2013
výroční zpráva o činnosti
prof. Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., CSc., MBA, Dr.h.c.
Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2013 doplněná o komentáře.
Projednáno na Akademické radě, dne 20. 6. 2014.
Vydavatel, nositel autorských práv:
© Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 2014
ISBN 978-80-7314-301-5
1 ÚVOD ........................................................................................................................................................................ 6
2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE ............................................................................................................ 8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O. (EPI, S.R.O.) ................................................................................. 9
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA EPI, S.R.O..................................................................................................................... 10
SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY, SPRÁVNÍ RADY, AKADEMICKÉHO SENÁTU A DALŠÍCH ORGÁNŮ DLE VNITŘNÍCH
PŘEDPISŮ EPI, S.R.O. VČETNĚ ZMĚN V ROCE 2013 ............................................................................................ 11
ZASTOUPENÍ EPI, S.R.O. V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL, V MEZINÁRODNÍCH, V PROFESNÍCH
ORGANIZACÍCH ................................................................................................................................................. 13
POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE EPI, S.R.O. ................................................................................................ 13
ZMĚNY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ EPI, S.R.O. V ROCE 2013 ..................................................................................... 16
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE §18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ..... 17
3 STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST....................................................... 18
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH KKOV PODLE TYPU STUDIA A
FORMY STUDIA) PODLE FAKULT, PŘÍPADNĚ JINÝCH SOUČÁSTÍ USKUTEČŇUJÍCÍCH AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ
PROGRAM NEBO JEHO ČÁST............................................................................................................................... 19
STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTEČŇOVANÉ V CIZÍM JAZYCE (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH KKOV PODLE
TYPU STUDIA A FORMY STUDIA) PODLE FAKULT, PŘÍPADNĚ JINÝCH SOUČÁSTÍ USKUTEČŇUJÍCÍCH
AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM NEBO JEHO ČÁST ...................................................................................... 20
STUDIJNÍ PROGRAMY TZV. JOINT/DOUBLE/MULTIPLE DEGREE ........................................................................... 20
AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTEČŇOVANÉ SPOLEČNĚ S JINOU VYSOKOU ŠKOLOU SE SÍDLEM V ČR
......................................................................................................................................................................... 20
AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTEČŇOVANÉ SPOLEČNĚ S VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLOU .................... 20
AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NEBO JEJICH ČÁSTI, KTERÉ VYSOKÁ ŠKOLA USKUTEČŇUJE MIMO OBEC, VE
KTERÉ MÁ SÍDLO (MIMO ODBORNOU PRAXI) ..................................................................................................... 21
CELKOVÝ POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ POPSANÝCH METODIKOU VÝSTUPŮ Z UČENÍ
V SOULADU S NÁRODNÍM REFERENČNÍM RÁMCEM TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ............................................... 22
KREDITNÍ SYSTÉM STUDIA, PRAVIDLA ECTS, DIPLOMA SUPLEMENT LABEL ANEBO ECTS LABEL................... 22
DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY (MIMO USKUTEČŇOVÁNÍ AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ) V DANÉM
ROCE REALIZOVALA /LETNÍ ŠKOLY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE, SIMULACE, ODBORNÉ KURZY PRO STUDENTY,
PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKŮ Z PRAXE/EXTERNISTŮ, ODBORNÉ STÁŽE ČI PRAXE, ODBORNÉ EXKURZE/STUDIJNÍ
CESTY, …) ........................................................................................................................................................ 23
4 STUDENTI.............................................................................................................................................................. 24
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH KKOV PODLE
TYPU STUDIA A FORMY STUDIA) – CELKOVÝ PŘEHLED ZA VYSOKOU ŠKOLU ..................................................... 25
STUDENTI SAMOPLÁTCI (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH KKOV PODLE TYPU STUDIA A FORMY STUDIA) 25
STUDENTŮ VE VĚKU NAD 30 LET (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH KKOV PODLE TYPU STUDIA A FORMY
STUDIA) PODLE FAKULT, PŘÍPADNĚ JINÝCH SOUČÁSTÍ USKUTEČŇUJÍCÍCH AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM
NEBO JEHO ČÁST ............................................................................................................................................... 26
NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH
KKOV PODLE TYPU STUDIA A FORMY STUDIA) ................................................................................................ 27
OPATŘENÍ EPI, S.R.O. PRO SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI ............................................................................. 27
5 ABSOLVENTI ........................................................................................................................................................ 28
5.1
5.2
5.3
5.4
ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH KKOV PODLE
TYPU STUDIA A FORMY STUDIA) – CELKOVÝ PŘEHLED ZA VYSOKOU ŠKOLU ..................................................... 29
SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY ............................................................................................................................. 29
EPI, S.R.O. A JEJÍ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNAVATELNOSTI SVÝCH ABSOLVENTŮ A JAKÁ
OPATŘENÍ UPLATŇUJE PRO JEJÍ ZVÝŠENÍ, (VLASTNÍ PRŮZKUM UPLATNITELNOSTI SVÝCH ABSOLVENTŮ).......... 29
ZPŮSOB SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAMĚSTNAVATELI, ZDA POŘÁDÁ TRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ATD. . 29
6 ZÁJEM O STUDIUM ............................................................................................................................................ 31
6.1
6.2
ZÁJEM O STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE (POČET PŘIHLÁŠEK DO BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH,
NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PODLE FAKULT, PŘÍPADNĚ JINÝCH
SOUČÁSTÍ USKUTEČŇUJÍCÍCH AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM NEBO JEHO ČÁST A PODLE SKUPIN KKOV,
POČET PŘIJATÝCH, POČET ZAPSANÝCH KE STUDIU) S UVEDENÍM MEZIROČNÍ ZMĚNY V POČTU PODANÝCH
PŘIHLÁŠEK A POČTU PŘIJATÝCH ....................................................................................................................... 32
CHARAKTER PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA EPI, S.R.O............................................................................................ 32
6.3
SPOLUPRÁCE EPI, S.R.O. SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI .............................................................................................. 32
7 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI............................................................................................................................. 33
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI EPI, S.R.O., PŘEPOČTENÉ POČTY (PODÍL CELKOVÉHO POČTU SKUTEČNĚ
ODPRACOVANÝCH HODIN ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ VŠEMI ZAMĚSTNANCI A CELKOVÉHO ROČNÍHO FONDU
PRACOVNÍ DOBY PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNOHO ZAMĚSTNANCE PRACUJÍCÍHO NA PLNOU PRACOVNÍ DOBU)
AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ VE STRUKTUŘE DLE VNITŘNÍHO KVALIFIKAČNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ
ŠKOLY............................................................................................................................................................... 34
VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ S UVEDENÍM POČTU ŽEN
(VE
STRUKTUŘE DLE VNITŘNÍHO KVALIFIKAČNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY)............................................................. 34
POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ROZSAHU PRACOVNÍCH ÚVAZKŮ A NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ
KVALIFIKACE .................................................................................................................................................... 35
POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ S CIZÍM STÁTNÍM OBČANSTVÍM (PODLE FAKULT, PŘÍPADNĚ JINÝCH
SOUČÁSTÍ USKUTEČŇUJÍCÍCH AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM NEBO JEHO ČÁST) ...................................... 35
NOVĚ JMENOVANÍ DOCENTI A PROFESOŘI (POČTY) ............................................................................................ 35
PŘEHLED KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉ ŠKOLY (POČTY KURZŮ A POČTY
ÚČASTNÍKŮ) ..................................................................................................................................................... 35
KARIÉRNÍ ŘÁD AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉ ŠKOLY A MOTIVAČNÍ NÁSTROJE PRO ODMĚŇOVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ V ZÁVISLOSTI NA DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH .......................................................................... 36
8 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ........................................................................ 37
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
STIPENDIA STUDENTŮM DLE POČTU STUDENTŮ, KTEŘÍ JE OBDRŽELI ČI PRAVIDELNĚ POBÍRALI V DANÉM ROCE
(DLE ÚČELU STIPENDIA).................................................................................................................................... 38
VLASTNÍ STIPENDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÉ ŠKOLY ............................................................................................. 38
ÚROVEŇ PORADENSKÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLE .......................................................... 38
ZPŮSOB PŘÍSTUPU VYSOKÉ ŠKOLY KE STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI ............................................. 38
PODPORA A PRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI STUDENTY, A ZDA A JAK V TÉTO OBLASTI
SPOLUPRACUJE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI ........................................................................................................... 39
UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY EPI, S.R.O................................................................................................. 39
PÉČE O SVÉ ZAMĚSTNANCE (NAPŘ. ZDA MÁ ZŘÍZENOU UNIVERZITNÍ ŠKOLKU, ZDA PODPORUJE REKREACE,
ATD….) ............................................................................................................................................................ 39
9 INFRASTRUKTURA............................................................................................................................................. 40
9.1
9.2
FOND KNIHOVEN................................................................................................................................................ 41
ÚROVEŇ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB A DOSTUPNOST INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY
(PŘIPOJENÍ NA INTERNET,…) ............................................................................................................................ 41
10
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................................................................................... 42
10.1
10.2
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV) NA VYSOKÉ ŠKOLE (POČTY KURZŮ V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ KKOV) ...................................................................................................................... 43
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (CŽV) NA VYSOKÉ ŠKOLE (POČTY ÚČASTNÍKŮ V KURZECH PODLE
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ KKOV DLE TABULKY) S UVEDENÍM PROCENTUÁLNÍ ZMĚNY CELKOVÉHO POČTU
ÚČASTNÍKŮ OPROTI PŘEDCHOZÍMU ROKU ......................................................................................................... 43
11
VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU §1 ZÁKONA
Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) ........................................................................................... 44
12
INTERNACIONALIZACE ............................................................................................................................... 49
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
STRATEGIE PRO ROZVOJ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A MEZINÁRODNÍHO PROSTŘEDÍ, POPÍŠE ÚROVEŇ TOHOTO
PROSTŘEDÍ A STANOVÍ SVÉ PRIORITNÍ OBLASTI (VČ. ZPŮSOBU, JAKÝM PROPAGUJE SVÉ AKTIVITY V ZAHRANIČÍ)
......................................................................................................................................................................... 50
ZAPOJENÍ VYSOKÉ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ VČ. MOBILIT ................................ 51
ZAPOJENÍ EPI, S.R.O. DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VČ. MOBILIT ................................ 51
MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ZEMÍ ................................................................. 51
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ ........................................ 52
VYSOKÁ ŠKOLA CHARAKTERIZUJE, JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJE VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ 56
JAK BYLO V ROCE 2013 PROVÁDĚNO VNĚJŠÍ HODNOCENÍ KVALITY ................................................................... 58
JAK BYLA V ROCE 2013 PROVÁDĚNA FINANČNÍ KONTROLA ............................................................................... 59
JAKÉ CERTIFIKÁTY KVALITY (ISO, …) ZÍSKALA ................................................................................................ 59
BENCHMARKING (POROVNÁNÍ) S OBDOBNĚ ZAMĚŘENÝMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI V ČR, PŘÍP. V ZAHRANIČÍ ....... 59
VLASTNÍ HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO SÍDLO VYSOKÉ ŠKOLY (KONZULTAČNÍ STŘEDISKA, CENTRA
DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ATD.) ................................................................................................................... 59
14
14.1
14.2
14.3
14.4
15
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY .............................................................. 61
ČLENSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY V MEZINÁRODNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH ............................ 62
ČLENSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH .................................... 62
NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ VYSOKÉ ŠKOLY (PLATNÁ V ROCE 2013).................................................... 62
HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY NEBO JEJÍ SOUČÁSTI PROVEDENÉ TÝMEM MEZINÁRODNÍCH EXPERTŮ
(MEZINÁRODNÍ AKREDITACE) ........................................................................................................................... 62
ZÁVĚR ................................................................................................................................................................ 63
prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, Ph.D.,
CSc., Dr.h.c., MBA
Rektor
01
1
Úvod
6
V roce 2013 jsme zásadním způsobem posílili profesní zaměření naší vysoké školy. Využili jsme zkušenosti vysokých
škol v rámci American Association for Higher Education and Accreditation (AAAHEA) a akreditovali jsme bakalářské
studijní oboru Finance a daně, Management a marketing zahraničního obchodu, Elektronické počítače, Ekonomická
informatika a magisterské studijní programy Ekonomika a obchod, Aplikovaná informatika.
