Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká republika
Tel.: +420 543 181 111, Fax: +420 543 183 143
www.fnusa.cz
Kód FNUSA: S/A/94470/002
Verze č.: 1
Výtisk č.: 1
Změna: 0
Datum vydání: 1.9.2011
Účinnost od: 1.9.2011
Počet stran:
25
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA
ODDĚLENÍ LABORATORNÍ IMUNOLOGIE
Zpracovala :
MUDr. Dana Bartoňková
vedoucí oddělení
Přezkoumala :
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
VŠ nelékař
Schválil :
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
přednosta ÚKIA
Upozornění
Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím Oddělení laboratorní imunologie, Fakultní
nemocnice u sv. Anny. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se
souhlasem vedení oddělení.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Obsah
A.
Úvod
Tato laboratorní příručka shrnuje základní informace o činnosti Oddělení laboratorní imunologie
a je určena zejména lékařům a zdravotním sestrám.
Je sepsána v souladu s nejnovějšími požadavky na dokumenty tohoto typu a v souladu
s normou ČSN EN ISO 15 189.
Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.
Uvedené údaje jsou aktuální k datu vydání příručky a budou průběžně aktualizovány.
S/A/94470/002
strana 2 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
B.
Informace o laboratoři
B.1
Identifikace laboratoře a důležité údaje
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Název organizace
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Typ organizace
Příspěvková
Statutární zástupce organizace
Ing. Petr Koška, MBA
Název laboratoře
Identifikační údaje
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
IČO 00159816
IČP 72 001 844
Adresa
Pekařská 53, 656 91 Brno
Umístění
Budova K
Okruh působnosti laboratoře
Akutní a neakutní lůžková péče
Ambulantní zařízení
Přednosta ÚKIA
Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Vedoucí laboratoře
MUDr. Dana Bartoňková
Lékařský garant odbornosti 813
MUDr. Pavel Kuklínek, CSc.
Webová adresa
web.fnusa.cz/pracoviste.php
Intranet FNUSA
Hlavní menu/Laboratoře/Seznam metod
ÚKIA, Další informace ÚKIA
S/A/94470/002
strana 3 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
B.2
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Základní informace o laboratoři
Oddělení laboratorní imunologie jako součást Ústavu klinické imunologie a alergologie je
začleněno do společných vyšetřovacích a léčebných složek Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
(dále FNUSA).
Ústav klinické imunologie a alergologie (dále ÚKIA) je členěn na:
• Oddělení klinické imunologie
• Oddělení alergologie
• Oddělení laboratorní imunologie (dále OLI)
Kontakty:
Jméno
e-mail
telefon
Přednosta
Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. [email protected]
5 4318 3125
Primář
MUDr. Pavel Kuklínek, CSc.
[email protected]
5 4318 3127
Vedoucí lékař
laboratoře
MUDr. Dana Bartoňková
[email protected]
5 4318 3128
Vrchní sestra
Helena Horáková
[email protected]
5 4318 3138
Úseková laborantka
Marie Otrubová
[email protected]
5 4318 3139
Vysokoškolsky
vzdělaní pracovníci
(dále VŠ) nelékaři
Laboratoř
RNDr. Martina Štouračová
Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
Mgr. Olga Tichá
[email protected]
[email protected]
5 4318 3142
[email protected]
5 4318 3137
5 4318 3139
Příjem materiálu
Fax
B.3
5 4318 3130
[email protected]
5 4318 3143
Zaměření laboratoře
OLI provádí základní a specializovaná imunologická vyšetření biologických vzorků humánního
původu.
Imunologická laboratorní vyšetření slouží především k vyloučení imunodefektů v oblasti humorální
a buněčné imunity, k vyloučení autoimunity, k průkazu zánětlivé aktivity, k průkazu alergie.
Konzultační a konziliární služby podle druhu požadavku poskytují všechna oddělení ÚKIA.
OLI jako součást ÚKIA se podílí na pregraduální a postgraduální výuce a na výzkumné činnosti.
S/A/94470/002
strana 4 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
B.4
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Úroveň a stav akreditace pracoviště
OLI je v současné době ve fázi přípravy na akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189:2007.
B.5
Organizace laboratoře
Umístění laboratoře: areál FNUSA, Pekařská 53, Brno, budova K
přízemí - příjem biologického materiálu, laboratoře
3. patro - laboratoře
4. patro - vedení laboratoře
Provozní doba laboratoře: pracovní dny od 7 do 15.30 hod.
Příjem biologického materiálu: pracovní dny od 7 do 14.30 hod.
Odběry biologického materiálu: OLI neprovádí odběry biologického materiálu.
Po domluvě je možno ve výjimečných případech provést odběr na ambulanci Oddělení klinické
imunologie ÚKIA.
Doprava vzorků do laboratoře: OLI nezajišťuje svoz biologického materiálu.
B.6
Spektrum nabízených služeb
Laboratoř poskytuje:
•
•
•
•
základní imunologická vyšetření
specializovaná imunologická vyšetření
zasílání protokolů o výsledku vyšetření
konzultační služby v oblasti imunologie
OLI neprovádí statimová vyšetření.
Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v kapitole F. Seznam laboratorních vyšetření
Oddělení laboratorní imunologie, ÚKIA.
C.
Manuál pro odběry primárních vzorků
C.1
Základní informace
Základní informace o požadovaném typu biologického materiálu pro jednotlivá imunologická
laboratorní vyšetření viz kapitola F. Seznam laboratorních vyšetření Oddělení laboratorní
imunologie, ÚKIA.
C.2
Žádanky (požadavkové listy)
Vzory žádanek ÚKIA jsou uvedeny v kapitole H. Žádanky.
Na vyžádání je možno tyto žádanky zaslat.
Žádanky lze vytisknou z intranetu FNUSA nebo z webové adresy FNUSA.
