Strana 1
FORENZNÍ AUDIT
ZA OBDOBÍ
2013
DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST
S.R.O.
NEXIA AP, A.S.
SOKOLOVSKÁ 49/5, PRAHA 8, PSČ 186 00
IČ 4811 7013
PRAHA, 18. 6. 2014
Strana 2
ÚVOD K PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU
OBSAH ZPRÁVY O PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU DOPRAVNÍHO PODNIKU KNĚŽMOST
1.
Úvod k provedení forenzního auditu
str. 3
2.
Základní informace o společnosti DP Kněžmost
str. 8
3.
Hospodaření DP Kněžmost v období 2012 - 2013
str. 13
3.1
Globální ekonomická data 2012-2013: Výsledky hospodaření a příspěvek obce Kněžmost na dopravní obslužnost
str. 14
3.2
Provozní náklady Dopravního podniku Kněžmost
str. 23
4.
Posouzení efektivity dopravní obslužnosti v období 2012 - 2013
str. 38
5.
Závěry, doporučení, shrnutí
str. 53
Strana 3
1. ÚVOD K PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU
DOPRAVNÍHO PODNIKU KNĚŽMOST
S.R.O.
Strana 4
ÚVOD K PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU
PŘEDMĚT (OBSAH) FORENZNÍHO AUDITU
q
Tato Zpráva obsahuje výsledky Forenzního auditu obchodní společnosti Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. (dále i jako „DP Kněžmost“ nebo
„společnost“ nebo „DPK“) za účetní období 2013, výsledky vyplývající z posouzení efektivity hospodaření DP Kněžmost, vyhodnocení
ekonomické výhodnosti zajišťování hromadné přepravy osob prostřednictvím DP Kněžmost pro obec Kněžmost a doporučení a návrhy týkající
se ekonomické optimalizace zajišťování hromadné přepravy osob pro obec Kněžmost (dále i jako „Obec“)
q
Tato Zpráva je vypracována na základě Smlouvy o zpracování forenzního auditu uzavřené dne 5. 5. 2014 mezi společností NEXIA AP a.s. a
zřizovatelem DP Kněžmost obcí Kněžmost.
q
Účelem tohoto forenzního auditu bylo:
§ zmapování aktuálního stavu DPK, analýza správnosti jeho účetnictví, přezkoumání efektivnosti fungování systému řízení a hospodaření DPK,
prověření plnění zákonných požadavků při hospodaření DPK a identifikace veškerých potenciálních rizik s cílem posoudit, zda nedochází k
nehospodárnému vynakládání veřejných prostředků a zda není možnost provoz DPK zabezpečovat efektivněji.
§ posouzení efektivity způsobu zajišťování hromadné přepravy osob v obci Kněžmost v rámci zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím DPK s
cílem optimalizovat zajišťování hromadné přepravy a tím i výdaje obce Kněžmost do dopravní obslužnosti.
q
Za účelem reprezentativnosti pohledu na hospodaření DP Kněžmost byla vyžádána i data týkající se hospodaření r. 2012 a v klíčových
položkách i obdobích předchozích. Rovněž byly komplexně prověřeny řídící, kontrolní a provozní procesy DP Kněžmost.
q
Současně byly prověřeny i procesy a úkony obce Kněžmost související se zabezpečením dopravní obslužnosti, smluvními vztahy a finančními
plněními obce Kněžmost směrem k DP Kněžmost.
Základním motivem obce Kněžmost pro zadání forenzního auditu bylo posouzení efektivnosti zajišťování dopravní obslužnosti
prostřednictvím vlastní společnosti a posouzení možnosti optimalizace (snížení) výdajů obce Kněžmost do dopravní obslužnosti.
Strana 5
ÚVOD K PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU
ZPŮSOB PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU
q
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
q
Forenzní audit zahrnuje ve smyslu smlouvy ze dne 5.5. 2014:
prověření úplnosti, průkaznosti a správnosti účetnictví 2013,
prověření mzdové agendy (včetně pracovně-právních vztahů),
prověření zadávání a realizace veřejných zakázek,
prověření platných smluvních vztahů, jejich dodržování a jejich ekonomickou výhodnost,
prověření správy a nakládání s veškerým majetkem,
prověření klientelistického jednání a konfliktu zájmů,
prověření nestandardních finančních a obchodních transakcí,
analýzu efektivity hospodaření a klíčových zdrojů možných neefektivit,
posouzení ekonomické výhodnosti zabezpečování hromadné přepravy osob v obci Kněžmost vlastní obchodní společností v porovnání s
modelem zabezpečení této služby ve shodném rozsahu externím dodavatelem,
doporučení a návrhy týkající se ekonomické optimalizace zajišťování hromadné přepravy osob pro obec Kněžmost.
Za účelem relevantního a odborně kvalifikovaného koncepčního doporučení týkajícího se optimalizace výdajů obce Kněžmost v oblasti dopravní
obslužnosti proběhlo za účasti zástupce obce Kněžmost jednání se Středočeským krajem (SK). Jeho cílem bylo zjistit postoj SK k případným
úpravám Smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové dopravě pro další období počínaje r. 2015 s cílem optimalizovat výdaje obce
Kněžmost do dopravní obslužnosti při zachování dopravní obslužnosti obce Kněžmost a přilehlého okolí tam, kde je tato obslužnost občany
žádaná a z hlediska jejího využití racionálně a ekonomicky efektivně provozovatelná.
Ø
Závěry tohoto jednání jsou shrnuty v koncepční části této Zprávy.
Forenzní audit DP Kněžmost byl proveden standardními investigativními metodami ekonomické a procesní analýzy zaměřenými na
identifikaci a prokázání neefektivit v hospodaření nebo jednání prokazatelně poškozující DP Kněžmost nebo obec Kněžmost.
Strana 6
ÚVOD K PROVEDENÍ FORENZNÍHO AUDITU
VÝCHOZÍ MATERIÁLY A PŘEDKLÁDÁNÍ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ A INFORMACÍ (1/2)
q
Při realizaci Forenzního auditu se vycházelo zejména z následujících dat předložených DP Kněžmost za prověřované období:
§
Data z účetnictví, ekonomických a finančních evidencí DP Kněžmost za období 2013 a 2012:
Ø
Ø
Data z finančního účetnictví (deníky, hlavní knihy, účetní závěrky), účetní doklady a podklady k poskytnutým plněním a data pomocných
evidencí (např. evidence ujetých kilometrů ze systému EMTest)
Mzdová evidence, evidence odpracované doby a pracovní náplně zaměstnanců za jednotlivé roky prověřovaného období.
§
Detailní data účetních období 2012 a 2013 za účelem porovnání výše nákladů a nákladových trendů
§
Smluvní dokumentace pokrývající období 2012 - 2013
§
Souhrnná data o jízdě jednotlivých linek a spojů a přehledy smluvní dopravy
§
Statutární a interní legislativa platná pro období 2012 a 2013
Ø
Interní normy však DP Kněžmost prakticky zpracované nemá, a to ani pro tak důležité oblasti, jako jsou podpisová práva, zadávání zakázek,
předávání hotovosti, schvalování přijatých faktur a kontrolní mechanismy.
q Další data a informace pak byly čerpány z podkladů obce Kněžmost, a to zejména týkající se výdajů na dopravní obslužnost Obce (jejich
rozpočet a jeho čerpání), finančních plnění ve prospěch DP Kněžmost a usnesení orgánů Obce týkající se plnění ve prospěch DP Kněžmost.
q Poslední důležitý zdroj dat představují veřejně dostupné údaje týkající se dopravní obslužnosti v regionu (zejména jízdní řády jiných
veřejných přepravců) a informace Středočeského kraje (SK) týkající se zajišťování dopravní obslužnosti z rozpočtu SK v dalších obdobích a
v dlouhodobějším horizontu, kdy budou prováděny nové veřejné soutěže na provozovatele dopravní obslužnosti.
Strana 8
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
DP KNĚŽMOST
§
VZNIK SPOLEČNOSTI, PŘEDMĚT ČINNOSTI, JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI
§
STAV ÚČETNICTVÍ A INTERNÍCH PROCESŮ
Strana 13
3. HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST V OBDOBÍ
2012 - 2013
VÝKAZY SPOLEČNOSTI, ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZATELŮ,
TRENDY, NÁKLADOVOST
Strana 14
3.1 GLOBÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA
2012 - 2013
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ A PŘÍSPĚVKY OBCE KNĚŽMOST NA ZAJIŠTĚNÍ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Strana 15
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST
ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ DP KNĚŽMOST
Výkaz zisků a ztráty za období 2012 a 2013
Výnosy
Tržba z provozu (jízdenky)
Tržba smluvní přeprava
Tržba průkazky
Příspěvek na provoz SK
Příspěvky a dotace obec Kněžmost
Příspěvky na provoz ostatní obce
Příspěvek na provoz HK, Mikroregion
Ostatní
Výnosy CELKEM
Rok 2013
Rok 2012
898 348 1 036 289
129 888 112 870
800
1 263
1 032 259 1 094 808
578 458 799 116
44 025
44 025
126 195 117 792
770
34 102
2 810 743 3 240 265
Náklady
Spotřeba PHM
Oprava vozidel
Ostatní materiál (pneumatiky atd.)