Naším cílem bylo maximální uplatnění absolventů, eliminace nezaměstnanosti, posílit tvořivost, kreativitu a inovační
schopnosti a v neposlední řadě také posílit rozvoj osobnosti absolventa. Součástí práce vysoké školy bylo začlenění
našich studentů do veřejného života – posílení jejich společenské aktivity a podílu na řízení občanské společnosti.
Veškerá výuka byla zaměřena na řešení úloh pro potřeby zaměstnavatele. Studenti se museli učit vyhledávat inovace
v podnikových procesech a systémech, učili se, jak být excelentním obchodním zástupce jak hledat příležitosti.
Studenti si nosí do výuky plošně notebooky, takže výuka je plně elektronizovaná. Do dílčích zkoušek byli do komisí
pozváni specialisté z praxe. Jejich úkolem mělo být posouzení obsahu studia, odborných znalostí absolventů a nakonec
závěrečný verdikt, zda by si absolventa zástupce podnikové sféry vzal do svého podniku na pracovní pozici. Studenti
dostali mnohem lepší příležitost přizpůsobit si studium profilu své pracovní pozice, nebo pracovní pozice, na kterou
aspirují. Součástí studia ve třetím ročníku byla také účast na konkurzech na konkrétní pracovní pozice. S radostí
můžeme konstatovat, že valná část našich studentů v konkurzu dobře uspělo a významná část tak našla zaměstnání. Tito
studenti udělali EPI, s.r.o. pozitivní image.
V průběhu roku jsme připravili a nakonec podali k akreditaci MŠMT následují studijní oboru pedagogického studia
v rámci zákona 561/2004 Sb.:
•
•
•
•
•
•
učitelé odborných předmětů střední školy,
učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy,
učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy,
učitelé praktického vyučování střední školy,
učitelé praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy,
vychovatelé.
7
02
2
Základní údaje o vysoké škole
8
2.1
Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI, s.r.o.)
Rektorát je na adrese:
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
Zlínský kraj
Tel. 572 549 018, fax: 572 548 788
e-mail: [email protected]
Obr.: Blok F
Obr.: Blok E - Rektorát
Pracoviště v Hodoníně je na adrese:
BLOK H
Žižkova 7
695 01 Hodonín
Tel. 724 362 566
e-mail: [email protected]
BLOK K
Brněnská 14 E/F
695 01 Hodonín
Obr.: Hodonín, Blok H
Obr.: Hodonín, Blok K vchod
Pracoviště v Kroměříži je na adrese:
BLOK L
Hanácké nám. 625
767 70 Kroměříž
Tel. 571 894 778
e-mail: [email protected]
Obr: Kroměříž, Blok L, pohled z
ulice
Obr.: Kroměříž, Blok L
9
2.2
Organizační schéma EPI, s.r.o.
prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD., CSc.,
MBA, Dr.h.c.
rektor
Akademická rada
Valná hromada
doc. Ing. J. Čimo, CSc.
garant oboru MMZO
doc. Ing. A. Longauerová,
Ph.D.
garant oboru FaD
doc. Ing. M. Mečár,
CSc.
šéfredaktor
Sborníky
Akreditační
komise
Senát
doc. Ing. J. Wágner, Ph.D. Dr.h.c.
garant oboru EP
Ing. L. Obdržálek, PhD.
prorektor pro
pedagogickou činnost
Prov
oz
Studijní oddělení
Ing. H. Dušek
prof. Mgr. I. Hashesh, Ph.D., MBA
prorektorka pro strategii, inovace a
kvalitu ve vzdělávání
Disciplinární
komise
doc. RNDr. V. Sedláček,
CSc.
garant oboru EI
Ing. J. Prachař, Ph.D.
prorektor pro vědu a
výzkum
Ekonomické
oddělení
prof. Mgr. I. Hashesh, Ph.D., MBA
garant oborů BA
Mgr. Hanna Banetskaya
prorektorka pro
zahraniční vztahy
IGS
Akreditační komise
Výzkum
Mezinárodní vztahy
Akreditační komise
Erasmus
Publikační činnost
Výuka cizích
jazyků
Mobilita
Kontrola
Akreditace
MŠMT
Ing. J. Petrucha, Ph.D.
garant oboru MSc.
Ing. Iva Matušíková, DiS.,
B.B.S.
vedoucí oddělení
vzdělávacích technologií
Vývoj a provoz
technologií
A. Stoklásková
Marketing
Ing. J. Kratochvíl
Videokonference
El. studijní texty
Konference
Acta Moraviae
ICSC
ISBN
Ústav aplikované
informatiky
Mgr. D. Slováček, Ph.D.
ředitel
Výkony akademických
pracovníků
Bc. F. Kopta
Bc. P. Šupka
Z. Fojtík
ISSN
Reuters
Mobilní
technologie
Informační
systémy
Ústav ekonomiky a řízení
Ing. V. Hlaváčková
ředitelka
Akreditační komise
E-learning
Údržba
na kampusech
MBA
DPS
10
prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD., CSc., MBA, Dr.h.c.
garant oboru MA
2.3
Složení vědecké rady, správní rady, akademického senátu a dalších orgánů dle vnitřních
předpisů EPI, s.r.o. včetně změn v roce 2013
Akademická rada:
Dle statutu Evropského polytechnického institutu, s.r.o. Kunovice je Akademická rada 34 členná a v roce 2013
pracovala v následujícím složení:
Kratochvíl Oldřich, prof., Ing, Ph.D., CSc., MBA, Dr.h.c. - předseda
Beneš Josef, Ing., CSc.
Deml Jiří, Ing.
Honzík Jan, prof., Ing., CSc.
Hudeček Josef, Ing.
Malach Antonín, doc., Ing., CSc.
Mečár Miroslav, doc., Ing., CSc.
Žlebek Daniel, Ing.
Kovařík Pavel, doc., RNDr., CSc.
Rais Karel, prof., Ing., CSc., MBA
Mikláš Marek, Ing.
Šebková Helena, Ing., CSc.
Vojkovský Vladimír, Ing.
Zezulák Jiří, Ing.
Mišák Stanislav, MVDr.
Malý Miloš, Mgr.
Wágner Juraj, doc., Ing., Ph.D.
Hashesh Iveta, prof., Mgr., Ph.D., MBA - stálý host jmenovaný rektorem
Majíčková Ivana, Mgr
Vacek Martin, PhDr.
Ohlídal Ivan, prof. RNDr. Dr.Sc.
Hiadlovský Vladimír, Ing., PhD.
Grauová Milana, Mgr.A.
Janíček Petr, Mgr.
Strunz Herbert, Ing., Mag., Dr., PhD.
Šigut Zdeněk, PhDr., Mgr., PhD.
Andrýsek Zbyněk, Mgr.
Pokrupa Jaroslav, Ing.
Kuchař Antonín, Bc.
Čimo Jozef, doc., Ing., CSc.
Musil Vladislav, prof., Ing,, CSc.
Brzobohatý Jaroslav, prof., Ing., CSc.
Vinklárik Milan, doc., PhDr., CSc.
Lukáš Libor, Bc.
Mezi členy Akademické rady byli jak zástupci akademické obce, tak zástupci podnikové sféry, senátor, hejtman,
starostka, apod.
Změny oproti roku 2012:
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Ing. František Kyncl, PhD.
prof. PhDr. Karel Lacina, Dr.Sc. (zdravotní důvody)
Mgr. Jiří Mráka
RNDr. Petr Nečas
Ing. Břetislav Ošťádal (zdravotní důvody)
prof. Ing. Karol Polák, Dr.Sc., Dr.h.c. (zdravotní důvody)
Mgr. Josef Slovák
prof. Ing. Petr Staněk, CSc. (zdravotní důvody)
Ing. Luděk Šebesta
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, CSc.
prof. Vladimir Tabolin, PhD. (zdravotní důvody)
11
Senát:
Dle Statutu Evropského polytechnického institutu, s.r.o, je Akademický senát sedmičlenný a je složen z pěti
akademických pracovníků a dvou studentů. V roce 2013 pracoval akademický senát v následujícím složení:
Za akademickou obec:
Ing. Ladislav Obdržálek, PhD. – předseda
prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA - místopředseda
Ing. Jan Prachař, Ph.D.
Ing. Iveta Maléřová
RNDr. Jitka Jablonická – tajemník
Za studenty:
sl. Hana Strouhalová
sl. Denisa Žlebková
Disciplinární komise:
Dle Statutu Evropského polytechnického institutu, s.r.o. je disciplinární komise šestičlenná. Polovinu členů
disciplinární komise tvoří studenti. V roce 2013 pracovala disciplinární komise v následujícím složení:
Za akademickou obec:
prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA - předseda
Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D.
JUDr. Radomíra Veselá
Za studenty:
pí. Dagmar Reichmannová (pracoviště Hodonín)
pí Klára Brunclíková (pracoviště Kunovice)
p. Zdeněk Gregor (pracoviště Kroměříž)
Rada pro informační systém:
Předseda, informační manažer EPI, s.r.o.
Ing. Jindřich Petrucha, PhD.
Členové
doc. Ing. Václav Sedláček, CSc.
Ing. Robert Jurča, PhD.
Mgr. Dan Slováček, PhD.
Mgr. Ivo Lazar
Ing. Miroslav Zálešák
Bc. František Kopta
Bc. Petr Šupka
p. Zbyněk Fojtík
Ing. Hynek Dušek
sl. Adéla Stoklásková
Ing. Iva Matušíková, B.B.S., MBA
Pověřený zástupce v oblasti ekonomiky školy
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
12
2.4
Zastoupení EPI, s.r.o. v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních, v
profesních organizacích
Tabulka 1 Zastoupení soukromé vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ)
Organizace
Stát
Česká konference rektorů
Česká republika
Rada vysokých škol
Česká republika
Pozn.: Statut – postavení SVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod.
2.5
Status
člen
člen
Poslání, vize a strategické cíle EPI, s.r.o.
Poslání EPI, s.r.o.:
Posláním naší vysoké školy je zvyšovat profesní i osobní úroveň populace, především ve Zlínském a Jihomoravském
kraji a prostřednictvím tohoto rozvoje populace posilovat konkurenční postavení institucí a těchto krajů.
Vize EPI, s.r.o.:
Naše soukromá vysoká škola se snaží vychovávat absolventy, kteří budou srovnatelní s absolventy prestižních
soukromých vysokých škol ve světě. V celém výchovném řetězci jde o kvalitu, výkonnost, odpovědnost.
K našim paradigmatům patří:
- odpovědnost studenta,
- učící se organizace,
- učení na produktivní práci,
- kultura školy,
- plné nasazení ICT,
- plné nasazení výzkumu a publikace do práce studentů,
- nasazovat jen technologie perspektivní pro společnost znalostí.
Během následujících pěti let chceme vybudovat moderní prestižní privátní profesně zaměřenou vysokou školu,
která bude poskytovat titul bakalář Bc. a alespoň jeden z následujících akademických a profesních titulů - MBA,
MA, MSc., Ing., Mgr. Absolventům středních škol i pracovníkům z praxe umožnit celoživotní vzdělávání.
Institucionálně i individuálně budeme pružně poskytovat podporu hospodářské i správní struktuře regionů, z nichž
k nám budou přicházet studenti, v jejich technologickém i organizačním přechodu do 21. století.
V zájmu svých studentů chceme dosáhnout vedoucí pozice mezi vysokými školami v oblasti aplikací
informačních a komunikačních technologií a aplikací moderních edukačních technologií, s přímým napojením na
praxi, s individuálním přístupem ke každému studentovi. Mnohem výrazněji než jiné vysoké školy se chceme
věnovat osobnosti studenta a jeho rozvoji. K tomu vytváříme a budeme realizovat potřebné projekty. Dosáhneme
jedinečnosti právního vědomí našich absolventů.
