10d0is+counts
Průvodce • Mapy • Slevy
Guide • Maps • Discounts
Führer • Karten • Ermäßigungen
Путеводитель • Карты • Скидки
DESTINATION
Slevy • Discounts of
• Ermäßigung • Скидки
5-50%
79 CZK • 3 €
Obsah
Contents
Inhalt
Содержание
CZ
O Karlovy Vary City Card
2
EN
About the Karlovy Vary City Card
3
DE
Über die Karlovy Vary City Card
4
RU
O Karlovy Vary City Card
5
CZ
Seznamte se s Karlovými Vary
6
EN
Get to know Karlovy Vary
7
DE
Machen Sie sich mit Karlsbad bekannt
8
RU
Познакомьтесь с Карловыми Варами
Kulturní kalendář • Calendar of Events • Veranstaltungskalender • Календарь мероприятий
Seznamte se s Mariánskými Lázněmi • Get to know Mariánské Lázně Machen
Sie sich mit Mariánské Lázně • Познакомьтесь с городом Марианске-Лазне
Seznamte se s Františkovými Lázněmi • Get to know Františkovy Lázně
Machen Sie sich mit Františkovy Lázně • Познакомьтесь с городом Франтишковы-Лазне
Seznamte se s Lázněmi Jáchymov • Get to know Jáchymov Spa
Machen Sie sich mit dem Kurort Jáchymov • Познакомьтесь с курортом Яхимов
9
10
40
42
44
Průvodce • Guide • Führer • Путеводитель
Co si v Karlových Varech prohlédnout • What to see in Karlovy Vary
Was man in Karlsbad gesehen haben sollte • Какие места посетить в Карловых Варах
12
Kolonády • Colonnades • Kolonnaden • Колоннады
13
Historické budovy • Historic buildings
Historische Gebäude • Исторические здания
Rozhledny a vyhlídky • Observation towers and lookouts
Aussichtstürme und Warten • Обзорные башни и площадки
Muzea a galerie • Museums and Galleries
Museen und Galerien • Музеи и галереи
18
Parky • Parks • Parks • Парки
34
24
30
Slevy • Discounts • Ermäßigungen • Скидки
Kultura / památky • Culture / Monuments
Kultur / Baudenkmäler • Культура / памятники
Zážitky • Experiences
Erlebnisse • Мероприятия
Aktivity • Activities
Aktivitäten • Активный отдых
Půjčovny sportovního vybavení • Sports equipment rental
Verleih von Sportausrüstungen • Пункты проката спортивного инвентаря
Zdraví a krása • Health and beauty
Wellness & Beauty • Красота и здоровье
Gastronomie • Gastronomy
Gastronomie • Гастрономия
Nákupy • Shopping
Shopping • Шоппинг
Doprava • Transportation
Beförderung • Транспортное сообщение
Další služby • Other services
Sonstige Dienstleistungen • Остальные услуги
Všeobecné obchodní podmínky • General terms and conditions
Allgemeine Geschäftsbedingungen • Общие коммерческие условия
Užitečné kontakty • Useful contacts
Nützliche Kontakte • Полезные контакты
Byli jste spokojeni? • Were you satisfied?
Waren Sie zufrieden? • Были ли вы удовлетворены?
w w w.k vc a rd. c z
46
72
88
112
118
131
150
164
166
170
178
181
CZ
Vážení návštěvníci,
vítáme Vás v Karlových Varech, slavném lázeňském městě s tradicí delší než
650 let.
Jako průvodce městem i nabídkou služeb Vám může sloužit návštěvnická karta
Karlovy Vary City Card a tato brožura. Na následujících stránkách najdete informace o nejvýznamnějších karlovarských památkách, zajímavostech a více než
100 službách, které díky kartě můžete využívat se slevou až 50 %.
Děkujeme, že jste nám zakoupením karty projevili svou důvěru, a přejeme Vám,
abyste si město i jeho okolí užili naplno.
EN
Dear Visitors,
welcome to Karlovy Vary, the famous spa town with a tradition that goes
back for more than 650 years.
You can use the Karlovy Vary City Card and this brochure as a guide through
the town and as a guide through the services which are available to you. The
following pages in the brochure contain information about the most important
cultural monuments and attractions in Karlovy Vary and about over 100 services
which thanks to the card you can get with a discount of up to 50%.
Thank you for expressing your trust in us by purchasing the card and we wish
you to enjoy the town and its surroundings to the fullest extent.
DE
Sehr geehrte Besucher,
herzlich willkommen in Karlsbad, dem berühmten Kurort mit seiner mehr als
650-jährigen Tradition.
Die Karlovy Vary City Card und diese Broschüre sollen Ihnen als Führer durch
die Stadt und durch das Leistungsangebot dienen. Auf den folgenden Seiten
finden Sie Informationen über die bedeutendsten Karlsbader Baudenkmale und
Sehenswürdigkeiten sowie mehr als 100 Dienstleistungen, die Sie dank der Card
mit bis zu 50 % Ermäßigung in Anspruch nehmen können.
Wir bedanken uns, dass Sie uns mit dem Erwerb der Card Ihr Vertrauen erwiesen
haben und wünschen Ihnen Top-Erlebnisse in der Stadt und ihrer Umgebung.
RU
Уважаемые посетители,
приветствуем Вас в Карловых Варах, знаменитом курортном городе
с более чем 650-летними традициями.
В качестве путеводителя по городу и для ознакомления с ассортиментом
услуг Вы можете воспользоваться гостевой картой Karlovy Vary City Card
и этой брошюрой. На следующих страницах Вы найдете информацию
о самых интересных карловарских памятниках культуры, достопримечательностях и более чем 100 услугах, которыми благодаря карте Вы можете
воспользоваться со скидкой до 50 %.
Благодарим Вас за покупку карты и оказанное доверие, и желаем сполна
насладиться городом и его окрестностями.
KARLOVY VARY city card
1
CZ
O Karlovy Vary City Card
Díky Karlovy Vary City Card (KVCC) a této brožuře získáte informace o největších
atrakcích a lákavých turistických službách v Karlových Varech a jejich okolí. Při
objevování regionu navíc ušetříte spoustu času i peněz.
•Všechny potřebné informace najdete v jedné brožuře.
•Získáte přehlednou mapu s vyznačenými památkami a místy poskytování slev.
•Můžete využít slevy ve výši 5-50 % na více než 100 atraktivních turistických služeb.
•Slevy můžete čerpat od května 2013 do 30. 4. 2014.
•V případě některých služeb ušetříte tisíce.
Kde a jak KVCC získat
KVCC získáte na prodejních místech v Karlových Varech a jejich okolí. Kartu
s brožurou můžete zakoupit i na internetu. Aktuální seznam prodejních míst
najdete na www.kvcard.cz.
Cena KVCC
Karta s brožurou stojí 79 Kč (3 €) včetně DPH. Cena platí pro všechny bez rozdílu
věku.
Aktivace KVCC
Karta bude při vydání aktivována zapsáním údajů o jejím držiteli. Převzetím karty souhlasí její držitel s obchodními podmínkami KVCC.
Používání KVCC
Karta je nepřenosná, může ji používat pouze její majitel zapsaný při aktivaci. Při
porušení této podmínky může být majiteli karta bez náhrady odebrána.
Využívání slev
Na místech označených logem KVCC se stačí prokázat personálu kartou. Z běžné ceny služby Vám bude odečtena garantovaná sleva. Seznam partnerů KVCC
a informace o slevách najdete v této brožuře a na pravidelně aktualizovaném
webu www.kvcard.cz.
Slevy lze využívat opakovaně, není-li určeno jinak.
Platnost KVCC
Karta vydaná k této brožuře platí od května 2013 do 30. 4. 2014.
Použité piktogramy:
Adresa, GPS souřadnice
Telefon
»» Více informací k jednotlivým slevám,
aktuální seznam zvýhodněných služeb
a případné opravy chyb najdete na
www.kvcard.cz.
E-mail
Webové stránky
Provozní doba
Informace o vstupném
% Informace o slevě
2
w w w.k vc a rd. c z
»» Číslo stránky v brožuře je shodné s číslem
umístění poskytovatele slevy nebo
zajímavého místa na mapě.
»» Některá vyobrazení u poskytovatelů slev
mohou být pouze ilustrační. Za případné
tiskové chyby se omlouváme.
EN
About the
Karlovy Vary City Card
Thanks to the Karlovy Vary City Card (KVCC) and this brochure you will be able to
get information about the biggest attractions and convenient tourism services in
Karlovy Vary and its environs. When exploring the region you will also save a lot
of time and money.
•All the information you may need can be found in one brochure.
•You will get a clearly illustrated map which shows the cultural monuments and
the places where you can get a discount.
•The discounts of 5 to 50% can be used for well over 100 attractive tourism
services.
•You can take advantage of these discounts from May 2013 to April 30, 2014
•With some services you will save thousands.
Where and how you can get the KVCC
The KVCC can be purchased at the sales points in Karlovy Vary and the
surrounding area. You can also buy the card and the brochure through the
Internet. The current list of the sales points can be found at www.kvcard.cz.
The KVCC and its price
The card with the brochure will cost you CZK 79 (€ 3) including VAT. This price is
valid for everyone, regardless the age.
How to activate the KVCC
When the card is issued, it will be activated by registering the information about
its holder. By accepting the card, the holder agrees with the KVCC business terms.
How to use the KVCC
The card is not transferable; it can be used only by its owner who was registered
during the activation. Should this condition be violated, the card could be
confiscated without any compensation to the owner.
How to take advantage of discounts
When visiting the establishments which display the KVCC logo, all you have to
do is to show the card to the staff. You will get a guaranteed discount on the
regular prices. The list of the KVCC participating establishments and information
on the discounts can be found in this brochure and on the regularly updated
website www.kvcard.cz.
Unless specified otherwise, the discounts can be used repeatedly.
The KVCC and duration of its validity
The card issued with this brochure is valid from May 2013 to April 30, 2014.
Icons:
Address, GPS coordinates
Telephone
E-mail
Websites
Opening hours
Information on the cost of admission
% Information about discounts
»» More information about various
discounts, up-to-date list of discounted
services and any corrections of errors
can be found at www.kvcard.cz.
»» The page number in the brochure
is identical with the location of the
discount provider or with an interesting
place on the map.
»» Some images with the discount providers
may be illustrative only. We apologize for
any typographical errors.
KARLOVY VARY city card
3
DE
Über die
Karlovy Vary City Card
Dank der Karlovy Vary City Card (KVCC) und dieser Broschüre erhalten Sie nützliche Informationen über die größten Attraktionen und vielversprechende touristische Dienstleistungen in Karlsbad und seiner Umgebung. Sie hilft Ihnen, beim Entdecken der Region
eine Menge Geld und Zeit zu sparen.
•Alle notwendigen Informationen finden Sie in einer einzigen Broschüre.
•Dazu bekommen Sie eine übersichtliche Karte mit Kennzeichnung aller Sehenswürdigkeiten und Orte, an denen Ermäßigungen geboten werden.
•Ihnen stehen 5-50 % Ermäßigung auf mehr als 100 attraktive touristische Dienstleistungen in Aussicht!
•Diese Ermäßigungen können Sie ab Mai 2013 bis zum 30. 4. 2014 in Anspruch nehmen.
•Im Falle mancher Leistungen können Sie auch tausende Kronen einsparen.
Wo und wie erhält man die KVCC
Die KVCC gibt es an verschiedenen Verkaufsstellen in Karlsbad und seiner Umgebung zu
kaufen. Man kann die Card aber auch im Internet erstehen. Das aktuelle Verzeichnis der
Verkaufsstellen finden Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
Preis der KVCC
Card & Broschüre kosten zusammen 79 CZK (3 €), inklusive MwSt. Dieser Preis gilt für alle,
ohne Rücksicht auf das Alter.
Aktivierung der KVCC
Die Card wird bei der Aushändigung durch den Eintrag der Inhaberdaten aktiviert. Durch
Entgegennahme der Card stimmt ihr Inhaber den Geschäftsbedingungen der KVCC zu.
Verwendung der KVCC
Die Card ist unübertragbar, sie darf ausschließlich von ihrem bei der Aktivierung eingetragenen Inhaber verwendet werden. Bei einem Verstoß gegen diese Bedingung kann die
Card ihrem Inhaber ersatzlos entzogen werden.
Inanspruchnahme der Ermäßigungen
An den mit dem Logo der KVCC ausgewiesenen Orten reicht es, sich dem Personal gegenüber mit der Card auszuweisen. Daraufhin wird die garantierte Ermäßigung automatisch
vom Preis der Dienstleistung abgezogen. Ein Verzeichnis der KVCC-Partner und entsprechende Informationen über gebotene Ermäßigungen sind in dieser Broschüre und auf
den fortlaufend aktualisierten Webseiten von www.kvcard.cz zu finden.
Die Ermäßigungen können auch wiederholt in Anspruch genommen werden, sofern dies
in konkreten Fällen nicht ausgeschlossen ist.
Gültigkeit der KVCC
Die zu dieser Broschüre herausgegebene Card gilt ab Mai 2013 bis zum 30. 4. 2014.
Verwendete Piktogramme:
Adresse, GPS-Koordinaten
Telefon
E-mail
Webseiten
Öffnungszeiten
Informationen zum Eintrittspreis
% Informationen zu Ermäßigungen
4
w w w.k vc a rd. c z
»» Nähere Informationen zu den einzelnen
Ermäßigungen, ein aktuelles Verzeichnis
der vergünstigten Dienstleistungen und
Berichtigungen eventueller Fehler finden
Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
»» Die Seitennummer in der Broschüre ist identisch
mit der Nummer der Anbieter der Ermäßigung
oder eines sehenswerten Ortes auf der Karte.
»» Manche Abbildungen bei den Anbietern der
Ermäßigungen haben lediglich illustrativen
Charakter. Wir entschuldigen uns für eventuelle
Druckfehler.
RU
O Karlovy Vary City Card
Благодаря Karlovy Vary City Card (KVCC) и этой брошюре Вы узнаете о главных
достопримечательностях и заманчивых туристических услугах, доступных
в Карловых Варах и их окрестностях. Вдобавок, Вы сэкономите много времени и денег, открывая для себя регион.
•Вся необходимая информация собрана в одной брошюре.
•Вы получите наглядную карту с обозначением памятников культуры и мест
предоставления скидок.
•Вы можете воспользоваться скидкой в размере 5-50 % на более чем 100 привлекательных туристических услуг.
•Вы можете пользоваться скидками C май 2013 г. до 30 апреля 2014 г.
•На некоторых услугах Вы сэкономите тысячи.
Где и как приобрести KVCC
KVCC продается в торговых точках в Карловых Варах и их окрестностях. Карту с брошюрой можно купить и по интернету. Перечень торговых точек содержится на www.kvcard.cz.
Стоимость KVCC
Карта с брошюрой стоит 79 ч.к. (3 €) с учетом НДС. Цена действительна для
всех вне зависимости от возраста.
Активация KVCC
При выдаче карта будет активирована путем внесения данных о ее владельце. Получая карту, ее владелец соглашается с коммерческими условиями
KVCC.
Использование KVCC
Карта не передается третьим лицам, ее может использовать только владелец,
на которого она зарегистрирована при активации. В случае нарушения данного условия карта может быть безвозмездно изъята у владельца.
Получение скидок
В местах, обозначенных логотипом KVCC, достаточно предъявить карту персоналу. Из обычной цены услуги будет вычтена гарантированная скидка.
Перечень партнеров KVCC и информацию о скидках Вы найдете в этой брошюре и на регулярно обновляемом сайте www.kvcard.cz.
Скидками можно пользоваться неограниченно, если не указано иное.
Срок действия KVCC
Прилагаемая к этой брошюре карта действительна с май 2013 г. до 30 апреля
2014 г.
Использованные пиктограммы:
Адрес, GPS координаты
Телефон
E-mail
Сайт
Время работы
Информация о входной плате
% Информация о скидке
»» Подробные сведения об отдельных
скидках, текущий перечень льготных
услуг и исправление возможных ошибок
можно найти по адресу www.kvcard.cz.
»» Номер страницы в брошюре
соответствует номеру расположения
предоставляющего скидку заведения или
достопримечательности на карте.
»» Некоторые изображения, относящиеся к
предоставляющим скидку заведениям, могут
быть сугубо иллюстративными. Заранее
извиняемся за возможные опечатки.
KARLOVY VARY city card
5
CZ
Seznamte se
s Karlovými Vary
Největší a nejznámější lázeňské město České republiky leží v její západní části, na soutoku řek Ohře, Rolavy a Teplé, nedaleko oblasti
CHKO Slavkovský les a Vojenský újezd Hradiště. Od Prahy jsou Karlovy
Vary vzdáleny přibližně 120 km, od nejbližšího hraničního přechodu
s Německem, Božího Daru, pouhých 28 km.
O historii Karlových Varů
Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti ho nechal císař
vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou
družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů
už v 16. století. Kvůli několika přírodním pohromám se z této doby zachovalo
jen málo budov. Většina památek pochází z 18. a 19. století, kdy město zažívalo zlaté časy.
Lázně a wellness v Karlových Varech
Lázeňská léčba v Karlových Varech má více než 650letou tradici. Během staletí si získala věhlas a oblibu mnoha lidí z celého světa, díky blahodárným
účinkům thermominerální vody s vysokým obsahem vzácných a stopových
prvků a oxidu uhličitého.
Karlovarská minerální voda působí blahodárně na pacienty s nemocemi trávicího ústrojí, s poruchami výměny látek, s nemocemi pohybového ústrojí
a s paradentózou. Do Karlových Varů se však nejezdí jen za léčbou, ale i relaxací a nabíráním nových sil do života.
»»
Díky City Card získáváte slevy na některé procedury!
Karlovy Vary: kultura a sport
Snad celý svět zná Karlovy Vary také díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, který se koná každý rok na začátku července. Je jednou z nejvýznamnějších společenských událostí roku, která do Karlových Varů přitáhne početnou
mezinárodní účast známých osobností a hlavně milovníků kinematografie.
Dlouholetou tradici zde mají i další společenské, kulturní a sportovní události:
Setkání evropské šlechty (duben) • Zahájení lázeňské sezony (květen) • Mezinárodní filmový festival (červenec) • City triathlon (srpen) • Karlovarský folklórní festival; Dvořákův karlovarský podzim (září) • Tourfilm; Jazzfest Karlovy
Vary (říjen).
S Karlovými Vary je spojena také řada dostihových závodů a golfových turnajů, které tu mají více než 100letou tradici.
w awrd.c
w.kzvc a rd. c z
w6w w.k vc
EN
Get to know
Karlovy Vary
The largest and most famous spa town in the Czech Republic is situated in its western part, at the confluence of the rivers Ohře, Rolava
and Teplá, near the Slavkov Forest Protected Landscape Area and the
Hradiště military training area. The town of Karlovy Vary is situated approximately 120 km from Prague and the nearest border crossing with
Germany, Boží Dar, is mere 28 km away.
About the history of Karlovy Vary
The town was founded in the 14th century by
Charles IV. According to a legend, the emperor
had it built soon after the accidental discovery of
thermal springs by his hunting companions. The
spa enjoyed the favour of many noble families and
wealthy townsmen already in the 16th century. Due
to the series of natural disasters only a few buildings
from that time have survived. Most of the landmarks
originate from the 18th and 19th century, when the
town experienced its golden days.
Spa and wellness in Karlovy Vary
The spa treatments in Karlovy Vary (Karlsbad) have
more than 650 years of tradition. Over the centuries
the treatments gained fame and popularity among
many people all over the world, thanks to the
beneficial effects of thermal mineral water with
high content of rare and trace elements and carbon
dioxide.
The Karlovy Vary mineral water has a beneficial effect
on the patients with the diseases of the digestive
tract, with metabolism disorders, locomotor system
diseases and periodontal disease. But people do not
travel to Karlovy Vary only for treatments; they
also come there for relaxation and to gather a new
strength for their everyday life.
»»
Using your City Card, some treatments
can be had with a discount!
Karlovy Vary: Culture and sport
Perhaps the entire world knows Karlovy Vary
thanks to the International Film Festival, which
is held there every year in early July. It is one of
the most important social events in Karlovy Vary
during the year and it draws a large international
participation of celebrities and mainly the lovers of
cinematography.
Other social, cultural and sporting events have
a long tradition there also:
A meeting of the European nobility (April) • Start
of the spa season (May) • The International Film
Festival (July) • The City Triathlon (August) • The
Karlovy Vary Folklore Festival; Dvořák’s Autumn in
Karlovy (September) • Tourfilm; Jazzfest Karlovy Vary
(October).
Karlovy Vary is also linked to a number of horse
races and golf tournaments that have over 100 years
of tradition.
KARLOVY
KARLOVY
VARY
VARY
citycity
card
card
7
DE
Machen Sie sich
mit Karlsbad bekannt
Der größte und bekannteste Kurort der Tschechischen Republik liegt
in derem westlichen Zipfel, am Zusammenfluss von Ohře/Eger, Rolava/
Rohlau und Teplá/Tepl, unweit des Landschaftsschutzgebiets Slavkovský les/Kaiserwald und Vojenský újezd Hradiště/Truppenübungsplatz
Hradiště. Von Prag ist Karlovy Vary (Karlsbad) ca. 120 km entfernt und
vom nächsten Grenzübergang mit Deutschland – Boží Dar/Gottesgab
lediglich 28 km.
Über die Geschichte von Karlsbad
Die Stadt wurde im 14. Jhd. vom böhmischen König und römischen Kaiser
Karel IV. gegründet. Der Legende zufolge ließ sie der Kaiser unmittelbar nach
der zufälligen Entdeckung der hiesigen Thermalquellen durch sein Jagdgefolge erbauen. Der Kurort erfreute sich schon im 16. Jahrhundert der Gunst
zahlreicher Adelsgeschlechter und reicher Bürger. Wegen einiger Naturkatastrophen blieben aus jener Zeit jedoch nur wenige Gebäude bewahrt. Und
so stammen die meisten Baudenkmale aus dem 18. und 19. Jahrhundert, als
die Stadt ihre Blütezeit erlebte.
Kur und Wellness in Karlsbad
Bäderkuren haben in Karlsbad mehr als 650-jährige Tradition. Dank der
wohltuenden und gesundheitsförderlichen Wirkungen des hiesigen Thermalwassers mit seinem hohen Gehalt an seltenen und Spurenelementen
und seinem hohen Kohlendioxidgehalt gewannen sie im Laufe der Jahrhunderte weltweit Anerkennung und die große Sympathie zahlloser Kurpatienten aus aller Welt.
Karlsbader Mineralwasser wirkt heilend auf Patienten, die unter Erkrankungen des Verdauungssystems, Stoffwechselstörungen, Erkrankungen des
Stütz- und Bewegungsapparates sowie Paradentose leiden. Man kommt
aber längst nicht nur nach Karlsbad, um Krankheiten los zu werden, sondern
auch um sich zu entspannen und neue Kräfte für den Alltag zu sammeln.
»»
Mit der City Card erhalten Sie Ermäßigung auf einige
Anwendungen!
Karlsbad: Kultur und Sport
Auch das alljährlich Anfang Juli veranstaltete Internationale Filmfestival verschafft Karlsbad weltweit Publizität und Renommee. Für Karlsbad ist es eines
der bedeutendsten gesellschaftlichen Highlights im ganzen Jahr, schon deswegen, weil es zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus aller Welt und vor
allem unzählige Freunde der Kinematografie anzieht.
Die folgenden gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen Höhepunkte
haben in Karlsbad lange Tradition:
Treffen des europäischen Adels (April) • Eröffnung der Kursaison (Mai) • Internationales Filmfestival (Juli) • City Triathlon (August) • Karlsbader Folklorefestival; Dvořák’s Karlsbader (September) • Tourfilm; Jazzfest Karlovy Vary
(Oktober).
Der Name Karlsbad ist jedoch auch mit einer ganzen Reihe von Galopprennen und Golfturnieren verbunden, die hier auf eine mehr als 100-jährige
Tradition zurückblicken.
8
w w w.k vc a rd. c z
RU
Познакомьтесь
с Карловыми Варами
Крупнейший и самый известный курортный город Чехии находится в западной части страны на слиянии рек Огрже, Ролавы
и Теплой, недалеко от заповедника Славковский лес и военного
полигона Градище. Расстояние до Праги 120 км, до ближайшего
пограничного поста с Германией – Божьего Дара – всего 28 км.
Об истории Карловых Вар
Город был основан в ХIV веке Карлом IV. Согласно преданиям, император распорядился
построить его сразу же после случайного открытия его охотниками термальных источников.
Уже в ХVI веке курорт стал любимым местом
отдыха многих дворянских семей и богатых горожан. К сожалению, из-за природных бедствий
с того времени сохранилось мало зданий. Большинство памятников относится к ХVIII и ХIХ веку,
когда город переживал период расцвета.
Курорты и велнес в Карловых Варах
Санаторно-курортное лечение в Карловых Варах имеет 650-летнюю традицию. За прошедшие
десятилетия благодаря лечебной термоминеральной воде с высоким содержанием редких
и рассеянных элементов и окиси углерода оно
приобрело известность и популярность у многих людей из всех уголков мира.
Карловарская минеральная вода помогает пациентам с заболеваниями пищеварительной
системы, нарушениями метаболизма, болезнями опорно-двигательного аппарата и пародонтозом. Однако в Карловы Вары приезжают не
только лечиться, но и отдыхать и восстанавливать силы.
»»
С City Card Вы получите скидку на
некоторые процедуры!
Карловы Вары: культура и спорт
Едва ли не во всем мире Карловы Вары известны
благодаря Международному кинофестивалю,
ежегодно проводимому в начале июля. Это одно
из главных общественных событий года, которое притягивает в город множество зарубежных
делегаций, включающих известных деятелей
кино и, главное, любителей кинематографии.