S/A/94470/002
strana 5 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
OLI přijímá tyto typy žádanek:
• Imunologické vyšetření, žádanka ÚKIA
• Alergologické vyšetření, žádanka ÚKIA
• jakákoliv žádanka, která obsahuje nezbytnou identifikaci pacienta, odesílajícího lékaře
a požadovaná vyšetření
C.3
Dodatečná a opakovaná vyšetření
Ze vzorků dodaných na OLI lze během zpracování a skladování dodatečně provádět další
vyšetření, event. opakování některých vyšetření.
Za tímto účelem jsou vzorky skladovány dle těchto pravidel:
Vzorky krve na buněčná vyšetření jsou skladovány při teplotě 2 až 8°C po dobu
2 kalendářních dnů po odběru, třetí kalendářní den od dodání do laboratoře jsou vzorky
na buněčná vyšetření zlikvidovány.
Vzorky pro serologické testy jsou skladovány po kompletaci a vydání protokolu o výsledku
vyšetření při teplotě -20°C po dobu 1 týdne. Po uplynutí 1 týdne jsou vzorky zlikvidovány.
Dodatečná a opakovaná vyšetření lze provádět za dodržení těchto pravidel:
• Dodatečná vyšetření některých analytů lze provést s určitým omezením, které je dané
stabilitou analytu v biologickém materiálu.
• Je-li požadováno vyšetření analytu, u kterého jsou speciální podmínky preanalytické fáze, tedy
nutnost zamražení v určitém termínu (MBL, CH50, AH50, C1INHF, anti-GAD, anti-IA2), je
nutno žadatele na tuto skutečnost upozornit, event. doplnění odmítnout.
• Záznam o požadovaném dodatečném vyšetření a osobě, která ho požaduje, je proveden
v laboratorním informačním systému (dále LIS) v kolonce Poznámka.
S/A/94470/002
strana 6 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
C.4
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Odběry a transport biologického materiálu na imunologická vyšetření
Typ vyšetření
Vyšetření subpopulací lymfocytů
Stanovení HLA B27
Typ
odběru
nesrážlivá
krev
Stanovení HLA -DR
nesrážlivá
krev
Fagocytární test::
chemiluminiscence *
nesrážlivá
krev
Fagocytární testy:
BURST test
stanovení myeloperoxidázy
Typ
odběrové
nádobky
zkumavka
s EDTA
zkumavka
s EDTA
zkumavka
připravena
v naší
laboratoři
nesrážlivá
krev
zkumavka
s Lithium
Heparinem
nesrážlivá
krev
zkumavka
s Lithium
Heparinem
Test aktivace basofilů (BAT)*
Proliferační testy lymfocytů*
Serologické imunologické
vyšetření
Vyšetření specifického IgE
srážlivá
krev
zkumavka
na srážlivou
krev
Klasická cesta aktivace
komplementu (CH50) *
Alternativní cesta aktivace
komplementu (AH50) *
srážlivá
krev
skleněná
zkumavka
Eosinofilní kationický protein
(ECP)
srážlivá
krev
zkumavka
na srážlivou
krev
S/A/94470/002
Specifikace odběru
Odběr venózní krve do zkumavky s EDTA po rysku. Obsah
několikrát jemně převrátit, aby došlo k promíchání krve
s protisrážlivým činidlem. Do laboratoře musí být materiál
dopraven v den odběru, nejpozději do 13 hodin, transport
při teplotě 18-25°C. Na žádanku napsat čas odběru. Ve
výjimečných případech může být po domluvě s laboratoří
vyšetření provedeno do 24 hodin po odběru. Zkumavku s
krví je v tomto případě nutno do zpracování uchovávat
v lednici při teplotě 2-8°C.
Odběr venózní krve do zkumavky s EDTA po rysku. Obsah
několikrát jemně převrátit, aby došlo k promíchání krve
s protisrážlivým činidlem. Do laboratoře musí být materiál
dopraven nejpozději do 4 hodin po odběru, transport při
teplotě 18-25°C. Na žádanku uvést čas odběru.
Odběr 1ml venózní krve po rysku do zkumavky připravené
v naší laboratoři. Obsah několikrát jemně převrátit, aby
došlo k promíchání krve s protisrážlivým činidlem . Materiál
musí být dopraven do laboratoře do 1 hodiny
po odběru, transport při teplotě 18-25°C. Na žádanku
napsat čas odběru. Vzhledem k zajištění podmínek
preanalytické fáze doporučujeme provedení odběru
po předchozím objednání na ambulanci ÚKIA..
Odběr venózní krve do zkumavky s Lithium Heparinem
po rysku. Obsah několikrát jemně převrátit, aby došlo
k promíchání krve s protisrážlivým činidlem. Do laboratoře
musí být materiál dopraven nejpozději do 2 hodin
po odběru, transport při teplotě 18-25°C. Na žádanku uvést
čas odběru.
Odběr venózní krve do sterilní zkumavky s Lithium
Heparinem po rysku. Obsah několikrát jemně převrátit, aby
došlo k promíchání krve s protisrážlivým činidlem.
Do laboratoře musí být materiál dopraven nejpozději
do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 18-25°C.
Na žádanku uvést čas odběru.
Množství krve podle počtu požadavků. Pro více než 8
metod nejméně 7 ml venózní krve, pro méně než 8 metod
nejméně 4 ml venózní krve. Transport krve do laboratoře
při teplotě 18-25°C.
Odběr cca 5ml venózní krve do skleněné zkumavky,
dopravit do laboratoře do 1 hodiny po odběru, transport při
teplotě 18-25°C. Není-li toto možné, je nutné do 1 hodiny
po odběru separovat sérum a zamrazit na - 20°C , poté
zaslat do laboratoře ve zmraženém stavu ke zpracování.
Na žádanku napsat čas odběru. Vzhledem k zajištění
podmínek preanalytické fáze doporučujeme provedení
odběru po předchozím objednání na ambulanci ÚKIA.
