Obsah:
2
Malé ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
3
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
4
I. Základní údaje o škole
4
II. Přehled oborů vzdělávání
5
III. Přehled pracovníků školy
5
IV. Údaje o přijímacím řízení
7
V. Údaje o výsledcích vzdělávání
7
VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
8
VII. Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti
8
VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
12
IX. Základní údaje o hospodaření školy
13
Přílohy:
č. 1 Vyúčtování dotací poskytnutých škole v roce 2013/2014, Údaje o hospodaření
s poskytnutou dotací ve školním roce 2013/2014
14
č. 2 Ukazatel nákladovosti ve školním roce 2013/2014
15
č. 3 Informace o projednání výroční zprávy ve školské radě
16
Malé ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
Školní rok 2013/2014 Základní umělecké školy Pavla Křížkovského probíhal ve znamení tradičních
i mimořádných uměleckých počinů. Žáci a učitelé navázali na umělecká konání let minulých, vytvořili zajímavé
projekty, našli nové cesty spolupráce. Podíleli se na kulturním životě nejen školy, ale i městské části Brno-Komín,
Brno-Kohoutovice a širšího brněnského regionu.
Hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 přes
560 žáků ve věku od 5 do 19 let. Své nadání pro umění, schopnosti a dovednosti představili na mnoha kulturních
událostech a soutěžních přehlídkách. Připravili pěkné podvečery a absolventská vystoupení v prostorách školy,
v Barokním sále Místodržitelského paláce, na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a ve vestibulu
kohoutovické základní školy na Pavlovské. Zorganizovali koncerty učitelů nebo hostů v novém koncertním prostoru
Italského sálu Místodržitelského paláce. Hudební vystoupením potěšili pacienty Nemocnice Milosrdných bratří,
Stacionáře pro mentálně postižené či členy Klubu stomiků. Výtvarníci uspořádali několik výstav svých prací s názvy
Maličkosti, Namaluj mi obrázek, Čtyři puntíky, Skrytý princip hry či Schola Picta v galerijních prostorách školy,
v brněnských nemocnicích či kavárnách. Svými obrazy vyzdobili koncertní sály mimořádných hudebních setkání
i tradičních školních podvečerů, zářivými barvami rozveselili chodby a oddělení léčebných zařízení. Žáci
dramatického oboru nastudovali hudební zpracování antické hry Lysistrata či Krvavou svatbu španělského autora
F. G. Lorcy. Na původním jevišti v restauraci U Dvořáků předvedli Kramářské písně 16. a 17. století. Pro děti
základních škol i širokou školní a rodičovskou veřejnost nacvičili hudební pohádku Zlaté nitky Martina Kinkáše, která
se dočkala několika úspěšných repríz. Nejmladší divadelníci vymysleli scénář pro moderní pohádku Karkulka na
Marsu, ve které se představili jako herci i jako všestranní hráči na hudební nástroje. Pravidelnými posluchači
a diváky jsou děti komínských mateřských škol, které společně s našimi hudebníky hledaly odpovědi na otázku „Co
umí paní Hudba.“
Vynikající umělecké výkony předvedli žáci školy také na mnoha interpretačních soutěžích. Mladí kytaristé
i hráči na smyčcové nástroje zazářili v okresních, krajských i celostátních kolech Národní soutěže základních
uměleckých škol. Lucie Ráčková (hra na violoncello) získala 2. místo v celostátním kole této soutěže, Magdaléna
Jozová (hra na kontrabas) pak 2. místo v krajském kole. Velký úspěch sklidili v krajském kole i žáci kytarového
oddělení. Martin Panáček zvítězil ve II. kategorii, Matyáš Zavadil vybojoval 2. místo v kategorii 0.c. V komorní hře
kytar v kategorii Duo I. byli tito dva mladí kytaristé oceněni rovněž 2. umístěním. Úspěchy ze soutěžních klání si
přinesli i klavíristé. Lucie Krajčírovičová získala 2. místo v V. kategorii okresního kola Národní soutěže uměleckých
škol, Filip Hrubý 3. místo v VI. kategorii. Simona Juříková zabodovala na soutěžní přehlídce Mládí a Bohuslav
Martinů, kde získala bronzové pásmo ve II. kategorii. Pěvecké oddělení uspělo v soutěži Karlovarský skřivánek, kde
si Clara Chvátalová vyzpívala 2. místo v kategorii C.
