Projekt Uran Habří 2014
Uranová anomálie nacházející se v katastru obce Habří, 1100 metrů severovýchodně od centra
obce, byla objevena leteckou gama spektrometrií dne 3. 1. 2014. Následně došlo k upřesnění
rozsahu anomálie pozemní gama spektrometrií a rýhami. Jedná se o rudní sloup vystupující na
povrch (viz přiloženou mapku) uklánějící se pod strmým úhlem k jihu. Pokračování sloupu
směrem k jihu bylo ověřováno ve dnech 2. 3. – 25. 6. 2014 celkem sedmi vrty až do hloubky
1550 m (viz přiloženou dokumentaci vrtů).
Zrudnělá struktura je tvořena křemen-karbonátovým žilníkem s velmi nepravidelně vyvinutou
uraninitovou mineralizací. V rámci zrudnělé struktury se vyskytují dvě kategorie zásob: 15%
jejího objemu představují bloky s průměrnou kovnatostí 0,5% a dalších 20% objemu bloky s
průměrnou kovnatostí 0,3%. Zásoby jsou ve vertikálním profilu rozmístěny přibližně
rovnoměrně.
Z povrchového průzkumu se dá předpokládat, že profil řezu je stejný pro celou šířku ložiska.
Pozemní gama spektrometrií byla zjištěna šířka ložiska 100 m. Z hlediska výpočtu zásob je
možné zanedbat reliéf terénu a počítat na povrchu s vodorovnou plochou. Použitý
souřadnicový systém je S-JTSK.
!' ('" )#!"&%
0
50
100
200
300
$
Meters
400
±
Projekt: Uran Habří 2014
Označení vrtu: HB 01
Datum: 2. 3. 2014
X: -622500
Y: -1131000
Měřítko: 1: 5 000
0-300 m zrudnělá struktura
300-370 m sillimanit-biotitická pararula
370-400 m světlý granulit
Projekt: Uran Habří 2014
Označení vrtu: HB 02
Datum: 18. 3. 2014
X: -622500
Y: -1131150
Měřítko: 1: 5 000
0-200 m sillimanit-biotitická pararula
200-400 m zrudnělá struktura
400-500 m sillimanit-biotitická pararula
500-550 m světlý granulit
Projekt: Uran Habří 2014
Označení vrtu: HB 03
Datum: 5. 4. 2014
X: -622500
Y: -1131300
Měřítko: 1: 5 000
0-200 m sillimanit-biotitická pararula
200-280 m amfibolit
280-500 m sillimanit-biotitická pararula
500-800 m zrudnělá struktura
800-820 m sillimanit biotitická pararula
820-900 m světlý granulit
Projekt: Uran Habří 2014
Označení vrtu: HB 04
Datum: 22. 4. 2014
X: -622500
Y: -1131400
Měřítko: 1: 5 000
0-230 m sillimanit-biotitická pararula
230-320 m amfibolit
320-600 m sillimanit-biotitická pararula
600-900 m zrudnělá struktura
900-950 m sillimanit-biotitická pararula
950-1000 m světlý granulit
Projekt: Uran Habří 2014
Označení vrtu: HB 05
Datum: 8. 5. 2014
X: -622500
Y: -1131550
Měřítko: 1: 10 000
0-300 m sillimanit-biotitická pararula
300-400 m amfibolit
400-650 m sillimanit-biotitická pararula
650-740 m amfibolit
740-1000 m sillimanit-biotitická pararula
1000-1200 m zrudnělá struktura
1200-1250 m sillimanit-biotitická pararula
1250-1300 m světlý granulit
Projekt: Uran Habří 2014
Označení vrtu: HB 06
Datum: 1. 6. 2014
X: -622500
Y: -1131650
Měřítko: 1: 10 000
0-340 m - sillimanit-biotitická pararula
340-440 m amfibolit
440-700 m sillimanit-biotitická pararula
700-810 m amfibolit
810-1100 m sillimanit-biotitická pararula
1100-1400 m zrudnělá struktura
1400-1450 m sillimanit-biotitická pararula
1450-1500 m světlý granulit
Projekt: Uran Habří 2014.
Označení vrtu: HB 07
Datum: 25. 6. 2014
X: -622500
Y: -1131800
Měřítko: 1: 10 000
0-400 m - sillimanit-biotitická pararula
400-500 m amfibolit
500-760 m sillimanit-biotitická pararula
760-850 m amfibolit
850-1500 m sillimanit-biotitická pararula
1500 m vykliňující konec zrudnělé struktury
Download

Dokumentace-Uran