Městský úřad ve Slavkově u Brna
odbor stavebního a územně plánovacího úřadu
Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna, 684 01, tel.: 544 121 108
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Ing. Hana Postránecká
544 121 113
[email protected]
Č.j.:
Datum:
SU/5935-12/ 1803-2012/POST
23. července 2012
VIVO CONNECTION, spol. s r.o.
Nádražní 7/1178
664 51 Šlapanice u Brna
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Územní rozhodnutí č. 294/2012
Výroková část:
Dne 3.4.2012 podala společnost VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ 26900696, Nádraţní 7/1178, 664 51
Šlapanice u Brna ţádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Dálkový kabel Slavkov u Brna –
Hodějice na pozemcích parc. č. 470, 984, 985, 986, 993, 1027, 1029/1, 1029/2, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032,
1033/12, 1034, 1036/2, 1037/36, 1072, 1073, 1075, 1081, 1082/2, 1083/47, 1083/50, 1136/14, 1136/15,
1136/26, 1144, 1178/26, 1178/27, 1179/27, 1179/33, 1179/34, 1180/7, 1180/52 v kat. území Hodějice na
pozemcích parc. č1744, 1780/71, 1783/1, 1783/4, 1783/6, 1783/7, 1787/46, 1787/47, 1804, 1805/1, 1806,
2054/1, 2054/2, 2055, 2056/1, 2579/11, 2580, 2581/3, 2599/3, 2610/1, 3771/1, 3771/2, 3771/49, 3771/50,
3771/58, 3771/62, 3788, 3789, 4223, 4252, 4296, 4298, 4333, 4353, 4355, 4357, 4362, 4381, 4402, 4406,
4500, 4577, 4583 v kat. území Slavkov u Brna.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Městského úřadu Slavkov u Brna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), posoudil ţádost podle § 84 aţ 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení
vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění
rozhodnutí o umístění stavby:
Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice
na pozemcích parc. č. 470, 984, 985, 986, 993, 1027, 1029/1, 1029/2, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033/12,
1034, 1036/2, 1037/36, 1072, 1073, 1075, 1081, 1082/2, 1083/47, 1083/50, 1136/14, 1136/15, 1136/26,
1144, 1178/26, 1178/27, 1179/27, 1179/33, 1179/34, 1180/7, 1180/52
v kat. území Hodějice
na pozemcích parc. č1744, 1780/71, 1783/1, 1783/4, 1783/6, 1783/7, 1787/46, 1787/47, 1804, 1805/1, 1806,
2054/1, 2054/2, 2055, 2056/1, 2579/11, 2580, 2581/3, 2599/3, 2610/1, 3771/1, 3771/2, 3771/49, 3771/50,
3771/58, 3771/62, 3788, 3789, 4223, 4252, 4296, 4298, 4333, 4353, 4355, 4357, 4362, 4381, 4402, 4406,
4500, 4577, 4583
v kat. území Slavkov u Brna.
Popis stavby:
Stavba se bude nacházet v intravilánu města Slavkov u Brna, obce Hodějice ve volném terénu ostatních
ploch a extravilánu katastrálních území Slavkov u Brna a Hodějice. Pro svůj provoz nevyţaduje stavba
napojení na dopravní ani technickou infrastrukturu. Pro stavbu nebude prováděn geologický,
geomorfologický ani hydrogeologický průzkum, protoţe stavba je nenáročná na způsob zakládání. Poloha
vůči záplavovému území není u tohoto typu liniových staveb posuzována. Pozemky na kterých se nachází
stavba, jsou ve volném terénu běţně dostupné z pozemních komunikací. Pro zajištění stavby není třeba
provádět zvláštní dopravní opatření ani zajišťovat zvláštní prostory pro skladování materiálů.
Účelem stavby je připojení občanů obce Hodějice a dalších obcí a měst ve směru od Brna na Uherské
Hradiště a Kroměříţ ke komunikačnímu vedení veřejné komunikační sítě zajišťující sluţby celosvětové sítě
internet, kabelové televize a hlasových sluţeb. Zejména se jedná o obce Křiţanovice, město Bučovice,
Nevojice, Nesovice a další. Jedná se o stavbu novou a trvalou.Stavba bude probíhat v jedné etapě bez
přerušení pouze s ohledem na aktuální klimatické podmínky po úsecích ne delších neţ 200 m. Stavba
nevyţaduje pro svůj provoz ţádný zdroj energie. Jejím provozem nevznikají ţádné odpady. Předpokládaná
lhůta výstavby je 90 dnů včetně zprovoznění celé stavby, regenerace povrchů, odvozu stavebních odpadů.
Stanovení podmínek pro umístění stavby:
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, zn.
ZP/130104-11/48-2011/Zav ze dne 9.8.2011 – Slavkov u Brna – Hodějice „Dálkový kabel Slavkov u Brna –
Hodějice“ stanoviska jednotlivých úseků
I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k
tomuto zákonu:
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí, vodoprávní úřad posoudil výše uvedený záměr z
hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a uvádí následující:
Při souběhu nebo kříţení kanalizačních stok či vodovodních řadů je nutno zabezpečit ochranu vodovodu a
kanalizace v souladu s ust. § 23 (ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok).
Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a
kanalizace, a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich jakost (§
39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů). Stavební mechanismy musí být v
dobrém technickém stavu s ohledem na moţnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být
skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu. (Ing. V. Hornová)
II. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k
tomuto zákonu:
Městský úřad Slavkov u Brna odbor ŢP, jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství dle zákona
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) k záměru uvádí
následující vyjádření:
S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí.
Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Zeminu lze pouţít pro terénní úpravy,
stavební odpady je moţné předat k recyklaci. Pálení odpadů včetně obalů na volném topeništi je zakázáno
dle ust. § 12 zákona. Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace. (Ing. S. Kubešová)
III. Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů k tomuto zákonu:
Realizací předloţeného záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší. (Ing. S.
Kubešová)
IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný
podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění posoudil výše
uvedený záměr a souhlasí s jeho realizací za předpokladu splnění následujících podmínek:
Při provádění výkopových prací musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících
dřevin, ani jejich kořenového systému. Výkop bude proveden ve vzdálenosti min. 4 m od kmene. V případě
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
2
kácení dřevin je nutné toto v předstihu projednat s příslušným orgánem ochrany přírody, který vydá povolení
ke kácení a stanoví náhradní výstavbu.(Ing. K. Andrlová)
V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu
příslušný podle ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
(dále jen zákon) posoudil výše uvedený záměr a vydává toto vyjádření:
Pokud vede trasa kabelu NN po pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, je nutné podle
ustanovení § 7 odst. 3) zákona poţádat o vydání souhlasu s návrhem trasy. (Ing. K. Andrlová)
VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
předpisů k tomuto zákonu:
Realizací předloţeného záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. (Ing. J. Kamínek)
VII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu:
Realizací předloţeného záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. (Ing. M. Zavadil)
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, zn.
ZP/3881-12/1219-2012/And ze dne 23. 3. 2012 – závazné stanovisko
MěÚ dává souhlas podle § 7 odst.3) zákona s vedením trasy podzemního kabelu v rámci realizace akce
Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice v k.ú. Slavkov u Brna na pozemmcích p.č. 4353 a 4357 a v k.ú.
Hodějice na pozemcích p.č. 1083/47, 993, 994, 1033/12, 1036/2, 1037/36, 1136/14, 1136/15, 1136/26,
1180/7, 1180/52, 1179/26, 1179/27, 1179/33, 1179/34, 1029/2, 1029/1 a 1027, za předpokladu splnění těchto
podmínek:
- Trasa podzemního kabelu bude vedena v souladu s projektovou dokumentací akce Dálkový kabel
Slavkov u Brna – Hodějice z data 8/2011.
- Při provádění výkopových prací bude odděleně skryta svrchní kulturní vrstva půdy, popřípadě i
hlouběji uloţené zúrodněné zeminy. Následné uloţení zeminy bude provedeno tak, aby ornice byla
ukládána jako poslední vrstva.
- Negativní vliv stavby na ţivotní prostředí v průběhu její realizace musí být minimalizován optimální
organizací stavebních prací a účinnými opatřeními (technický stav strojového parku, čištění
komunikací, úklid staveniště apod.).
- Po ukončení stavby budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
- S vlastníky pozemků, popřípadě uţivateli, je nutno v předstihu projednat termín zamýšleného
provádění prací a dohodnout se na případné náhradě za způsobenou újmu na jejich pozemcích.
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, zn.
ZP/13103-11/48-2011/Zav ze dne 28. 7. 2011 – závazné stanovisko
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí, úsek státní památkové péče po seznámení se
s předloţenou dokumentací konstatuje, ţe v případě stavby Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice
nedochází k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Trasa kabelu vede
mimo území městské památkové zóny.
Město Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, zn. IR/1282411/182-2011/TN ze dne 3. 8. 2011 – vyjádření
Město Slavkov u Brna souhlasí se stavbou Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice a s umístěním
telekomunikační sítě v pozemcích ve vlastnictví Města Slavkov u Brna, jejichţ výčet a zákres je uveden
v projektu stavby.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
3
Město Slavkov u Brna souhlasí s umístěním telekomunikační sítě v silničním pozemku místních komunikací
v místech dle předloţené PD.
Poţaduje se, aby výkres č. 2/12 a 3/12 byl k územnímu řízení doplněn o zákres plánované trasy cyklotrasy a
telekomunikační kabel byl umístěn ve vzdálenosti cca 0,5 m od obrubníku cyklotrasy.
Stavba bude realizována v souladu s „Dohodou o podmínkách výstavby“, kterou Město Slavkov u Brna
s investorem VIVO CONNECTION spol. s r.o. uzavřelo 13. července 2011.
K umístění telekomunikační sítě v pozemcích města Slavkov u Brna bude uzavřena smlouva odpovídající
věcnému břemenu. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
bude předloţen ke schválení radě města.
Toto vyjádření je dáno pro územní řízení výše uvedené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. a pro povolení dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních telekomunikacích.
Město Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, zn. IR/183512/154-2012/TN ze dne 31. 1. 2012 – doplnění vyjádření
Na základě ţádosti společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o. Šlapanice, Nádraţní 7, 664 51 ze dne 26.
1. 2012 doplňuje odbor IR vyjádření ke stavbě „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“ z 3. 8. 2011
takto:
Město souhlasí s tím, aby komunikační vedení veřejné komunikační sítě bylo umístěno pod budoucí
cyklostezku na pozemku p.č. 4333 v k.ú. Slavkov u Brna v úseku naproti společnosti Auto Bayer – viz
situační výkres 4/14 za těchto podmínek:
- Kabel musí být pod stavbou cyklostezky umístěn minimálně v hloubce 150 cm.
- V případě, ţe při výstavbě cyklostezky bude nutné kabel přeloţit, provede přeloţku společnost
VIVO CONNECTION spol. s r.o. na své náklady.
Toto vyjádření je dáno pro územní řízení výše uvedené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.
Technické sluţby města Slavkova u Brna, Špitálská 733, 684 01 Slavkov u Brna, zn. VIVO-02/2011 ze dne
25. 7. 2011 – vyjádření
Dojde ke střetu se silovými kabely veřejného osvětlení v majetku města Slavkov u Brna a správě shora
uvedené organizace.
Se stavbou souhlasí za předpokladu, ţe:
- Začátek stavby bude nahlášen nejméně 7 dní před započetím zemních prací.
- Všichni zaměstnanci stavebníka i jeho dodavatelů, kteří budou pracovat v ochranném pásmu kabelů
VO budou prokazatelně seznámeni se skutečností, ţe se v trase stavby nacházejí kabely veřejného
osvětlení včetně jejich ochranného pásma.
- Poloha zaměřených kabelů VO bude zanesena do projektové dokumentace.
- Před začátkem prací bude poloha kabelů VO vytyčena a všichni zaměstnanci s ní budou prokazatelně
seznámeni.
- V případě poškození kabelů bude neprodleně kontaktován zástupce technických sítí města Slavkova
u Brna a škoda nahlášena. Provedená oprava bude účtována stavebníkovi.
- Souběh a kříţení sítí bude proveden dle platných norem a nařízení se zvláštním důrazem na dodrţení
normy ČSN 73 6005.
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hosppodářství, Palackého nám. 65, 684 01
Slavkov u Brna, zn. DSH/16380-11/3840-2011/Jnb ze dne 14. 9. 2011 – rozhodnutí
MěÚ povoluje zvláštní uţívání:
- pro umístění inţenýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu umístění sítí – televizní
kabelové rozvody – v silničním pozemku
- uţití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro provádění
stavebních prací v termínu od 1. 10. 2011 – 1. 3. 2012
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
4
Místní komunikace IV. třídy, ulice Slovákova:
- MK 40c v km 0, 259, KN 1783/1
- MK 40c v km 0, 378, KN 3789
- MK 40c v km 0, 458, KN 3789
- MK 40c v km 0, 498, KN 3789
- MK 41c v km 0, 434, KN 3788
- MK 162d, 198d, 197d – ulice Slovanská
- MK 131d – ulice Čelakovského
- MK 196d, 194d – ulice Bučovická
- silnice III/0501, v km 1,902, KN 3771/1
- silnice III/0501, v km 2,135, KN 3771/2
- silnice III/0501, v km 2,315, KN 3771/2
- silnice III/0501, v km 2,614, KN 3772/64 vše v k.ú. Slavkov u Brna
- silnice III/0504, v km 0,395, KN 1034 v k.ú. Hodějice
V rámci stavby: „ Komunikační vedení veřejné komunikační sítě – datový kabel“
Podmínky zvláštního uţívání silnice a MK:
- stavbou nebude ohroţena bezpečnost a plynulost silničního provozu, stavební práce budou
provedeny bezvýkopovou metodou neřízeným protlakem
- Během stavebních prací nebude dotčen povrch komunikace, nedojde k pohybu pracovníků ani strojů
po pozemní komunikaci a nebudou uskladněny ţádné materiály na povrchu dotčené pozemní
komunikace.
-
Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohroţení splynulosti a bezpečnosti silničního provozu.
Povinností zhotovitele je uhradit případné škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti
uţivatelům silnice.
-
Montáţní jámy budou umístěny mimo těleso a pozemek silnice. Před zásypem montáţních jak je
nutné přizvat zástupce SÚS Jmk, oblast Vyškov, Křečkovská 17, p. Daněk tel. 737237054
k provedení kontroly dodrţení stanovených podmínek a sepsání předávacího protokolu nebo
zástupce města Slavkov u Brna, odbor IR.
-
Podzemní vedení musí být v celém úseku pod silničním pozemkem uloţeno v hloubce nejméně 120
cm a musí být opatřeno ocelovou, případně jinou mechanicky stejně odolnou, chráničkou, která musí
přesahovat nejméně o 1 za hranici silničního pozemku. Její krytí musí být nejméně 120 cm.
-
Podélné umístění kabelu musí být mimo těleso silnice nejméně 60 cm za silničním obrubníkem.
-
Ve vozovce a krajnici silnice nesmí být umístěny ţádné povrchové znaky vedení a předměty tvořící
pevnou překáţku (§ 29 zákona o pozemních komunikacích).
-
Práce na silnici a MK budou prováděny v termínu od 01. 10. 2011 do 01. 03. 2012.
-
Za technologický postup prací a za organizování a zabezpečení akce odpovídá pan Michal Morda,
jednatel společnosti VIVO CONNECTION spol. s r. o., sídlo Nádraţní 7, Šlapanice, PSČ 664 51,
datum narození 9. 7. 1979, telefon 604 985 780.