Budeme usilovat, aby každý náš absolvent měl po skončení studia práci, a aby po celý život pokračoval ve svém
dalším vzdělávání a rozvoji znalostí a dovedností. K tomu vybudujeme systém celoživotního vzdělávání.
Ke kultuře školy bude patřit vědomí nás všech, že absolvent zůstává součástí naší vysoké školy, kde může vznášet
návrhy, doporučení a podílet se na jejím životě.
Všem akademickým pracovníkům vytvoříme příznivé podmínky pro růst po stránce odborné, pedagogické i
vědecké. Pro region vychováme novou generaci vědeckých pracovníků se zaměřením na aplikovaný výzkum.
Vybudujeme společně přátelskou pracovní atmosféru, ve které učitelé i studenti budou projektovat strategii,
prosazovat inovace, rozvíjet výzkum a publikace, v nichž každý z nich bude mít dostatek prostoru k realizaci vize
a kde nikdo nebude mít prostor k tomu, aby komukoliv bránil v činnosti, která přispívá k realizaci vize v rámci
možností instituce. Chceme, aby každý z nás cítil, že toto je jeho vysoká škola, že má svá práva a že za ni nese
zodpovědnost.
Všichni společně budeme hledat příležitosti, které nám dává okolní turbulentní prostředí i netradiční formy
mezinárodního prostředí a mezinárodní spolupráce.
Budoucnost vidíme v našich společných znalostech a dovednostech a ve společném zvládnutí umění řízení těchto
znalostí.
13
Vize EPI, s.r.o. je vždy aktualizována na začátku nového akademického roku a schválena Valnou hromadou
akademické obce na svém zasedání. S vizí jsou seznámeni jak všichni akademičtí a provozní pracovníci EPI, s.r.o., tak
všichni studenti. Vize je uveřejněna pro celou komunitu EPI, s.r.o. v adresářové struktuře a každý se k vizi může
kdykoliv vyjádřit.
K vizi si akademická obec stanovila strategické cíle, které postihují oblasti:
Profilace institucí a studijních programů
•
Upravit vnitřní předpisy EPI, s.r.o. v souvislosti se změnami v zákoně o vysokých školách, spolupracovat
s ostatními vysokými školami při implementaci změn v legislativním rámci (např. prostřednictvím sdílení
příkladů dobré praxe);
Zodp.: prorektoři EPI, s.r.o.
•
V průběhu roku inovovat střednědobé a dlouhodobé cíle s ohledem na vývoj legislativy v ČR;
Zodp.: prorektor pro kontrolní činnost
Termín: vyhodnocení a inovace na lednové, červnové a srpnové Valné hromadě
akademické obce.
•
Ve spolupráci s American Association for Higher Education and Accreditation (dále jen „AAHEA“ a
doporučeními Akreditační komise ČR, profesními institucemi a podnikatelské sféry pokračovat v profesní
profilaci studijních oborů:
a) pod akreditací AK ČR
Bakalářské studijní obory:
- Management a marketing zahraničního obchodu
- Finance a daně
- Elektronické počítače
- Ekonomická informatika
b) pod akreditací AAHEA USA
Bakalářské studijní obory:
- Management a marketing zahraničního obchodu
- Finance a daně
- Elektronické počítače
- Ekonomická informatika
Navazující magisterské studijní obory:
- Ekonomika a obchod
- Aplikovaná informatika
Doctor of Business Administration – Ekonomika a management ve specializaci:
- Personalistika
- Management a marketing
- Účetnictví a daně
- Obchod
- Finance
Master of business administration ve specializaci:
- Finance a daně
- Řízení lidských zdrojů a personalistika
- Management a marketing
- Účetnictví a daně
- Obchod
- Finance
Zodp.: garanti jednotlivých studijních oborů a ředitelé ústavů
•
Realizovat průzkum hodnocení kvality obsahu a systému výuky mezi absolventy a mezi podniky regionu
Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště a požadavky zapracovat do obsahu studia studijních oborů;
14
Zodp.: prorektor pro pedagogickou činnost
•
Obhájit akreditaci „Doctor of Business Administration“ (DBA) pod AAHEA;
Zodp: statutární zástupce rektora
Zajišťování kvality ve vysokém školství
•
Aplikovat principy hodnocení AAHEA USA do stávajícího systému vnitřního hodnocení kvality činností
vysoké školy EPI, s.r.o. ;
Zodp.: statutární zástupce rektora
•
Zahájit vývoj systému začlenění požadavků profesních svazů na specifické pozice, do nichž mohou naši
absolventi odcházet – certifikované zkoušky Svazu účetních, vyhláška č. 50, atd.;
Zodp.: garanti, ředitelé ústavů
•
Zapracovat do systému vnitřní kvality řízení kontroly kvality v souvislosti se změnami v zákoně o vysokých
školách;
Zodp.: statutární zástupce rektora
•
Rozvíjet systémy vnitřního zajišťování kvality studijních programů prostřednictvím výstupů z učení i
výzkumných a vývojových aktivit akademických pracovníků;
Zodp.: prorektor pro vědu a výzkum
•
Vypracovat systém podpory nadaných studentů v oblasti účetnictví, daní, matematiky, cizích jazyků a dalších
odborných předmětů;
Zodp.: ředitelé ústavů
•
Posílit kvalitu poskytovaných služeb pro studenty – poradenství, informační toky, knihovna, internetové
technologie, domácí studovna;
Zodp.: prorektor pro pedagogickou činnost
•
Rozvíjet kariérní řád a vytvářet podmínky pro MBA studium, pedagogické studium a PhD. studium
akademických pracovníků v rámci ČR a zahraničí;
Zodp.: statutární zástupce rektora
•
Vytvářet podmínky pro přípravu na habilitační řízení pracovníků EPI, s.r.o. v ČR i zahraničí;
Zodp.: rektor
•
Motivovat akademické pracovníky i studenty k účasti v mezinárodních projektech
Zodp.: prorektor pro pedagogickou činnost a prorektor pro vědu a výzkum;
2. Otevřenost
Internacionalizace
• Provést analýzu efektivity zahraniční spolupráce a posílit zaměření na země EU, bývalých zemí SNS a USA;
Zodp.: prorektor pro mezinárodní vztahy
•
Podporovat mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků;
Zodp.: prorektor pro mezinárodní vztahy
•
Zaměřit se na kvalitu a obsah zahraničních pobytů studentů i akademických pracovníků a uznávání studia
absolvovaného v zahraničí;
Zodp.: prorektor pro mezinárodní vztahy
•
Důsledně evidovat vyjíždějící a přijíždějící studenty v matrice studentů;
Zodp.: vedoucí studijního oddělení
15
•
Vytvářet mezinárodní prostředí na vysoké škole;
Zodp.: prorektor pro mezinárodní vztahy
•
Rozvíjet bilaterální vztahy se zahraničními institucemi v USA a EU, a to i formou uskutečňování společných
studijních programů;
Zodp.: prorektor pro mezinárodní vztahy
•
Usilovat o zvyšování počtu akademických pracovníků a studentů ze zahraničí;
Zodp.: prorektor pro mezinárodní vztahy
•
Zahájit práce na udělení ECTS a DS Labels;
Zodp.: předseda Rady pro informační systém
Dostupnost vysokoškolského vzdělávání
•
Vytvářet vhodné studijní a pracovní podmínky pro osoby vracející se z rodičovské dovolené;
Zodp.: prorektor pro pedagogickou činnost
•
Pokračovat ve vyhodnocování příčin studijní neúspěšnosti a činit opatření na její snižování při současném
zachování požadavků na kvalitu absolventů;
Zodp: ředitelé ústavů
Celoživotní vzdělávání
•
•
Reakreditovat Doplňující pedagogické studium a doplnit o videokonferenční technologie;
Zodp.: prorektor pro celoživotní vzdělávání
Rozvíjet kvalitu programů celoživotního vzdělávání; Vytvářet inovované studijní texty;
Zodp.: prorektor pro celoživotní vzdělávání
Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení
•
Vytvořit systém knowledge managementu a transferu znalostí do podnikové praxe;
Zodp.: rektor
•
Posílit spolupráci s podnikovou sférou, posílit vypracovávání bakalářských a diplomových prací pro konkrétní
podniky v ČR a zahraničí;
Zodp.: prorektor pro celoživotní vzdělávání
•
Posilovat spolupráci s podnikovou sférou v rámci společných projektů aplikovaného výzkumu a vývoje;
Zodp.: prorektor pro vědu a výzkum
•
Posilovat spolupráci se subjekty aplikační sféry při tvorbě a uskutečňování studijních programů a při
usnadnění přechodu studentů na trh práce;
Zodp.: prorektor pro celoživotní vzdělávání
2.6
Změny vnitřních předpisů EPI, s.r.o. v roce 2013
Naše vysoká škola se snaží o úzkou provázanost s podnikovou sférou. Na základě toho se aktualizují podklady,
doplňující výuku o praktickou aplikaci a profesní zaměření.
V roce 2013 byly inovovány následující vnitřní směrnice:
Směrnice týkající se jmenování vedoucích, oponentů a pedagogických vedoucích bakalářských prací
Směrnice týkající se využívání GSM brány
Směrnice týkající se platby poplatků za vykonání zkoušky
Směrnice týkající se postupu při vrácení přeplatků ze školného
16
Směrnice týkající se pověření externí účetní firmy ke kontrole ekonomického oddělení, EPI, s.r.o.
Směrnice týkající se práce s oficiální dokumentací organizace
Směrnice týkající se uzavírání pracovních smluv a dohod se zaměstnanci
Směrnice týkající se WIZIQ
Směrnice týkající se možností slev na školném
2.7
Poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V roce 2013 jsme neobdrželi žádnou žádost o podání informací.
17
03
3
Studijní programy, organizace a vzdělávací činnost
18
3.1
Akreditované studijní programy (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu
studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících
akreditovaný studijní program nebo jeho část
Tabulka 3.1 Akreditované studijná programy (počty)
a)
Akreditace Akreditační komisí MŠMT ČR
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 *
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
1
2
3
1
2
3
Studijní programy
Magisterské navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
Doktorské
studium
Celkem
KKOV
11 - 18
62, 65
-
-
-
-
-
2
4
6
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
K tabulce č. 3.1 uvádíme výpis studijních programů v prezenční formě studia:
• Informatika
• Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
• Management a marketing
K tabulce č. 3.1 uvádíme výpis studijních programů v kombinované formě studia:
• Informatika
• Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
• Management a marketing
b)
Akreditace pod AAHEA USA
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 *
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
1
2
4
1
2
4
Studijní programy
Magisterské navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
Doktorské
studium
Celkem
KKOV
-
1
1
-
-
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
K tabulce č. 3.1 uvádíme výpis studijních programů v prezenční formě studia:
• Informatika
• Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
• Management a marketing
K tabulce č. 3.1 uvádíme výpis studijních programů v kombinované formě studia:
• Informatika
• Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
• Management a marketing
19
-
-
3
5
8
3.2
Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (počty v jednotlivých skupinách
KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí
uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část
Tabulka 3.2 Studijní programy v cizím jazyce (počty)
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
3.3
Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree
Tabulka 3.3 Joint/Double/Multiple Degree studijní programy
EPI, s.r.o.
General Management
Carolus Magnus University
1. 9. 2011
Joint Degrese
4
Magisterský
Vysoká škola (název)
Název programu 1
Partnerské organizace
Přidružené organizace
Počátek realizace programu
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degrese)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně přijímání studentů a
ukončení
Výukové tutoriály probíhají 2 soboty v měsíci na
pracovišti EPI, s.r.o. v Hodoníně. Studenti jsou přijímání
na základě splnění vstupních požadavků a požadované
dokumentace. Studium je zakončeno obhajobou
závěrečné práce před komisí.
Na promocích
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek
k diplomu?
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů?
