I
ZNALECKÝ POSUDEK
č. 662/54/2012
1. dle zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky MFČR č. 387/2011 Sb.,
2. o obvyklé ceně ve smyslu definice uvedené v § 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku,
3. o ceně práv a závad a nájemních práv, pokud na nemovitostech 'váznou,
(
nemovitostí- spoluvlastnického podílu ve výši 1/10, zemědělských pozemků ve zjednodušené
evidenci- parcely původ Pozemkový katastr (PK) - parc. č. 46114 a parc.č. 46115
obec : Albrechtice nad Vltavou
k.ú. : Jehnědno
a
nemovitostí- spoluvlastnického podílu ve výši 1110, zemědělských pozemků ve zjednodušené
evidenci - parcely původ Pozemkový karastr (PK) - parc. č. 360 parc. č. 502 a parc. č. 581
k.ú. : Chřešťovice
obec : Albrechtice na d Vltavou
Objednatel posudku:
JUDr. Stanislav Pazderka
Exekutorský úřad Písek
Prokopova 339114
397 Ol Písek
Účel posudku:
Stanovení ceny nemovitosti ve věci exekučního řízení
č.j. 117 EX 1998/11-84.
Posudek vypracovala:
Marta Pípalová
Rokycanova 345
397 Ol Písek
e-mail: [email protected]
Posudek obsahuje
vyhotovení.
V Písku 1.10.2012
včetně
titulního listu 7 stran textu a 1O stran
příloh.
Objednateli se
předává
v 1
-2-
A. Nález
1. Znalecký úkol
Provést ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/1 O, pozemků ve zjednodušené evidenci -parcely
původ Pozemkový katastr (PK) - parc. č. 461/4 a parc.č. 461/5 k.ú. Jehnědno a parc. č. 360, parc.
č.502 a parc. č. 581 k.ú. Chřešťovice.
2. Informace o nemovitosti
LV č. 13- k.ú. Jehnědno:
Název nemovitosti: zemědělské pozemky
Adresa nemovitosti: 398 16 Albrechtice nad Vltavou
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Písek
Obec:
Albrechtice nad Vltavou
Katastrální území: Jehnědno
Počet obyvatel:
835
Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 +(a- 1000) x 0,007414 = 35,0000
kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a< 1000; použije se a= 1000)
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 35,- Kč/m2
LV č. 13 k.ú. Chřešťovice:
Název nemovitosti: zemědělské pozemky
Adresa nemovitosti: 398 16 Albrechtice nad Vltavou
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Písek
Obec:
Albrechtice nad Vltavou
Katastrální území: Chřešťovice
Počet obyvatel:
835
Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 +(a- 1000) x 0,007414 = 35,0000
kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a< 1000; použije se a= 1000)
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. k) : 35,- Kč/m2
Kč/m2
Kč/m2
3. Podklady pro vypracování posudku
-Usnesení Exekutorského úřadu Písek, ze dne 7.9.2012- spisová značka 117 EX 1998111
- výpisy z KN Katastrálního úřadu, LV č.13 k.ú. Chřešťovice, vyhotovený bezúplatně dálkovým
přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j. 117EX 1998111 pro Soudní exekutor Pazderka Stanislav
JUDr. č.LV 13 k.ú. Chřešťovice
- kopie katastrální mapy - internetová databáze
-3-
4. Vlastnické a
evidenční
údaje
Viz. výpisu z katastru nemovitostí , přílohy posudku.
Na oceňovaném majetku váznou omezení zapsaná v části C listu vlastnictví- omezení vlastnického
práva- viz příloha posudku (nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji, zástavní právo exekutorské)
nejsou v obvyklé ceně vyhodnocována.
5. Obsah posudku
LV č. 13- k.ú.
Jehnědno
a) Pozemky
a1) Zemědělské pozemky
LV č. 13 k.ú.
Chřešťovice
a) Pozemky
a1) Zemědělské pozemky
B. Posudek
hodnocení a ocenění
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb.
ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. ač. 387/2011 Sb. kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 15111997 Sb., o oceňování majetku.