Mzdové náklady řidičů
Odvody SP a ZP, stravenky řidičů
Zapůjčení řidičů
Nájemné stanoviště
Provozní poplatky (pojištění ,..)
Náklady variabilní celkem
Odpisy autobusů
Služby provozní a správní
Mzdové náklady správa
Ostatní
Náklady režijní celkem
Rok 2013 Rok 2012
680 017
735 224
437 231
675 225
32 625
73 245
636 915
699 418
265 057
280 939
50 288
7 200
88 012
93 160
124 195
103 866
2 314 340 2 668 277
631 596
631 596
87 675
107 028
93 500
66 988
6 852
4 195
819 623
809 807
Náklady CELKEM
Hospodářský výsledek
3 133 963 3 478 084
-323 220 -237 819
§ DPK vykázal v období 2012 a 2013 ztrátu 238 tis. (2012) a 323 tis. (2013). Tato ztráta je důsledkem klesajícího objemu finančních plnění
z rozpočtu SK a obce Kněžmost. Jelikož klesají významně tržby z jízdného (pokles objemu cestujících), nejeví se racionální očekávat dosažení
kladného výsledku hospodaření bez navýšení finanční podpory obce Kněžmost.
§ Jelikož odpisy tvoří významnou část nákladů (631 tis. Kč), nebylo provozní Cash-flow negativní, avšak zatěžovalo je rozložení příjmových plateb
v čase. Za takové situace nevykazuje DPK bez vyšší podpory obce Kněžmost nebo rozprodeje svého majetku schopnost hradit své závazky vůči
Farid Comercia s.r.o. (podle našeho výpočtu k 31.12.013 cca 993 tis. Kč), které se velmi pravděpodobně nacházejí po lhůtě splatnosti.
Strana 16
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST
VÝVOJ VÝNOSŮ DP KNĚŽMOST:
ROK
2010
2011
2012
2013
PŘÍSPĚVKY VČETNĚ DOTACÍ NA ÚHRADU ZTRÁTY OD KRAJŮ, OBCÍ, MIKROREGIONU NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A TRŽBY Z JÍZDNÉHO
Příspěvky od
Středočeského kraje
1 492 502
1 000 384
1 094 808
1 032 259
Příspěvky od
KH kraje a Mikroregionu ČR
126 195
125 932
117 792
126 195
Příspěvky a dotace
od obcí
1 276 809
993 326
843 141
622 483
Tržby za jízdenky, průkazky a
smluvní přepravu
993 520
1 091 142
1 150 422
1 029 036
Výnosy
celkem
3 889 026
3 210 784
3 206 163
2 809 973
1 600 000
1 400 000
Příspěvky od Středočeského kraje
1 200 000
1 000 000
Příspěvky od KH kraje a Mikroregionu ČR
800 000
600 000
400 000
200 000
Příspěvky a dotace od obcí
Tržby za jízdenky, průkazky a smluvní
přepravu
0
2010 než 1 mil. 2011
2012 poklesu tkví
2013
§ Od r. 2010 klesly výnosy DPK o více
Kč. Příčina tohoto
v poklesu finančního plnění Středočeského kraje (Příspěvek na
zajištění dopravní obslužnosti) a finančního plnění obce Kněžmost (Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti a provozní dotace).
§ Propad výnosů je příčinou současné ztrátovosti DPK, neboť roční náklady DPK jsou v zásadě stabilní.
Strana 17
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST
PŘÍSPĚVKY NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI OD OBCÍ VČETNĚ DOTACE NA ÚHRADU ZTRÁTY
Vývoj plateb od obcí v jednotlivých letech 2010 - 2013
1 400 000
ROK
2010
2011
2012
2013
Příspěvky a
dotace od obcí
celkem
1 276 809
993 326
843 141
622 483
Z toho:
obec Kněžmost
1 222 912
939 429
799 116
578 458
Z toho:
ostatní obce
53 897
53 897
44 025
44 025
1 200 000
Příspěvky a dotace od
obcí celkem
1 000 000
Obec Kněžmost
800 000
Ostatní obce
600 000
400 000
•
•
Ostatní obce: Boseň, Mnichovo Hradiště, Kosmonosy
Příspěvek od ostatních obcí za rok 2011 stanoven dle roku 2010
200 000
0
2010
2011
2012
2013
§ Výše plateb od obce Kněžmost vykazuje významně sestupný trend. Oproti r. 2010 se jedná o snížení o více než 50 %:
Ø V r. 2010 DP Kněžmost díky vysoké provozní dotaci na úhradu ztráty vykázal zisk ve výši 964 tis. Kč. Lze se domnívat, že důvodem
takového postupu byla potřeba financovat nákupy autobusů provedené v r. 2007 a 2008.
§ Objem plateb obce Kněžmost na zajištění dopravní obslužnosti (příspěvek + dotace) je u obce Kněžmost i v r. 2012 vysoce
nadprůměrný (vyšší o 250 - 300 %) při porovnání s některým obcemi ve Středočeském a Libereckém kraji.
Strana 19
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST
PODROBNÝ ROZBOR CELKOVÝCH PLATEB OD OBCE KNĚŽMOST VE PROSPĚCH DPK (2/3)
Okres
Obec/Město
Kněžmost
Luštěnice
Mladá Boleslav
Dolní Bousov
Žďár
Pyšely
Benešov
Neveklov
Divišov
Jablonec nad Nisou Pěnčín
Mníšek
Liberec
Stráž nad Nisou
Hostomice
Chyňava
Beroun
Loděnice
Nižbor
Žebrák
Výdaje na zajištění
Počet
obyvatel (stav dopravní obslužnosti v Kč
2012)
2012
1 925
759 056
2 126
646 500
2 575
116 314
1 297
19 100
1 752
116 390
2 524
428 360
1 584
264 200
1 926
174 060
1 451
122 130
2 205
191 610
1 689
282 670
1 751
114 000
1 742
114 577
1 919
507 130
2 146
497 380
800 000
Kněžmost
Luštěnice
700 000
Nižbor
600 000
Žebrák
Neveklov
500 000
Hostomice
400 000
Divišov
Stráž nad Nisou
300 000
Pěnčín
200 000
Mníšek
Pyšely
100 000
Dolní Bousov
0
Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti v Kč
Loděnice
§ Pro účely porovnání bylo nahodile vybráno 14 obcí ze Středočeského a Libereckého kraje s podobným počtem obyvatel. U nich byly z veřejných
zdrojů získány informace o výdajích na zajištění dopravní obslužnosti za r. 2012 (data za r. 2013 nebyla v řadě případů ještě k dispozici).
§ Obec Kněžmost vykazuje v této skupině 14 obcí významně nejvyšší výdaje na zajištění dopravní obslužnosti, a to řádově o 250 – 300 % více, než
je střední hodnota tohoto vzorku.
Strana 20
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST
PODROBNÝ ROZBOR CELKOVÝCH PLATEB OD OBCE KNĚŽMOST VE PROSPĚCH DPK (3/3)
Okres
Mladá Boleslav
Benešov
Obec/Město
120,00%
Výdaje na zajištění
% podíl (největší
Počet obyvatel dopravní obslužnosti
položka výdajů =
v Kč
(stav 2012)
100%)
100,00%
2012
Kněžmost
1 925
759 056
100,00%
Luštěnice
Dolní Bousov
Žďár
2 126
2 575
1 297
Pyšely
Neveklov
Divišov
1 752
2 524
1 584
646 500
116 314
19 100
116 390
428 360
264 200
85,17%
15,32%
2,52%
15,33%
56,43%
34,81%
1 926
1 451
2 205
1 689
1 751
1 742
1 919
2 146
174 060
122 130
191 610
282 670
114 000
114 577
507 130
497 380
22,93%
16,09%
25,24%
37,24%
15,02%
15,09%
66,81%
65,53%
Jablonec nad Nisou Pěnčín
Mníšek
Liberec
Stráž nad Nisou
Hostomice
Chyňava
Beroun
Loděnice
Nižbor
Žebrák
Kněžmost
Luštěnice
Nižbor
Žebrák
80,00%
Neveklov
Hostomice
60,00%
Divišov
Stráž nad Nisou
40,00%
Pěnčín
Mníšek
20,00%
Pyšely
Dolní Bousov
Loděnice
0,00%
Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti v Kč
§ I když mohou u každé z těchto obcí existovat specifika, která ovlivňují výdaje na dosažení cílené dopravní obslužnosti, podíl, o něž výdaje obce
Kněžmost přesahují obvyklé hodnoty, nasvědčuje tomu, že obec Kněžmost do dopravní obslužnosti dlouhodobě alokuje neodůvodněně vysoké
rozpočtové provozní prostředky, které by pro své obyvatele mohla využívat výrazně prospěšnějším způsobem.
