MĚSTSKÝ
ÚŘAD
ŘÍČANY
odbor - Stavební úřad
Melantrichova 2000, 2510 I Řičany, tel. 323 618 I II, fax. 323 618 160
E-MAIL:
00 I 0028/20 I IIDo
30616/2011-MURlOSÚ/00622
Ing. Radka Doušová
323618146
[email protected]
DATUM:
6.6.2011
SPIS. ZN.:
ČJ.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písmo f) zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o dělení pozemků, kterou dne 23.2.20 II podal
Č.
Vladislav Drábek, nar. 11.5.1963, Kosinova 873/6, 779 00 Olomouc
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky
územního řízení, veřejnoprávní
Č.
503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě
smlouvy a územního opatření
rozhodnutí
parc. č. 275/23 (orná půda) v katastrálním
o dělení
pozemku
území Březí u Říčan, z důvodu:
rozdělení na dva pozemky
(dále jen "dělení pozemku").
Určení nových hranic pozemků s vyznačením
každému pozemku:
přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke
dělení pozemku o výměře I 200m2 na dva samostatné pozemky o výměře 600m2, které mají
zachován přístup z pozemku parc.č.275/25 v k.ú. Březí u Říčan -užívaného jako komunikace
II.
Stanoví podmínky pro dělení pozemků:
I.
Dělení pozemků bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením nových hranic pozemků a
přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace na každý nově vytvořený pozemek.
2.
Dělení shora uvedených pozemků bude v terénu provedeno osobou oprávněnou k provádění
zeměměřičských prací, podle zákona Č. 200/94 Sb. o zeměměřičství a prováděcí vyhl.č. 31/1995 Sb.
3.
Jednotlivé pozemky budou označeny samostatným
parcel ním číslem.
III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků:
I.
Námitka Jana a Niny Vrkočových, vyjadřující nesouhlas s dělením pozemku z důvodu výměry menší
než 1000-1500 m2 , se zamítá,
é.j. 306161201 l-MURlOSÚ/00622
str. 2
2.
Námitka Jana a Niny Vrkočových, vyjadřující nesouhlas s dělením pozemku z důvodu navýšení počtu
kanalizačních přípojek vedoucí k nežádoucímu přetížení ČOV, se zamítá.
3.
Nárnitka Jana a Niny Vrkočových, vyjadřující nesouhlas s dělením pozemku z důvodu další vrtané
studny a tím způsobeným úbytkem vody v původních studních, se zamítá.
4.
Námitka Jana a Niny Vrkočových, vyjadřující nesouhlas s dělením pozemku z důvodu zásahu do
příjezdové cesty při budování nových přípojek, se zamítá.
5.
Námitka Jana a Niny Vrkočových, vyjadřující nesouhlas s dělením pozemku z důvodu obav
z precedentu, který může vést k dalšímu dělení nezastavěných parcel, se zamítá.
6.
Námitka Jana a Niny Vrkočových, vyjadřující nesouhlas s dělením pozemku z důvodu jejich
majetkové újmy a znehodnocení jejich investice stavby rodinného domu v oblasti 's přiměřeně
velkými parcelami' , se zamítá.
7.
Námitka Jana a Niny Vrkočových, vyjadřující nesouhlas s dělením pozemku z důvodu, že by zcela
určitě nebylo v zájmu obce a místních občanů, se zamítá.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vladislav Drábek, nar. 11.5.1963, Kosinova 873/6, 779 00 Olomouc
Odůvodnění:
Dne 23.2.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům nzení a veřejnosti.
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na mistě na den 8.4.2011, o jehož výsledku by sepsán
protokol. Součástí protokolu jsou námitky, uplatněné při ústním jednání a námitky podané samostatně
před zahájením ústního jednání.
