NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA
KNIFE GATE VALVES
CZ / EN
PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost ARMATURY Group a.s. je významným českým výrobcem průmyslových armatur, dodavatelem potrubí a příslušenství a automatizovaných systémů ovládání armatur. Roční
produkce činí více než 100 000 armatur a 500 000 položek hutního materiálu.
Svou činnost firma zahájila 1. ledna 2000. Tradice této mladé
dynamicky se rozvíjející společnosti je úzce spjata s padesátiletou historií výroby armatur v hlučínském regionu.
Ve spolupráci se strategickými partnery společnost nabízí řešení výstavby a rekonstrukce technologických celků pro odběratele na celém světě. Našim zákazníkům nabízíme kompletní
dodávky potrubních celků.
Dodávky produktů a služeb směřují do těchto průmyslových odvětví:
• energetika klasická i jaderná
• chemie a petrochemie
• plynárenství
• hutní průmysl
• vodárenství
V České republice společnost disponuje třemi provozovnami.
Zahraniční pobočky jsou na Slovensku a v Rusku. V dalších
státech celého světa, např. Číně, Indii a Egyptě, má ARMATURY
Group své zástupce.
Společnost je držitelem certifikátu řízení kvality dle
ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu EMS dle EN ISO 14001:2005,
certifikátu systému kvality ve svařování dle EN ISO 3834-2, vývozních certifikátů dle GOST-R, monogramu API Spec 6D.
COMPANY PROFILE
The company ARMATURY Group a.s. is a leading Czech
manufacturer and distributor of industrial valves, fittings and
control systems for valves. The annual production is of more
than 100 000 valves and 500 000 metallurgical stock items.
The company was established January 1, 2000. The tradition
of our young and dynamically developing company is
closely linked with the more than fifty-years’ history of valve
production in the Hlučín Region.
Our products have been supplied to local and foreign
customers for the following industries:
• power engineering, nuclear power
• chemical and petrochemical
• gas supply
• metallurgical industry
• water supply
ARMATURY Group consists of three production plants located
in Czech Repulic, three sales offices in Slovakia and subsidiary
company in Russia.
ARMATURY Group is ČSN EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005,
EN ISO 3834-2, API Spec 6D and GOST-R certified.
OBSAH
CONTENT
Company profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem S76.1 . . . . . . . . . . . . . . 4
Knife gate valve with non-rising stem S76.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nožové šoupátko se stoupajícím vřetenem S76.2 . . . . . . . . . . . . . . . 8
Knife gate valve with rising stem S76.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Skladba typového čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Type number composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
N O Ž O VÁ Š O U PÁT K A
KNIFE GATE VALVES
Profil společnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
w w w. ar m atur ygroup. cz
3
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
K N I F E G A T E V A L V E S
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO S NESTOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH NON-RISING STEM
TYP / TYPE S76.1
Použití
Nožové šoupátko se používá pro papírenský, potravinářský,
chemický a těžební průmysl, úpravny vod, energetiku, apod.
Application
The knife gate valve is designed to be used in paper, food, chemical
and mining industries, water treatment plants, power engineering, etc.
Pracovní médium
Vhodné např. pro tekutá, plynná i sypká média, média viskózní,
s vláknitými částicemi, odpadní vodu, kaly, potraviny apod.
(granuláty, písek a podobná média na dotaz). Pevné částice
obsažené v médiu mají vliv na správnou funkci, spolehlivost
a životnost armatury. Nevhodné pro páru. Požadavek
na oboustrannou těsnost na dotaz.
Working medium
The knife gate valve is suitable for liquid substances and gases, bulk
materials, viscous fluids, fluids containing fibrous particles, sewage
water, sludge, foodstuffs, etc. (granulates, sand and similar fluids
on request). Solid particles contained in the fluid affect the correct
functioning, reliability and service life of the valve. Not suitable for
steam.
Bi-directional sealing valve on request.
Technický popis
Nožové šoupátko S76.1 je v základním provedení jednostranně
těsnící uzavírací armatura s nestoupajícím vřetenem. Těleso je
jednodílné centrické s těsnícími lištami, těsnění ucpávek je trojdílné.
Technical description
The knife gate valve S76.1 in its basic design is a uni-directional
closing valve with non-rising stem. The valve body is a one-piece
centric body with raised faces and a three-piece packing set.