-
Ţadatel je povinen před ukončením prací pozvat zástupce příspěvkové organizaci kraje Správa a
údrţba silnic JmK, oblast Vyškov, sídlem Křečkovská 17, Vyškov, a zástupce města Slavkov u Brna,
Palackého nám. 65 k přejímce a kontrole splnění podmínek uvedených v tomto povolení zvláštního
uţívání silnice a sepsání předávacího protokolu.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
5
-
Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním řádu (zákon
č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zn. 12134/2011Vy/DaZd ze dne 3. 8. 2011 – vyjádření k PD v rámci stavby „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“
za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Montáţní jámy budou umístěny mimo těleso a pozemek silnice.
2. Podzemní vedení musí být v celém úseku pod silničním pozemkem uloţeno v hloubce nejméně 120
cm a musí být opatřeno ocelovou, případně jinou mechanicky stejně odolnou chráničkou, která musí
přesahovat nejméně o 1 m za hranici silničního pozemku. Její krytí musí být nejméně 120 cm.
3. Před zásypem montáţních jam poţadujeme přizvat zástupce naší organizace k provedení kontroly
dodrţení stanovených podmínek a sepsání předávacího protokolu.
4. O vydání povolení zvláštního uţívání silnice (provedení protlaků) je nutné poţádat odbor dopravy
Městského úřadu v Bučovicích.
5. Současně souhlasíme s vydáním územního souhlasu.
Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zn. 1859/2012Vy/Dolv ze dne 16. 2. 2012 – stanovisko ke změně trasy dálkového kabelu v rámci stavby „Dálkový kabel
Slavkov u Brna – Hodějice“
SúS JmK jako organizace pověřená majetkovou správou dotčené silnice III/0501 Slavkov – spojovací s nově
navrţenou trasou dálkového kabelu souhlasí za předpokladu, ţe bude umístěn mimo těleso silnice III/0501 a
mimo pozemky p.č. 4406 a p.č. 3772/64 k.ú. Slavkov u Brna.
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno-Ţidenice, č.j. 5412/20111383-ÚP-BR ze dne 11. 8. 2011 – stanovisko pro územní řízení stavby „Dálkový kabel Slavkov u Brna –
Hodějice“
V dané lokalitě akce neevidují podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR a proto souhlasí
s realizací akce tak, jak byla doloţena v písemné a grafické dokumentaci za předpokladu:
- zatíţí-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiţ přísluší hospodařit Ministerstvu
obrany, musí být kaţdé takovéto zatíţení/omezení vlastnických práv/ v souladu se zákonem, vţdy
v předstihu před řízením předem projednáno v VUSS Brno ve smyslu zákona č.. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
-
vyţádá-li si realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu
obrany, nebo jejich uţívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou správu se ţádostí o
povolení vstupu a sjednání řádného uţívacího vztahu.
-
se ţádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, povolení vstupu či sjednání řádného uţívacího vztahu se obracejte na úsek
majetkoprávní zdejší správy/ JUDr. Zlatkovská Kateřina – tel.: 973 445 740/.
-
toto stanovisko nenahrazuje souhlas ČR-MO zastoupené ředitelem VUSS Brno v případech, kdy je
ČR-MO účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník
nemovitostí dotčených realizací akce nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 zák.
č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
6
Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, zn. 002990/11300/2011 ze dne 25. 8.
2011 – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Dálkový kabel Slavkov u Brna –
Hodějice“
Byly předloţeny situace stavby (měř. 1:20 000 a 1: 1 000) s vedením telekomunikačního kabelu, ze kterých
je zřejmé dotčení silnice I/50 Brno – Holubice – Uherské Hradiště – st. hranice v obchvatu města Slavkova u
Brna, jejímţ majetkovým správcem je SÚS Jihomoravského kraje, oblast Vyškov. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem bude se vyjádření týkat pouze stávající a výhledové sítě silnic I. třídy.
Z hlediska stávající sítě silnic I. třídy je trasou telekomunikačního kabelu dotčena silnice I/50, kterou kříţí
v cca km 12,80 jejího provozního staničení, východně stykové křiţovatky se silnicí III/0501, a v úseku cca
180 m je vedena v jejím jihovýchodním souběhu. Trasa telekomunikačního kabelu vedeného v souběhu se
silnicí I/50 je situována ve vzdálenosti cca 12,0 ~ 19,0 m od osy vozovky, prakticky v celém úseku 1,0 ~ 2,5
m za hranou silničního tělesa. Telekomunikační kabel je tak situován hluboko v silničním ochranném pásmu
silnice I/50, které dle § 30, odst. 2b) „Zákona o pozemních komunikacích“ č. 13/1997 Sb., sahá do
vzdálenosti 50 m od osy vozovky silnice I. třídy. Podchod pod silnicí I/50 je (dle textové části) navrţen
bezvýkopovou technologií protlačením chráničky s hloubkou krytí min. 1,20 m pod niveletou vozovky, coţ
je v souladu s poţadavky ČSN 73 6005/Z4 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
Z hlediska výhledové sítě silnic I. třídy nemá ŘSD ČR v daném území plánovány ţádné záměry.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze z hlediska ochrany stávající silnice I/50, která je v daném úseku
směrově i výškově stabilizovaná, se stavbou „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“ souhlasit za těchto
podmínek:
uloţení telekomunikačnímu kabelu pod silnicí I/50 provést do chráničky s hloubkou krytí min.. 1,20
m pod niveletou vozovky silnice I/50 v souladu s ČSN 73 6005/Z4 „Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení;
z hlediska uloţení telekomunikačního kabelu pod silnicí I/50 a v jejím silničním ochranném pásmu,
je nutno si vyţádat stanovisko od jejího majetkového správce, jímţ je ŘSD ČR Závod Brno, Úsek
provozní (22200), kterému jsme Vaši ţádost krátkou cestou postoupili;
dodrţet podmínky pro styk komunikací s inţenýrskými sítěmi, které stanoví § 50, vyhlášky MDS č.
104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., v platném znění.
Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, zn. 6650/11-22200 ze dne 1. 9. 2011
– Silnice I/50 – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – stavba: „Dálkový kabel Slavkov u
Brna – Hodějice“
ŘSD ČR, Závod Brno souhlasí s realizací výše uvedené stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/50 dle
předloţené projektové dokumentace a s vydáním územního rozhodnutí za následujících podmínek:
- přechod silnice I/50 bude proveden bezvýkopovou technologií (protlakem) v souladu s ČSN 73
6005/Změna Z4
- stavební práce na silnici I/50 budou provedeny autorizovanou stavební firmou a budou ŘSD ČR
předány se 48 měsíční záruční lhůtou (kontaktní osoba provozní inspektor Ing. Karel Dvorský, tel.
549 133 257, e-mail [email protected])
- během stavebních prací nesmí být ohroţen bezpečný a plynulý provoz, silnice I/50 nesmí být
znečišťována a nesmí na ni být ukládán ţádný materiál
- zahájení stavebních prací bude ŘSD ČR s časovým předstihem oznámeno
- po dokončení stavebních prací budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu
- k sepsání smlouvy o podmínkách zřízení a uloţení kabelu do komunikace I/50 se obracet přímo na
pana Ing. Pavla Dvorského z odd. majetkové správy naší organizace, tel. 774 736 833, e-mail
[email protected]
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
7
Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, zn. 1546/12-22200 ze dne 20. 2. 2012
– Silnice I/50 – vyjádření ke změně projektové dokumentace pro územní řízení – stavba: „Dálkový kabel
Slavkov u Brna – Hodějice“
ŘSD ČR, Závod Brno jako majektový správce silnice I/50 a majetkový správce stavbou dotčeného pozemku
p.č. 4500 v k.ú. Slavkov u Brna souhlasí s realizací výše uvedené stavby v silničním ochranném pásmu
silnice I/50 dle předloţené změněné projektové dokumentace a s vydáním územního rozhodnutí za
následujících podmínek:
- přechod silnice I/50 bude proveden bezvýkopovou technologií (protlakem) v souladu s ČSN 73
6005/Změna Z4
- stavební práce na silnici I/50 budou provedeny autorizovanou stavební firmou a budou ŘSD ČR
předány se 48 měsíční záruční lhůtou (kontaktní osoba provozní inspektor Ing. Karel Dvorský, tel.
549 133 257, e-mail [email protected])
- během stavebních prací nesmí být ohroţen bezpečný a plynulý provoz, silnice I/50 nesmí být
znečišťována a nesmí na ni být ukládán ţádný materiál
- zahájení stavebních prací bude ŘSD ČR s časovým předstihem oznámeno
- po dokončení stavebních prací budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu
- k sepsání smlouvy o podmínkách zřízení a uloţení kabelu do komunikace I/50 se obracet přímo na
pana Ing. Pavla Dvorského z odd. majetkové správy naší organizace, tel. 774 736 833, e-mail
[email protected]
Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, zn.
12717/11-SDC BNO-43/07 ze dne 16. 11. 2011 – souhrnné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu –
„Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“ (komunikační vedení).
Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 1075 v k.ú. Hodějice v obvodu dráhy celostátní, trati Brno odb.
Táborská – Vlárský průsmyk, kde je navrţeno kolmé kříţení dráhy řízeným protlakem (km 26,519), přilehlé
úseky budou situovány v ochranném pásmu dráhy na pozemcích p.č. 1083/47, 1082/2, 993, 994, 1031,
1033/12 v k.ú. Hodějice, obec Hodějice, okres Vyškov.
Trať: Brno odb. Táborská – Vlárský průsmyk st. hr. (TÚ 2302)
TÚDÚ: 230210 Slavkov u Brna – Bučovice
Investor: VIVO CONNECTION spol. s r.o.
Podle předloţené dokumentace se jedná o komunikační vedení veřejné telekomunikační sítě dle zákona č.
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Vedení je zřizováno za účelem komunikačního připojení obce
Hodějice a dalších obcí ke komunikačnímu vedení veřejné komunikační sítě zajišťující sluţby sítě Internet,
kabelové televize a hlasových sluţeb. Jde o optické kabely uloţené ve výkopech v plastových chráničkách
(4x HDPE 40 mm) s hloubkou krytí min. 80 cm pod povrchem terénu. V místě protlaku pod ţelezniční tratí
bude uloţena plastová chránička PEHD 225/20,5 mm, krytí pod plání ţel.spodku je 2,5 m, délka kabelové
trasy na pozemku SŢDC je 22,7 m.
Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o., se stavbou situovanou svou částí v obvodu dráhy a ochranném pásmu
dráhy souhlasí za předpokladu, ţe budou splněny následující podmínky:
1. Stavebník je povinen před zahájením územního řízení projednat a uzavřít se Správou ţelezniční
dopravní cesty s.o. „Smlouvu o podmínkách umístění stavby na pozemcích dráhy a o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene“ ve smyslu ust. § 5a odst. 2) zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném
znění. Doklady potřebné k vyřízení uvedené smlouvy: souhrnné stanovisko SDC; snímek mapy katastru
nemovitostí s vyznačením zamýšleného zatíţení nemovitosti SŢDC (s hranicemi a čísly pozemků a se
zákresem trasy stavby); souhlas Dráţního úřadu se stavbou na dráze a v ochranném pásmu dráhy dle
ust. zák. č. 266/94 Sb.; výpis z katastru nemovitostí ohledně zatíţené nemovitosti; identifikační údaje
budoucího oprávněného.
Jedná se o část stavby s výpočtem finanční náhrady za zřízení věcného břemene:
křížení s drážním tělesem (protlak)
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
8
18,3 m protlak x 1.200,- Kč/1 bm x koeficient 4,7
.... 103.212,- Kč
2x montáţní jáma (z toho jedna pouze částečně na pozemku SŢDC)
9,5 m2 x 1.200,- Kč/1 m2
.... 11.400,- Kč
Souběh s ţelezničním tělesem v obvodu dráhy
4.4 m x 1.200,- Kč/1 bm x koeficient 4,7
.... 24.816,- Kč
Celkem
.... 139.428,- Kč
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 139.428,- Kč (+DPH). Tato
částka je pouze informativní, konečný výpočet bude proveden na základě dokumentace skutečného
provedení a geometrického plánu.
Propočet výše finanční náhrady za zřízení věcného břemene podle sazebníku Směrnice SŢDC č. 85 (č.j.
S 17539/11-OMS ze dne 13.5.2011).
2. Stavba nesmí narušit stabilitu dráţního tělesa v dotčeném úseku, provozuschopnost dráţních staveb a
zařízení, realizací stavby nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a dráţní
dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo ke ztíţení údrţby a rekonstrukce dráţních staveb a zařízení.
Pokud k takovému stavu dojde, vyhrazuje si SŢDC s.o. právo poţadovat dočasné zastavení stavebních
prací. Veškeré náklady s tím související budou účtovány investorovi.
3. Při realizaci stavby je nutno respektovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. (stavební a
technický řád drah), v platném znění, a další technické normy a předpisy týkající se předmětné stavby.
4. Stavebník s SDC Brno předem projedná technologický postup prací a případné nároky na výluky
ţelezničního provozu popř. další opatření omezující ţelezniční provoz (sníţení rychlosti apod.).
Stavebník před zahájením prací objedná u SDC Brno, Správy tratí Břeclav, technický dohled na
realizaci stavby, kontaktní osoba pro podání objednávky pí. Dvořáková, tel. č. 9726 32890.
Upozorňujeme, ţe dohled ze strany provozovatele dráhy nenahrazuje stavební dozor investora,
zhotovitele atd.
5. Vstup cizích osob do obvodu dráhy tj. do prostoru provozované dopravní cesty je moţný pouze na
základě „Průkazu ke vstupu do prostoru SŢDC“ podle předpisu Ob1. Stavebník resp. zhotovitel stavby
podá ţádost o vystavení průkazu na Generální ředitelství SŢDC s.o., Dláţděná 1003/7, 11000 Praha 1,
kontaktní osoba pí. Kučerová, tel.č. 725 079777, elektronická adresa [email protected]
6. Veškeré zásahy do infrastruktury SŢDC (nemovitosti, zařízení, vedení ap.) musí být realizovány
v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
7. Montáţní jámy protlaku nesmí být pouţito paţení zajišťující stabilitu výkopů, toto paţení musí rovněţ
vyhovět zatíţení zemním tlakem včetně účinku zatíţení roznášeného v tělese dráhy od kolejových
vozidel.
8. Povrch terénu bude po ukončení prací uveden do původního stavu, budou odstraněna veškerá pomocná
zařízení stavby.
9. Kabelová trasa na pozemku SŢDC v místě kříţení tělesa dráhy bude po dokončení prací označena
předepsaným způsobem (signální tyče).
10. Stavební materiál, vytěţená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo
v bezprostředním okolí dráţních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č.
185/2006 Sb.
11. Zahájení stavby je nutno min. dva týdny předem oznámit a postup prací v obvodu dráhy a jejím okolí
konzultovat s vedoucím PSTO Nesovice, p. Vavro, tel.č. 724 163514. Tento pracovník bude po
dokončení prací přizván ke kontrole provedení akce a jejímu převzetí.
12. Před započetím prací stavebník zajistí zaměření geometrické polohy koleje, v průběhu provádění
protlaku pak zajistí denní nivelační měření polohy kolejových pasů, a to po 1,0 m do vzdálenosti 10 m
od osy protlaku na obě strany, následně pak po dobu 3 měsíce po dokončení prací provedení kontrolního
měření, zda nedochází k poklesům koleje. Výsledky měření je třeba konzultovat a písemně předat výše
jmenovanému pracovníkovi. V případě zjištění závad ve výškové poloze kolejnicových pasů je nutno
provést bezodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu dráhy a dráţní dopravy.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
9
13. Práce mechanizačních prostředků v blízkosti provozované koleje mohou být prováděny jen s náleţitou
pozorností, mimo vlastní kolejiště a volný schůdný prostor tak, aby nedošlo ke kolizi se zařízením dráhy
nebo k narušení plynulosti a bezpečnosti provozu dráhy a dráţní dopravy.
14. Zahájení výkopových prací, dále případné uzavírky komunikace a objízdné trasy budou nahlášeny na
operační středisko HZSP SŢDC – JPO Brno, Kulkova 28, Brno, 614 00, nepoplachové č. tel. 972
624 065, a to v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření.
15. Před zahájením stavebních prací si stavebník zajistí vytýčení všech podzemních sítí a zařízení
v prostoru staveniště a případnou ochranu nebo přeloţení dle pokynů správců a dle podmínek dále
uvedených.
16. Při realizaci stavby dojde ke kříţení kabelové trasy se zabezpečovacími kabely ve správě SSZT SDC
Brno. Nejméně 14 dnů před zahájením zemních prací musí stavebník poţádat o její přesné vytyčení.
Kontaktní osobou pro vytyčení je p. Smílek, tel. 725 503030.
17. V místě kříţení s tratí se nachází přívodní kabel ve správě SEE SDC Brno (kabel pro PZS v km 26,345),
který je nutno vytyčit před zahájením zemních prací. Kontaktní osoba p. Šlímar tel.č. 724 114023.
18. V zájmovém území se nachází podzemní sítě ve správě společnosti ČD- Telematika a.s. Při stavbě dojde
ke styku s telekomunikačním vedením (kabel 10xn), které je chráněno ochranným pásmem dle ust. §
102 zák.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Toto vedení je nutno chránit před poškozením,
proto je třeba před započetím prací poţádat o jeho vytýčení se současnou specifikací rozsahu zemních
prací ţadatele v předmětném prostoru. Kontaktní pracovník správce je p. Kříţ, tel.č. 724 815186.
19. Upozorňujeme, ţe v km 26,510 dotčené trati (TÚ 2302) byl dříve propustek, který byl v roce 1973
zrušen. JE pravděpodobné, ţe se v tělese ţel. Spodku nachází spodní zbytky opěr a základů.
20. Pokud při provádění stavby na dráţním pozemku dojde k poškození inţenýrských sítí, a to jak sítí SDC
Brno, tak i sítí jiných vlastníků, ponese náklady s tím spojené stavebník.
21. Pro potřeby SDC Brno bude doloţena kopie souhlasu se stavbou dle ust. § 7 a § 9 zákona č. 266/1994
Sb. o drahách v platném znění, o který nutno poţádat Dráţní úřad, sekce stavební, Nerudova 1, 77258
Olomouc.
22. Příslušný stavební úřad ţádáme o zaslání územního rozhodnutí na adresu: SŢDC s.o., SDC Brno,
Kounicova 26, 611 43 Brno.
23. Poţadujeme oznámit SDC Brno dokončení stavby a před zahájením jejího uţívání přizvat pověřeného
zástupce SDC k prohlídce a kontrole části stavby provedené na nemovitosti s právem hospodaření
SŢDC s.o. (tj. na výše uvedených pozemcích). Zápis o této kontrole bude předloţen na SDC Brno.
Souhlas s uţíváním stavby bude vydán pouze za předpokladu splnění všech námi stanovených
podmínek.
24. Toto souhrnné stanovisko se vztahuje na stavbu pouze v rozsahu dle předloţené dokumentace. Případné
změny a doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy, budou předmětem nového projednání a
stanoviska SDC Brno.
ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno, zn 15178/2011 ze dne 21.
7. 2011 – souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku
SŢDC s.o. – divize TÚDC, ČD – Telematiky a.s.
Při realizaci akce „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“ dojde ke styku s telekomunikačním vedením a
zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích.
Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD – Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní
vyznačených.
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:
ČD - Telematika a.s. jako organizace udrţující, je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění
provozu, dohledu, servisu a údrţby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy ţelezniční dopravní
cesty s.o. ( dále jen SŢDC). Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s
kabelovým vedením v majetku SŢDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
10
poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, ţe
zajistí:
aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŢDC zpracované do stupně dokumentace pro
územní řízení byly v dalším stupni projektové
dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŢDC
11/2006.
aby činnosti na majetku SŢDC uvedené jiţ ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu
s technickými kvalitativními podmínkami
staveb státních drah.
písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů
předem,
před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení
přímo ve staveništi (trase),
prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
upozornění organizace provádějící zemní práce na moţnou odchylku uloţeného vedení (zařízení) od
polohy vyznačené ve výkresové
dokumentaci,
upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepouţívali zde
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti
nejméně 1,5m po kaţdé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepouţívali ţádných
mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek
apod.),
řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození,
zcizení a řádného zajištění výkopů případně
včetně osvětlení,
odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů
pojíţděna vozidly nebo stavební
mechanizací,
aby při přeloţkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho
zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875 k
provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není
vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a zda byly dodrţeny příslušné normy a stanovené podmínky,
nad kabelovou trasou dodrţovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemoţnila přístup ke
kabelům. Bez souhlasu správce nesniţovat,
ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
při kříţení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodrţena ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení“,
při provádění zemních prací byla dodrţena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, ČSN
33 2160 ,, Předpisy pro ochranu sdělovacích
vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-554 ,, Uzemnění a ochranné vodiče“
neprodlené ohlášení kaţdého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci
ČD - Telematika a.s., Servis kabelových
sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875, Kříţ Pavel, tel.: +420 724 815 186, HELP
DESK, tel: +420 972 110 000.
ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke
kolaudačnímu řízení,
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
11
aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických
komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon
drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíţ
pracovníci provádějící práce mají platné příslušné
odborné oprávnění k práci na ţelezničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách
č.266/1994Sb., ,,Podmínky odborné způsobilosti"
výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŢDC (zejména Směrnice
SŢDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění
lze získat sloţením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŢDC.
vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) poloţeno nebo jeho
poloha změněna mimo pozemky SŢDC
nebo Českých drah,
s ohledem na to, ţe správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení
(zařízení), je nutné ověřit výškové umístění
vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
Nedodrţení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákonu 127/2005 Sb., O
elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŢDC kterým je: Správa ţelezniční
dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy:
Sdělování polohy a vytýčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí
Brno, Kříţ Pavel, tel.: +420 724 815 186,
Novotný Oldřich, Ing. tel.:+420 724 372 875 dle platného ceníku.
Je-li vytyčení poţadováno do tří dnů od data Vaši ţádosti na vytyčení, bude do celkové částky za
vytyčení připočten expresní příplatek ve výši
30% z celkové částky.
V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny
náklady spojené s tímto vytýčením.
Vytýčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před
poţadovaným termínem vytýčení. Na
objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní
spojení Vaší organizace. Na objednávce bude
uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána
na adresu ČD - Telematika a.s.,
Centrální Podatelna – U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, zn. PM 036375/2011-203/Le ze dne 10. 8. 2011
I.
Stanovisko správce povodí
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů (vodní
zákon), vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a současně správce významného vodního toku
Litavy a drobných vodních toků Němčanský potok a Křiţanovický potok k předloţené dokumentaci
stanovisko.
a) z hlediska plánování oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plány povodí.
b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem, za předpokladu dodrţení následujících podmínek:
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
12
-
při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými
látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
-
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech.
Vyjádření správce významného vodního toku Litavy DVT Němčanský a Křiţanovický potok
II.
Povodí Moravy, s.p. provoz Koryčany, jako správce výše uvedených toků souhlasí s výše uvedenou akcí za
těchto podmínek:
- Startovací a cílové jámy budou umístěny u DVT min. 3 m od břehových hran u VVT Litava, 4 m od
pat ochranných hrází
-
Technické řešení vlastního kříţení bude navrţeno plně v souladu s normou ČSN 75 21 30
-
Kabel pod kříţenými vodními toky poţadujeme uloţit do chráničky popř. chránit jiným způsobem
tak, aby nedošlo při pojezdu těţké mechanizace (25t), pouţívané správcem toku při opravách a
údrţbě k jeho poškození. Chránička pod tokem musí být protaţena u drobných vodních toků do
vzdálenosti 6 m od břehových hran u významného vodního toku Litavy musí být protaţena do
vzdálenosti 15 m od pat ochranných hrází
-
U drobných vodních toků bude kabel pod vodním tokem uloţen min. 1,5 m pod stávajícím dnem, u
VVT Litava bude uloţen min. 1,5 pod projektovaným dnem
-
Před vyjednáním územního rozhodnutí poţadujeme PD doplnit o samostatné detailní výkresy
podchodů pod Němčanským potokem, Křiţanovickým potokem a Litavou, neřízeným protlakem
s uvedením kót dna, břehů a vlastního kabelu ve výškovém systému B.p.v. Dno toků nad kabelem
bude zpevněno v celé šířce betonovými panely do vzdálenosti min. 1 m od osy kabelu. Výkresy
budou zpracovány v řezu i půdorysu do vzdálenosti u DVT 6 m od břehových hran u VVT 15 m od
pat ochranných hrází včetně navrhnuté ochrany proti poškození těţkou mechanizací 25t. Výšky
uvádět ve výškovém systému B.p.v.
-
Po doplnění PD bude dokumentace opět předloţena správci toku k odsouhlasení
-
Na břehové hrany poţadujeme osadit v ose kabelu orientační výtyčky
-
Před zahájením prací v ochranném pásmu toků poţadujeme v dostatečném časovém předstihu
písemně vyrozumět přímého správce toku, adresa: Povodí Moravy, s.p.-provoz Koryčany,
Masarykova 850, 768 05 Koryčany, kontaktní osoba ing. Karel Boukal, tel. 573376136, úsekový
technik Roman Novotný DiS.
-
Stavbou nedojde k dotčení břehových porostů. V opačném případě musí být tato skutečnost
projednána s přímým správcem toku a povolena příslušným orgánem státní správy (OŢP)
-
Jako účastníci řízení poţadujeme účast v dalších stupních řízení včetně kolaudačního
-
Po ukončení prací bude odstraněn veškrý stavební materiál, který byl v souvislosti se stavbou u toků
uloţen.
-
Jakékoliv změny trasy oproti předloţené PD pro ÚŘ, předloţit k posouzení
-
Stavbou nesmí být znemoţněno správci toku provádět údrţbu
-
Zemina z výkopů musí být uloţena tak, aby netvořila příčnou překáţku v plynulém odtoku vody ze
záplavového území a aby nedošlo k jejímu smyvu do toku
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
13
-
Po ukončení stavby, nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, poţadujeme předloţit v místech
kříţení kabelu s vodními toky, výkresy skutečného provedení s uvedením výškových kót v systému
B.p.v. a polohopisné souřadnice S-JTSK.
-
Stavba je částečně situována v záplavovém území VVT Litavy. Vlastníci staveb situovaných v ZÚ
jsou povinni udrţovat majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám působeným
průchodem velkých vod. Povodí Moravy, s.p. nenese za takovéto případné škody na majetku
investora ţádnou odpovědnost. Stavbou nevznikne ţádný hmotný majetek, který by PM s.p. převzalo
do své správy.
Stávající výška dna nemusí být totoţná s výškou projektovaného dna.
III.
Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů
Stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.
Brno. Před vydáním územního rozhodnutí je nutné provést majetkoprávní vyrovnání mezi investorem a PM
s.p. závodem Střední Morava. Tyto majetkoprávní vztahy má v kompetenci Mgr. Výmola, Moravní nám.
766, 686 11 Uherské Hradiště, tel. 572 552 716).
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, zn. PM007200/2012-203/Le ze dne 21. 2. 2012 – vyjádření
správce povodí a správce VVT Litavy aDVT Němčanského potoka
„Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“ - změna
S uvedenou stavbou souhlasí při splnění níţe uvedených podmínek:
1. Poţadujeme splnění zbylých podmínek, které jsou uvedeny ve výše uvedeném stanovisku.
2. Uloţení kabelu pod VVT Litava a DVT Němčanský potok bude provedeno dle předloţených
výkresů „řez VVT Litava č. výkresu I/I“ a „řez DVT Němčanský potok, č. výkresu I/I“. Ve
výkresech půdorysu „půdorys DVT Němč. potoka, č. výkresu I/I)“ a „půdorys VVT Litava, č.
výkresu I/I“, doporučujeme výkresy doplnit ve dně o silniční panel. Panel musí mít takový rozměr,
aby byl přizpůsoben současně šířce dna toku Litavy a Němčanského potoka a dále kryl kabel ve
vzdálenosti 1 m od jeho osy. Pokud nebude kabel ve dně kryt panelem, nenese Povodí Moravy, s.p.
v případě jeho poškození těţkou mechanizací 25 t provádějící údrţbové práce přímo v korytě Litavy
a Němčanského potoka ţádnou zodpovědnost.
Obec Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Hodějice, dne 14. 9. 2011 – vyjádření k záměru stavby – umístění
telekomunikačního zařízení na pozemcích Obce Hodějice
Zastupitelstvo Obce Hodějice schválilo na svém zasedání dne 7. 9. 2011 usnesením č. 10 záměr firmy VIVO
CONNECTION spol. s r.o., uloţení telekomunikačního zařízení na obecních pozemcích.
Na základě výše uvedeného souhlasu byla sepsána mezi Obcí Hodějice a firmou VIVO CONNECTION spol.
s r.o. Smlouva o smlouvě budoucí, jeţ je k vyjádření přiloţena.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, č.j. JMK 5180/2012
ze dne 22. 3. 2012 – rozhodnutí
Krajský úřad JmK povoluje zvláštní uţívání silnice I/50 Brno – Holubice – Uherské Hradiště – státní hranice
„umístění inţenýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku“ umístění vedení
veřejné sítě elektronických komunikací (dále jen „podzemní vedení“) v silničním pozemku p.č. 4500 v k.ú.
Slavkov u Brna, okres Vyškov, kraj Jihomoravský bezvýkopovou technologií v místě km 13,348 provozního
staničení silnice, tj. za připojením silnice III/0501 před mostem ev.č. 50-015 přes Němčanský potok v rámci
stavby „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“ podle dokumentace zpracované právnickou osobou
VIVO CONNECTION, spol. s r.o., se sídlem Šlapanice, Nádraţní 7/1178, IČ 269 00 696 v srpnu 2011 při
respektování níţe definovaných podmínek.
Podmínky zvláštního uţívání silnice:
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
14
1. Kříţení podzemního vedení se silnicí I/50 musí být v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona o
pozemních komunikacích provedeno tak, aby byly co nejméně dotčeny silniční zájmy. Na tělese
silnice se nesmí umísťovat a do prostoru nad ně zasahovat ţádná zařízení ani překáţky.
2. Podrobnosti o způsobu umisťování podzemního vedení jsou v souladu s dikcí § 36 odst. 8 zákona o
pozemních komunikacích stanoveny v § 50 vyhlášky. Kolmý podchod podzemního vedení bude
proveden formou protlaku bez narušení tělesa silnice I/50. Podzemní vedení musí být v prostoru
kříţení se silničním pozemkem uloţeno do chráničky, která musí po obou stranách přesahovat
minimálně 1,0 m za vnější hranu tělesa silnice a silničního pozemku. Nejmenší dovolené krytí
podzemního vedení musí respektovat podmínky ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení“. Montáţní jámy pro protlak musí být provedeny minimálně 1,0 m za vnější
hranou tělesa silnice a silničního pozemku. Zásyp montáţních jam musí být řádně (po vrstvách)
zhutněn, aby nemohlo dojít k sednutí a následně k poškození silnice.
3. Povinností ţadatele je před započetím stavby podzemního vedení v místě podchodu pod silnicí I/50
nahlásit silničnímu správnímu úřadu a státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR
kontaktní osobu zhotovitele (jméno, příjmení a telefonní spojení), a dále termín realizace protlaku.
Před provedením zásypu montáţních jam protlaku nutno přizvat zástupce státní příspěvkové
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR k provedení kontroly dodrţení výše uvedených podmínek a
sepsání předávacího protokolu. Státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR musí být
téţ doloţeno hutnění zásypu montáţních jam.
4. Po celou dobu realizace stavby v silničním pozemku silnice I/50 nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu na této pozemní komunikaci. Při provádění prací musí být
respektovány zákazy definované v § 19 zákona o pozemních komunikacích. Silnici je zakázáno
znečišťovat nebo poškozovat. Na silnici je téţ zakázáno zejména neoprávněně odstraňovat, zakrývat,
přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na nich cokoli
umísťovat, a dále je zakázáno pouţívat pásová a jiná vozidla, jejichţ kola nejsou opatřena
pneumatikami nebo pouţívat jiné stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození komunikace. Na
silnici I/50 nesmí být bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce,
umisťovány ţádné věci, zařízení ani materiál a zřizovány nové sjezdy.
Povolení zvláštního uţívání silnice se vydává na dobu určitou: doba ţivotnosti podzemního vedení.
Za dodrţení podmínek tohoto rozhodnutí podle § 25 odst. 1 a 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích
ve věci povolení zvláštního uţívání silnice I/50 pro umístění inţenýrských sítí a jiných podzemních vedení
všeho druhu v silničním pozemku (dále jen „povolení“) odpovídá ţadatel.
Tímto povolením silničního správního úřadu nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním
řádu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen
„ stavební zákon“).
Vydání územního rozhodnutí resp. územního souhlasu dle stavebního zákona je podmíněno nabytím právní
moci tohoto povolení. V případě, ţe nebude ve lhůtě do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci povolení
vydáno územní rozhodnutí resp. územní souhlas dle stavebního zákona, pozbývá toto povolení platnosti.
Mero ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, č.j. 2012/01/1055 ze dne 25. 1. 2012 – vyjádření
k akci „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice – územní a stavební řízení
V uvedené oblasti nedochází ke střetu se zařízením společnosti Mero ČR, a.s.
ČEPRO, a.s., Dělnická 213, 170 04 Praha 7, č.j. OD-00152/ÚČS/12 ze dne 15. 3. 2012 – vyjádření vlastníka
pozemků p.č. 2565/1, 2565/2 v k.ú. Slavkov u Brna k územnímu a stavebnímu řízení
Společnost ČEPRO, a.s. dává svůj souhlas s realizací výše uvedené akce dle zaslané situace ze dne 27. 2.
2012, který je podmíněn těmito základními podmínkami:
1. Stavebník nesmí znemoţnit příjezd a výjezd na ČS v majetku ČEPRO, a.s.
2. Nebude přerušen ani omezen provoz čerpací stanice pohonných hmot z důvodu uvedené stavby.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
15
3. Stavebník nese veškeré náklady spojené s případnou překládkou inţenýrských sítí, zjištění jejich
přesné polohy a s jejich ochranou před poškozením.
4. Souhlas je podmíněn zachováním a ochranou všech podzemních sítí po celou dobu výstavby,
zachováním napojení odvodnění ČS.
5. Nepřerušení a minimální omezení provozu čerpací stanice pohonných hmot po dobu výstavby i
uvedení stavby do provozu, náhrada škody přednostně uvedením v původní stav a zaplacením ušlého
zisku, pokud bude provoz ČS v důsledku stavby přerušen či omezen, nebo zamezeno příjezdu
k čerpací stanici v potřebném rozsahu.
Dle zaslané situace nejsou stavbou dotčeny výše uvedené pozemky v majetku společnosti Čepro, a.s. a ani
ţádné její podzemní sítě.
INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc, zn. 81507/02/2012 ze dne 24. 2. 2012 – vyjádření
k PD akce: „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“
Při realizaci výše uvedené akce dojde ke střetnutí se zařízením ve správě společnosti INSTA CZ, s.r.o.
K projektové dokumentaci společnost INSTA CZ, s.r.o., nemá výhrady a souhlasí s vydáním územního
souhlasu za podmínek níţe uvedených:
1. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení
kanalizačního potrubí (p. Luboš Julínek, 605 845 708).
2. V místě zasaţení do ochranného pásma (souběhu, kříţení) kanalizačního řadu je bezpodmínečně
nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu kanalizace pro veřejnou potřebu a to v dostatečném
časovém předstihu.
3. Zemní práce prováděné v ochranném pásmu jednotné kanalizace budou prováděny ručně.
4. Před záhozem obnaţeného kanalizačního řadu, kanalizačních přípojek nebo armatur na potrubí
vyzve zhotovitel provozovatele kanalizace k jejich kontrole. (p. Luboš Julínek, 605 845 708). O
předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Veškeré litinové poklopy na kanalizačních šachtách budou uloţeny do nivelety upraveného terénu.
6. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost kanalizace a ohroţena kvalita vod v kanalizaci.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, zn. 2011-1539/0604/TÚ/so ze dne
26. 7. 2011 – vyjádření k PD na akci „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“
K PD následující podmínky:
1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou
ve správě či provozování VaK Vyškov a.s. je provedení předmětné akce moţné. Lokalita stavby není
situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování
VaK Vyškov, a.s..
2. Z hlediska dotčení zařízení v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto
zařízení je provedení předmětné akce moţné.
Sdělujeme, ţe:
ve městě Slavkov u Brna a v jeho území jek dnešnímu dni v majetku a provozování VaK
Vyškov, a.s. stávající vodovod a jednotná a splašková kanalizace pro veřejnou potřebu.
v obci Hodějice a v jeho území je k dnešnímu dni v provozování VaK Vyškov, a.s. stávající
vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod a kanalizace v obci Hodějice je k dnešnímu dni
v majetku Obce Hodějice.
vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených nemovitostí
či pozemků. Průběh vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s.
v evidenci.
dojde k souběhu a kříţení vodovodních a kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu v majetku či
provozování VaK Vyškov, a.s. a k souběhu a kříţení vodovodních a kanalizačních přípojek
v majetku majitelů připojených nemovitostí
dojde k provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad zařízeními a objekty
v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. a přípojkami těchto zařízení.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
16
3. S realizací předmětné stavby jako majitel či provozovatel vodovodu či kanalizace pro veřejnou
potřebu souhlasíme. Ke stavbě je nutno si vyţádat stanovisko majitele vodovodu a kanalizace v obci
Hodějice, tj. Obec Hodějice.
4. Při kříţení nebo souběhu kabelů vedení se zařízením v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. a
přípojkami těchto zařízení, dodrţet ČSN 736005 prostorové uspořádání vedení technického
vybavení. Investor (příp. dodavatel) stavby přizve zástupce příslušného provozního střediska VaK
Vyškov, a.s. (stř. 03 – Slavkov, p. Lifka, tel.: 544221809) ke kontrole kříţení a souběhu kabelů
vedení se zařízeními v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis.
5. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad zařízeními a objekty v majetku či
provozování VaK Vyškov, a.s. a přípojkami těchto zařízení dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo
k poškození či narušení zařízení a objektů v majetku a provozování VaK Vyškov, a.s. a přípojek
těchto zařízení.
6. Zákres inţ. sítí v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. je v předloţené dokumentaci pouze
informativní. Z tohoto důvodu je nutno před zahájením stavebních prací objednat u VaK Vyškov,
a.s.:
Vytýčení zařízení v majetku či provozování VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 – Slavkov, p. Lifka, tel.:
544221809
Polohu (průběh) stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v trase stavby musí určit jejich
majitelé, tj. vlastníci připojených nemovitostí či pozemků v trase stavby.
7. Toto vyjádření slouţí pro účely povolení stavby vydané příslušným stavebním úřadem.
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. R11679-Z051123237 ze
dne 21. 7. 2011 – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON
Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti
V zájmovém území stavby „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“ se nachází:
Podzemní vedení NN, Podzemní vedení VN, Nadzemní vedení NN, Nadzemní vedení VN, Nadzemní vedení
VVN, Nadzemní vedení sdělovací, Distribuční trafostanice VN/NN.
Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je
investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) ve smyslu § 46 odst.
11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích,
v platném znění.
Ţádost byla předána na Regionální správu, která stanoví podmínky činností v OP zařízení distribuční
soustavy v provozování ECZR.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení,
jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména
tím, ţe budou splněny podmínky v bodech 1-9.
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. F5300-Z061124437 ze
dne 1. 8. 2011 – souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o.
Jedná se o akci: „Slavkov u Brna – Hodějice, dálkový kabel VIVO CONNECTION – část Hodějice.
K zásahům do OP dochází v okrese Vyškov, na katastrálním území Hodějice, na parcelách dle soupisu
parcel.
ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek
uvedených v bodech 1-9.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
17
QUANTUM a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, č.j. 5/SŘ/2012 ze dne 26. 1. 2012 – souhrnné stanovisko
Quantum, a.s. Vyškov
Stavbou dálkového kabelu Slavkov u Brna – Hodějice, bude v k.ú. Hodějice dotčeno plynárenské zařízení
společnosti Quantum, a.s. S provedením stavby souhlasí za těchto podmínek:
1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen STL plynovod 1PE dn 63.
2. Kříţení a souběh vodovodu, kanalizace, kabelů s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN
736005 tab. 1 a 2. Budované šachty, stoţáry a sloupky oplocení musí dodrţet od stávajícího
plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005.
3. Výkop v ochranném pásmu 1 m od plynárenského zařízení provádět pouze ručně.
4. Před zahájením prací poţádat Quantum, a.s. pana Julinu, tel. 724 703 983 o přesné vytýčení
plynárenských zařízení. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
5. Obnaţené plynárenské zařízení zajistit po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení
bude kvalifikováno jako porušení zákona č. 458/2000 Sb.
6. Před provedením záhozu plynárenského zařízení přizvat pracovníka Quantum, a.s. k provedení
kontroly neporušenosti plynovodu.
7. Dodrţení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému ţádáme být přizváni.
Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s činností v ochranném pásmu plynovodu.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, č.j. 114055/10, platnost
končí dne 16. 9. 2012 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s.
Ţadatel shora označenou ţádostí určil a vyznačil zájmové území, jakoţ i stanovil důvod pro vydání
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále
jen Vyjádření). Na základě určení a vyznačení zájmového území ţadatelem a na základě stanovení důvodu
pro vydání Vyjádření vydává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2) o síti
elektronických komunikací následující Vyjádření – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále
jen SEK) společnosti Telefónica O2, jejíţ existence a poloha je zakreslena v přiloţeném výřezu/výřezech
z účelové mapy SEK společnosti Telefónica O2. Ţadatel je srozuměn s tím, ţe nadzemní vedení sítě
elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je ţadatel povinen
projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě – Pavel
Marcus (tel.: 602538503, fax: 541134402, e-mail: [email protected]) ((dále jen POS).
Ţadatel je oprávněn kontaktovat POS v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy
k poloze SEK a její dokumentaci pracoviště Telefónica O2 na lince 800 255 255.
Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 jsou uvedeny v bodech:
I. Obecná ustanovení
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
V. Přeloţení SEK
VI. Kříţení a souběh se SEK
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 3351/11/115 ze dne 1. 8. 2011 –
stanovisko ROSS JMP, a.s. PO Kroměříţ STL a NTL
Se stavbou Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice souhlasíme. Jejich realizací dojde k dotčení STL
plynovodů a přípojek ve správě JMP, a.s. Správcem plynovodní sítě v obci Hodějice je firma Quantum, a.s.
Projektovou dokumentaci je třeba zaslat téţ k posouzení na adresu: QUANTUM, a.s. Brněnská 212, 682 01
Vyškov. Pro vytyčení kontaktujte přípravnu JMP, a.s. PO Kroměříţ tel: 602 131 960. Plynárenské zařízení je
chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrţeny podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení, které jsou uvedeny v bodech 1-16.
Podmínky JMP, a.s. pro souběh a kříţení plynárenského zařízení a silových kabelů:
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
18
SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):
NTL plynovody (0-0,05) bar:
do 1 kV = 0,4 m
do 10 kV = 0,4 m
do 35 kV = 0,4 m
do 220 kV = 0,4 m
STL plynovody (0,05-4) bar:
do 1 kV = 0,6 m
do 10 kV = 0,6 m
do 35 kV = 0,6 m
do 220 kV = 0,6 m
VTL plynovody (4-40) bar:
do 1 kV = 4 m )
do 10 kV = 4 m )
do 35 kV = 4 m )
do 220 kV = 4 m )
V odůvodněných případech je moţno vzdálenost sníţit aţ na 3 m. Při uloţení kabelů do chráničky odolné
proti mechanickému poškození je moţno tuto vzdálenost ještě sníţit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.
KŘÍŢENÍ:
Kabel bude uloţen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u
NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů
musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co
největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva
písku.
V případě kříţení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná
ochrana plynovodu. Tuto ochranu je moţno zabezpečit některým z následujících způsobů:
- Plynovod se v místě kříţení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného
zhutněného loţe je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah
této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob
ochrany je vhodný zejména u kříţení s jedním kabelem nebo při kříţení kabelu s PE přípojkou
v blízkosti objektu.
- V místě kříţení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloţí betonové desky tloušťky
min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky
kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí
minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při poţití více betonových desek) je třeba překrýt
dlaţdicí nebo cihlou.
Toto řešení se pouţije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (přičemţ jeden
z nich je silový stejnosměrný). Pokud poţadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je
vhodnější pouţít variantu ochrany pomoci betonových desek, a to z důvodu moţnosti případného
bezproblémového zásahu na plynovodu.
- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, kříţit v těsné
blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je moţno pouţít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE
izolaci. V místě kříţení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou
cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0, 5 m na obě
strany od betonové chráničky kabelu.
V případech kříţení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním
plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu
lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl
být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být
plynotěsný a musí splňovat poţadavky čl. 5.2 TPG 704 01.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
19
Stanovisko odboru OSS VTL (Bohuslav Hubička):
K poţadavku sdělujeme, ţe v trase nového dálkového kabelu (dle předloţené dokumentace) prochází
vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40. Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona
č. 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.
Při realizaci pokládky dálkového (optického) kabelu poţadujeme dodrţet následující podmínky:
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem (trubkou HDPE) při kříţení je 0,3 m;
- kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu
na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem (trubkou HDPE) při souběhu jsou
2 m;
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu)
provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesniţovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat ţádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od VTL
plynovodu;
- po dobu výstavby poţadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným
způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit
výstraţnou páskou);
- před zahájením prací Vám na základě telefonického objednání naše zařízení vytyčíme – Provozní
oblast Kroměříţ ke kontrole, přípravna tel.: 602 131 960 a nebo na internetových stránkách
www.rwe.cz/cs/ds/3652/;
- před záhozem v místě kříţení s VTL plynovodem přizvat pracovníka JMP, a.s. – Provozní oblast
Kroměříţ ke kontrole dodrţení výše uvedených podmínek
Po ukončení stavby poţadujeme předat pracovníkům JMP, a.s. – ODS (odbor dokumentace sítí) pracoviště
Brno – výpis souřadnic geodetického zaměření místa kříţení Vašeho podzemního vedení s VTL
plynovodem.
Budou-li splněny výše uvedené podmínky s pokládkou dálkového kabelu Slavkov u Brna – Hodějice
souhlasíme.
Stanovisko OOSS – PKO, p. Zdeněk Kocourek:
V zájmovém území stavby dle předloţené situace, není umístěno ţádné zařízení protikorozní ochrany
plynovodů ve vlastnictví JMP Net, s.r.o. S výše uvedenou stavbou souhlasíme.
Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to
okolnosti výstavby vyţadovaly.
Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ 26900696, Nádraţní 7/1178, 664 51 Šlapanice u Brna
Odůvodnění:
Dne 3.4.2012 podala společnost VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ 26900696, Nádraţní 7/1178, 664 51
Šlapanice u Brna ţádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení
zahájeno.
Stavební úřad opatřením ze dne 15.5.2012 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání
závazných stanovisek, námitek a připomínek.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
20
K projednání ţádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 19.6.2012, o jehoţ
výsledku byl sepsán protokol.
Vzhledem k tomu, ţe je pro dané území vydán územní plán, bylo oznámení o zahájení územního řízení
oznamováno účastníkům řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a
účastníkům řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na
úřední desce Městský úřad Slavkov u Brna. Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce bylo
oznámení povaţováno za doručené.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
podle § 85 odst.1 stavebního zákona
a) ţadatel
VIVO CONNECTION, spol. s r.o., IČ 26900696, Nádraţní 7/1178, 664 51 Šlapanice u Brna
b) obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn
Obec Hodějice, Hodějice č.p.41, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, xs4bizz
Obec Křiţanovice, Křiţanovice č.p.85, 685 01 Bučovice, DS: OVM, tfqbjz7
podle § 85 odst.2 stavebního zákona
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
Věra Zapletalová, Husova č.p.10, 684 01 Slavkov u Brna
Danuše Číţková, Tyršova č.p.345, 684 01 Slavkov u Brna
Jiří Haška, Litavská č.p.1500, 684 01 Slavkov u Brna
Jana Hašková, Slovanská č.p.845, 684 01 Slavkov u Brna
Marie Hrabovská, Hodějice č.p.169, 684 01 Slavkov u Brna
Miroslava Hrabovská, Hodějice č.p.169, 684 01 Slavkov u Brna
Terezie Hrabovská, Hodějice č.p.167, 684 01 Slavkov u Brna
Milan Kubíček, Buchlovická č.p.301, 687 06 Velehrad
Jiří Kubík, Klvaňova č.p.1304, 697 01 Kyjov 1
Ing. Jan Šimoník, Hodějice č.p.33, 684 01 Slavkov u Brna
Evţenie Košťálová, Polní č.p.366, 683 01 Rousínov u Vyškova
Vladimír Leznar, Kalouskova č.p.603, 683 01 Rousínov u Vyškova
Pavel Mikula, Hodějice č.p.283, 684 01 Slavkov u Brna
Alena Mikulová, Hodějice č.p.283, 684 01 Slavkov u Brna
Pavel Fryštenský, Ivanovické Náměstí č.p.14, 602 00 Brno 2
Taťana Uhlířová, Slovanská č.p.845, 684 01 Slavkov u Brna
Římsko katolická farnost Slavkov u Brna, Malinovského Nám., č.p.2, 684 01 Slavkov u Brna
Správa ţelezniční dopravní cesty Stavební správa Olomouc, Nerudova č.p.1, 772 58 Olomouc 2
Mlýn HEROLD, spol.s.r.o., Bulharská č.p.52, 612 00 Brno 12, DS: PO, dxjm7kc
Cutisin, s.r.o., Víchovská č.p.830, 514 19 Jilemnice, DS: PO, ifxw3er
Rauscher a spol., s.r.o., Bučovická č.p.256, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, 9sbwedn
FenStar s.r.o., Fenstarová 1, Hodějice., 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, 4p73uth
Ředitelství silnic a dálnic ČR Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská č.p.33, 612 54 Brno, DS:
PO_R, zjq4rhz
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p.2819, 130 00 Praha 3, DS: PO, dgzdjrp
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Brno, Za Brumlovkou č.p.2, 140 22 Praha 4, DS: PO,
d79ch2h
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
21
Technické sluţby města Slavkov u Brna, pan Radoslav Lánský, Špitálská č.p.733, 684 01 Slavkov u
Brna, DS: PO, tu7k95d
Správa ţelezniční dopravní cesty, s. o. Správa dopravní cesty Brno, Kounicova č.p.26, 611 43 Brno,
DS: PO, uccchjm
Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, přísp, Ţerotínovo náměstí č.p.5, 601 82 Brno, DS:
PO, k3nk8e7
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno, DS: PO, m49t8gw
Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, DS:
OVM, hjyaavk
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1, 657 02 Brno, DS: PO, yhscfc9
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO,
3534cwz
České dráhy, a.s. Správa Dopravní Cesty Brno, Kounicova č.p.26, 611 43 Brno, DS: PO, uccchjm
MERO ČR, a.s., Veltruská č.p.748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1, DS: PO, a4we6rx
Dial Telecom, a.s., Křiţíkova č.p.36, 166 00 Praha 8, DS: PO, p4vdqdt
QUANTUM, a.s., Brněnská č.p.212, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, wbxfwuu
Agria, a.s., Níţkovice č.p.74, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, 37ucmti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská č.p.33, 659 77 Brno, DS: PO_R, zjq4rhz
b) osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Neuţil Leopold, Němčany 14, Němčany, 684 01
Chládek Pavel, Zlatá Hora 292, Slavkov u Brna, 684 01
Kreizl František, Bučovická 190, Slavkov u Brna, 684 01
Kocábová Zdeňka, Hybešova 545/63, Oslavany, 664 12
Konrádová Miluše, Sevastopolská 347/9, Brno, Starý Lískovec, 625 00
Odutová Alena, Řeznovice 148, Ivančice, Řeznovice, 664 91
Pospíšil Miroslav, Za Humny 297, Přísnotice, 664 63
Pospíšil Zdeněk, Staré Náměstí 16/9a, Brno, Přízřenice, 619 00
Pospíšil Zdeněk, Chýnovská 98, Tábor, Měšice, 391 56
Straková Dana, Koţeluţská 257, Jistebnice, 391 33
Šedá Jana, Ţabčická 224, Přísnotice, 664 63
Gachová Lenka, Jiráskova 691, Slavkov u Brna, 684 01
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Brno, Zábrdovice, 614 00
DESTILA, s.r.o., Kaštanová 435/127, Brno, Brněnské Ivanovice, 658 96
Saab Czech s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha, Karlín, 186 00
Leitner Slavoj, Polní 1198, Slavkov u Brna, 684 01
Smutný Ivan, Čelakovského 1295, Slavkov u Brna, 684 01
Bajer Ivo Ing., Heinrichova 219/34, Brno, Stránice, 602 00
Bajer Jiří Ing., Heinrichova 219/34, Brno, Stránice, 602 00
Hutterová Soňa Ing., Nerudova 1017/1, Břeclav, 690 02
Mareček Ladislav Ing., Za mostem 632/4, Brno, Komárov, 617 00
Poláčková Helena, Sevastopolská 357/3, Brno, Starý Lískovec, 625 00
Šedý Václav, Bučovická 162, Slavkov u Brna, 684 01
Haviarová Helena, Bezručova 1401/1, Holešov, 769 01
Štěpánský Dan RNDr., Tišnovská 1485/113, Brno, Černá Pole (Brno-sever), 613 00
Stackeová Marie, Pod Oborou 651, Slavkov u Brna, 684 01
Venera Antonín Ing., Riegrova 1720/71, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 01
Venera Pavel, Čsl. armády 392/41, Rousínov, 683 01
Flajzarová Věra, Husova 10, Slavkov u Brna, 684 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
22
Bartlová Lenka, Bučovická 370, Slavkov u Brna, 684 01
Zapletalová Anna, Zlatá Hora 1370, Slavkov u Brna, 684 01
Svoboda Zdeněk Ing., Chyška 10, Úsobí, Chyška, 582 53
Strach Jiří Doc. Ing., CSc., Slepá 1325/33a, Brno, Černá Pole (Brno-sever), 613 00
Vinkler Jan, Němčany 46, Němčany, 684 01
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Ţiţkov, 130 00
Červinková Jarmila, Zámecká 1396, Slavkov u Brna, 684 01
Hynštová Zdeňka, Bezručova 1307, Slavkov u Brna, 684 01
Jeřábek Jiří, Kollárova 798, Slavkov u Brna, 684 01
Jeřábková Marie, Kollárova 798, Slavkov u Brna, 684 01
Fiala Václav, Sibiřská 1768/21, Brno, Řečkovice, 621 00
Jurkovičová Blaţena, Bohuslavice 4312, Kyjov, Bohuslavice, 696 55
Vinklar Vojtěch, Rybničná 61, Bučovice, Vícemilice, 685 01
Ducháček Josef Ing., Sokolská 734, Modřice, 664 42
Mikeska Vít, Nemochovice 99, Nemochovice, 683 33
Skřivánek Petr Ing., Zámecká 1392, Slavkov u Brna, 684 01
Červinková Marie, Zlatá Hora 1349, Slavkov u Brna, 684 01
Holec Jiří, Zlatá Hora 1360, Slavkov u Brna, 684 01
Holec Libor, Mánesova 453, Slavkov u Brna, 684 01
Hanák Milan, Lerchova 314/22, Brno, Stránice, 602 00
Pečínková Jitka, Čapkova 550, Slavkov u Brna, 684 01
Plicka Petr, Valkeřice 52, Valkeřice, 407 24
Plicková Jarmila, Valkeřice 52, Valkeřice, 407 24
Čechová Jitka Ing., Slovanská 1303, Slavkov u Brna, 684 01
Vykoupil Petr, Slovanská 960, Slavkov u Brna, 684 01
Číţková Danuše, Tyršova 345, Slavkov u Brna, 684 01
Fryštenský Pavel, Ivanovické náměstí 14/16, Brno, Brněnské Ivanovice, 620 00
Dráţdilová Vlasta, Jiráskova 1225, Slavkov u Brna, 684 01
Grufík Dalibor, Krásného 1164/59, Brno, Ţidenice (Brno-Ţidenice), 636 00
Hanáková Marie, Pod Hospodou 326, Hrabětice, 671 68
Marková Renata, Laštůvkova 701/61, Brno, Bystrc, 635 00
Rys René, Rudice 60, 679 06
Vetchý Stanislav, Fleischnerova 947/20, Brno, Bystrc, 635 00
Koukalová Danuše, Hostýnská 2040/17, Praha, Strašnice (Praha 10), 100 00
Mastíková Dana, Výstavní 143/34, Brno, Staré Brno, 603 00
Kašparovská Marta, Poznaňská 2447/2, Brno, Ţabovřesky, 616 00
Sedláček Josef, Němčany 96, 684 01
Perničková Zdenka, Němčany 5, 684 01
Andrla Jaromír, Jiráskova 1226, Slavkov u Brna, 684 01
Buršová Marie, Provodov 101, 763 45
Hromková Marta, Němčany 3, 684 01
Julínek Josef, Němčany 1, 684 01
Julínková Boţena, Němčany 1, 684 01
Hrabovský Jaromír, Hodějice 78, 684 01
Hrabovská Jana, Hodějice 78, 684 01
Hradská Marie, Hodějice 286, 684 01
Hradský Libor, Hodějice 41, 684 01
Veselá Jarmila, Hodějice 286, 684 01
Šmerdová Jana, Broţíkova 62/22, Brno, Lesná, 638 00
Skřivánek Petr Ing., Zámecká 1392, Slavkov u Brna, 684 01
Hrabovská Zdeňka, Slovanská 761, Slavkov u Brna, 684 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
23
Vykoupil Petr, Slovanská 960, Slavkov u Brna, 684 01
Tesařík Jiří, Slovanská 692, Slavkov u Brna, 684 01
Tesaříková Marie, Slovanská 692, Slavkov u Brna, 684 01
Tesaříková Martina, Slovanská 692, Slavkov u Brna, 684 01
Vild Jaroslav, Slovanská 526, Slavkov u Brna, 684 01
Florián Jan, Slovanská 527, Slavkov u Brna, 684 01
Floriánová Jitka, Slovanská 527, Slavkov u Brna, 684 01
Novák Petr, Slovanská 527, Slavkov u Brna, 684 01
Nováková Hedvika, Slovanská 527, Slavkov u Brna, 684 01
Hujňák Bedřich, Slovanská 515, Slavkov u Brna, 684 01
Hujňáková Veronika, Slovanská 515, Slavkov u Brna, 684 01
Zemánková Eva, Slovanská 1176, Slavkov u Brna, 684 01
Rozsíval Vladimír, Slovanská 492, Slavkov u Brna, 684 01
Zrotal Luboš, Československé armády 1031, Slavkov u Brna, 684 01
Zrotalová Dáša, Československé armády 1031, Slavkov u Brna, 684 01
Ţuráň, stavební bytové druţstvo, Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna, 684 01
Pokorná Renata, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Přibyl Jaromír, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Přibylová Nasťa, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Sáček Karel, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Sáčková Milada, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Fojtík Jan, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Fojtíková Věra, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Hanák Petr, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Hanáková Stanislava, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Luţová Marcela, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Malý Jaroslav, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Smetana Miroslav, Slovanská 1321, Slavkov u Brna, 684 01
Smetanová Zdislava, Slovanská 1321, Slavkov u Brna, 684 01
Stávek Pavel Ing., Slovanská 1321, Slavkov u Brna, 684 01
Stávková Radmila Mgr., Slovanská 1321, Slavkov u Brna, 684 01
AUTO - BAYER, s.r.o., Bučovická 299, Slavkov u Brna, 684 01
Matyáš Jiří Ing., Tyršova 1011, Slavkov u Brna, 684 01
Obdrţálek Alois, Rašovice 184, Rašovice, 685 01
Kohoutek Alois, Hodějice 137, Hodějice, 684 01
Antoš Jan, Němčany 63, Němčany, 684 01
Kachlíková Ludmila, Bezručova 1021, Slavkov u Brna, 684 01
REALFAST CZ, s.r.o., Matlachova 226/14, Brno, Slatina, 627 00
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha, Nové Město, 128 00
Moudrý Pavel, Hodějice 39, Hodějice, 684 01
Hoňková Anna, Marefy 82, Bučovice, Marefy, 685 01
Hrabovský Miroslav, V Brňanech 293/61, Vyškov, Brňany, 682 01
Hrabovský Stanislav, Švehlova 1496/71, Šlapanice, 664 51
Vránová Libuše, Školní 405, Letonice, 683 35
Němčanský Lukáš, Dělnická 289/16, Brno, Komín, 624 00
Špičková Jana Ing., Pavlovská 500/8, Brno, Kohoutovice, 623 00
Kuchtová Ludmila, 50, Hodějice, 684 01
Kučera Miloslav, Hodějice 301, Hodějice, 684 01
Kuklová Marie, Křiţanovice 112, Křiţanovice, 685 01
Winterová Anna, Hodějice 293, Hodějice, 684 01
Global Real, s.r.o., Svatá Kateřina 65, Šebrov-Kateřina, Svatá Kateřina, 678 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
24
Šindelář Pavel Ing., Komenského 467, Lednice, 691 44
Ondřík Antonín, Langrova 608/50, Brno, Slatina, 627 00
Šimoníková Blanka, Komenského náměstí 329, Slavkov u Brna, 684 01
Vykouřil Roman, Rašovice 115, Rašovice, 685 01
Borovička Alois, Hodějice 40, Hodějice, 684 01
Kučerová Františka, Hodějice 141, Hodějice, 684 01
Pinkavová Marie, Hodějice 183, Hodějice, 684 01
Víšek Vlastimil Ing., Hodějice 63, Hodějice, 684 01
Vykouřilová Marie, 275, Hodějice, 684 01
Kohoutek Vincenc, Hodějice 282, Hodějice, 684 01
Kohoutková Bronislava, Hodějice 282, Hodějice, 684 01
Šujanová Jitka, 216, Hodějice, 684 01
Kašparovská Marta, Poznaňská 2447/2, Brno, Ţabovřesky, 616 00
Beránek Milan, Hodějice 281, Hodějice, 684 01
Ţák Jaroslav, 264, Hodějice, 684 01
Ţáková Marta, 264, Hodějice, 684 01
Horák Ladislav Ing., Vedlejší 694/2, Brno, Bohunice, 625 00
Kučera Miloslav, 38, Hodějice, 684 01
Valášek František, Hodějice 268, Hodějice, 684 01
Sojka Zdeněk Doc.Ing., CSc., Voděrady 136, Voděrady, 679 76
Sojková Věra, Čápkova 23/16, Brno, Veveří, 602 00
Veselá Renata MUDr., Čápkova 30/24, Brno, Veveří, 602 00
Nevyjelová Vladimíra, Černého 781/7, Brno, Bystrc, 635 00
Kilián Miroslav, Hodějice 41, Hodějice, 684 01
Kyselka David, Na Řádku 374/4, Klobouky u Brna, 691 72
Kyselková Lenka, Na Řádku 374/4, Klobouky u Brna, 691 72
Valíček Josef, Topolany 85, Topolany, 682 01
Floriánová Jana, Sídliště Nádraţní 1181, Slavkov u Brna, 684 01
Fuksová Jitka, sídliště Nádraţní 1184, Slavkov u Brna, 684 01
Chaloupková Veronika, Kamínky 284/11, Brno-Město, Nový Lískovec, 603 00
Pařenicová Libuše, Jaselská 323/20, Olomouc, Holice, 783 71
Uličná Petra, Hájíček 200, Babice u Rosic, 664 84
Vykoukal Josef, Opálkova 759/18, Brno, Bystrc, 635 00
Kohoutek Vlastimil, Hodějice 254, Hodějice, 684 01
Lotrek Miroslav, Hodějice 17, Hodějice, 684 01
Brandýs Josef, Hodějice 315, Hodějice, 684 01
Borůvka Miroslav Ing., Helenínská 2872/24, Jihlava, 586 01
Borůvková Miluška, Helenínská 2872/24, Jihlava, 586 01
Obdrţálková Ludmila, Rašovice 184, Rašovice, 685 01
Podaný Arnošt Ing., Střední 54/17, Moravany, 664 48
Podaná Eva, Střední 54/17, Moravany, 664 48
Vrána Milan, Charbulova 856/39, Brno, Černovice, 618 00
Krejčířová Jana, Němčany 74, Němčany, 684 01
Šmídová Josefa, 32, Hrušky, 683 52
Drápelová Dagmar, Hodějice 160, Hodějice, 684 01
Bílek František, Marefy 33, Bučovice, Marefy, 685 01
Bílek Jiří, Jiráskova 942/10, Odry, 742 35
Bílek Pavel, Plevova 2542/3, Brno, Ţabovřesky, 616 00
Hofírek Jaroslav, Hodějice 28, Hodějice, 684 01
Zadinová Anna, Jihlavská 1105, Havlíčkův Brod, 580 01
Košťálová Evţenie, Polní 366/3, Rousínov, 683 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
25
Ondřík Miroslav, 99, Němčany, 684 01
Kučera Milan Ing., Hodějice 35, Hodějice, 684 01
Křivánková Zdenka, Jírova 2195/9, Brno-Líšeň, Líšeň, 628 00
Podaný Arnošt Ing., Střední 54/17, Moravany, 664 48
Podaná Eva, Střední 54/17, Moravany, 664 48
Kohoutek Bronislav, Hodějice 282, Hodějice, 684 01
Ţáčková Jaroslava, Hodějice 210, Hodějice, 684 01
Borovičková Iveta, Lesní čtvrť III 3725, Zlín, 760 01
Kubová Josefa, Hodějice 122, Hodějice, 684 01
Uher Milan, Hodějice 69, Hodějice, 684 01
Vinklárková Nasťa, Čelakovského 514, Slavkov u Brna, 684 01
Chaloupková Marie, Bystrc 326, Brno, Bystrc 326
Kolečková Drahomíra, Hodějice 171, Hodějice, 684 01
Olša Martin, Elplova 2068/8, Brno, Líšeň, 628 00
Olša Pavel, Nová Čtvrť 492, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Olša Petr, Hodějice 19, Hodějice, 684 01
Hrbáček Josef, Níţkovice 41, Níţkovice, 684 01
Tělocvičná jednota Sokol Hodějice, Hodějice, 684 01
Růţička Miroslav, Výletní 591/5, Brno, Kohoutovice, 623 00
Kubík Jiří, Klvaňova 1304/18, Kyjov, 697 01
Šimoník Jan Ing., 33, Hodějice, 684 01
Brunclíková Radana Mgr., Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05
Maláč Břetislav, Hodějice 45, Hodějice, 684 01
Maláč Richard, Heršpice 69, Heršpice, 684 01
Floriánová Marta, 201, Křiţanovice, 683 57
Kyjovská Jitka, Tištín 229, Tištín, 798 29
Červinka Antonín, Hodějice 274, Hodějice, 684 01
Malá Zdeňka, Bohuňova 242/37, Brno, Bohunice, 625 00
Florianová Dobromila, Krouţek 87, Rousínov, Krouţek, 683 01
Marek Jan, Komenského 774, Bučovice, 685 01
Travěncová Miloslava, Hodějice 7, Hodějice, 684 01
Brandýs Josef, Hodějice 315, Hodějice, 684 01
Korčianová Marie, Mlýnská 742/27, Ivanovice Na Hané, 683 23
Koudelková Kateřina, Mlýnská 742/27, Ivanovice Na Hané, 683 23
Michálková Hana, Kojátky 125, Kojátky, 685 01
Michálková Lenka Bc., Kojátky 125, Kojátky, 685 01
Mutinová Jitka, Polešovice 314, Polešovice, 687 37
Frnka Jaroslav, Křiţanovice 194, Křiţanovice, 685 01
Frnková Věra, Hodějice 25, Hodějice, 684 01
Frnková Zuzana, Hodějice 25, Hodějice, 684 01
Maršálek Tomáš, Hodějice 159, Hodějice, 684 01
Slámová Olga, Hodějice 245, Hodějice, 684 01
Kučera Josef, 284, Hodějice, 684 01
Frnka Karel, 240, Hodějice, 684 01
Ognarová Anna, Hodějice 125, Hodějice, 684 01
Ognar František Hodějice 125, Hodějice, 684 01
Májek Miloš Mgr., Slezská 92, Hradec Nad Moravicí, 747 41
Vrána Jiří, Hodějice 328, Hodějice, 684 01
Vránová Dana, Hodějice 328, Hodějice, 684 01
Janáček Vladimír, 327, Hodějice, 684 01
Janáčková Radmila, 327, Hodějice, 684 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
26
Kromer Stanislav, Trpínky 603/11, Vyškov, Vyškov-Předměstí, 682 01
Závodná Jana, 330, Hodějice, 684 01
Závodný Stanislav, 330, Hodějice, 684 01
Cenková Marie, Hodějice 317, Hodějice, 684 01
Dvořáková Marta, Hodějice 317, Hodějice, 684 01
Hnízdil Luděk MUDr., Koreisova 900/14, Brno, Ţebětín, 641 00
Šimoník Josef, Nesvačily 68, Bystřice, Nesvačily, 257 51
Rozsypalová Marie, Hodějice 232, Hodějice, 684 01
Kohoutek Jan, Hodějice 162, Hodějice, 684 01
Hrabovský Antonín, Hodějice 322, Hodějice, 684 01
Němčanský Lukáš, Dělnická 289/16, Brno, Komín, 624 00
Špičková Jana Ing., Pavlovská 500/8, Brno, Kohoutovice, 623 00
Antoš Petr, 229, Níţkovice, 684 01
Brzobohatá Miroslava, Kluchova 264/24, Brno, Nový Lískovec, 634 00
Kučerová Ladislava Ing., Růţová 167, Lutín, 783 49
Štarhová Drahomíra, Za nádraţím 473, Bílovice nad Svitavou, 664 01
Nevyjelová Vladimíra, Černého 781/7, Brno, Bystrc, 635 00
Kostihová Marta, Smetanova 854, Slavkov u Brna, 684 01
Horáková Svatava, Višňová 862, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Janotková Zora Ing., Blatnická 4217/2, Brno, Ţidenice, 628 00
Dadová Jana, Moravní 6422, Otrokovice, 765 02
Hanáková Anna, Křiţanovice 153, Křiţanovice, 685 01
Hanáková Ladislava, Křiţanovice 153, Křiţanovice, 685 01
Horáková Jana, sídliště Nádraţní 1151, Slavkov u Brna, 684 01
Bartoš Vladimír Ing., Vardasova 454/10, Havířov, Město, 736 01
Bauerová Hana Ing., Boţetěchova 2637/67, Brno, Královo Pole, 612 00
Horáková Boţena, Olomouc
Mainerová Irena MUDr., Hálkova 1460/20, Havířov, Podlesí, 736 01
Vávrová Irena, 319, Velké Karlovice, 756 06
Bílek Jaroslav, Hodějice 138, Hodějice, 684 01
Bílková Marie, Hodějice 138, Hodějice, 684 01
Kučerová Vojtěška, Hodějice 324, Hodějice, 684 01
Růţička Zdeněk, Polní 1194, Slavkov u Brna, 684 01
Šilerová Veronika, Polní 1194, Slavkov u Brna, 684 01
Dofek Miroslav, 306, Hodějice, 684 01
Rešková Jaroslava, Nesovice 309, Nesovice, 683 33
Šlampa Václav, Nádraţní 326, Koryčany, 768 05
Kolovrátková Marcela Ing., Spádová 799/3, Brno, Chrlice, 643 00
Klímková Františka, Kudelova 4, Brno
Sedlář Michal, Barvy 763/12, Brno, Lesná, 638 00
Cenek Jaroslav, Hodějice 9, Hodějice, 684 01
Vinklárek Radomil, Hodějice 307, Hodějice, 684 01
Sigmundová Eva, Hodějice 321, Hodějice, 684 01
Uher Miloslav, Hodějice 277, Hodějice, 684 01
Uhrová Jiřina, Hodějice 15, Hodějice, 684 01
Kohoutková Marie, 71, Hodějice, 684 01
Kohoutek Jaroslav, Fleischnerova 928/3, Brno, Bystrc, 635 00
Kohoutek Ludvík, Výletní 591/5, Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, 623 00
Kvaltýnová Marie, 71, Hodějice, 684 01
Poláková Milada, Tomáškova 661/10, Brno, Zábrdovice, 615 00
Chaloupka Jaroslav, Leninova 7, Hodonín
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
27
Chaloupková Veronika, Kamínky 284/11, Brno-Město, Nový Lískovec, 603 00
Hoffmannová Ilona, Hodějice 294, Hodějice, 684 01
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
------d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu (zákon č.72/1994 Sb.). V případě, ţe
společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehoţ
spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více neţ jednu polovinu
-----Ţadatel splnil informační povinnost, vyplývající z ust. § 87 odst.2 stavebního zákona. Zajistil, aby informace
o jeho záměru a o tom, ţe podal ţádost o územní rozhodnutí včetně grafického vyjádření záměru, byla
bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemků, na nichţ se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání. Doklad o splnění informační povinnosti ţadatele je součástí spisu.
Ţádost byla doloţena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inţenýrských sítí a účastníků
řízení:
K žádosti bylo dále doloženo:
3x projektová dokumentace vypracovaná firmou VIVO CONNECTION spol. s.r.o., Nádraţní
1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 26900696, projektantem Michalem Mordou, odpovědným
projektantem Ing. Petrem Kučerou, autorizovaným inţenýrem pro technologická zařízení staveb
ČKAIT 12301240.
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u
Brna, zn. ZP/130104-11/48-2011/Zav ze dne 9.8.2011 – Slavkov u Brna – Hodějice „Dálkový kabel
Slavkov u Brna – Hodějice“ stanoviska jednotlivých úseků
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u
Brna, zn. ZP/3881-12/1219-2012/And ze dne 23. 3. 2012 – závazné stanovisko
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ţivotního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u
Brna, zn. ZP/13103-11/48-2011/Zav ze dne 28. 7. 2011 – závazné stanovisko
Město Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, zn.
IR/1835-12/154-2012/TN ze dne 31. 1. 2012 – doplnění vyjádření
Dohoda o podmínkách výstavby uzavřená mezi stavebníkem a městem Slavkov u Brna dne 13.
července 2011
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hosppodářství, Palackého nám. 65, 684 01
Slavkov u Brna, zn. DSH/16380-11/3840-2011/Jnb ze dne 14. 9. 2011 – rozhodnutí
Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zn.
12134/2011-Vy/DaZd ze dne 3. 8. 2011 – vyjádření k PD v rámci stavby „Dálkový kabel Slavkov u
Brna – Hodějice“
Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, p.o. kraje, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, zn.
1859/2012-Vy/Dolv ze dne 16. 2. 2012 – stanovisko ke změně trasy dálkového kabelu v rámci
stavby „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno-Ţidenice, č.j.
5412/2011-1383-ÚP-BR ze dne 11. 8. 2011 – stanovisko pro územní řízení stavby „Dálkový kabel
Slavkov u Brna – Hodějice“
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
28
Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, zn. 002990/11300/2011 ze
dne 25. 8. 2011 – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby „Dálkový kabel
Slavkov u Brna – Hodějice“
Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, zn. 6650/11-22200 ze dne 1.
9. 2011 – Silnice I/50 – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení – stavba: „Dálkový
kabel Slavkov u Brna – Hodějice“
Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, zn. 1546/12-22200 ze dne 20.
2. 2012 – Silnice I/50 – vyjádření ke změně projektové dokumentace pro územní řízení – stavba:
„Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“
Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, zn.
12717/11-SDC BNO-43/07 ze dne 16. 11. 2011 – souhrnné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu
– „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“ (komunikační vedení).
ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Nezamyslova 20a, 615 00 Brno, zn 15178/2011 ze
dne 21. 7. 2011 – souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a
zařízení v majetku SŢDC s.o. – divize TÚDC, ČD – Telematiky a.s.
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, zn. PM 036375/2011-203/Le ze dne 10. 8. 2011
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, zn. PM007200/2012-203/Le ze dne 21. 2. 2012 –
vyjádření správce povodí a správce VVT Litavy aDVT Němčanského potoka
Obec Hodějice, Hodějice 41, 684 01 Hodějice, dne 14. 9. 2011 – vyjádření k záměru stavby –
umístění telekomunikačního zařízení na pozemcích Obce Hodějice
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, č.j. JMK
5180/2012 ze dne 22. 3. 2012 – rozhodnutí
Mero ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, č.j. 2012/01/1055 ze dne 25. 1. 2012 –
vyjádření k akci „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice – územní a stavební řízení
ČEPRO, a.s., Dělnická 213, 170 04 Praha 7, č.j. OD-00152/ÚČS/12 ze dne 15. 3. 2012 – vyjádření
vlastníka pozemků p.č. 2565/1, 2565/2 v k.ú. Slavkov u Brna k územnímu a stavebnímu řízení
INSTA CZ, s.r.o., Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc, zn. 81507/02/2012 ze dne 24. 2. 2012 –
vyjádření k PD akce: „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, zn. 2011-1539/0604/TÚ/so
ze dne 26. 7. 2011 – vyjádření k PD na akci „Dálkový kabel Slavkov u Brna – Hodějice“
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. R11679Z051123237 ze dne 21. 7. 2011 – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zn. F5300Z061124437 ze dne 1. 8. 2011 – souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
(elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o.
QUANTUM a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, č.j. 5/SŘ/2012 ze dne 26. 1. 2012 – souhrnné
stanovisko Quantum, a.s. Vyškov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle, č.j. 114055/10,
platnost končí dne 16. 9. 2012 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
29
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn. 3351/11/115 ze dne 1. 8. 2011
– stanovisko ROSS JMP, a.s. PO Kroměříţ STL a NTL
Souhlas s vynětím pozemků: není třeba
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění poţadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr ţadatele takto:
Umísťovaná stavba je v souladu:
-
se schválenou územně plánovací dokumentací – Územní plán sídelního útvaru Slavkov u Brna
schválený dne 26.09.1994, 1.změna ze dne 25.06.1997, 2.změna ze dne 17.06.2002, 3.změna ze dne
16.10.2006
-
s poţadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - ţádost obsahuje veškeré
náleţitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, dokumentace stavby je
v souladu s přílohou č.4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických poţadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.398/2009Sb., o
obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, a dále je v souladu s
obecnými poţadavky na vyuţívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na
vyuţívání území, v platném znění.
-
s poţadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících
zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Dráţní úřad Pracoviště Brno, Město Slavkov u Brna,
Městský úřad Slavkov u Brna - odbor IR, Městský úřad Slavkov u Brna - odbor ŢP, Městský úřad
Slavkov u Brna - úřad územ. plánování, Obec Hodějice.
-
s poţadavky na dopravní a technickou infrastrukturu
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - nebyly v řízení uplatněny
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:- Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Podmínky, které se vztahují k provádění a uţívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí
zahrnuty, neboť ty můţe stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout aţ do podmínek
stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své
podmínky uplatnily ve stavebním řízení.
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněţ ty podmínky, kde povinnost jejich plnění
vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
30
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odbor ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Za den doručení je povaţován
patnáctý den po vyvěšení oznámení o moţnosti převzít písemnost na úřední desce Městský úřad Slavkov u
Brna.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná ţádost o stavební povolení,
ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li
započato s vyuţitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno
anebo byla-li podaná ţádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti téţ dnem, kdy stavební úřad obdrţel sdělení ţadatele, ţe upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru jiţ zahájena.
vedoucí odboru stavebního a územně
plánovacího úřadu
Ing. Hana Postránecká
Příloha:
situační výkres trasy uloţení dálkového kabelu
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 15 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost povaţuje za doručenou. Písemnost musí být zveřejněna
téţ způsobem umoţňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne .....................................................Sejmuto dne............................................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu
na své úřední desce.
Vyvěšeno dne .....................................................Sejmuto dne............................................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu
Způsobem umoţňujícím dálkový přístup.(viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu)
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
31
Poučení pro žadatele – správní poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle poloţky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, lze uhradit osobně na stavebním
úřadě MěÚ Slavkov u Brna, poštovní poukázkou typu „A“ nebo převodem na účet
0000190000729731, kód banky 0100, konst. symbol 0179, var. symbol 13112, spec. symbol
59352012.
Rozdělovník:
Účastníci řízení – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona)
Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna
Datová schránka:
Obec Hodějice, Hodějice č.p.41, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, xs4bizz
Obec Křiţanovice, Křiţanovice č.p.85, 685 01 Bučovice, DS: OVM, tfqbjz7
VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádraţní 7/1178, 664 51 Šlapanice u Brna, DS: PO, 7zzawdd
Doručení veřejnou vyhláškou (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona)
Zejména vlastníci soused. pozemků a staveb (je-li jejich právo přímo dotčeno)
Věra Zapletalová, Husova č.p.10, 684 01 Slavkov u Brna
Danuše Číţková, Tyršova č.p.345, 684 01 Slavkov u Brna
Jiří Haška, Litavská č.p.1500, 684 01 Slavkov u Brna
Jana Hašková, Slovanská č.p.845, 684 01 Slavkov u Brna
Marie Hrabovská, Hodějice č.p.169, 684 01 Slavkov u Brna
Miroslava Hrabovská, Hodějice č.p.169, 684 01 Slavkov u Brna
Terezie Hrabovská, Hodějice č.p.167, 684 01 Slavkov u Brna
Milan Kubíček, Buchlovická č.p.301, 687 06 Velehrad
Jiří Kubík, Klvaňova č.p.1304, 697 01 Kyjov 1
Ing. Jan Šimoník, Hodějice č.p.33, 684 01 Slavkov u Brna
Evţenie Košťálová, Polní č.p.366, 683 01 Rousínov u Vyškova
Vladimír Leznar, Kalouskova č.p.603, 683 01 Rousínov u Vyškova
Pavel Mikula, Hodějice č.p.283, 684 01 Slavkov u Brna
Alena Mikulová, Hodějice č.p.283, 684 01 Slavkov u Brna
Pavel Fryštenský, Ivanovické Náměstí č.p.14, 602 00 Brno 2
Taťana Uhlířová, Slovanská č.p.845, 684 01 Slavkov u Brna
Oldřich Haška, Slovanská 845, Slavkov u Brna
Římsko katolická farnost Slavkov u Brna, Malinovského Nám., č.p.2, 684 01 Slavkov u Brna
Datová schránka:
Mlýn HEROLD, spol.s.r.o., Bulharská č.p.52, 612 00 Brno 12, DS: PO, dxjm7kc
Devro, s.r.o., Víchovská č.p.830, 514 19 Jilemnice, DS: PO, ifxw3er
Rauscher a spol., s.r.o., Bučovická č.p.256, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, 9sbwedn
FenStar s.r.o., Fenstarová 1, Hodějice., 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, 4p73uth
Ředitelství silnic a dálnic ČR Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská č.p.33, 612 54 Brno, DS: PO_R,
zjq4rhz
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p.2819, 130 00 Praha 3, DS: PO, dgzdjrp
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Brno, Za Brumlovkou č.p.2, 140 22 Praha 4, DS: PO, d79ch2h
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
32
Technické sluţby města Slavkov u Brna, pan Radoslav Lánský, Špitálská č.p.733, 684 01 Slavkov u Brna,
DS: PO, tu7k95d
Správa ţelezniční dopravní cesty, s. o. Správa dopravní cesty Brno, Kounicova č.p.26, 611 43 Brno, DS: PO,
uccchjm
Správa a údrţba silnic Jihomoravského kraje, přísp, Ţerotínovo náměstí č.p.5, 601 82 Brno, DS: PO,
k3nk8e7
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, 601 75 Brno, DS: PO, m49t8gw
Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, DS: OVM,
hjyaavk
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1, 657 02 Brno, DS: PO, yhscfc9
E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, 3534cwz
MERO ČR, a.s., Veltruská č.p.748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1, DS: PO, a4we6rx
Dial Telecom, a.s., Křiţíkova č.p.36, 166 00 Praha 8, DS: PO, p4vdqdt
QUANTUM, a.s., Brněnská č.p.212, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, wbxfwuu
Agria, a.s., Níţkovice č.p.74, 684 01 Slavkov u Brna, DS: PO, 37ucmti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská č.p.33, 659 77 Brno, DS: PO_R, zjq4rhz
Vlastníci sousedních pozemků:
Neuţil Leopold, Němčany 14, Němčany, 684 01
Chládek Pavel, Zlatá Hora 292, Slavkov u Brna, 684 01
Kreizl František, Bučovická 190, Slavkov u Brna, 684 01
Kocábová Zdeňka, Hybešova 545/63, Oslavany, 664 12
Konrádová Miluše, Sevastopolská 347/9, Brno, Starý Lískovec, 625 00
Odutová Alena, Řeznovice 148, Ivančice, Řeznovice, 664 91
Pospíšil Miroslav, Za Humny 297, Přísnotice, 664 63
Pospíšil Zdeněk, Staré Náměstí 16/9a, Brno, Přízřenice, 619 00
Pospíšil Zdeněk, Chýnovská 98, Tábor, Měšice, 391 56
Straková Dana, Koţeluţská 257, Jistebnice, 391 33
Šedá Jana, Ţabčická 224, Přísnotice, 664 63
Gachová Lenka, Jiráskova 691, Slavkov u Brna, 684 01
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Brno, Zábrdovice, 614 00
DESTILA, s.r.o., Kaštanová 435/127, Brno, Brněnské Ivanovice, 658 96
Saab Czech s.r.o., Sokolovská 192/79, Praha, Karlín, 186 00
Leitner Slavoj, Polní 1198, Slavkov u Brna, 684 01
Smutný Ivan, Čelakovského 1295, Slavkov u Brna, 684 01
Bajer Ivo Ing., Heinrichova 219/34, Brno, Stránice, 602 00
Bajer Jiří Ing., Heinrichova 219/34, Brno, Stránice, 602 00
Hutterová Soňa Ing., Nerudova 1017/1, Břeclav, 690 02
Mareček Ladislav Ing., Za mostem 632/4, Brno, Komárov, 617 00
Poláčková Helena, Sevastopolská 357/3, Brno, Starý Lískovec, 625 00
Šedý Václav, Bučovická 162, Slavkov u Brna, 684 01
Haviarová Helena, Bezručova 1401/1, Holešov, 769 01
Štěpánský Dan RNDr., Tišnovská 1485/113, Brno, Černá Pole (Brno-sever), 613 00
Stackeová Marie, Pod Oborou 651, Slavkov u Brna, 684 01
Venera Antonín Ing., Riegrova 1720/71, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 01
Venera Pavel, Čsl. armády 392/41, Rousínov, 683 01
Flajzarová Věra, Husova 10, Slavkov u Brna, 684 01
Bartlová Lenka, Bučovická 370, Slavkov u Brna, 684 01
Zapletalová Anna, Zlatá Hora 1370, Slavkov u Brna, 684 01
Svoboda Zdeněk Ing., Chyška 10, Úsobí, Chyška, 582 53
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
33
Strach Jiří Doc. Ing., CSc., Slepá 1325/33a, Brno, Černá Pole (Brno-sever), 613 00
Vinkler Jan, Němčany 46, Němčany, 684 01
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Ţiţkov, 130 00
Červinková Jarmila, Zámecká 1396, Slavkov u Brna, 684 01
Hynštová Zdeňka, Bezručova 1307, Slavkov u Brna, 684 01
Jeřábek Jiří, Kollárova 798, Slavkov u Brna, 684 01
Jeřábková Marie, Kollárova 798, Slavkov u Brna, 684 01
Fiala Václav, Sibiřská 1768/21, Brno, Řečkovice, 621 00
Jurkovičová Blaţena, Bohuslavice 4312, Kyjov, Bohuslavice, 696 55
Vinklar Vojtěch, Rybničná 61, Bučovice, Vícemilice, 685 01
Ducháček Josef Ing., Sokolská 734, Modřice, 664 42
Mikeska Vít, Nemochovice 99, Nemochovice, 683 33
Skřivánek Petr Ing., Zámecká 1392, Slavkov u Brna, 684 01
Červinková Marie, Zlatá Hora 1349, Slavkov u Brna, 684 01
Holec Jiří, Zlatá Hora 1360, Slavkov u Brna, 684 01
Holec Libor, Mánesova 453, Slavkov u Brna, 684 01
Hanák Milan, Lerchova 314/22, Brno, Stránice, 602 00
Pečínková Jitka, Čapkova 550, Slavkov u Brna, 684 01
Plicka Petr, Valkeřice 52, Valkeřice, 407 24
Plicková Jarmila, Valkeřice 52, Valkeřice, 407 24
Čechová Jitka Ing., Slovanská 1303, Slavkov u Brna, 684 01
Vykoupil Petr, Slovanská 960, Slavkov u Brna, 684 01
Číţková Danuše, Tyršova 345, Slavkov u Brna, 684 01
Fryštenský Pavel, Ivanovické náměstí 14/16, Brno, Brněnské Ivanovice, 620 00
Dráţdilová Vlasta, Jiráskova 1225, Slavkov u Brna, 684 01
Grufík Dalibor, Krásného 1164/59, Brno, Ţidenice (Brno-Ţidenice), 636 00
Hanáková Marie, Pod Hospodou 326, Hrabětice, 671 68
Marková Renata, Laštůvkova 701/61, Brno, Bystrc, 635 00
Rys René, Rudice 60, 679 06
Vetchý Stanislav, Fleischnerova 947/20, Brno, Bystrc, 635 00
Koukalová Danuše, Hostýnská 2040/17, Praha, Strašnice (Praha 10), 100 00
Mastíková Dana, Výstavní 143/34, Brno, Staré Brno, 603 00
Kašparovská Marta, Poznaňská 2447/2, Brno, Ţabovřesky, 616 00
Sedláček Josef, Němčany 96, 684 01
Perničková Zdenka, Němčany 5, 684 01
Andrla Jaromír, Jiráskova 1226, Slavkov u Brna, 684 01
Buršová Marie, Provodov 101, 763 45
Hromková Marta, Němčany 3, 684 01
Julínek Josef, Němčany 1, 684 01
Julínková Boţena, Němčany 1, 684 01
Hrabovský Jaromír, Hodějice 78, 684 01
Hrabovská Jana, Hodějice 78, 684 01
Hradská Marie, Hodějice 286, 684 01
Hradský Libor, Hodějice 41, 684 01
Veselá Jarmila, Hodějice 286, 684 01
Šmerdová Jana, Broţíkova 62/22, Brno, Lesná, 638 00
Skřivánek Petr Ing., Zámecká 1392, Slavkov u Brna, 684 01
Hrabovská Zdeňka, Slovanská 761, Slavkov u Brna, 684 01
Vykoupil Petr, Slovanská 960, Slavkov u Brna, 684 01
Tesařík Jiří, Slovanská 692, Slavkov u Brna, 684 01
Tesaříková Marie, Slovanská 692, Slavkov u Brna, 684 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
34
Tesaříková Martina, Slovanská 692, Slavkov u Brna, 684 01
Vild Jaroslav, Slovanská 526, Slavkov u Brna, 684 01
Florián Jan, Slovanská 527, Slavkov u Brna, 684 01
Floriánová Jitka, Slovanská 527, Slavkov u Brna, 684 01
Novák Petr, Slovanská 527, Slavkov u Brna, 684 01
Nováková Hedvika, Slovanská 527, Slavkov u Brna, 684 01
Hujňák Bedřich, Slovanská 515, Slavkov u Brna, 684 01
Hujňáková Veronika, Slovanská 515, Slavkov u Brna, 684 01
Zemánková Eva, Slovanská 1176, Slavkov u Brna, 684 01
Rozsíval Vladimír, Slovanská 492, Slavkov u Brna, 684 01
Zrotal Luboš, Československé armády 1031, Slavkov u Brna, 684 01
Zrotalová Dáša, Československé armády 1031, Slavkov u Brna, 684 01
Ţuráň, stavební bytové druţstvo, Zlatá Hora 1233, Slavkov u Brna, 684 01
Pokorná Renata, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Přibyl Jaromír, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Přibylová Nasťa, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Sáček Karel, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Sáčková Milada, Slovanská 1305, Slavkov u Brna, 684 01
Fojtík Jan, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Fojtíková Věra, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Hanák Petr, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Hanáková Stanislava, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Luţová Marcela, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Malý Jaroslav, Slovanská 1306, Slavkov u Brna, 684 01
Smetana Miroslav, Slovanská 1321, Slavkov u Brna, 684 01
Smetanová Zdislava, Slovanská 1321, Slavkov u Brna, 684 01
Stávek Pavel Ing., Slovanská 1321, Slavkov u Brna, 684 01
Stávková Radmila Mgr., Slovanská 1321, Slavkov u Brna, 684 01
AUTO - BAYER, s.r.o., Bučovická 299, Slavkov u Brna, 684 01
Matyáš Jiří Ing., Tyršova 1011, Slavkov u Brna, 684 01
Obdrţálek Alois, Rašovice 184, Rašovice, 685 01
Kohoutek Alois, Hodějice 137, Hodějice, 684 01
Antoš Jan, Němčany 63, Němčany, 684 01
Kachlíková Ludmila, Bezručova 1021, Slavkov u Brna, 684 01
REALFAST CZ, s.r.o., Matlachova 226/14, Brno, Slatina, 627 00
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha, Nové Město, 128 00
Moudrý Pavel, Hodějice 39, Hodějice, 684 01
Hoňková Anna, Marefy 82, Bučovice, Marefy, 685 01
Hrabovský Miroslav, V Brňanech 293/61, Vyškov, Brňany, 682 01
Hrabovský Stanislav, Švehlova 1496/71, Šlapanice, 664 51
Vránová Libuše, Školní 405, Letonice, 683 35
Němčanský Lukáš, Dělnická 289/16, Brno, Komín, 624 00
Špičková Jana Ing., Pavlovská 500/8, Brno, Kohoutovice, 623 00
Kuchtová Ludmila, 50, Hodějice, 684 01
Kučera Miloslav, Hodějice 301, Hodějice, 684 01
Kuklová Marie, Křiţanovice 112, Křiţanovice, 685 01
Winterová Anna, Hodějice 293, Hodějice, 684 01
Global Real, s.r.o., Svatá Kateřina 65, Šebrov-Kateřina, Svatá Kateřina, 678 01
Šindelář Pavel Ing., Komenského 467, Lednice, 691 44
Ondřík Antonín, Langrova 608/50, Brno, Slatina, 627 00
Šimoníková Blanka, Komenského náměstí 329, Slavkov u Brna, 684 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
35
Vykouřil Roman, Rašovice 115, Rašovice, 685 01
Borovička Alois, Hodějice 40, Hodějice, 684 01
Kučerová Františka, Hodějice 141, Hodějice, 684 01
Pinkavová Marie, Hodějice 183, Hodějice, 684 01
Víšek Vlastimil Ing., Hodějice 63, Hodějice, 684 01
Vykouřilová Marie, 275, Hodějice, 684 01
Kohoutek Vincenc, Hodějice 282, Hodějice, 684 01
Kohoutková Bronislava, Hodějice 282, Hodějice, 684 01
Šujanová Jitka, 216, Hodějice, 684 01
Kašparovská Marta, Poznaňská 2447/2, Brno, Ţabovřesky, 616 00
Beránek Milan, Hodějice 281, Hodějice, 684 01
Ţák Jaroslav, 264, Hodějice, 684 01
Ţáková Marta, 264, Hodějice, 684 01
Horák Ladislav Ing., Vedlejší 694/2, Brno, Bohunice, 625 00
Kučera Miloslav, 38, Hodějice, 684 01
Valášek František, Hodějice 268, Hodějice, 684 01
Sojka Zdeněk Doc.Ing., CSc., Voděrady 136, Voděrady, 679 76
Sojková Věra, Čápkova 23/16, Brno, Veveří, 602 00
Veselá Renata MUDr., Čápkova 30/24, Brno, Veveří, 602 00
Nevyjelová Vladimíra, Černého 781/7, Brno, Bystrc, 635 00
Kilián Miroslav, Hodějice 41, Hodějice, 684 01
Kyselka David, Na Řádku 374/4, Klobouky u Brna, 691 72
Kyselková Lenka, Na Řádku 374/4, Klobouky u Brna, 691 72
Valíček Josef, Topolany 85, Topolany, 682 01
Floriánová Jana, Sídliště Nádraţní 1181, Slavkov u Brna, 684 01
Fuksová Jitka, sídliště Nádraţní 1184, Slavkov u Brna, 684 01
Chaloupková Veronika, Kamínky 284/11, Brno-Město, Nový Lískovec, 603 00
Pařenicová Libuše, Jaselská 323/20, Olomouc, Holice, 783 71
Uličná Petra, Hájíček 200, Babice u Rosic, 664 84
Vykoukal Josef, Opálkova 759/18, Brno, Bystrc, 635 00
Kohoutek Vlastimil, Hodějice 254, Hodějice, 684 01
Lotrek Miroslav, Hodějice 17, Hodějice, 684 01
Brandýs Josef, Hodějice 315, Hodějice, 684 01
Borůvka Miroslav Ing., Helenínská 2872/24, Jihlava, 586 01
Borůvková Miluška, Helenínská 2872/24, Jihlava, 586 01
Obdrţálková Ludmila, Rašovice 184, Rašovice, 685 01
Podaný Arnošt Ing., Střední 54/17, Moravany, 664 48
Podaná Eva, Střední 54/17, Moravany, 664 48
Vrána Milan, Charbulova 856/39, Brno, Černovice, 618 00
Krejčířová Jana, Němčany 74, Němčany, 684 01
Šmídová Josefa, 32, Hrušky, 683 52
Drápelová Dagmar, Hodějice 160, Hodějice, 684 01
Bílek František, Marefy 33, Bučovice, Marefy, 685 01
Bílek Jiří, Jiráskova 942/10, Odry, 742 35
Bílek Pavel, Plevova 2542/3, Brno, Ţabovřesky, 616 00
Hofírek Jaroslav, Hodějice 28, Hodějice, 684 01
Zadinová Anna, Jihlavská 1105, Havlíčkův Brod, 580 01
Košťálová Evţenie, Polní 366/3, Rousínov, 683 01
Ondřík Miroslav, 99, Němčany, 684 01
Kučera Milan Ing., Hodějice 35, Hodějice, 684 01
Křivánková Zdenka, Jírova 2195/9, Brno-Líšeň, Líšeň, 628 00
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
36
Podaný Arnošt Ing., Střední 54/17, Moravany, 664 48
Podaná Eva, Střední 54/17, Moravany, 664 48
Kohoutek Bronislav, Hodějice 282, Hodějice, 684 01
Ţáčková Jaroslava, Hodějice 210, Hodějice, 684 01
Borovičková Iveta, Lesní čtvrť III 3725, Zlín, 760 01
Kubová Josefa, Hodějice 122, Hodějice, 684 01
Uher Milan, Hodějice 69, Hodějice, 684 01
Vinklárková Nasťa, Čelakovského 514, Slavkov u Brna, 684 01
Chaloupková Marie, Bystrc 326, Brno, Bystrc 326
Kolečková Drahomíra, Hodějice 171, Hodějice, 684 01
Olša Martin, Elplova 2068/8, Brno, Líšeň, 628 00
Olša Pavel, Nová Čtvrť 492, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Olša Petr, Hodějice 19, Hodějice, 684 01
Hrbáček Josef, Níţkovice 41, Níţkovice, 684 01
Tělocvičná jednota Sokol Hodějice, Hodějice, 684 01
Růţička Miroslav, Výletní 591/5, Brno, Kohoutovice, 623 00
Kubík Jiří, Klvaňova 1304/18, Kyjov, 697 01
Šimoník Jan Ing., 33, Hodějice, 684 01
Brunclíková Radana Mgr., Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05
Maláč Břetislav, Hodějice 45, Hodějice, 684 01
Maláč Richard, Heršpice 69, Heršpice, 684 01
Floriánová Marta, 201, Křiţanovice, 683 57
Kyjovská Jitka, Tištín 229, Tištín, 798 29
Červinka Antonín, Hodějice 274, Hodějice, 684 01
Malá Zdeňka, Bohuňova 242/37, Brno, Bohunice, 625 00
Florianová Dobromila, Krouţek 87, Rousínov, Krouţek, 683 01
Marek Jan, Komenského 774, Bučovice, 685 01
Travěncová Miloslava, Hodějice 7, Hodějice, 684 01
Brandýs Josef, Hodějice 315, Hodějice, 684 01
Korčianová Marie, Mlýnská 742/27, Ivanovice Na Hané, 683 23
Koudelková Kateřina, Mlýnská 742/27, Ivanovice Na Hané, 683 23
Michálková Hana, Kojátky 125, Kojátky, 685 01
Michálková Lenka Bc., Kojátky 125, Kojátky, 685 01
Mutinová Jitka, Polešovice 314, Polešovice, 687 37
Frnka Jaroslav, Křiţanovice 194, Křiţanovice, 685 01
Frnková Věra, Hodějice 25, Hodějice, 684 01
Frnková Zuzana, Hodějice 25, Hodějice, 684 01
Maršálek Tomáš, Hodějice 159, Hodějice, 684 01
Slámová Olga, Hodějice 245, Hodějice, 684 01
Kučera Josef, 284, Hodějice, 684 01
Frnka Karel, 240, Hodějice, 684 01
Ognarová Anna, Hodějice 125, Hodějice, 684 01
Ognar František Hodějice 125, Hodějice, 684 01
Májek Miloš Mgr., Slezská 92, Hradec Nad Moravicí, 747 41
Vrána Jiří, Hodějice 328, Hodějice, 684 01
Vránová Dana, Hodějice 328, Hodějice, 684 01
Janáček Vladimír, 327, Hodějice, 684 01
Janáčková Radmila, 327, Hodějice, 684 01
Kromer Stanislav, Trpínky 603/11, Vyškov, Vyškov-Předměstí, 682 01
Závodná Jana, 330, Hodějice, 684 01
Závodný Stanislav, 330, Hodějice, 684 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
37
Cenková Marie, Hodějice 317, Hodějice, 684 01
Dvořáková Marta, Hodějice 317, Hodějice, 684 01
Hnízdil Luděk MUDr., Koreisova 900/14, Brno, Ţebětín, 641 00
Šimoník Josef, Nesvačily 68, Bystřice, Nesvačily, 257 51
Rozsypalová Marie, Hodějice 232, Hodějice, 684 01
Kohoutek Jan, Hodějice 162, Hodějice, 684 01
Hrabovský Antonín, Hodějice 322, Hodějice, 684 01
Němčanský Lukáš, Dělnická 289/16, Brno, Komín, 624 00
Špičková Jana Ing., Pavlovská 500/8, Brno, Kohoutovice, 623 00
Antoš Petr, 229, Níţkovice, 684 01
Brzobohatá Miroslava, Kluchova 264/24, Brno, Nový Lískovec, 634 00
Kučerová Ladislava Ing., Růţová 167, Lutín, 783 49
Štarhová Drahomíra, Za nádraţím 473, Bílovice nad Svitavou, 664 01
Nevyjelová Vladimíra, Černého 781/7, Brno, Bystrc, 635 00
Kostihová Marta, Smetanova 854, Slavkov u Brna, 684 01
Horáková Svatava, Višňová 862, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01
Janotková Zora Ing., Blatnická 4217/2, Brno, Ţidenice, 628 00
Dadová Jana, Moravní 6422, Otrokovice, 765 02
Hanáková Anna, Křiţanovice 153, Křiţanovice, 685 01
Hanáková Ladislava, Křiţanovice 153, Křiţanovice, 685 01
Horáková Jana, sídliště Nádraţní 1151, Slavkov u Brna, 684 01
Bartoš Vladimír Ing., Vardasova 454/10, Havířov, Město, 736 01
Bauerová Hana Ing., Boţetěchova 2637/67, Brno, Královo Pole, 612 00
Horáková Boţena, Olomouc
Mainerová Irena MUDr., Hálkova 1460/20, Havířov, Podlesí, 736 01
Vávrová Irena, 319, Velké Karlovice, 756 06
Bílek Jaroslav, Hodějice 138, Hodějice, 684 01
Bílková Marie, Hodějice 138, Hodějice, 684 01
Kučerová Vojtěška, Hodějice 324, Hodějice, 684 01
Růţička Zdeněk, Polní 1194, Slavkov u Brna, 684 01
Šilerová Veronika, Polní 1194, Slavkov u Brna, 684 01
Dofek Miroslav, 306, Hodějice, 684 01
Rešková Jaroslava, Nesovice 309, Nesovice, 683 33
Šlampa Václav, Nádraţní 326, Koryčany, 768 05
Kolovrátková Marcela Ing., Spádová 799/3, Brno, Chrlice, 643 00
Klímková Františka, Kudelova 4, Brno
Sedlář Michal, Barvy 763/12, Brno, Lesná, 638 00
Cenek Jaroslav, Hodějice 9, Hodějice, 684 01
Vinklárek Radomil, Hodějice 307, Hodějice, 684 01
Sigmundová Eva, Hodějice 321, Hodějice, 684 01
Uher Miloslav, Hodějice 277, Hodějice, 684 01
Uhrová Jiřina, Hodějice 15, Hodějice, 684 01
Kohoutková Marie, 71, Hodějice, 684 01
Kohoutek Jaroslav, Fleischnerova 928/3, Brno, Bystrc, 635 00
Kohoutek Ludvík, Výletní 591/5, Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, 623 00
Kvaltýnová Marie, 71, Hodějice, 684 01
Poláková Milada, Tomáškova 661/10, Brno, Zábrdovice, 615 00
Chaloupka Jaroslav, Leninova 7, Hodonín
Chaloupková Veronika, Kamínky 284/11, Brno-Město, Nový Lískovec, 603 00
Hoffmannová Ilona, Hodějice 294, Hodějice, 684 01
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
38
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Slavkov u Brna - odbor IR, Palackého nám. č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna
Městský úřad Slavkov u Brna - odbor ŢP, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna
Městský úřad Slavkov u Brna - úřad územ. plánování, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna
Datová schránka:
Dráţní úřad, Wilsonova č.p.300, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd - (Nerudova 1, Olomouc, 779 00)
Obec Hodějice, Hodějice č.p.41, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, xs4bizz
Obec Křiţanovice, Křiţanovice č.p.85, 685 01 Bučovice, DS: OVM, tfqbjz7
Na vědomí:
Město Slavkov u Brna, kancelář starosty, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Obec Hodějice, Hodějice č.p.41, 684 01 Slavkov u Brna
Obec Křiţanovice, Křiţanovice č.p.85, 685 01 Bučovice
spis
Digitálně podepsal Ing. Hana
Postránecká
Datum: 26.07.2012 08:20:00
07:24:52 +02:00
07:39:07
08:16:00
Č.j.: SU/5935-12/ 1803-2012/POST
39
Download

Územní rozhodnutí č. 294/2012