Další soutěžní ocenění patří žákům výtvarného oboru. V soutěži Potravinová bezpečnost, kterou vyhlásilo
analytické centrum Glopolis, zvítězil v kategorii základních škol Vojtěch Krupa. V soutěži Evropa ve škole uspěli
Tereza Dvořáková (3. místo ve III. kategorii) a opět Vojtěch Krupa (3. místo v I. kategorii). Z výtvarné soutěže
Amazonie (ZOO Praha) si přivezla 3. místo Alžběta Cigánková (kategorie starší žáci). V krajském semifinále
soutěže „Máš umělecké střevo“ představili svůj výtvarný projekt Adéla Daňhelová, Ondřej Julíček, Jana Kvasničková
a Michaela Žáková a spolu s dalšími dvěma kolektivy z jihomoravského kraje postoupili do celostátního finále.
Činnost základní umělecké školy byla v závěru školního roku 2013/2014 poznamenána mimořádnou
atmosférou související s odstoupením ředitele a jednatele školy. Společnými silami všech učitelů, zaměstnanců
školy, nového vedení a především společníků s.r.o. se podařilo vzniklou situaci zvládnout a s úspěchem školní rok
dokončit. Ten i přes zmíněné události přinesl žákům a jejich rodičům, učitelům a všem dalším příznivcům školy
mnoho radosti a veselí z uměleckého tvoření, nezapomenutelné zážitky a prožitky, úspěchy z vystoupení či soutěží,
obdiv spolužáků, pedagogů a široké veřejnosti i inspiraci a ponaučení do další práce…
Mgr. Pavlína Kovářová, ředitelka školy
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a sídlo školy:
Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o.
Kristenova 27, 624 00 Brno
Email:
[email protected]
IČO: 253 30 381
IZO: 013 418 459
Zřizovatel:
Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o.
Ředitel:
František Pospíšil (odstoupil)
adresa: Jílkova 185, 615 00 Brno
Mgr. Pavlína Kovářová (od 15. 5. 2014)
adresa: tř. Kpt. Jaroše 30, 602 00 Brno
Typ školy:
základní umělecká škola
Datum zařazení do sítě, celková kapacita školy a jejích součástí:
1. září 2002, č.j. 20981/2002-21, 400 žáků
1. února 2006, č.j. 31648/2005-21, 600 žáků
11. srpna 2006, č.j. 9451/2006-21
Rada školy:
zřízena 31. srpna 2005
II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Umělecké obory:
hudební
výtvarný
literárně-dramatický
taneční
Učební dokumenty oborů
hudební obor
učební plány schválené MŠMT, č. j. 18 418/95-25; ŠVP ZUŠ Pavla Křížkovského
učební plány schválené MŠMT, č. j. 22 225/2004-22; 22 035/2005-22; ŠVP ZUŠ
Pavla Křížkovského
učební plány schválené MŠMT, č. j. 18 455/2002-22; ŠVP ZUŠ Pavla Křížkovského
učební plány schválené MŠMT, č. j. 17 620/2003-22; 17 621/2003-22; ŠVP ZUŠ
Pavla Křížkovského
literárně-dramatický obor
výtvarný obor
taneční
III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Počty pracovníků školy
pedagogičtí pracovníci
nepedagogičtí pracovníci
v přepočteném počtu
ve fyzických osobách
ředitel
1,00
1
učitel
17,47
34
celkem
18,47
35
celkem
5,84
9
Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků
kvalifikovanost v %
92,96 %
aprobovanost v %
92,96 %
nekvalifikovaní pracovníci (přepočtení)
1,26
Pohyb pedagogických pracovníků (ve fyzických osobách):
Počet nově přijatých pedagogických pracovníků
7
z toho nekvalifikovaných
0
Počet pedagogických pracovníků, kteří ukončili pracovněprávní vztah
Věkové složení
pedagogických pracovníků
Věk
6
ve fyzických osobách
muži
ženy
celkem
do 35 let
5
7
12
35 – 50 let
8
7
15
nad 50 let
3
3
6
Důchodci
1
1
2
Celkem
17
18
35
Průměrný věk
40,11
Jméno a příjmení
Druh práce
1.
MgA. Irena Babáčková
výuka hry na kytaru a komorní hry
2.
Mgr. Vladimír Brázda
3.
Mgr. Zuzana Černá
4.
MgA. Ladislav Doležel
5.
MgA. Ivana Frajtová
6.
Mgr. Jan Hanák
výuka sólového a sborového zpěvu
7.