Připojení do potrubí
- mezipřírubové - podle EN 1092-1 typ 11 form B - PN 10
Connection to piping
- wafer type - acc. to EN 1092-1 typ 11 form B - PN 10
Ovládání
- ruční kolo
- páka
- pneupohon dvojčinný nebo jednočinný
- hydropohon
- řetězové kolo
Operation
- handwheel
- lever
- pneumatic actuator double acting or single acting
- hydraulic actuator
- chain wheel
Příslušenství
- bezkontaktní snímač koncových poloh (indukční)
- elektromechanický snímač koncových poloh
- optický ukazatel stavu otevření
- digitální regulátor nastavení polohy (4-20 mA)
- omezovač zdvihu pro polohu otevřeno
- omezovač zdvihu pro polohy otevřeno i zavřeno
Zkoušení
Zkoušky se provádějí dle EN 12 266-1. U provedení s kovovým
sedlem je třeba počítat s netěsností (až 0,4 % Kv).
Montáž
- pro montáž mezi příruby dle EN 1092-1 typ 11
- do horizontálního i vertikálního potrubí (do horizontálního
montovat šoupátko s vřetenem ve svislé poloze)
- diferenční tlak na nůž v uzavřeném stavu musí souhlasit s šipkou
na tělese
4
Accessories
- contactless end position sensor (inductive)
- electromechanical end position sensor
- optical position indicator
- digital positioning controller (4-20 mA)
- travel limiter for open position
- travel limiter for open and closed positions
Testing
Tests are performed according to EN 12 266-1. Please note that
there is necessary to calculate for all metalic sealing knife gate
valves with a leaking rate of appr. 0,4 % of the Kv value (for liquid
media).
Installation
- for installation between flanges according to EN 1092-1, type 11
- for installation into both horizontal and vertical pipings (in case of
horizontal piping wih the stem in vertical position)
- differential pressure acting on the gate in closed position must
correspond to the arrow on the valve body
w w w. ar m at ur ygroup.cz
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO S NESTOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH NON-RISING STEM
2 Víto ucpávky / Gland
Šedá litina / Grey cast iron 0.6025 (GG25)
3 Nůž / Knife
Nerezová ocel / Stainless steel 1.4301
4, 5 Kryt / Side part
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
6 Horní můstek / Top plate
99
19
19
7 Vřeteno / Stem
8 Pouzdro / Bushing
66
9, 10 Podložka / Disc
10
10
26
26
11 Matice vřetene / Stem nut
11
11
12
12
88
3
3
24
24
23
23
21
21
20
20
44
17
17
16
16
22
22
1
15
15
Kov / Metal
Nerezová ocel / Stainless steel
16 Ucpávka / Gland
Přírodní vlákno / Natural fibre
17 Ucpávka / Gland
NBR-kroužek / NBR-ring
Ocel / Steel lacquered
19 Čep / Pin
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
20 Šrouby / Screw
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
21 Matice / Hexagon nut
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
22 Šrouby / Screw
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
23 Závitový šroub / Threaded screw
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
24 Podložka / Disc
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
25 Matice / Hexagon nut
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
26 Maznice / Lubrication nipple
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
Materiál / Material
Nerezová ocel / Stainless steel
1 Těleso / Body
Nerezová ocel / Stainless steel 1.4408
2 Víto ucpávky / Gland
Nerezová ocel / Stainless steel 1.4408
3 Nůž / Knife
Nerezová ocel / Stainless steel 1.4401
4, 5 Kryt / Side part
Ocel (galvanizovaná) / Steel galvanized
6 Horní můstek / Top plate
Ocel (galvanizovaná) / Steel galvanized
7 Vřeteno / Stem
Nerezová ocel / Stainless steel 1.4404
9, 10 Podložka / Disc
Bronz / Brass
Bronz / Brass
Bronz / Brass
12 Matice / Hexagon nut
Ocel (galvanizovaná) / Steel galvanized
13 Šrouby / Screw
Ocel (galvanizovaná) / Steel galvanized
14 Sedlo / Sealing
Kov / Metal
15 Těsnící kroužek / Seat ring
Nerezová ocel / Stainless steel
16 Ucpávka / Gland
Přírodní vlákno / Natural fibre
17 Ucpávka / Gland
NBR-kroužek / NBR-ring
18 Ruční kolo / Hand wheel
14
14
Bronz / Brass
15 Těsnící kroužek / Seat ring
11 Matice vřetene / Stem nut
5
5
Bronz / Brass
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
8 Pouzdro / Bushing
2
Bwronz / Brass
13 Šrouby / Screw
25
25
Nerezová ocel / Stainless steel 1.4305
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