Strana 21
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST
ROZBOR PŘÍSPĚVKU OD OBCE KNĚŽMOST DLE SMLOUVY O PROVOZOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY PODLE JEDNOTLIVÝCH LINEK
Spoje na linkách
260622 (1,2)
260622 (5,6)
260623(4,7,14,19)
260623 (6,9)
260624 (4,8)
CELKEM
Spoje na linkách
260622 (1,2)
260622 (5,6)
260623(4,7,14,19)
260623 (6,9)
260624 (4,8)
CELKEM
Počet km celkem Podíl Kněžmost Počet km
6 552
74%
4 848
10 080
100%
10 080
5 810
50%
2 905
3 528
100%
3 528
4 581
100%
4 581
30 551
x
25 942
ROK 2013
Tržby celkem Náklady celkem Příspěvek od obce Kněžmost
40 500
75 000
129 730
104 302
95 282
199 584
37 765
39 508
115 038
36 252
33 602
69 854
77 234
13 470
90 704
296 053
256 862
604 910
Počet km celkem
Podíl Kněžmost Počet km
6 552
74%
4 848
10 080
100%
10 080
5 838
50%
2 919
3 528
100%
3 528
4 527
100%
4 527
ROK 2012
Tržby celkem Náklady celkem Příspěvek od obce Kněžmost
29 177
90 301
129 730
85 313
114 271
199 584
33 774
48 045
115 592
31 069
38 785
69 854
73 960
15 675
89 635
30 525
x
25 902
307 077
604 395
253 293
§ Podíl obce Kněžmost - procento, kterým je hrazena linka obcí Kněžmost (zbytek hradí jiné obce).
§ Tržby celkem představují tržby za jízdenky, které chybně zahrnují i DPH - to fakticky znamená, že příspěvek Obce by měl být při správné
ekonomické kalkulaci vyšší právě o DPH z jízdného.
§ Náklady celkem představují kalkulované náklady v hodnotě 19,80 Kč na 1 ujetý km.
§ Příspěvek od obce Kněžmost představuje úhradu rozdílu mezi výší nákladů a tržeb (částka odpovídá hodnotě po provedeném vyúčtování).
Strana 22
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST
POROVNÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE (SK) A OD OBCE KNĚŽMOST NA 1 KM
Obec Kněžmost
ROK 2013
ROK 2012
Příspěvek Obce na ztrátu na 1km dle příslušného smlouvy
11,41
9,78
Příspěvek Obce na ztrátu na 1km s dotací na úhradu provozní ztráty
Příspěvek Obce na ztrátu na 1km s dotací a s přefakturací mzdových nákladů
23,95
29,65
30,85
Středočeský kraj (SK)
Příspěvek SK na 1km
Počet km
Příspěvek SK na ztrátu celkem
ROK 2013
11,55
89 373
1 032 258
36,19
ROK 2012
12,40
88 291
1 094 808
§ pro porovnání uvádíme příspěvek na ztrátu na 1 km hrazenou obcí Kněžmost společnosti Transcentrum bus s.r.o.
Transcentrum bus
Příspěvek obce na ztrátu na 1 km dle smlouvy
Počet km
Příspěvek obce na ztrátu celkem
ROK 2013
24,43
2 597
63 447
ROK 2012
23,92
2 630
62 918
§ Příspěvek obce Kněžmost na úhradu ztráty na 1 km dosahuje dle platné smlouvy přibližně shodné výše, jakou poskytuje Středočeský kraj
(SK) DP Kněžmost na 1km dopravní obslužnosti.
§ Zohledníme-li však do příspěvku i dotaci na úhradu provozní ztráty, dosáhla výše celkového příspěvku v r. 2013 úrovně příspěvku Obce
hrazeného společnosti Transcentrum bus s.r.o.
Ø v r. 2012 však celkový příspěvek Obce DPK významně převyšoval náklady hrazené společnosti Transcentrum bus, jelikož úhrada
provozní ztráty proběhla v objemu o 220 tis. Kč vyšší než v r. 2013, a i přesto skončil DPK ve ztrátě.
Strana 23
3.2 PROVOZNÍ NÁKLADY DOPRAVNÍHO PODNIKU
KNĚŽMOST
2012 - 2013
PERSONÁLNÍ NÁKLADY, DEFRAUDACE TRŽEB, SERVIS A OPRAVY AUTOBUSŮ
Strana 28
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST: VÝDAJE OBCE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
ROZPOČET OBCE KNĚŽMOST:
ROZPOČTOVÝ VÝDAJ 2221 – PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY (DOPRAVNÍ ÚZEMNÍ OBSLUŽNOST)
1 600 000
ROK
Schválený rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet po změnách Skutečné výdaje
1 400 000
2010
700 000
660 902
1 360 902
1 360 876
1 200 000
2011
1 300 000
-400 000
900 000
840 120
1 000 000
2012
2013
900 000
800 000
-140 000
43 000
760 000
843 000
759 056
648 681
800 000
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách
600 000
Skutečné
výdaje
400 000
200 000
0
2010 2011 2012 2013
q Vývoj rozpočtové položky 2221 kopíruje vývoj objemu poskytnutého příspěvku a provozní dotace na úhradu ztráty DP Kněžmost, tj. čím
je vyšší zejména provozní dotace DPK, tím vyšší jsou výdaje obce Kněžmost na dopravní obslužnost.
q Rozpočtová opatření týkající se změny v položce rozpočtu 2221 nám nebyly doloženy, přičemž dle Zákona o obcích musí být veškeré
změny ve struktuře a objemu schváleného rozpočtu proběhnout na základě schválení zastupitelstva.
§ Pokud došlo k vyplacení provozní dotace DPK bez souhlasu (usnesení) Zastupitelstva obce Kněžmost, je poskytnutí finančního plnění
nutné považovat za plnění v rozporu se Zákonem o obcích, tj. za plnění bez právního důvodu, které je povinen DPK vrátit.
q Skutečné výdaje r. 2013 obsahují provozní dotaci na úhradu ztráty DP Kněžmost za r. 2012, neboť k vypořádání dotace provozní ztráty
dochází vždy s ročním zpožděním (dochází k přesunu rozpočtových výdajů z jednoho roku do roku následujícího). Je racionální
předpokládat, že skutečné výdaje rozpočtu r. 2014 budou obsahovat provozní dotaci na úhradu ztráty za r. 2013 (pravděpodobně opět ve
výši cca 300 tis. Kč.)
Strana 32
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST: SERVIS VOZIDEL
SERVIS A OPRAVY VOZIDEL: NÁKLADY NA SERVIS (1/6) – PŘEHLED NÁKLADŮ DLE VOZIDEL
Vývoj nákladů na servis v letech 2012-2013
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Běžná údržba
Velké opravy
Pneu
Bežná údržba
2012
Velké opravy
Pneu
2013
Náklady na servis
Autobus
7S1 8051
8S7 5251
MBM 94-76
CELKEM
Běžná údržba
205 777
187 446
61 528
454 751
2012
Velké opravy
179 431
0
0
179 431
Pneu
47 660
40 073
21 514
109 248
CELKEM
432 868
227 519
83 042
743 429
Běžná údržba
130 518
125 601
84 759
340 878
2013
Velké opravy
11 342
33 607
0
44 948
Pneu
41 960
7 487
29 763
79 210
CELKEM
183 820
166 695
114 522
465 036
§ Náklady na servis a opravy autobusů představují významnou složku provozních nákladů DPK, zejména v r. 2012 byla jejich výše vysoká.
§ Podrobně jsme analyzovali provedené opravy v r. 2012 a 2013 z hlediska opakovanosti, rozsahu servisních prací a jejich cenové úrovně.
Strana 33
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST: SERVIS VOZIDEL
SERVIS A OPRAVY VOZIDEL: NÁKLADY NA SERVIS (2/6)
Autobus
7S1 8051
§
Datum
1.2.2012
30.3.2012
30.6.2012
30.9.2012
30.11.2012
12.12.2012
30.12.2012
CELKEM 2012
28.2.2013
5.4.2013
9.5.2013
31.8.2013
31.8.2013
30.12.2013
31.12.2013
CELKEM 2013
CELKEM
DUZP
29.2.2012
30.3.2012
31.5.2012
5.9.2012
25.10.2012
28.11.2012
28.12.2012
28.2.2013
2.4.2013
30.4.2013
5.8.2013
2.9.2013
12.12.2013
30.12.2013
Doklad
Počet ujetých km
F12011
312 725
F12018
neuvedeno
F12029
350 000
F12046
neuvedeno
F12056
360 000
F12063
340 000
F12070
365 000
F13008
F13014
F13019
F13036
F13042
F13066
F13068
375 800
neuvedeno
380 000
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Celkem
12 982
3 727
65 966
9 609
5 521
236 511
98 553
432 868
21 384
23 078
7 085
15 597
7 121
80 417
29 138
183 820
616 687
Běžná údržba
12 982
3 727
31 344
9 609
5 521
116 571
26 024
205 777
10 043
23 078
7 085
15 597
7 121
67 537
58
130 518
336 295
Velké opravy
Pneu
17 902
16 720
119 940
41 589
179 431
11 342
30 940
47 660
11 342
190 772
12 880
29 080
41 960
89 620
Jedná se o vozidlo SOR 9,5 pořízené v r. 2007, které v obou letech (a v r. 2012 zejména) vykazovalo nejvyšší objem běžné a velké údržby tabulka prezentuje přehled všech fakturovaných oprav v letech 2012 a 2013.