Многолетнюю традицию в городе имеют
и другие общественные, культурные и спортивные события:
Встреча европейской аристократии (апрель) •
Открытие курортного сезона (май) • Международный кинофестиваль (июль) • City triathlon (август) • Карловарский фольклорный фестиваль;
Карловарская осень имени Дворжака (сентябрь) • Tourfilm; Jazzfest Karlovy Vary (октябрь).
С Карловыми Варами связаны также традиционно организуемые бега и гольфовые турниры.
KARLOVY VARY city card
9
Květen • May
Mai • Май
Kulturní kalendář Karlovy Vary
Calendar of Events
Veranstaltungskalender
Календарь мероприятий
05
3. - 5. 5. 2013
Zahájení lázeňské sezóny
Opening of the spa season
Eröffnung der Kursaison
Открытие курортного сезона
Květen • May
Mai • Май
3. - 4. 5. 2013
Červen • June
Juni • Июнь
05
06
6. - 8. 9. 2013
Porcelánové slavnosti
Porcelain Festival
Porzellanfest
Фарфоровые празднества
8. 6. 2013
Karlovarský karneval
Karlovy Vary Carnival
Karlsbader Karneval
Карловарский карнавал
Červenec • July
Juli • Июль
28. 6. - 6. 7. 2013
07
10
Mezinárodní filmový festival
Karlovy Vary
Karlovy Vary International Film
Festival
Internationales Filmfestival Karlovy
Vary
Карловарский международный
кинофестиваль
w w w.k vc a rd. c z
Karlovy Vary Folklore Festival
Karlsbader Folklorefestival
Карловарский фольклорный
фестиваль
9. – 30. 9. 2013
Dvořákův karlovarský podzim
Dvořák’s Karlovy Vary Autumn
Dvořáks Karlsbader Herbst
Карловарская осень имени
Дворжака
Září • September
September • Сентябрь
Karlovarský folklórní festival
09
Září • September
September • Сентябрь
3. - 8. 9. 2013
09
Tourfilm - International Tourism
Film Festival
Tourfilm - Internationales Tourismusfilm-Festival
Международный кинофестиваль
фильмов с туристической
тематикой Tourfilm
Jazzfest Karlovy Vary
Karlovy Vary Jazzfest
Jazzfest Karlovy Vary
Jazzfest Карловы Вары
KARLOVY VARY city card
10
Říjen • October
Oktober • Октябрь
Tourfilm - Mezinárodní filmový
festival turistických filmů
Říjen • October
Oktober • Октябрь
3. – 5. 10. 2013
10
11
EN
CZ
Co si v Karlových Varech
prohlédnout
Lázeňské město v srdci Evropy je
charakteristické nejen svou léčivou
pramenitou vodou, ale i ojedinělou
architekturou. Projděte se Karlovými Vary a nechte na sebe působit umění mistrů stavitelů, malířů
i sochařů, kteří nechali svůj podpis
na celé řadě památek a významných míst.
What to see
in Karlovy Vary
This spa town in the heart of
Europe is characteristic not only
for its curative spring water, but
also for its unique architecture.
Walk through Karlovy Vary and
allow yourself to be influenced
by the art of master builders,
painters and sculptors who have
left their signature on a number of
monuments and important sites.
• Kolonády • Colonnades • Kolonnaden • Колоннады
CZ Základním článkem karlovarské lázeňské léčby je pitná kúra. Slouží k ní 15 pramenů s thermominerální vodou, umístěných v historických stavbách lázeňských kolonád a pavilonů.
EN The basic element of Karlovy Vary spa treatments is in its drinking cures. These
are served by 15 springs with thermal mineral water, which are located in the historic
buildings at the spa colonnades and pavilions.
DE Grundelement der Karlsbader Bäderkur ist die Trinkkur. Dazu dienen 15 Quellen
mit Thermalmineralwasser, die sich allesamt in den historischen Bauten der Kurkolonnaden und Pavillons befinden.
RU Главным звеном карловарского санаторно-курортного лечения является
питьевое лечение. Для него служит 15 источников с термоминеральной водой,
находящихся в исторических зданиях курортных колоннад и павильонов.
12
w w w.k vc a rd. c z
RU
DE
Was man in Karlsbad
gesehen haben sollte
Es sind nicht nur die Heilquellen,
sondern auch die einzigartige Architektur, die diesem romantischen
Kurort im Herzen Europas sein besonderes Flair verleihen. Kommen
Sie nach Karlsbad und lassen Sie
sich von den Werken namhafter
Baumeister, Maler und Bildhauer
verzaubern, die vielen hiesigen Baudenkmalen und namhaften Orten
ihr Siegel aufgeprägt haben.
Какие места посетить
в Карловых Варах
Для курортного города в центре
Европы характерна не только
лечебная минеральная вода, но
и неповторимая архитектура.
Прогуляйтесь по Карловым Варам, и вас обязательно вдохновит искусство мастеров строителей, художников и скульпторов,
оставивших печать своего таланта на множестве памятников
и достопримечательностей.
Sadová kolonáda
The Park Colonnade
Parkkolonnade
Садовая колоннада
1880
GPS: N 50° 13.64662´, E 12° 52.75455´
CZ I když kolonáda, tak jak ji známe dnes, je jen zlomkem původní
stavby z roku 1880, je i tak významnou památkou na litinovou lázeňskou architekturu 19. století. Je ozdobou nejen přilehlých Dvořákových sadů, ale také celé karlovarské lázeňské zóny.
Přímo pod střechou Sadové kolonády nebo v její blízkosti najdete tři
léčivé prameny – pramen Svoboda, pramen Sadový a pramen Hadí.
EN Even though the colonnade as we know it today is only a fraction
of the original building from the year 1880, it is still an important
example of the cast-iron architecture of the 19th century. It adorns
not only the adjacent Dvořák Park, but also the entire Karlovy Vary
spa area.
Three therapeutic springs can be found directly under the roof of
the Park Colonnade or in its vicinity – The Freedom Spring, The Park
Spring and the Snake Spring.
DE Auch wenn die heutige Kolonnade nur ein Fragment des ursprünglichen Bauwerks aus dem Jahre 1880 darstellt, ist sie dennoch
ein bedeutendes Andenken an die Ära der gusseisernen Kurortsarchitektur des 19. Jahrhunderts. Heute ist sie nicht nur die Zierde des
Dvořák-Parkes, sondern des ganzen Karlsbader Kurviertels.
Direkt unter dem Dach der Parkkolonnade oder in deren unmittelbaren Umgebung sprudeln gleich drei Heilquellen aus dem Boden
– Freiheitsquelle, Parkbrunnen, Schlangenquelle.
RU Несмотря на то, что знакомая нам сегодня колоннада является только частью прежнего строения с 1880 года, этот интересный памятник чугунной курортной архитектуры ХIХ века украшает не только прилегающие к колоннаде Сады Дворжака, но
и карловарскую курортную зону вообще.
Прямо под крышей Садовой колоннады или рядом с ней находятся три лечебных источника - источник Свобода, источник Садовый, источник Змеиный.
KARLOVY VARY city card
13
Mlýnská kolonáda The Mill Colonnade
Mühlbrunnenkolonnade
Мельничная колоннада
1871-1881
GPS: N 50° 13.51917´, E 12° 52.91248´
CZ Na místě dnešní Mlýnské kolonády stála do 19. století dřevěná kolonáda Nového
pramene (dnes pramen Rusalka), u kterého
se dlouhá léta přímo ordinovalo. K pramenu
Rusalka postupně přibyly ještě další čtyři:
pramen Mlýnský, pramen Kníže Václav, pramen Libuše a pramen Skalní. Ty dnes chrání
kamenná novorenesanční kolonáda podle
návrhu architekta Josefa Zítka. Nejznámější
a nejnavštěvovanější stavba Karlových Varů
dosahuje délky 132 m a krášlí ji řada uměleckých děl.
EN The site of today´s Mill Colonnade was covered in the 19th century by the
wooden colonnade of the New Spring (today it is called the Rusalka Spring), which
provided treatments for many years. The Rusalka Spring was gradually joined by four
other springs: the Mill Spring, the Prince Wenceslas Spring, the Libuše Spring and
the Rock Spring. These are now protected by the stone Neo-Renaissance colonnade
designed by architect Josef Zítek.
DE Anstelle der heutigen Mühlbrunnenkolonnade stand bis ins 19. Jahrhundert die
Holzkolonnade der sog. „Neuen Quelle“ (die heutige Rusalka-Quelle), an der viele
Jahre direkt ordiniert wurde. Zur Rusalka kamen nach und nach weitere vier Quellen
hinzu – Mühlbrunnen, Fürst-Wenzel-Quelle, Libussa und Felsenquelle. Allesamt sind
sie heute von einer steinernen Neorenaissance-Kolonnade aus der Feder des Architekten Josef Zítek überdacht.
RU На месте нынешней Мельничной колоннады до ХIХ века стояла деревянная колоннада Нового источника (сегодня известного под названием источника
Русалка), прямо у которого долгое время врачи принимали курортников. К источнику Русалка постепенно прибавились еще четыре: источники Мельничный,
Князь Вацлав, Либуше и Скальный. Сегодня их защищает каменная неоренессансная колоннада по проекту архитектора Йозефа Зитека.
14
w w w.k vc a rd. c z
Vřídlo a Vřídelní kolonáda 1969-1975
The Hot Spring Colonnade and The Hot Spring
Sprudelkolonnade und Sprudel
Гейзерная колоннада и Гейзер
GPS: N 50° 13.36387´, E 12° 53.00853´
CZ Vřídlo, gejzír horké minerální vody, krylo od 16. století už mnoho staveb: barokní
budova, empírová kolonáda, litinová či provizorní dřevěná kolonáda. Další a prozatím poslední stavba obklopující Vřídlo pochází z konce 60. let 20. století.
Tento gejzír vydá za minutu průměrně 2 000 litrů minerální vody. Sloupec vřídelní
vody je díky tlaku schopen vytrysknout až do výšky 12 metrů. Podzemí Vřídla ukrývá
složitou spleť potrubí, která zásobuje minerální léčivou vodou 14 lázeňských provozů. Podzemí Vřídla je k nahlédnutí i veřejnosti.
»»
Podrobnosti o slevě na vstup do podzemí Vřídla: str. 55.
Since the 16th century the spring and the geyser of hot mineral water was
covered by many structures: the Baroque building, the Classicism colonnade,
cast-iron or a temporary wooden colonnade. The next and the most recent structure
surrounding the thermal spring dates from the late 1960s.
EN
This geyser yields on an average 2 000 litres of mineral water per minute. Due to its
pressure the column of hot spring water can spurt to the height of up to 12 meters.
The underground spring hides a complex tangle of pipes that supply the curative
mineral water to 14 various spa establishments. Underground of the Hot Spring is
available for viewing to the public.
»»
Details on the discounted admission to the Hot Spring
underground can be found on page 55.
DE Den berühmten ‚Sprudel´ (tsch. Vřídlo) – ein heißer Mineralwassergeysir, überdachten seit dem 16. Jahrhundert schon viele Bauten: ein Barockgebäude, eine Empirekolonnade, eine gusseiserne, aber auch eine provisorische Holzkolonnade. Der bisher
letzte Bau umgibt den Sprudel seit dem Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Dieser Geysir hat eine Schüttung von ca. 2 000 Liter Mineralwasser pro Minute. Dank
des hohen unterirdischen Drucks schießt der Geysir des Sprudels bis in 12 Meter Höhe
auf . Der Untergrund des Sprudels besteht aus einem komplizierten Gewirr von Rohrleitungen, die 14 Kurhäuser und -betriebe mit Mineralwasser versorgen. Die Unterwelt
des Sprudels ist durch einen Besichtigungsrundgang erschlossen.
»»
Einzelheiten über Eintrittsermäßungung zur Unterwelt des
Sprudels auf Seite 55.
RU Этот гейзер горячей минеральной воды с ХVI века укрывало много зданий:
барочное строение, ампирная колоннада, затем чугунная, а также временная
деревянная колоннада. Следующее и последнее здание, в котором находится
гейзер, было построено в конце 60-х годов ХХ века.
Средняя водоносность гейзера – 2 000 литров минеральной воды в минуту.
Фонтан минеральной воды благодаря давлению может подняться на высоту 12
метров. Подземелье источника скрывает сложное переплетение труб, обеспечивающее лечебной минеральной водой 14 курортных лечебниц. Подземелье
гейзера доступно для общественности.
»»
Подробнее о скидке на входной билет в подземелье Гейзера:
стр. 55.
KARLOVY VARY city card
15
Tržní kolonáda The Market Colonnade
Marktkolonnade
Рыночная колоннада
1883
GPS: N 50° 13.41145´, E 12° 53.01398´
CZ Bílá dřevěná stavba, postavená ve švýcarském stylu, měla podle plánu zastřešovat zřídla jen několik let. Když už však stála nad prameny Tržním a Karla IV. více než
sto let, přistoupilo město k jejímu zachování a kompletní rekonstrukci. Podobně jako
celá řada dalších karlovarských staveb, pochází i Tržní kolonáda z dílny vídeňských
architektů Fellnera a Helmera.
EN This white wooden building, built in the Swiss style was meant to cover the springs
only for a few years. But since it was standing above the Market and the Charles IV
Springs for more than a hundred years, the town decided for its preservation and
reconstruction. Like many other buildings in Karlovy Vary, the Market Colonnade
comes from the workshop of the Viennese architects Fellner and Helmer.
DE Dieser weiße, im Schweizer Stil erbaute Holzbau sollte die Quelle eigentlich nur
vorübergehend überdachen. Als sie dann aber schon länger als ein Jahrhundert über
der Marktquelle und der Quelle Karl IV. gestanden hatte, gelangte die Stadt zur Ansicht, sie verdiene es sich, bewahrt und komplett rekonstruiert zu werden. Genauso,
wie eine ganze Reihe weiterer Karlsbader Bauten, stammt auch die Marktkolonnade
aus dem Wiener Architektenbüro Fellner & Helmer.
RU Построенная в швейцарском стиле белая деревянная колоннада должна
была защищать источники всего несколько лет. Но когда прошло более ста лет,
а она все еще стояла над источниками Рыночным и Карла IV, администрация города решила сохранить колоннаду и провести ее полную реконструкцию. Как
и многие другие карловарские здания, Рыночную колоннаду построили венские архитекторы Фельнер и Хельмер.
16
w w w.k vc a rd. c z
Zámecká kolonáda The Castle Colonnade
Schlosskolonnade
Замковая колоннада
1911-1913
GPS: N 50° 13.42652´, E 12° 52.96663´
CZ Zámeckou kolonádu najdete nad kolonádou Tržní. Má dvě části: kolonádu Horního pramene a kolonádu Dolního pramene. Kolonáda Horního pramene je volně
přístupná veřejnosti a zastřešuje Zámecký horní pramen. Kolonáda Dolního pramene je zpřístupněna pouze klientům Zámeckých lázní. V jejích vnitřních prostorách je
umístěn reliéf Ducha pramenů z železitého pískovce. Dolní Zámecký pramen je pro
veřejnost přiveden na Tržní kolonádu.
EN The Castle Colonnade can be found above the Market Colonnade. It is composed
of two sections: the Upper Spring Colonnade and Lower Spring Colonnade. The
Upper Spring Colonnade is freely open to the public and it covers the Upper Castle
Spring. The Lower Spring Colonnade is accessible only to the clients of the Castle Spa.
Its interior contains a relief of the Springs Ghost made of iron sandstone. The Lower
Castle Spring is brought to the public at the Market Colonnade.
DE Die Schlosskolonnade befindet sich über der Marktkolonnade. Sie besteht aus
zwei Teilen: der ‚Kolonnade des Oberen Schlossquelle´ (Horní pramen) und der ‚Kolonnade des Unteren Schlossquelle´ (Dolní pramen). Die ‚Kolonnade des Oberen
Schlossquelle´ ist frei zugänglich und überdacht die‚ Obere Schlossquelle´. Die ‚Kolonnade der Unteren Schlossquelle´ ist lediglich Patienten des Schlossbades zugäng
lich. In ihrem Innern befindet sich ein Relief des ‚Quellengeistes’aus eisenhaltigem
Sandstein. Die Untere Schlossquelle wird für die Öffentlichkeit zur Marktbrunnenkolonnade abgeleitet.
RU Замковая колоннада находится над Рыночной колоннадой. Она состоит из
двух частей – колоннады Верхнего источника и колоннады Нижнего источника. Колоннада Верхнего источника, защищающая Замковый верхний источник,
общедоступна. Колоннада Нижнего источника доступна только клиентам Замковой лечебницы. Внутри нее находится барельеф из железистого песчаника
с изображением Духа источников. Нижний Замковый источник выведен на Рыночную колоннаду.
KARLOVY VARY city card
17
• Historické budovy • Historic buildings
Alžbětiny lázně The Elizabeth Spa
Elisabethbad
Елизаветинская лечебница
1906
Smetanovy sady 1145/1
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.82688´, E 12° 52.32210´
+420 353 304 211
www.spa5.cz
CZ Největší lázeňský dům v ČR dostal svůj název po manželce císaře Františka
Josefa I., Alžbětě zvané Sisi. Budova zámeckého charakteru je umístěna ve Smetanových sadech. Obklopena je parkem ve francouzském stylu s fontánou a lipovou alejí.
V roce 1978 tu byl zbudován bazén o délce 25 m. Ten prošel v r. 2004 rekonstrukcí
a stal se součástí rozšířeného bazénového komplexu přístupného veřejnosti.
»»
Informace o slevě na procedury najdete na straně 108.
EN This largest spa house in the Czech Republic got its name after the wife of
Emperor Franz Joseph I – Elizabeth the Sisi. This building of a chateau character is
located in the Smetana Park. It is surrounded by the French-style park with a fountain
and a linden tree avenue. A swimming pool in the length of 25 m was built there in
the year 1978. The swimming pool underwent a reconstruction in 2004 and became
a part of the extended pool complex which is open to the public.
»»
Information about the discount for treatments can be found on
page 108.
DE Das größte Kurhaus in ganz Tschechien trägt den Namen der Gemahlin von Franz
Joseph I. – Elisabeth, der anmutigen Sissi. Das Gebäude mit Schlosscharakter steht
im Smetana-Park, einem Park im französischen Stil, mit Fontäne und Lindenallee. Im
Jahre 1978 wurde hier ein 25-Meter-Schwimmbecken erbaut. Seit einer Rekonstruktion im Jahre 2004 ist es Teil eines umfangreichen Schwimmbeckenkomplexes, das
nun der Öffentlichkeit zugänglich ist.
»»
Informationen über Ermäßigungen von kurmedizinischen
Anwendungen finden Sie auf Seite 108.
RU Крупнейшая в Чехии лечебница была названа в честь супруги императора
Франца-Йозефа I Елизаветы, или Сиси. Здание в замковом стиле стоит в Садах
Сметаны – французском парке с фонтаном и липовой аллеей. В 1978 году в лечебнице был построен 25-метровый бассейн, который после реконструкции
в 2004 году был включен в общедоступный большой бассейновый комплекс.
»»
18
Информация о скидке на процедуры содержится на странице 108.
w w w.k vc a rd. c z
• Historische Gebäude • Исторические здания
Císařské lázně The Imperial Spa
Kaiserbad
Императорская лечебница
1895
Mariánskolázeňská 306/2
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.14217´, E 12° 52.88208´
CZ Secesní stavba Císařských lázní byla
postavena na základě projektu dvojice architektů Fellnera a Helmera. Na přelomu 19.
a 20. století byly lázně nejreprezentativnějším a nejmodernějším lázeňským domem
v celém Rakousku-Uhersku. Po mnoho let
chátrající Císařské lázně, naproti Grandhotelu Pupp, opět pomaličku ožívají díky započaté rekonstrukci.
EN The Art Nouveau building of the Imperial Spa was constructed on the basis of
the project of a pair of architects - Fellner and Helmer. At the turn of the 19th and
20th centuries, this spa building was the most representative and most modern
spa building in the entire Austro-Hungarian Empire. The Imperial Spa opposite the
Grandhotel Pupp was decaying for many years and it is now slowly starting to come
to life through reconstruction
DE Das Jugendstilgebäude des Kaiserbades wurde nach einem Projekt des Architekten-Duos Fellner und Helmer erbaut. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
war dieses Bad das repräsentativste und modernste Kurhaus in ganz Österreich-Ungarn. Das Kaiserbad gegenüber dem Grandhotel Pupp, das lange Zeit aufgrund fehlender Instandhaltung verfiel, erwacht nun dank einer eingeleiteten Rekonstruktion
zu neuem Leben.
RU Модернистское здание Императорской лечебницы было построено по проекту архитекторов Фельнера и Хельмера. На рубеже ХIХ и ХХ веков лечебница
была самым роскошным и современным бальнеологическим центром АвстроВенгрии. Сейчас в долгие годы ветшавшую Императорскую лечебницу благодаря начавшейся реконструкции возвращается жизнь.
KARLOVY VARY city card
19
Chrám sv. Máří Magdalény The Church of St. Mary Magdalene
Kirche St. Maria-Magdalena
Храм св. Марии Магдалины
1737
Náměstí Svobody 2
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.37133´, E 12° 53.06287´
denně • daily • täglich • ежедневно
9:00 - 17:00
CZ Stávající barokní chrám byl postaven na místě bývalého gotického kostela. Dříve ho obklopoval rozsáhlý hřbitov,
který byl záhy zrušen. Kosterní ostatky
ze zrušeného hřbitova byly uloženy
do unikátní kaple v podzemí kostela.
Kryptu kostela můžete navštívit během
exkurzí. Lístky zakoupíte v prodejním
stánku SPLZaK (Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád) v hale Vřídelní
kolonády. Denně se zde můžete účastnit
bohoslužeb a varhanních koncertů.
EN The present Baroque church was
built on the site of the former Gothic
church. It used to be surrounded
by a large cemetery, which was
subsequently closed. The skeletal
remains of the former cemetery were
placed in a unique chapel in the church
basement. The crypt of the church
can be visited during the excursion
tours. Tickets can be purchased at
the Management of Natural Healing
Sources and Colonnades booth located
in the Hot Spring Colonnade hall. There
you can attend religious services and
organ concerts every day.
DE Die heutige Barockkirche wurde
anstelle einer früheren gotischen Kirche
erbaut. Früher war sie von einem ausgedehnten Friedhof umgeben, der aber
schon wenig später aufgelöst wurde.
Die exhumierten Gebeine des aufgelösten Friedhofs wurden in einer einzigartigen Kapelle im Untergrund der
Kirche beigesetzt. Die Krypta der Kirche
kann im Rahmen von Besichtigungen
besucht werden. Die Eintrittskarten sind
im Verkaufsstand der Heilquellen- und
Kolonnadenverwaltung in der Halle der
Sprudelkolonnade erhältlich. Wer will,
kann hier an den täglichen Gottesdiensten teilnehmen oder Orgelkonzerte besuchen.
RU Нынешний барочный храм был построен на месте бывшего готического костела, сначала окруженного большим кладбищем, которое в скором времени
закрыли. Останки с кладбища были перенесены в уникальную часовню в подземелье костела. Склеп костела Вы можете посетить в ходе экскурсии. Билеты
продаются в киоске Управления природных лечебных источников и колоннад,
который находится в холле Гейзерной колоннады. В храме ежедневно проходят
богослужения и органные концерты.
20
w w w.k vc a rd. c z
Lázně III The Spa III
Bad III
Лечебница III
1867
Mlýnské nábřeží 5 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.60393´, E 12° 52.82628´
+420 353 242 500
www.lazneiii.cz
CZ Novogotická stavba Lázní III z roku 1867 je situovaná na levém břehu řeky Teplé mezi Vojenským lázeňským ústavem a Mlýnskou kolonádou. Lázně III poskytují
lázeňské léčebné procedury, ubytovací služby, nachází se zde restaurace, kavárna
a koncertní síň Antonína Dvořáka. Právě tento sál je dějištěm pravidelných hudebních a společenských událostí, ať už jsou to abonentní koncerty Karlovarského symfonického orchestru, promítání filmů v rámci MFF nebo prestižní mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka.
EN The Neo-Gothic building of the Spa III from the year 1867 is situated on the left
bank of the river Teplá, between the Military Spa Institute and the Mill Colonnade.
The Spa III provides therapeutic spa treatments and accommodation services; it has
a restaurant, café and the Antonín Dvořák Concert Hall. It is actually this hall that
becomes the scene of regular musical and social events, whether it is the subscription
concerts of the Karlovy Vary Symphony Orchestra, watching movies during the IFF or
the prestigious Antonín Dvořák International Vocal Competition.
DE Das neugotische Gebäude von Bad III aus dem Jahre 1867 steht am linken Ufer
der Teplá/Tepl zwischen dem Militär-Badehaus und der Mühlbrunnenkolonnade.
Im Portfolio von Bad III stehen nicht nur kurmedizinische Anwendungen und Unterkunftsleistungen, sondern auch ein Restaurant, Café und der Antonín-DvořákKonzertsaal. Gerade dieser Saal ist regelmäßig Schauplatz musikalischer und
gesellschaftlicher Events, seien es Abonnementkonzerte des Karlsbader Symphonieorchesters, Filmvorführungen im Rahmen des Internationalen Filmfestivals oder der
prestigevolle internationale Antonín-Dvořák-Gesangswettbewerb.
RU Неоготическое здание Лечебницы III с 1867 года расположено на левом берегу реки Теплы между Военно-курортной лечебницей и Мельничной колоннадой. Лечебница III предоставляет санаторно-курортные лечебные процедуры,
услуги по размещению, в ней работает ресторан, кафе и находится концертный
зал имени Антонина Дворжака. Именно этот зал является центром музыкальной
и общественной жизни – абонементных концертов Карловарского симфонического оркестра, показа кинофильмов в рамках кинофестиваля, престижного
международного конкурса вокалистов имени Антонина Дворжака и многих
других мероприятий.