18 Ruční kolo / Hand wheel
13
13
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
12 Matice / Hexagon nut
14 Sedlo / Sealing
277
Šedá litina / Grey cast iron
Šedá litina / Grey cast iron 0.6025 (GG25)
Ocel / Steel lacquered
19 Čep / Pin
Nerezová ocel / Stainless steel
20 Šrouby / Screw
Nerezová ocel / Stainless steel
21 Matice / Hexagon nut
Nerezová ocel / Stainless steel
22 Šrouby / Screw
Nerezová ocel / Stainless steel
23 Závitový šroub / Threaded screw
Nerezová ocel / Stainless steel
24 Podložka / Disc
Nerezová ocel / Stainless steel
25 Matice / Hexagon nut
Nerezová ocel / Stainless steel
26 Maznice / Lubrication nipple
Nerezová ocel / Stainless steel
w w w. ar m atur ygroup. cz
KNIFE GATE VALVES
18
18
Materiál / Material
1 Těleso / Body
N O Ž O VÁ Š O U PÁT K A
TYP / TYPE S76.1
5
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO S NESTOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH NON-RISING STEM
PN 10 • DN 50-400
TYP / TYPE S76.1
Připojení / Connection:
EN 1092-1 MEZIPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
Ovládání ručním kolem / Manually operated
G
0W
8
H
E
16
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
DN
K N I F E G A T E V A L V E S
M
P
DN
B
L
0D
C
DN
DN
DN
Závitové slepé otvory / Threaded blind holes
Průchozí otvory / Through holes
n
DN 50-65
n
DN 80-200
n
n
DN 250-300
DN 350-400
DN
ØD
H
L
E
B
C
G
W
n
M
P
Pmax bar
kg
50
125
372
43
328
116
102
53
200
4
M16
8
2
2
10
8
65
145
405
46
354
131
102
53
200
4
M16
9
2
2
10
9
80
160
441
46
367
146
102
82
200
8
M16
9
2
2
10
10
100
180
479
52
396
166
112
102
200
8
M16
9
2
2
10
13
125
210
510
56
413
197
112
130
250
8
M16
9
2
2
10
17
150
240
573
56
462
222
112
156
250
8
M20
10
2
2
10
20
200
295
714
60
578
275
130
205
350
8
M20
10
2
2
8
34
250
350
878
68
709
332
130
270
350
12
M20
12
4
2
7
50
300
400
1.010
78
815
386
130
320
350
12
M20
14
4
2
6
66
350
460
1.180
96
955
437
196
-
400
16
M20
20
6
6
6
ca.105
400
515
1.311
100
1.059
491
196
-
400
16
M24
23,5
6
6
5
ca.135
Větší DN na dotaz. Připojovací rozměry dle EN-558-1, řada 20. Výjimkou je počet šroubů u DN 65 (4 ks dle DIN 2501). / Larger DN on request.
Connecting dimensions according to EN 558-1, Series 20. The number of bolts for DN 65 is an exception (4 pcs according to DIN 2501).
Šoupátka lze dodat i s vrtáním dle ANSI B16.5, Class 150. / The gate valves are available also with drilling according to ANSI B16.5, Class 150.
Maximální pracovní tlak (v tabulce sloupec bar) je roven maximálnímu diferenčnímu tlaku. / Maximum service pressure (“bar” column in the
table) is equal to the maximum differential pressure.
6
w w w. ar m atur ygroup. cz
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO S NESTOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH NON-RISING STEM
PN 10 • DN 50-300
TYP / TYPE S76.1
Připojení / Connection:
EN 1092-1 MEZIPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
Ovládání rychlouzavírací pákou / Operated by manual lever
W
K N I F E G A T E V A L V E S
H
E
F
V
DN
M
P
L
C
DN
DN
Ilustrační foto / Illustration photo
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
B
0D
DN
Závitové slepé otvory / Threaded blind holes
Průchozí otvory / Through holes
n
n
DN 50-65
DN 80-200
n
DN 250-300
DN
ØD
H
L
B
C
E
F
V
W
n
M
P
Pmax bar
kg
50
125
488
43
116
102
444
217
115
325
4
M16
8
2
2
10
8
65
145
552
46
131
102
501
264
115
325
4
M16
9
2
2
10
9
80
160
629
46
146
102
555
311
115
325
8
M16
9
2
2
10
10
100
180
720
52
166
112
637
398
170
400
8
M16
9
2
2
10
13
125
210
845
56
197
112
478
482
170
400
8
M16
9
2
2
10
17
150
240
961
56
222
112
850
564
170
400
8
M20
10
2
2
10
20
200
295
1151
60
275
130
1015
608
340
600
8
M20
10
2
2
8
34
250
350
1403
68
332
130
1234
768
340
600
12
M20
12
4
2
7
50
300
400
1654
78
386
130
1459
908
340
600
12
M20
14
4
2
6
66
Větší DN na dotaz. Připojovací rozměry dle EN-558-1, řada 20. Výjimkou je počet šroubů u DN 65 (4 ks dle DIN 2501). / Larger DN on request.
Connecting dimensions according to EN 558-1, Series 20. The number of bolts for DN 65 is an exception (4 pcs according to DIN 2501).
Šoupátka lze dodat i s vrtáním dle ANSI B16.5, Class 150. / The gate valves are available also with drilling according to ANSI B16.5, Class 150.
