5,09
5,01
5,37
5,37
5,73
5,80
6,40
6,71
6,66
Dojivost na krávu za rok
l
6036
6101
6400
6454
6700
6920
7093
7215
7356
7339
7690
Podíl mléka ve třídě jakosti Q
%
51,8
54,7
53,1
59,5
63,9
51,4
50,2
49,0
49,1
60,0
54,1
Tržnost mléka
%
93,6
94,1
94,2
94,4
95,3
95,4
95,7
95,8
96,4
95,9
96,3
Nákupní cena litru mléka
Kč
7,84
8,17
7,83
8,08
8,30
7,87
8,46
8,50
6,25
7,57
8,35
Náklady na litr mléka 1)
Kč
8,01
8,15
8,19
8,30
8,01
8,00
8,25
8,71
7,96
8,12
8,30
Zisk na litr mléka 1)
Kč
-0,16
0,02
-0,36
-0,22
0,29
-0,13
0,21
-0,21
-1,71
-0,55
0,06
Míra rentability
%
-2,0
0,3
-4,4
-2,7
3,7
-1,6
2,5
-2,4
-21,4
-6,7
0,7
Platby (Top-Up, Dojnice) na litr
Kč
0,12
0,06
0,16
0,19
0,30
0,39
0,37
0,24
0,21
0,53
0,42
Zisk na litr1) včetně plateb
Kč
-0,04
0,08
-0,2
-0,03
0,60
0,26
0,58
0,03
-1,50
-0,01
0,48
Míra rentability vč. plateb
%
-0,5
1,0
-2,4
-0,4
7,5
3,2
7,1
0,3
-18,9
-0,2
5,7
1)
Z tabulky 1 je zřejmé, že dosažená průměrná dojivost u
analyzovaného souboru podniků činila 7 690 litrů na dojnici
za rok 2011. Zjištěná průměrná dojivost u analyzovaných
podniků byla příznivější než republikový průměr, a to o 7,9
%. Tato skutečnost opravňuje k úvaze, že výsledky souboru
100 podniků budou příznivější, než byl republikový průměr.
Od roku 2001 rostla tržní dojivost o 175 litrů ročně
(y = 174,64x - 343802, P< 0,01). Tempo růstu dojivosti
se v roce 2011 zrychlilo. Meziroční přírůstek tržní
dojivosti o 367 litrů byl od roku 2001 nejvyšší. Stimulem
pro tento růst byl zejména růst ceny mléka na trhu a
pokles stavů dojnic. Meziroční růst tržní dojivosti o 5,2
% byl provázen růstem nákladů na tržní mléko na krmný
den o 7,6 %, tj. o 11,82 Kč na KD. Na růstu nákladů
na krmný den dojnice se nejvíce projevil růst nákladů
na krmiva o 11,8 %, zejména růst nákladů na krmiva
nakoupená o 16,1 %. Na růstu nákladů se dále projevil
růst pracovních nákladů včetně pojištění o 8,1 % a růst
odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
včetně nákladů na opravy a energie o 5,5 % (tab.2).
2
AGRITECH SCIENCE, 12`
Tab. 2: Náklady na krmný den dojnice (Kč)
Ukazatel
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Náklady na krmiva
54,76
56,80
57,12
61,36
60,57
61,60
67,39
72,60
66,41
66,79
74,64
111,8
35,07
37,27
38,29
40,83
39,58
41,30
44,00
43,30
44,71
45,22
49,62
109,7
z toho vlastní vč. steliva
2011/10
nakoupená
19,70
19,53
18,83
20,53
20,99
20,30
23,39
29,30
21,70
21,56
25,03
116,1
Pracovní náklady vč.pojištění
18,93
19,08
18,90
20,12
20,11
20,63
21,18
22,45
21,71
21,35
23,08
108,1
Odpisy, opravy a energie
15,56
15,59
16,78
16,65
16,84
14,68
15,24
15,97
16,36
17,23
18,18
105,5
Amortizace krav
10,94
12,09
14,54
12,63
12,33
13,27
13,14
14,03
14,26
14,47
15,03
103,9
Veter. a plemen. služby a léky
7,73
7,84
8,28
8,52
8,73
9,84
10,18
11,17
10,39
10,63
10,78
101,4
Ostatní přímé náklady a režie
26,61
26,90
30,07
29,06
31,08
34,59
35,96
38,14
34,99
36,15
36,47
100,9
Pramen: Periodické šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka za rok 2011
Meziroční rychlejší růst nákladů vzhledem k růstu tržní
dojivosti se projevil růstem nákladů na litr tržního mléka o 0,18
Kč. Náklady na litr tržního mléka v roce 2011 činily 8,30 Kč.