KARLOVY VARY city card
21
Městské divadlo The Municipal Theatre
Stadttheater
Городской театр
1886
Divadelní náměstí 21 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.26287´, E 12° 52.90070´
+420 353 225 621
www.karlovarske-divadlo.cz
Karlovarské divadlo vzniklo na Divadelním náměstí v letech 1884–1886. Autory
projektu této velkolepé novobarokní stavby byli vídenští architekti Fellner a Helmer. V
duchu dobového trendu v historizujících stylech vznikla zajímavá ukázka pseudorokokové architektury, která do výstavných Karlových Varů přenáší velkolepou atmosféru
Prahy a Vídně a společně s unikátním areálem sousedního Grandhotelu Pupp a Císařských lázní tvoří naprosto výjimečnou kolekci, mající řečeno slovy Le Corbusiera „týž
sloh a touž eleganci“. Městské divadlo přináší pravidelně zajímavý kulturní program.
CZ
Podrobnosti o slevě na vstup: str. 66
The Karlsbad (Karlovy Vary) theatre was built at the Theatre Square in the years
1884-1886. The authors of this magnificent Neo-Baroque building were the Viennese
architects Fellner and Helmer.
An interesting example of Pseudo-Rococo architecture built in the spirit of the
contemporary trend of historicizing styles brings the splendour of Prague and Vienna
to the palatial spa town of Karlovy Vary, and along with the unique complex of the
neighbouring Grandhotel Pupp and the Imperial Spa, it forms an matchless collection
distinguished by – to use Le Corbusier’s words – “an identical style and elegance”.
The Municipal Theatre regularly brings an interesting cultural program.
EN
Details on the discounted admission: on page 66
DE Das Karlsbader Stadttheater wurde in den Jahren 1884–1886 am Theaterplatz
(Divadelní náměstí) erbaut. Die Autoren dieses grandiosen Neubarockbaus waren
wieder einmal die Wiener Architekten Fellner und Helmer. Im Geiste der zeitgenössischen Vorliebe in historisierenden Stilen entstand ein interessantes Beispiel der
Pseudorokoko-Architektur, das ins mondäne Karlsbad das großartige Flair von Prag
und Wien überträgt und zusammen mit dem einzigartigen Areal des benachbarten
Grandhotels Pupp und des Kaiserbads eine absolute Ausnahmekollektion bildet, die
– um Le Corbusier zu zitieren – „den gleichen Baustil und die gleiche Eleganz“ hat.
Das Stadttheater bietet regelmäßig interessante Kulturprogramme.
Einzelheiten über Eintrittsermäßungung: Seite 66
Карловарский театр был построен на Театральной площади в 1884–1886
годы. Авторами проекта этого великолепного необарочного здания были венские архитекторы Фельнер и Хельмер. В духе тогдашних тенденций в историзирующих стилях возник интересный образчик архитектуры псевдорококо,
которая воссоздает в Карловых Варах великолепную атмосферу Праги и Вены,
и вместе с уникальным комплексом соседнего гранд-отеля Pupp и санатория
Císařské lázně составляет исключительную коллекцию, объединенную, как сказал бы Ле Корбюзье «одним стилем и одной элегантностью».
Богата культурная программа городского театра.
RU
Подробнее о скидке на входной билет: стр. 66
22
w w w.k vc a rd. c z
Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla 1898
The St. Peter and St. Paul Orthodox Church
Russisch-Orthodoxe Kirche St. Peter und Paul
Православный храм св. Петра и Павла
Krále Jiřího 26 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.47848´, E 12° 52.48820´
denně • daily • täglich • ежедневно
Poslední vstup • Last admittance
Letzter Eintritt • последний вход
9:00 - 17:00
16:30
CZ Vzorem pro stavbu tohoto pravoslavného chrámu byl kostel poblíž Moskvy. Tuto
výraznou stavbu nelze přehlédnout. Je zasazena mezi převážně secesní vily v ulici
Krále Jiřího. Bohatá výzdoba kostela byla částečně sponzorována zámožnými karlovarskými pacienty ruského původu. Její součástí je i reliéf ruského cara Petra Velikého.
EN The model for the construction of this Orthodox Church was a church near
Moscow. This significant building cannot be overlooked. It is placed within mostly Art
Nouveau villas in the Krále Jiřího Street. The rich decoration of the church was partly
sponsored by the wealthy Karlovy Vary patients of the Russian origin. It includes
a relief of the Russian Tsar Peter the Great.
DE Vorbild für den auffälligen Bau war eine altrussisch-byzantinische Kirche in Os
tankino bei Moskau. Heute ist die Kirche die unübersehbare Dominante der
König-Georg-Straße, in der überwiegend Villen stehen. Die üppige Ausschmückung der Kirche wurde zum
großen Teil von vermögenden Patienten russischer Herkunft finanziert. Teil
der Ausschmückung ist ein Relief des
russischen Zaren Peter des Großen.
RU Образцом для проектанта православного храма стала церковь
в Подмосковье. Это интересное
здание на улице Короля Йиржи
в ряду модернистских вилл невозможно не заметить. Часть богатого
убранства церкви была подарена
богатыми русскими курортниками,
в том числе барельеф российского
императора Петра Великого.
KARLOVY VARY city card
23
• Rozhledny a vyhlídky • Observation towers and lookouts
Goethova vyhlídka The Goethe’s Lookout Aussichtsturm Goetheblick
Обзорная башня и площадка имени Гете
GPS: N 50° 13.42705´, E 12° 54.20110´
CZ
Vznik výletního místa s vyhlídkovou
věží je spjat s návštěvou princezny Stefanie,
manželky korunního prince Rudolfa Habsburského. Výhled na Karlovy Vary z Výšiny
věčného života ji natolik okouzlil, že nechala
na tomto místě vystavět rozhlednu. Ta byla
otevřena v červenci 1889 a stala se tak druhou nejstarší karlovarskou rozhlednou. Tvůrci projektu cihlové stavby novogotického
stylu byli architekti Fellner a Helmer. Podle
jejich návrhu zde byla postavena 40metrová
válcovitá věž s cimbuřím, z něhož vyrůstá
ještě jedna menší věžička.
Vyhlídková věž je momentálně uzavřena.
EN The emergence of this excursion place with the observation tower is connected
with the visit of Princess Stephanie, the wife of the Crown Prince Rudolf of Habsburg.
She was so charmed by the view of Karlovy Vary from the Eternal Life Hill that she
ordered an observation tower to be built at this place. It was opened in July of 1889
and thus became the second oldest observation tower in Karlovy Vary. The creators
of this brick structure built in the Neo-Gothic style were the architects Fellner and
Helmer. This 40-meter-tall cylindrical tower with battlements, from which rises yet
another small turret, was built according to their design.
The observation tower is currently closed.
DE Der Ursprung dieses Ortes mit Aussichtsturm ist eng mit einem Besuch von Prinzessin Stephanie, der Gemahlin von Prinz Rudolph von Habsburg verbunden. Den
Blick auf Karlsbad von der Anhöhe „Ewiges Leben“ hatte es ihr so angetan, dass sie
hier kurzum einen Aussichtsturm erbauen ließ. Er wurde im Juli 1889 eröffnet und
wurde so zum zweitältesten Aussichtsturm in Karlsbad. Schöpfer des Projekts dieses
Ziegelbaus im neugotischen Stil waren die Architekten Fellner und Helmer. Nach ihrem Entwurf wurde ein 40 Meter hoher walzenförmiger Turm mit Zinne erbaut, von
der noch ein kleineres Türmchen aufragt.
Der Turm ist derzeit geschlossen.
RU Появление места отдыха туристов с обзорной башней связано с приездом
на курорт супруги наследного принца Рудольфа Габсбургского, принцессы Стефании. Вид Карловых Вар с Холма вечной жизни настолько очаровал ее, что по
ее просьбе в июле 1889 года на этом месте построили обзорную башню. Проектантами второй по счету карловарской неоготической кирпичной обзорной
башни были архитекторы Фельнер и Хельмер. Построенную по их проекту круглую 40-метровую башню украшают зубцы, над которыми находится еще одна
башенка поменьше.
В настоящее время обзорная башня закрыта.
24
w w w.k vc a rd. c z
• Aussichtstürme und Warten • Обзорные башни и площадки
Rozhledna Diana The Diana Observation Tower Aussichtsturm Diana Обзорная башня Диана Vrch přátelství 5/1 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.13227´, E 12° 52.32132´
+420 353 222 638
1.1. - 31.1.
1. 2. - 31. 3. • 1. 11. - 31. 12.
1. 4. - 31. 5. • 1. 10. - 31. 10.
1. 6. - 30. 9.
x
9:00 - 17:00
9:00 - 18:00
9:00 - 19:00
zdarma • free • kostenlos • бесплатно
CZ Kamenná rozhledna s doškovou střechou a ochozem stojí ve výšce 547 m n. m.
na Výšině přátelství nad Grandhotelem Pupp. Je tu už od roku 1914 a nabízí překrásný výhled na Karlovy Vary, vrcholy Krušných hor, Doupovských hor a Slavkovského
lesa. K vyhlídkovému ochozu 40 m vysoké rozhledny vede 150 schodů, ale je tu k dispozici i bezbariérový výtah. Po výstupu na rozhlednu se můžete občerstvit v lesní restauraci a kavárně Diana a s dětmi pak navštívit mini ZOO s poníky, kozami, čínskými
prasátky a pávy.
»»
O slevě na lanovku Diana čtěte na str. 61.
This stone tower with a shingled roof and gallery is located at an altitude of
547 m above sea level on the Friendship Heights above the Grandhotel Pupp. It has
been there since 1914 and it offers a spectacular view of Karlovy Vary, the peaks of
Krušné (Ore) Mountains, Doupovské Mountains and the Slavkov Forest. There are 150
steps leading to the gallery on the 40 m high observation tower, but if necessary,
there is a wheelchair lift. Having climbed the tower, you can refresh yourself in the
Diana forest café and restaurant and then you can take your children to visit the mini
zoo with ponies, goats, Chinese pigs and peacocks.
EN
»»
Read about the discount for the Diana funicular on page 61.
Der steinerne Aussichtsturm mit Strohdach und Wandelgang steht in einer
Meereshöhe von 547 m auf der sog. Freundschaftshöhe über dem Grandhotel Pupp.
Schon seit dem Jahre 1914 bietet er einen wunderschönen Blick auf Karlsbad, die
Kämme des Erzgebirges und des Duppauer Gebirges und auf den Kaiserwald. Zum
Aussichtsumgang des 40 Meter hohen Aussichtsturmes gelangt man über 150 Stufen, man kann aber auch einen barrierefreien Aufzug benutzen. Nach dem Blick vom
Aussichtsturm bietet sich wie von selbst eine Einkehr im Waldrestaurant und im Café
Diana an. Vergessen Sie auch nicht, mit der Rasselbande den Mini-Zoo mit Ponys,
Ziegen, chinesischen Hängebauchschweinen und Pfauen zu besuchen.
DE
»»
Mehr über die Ermäßigung zum Turm Diana auf Seite 61.
RU
Каменная обзорная башня с дощатой
крышей и галереей была построена в 1914
году на высоте 547 м. н.м. на Вершине дружбы
над гранд-отелем «Пупп». С нее открывается
интересный вид на Карловы Вары, вершины
Рудных гор, Доуповские горы и Славковский
лес. На галерею 40-метровой башни ведет
150 ступеней, но туда можно подняться также
на безбарьерном лифте. Спустившись с башни, можно перекусить в парковом ресторане
или кафе «Диана», а потом зайти с детьми
в мини-зоопарк с пони, козами, китайскими
поросятами и павлинами.
»»
О скидке на фуникулер «Диана»
см. стр. 61.
KARLOVY VARY city card
25
Jelení skok The Deer Leap
Hirschsprung
Олений прыжок GPS: N 50° 13.36430´, E 12° 52.79547´
CZ Kdo nebyl na Jelením skoku, nebyl v Karlových Varech! Jeden z hlavních symbolů
města je ukryt v lesích nad Grandhotelem Pupp. Stejný název “Jelení skok” obdržely
ještě výletní restaurace (nedaleko vyhlídky) a mezistanice lanovky Diana. Vyhlídkovému místu vévodí skála, na jejímž vrcholu stojí bronzová socha kamzíka. Kamzík shlíží
na město již od roku 1851, kdy ho sem nechal umístit baron Lützov.
EN If you have not seen the Deer Leap, you have not seen Karlovy Vary! One of the
main symbols of the town, this place is hidden in the forests above the Grandhotel
Pupp. The same name “the Jelení skok” was also given to the tourist restaurant (not
far from the lookout) and to the middle station at the Diana funicular. This lookout
place is dominated by a rock on top of which stands a bronze statue of a mountain
goat. The mountain goat has been looking on the town since the year 1851, when it
was ordered to be placed there by the Baron Lützov.
DE Wer nicht beim Hirschsprung war, als wäre er gar nicht in Karlsbad gewesen!
Eines der Hauptsymbole der Stadt ist im Wald über dem Grandhotel Pupp verborgen.
Den gleichen Namen „Hirschsprung“ tragen noch ein Ausflugsrestaurant (nahe der
Aussicht) und die Zwischenstation der Seilbahn Diana. Die Aussichtsstelle wird von
einem Felsen beherrscht, auf dessen Gipfel die berühmte bronzene „Gämse“ steht.
Im Jahre 1851 ließ sie hier Baron von Lützow errichten, seither schaut sie von ihrem
erhabenen Ort auf Karlsbad hinab.
RU Кто не побывал на Оленьем прыжке, как будто не был в Карловых Варах!
Один из главных символов города находится в лесопарке над гранд-отелем
«Пупп». Название «Олений прыжок» получили также ресторан (недалеко от
обзорной площадки) и остановка фуникулера Диана. Доминантой обзорной
площадки является скала с бронзовой скульптурой серны на вершине. Серна
наблюдает за городом с 1851 года, когда она была установлена на этом месте по
желанию барона Лютцова.
26
w w w.k vc a rd. c z
Tři kříže
Three Crosses
Drei Kreuze
Три креста
GPS: N 50° 13.62747´, E 12° 53.18425´
CZ O jedinělý výhled na Karlovy Vary nabízí kopec s vyhlídkou pojmenovaný Tři kříže. Ty zde byly vztyčeny někdy v roce 1640. Symbolizují horu Golgotu, z Bible známou
jako místo umučení Ježíše Krista, a zároveň vítězství katolické církve nad tehdy zde
vládnoucí církví luteránskou. Vedle tří dřevěných křížů tu najdete také obnovený vyhlídkový altán “Camera Obscura” a několik laviček k relaxaci s výhledem na město.
EN The hill with the lookout named “Tři kříže” offers a unique view of Karlovy Vary.
The crosses were erected there sometime during the year 1640 and they symbolize
the Mount Golgotha, the place known in the Bible as the place of the Jesus Christ
Passion, as well as the victory of the Catholic Church over the then ruling Lutheran
Church. In addition to these three wooden crosses you will also find the restored
gazebo lookout “Camera Obscura” and several benches to relax and view the town
from the above.
DE Ein einmaliger Blick auf Karlsbad
bietet sich auch von der Anhöhe
mit Aussicht zu den „Drei Kreuzen“.
Diese wurden hier im Jahre 1640
errichtet. Sie sollen einerseits den
Berg Golgota, also den Ort symbolisieren, an dem Jesus Christus zu
Tode gemartert wurde, andererseits
versinnbildlichen sie aber auch den
Sieg der katholischen Kirche über die
damals herrschende lutheranische
Kirche. Neben den „Drei Kreuzen“ stehen außer dem wiederhergestellten
Aussichtspavillon „Camera Obscura“
auch ein paar Ruhebänke mit Blick
auf die zu Füßen liegende Stadt.
RU
Неповторимый вид на Карловы Вары открывается с холма
с обзорной площадкой «Три креста». Установленные здесь в 1640
году кресты символизируют место
распятия Иисуса Христа Голгофу
и одновременно победу католической церкви над главной в это
время и в этих местах церковью
лютеранской. У трех крестов вы
также найдете обновленную обзорную беседку “Camera Obscura”
и несколько лавочек, на которых
можно посидеть и полюбоваться
городом с высоты.
»» Více informací k jednotlivým slevám, aktuální seznam zvýhodněných
služeb a případné opravy chyb najdete na www.kvcard.cz.
»» More information about various discounts, up-to-date list of discounted
services and any corrections of errors can be found at www.kvcard.cz.
»» Nähere Informationen zu den einzelnen Ermäßigungen, ein aktuelles
Verzeichnis der vergünstigten Dienstleistungen und Berichtigungen
eventueller Fehler finden Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
»» Подробные сведения об отдельных скидках, текущий перечень льготных
услуг и исправление возможных ошибок можно найти по адресу www.kvcard.cz.
KARLOVY VARY city card
!
27
Vyhlídka Karla IV.
The Charles IV Lookout
Aussichtsturm Karl IV.
Обзорная башня имени Карла IV
GPS: N 50° 12.97757´, E 12° 52.82997´
CZ Nejstarší karlovarská vyhlídka byla postavena roku 1877. Umístěna je na Hamerském vrchu, mezi Grandhotelem Pupp a Galerií umění. Pseudogotická cihlová věž má
dva ochozy zdobené cimbuřím a je napodobeninou rozhledny ze severoněmeckého
Schleswigu. K vyhlídkovým ochozům vede 79 schodů.
Vyhlídka Karla IV. je volně přístupná.
EN This oldest lookout in Karlovy Vary was built in the year 1877. It is located on the
Hamerský (the Hamer) Hill, between the Grandhotel Pupp and the Art Gallery. This
Pseudo-Gothic brick tower has two galleries decorated with battlements and it is
a replica of the observation tower in the northern German Schleswig. There are 79
steps leading to the observation galleries.
The Charles IV Lookout is accessible at no charge.
DE Der älteste Aussichtsturm von Karlsbad stammt aus dem Jahre 1877. Er steht auf
der Anhöhe „Hamerský vrch“, zwischen Grandhotel Pupp und Kunstgalerie. Der pseudogotische Ziegelturm hat gleich zwei mit Zinnen geschmückte Umgänge und ist
die Nachahmung eines Aussichtsturmes im norddeutschen Schleswig. Zu den Aussichtsumgängen gelangt man über 79 Stufen.
Der Aussichtsturm Karl IV. ist frei zugänglich.
RU Старейшая обзорная башня Карловых Вар была построена в 1877 году на
Гамерском холме между гранд-отелем «Пупп» и Галереей исскуств. Псевдоготическая кирпичная башня с двумя украшенными зубцами галереями является
копией обзорной башни в северо-немецком городе Шлесвиге. К обзорным галереям ведет 79 ступеней.
Обзорная башня имени Карла IV свободно доступна.
28
w w w.k vc a rd. c z
KARLOVY VARY city card
29
Interaktivní galerie Becherova Vila
The Becher Villa Interactive Gallery
Interaktive Galerie Becher-Villa
Интерактивная галерея «Вилла Бехера»
Krále Jiřího 1196/9 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.57368´, E 12° 52.48015´
+420 354 224 111
www.becherovavila.cz
Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • ВТ-ВС
10:00 - 17:00
CZ Někdejší sídlo rodiny Becherů najdete
nedaleko centra, v ulici Krále Jiřího. Vilu si
nechal ve stylu Art deco v roce 1914 postavit Gustav Becher. Dnes je díky jedinečné
architektuře i vnitřní výzdobě památkově
chráněným objektem. Od roku 2011 tu sídlí
pobočka Galerie umění a slouží jako interaktivní galerie a kulturně vzdělávací centrum.
Mimo expozice věnované životu rodiny Becherů tu můžete shlédnout různé výstavy
a zúčastnit se zajímavých workshopů.
»»
Informace o slevě na vstupné
na str. 49.
EN The former residence of the Becher family can be found near the city centre,
in the Krále Jiřího Street. This villa in the Art Deco style was built by Gustav Becher
in 1914. Thanks to its unique architecture and interior decorations, the villa is now
a protected cultural monument. Since 2011 the villa houses the branch of the Art
Gallery and it serves as an interactive gallery and a cultural and educational centre.
In addition to the exhibition dedicated to the life of the Becher family, you can also
view various exhibitions and participate in interesting workshops.
»»
Read about the admission discount on page 49.
DE Das einstige Domizil der Becher-Familie befindet sich in der Nähe des Zentrums,
in der Král-Jiří-Straße. Die Villa ließ sich Gustav Becher im Jahre 1914 im Art Déco
Stil errichten. Ihrer einzigartigen Architektur und Innendekoration wegen wurde sie
zum geschützten Kulturdenkmal ausgerufen. Seit 2011 siedelt hier eine Filiale der
Kunstgalerie, die als interaktive Galerie und als kulturelles Bildungszentrum dient.
Außer einer ständigen Ausstellung, die dem Leben der Becher-Familie gewidmet ist,
finden hier verschiedenste thematische Ausstellungen und interessante Workshops
statt.
»»
Informationen über Eintrittsermäßigungen auf Seite 49.
Бывшая резиденция семейства Бехеров расположена неподалеку от центра,
на улице Короля Йиржи. В 1914 году Густав Бехер распорядился построить виллу в стиле арт-деко. Сегодня благодаря уникальной архитектуре и внутреннему
декору она является охраняемым памятником истории и культуры. С 2011 года
здесь расположен филиал Галереи искусств, и здание используется в качестве
интерактивной галереи и культурно-образовательного центра.
RU
Помимо экспозиции, посвященной жизни семейства Бехеров, вы можете ознакомиться с различными выставками и принять участие в интересных воркшопах.
»»
30
Информация о скидке на входной билет на стр. 49.
w w w.k vc a rd. c z
Jan Becher Muzeum
The Jan Becher Museum
Jan-Becher-Museum
Музей Яна Бехера
T. G. M. 282/57 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.82227´, E 12° 52.03948´
+420 359 578 142
www.becherovka.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
9:00 - 17:00
CZ „Kudy teče, tudy léčí“. Toto rčení je příznačné nejen pro karlovarskou minerální
vodu, ale jistě i pro světoznámý bylinný likér Becherovku. Její chuti podléháme již
přes dvě století. Muzeum věnované historii, technologii a distribuci světoznámého
nápoje, najdete v prostorách původní budovy továrny, postavené r. 1867. Vstupné
zahrnuje degustaci nejen Becherovky, ale i ostatních nápojů z produkce společnosti
Jan Becher.
»»
Informace o slevě na vstupné na str. 50.
EN “Wherever it flows, it heals”. This phrase is typical not only for the Karlovy Vary
mineral water, but it is certainly typical for the world-famous Becherovka herbal
liqueur. We have been enchanted by its flavour for over two centuries. The museum
dedicated to the history, technology and distribution of this world-famous drink can
be found in the premises of the original factory building which was built in 1867.
The cost of admission includes a tasting of Becherovka, as well as tasting of other
beverages produced by the company of Jan Becher.
»»
Read about the admission discount on page 50.
„Wo er fließt, dort heilt er“. Dies ist mitnichten ein Werbespruch für die Karlsbader Mineralwässer, sondern für den weltbekannten Kräuterlikör Becherovka, bzw.
Becher-Bitter. Schon zwei Jahrhunderte lassen wir ihn uns schmecken. Das der Geschichte, Technologie und Distribution des weltbekannten Getränkes gewidmete
Museum befindet sich im ehemaligen, 1867 erbauten Werksgebäude. Der Eintrittspreis beinhaltet die Degustation nicht nur des Likörs Becherovka, sondern auch
sonstiger Getränke aus der Produktion des Unternehmens Jan Becher.
DE
»»
Informationen über Eintrittsermäßigungen auf Seite 50.
RU «Где течет, там и лечит». Эти слова справедливы не только по отношению
к карловарской минеральной воде. Их, без сомнения, можно отнести к всемирно известному ликеру «Бехеровка». Его вкус нравится многим уже более двухсот лет. Музей, посвященный истории, технологии и дистрибуции этого напитка, найдете в помещениях первого производственного здания, построенного
в 1867 году. В стоимость билета входит дегустация не только «Бехеровки», но
и остальных напитков производства компании Jan Becher.
»»
Информация о скидке на входной билет на стр. 50.
KARLOVY VARY city card
31
Návštěvnické centrum sklárny Moser
The Moser Visitors Centre
Besucherzentrum Moser
Центр посетителей «Мозер»
Kpt. Jaroše 46/19 • 360 06 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.69218´, E 12° 50.26332´
+420 353 416 112
www.moser-glass.com
denně • daily • täglich • ежедневно
Muzeum • Museum
Museum • Музей
9:00 - 17:00
Huť • Glassworks • Glashütte
Производственный цех
Poslední vstup • Last admittance
Letzter Eintritt • последний вход
9:00 - 15:00
14:30
CZ Přes 2 000 exponátů spjatých s historií i současností sklářského řemesla v Karlových Varech nabízí k zhlédnutí moderní prostory muzea Sklárny Moser. Je součástí
prohlídkového okruhu, který vás zavede dále do sklářské huti zakusit atmosféru rozžhavených pecí, vůni vypalovaných dřevěných forem a obdiv práce sklářských mistrů.
Ve firemní prodejně si pak můžete nějaký pěkný sklářský kousek na památku koupit.
»»
Informace o slevě na vstupné na str. 64.
EN Over 2 000 exhibits associated with the history and the present times of the glass
trade in Karlovy Vary can be seen in the modern premises of the Moser Glassworks
Museum. It is a part of the tour that takes you further into the glassworks, so that you
can experience the atmosphere of the incandescent ovens, the smell of burnt wood
forms and to admire the work of glass masters. While visiting the factory shop, you
can purchase some nice piece of glass as a souvenir.
»»
Read about the admission discount on page 64.