Odběr cca 3 ml venózní krve, dopravit do laboratoře
do 2 hodin po odběru, transport při teplotě 18-25°C.
Není-li toto možné, je nutné nechat krev stát 60 – 120 min.
při pokojové teplotě, poté provést centrifugaci 10 min.
při 1000-1300g. Separované sérum uchovávat při teplotě 4
- 8 °C a dopravit do laboratoře do 4 dnů. Na žádanku
napsat datum a čas odběru. Vzhledem k zajištění
strana 7 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
podmínek preanalytické fáze doporučujeme provedení
odběru po předchozím objednání na ambulanci ÚKIA.
Kryoglobulin*
srážlivá
krev
zkumavka
na srážlivou
krev
Odběr cca 4 ml venózní krve, ihned umístit do 37°C.
Vzhledem k teplotním podmínkám odběru je nutné
objednat pacienta k odběru na ambulanci ÚKIA.
Poznámka: * speciální vyšetření po domluvě na tel. čísle 5 4318 3131
Doporučené odběrové systémy pro odběr biologického materiálu na imunologická
vyšetření
Odběry krve na imunologická vyšetření pomocí odběrového systému Sarstedt
Typ vyšetření
Typ odběru
Vyšetření subpopulací lymfocytů
Stanovení HLA B27
nesrážlivá
krev
Fagocytární testy:
BURST test
stanovení myeloperoxidázy
test aktivace basofilů (BAT)*
Serologické imunologické vyšetření
(více než 8 metod)
Specifické IgE (více než 8 alergenů)
Serologické imunologické vyšetření
(méně než 8 metod)
Specifické IgE (méně než 8 alergenů)
Kryoglobulin*
Eosinofilní kationický protein (ECP)
nesrážlivá
krev
srážlivá krev
srážlivá krev
Objem
odebírané
krve
2,7 ml
výjimečně
u dětí 1,2ml
2,7ml
7,5ml
4,9ml
Objednací číslo
Obsah zkumavky
Barevné
označení
05.1917
EDTA
06.1664.001
EDTA
červená
05.1553
Lithium Heparin
oranžová
01.1602
aktivátor srážení
gel
hnědá
04.1935
aktivátor srážení
gel
hnědá
Odběry krve na imunologická vyšetření pomocí odběrového systému BD Vacutainer
Typ vyšetření
Typ odběru
Objem
odebírané
krve
Objednací číslo
Obsah zkumavky
Barevné
označení
Klasická cesta aktivace komplementu
(CH50) *
Alternativní cesta aktivace komplementu
(AH50) *
srážlivá krev
6ml
8357593
aktivátor srážení
oxid křemičitý
červená
Odběry krve na imunologická vyšetření do zkumavky připravené v naší laboratoři
Typ vyšetření
Typ odběru
Objem
odebírané
krve
Objednací číslo
Obsah zkumavky
Barevné
označení
Fagocytární test:
Chemiluminiscence *
nesrážlivá
krev
1ml
Heparin 5j
-
C.5
Příprava pacienta před vyšetřením
Pro imunologické laboratorní vyšetření není nutná žádná speciální příprava pacienta před
odběrem krve.
Jedná se odběr žilní krve. Odběr žilní krve je vhodné provést ráno. Pacient by neměl večer před
S/A/94470/002
strana 8 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
odběrem jíst tučná jídla. Ráno před odběrem se může dietně nasnídat a doporučuje se, aby vypil
dostatek tekutin.
C.6 Identifikace pacienta a biologického materiálu na žádance
V laboratoři jsou přijímány pouze řádně označené vzorky biologického materiálů s řádně
vyplněnou žádankou.
Nezbytnou identifikaci pacienta na žádance tvoří:
•
•
•
•
•
•
rodné nebo identifikační číslo pojištěnce (číslo pojištěnce u cizinců)
jméno a příjmení pacienta
kód zdravotní pojišťovny pacienta
základní a další diagnózy pacienta
datum a čas odběru primárního vzorku
identifikační údaje o odesílajícím lékaři – ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, adresa,
telefon, odbornost, nákladové středisko, podpis
• druh primárního vzorku (krev, likvor …)
• požadovaná vyšetření
C.7 Identifikace pacienta na biologickém materiálu
Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přiřazením laboratorního čísla tvoří jméno,
příjmení a rok narození pacienta, nebo příjmení a rodné číslo pacienta.
Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena pouze příjmením pacienta, OLI ji může
přijmout jen za předpokladu, že je jinak zajištěna jednoznačná identifikace biologického materiálu
(např. nádobka s materiálem je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací
přilepením v uzavřeném obalu apod.).
Výjimku tvoří pacienti, u kterých není kompletní identifikace k dispozici (neznámá osoba nebo
osoba, u které jsou povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je
povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat OLI a zajistit nezaměnitelnost biologického
materiálu a dokumentace.
Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný a je důvodem k odmítnutí přijetí
daného vzorku.
C.8
Množství odebraného biologického materiálu
Viz kapitola C.4 Odběry a transport biologického materiálu na imunologická vyšetření.
C.9
Nezbytné operace se vzorkem před vyšetřením
Odběr biologického materiálu na jednotlivá vyšetření musí probíhat na základě výše uvedených
doporučení, viz kapitola C.4 Odběry a transport biologického materiálu na imunologická vyšetření.
S/A/94470/002
strana 9 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Dodržení těchto pokynů zaručuje stanovení správných výsledků a jejich správnou interpretaci
laboratoří.
Při nedodržení uvedených pokynů může dojít ke zkreslení stanovovaných hodnot a k chybné
interpretaci výsledků, která může vést k poškození pacienta nebo ke zbytečnému opakování
odběru vzorků.
Po dodání primárních vzorků do laboratoře jsou tyto označeny laboratorním číslem, zpracovány a
skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem
požadovaných vyšetření.
C.10
Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb. v platném znění, kterou se upravují podmínky
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Na základě této směrnice byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem
na OLI:
• Každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční.
• Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem,
nedodržení je důvodem k odmítnutí vzorku.
• Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální
nákazou mají být viditelně označeny.
• Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách tak, aby během přepravy vzorku do
laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému
znehodnocení vzorku.
• Pracovníci OLI používají při práci ochranné prostředky, především jednorázové rukavice.
Oddělení laboratorní imunologie a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny
dodržovat v plném rozsahu.
C.11
Informace k transportu vzorků do laboratoře
OLI nezajišťuje svoz biologického materiálu.
Vzorky přijímané na OLI mohou být doručeny:
•
•
•
•
•
zdravotnickým pracovníkem
svozovou službou odesílajícího zařízení
školenými sanitáři pracujícími ve FNUSA
pacientem
poštou (pouze sérum, ne plná krev)
Vzorky biologického materiálu musí být dodány do laboratoře co nejdříve po odběru.
Transport vzorku do laboratoře musí probíhat při teplotě 18 – 25 ºC. Při extrémních vnějších
teplotách je proto nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku
mrazem nebo horkem ( chladící vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní teplotu v zimě).
Nedodržení požadované teploty při transportu vzorku může způsobit jeho znehodnocení, a tím
zkreslení výsledků analýz.
S/A/94470/002
strana 10 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability analytu, vzorky doručené po překročení
této doby nebudou analyzovány, viz kapitola C.4 Odběry a transport biologického materiálu na
imunologická vyšetření.
Zamražené vzorky je nutno transportovat tak, aby nebyly před dodáním do laboratoře rozmraženy.
D.
Preanalytické procesy v laboratoři
D.1
Příjem žádanek a vzorků biologického materálu
Materiál pro Oddělení laboratorní imunologie je přijímán v pracovní dny v době
od 7:00 do 14:30 hodin.
Biologický materiál je dodán na Příjem materiálu OLI v přízemí budovy K, ÚKIA. Pracovník příjmu
převezme biologický materiál a žádanku a provede prvotní kontrolu z hlediska úplnosti údajů na
žádance a z hlediska kvality biologického materiálu (typ biologického materiálu, vhodnost
odběrové nádoby a její identifikace, množství biologického materiálu a jeho vzhled).
D.2
Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a žádanky na OLI
Odmítnout lze:
• žádanku ke vzorku, na které chybí nebo jsou nečitelné základní identifikační údaje pacienta
•
•
•
•
•
nebo ordinujícího lékaře nebo obsahuje-li požadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí
žádanku nebo odběrovou nádobku znečištěnou biologickým materiálem
neoznačenou nádobku s biologickým materiálem
biologický materiál bez žádanky
biologický materiál, který není vhodný k požadovanému vyšetření
žádanku, na které chybí čas odběru; pokud žádanka není odmítnuta, bude automaticky za čas
odběru považován čas 7:00 hodin, podle čehož bude posuzováno dodržení časových
podmínek preanalytické fáze
Odmítnuté vzorky jsou evidovány v LIS nebo v Knize neshod v příjmu materiálu.
D.3
Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Žádanka je i
s materiálem a popisem nedostatku vrácena odesílajícímu subjektu. Pokud byl materiál dodán
poštou, je navrácena pouze žádanka s popisem nedostatku.
Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v OLI upraví pro skladování podle
preanalytických doporučení a uskladní nejdéle po dobu 5 dnů. Je-li k dispozici údaj o odesílajícím
oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, OLI se pokusí doplnit chybějící údaje a poté materiál zpracuje.
Odmítnuté vzorky jsou evidovány v LIS nebo v Knize neshod v příjmu materiálu.
D.4
Vyšetřování smluvními laboratořemi
OLI nevyužívá služeb smluvních laboratoří.
S/A/94470/002
strana 11 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
E.
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
Výsledky jsou vydávány v souladu se Směrnicí S/A/47999/009 Sdělování výsledků laboratorních
nálezů ve FNUSA a dále v souladu s požadavky normy ISO 15 189.
Výsledky podléhají několikastupňové kontrole.
E.1
Hlášení výsledků v kritických intervalech
Výrazně patologické výsledky a závažné nálezy jsou oznamovány ihned po zjištění odesílajícímu
lékaři, a to při prvním záchytu těchto hodnot u pacienta.
Oprávnění hlásit patologické hodnoty mají VŠ OLI.
O hlášení výrazně patologických hodnot se provede záznam do LIS, tento záznam se zobrazí
i na tištěné formě Protokolu o výsledku vyšetření.
E.2
Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů
Laboratorní výsledky se vydávají vždy v tištěné formě, v rámci FNUSA navíc ve formě elektronické
prostřednictvím NIS (nemocniční informační systém).
Zpráva o laboratorních vyšetřeních se nazývá Protokol o výsledku vyšetření.
Protokol o výsledku vyšetření obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
název a adresu laboratoře, kontakt
jasné a jednoznačné označení vyšetření
jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo nebo popř. číslo pojištěnce)
jméno odesílajícího lékaře nebo název oddělení, adresu žadatele
datum a čas příjmu vzorku do laboratoře
datum a čas uvolnění protokolu o výsledku (výtisk)
typ primárního vzorku (sérum, plazma, atd.)
výsledky vyšetření uvedené v jednotkách obvyklých pro daný typ vyšetření
biologický referenční interval, je-li stanoven
interpretaci výsledků, pokud je to vhodné
další poznámky, např. ke kvalitě primárního vzorku, kterou by mohl být výsledek ovlivněn
identifikaci osoby provádějící kontrolu a uvolnění výsledků vyšetření
Protokol o výsledku vyšetření na OLI existuje ve třech typech:
• Protokol o výsledku vyšetření SCHVÁLENÝ
• Protokol o výsledku vyšetření PŘEDBĚŽNÝ
• Protokol o výsledku vyšetření SCHVÁLENÝ – KOPIE
Protokol o výsledku vyšetření SCHVÁLENÝ je vytištěn, komplexně zkontrolován a podepsán
odpovědným VŠ. V okamžiku tisku současně přechází komplexní Protokol o výsledku vyšetření
v elektronické podobě do databáze NIS.