Maximální pracovní tlak (v tabulce sloupec bar) je roven maximálnímu diferenčnímu tlaku. / Maximum service pressure (“bar” column in the
table) is equal to the maximum differential pressure.
w w w. ar m atur ygroup. cz
7
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
K N I F E G A T E V A L V E S
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH RISING STEM
TYP / TYPE S76.2
Použití
Nožové šoupátko se používá pro papírenský, potravinářský,
chemický a těžební průmysl, úpravny vod, energetiku, apod.
Application
The knife gate valve is designed to be used in paper, food, chemical
and mining industries, water treatment plants, power engineering, etc.
Pracovní médium
Vhodné např. pro sypké hmoty, granuláty, popílek, kaly, znečištěné
kapaliny obsahující prach a pevné látky, celulózu, média viskózní,
s vláknitými částicemi, papírenské hmoty, potraviny a podobná
media. Pevné částice obsažené v médiu mají vliv na správnou
funkci, spolehlivost a životnost armatury. Nevhodné pro páru.
Working medium
The knife gate valve is suitable for bulk materials, granulates, flue
ash, sludge, polluted liquids containing dust and solids, pulp,
viscous fluids, fluids containing fibrous particles, paper stuff,
foodstuffs and similar fluids. Solid particles contained in the fluid
affect the correct functioning, reliability and service life of the
valve. Not suitable for steam.
Technický popis
Nožové šoupátko S76.2 je v základním provedení jednostranně
těsnící uzavírací armatura se stoupajícím vřetenem (požadavek
na oboustrannou těsnost na dotaz). Těleso je jednodílné centrické
s těsnícími lištami, těsnění ucpávek je trojdílné. Standardní
provedení v DIN, na požádání možno dodat v provedení ANSI.
Technical description
The knife gate valve S76.1 in its basic design is a uni-directional
closing valve with non-rising stem (bi-directional sealing valve on
request). The valve body is a one-piece centric body with raised
faces and a three-piece packing set.
Connection to piping
- wafer type - acc. to EN 1092-1 typ 11 form B - PN 10
- LUG type - acc. to EN 1092-1 typ 11 form B - PN 10
Připojení do potrubí
- mezipřírubové - podle EN 1092-1 typ 11 form B - PN 10
- LUG - podle EN 1092-1 typ 11 form B - PN 10
Operation
- handwheel with rising stem (also non-rising stem)
- lever
- manual gear
- pneumatic actuator double acting or single acting
- hydraulic actuator
- chain wheel
- eletric actuator
Ovládání
- ruční kolo se stoupajícím vřetenem (lze i nestoupající)
- páka
- převodovka
- pneupohon dvojčinný nebo jednočinný
- servopohon
- hydropohon
- řetězové kolo
- elektrický pohon
Příslušenství
- snímač koncových poloh
- boční kryty
- deflektor (usměrňuje tok média, chrání sedlo před účinky abraze)
- systém profukování sedla tlakovým vzduchem
- solenoidní ventil pro ovládání
- snímač polohy
- nouzové ruční ovládání (k pneumatickému)
- prodloužené vřeteno
- přídavný zásobník
- systém profukování sedla tlakovým vzduchem, párou, kapalinou
atd.
Accessories
- end position sensor
- side covers
- deflector plate (directing the fluid flow, protecting the seat against
effects of abrasion)
- system of compressed air blowing to the seat
- solenoid valve for operation
- position sensor
- emergency manual operation (additional to pneumatic operation)
- extended stem
- additional container (air tank)
- Flush Ports - allows for cleaning of solids trapped within the
body cavities that can obstruct the flow or prevent the valve
from closing fully. Purging can be with air, steam, liquids, etc.
depending on the process.
Zkoušení
Zkoušky se provádějí dle EN 12 266-1. U provedení s kovovým
sedlem je třeba počítat s netěsností (až 0,4 % Kv).
Testing
Tests are performed according to EN 12 266-1. Please note that
there is necessary to calculate for all metalic sealing knife gate
valves with a leaking rate of appr. 0,4 % of the Kv value (for liquid
media).