Popis
objektů, výměra,
LV č. 13 - k.ú.
Jehněd no
a) Pozemky
a1)
Zemědělské
Zemědělské
pozemky - § 27- § 32
pozemky
oceněné
dle§ 29.
Výpočet
úpravy základní ceny- příloha č. 23:
Vzdálenost od souvisle zastavěné části'~~~-~==----------~~~
obce 2- 3 km
-3,00%
Celková úprava ceny:
-3,00%
Ocenění:
Název
Parcelní
číslo
BPEJ
Výměra
JC
Úprava
uc
Cena
[m2]
[Kč/m2]
[%]
[Kč/m2J
[Kč]
- 4trvalý travní
porost
461/4
55004
3373
4,67
-3,00
4,53
15 279,69
trvalý travní
porost
461/5
55301
55301
1337
1727
5,48
5,48
-3,00
-3,00
5,32
5,32
7 112,84
9 187,64
4,67
-3,00
4,53
2 446,20
34 026,37
1,0000
34 026,37
55004
540
celkem
6977
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39):
Zemědělské pozemky oceněné dle § 29 - celkem
Výměra
Zemědělské
Mezisoučet
*
pozemky- zjištěná cena
LV č. 13 k.ú.
34 026,37 Kč
=
Chřešťovice
a) Pozemky
(
al)
Zemědělské
Zemědělské
pozemky - § 27 - § 32
pozemky
oceněné
dle§ 29.
Ocenění:
Název
Parcelní
číslo
orná půda
360
orná půda
502
BPEJ
54710
54752
54700
53204
53715
[m2]
7236
1198
7112
2815
2967
21328
581
orná J2ůda
celkem
Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39):
Zemědělské pozemky oceněné dle § 29 - celkem
Výměra
(
Výměra
Zemědělské
pozemky - zjištěná cena
JC
[Kč/m2]
Úprava
[%]
5,19
3,34
6,14
3,90
1,78
uc
Cena
[Kč/m2]
[Kč]
5,19
3,34
6,14
3,90
1,78
Mezisoučet
*
=
37 554,84
4 001,32
43 667,68
10 978,50
5 281,26
101 483,60
1,0000
101 483,60
101 483,60
Kč
-5-
C. Rekapitulace cen nemovitosti
Výsledné ceny:
LV č. 13 - k.ú. Jehnědno:
a) Pozemky
a 1) Zemědělské pozemky
Vlastnický podíl: 34 026,37
LV č. 13 - k.ú.
LV č. 13 k.ú.
Jehnědno
* (1 I 10) =
3 402,64
34 026,37
Kč
34 026,37
Kč
3 402,64
Kč
101 483,60
Kč
101 483,60
Kč
Kč
- celkem:
Chřešťovice:
a) Pozemky
a1) Zemědělské pozemky
Vlastnický podíl: 101 483,60
* (1 I 10) =
LV č. 13 k.ú.
celkem:
10 148,36 Kč
činí
13 551,- Kč
Chřešt'ovice-
Výsledná cena nemovitosti
10 148,36
Kč
celkem
Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 46
slovy:
činí
13 550,- Kč
Třinácttisícpětsetpadesát Kč
Ocenění pozemků
porovnávacím
způsobem
- stanovení ceny obvyklé.
Údaje o vlivech na obvyklou cenu
Věcná břemena
se k oceňovanému majetku neváží.
Kladný vliv na cenu obvyklu mají tyto faktory:
+ .....