V roce 2011 činil podíl mléka zařazeného ve třídě
jakosti Q přibližně 54 % a podstatněji nevybočoval z
dlouhodobého průměru. Cenová strategie některých
mlékáren nerozlišovala mléko zařazené do třídy jakosti
Q a I. V roce 2011 došlo k meziročnímu růstu průměrné
nákupní ceny mléka o 0,78 Kč za litr na 8,35 Kč za litr.
Nicméně od ledna 2012 nastal opět trend poklesu průměrné
ceny mléka, která klesla v srpnu na 7,21 Kč za litr. V srpnu
2012 byl průměr CZV mléka od počátku roku 7,72 Kč
za litr. Pro ilustraci současného vývoje průměrné ceny
mléka je uveden graf 1, který zachycuje měsíční změny v
průměrné ceně mléka od ledna 1998 do dubna 2012. Údaje
byly čerpány z rezortní statistiky MZe ČR.
Obr. 1: Vývoj průměrné ceny mléka v České republice v období leden 2001 až srpen 2012
V roce 2011 bylo v průměru analyzovaného souboru
podniků dosaženo nepatrného zisku 0,06 Kč na litr prodaného
mléka, resp. zisku 420 Kč při tržní dojivosti 7 407 litrů
na krávu za rok. Zahrnutím platby na dojnice a Top-Upu
určeného pro chov přežvýkavců, tj. 0,42 Kč na litr tržního
mléka (zjištěno 3 113 Kč/VDJ) do výsledné rentability byl
zisk zvýšen přibližně na 3 500 Kč na krávu za rok. Míra
nákladové rentability se zvýšila z 0,7 % na 5,7 %.
Podle údajů, které zpracoval Boudný ve výběrovém
šetření ÚZEI (odhad za rok 2011) byly náklady na
produkci mléka 8,41 Kč na litr. Nákladová rentabilita byla
zjištěna na úrovni -1,78 % při průměrná roční užitkovost
dojnic 7 127,8 litrů mléka. Souhrnná rentabilita, tj. včetně
přímých plateb a dotací vstupů byla odhadnuta na 14,34
% (MZe ČR, 2012). Uvedené výsledky, vzhledem k
rozdílům v použité metodice výpočtu, přibližně korelují s
výsledky analýzy ekonomiky výroby mléka za rok 2011.
Rozhodující závislosti mezi úrovní dojivosti a
ekonomickými výsledky za rok 2011 jsou charakterizovány
v pěti následujících grafech, které obsahují matematickostatistické vyhodnocení zkoumaných vztahů.
V grafech 2 až 6 jsou uvedeny výsledky jednotlivých
podniků, které byly do určité míry variabilní vzhledem
k výrobním podmínkám podniků. Přesto však variabilitu
výsledků nelze považovat za značnou, jak vyplývá z
těsnosti zkoumaných závislostí. Pro vyhodnocení závislostí
bylo použito regresních funkcí (lineární a kvadratické). Za
plně dostačující v reálném intervalu lze využít vypovídací
schopnosti lineárních funkcí, které ve zjednodušené formě
definují změny mezi ekonomickými ukazateli a dojivostí.