Ing. Jiří Houf
výuka hry na klarinet a komorní hry
8.
MgA. Michal Hreňo
výuka hry na violoncello a komorní hry
9.
Bc. Eliška Hrežová
výuka hry na klavír, korepetice
10.
MgA. Martin Hroch
výuka hry na klavír
11.
MgA. Dita Klicnarová
výuka výtvarné tvorby
12.
Mgr. Gabriela Kolčavová
výuka výtvarné tvorby
13.
Mgr. Pavlína Kovářová
14.
Mgr. Rastislav Kozoň, Ph.D.
výuka hry na hoboj
15.
Mgr. Lenka Kučerová
výuka hry na klavír
16.
Mgr. MgA. Petr Kunčík, DiS.
17.
Pavlína Malíková
18.
Marek Navrátil
19.
Mgr. Tomáš Pavčík
20.
Mgr. Zuzana Pazdírková
21.
MgA. Richard Pohl
22.
Bc. Mojmír Poláček
23.
František Pospíšil
jednatel společnosti, ředitel školy do 15. 5. 2014, výuka hry na zobcovou
flétnu, komorní hry, výuka sborového zpěvu
24.
Dana Pospíšilová
25.
Mgr. Iveta Ptáková
výuka tanečního oboru
výuka sólového a sborového zpěvu, hry na klavír,
přípravné hudební výchovy a hudební nauky
26.
MgA. Miloslav Raisigl
27.
Miroslava Slámová
28.
Mgr. Giovanna Spáčilová
výuka hry na klavír, korepetice
29.
MgA. Jana Švarcová
výuka hry na klavír, korepetice
30.
MgA. Zuzana Tlolková
výuka hry na klavír
31.
MgA. Milan Vašek
výuka hry na klavír
32.
Mgr. Irena Vašíčková
výuka sólového a komorního zpěvu
33.
MgA. Michal Vojáček
výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu
34.
Mgr. Yuliya Yefimchuk
35.
Petr Zámečník
výuka hry na akordeon a komorní hry
36.
Eva Zavadilová
výuka hry na kytaru a komorní hry
37.
Mgr. Jolana Zedeková
38.
Růžena Bičanová
39.
Mgr. Ivan Bojanovský
40.
Lenka Gricová
administrativní pracovník
41.
Bc. Vladimíra Křížová
pořizování dat na počítači
42.
Ing. Hana Křížová
výuka sólového a komorního zpěvu, hry na fagot
výuka sólového zpěvu
výuka hry na klavír
výuka hry na housle
ředitelka školy od 15. 5. 2014, výuka klavíru, personalistka
výuka výtvarné tvorby
výuka hry na housle
výuka hry na kytaru a komorní hry
výuka literárně-dramatického oboru
výuka výtvarné tvorby
výuka hry na klavír, korepetice
výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu a komorní hry
výuka hry na kontrabas, hry na klavír a komorní hry
výuka výtvarné tvorby
výuka sólového zpěvu
výuka hry na klavír, korepetice
topička
tajemník společnosti
účetní
43.
Jana Skalská
vrátná
44.
David Šlezingr
údržbář
45.
Zdeněk Velčovský
46.
Mgr. Jindřich Zdražil
vrátný
správce počítačové sítě
IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přijímací řízení
počet
Přijímaných celkem:
126
Přijatých celkem:
122
V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
Počet žáků
Přípravný stupeň
Prospělo
s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
73
I. stupeň
1. ročník
100
96
4
-
-
2. ročník
56
52
4
-
-
3. ročník
48
46
2
-
-
4. ročník
58
42
16
-
-
5. ročník
48
40
8
-
-
6. ročník
40
33
7
-
-
7. ročník
20
16
4
-
-
1. ročník
43
30
13
-
-
2. ročník
11
10
1
-
-
3. ročník
40
26
14
-
-
4. ročník
24
13
11
-
-
-
-
-
-
-
celkem
561
404
84
-
-
absolventi
44
29
15
-
-
II. stupeň
SD
VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Název programu
počet pedagogů
Cesty k efektivní výuce v ZUŠ (výtvarný obor)
1
Konzervatoř, Brno: Výuka hry na klavír v teorii, praxi a širších souvislostech
Vzdělávací agentura PARIS: Nový občanský zákoník ve školské praxi
1
1
VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A REPREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Koncerty, výstavy, divadelní představení a další umělecké aktivity školy
4. 9.