Záporný vliv na cenu obvyklou mají tyto faktory:
-prodej pouze spoluvlastnického podílu ve výši 1110
- nemovitost má více vlastníků
-malá výměra jednotlivých pozemků pro zemědelské využití
Porovnání nabídkových cen obdobných
přílohy posudku)
pozemků, zjištěných
na internetovém serveru: (viz
- 6Ad.2
8 Kčlm2
0,9
0,95
0,9
6,0
Ad.1
nabídková cena
snížení z titulu nabídkové ceny
koeficient polohy
koeficient velikosti pozemku
srovnatelná cena nemovitosti
7
činí
Kčlm2
0,9
0,95
0,9
5,25
cca
Ad.3
12 Kčlm2 koeficient
0,9
1
0,75
7,80
Hodnota m2 zemědělského pozemku zjištěná metodou srovnávací
se nachází v intervalu ..................................................... 5,25,- až 7,80 Kč
Obvyklou cenu m2 zemědělského pozemku stanovuji vzhledem k účelu ocenění , s přihlédnutím k
záporným vlivům přibližně uprastřed intervalu zjištěného metodou srovnávací, která nejlépe vystihuje
obvyklou cenu nemovitosti, tj.
(5,25+7,80)12=6,53 Kčlm2
Výsledná cena spoluvlastnického podílu 1/10 v
celkem:
k.ú.Jehnědno
č.parc.
k.ú.
46114,
a
čase
4 555,98
Kč
13 927,18
Kč
- (4710+2267) m2 x 6,53 I 10 =
obvyklá
činí
č.parc.461/5
- (8434+9927+2967) m2 x 6,53 I 10 =
č.parc. 502, č.parc. 581
Chřešťovice
č.parc.360,
místě
18 483, 16
Kč
------------
V Písku, 1.10.2012
Marta Pípalová
Budovatelská 1899
397 Ol Písek
e-mail: [email protected]
D. Znalecká doložka
\
\.
v
Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského so~du v Ceských
Budějovicích ze dne 6.11.1996, č.j. Spr 1659196 pro základní obor ekonomika, oďvětví ceny a
odhady.
Znalecký posudek byl zapsán podpoř.
Znalečné
č.
66215412012 znaleckého deníku.
a náhradu nákladů účtuji dokladem č. ZP5912012.
- 7-
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 13:55:02
Vyhotoveno
bezúplatně
dálkovým
přístupem
pro účel: Provedení exekuce,
Pazderka Stanislav, JUDr.
Okres: CZ0314 Písek
Kat.území: 654442
117ex1998111 pro Soudní exekutor
Obec:
549258 Albrechtice nad
Vltavou
List vlastnictví: 13
Chřešťovice
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou
A Vlastník,
jiný ________________________
oprávněný
___________
,,_"
č.j.:
,
"
číselných řadách
(St.
=
stavební parcela)
Identifikátor
___________ ___ _______
_
""
"
Vlastnické právo
Schaffarzová Marie, Budějovická 414/31, Budějovické
Předměstí, 397 Ol Písek 1
Starý Jaromír, Chřešťovice 63, Albrechtice nad Vltavou,
398 17 Chřešťovice
Starý Jaroslav, Chýšť 17, 533 16 Vápno u Přelouče
Podíl
555831/1121
1/10
640911/2116
7/10
530112/140
2/10
Nemovitosti
B
Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely
Parcela
Díl
Výměra[m2]
Typ
původ
Původní
kat.
Pozemkový katastr (PK)
území
------------------·-··----·-----------------------·----- - - - - - - - - - -
Bl
360
8434
502
9927
SBl
2967
Jiná práva - Bez zápisu
============ ===·-==,=:c:·_. .-=.-_c:;:----_·-=----=::-_-_-=--====:c.=.=--
·-----------
c
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění
pro
Povinnost k
--~----~-----------~---------------
o
Nařízení
---------------~----------------~------~------~----------------
exekuce
pověřený soudní exekutor: Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo nám.
