Typový list
Technická specifikace:
Albert E. 170
(1)
Výkonnost max.
Minimální pracovní přetlak
Maximální pracovní přetlak
El. napětí / frekvence
Šroubový blok
Hlučnost (2)
Mikroprocesorové řízení
Provedení
Vestavěný tlakový spínač
Separátor oleje
Tepelná ochrana oleje
Termostat
Ochrana proti přefázování
Regulace sání
Dochlazovač
Přepínač hvězda trojúhelník
Akustický kryt
Nožičky
El. napětí / frekvence 500 / 50 V / Hz
Regulace tlaku na výstupu
Kondenzační sušička
Ochrana (třída krytí) motoru
Jmenovitý výkon elektromotoru
Jmenovitý proud
Objem olejové náplně kompresoru
Obsah oleje ve stlačeném vzduchu
Otáčky motoru
Rozměry kompresoru provedení
2,9 m3/min
2,7 m3/min
2,4 m3/min
5 bar
8 bar
10 bar
13 bar
400 / 50 V / Hz
ATMOS B100
74 dB(A)
Airmaster S1
Komfort
Komfort Plus
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
−
4815 min -1
SPL030
IP 55-F
18,5 kW
32,5 A
4,0 l
2-4 mg/m3
4088 min -1
1600 x 742 x 748 mm
Komfort bez vzdušníku
(délka x hloubka x výška)
Rozměry kompresoru provedení
1600 x 742 x 1288 mm
Komfort + nožičky
(délka x hloubka x výška)
Rozměry kompresoru provedení
2065 x 773 x 830 mm
Komfort Plus bez vzdušníku
(délka x hloubka x výška)
Rozměry kompresoru provedení
2065 x 773 x 1370 mm
Komfort Plus + nožičky
(délka x hloubka x výška)
Rozměry kompresoru provedení
2110 x 800 x 1686 mm
Komfort + vzdušník (900 lt)
(délka x hloubka x výška)
Rozměry kompresoru provedení
2110 x 800 x 1768 mm
Komfort Plus + vzdušník
(délka x hloubka x výška)
Hmotnost provedení Komfort bez vzdušníku
Hmotnost provedení Komfort + nožičky
Hmotnost provedení Komfort Plus
Hmotnost provedení Komfort Plus + nožičky
Hmotnost provedení Komfort + vzdušník
Hmotnost provedení Komfort Plus + vzdušník
Výstup stlačeného vzduchu
370 kg
400 kg
415 kg
445 kg
600 kg
645 kg
G ¾” I
-1-
3644 min -1
Typový list
(1)
dle ISO 1217, 1996 příloha C
hladina hluku dle ISO 2151, ISO 3744
(3)
Výbava na přání
(2)
Pokyny pro instalaci
Kompresor ustavit na vodorovný pevný podklad. Instalace kompresoru nevyžaduje speciální
základy nebo kotevní místa. Při ustavení dbát na dodržení odstupových vzdáleností od stěn
a dalšího zařízení z hlediska zajištění servisního přístupu.
Přívod el. Energie
(Doporučené připojení kompresoru
Cu-kabel
CYKY 5x6mm2
Al-kabel
AYKY 5x16
musí být jištěn s možností havarijního vypnutí !
jistič LSN 50 D)
(Doporučené jištění kompresoru
Výstupní potrubí na soustavu tlakového vzduchu musí být připojeno tak, aby nedocházelo k
přenosu chvění a nežádoucích sil na kompresor, např. , tlakovou hadicí ¾ “ - délka 1000
mm
Z prostoru kompresorové stanice je nutné odvést zbytkové teplo z kompresoru, zajistit
odpovídající množství a čistotu vzduchu na sání kompresoru.
Teplota okolí
Min. +5°C; Max. +40°C
Atmosférické podmínky
A, B, C, X*
Cizí pevné částice
A, B, C, X*
Druh pracovního prostředí
Korozívní látky
A, B, C, X*
*viz návod na obsluhu a údržbu
x.x. Šroubový kompresor Albert E. 170__
Vzduchem chlazený jednostupňový šroubový kompresor se vstřikem oleje. Kompresor je poháněn se
speciálním provedení hřídele rotoru, pomocí řemene Micro-V, elektromotorem o jmenovitém výkonu
18,5 kW při 400V. Na přání lze vybavit nožičkamí, integrovanou sušičkou stlačeného vzduchu,
případně vzdušníkem. Kompresor je pružně uložen na ocelovém rámu, opatřen akustickým krytem.
Jednotka nepotřebuje základy, pouze rovnou betonovou podlahu. Okamžitě lze připojit na rozvod
stlačeného vzduchu.
-2-
Typový list
Provedení
Komfort
Vestavné provedení elektromotoru se speciálním
provedením hřídele rotoru. Elektromotor je přímo
mechanicky spojen s hlavním rotorem šroubového
bloku, rozběh hvězda-trojúhelník. Kompresor je
pružně uložen v ocelové skříni opatřené akustickou
izolací a je vybaven a řízen elektronickou řídící
jednotkou Airmaster S1.
Komfort na vzdušníku
Stejné provedení jako Komfort, ale na vzdušníku.
Komfort Plus
Komfort Plus na vzdušníku
Stejné provedení jako Komfort, ale s integrovanou
kondenzační sušičkou, TRB +3°C.
Stejné provedení jako Komfort Plus, ale na
vzdušníku.
LCD displej mikroprocesorového řídícího systému AIRMASTER S1, zobrazuje výstupní tlak, výstupní
teplotu, proběhlé motohodiny, hlášení poruchy a potřebu provedení servisu, stisknutím tlačítka je
umožněno prohlížení nastavení provozních stavů. V režimu automatického řízení se jednotka
samostatně aktivuje po poklesu tlaku pod nastavenou hranici. Logický automat umožňuje též volbu
přepínání mezi průběžným a automatickým řízením (Cnt/Aut) a mezi dálkovým a místním řízením
tlaku (L/r), deblokaci poruch, volbu provozního rozvrhu.
AIRMASTER S1
intuitivní a přehledný, dobře čitelný displej
nastavení provozního režimu včetně požadovaného tlaku
nastavení varovných a havarijních provozních limitů
nastavení podmínek pro start – ochranu proti přefázování
možnost dálkového monitorování a řízení provozu
-3-
Typový list
ALBERT E. 170 KNS
provedení Komfort Plus, s nožičkami
ALBERT E. 170 KV
provedení Komfort, se vzdušníkem 900 l
-4-
Typový list
ALBERT E. 170 KVS
provedení Komfort Plus, se vzdušníkem 900 l
ALBERT E. 170 KN
provedení Komfort, s nožičkami
-5-
Download

Typový list Albert E. 170 Výkonnost max. (1) 2,9 m3/min 2,7 m3/min