To nejlepší z Bítova (vystoupení žáků flétnových tříd
a komorní hry Mojmíra Poláčka a Michala Vojáčka)
sál školy, Kristenova 27, Brno
3. 10.
Maličkosti, výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru
vstupní hala Nemocnice Milosrdných
bratří, Polní 3, Brno
23., 24. 10.
7., 8., 14. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
25. 11.
Co umí paní Hudba, hudebně výchovné pořady pro děti
z mateřských a základních škol
Zlaté nitky Martina Kinkáše, představení žáků dramatického
a hudebního oboru školy určené žákům základních škol
Seminář „Rudolf Firkušný a jeho žáci“ (účinkuje Duo Miller
Schmid: Annlynn Miller – klavír, Ulrich Schmid – violoncello)
Hudební podvečer
Malá slavnost umění, vystoupení žáků flétnové třídy Mojmíra
Poláčka
Pěvecký večer, vystoupení žáků pěveckých tříd Ireny
Vašíčkové a Jana Hanáka
sál školy, Kristenova 27, Brno
divadelní sál, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
26. 11.
Setkání u klavíru, vystoupení žáků klavírního oddělení
sál školy, Kristenova 27, Brno
4. 12.
Mikulášské vystoupení pro členy Klubu stomiků
Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno
9. 12.
Klavírní znění, vystoupení žáků klavírní třídy Zuzany Tlolkové
sál školy, Kristenova 27, Brno
11. 12.
Pěvecký večer žáků pěveckého oddělení
sál školy, Kristenova 27, Brno
12. 12.
Vánoční besídky žáků flétnové třídy Michala Vojáčka
a klavírní třídy Giovanny Spáčilové
Kristenova 27, Brno
13. 12.
Vánoční koncert v sále italských malířů
Italský sál Místodržitelského paláce,
Moravské nám. 1a, Brno
16. – 18. 12.
Zlaté nitky Martina Kinkáše, představení žáků dramatického
a hudebního oboru
divadelní sál, Kristenova 27, Brno
16. 12.
Vánoční koncert a výstava, pobočka Kohoutovice
foyer ZŠ Pavlovská 16, Brno
16. 12.
Pěvecký večer žáků dramatického oboru
sál školy, Kristenova 27, Brno
16. 12.
Besídky žáků klavírní třídy Jolany Zedekové a houslové třídy
Pavlíny Malíkové
Kristenova 27, Brno
17. 12.
Vánoční hudební podvečer
sál školy, Kristenova 27, Brno
18. 12.
Setkání u klavíru, vystoupení žáků klavírního oddělení
sál školy, Kristenova 27, Brno
19. 12.
Koledovánky, vystoupení žáků klavírní třídy Pavlíny
Kovářové, klarinetové třídy Jiřího Houfa a klavírní
a kontrabasové třídy Miloslava Raisigla
sál školy, Kristenova 27, Brno
19. 12.
23., 24. 1.
27. 1.
28. 1.
3. 2.
6. 2.
11. 2.
12. 2.
25. 2.
3. – 4. 3.
10. 3.
Vánoční besídka žáků klavírní třídy Jany Švarcové
Zlaté nitky Martina Kinkáše, představení žáků dramatického
a hudebního oboru
Seminář: Komorní soubor dřevěných dechových nástrojů
Parnas Quintet a jeho vystoupení
Hudební podvečer a školní kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje
Koncert kohoutovických klavíristů
Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
a komorní hře kytar
Hudební podvečer a školní kolo Národní soutěže ZUŠ
ve hře na klavír
Malá slavnost umění, vystoupení žáků flétnové třídy Mojmíra
Poláčka
Koncert učitelů: Ivana Frajtová – housle, Ivana Dohnalová,
j.h. – harfa
Účast žáků v okresním kole Národní soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru a komorní hře kytar
Účast žáků v okresním kole Národní soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje
hudební třída, Kristenova 27, Brno
divadelní sál, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
hudební třída, Pavlovská 16, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
Italský sál Místodržitelského paláce,
Moravské nám. 1a, Brno
ZUŠ Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48,
Brno
10. 3.
Pěvecký večer žáků pěveckého oddělení
sál školy, Kristenova 27, Brno
11. – 12. 3.
Účast žáků v okresním kole Národní soutěže ZUŠ
ve hře na klavír
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého
třída 70, Brno
13. 3.