( spisová značka soudního exekutora: 139 EX 06522/11 )
Schaffarzová Marie, Budějovická
Z-7821/2011-305
414/31, Budějovické Předměstí,
397 Ol Písek 1, RČ/IČO:
555831/1121
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 18 EXE-659/2011 -10 ze dne
11.05.2011. Právní moc ke dni 05.12.2011.; uloženo na prac. Písek
Z-5196/2012-305
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, Prokopova
339/14, 397 Ol Písek ( spisová značka soudního exekutora: 1998/11 )
Schaffarzová Marie, Budějovická
Z-9664/2011-305
414/31, Budějovické Předměstí,
397 Ol Písek 1, RČ/IČO:
555831/1121
44/4, 789 Ol
Zábřeh
na
Moravě
Listina Usnesení soudu o nar1zení exekuce Okresní soud v Písku 18 EXE-1334/2011 -9 ze dne
26.08.2011.; uloženo na prac. Písek
Z-9664/2011-305
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
k podílu 1/10 nemovitostí
Schaffarzová Marie, Budějovická
Z-9665/2011-305
414/31, Budějovické Předměstí,
397 Ol Písek 1, RČ/IČO:
555831/1121, Parcela: PK
360
Schaffarzová Marie, Budějovická
Z-9665/2011-305
414/31, Budějovické Předměstí,
Nemovitosti jsou v územnim'obvodu, 'vekteremvykonávT'stáEr1F správu-ka"EaSi:ru-r1emovitostT_CR__
Katastrální
úřad
pro
kraj, Katastrální
strana 1
Jihočeský
pracoviště
Písek, kód: 305.
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 13:55:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 117ex1998111 pro Soudní exekutor
Pazderka Stanislav, JUDr.
Okres: CZ0314 Písek
Kat.území: 654442
Obec:
549258 Albrechtice nad
Vltavou
List vlastnictví: 13
Chřešťovice
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou
číselných
řadách
(St.
stavební parcela)
Typ vztahu
Oprávnění
pro
~~~~~-
397 Ol Písek 1, RČ/IČO:
555831/1121, Parcela: PK
581
Schaffarzová Marie, Budějovická
Z-9665/2011-305
414/31, Budějovické Předměstí,
397 Ol Písek 1, RČ/IČO:
555831/1121, Parcela: PK
502
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Písek 117EX-1998/2011 12 ze dne 05.09.2011.
Z-9665/2011-305
Zástavní právo exekutorské
ke dni 13.7.2011 pro pohledávku ve vys~ 21 666,-Kč , náklady předchozího řízení, náklady
právního zastoupení, náklady exekuce
- k podílu 1/10 nemovitostí
Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská Schaffarzová Marie, Budějovická
Z-5402/2012-305
121/8, Praha 1, Malá Strana, 118 00 414/31, Budějovické Předměstí,
Praha Oll, RČ/IČO: 27242617
397 Ol Písek 1, RČ/IČO:
555831/1121, Parcela: PK
502
Schaffarzová Marie, Budějovická
Z-5402/2012-305
414/31, Budějovické Předměstí,
397 Ol Písek 1, RČ/IČO:
555831/1121, Parcela: PK
581
Schaffarzová Marie, Budějovická
Z-5402/2012-305
414/31, Budějovické Předměstí,
397 Ol Písek 1, RČ/IČO:
555831/1121, Parcela: PK
360
Listina Exekuční příkaz o zr~zení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Šumperk 139EX-06522/2011 -012 ze dne 12.07.2011. Právní moc ke
dni 05.12.2011.
Z-5402/2012-305
u
Jiné zápisy - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Usnesení soudu ve
věci
projednání
dědictví
D 660/1998
POLVZ:26/1999
Z-4800026/1999-305
Pro: Schaffarzová Marie, Budějovická 414/31, Budějovické Předměstí, RČ/IČO: 555831/1121
397 Ol Písek 1
Starý Jaroslav, Chýšť 17, 533 16 Vápno u Přelouče
530112/140
o Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví Okresní soud v Písku -0199/2000 -111 ze dne
30.12.2002. Právní moc ke dni 24.01.2003.
Z-696/2003-305
Pro: Starý Jaromír, Chřešťovice 63, Albrechtice nad Vltavou, 398 17 RČ/IČO: 640911/2116
Chřešťovice
· o Smlouva darovací
ze dne 25.01.2011. Právní
účinky
vkladu práva ke dni 26.01.2011.
V-329/2011-305
-·-.. --··--· ·~--oN~e-m-ov-J."CC·i oštl]sou v
Katastrální
úzeriini.m-obvocTu~-vek t
úřad
pro
eremvy koná v rstJtruspr á vuTaTiisťrur·1€imov i to stí
kraj, Katastrální
strana 2
Jihočeský
pracoviště
Písek, kód: 305.