Okruh účastníků byl stanoven v souladu s ustanoveními § 85 odst. I a 2 stavebního zákona. Účastníky
řízení tedy jsou: žadatel, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dále vlastníci pozemků a
staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, dále osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a
dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 85 odst. I a 2 stavebního zákona):
Mgr. Jan Žižka, Žižková Marie, Milan Plzák, Ludmila Mikulová, Jan Vrkoč, Nina Vrkočová,
Mgr.Milan Žák, Eva Žáková, Cyril Koša, Irena Košová, Zdeněk Janoušek, Jarmila Janoušková,
Ing. Otakar Drnec, Ing. Eva Drncová, Ing. Jiří Mašata, Makboleh
Mašatová,
Bohumil Bareš,
Mgr. Romana Barešová, Aleš Strnad, Šárka Strnadová, Ing. Karel Oubrecht, Petra Oubrechtová,
Robert Stenczel, Eva Stenczelová,
Mgr. Jiří Handrejch,
Mgr. Silvie Handrejchová,
Ing. Marek
Kramář, Ilona Kramářová, Mgr. Pavel Bobek, Ing. Petra Bobková,
Jiří Procházka,
Renata
Procházková,
Jiří Tůma, Renáta Tůmová,
Helena Šimůnková,
Ing. Radoslav
Richter,
Jiří
Štembrok, Ing. Dagmar Korbelová,CSc.,
Stanislav Mařík, Jiří Hermann, Bc. Milada Kociánová,
Mgr. Jan Erle, Ing. Ivan Fučík, Petr Skružný, Ing. Martin Strouhal, Aleš Uhlíř, Jiří Taimar, Eva
Bittmanová,
René Hladík, Lukáš Uhlíř
Vypořádání
s návrhy
a námitkami
účastníků:
Samostatnými podáním, doručenými stavebnímu úřadu před konáním ústního jednání, byly uplatněny
námitky Janem a Ninou Vrkočovými - vlastníky sousedního pozemku p.č.275129 k.ú.Březí u Říčan,
částečně prezentovanými též na ústním jednání:
Jan a Nina Vrkočovi vyjádřili nesouhlas s dělením pozemku z důvodu umístění pozemku 275/23
v nové části Březí, která byla parcelována na pozemky o výměře 1000-1500m2 dle požadavku obce
v souladu s územním plánem, který stanovuje individuální zástavbu na parcelách převážně 10001500m2.
Č.j.3061612011-MURlOSÚ/00622
str. 3
Dělený pozemek parc.č.275/23
k.ú.Březí u Říčan se nachází dle platné územně plánovací
dokumentace v zastavěném územní s funkčním využitím 'čistě obytné'. Jedná se území, které je dle
čl.6 obecně závazné vyhlášky č.2/200 I, o vyhlášení závazné části územního plánu obce Březí,
určeno pro bydlení a veřejné vybavení, které nelze vyjádřit samostatnou plochou. Zásady prostorové
regulace pro pozemky v zastavěném území jsou dány v čl.7 uvedené vyhlášky č.2/2001. Velikost
pozemků v zastavěném území v této vyhlášce není striktně dána, je dáno pouze procento zastavění
40% na plochách pro trvalé bydlení. Jinak je tomu v rozvojových plochách v zastavitelném územní kde jsou dány min. výměry parcel 800m2. Účastníky uváděná výměra pozemku 1000-1500m2 je
zmiňována v návrhu územního plánu (schváleného dne 26.11.200 I) voddíle 3-Limity územíprostorové uspořádání půdorysné osnovy, chápáno jako cíl řešení návrhu, který však již ve vyhlášce o
regulativech nebyl v zastavěném území přesně stanoven, byla stanovena min. výměra pro nově
zastavitelné plochy 800m2. Také podle neformálního
vyjádření spoluautora územního plánu
Ing.arch.J.Pilaře e-mailem ze dne 16.3.201 I nejsou minimální výměry pozemků v zastavěném území
stanoveny, je však brán zřetel na existující stávající stavby (vzájemné ostupy apod.). Pro umístění
staveb a určení velikosti pozemku v zastavěném území je tedy dle výkladu "Minimální rozloha
pozemku dána plochou zástavby řešené se zřetelem na existující okolní stavby", s ohledem na
stanovené procento zastavění pozemku (40%). Cožje i při nové parcelaci akceptovatelné a reálné.