DE In den modernen Ausstellungsräumen des Museums Moser bieten 2 000 Ausstellungsstücke Einblick in die Geschichte und Gegenwart des Glashandwerks in
Karlsbad. Sie sind Teil eines Besichtigungsrundganges, der unter anderem auch direkt in die Hütte führt, in der die Besucher die Atmosphäre der erhitzten Glasöfen,
den Geruch der ausgebrannten Holzformen und die Geschicklichkeit der Glasbläser
und -schleifer aus nächster Nähe miterleben können. Zum Schluss kann man sich im
Firmenshop noch ein hübsches Stück Glas zum Andenken kaufen.
»»
Informationen über Eintrittsermäßigungen auf Seite 64.
RU Более 2 000 экспонатов, связанных
с историей и современностью карловарского стекольного ремесла,
расположены в современном музее
стеклозавода «Мозер». Этот музей является частью экскурсионного округа,
включающего также производственный цех, в котором вы окунетесь в атмосферу горячих печей, почувствуете
запах обжиговых деревянных форм
и восторг при виде работы мастеров –
стеклодувов, гравировщиков и других.
В фирменном магазине Вы сможете
приобрести на память какое-нибудь
красивое изделие из стекла.
»»
32
w w w.k vc a rd. c z
Информация о скидке на
входной билет на стр. 64.
ENJOY YOUR THAI MASSAGE
Přijďte si odpočinout a hýčkat své tělo do SANSEI. Užijte si tradiční
thajskou masáž v krásném prostředí.
Come to relax and pamper your body in the SANSEI massage parlor.
Enjoy traditional Thai massage in a beautiful setting.
Besuchen Sie SANSEI, um zu entspannen und Ihren Körper verwöhnen
zu lassen. Gönnen Sie sich traditionalle Thai-Massagen
in bezauberndem Ambiente.
Приходите в SANSEI отдохнуть и побаловать себя. Насладитесь
в приятной обстановке традиционным тайским массажем.
GRANDHOTEL PUPP
Mírové náměstí 2, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 226 637
Mob.: +420 777 493 888
[email protected]
MENUET
Lázeňská 1, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 229 458
Mob.: +420 775 052 595
[email protected]
Otevřeno denně / Open daily 9.00 – 21.00
www.sansei.cz
KARLOVY VARY city card
33
• Parky • Parks • Parks • Парки
Dvořákovy sady
The Dvořák Park
Dvořák-Park
Сады Дворжака
GPS: N 50° 13.65490´, E 12° 52.67678´
CZ Místo k odpočinku v centru lázeňského
města - to jsou sady nesoucí jméno skladatele Antonína Dvořáka, který v Karlových
Varech často pracovně pobýval. Jeho pomník vévodí celému parku v těsné blízkosti
Sadové kolonády.
EN A place to relax in the centre of the spa
town - this is the park which bears the name
of the composer Antonín Dvořák, who often
spent time in Karlovy Vary while he was
working. His statue located in the close
proximity to the Park Colonnade dominates
the entire park.
DE Ein besinnlicher Ort zum Entspannen mitten im Zentrum des Heilbades – der
Park ist nach Antonín Dvořák benannt, der oft in Karlsbad weilte. Sein Denkmal bildet
die Dominante des gesamten Parks in unmittelbarer Nähe der Parkkolonnade.
RU Названные в честь композитора Антонина Дворжака Сады Дворжака – это
великолепное место отдыха в центре курортного города. Памятник композитору, который часто приезжал в Карловы Вары, доминирует всему парку с Садовой колоннадой.
34
w w w.k vc a rd. c z
Smetanovy sady
The Smetana Park
Smetana-Park
Сады Сметаны
GPS: N 50° 13.79598´, E 12° 52.36428´
CZ Park u Alžbětiných lázní, nesoucí jméno dalšího známého českého skladatele Bedřicha Smetany, charakterizuje čtyřřadá lipová alej. Travnaté plochy a dostatečné množství parkových laviček nabízí možnost odpočinku při procházkách centrem města.
EN This park in the vicinity of Elisabeth spa, which bears the name of another famous
Czech composer Bedřich Smetana, is characterized by the four-row avenue of linden
trees. Grassy areas and ample park benches offer relaxation during your walks
through the centre of the town.
DE Der Park beim Elisabeth-Bad ist nach einem weiteren berühmten tschechischen
Komponisten benannt – nach Bedřich Smetana. Charakteristisches Merkmal des Parkes ist eine vierreihige Lindenallee. Gepflegte Rasenflächen und zahllose Parkbänke
laden zum Verschnaufen bei den Spaziergängen durch das Zentrum der Stadt ein.
RU Для парка у Елизаветинской лечебницы, несущего имя еще одного знаменитого чешского композитора Бедржиха Сметаны, характерна широкая липовая
аллея. На газонах и множестве парковых лавочек достаточно места для отдыха
во время прогулок по центру города.
KARLOVY VARY city card
35
Japonská zahrada
The Japanese Garden
Japanischer Garten
Японский сад
GPS: N 50° 13.00057´, E 12° 53.44525´
CZ Oázu harmonie a ideální místo k meditaci představuje unikátní japonská zenová
zahrada v blízkosti Parkhotelu Richmond. Zahrada sestavená z kamenů harmonizujících lidskou mysl a zdraví je koncipována do kruhu s vnitřním obloukem a vyjadřuje
tak principy Jin a Jang.
EN The oasis of harmony and a perfect place for meditation is represented by
a unique Japanese Zen Garden in the vicinity of the Parkhotel Richmond. The garden
is composed of stones which harmonize the human mind and health. It is designed
as a circle and thus expresses the principles of Ying and Yang.
DE Der einzigartige japanische Zen-Garten in unmittelbarer Nähe des Parkhotels
Richmond ist eine ausgesprochene Oase der Harmonie und ein idealer Ort zur Meditation. Der aus verschiedenen Steinen zusammengesetzte Garten soll menschliche
Psyche und Gesundheit in Einklang bringen, seine kreisförmige Anordnung mit innerem Bogen versinnbildlicht das Prinzip von Yin und Yang.
RU Оазис гармонии и идеальное место для медитации представляет собой уникальный японский сад у парк-отеля «Ричмонд». Сад составлен из камней, приводящих мысль и здоровье человека в гармонию, и имеет форму круга с внутренней дугой, выражающего принципы Ин и Янг.
36
w w w.k vc a rd. c z
Malé Versailles
The Little Versailles
Klein-Versailles
Малый Версаль
GPS: N 50° 13.42302´, E 12° 52.40590´
CZ Rozsáhlý park je situován v blízkosti pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla v ulici
Křižíkova. Najdete tu množství dřevin, jezírko a výletní restauraci.
EN This large park is situated near the St. Peter and St. Paul Orthodox Church in
Křižíkova Street. There are plenty of trees, a small lake and a tourist restaurant.
DE Der ausgedehnte Park breitet sich in der Nähe der Russisch-Orthodoxen Kirche
St. Peter und Paul in der Křižík-Straße aus. Zahlreiche Gehölze, ein hübscher Teich
und ein Ausflugsrestaurant unterstreichen seine Anmut.
RU Большой парк находится недалеко от православного храма св. Петра и Павла на улице Кржижиковой. Здесь в тени деревьев вы найдете озерцо и ресторан.
Charlestone
Restaurant – Club
Open
Pondělí – Sobota.......................10.00 – 24.00
Neděle...........................................12.00 – 24.00
Montag – Samstag...................10.00 – 24.00
Sonntag........................................12.00 – 24.00
Monday – Saturday..................10.00 – 24.00
Sunday..........................................12.00 – 24.00
Понедельник – Суббота......10.00 – 24.00
Воскресенье..............................12.00 – 24.00
Bulharská 1, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 353 230 797, 776 766 455
[email protected]
www.charleston-kv.cz
KARLOVY VARY city card
37
Sady Karla IV.
The Charles IV Park
Park Karl IV.
Сады Карла IV
GPS: N 50° 13.16618´, E 12° 52.82255´
CZ Park mezi Grandhotelem Pupp a Císařskými lázněmi zdobí socha Karla IV. z hořického pískovce, jejímž autorem je sochař Otakar Švec. Parková úprava Sadů Karla IV.
pochází z počátku 20. století.
EN This park between the Grandhotel Pupp and the Imperial Spa is adorned by
the statue of Charles IV made of the Hořice sandstone, which was designed by the
sculptor Otakar Švec. Landscaping in the Charles IV Park originates in the early 20th
century.
DE Die Parkanlage zwischen Grandhotel Pupp und Kaiserbad ziert eine Statue Karl
IV. aus Horschitzer Sandstein, dessen Schöpfer Otakar Švec war. Die Gestaltung des
Parks Karl IV. stammt vom Anfang des 20. Jahrhunderts.
RU Парк между гранд-отелем «Пупп» и Императорской лечебницей украшает
скульптура Карла IV из горжичского песчаника работы ваятеля Отакара Швеца.
Парковое оформление Садов Карла IV было сделано в начале ХХ века.
»» Více informací k jednotlivým slevám, aktuální seznam zvýhodněných
služeb a případné opravy chyb najdete na www.kvcard.cz.
»» More information about various discounts, up-to-date list of discounted
services and any corrections of errors can be found at www.kvcard.cz.
»» Nähere Informationen zu den einzelnen Ermäßigungen, ein aktuelles
Verzeichnis der vergünstigten Dienstleistungen und Berichtigungen
eventueller Fehler finden Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
»» Подробные сведения об отдельных скидках, текущий перечень льготных
услуг и исправление возможных ошибок можно найти по адресу www.kvcard.cz.
38
w w w.k vc a rd. c z
!
pilates, easy tone step, gymballs, bosu, zumba,
port de bras, oriental dance, step aerobics, flowin,
t-bow, forming plus, core, core bags, kettlebells,
training bars, hand weights, kickboxing
bouldering wall
personal trainers & instructors,
group exercise instructors
4 tennis courts
sports equipment shop
ricochet
sportbar
fitness studio – cardio zone,
function zone, weight lifting room
fo rw
w e a r e lo o ki n g
WiFi
a r d to yo u r v is
sportcentrum imperial
it
Libušina 18 • 360 01 Karlovy Vary • GPS: 50° 13´ 13.75´´ N • 12° 53´ 9.91´´ E
Tel.: +420 353 203 700 • [email protected]
www.sportcentrum-imperial.cz
KARLOVY VARY city card
39
CZ
EN CZ
Seznamte se s
Mariánskými Lázněmi
Get to know
Mariánské Lázně
O historii Mariánských Lázní
Mariánské Lázně leží na okraji chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v průměrné
nadmořské výšce 630m. Město bylo založeno klášterem premonstrátů v Teplé. Významnou památkou je kolonáda Křížového pramene, původně dřevěná, později nově
vybudovaná z kamene. Dále litinová, montovaná kolonáda v pseudobarokním slohu z
roku 1889. V roce 2010 byla kolonáda prohlášena národní kulturní památkou. Hned v
sousedství se nachází Zpívající fontána. Mariánské Lázně jsou součástí nadnárodní sériové nominace evropských lázeňských měst na Seznam světového dědictví UNESCO.
Lázně v Mariánských Lázních
Na poměrně malém území města vyvěrá na 40 minerálních pramenů a v okolí více
než 200. Teplota pramenů je od 7° do 10°C, jsou to tedy typově tzv. studené kyselky. Sousedství svým chemickým složením velmi rozdílných pramenů je geologickou
zvláštností. Díky tomu nabízejí Mariánské Lázně velmi pestrou indikaci – léčbu onemocnění ledvin a močových cest, onemocnění dýchacích cest, pohybového aparátu,
poruch látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, nervových a kožních onemocnění.
Mariánské Lázně nenabízejí jen lázeňskou léčbu, ale také sportovní vyžití. V zimních
měsících je k dispozici lyžařský areál, trasy pro běh na lyžích, zimní stadion. V létě si
na své přijdou příznivci golfu, minigolfu, tenisu, pétanque, cyklistických a turistických
tras, nordic walkingu, naučných a nově také lázeňských vycházek…
EN
History of Mariánské Lázně
Mariánské Lázně is situated on the edge of the protected territory of Slavkovský les
(Slavkov Forest), 630 m above sea level on the average. The town was established
by the Premonstratensian monastery in Teplá. The Křížový pramen (Cross Spring)
Colonnade originally made of wood and later built anew from stone is a significant
monument, as well as the cast-iron assembled colonnade in Pseudo-Baroque style
from 1889. The colonnade was pronounced a national cultural monument in 2010.
The Singing Fountain is located in its immediate neighbourhood. Mariánské Lázně
is part of the international serial nomination of European spa towns for the UNESCO
World Heritage list.
Mariánské Lázně spa
Forty mineral springs come to the surface on the fairly small town territory, with over
200 in its vicinity. The temperature of the springs is from 7° to 10°C, they are therefore the so called cold acidic mineral waters. The fact that springs with quite different
chemical composition spring forth in close neighbourhood is a geological oddity, yet
it allows Mariánské Lázně to treat a very rich scale of issues – diseases of kidneys and
renal system, respiratory system and motion apparatus diseases, metabolic disorders,
digestive tract diseases, and nerve and skin diseases.
Mariánské Lázně offers not only spa care but sports opportunities as well. In the winter months, there is a ski resort available, as well as cross-country skiing trails and a
winter sports arena. The fans of golf, mini-golf, tennis, pétanque, biking and tourist
trails, Nordic walking, education and recently spa trails will be able to find enjoyment
here in the summer…
40
w w w.k vc
w awrd.c
w.kzvc a rd. c z
RU DE
Machen Sie sich mit
Mariánské Lázně
Познакомьтесь с городом
Марианске-Лазне
DE
Über die Geschichte Marienbads
Mariánské Lázně (Marienbad) liegt am Rande des Landschaftsschutzgebietes Slavkovský les (Kaiserwald) in einer durchschnittlichen Meereshöhe von 630 m. Die Stadt wurde
durch das Kloster der Prämonstratenser in Teplá (Tepl) gegründet. Ein bedeutendes
Denkmal ist die ursprünglich hölzerne und später aus Stein errichtete Kolonnade der
Kreuzquelle, ferner die gusseiserne montierte Kolonnade im Stil des Pseudobarocks aus
dem Jahre 1889. Im Jahre 2010 wurde die Kolonnade zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Gleich in der Nachbarschaft befindet sich die Singende Fontäne. Mariánské Lázně
ist Bestandteil der multinationalen Seriennominierung der europäischen Kurstädte für
die Liste des Welterbes der UNESCO.
Das Kurbad in Mariánské Lázně
Auf dem verhältnismäßig kleinen Gebiet der Stadt entspringen an die 40 Mineralquellen und in der Umgebung mehr als 200. Die Temperatur der Quellen bewegt sich zwischen 7° und 10°C, sodass es sich vom Typ her um kalte Sauerbrunnen handelt. Die
Nachbarschaft der aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung sehr unterschiedlichen Quellen ist eine geologische Besonderheit. Daher bietet Marienbad eine der vielfältige Indikation – die Behandlung von Erkrankungen der Nieren und der Harnwege,
Erkrankungen der Atemwege, des Bewegungsapparates, Störungen des Stoffwechsels,
Erkrankungen des Verdauungstraktes, Nerven- und Hauterkrankungen.
Mariánské Lázně bietet nicht nur eine Kurbehandlung, sondern auch viele Möglichkeiten des Freizeitsports. In den Wintermonaten stehen das Wintersportareal, Loipen für
den Skilanglauf sowie das Eisstadion zur Verfügung. Im Sommer kommen die Freunde
und Liebhaber des Golfs, Minigolfs, Tennis und Petanque, der Radwander- und Wanderwege, des Nordic Walkings, der Lehrpfade und nunmehr auch der Kurspaziergänge
auf ihre Kosten…
RU
Об истории города Марианске-Лазне
Город Марианске-Лазне лежит на краю ландшафтного заповедника Славковский
лес, на высоте в среднем 630 м над уровнем моря. Город был основан расположенным в Тепле монастырем премонстрантов. Известным памятником архитектуры
является колоннада Крестового источника, сначала деревянная, а позже – каменная. В 1889 году была построена монтированная колоннада в псевдобарочном
стиле. В 2010 году колоннада была объявлена памятником культуры национального значения. По соседству расположен Поющий фонтан. Марианске-Лазне входит в
состав международной серийной номинации европейских курортных городов на
внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСЕО.
Курорт в Марианске-Лазне
На относительно небольшой территории
города расположено около 40 минеральных источников, а в окрестностях города их
более 200. Температура источников составляет от 7° до 10°C – это типичные холодные
кисловодные источники. Соседство очень
разных по химическому составу источников
является геологической диковинкой. Благодаря этому Марианске-Лазне отличаются
исключительным разнообразием показания
для лечения – лечение заболеваний почек
и мочевыводящих путей, заболеваний органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нарушений обмена веществ, болезней
органов пищеварения, нервных и кожных
болезней.
Марианске-Лазне предлагают не только
курортное лечение, но и возможности для
спортивного отдыха. В зимние месяцы работает горнолыжный комплекс, имеются
трассы для ходьбы на лыжах, зимний стадион. Летом не останутся внакладе любители
гольфа, мини-гольфа, тенниса, петанка, велосипедных и туристических трасс, скандинавской ходьбы, научных, а теперь и курортных
прогулок…
KARLOVY VARY city card
41
CZ
EN CZ
Seznamte se
s Františkovými Lázněmi
Get to know
Františkovy Lázně
O historii Františkových Lázní
Město vzniklo v roce 1793 založením vsi císaře Františka. V roce 1992 byly
Františkovy Lázně vyhlášeny Městskou památkovou rezervací. Město se rozprostírá převážně na rovinatém terénu a leží ve výšce 450 m.n.m, nedaleko
hranic s Německem. Místní přírodní léčivé zdroje tvoří: františkolázeňské
minerální prameny s obsahem Glauberovy soli, sirno-železitá slatina, vývěr
uhličitého plynu a bioklimatický léčivý komplex.
Lázně a wellness ve Františkových Lázních
Lázeňská léčba ve Františkových Lázních má více jak 200letou historii. Unikátní františkolázeňské přírodní léčivé zdroje jsou základním principem existence celých Františkových Lázní, proto se výhradní správce těchto pramenů
snaží o jejich optimální využití a pečuje o ně s úctou k tradici a se zodpovědností k příštím generacím.
Františkolázeňská léčebná kúra se zaměřuje především na léčbu onemocnění srdce a cév, léčbu pohybového aparátu, léčbu gynekologických onemocnění včetně neplodnosti, následnou péči po onkologických onemocněních
a preventivní program. Dále se léčba soustředí na léčbu kožních a nervových
nemocí a také na léčbu onemocnění trávicího ústrojí. Františkovy Lázně nabízí kromě klasické léčby také řadu krátkodobých a speciálních pobytů, při
kterých si odpočine vaše tělo i váš duch.
EN
History of Františkovy Lázně
The town was established in 1793 by founding a village of Emperor Franz.
The town was declared a Municipal Heritage Site in 1992. The town is located mostly on a flat terrain, 450 metres above sea level, near the border with
Germany. The local curative sources are formed by: the Františkovy Lázně
mineral springs containing the so called Glauber’s salt, sulphur-iron peat,
carbon-dioxide gas spring and bio-climatic curative complex.
Spa and wellness in Františkovy Lázně
The spa care in Františkovy Lázně has a tradition of over 200 years. The unique
natural curative sources of Františkovy Lázně are the fundamental principle
of the whole town’s existence, and the exclusive manager of these springs
thus makes effort for their optimum utilization and takes care of them with
respect to tradition and responsibility towards the next generations.
The spa care of Františkovy Lázně focuses especially on treatment of heart
and blood vessels diseases, motion apparatus issues, gynaecologic problems
including infertility, and follow-up care after oncology diseases, and prevention programme. The treatment also focuses on skin and nerve diseases as
well as digestive tract diseases. Besides the “classical” treatments the spa also
offers a number of short-term and special stays bringing relaxation to your
body and spirit.
42
w w w.k vc a rd. c z
RU DE
Machen Sie sich mit
Františkovy Lázně
Познакомьтесь с городом
Франтишковы-Лазне
DE
Über die Geschichte von Františkovy Lázně
Die Stadt entstand im Jahre 1793 durch Gründung des Ortes Kaiser-Franzensdorf.
Im Jahre 1992 wurde Františkovy Lázně (Franzensbad) als Stadt unter Denkmalsschutz gestellt. Die Stadt erstreckt sich auf überwiegend ebenem Gelände in einer Meereshöhe von 450 m ü. M. unweit der Grenze zu Deutschland. Die hiesigen
natürlichen, heilsamen Ressourcen sind: die Franzensbader Mineralquellen mit
ihrem Gehalt an Glaubersalz, das schwefel-eisenhaltige Moor, die Kohlensäuregasquelle und der bioklimatische Kurkomplex.
Kur und Wellness in Franzensbad
Die Kurbehandlung in Franzensbad hat eine über 200jährige Geschichte. Die einzigartigen Franzensbader natürlichen, heilsamen Ressourcen und Quellen stellen
die Grundlage der gesamten Existenz der Stadt Franzensbad dar, sodass der ausschließliche Verwalter dieser Quellen um ihre optimale Nutzung bemüht ist und
sie mit Hochachtung gegenüber der Tradi-tion sowie im Bewusstsein der Verantwortung gegenüber den kommenden Generationen pflegt.
Die Franzensbader Heilkur ist vor allem auf die Behandlung von Herz- und Gefäßerkrankun-gen, die Behandlung des Bewegungsapparates, die Behandlung
gynäkologischer Erkran-kungen, einschließlich der Unfruchtbarkeit, die Folgebetreuung nach onkologischen Erkran-kungen sowie auf das prophylaktische
Programm gerichtet. Darüber hinaus konzentriert sich die Behandlung auf die
Heilung von Haut- und Nervenkrankheiten sowie auf die Behandlung von Erkrankungen des Verdauungstraktes. Franzensbad bietet neben der klassischen Behandlung auch zahlreiche Kurz- und Spezialaufenthalte an, bei denen sich Körper
und Geist erholen.
RU
Об истории Франтишковы-Лазне
Будущий город был основан в 1793 году в качестве деревни императора
Франца. В 1992 году Франтишковы-Лазне были объявлены городским историко-культурным заповедником. Город расположен преимущественно на
равнинной местности, на высоте 450 м над у.м., вблизи от границы с Германией. Местные природные лечебные ресурсы: франтишколазенские минеральные источники с содержанием глауберовой соли, серно-железистые грязи,
углекислые источники и биоклиматический лечебный комплекс.
Курортное дело и велнес в Франтишковы-Лазне
Санаторно-курортное лечение в Франтишковы-Лазне имеет более чем
200-летнюю историю. Уникальные франтишколазенские природные лечебные ресурсы являются краеугольным камнем существования города, поэтому организация, осуществляющая управление этими источниками, старается
обеспечить их оптимальное использование, и заботится о них с уважением к
традициям и чувством ответственности перед будущими поколениями.
Франтишколазенский курс лечения направлен, прежде всего, на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата,
гинекологических заболеваний включительно с бесплодием, реабилитацию
после перенесенных онкологических заболеваний и профилактическую
программу. Кроме того, здесь лечат кожные и нервные болезни, а также болезни органов пищеварения. Помимо классического лечения ФрантишковыЛазне предлагают ряд краткосрочных и специальных путевок, предназначенных для отдыха вашего тела и души.
KARLOVY VARY city card
43
CZ
EN CZ
Seznamte se
s Lázněmi Jáchymov
Get to know
Jáchymov Spa
Lázně Jáchymov
leží v malebném údolí a tvoří vstupní bránu do Krušných hor, které jsou od
nepaměti známy svým nerostným bohatstvím. Po objevení velkého naleziště stříbra se v roce 1516 původní osada Konradsgrün proměňuje v hornické
město. Když roku 1864 dobývali horníci rudu v půlkilometrové hloubce, vytryskl na dole Svornost silný pramen vody, která postupně zatopila šachtu.
Desetiletí nikdo nevěděl, že to bude právě ona, která po objevu manželů
Curieových proslaví Jáchymov jako město lázeňské.
Počátky lázeňství spadají do roku 1906. Od té doby se do Jáchymova pravidelně vracejí tisíce spokojených pacientů, kterým unikátní léčba pomocí
radonové vody, profesionální fyzioterapie a rehabilitace pomáhá tišit bolest
a navracet do normálního života. Léčení pomáhá při onemocnění kloubů,
periferního nervového systému a páteře, kožních nemocech, vylepšuje stavy
u nemocných cukrovkou nebo dnou, zlepšuje stavy po úrazech a operacích.
EN
Jáchymov Spa
The spa of Jáchymov is located in a picturesque valley and it forms the entrance gate to the Ore Mountains (Krušné hory), famous for their wealth of
raw materials since times immemorial. The original settlement of Konradsgrün turned into a mining town after the discovery of a large silver deposit
in 1516. When the miners in 1864 were mining ore in the depth of half a kilometre, a strong spring of water gushed out in the Concord (Svornost) mine,
flooding the pit gradually. For decades nobody had a clue that it would be
precisely this water which would make the town of Jáchymov so famous as
spa after the Marie and Pierre Curie’s discovery. The origins of spa care can be
dated back to 1906. Since then, thousands of satisfied patients helped by the
unique treatment using the radon water, professional physiotherapy and rehabilitation helping to calm pain and get them back to normal life keep coming back. The treatment helps with joints diseases, peripheral nervous system
and spine problems, skin diseases, and it improves the condition of patients
with diabetes or gout, as well as conditions after injuries and operations.
44
w w w.k vc a rd. c z
DE
RU DE
Machen Sie sich mit
dem Kurort Jáchymov
Познакомьтесь
с курортом Яхимов
Joachimsthal
Der Kurort Jáchymov (Joachimsthal) leigt in einem malerischen Tal und bildet das
Eingangs-tor zum Erzgebirge, das seit Menschengedenken wegen seines Reichtums an Mineralen bekannt ist. Nach der Entdeckung großer Silbervorkommen
verwandelte sich die ursprüngli-che Siedlung Konradsgrün ab dem Jahre 1516
in eine Stadt des Bergbaus. Als die Bergleute im Jahre 1864 Erz in einer Tiefe von
einem halben Kilometer förderten, sprudelte in der Gru-be Eintracht (Svornost)
eine starke Wasserquelle hervor, die den Schacht allmählich überflu-tete. Jahrzehntelang wusste niemand, dass es gerade sie sein wird, die Jáchymov nach der
Entdeckung des Poloniums und Radiums durch das Wissenschaftlerehepaar Curie
als Kurstadt berühmt macht. Die Anfänge des Kurweisens fallen in das Jahr 1906.