3.4
-
Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se
sídlem v ČR
Tabulka 3.4 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
3.5
Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou
Tabulka 3.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
20
3.6
Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje
mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)
Tabulka 3.6 Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve
které má sídlo (mimo odbornou praxi)
Vysoká škola (název)
Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich
částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu 2
Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich
částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu 3
Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich
částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu 1
Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich
částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví
62-06-R
Pracoviště Kroměříž, Hanácké náměstí 625, 767 01
Kroměříž
Prezenční, kombinovaná
6
Bakalářský
NE
NE
79
Management a marketing
62-05-R
Pracoviště Kroměříž, Hanácké náměstí 625, 767 01
Kroměříž
Prezenční, kombinovaná
6
Bakalářský
NE
NE
79
Informatika
18-01-R
Pracoviště Kroměříž, Hanácké náměstí 625, 767 01
Kroměříž
Prezenční, kombinovaná
6
Bakalářský
NE
NE
79
Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví
62-06-R
Pracoviště Hodonín, Brněnská 14/E, 695 01 Hodonín
Prezenční, kombinovaná
6
Bakalářský
NE
21
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu 2
Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich
částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu 3
Skupina KKOV
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde probíhá
výuka akreditovaných studijních programů nebo jejich
částí
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský,
magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
NE
79
Management a marketing
62-05-R
Pracoviště Hodonín, Brněnská 14/E, 695 01 Hodonín
Prezenční, kombinovaná
6
Bakalářský
NE
NE
79
Informatika
18-01-R
Pracoviště Hodonín, Brněnská 14/E, 695 01 Hodonín
Prezenční, kombinovaná
6
Bakalářský
NE
NE
79
Pozn.: *Pobočka – jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo město, ve kterém má vysoká škola své
sídlo
Za správnost: M. Nevařilová
3.7
Celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů
z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání
Na základě provedené analýzy v roce 2012 z pohledu požadavků Národního referenčního rámce pokračujeme
v aktualizaci obsahu předmětu studijních oborů a následně všech technologií (studijní texty, samodiagnostika, listy
předmětů, hodnotící systém). Do výuky byly zavedeny nejnovější informační technologie, včetně VNT. Snažíme se co
nejrychleji reagovat na požadavky praxe.
3.8
Kreditní systém studia, pravidla ECTS, Diploma Suplement Label anebo ECTS Label
Škola využívá hodnocení pomocí evropského kreditního systému ECTS (European Credit Transfer System), který
dovoluje hodnotit náročnost jednotlivých předmětů pomocí kreditů. Počty kreditů vyjadřují úsilí, které student musí
vynaložit na získání hodnocení u zkoušky nebo zápočtu z vybraného předmětu. Pro vyjádření úrovně hodnocení v
jednotlivých předmětech se používá abecední stupnice A,B,C,D,E,F kdy hodnocení F znamená neprospěl. Dodržujeme
požadavek 30 kreditů na semestr, 60 kreditů na akademický rok. Počet kreditů za bakalářské studium je 180 kreditů.
Tento systém dodržuje většina universit a vysokých škol, což dovoluje mobilitu studentů a získání kreditů na jiné
vysoké škole v rámci výměny studentů. Studentům je společně s vysokoškolským diplomem vydáván doplněk k
diplomu, který popisuje jednotlivé předměty v anglické a české verzi s počtem dosažených kreditů. Tento doplněk je
významným ukazatelem pro uchazeče do zaměstnání doma i v zahraničí s možností prokázat jednotlivé předměty, které
studovali v jednotlivých ročnících.
22
Výpis pro diploma supplement je zajišťován studijním oddělením z dat elektronického indexu. Jednotlivé informace
hodnocení vidí každý student ve svém elektronickém indexu ke kterému má přístup přes jméno a heslo ze stránek
informačního systému školy.
3.9
Další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů)
v daném roce realizovala /letní školy, workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy
pro studenty, přednášky odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe,
odborné exkurze/studijní cesty, …)
V zimním semestru 2013/2014 se uskutečnily workshopy k problematice e-learningu jíž studenti řeší v rámci svých
bakalářských prací.
Dále se uskutečnily v rámci celoživotního vzdělání pro studenty 3. ročníků kurzy k získání odborné způsobilosti
k používání dodacích podmínek Incoterms 2010 v praxi a v etiketě a etice v zahraničním obchodě. Studenti získali
osvědčení o odborné způsobilosti, které mohou využít v praxi a při konkurzních pohovorech.
23
04
4
Studenti
24
4.1
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách
KKOV podle typu studia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu
Tabulka 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
a) Akreditace Akreditační komisí MŠMT ČR
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 (název)*
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
107
109
216
132
154
286
Studijní programy
Magisterské
navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
Doktorské
studium
Celkem
KKOV
11 - 18
62, 65
-
-
-
-
-
239
263
502
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor, P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
b) Akreditace pod AAHEA USA
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 (název)*
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
50
50
72
72
Studijní programy
Magisterské
navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
-
-
-
15
27
42
Doktorské
studium
-
Celkem
15
122
164
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor, P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
4.2
Studenti samoplátci (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy
studia)
Tabulka 4.2 Studenti samoplátci
a) Akreditace Akreditační komisí MŠMT ČR
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 (název)*
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
107
109
216
132
154
286
Studijní programy
Magisterské
navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
Doktorské
studium
Celkem
KKOV
11 - 18
62, 65
-
-
-
-
-
239
263
502
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor, P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
25
b) Akreditace pod AAHEA USA
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 (název)*
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
50
50
72
72
Studijní programy
Magisterské
navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
-
-
-
15
27
42
Doktorské
studium
-
Celkem
15
122
164
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor, P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
4.3
Studentů ve věku nad 30 let (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia
a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný
studijní program nebo jeho část
Tabulka 4.3 Studenti ve věku nad 30 let
a) Akreditace Akreditační komisí MŠMT ČR
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 (název)*
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
-
57
75
132
Studijní programy
Magisterské
navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
Doktorské
studium
Celkem
KKOV
11 - 18
62, 65
-
-
-
-
-
57
75
132
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor, P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
b)
Akreditace pod AAHEA USA
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 (název)*
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
Bakalářské
studium
P
K/D
-
16
21
37
Studijní programy
Magisterské
navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
-
-
-
8
3
11
Doktorské
studium
-
Celkem
24
24
48
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor, P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
26
4.4
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých
skupinách KKOV podle typu studia a formy studia)
Tabulka 4.4 Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
a) Akreditace Akreditační komisí MŠMT ČR
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
34
3
37
25
11
36
Studijní programy
Magisterské
navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
Doktorské
studium
Celkem
KKOV
11 - 18
62, 65
-
-
-
-
-
59
14
73
P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
4.5
Opatření EPI, s.r.o. pro snížení studijní neúspěšnosti
V prvním ročníku jsme umožnili studentům, aby se dle svých znalostí v následujících předmětech rozčlenili do několika
skupin:
- jazyk anglický,
- matematika
Studentům prvního ročníku kombinované formy studia byly také nabídnuty hodiny předmětu Matematika navíc.
V akademickém roce 2013/14 byl u studentů 3. ročníku prezenční i kombinované formy studia zvolen povinně volitelný
předmět Cvičení z ekonomie, díky němuž se studenti lépe připraví na Státní závěrečné zkoušky.
V letním semestru akademického roku 2012/13 využívali studenti přípravných hodin z dalších předmětů, které jsou
součástí SZZ (Účetnictví, Daně a daňové poradenství)
Studenti mají možnost využít konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.
V rámci zpracování bakalářských prací je studentům v případě vedoucího i oponenta z praxe k dispozici tzv.
pedagogický vedoucí, který jim poskytuje metodickou pomoc při zpracování BP.
27
04
5
Absolventi
28
5.1
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty v jednotlivých skupinách
KKOV podle typu studia a formy studia) – celkový přehled za vysokou školu
Tabulka 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Bakalářské
studium
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Skupina akreditovaných
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
Ekonomie
Celkem
P
K/D
18
67
85
38
107
145
Studijní programy
Magisterské navazující
studium
magisterské
studium
P
K/D
P
K/D
Doktorské
studium
Celkem
KKOV
11 - 18
62, 65
-
-
-
-
-
56
174
230
P = prezenční, K/D = kombinované / distanční
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
5.2
Spolupráce s absolventy
Vysoká škola se snaží být v neustálém úzkém kontaktu se svými absolventy. Toto realizujeme následujícími způsoby:
Absolventi jsou pomocí e-mailů pravidelně informováni o možnostech dalšího vzdělávání, dále o kurzech,
seminářích a školení v rámci celoživotního vzdělávání, které EPI, s.r.o. organizuje.
Vysoká škola, společně s absolventy, společně sdílí facebook EPI, s.r.o.
Absolventi EPI, s.r.o. spolupracují a pomáhají při propagaci své vysoké školy ve firmách, kde pracují, ale také v
rámci své sociální angažovanosti zejména v místech svého bydliště.
Někteří absolventi EPI, s.r.o. nabízí své služby, možnosti získání zaměstnání současným studentům EPI, s.r.o.
Tato nabídka je prostřednictvím e-mailů rozesílána všem studentům vysoké školy.
5.3
EPI, s.r.o. a její způsob zajištění zaměstnanosti a zaměstnavatelnosti svých absolventů
a jaká opatření uplatňuje pro její zvýšení, (vlastní průzkum uplatnitelnosti svých
absolventů)
Již v průběhu zpracování bakalářské práce pro podniky či instituce vedeme studenty k tomu, aby si našli svého
budoucího zaměstnavatele. Součástí studia je i praxe studentů, na níž tito studenti ověřují své získané znalosti v praxi a
získávají také potřebné pracovní návyky, které jim pomohou při hledání zaměstnání. Díky této praxi a případnému
zpracovávání bakalářské práce pro podnik či instituci získávají studenti v těchto společnostech často příslib budoucího
zaměstnání.
Studenti 3. ročníku prezenční formy studia absolvují v průběhu letního semestru výběrová řízení na určité pozice,
případně dokládají svůj záměr pokračovat v navazujícím studiu.
5.4
Způsob spolupráce s budoucími zaměstnavateli, zda pořádá trhy pracovních
příležitostí, atd.
Naše vysoká škola má dobře propracovaný systém propojení výuky s podnikovou praxí. V odborných předmětech
řeší studenti semestrální projekty v podnicích a pod vedením supervisorů. Každý projekt musí být pro podnik
v něčem inovativní a musí přinést konkrétní přínos. Například v předmětu Marketing musí student zajistit novou
zakázku v konkurenčním prostředí ČR (připravujete také obchodní zástupce), v předmětu Mezinárodní marketing
musí zajistit zakázku v zahraničí, minimálně na Slovensku. Podniky si často takové studenti ponechávají.
Studenti kombinované formy (pracující) řeší v rámci odborných předmětů konkrétní problémy svých
zaměstnavatelů.
29
Po celou dobu zpracování bakalářské práce pro podniky či instituce vedeme studenty k tomu, aby si našli svého
budoucího zaměstnavatele. Součástí studia je i praxe studentů, na níž tito studenti ověřují své získané znalosti v praxi a
získávají také potřebné pracovní návyky, které jim pomohou při hledání zaměstnání. I díky této praxi získávají studenti
často příslib budoucího zaměstnání. Studenti 3. ročníku prezenční formy studia následně dokládají, jestli budou
pokračovat v navazujícím studiu, případně potvrzení o absolvování výběrového řízení na určitou pozici. EPI, s.r.o. také
poskytuje studentům potřebné poradenství v této oblasti.
30
06
6
Zájem o studium
31
6.1
Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských,
navazujících magisterských a doktorských studijních programů podle fakult, případně
jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část a podle
skupin KKOV, počet přijatých, počet zapsaných ke studiu) s uvedením meziroční
změny v počtu podaných přihlášek a počtu přijatých
Tabulka 6.1 Zájem o studium na vysoké škole
Počet
zapsaných
studentů
Počet
přihlášek
Počet
přijatých
Počet
zapsaných
studentů
Doktorské studium
Počet
přijatých
Navazující
magisterské studium
Počet
přijatých
Počet
zapsaných
studentů
Počet
přihlášek
Počet
přihlášek
Počet
zapsaných
studentů
Počet
přijatých
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Počet
přihlášek
Bakalářské studium Magisterské studium
-
-
-
-
-
EPI, s.r.o.