3
AGRITECH SCIENCE, 12`
Obr. 2: Závislost nákladů na krmný den na dojivosti v roce 2011
Obr.3: Vliv dojivosti na náklady na litr prodaného mléka (2011)
Obr. 4: Závislost úrovně zpeněžování mléka na dojivosti (2011)
4
AGRITECH SCIENCE, 12`
Obr. 5a: Vliv dojivosti na úroveň zizku litr prodaného mléka (2011)
Obr. 5b: Vliv dojivosti na úroveň zisku na litr prodaného mléka (2011)
Obr. 6: Vliv dojivosti na úroveň zizku včetně platby na dojnice a Top-Upu na dojnici v roce 2011
5
AGRITECH SCIENCE, 12`
LITERATURA
Zvýšení dojivosti na krmný den dojnic o 1 litr mléka
vyvolává přírůstek nákladů na krmný den o 6,00 Kč (graf
2). Současně zvýšení tržní dojivosti o 1 litr mléka vyvolává
snížení nákladů na litr prodaného mléka
o –0,13 Kč (graf 3), což při průkazné změně nákupní ceny
vhledem k růstu tržní dojivosti (–0,02 Kč; graf 4) vedlo
ke změně (růstu) zisku, resp. kompenzaci ztráty o 0,11 Kč
na litr prodaného mléka (graf 5). Roční zvýšení dojivosti
o 100 litrů mléka na krávu zvyšovalo ekonomický přínos
(zisk), resp. kompenzovalo ztrátu o 197 Kč na dojnici
za rok a to včetně zahrnutí platby na dojnice a národní
doplňkové platby na chov přežvýkavců (graf 6). Všechny
zkoumané vztahy byly statisticky průkazné na hladině
významnosti P< 0,01.
KOPEČEK, P. (2011): Nákladovost, zpeněžování a
rentabilita výroby mléka v roce 2010. Agrovýzkum
Rapotín s.r.o., 22 s.
KOPEČEK, P. – BJELKA, M.. – ŠMEJKALOVÁ, D.
(2008): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby
mléka v roce 2007. ÚZEI Praha, 21 s.
KOPEČEK, P. – MARTÍNKOVÁ, J. (2012): Nákladovost,
zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce 2011.
Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 22 s.
KOPEČEK, P. – PODĚBRADSKÝ, Z. – ŠMEJKALOVÁ,
D. (2004): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby
mléka v roce 2003. VÚZE Praha, 21 s.
KOPEČEK, P. – PULKRÁBKOVÁ, J. – NEDBALOVÁ,
J. (2003): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby
mléka v roce 2002. VÚŽV Praha-Uhříněves, 21 s.
KOPEČEK, P. – PULKRÁBKOVÁ, J. – PODĚBRADSKÝ,
Z. (2002): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby
mléka v roce 2001. VÚŽV, Praha – Uhříněves, 19 s.
KOPEČEK, P. – REINER, M. – ŠMEJKALOVÁ, D.
(2007): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby
mléka v roce 2006. VÚZE Praha, 21 s.
KOPEČEK, P. – ŠMEJKALOVÁ, D. (2005): Nákladovost,
zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce 2004.
VÚZE Praha, 21 s.
KOPEČEK, P. – ŠMEJKALOVÁ, D. (2010): Nákladovost,
zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce 2009.
Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Rapotín, 22 s.
KOPEČEK, P. – ŠMEJKALOVÁ, D. – KUBÁT, J. (2006):
Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v
roce 2005. VÚZE Praha, 21 s.
KOPEČEK, P. – VANÍKOVÁ, A. – ŠMEJKALOVÁ, D.
(2009): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby
mléka v roce 2008. ÚZEI Praha, 22 s.
MZe ČR (2012): Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok
2011 „Zelená zpráva“. Zprávu o stavu zemědělství ČR
za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a
informací pod gescí Ministerstva zemědělství. 369 s.
NOVÁK, J. (1996): Metodika kalkulací nákladů v
zemědělství. VÚZE, Praha, výzkumná studie č. 28, 60 s.
PODĚBRADSKÝ,
Z.,
MARTÍNKOKVÁ,
M.,
PULKRÁBKOVÁ, J. (1992): Metodika výpočtu
rentability v chovu skotu. Zemědělská. ekonomika, 38, č.
8, s. 605-621.
PODĚBRADSKÝ, Z., PULKRÁBKOVÁ, J. CODL,
J. (1998): Přehled provozně-ekonomických výsledků u
dojnic (nákladovost, zpeněžování a rentabilita mléka)
v období 1994 – 1997. Závěrečná zpráva, VÚŽV, Praha
– Uhříněves, 19 s.