Následně jsou protokoly o výsledku vyšetření doručeny odesílajícím lékařům.
Protokoly o výsledku vyšetření v rámci FNUSA jsou umisťovány na výsledkový panel v Příjmu
materiálu OLI do přihrádek jednotlivých oddělení a jsou rozváženy školenými sanitáři odesílajícímu
lékaři. Ostatní protokoly o výsledku vyšetření jsou odesílány poštou na adresu odesílajícího lékaře.
S/A/94470/002
strana 12 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Pacientům se protokoly o výsledku vyšetření nevydávají.
Protokoly o výsledku vyšetření jsou uchovávány v elektronické podobě v databázi LIS.
Na vyžádání odesílajícího lékaře je možno pořídit papírové kopie výsledků. Jde o Protokol o
výsledku vyšetření SCHVÁLENÝ – KOPIE.
Pokud nejsou všechna vyšetření hotová, je možno na vyžádání odesílajícího lékaře vytisknout
Protokol o výsledku vyšetření PŘEDBĚŽNÝ. Dosud neprovedená vyšetření jsou na něm označena
termínem „později“. Tento protokol musí být před předáním žadateli schválen a podepsán VŠ.
Po kompletním zpracování všech požadavků je následně vytištěn Protokol o výsledku vyšetření
SCHVÁLENÝ v zavedeném režimu.
E.3
Zásady sdělování laboratorních výsledků po telefonu
O telefonické sdělení výsledků je možno požádat v Příjmu materiálu OLI nebo v laboratoři.
Musí být splněny tyto podmínky:
• Dotazující se musí představit, informace je možno sdělit ošetřujícímu lékaři nebo jím pověřené
•
•
•
•
E.4
zdravotní sestře, ne však jiné osobě.
Konkrétní výsledek vyšetření může sdělit kterýkoliv zdravotnický pracovník OLI.
Je možné sdělit i referenční hodnoty daného vyšetření pro konkrétní věkovou skupinu.
Je nutno prověřit, jestli byly již výsledky schváleny. Pokud ne, je nutno volajícího na tuto
skutečnost upozornit.
Jakékoliv další informace týkající se interpretace nálezů mohou poskytovat pouze VŠ.
Opatření při vydání chybného výsledku
V případě, že byl vydán chybný výsledek, je toto řešeno jako neshoda. O této skutečnosti musí být
neprodleně informován vedoucí oddělení nebo jeho zástupce, a následně ihned lékař, kterému
byly chybné výsledky zaslány.
Je provedeno nové vyšetření, vydán nový protokol o výsledku vyšetření, v komentáři je podáno
vysvětlení.
Oprávnění měnit již uvolněné výsledky mají jen VŠ, což je zabezpečeno přístupovými hesly v LIS.
E.5
Doba odezvy laboratoře
Frekvence provádění jednotlivých vyšetření je uvedena v kapitole F. Seznam laboratorních
vyšetření Oddělení laboratorní imunologie, ÚKIA.
Celková doba odezvy kompletního imunologického vyšetření závisí na skladbě požadavků
(2 dny až 5 týdnů). Její uvádění je proto zavádějící.
E.6
Způsob řešení stížností
Stížnosti lze podávat na:
• výsledky laboratorních vyšetření
S/A/94470/002
strana 13 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Laboratorní příručka OLI
Platné od: 1.9.2011
Verze č.: 1
Změna č.: 0
• způsob jednání pracovníků
• nedodržení ujednání vyplývajících z uzavřené dohody o provedení vyšetření, zejména pak
nedodržení dohodnuté lhůty
Způsob podání stížností a připomínek:
• písemně (dopis, e-mail)
• ústně (telefonicky)
Jakýkoliv z výše uvedených způsobů je podnětem pro řešení stížností a jsou přijata nápravná
opatření. Stížnost přijímá kterýkoliv pracovník OLI a následně ji předá vedoucímu oddělení.
Drobná připomínka - ústní stížnost
Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ
stížnosti se nezaznamenává.
Je-li stížnost opakovaná (od jednoho stěžovatele), je vždy zaznamenána do knihy Evidence
stížností. O nezapisovaných stížnostech a připomínkách a jejich řešení informuje pracovník OLI
vedoucího oddělení.
Závažnější stížnost
Jedná se o stížnosti týkající se výsledků vyšetření, chování pracovníků atd. Tyto stížnosti jsou
i v případě okamžitého vyřešení zaznamenány do knihy Evidence stížností, kde je zapsán
způsob řešení stížnosti.
Písemná stížnost
Písemnou stížnost řeší vždy vedoucí oddělení nebo jím pověřená osoba. Na tuto stížnost je vždy
vypracována písemná odpověď.
Písemná stížnost je zaevidována do knihy Evidence stížností, předána k řešení pověřené osobě a
je zapsán způsob řešení. Písemná stížnost včetně písemného vyjádření stěžovateli je uložena u
vedoucího oddělení.
Termíny řešení stížností (pokud není stížnost řešena ihned)
• Stížnosti na výsledek vyšetření lze podat kdykoli, ostatní stížnosti lze podat do 30 dnů od
předmětné události.
• Termín na vyřízení stížnosti je 30 dnů, v tomto termínu oznámí odpovědný pracovník
stěžovateli výsledek šetření.
• V případě, že není možné stížnost vyřešit v daném termínu, odpovědný pracovník oznámí tuto
skutečnost stěžovateli s uvedením data konečného rozhodnutí.
E.7
Konzultační činnost laboratoře
Konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky OLI, viz kapitola B.2 Základní
informace o laboratoři.