Skupiny
akreditovaných KKOV
studijních programů
Přírodní vědy a nauky
11 – 18
178
Celkem
178
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
6.2
147
147
119
119
-
-
-
-
Charakter přijímacích zkoušek na EPI, s.r.o.
Přijímací řízení se řídí směrnicí vydanou rektorem EPI, s.r.o., která obsahuje lhůtu pro přijímání přihlášek, seznam
dokumentace, kterou musí student předložit, poplatek za přijímací řízení a počet přijímaných uchazečů.
Přijímací zkouška se na EPI, s.r.o. v souladu se zákonem 111/98 Sb. v platném znění a Statutem EPI, s.r.o. nekoná.
Studenti jsou přijímáni po splnění zákonných podmínek. Dále je provedena kontrola výsledků maturitní zkoušky.
Součástí přijímacího řízení je vyhodnocení znalostí z určených předmětů (cizí jazyk), a to formou sebeevaluace. Na
základě uvedených podkladů jsou studenti následně rozdělování do skupin na výuku cizího anglického dle úrovně
svých znalostí.
6.3
Spolupráce EPI, s.r.o. se středními školami
V průběhu celého školního roku spolupracuje EPI, s.r.o. pravidelně se středními školami v celé České a Slovenské
republice. Cílem spolupráce je průběžně informovat studenty středních škol a výchovné poradce o nabídkách studia a
aktuálním dění na EPI, s.r.o.
Do spolupráce se zapojili i studenti EPI, s.r.o., kteří navštěvovali střední školy, na nichž studovali a
informovali studenty maturitních ročníků o aktuálním dění na EPI, s.r.o. a předávali jim své zkušenosti.
Středním školám jsou předávány informace z akcí jejich absolventů. Poskytovány jsou např. propagační
materiály s informacemi o imatrikulaci a promocích, které střední školy umísťují na svých nástěnkách.
Studentům středních škol rovněž nabízíme možnost zúčastnit se výuky na EPI, s.r.o. a dalších akcí školy.
EPI, s.r.o. se zúčastňuje veletrhů vzdělávání, které využívá nejen k seznámení studentů s nabídkou školy, ale i
pro další rozvoj spolupráce s výchovnými poradci.
Pravidelně jednou za měsíc jsou pořádány Dny otevřených dveří, na nichž studentům a jejich rodičům
představujeme nabídky naší školy, včetně prohlídky školy.
Pořádáme rovněž nulté ročníky, které jsou určeny pro doplnění a obnovení znalostí studentů, kteří zakončili
středoškolské studium již před delší dobou.
V rámci Doplňujícího pedagogického studia pedagogiky pomáháme učitelům vybudovat si vlastní didaktický systém.
Výzkum máme významně zaměřený na výzkum oborových didaktik a didaktik odborných předmětů.
32
07
7
Akademičtí pracovníci
33
7.1
Akademičtí pracovníci EPI, s.r.o., přepočtené počty (podíl celkového počtu skutečně
odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního
fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou
pracovní dobu) akademických a vědeckých pracovníků ve struktuře dle vnitřního
kvalifikačního řádu vysoké školy
Tabulka 7.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci EPI, s.r.o. (přepočtené počty**)
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Akademičtí pracovníci
Vědečtí,
výzkumní
a vývojoví
Odborní
Lektoři pracovníci
Celkem Profesoři Docenti
Asistenti
asistenti
podílející
se na
pedagog.
činnosti
44,2
8,21
10,25
20,74
0
1
4
EPI, s.r.o.
Celkem
44,2
8,21
10,25
20,74
0
1
Vědečtí
pracovníci
***
Celkem
0,5
44,7
0,5
44,7
4
Pozn.: *Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu pracovní doby
připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu)
Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách)
Za správnost: M. Nevařilová
7.2
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen
(ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy)
Tabulka 7.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků EPI, s.r.o. (počty fyzických osob)
Vědečtí
Celkem
pracovníci***
Vědečtí,
výzkumní a
vývojoví
pracovníci
podílející se
na pedagog.
činnosti
celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy
Profesoři
Vysoká
škola
EPI, s.r.o.
Věk
do 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 – 69 let
nad 70 let
Celkem
1
1
3
4
4
12
0
0
0
1
Akademičtí pracovníci
Odborní
Asistenti
asistenti
Docenti
2
10
4
16
2
2
1
5
1
13
15
9
6
1
45
0
5
6
2
0
1
14
Lektoři
1
0
0
1
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
4
0
1
0
1
16
15
16
22
9
79
Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách)
Za správnost: M. Nevařilová
34
7.3
Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené
kvalifikace
Tabulka 7.3 Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace
(počty fyzických osob)
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Rozsah úvazku
Akademičtí pracovníci
Prof.
Doc.
do 0,3
do 0,5
do 0,7
do 1,0
Celkem
2
2
3
5
12
5
1
1
9
16
Celkem
Dr.Sc., CSc., Dr.,
Ph.D., Th.D.
8
ostatní
17
8
16
32
3
4
39
78
17
34
Pozn.: *Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
Za správnost: M. Nevařilová
7.4
Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (podle fakult, případně
jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část)
Tabulka 7.4 Akademičtí pracovníci** s cizím občanstvím (počty fyzických osob)
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Fakulta 1 (název)*
Celkem
22
22
Pozn.: *Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah
Za správnost: M. Nevařilová
7.5
Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
Tabulka 7.5 Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
7.6
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy (počty kurzů
a počty účastníků)
Tabulka 7.6 Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků*
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Kurzy orientované na pedagogické dovednosti
Kurzy orientované na obecné dovednosti
Kurzy odborné
Celkem
Počet kurzů
Počet účastníků
1
1
2
3
2
5
* = Jedná se o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď realizuje sama vysoká škola anebo přispívá svým zaměstnancům na účast v nich (v
případě, že se jedná o kurzy zajištěné externě)
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
35
7.7
Kariérní řád akademických pracovníků vysoké školy a motivační nástroje pro
odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích
Evropský polytechnický institut, s.r.o. má již několik let zpracován kariérní řád. S kariérním řádem jsou seznamováni
akademičtí pracovníci na zasedání Valných hromad akademické obce. Hlavním cílem je zejména výchova mladých
akademických pracovníků. Každý akademický pracovník, který uzavře na EPI, s.r.o. pracovní poměr, je dle vnitřní
směrnice, povinen do 5 let dokončit doktorandské studium a následně do dalších 3 – 5 let musí projít procesem
habilitace.
Kariérní řád na EPI, s.r.o. však neobsahuje jen doktorandská a habilitační řízení, ale taktéž tvůrčí, publikační a
výzkumné aktivity, pracovní náplň a hodnocení. Tento dokument se stává součástí pracovní smlouvy.
Všechny složky kariérního řádu jsou pravidelně vyhodnocovány na Valných hromadách akademické obce v lednu, v
červnu a v srpnu daného kalendářního roku.
V roce 2013 úspěšně dokončil doktorandské studium:
Mgr. Dan Slováček – studium absolvoval na Fakultě řízení a informatiky Žilinské univerzity v Žilině.
Doktorské studium měla v roce 2013 dokončit
Ing. Alena Poncarová
JUDr. Radomíra Veselá.
Tato studia budou dokončena do konce roku 2014.
Podklady k habilitačnímu řízení dokončují:
Ing. Jindřich Petrucha, PhD.
Ing. Jan Prachař, PhD.
Výše uvedení akademičtí pracovníci by měli habilitovat do konce roku 2014.
Další akademičtí pracovníci se stále ještě připravují k habilitačnímu řízení:
Ing. Ladislav Obdržálek, PhD.
Ing. Ondřej Šabata, PhD.
Ing. Robert Jurča, PhD.
36
08
8
Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
37
8.1
Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném
roce (dle účelu stipendia)
Tabulka č. 8.1 Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů)
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Účel stipendia
Za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst.2 písm. a)
Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky
přispívající k prohloubení znalostí
Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu
V případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 písm. d)
V případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3 )
V případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 písm. e)
Z toho ubytovací stipendium
Na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 písm. a)
Na podporu studia v ČR dle § 91 odst. 4 písm. b)
Studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c)
Jiná stipendia
CELKEM
Počty studentů
91
91
91
Za správnost: M. Nevařilová
8.2
Vlastní stipendijní programy vysoké školy
V roce 2013 EPI, s.r.o. žádné vlastní stipendium neudělovalo.
8.3
Úroveň poradenských služeb poskytovaných na vysoké škole
Před zahájením studia a v jeho počáteční fázi mají noví studenti k dispozici žhavou linku, na které jsou jim poskytovány
veškeré informace, rady a zodpovídány dotazy. Možnost přímého kontaktu mají i prostřednictvím elektronické pošty.
V průběhu přijímacího řízení jsou pak uchazeči o práci vysoké školy průběžně informováni.
Žhavou linku mají studenti následně k dispozici i v průběhu celého studia, což jim umožňuje požádat si kdykoliv o
potřebné informace.
Se studenty a uchazeči spolupracují a jsou jim k dispozici i pracovníci studijního a ekonomického oddělení, pracovníci
marketingu a rovněž učitelé mají vypsány termíny konzultačních hodin, na kterých může student s vyučujícím projednat
své dotazy a požadavky.
Současně je udržován pravidelný kontakt se studenty i na osobních setkání se zástupci vedení školy, jejichž cílem je
zjistit připomínky, žádosti, a dotazy studentů, jejich zodpovězení a případné následné řešení. Každý studijní kruh si
rovněž zvolil svého zástupce do studentského parlamentu.
EPI, s.r.o. poskytuje studentům i poradenství při hledání zaměstnání a u studentů kombinované formy studia
(pracujících) pomáhá při případném řešení problémů, týkajících se jejich vztahů se zaměstnavatelem. V případě
požadavku studenta je pomoc poskytována i v právní oblasti.
8.4
Způsob přístupu vysoké školy ke studentům se specifickými potřebami
Studentům se specifickými potřebami (zdravotní postižení, účast na zahraničních misích atd.) umožňuje EPI, s.r.o.
individuální studijní plán.
Studenti se zdravotním postižením neplatí školné. Toto školné za ně hradí EPI, s.r.o. (v roce 2013 to byl p. Jakub
Gorta).
38
8.5
Podpora a práce vysoké školy s mimořádně nadanými studenty, a zda a jak v této
oblasti spolupracuje se středními školami
Ve výchově a vzdělávání nadaných studentů je kladen zřetel na:
• Výuku, která je diferencovaná jak do hloubky, tak i do šířky nad rámec poskytovaný standardním školním
programem – vyšší zatížení studenta v hodinách.
• Rozvíjení jeho tvořivého potenciálu, tzn. podpora studenta v projektování jeho plánů, pomáhat realizovat jeho
představy. Odbourávat osobnostní i emoční bariéry.
• Pomoc překonávání překážek, aby se nevzdávaly, když se něco nedaří, když nejsou první a nejlepší.
Podporovat u nich sebedůvěru.
• Rozvíjení interpersonálních schopností a komunikace mimořádně nadaných studentů, tzn. umožnit jim a učit je
otevřeně hovořit o tom, co potřebují, co je trápí a co očekávají od druhých. Učit je naslouchat druhým,
spolupracovat s druhými. Podporovat pozitivní sociální postoje.
• Učit je naslouchat druhým, spolupracovat s druhými. Podporovat pozitivní sociální postoje.
8.6
Ubytovací a stravovací služby EPI, s.r.o.
Tabulka 8.2 Ubytování, stravování
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
8.7
Péče o své zaměstnance (např. zda má zřízenou univerzitní školku, zda podporuje
rekreace, atd….)
EPI, s.r.o., stejně jako tomu bylo v roce 2012, plně podporuje další studium svých zaměstnanců. V rámci této podpory
hradí vysoká škola v plné míře studium PhD. a MBA v rámci kvalifikační dohody.