CR
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 13:55:02
Vyhotoveno
bezúplatně
dálkovým
přístupem
pro účel: Provedení exekuce,
Pazderka Stanislav, JUDr.
Okres: CZ0314 Písek
Kat.území:
654442
č.j.:
117ex1998111 pro Soudní exekutor
Obec: 549258 Albrechtice nad
Vltavou
List vlastnictví: 13
Chřešťovice
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou
číselných řadách
(St.
=
stavební parcela)
Listina
Pro: Starý Jaroslav,
Chýšť
17, 533 16 Vápno u
RČ/IČO:
Přelouče
530112/140
==========o=:==~-==:==:=--==--~------.·
F
Vztah bonitovaných
PK
Parcela
360
PK
502
PK
581
Pokud je
výměra
půdně
ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
bonitních
Výměra
BPEJ
54710
54752
54700
53204
53715
------~·-·
---------~---
dílů
parcel menší než
výměra
[m2]
7236
1198
7112
2815
2967
parcely, zbytek parcely není bonitován
-~·----~------·-··----~------------~----------------~
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrá~ní
úřad
pro
Jihočeský
kraj, Katastrální
pracoviště
Písek, kód: 305.
Vyhotoveno:
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický
24.08.2012
14:02:59
a katastrální - SCD
-----------Nemovitosti jsoú_v_iizeiiínimobvocTu-;-vekterém vykonidvTs-EidtiiTsprávu katastru nemoviTo5tTcR.______ _
Katastrální
úřad
pro
Jihočeský
kraj, Katastrální
strana 3
pracoviště
Písek, kód: 305.
-
/
/
·..... ~ ....
"·
·· -..
"-
~ ~-~~"\75
\
I
)
\
\
'
\ ,\
'
-----
~77
•\
~
I \
\
1
''
I
.
'\
~
Informace o parcele
Parcelní
číslo:
461/5
Obec:
f.;lbmGhtir:e nad Vltavou [54925810
Katastrální území:
,JHtm ědno
[654451 J[J
Číslo LV:
,
Výměra (m 2 ]:
2267
Typ parcely:
Parcela zjednodušené evidence
Zdroj parcely ZE:
Pozemkový katastr
Zobrazeni k.ú. v mapě
Vlastníci, jiní
i
oprávn ěn í
;··-··-·················
Vlastnické právo
··················--··-····-! ··-·····-·········--··-·-··-··-·······--············-············,
Jménotnaz:ev
Adresa
Podll
Schaffarzová Marie
Bud ějovická
414/31. Písek,
Starý Jaromír
Chřešťovice
63 , Al brechtice nad Vltavou , 398 17
Starý Jaroslav
Chýši' 17 , 533 16
Způsob
Budějovické Předm ěstí.
397 01
1/10
7110
2/10
ochrany nemovitosti
.................... ··-····· ······-··-···----···- ········-····----····--········-··- ·······················-··-······----····--····-·····--··-··1-····-·--···-·-·-····---··----··--······--··-·-,
~O.u evi~ván~~~~-~ P._ůso~?..':~~-~~------------ ····--·----- ··- · -- -·- ···---- - - - - --+ ··----·---····--·---'
Seznam BPEJ
r··----·-············-··-··--···-··--····--··--·····-·····-······-······-·········-··----·--·-··--···················----·-·-··--·-··-········--······---······--·--··-········------······-··-··-··-----····--···--· ---+ --··---··--·--·······-····-------·····-,
55301
1727
55004 540
'---·----···--········-··---······---·-··---····-·---·--·---·····-··--··-···-·--·-·-·-----··--·-········-······-····-·······-·····---··---·····-·-·-·-···-·---·---··-1 ·····-···---
·---·_;
Omezení vlastnického práva
Typ
Exekuční příkaz
Nařizeni
k prodeji nemovitosti
exekuce- Schaffarzová Marie
Zástavní právo exekutorské
Jiné zápisy
- ---- - --------------·--------- ··------··---·---······-------·-··----·-··· ···········-------------··----·-----·-----·-··-··1-··-·----··-··-······-·------------,
~~!:~.:_v~~:'_~~!.~~~_"~j~~~- ~~i~ ---·- ··- ····--- __ ·-- _ -·--- -- ----· ---- _ _ ·····-- ___ ...
Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Kataslráfnf ůřad oro .J!ho "' ský krai Ka1aslrá!ni
oracovišl<l PísekC!
Platnost k 01 .10.2012 15:28 :51
Informace o parcele
Parcelní
461/4
čisto:
Obec:
Katastrální uzemi :
Číslo LV:
Výměra [m 2 ] :
4710
Typ parcely:
Parcela zjednodušené eviden ce
Zdroj parcely ZE:
Pozemkový katastr
Zobrazeni k.u. v
map ě
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
P<>dll
Jmé-no!n áz:ev
Schaffarzová Marie
Bud ějovická
414/31, Písek,
Starý Jaromír
Chřešťovice
63. Albrechtice nad Vltavou, 398 17
Chyšť
Jaroslav
Způsob
Budějovické Předměstí,
397 01
1/10
7/10
2/10
17. 53316
ochrany nemovitosti
r··-····------ ---·-------······-·-······--··----------··---------- ---- ------ -----·-- ----------·····-------·----·····----···------··-------··--·-··
...... ............. ············1
··--·········--···············--··-----------··,
i
··············-·····--···· .. 1 -·--·····--·····--·····- ·······---·--···----·.J
Seznam BPEJ
8PI
Vý m?ra
55004 3373
55301
1337
Omezení vlastnického práva
-l
Typ
Exekuční příkaz
Nařizeni
k prodeji nemovitosti
exekuce - Schaffarzová Marie
Zástavn i právo exekutorské
l... ...................................... _ __ _ .........................................................................................-
... - ......................................... _ _ _ ,......... ...................... ......................j. ........ _
______..._ _
_
Jiné zápisy
!Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Zobrazené udaje maji informativní charakter.
Nemovitost je v úze mnim obvodu, kde státní správu kata stru nemovitosti ČR vykonává Katastrá! nl l:iřod )ro .Jihoč~~- kV krai Katas!cálni
oracovišté Plsek! J
Platnost k 01 .10.2012 15:28 :51
I
.....J
ID JIHOČESKÉ ALITV.cz
/.ůUY.Al ! f vnr~tb O VA rl !
PRO LUX Consulting Int. s.r.o. nabízí
Prodej: Pozemek (Orná
půda)
Boudy
Adresa: Boudy, --.
Poslední úprava: 15. záři 2012-02 : 18
Óslo nemov. u RK: ČeskéReality:A 021989
Prodej pozemku 12 864m2 v KÚ Boudy
Cen a: 7 Kč/m
Přepočet na m 2: 7 ,- Kč/m1
Poznámka k ceně: Cenové nabídky 7,- až 15,Ad r esa: Boudy
Poslední úprava: 15 . září 2012, v 02 :18
Číslo nemov. u RK: ČeskéReali ty:A021989
nii ~'f'"~ 'a~'nv
.., :.J\'
n ~'c•,.,·e<>lniky
.') ! = n:.h:zn{'~~. .
nižo na s•hncal
Kontakt
Zakázku
vyřizuje
Prodejní Centru
tel.: +420 84 1 2
tel.: +420 841 2
ema il:
222
222
prodejnicentrumúj)prolux.cz
PROLUX Consulting Int. s.r.o.
Václavské nám. 819/43
Praha
11000
Do telefonu uveďte kód nemovi sti :
České Reality: A021989
telefon: 841 222 222
email: prodejnicentrum@ prolux.cz
www:http://www.nrolux.cz
Popis
Nab izíme k prodeji pozemek v obci Boudy. V tomto kraji Vám nabí zím e pozemek o cel k ov~ v)rm čře 12 864m2. Pozemek c nachází na o kraji obce. Na pozemku je postaven bývalý
!itatek. Na pozem ku je vrtaná studna, p řív o d elekt1"iny je JO m od pozemku . Pozemek j e vhodn )' ke komerčnímu vy užití . Na edné z parcel je možné vybudovat rybník. K pozemku
vede dobrá příjezdová cesta. V obci se nachází běžná občanská vybavenost. Dopravní dostup11 ost zaji š ťuje pravidelná linka utobusu. Mirotice 2 km , Písek 15 km. Pozemek je
situován na velice dobré a klidné místo.