Konzultační činnost laboratoře je možno poskytnout také na pravidelných měsíčních seminářích
pořádaných ÚKIA.
Konzultační a konziliární služby podle druhu požadavku poskytují všechna oddělení ÚKIA.
S/A/94470/002
strana 14 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
F.
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
Seznam laboratorních vyšetření, Oddělení laboratorní imunologie, ÚKIA
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
0
9,9
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
Autoprotilátky: seznam antigenů
B2GP
srážlivá
krev
CENTR
srážlivá
krev
cyklické citrulinované proteiny
CCP
srážlivá
krev
cytoplasma neutrofilů
ANCA
srážlivá
krev
DNA
srážlivá
krev
endomysium (IgA a IgG)
EMA
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
extrahovatelné nukleární antigeny
fosfolipidy (IgG a IgM)
(fosfatidyl inositol, fosfatidyl serin,
fosfatidic acid)
ENA
srážlivá
krev
negativní
2x týdně
AFL
srážlivá
krev
negativní
1x za 2 týdny
GAD
srážlivá
krev
bazální membrána glomerulů
GBM
srážlivá
krev
negativní
1x za 2 týdny
gastric parietal cells
GPC
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
HIST
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
hladký sval
ASMA
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
tyrozin-fosfatáza 2
IA
srážlivá
krev
AIGA
srážlivá
krev
negativní
1x za 2 týdny
jaderné antigeny
ANA
srážlivá
krev
negativní
4x týdně
jaderné antigeny - blot
ANAB
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
Jo1
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
kardiolipin (IgG,IgA,IgM)
ACLA
srážlivá
krev
liver cytosolic antigen 1
LC
srážlivá
krev
negativní
1x za 2 týdny
liver kidney microsomal antigen 1
LKM
srážlivá
krev
negativní
1x za 2 týdny
AMA
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
beta 2-glykoprotein1 (IgG, IgA, IgM)
centromera
ds-DNA
dekarboxyláza kyseliny glutamové
histony
IgA
Jo-1
mitochondrie
S/A/94470/002
U/ml
negativní
U/ml
0
4x týdně
24
negativní
IU/ml
IU/ml
IU/ml
PL/ml
0
0
0
0
1x týdně
1x týdně
3x týdně
18
10
10
18
1x týdně
1x za 2 týdny
1x za 2 týdny
1x týdně
strana 15 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
NUCL
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
RET
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
revmatoidní faktor (IgG,IgA,IgM)
RF3
srážlivá
krev
RNP- 70 (U1-RNP)
RNP
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
SCL
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
soluble liver antigen
SLA
srážlivá
krev
negativní
1x za 2 týdny
Sm
SM1
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
SM
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
SS-A (Ro)
SSA
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
SS-B (La)
SSB
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
TG
srážlivá
krev
IU/ml
0
180
1x týdně
thyroidální peroxidáza
TPO
srážlivá
krev
IU/ml
0
60
1x týdně
tkáňová transglutamináza
(IgG a IgA)
TTG
srážlivá
krev
U/ml
0
18
1x týdně
T lymfocyty CD3+
CD3
nesrážlivá
krev, EDTA
%
55
83
denně
T lymfocyty CD3+CD4+
CD4
nesrážlivá
krev, EDTA
%
28
57
denně
CD8
nesrážlivá
krev, EDTA
%
10
39
denně
B lymfocyty CD19+
CD19
nesrážlivá
krev, EDTA
%
6
19
denně
NK buňky CD16+CD56+
CD16-56
nesrážlivá
krev, EDTA
%
7
31
denně
monocyty CD14+HLADR+
CD14DR
nesrážlivá
krev, EDTA
%
90
100
denně
nesrážlivá
krev, EDTA
%
nukleosomy
retikulin (IgA a IgG)
Scl-70
Sm/RNP
thyroglobulin
U/ml
0
18
1x týdně
Buněčné testy:
T lymfocyty CD3+CD8+
další aktivační a identifikační
CD znaky po domluvě
HLA B27
B27
nesrážlivá
krev, EDTA
denně
negativní
denně
fagocytární testy
spec. odběr
denně
proliferační testy lymfocytů
spec. odběr
1x týdně
BAL
spec. odběr
denně
CIK
srážlivá
krev
vyšetření bronchoalveolární laváže
Cirkulující imunokomplexy
CIK PEG
S/A/94470/002
AU
0
60
1x týdně
strana 16 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
CIK C1q
10,8
1x týdně
denně
ug/ml
IGA
srážlivá
krev
g/l
do 3
měsíců
0,05
0,5
g/l
4-6
měsíců
0,08
0,8
g/l
7 - 12
měsíců
0,3
1,4
g/l
1 - 2 roky
0,3
1,2
g/l
3 - 5 roků
0,4
1,8
g/l
6 - 9 roků
0,6
2,2
g/l
10 - 13
roků
0,7
2,3
g/l
nad 13
roků
0,82
4,53
0,0
100
denně
denně
IGD
srážlivá
krev
IU/ml
IGE
srážlivá
krev
IU/ml
do 1 roku
0,0
15
IU/ml
2 - 5 roků
0,0
60
IU/ml
6 - 9 roků
0,0
90
IU/ml
10 - 15
roků
0,0
200
IU/ml
nad 15
roků
0,0
100
g/l
do 1
měsíce
7,0
16,0
g/l
2-3
měsíce
2,5
7,5
g/l
4-6
měsíců
1,8
8,0
g/l
7 - 12
měsíců
3,0
10,0
g/l
1 - 2 roky
3,5
10,0
g/l
3 - 5 roků
5,0
13,0
g/l
6 - 9 roků
6,0
130
g/l
10 - 13
roků
7,0
14,0
7,51
0,1
15,6
0,3
IGG
S/A/94470/002
0,0
srážlivá
krev
IgG
IgM
HORNÍ
MEZ
CIKC
Imunoglobuliny:
IgA
IgD
IgE
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
DOLNI
MEZ
IGM
srážlivá
krev
srážlivá
krev
g/l
g/l
nad 13
roků
do 1
měsíce
denně
denně
strana 17 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
kryoglobulin
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
g/l
2-3
měsíce
0,1
0,7
g/l
4-6
měsíců
0,2
1,0
g/l
7 - 12
měsíců
0,3
1,0
g/l
1 - 2 roky
0,4
1,4
g/l
3 - 5 roků
0,4
1,8
g/l
6 - 9 roků
0,4
1,6
g/l
10 - 13
roků
0,4
1,5
g/l
nad 13
roků
0,46
3,04
KRYO
spec.odběr
IGA1
srážlivá
krev
g/l
0,58
2,63
denně
IGA2
srážlivá
krev
g/l
0,12
1,41
denně
IGG1
srážlivá
krev
g/l
4,9
11,4
1x týdně
IGG2
srážlivá
krev
g/l
1,5
6,4
1x týdně
IGG3
srážlivá
krev
g/l
0,2
1,1
1x týdně
IGG4
srážlivá
krev
g/l
0,08
1,4
1x týdně
PP
srážlivá
krev
titr
1:32
1:256
1x za 2 týdny
klasická cesta aktivace
CH50
srážlivá
krev
%
70
130
1x týdně
alternativní cesta aktivace
AH50
srážlivá
krev
%
70
130
1x za 2 týdny
C1 inhibitor
C1INH
srážlivá
krev
mg/l
210
390
denně
C1 inhibitor - funkční test
C1INHF
srážlivá
krev
%
68
200
1x měsíčně
C1q složka komplementu
C1Q
srážlivá
krev
mg/l
100
250
1x týdně
C2 složka komplementu
C2
srážlivá
krev
mg/l
10
30
1x měsíčně
C3 složka komplementu
C3
srážlivá
krev
g/l
0,790
1,52
denně
C3 složka komplementu v likvoru
C3L
likvor
mg/l
0,5
5,0
denně
C4 složka komplementu
C4
srážlivá
krev
g/l
0,10
0,38
denně
C4 složka komplementu v likvoru
C4L
likvor
mg/l
0,0
2,5
denně
podtřídy IgA (IgA1-IgA2)
uvedené referenční hodnoty platí pro
dospělou populaci
podtřídy IgG (IgG1-IgG4)
uvedené referenční hodnoty platí pro
dospělou populaci
aglutininy králičích erytrocytů
(přirozené protilátky)
negativní
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
denně
Komplementový systém:
S/A/94470/002
strana 18 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
C5
srážlivá
krev
mg/l
80
170
1x měsíčně
MBL
srážlivá
krev
mg/l
0,3
3,5