Montáž
- pro montáž mezi příruby dle EN 1092-1 typ 11
- lze montovat i jako koncovou armaturu
- do horizontálního i vertikálního potrubí (do horizontálního
montovat šoupátko s vřetenem ve svislé poloze)
- diferenční tlak na nůž v uzavřeném stavu musí souhlasit s šipkou
na tělese
Installation
- for installation between flanges according to EN 1092-1, type 11
- possibility of being used as an end valve
- for installation into both horizontal and vertical pipings (in case of
horizontal piping with the stem in vertical position)
- differential pressure acting on the gate in closed position must
correspond to the arrow on the valve body
8
w w w. ar m atur ygroup. cz
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH RISING STEM
Materiál / Material
Litina / Cast iron
1 Těleso / Body
2 Nůž / Knife
Nerezová ocel / Stainless steel
GG25
CF8M
AISI 304
AISI 316
3 Sedlo / Seat
Kov nebo měkkotěsnící / Metal or Resilient
4 Těsnění / Packing
5 Ucpávka / Gland follower
AH
NT
Hliník / Aluminium (DN 50-300)
Tvárná litina / S.G. Iron (DN 350-1000)
CF8M
6 Vřeteno / Stem
AISI 303
7 Matice vřetene / Stem Nut
Bronz / Brass
Uhlíková ocel / Carbon Steel (DN 50-150)
Tvárná litina / S.G. Iron (DN 200-1000)
8 Třmen / Yoke
9 Kryt / Support plates
Uhlíková ocel s epoxidovým nátěrem / Carbon Steel - Epoxy Coated
Ocel / Steel (DN 50-300)
Litina / Cast iron (DN 350-1000)
10 Ruční kolo / Hand wheel
11 Sedlový kroužek / Seat retainer ring
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
12 Opěrná podložka / Thrust washer
Ocel (galvanizovaná) / Steel (galvanized)
Bronz / Brass
13 Vřeteno / Stem protector
Uhlíková ocel s epoxidovým nátěrem / Carbon Steel - Epoxy Coated
Plast / Plastic
K N I F E G A T E V A L V E S
14 Víčko / Cap
14
13
10
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
TYP / TYPE S76.2
8
12
7
6
5
9
4
15
2
11
1
3
w w w. ar m atur ygroup. cz
9
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH RISING STEM
KONSTRUKČNÍ VARIANTY SEDEL JEDNOSTRANNĚ
TĚSNÍCÍCH ŠOUPÁTEK - POUŽITÍ
(Požadavek na oboustrannou těsnost na dotaz.)
DESIGN VARIANTS OF SEATS OF ONE-SIDE SEALING VALVES
- APPLICATION
(Bi-directional sealing valve on request.)
Kov x kov
Vysoká teplota
Aplikace s médií o vysoké hustotě + abrazi
Typ B (kov x kov)
Vysoká teplota
Aplikace s médií o vysoké hustotě + abrazi
Snadno vyměnitelné bez rozebrání armatury
Deflektor
Usměrňuje tok média a chrání exponované
vnitřní částí (sedlo, vedení apod.) před účinky
abraze
Různá materiálová provedení
(AISI316, Ni-Hard, CA15 apod.)
Prodloužení stavební délky
DN 50-250 = 9 mm
DN 300-600 = 12 mm
K N I F E G A T E V A L V E S
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
TYP / TYPE S76.2
Měkké sedlo typu „A“
Standardní pružné sedlo.
Druh pryže určuje vhodnost použití
na jednotlivá média a rozsah pracovních teplot.
Snadno vyměnitelné sedlo s pojistným
kroužkem.
Měkké sedlo typu „B“
Druh pryže určuje vhodnost použití
na jednotlivá média a rozsah pracovních teplot.
Snadno vyměnitelné bez rozebrání armatury.
Metal x metal
High temperature
High density media application + abrasion
Type „B“ seat (metal / metal)
High temperature
High density media application + abrasion
Replaceable design without dismantling the valve
Deflection Cone „C“
Deflects the media away from any internal exposed parts of the
valve such as gate guides, seat, etc.
Different types of material available such as AISI 316 stainless,
CA15, Ni-Hard, etc.
Face to face dimensions increase
DN 50-250 = 9 mm
DN 300-600 = 12 mm
Resilient, type „A“
Standard resilient seat.
Temperature limitations according to seat material selected.
Consult the above chart or our technical department for more
information.
Replaceable seat retainer ring.
Resilient, type „B“ SEAT
Temperature limitations according to seat material selected.
Consult the above chart or our technical department for more
information.
Replaceable design without dismantling
the valve.