Seitdem keh-ren tausende zufriedener Patienten nach Joachimsthal zurück, denen die einzigartige Be-handlung mithilfe des Radonwassers hilft, die Schmerzen
zu lindern und zu einem normalen Leben zurückzufinden. Die Behandlung hat
wohltuenden Einfluss bei Erkrankungen der Ge-lenke, des peripheren Nervensystems und der Wirbelsäule, verbessert die Zustände bei Dia-betikern und an der
Gicht Erkrankten sowie die Zustände nach Unfällen und Operationen.
RU
Яхимов
Курорт Яхимов расположен в живописной долине и является воротами
в Рудные горы, которые с незапамятных времен славятся своими
минерально-сырьевыми богатствами. После открытия в 1516 году большого
месторождения серебра поселок Конрадсгрюн вырос в шахтерский город. В
1864 году, когда горняки добывали руду уже на глубине в полкилометра, на
руднике «Согласие» открылся сильный источник воды, который постепенно
затопил шахту. Десятилетиями никто и не догадывался, что после открытия
супругов Кюри именно эта вода сделает Яхимов знаменитым курортом.
Истоки санаторно-курортного дела восходят к 1906 году. С тех пор в
Яхимов регулярно возвращаются тысячи довольных пациентов, которым
уникальное лечение с использованием радоновой воды, профессиональная
физиотерапия и реабилитация помогли избавиться от боли и вернуться к
нормальной жизни. Лечение в Яхимове помогает при болезнях суставов,
периферической нервной системы и позвоночника, кожных заболеваниях,
улучшает состояние больных сахарных диабетом и подагрой, помогает
восстановиться после травм и операций.
KARLOVY VARY city card
45
Státní hrad a zámek Bečov
Bečov Chateau
Schloss Bečov (Petschau)
Замок Бечов
Zámek • 364 64 Bečov nad Teplou
GPS: N 50° 5.16553´, E 12° 50.39135´
+420 353 999 394
@
[email protected]
www.zamek-becov.cz
1. 4. - 30. 4. • 1. 10. - 31. 10.
So, Ne, svátky • Sat., Sun. and holidays
Sa, So, Feiertage • Сб, Вс, праздники
1. 5. - 30. 6. • 1. 9. - 30. 9.
Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • Вт- Вс
1. 7. - 31. 8
Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • Вт- Вс
15%
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 18:00
pouze na plné vstupné • discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
CZ Vypravte se na jedno z nejkrásnějších míst v karlovarském regionu. Národní
kulturní památku hrad a zámek Bečov s jeho nejcennějším exponátem - relikviářem sv. Maura najdete v malebném městečku Bečov nad Teplou. Gotický hrad,
renesanční palác a barokní zámek představují soubor výjimečných historických
a uměleckých architektur. Za poznáním historie Vás zvou 3 prohlídkové okruhy.
»» Díky City Card získáváte 15% slevu na návštěvu I. nebo II. prohlídkového okruhu
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Embark to one of the most beautiful places in the Karlovy Vary region.
The national cultural monument of the Bečov Castle and Château and its most
precious exhibit – the reliquary of St. Maur can be found in the picturesque
town of Bečov nad Teplou. The Gothic castle, Renaissance palace and the
Baroque château represent an assembly of exceptional historical and artistic
architecture. Three excursion tours are inviting you to explore the history.
»» Use your City Card and you will get a 15% discount on the first or second
excursion tour
»» Discount can be used once a day.
DE Besuchen Sie einen der schönsten Winkel in der Karlsbader Region – das
nationale Kulturdenkmal Burg und Schloss Bečov (Petschau) mit seinem wertvollsten Ausstellungsstück – dem Reliquiar (Heiligenschrein) des hl. Maurus in
Bečov nad Teplou. Die gotische Burg, der Renaissancepalast und das Barockschloss bilden ein Architekturensemble von außergewöhnlichem historischem
und künstlerischem Wert. Gleich 3 Besichtigungsrundgänge bieten Einblick in
ihre Geschichte.
»» Dank der City Card erhalten Sie eine Ermäßigung von 15 % für den Besuch
des I. oder II. Besichtigungsrundganges.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Посетите одно из самых красивых мест карловарского региона. Национальный памятник культуры, крепость и замок Бечов с его самым ценным
экспонатом – реликварием святого Мавра – расположен в живописном
городке Бечов над Теплой. Готическая крепость, ренессансный дворец
и барочный замок образуют исключительный в историко-культурном отношении архитектурный комплекс. Три экскурсионных маршрута приглашают Вас окунуться в историю.
»» Благодаря City Card Вы получите 15% скидку на I или II экскурсионные
маршруты
»» Использование скидки: 1 раз в день
46
w w w.k vc a rd. c z
Hrad Loket
The Loket Castle
Burg Loket (Elbogen)
Крепость Локет
Zámecká 67 • 357 33 Loket
GPS: N 50° 11.22048´, E 12° 45.22453´
+420 352 684 648
@
[email protected]
[email protected]
www.hradloket.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
1. 11. - 31. 3
1. 4. - 31. 10.
9:00 - 15:30
9:00 - 16:30
pouze na plné vstupné • discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
10%
CZ Navštivte jednu z nejvýznamnějších památek v Karlovarském kraji.
Zveme Vás na gotický hrad Loket založený ve 13. století, který leží jen
14 km od Karlových Varů. Hradní expozice obsahuje mnoho zajímavostí.
K těm nejoblíbenějším patří hradní vězení s autentickou výstavou útrpného práva, muzeum zbraní, archeologická expozice a výstava porcelánu.
»» Díky City Card získáváte slevu 10 % na vstupné do hradu.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Visit one of the most important monuments in the Karlovy Vary
region. We are inviting you to visit the Gothic Loket Castle which was
founded in the 13th century and which is located only 14 km from
Karlovy Vary. The exhibition in the castle contains many interesting
items. Among the most popular are the castle prison with an authentic
exhibition of torture, museum of weapons, an archaeological exhibition
and an exhibition of porcelain.
»» With your City Card you will get a 10% discount on the admission to
the castle.
»» Discount can be used once a day.
DE Besuchen Sie eines der namhaftesten Baudenkmale in der Karlsbader Region. Wir laden Sie zu einem Besuch der gotischen, im 13. Jahrhundert erbauten Burg Loket (Elbogen) ein, die nur 14 km hinter Karlsbad
aufragt. Die Burgausstellung bietet viel Sehenswertes. Ganz oben im
Besucherinteresse stehen das Burgverlies mit authentischer Ausstellung
über das peinliche Gericht, das Waffenmuseum sowie die archäologische
und Porzellanausstellung.
»» Dank der City Card erhalten Sie 10% auf den Eintrittspreis zur Burg.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Посетите один из главных памятников культуры Карловарского края. Приглашаем Вас в готическую крепость Локет, основанную
в XIII веке, которая расположена всего в 14 км от Карловых Вар. Экспозиция крепости содержит много достопримечательностей. Особой популярностью пользуются крепостная тюрьма с аутентичной
выставкой орудий пытки, музей оружия, археологическая экспозиция и выставка фарфора.
»» Благодаря City Card Вы получите скидку 10% на билет в крепость.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
47
Horní Hrad
Upper Castle (Horní hrad)
Obere Burg (Hauenstein)
Крепость Горни Град (Гауэнштейн)
Horní hrad 1, Krásný les 363 01
GPS: N 50°20.77068‘ , E 13°1.07022‘
+420 353 541 287
@
[email protected]
www.hornihrad.cz
1. 6. - 31. 8.
denně • daily • täglich • ежедневно
9:00 - 19:00
1. 9. - 30. 11.
10:00 - 17:00
denně • daily • täglich • ежедневно
10%
vstup do hradních prostor, vstup do
Arboreta a Botanické zahrady
Entrance into castle premises, entrance into the
Arboretum and Botanical Garden
Zutritt zu den Burgräumen, Zutritt zum Arboretum
und zum Botanischen Garten
Вход в помещения крепости, вход в Дендрарий и Ботанический сад
CZ Středověký strážní hrad a zámek Horní hrad ze 13. století, řečený Hauenštejn, je kulturním centrem s řadou možností netradičně stráveného volného
času a zajímavými doplňkovými programy.
V hradních prostorách najdete gotická sklepení, historickou hodovnu, trofejní
sál a rytířský sál s dřevěným řezaným stropem. Ze středověké hradní věže a
zámecké kaple je krásný výhled do Doupovských a Krušných hor. Na hlavním
hradním nádvoří dětský koutek a občerstvení.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Middle-Ages guard castle and the chateau of Upper Castle (Horní hrad)
from the 13th century, called Hauenštejn, is a cultural centre with a number
of options for spending leisure time in an untypical way, with interesting
additional programme.
There are Gothic cellars, a historic dining hall, trophies hall and knights’ hall with
wooden cut ceiling in the castle. The Middle-Ages castle tower and chateau
chapel offer a gorgeous view of the Doupov Mountains and the Ore Mountains.
Children’s corner and refreshments are available at the main castle court.
»» Frequency of discount use: once a day
DE Die mittelalterliche Wachburg und das Schloss Obere Burg aus dem
13. Jahrhundert, Hau-enštejn (Hauenstein) genannt, ist ein kulturelles Zentrum mit zahlreichen Möglichkeiten einer nichttraditionellen Freizeitgestaltung und interessanten, zusätzlichen Programmen.
In den Räumlichkeiten der Burg finden Sie gotische Unterkellerungen, einen historischen Gelagesaal, einen Trophäensaal und einen Rittersaal mit
einer holzgeschnitzten Decke. Vom mittelalterlichen Burgturm und von der
Schlosskapelle aus besteht ein schöner Ausblick auf das Duppauer Gebirge
(Doupovské hory) und auf das Erzgebirge. Auf dem Hauptburghof befinden
sich eine Kinderspielecke und eine Imbissgelegenheit.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: 1x täglich
RU Возведенная в XIII веке средневековая сторожевая крепость с замком Горни Град, известная под названием Гауэнштейн, является культурным центром и предлагает ряд возможностей для нетрадиционного
проведения досуга, а также интересные дополнительные программы. Вы
сможете осмотреть готические подвалы, историческую столовую, трофейный зал и рыцарский зал с деревянным резным потолком. Из средневековой крепостной башни и замковой часовни открывается красивая
панорама Доуповских и Рудных гор. В главном дворе замка расположен
детский уголок и закусочная.
»» Использование скидки: 1 раз в день
48
w w w.k vc a rd. c z
Státní zámek Valeč
State Chateau Valeč
Staatliches Schloss Valeč (Waltsch)
Государственный замок Валеч
Státní zámek Valeč, 364 55 Valeč
GPS: N 50°10.48878‘, E 13°15.11898‘
+420 353 399 731
@
[email protected]
www.zamek-valec.cz
Út–Čt, Ne • Tue–Thu, Sun
Di–Do, So • Вт – Чт, Вс
Pa – So • Fri–Sat • Fr – Sa • Пт – Сб
CZ Zámek Valeč s částečně dochovaným barokním parkem s množstvím
plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, s teatronem, skleníkem, iluzivními branami, letohrádkem a pozůstatky barokních kaskád. Součástí
areálu je také barokní kostel a sloup Nejsvětější Trojice. V současné době
prochází areál rekonstrukcí. Park a opravované interiéry zámku jsou však
veřejnosti přístupné celoročně.
10:00 – 17:00
10:00- 18:00
15%
»» Sleva se vztahuje na prohlídku interiéru zámku.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Chateau Valeč with partially preserved Baroque park and a number
of statues from the workshop of Matyáš Bernard Braun, an open-air
theatre stage, greenhouse, illusive gates, gazebo and remains of Baroque
cascades. A Baroque church and the Holy Trinity Column are part of the
premises as well. The premises are undergoing reconstruction currently.
The park and renovated interiors of the chateau are open to the public
round the year.
»» Discount applies to the chateau interior tour.
»» Discount can be used once a day.
DE Schloss Valeč mit einem zum Teil erhaltenen barocken Park und mit
zahlreichen Plastiken aus der Werkstatt von Matthias Bernard Braun, mit
einem Theatrum, einem Gewächshaus, illusionären Toren und den Resten der Barockkaskaden. Bestandteil des Areals sind auch die Barockkirche und die Dreifaltigkeitssäule. Derzeit wird das Areal saniert. Der Park
und die wiederhergestellten Gemächer des Schlosses sind jedoch für die
Öffentlichkeit das ganze Jahr über zugänglich.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf die Besichtigung des Interieurs
des Schlosses.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Замок Валеч с частично сохранившимся барочным парком, усеянным
статуями работы Матиаша Бернарда
Брауна, театроном, оранжереей, декоративными воротами, летним домиком и остатками барочных каскадов.
Кроме того, в состав комплекса входит
барочный костел и колонна Святой
Троицы. В настоящее время на территории комплекса проводятся реставрационные работы. Парк и ремонтируемые интерьеры замка открыты для
посетителей на протяжении всего года
»» Скидка распространяется на
осмотр интерьера замка.
»» Использование скидки: 1 раз
в день
KARLOVY VARY city card
49
Muzeum Karlovy Vary
Karlovy Vary Museum
Museum Karlsbad
Карловарский историко-краеведческий музей
Nová louka 23 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.22173´, E 12° 52.79107´
+420 353 226 252-3
@
[email protected]
www.kvmuz.cz
1. 5. - 30. 9.
Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • Вт- Вс
1. 10. - 30. 4.
St-Ne • Wed.-Sun. • Mi-So • Ср-Вс
10%
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
pouze na plné vstupné • discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
CZ Stálá expozice Muzea Karlovy Vary nabízí přehled o dějinách a přírodě Karlovarska s důrazem na specifika lázeňského města. Prezentuje živou a neživou přírodu, archeologické nálezy, vývoj osídlení kraje, počátky měst a hornické činnosti
v regionu, cenné středověké a barokní plastiky, historii a rozvoj lázeňského města
od 15. století po dnešek, slavné karlovarské lékaře i návštěvníky, karlovarská řemesla, umělecko-historické sbírky a produkci karlovarských porcelánek a sklárny
Moser. V přízemí muzea jsou výstavní sály, kde jsou pořádány pravidelné výstavy.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Permanent Exhibition of the Karlovy Vary Museum provides the overview
of the history and nature of the Karlovy Vary region with special focus on the
spa character of the city. Regional botany, zoology and mineralogy as well as
archaeological findings are presented together with the development of the
settlement of the region and origin of the cities and mining. Exhibition also
presents the historical artifacts, such as medieval and baroque sculptures, local
art handicrafts and products of the Moser glassworks and porcelain-factories in
Karlovy Vary. Part of the exhibition is also focused on the development of the
spa town from the 15th century until now and on the famous visitors of Karlovy
Vary and spa doctors.
»» Discount can be used once a day.
DE Die ständige Ausstellung des Museums Karlovy Vary bietet einen Einblick
in die Geschichte und Natur der Karlsbader Region, mit Hauptaugenmerk auf
die Besonderheiten Karlsbads als Kurort. Sie stellt die belebte und unbelebte
Natur, archäologische Funde, den Verlauf der Besiedlung dieser Gegend, die
Anfänge der Städte und des Bergbaus in der Region, wertvolle Plastiken aus
dem Mittelalter und dem Barock, die Geschichte und Entwicklung des Kurortes
ab dem 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart, berühmte Karlsbader Ärzte und
Besucher, Karlsbader Gewerbe, kunsthistorische Sammlungen und Erzeugnisse
der Karlsbader Porzellanfabriken und der Glashütte Moser vor. Im Erdgeschoss
des Museums befinden sich Ausstellungssäle, in denen regelmäßig Sonderausstellungen stattfinden.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Постоянная экспозиция Карловарского историко-краеведческого музея предлагает знакомство с историей и природой Карловарского края
с упором на специфику курортного города. В ней представлены живая
и неживая природа, археологические находки, история заселения края, зарождение городов и горнодобывающей деятельности в регионе, ценные
средневековые и барочные скульптуры, история и развитие курортного
города с XV века до наших дней, известные карловарские врачи и гости
города, карловарские ремесла, художественно-исторические коллекции
и продукция карловарских фарфоровых заводов и стеклозавода «Мозер».
На первом этаже музея расположены выставочные залы, в которых регулярно проводятся выставки.
»» Использование скидки: 1 раз в день
50
w w w.k vc a rd. c z
Muzeum Jáchymov
Jáchymov Museum
Museum Jáchymov (St. Joachimsthal)
Яхимовский историко-краеведческий музей
Hornické náměstí 37 • 362 51 Jáchymov
GPS: N 50° 22.27950´, E 12° 54.78937´
+420 601 289 121, +420 728 629 201
@
[email protected]
www.kvmuz.cz
1. 5. - 30. 9.
Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • Вт- Вс
1. 10. - 30. 4.
St-Ne • Wed.-Sun. • Mi-So • Ср-Вс
pouze na plné vstupné • discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
10%
CZ Stálá expozice muzea Jáchymov umístěná v renesanční budově Královské
mincovny je věnována dějinám města. Uvidíte tu ukázky nerostného bohatství
Krušných hor či dolování stříbra. Dozvíte se o době největšího rozkvětu ražby
mincí a renesanční kultury. Expozice také popisuje místní průmysl a rozkvět
města v éře radonového lázeňství. Krušnohorský národopis přibližuje těžký
život v drsných klimatických podmínkách hor. Lze vidět i stálou expozici o táborech politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950.
Součástí prohlídkové trasy je i rozsáhlé podzemí.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The permanent exhibition of Royal Mint in Jáchymov is focused on the
history of this town. In the exhibition you can find collection of local minerals
and exhibition of silver mining with mobile model of mining operations. You
will also learn about the time of the greatest prosperity of Jáchymov coinage
and the Renaissance culture represent Latin school library from 16th century.
You can also find information about local industry and prosperity of the town in
the era of radon spa. The ethnographic exhibition shows how difficult the life in
the hard climatic conditions of the Ore Mountains was. You can see a permanent
exhibition documenting the life of political prisoners in the labor camps of the
Jáchymov uranium mines after the year 1950. Part of the sight-seeing tour is
a large underground where the lapidary is situated.
»» Discount can be used once a day.
DE Die Dauerausstellung zeigt die Geschichte der Stadt St. Joachimsthal. Gezeigt werden Exponate zu folgenden Themen: Geologie des Erzgebirges, Silberbergbau, ein bewegliches Modell eines alten Schachts aus dem 16. Jhd., Münzprägungen, Renaissance-Kultur, Bibliothek der Lateinschule zu St. Joachimsthal,
Werke des Arztes und Naturforschers Georgius Agricola, des Predigers Johannes
Mathesius und des Kantors Nickel Hermann, Epitaphienbilder aus der Spitalkirche, einheimische Industrie, Radon-Kurwesen, eine inzenierte kurärztliche
Ordination, erzgebirgische Volkskunde, Uranschächte-Straflager für politische
Häftlinge des kommunistischen Regimes nach 1950, Kellerräume mit einem
Lapidarium von Steinfragmenten alter Joachimsthaler Architekur - Portale u.a.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Постоянная экспозиция Яхимовского историко-краеведческого музея расположена в ренессансном здании Королевского монетного двора
и посвящена истории города. Вы ознакомитесь с образцами минерального
богатства Рудных гор и добычей серебра, узнаете о периоде наивысшего
расцвета чеканки монет и ренессансной культуры. В экспозиции также представлена местная промышленность и расцвет города в эпоху санаторно-курортного лечения радоном. Этнографические экспонаты отражают тяжелую
жизнь в суровых климатических условиях Рудных гор. Можно ознакомиться
и с постоянной экспозицией, посвященной лагерям для политзаключенных,
которые были созданы при яхимовских урановых рудниках после 1950 года.
Экскурсионный маршрут проходит через большое подземелье.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
51
Muzeum Nejdek
Nejdek Museum
Museum Nejdek (Neudek)
Историко-краеведческий музей города Нейдек
Nám. Karla IV. 238 • 363 21 Nejdek
GPS: N 50° 19.49077´, E 12° 44.00688´
+420 736 650 047
@
[email protected]
www.kvmuz.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
St-Ne • Wed.-Sun. • Mi-So • Ср-Вс
10%
1. 3. - 31. 12.
8:30 - 12:00
13:00 - 16:30
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
CZ Stálá expozice Muzea Nejdek nabízí přehled o dějinách
města. Představuje sbírky lidového umění, keramiky, cínu,
krajkářské výroby a popisuje
též historii místního průmyslu
– slévárnu a zpracování vlny.
Najdete tu také ukázku krušnohorské jizby.
»» Četnost čerpání slevy:
1x denně
EN Permanent
exhibition
provides the overview of the
history of the town and local
industry – foundry and wool
manufacturing. Collections of
folk art, ceramics, tin and lace
production are also introduced
as well as the exposition of
the house-place typical for the
Krušné hory region.
»» Discount can be used
once a day.
DE Die ständige Ausstellung
bietet einen Einblick in Geschichte der Stadt Nejdek (Neudek). Gezeigt werden Exponate zu den Themen: Volkskunde und Volkskunst, Keramik, Zinn, erzgebirgische Klöppelspitzen, erzgebirgische
Heimatstube, heimische Industrie-Eisenwerk und Kammgarnspinnerei.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Постоянная экспозиция историко-краеведческого музея в Нейдеке знакомит посетителей с историей города. Здесь представлены
коллекции народного искусства, керамики, олова, кружевного производства, а также история местной промышленности – литейного
завода и переработки шерсти. Здесь также воссоздан образец рудногорской избы.
»» Использование скидки: 1 раз в день
52
w w w.k vc a rd. c z
Muzeum Horní Blatná
Horní Blatná Museum
Museum Horní Blatná (Bergstadt Platten)
Историко-краеведческий музей города Горни Блатна
Bezručova 127 • 362 37 Horní Blatná
GPS: N 50° 23.49000´, E 12° 46.20305´
+420 353 892 000
@
[email protected]
www.kvmuz.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
St-Pá • Wed.-Fri. • Mi-Fr • Ср-Пт
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So • Сб-Вс
pouze na plné vstupné • discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
1. 5. - 30. 9.
13:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10%
CZ Stálá expozice muzea v Horní Blatné je věnována dějinám těžby
a zpracování cínové rudy v okolí krušnohorských městeček Horní Blatné
a Božího Daru. Ukazuje sbírky mineralogie, cínového nádobí a modelů
důlní techniky. Expozice zahrnuje také malou regionální galerii. Atrakcí
je velkoplošný model Horní Blatné. Připomenuto je dílo místního písničkáře Hanse Sopha (1869-1954). Muzeum je součástí naučné stezky Horní
Blatná - Vlčí jámy.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Permanent exhibition is focused on the history of mining and
manufacturing of the tin ore in the surroundings of Horní Blatná and Boží
Dar. The collections of minerals, tin table-ware and models of the mining
machines as well as the large model of the town are presented. The life
and work of the local singer Hans Soph (1869-1954) is also reminded. In
the museum there is a small regional gallery and Museum Horní Blatná is
the part of the nature trail “Horní Blatná – Vlčí jámy”.
»» Discount can be used once a day.
DE Die ständige Ausstellung des Museums in Horní Blatná (Bergstadt
Platten) ist der Geschichte des Zinnbergbaus und der Verhüttung von
Zinnerz in der Umgebung der Erzgebirgsstädtchen Horní Blatná und
Boží Dar (Gottesgab) gewidmet. Sie zeigt Mineralien- und Zinngeschirrsammlungen, aber auch Modelle der Grubentechnik. Die Ausstellung
umfasst darüber hinaus auch eine kleine regionale Galerie. Hauptanziehungspunkt ist ein großflächiges Modell der Bergstadt Platten. Auch an
das Werk des hiesigen Mundartdichters Hans Soph (1869-1954) wird erinnert. Das Museum ist Teil des Lehrpfads Horní Blatná – Vlčí jámy (Wolfspinge).
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Постоянная экспозиция историкокраеведческого музея в Горной Блатне
посвящена истории добычи и переработки оловянной руды в окрестностях
рудногорских городков Горни Блатна
и Божий Дар. Здесь представлены коллекции минералов, оловянной посуды
и моделей горнодобывающей техники.
В состав экспозиции входит небольшая
региональная галерея. Заслуживает внимания масштабная модель Горной Блатны. Представлено творчество местного
песенника Ганса Софа (1869-1954). Музей
является частью эколого-краеведческой
тропы Горни Блатна – Волчьи Ямы.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
53
Muzeum Žlutice
Žlutice Museum
Museum Žlutice (Luditz)
Историко-краеведческий музей города Жлутице
Velké nám. 1 • 364 52 Žlutice
GPS: N 50° 5.48670´, E 13° 9.71423´
+420 739 204 982
@
[email protected]
www.kvmuz.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
St-Ne • Wed.-Sun. • Mi-So • Ср-Вс
10%
1. 5. - 30. 9.
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
CZ Stálá expozice Muzea Žlutice je věnována dějinám města
a památkám v okolí dokumentovaným archeologickými nálezy, listinami a renesančním Žlutickým kancionálem. K vidění
je též velkoplošný model bitvy
husitů na vrchu Vladaři. V objektu bývalého soudu je původní
šatlava s expozicí o hrdelním
právu útrpném. Součástí okruhu je historické sklepení muzea
a městské sklepení s lapidáriem.