39
09
9
Infrastruktura
40
9.1
Fond knihoven
Tabulka 9.1 Vysokoškolské knihovny
Pracoviště Kunovice, Hodonín, Kroměříž
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Přírůstek knihovního fondu za rok
Knihovní fond
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
- elektronicky (odhad)*
71
27922
31
5
Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi;
nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje
Za správnost: Z. Omelková
9.2
Úroveň informačních a komunikačních služeb a dostupnost informační infrastruktury
(připojení na internet,…)
Škola disponuje připojením na internet ve všech třech pracovištích (Kunovice, Hodonín, Kroměříž) a mezi těmito
pracovišti je zajištěno propojení do sítě Novell, kde se nacházejí pracovní adresáře. Každý student má vytvořen adresář,
kde má svůj pracovní prostor do kterého má přístup pomocí FTP z internetu. V tomto adresáři ukládá výsledky své
práce a možnost prohlížet ostatní adresáře s právem čtení dat. Jednotlivý vyučující mají vytvořen jednotný systém
adresářů pro jednotlivé semestry, kde jsou ukládány podpůrné materiály pro studenty, kteří si mají možnost nahrát tyto
materiály na svůj počítač. Pro připojení na jednotlivých pracovištích je k dispozici přístup pomocí přípojek ethernet
nebo pomocí WiFi připojení. Každá učebna disponuje počítačem pro práci učitele. Výsledky studia studentů jsou
uchovávány v informačním systému, do kterého mají studenti přístup pomocí internetu a přidělených přístupových
práv.
Informační systém pokrývá potřebné informační a komunikační služby jako jsou elektronický index, zadávání
bakalářských prací a jejich evidence, systém státních závěrečných zkoušek, on line zápisy z výuky, absence, evidenci
výzkumu a další potřebné moduly. Jednotlivé servery, na kterých jsou uložena data, jsou umístěny na pracovišti v
Kunovicích s přístupem do internetu. Kompletně je elektronizováno studijní oddělení. V současné době se testují služby
pomocí mobilních technologií např. elektronický rozvrh pro mobily s operačním systémem android. Programy tvoří
studenti v rámci bakalářských prací a vedou je akademičtí pracovníci Ústavu aplikované informatiky. Studenti mají
přístup ke všem těmto technologiím prostřednictvím internetových technologií.
Významnou částí elektronizace je řešení, při kterém si jednotliví studenti nosí do školy své notebooky a pracují
společně s vyučujícím na projektech s přístupem do internetu pomocí wifi spojení. Některé projekty je možné řešit
společným sdílením potřebných informací přes adresář nebo s využitím stránek pro online zápisy.
41
10
10 Celoživotní vzdělávání
42
10.1
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů v jednotlivých
skupinách studijních programů KKOV)
Tabulka 10.1 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů)
Kurzy orientované na
výkon povolání
do 15
do 100
více
hod.
hod.
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Skupiny akreditovaných
studijních programů
Ekonomie
Pedagogika, učitelství a
sociál. péče
Celkem
Kurzy zájmové
do 15
hod.
do 100
hod.
více
U3V
Celkem
KKOV
62, 65
74, 75
-
-
7
5
-
-
-
-
7
5
-
-
12
-
-
-
-
12
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
10.2
Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků v kurzech
podle studijních programů KKOV dle tabulky) s uvedením procentuální změny
celkového počtu účastníků oproti předchozímu roku
Tabulka 10.2 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků)
do 100 hod.
více
Celkem
do 15 hod.
U3V
Z toho počet
účastníků, jež byli
přijímaní do
akreditovaných
studijních
programů podle §
60 zákona o
vysokých školách
více
Skupiny akreditovaných
studijních programů
Ekonomie
Pedagogika, učitelství a
sociál. Péče
Celkem
-
-
58
189
-
-
-
-
103
189
-
-
-
247
-
-
-
-
247
-
do 15 hod.
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
Kurzy
zájmové
do 100 hod.
Kurzy
orientované na
výkon
povolání
KKOV
62, 65
74, 75
Za správnost: Ing. H. Dušek, vedoucí studijního oddělení
43
11
11
Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu
§1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
44
Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti EPI, s.r.o. a posílení vazeb mezi těmito činnostmi a
činností vzdělávací (dle §1 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách) a dle vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu):
a) Jakým způsobem v této oblasti naplňujeme také Dlouhodobý záměr MŠMT, a svůj vlastní (včetně jejich
aktualizací na rok 2013). Charakteristika tvůrčí činnosti, které uskutečňujeme a jakých dimenzí tyto tvůrčí
činnosti nabývají. Platí, že mezi tvůrčí činnosti lze kromě výzkumu a vývoje zahrnout též inovace a obecněji
transfer poznatků do aplikační sféry, uměleckou tvůrčí činnost a do jisté míry též působení vysoké školy
v regionu.
V rámci aplikace praktických poznatků do výuky jsme zapojili řadu výrobních a obchodních firem, např.:
TOS Hulín; a.s.
PilanaWood, s.r.o., Hulín;
Chropynská strojírna, a.s.
Jednota, spotřební družstvo v Uh. Ostrohu,
ČSAD Hodonín, a.s.,
Zetor Brno,
ZKL Brno,
BVV Brno,
Pila Linder, a.s.
OHK Zlín
Zbrojovka Uh. Brod, a.s.
Hamé Kunovice
Nemocnice Uh. Hradiště
REC Group St.Město
T-Machinery Ratíškovice
Železárny Veselí n /M
b) Jakým způsobem propojujeme tvůrčí činnost s činností vzdělávací.
Vysoká škola vydává svůj vědecký recenzovaný časopis Acta Moraviae, do kterého přispívají akademičtí pracovníci
EPI a taky akademičtí pracovníci z jiných vysokých škol z ČR a zahraničí. Tento časopis je dostupný i studentům a
propojuje tvůrčí činnost s činností vzdělávací.
c)
Jakým způsobem se zapojují studenti bakalářských studijních programů do tvůrčí činnosti na vysoké škole.
Témata bakalářských a magisterských prací navazují na jednotlivé témata interního grantového systému školy. Takto se
dociluje i využití bakalářských prací ve výuce jako učební pomůcky. Součástí zadání každé bakalářské práce je
zpracování výstupu této práce do konferenčního příspěvku na mezinárodní konference EPI nebo jiné vědecké
konference v tuzemsku a v zahraničí.
d) Jaké účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly získány v roce 2013 celkem a z toho
specifikuje, kolik z nich bylo vynaloženo při řešení grantů a projektů přímo vlastní vysokou školou, resp.
Kolik z nich vysoká škola vydala spoluředitelům a dodavatelům.
Výdaje v tis. Kč
Položka
Výzkum
Výuka
Ekonomická
činnost
celkem
2013
755
680
22,4
1457,4
Na řešení výzkumných úloh se podíleli všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysoké školy.
45
e)
Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počet v roce 2013, kolik bylo s mezinárodní účastí)
Tabulka č. 11.1 Vědecké konference pořádané vysokou školou (počty)
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
CELKEM
Celkový počet
4
S počtem účastníků vyšším
než 60 (z celkem)
1
S mezinárodní účastí
(z celkem)
4
f)
Za správnost: Ing. J. Prachař, Ph.D., prorektor
V roce 2013 pořádala EPI, s.r.o. Kunovice celkem čtyři virtuální konference s mezinárodní účastí. Tyto konference se
pořádají tradičně už mnoho let. Účastníci jsou převáženě z České republiky, Slovenské republiky, Maďarska,
Bulharska, Polska, Německa, Ruské federace a Belgie.
V lednu 2013 se konala virtuální konference:
„International Conference on Soft Computing“ (z konference byl vydán elektronický recenzovaný sborník)
„Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu“ (konference byl vydán elektronický recenzovaný sborník).
V březnu 2013 se uskutečnila virtuální konference:
VI. mezinárodní studentská konference - přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší společnosti - Část 1 Ekonomika a
část 2 Informatika (z konference byl vydán elektronický recenzovaný sborník).
V květnu 2013 se uskutečnila virtuální konference:
„Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy“ (z konference byl vydán elektronický
recenzovaný sborník).
Mimoto jsou publikované články akademických pracovníků v recenzovaném časopise Acta Moraviae, který vychází 2x
do roku.
f)
Jakým způsobem podporujeme studenty doktorských studijních programů a pracovníky na tzv. postdoktorandských pozicích (tj. přibližně do 5 let od absolvování doktorského studijního programu) a strategie
pro tuto oblast.
EPI stanovila strategii kvalifikačního růstu akademických pracovníků tak, že po získání doktorandské posice a to do 5 –
let, získá akademický pracovník titul docent a za dalších 5-let titul profesor.
g)
Jakým způsobem se aplikační sféra1 podílí na tvorbě a uskutečňování studijních programů
Aplikační sféra má své zástupce v Akademické radě školy a v dalších poradních orgánech, které se podílejí na
schvalování a tvorbě studijních oborů. Kromě toho studenti EPI, s.r.o. Kunovice vykonávají praxi v podnicích, kde se
seznamují s praktickým výkonem a realizací probírané látky v praxi. Studenti také od druhého ročníku svého studia řeší
bakalářské práce, které v převážné míře vycházejí z potřeby podniků a organizací regionu. Podniky zadávají bakalářské
práce, stanovují vedoucího, případně oponenta, řešitelé (studenti) obhajují své bakalářské práce před vedením firmy a
musí prokázat přínos práce pro danou firmu. U každého studijního oboru pracuje oborová komise, v níž hrají odborníci
z praxe významnou roli. Výše uvedené propojení práce EPI, s.r.o. s praxí v oblasti řešení průběžných projektů a
bakalářských prací významně ovlivňuje realizaci studijních programů.
Semestrální projekty a bakalářské práce směřujeme převážně na řešení praktických úloh a problémů podniků a
zaměstnavatele. V rámci bakalářských prací také realizujeme výzkum požadavků práce na jednotlivé předměty a
specializace.
h) Jakým způsobem probíhá spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací se děje formou vybraných přednášek a seminářů pro
studenty, které uskutečňují odborníci z praxe a při řešení bakalářských prací, kde odborníci z praxe vedou studenty jako
konzultanti a také jako recenzenti. Kromě toho akademičtí pracovníci EPI, s.r.o. Kunovice provádějí semináře v PIK
Kunovice (podnikatelský inkubátor) pro začínající malé a střední podnikatele a v KHK (Krajská hospodářská komora)
1
Subjekt aplikační sféry se zde rozumí právnická osoba, která je podnikatelem (jejíž hlavní činností není výzkum a vývoj) a orgán veřejné správy
s přímým vyloučením jiných výzkumných organizací.
46
Zlín. Na těchto seminářích dochází k vzájemnému přenosu informací mezi oběmi stranami a podle požadavků praxe se
upravuje i náplň přednášek. Seminářů se zúčastňují i studenti a akademičtí pracovníci EPI, s.r.o.
Bakalářské práce pro firmu musí kromě analytické části obsahovat návrhy optimalizace hospodaření, financování a
další inovační aktivity. V roce 2013 jsme připravili taková zadání bakalářských prací, která by měla mít význam pro
instituce v ČR a SR. Připravili jsme projekt transferu informací a možnosti využití těchto bakalářských prací v
příslušných institucích.
i)
Počet smluv uzavřených se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací.
Celkový počet platných smluv v roce 2013 a nově uzavřených smluv v tomto roce.
V roce 2013 nebyly uzavřeny žádné smlouvy v oblasti aplikační sféry.
j)
Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech (osoby,
které se v roce 2013 podílely na výuce alespoň v jednom předmětu)
Tabulka č. 11.2 Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech**
(počty)
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
EPI, s.r.o.
CELKEM
Počty osob
7
7
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu
Za správnost: Ing. J. Prachař, Ph.D., prorektor
k) Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu
alespoň 1 měsíce.
Tabulka č. 11.3 Studijní odbory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu
alespoň 1 měsíce (počty)
Vysoká škola
EPI, s.r.o.
EPI, s.r.o.