Další možná provedení šoupátka S76.2 / Other possible designs of knife gate valve S76.2
Obousměrné, průchozí deska
s kruhovým otvorem / Bi-directional,
through conduit knife gate valve
10
Obousměrné, s dvojitou
protiběžnou deskou / Bi-directional,
double gate knife gate valve
S připojením pro výpus
výpust
– LUG typ / With drain
connection – LUG type
w w w. ar m atur ygroup. cz
Čtvercové / Square
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH RISING STEM
PN 10 • DN 50-1000
TYP / TYPE S76.2
Připojení / Connection:
EN 1092-1 MEZIPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
Ovládání ručním kolem / Manually operated
E
H
F
0G
B
DN
D
K N I F E G A T E V A L V E S
C
DN 50-65
DN 80-200
DN 250-300
DN 350-400
DN 450-600
DN 700-800
T
DN 900-1000
Průchozí otvory / Through holes
Závitové slepé otvory / Threaded blind holes
DN
D
H
L
E
B
C
G
W
K
n°
M
T
50
40
124
90
105
135
48
200
429
125
4
M16
10
4
65
40
139
90
115
152
48
200
456
145
4
M16
10
4
-
8
80
50
154
90
124
168
48
200
481
160
8
M16
10
4
4
9
100
50
174
90
140
193
48
200
522
180
8
M16
10
4
4
11
125
50
192
104
150
217
52
250
606
210
8
M16
10
4
4
15
150
60
217
104
175
243
52
250
657
240
8
M20
14
4
4
18
200
60
270
118
205
318
63
300
830
295
8
M20
14
4
4
30
250
70
326
118
250
373
63
300
1030
350
12
M20
18
6
6
44
300
70
380
118
300
423
63
300
1130
400
12
M20
18
6
6
58
350
96
438
193
338
503
68
410
1341
460
16
M20
22
10
6
96
400
100
493
193
392
553
68
410
1445
515
16
M24
24
10
6
124
450
106
546
197
432
603
68
550
1610
565
20
M24
24
14
6
168
500
110
620
197
485
663
68
550
1723
620
20
M24
24
14
6
192
600
110
714
197
590
763
68
550
2038
725
20
M27
24
14
6
245
700
110
834
400
686
890
74
800
2370
840
24
M27
20
16
8
405
800
110
1015
320
795
989
74
800
2737
950
24
M30
20
16
8
512
900
110
1040
320
900
1118
74
800
3051
1050
28
M30
20
20
8
680
1000
110
1150
320
980
1220
74
800
3319
1160
28
M33
20
20
8
865
w w w. ar m atur ygroup. cz
kg
-
7
11
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
0K x n°
DN
M
A
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH RISING STEM
PN 10 • DN 50-600
TYP / TYPE S76.2
Připojení / Connection:
EN 1092-1 MEZIPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
S úpravou pro ovládání servopohonem / Prepared for operation by actuator
B
E
H max./min.
F
A
B
C
D
J
I
K N I F E G A T E V A L V E S
0G
DN
detail A
0L
0K-n°-0M
view from B
M
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
A
0K x n°
DN
Průchozí otvory / Through holes
DN 50-65
12
DN 80-200
DN 250-300
DN 350-400
Závitové slepé otvory / Threaded blind holes
T
DN 450-600
ISO příruba / ISO flange
Standardní příruba / Standard flange
DN
A
B
C
D
E
F
ØG
H MAX./
MIN.
I
J
n x ØM x ØK
ØL
K
n°
M
T
50
40
124
90
105
140
35
70
395/335
4
12
4 x 11 x 102
125
125
4
M16
10
4
-
65
40
139
90
115
157
35
70
420/346
4
12
4 x 11 x 102
125
145
4
M16
10
4
-
ISO
80
50
154
90
124
173
35
70
445/355
4
12
4 x 11 x 102
125
160
8
M16
10
4
4
100
50
174
90
140
198
35
70
535/425
4
12
4 x 11 x 102
125
180
8
M16
10
4
4
125
50
192
104
150
222
35
70
570/434
4
12
4 x 11 x 102
125
210
8
M16
10
4
4
150
60
217
104
175
248
35
70
670/510
4
12
4 x 11 x 102
125
240
8
M20
14
4
4
200
60
270
118
205
318
52
70
936/623
4
18
4 x 11 x 102
125
295
8
M20
14
4
4
250
70
326
118
250
373
52
70
985/723
4
18
4 x 11 x 102
125
350
12
M20
18
6
6
300
70
380
118
300
423
52
70
1145/832
4
18
4 x 11 x 102
125
400
12
M20
18
6
6
350
96
438
193
338
503
64
70
1345/978
5
18
4 x 11 x 102
125
460
16
M20
22
10
6
400
100
493
193
392
553
64
70
1498/1080
5
18
4 x 11 x 102
125
515
16
M24
24
10
6
450
106
546
197
432
603
64
100
1688/1222
5
18
4 x 17 x 140
175
565
20
M24
24
14
6
500
110
620
197
485
663
64
100
1285/1284
5
18
4 x 17 x 140
175
620
20
M24
24
14
6
600
110
714
197
590
763
64
100
2100/1485
5
18
4 x 18 x 140
175
725
20
M27
24
14
6
w w w. ar m atur ygroup. cz
F10
F14
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO SE STOUPAJÍCÍM VŘETENEM
KNIFE GATE VALVE WITH RISING STEM
PN 10 • DN 50-1000