Jelikož minimální velikosti pozemků nejsou dány platnou legislativou, stavební úřad vzhledem
k praxi, kde obvykle uvažované velikosti středně velkých pozemků - vhodných pro výstavbu menších
samostatně stojících domů, se pohybují od 400-800m2, neshledal žádost neoprávněnou. Stavební úřad
též neshledává opodstatněný argument námitek o provedené parcelaci této lokality o striktni výměře
pozemků 1000-1500m2,
protože z doloženého geometrického
plánu O193-063/96 z roku 1996
vyplývá, že při vzniku předmětného pozemku p.č.275/23 současně vznikl i pozemek p.č.275/24
menší výměry (730m2).
Stavební úřad neshledal dělení pozemku v rozporu se schválenou
proto tuto námitku zamítl.
územně plánovací dokumentací,
a
Jan a Nina Vrkočovi dále vyjádřili nesouhlas s dělením pozemku z důvodu nežádoucího přetížení
místní čističky odpadních vod, ke kterému každé nové dělení vede. Obec Březí při budování místní
tlakové kanalizace kapacitně počítala s daným počtem přípojek k ČOV.
Souhlas s napojením na veřejný kanalizační řad dává vlastník kanalizačního řadu s ohledem na
aktuální technický a kapacitní stav. Nebude-Ii novému žadateli umožněno připojení stavby na
stávající kanalizační systém, bude postupovat v souladu s §6 vyhlášky č.268/2009 Sb. a §24b
vyhlášky č.501/2006 Sb., kdy je umožněno alternativní zneškodňování odpadních vod (čov,žumpa).
Dělení pozemku není podmíněno možností napojení na veřejný řad, a prostor pro uplatnění této
námitky bude v územním řízení pro odkanalizovávanou
stavbu, v řízení o dělení jde o předjímání.
Stavební úřad proto tuto námitku zamítl.
Jan a Nina Vrkočovi dále vyjádřili nesouhlas s dělením pozemku z důvodu nevybudování vodovodu
vobci Březí a jeho realizace v nedohlednu. Místní občané jsou závislí na studnách, ve kterých
s každým novým vrtem ubývá voda a to zvláště ve studních původní zástavby. Každé dělení pozemků
přináší další vrtanou studnu navíc.
K tomuto stavební úřad uvádí, že nelze předjímat budoucí stav možnosti napojení na zdroj vody.
Provedení napojení na zdroj vody bude v době potřeby předmětem konkrétního technického řešení na
základě aktuálních podkladů, v případě budování studny také na základě hydrogeologického
posouzení osobou způsobilou a příslušného projednání na stavebním úřadě. Stavební úřad proto tuto
námitku zamítl.
Jan a Nina Vrkočovi dále vyjádřili nesouhlas s dělením pozemku z důvodu zásahu do příjezdové
cesty při budování nových přípojek. Pozemek 275/23 je přístupný cestou, která je ve společném
vlastnictví majitelů pozemků v této lokalitě. Vzhledem ke skutečnosti, že již proběhla výstavba
plynofikace, elektrifikace a kanalizace ke všem pozemkům, nepočitaji tedy s dalším zásahem do
jejich 'cesty, který by byl nevyhnutelný při budování dalších odboček a napojení k místním sítím.
Cesta je udržována z jejich řfinančnicn zdrojů a to bohužel pouze těmi, kteří tu již bydlí. Každý zásah
do jejich 'cesty znehodnocuje jejich řvynaložené úsilí a finanční prostředky.