Strana 34
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST
SERVIS A OPRAVY VOZIDEL: NÁKLADY NA SERVIS (3/6)
Autobus
Datum
31.1.2012
17.2.2012
1.3.2012
1.3.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.9.2012
30.11.2012
12.12.2012
87S 5251
30.12.2012
CELKEM 2012
28.2.2013
10.4.2013
31.8.2013
30.11.2013
30.12.2013
CELKEM 2013
CELKEM
§
DUZP
30.1.2012
17.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
31.5.2012
29.6.2012
5.9.2012
13.11.2012
28.11.2012
27.12.2012
28.2.2013
19.4.2013
5.8.2013
29.10.2013
12.12.2013
Doklad
F12004
F12009
F12012
512013
F12030
F12031
F12044
F12058
F12064
F12066
F12007
F12017
F12038
F12055
F12065
Počet ujetých km
200 030
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
245 851
247 555
neuvedeno
neuvedeno
237 000
276 749
298 500
neuvedeno
Celkem
14 824
8 283
26 563
6 455
19 106
46 097
3 613
27 275
54 802
20 503
227 519
3 495
37 680
34 217
32 842
58 460
166 695
394 214
Běžná údržba
14 824
8 283
26 563
6 455
19 106
46 097
3 613
27 275
14 728
20 503
187 446
3 495
14 722
34 217
32 842
40 324
125 601
313 047
Velké opravy
Pneu
40 073
0
40 073
22 958
10 649
33 607
33 607
Tabulka prezentuje přehled všech fakturovaných oprav v letech 2012 a 2013 za vozidlo IVECO STRATOS pořízené v r. 2008.
7 487
7 487
47 560
Strana 35
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST: SERVIS VOZIDEL
SERVIS A OPRAVY VOZIDEL: NÁKLADY NA SERVIS (4/6)
Autobus
MBM 94-76
Datum
17.2.2012
31.7.2012
12.7.2012
F12035
319 573
30.9.2012
5.9.2012
F12045
321 333
30.11.2012
31.10.2012
F12057
323 635
7.12.2012
7.12.2012
F12062
neuvedeno
CELKEM 2012
28.2.2013
28.2.2013
F13006
327 268
31.5.2013
6.5.2013
F13022
329 632
31.8.2013
5.8.2013
F13037
331 974
30.12.2013
12.12.2013
F13064
340 686
CELKEM 2013
CELKEM
§
§
§
§
Doklad
Počet ujetých km
F12008
310 888
DUZP
17.2.2012
Běžná údržba
Velké opravy
Celkem
25 098
25 098
20 627
20 627
8 918
8 918
5 386
26 900
1 500
1 500
61 528
0
83 043
19 470
19 470
19 554
19 554
31 530
38 142
14 205
37 355
84 759
0
114 522
146 287
0
197 565
Pneu
21 514
21 514
6 612
23 151
29 763
51 277
Jedná se o nejstarší vozidlo IVECO DAILY 65 C 15 se stářím 14 let, tj. na hranici využitelnosti pro plnění závazku veřejné služby ze smlouvy
uzavírané se Středočeským krajem.
Vozidlo je využíváno jako náhradní, příp. pro příležitostnou přepravu. Roční objem nájezdu je tak v zásadě velmi nízký cca 15.000 km/ročně.
I přes malý roční nájezd je vykazován zejména v r. 2013 relativně vysoký objem běžné údržby, a to ve dvou případech prakticky po minimálním
nájezdu km (jen cca 2.500 km).
Velmi nestandardní je výměna pneumatik na konci r. 2013 po nájezdu jen cca 17.000 km, kdy bylo na toto vozidlo zakoupeno 8 nových
pneumatik.
Strana 36
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST: SERVIS VOZIDEL
SERVIS A OPRAVY VOZIDEL: NÁKLADY NA SERVIS (5/6) – VYHODNOCENÍ I.
Na základě posouzení nákladů na servis a opravu vozidel v období 2012 – 2013, kterého se účastnil i expert na údržbu a opravy autobusů, jsme
dospěli k závěru, že při servisu a opravách autobusů DPK není postupováno dostatečně hospodárně. Roční náklady pro daný vozový park
zejména v r. 2012 (743 tis. Kč) jsou vyšší, než by bylo možné docílit při řádné péči motivované vynaložením finančních prostředků za servis a
opravy, které jsou nutné, účelné a přiměřené:
q
§
Ex-post posouzení účelnosti a přiměřenosti nákladů na servis a opravy autobusů je v případě DPK významně limitované tím, že nejsou před
zahájením prací zpracovávány standardní zákaznické objednávky a zakázkové listy, které by specifikovaly problémy vozidla, rozsah zadaných
prací a kalkulace očekávaných nákladů servisních prací v položkách práce a náhradní díly (fakturace navíc ve většině případů ani neuvádí stav
km, který je důležitý z hlediska posouzení opakovatelnosti výkonů):
Ø
§
Pakliže v takové situaci dochází v periodě cca 1 měsíce u vozidla 7S1 8051 k výměně téhož dílu (posilovač spojky VG3204, cena bez DPH
5.465 Kč) – viz faktura č. F12063, DUZP 28. 11. 2012 a faktura č. F12070, DUZP 28. 12. 2012, nelze tuto skutečnost vyhodnotit jinak, než
jako neoprávněnou duplicitní fakturaci, která měla být ze strany DPK odmítnuta (faktura měla být reklamována).
Za velmi nestandardní považujeme výměnu pneumatik u nejstaršího vozidla IVECO DAILY 65 C 15 (uvedení do provozu v r. 2000), kdy na konci
r. 2013 po nájezdu jen cca 17.000 km bylo pro toto vozidlo zakoupeno 8 nových pneumatik v celkové hodnotě 23.367 Kč bez DPH. Jak vyplývá
z podrobného přehledu nákladů na servis a opravy obou dalších vozidel, které vykazující roční nájezdy cca 50 – 60 tis. km, dochází k výměně
pneumatik při tomto nájezdu standardně jednou ročně:
Ø
Provedení tohoto nákupu 8 pneumatik (standardní počet je 6 pneumatik) na vozidlo IVECO DAILY 65 C 15 považujeme za případ
neodůvodněného neefektivního nakládání s prostředky DP Kněžmost.
Při servisu vozidel není postupováno dostatečně hospodárně a roční náklady pro daný vozový park zejména v r. 2012 jsou vyšší, než by bylo
možné docílit při řádné péči motivované vynaložením finančních prostředků za servis a opravy, které jsou nutné, účelné a přiměřené.
Strana 37
HOSPODAŘENÍ DP KNĚŽMOST: SERVIS VOZIDEL
SERVIS A OPRAVY VOZIDEL: NÁKLADY NA SERVIS (6/6) – VYHODNOCENÍ II.
§
U servisních zakázek osobních automobilů je za určitý zobecněný standard považován fakturační poměr 66 % fakturované náklady na díly / 34 %
fakturované náklady na práci. V případě autobusů toto standardní rozložení obsahuje vyšší podíl práce, které lze dle zkušeností z provozu autobusů
specifikovat poměrem maximálně 50:50, je-li pracováno s vozovým parkem vyššího stáří, jako v případě DPK:
Ø
Ø
V servisních zakázkách DPK však v řadě případů obsahuje práce významně více než 50 % podíl fakturovaných nákladů (průměrně cca 65 %,
maximálně 91 %; přičemž překročení 50 % kvóty nastává u cca ½ vystavených faktur). Tento nestandardně vysoký podíl je dle našich zjištění
dosažen kupříkladu vysokým objemem revizních a jiných servisních prací realizovaných v poměrně krátkých časových intervalech, aniž by
zákazník dodavateli (FARID COMERCIA s.r.o.) jakkoli specifikoval, jaké problémy vozidlo má a zda nebyly tyto problémy řešeny v předchozí
opravě, která mohla být provedena nekvalitně.
Druhou příčinu vysokých nákladů za práci spatřujeme v tom, že za některé práce (např. činnosti související s opravami a servisem pneumatik)
jsou vykazovány spotřeby času, které jsou vyšší, než odpovídá racionálnímu a efektivnímu výkonu činnosti. Tato skutečnost je zjevným
důsledkem toho, že tyto dodavatelské práce nejsou ze strany DPK kontrolovány ani ve fázi zadání a ani ve fázi převzetí opravy.
§ Prvotním systémovým opatřením, které by mělo směřovat proti neefektivnímu vynakládání prostředků DPK v servisu a opravách
vozidel je otevřené výběrové řízení na dodavatele těchto prací, jež by byly prováděny na platformě písemné smlouvy ve standardním
zakázkovém režimu.
§ Principiálně musí dojít ke změně přístupu pracovníků a vedení DPK k zadávání a kontrole prováděných oprav.