»» Četnost čerpání slevy:
1x denně
EN The permanent exhibition in Žlutice Museum is focused on the
history of the town and monuments in the surrounding area, which are
documented by the archaeological findings, historical deeds and with
Žlutice hymn-book from Renaissance. You can also see a large model
of the Hussite battle on the Vladař Hill. In the building of former court
contains an original prison with the exhibition of the law and torture.
The historic underground of the museum and municipal vault with the
lapidary are parts of the sight-seeing tour as well.
»» Discount can be used once a day.
DE Präsentiert werden die Themen: Geschichte der Stadt Žlutice (Luditz) und Umgebung, archäologische Funde, Denkmäler der Region, das
berühmte Luditzer Kantionalbuch aus dem 16. Jahrhundert, regionale
Hussitenbewegung (Modell der Hussitenschlacht auf dem Berg Vladař
1421). Gezeigt wird auch ein Kerker mit Foltergerät sowie umfangreiche
mittelalterliche Keller mit einem Lapidarium.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Постоянная экспозиция историко-краеведческого музея в Жлутице посвящена истории города и расположенным в его окрестностях памятникам культуры, которые документированы археологическими находками, документами и ренессансным Жлутицким
сборником духовных песен. Также здесь можно увидеть большую
модель битвы гуситов на холме Владарж. В бывшем здании суда расположена подлинная каталажка с экспозицией, посвященной пыткам. Маршрут проходит через исторический подвал музея и городской подвал с лапидарием.
»» Использование скидки: 1 раз в день
54
w w w.k vc a rd. c z
Muzeum Horní Slavkov
The Horní Slavkov Museum
Museum Horní Slavkov
Музей в Горном Славкове
Pluhova 211 • 357 31 Horní Slavkov
GPS: N 50° 8.36123´, E 12° 48.50428´
+420 606 566 436
@
[email protected]
www.mkshs.cz
sezóna • season • saison • сезон
St-Ne • Wed.-Sun. • Mi-So • Ср-Вс
16. 4.–30. 11.
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00
mimo sezónu • off-season
Nebensaison • несезонный
St-Pá • Wed.-Fri. • Mi-Fr • Ср-Пт
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So • Сб-Вс
1. 12.–15. 4.
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
13:00 - 16:00
10:00 - 12:00
12:30 - 17:00
10%
CZ Muzeum v Horním Slavkově
se nachází v historickém měšťanském domě. Jeho stálá expozice prezentuje historii města
a obory, které jsou s jeho historií
neodmyslitelně spojeny (hornictví, cínařství, výroba porcelánu
atd.). Najdete tu také ukázky
místních minerálů a původní
měšťanskou černou kuchyni.
»» Četnost čerpání slevy:
1x denně
EN The Horní Slavkov Museum is
located in the historic townsmen’s
house. Its permanent exhibition
presents the history of the town and of the fields which are inextricably
linked with it (mining, pewter and porcelain making and so on). While in the
Museum you will also find the specimens of local minerals and the samples
of the original townsmen’s black kitchen.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Museum in Horní Slavkov (Schlaggenwald) befindet sich im
historischen Bürgerhaus. Seine ständige Ausstellung präsentiert die
Geschichte der Stadt sowie Branchen, die unwegdenkbar mit ihrer Geschichte verbunden sind (Bergbau, Zinngießerei, Porzellanherstellung,
usw.). Man bekommt aber auch Beispiele hiesiger Minerale und die ursprüngliche bürgerliche schwarze Küche zu sehen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Музей в Горном Славкове расположен в историческом мещанском доме. Постоянная экспозиция музея отражает историю города
и отрасли, неразрывно связанные с его историей (горнодобывающая деятельность, производство олова, фарфора и т.д.). Здесь также
представлены образцы местных минералов и подлинная мещанская
черная кухня.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
55
Muzeum Sokolov
The Sokolov Museum
Museum Sokolov
Соколовский историко-краеведческий музей
Zámecká 2 • 356 01 Sokolov
GPS: N 50° 10.76322´, E 12° 38.49845´
+420 352 324 025; +420 352 623 930
@
[email protected]
www.muzeum-sokolov.cz
St-Ne • Wed.-Sun. • Mi-So • Ср-Вс
50%
9:00 -12:00
13:00 -17:00
pouze na plné vstupné • discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
CZ Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje najdete v budově sokolovského zámku. Stálá expozice je umístěna v 11 sálech v I. patře zámku.
Popisuje historii regionu, hornictví a návazné výroby. Mezi exponáty patří
nerosty z regionu, ukázky flóry a fauny, produkce porcelánu, hudebních
nástrojů a další zajímavosti. Připomenuta je smutná historie pobočky
ženského koncentračního tábora v nedaleké obci Svatava a také postava
amerického režiséra S. Fullera, který se v květnu 1945 zúčastnil osvobozování Sokolovska a v Sokolově natočil i svůj první film.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Sokolov Museum, the beneficiary of contributions from the
Karlovy Vary Region can be found in the building of the Sokolov Château.
The permanent exhibition has been placed in 11 halls on the first floor
of the Château. It describes the history of the region, mining and related
production. The exhibits include minerals from the region, specimens of
fauna and flora, production of porcelain, musical instruments and other
interesting items. We are reminded of the sad history of concentration
camp for women in the nearby village of Svatava and the persona of
the American director S. Fuller, who in May of 1945 participated in the
liberation of the Sokolov region and made his first film in Sokolov.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Museum Sokolov, p.o. der Karlsbader Region befindet sich im
Gebäude des Schlosses Sokolov (Falkenau). Seine ständige Ausstellung
ist in 11 Sälen im I. Stock des Schlosses installiert. Sie beschreibt die Geschichte der Region, des Bergbaus und der anknüpfenden Produktion.
Zu den Ausstellungsstücken gehören Mineralien aus der Region, Beispiele der hiesigen Flora und Fauna, Porzellan, Musikinstrumente und
sonstige interessante Exponate. Aber auch die traurige Geschichte des
Frauenkonzentrationslagers in Svatava (Zwodau), eines Außenlagers des
KZ Ravensbrück und auch der amerikanische Regisseurs S. Fuller, der im
Mai 1945 an der Befreiung von Sokolov teilnahm und hier seinen ersten
Film drehte, bleiben nicht unerwähnt.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Соколовский историко-краеведческий музей, бюджетная организация Карловаского края, расположен в здании соколовского
замка. Постоянная экспозиция занимает 11 залов на втором этаже
замка. В числе экспонатов – встречающиеся на территории региона
минералы, образцы флоры и фауны, фарфоровые изделия, музыкальные инструменты и другие интересные предметы. Представлена
печальная история отделения женского концентрационного лагеря
в близлежащей деревне Сватава, а также американский режиссер
С. Фуллер, который в мае 1945 года участвовал в освобождении Соколовского региона и снял в Соколове свой первый фильм.
»» Использование скидки: 1 раз в день
56
w w w.k vc a rd. c z
Hornické muzeum Krásno
Museum of Mining in Krásno
Bergwerksmuseum Krásno
Музей горного дела в Красно
Cínová 408 • 357 47 Krásno
GPS: N 50° 6.97710´, E 12° 47.78627´
+420 606 806 714
@
[email protected]
www.muzeum-sokolov.cz
St-Ne • Wed.-Sun. • Mi-So • Ср-Вс
1. 3 - 30.11
9:00 -12:00 • 13:00 -17:00
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
50%
CZ Expozice hornického muzea je umístěna v areálu bývalého cínového dolu Vilém v městečku Krásno. Expozice vypráví o raně novověkém
hornictví, historii těžby rud a uhlí, mineralogii a geologii. Mezi exponáty
najdete těžní parní stroj (1897) a další unikáty z řad hornických technologií. V areálu se můžete svézt také důlním vláčkem do ukázkové štoly.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Mining Museum exhibition is located in the former Wilhelm
pewter mine in the town of Krásno. The exhibition tells us about the early
modern mining of ore and coal, mineralogy and geology. Among the
exhibits you will find the mining steam engine from the year 1897 and
other unique items used in the mining technologies. While there, you can
also take a ride on the mine train through the example of mine tunnel.
»» Discount can be used once a day.
DE Die Ausstellung des Bergwerksmuseums ist auf dem Gelände des
ehemaligen Zinnbergwerks ‚Wilhelm´ in der Bergstadt Krásno (Schönfeld) installiert. Die Ausstellung hat den Bergbau in der frühen Neuzeit,
die Geschichte des Erz- und Kohlebergbaus sowie die Mineralogie und
Geologie zum Thema. Man bekommt einzigartige bergmännische und
bergbautechnische Exponate zu sehen, das Glanzstück der Ausstellung
ist eine Dampffördermaschine aus dem Jahre 1897. Ja man kann sogar
eine Fahrt mit der Grubenbahn durch einen Schaustollen wagen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Экспозиция музея горного дела
расположена на территории бывшего оловянного рудника «Вильгельм»
в городке Красно. Она посвящена
горнодобыче начала нового времени,
истории добычи руд и угля, минералогии и геологии. Среди экспонатов
можно увидеть паровую горнодобывающую машину (1897) и другие уникальные образцы горнодобывающего оборудования. Вы также сможете съездить
на шахтном поезде в демонстрационную штольню.
»» Использование скидки:
1 раз в день
KARLOVY VARY city card
57
Štola č. 1 Jáchymov
Jáchymov Adit No. 1
Bergwerksstollen Nr. 1 in Jáchymov
Штольня № 1 Яхимов
Na Svornosti • 362 51 Jáchymov
GPS: N 50° 22.27398´, E 12° 54.65017´
+420 601 289 121; +420 728 629 201
@
[email protected]
www.muzeum-sokolov.cz
St-Ne • Wed.-Sun. • Mi-So • Ср-Вс
1. 5. - 31. 10
Začátky prohlídek:
Tours start at:
Beginn der Begehungen:
Начало осмотров:
10%
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
CZ Jáchymovské hornické muzeum je umístěné ve štole
č. 1, kterou najdete cca 150 m
od dolu Svornost směrem z Jáchymova na Nové město. 260 m
dlouhá štola připomíná nejen
způsob dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení
politických vězňů, kteří byli nuceni v této a podobných štolách
těžce pracovat.
»» Četnost čerpání slevy:
1x denně
EN The Jáchymov Mining Museum is located in the Adit No. 1, which can
be found approximately 150 m away from the Svornost (Concord) Mine
in the direction from Jáchymov to Nové Město. This 260 m long tunnel
reminds us not only how the minerals were mined in the last century,
but it also reminds us about the suffering of political prisoners who were
forced to work in this and other similar tunnels.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Bergwerksmuseum von Jáchymov (St. Joachimsthal) ist im ‚Stollen Nr.1´ installiert, der sich nur 150 m von der Zeche ‚Svornost´ von Jáchymov in Richtung Nové Město befindet. Der 260 m lange Stollen bringt
nicht nur die Abbaumethoden bei der Gewinnung von Mineralien im
vergangenen Jahrhundert nahe, sondern erinnert auch an die Leiden der
politischen Gefangenen, die zur Arbeit in diesem und ähnlichen Stollen
gezwungen wurden.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Яхимовский музей горного дела находится в штольне № 1, которая расположена приблизительно в 150 м от шахты «Согласие»
в направлении из Яхимова до Нового Места. Штольня длиной 260
м напоминает не только о методах добычи полезных ископаемых
в прошлом веке, но и о страданиях политических заключенных, которые были вынуждены тяжело работать в этой и подобных ей шахтах.
»» Использование скидки: 1 раз в день
58
w w w.k vc a rd. c z
Interaktivní galerie Becherova vila
The Villa Becher Interactive Gallery
Interaktive Galerie in der Becher-Villa
Интерактивная галерея «Вилла Бехера»
Krále Jiřího 1196/9 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.57368´, E 12° 52.48020´
+420 354 224 111
@
[email protected]
www.becherovavila.cz
Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • Вт-Вс
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
na workshopy
discount on workshops
auf Workshops
на воркшопы
10:00 - 17:00
50%
25-30
%
CZ Navštivte interaktivní galerii Becherova vila a její výstavy se slevou 50 %.
Můžete se také zúčastnit pravidelně
pořádaných workshopů, na které máte
díky City Card slevu 25 - 30 % (závisí
na povaze a formátu workshopu).
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Get a 50 % discount on your visit
to the exhibitions at the Villa Becher
Interactive Gallery. You can also attend
regular workshops which are organized
there and to which you can get 25 to
30 % discount thanks to your City Card
(depending on the nature and format of
the workshop).
»» Discount can be used once a day.
DE Besuchen Sie die interaktive Galerie
in der Becher-Villa und deren Ausstellungen mit einer Ermäßigung von 50 %.
Sie können sich ebenfalls an regelmäßig
veranstalteten Workshops beteiligen –
dank der City Card mit 25 - 30 % Ermäßigung (in Abhängigkeit vom Charakter
und Format des Workshops).
»» Anzahl der Inanspruchnahmen:
1 x pro Tag
RU Посетите
интерактивную галерею «Вилла Бехера» и ее выставки со
скидкой 50 %. Вы можете также принять участие в регулярно проводимых
воркшопах, на которые благодаря City
Card Вам предоставят скидку 25 - 30 %
(в зависимости от характера и формата воркшопа).
»» Использование скидки:
1 раз в день
KARLOVY VARY city card
59
Jan Becher Muzeum
The Jan Becher Museum
Jan-Becher-Museum
Музей Яна Бехера
T. G. Masaryka 282/57
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.82100´, E 12° 52.03405´
+420 359 578 142
@
[email protected]
www.becherovka.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
25%
9:00 - 17:00
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
CZ Jan Becher Muzeum najdete
v centru Karlových Varů. Díky
expozici nahlédnete do historie
i současnosti slavného bylinného likéru. Kromě výstavy historických exponátů spjatých s Becherovkou navštívíte během prohlídky
muzea některé z původních výrobních a sklepních prostor, zhlédnete
unikátní film a ochutnáte několik specialit z muzejního baru. Na závěr
můžete navštívit muzejní prodejnu a zakoupit si Becherovku za zvýhodněnou cenu, případně jinou lahev z širokého sortimentu firmy.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Jan Becher Museum can be found in the centre of Karlovy Vary.
Its exhibits will allow you to look into the past and present times of the
famous Becherovka herbal liquor. Apart from the exhibition of historic
artifacts related to Becherovka, your tour of the museum will take you
into some of the original production and cellar areas, you’ll be able to
watch a unique film and you will have an opportunity to taste some of
the specialties in the museum bar. At the end you can visit the Museum
shop and purchase a bottle of Becherovka for a bargain price, or if you
prefer, you can buy another bottle from the company’s great selection.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Jan-Becher-Museum befindet sich im Karlsbader Zentrum. Die
Ausstellung bietet Einblick in die Geschichte und Gegenwart dieses berühmten Kräuterlikörs. Außer der Ausstellung der mit dem Becher-Bitter
bzw. Becherovka verbundenen historischen Exponate bekommt man
im Rahmen der Museumsbesichtigung auch manche der ehemaligen
Produktions- und Kellerräume und einen außergewöhnlichen Film zu sehen und natürlich kann man an der Museumsbar ein paar Spezialitäten
verkosten. Zum Schluss kann man das Museumsgeschäft besuchen und
eine Flasche Becherovka oder einen anderen Likör aus dem breiten Sortiment der Likörfabrik zum Vorteilspreis erstehen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Музей Яна Бехера расположен в центре Карловых Вар. Экспозиция посвящена истории и современности знаменитого травяного
ликера. Кроме выставки связанных с «Бехеровкой» исторических
экспонатов в ходе осмотра Вы посетите некоторые из исторических
производственных и подвальных помещений, посмотрите уникальный фильм и попробуете несколько фирменных напитков в музейном баре. В заключение вы сможете посетить музейный магазин
и купить по льготной цене «Бехеровку» или другой напиток из широкого ассортимента компании.
»» Использование скидки: 1 раз в день
60
w w w.k vc a rd. c z
Letohrádek Ostrov
The Ostrov Summerhouse
Lustschloss Ostrov
Летний дворец Остров
Zámecký park 226 • 363 01 Ostrov
GPS: N 50° 18.18427´, E 12° 56.27970´
+420 353 842 883
@
[email protected]
www.galeriekvary.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • Вт-Вс
1. 5. - 30. 9.
10:00 - 17:00
50%
pouze na plné vstupné
discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
25-30
na workshopy • discount on workshops
auf Workshops • на воркшопы
%
CZ Letohrádek Ostrov je pobočkou Galerie umění Karlovy Vary. V krásných
sálech raně barokního letohrádku si můžete vychutnat umění 20. století prezentující sbírky grafických listů a kreseb. Krátkodobé výstavy představují autory
převážně současné. S Karlovy Vary City Card tu ušetříte 50 % na vstupném a 25
- 30 % z ceny pořádaných workshopů (závisí na povaze a formátu workshopu).
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Ostrov Summerhouse is a branch of the Karlovy Vary Art Gallery. In
the beautiful halls of this early Baroque summerhouse you can enjoy the art
of the 20th century presenting the collections of graphic prints and drawings.
Temporary exhibitions mainly present the contemporary authors. Using your
Karlovy Vary City Card you can save 50 % on the admission fee and you can get
25 to 30 % discount on the price charged for various workshops (depending on
the nature and format of the workshop).
»» Discount can be used once a day.
DE Das Lustschloss Ostrov ist eine Zweigstelle der Kunstgalerie Karlovy Vary.
In den schönen Sälen des frühbarocken Lustschlosses bekommt man anhand
einer Sammlung grafischer Blätter und Zeichnungen die Kunst des 20. Jahrhunderts vor Augen geführt. Kurzausstellungen stellen vor allem Gegenwartsautoren vor. Mit der Karlovy Vary City Card sparen Sie 50 % vom Eintrittspreis und
25 - 30 % vom Preis veranstalteter Workshops (in Abhängigkeit vom Charakter
und Format des Workshops).
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Летний дворец в Острове является филиалом Карловаской галереи искусств. В красивых залах раннебарочного летнего дворца вы можете ознакомиться с коллекциями эстампов и рисунков, представляющих искусство
ХХ века. Кратковременные выставки посвящены творчеству преимущественно современных авторов. С Karlovy Vary City Card Вы сэкономите 50 %
на входном билете и 25 - 30 % от стоимости проводимых воркшопов (в зависимости от характера и формата воркшопа).
»» Использование скидки: 1 раз в день
62
w w w.k vc a rd. c z
Galerie umění Karlovy Vary
The Karlovy Vary Art Gallery
Kunstgalerie Karlovy Vary
Карловарская галерея искусств
Goethova stezka 1215/6
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.03728´, E 12° 53.20968´
+ 420 353 224 387
@
[email protected]
www.galeriekvary.cz
Út-Ne • Tue-Su • Di-So • ВТ-ВС
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
na workshopy
discount on workshops
auf Workshops
на воркшопы
10:00 - 17:00
50%
25-30
%
CZ Galerie umění Karlovy Vary představuje převážně české umění 20.
století. Přibližně 150 těch nejvýznamnějších obrazů a soch prezentuje
stálá expozice. Navštívit můžete i krátkodobé výstavy, které sledují hlavně současné umělecké dění. Slevu můžete uplatnit nejen na vstupné, ale
i na účast na workshopech.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Karlovy Vary Art Gallery mostly displays the Czech art of the
20th century. Approximately 150 of the most important paintings
and sculptures can be seen in the permanent exhibition. You can also
visit temporary exhibitions, which mainly show what is going on in
the contemporary art. The discount can be applied not only on your
admission tickets, but also on your participation in workshops.
»» Discount can be used once a day.
DE Die Kunstgalerie Karlovy Vary präsentiert vor allem die tschechische
Kunst des 20. Jahrhunderts. Annähernd 150 der bekanntesten Bilder und
Skulpturen werden in ihrer ständigen Ausstellung vorgestellt. Man kann
aber auch Kurzausstellungen besuchen, bei denen überwiegend die Gegenwartskunst im Mittelpunkt steht. Die Ermäßigung können Sie nicht
nur beim Eintrittspreis, sondern auch bei der Beteiligung an Workshops
in Anspruch nehmen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU В Карловарской галерее искусств представлено преимущественно чешское искусство ХХ века. Постоянная экспозиция состоит из
приблизительно 150 самых значимых картин и скульптур. Вы также
можете посетить временные экспозиции, посвященные главным образом современной художественной жизни. Скидка распространяется не только на входные билеты, но и на участие в воркшопах.
»» Использование скидки: 1 раз в день
»» Více informací k jednotlivým slevám, aktuální seznam zvýhodněných
služeb a případné opravy chyb najdete na www.kvcard.cz.
»» More information about various discounts, up-to-date list of discounted
services and any corrections of errors can be found at www.kvcard.cz.
»» Nähere Informationen zu den einzelnen Ermäßigungen, ein aktuelles
Verzeichnis der vergünstigten Dienstleistungen und Berichtigungen
eventueller Fehler finden Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
»» Подробные сведения об отдельных скидках, текущий перечень льготных
услуг и исправление возможных ошибок можно найти по адресу www.kvcard.cz.
KARLOVY VARY city card
!
63
Návštěvnické centrum Moser
The Moser Visitors Centre
Besucherzentrum Moser
Центр посетителей «Мозер»
Kpt. Jaroše 46/19 • 360 06 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.69218´, E 12° 50.26332´
+420 353 416 112
@
[email protected]
www.moser-glass.com
denně • daily • täglich • ежедневно
Muzeum • Museum
Museum • Музей
9:00 - 17:00
Huť • Glassworks • Glashütte
Производственный цех
Poslední vstup • Last admittance
Letzter Eintritt • последний вход
9:00 - 15:00
10%
14:30
pouze na plné vstupné • discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
CZ Návštěvnické centrum Moser nabízí jedinečný pohled do 150 let dlouhé
historie světově proslulého výrobce skla - sklárny Moser. Expozice sklářského
muzea uvádí VIP majitele luxusních křišťálových výrobků Moser a představuje
nejstarší sklářskou tvorbu až po současné kolekce. Jedinečnou atmosféru procesu výroby zažijete při prohlídce sklářské hutě. Objevte krásu křišťálových výrobků. Jedinečný zážitek můžete završit nákupem ve firemní prodejně. Prohlídkové
okruhy můžete navštívit samostatně, či v rámci jedné prohlídky.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The Moser Visitors Centre offers a unique insight into the 150-year-long history
of the world-renowned glass manufacturer Moser. An exhibit in the glassmaking
museum lists the VIP owners of the luxurious crystal products made by Moser
and introduces the oldest glassmaking creations up to the current collections.
During the tour of the glassworks you will experience a unique atmosphere of
the manufacturing process. Discover the beauty of crystal products. You can
culminate your unique experience by shopping in the factory shop. You can visit
the tours individually, or you can combine all the tours together.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Das Besucherzentrum Moser bietet einen einzigartigen Einblick in die
150-jährige Geschichte dieses weltbekannten Glasherstellers – der Glashütte
Moser. Die Glasausstellung des Museums erwähnt VIP-Besitzer luxuriöser Kristallerzeugnisse der Marke Moser und stellt die ältesten Werke der Glasmacherkunst bis zu den Kollektionen von heute vor. Bei der Besichtigung der Glashütte
kann man die einzigartige Atmosphäre der Glasfertigung aus nächster Nähe
miterleben. Lassen Sie sich von der Schönheit der Kristall-Kreationen betören.
Das einzigartige Erlebnis kann man durch einen abschließenden Einkauf im
Firmenshop krönen. Die Besichtigungsrundgänge kann man entweder separat
oder im Rahmen einer kompletten Besichtigungsrunde absolvieren.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Центр посетителей «Мозер» предлагает уникальный взгляд на 150-летнюю историю всемирно известного производителя стекла – стекольного
завода «Мозер». Музейная экспозиция посвящена VIP-владельцам роскошных хрустальных изделий «Мозер» и стекольному производству от возникновения стеклозавода до современных коллекций. Осмотр стекольного
цеха позволит Вам ощутить уникальную атмосферу производственного
процесса. Откройте для себя красоту изделий из хрусталя. Сохранить неповторимые впечатления Вам поможет посещение фирменного магазина.
С экскурсионными трассами Вы можете ознакомиться отдельно или в рамках одной экскурсии.
»» Использование скидки: неограниченно
64
w w w.k vc a rd. c z
Exkursní trasa Podzemí Vřídla
The Hot Spring Underground excursion route
Exkursionen in die Unterwelt des ‚Sprudels´
Экскурсия «Подземелье Гейзера»
Divadelní nám. 2036/2
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.37112´, E 12° 53.01522´
+420 353 362 100
@
[email protected]
www.splzak.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
5. 5. - 31. 10.
Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • ВТ-ВС
11:00 - 17:00
Aktuální informace o provozní době
na www.splzak.cz
pouze na plné vstupné • discount only with the full admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis • только на полный билет
5%
CZ Ve starém suterénu Vřídelní kolonády je zpřístupněna exkursní trasa Podzemí Vřídla. Během prohlídky uvidíte proces pokameňování suvenýrů vřídelní vodou, vývěry termominerální vody, vzácné organismy
žijící na místech omývaných termominerální vodou, potrubí z minulého
století zanesené vřídlovcem, sbírky sintrů a vřídlovců a další zajímavosti.
Vstupenky zakoupíte v prodejním stánku v hlavní hale Vřídelní kolonády.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Hot Spring Underground excursion route is opened in the old
basement of the Hot Spring Colonnade. During the tour you will see
the process during which souvenirs are petrified by the thermal mineral
water; you will see thermal mineral springs, rare organisms living in the
places washed by the thermal mineral water, water pipes from the last
century clogged by sinter, sinter collections and other interesting things.
Admission tickets can be purchased at the ticket booth in the main hall
of the Hot Spring Colonnade.
»» Discount can be used once a day.