K tomuto stavební úřad uvádí, že nelze předjímat budoucí návrh stavby na pozemku a budoucí návrh
technického řešení zabezpečení napojení stavby na zdroje energií a souhlasu vlastníků případných
Č.j.30616/2011-MURlOSÚ/00622
5tr.4
dotčených pozemků. Vlastník děleného pozemku, i jako spolu vlastník příjezdové cesty (jeden ze 49),
je sám zodpovědný za zabezpečení právních vztahů zabezpečujících jeho budoucí záměr. Stavební
úřad proto tuto námitku zamítl.
Jan a Nina Vrkočovi dále vyjádřili nesouhlas s dělením pozemku z důvodu domnívání se, že
rozhodnutí stavebního úřadu v Říčanech k žádosti p. Drábka bude precedentni a při schválení záměru
"rozdělení pozemku 275/23" může toto vést k a dalšim dělením nezastavěných parcel a to i na daleko
menší, než zmíněných 600m2. Pak by mohL každý dLe libosti rozdělovat své pozemky na díly po
400,300, .... m2, s odvolánim na dřívější rozhodnutí stavebního úřadu, který poté nebude schopen
stanovit minimálni rozměry stavebního pozemku. Tato situace by ve svém důsLedku mohLa vést
k devastaci záměrů obce o nové rodinné výstavbě, směrem k místně nepřijateLnému a všeobecně
odmítanému satelitnímu vzhledu.
Otázka minimální výměry pozemků byla již stavebním úřadem zhodnocena v první odrážce
vypořádání s námitkami manželů Vrkočových. K tomuto ještě stavební úřad dodává, že vyhláškou o
závazných regulativech územního plánu - případně její změnou, je dána orgánům obce možnost
naplňovat cíle rozvoje obce, v tomto případě uvedením minimální výměry pozemků v části zásad
prostorové regulace. Dělení je posuzováno jednotlivě,
s ohledem na okolní zástavbu a není
opodstatněné se domnívat.že tímto rozhodnutím bude vytvořen precedent pro případ dalšího dělení.
Stavební úřad neshledal dělení pozemku
proto tuto námitku zamítl.
v rozporu se schválenou
územně plánovací
dokumentací,
Jan a Nina Vrkočovi dále vyjádřili nesouhlas s dělením pozemku z důvodu, že dělenim pozemku
v jejich sousedství dojde k jejicn majetkové újmě, neboť při výběru místa ke stavbě jejich rodinného
domu, především hLedali obLast s priměreně
velkými parcelami, kde si Lidé navzájem nekoukaji do
taliie. Tímto by byLa jejich investice znehodnocena.
Otázky důsledků staveb na jejich okolí, potažmo i prodejnosti nemovitostí, jsou již dány a vyřešeny v
platné územně plánovací dokumentaci, a tudíž pro takto obecné řešení již v územním řízení není
prostor. Jsou to územní plány, které stanoví základní koncepce rozvoje jednotlivých území obce,
ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání atd.
Neexistuje žádný právní předpis, na základě kterého by bylo možné tvrzené snížení hodnoty
sousedních nemovitostí stanovit a objektivizovat. Nelze předem říci, zda menší stavba na menším
pozemku bude zasahovat více než stavba velká na větším pozemku, zvláště když je v lokalitě možno
zastavit pozemek až ze 40%. Stavební úřad v řízeních nezjišťuje otázky hypotetického dopadu
nových staveb na starou zástavbu v oblasti majetkové, nejsou pro to stanoveny žádné nástroje.
Stavební úřad proto tuto námitku zamítl.
Jan a Nina Vrkočovi dále vyjádřili nesouhlas s dělením pozemku z důvodu, že rozděleni pozemku by
zcela určitě nebylo v zájmu ani obce, ani místních občanů.
Jak již bylo výše popsáno dělení pozemku je v souladu s platným územním plánem obce. Územní
plán stanoví základní koncepce rozvoje jednotlivých
území obce a již v procesu pořizování a
schvalování územně plánovací dokumentace je třeba postupovat v zájmu obce a občanů. V územním
řízení, kde je posuzován soulad s územně plánovací dokumentací je veřejnou vyhláškou veřejnost
(místní občané) obesílána - stavební úřad připomínky veřejnosti neobdržel.