§ Náklady na opravy a údržbu vozového parku lze také významně redukovat (minimálně 80 – 100 tis. Kč ročně) odprodejem nejstaršího
autobusu pořízeného v r. 2000.
Strana 38
4. POSOUZENÍ EFEKTIVITY DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
V OBDOBÍ 2012 - 2013
ANALÝZA VYTÍŽENOSTI AUTOBUSŮ, ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH LINEK A
SPOJŮ, SROVNÁNÍ S JINÝMI DOPRAVCI
Strana 39
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
q
q
q
DP Kněžmost provozoval v letech 2012 - 2013 tyto 3 autobusy:
Typ
SPZ
SOR 9,5
IVECO STRATOS
IVECO DAILY 65 C 15
7S1 8051
8S7 5251
MBM 9476
Rok výroby (datum první
registrace)
2007
2008
2000
Počet sedadel
36
25
26
Autobus IVECO DAILY byl pořízen z dotace poskytnuté v r. 2008. K pořízení jsme žádali podklady, zejména podmínky dotace, ale tyto nám nebyly
předloženy. Podle informací, které máme, činila doba udržitelnosti 5 let.
Nejvýznamnějším objednatelem dopravních výkonů DPK je Středočeský kraj (SK), který objednával v období 2012 – 2013 cca 70 % výkonů:
§ Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové dopravě je uzavřena na dobu určitou, a to do 30.11.2019. Po vypršení platnosti této
smlouvy bude provedeno nové výběrové řízení na dopravce v regionu SK:
Ø Podle informace představitelů SK je velmi nepravděpodobné, aby v novém výběrovém řízení uspěli tak malí dopravci, jako je DPK.
§ Důležitou smluvní podmínkou je podmínka technického stáří vozového parku (Článek V. odst. 9. smlouvy), která stanovuje, že technické stáří
autobusů nepřesáhne v průměru 9 let a přičemž maximální stáří každého jednotlivého autobusu nepřesáhne 14 let.
Ø Obě tyto podmínky bohužel vyprší s rokem 2014, kdy bude jako poslední rok splněno průměrné stáří vozového parku 9 let a autobus
IVECO DAILY dosáhne stáří 14 let.
• V současné situaci je zjevné, že obec Kněžmost vynakládá do zajištění dopravní obslužnosti významně nadprůměrný objem prostředků (a to
zejména díky provozu DPK) a že se potýká s problémem plnění smluvních podmínek vůči SK.
• Jelikož zároveň existuje významné riziko, že DPK neuspěje ve výběrovém řízení SK pro období po r. 2019, je nezbytné, aby obec Kněžmost
provedla strategické rozhodnutí týkající další činnosti DP Kněžmost tak, aby optimalizovala své budoucí výdaje při zajištění potřebných
služeb občanům.
Strana 40
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
PŘEHLED UJETÝCH KM, PŘEPRAVENÝCH OSOB A PRŮMĚRNÉHO VYTÍŽENÍ PŘEPRAVY V RÁMCI LINKOVÉ DOPRAVY (1/3)
Rok 2013
Zastávky
Linka
260621 Kněžmost-Násedlnice-Kněžmost
260622 Kněžmost-Mladá Boleslav
260623 Kněžmost-Mnichovo Hradiště
260624 Kněž.-Suhrovice-Kněž.
260625 Kněž.-Branžeš-Kněž., Srbsko
260626 MB-MH-Kněž.-Sobotka
260627 Kněž.-Sobotka-Jičín
Poč.spojů
Kraj
2
10
8
2
2
0
4
Obce
+
+
+
+
+
+
+
0
6
9
2
0
14
0
Celkem
Tržba
bez DPH
Počet km
10 192
489 190
151 387
32 097
5 582
40 538
169 328
4 490
55 379
21 196
9 117
2 898
7 920
27 216
898 313
Počet
osob
1 447
31 839
15 405
4 132
706
2 688
10 155
128 216 66 372
Náklady
88 902
1 096 504
419 681
180 517
57 380
156 816
538 877
Zisk
-78 710
-607 315
-268 294
-148 420
-51 799
-116 278
-369 549
Prům. poč. osob na
jeden odjetý spoj
3,2
8,9
5,1
4,1
1,7
7,5
10,1
2 538 677 -1 640 364
Rok 2012
Zastávky
Linka
260621 Kněžmost-Násedlnice-Kněžmost
260622 Kněžmost-Mladá Boleslav
260623 Kněžmost-Mnichovo Hradiště
260624 Kněž.-Suhrovice-Kněž.
260625 Kněž.-Branžeš-Kněž., Srbsko
260626 MB-MH-Kněž.-Sobotka
260627 Kněž.-Sobotka-Jičín
Poč.spojů
Kraj
2
10
8
2
2
0
4
Obce
+
+
+
+
+
+
+
0
6
9
2
0
14
0
Celkem
Tržba
bez DPH
Počet km
Počet osob
13 509
541 586
170 432
34 526
5 856
47 260
223 112
4 470
55 405
21 189
9 063
2 926
7 904
27 216
2 396
35 656
17 513
4 443
757
3 066
12 311
1 036 281
128 173
76 142
Náklady
88 506
1 097 019
419 542
179 447
57 935
156 499
538 877
Zisk
-74 997
-555 433
-249 111
-144 921
-52 079
-109 240
-315 764
Prům.poč.osob na
jeden odjetý spoj
5,4
10,0
5,8
4,4
1,8
8,5
12,2
2 537 825 -1 501 545
Linka 260626 představuje provoz turistických autobusů
Některé linky vykazují velmi nízké průměrné vytížení spojů: 1,7 – 5,4 osoby na spoj, přičemž v r. 2013 u těchto linek ještě vytíženost dále klesá.
Strana 41
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
PŘEHLED UJETÝCH KM, PŘEPRAVENÝCH OSOB A PRŮMĚRNÉHO VYTÍŽENÍ PŘEPRAVY V RÁMCI LINKOVÉ DOPRAVY (2/3)
Komentář k výše uvedeným tabulkám a provedeným propočtům:
q
q
q
q
Jedná se o přehled linkové dopravy (smluvní doprava není v tabulkách zachycena), a to z evidence ze sytému EMTest, do kterého se načítají data
přímo z odbavovacího zařízení („strojku“) umístěného v přední části autobusu.
Linka č. 260626 se odlišuje od ostatních tím, že slouží jen k provozu turistických autobusů po Českém ráji a jezdí jen v období od 1.6. do 1.9.
daného roku.
Počet spojů je rozdělen tak, že první ze dvou čísel představuje počet spojů v rámci dané linky, na úhradu jejichž ztráty přispívá SK. Druhé číslo
představuje počet spojů, na jejichž ztrátu přispívá obec Kněžmost a také ostatní obce (Mnichovo Hradiště, Kosmonosy a Boseň – jejich
příspěvek je však marginální). V případě linky 260626 přispívá obec Kněžmost, Královehradecký kraj a Mikroregion Český ráj.
Tržby představují součet prodaných jízdenek na dané lince ponížený o DPH (na rozdíl od výstupů z EMTestu, který do Tržeb nesprávně DPH
zařazuje).
q
Časové jízdenky nebyly v námi auditovaném období využívány, a proto s nimi v případě analýzy tržeb není třeba počítat.
q
Počet osob představuje každého cestujícího, který si koupil jízdenku a byl přepravován byť jen jednu stanici.
q
q
q
q
Sloupec náklady představuje náklady na ujeté kilometry při kalkulaci 19,8 Kč na jeden ujetý kilometr, který vychází z ceny dopravního výkonu
sjednaného smluvně s SK.
Záporná výše částek ve sloupci zisk je vypočtena rozdílem tržby – náklady a představuje neuhrazenou ztrátu, na jejíž úhradu právě přispívají
jednotlivé subjekty (zejména Středočeský kraj, obec Kněžmost a ostatní obce).
Průměrný počet osob na jeden odjetý spoj představuje podíl přepravených osob na dané lince za rok a skutečného počtu odježděných spojů
dané linky za rok.
Z hlediska počtu linek, počtu spojů a objemu ujetých km je patrné, že jízdní řády a provedené výkony obou analyzovaných ročních období jsou
srovnatelné.
Strana 42
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
PŘEHLED UJETÝCH KM, PŘEPRAVENÝCH OSOB A PRŮMĚRNÉHO VYTÍŽENÍ PŘEPRAVY V RÁMCI LINKOVÉ DOPRAVY (3/3)
q
q
Zatímco počet ujetých kilometrů v období 2012 a 2013 je v téměř identický (128.216 km v r. 2013), počet přepravených osob je v r. 2012 vyšší o
9.770 cestujících za rok, tj. o 12,8 %. Tato skutečnost kopíruje celkový trend poklesu počtu přepravených osob v posledních letech (viz následující
slide), který je způsoben zejména zvyšující se konkurencí ostatních dopravců, konkrétně společností TRANSCENTRUM bus s.r.o. (ta se v r. 2007
stala součástí skupiny Arriva) a také celkovým poklesem osob cestujících veřejnou hromadnou dopravou (statistiky SK).
Tržby bez DPH na jednu přepravenou osobu jsou v obou sledovaných obdobích téměř shodné - pokles celkových tržeb v r. 2013 je tak vyvolán
pouze snížením počtu cestujících a cestovních výkonů nikoliv cenou jízdného.
Tržba (bez DPH) na osobu dle linek v Kč
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
260621
260622
260623
260624
2012
260625
260626
260627
2013
Při prakticky stejném množství ujetých kilometrů v letech 2012 a 2013 klesl v roce 2013 počet přepravených osob o 9.770
cestujících (meziročně o 12,8 % ) a hodnota tržeb poklesla o 138 tis. Kč (meziročně o 13,3 %).
Strana 43
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
POROVNÁNÍ POČTU PŘEPRAVENÝCH OSOB A UJETÝCH KILOMETRŮ ZA OBDOBÍ 2011 AŽ 2013
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
128 773
128 173
128 216
Pokles přepravených osob v %
2011-2012
2012-2013
celkem (2011-2013)
80 981
2011
počet ujetých km
76 142
2012
-6,0%
-12,8%
-18,0%
66 372
2013
poč.přeprav.osob
q
Analýza zachycuje pouze linkovou dopravu - smluvní doprava není v grafu zachycena, nicméně její vliv není signifikantní.
q
Vypovídací schopnost srovnání za tříleté časové období je vysoká a představuje reprezentativní vystižení objektivního trendu.
q
Zatímco počet ujetých km je konstantní (což odpovídá neměnnosti jízdních řádů), počet přepravených osob významně klesá (viz tabulka).
§ Razantní snížení počtu přepravených osob je nepochybně nezvratným trvalým jevem, přičemž nelze vyloučit, že i v r. 2014 bude s ohledem
na obecné trendy vykázán další pokles.
§ Ve stávající situaci je nutné, aby obec Kněžmost dobře posoudila své priority a zvážila další existenci DP Kněžmost ve stávající podobě. Do
rozhodovacího procesu je třeba včlenit alternativní zajištění dopravní obslužnosti Obce jinými dopravci po dohodě s SK i participaci DPK na
dopravní obslužnosti ve významně nižším rozsahu, který by kladl výrazně nižší požadavky na vozovou vybavenost.
Strana 44
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
ROZBOR UJETÝCH KILOMETRŮ DLE ZADAVATELE A SMLUVNÍ (NEPRAVIDELNÁ) DOPRAVA
q
Počet ujetých kilometrů v rozčlenění na jednotlivé zadavatele (resp. objednatele) poukazuje na skutečnost, že struktura a množství dopravních
výkonů DP Kněžmost je v obou letech téměř identická, tj. nedochází tedy k výkyvům ve výkonech:
Zadavatel
2012
88 248
32 021
18 135
Středočeský kraj (km)
Obec Kněžmost (km)
jen Obec Kněžmost
společně s ostat. municipalitami (Mnichovo Hradiště,
Kosmonosy a Boseň)
turistické spoje Český ráj
Mikroregion Český ráj (linka 260626)
Celkem km
2013
88 261
32 035
18 189
69%
25%
12 390
12 362
1 496
7 904
1 484
7 920
128 173
6%
100%
128 216
69%
25%
6%
100%
q
Smluvní doprava představuje jednorázové předem objednané jízdy – typickým objednatelem je ZŠ a tělovýchovný spolek Sokol.
q
Počty výkonů (počty ujetých kilometrů) jsou meziročně srovnatelné, přičemž tyto výkony jsou kalkulovány na bázi tržních sazeb.
q
Dosahované roční tržby (bez DPH) jsou v zásadě stabilní (cca 4% podíl na celkových výnosech), jejich potenciál ke zvýšení efektivity
hospodaření DPK a tedy snížení provozní dotace obce Kněžmost je tak minimální.
Rok
2012
2013
pololetí
1.pol
2.pol
1.pol
2.pol
poč.km
3 171
1 830
2 987
2 251
km celkem
tržby celkem v Kč tržba na 1 km v Kč
5 001
112 870
22,57
5 238
129 888
24,80
Strana 45
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
NESOULAD UJETÝCH KILOMETRŮ DLE VYKÁZANÝCH JÍZD A TZV. „STAZEK“
q
q
q
V průběhu auditu jsme identifikovali významný nesoulad ujetých kilometrů dle vykázaných jízd (linková a smluvní doprava) a „stazek“ (záznam o
provozu určitého vozidla, například o uskutečněných jízdách, stavu tachometru a čerpání pohonných hmot). Celkový objem nesouladu činí za oba
roky 12.295 km.
Manipulační jízdy s autobusy jsou minimální, neboť servisní společnost a čerpací stanice, kde autobusy tankují, se nachází v Obci Kněžmost, řidiči
parkují s autobusy v místě svého bydliště, kterým je opět Kněžmost, pouze v jednom případě se jednalo o Suhrovice (vzdálenost od Obce Kněžmost
činí jen cca 2 km).
V případě autobusu IVECO DAILY nenavazuje konečný stav kilometrů evidovaný k 31.12.2012 na počáteční stav kilometrů k 1.1.2013. V ostatních
případech návaznost existuje.
Rok 2012
rozdíl
Rok 2012
SPZ
Typ
poč.stav km konc.stav km najeto v roce
linková
smluvní
7S1 80 51
SOR 9,5
312 629
374 738
62 109
celkem
doprava
doprava
km
8S7 52 51
IVECO STRATOS
195 724
256 835
61 111
(km)
(km)
MBM 94 76 IVECO DAILY 65 C 15
309 642
326 674
17 032
140 252 7 078
133 174
128 173
5 001
Rok 2013
Rok 2013
SPZ
Typ
poč.stav km konc.stav km najeto v roce
linková
smluvní
7S1 80 51
SOR 9,5
374 738
436 132
61 394
celkem
doprava
doprava
km
8S7 52 51
IVECO STRATOS
256 835
320 526
63 691
(km)
(km)
MBM 94 76 IVECO DAILY 65 C 15
327 100
340 686
13 586
138 671 5 217
133 454
128 216
5 238
Zjištěný nesoulad, který nám nebyl vedením DPK uspokojivě vysvětlen a ani žádným způsobem doložen, vede až k hypotéze, že
autobusy DPK mohly být neoprávněně využívány k privátním účelům.
Strana 46
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
OPTIMALIZACE SPOJŮ A SROVNÁNÍ S TRANSCENTRUM BUS S.R.O.
Linka
Zastávky
260621 Kněžmost-Násedlnice-Kněžmost
260622 Kněžmost-Mladá Boleslav
260623 Kněžmost-Mnichovo Hradiště
260624 Kněž.-Suhrovice-Kněž.
260625 Kněž.-Branžeš-Kněž., Srbsko
260626 MB-MH-Kněž.-Sobotka
260627 Kněž.-Sobotka-Jičín
Celkem
q
Počet spojů
Kraj
2
10
8
2
2
0
4
+
+
+
+
+
+
+
+
Obce
0
6
9
2
0
14
0
Počet osob Prům.poč. osob Prům.poč.osob na Tržba (bez DPH)
za rok
na spoj za rok jeden odjetý spoj
/km
1 447
31 839
15 405
4 132
706
2 688
10 155
66 372
724
1 990
906
1 033
353
192
2 539
3,2
8,9
5,1
4,1
1,7
7,5
10,1
2,3
8,8
7,1
3,5
1,9
5,1
6,2
Tabulka je sestavena z dat r. 2013. Zatímco průměrný poč. osob na spoj za rok není dostatečně vypovídající (některé spoje jezdí jen v omezenou
dobu a nikoliv celý rok), ukazatel průměrný poč. osob na jeden odjetý spoj (podíl přepravených osob za rok a skutečného počtu odježděných
spojů - resp. dnů, kdy byl spoj vypraven, za rok), představuje nejvhodnější posouzení vytíženosti a tím pádem i efektivnosti dané linky.
q
Významným číselným ukazatelem je také tržba na 1 ujetý kilometr, který rovněž vyjadřuje efektivitu linky a významně koreluje k vytíženosti.
q
Linka 260626 představuje provoz turistického autobusu v době letních prázdnin a do naší analýza tedy pro svoji specifičnost zařazena není.
q
q
Nejefektivněji vytížené jsou linky 260622, 260623 a 260627. Nejvíce vytížená linka 260627 představuje spoj, který nekopíruje přesně žádný jiný
dopravce. Podobnou trasu jezdí například linka 260880 (Transcentrum bus s.r.o.) a linka 680044 (Zlatovánek spol. s.r.o.), obě ale nejezdí přímo
přes Kněžmost.
Naopak nejméně vytížené jsou lokální linky 260621 a 260625 (na obě však kompletně přispívá SK) a poměrně málo vytížená je také lokální linka
260624, u které hradí dva spoje SK a dva obec Kněžmost.
Lokální linky v okolí Kněžmostu bohužel představují spoje s nejnižším vytížením
Strana 47
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
OPTIMALIZACE SPOJŮ: LINKA 260622 KNĚŽMOST-MLADÁ BOLESLAV (1/2) - SROVNÁNÍ SE 2 LINKAMI TRANSCENTRUM BUS S.R.O.