Schola Picta, výstava prací žáků výtvarného oboru
galerie školy, Kristenova 27, Brno
18. 3.
Hudební podvečer
sál školy, Kristenova 27, Brno
21. 3.
25. 3.
27. 3.
31. 3.
1. 4.
7. 4.
7. – 8. 4.
10. 4.
Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru pro ZŠ
Pramínek
Koncert učitelů: Michal Vojáček a Dechové kvinteto
Parnas, j.h.
Účast žáků v krajském kole Národní soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje
Jarní koncert a výstava v Kohoutovicích
Karkulka na Marsu, představení žáků nejmladšího oddělení
literárně-dramatického oboru
Hudební besídka žáků přípravné hudební výchovy a houslové
třídy Pavlíny Malíkové
Účast žáků v krajském kole Národní soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru a v komorní hře kytar
Kramářské písně, představení žáků literárně-dramatického
oboru
Hotel Santon, Přístavní 38, Brno
Italský sál Místodržitelského paláce,
Moravské nám. 1, Brno
ZUŠ Františka Jílka, Vídeňská 52, Brno
foyer ZŠ Pavlovská 16, Brno
divadelní sál, Kristenova 27, Brno
hudební třída, Kristenova 27, Brno
ZUŠ Blansko
Restaurace U Dvořáků Hlavní 119, Brno
14. 4.
Klavírovánky, besídka žáků klavírní třídy Pavlíny Kovářové
sál školy, Kristenova 27, Brno
22. 4.
Hudební podvečer
sál školy, Kristenova 27, Brno
23. 4.
23. – 24. 4.
28. 4.
29. 4.
28. – 30. 4.
Skrytý princip hry, absolventská výstava žáků výtvarného
oboru (Kamila Andresová, Václav Hrubý, Lukáš Janák, Růžena
Lišková, Kateřina Rafaelová, Michaela Šmahelová, Monika
Vysoudilová, Kristýna Zoufalá)
Zlaté nitky Martina Kinkáše, představení žáků literárnědramatického oboru určené žákům školních družin
Pěvecký seminář žáků literárně-dramatického oboru
Jarní večer s flétnami, vystoupení žáků flétnové třídy Mojmíra
Poláčka
F. G. Lorca: Krvavá svatba, absolventské představení žáků
literárně-dramatického oboru (Anna Rožňovcová, Kamila
Uminská, Milada Váchová, Monika Zářecká)
Galerie Černá linka, PdF MU, Poříčí 7,
Brno
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
divadelní sál, Kristenova 27, Brno
6. 5.
Hudební podvečer
sál školy, Kristenova 27, Brno
8. – 9. 5.
Účast žáků v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru
ZUŠ Nové Strašecí
12. 5.
Pěvecké přehrávky žáků pěveckého oddělení
sál školy, Kristenova 27, Brno
13. 5.
Setkání u klavíru, vystoupení žáků klavírního oddělení
hudební třída, Kristenova 27, Brno
15. – 18. 5.
Účast žáků v celostátním kole Národní soutěže
ve hře na smyčcové nástroje
ZUŠ Liberec, Frýdlantská 19
20. 5.
Hudební podvečer
sál školy, Kristenova 27, Brno
2. 6.
Namaluj mi obrázek, výstava prací žáků výtvarného oboru,
pobočka Kohoutovice
foyer ZŠ Pavlovská 16, Brno
3. 6.
Hudební podvečer
sál školy, Kristenova 27, Brno
Absolventský koncert (Anna Kvitová – zpěv, Lucie
Kalandříková – zpěv, Kateřina Valášková – violoncello)
Aristofanés: Lysistrata, představení žáků dramatického
oboru
Absolventský koncert a výstava žáků uměleckého
vzdělávání (Daniela Benešová, Hana Řiháčková – klavír,
Lenka Brlicová, Eleni Gurutidu, Tomáš Raška – kytara, Aneta
Cambalová, Šimon Farkač, Pavla Fendrichová, Nikola Lucová,
Michaela Říhová, Oskar Sedlák, Kateřina Souralová – výtvarné
práce)
Barokní sál Místodržitelského paláce,
Moravské nám. 1a, Brno
4. 6.
5. a 9. 6.
11. 6.
16. 6.
18. 6.
19. 6.
1. - 31.7.