TYP / TYPE S76.2
Připojení / Connection:
EN 1092-1 MEZIPŘÍRUBOVÉ / WAFER TYPE
Ovládání pneuválcem / Operation by pneumatic cylinder
G
TM
F
0cylinder
E
H
TM
B
0K x n°
DN
M
A
DN 50-65
DN 80-200
DN 250-300
DN 350-400
DN 450-600
DN 700-800
Průchozí otvory / Through holes
STANDARD Připojení /
CYL
Connection
DN
A
B
C
D
E
F
G
H
50
40
124
90
105
135
170
95
410
C80/62
65
40
139
90
115
152
186
95
453
C80/77
T
DN 900-1000
Závitové slepé otvory / Threaded blind holes
K
n°
M
T
kg
1/4" G
125
4
M16
10
4
-
9
1/4" G
145
4
M16
10
4
-
10
80
50
154
90
124
168
204
95
496
C80/95
1/4" G
160
8
M16
10
4
4
11
100
50
174
90
140
193
225
115
558
C100/115
1/4" G
180
8
M16
10
4
4
14
125
50
192
104
150
217
268
140
635
C125/143
1/4" G
210
8
M16
10
4
4
20
150
60
217
104
175
243
292
140
710
C125/168
1/4" G
240
8
M20
14
4
4
25
200
60
270
118
205
318
355
175
878
C160/220
1/4" G
295
8
M20
14
4
4
44
250
70
326
118
250
373
413
220
1036
C200/270
3/8" G
350
12
M20
18
6
6
67
300
70
380
118
300
423
463
220
1186
C200/320
3/8" G
400
12
M20
18
6
6
82
350
96
438
193
338
503
541
277
1382
C250/375
3/8" G
460
16
M20
22
10
6
135
400
100
493
193
392
553
591
277
1536
C250/425
3/8" G
515
16
M24
24
10
6
165
450
106
546
197
432
603
669
382
1704
C300/475
1/2" G
565
20
M24
24
14
6
220
500
110
620
197
485
663
719
382
1867
C300/525
1/2" G
620
20
M24
24
14
6
280
600
110
714
197
590
763
819
382
2172
C300/625
1/2" G
725
20
M27
24
14
6
330
700
110
834
400
686
890
970
444
2546
C350/730
3/4" G
840
24
M27
20
16
8
520
800
110
1015
320
795
989
1070
444
2854
C350/830
3/4" G
950
24
M30
20
16
8
650
900
110
1040
320
900
1118
1185
515
3203
C400/930
3/4" G
1050
28
M30
20
20
8
850
1000
110
1150
320
980
1220
1285
515
3485
C400/1030
3/4" G
1160
28
M33
20
20
8
1060
w w w. ar m atur ygroup. cz
13
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
DN
D
K N I F E G A T E V A L V E S
C
NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO
KNIFE GATE VALVE
Pracovní teploty v závislosti na materiálech / Working temperature acc. to material
Těleso / Body
GG25 (0.6025)
Nůž / Knife
S76.1
Sedlo / Seat
S76.2
Pracovní teplota / Working temperature
NBR
0 °C až/to +90 °C
EPDM
0 °C až/to +120 °C
FKM (Viton)
AISI 304 (1.4301)
0 °C až/to +200 °C
PTFE
0 °C až/to +250 °C
na dotaz / on request
MVQ ( Silikon / Silicone)
0 °C až/to +250 °C
Kov / Metal
A351 CF8M (1.4408)
>250 °C na dotaz / on request
NBR
-25 °C až/to +90 °C
EPDM
-35 °C až/to +120 °C
FKM (Viton)
AISI 316 (1.4401)
-20 °C až/to +200 °C
PTFE
-35 °C až/to +250 °C
na dotaz / on request
MVQ ( Silikon / Silicone)
-35 °C až/to +250 °C
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
K N I F E G A T E V A L V E S
Kov / Metal
>250 °C na dotaz / on request
Průtočné množství Kvs [m3/h] v závislosti na tlakové ztrátě [bar] / Flow rate Kvs [m3/h] in relation to pressure loss [bar] - S76.1
Tlaková ztráta [bar] / Pressure loss [bar]
DN
0,2
0,4
0,6
0,8
1
50
94
144
166
185
205
65
130
180
215
270
310
495
80
190
310
372
424
100
440
620
720
824
926
125
701
925
1.135
1.335
1.545
150
920
1.342
1.545
1.902
2.055
200
1.595
2.366
2.990
3.402
4.020
250
2.470
3.505
4.431
5.150
5.660
300
4.125
5.666
6.802
7.832
8.749
350
5.333
7.369
8.735
9.705
11.645
400
6.702
9.315
11.650
13.600
15.515
Průtočné množství Kvs [m3/h] v závislosti na tlakové ztrátě [bar] / Flow rate Kvs [m3/h] in relation to pressure loss [bar] - S76.2
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
průřez / cross-section [cm2]
20
33
50
79
123
177
314
491
707
962
Kvs
233
350
535
966
1589
2217
3992
5927
8709
11063
pmax [bar]
10
10
10
10
10
10
10
10
6
6
DN
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
průřez / cross-section [cm2]
1257
1590
1963
2827
3848
5027
6362
7854
11310
Kvs
14630
18843
23617
34586
50941
61490
80250
99760
146200
pmax [bar]
6
5
4
4
2
2
2
2
2
Maximální diferenční tlak na uzávěru je roven maximálnímu pracovnímu tlaku. / Maximum differential pressure acting on the gate is equal to
the maximum service pressure.
14
w w w. ar m atur ygroup. cz
NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA
KNIFE GATE VALVES
TYP / TYPE S76
SKLADBA TYPOVÉHO ČÍSLA / TYPE NUMBER COMPOSITION
Typové číslo jednoznačně popisuje armaturu. / Type number uniquely describes the valve.
Typové číslo sestavuje výrobce (dodavatel). / Type number is fixed by the manufacturer (supplier).
Typové číslo slouží odběrateli při následné komunikaci s výrobcem (dodavatelem) armatury. / Type number serves to customers in
subsequent communication with the manufacturer (supplier) valve.
Material těsnění / Seat material
Material nože / Knife material
Material tělesa / Body material
Ovládání / Operation
Připojení / Connection
K N I F E G A T E V A L V E S
S76.1 DN 100 PN10 716 / 0 / E
Jmenovitý tlak / Nominal pressur
Světlost armatury / Valve size
Konstruční provedení vřetene / Design
Typ armatury / Valve type
Konstrukční provedení vřetene / Design
1 – nestoupající vřeteno / non-rising stem
2 – stoupající vřeteno / rising stem
Připojení / Connection
7 – mezipřírubové / wafer type
Ovládání / Operation
1 – ruční kolo, řetězové kolo / handwheel, chain wheel
2 – převod / manual gear
3 – elektropohon / electric actuator
4 – pneumatický, hydraulický pohon /
pneumatic, hydraulic actuator
6 – ostatní (rychlouzavírací páka) /
other (quick closing lever)
9 – pomocné zařízení (hydraulický válec) /
auxiliary (hydraulic cylinder)
Materiál tělesa / Body material
0 – nerezová ocel / stainless steel
6 – šedá litina / grey cast iron
Materiál nože / Knife material
0 – nerezová ocel / stainless steel
N O Ž O V Á Š O U P Á T K A
Typ armatury / Valve type
S76 – nožové šoupátko / knife gate valve
Materiál těsnění / Seat material
N – NBR
E – EPDM
M – kov / metal
T – PTFE
V – FKM
S – silikon / silicone
Údaje v katalogu nepodléhají změnovému řízení, pro objednávku a dodávku zboží jsou závazné údaje uvedené v příslušných technických
podmínkách. / Data mentioned in the catalogue are not subject to changes, for an order and delivery of the goods are obligatory the data
mentioned in respective specifications.
w w w. ar m atur ygroup. cz
15
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
SLOVENSKO
SLOVAKIA
RUSKO
RUSSIA
ARMATURY Group a.s.
ARMATÚRY GROUP, s.r.o.
АО „АРМАТУРЫ Гроуп“
Provozovna a vedení společnosti
Production plant and Headquarters
Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: [email protected]
Provozovna a sídlo společnosti
Registered office
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/707 77 77
fax: +421/41/707 77 70
email: [email protected]
3 Тверская-Ямская д. 31/35
125047 Москва, Россия
тел./факс: +7/495 956 3335
email: [email protected]
Provozovna a sídlo společnosti
Production plant and Registered office
Bolatická 39, 747 21 Kravaře
tel.: +420/553 680 111
fax: +420/553 680 333
email: [email protected]
Provozovny / Sales offices
Južná trieda č. 74, 040 01 Košice
tel.: +421/55/ 677 18 77
fax: +421/55/ 677 18 78
email: [email protected]
Provozovna / Sales office
Lipnická 157, 753 61 Hranice IV - Drahotuše
tel.: +420/581 658 111
fax: +420/581 658 128
email: [email protected]
AO „ARMATURY Group a.s.“
3. ulice/street Tverskaya-Yamskaya,
dům/house 31/35
125047 Moskva/Moscow
tel./fax: +7/495 956 3335
email: [email protected]
Murgašova 27, 927 00 Šaľa
tel.: +421/31/770 00 67
fax: +421/31/770 00 69
email: [email protected]
Společnost ARMATURY Group a.s. si vyhrazuje právo změn technických specifikací výrobků a neručí za případné tiskové chyby.
The ARMATURY Group a.s. company reserves the right for changes of technical products-specifications, and is not responsible for incidental misprints.
Vydáno v září 2013 / Issued in September 2013
WWW.ARMATURYGROUP.CZ
Download

Nožová šoupátka - ARMATURY Group a.s.