Kněžmost linka 260622
Transcentrum bus linka 260090
Transcentrum bus linka 260910
linka
přispívá
Kněžmost, nám.
Mlada Boleslav, aut.st.
průměrný počet osob
linka
přispívá
Kněžmost, nám.
Mlada Boleslav, aut.st.
průměrný počet osob
q
q
§
§
Mladá Boleslav - Kněžmost
Mladá Boleslav - Kněžmost - Dobšín
Mladá Boleslav - Kněžmost -Dobšín , Kamenice
260910
260090
260622
260910
260622
260622
Obce
Kraj
Kněžm.
4:50
4:50
6:00
6:50
7:10
9:30
5:25
5:15
6:23
11,5
260090
260622
Obce
6:47
260910
6:25
7,3
6:30
5:55
5:30
7:05
7:30
260090
260910
12:50
12:50
260622
Kraj
13:50
260622
Kraj
14:50
260910
15:10
260622
Kraj
16:10
260622
Kraj
17:40
7:33
15,9
10:03
11,1
13:15
13:25
14:13
4,0
15:13
4,0
15:45
16:43
4,4
18:03
4,2
260622
260622
Kraj
Kněžm.
7:57
10:37
260910
260622
Kraj
14:42
260910
260090
260910
15:10
15:05
260622
Kraj
15:42
260622
Kraj
17:17
260622
Kraj
18:37
14:20
16
14:30
14:40
15:20
11,8
16:10
16:45
11,5
18:05
11,3
7:35
3,4
10:05
9,6
12:45
12:10
16:45
Tabulka obsahuje spoje jezdící v pracovní dny (tj. po většinu roku) za celkem 3 linky, které se na většině tras překrývají. Tyto linky mají
regionální charakter, neboť koncovou destinací je okresní město Mladá Boleslav (školy, zaměstnání, zdravotní péče, kultura apod.). Detailně tuto
situaci zachycuje přehledná mapa na následující straně.
Podle našeho názoru není zjištěné přepravní pokrytí z pohledu SK i z pohledu obce Kněžmost ekonomicky optimální a není ani optimální z
hlediska služeb občanům:
Je časově pokrýváno kratší období, než by bylo možné dosáhnou lepším rozložením spojů v čase (viz spoje do Mladé Boleslavy 4.50, 6.50,
7.10, 12.50, 14.50 a 15. 10) - blízký souběh spojů.
Existují spoje DPK, jejichž jízdní časy jsou poměrně velmi blízké k jízdním časům jiných dopravců.
Strana 48
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
OPTIMALIZACE SPOJŮ: LINKA 260622 KNĚŽMOST-MLADÁ BOLESLAV (2/2) - SROVNÁNÍ
Á Í SE 2 LINKAMI TRANSCENTRUM BUS S.R.O.
Kněžmost linka 260622
Transcentrum bus linka 260090
Transcentrum bus linka 260910
Podle našeho názoru je možné po dohodě s SK zabezpečit na těchto linkách ekonomičtější provoz z pohledu rozpočtu obce Kněžmost i
Středočes. kraje, který by zároveň mohl zvýšit rozsah poskytované služby (např. pozdější večerní spoj), pokud by o něj byl mezi občany zájem.
Strana 49
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
OPTIMALIZACE SPOJŮ - LINKA 260623 KNĚŽMOST-MNICHOVO HRADIŠTĚ (1/2) - SROVNÁNÍ SE 3 LINKAMI TRANSCENTRUM BUS S.R.O.
Kněžmost linka 260623
Mnichovo Hradiště-Kněžmost
Transcentrum bus linka 260270
Mnichovo Hradiště-Kněžmost-Dolní Bousov
Transcentrum bus linka 260331
Mnichovo Hradiště-Bakov n. Jizerou-Kněžmost
Transcentrum bus linka 260350
Mnichovo Hradiště-Dolní Bousov-Sobotka
260270
260350
260270
260331
Kněžmost, nám.
4:55
5:18
6:30
6:40
6:45
7:10
9:00
10:00
11:00
12:55
13:20
14:53
15:45
16:45
17:45
Mnichovo Hradiště, nám.
5:08
5:30
6:43
7:10
6:55
7:23
9:10
10:13
11:10
13:08
13:30
15:05
15:55
16:55
17:55
2,8
1,9
1,8
260623
260623
260623
Kraj
Kraj
Obce
linka
přispívá
260623
260270
Kraj
Kněžmost, nám.
5:40
6:25
6:55
7:05
9:25
9:55
11:25
12:10
Mnichovo Hradiště, nám.
5:30
6:15
6:45
6:55
9:15
9:25
11:15
12:00
3,4
4,5
q
§
§
Obce
260331
260623
260270
Kněžmost
6,2
260270
260623
260623
260350
Kraj
5,1
260270
q
Kraj
7,0
260270
průměrný počet osob
260623
260623
Kněžmost
260270
linka
přispívá
260623
260270
Kraj
3,2
průměrný počet osob
260623
3,2
260623
260623
260623
Kraj
Kraj
Obce
260270
260270
260350
260331
13:50
14:25
14:55
15:25
15:55
16:10
17:15
18:10
13:40
14:15
14:45
15:15
15:25
16:00
17:05
18:00
5,6
7,3
3,4
Kraj
14
Tabulka obsahuje spoje jezdící v pracovní dny (tj. po většinu roku) za celkem 4 linky, které se trasově (s výjimkou modré linky zajíždějící přes Bakov nad
Jizerou) většinově překrývají. Tyto linky mají opět regionální charakter, neboť koncovou destinací je město Mnichovo Hradiště (školy, zaměstnání,
zdravotní péče, kultura apod). Detailně tuto situaci zachycuje přehledná mapa na následující straně.
Podle našeho názoru i zde není zjištěné přepravní pokrytí z pohledu SK i obce Kněžmost ekonomicky optimální a není ani optimální z hlediska služeb
občanům:
Je časově pokrýváno kratší období, než by bylo možné dosáhnout lepším rozložením spojů v čase (viz spoje do Mnichova Hradiště 6.30, 6.40, 6.45 a
7.10 a spoje z Mnichova Hradiště 13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.25 a 16.00) - blízký souběh spojů.
Existují spoje DPK, jejichž jízdní časy jsou poměrně velmi blízké k jízdním časům jiných dopravců.
Strana 50
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
OPTIMALIZACE SPOJŮ - LINKA 260623 KNĚŽMOST-MNICHOVO HRADIŠTĚ (2/2) - SROVNÁNÍ
Á Í SE 3 LINKAMI TRANSCENTRUM BUS S.R.O.
Kněžmost linka 260623
Transcentrum bus linka 260270
Transcentrum bus linka 260331
Transcentrum bus linka 260350
Podle našeho názoru je možné po dohodě s SK zabezpečit na těchto linkách ekonomičtější provoz z pohledu rozpočtu obce Kněžmost i
Středočes. kraje, který by zároveň mohl zvýšit rozsah poskytované služby (např. pozdější večerní spoj), pokud by o něj byl mezi občany zájem.
Strana 51
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
POROVNÁNÍ
LINKY
260624 KNĚŽMOST-SUHROVICE-KNĚŽMOST (1/2) S LINKOU 260090 MLADÁ BOLESLAV-KNĚŽMOST-DOBŠÍN TRANSCENTRUM BUS
Kněžmost linka 260624
Kněžmost-Suhrovice-Kněžmost
Transcentrum bus linka 260090
Mladá Boleslav-Kněžmost-Dobšín
linka
260090 260624 260624 260624 260090 260624
přispívá
Kraj
Kěžmost
Kraj
Kěžmost
Kněžmost, nám.
5:55
6:48
10:38
12:28
15:05
17:18
Kněžmost, Suhrovice
průměrný počet osob
linka
přispívá
Kněžmost, nám.
Kněžmost, Suhrovice
průměrný počet osob
q
q
5:59
260090
5:50
4:45
6:51
8,4
10:41
2,6
12:31
2,8
15:09
260624 260624
Kraj
Kněžmost
7:04
10:54
260624
Kraj
12:44
260090
12:31
2,8
12:44
6:51
8,4
10:41
2,6
17:21
2,6
260624
Kěžmost
12:50
17:34
17:21
2,6
Regionální linka TRANSCENTRUM bus zabezpečuje především dopravní obslužnost do zaměstnání, příp. škol. Její schopnost nahradit lokální linku
DPK, byť většinově pokrývá místa nástupu a výstupu cestujících, je ve stávající situaci minimální s ohledem na počet provozovaných spojů.
V tomto případě je podstatné poukázat na velmi nízkou obsazenost lokálních spojů DPK s výjimkou ranního spoje, který s největší
pravděpodobností zajišťuje obslužnost školákům:
Ø
Ø
Podle našeho názoru je při velmi nízké obsazenosti důležité, aby obec Kněžmost z ekonomického hlediska zvážila efektivitu takové linky, zvláště
je-li zabezpečována středně kapacitními autobusy, jejichž náklady jsou samozřejmě významně vyšší než v případě nízkokapacitních vozidel.