Čtyři puntíky, výstava prací žáků výtvarného oboru
Zpíváme, tančíme, vystoupení žáků tanečního oboru školy
a žáků přípravných hudebních výchov
Jarmark umění, prodej prací žáků výtvarného oboru
za libovolné ceny
Pištiband na Bítově, vystoupení žáků komorního souboru
Pištiband v prostorách bítovského hradu
divadelní sál, Kristenova 27, Brno
sál školy, Kristenova 27, Brno
galerie školy, Kristenova 27, Brno
hudební třída, Kristenova 27, Brno
prostory před školou, Kristenova 27, Brno
Hrad Bítov
Exkurze, výstavy, koncerty a divadelní představení, účast na vzdělávacích projektech
16. 10.
Daniel Balabán: Zpráva 2013, návštěva výstavy, edukační program
Moravská galerie, Brno
17. 10.
P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin, návštěva operního představení
Janáčkovo divadlo, Brno
8. 11.
„Pán Much“, souborná výstava skupiny Rafani
Wannieck Gallery, Brno
14. 11.
Fotografie Lukáše Jasenského a Martina Poláka, návštěva výstavy
Uměleckoprůmyslové muzeum,
MG Brno
15. 11.
G. Verdi: Requiem, návštěva koncertního provedení
Janáčkovo divadlo, Brno
19. 11.
B. Smetana: Prodaná nevěsta, návštěva operního představení
Janáčkovo divadlo, Brno
6. 12.
Návštěva Památníku Leoše Janáčka
Památník Leoše Janáčka, Brno
25. 11.
A. Dvořák: Rusalka, návštěva operního představení
Janáčkovo divadlo, Brno
22. 2.
G. Donizetti: Maria di Rohan, návštěva operního představení
Janáčkovo divadlo, Brno
5. 3.
Projekt „Máš umělecké střevo“ – workshop s Andreou Demek
Pražákův palác, MG Brno
6. 3.
„Někdy v sukni.“ Umění 90. let – návštěva výstavy
Pražákův palác, MG Brno
14. 3.
W. A. Mozart: Únos ze serailu, návštěva operního představení
Národní divadlo, Praha
21. 4.
J. Haydn: Stvoření, návštěva baletního představení
Janáčkovo divadlo, Brno
31. 5.
L. Janáček: Káťa Kabanová, návštěva operního představení
Janáčkovo divadlo, Brno
12. 6.
Sbírky – kolekce obrazů a kreseb českých malířů generace 80. a 90.
let 20. století, návštěva výstavy
Richard Adam Gallery, Brno
18. 6.
Workshop s Vendulou Chalánkovou – „Pexesa, leporela“
Richard Adam Gallery, Brno
Umístění žáků v soutěžích
říjen 2013
Výtvarná soutěž Potravinová
bezpečnost (Glopolis,
nezávislé analytické centrum)
Vojtěch Krupa – 1. místo
v kategorii základních škol
pedagogické vedení
Mgr. Zuzana Pazdírková
listopad
2013
Výtvarná soutěž Amazonie
(ZOO Praha)
Alžběta Cigánková – 3. místo
v kategorii starší žáci (11-15 let)
pedagogické vedení
Mgr. Zuzana Pazdírková
únor 2014
Pěvecká soutěž
Karlovarský skřivánek
Clara Chvátalová – 2. místo
v kategorii C
pedagogické vedení
Mgr. Jan Hanák
březen 2014
Okresní kolo Národní soutěže
ZUŠ ve hře
na smyčcové nástroje
Magdaléna Jozová (kontrabas)
– 1. místo ve III. kategorii
pedagogické vedení
MgA. Miloslav Raisigl
Lucie Ráčková (violoncello) – 1. místo
v IX. kategorii
pedagogické vedení
MgA. Michal Hreňo
březen 2014
Okresní kolo Národní soutěže
ZUŠ ve hře klavír
Lucie Krajčírovičová – 2. místo
v V. kategorii
pedagogické vedení
Mgr. Jolana Zedeková
Filip Hrubý – 3. místo v VI. kategorii
pedagogické vedení
MgA. Richard Pohl
Matyáš Zavadil – 1. místo v O.c kategorii
březen 2014
březen 2014
Okresní kolo Národní soutěže
ZUŠ ve hře
na kytaru a v komorní hře kytar
Krajské kolo
Národní soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje
duben 2014
Krajské kolo
Národní soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru a komorní
hře kytar
duben 2014
Krajské kolo výtvarné
soutěže Evropa ve škole
2013/2014
květen 2014
Soutěžní přehlídka
Mládí a Bohuslav Martinů
květen 2014
květen 2014
Výtvarná soutěž
„Máš umělecké střevo“
(Národní galerie Praha)
Celostátní kolo
Národní soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje
Martin Panáček – 1. místo ve II. kategorii
pedagogické vedení
Eva Zavadilová
Kytarové duo Matyáš Zavadil a Martin
Panáček – 1. místo v kategorii Duo I.