CELKEM
Počty studijních oborů
4
4
Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Za správnost: Ing. J. Prachař, Ph.D., prorektor
Jedná se o následující studijní obory:
- Management a marketing zahraničního obchodu
- Finance a daně
- Elektronické počítače
- Ekonomická informatika
Praxe hraje v profilu studenta významnou roli. Jejím cílem je nejen ověřit si získané teoretické poznatky a dovednosti v
praxi, ale především zapracovat tyto znalosti a dovednosti do kompetencí pracovníků v příslušných podnikových
útvarech, a to ve spolupráci s těmito pracovníky.
l)
Výše příjmů, které vysoká škola získala z prodeje licencí v roce 2013
V roce 2013 EPI, s.r.o. nezískal žádné příjmy z prodeje licencí.
47
m) Výše příjmů, které EPI, s.r.o. získal ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního (kontrahovaného)
výzkumu a vývoje (tj. aktivit ve VaVaI, které vysoká škola realizovala za úplatu pro subjekty aplikační
sféry), přičemž nerozhoduje, zda finanční prostředky, které subjekt aplikační sféry na takový smluvní
výzkum vynaložil, pochází z veřejných či soukromých zdrojů.
V roce 2013 EPI, s.r.o. nezískal žádné příjmy ze smluvních zakázek.
n) Výše příjmů, které vysoká škola získala za uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci
zaměstnanců subjektů aplikační sféry (podnikové vzdělávání) v roce 2013
Doplňující pedagogické studium
771 500,-
Studium MBA
1 554 760,-
o) V případě, že existují, uvede vysoká škola také výši celkových příjmů, které obdržela jako úhradu činností
provedených v rámci odborných konzultací a poradenství nebo odborné činnosti pro subjekty aplikační
sféry (s odlišením příjemců – podniků a příjemců – orgánů veřejné správy a fyzických osob)
V roce 2013 EPI, s.r.o. nezískala žádné příjmy jako úhradu činností provedených v rámci odborných konzultací a
poradenství nebo odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry.
p) Počet spin-off/start-up podniků podpořených vysokou školou v roce 2013
Tabulka č. 11.4 Spinn-off/start-up podniky podpořené vysokou školou v roce 2013 (počty)
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
q) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, jakou má strategii pro komercializaci.
V rámci výuky chceme realizovat produkty, které by měly přinášet zisk. Tímto směrem chceme pokračovat i
v budoucnu.
r)
Vysoká škola stručně a výstižně charakterizuje svoje působení v regionu, případně uvede, zda a proč má
nadregionální a celostátní charakter. Uvede, jakým způsobem probíhá spolupráce s regionálními
samosprávami a zda se podílí např. na přípravě strategií a plánů rozvoje regionu.
Vzhledem ke své poloze EPI, s.r.o. pokrývá zejména regiony Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín, Senica a
Skalica. Regiony tak získávají pracovní sílu, která získala nejen akademické vzdělání, ale také profesní složku vzdělání,
která je v praxi významně ceněna.
EPI, s.r.o. spolupracuje se stovkami podniků a institucí.
Specifikem EPI, s.r.o. je mimo profesní orientaci také velký důraz na rozvoj osobnosti posluchače a na začlenění
principů pedagogiky a didaktiky do reálné práce manažera.
EPI, s.r.o. se podílí také na rozvoji občanské komunity regionů prostřednictvím aktivního zapojení studentů i
akademických pracovníků.
EPI, s.r.o. má své zástupce v Komisi pro východní trhy při Krajském úřadě ve Zlíně a v podnikatelském sektoru.
EPI, s.r.o. řeší bakalářské práce pro podniky a instituce veřejné správy. Podílí se na tvorbě strategie Zlínského kraje pro
východní trhy. Zástupci podniků a samosprávy jsou členy Akademické rady EPI, s.r.o.
EPI, s.r.o. je vzdělávací institucí, která v regionu jihovýchodní Moravy a západního Slovenska zajišťuje plný rozvoj
vzdělanosti bez jakékoliv finanční participace českého nebo slovenského státu.
48
12
12 Internacionalizace
49
12.1 Strategie pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí, popíše úroveň
tohoto prostředí a stanoví své prioritní oblasti (vč. způsobu, jakým propaguje své
aktivity v zahraničí)
Hlavní cíle naší mezinárodní strategie v roce 2013 byly zaměřeny rozšíření spolupráce mezi univerzitami na
mezinárodní úrovni a příprava studentských výměn a výměn učitelů ze zahraničí.
Naším cílem v roce 2013 byla podpora rozvoje partnerství mezi různými sektory vzdělávání (vysokoškolským
vzděláváním, odborným vzděláváním a vzděláváním dospělých), spolupráce s firmami, širší a širší spolupráce se
zahraničními školami vyššího vzdělávání za účelem vzájemné realizace multilaterálních projektů a tematických
workshopu, založených na přenos inovačních a výzkumných projektů.
Jednou z priorit naší školy je inovace výuky cizích jazyků. Hlavní strategií vzdělávacího procesu je vzdělávání
potřebám trhu práce jako v Česku, tak a i v zahraničí.
Hlavním perspektivným cílem na rok 2014 pro nás je vytváření kvalitních inovačních služeb pro zahraniční studenty (tj.
předložení katalogu kurzů v angličtině, zapojení českých studentů do procesu adaptace zahraničních studentů).
Naše škola má zaveden evropský kreditní standard ECTS (European Credit Transfer System). Jsme dobře připraveni,
protože všechny vyučované předměty jsou již „oceněny“ jistým počtem kreditů, vyjadřujících náročnost těchto
předmětů. Dodržujeme rovněž pravidlo 30 kreditů na semestr, 60 kreditů na školní rok.
Již dnes u nás funguje další evropský standard, Diploma Supplement, což je dodatek k diplomu, který upřesňuje
obsah studia a výsledky jednotlivých studentů v anglickém i českém jazyce. Tento Diploma supplement student dostává
spolu s diplomem po úspěšném složení státních zkoušek.
Dne 25. 1. 2013 se uskutečnila 9. Mezinárodní konference „Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a
regionu“. Konference se zúčastnili zástupci českých, slovenských, polských i ruských univerzit. Akademičtí pracovníci
pravidelně publikují na konferencích v zahraničí.
Mezinárodní spolupráce:
1. Polsko
College of Economics, Tourism and Social Sciences in Kielce ( CETSS).
Academy Radom in Poland
Wrocław University of Economics
Podepsaná dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti společného výzkumu, výměny studentů a profesorského sboru,
publikační a vědecké činnosti, účasti zástupců polské strany v Akademické radě a zkušebních komisích EPI, s.r.o.
Obsah dohody je realizován především v oblasti vzájemné účasti na vědeckých konferencích a letní škole.
2. Rusko
Ruská Ekonomická Akademie - Moskva,
Institue of Economy – Podolsk
Podepsaná dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti společného výzkumu, výměny studentů a profesorského sboru,
publikační a vědecké činnosti, účasti zástupců ruské strany v Akademické radě a zkušebních komisích EPI, s.r.o.
Dohoda je realizována především v oblasti účasti studentů na letní škole a vědecké studentské konferenci.
Moskevská akademie podnikání ve spolupráci s vládou v Moskvě
Podepsaná dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti společného výzkumu, výměny studentů a profesorského sboru,
publikační a vědecké činnosti, účasti zástupců ruské strany v Akademické radě a zkušebních komisích EPI, s.r.o.
3. Ukrajina
Bukovian University
Podepsaná dohoda o vzájemné spolupráci v oblasti společného výzkumu, výměny studentů a profesorského sboru,
publikační a vědecké činnosti, účasti zástupců ruské strany v Akademické radě a zkušebních komisích EPI, s.r.o.
4. Belgie
V současné době se realizuje studium MBA ve spolupráci s Carolus Magnus University v Bruselu.
5. Slovensko
Vysoká škola ekonomie a manažmentu veřejné správy, Bratislava
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Žilinská univerzita v Žilině
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
50
Spolupráce s vysokými školami na Slovensku podle seznamu uvedeného níže je zaměřena především do společného
výzkumu, účasti na konferencích a jejich společná organizace. Dále spolupracujeme při výchově vědeckých
pracovníků.
6. Velká Británie
Accrington and Rossendal College - Higher Education, United Kingdom
Podepsána dohoda o spolupráci v oblasti společného výzkumu, výměny studentů a akademických pracovníků,
publikační a vědecké činnosti. Aktuální jsou přípravné návštěvy.
7. USA
American Association For Higher Education and Accreditation
V současné době má škola akreditovánu část studijních programů touto akreditační agenturou, což umožňuje našim
studentům získat vzdělání také pod americkou akreditací.
12.2 Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit
Tabulka č. 12.1 Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
12.3 Zapojení EPI, s.r.o. do mezinárodních programů výzkumu a vývoje vč. mobilit
Tabulka č. 12.2 Zapojení vysoké školy do mezinárodních programů výzkumu a vývoje
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
12.4 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Tabulka č. 12.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
V této oblasti vysoká škola nemá žádné aktivity.
51
13
13
Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
52
13.1 Vysoká škola charakterizuje, jakým způsobem zajišťuje vnitřní hodnocení kvality
vzdělávání
•
Formální charakteristika (popis systému hodnocení, periodicita, hodnotitelé apod.)
Vnitřní hodnocení EPI, s.r.o. je reprezentováno celým systémem činností, které mají vytvořit pravdivý obraz procesů na
EPI, s.r.o. Do tohoto systému se zapojují jak akademičtí pracovníci, tak i studenti.
V souladu s ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., s pátou částí svého Statutu, vnitřním hodnocením, článkem 31 a se
směrnicí rektora ze dne 1. 9. 2008 nesoucí označení „Směrnice k realizaci komplexního vnitřního hodnocení EPI,
s.r.o.“, akademická obec a Senát Evropského polytechnického institutu, s.r.o. vždy po ukončení každého semestru na
valné hromadě schvalují komplexní hodnocení kvality své činnosti. Cílem tohoto procesu, do něhož jsou zapojeni
akademičtí pracovníci i studenti, je vytvořit pravdivý obraz procesů uskutečňovaných na EPI, s.r.o.
•
Vlastní hodnotící proces (kritéria, vybraná oblast, porovnání s tzv. Standards and Guidelines for Quality
Assurance in European Higher Education Area)
S cílem objektivně vymezit pojetí komplexního hodnocení je stanoveno osm základních oblastí, které jsou dále vnitřně
rozčleněné. Jsou jimi:
Hodnocení vzdělávacího procesu.
Hodnocení výzkumu a vývoje, tvůrčí činnosti a publikace.
Hodnocení státních závěrečných zkoušek.
Hodnocení práce Akademické rady a Senátu.
Hodnocení činností členů akademické obce, řídících a dalších pracovníků.
Hodnocení funkční a hospodářské efektivity.
Hodnocení pracovišť – Hodonín, Kunovice, Kroměříž.
Hodnocení zahraniční spolupráce.
1. Hodnocení vzdělávacího procesu
Toto hodnocení je členěno zejména na hodnocení ze strany vyučujících, na kontrolu připomínek z on-line zápisů,
kontrolu souladu tematických plánů s obsahem akreditačního spisu a se skutečně probranou látkou a na hodnocení
kvality obsahu on-line adresářů studentů. Posuzuje se rovněž kvalita obsahu on-line adresářů a zápisů z výuky učitelů,
výsledky testů, klasifikační hodnocení studentů, funkčnost, vývoj, inovace a strategie vzdělávacích technologií a v
neposlední řadě se provádí celkové hodnocení kvality personálního zabezpečení výuky na všech pracovištích.
2. Hodnocení výzkumu a vývoje, tvůrčí činnosti a publikace
Sleduje se zejména účast akademických pracovníků na grantech a TAČR, na konferencích a seminářích a jejich
publikační činnost.
3. Hodnocení státních závěrečných zkoušek
Shrnující hodnocení vypracovávají předsedové komisí pro závěrečnou zkoušku společně se zástupci MŠMT ČR a
rovněž ředitelé ústavů. Posuzuje se zejména úroveň bakalářských prací a připravenost studentů ke Státní závěrečné
zkoušce.