~ JIHOČESKÉR ~liTV.cz
ZOBRAZIT VYHHOÁ ÁNi
PRO LUX Consulting lnt. s.r.o. nabízí
Prodej: Pozemek (Orná
Adresa:
půda) Slabčice (Nemějice)
Slabčice (Neměj ic e) ,
--.
Poslední úprava: 19. záři 20 12-03 :00
Čís l o nemov. u RK: Česke Rcality : A022075
Prodej pozemku 16 402m2 v KÚ Neměj i ce
Cen a: 8 Kč7m 2
Přepočet no m 2: 8 ,-Kč/m 2
Poznámka k ce n ě: Cenové nabídky 8,- až 14,Adresa: Slabčice (Nemějice)
Poslední úprava: 19. záři 20 12, v 03 :00
Č íslo ncmov. u RK: ČeskéReality : A022075
nn
.;:,
<>'~1t>r''!ahsiv ?. femo~~rriXy
Va~;?l"l . . . .
ckn.-'?S l ·. :ll
:....:r~(';'
níže na st•zmc0·
Kontakt
Zakázku
vyřizuje
Prodejní Centrum
te l.: +420 84 I 22 222
tel.: +420 841 22 222
email:
PROLUX Consulting !nt. s.r.o.
Václavské nám. 819/43
Praha
11000
Do telefonu
u veďte
kód nemovit sti:
ČeskéReality : A022075
telefon: 84 1 222 222
email: [email protected]
www:http:/lwww.prolux.cz
Popis
Nabízime k prodeji pozemek v obci Neměj i ce. V tomto kraji Vám nabízíme pozemek o celkové výměře 16 402m2 v součas e době rozd ě l ený do tří parcel vedených jako lesní
pozemek, orná půda a ostatní plocha. Pozemek se nachází na okraji obce. K pozemku vede dobrá příj ezdová cesta. V obci se achází běžná občanská vybavenost. Dopravní dostupnost
zajišťuje pravidelná linka autobusu. Písek vzdálen 25 km. Pozemek je situován na velice dobré a klidné místo.
~ JIHOČESKÉ REAUTY.cz
Actual reality nabízí
Prodej: Pozemek (Orná
půda)
Skály
Adresa: Skály,
Poslední úprava: 25. července 2012- 20: ll
Číslo nemov. u RK: ČeskéReality:BM--CR2389n
Cena : 460.000
Kč
Přepočet na m 2 : 12 , -Kč/m 2
Adresa: Skály
Vlastnictví: V soukromém v lastnictví
Celková plocha: 40.000 m2
Poslední úprava : 25. července 20 12, v 20 :11
Č íslo nemov. u RK: ČeskéReality:BM--CR2389n
nr-; ~ql~c iahs~v .c~ "TH'1f?.s~n í k.V
:·:: v:(.)!;;r)·v-
r"'ll
,:,to
Kontakt
Zakázku
vyřizuje
Actual reality
Actual reality
Žižkova třída I
České Budějovice
tel.: 387 747 ll!:!
tel.: 607 232 230
email:
[email protected]
3700 1
telejim: 387 747 119
723 173 709
mobil: 607 232 230
Do telefonu uveďte kód nemovi sti:
ČeskéReality: BM--CR-2389n
email: [email protected]!
[email protected]
www:http://www.actua lrea lity .cz
Popis
Nabizíme k prodeji zemědělský pozemek o výměře 40000 rn2 . Možnost prodeje po čás tech . Více informaci v RK
Download

znalecký posudek - Exekutorský úřad Písek / JUDr. Stanislav Pazderka