Magdaléna Jozová (kontrabas)
– 2. místo ve III. kategorii
pedagogické vedení
MgA. Miloslav Raisigl
Lucie Ráčková (violoncello) – 1. místo
v IX. kategorii
pedagogické vedení
MgA. Michal Hreňo
Martin Panáček – 1. místo
ve II. kategorii
Matyáš Zavadil 2. místo
v O.c kategorii
Kytarové duo Matyáš Zavadil a Martin
Panáček – 2. místo v kategorii Duo I.
Vojtěch Krupa – 3. místo v I. kategorii
za práci „Kamarádi z vesmíru“
Tereza Dvořáková – 3. místo
ve III. kategorii za práci „Dobrodružství
vesmírných drah“
Simona Juříková (klavír) – bronzové
pásmo ve II. kategorii (instrumentální
sólová hra 13 – 14 let)
Adéla Daňhelová, Ondřej Julíček, Jana
Kvasničková, Michaela Žáková – účast
v celostátním finále
Lucie Ráčková (violoncello) – 2. místo
v IX. kategorii
pedagogické vedení
Eva Zavadilová
pedagogické vedení
Mgr. Zuzana Pazdírková
pedagogické vedení
Mgr. Giovanna Spáčilová
pedagogické vedení
Mgr. Zuzana Pazdírková
pedagogické vedení
MgA. Michal Hreňo
VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2013/2014 nebyla ve škole provedena kontrola ČŠI.
Ve školním roce 2010/2011 byla ve škole provedena kontrola ČŠI zaměřená na:
1.
využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých v roce 2010 umělecké škole, podle
ustanovení § 160 odst. 4 a § 163 školského zákona a podle ustanovení § 1 až 6 zákona č. 306/1999 Sb.,
ve znění účinném v kontrolovaném období;
2.
kontrolu údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, uvedených v ustanoveních § 144
odst. 1 školského zákona, a kontrolu dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole
k 30. září 2010 ve smyslu ustanovení § 144 odst. 2 školského zákona;
3.
prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v účetnictví věrně
zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků;
4.
dodržování právních předpisů související s čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu (kontrola
předávání údajů ze školní matriky a z dokumentace školy, správnost a včasnost oznamování změn počtu
žáků v průběhu roku 2010, kontrola dodržování nejnižší úrovně zaručené mzdy), posouzení správnosti
vykazovaných údajů ve statistickém formuláři škol (MŠMT) P 1- 04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích
a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. až 4. čtvrtletí 2010 ve smyslu ustanovení § 10 odst.
3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění účinném v kontrolovaném období, kontrola
předávání podkladů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010;
5.
kontrolu přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolami orgánů veřejné správy.
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů, s výjimkou vykázání nesprávných údajů ve
výkazu P 1-04. Škola provedla opravu příslušných údajů a zaslala ČŠI písemnou zprávu o přijetí opatření
k odstranění nedostatků.
IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výnosy:
Školné:
1 645 513,-
Dotace pro soukromé školy:
8 769 000,-
Ostatní:
59 344,-
Celkem:
10 473 857,-
Náklady:
Mzdové náklady:
8 459 328,-
mzdové náklady pedagogů:
5 079 879,-
mzdové náklady – ostatní:
1 269 214,-
zákonné pojištění:
2 081 930,-
zákonné sociální náklady:
24 720,-
náhrada mzdy za PN:
Provozní náklady:
2 275 336,-
3 585,-
výdaje na učební pomůcky:
222 793,-
materiálové náklady:
241 006,-
nájemné – pronájem budov:
1 226 454,-
nájemné – ostatní:
63 272,-
ostatní provozní náklady*:
Celkem:
521 811,-
10 734 664,-
Investice: hoboj: 73 950,- Kč
*rozpis provozních nákladů:
- opravy a údržba:
- cestovné:
- repre:
- poštovné:
- telefony:
- ost. služby:
- přepravné:
38 766,10 375,10 675,1 704,91 764,174 598,6 477,-
- školení, kurzy:
- propagace, inzerce:
- daně, poplatky, dary:
- ostatní:
- odpis opr. položky:
- fin. náklady:
- grantové projekty:
6 140,71 384,11 052,77 105,0,21 771,0,celkem: 521 811,-
Hospodářský výsledek:
výnosy:
10 473 857,-
náklady:
10 734 664,-
hospodářský výsledek:
Vypracovala: Ing. Hana Křížová
– 260 807,-
Schválil:
Ing. Pavel Matuška, společník s.r.o.