4. Hodnocení úrovně akademického, demokratického a samosprávného prostředí
V průběhu období posledních tří let se nevyskytl případ porušení práv učitelů, nebo studentů. Veškerá opatření
zaměřená na zkvalitňování tohoto prostředí byla provedena v souladu s platnou legislativou. Z pohledu hodnocení
úrovně samosprávného prostředí na EPI, s.r.o. pracuje Senát a dvakrát ročně se schází valná hromada. Studenti po
skončení každého semestru vyhodnocují uplynulého období.
5. Hodnocení činností členů akademické obce, řídících a dalších pracovníků
Prováděné hodnocení je zaměřeno jednak na posouzení kvality práce vedení vysoké školy, jednak na hodnocení
evidence, plánovacího systému, ekonomického a studijního oddělení a marketingového útvaru. Samostatně se dvakrát
ročně vyhodnocuje činnost všech pracovišť.
6. Hodnocení funkční a hospodářské efektivity
Hodnocení je zaměřeno zejména na práci zkušební komise pro SZZ, včetně hodnocení vedoucích a oponentů, na
propojení školy s praxí, chování studentů, marketingovou činnost školy a s tím související počet studentů.
56
7. Hodnocení pracovišť – Hodonín, Kunovice, Kroměříž
Jde zejména o hodnocení vedení adresářů studentů a akademických pracovníků a celkového provozu na daných
pracovištích.
•
Výsledky hodnocení a jejich využití
V bakalářských pracích, které jsou zpracovávány pro podniky a instituce, musí být patrný a vyhodnocený přínos pro
tyto organizace a bakalářská práce musí být před obhajobou u SZZ nejprve obhájena před vedením dané organizace.
Také v roce 2013 byly ve větší míře využívány ústní zkoušky, i když podle sdělení akademických pracovníků se
výsledky elektronických testů v porovnání s výsledky ústních a písemných zkoušek na jednotlivých pracovištích
(Hodonín, Kunovice, Kroměříž) příliš neliší.
EPI, s.r.o. pracuje na vytvoření portálu vzdělávacích technologií pro distanční formu studia i k volnému využití
zájemcům z regionu.
Požadavky na studenty musí být pevně stanovené před začátkem semestru a v průběhu semestru se nesmí měnit.
Studium MBA a DPS bylo hodnoceno velmi pozitivně až na menší nedostatky, které byly řešeny průběžně.
V některých studijních kruzích je malý počet studentů, což zhoršuje ekonomiku školy.
Je třeba se více zaměřit na získání grantů a na TAČR.
•
Zda je součástí vnitřního hodnocení kvality také šetření mezi studenty
Součástí vnitřního hodnocení kvality je také pravidelné šetření mezi studenty, které provádíme po celé období existence
EPI, s.r.o. vždy po skončení příslušného semestru. Zde uvádíme výsledky šetření za letní semestr ak. roku 2012/2013
57
•
Jaký je mechanismus odhalování plagiátorství u kvalifikačních a dalších prací
Každá bakalářská práce musí být před jejím odevzdáním testována na plagiátorství. EPI, s.r.o. povoluje maximálně 7%
shodu. Při vyšší shodě rozhoduje o přijetí práce rektor EPI, s.r.o. Výsledek testu na plagiátorství je předkládán zkušební
komisi pro závěrečnou zkoušku společně s bakalářskou prací.
13.2 Jak bylo v roce 2013 prováděno vnější hodnocení kvality
EPI, s.r.o. i nadále pokračuje v plnění doporučení Akreditační komise z roku 2012:
1.
Vytvořit si systém vnitřního hodnocení kvality, realisticky hodnotit silné a slabé stránky školy. Provést si analýzu
perspektivy rozvoje jednotlivých oborů. Tyto úkoly škola formulovala v konkretizaci dlouhodobého záměru pro
rok 2011, ale doposud se to nijak neprojevilo.
2.
Urychleně zajistit garanta oboru Ekonomická informatika, který by splňoval kritéria (včetně odborného zaměření)
do září 2012. Pokud vysoká škola zamýšlí do budoucna dále uskutečňovat a rozvíjet studijní program
58
Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví a Management a marketing, zajistit garanty v souladu se standardy AK.
Z hlediska personálního zabezpečení je nutné posílení akademického zázemí především v kategorii habilitovaných
docentů či profesorů s důrazem na mladší věkovou kategorii, jejichž odbornost se vztahuje zajišťovaným
předmětům.
3.
Zrušit požadavky na překlady bakalářských prací do cizího jazyka.
4.
Realisticky hodnotit odborný růst pracovníků a jejich habilitační možnosti, při zvyšování kvalifikace posílit
orientaci na českou odbornou komunitu.
5.
Orientovat pracovníky na publikační činnost mimo vlastní nakladatelské zdroje.
6.
Vytvořit transparentní prostředí pro přijímání studentů VOŠ do studijních programů.
7.
Zvýšit provázání vedoucích bakalářských prací a jejich oponentů na odborné zázemí EPI, s.ro. Kunovice.
8.
Ke zveřejněným bakalářským pracím s posudky oponentů přidat i posudky vedoucího práce (byť to zákon
explicitně nevyžaduje).
9.
Zabezpečit, aby rozvrhy hodin, odpovídaly skutečnosti.
10. Posílit knihovní fond elektronickými databázemi.
11. Prohlubovat mezinárodní spolupráci a mobility (studentů i vyučujících) směřující do zemí Evropské unie, v jejímž
rámci lze očekávat i mobilitu pracovníků vzdělaných na EPI, s.r.o..
12. Dále rozvíjet tvůrčí činnost, posilovat možnost zapojení studentů do této činnosti.
Vnější hodnocení kvality naší vysoké školy probíhá taktéž na zasedání Akademické rady, jejímiž členy jsou zástupci
podnikové sféry, starostové, hejtman, akademičtí pracovníci jiných vysokých škol, apod.
Vnější hodnocení kvality zajišťujeme taktéž jmenováním členů zkušební komise z řad odborníků z praxe nejen k dílčím
zkouškám v průběhu studia, ale také do komise pro státní bakalářské zkoušky.
13.3 Jak byla v roce 2013 prováděna finanční kontrola
Kontrola stavu ekonomiky na EPI, s.r.o. se pravidelně vyhodnocuje na provozních poradách. Finanční kontrola je
současně prováděna úzkou spoluprací s FÚ, OSSZ a zdravotními pojišťovnami.
13.4 Jaké certifikáty kvality (ISO, …) získala
V roce 2013 EPI, s.r.o. nezískala žádné certifikáty kvality.
13.5 Benchmarking (porovnání) s obdobně zaměřenými vysokými školami v ČR, příp. v
zahraničí
EPI, s.r.o. pravidelně provádí komparaci a hodnocení se svými zahraničními partnery (Slovensko, Polsko, Rusko,
Ukrajina, USA). I nadále pracujeme s připomínkami z evaluace ASIIN z roku 2011, dále jsme do činnosti vysoké školy
zapracovali i výstupy z jednání s AAHEA v USA z roku 2013, včetně spolupráce s Rushmore University v USA.
13.6 Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo vysoké školy (konzultační střediska,
centra distančního vzdělávání, atd.)
EPI, s.r.o. má své sídlo v Kunovicích u Uherského Hradiště. Současně má svá pracoviště také v Hodoníně a v
Kroměříži.
Personální zabezpečení z řad akademických pracovníků je na všech pracovištích EPI, s.r.o. téměř identické.
Jednotlivá pracoviště nabízí stejné studijní obory, stejné provozní, materiální i technické zabezpečení. Na studenty
všech pracovišť jsou kladeny v rámci studijních předmětů stejné požadavky.
59
Hodnocení vzdělávací činnosti, provozu, spokojenosti studentů, apod. probíhá pravidelně prostřednictvím prorektorky
pro kontrolní činnost, která každý týden navštěvuje studenty ve všech studijních kruzích, v obou formách studia
(prezenční a kombinovaná), na všech pracovištích EPI. Studenti mohou na tomto setkání sdělit své připomínky, návrhy,
doporučení, vyhodnocení výuky, akademických pracovníků. Zjištěné informace jsou ihned zapracovány do chodu
školy. O všech zjištěních jsou informováni akademičtí a provozní pracovníci na provozních poradách.
Studenti 2x ročně vyhodnocují činnost studijního oddělení, činnost ekonomického oddělení, přístup akademických
pracovníků, výuku, kvalitu studijních textů, klima na vysoké škole, apod.
60
14
14
Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
61
14.1 Členství vysoké školy v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
V roce 2013 získala vysoká škola členství v American Association for Higher Education and Accreditation v USA.
14.2 Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
Organizace
Stát
Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště
Česká republika
Pozn.: Statut – postavení SVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod.
Status
člen
Za správnost: M. Nevařilová
14.3 Národní a mezinárodní ocenění vysoké školy (platná v roce 2013)
V roce 2013 získala vysoká škola excelentní hodnocení ze strany AAHEA v USA (viz příloha č. 1).
14.4 Hodnocení vysoké školy nebo její součásti provedené týmem mezinárodních expertů
(mezinárodní akreditace)
V roce 2013 proběhlo hodnocení vysoké školy týmem expertů z USA ve složení:
Stephen R. Barnhart, D.D., Ed.D.
Christopher R. Campbell, MBA, Ed.D.
Treva R. Campbell--Executive Business Manager
Na základě výborného hodnocení získala vysoká škola postupně akreditaci pro:
Bakalářské studium:
Finance a daně
Management a marketing zahraničního obchodu
Elektronické počítače
Ekonomická informatika
Navazující magisterské studium:
Ekonomika a obchod
Aplikovaná informatika
MBA studium
DBA studium
(viz Příloha č. 2)
62
15
15
Závěr
63
V roce 2013 proběhla významná stabilizace vzdělávacího a tvůrčího procesu naší vysoké školy. Pokles studentů sice
způsobil ekonomickou zátěž, ale zato se zásadně podařilo zlepšit individuální přístup ke každému studentovi a jeho
profesnímu zaměření. Tato změna se pozitivně projevila na zlepšení vnitřní kultury školy, spokojenosti studentů a
akademických pracovníků. Profesionalizace a cílené zaměření na praxi vedlo k tomu, že se na minimum snížila
nezaměstnanost absolventů (pod 3 % do tří měsíců od ukončení studia). Absolventi bakalářského studia se bez
problémů dostali na navazující studia. Studenti pod AAHEA si vysoce cenili projektového a produktivního typu studia.
Dobudovali jsme on-line výukový systém studia a zapojili jsme do výuky videonahrávky a videokonference. To se
pozitivně odrazilo na kvalitě výstupů. Pozitivně také můžeme hodnotit výzkum, vývoj a tvůrčí činnost. Veškerá tato
aktivita byla zaměřena na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje pro podniky regionu. Prof. Ing. O. Kratochvíl,
PhD., CSc., Dr.h.c. a prof. Mgr. I. Hashesh, Ph.D., MBA se zaměřili na oborové didaktiky a didaktiky odborných
předmětů VŠ. Výstupem výzkumu je nové pojetí teoretických základů informatiky pro ekonomy a manažery, účetní a
daňové specialisty. Výzkum probíhal také v oblasti knowledge managementu, inovací a řízení změn a globálního
managementu. Ing. A. Poncarová realizovala výzkum daňových systémů v zemích EU.
Byly dobudovány laboratoře Uživatelských systémů na kampusu Hodonín a laboratoře Digitálních obvodů na kampusu
Kunovice. Do výuky byl zaveden systém TightVNC, který umožňuje studentům interaktivní spolupráci s vyučujícím. I
to je výsledkem aplikovaného výzkumu.
Pro rok 2014 je třeba ještě více posílit profesní stránku studia a další zapojení možných specialistů z praxe do zkoušek
odborných předmětů.
64
Příloha č. 1
Příloha č. 2
65
66
Název:
Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy EPI, s.r.o. za rok 2013, doplněná o komentáře.
Autor:
prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, CSc., Ph.D., MBA, Dr.h.c.
Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil:
Evropský polytechnický institut, s.r.o.,
Osvobození 699, 686 04 Kunovice
Náklad: 20 ks
Počet stran: 64
Rok vydání: 2014
ISBN 978-80-7314-301-5
67
Download

za rok 2013 - Evropský polytechnický institut, sro