Martin Vybíral
Fotografie
24 06 – 14 08 (2011)
Dům umění
Kurátorkou výstavy je Jana Vránová
Tisková konference 23. 6. v 11 hodin v Domě umění
Vernisáž výstavy 23. 6. v 18 hodin v Domě umění
V posledním desetiletí fotografuje Martin Vybíral především městskou krajinu a objekty, které jsou
její součástí – krajinné prostory poznamenané civilizačními zásahy jsou námětem jeho černobílých i
barevných fotografií. Nejčastěji to jsou lokality, opuštěné a jakoby zapomenuté jejich uživateli,
krajinná zákoutí, kde se stopy člověka pozvolna vytrácejí, ale i místa frekventovaná, jako jsou
cyklistické stezky.
Je to prostředí často samo o sobě zdánlivě neatraktivní, až fotografické vyobrazení jim dává nový
obsah a význam, objevuje jejich estetické a výrazové kvality. Priorita námětu nebo způsobu jeho
fotografické interpretace není v tvorbě Martina Vybírala jednoznačná, podstatný je především
fotografův přístup k tematice, která jej oslovuje a k níž přistupuje s konkrétním záměrem – proto
vyhledává motivy, které rezonují s jeho pocity a představami o fotografické reflexi vizuálního vjemu.
Vybíralovy kontemplativní fotografie jsou v mnohém blízké malířskému a grafickému projevu –
v souvislosti s detailními záběry struktur povrchů objektů a přírodního prostředí lze uvést zejména
příbuznosti s informelem. O důležitosti světla pro fotografii bylo řečeno již mnoho, pro Vybíralův
postup a výsledný výraz má způsob osvětlení zásadní význam – v krajních polohách užívá přirozené i
umělé světlo. Pracuje s bleskem, ostrým nasvícením vyjímá objekty ze zšeřelého prostoru krajiny za
soumraku, na hranici mezi dnem a nocí – propůjčuje jim tak současně i nový význam, někdy
nechává diváka v nejistotě, jakého jsou původu a jaká je vlastně jejich původní funkce. Opačným
postupem je situace, kdy je tónová stupnice naopak redukována na minimálně odstupňované
odstíny šedí, takže vlastní motiv se zjevuje jen v náznaku, ponořen v šerosvitu. Světlo odhaluje a
akcentuje jenom některé části motivu, vynořující se z temného prostoru, zvýrazňuje jejich kontury a
vytváří tak svým způsobem novou realitu, obsahující moment překvapení, tajemství. Fotografie
Martina Vybírala evokují nové významy a asociace, působí svým klidem, senzitivním vnímáním
nenápadných, neefektních jevů, zavádějícím nás do světa ticha a osamění. Provokují divákovu
představivost a současně jej do jisté míry iritují – nejsou přímým obrazovým dokumentem místa,
předmětného motivu, ale jeho subjektivním zobrazením, vizuální reflexí: představují jednu z
individuálně koncipovaných solitérních poloh současné české fotografie.
Jana Vránová
Informace o výstavě
Jana Vránová, 736 485 361, [email protected]
Materiály k výstavě (fotografie)
Barbora Antonová, 731 506 376, [email protected]
Dům umění města Brna / Dům umění / Dům pánů z Kunštátu / Galerie G99
www.dum-umeni.cz / úterý–neděle 10–18 h
Download

TZ Martin Vybíral - Fotografie