Telefon:
541 224 508
Mgr. Daria Šimčáková, společník s.r.o.
Datum:
V Brně dne 30. září 2014
Mgr. Pavlína Kovářová, ředitelka školy
Zpracovatel
Příloha č. 1
2482
Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o.
Kristenova 27, 624 00 Brno
Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení
ve školním roce 2013/2014
Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2013/2014
ř.
Ukazatel
v Kč
1
Poskytnutá dotace
8 769 000,-
2
Použitá dotace, v tom:
8 769 000,-
3
Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
6 349 093,-
4
v tom: a) mzdy
5 159 761,-
5
b) OON
1 189 332,-
6
Odvody na zákonné pojistné
7
Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom:
1 958 876,461 031,-
8
učebnice a učební pomůcky
9
nákup vody, paliv, energie
10
služby pošt
11
služby telekomunikací
12
ochranné pomůcky
13
DVPP
14
programové vybavení
15
nájemné*
16
opravy a udržování
17
cestovné
18
prádlo
19
výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a zažízení)
20
ostatní jiné
21
461 031,-
Rozdíl ř. 1-2
0,-
*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997
Vypracovala: Ing. Hana Křížová
Schválil:
Ing. Pavel Matuška, společník s.r.o.
Telefon:
541 224 508
Mgr. Daria Šimčáková, společník s.r.o.
Datum:
V Brně dne 30. září 2014
Mgr. Pavlína Kovářová, ředitelka školy
Zpracovatel
Příloha č. 2
2482
Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o.
Kristenova 27, Brno
Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2013/2014
Ukazatel
Řádek
Použitá dotace
Jednotka
Čerpání dotace celkem
1
8 769 000,00
Kč
z toho: mzdové prostředky celkem (mzdy a OON)
2
6 349 093,00
Kč
v tom: na pedagogické pracovníky
2a
5 079 879,00
Kč
2b
1 269 214,00
Kč
ONIV
3
461 031,00
Kč
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby
3a
0,00
Kč
na nepedagogické pracovníky
Použitá dotace na jednotku výkonu
Přepočtený počet jednotek výkonu
4
573,25
osoba
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
ř. 1 / ř. 4
15 296,99
Kč/osoba
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ř. 2 / ř. 4
11 075,61
Kč/osoba
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku
výkonu
ř. 3 / ř. 4
804,24
Kč/osoba
ř. 3a / ř. 4
0,00
Kč/osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance*)
Přepočtený počet zaměstnanců
5
24,30
osoba
v tom: pedagogičtí pracovníci
5a
18,47
osoba
5b
5,84
osoba
nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
ř. 2 / ř. 5
261 247,29
Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka
ř. 2a / ř. 5a
275 108,53
Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka
ř. 2b / ř. 5b
217 405,62
Kč/osoba
*) Právnická osoba uvede výši použité dotace na výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů.
Vysvětlivky:
Jednotka výkonu – 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko ze zahajovacího výkazu sledovaného školního roku.
Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky podle skutečného stavu ve sledovaném školním
roce.
Vypracovala: Ing. Hana Křížová
Schválil:
Ing. Pavel Matuška, společník s.r.o.
Telefon:
541 224 508
Mgr. Daria Šimčáková, společník s.r.o.
Datum:
V Brně dne 30. září 2014
Mgr. Pavlína Kovářová, ředitelka školy
Příloha č. 3
INFORMACE O PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VE ŠKOLSKÉ RADĚ
Na zasedání Školské rady Základní umělecké školy Pavla Křížkovského byla dne 13. října 2014
projednána Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření
s vyúčtováním dotací poskytnutých škole ve školním roce 2013/2014 byla schválena v plném znění bez připomínek.
V Brně dne 13. října 2014
Marta Ráčková
předsedkyně školské rady
Mgr. Pavlína Kovářová
ředitelka školy
Download

Výroční zpráva ZUŠ 2013-2014 - Základní umělecká škola Pavla