POLÁČKOVÁ, J. et al. (2012): Nákladovost zemědělských
výrobků. Dostupné z: http://www.uzei.cz/left-menu/
databaze/nakladovost-zemedelskych-vyrobku/2011.pdf
ZÁVĚR
Analýza byla zaměřena na hodnocení efektivnosti
výroby mléka v chovech dojeného skotu v ČR. Z
hodnocení ekonomiky výroby mléka v roce 2011 u osob
s právní subjektivitou byl zjištěn nejvyšší přírůstek tržní
dojivosti od roku 2001. Stimulem pro tento růst byl
zejména růst ceny mléka na trhu a pokles stavů dojnic.
Přesto se projevil meziroční rychlejší růst nákladů na tržní
mléko na krmný den než růst tržní dojivosti. Na tomto
trendu se největší měrou podílel růst nákladů na krmiva
na krmný den, zejména na krmiva nakoupená. Důsledkem
rychlejšího tempo růstu nákladů než dojivosti byl růst
jednotkových nákladů. Nicméně realizační cena mléka
rostla meziročně rychleji než jednotkové náklady. Tato
skutečnost napomohla k dosažení kladné rentability ve
výrobě mléka v rámci průměru analyzovaného souboru
100 podniků. Nicméně výsledky souboru podniků byly
příznivější, než byl republikový průměr, což lze odvodit
ze zjištěné průměrné dojivosti, která byla příznivější než
republikový průměr. Tato skutečnost opravňuje k úvaze,
že v průměru ČR nebylo bez zahrnutí podpor dosaženo
kladné rentability. Zahrnutím platby na dojnice a Top-Upu
určeného pro chov přežvýkavců do výsledné rentability
bylo dosaženo zisku i z pohledu průměru ČR. Posouzením
hlavních závislostí mezi úrovní dojivosti a ekonomickými
výsledky v roce 2011 se projevil pozitivní vliv růstu
dojivosti vzhledem k vývoji jednotkových nákladů. Roční
zvýšení dojivosti o 100 litrů mléka na krávu zvyšovalo
ekonomický přínos (zisk), resp. kompenzovalo ztrátu o
197 Kč na dojnici za rok a to včetně zahrnutí platby na
dojnice a národní doplňkové platby na chov přežvýkavců.
PODĚKOVÁNÍ
Příspěvek vznikl za podpory na programové řešení
projektu výzkumu a vývoje v rámci programu LA10027
– INGO s využitím poskytnuté institucionální podpory
na dlouhodobý koncepční vývoj výzkumné organizace,
Rozhodnutí MZe ČR č. RO0312 ze dne 13.2.2012.
6
AGRITECH SCIENCE, 12`
ABSTRACT
K hodnocení ekonomiky výroby mléka byly využity údaje periodického šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability
výroby mléka u podnikatelských subjektů právnických osob za rok 2001 a 2011. Analýza za rok 2011 vychází z provozně
ekonomických údajů 100 podniků s právní subjektivitou. Tyto chovy reprezentují 16 % tržní produkce mléka a 15 %
průměrného stavu dojnic chovaných v ČR. Na základě získaných provozně ekonomických podkladových údajů byly
analyzovány závislosti mezi úrovní dojivosti a provozně ekonomickými výsledky chovu dojnic. Posouzením uvedených
závislostí byla v roce 2011 zaznamenána tendence rychlejšího tempa růstu nákladů než dojivosti a meziroční růst ceny
mléka. Ekonomika výroby mléka byla v rámci šetření bez zahrnutí plateb i včetně plateb v roce 2011 zisková.
Klíčová slova: dojnice; mléko; dojivost; náklady; realizační ceny; Top-Up; rentabilita; ekonomika.
Kontaktní adresa:
Ing. Petr Kopeček, Ph.D.
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Rapotín ,Výzkumníků 267
788 13 Vikýřovice
e-mail: [email protected]
Recenzovali: prof. Ing. P. Zemánek, Ing. M. Macourek, Ph.D.
7
Download

1 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011