Jednou z alternativ je i změna koncepce DPK tak, aby DPK zabezpečoval pouze lokální spoje hrazené z prostředků SK nízkokapacitním autobusem.
Strana 52
EFEKTIVITA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI DP KNĚŽMOST
OPTIMALIZACE SPOJŮ - LINKA 260624 KNĚŽMOST-SUHROVICE-KNĚŽMOST (2/2)
Kněžmost linka 260624
Transcentrum bus linka 260090
Strana 53
5. SHRNUTÍ A ZÁVĚRY
DOPORUČENÍ K OPTIMALIZACI DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI OBCE KNĚŽMOST
Strana 58
SHRNUTÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
ZÁVĚRY: EFEKTIVITA ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI PROSTŘEDNICTVÍM DP KNĚŽMOST
Obec Kněžmost vykazuje ve skupině 14 náhodně vybraných obcí ve Středočeském a Libereckém kraji s podobným počtem obyvatel v r. 2012 významně
nejvyšší výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (řádově o 250 – 300 %, tj. o 500 – 550 tis. Kč vyšší výdaje), než je střední hodnota tohoto vzorku:
q
§
Obec Kněžmost do dopravní obslužnosti dlouhodobě alokuje neodůvodněně vysoké rozpočtové provozní prostředky, které by pro své obyvatele
mohla využívat výrazně prospěšnějším způsobem.
Při prakticky stejném množství ujetých kilometrů v letech 2012 a 2013 klesl v r. 2013 počet přepravených osob o 9.770 cestujících (meziročně o 12,8
% ) a hodnota tržeb poklesla o 138 tis. Kč (meziročně o 13,3 %):
q
§ Razantní snížení počtu cestujících je trvalým jevem, který je důsledkem obecného trendu veřejné přepravy (nelze vyloučit, že i v r. 2014 bude
pokračovat) a důsledkem rostoucí konkurence na regionálních spojích, která odebírá zákazníky DPK.
Výše celkového příspěvku obce Kněžmost pro DPK na zajištění dopravní obslužnosti vykazuje v období 2010 - 2013 významně sestupný trend z
1.222.912 Kč (r. 2010) na 578.458 Kč (r. 2013) - snížení o více než 50 %:
q
Ø V r. 2010 DPK díky vysoké provozní dotaci na úhradu ztráty vykázal zisk ve výši 964 tis. Kč. Lze se domnívat, že důvodem takového postupu byla
potřeba financovat nákupy autobusů provedené v r. 2007 a 2008.
q
Lokální linky provozované DPK pro Kněžmost a její blízké okolí vykazují velmi nízké průměrné vytížení spojů (1,7 – 5,4 osoby na spoj), přičemž jejich
vytíženost trendově klesá - Lokální linky v okolí Kněžmostu bohužel představují spoje s nejnižším vytížením.
q
V návaznosti na analýzu jízdních řádů konkurenčních dopravců provozujících své linky na velmi podobných trasách, z níž vyplývá velmi blízký souběh
některých spojů, jež ředí přepravní proudy, jsme toho názoru, že:
§
přepravní pokrytí není z pohledu SK sni z pohledu obce Kněžmost ekonomicky optimální a není optimální ani z hlediska služeb občanům.
§
je možné po dohodě s SK zabezpečit na takových linkách ekonomičtější provoz pro rozpočty SK i obce Kněžmost, který by zároveň mohl zvýšit rozsah
poskytované služby (např. pozdější večerní spoj), pokud by o něj byl mezi občany zájem.
Jelikož existuje významné riziko, že DPK neuspěje ve výběrovém řízení SK pro období po r. 2019, je nezbytné, aby obec Kněžmost provedla
strategické rozhodnutí týkající se další činnosti DP Kněžmost tak, aby optimalizovala své budoucí výdaje při zajištění potřebných služeb občanům.
Strana 61
SHRNUTÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
ZÁVĚRY: DOPORUČENÍ A NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE EKONOMICKÉ OPTIMALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB PRO OBEC KNĚŽMOST (2/2)
q
Podle našeho názoru přicházejí pro obec Kněžmost v souvislosti s provozem DPK, má-li tento další být pro obec Kněžmost ekonomicky
únosný, v úvahu pouze tyto tři (3) možné koncepce (strategie):
q
Koncepce č. 1: Zúžení provozu DPK pouze na lokální linku/linky s tím, že její provoz bude akceptován Středočeským krajem jako zajištění
dopravní obslužnosti regionu, na níž bude SK přispívat ze svého rozpočtu
§
Vozový park by byl tvořen pouze 1 nízkokapacitním autobusem s významně nižšími provozními náklady
§
Rapidně by poklesly provozní náklady ve všech významných složkách (PHM, osobní náklady, opravy a údržba, pojistné)
§
Rapidně by poklesla časová a věcná náročnost vedení celé agendy
§
Činnost DPK by se zprůhlednila a lépe by se implementovala nápravná procesní opatření
Ø
Pokračování provozu DPK, aby byla napravena veškerá identifikovaná právní pochybení související s financováním DPK (finanční transfery
a platby bez usnesení Zastupitelstva Obce) a plnou konformitu všech dalších budoucích kroků se Zákonem o obcích
Koncepce č. 2: Prodej DPK privátnímu veřejnému dopravci
q
§
Dopravní obslužnost Obce zajišťovaná prostřednictvím regionální dopravní obslužnosti financované z rozpočtu SK (Transcentrum a jiní dopravci)
§
Obslužnost, kterou by SK nepokrýval, by opět hradila obec Kněžmost přímo ze svého rozpočtu tak, jak to činí jiné obce – je zjevné, že přímé výdaje
na tuto obslužnost by byly významně nižší, než dosavadní celkový příspěvek obce Kněžmost na financování DPK
§
Obec Kněžmost by eliminovala veškeré procesní, ekonomické a právní problémy souvisejí s možným budoucím provozem DPK
Pokud se obec Kněžmost rozhodne pokračovat v provozu DPK v jakékoli jeho podobě (dle našeho názoru je ekonomicky únosný pouze zúžený
provoz DPK) musí být napravena identifikovaná právní pochybení (transfery a platby bez usnesení Zastupitelstva) a v dalším období
postupováno v plném souladu se Zákonem o obcích.
Strana 62
SHRNUTÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
ZÁVĚRY: DOPORUČENÍ A NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE EKONOMICKÉ OPTIMALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB PRO OBEC KNĚŽMOST (2/2)
Koncepce č. 3: Ukončení činnosti DPK ke dni 31.12.2014 a následný vstup do likvidace, kdy z prodeje majetku (autobusy) by byly pokryty
závazky DPK vůči Farid Comercia s.r.o., příp. dalším věřitelům.
q
§
Dopravní obslužnost Obce zajišťována prostřednictvím regionální dopravní obslužnosti financované z rozpočtu SK (Transcentrum a jiní dopravci)
§
Obslužnost, kterou by SK nepokrýval, by opět hradila obec Kněžmost přímo ze svého rozpočtu tak, jak to činí jiné obce – je zjevné, že přímé výdaje
na tuto obslužnost by byly významně nižší, než dosavadní celkový příspěvek obce Kněžmost na financování DPK
§
Obec Kněžmost by eliminovala veškeré procesní, ekonomické a právní problémy souvisejí s možným budoucím provozem DPK
q
§
§
§
q
Před vlastním koncepčním rozhodnutím o dalším provozu DPK by orgány obce Kněžmost měly definovat krátkodobou a dlouhodobou strategii
věcného a časové směrování a objemu dopravní obslužnosti v jednotlivých fázích týdne a jednotlivých ročních obdobích, do níž by měly
zohlednit zejména:
Reálné dlouhodobě stabilní opakující se dopravní potřeby obyvatel Obce a jejího okolí
Dlouhodobý pokles objemu přepravovaných cestujících a vytíženost jednotlivých spojů
Ekonomické a společenské, kulturní a sociální priority obce Kněžmost a ekonomické možnosti obce Kněžmost
Rovněž tak je po konzultaci s právními poradci Obce nezbytné zhojit veškerá identifikovaná právní pochybení související s financováním DP
Kněžmost (finanční transfery a platby bez usnesení Zastupitelstva Obce), neboť pro Obec jako takovou i pro její zastupitele by nemělo být
přijatelné, že došlo k závažnému porušení Zákona o obcích, které lze při určitém pohledu považovat i za poškození majetku obce Kněžmost
se všemi jeho právními důsledky.
§ Z hlediska našeho profesionálního odborného názoru a našich dlouhodobých zkušeností s podnikatelskými aktivitami obcí a měst se ve stávající
situaci obce Kněžmost kloníme spíše ke Koncepčními řešení 2. nebo 3., a to i proto, že obec Kněžmost dosud neprokázala odpovídající
schopnosti provoz DPK řídit, plánovat a kontrolovat.
§ Výsledné koncepční rozhodnutí však je a musí být solitérním rozhodnutím Zastupitelstva obce Kněžmost po zodpovědném zvážení všech
souvisejících významných skutečností.
Download

zde - Kněžmost