Stavební úřad proto tuto námitku zamítl.
Samostatnými podáním, doručenými stavebnímu úřadu po konání ústního jednání, byly uplatněny
námitky obcí Březí. Jelikož podle §89 odst. I stavebního zákona mají být námitky uplatněny nejpozději
při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží, stavební úřad o námitkách nerozhodoval.
Zastupitelstvo
obce Březí vyjádřilo nesouhlas s dělením pozemku z důvodu:
že děleni pozemků, které vedLo ke vzniku pozemku 275/23 (pozn.stavebni úřad braL pozemek p.č.
273/23-uváděný ve vyjádření jako řpreklep 'a používá 275/23) , respektovaLo návrh územního pLánu
obce, kde byLa individuální rodinná zástavba počítána na parceLách o rozloze lOOO-1500m2. Pouze
na Lokalitách A I,A2,A3,A4je možnost menších parceL, aLe ani zde nesmí být menší než 800m2. Dělení
pozemku p.č.275/23 na dva díly o rozměru 600m2 vznikne precedens pro další pripadné žadatele o
dělení pozemků v dané lokalitě.
Č.j. 30616/20 11-M U R/OS Ú/00622
str. 5
Stavební úřad se již otázkou velikosti parcel, souladem s územním plánem a otázkou precedensu
zabýval výše - v první a páté odrážce vypořádání s námitkami manželů Vrkočových.
že při vzniku dalších nových zastavěných a zpevněných ploch s mírou zastavění 40% se výrazně
snižuje vsakováni povrchových vod v dotčené lokalitě, což se při trvalejších deštích již dnes projevuje
výrazně vyšší hladinou vodního toku odvádějící vodu z této lokality, který pak zaplavuje přilehlé
nemovitosti v centru obce.
Jelikož 40% zastavěnosti území je i při rozdělení pozemků zachováno, tj.plochy určené k zastavění se
nemění - rozsah možných zpevněných a nezpevněných ploch v celku se nemění, proto dělením
nedochází nárůstu rizik způsobených dešťovými vodami.
Kanalizační
výstavbou.
řad je projektován
a zhotoven
k současnému
Stavební úřad se již otázkou napojení výhledových
vypořádání s námitkami manželů Vrkočových
Obslužná komunikace je pouze 6m široká a nepočitalo
ještě dělit.
počtu pozemků
staveb
zabýval
se, že v budoucnu
a není počítáno
výše - ve druhé
s další
odrážce
se měly stávající pozemky
Pozemek parc.č. 275/25 v kat. území Březí u Říčan je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.
V platném územním plánu obce Březí je veden jako komunikace a v současné době reálně slouží jako
přístupová komunikace k rodinným domům a přilehlým pozemkům (se štěrkovým povrchem).
Vzhledem k tomu, že je v soukromém vlastnictví jedná se o komunikaci účelovou. Účelová
komunikace je taková komunikace, kterou žádný silniční správní úřad dosud nezařadil do vyšší
kategorie (místní komunikace, silnice nebo dálnice). Dle zveřejněného názoru veřejného ochránce
práv v roce 2006 pro posouzení, zda je pozemek veřejně přístupnou účelovou komunikací (pokud
není místní komunikací) je rozhodující faktický stav, zda je využíván jako dopravní cesta pro silniční
či jiná vozidla a chodce (neuzavřeným okruhem osob po delší dobu) a slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními
pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků. Typicky to
znamená dopravně méně významné komunikace v obcích, které nemusí být nijak zpevněné, ale jsou
znatelné v terénu. Účelové
komunikace obecně spadají do práva bezplatného obecného užívání
obvyklým způsobem a k obvyklým účelům podle § 19 odst. 1 zákona Č. 13/1997 Sb, pokud zákon
nestanoví pro speciální případ jinak . Neplatí však na nich obecné zákazy pozemní komunikaci
poškozovat nebo znečišťovat podle § 19 odst.2. zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Na pozemku 275/25 (a 275/32,275/8) v k.ú.Březí u Řičan byla stavením povolením ze dne 7.9.2004
pod č.j.284912004/Po povolena stavba 'komunikace' (pozn.na stavebním úřadu není o stavbě další
zmínka, místo nejeví známky stavby, o kolaudaci požádáno nebylo), která je dle projektu navržena
jako komunikace dopravně zklidněná fční třídy DI, pro skupinu dopravního zatížení VI (tj.15
TNV/24hod). Charakteristikou
dopravního zatížení komunikací je uváděna jako celoroční průměr
těžkých nákladních vozidel jedoucích za 24 hodin v roce sčítání dopravy (TNV). V tomto smyslu
stavební úřad nepředpokládá zásadní ovlivnění pro posouzení tohoto dopravního zatížení vznikem
nového pozemku.