1x týdně
A1AT
srážlivá
krev
g/l
0,88
2,0
3x týdně
A2M
srážlivá
krev
g/l
1,02
3,5
3x týdně
ceruloplasmin
CPL
srážlivá
krev
g/l
0,15
0,6
3x týdně
C-reaktivní protein
CRP
srážlivá
krev
mg/l
0,0
8
denně
OROSO
srážlivá
krev
g/l
0,4
1,17
3x týdně
prealbumin
PREA
srážlivá
krev
g/l
0,10
0,38
3x týdně
transferin
TRF
srážlivá
krev
g/l
1,5
3,5
3x týdně
streptolysin O
ASLO
srážlivá
krev
IU/ml
0,0
116
denně
difterický toxoid
DIFT
srážlivá
krev
IU/ml
nad 0,01
1x za 2 týdny
HIB
srážlivá
krev
mg/l
17,7
1x týdně
pneumokokový kapsulární antigen
PCP
srážlivá
krev
mg/l
více než
15,4
1x týdně
tetanický toxoid
TOX
srážlivá
krev
IU/ml
více než
0,120
1x týdně
deamidovaný gliadin (IgA, IgG)
GLIA
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
kravské mléko (IgA,IgG)
KM
srážlivá
krev
negativní
1x týdně
Saccharomyces cerevisiae (IgA, IgG)
ASCA
srážlivá
krev
U/ml
0,0
10
1x týdně
eosinofilní kationický protein
ECP
srážlivá
krev
ng/ml
0,0
24
1x týdně
test aktivace basofilů
BAT
%
0,0
15
denně
C5 složka komplementu
mannan binding lectin
Proteiny akutní fáze:
alfa-1-antitrypsin
alfa-2-makroglobulin
orosomukoid
Protilátky proti bakteriálním
antigenům:
Hemophilus infl.b
0,09
Další protilátky proti:
Testy alergologické:
eosinofily v sekretech
(nos, spojivka)
spec. odběr
sekret,
nátěr na
sklíčko
negativní
denně
Specifické IgE proti alergenům:
Prach, roztoči, peří
Dermatophagoides farinae
S/A/94470/002
D2
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
strana 19 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
D3
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
D1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
domácí prach
H1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
Euroglyphus maynei
D74
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
E7
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
peří - andulka
E78
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
peří - husa
E70
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
E86
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
peří - papoušek
E91
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
peří - slepice
E85
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
kočka - epitel
E1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
králík - epitel
E82
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
E84
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
kůň - srst
E3
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
morče - epitel
E6
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
E2
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
E5
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
T19
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
bříza bradavičnatá
(Betula verrucosa)
T3
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
buk (Fagus)
T5
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
dub mix - červený, bílý, černý
(Quercus)
T77
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
T209
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
jasan (Fraxinus)
T15
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
javor (Acer)
T1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
T4
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
Dermatophagoides microceras
Dermatophagoides pteronyssinus
holub - trus
peří - kachna
Zvířecí alergeny
křeček - epitel
pes - epitel
pes - srst
Pyly stromů
akát (Robinia)
habr (Carpinus)
líska (Corylus)
S/A/94470/002
strana 20 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
olše lepkavá (Alnus glutinosa)
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
T2
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
T1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
pajasan žláznatý
(Ailanthus altissima)
T404
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
topol (Populus)
T14
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
T12
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
G6
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
G5
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
lipnice luční (Poa pratensis)
G8
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
psineček výběžkatý
(Agrostis stolonifera)
G9
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
G3
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
sveřep bezbranný (Bromsu inermis)
G11
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
tomka vonná
(Anthoxanthium odoratum)
G1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
G12
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
W1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
W209
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
W9
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
W20
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
merlík bílý (Chenopodium album)
W10
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
pelyněk černobýl
(Artemisia vulgaris)
W6
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
pelyněk pravý
(Artemisia absinthium
W5
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
řepka olejka (Brasicca napus)
W203
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
W8
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
W12
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
ořešák (Juglans)
vrba jíva (Salix caprea)
Pyly trav
bojínek luční (Phleum pratense)
jílek vytrvalý(Lolium perenne)
srha laločnatá(Dactylis glomerata)
žito seté (Secale cereale)
Pyly bylin
ambrózie pelyňkolistá
(Ambrosia artemisiifolia)
ambrózie mix (A. artemisiifolia,
psilostachya, trifida)
smetánka lékařská
(Taraxacum vulgare)
zlatobýl obecný
(Solidago virgaurea)
Potravinové alergeny
Mléko
S/A/94470/002
strana 21 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
F76
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F77
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
kasein
F78
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
mléko - kravské
F2
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
sýr čedar
F81
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
sýr plísňový
F82
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
vejce - bílek
F1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
vejce - žloutek
F75
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
gluten
F79
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
ječná
F6
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F8
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
ovesná
F7
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
pšeničná
F4
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F9
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F5
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F17
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
mandle
F20
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
vlašský ořech
F256
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
podzemnice olejná (burský ořech)
F13
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
drůbeží
F83
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
hovězí
F27
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F26
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
alfa - laktalbumin
beta - laktoglobulin
Sýry
Vejce
Mouka
kukuřičná
rýžová
žitná
Ořechy
lískové ořechy
Maso
vepřové
S/A/94470/002
strana 22 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
Ryby
F3
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F40
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F92
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F35
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
broskev
F95
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
celer
F85
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F48
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
citrón
F208
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
česnek
F47
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F15
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
hrách
F12
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
jablko
F49
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F44
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
kiwi
F84
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
mák
F224
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
meloun
F87
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
mrkev
F31
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
paprika zelená
F263
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
petržel
F86
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F33
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
rajče
F25
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
sojový bob
F14
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
treska
tuňák
Ovoce, zelenina
banán
brambora
cibule
fazole bílá
jahoda
pomeranč
Pochutiny
S/A/94470/002
strana 23 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
F105
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
F89
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
kakao
F93
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
kvasnice
F45
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
komár (Aedes communis)
I71
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
sršeň obecná (Vespa crabro)
I75
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
I6
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
včela medonosná (Apis melifera)
I1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
vosa obecná (Vespula spp.)
I3
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
I4
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
M6
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
M3
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
Candida albicans
M5
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
Cladosporium herbarum
M2
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
M8
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
Mucor racemosus
M4
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
Penicillium notatum
M1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
Pityrosporum orbiculare
M70
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
M10
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
C2
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
enterotoxin A (St. aureus)
O72
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
enterotoxin B (St. aureus)
O73
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
čokoláda
hořčice
Hmyz
šváb (Blatella germanica)
vosík (Polistes spp.)
Plísně
Alternaria tenuis
Aspergillus fumigatus
Helminthosporum halodes
Stemphyllium botryosum
Léky
penicilloyl V
Bakteriální alergeny
Profesní alergeny
S/A/94470/002
strana 24 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ústav klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie
Platné od: 1.9.2011
Laboratorní příručka OLI
Verze č.: 1
Změna č.: 0
REFERENČNÍ MEZE
NÁZEV VYŠETŘENÍ
ZKRATKA
ODBĚR
J ED N O TY
K
VĚK
DOLNI
MEZ
HORNÍ
MEZ
FREKVENCE
VYŠETŘENÍ
O1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
K82
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
WP2
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
WP3
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
MP1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
HP1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
GP1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
stromy 5 (jilm, líska, olše, vrba, topol)
TP5
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
stromy 6 (bříza, buk, dub, javor,
ořešák)
TP6
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
TP9
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1-2x týdně
BET 1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1x měsíčně
rBet v 2
BET 2
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1x měsíčně
rPhl p 1
PHL 1
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1x měsíčně
PHL 5
srážlivá
krev
kU/l
0,0
0,1
1x měsíčně
bavlna
latex
Panely - směsi alergenů
byliny 2 (ambrózie, jitrocel,
lebeda,merlík, pelyněk)
byliny 3 ( jitrocel, kopřiva, merlík,
pelyněk, zlatobýl)
plísně (Penicillium notatum,
Cladosporium herbarum, Aspergillus
fumigatus,Candida albicans,
Alternaria tenuis)
roztoči (dom. prach, Dermatophag.
pteronyssinus, Dermatophagoides
farinae,šváb)
trávy (bojínek, jílek, lipnice, kostřava,
srha)
stromy 9 (bříza, dub, líska, olše, vrba
jíva)
Rekombinantní alergeny
rBet v 1
rPhl p 5b
G.
Pokyny pro pacienty
Viz kapitola C.5 Příprava před vyšetřením.
H.
Žádanky
Dostupné na web.fnusa.cz/pracoviste.php – Ústav klinické imunologie a alergologie (ÚKIA) nebo
na intranetu FNUSA viz http://inna.fnusa.cz Hlavní menu/Laboratoře/Další informace ÚKIA.
S/A/94470/002
strana 25 z 25
V tištěné podobě neřízený dokument
(mimo řízené výtisky)
Download

Laboratorni_prirucka_OLI .pdf - Fakultní nemocnice u svaté Anny v