Informace
pro úspěšné absolvování kurzu
Rozhodčí – instruktor v požárním sportu „B“
Rozsah a náplň kurzu:
Kurz Rozhodčí – instruktor v požárním sportu „B“ je organizován
podle učebních osnov, které byly vydány MV - Ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR dne 20. prosince 2011, pod Č.j. MV-133880-2/PO-PVP-2001
s platností od 20. prosince 2011 v rozsahu 8 vyučovacích hodin, tj. 1 den.
Kurz je určen pro:
- příslušníky HZS ČR,
- zaměstnance HZS ČR
- zaměstnance HZS podniků,
- členy jednotek PO obcí,
- členy jednotek PO podniků,
- členy občanských sdružení,
kteří již získali kvalifikaci rozhodčí-instruktor v požárním sportu a požadují
v souladu s pravidly požárního sportu, přílohy č. 5, čl. 2, písm. d), prodloužení
této kvalifikace.
Na základě prodloužení kvalifikace Rozhodčí-instruktor v požárním sportu
budou mít absolventi tohoto kurzu podle pravidel požárního sportu nadále tato
oprávnění:
- posuzovat a měřit výkony ve všech disciplínách, soutěžích a funkcích
podle pravidel požárního sportu,
- ověřovat a potvrzovat rekordní výkony,
- školit a zkoušet rozhodčí z pravidel požárního sportu, pro která má
oprávnění,
- vystavovat kvalifikační průkaz rozhodčích požárního sportu
- prodlužovat platnost průkazu rozhodčích požárního sportu,
- být komisařem soutěže.
Podmínky pro zařazení do kurzu:
- podání přihlášky do kurzu před uplynutím pěti let od získání kvalifikace
rozhodčí – instruktor v požárním sportu,
- předložení platného průkazu Rozhodčího-instruktora v požárním sportu při
nástupu do kurzu,
Kpt. Bc. Zdeněk Ondráček
 ŠVZ HZS ČR, středisko Brno
září 2012
Ověření odborné způsobilosti se provádí písemnou zkouškou v prokázání
znalostí pravidel požárního sportu formou testu a pohovorem před
zkušební komisí,
- písemná zkouška - test z Pravidel požárního sportu o minimálním počtu
30 otázek,
- maximální počet chybných odpovědí je 20 % z celkového počtu otázek
v testu.
Profil absolventa kurzu:
Absolvent kurzu zná:
- pravidla požárního sportu,
- organizování soutěží v požárním sportu,
- práva a povinnosti pracovníků soutěže i soutěžících,
- technické podmínky k provedení disciplín,
- provádění všech disciplín požárního sportu,
- hodnocení výkonu v požárním sportu.
Dokladem o absolvování kurzu je:
- potvrzení o absolvování kurzu - vzor č. 7 Pokynu GŘ HZS č. 11, ze dne
11. 2. 2010,
- prodloužení platnosti průkazu rozhodčího-instruktora v požárním sportu.
Výstroj:
- pracovní stejnokroj I,
- polobotky pro výuku na učebně,
- domácí obuv,
- členové JSDH – pracovní stejnokroj II
Pomůcky:
- 1 sešit A4,
- psací a kreslící potřeby,
Doporučená literatura:
Pravidla požárního sportu v platném znění
Případné další informace zodpoví na telefonním čísle 950 610 695
kpt. Bc. Zdeněk Ondráček, - [email protected]
Kpt. Bc. Zdeněk Ondráček
 ŠVZ HZS ČR, středisko Brno
září 2012
Download

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu Rozhodčí