Obec Březí nemá v současné době vybudován vodovod a zásobování pitnou vodou je řešeno vrty
v hloubce 30-40m což je cca o J Om více než před J 5lety. Vrtat studně na nově vzniklých pozemcích
s ohledem na okolní zástavbu je nemyslitelné a obec Březí nebude dávat souhlas se stavbou studně na
takto vzniklých pozemcích.
Stavební úřad se již otázkou napojení výhledových staveb na zdroj vody zabýval výše - ve třetí
odrážce vypořádání s námitkami manželů Vrkočových
Zmenšením pozemků dělením dojde ke značnému zhoršení kvality bydlení v této části
Zahuštěním zástavby dojde k omezení soukromí zde již bydlících i nových obyvatel.
obce.
Stavební úřad se již výše - v šesté odrážce vypořádání s námitkami manželů Vrkočových- zabýval
otázkou důsledků staveb na jejich okolí v souvislosti znehodnocením
investice, toto vyjádření
částečně vztahuje i k této námitce zhoršení kvality bydlení. Dále stavební úřad uvádí, že vzhledem ke
stanoveným regulativům prostorového
uspořádání pro toto území (tj.absence striktního určení
min. velikosti pozemků a stanovení zastavitelnost pozemků na 40%) nejde o překročení určené kvality
bydlení dané územním plánem a nejedná se ani o mimořádné omezení soukromí obyvatel, převyšující
Č.j.30616/2011-MUR/OSÚ/00622
str. 6
míru přiměřenou poměrům v zastavěných územích obce. Proti takovémuto přirozenému 'omezeni
soukromí' se proto mohou vlastníci sousedních nemovitostí bránit sami (např. výsadbou zeleně).
Naopak zamítnutím žádosti z tohoto důvodu by byl omezen nad míru přiměřenou poměrům žadatel,
když záměr odpovídá určenému využití pozemku dle platného územního plánu obce.
Dělení pozemků je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání územi. Vzhledem k tomu, že nebyl shledán nesoulad, staveb ni úřad
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního
Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
rozvoje
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis.
epodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně
úřadu, jehož územního obvodu se dělení pozemků týká, není-Ii sám stavebním úřadem.
obecnímu
" otisk úředního razítka"
Oprávněná úřední osoba: Ing. Radka Doušová, 0.č.622,v.r.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ...
.?.!..'..<:...?... ~... 1/
Sejmuto dne: ....
d:.:.)..:....?-:!?1.f
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo b) ve výši 500
Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Vladislav Drábek, Jindřicha Jindřicha č.p. 2697/1 O, 155 00 Praha 515
Obec Březí, IDDS: um9ajxf
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou
dotčené orgány státní správy
MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského
náměstí č.p. 1619,25101
Říčany u Prahy
Č.j.30616/2011-MURJOSÚ/00622
str.
7
grafická přHoha:
'l5'H
<1'lS?~
GJ
<1'lS?1
VSIJ.
Q.
'lS?O
Download

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY