Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím
Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288. Člen skupiny Citigroup. Orgánem dohledu
Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland. Představenstvo: Aidan M. Brady (IRL), Jim Farrell (IRL), Mark Fitzgerald (IRL), Bo J. Hammerich (Švédsko), Brian Hayes (IRL), Mary Lambkin (IRL), Frank McCabe (IRL), William J. Mills (USA), Terence O’Leary (UK),
Cecilia Ronan (IRL), Patrick Scally (IRL), Naveed Sultan (UK), Christopher Teano (USA), Francesco Vanni d’Archirafi (Itálie), Tony Woods (IRL).
Citibank Europe plc
Odd. rušení kreditních karet
Brno Business Park
Londýnské nám. 881/6 Budova C
639 00 Brno – Štýřice
Výpověď Smlouvy o vydání
a užití kreditní karty
V souladu s článkem 10.1.1 Obchodních podmínek pro držitele Citi kreditních karet vypovídám Smlouvu o vydání a užití kreditní karty. Tato výpověď nabývá účinnosti dnem
doručení do Citibank.
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:*
DATUM NAROZENÍ:*
ADRESA:*
AKTUÁLNÍ
TELEFONICKÝ
KONTAKT:
TYP KREDITNÍ KARTY:*
Citi Classic
Citi Gold
Citi Shopping
O2 Citi
Citi ČSA
Shell MasterCard
jiná
ČÍSLO KREDITNÍ
KARTY:*
DŮVOD VÝPOVĚDI (PROSÍM, OZNAČTE):
žádám o hypotéku nebo jiný úvěr
špatné informace od prodejce
používám jinou kreditní kartu, lepší podmínky u konkurence
změna obchodních podmínek
osobní důvody (nemoc, rodinné důvody, špatná fin. situace, apod.)
ukončení spolupráce s O2 nebo s ČSA/ukončení členství v OK Plus
nemám pro kreditní kartu využití (např. špatná akceptace)
preferuji platby v hotovosti
poplatky za vedení karty, smluvní pokuty
jiné důvody (prosím, uveďte):
karta se mi nevyplatí (nízká sleva, nízké faktury O2, apod.)
Tato informace bude použita k vyhodnocování a zlepšování kvality našich služeb. Její (ne)uvedení nemá vliv na platnost výpovědi.
PODPIS:*
Prosím, přečtěte si důkladně upozornění na druhé straně tohoto dokumentu.
* povinný údaj
Vypoved smlouvy CC–13F–02–05–11.indd 1
CC/13F/02/05/11
DATUM:
4/19/11 11:58:00 AM
Prosím, přečtěte si důkladně následující upozornění:
V souladu se zákonem o platebním styku je Smlouvu možné vypovědět pouze písemně (nejlépe prostřednictvím tohoto formuláře).
Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení do Citibank.
Výpověď musí být úplná a řádně podepsaná. V případě, že z výpovědi nelze jednoznačně určit osobu klienta a typ/číslo karty, je výpověď
neplatná a nemůže být akceptována.
Závazky vzniklé před výpovědí Smlouvy se nadále budou řídit Smlouvou a Obchodními podmínkami pro držitele Citi kreditních karet,
a to až do úplného vyrovnání všech závazků.
Okamžikem doručení platné výpovědi:
• nabývá výpověď účinnosti
• je karta zablokována
• nestalo-li se tak již před podáním výpovědi, budete telefonicky kontaktován(a) pracovníkem Citibank za účelem vysvětlení následných
kroků souvisejících s uzavřením karty a vypořádáním případných přeplatků či nedoplatků na kartovém účtu
• dochází k ukončení všech existujících Programů splátek (pokud byly sjednány)
• nesplacené jistiny Programů splátek jsou převedeny do aktuálního zůstatku kartového účtu a řídí se standardními podmínkami,
tj. zejména standardní úrokovou sazbou dle aktuálního Sazebníku
• nepožádáte-li jinak, zůstává v platnosti pojištění CreditShield (pokud bylo sjednáno) a je účtován příslušný měsíční poplatek dle
aktuálního Sazebníku
• zaniká pojištění zneužití karty, které je součástí pojištění CreditShield (bylo-li sjednáno)
• zanikají všechna ostatní pojištění (byla-li sjednána nebo poskytována automaticky zdarma) a je ukončeno účtování příslušných
měsíčních poplatků
• je stornována proporcionální část posledního účtovaného ročního poplatku za vedení kreditní karty (a to za měsíce, po které již
kreditní karta nebude používána)
• je vrácen případný přeplatek na kartovém účtu (pro účely ověření účtu příjemce budete kontaktováni oddělením CitiPhone; přeplatek
nižší než 100 Kč se nevrací, je použit k úhradě nezbytně vynaložených nákladů na uzavření kartového účtu)
• jste povinen(a) neprodleně uhradit aktuální zůstatek v plné výši
• je generován měsíční výpis (dokud není zůstatek plně uhrazen nebo vrácen přeplatek)
Po úplném splacení zůstatku (příp. vrácení přeplatku):
•
•
•
•
je zrušen kartový účet
zaniká pojištění CreditShield (bylo-li sjednáno) a je ukončeno účtování příslušného měsíčního poplatku za toto pojištění
jsou aktualizovány údaje v bankovním registru
je zastaveno generování měsíčních výpisů
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, kdykoliv oddělení rušení kreditních karet, tel. 233 062 250.
Vypoved smlouvy CC–13F–02–05–11.indd 2
4/19/11 11:58:00 AM
Download

Vypoved smlouvy CC–13F–02–05–11.indd