DE Im alten Souterrain der Sprudelkolonnade wurde die Exkursionsroute ‚Unterwelt des Sprudels´ erschlossen. Bei der Besichtigung bekommt
man den Prozess der ‚Versteinerung´ (Versinterung) von Souvenirs mit
dem ‚Sprudelwasser´, unterirdische hydrothermale Mineralquellen und
seltene Organismen zu sehen, die an von hydrothermalem Mineralwasser umspülten Orten leben, aber auch ‚versinterte´ Rohrleitungen aus
dem vergangenen Jahrhundert sowie eine Sammlung von Sinter- und
Sprudelsteinen (Aragoniten). Die Eintrittskarten sind in einem Verkaufsstand in der Haupthalle der Sprudelkolonnade erhältlich.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU В старой части подземелья Гейзерной колоннады открыта экскурсионная трасса «Подземелье Гейзера». Во время экскурсии Вы
увидите процесс окаменения сувениров под действием минеральной воды, выход на поверхность термоминеральной воды, редкие
организмы, живущие в омываемых термоминеральной водой местах, покрытые арагонитом водопроводные трубы с прошлого века,
коллекцию синтров и арагонитов и другие достопримечательности.
Билеты можно купить в киоске в главном зале Гейзерной колоннады.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
65
Karlovarské městské divadlo
Karlovy Vary Municipal Theatre
Karlsbader Stadttheater
Карловарский городской театр
Divadelní náměstí 21, Karlovy Vary 360 01
GPS: GPS: N 50°13‘ 15.398, E 12°52‘ 53.983´
+420 353 225 537
@
[email protected]
www.karlovarskedivadlo.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
10%
12:00 – 17:30
Sleva se vztahuje na akce pořádané
Karlovarským městským divadlem.
Četnost čerpání slevy: neomezeně.
Slevu nelze kombinovat s dalšími
slevami.
Discount applies to events
organized by the Karlovy Vary
Municipal Theatre and it cannot be
combined with other discounts.
Die Ermäßigung bezieht sich auf
Veranstaltungen des Karlsbader Stadttheaters und kann nicht mit
weiteren Ermäßigungen kombiniert werden.
Скидка распространяется на мероприятия, организованные
Карловарским городским театром. Скидка не сочетается
с остальными скидками.
CZ Karlovarské městské divadlo bylo postaveno roku 1886 populárními architekty Fellnerem a Helmerem. O výzdobu se postarali Gustav Klimt, Ernst Klimt,
Franz Matsch, Theodor Friedl a další známí umělci. Dle tehdejšího vkusu a záliby
v historismu vyrostla budova pseudorokokové architektury. V interiéru pak nelze přehlédnout malovanou oponu od jmenovaných umělců.
V současné době divadlo celoročně nabízí širokou škálu hudebních a činoherních představení.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The Karlovy Vary Municipal Theatre was built in 1886 by the popular
architects Fellner and Helmer. It was decorated by Gustav Klimt, Ernst Klimt,
Franz Matsch, Theodor Friedl and other famous artists. The Pseudo-Rococo
building was constructed in line with the contemporary taste and love of
Historicism. The painted curtain by the above mentioned artists in its interior
cannot be missed. Currently, the theatre offers a wide scale of music and
dramatic performances round the year.
»» Frequency of discount use: unlimited
DE Das Karlsbader Stadttheater wurde im Jahre 1886 nach einem Projekt der
populären Archi-tekten Fellner und Helmer erbaut. Um die Ausgestaltung kümmerten sich Gustav Klimt, Ernst Klimt, Franz Matsch, Theodor Friedl und weitere
bekannte Künstler. Gemäß dem damaligen Geschmack und dem Gefallen am
Historismus entstand ein Gebäude der Pseudorokoko-Architektur. Im Interieur
ist der gemalte Vorhang von den genannten Künstlern nicht zu über-sehen. Gegenwärtig bietet das Theater eine breite Skala an Musik- und Schauspielvorführungen an.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Карловарский городской театр был построен в 1886 году по проекту
популярных архитекторов Фельнера и Гельмера. Об украшении интерьеров
позаботились Густав Климт, Эрнст Климт, Франц Матч, Теодор Фридл и другие известные художники. Ввиду популярности историзма и в соответствии
с тогдашними вкусами выросло здание в стиле псевдорококо. В зрительном
зале привлекает внимание занавес, расписанный вышеупомянутыми художниками. В настоящее время театр на протяжении всего года предлагает богатый репертуар музыкальных и драматических представлений.
»» Использование скидки: неограниченное
66
w w w.k vc a rd. c z
Karlovarský symfonický orchestr
Karlovy Vary Symphony Orchestra
Karlsbader Sinfonieorchester
Карловарский симфонический оркестр
Lázně III, Mlýnské nábřeží 5
GPS: N 50º13´36´, E 12º52´47´
+420 353 232 026
@
[email protected]
www.kso.cz
Po-Pá • Mon.-Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
15:00 - 18:00
v den koncertu do 19.30
On the day of the concert by 7:30 PM
Am Tage des Konzerts bis 19.30 Uhr
В день концерта до 19:30
Sleva se vztahuje na koncerty pořádané v koncertním sále Lázní III.
Sleva se nevztahuje na první tři řady a výchovné koncerty.
The discount applies to concerts organized in the concert hall
of Spa III. The discount does not apply to the first three rows
and educational concerts.
Die Ermäßigung bezieht sich auf, im Konzertsaal des Kurbades III
veranstaltete Konzerte. Sie bezieht sich nicht auf die ersten
drei Reihen sowie auf Schulkonzerte.
Скидка распространяется на концерты, проходящие
в концертном зале санаторно-курортного комплекса Lázně III.
Скидка не распространяется на первые три ряда
и образовательные концерты.
5%
CZ Karlovarský symfonický orchestr byl založen již v roce 1835 Josefem
Labitzkým. Současným šéfdirigentem je Francouz Martin Lebel. Orchestr
má v širokém repertoáru nejenom díla klasické hudby, ale i zajímavé projekty ve spojení s jazzovou, rockovou nebo populární hudbou.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Karlovy Vary Symphony Orchestra was founded already in 1835
by Josef Labitzký. It is currently directed by the French director Martin
Lebel. The orchestra has not only the classical music pieces but also
interesting projects in connection with jazz, rock or popular music in its
repertoire.
»» Frequency of discount use: once a day
DE Das Karlsbader Sinfonieorchester wurde bereits im Jahre 1835 durch
Josef Labitzký gegrün-det. Derzeitiger Chefdirigent ist der französische
Künstler Martin Lebel. Das Orchester hat in seinem vielfältigen Repertoire nicht nur Werke der klassischen Musik, sondern auch interes-sante
Projekte in Verbindung mit Jazz, Rock oder Popmusik.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: 1x täglich
RU Карловарский
симфонический
оркестр был основан еще в 1835 году
Йозефом Лабицким. Нынешним главным дирижером является француз
Мартен Лебель. Богатый репертуар
оркестра состоит из классики, а также
интересных современных проектов
в сочетании с джазом, рок- и попмузыкой.
»» Использование скидки: 1 раз в
день
KARLOVY VARY city card
67
Dům kultury Ostrov
House of Culture Ostrov
Haus der Kultur Ostrov (Schlackenwerth)
Дом культуры в Острове
Mírové nám. 733, 36301 Ostrov
GPS: N 50°18‘ 29.085´, E 12°56‘ 56.451´
+420 353 800 511 / 526
@
[email protected]
www.dk-ostrov.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
Ne • Sun. • So • Вс
10%
8:00 - 18:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
Sleva se vztahuje na divadelní představení pořádané DK Ostrov.
The discount applies to the theatre performances organized by the House
of Culture Ostrov.
Die Ermäßigung bezieht sich auf, vom Haus der Kultur Ostrov veranstaltete
Theatervorstel-lungen.
Скидка распространяется на театральные представления,
организуемые ДК в Острове.
CZ Stěžejní dominanta Mírového náměstí a tím i nové části města Ostrova. Objekt byl
postaven v letech 1954-1955 podle projektu akademického architekta Jaroslava Krauze
a Ing. Arch. Josefa Sedláčka. Dům kultury je příkladem klasicizujících tendencí v architektuře padesátých let dvacátého století a v době svého vzniku patřila budova k nejmodernějším stánkům v naší zemi. V současnosti prošel Dům kultury řadou rekonstrukcí a
je plně využitý pro kulturní a společenské účely. Návštěvníkům nabízí nově digitalizované kino, společenský sál, divadelní sál, řadu kluboven nebo infocentrum. Každý měsíc
je pro návštěvníky i obyvatele města Ostrova připraven zajímavý kulturní program v
podobě divadla, koncertu, promítání, výstavy nebo přednášky.
»» Četnost čerpání slevy: 1 představení v měsíci
EN The landmark of Mírové Square. The building was constructed in 1954-1955 by the
design of academic architect Jaroslav Krauz and Ing. Arch. Josef Sedláček. The House of
Culture is an example of the Classicising tendencies in the 1950s architecture and it was
one of the most modern ones in the country at the time of its construction. The House of
Culture has been reconstructed recently and it is fully used for cultural and social purposes. It offers a newly digitalized cinema, a social hall, theatre hall, number of club rooms,
and an information centre to the visitors. An interesting cultural programme is prepared
every month in the form of theatre, concerts, film showings, exhibitions or lectures.
»» Frequency of discount use: 1 performance per month
DE Zentrale Dominante des Friedensplatzes (Mírové náměstí). Das Objekt wurde in
den Jahren 1954-1955 nach einem Projekt des akademischen Architekten Jaroslava
Krauze und des Architekten Ing. arch. Josef Sedláček erbaut. Das Haus der Kultur ist ein
Beispiel der klassi-zistischer Tendenzen in der Architektur der fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts und gehörte das Gebäude in der Zeit seiner Entstehung zu den
modernsten Kulturstätten in unserem Land. Unlängst absolvierte das Haus der Kultur
zahlreiche Rekonstruktionen und wird für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke voll
genutzt. Den Besuchern bietet es ein neudigitalisiertes Kino, einen Gesellschaftssaal,
zahlreiche Klubräume oder das Infozentrum. Jeden Monat wird ein interessantes Kulturprogramm in Gestalt von Theateraufführung, Kon-zerten, Filmvorführungen, Ausstellungen oder Vorträgen vorbereitet.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: 1 Vorstellung im Monat
RU Главная доминанта площади Мира. Объект был построен в 1954-1955 гг. по
проекту академического архитектора Ярослава Крауза и инж. арх. Йозефа Седлачека. Дом культуры является образцом классицистических тенденций в архитектуре 50-х годов ХХ века, и во времена своего возникновения был одним из самых
современных зданий в нашей стране. В последнее время Дом культуры претерпел
ряд реконструкций, и полностью используется для культурных и общественных
целей. К услугам посетителей новый цифровой кинотеатр, зал для общественных
мероприятий, театральный зал, ряд клубных помещений и инфоцентр. Ежемесячно составляется интересная культурная программа из театральных спектаклей,
концертов, кинопоказов, выставок и лекций.
»» Использование скидки: 1 представление в месяц
68
w w w.k vc a rd. c z
Klášterní areál Posvátný okrsek
Monastery premises of the Holy Precinct
Klosterareal Heiliger Bezirk (Posvátný okrsek)
Монастырский комплекс «Священный округ»
Klášterní 141/D, 36301 Ostrov
GPS: N 50°18‘ 17.666´, E 12°56‘ 5.929´
+420 353 800 521
@
[email protected]
www.klasterostrov.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
Út-Ne • Tue-Su • Di-So • ВТ-ВС
9.30 - 12.30
13.00 - 18.00
Poslední vstup:17.30 • Last admission: 5:30 PM
Letzter Eintritt: 17.30 • Uhr Вход до:17:30
Sleva se vztahuje na prohlídku s průvodcem
The discount applies to a guided tour
Die Ermäßigung bezieht sich auch die Besichtigung mit einem Fremdenführer.
Скидка распространяется на осмотр с экскурсоводом
40%
CZ Na západním okraji historického Ostrova v sousedství Zámeckého parku (nazývaného
kdysi Osmým divem světa) se rozkládá rozsáhlý Klášterní areál Posvátný okrsek. Od padesátých let 20. století zde sídlil vojenský útvar, za jehož trvání zchátral a byl téměř zničen. Rozsáhlá rekonstrukce klášterního areálu a Zámeckého parku obnovila vzhled těchto památek
do takové míry, že to mnozí návštěvníci přirovnávají k zázraku. Součástí klášterního areálu je
Infocentrum a Ekocentrum s více než dvěma stovkami zvířat.
Jednotlivé stavby kláštera: - Piaristický klášter - konvent, - Sasko-lauenburská pohřební kaple sv.
Anny, - Kaple sv. Floriána, - Einsiedelnská kaple,- Kostel Zvěstování Panny Marie
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The extensive monastery premises of the Holy Precinct are located on the western edge
of the historic town of Ostrov in the neighbourhood of the Chateau Park (“Zámecký park”),
called the eighth wonder of the world in the past. A military unit resided here from the 1950s
and the property fell into disrepair and was almost destroyed during that time. The extensive
reconstruction of the monastery premises and the Chateau Park restored the appearance of
these monuments to such an extent that many visitors liken it to a miracle. The Infocentre and
Ecocentre with more than 200 animals are part of the premises as well.
Individual buildings of the monastery: - Piaristic monastery - Convent, - Saxon-Lauenburg
Funeral Chapel of the St. Anne, - Chapel of St. Florian, - Einsiedeln Chapel, - the Church of the
Annunciation of the Virgin Mary
»» Frequency of discount use: once a day.
DE Am westlichen Rand der historischen Altstadt von Ostrov, in der Nachbarschaft des
Schloss-parks (einst Achtes Weltwunder genannt) erstreckt sich das ausgedehnte Klostergelände, der sog. Heilige Bezirk: Ab den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts hatte hier eine
Militäreinheit ihren Sitz, sodass es zunehmend verfiel und beinahe zerstört wurde. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Klosterareal und im Schlosspark stellten die Gestalt
dieser Denkmäler in einem Maße wieder her, dass viele Besucher von einem Wunder sprechen. Bestandteil des Klosterareals sind das Infozentrum und das sog. Ökozentrum mit mehr
als zweihundert Tieren.
Die einzelnen Bauwerke des Klosters: - Piaristenkloster - Konvent, - Sachsen-Lauenburger Familiengrabkapelle der hl. Anna, - Kapelle des hl. Florian, - Kapelle Mariä Einsiedeln, - Kir-che
Mariä Verkündigung
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU На западном краю исторического Острова по соседству с Замковым парком (который
когда-то называли Восьмым чудом света) простирается большой монастырский комплекс
«Священный округ». С 50-х лет ХХ века здесь располагалась воинская часть, в результате
чего он обветшал и находился на грани уничтожения. Масштабная реконструкция монастырского комплекса и Замкового парка позволила восстановить вид этих памятников настолько, что многие посетители считают это чудом. В монастырском комплексе работают
Инфоцентр и Экоцентр, в котором представлены более двухсот животных.
Постройки в составе комплекса: - Монастырь пиаров - обитель, - Саксен-лауэнбургская
погребальная часовня св. Анны, - Часовня св. Флориана, - Айнзидельнская часовня, - Костел Благовещения Пресвятой Богородицы
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
69
Stará radnice Ostrov
Old Town Hall Ostrov
Altes Rathaus Ostrov
Старая ратуша в Острове
Staré nám. 46, 36301 Ostrov
GPS: N 50°18‘ 16.747´, E 12°56‘ 23.462´
+420 353 800 522
@
[email protected]
www.dk-ostrov.cz
Út-Ne • Tue-Su • Di-So • ВТ-ВС
11.00 - 17.00
Poslední vstup:16.45 • Last admission: 4:45 PM
Letzter Eintritt: 16.45 Uhr • Вход до: 16:45
Stálá expozice hodinových strojků.
100%
Sleva se vztahuje na výstavy.
The discount applies to exhibitions.
Die Ermäßigung bezieht sich auf die Ausstellungen.
Скидка распространяется на выставки.
CZ Uprostřed Starého náměstí je architektonický a památkový skvost města Ostrova
- goticko renesanční budova Staré radnice. Zdi radnice byly svědkem rozvoje, rozmachu i pádů města. Jedná se o původně gotický objekt, který byl po požáru v r. 1567
renesančně přestavěn, po r. 1795 upraven v klasicistním duchu a po třetím požáru v r.
1866 se dostalo na úpravy novogotické. Zatím poslední rekonstrukce radnice trvala od
roku 1994 až do 1997. Radnice slouží občanům města jako obřadní síň, která je bohatě
využívaná. Na Staré radnici má svoje místo i infocentrum. Kromě primárních služeb
nabízí velmi zajímavou stálou expozici hodinových strojů.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The architectural and monument jewel of the town of Ostrov – the GothicRenaissance building of the Old Town Hall, is located in the centre of the Old Square.
The walls of the town hall have witnessed development, booms and falls of the town.
It is an originally Gothic building which was reconstructed in the Renaissance style
after a fire in 1567, and further modified in the Classicist style after 1795. It was finally
rebuilt in Neo-Gothic style after the third fire in 1866. The last reconstruction of the
town hall so far took place in 1994-1997. The town hall serves the citizens as a muchused ceremonial hall. There is also an info-centre in the Old Town Hall, offering also an
interesting exhibition of clockworks besides its primary services.
»» Frequency of discount use: once a day
DE In der Mitte des Alten Platzes (Staré náměstí) befindet sich eine architektonische
und histori-sche Kostbarkeit der Stadt Ostrov - das Gotik-Renaissance-Gebäude des
Alten Rathauses. Die Gemäuer des Rathauses waren Zeugen der Entwicklung, des
Aufschwungs und auch des Niedergangs der Stadt. Es handelt sich um ein ursprünglich gotisches Bauwerk, das nach einem Brand im Jahre 1567 im Stil der Renaissance
umgebaut, nach dem Jahre 1795 in klassizistischem Geiste umgestaltet wurde, wobei
es nach der dritten Feuersbrunst im Jahre 1866 seine neugotische Gestalt erhielt. Die
bislang letzte Rekonstruktion des Rathauses dauert von 1994 bis 1997. Das Rathaus
dient den Bürgern der Stadt als Zeremoniensaal, der in vielfältiger Weise in Anspruch
genommen wird. Im Alten Rathaus hat auch das Infozentrum seinen Sitz. Neben den
primären Dienstleistungen bietet es eine sehr interessante Ausstellung von Uhrwerken
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: 1x täglich
RU Посреди Старой площади расположена архитектурная и культурная жемчужина города Остров – готическо-ренессансное здание Старой ратуши. Стены
ратуши были свидетелями развития, расцвета и упадка города. Изначально готический объект после пожара 1567 года был перестроен в стиле ренессанса, после 1795 года были осуществлены строительные изменения в духе классицизма,
а после третьего пожара в 1866 году ратуша приобрела неоготический облик.
Последняя реконструкция ратуши прошла в 1994-1997 годах. Сейчас ратуша
служит жителям города в качестве популярного дворца бракосочетаний. Кроме
того, здесь расположен городской туристический информационный центр. Помимо основных услуг, в ратуше действует очень интересная постоянная выставка
часовых механизмов.
»» Использование скидки: 1 раз в день
70
w w w.k vc a rd. c z
Vyhlídková jízda autovláčkem
Scenic ride in the bus train
Sightseeing-Touren mit dem Bummelzug
Экскурсионная поездка на автопоезде
zastávky • stops • Haltestellen • остановки
• Parkoviště KOME
• Richmond
• Lázně I
• Divadelní náměstí
• Hlavní pošta
• Lázně III
+420 353 320 311
@
[email protected]
www.dpkv.cz
50%
pouze na plné jízdné • discount only on the full fare
nur auf den vollen Fahrpreis • только на полный билет
CZ Autovláčkem se třemi vagóny a s kapacitou 36 pasažérů se můžete
po lázeňském centru Karlových Varů projet denně v období od 1. 5. do 30. 9. V dubnu a říjnu jezdí vláček každý pátek, sobotu, neděli a o svátcích.
Autovláček (linka A) jezdí v hodinových intervalech od 11:00 do 17:00.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN You can take a ride through the centre of Karlovy Vary on the
motorized train with three cars and the capacity of 36 passengers every
day from May 1 until September 30. In April and October the train runs
every Friday, Saturday and Sunday and on public holidays. The bus train
(Line A) runs every hour from 11:00 AM to 5:00 PM.
»» No limit on how often you use the discount
DE Der Sightseeing-Bummelzug mit drei Waggons bietet 36 Fahrgästen
Platz und fährt vom 1. 5. bis 30. 9. täglich durch das Karlsbader Kurviertel. Im April und Oktober verkehrt der Sightseeing-Bummelzug jeweils
freitags, samstags, sonntags und an den Feiertagen. Der SightseeingBummelzug (Linie A) verkehrt in einstündigen Intervallen von 11:00 bis
17:00 Uhr.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU На вмещающем 36 пассажиров автопоезде с тремя вагонами вы
можете проехать по курортному центру Карловых Вар ежедневно с 1
мая до 30 сентября. В апреле и октябре автопоезд ездит по пятницам,
субботам, воскресеньям и праздничным дням. Автопоезд (линия A)
отправляется каждый час с 11:00 до 17:00.
»» Использование скидки: неограниченно
»» Více informací k jednotlivým slevám, aktuální seznam zvýhodněných
služeb a případné opravy chyb najdete na www.kvcard.cz.
»» More information about various discounts, up-to-date list of discounted
services and any corrections of errors can be found at www.kvcard.cz.
»» Nähere Informationen zu den einzelnen Ermäßigungen, ein aktuelles
Verzeichnis der vergünstigten Dienstleistungen und Berichtigungen
eventueller Fehler finden Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
»» Подробные сведения об отдельных скидках, текущий перечень льготных
услуг и исправление возможных ошибок можно найти по адресу www.kvcard.cz.
72
w w w.k vc a rd. c z
!
Areál Plešivec
The Plešivec Resort
Sport- und Freizeitanlage „Areal Plešivec (Pleßberg)“
Спортивно-рекреационный комплекс «Плешивец»
Plešivecká 65 • 362 35 Abertamy
GPS: N 50° 21.34763´, E 12° 50.36737´
+420 777 116 970
@
[email protected]
www.plesivec.eu
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 18:00
CZ Zažijte něco nového! Spoustu adrenalinové zábavy pro celou rodinu
nabízí Areál Plešivec. Se City Card můžete využít slevu 10 % na všechny
atrakce: lanové centrum, dětské lanové centrum, obří houpačka, bungee
trampolína, volný pád, horské koloběžky, čtyřkolky, buginy a další atrakce.
10%
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Experience
something new!
The Plešivec Resort offers a lot of
adrenaline entertainment for the
whole family. With the City Card
you can take advantage of 10%
discount for all attractions: climbing
centre for adults or children, giant
swing, bungee trampoline, free fall,
mountain scooters, four-wheelers,
buggies and other attractions.
»» No limit on how often you use
the discount.
DE Probieren Sie mal etwas ganz
Neues! Eine Menge Adrenalin-Vergnügen für die ganze Familie – das
ist die Sport- und Freizeitanlage
‚Areal Plešivec´. Mit der City Card
kommen Sie in den Genuss von 10 %
Ermäßigung auf alle Attraktionen:
Seilgarten und Kinderseilgarten, Riesenschaukel, Bungee Trampolin, freier Fall, Bergroller, Quads und Buggys
und weitere Attraktionen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen
der Ermäßigung:
uneingeschränkt
RU Попробуйте что-нибудь новое!
Массу адреналина и развлечений
для всей семьи предлагает спортивно-рекреационный комплекс
«Плешивец». С City Card вы можете воспользоваться скидкой 10 %
на все аттракционы: канатный
центр, детский канатный центр,
гигантские качели, банджи-батут,
свободное падение, горные самокаты, квадроциклы, багги, и другие
аттракционы.
»» Использование скидки:
неограниченно
KARLOVY VARY city card
73
Přírodní lanové centrum Svatý Linhart
Nature rope centre Svatý Linhart
Natur-Seilkletterzentrum Svatý Linhart
Канатный центр Святого Лингарта
Linhart, Karlovy Vary
GPS: N 50°18‘ 17.666´, E 12°56‘ 5.929´
+420 773 231 311
@
[email protected]
www.llkv.cz
1. 5. - 30. 6. Pá • Fri. • Fr • Пт
15:00 - 19:00
So - Ne • Sat-Sun • Sa-So • Сб-Вс
12:00 - 19:00
1. 7. - 30.8. denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 18:00
1. 9. - 31. 10 So - Ne • Sat-Sun • Sa-So • Сб-Вс
12:00 - 19:00
Po telefonické dohodě a při minimálním počtu 15 osob v jakýkoliv
den a hodinu. • After arrangement by phone and with a minimum
of 15 persons also any day and time. • Nach telefonischer
Vereinbarung und bei einer Mindestanzahl von 15 Personen an
beliebigem Tage zu beliebigem Zeitpunkt. • По телефонной
договоренности и при минимальном количестве 15 человек
в любой день и час.
10%
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami. • The discount cannot be
combined with other discounts. • Die Ermäßigung kann nicht mit
anderen Ermäßigungen kombiniert werden. • Скидка не сочетается
с остальными скидками.
CZ Přírodní lanové centrum Sv. Linhart se nachází v těsné blízkosti městské části Karlových Varů, v lázeňských lesích. V současné době centrum
nabízí: dětský okruh (přístupný i dospělým), vysoký okruh (23 překážek
ve výšce 8 – 13m) pro osoby od 12 let, nízké a top-rope překážky. Možnost parkování a občerstvení, stejně tak procházek po vyznačených trasách (i s mapou).
»» Slevu lze čerpat 2x měsíčně
EN The nature rope centre St. Linhart is located in the immediate vicinity
of the municipal part of Karlovy Vary, in the spa forests. Currently it offers:
children circuit (accessible also to the adults), high circuit (23 obstacles
8 – 13 m above ground) for persons over 12, low and top-rope obstacles.
Possibility of parking and buying refreshments, as well as walks along the
marked trails (also with a map).
»» Frequency of discount use: 2 times a month
DE Das Natur-Seilkletterzentrum St. Linhart befindet sich in unmittelbarer Nähe eines Stadtteils von Karlovy Vary, in den Kurwäldern. Gegenwärtig bietet es einen (auch Erwachsenen zu-gänglichen) Rundkurs,
einen hohen Rundkurs (23 Hindernisse in einer Höhe von 8-13m) für
Personen über 12 Jahre, niedrige Top-Rope-Hindernisse an. Park- und
Imbissmöglichkeit, Gelegenheit zu Wanderungen auf markierten Routen (auch mit Karte).
»» Die Ermäßigung kann 2x monatlich in Anspruch
genommen werden.
RU Канатный центр Святого Лингарта расположен вблизи от городской части Карловых Вар, в курортном лесу. В настоящее время
центр предлагает детскую трассу (доступна и для взрослых), высокую трассу (23 препятствия на высоте 8 – 13 м) для лиц от 12 лет,
низкие и top-rope препятствия. По соседству расположена стоянка и
заведение общепита, можно прогуляться по обозначенным туристическим маршрутам (в т.ч. с картой).
»» Использование скидки: 2 раза в месяц.
74
w w w.k vc a rd. c z
Lanová dráha Diana
The Diana Funicular
Seilbahn Diana
Фуникулер «Диана»
Mariánská ulička • Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.19528´, E 12° 52.67217´
+420 353 320 311
@
[email protected]
www.dpkv.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
1. 1. - 31. 1.
x
1. 2. - 31. 3. • 1. 11. - 31. 12.
9:00 - 17:00
1. 4. - 31. 5. • 1. 10. - 31. 10
9:00 - 18:00
1. 6. - 30. 9.
9:00 - 19:00
Jezdí v intervalu 15 minut.
Runs every 15 minutes.
Sie verkehrt in 15-minütigen Intervallen.
Отправляется каждых 15 минут.
pouze na plné jízdné
discount only on the full fare
nur auf den vollen Fahrpreis
только на полный билет
10%
CZ Svezte se Lanovkou Diana se slevou 10 %. Spodní stanici lanové dráhy najdete hned vedle Grandhotelu Pupp Pupp. Vyvézt se můžete do mezistanice Jelení skok nebo až na konečnou k rozhledně Diana. Zpátky můžete zase lanovkou nebo pěšky po některé ze stezek.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Take a ride on the Diana Funicular with a 10% discount. You will find
the bottom station right next to the Grandhotel Pupp. You can go to the
Jelení skok (Deer Leap) midway station or to the terminal station at the
Diana observation tower. On your way back you can use the funicular or
you can take a walk on one of the trails.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Genießen Sie die Fahrt mit der Seilbahn Diana mit 10 % Ermäßigung.
Die Talstation der Seilbahn ist nur ein paar Schritte vom Grand Hotel
Pupp entfernt. Man kann entweder bis zur Zwischenstation ‚Jelení skok
– Hirschsprung´ oder bis zur Bergstation am Aussichtsturm Diana fahren.
Zurück geht es entweder wieder mit der Seilbahn oder zu Fuß auf einem
der hübschen Pfade.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Прокатитесь на фуникулере «Диана» со скидкой 10 %. Нижняя
станция фуникулера расположена непосредственно у гранд-отеля
Pupp. Можно сойти на промежуточной станции «Прыжок оленя» или
на конечной у обзорной башни «Диана». Спуститься вниз можно на
фуникулере или пешком по одной из тропинок.
»» Использование скидки: неограниченно
KARLOVY VARY city card
75
Hvězdárna Karlovy Vary
The Karlovy Vary Astronomical Observatory
Sternwarte Karlovy Vary
Карловарская обсерватория
K Letišti 144 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 12.91032´, E 12° 54.31357´
+420 777 953 422
@
[email protected]
www.astropatrola.cz
Program • Program • Programm • Программа
www.astropatrola.cz/program
15%
pouze na plné vstupné
discount only with the full
admission fee
nur auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
CZ Užijte si pozorování noční
oblohy a jiné programy pořádané Hvězdárnou Karlovy Vary
o 15 % levněji. Pozorování noční oblohy probíhají celoročně,
denně v případě jasného nebe.
Hvězdárna pořádá i další zajímavé programy pro děti, rodiny
a další zájemce o astronomii.
»» Na noční pozorování oblohy
je nutné se telefonicky objednat (volejte v den pozorování od 12
do 16 hodin).
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Enjoy watching the night sky and other programs featured by the
Karlovy Vary Astronomical Observatory with a 15% discount. If the sky is
clear, you can watch the night sky every day throughout the entire year.
The Observatory also organizes other interesting activities for children,
families and other visitors interested in astronomy.
»» To watch the night sky you must make a reservation by phone (make
your call the day you want to watch, between 12 PM and 4 PM).
»» Discount can be used once a day.
DE Beobachten Sie den nächtlichen Sternenhimmel oder besuchen Sie
eine der von der Karlsbader Sternwarte veranstalteten Programme und
zwar 15 % billiger. Nächtliche Himmelsbeobachtungen sind das ganze
Jahr über und täglich möglich – allerdings bei klarem Himmel. Die Sternwarte veranstaltet auch weitere interessante Astronomieprogramme für
Kinder, Familien und sonstige Interessenten.
»» Für nächtliche Himmelsbeobachtungen ist telefonische
Voranmeldung nötig (rufen Sie bitte am geplanten Beobachtungstag
zwischen 12 und 16 Uhr an).
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Воспользуйтесь наблюдением за ночным небосводом и другими программами, предлагаемыми Карловарской обсерваторией, на
15 % дешевле. Наблюдения за ночным небосводом ведутся на протяжении всего года, ежедневно при условии ясного неба. Обсерватория предлагает и другие интересные программы для детей, семей
и других интересующихся астрономией.
»» Наблюдение за ночным небосводом следует заказать по телефону
(звоните в день наблюдения с 12 до 16 часов).
»» Использование скидки: 1 раз в день
76
w w w.k vc a rd. c z
Lázenské lesy Karlovy Vary
V lesích v okolí lázeňského města Karlovy Vary
se nachází velké množství zajímavých objektů
např. čtyři rozhledny, restaurace, lanovka, velké
množství altánů, chat a srubů, čtyři kaple, kříže,
boží muka, obelisky, sochy, různé pomníky
a četné pamětní desky. V řadě případů
karlovarské lesy navazují přímo na městské
parky. Přijďte si odpočinout do lázeňských lesů.
Spa forests of Karlovy Vary
A great number of interesting objects are located
in the vicinity of the town of Karlovy Vary, e.g.
four observation towers, restaurants, a funicular,
a large number of gazebos, lodges and log cabins,
four chapels, crosses, wayside shrines, obelisks,
statues, different monuments and numerous
memorial plaques. The forests of Karlovy Vary are
often directly adjacent to the municipal parks.
Come and rest in the spa forests.
Kurwälder Karlovy Vary (Karlsbad)
In den Wäldern in der Umgebung der Kurstadt
Karlovy Vary (Karlsbad) befinden sich zahlreiche
interessante Objekte, u. a. vier Aussichtstürme,
Restaurants, eine Seilbahn, viele Pavillons, Hütten
und Blockhütten, vier Kapellen, Kreuze, Martersäulen, Obelisken, Statuen, verschiedene Denkmäler und zahlreiche Gedenktafeln. In vielen
Fällen knüpfen die Kurwälder direkt an die Stadtparkanlagen an. Folgen Sie unserer Einladung zur
Erholung in den Kurwäldern.
Карловарские курортные леса
В лесах, расположенных в окрестностях курортного города Карловы Вары, есть множество интересных объектов, в частности, четыре смотровых башни, рестораны, канатная
дорога, множество беседок, хижин и срубов,
четыре часовни, кресты, придорожные распятия, обелиски, статуи, различные памятники и
многочисленные мемориальные доски. В ряде
случаев карловарские леса являются естественным продолжением городских парков.
Приходите отдохнуть в курортные леса.
www.llkv.cz
Vyhlídkové lety
Sightseeing flights
Rundflüge
Экскурсионные полеты
Airport Karlovy Vary • Olšová Vrata
GPS: N 50° 12.09575´, E 12° 54.71685´
+420 775 365 320
@
[email protected]
www.aeroprague.com
denně • daily • täglich • ежедневно
10%
9:00 - 18:00
CZ Dopřejte si úžasný zážitek s kartou City Card o 10 % levněji. Užijte si
vyhlídkový let nad Karlovými Vary a nejkrásnějšími místy v jejich okolí
v moderním a bezpečném letadle. Lety jsou určené pro 3 osoby a trvají
standardně 30 minut. Délku i trasu letu lze však upravit podle přání zákazníka.
»» Slevu 10 % můžete využít i na další lety z nabídky AeroPrague.com.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Enjoy an amazing experience with the City Card and get it for 10%
less. Enjoy a sightseeing flight above Karlovy Vary and the most beautiful
places in its environs in a modern and safe aircraft. Flights are for three
passengers and usually last 30 minutes. But the length and the direction
of the flight can be adapted to the customer’s specifications.
»» The 10% discount can be also used on other flights offered at
www. AeroPrague.com
»» No limit on how often you use the discount.
DE Gönnen Sie sich dieses einmalige Erlebnis dank der City Card um
10% billiger. Erleben Sie Rundflüge über Karlsbad und zu den schönsten
Ecken in seiner Umgebung in einem modernen und sicheren Flugzeug.
Die Rundflüge sind für 3 Personen bestimmt, die normale Flugdauer beträgt 30 Minuten. Sowohl die Flugdauer, als auch die Flugroute können
den speziellen Wünschen der Fluggäste angepasst werden.
»» Die 10-prozentige Ermäßigung gilt auch für weitere Flüge im Angebot
von AeroPrague.com.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Получите незабываемые впечатления с City Card на 10 % дешевле. Насладитесь экскурсионным полетом над Карловыми Варами
и красивейшими местами в их окрестностях в современном и безопасном самолете. Полеты рассчитаны на 3 человека, их обычная
продолжительность составляет 30 минут. Тем не менее, продолжительность и трассу полета можно изменить в соответствии с пожеланиями заказчика.
»» Вы можете воспользоваться 10 % скидкой и на другие полеты из
ассортимента AeroPrague.com.
»» Использование скидки: неограниченно
78
w w w.k vc a rd. c z
Kartarena Cheb
The Kartarena in Cheb
Kartarena Cheb
Kartarena в г. Хеб
Potočiště • R6 exit 162
GPS: N 50° 5.17315´, E 12° 27.08508´
+420 737 878 891; +420 605 211 238
@
[email protected]
www.kartarena.eu
denně • daily • täglich • ежедневно
15. 3. - 30. 10
10:00 - 19:00
CZ Zažijte něco nového, přijďte si zajezdit v motokárách. Sportovní areál
KARTARENA Ypsilonka najdete na cestě z Karlových Varů do Chebu (sjezd
162 ze silnice R6). Je to největší a nejmodernější specializovaný závodní
motokárový okruh v České republice s půjčovnou motokár. S kartou City
Card zde získáte slevu 10 % na zapůjčení motokár (10 nebo 15 minut).
10%
»» Četnost čerpání slevy: 3x denně
EN Experience something new, come and take a ride in a motor cart.
The KARTARENA Ypsilonka sports resort can be found on the way from
Karlovy Vary to Cheb (Exit 162 on the R6 Highway). It is the largest and
most modern specialized cart racing circuit in the Czech Republic with
a motor cart rental shop. With your City Card you can get a 10% discount
on the motor cart rental (10 or 15 minutes).
»» Discount can be used three times a day.
DE Erleben Sie etwas Neues und
Ausgefallenes – rasante Kart-Fahrten!
Die Sport- und Freizeitanlage KARTARENA Ypsilonka befindet sich an der
Straße von Karlovy Vary nach Cheb
(Abfahrt 162 von der Fernstraße R6).
Sie verfügt über die größte und modernste spezielle Kart-Rennbahn in
ganz Tschechien, samt Kart-Verleih.
Mit der City Card bekommen Sie
hier 10% Ermäßigung auf den KartVerleih (10 oder 15 Minuten).
»» Anzahl der Inanspruchnahmen
der Ermäßigung: 3 x pro Tag
RU Получите новые впечатления,
прокатитесь на картах. Спорткомплекс «KARTARENA Ypsilonka» расположен по дороге из Карловых
Вар в Хеб (спуск 162 с шоссе R6).
Это самая большая и современная
специализированная картинговая
трасса Чешской Республики с пунктом проката картов. City Card дает
Вам право на 10 % скидку на прокат
картов (10 или 15 минут).
»» Использование скидки:
3 раза в день
KARLOVY VARY city card
79
Středověké hostiny na hradě Loket
Medieval feasts at the Loket Castle
Mittelalterliche Festgelage auf Burg Loket
Средневековые пиры в крепости Локет
T.G.Masaryka 136 • 357 33 Loket
GPS: N 50° 11.20555´, E 12° 45.16588´
+420 603 148 531
+420 353 225 959
@
[email protected]
www.hotel-loket.cz
5%
CZ Zúčastněte se středověké hostiny na hradě Loket. Kromě bohaté hodovní tabule Vám bude nabídnuta možnost vyzkoušet si své šermířské
umění v turnaji, zhlédnete kejklířské a taneční vystoupení, muzikanti
Vám budou hrát písně pijácké i galantní. Dvorní dámy Vás vyzvou do kola
a naučí Vás tančit dobové tance. Tabule se bude prohýbat pod mísami
s ovocem, caltami s pečení a pážata se postarají o Vaše obsloužení krmí
a nápojem. S postupujícím večerem se však na stole může objevit i tanečnice. To vše při svitu voskovic. Vrcholem večera je ohňové představení.
»» Nabídka platí pro předem objednané skupiny od 50 do 70 osob.
EN Come to the medieval feast at the Loket Castle. Apart from the rich
banquet board, you will also have opportunity to try your fencing skills in
the tournament, you will watch performances of jugglers, magicians and
dancers. Musicians will play the drunkard and gallant songs. The court
ladies will invite you to join them in the dancing circle and will teach you
to dance the old period dances. The board will be bending under the
weight of the bowls with fruit, pancakes with the roast and the pages
will take care that you have enough food and drinks. However, as the
evening will be progressing, you may even see a female dancer on your
table. All that under the candlelight. The performance with fire will be the
highlight of the evening.
»» This offer is valid only for the groups of 50 to 70 persons who
must book their reservation in advance.
DE Nehmen Sie an mittelalterlichen Festgelagen auf Burg Loket (Elbogen) teil. Außer einer üppigen Festtafel bekommen Sie Gelegenheit sich
im Rahmen eines Turniers in der Fechtkunst zu versuchen, es werden
Gaukler- und Tanzdarbietungen geboten, Musikanten spielen Trink- und
Sauflieder, aber auch galante Balladen. Hofdamen fordern Sie zum Hofund Reigentanz auf und bringen Ihnen mittelalterliche Tanzschritte bei.
Die Tische biegen sich unter Obstschüsseln, Fladen mit Braten und beflissene Pagen kümmern sich um Speis und Trank. Zu fortgeschrittener
Stunde kommt es vor, dass eine Tänzerin auf dem Tisch zu tanzen beginnt. All dies im flackernden Kerzenschein. Höhepunkt des Abends ist
die Darbietung eines Feuerjongleurs.
»» Dieses Angebot gilt für im Voraus angemeldete Gruppen von 50
bis 70 Personen.
RU Примите участие в средневековом пире в крепости Локет. Кроме
богатого банкетного меню Вам представится возможность испытать
свой фехтовальный талант на турнире, посмотреть выступление
циркачей и танцоров, а музыканты будут развлекать Вас застольными и галантными песнями. Придворные дамы пригласят Вас в круг
и научат старинным танцам. Стол будет прогибаться под блюдами
с фруктами, лепешками с жарким, а пажи позаботятся о Вашем обслуживании. Ближе к концу на столе может появиться и танцовщица.
Все это при свете восковых свечей. Кульминацией вечера будет огненное представление.
»» Предложение действительно при условии предварительного
заказа для групп от 50 до 70 человек.
80
w w w.k vc a rd. c z
Prohlídka rodinného pivovaru sv. Florián
Tour of the family owned St. Florian Brewery
Besichtigung der Familienbrauerei St. Florian
Осмотр семейной пивоварни «Святой Флориан»
T.G.Masaryka 136 • 357 33 Loket
GPS: N 50° 11.20555´, E 12° 45.16588´
+420 352 327 130
@
[email protected]
www.hotel-loket.cz
dle domluvy • by appointment
nach vorheriger Absprache • по договоренности
CZ Právo vařit pivo udělil městu Loket již Jan Lucemburský. Pivovar Svatý
Florián obnovil tuto tradici roku 2006 a od té doby se vaří pivo v prostorách původní sladovny, dnešní pivnice. Nabídka místních piv zahrnuje
světlou i tmavou jedenáctku a třináctku – špekové pivo. Součástí prohlídky pivovaru je kromě ochutnávky piva také expozice lázeňských pohárků
určených k popíjení vody v rámci lázeňské léčebné kúry, která čítá téměř
1300 exemplářů vyrobených do r. 1945. Po prohlídce pivovaru, expozice
pohárků a ochutnávce piva se s průvodcem vydáte na prohlídku historické části města Loket. Navštívíte historické náměstí, letní divadlo a hradby.
10%
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The right to brew beer was granted to the town of Loket by Jan Luxembourg.
The St. Florian Brewery restored this tradition in 2006 and ever since that time
the beer has been brewed in the premises of the original malt-house, the
today’s beer hall. The selection of local beers includes light and dark 11° and
13° beer - the so-called smoked beer. Apart from beer tasting the brewery tour
also includes the exhibition of spa cups used to sip water during spa treatments,
which contains nearly 1,300 examples that were made before 1945. When you
are done with the tour of the brewery with the beer tasting and you have seen
the exhibit with the cups, your guide will take you to explore the historic section
of the town of Loket. You will visit the historic town square, summer open-air
theatre and the town’s fortification walls.
»» Discount can be used once a day.
DE Schon Johann von Luxemburg erteilte der Stadt Elbogen das Recht Bier zu
brauen. Die Brauerei St. Florian (Svatý Florian) knüpfte im Jahre 2006 an diese Tradition an und braut seither in den Räumen der ehemaligen Mälzerei, der
heutigen Bierstube ein köstliches Bier. Das Angebot an hiesigen Bieren umfasst
unter anderem auch ein Bier mit 11 und 13 Grad Stammwürze – das sog. ‚Rauchbier´. Bei der Brauereibesichtigung mit Bierverkostung bekommt man auch
eine nahezu 1300 Exemplare umfassende Ausstellung von Kurtrinkbechern zu
sehen, aus denen die Kurgäste bei Trinkkuren das Mineralwasser schlürfen und
die allesamt aus der Zeit vor 1945 stammen. Auf die Besichtigung der Brauerei
und Trinkbecherausstellung und die Verkostung der hiesigen Biere folgt eine
geführte Besichtigung des historischen Kerns der Stadt Loket (Elbogen). Dabei
bekommt man u.a. den historischen Marktplatz, die Sommerbühne und die
Stadtmauern zu sehen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Право варить пиво предоставил городу Локет еще Ян Люксембургский.
Пивоварня «Святой Флориан» восстановила эту традицию в 2006 году,
и с тех пор пиво варят в бывших помещениях солодовни, где сейчас находится пивная. Местный ассортимент состоит из светлого и темного одиннадцатиградусного и тринадцатиградусного – копченого пива. В ходе экскурсии
кроме дегустации пива Вы сможете ознакомиться с экспозицией чашечек,
предназначенных для приема воды в рамках санаторно-курортного лечения, которая насчитывает почти 1300 экземпляров, произведенных до 1945
года. После осмотра пивоварни, выставки стаканчиков и дегустации пива Вы
с экскурсоводом отправитесь на осмотр исторической части города Локет
и посетите историческую площадь, летний театр и укрепления.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
81
Jízda kočárem v přírodě
A ride through the countryside in the horse-drawn coach
Kutsch- und Kremserfahrten in freier Natur
Поездка в карете на природе
Děpoltovice 1 • 362 25 Děpoltovice
GPS: N 50° 17.32087´, E 12° 49.18385´
+420 776 280 541
@
[email protected]
www.jkpegas.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 11:00 - 22:00
20%
CZ Projeďte se malebnou přírodou v okolí agroturistického areálu Pegas v Děpoltovicích, který najdete jen 10 km od Karlových Varů. Užijte si
vyjížďku krásnou přírodou na čerstvém vzduchu. Kapacita kočáru je 4-5
osob, vyjížďku si tak můžete vychutnat i se svými blízkými.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Take a ride through the picturesque countryside which surrounds
the Pegas agricultural and tourism complex in the town of Děpoltovice,
which is located only 10 km from Karlovy Vary. Enjoy the ride through
the beautiful countryside in the fresh air. The coach can carry 4 to 5
passengers and so you can enjoy the ride with your loved ones.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Romantische Kremserfahrten durch die malerische Landschaft in der
Umgebung des nur 10 km von Karlsbad entfernten Agrotourismusareals
Pegas in Děpoltovice. Gönnen Sie sich solch eine Fahrt an der frischen
Luft durch schönste Natur. Die Pferdekutschen bieten 4-5 Fahrgästen
Platz – Sie können die Kutschfahrt also auch im Kreis Ihrer Lieben unternehmen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Прокатитесь по живописным окрестностям агротуристического
комплекса «Pegas» в Деполтовицах, расположенного всего в 10 км
от Карловых Вар. Насладитесь поездкой на свежем воздухе по живописной местности. Вместимость кареты 4-5 человек, так что Вы можете разделить удовольствие от поездки со своими близкими.
»» Использование скидки: неограниченно
Carlsbad Convention Bureau
- a neutral partner - central information
and contact place for the convention and incentive
tourism in Karlovy Vary and Karlovy Vary Region.
Carlsbad Convention Bureau
je Váš neutrální partner - centrální
informační a kontaktní místo pro účely
kongresové a incentivní turistiky
v Karlových Varech a Karlovarském kraji.
82
w w w.k vc a rd. c z
Jízda na saních tažených koňmi
A horse-drawn sleigh ride
Pferdeschlittenfahrten
Поездка на санной упряжке
Děpoltovice 1 • 362 25 Děpoltovice
GPS: N 50° 17.32087´, E 12° 49.18385´
+420 776 280 541
@
[email protected]
www.jkpegas.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 11:00 - 22:00
dle sněhových podmínek • depending on snow
condition • in Abhängigkeit von den Schneebedingungen • в зависимости от снеговых условий
CZ Jako v pohádce se budete cítit při vyjížďce na saních tažených koňmi
zasněženou krajinou v okolí agroturistického areálu Pegas v Děpoltovicích (10 km od Karlových Varů). Kapacita saní je 4-5 osob, Jedinečné okamžiky při této vyjížďce tak můžete sdílet se svými nejbližšími.
20%
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN When you will be riding on a horse-drawn sleigh through the
snowy landscape around the Pegas agricultural and tourism complex in
Děpoltovice, you are going to feel as though you were in a fairy tale. The
place is located 10 km from Karlovy Vary and the sleigh can accommodate
4 to 5 persons. You will be able to share the unique moments during this
ride with your loved ones.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Wie im Märchen fühlt man sich bei solch einer lustigen Pferdeschlittenfahrt durch die verschneite Landschaft in der Umgebung des Agrotourismusareals Pegas in Děpoltovice (10 km von Karlsbad). In den Schlitten finden 4-5 Fahrgäste Platz, die einzigartigen Augenblicke solch einer
Schlittenfahrt können Sie also mit Ihren Lieben teilen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Вы словно перенесетесь в сказку во время поездки на санной
упряжке по заснеженной местности в окрестностях агротуристического комплекса «Pegas» в Деполтовицах (10 км от Карловых Вар).
Вместимость саней составляет 4-5 человек, так что уникальные мгновения этой поездки Вы можете разделить со своими близкими.
»» Использование скидки: неограниченно
www.carlsbad-convention.cz
Husovo náměstí 270/2 • 360 01 Karlovy Vary
Phone: +420 359 002 504
e-mail: [email protected]
KARLOVY VARY city card
83
Letní bobová dráha Oberwiesenthal
The Oberwiesenthal Summer Bobsled Track
Sommerrodelbahn Oberwiesenthal
Летняя бобслейная трасса Обервизенталь
Vierenstraße 3c
09484 Oberwiesenthal • DE
GPS: N 50° 25.47132´, E 12° 58.03668´
+49 (0) 37348 8338
@
[email protected]
www.sommerrodelspass.de
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 18:00
závisí na počasí
Depending on the weather
In Abhängigkeit vom Wetter
в зависимости от погодных условий
30%
Dospělí až 30 %
Adults get a discount of up to 30 %
Erwachsene bis zu 30 %
Взрослые до 30 %
50%
Děti až 50 %
Children get a discount of up to 50 %
Kinder bis zu 50 %
Дети до 50 %
CZ Navštivte letní bobovou dráhu v německém Oberwiesenthalu, který leží v těsné blízkosti horského střediska Bož Dar (cca 30 km od Karlových Varů). Díky City Card tu dospělí mohou jezdit za dětské ceny. Slevu
mohou využít i dětští majitelé karty – jedna jízda je vyjde na pouhé 1 €.
Za příznivého počasí si můžete na 550 metrů dlouhé bobové dráze zajezdit od jara do podzimu. Je to skvělý zážitek!
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Visit the summer bobsled track in the German town of Oberwiesenthal,
which is located in a close proximity to the Boží Dar (God’s Gift) Mountain
Resort (approximately 30 km from Karlovy Vary). Using the City Card,
adults can take a ride for children’s prices. This discount can be also used
by the children cardholders and thus one ride will cost them a mere €1. If
the weather is good, you can take a ride on the 550 m long bobsled track
from the spring time to autumn. It is a great experience!
»» No limit on how often you use the discount.
DE Besuchen Sie die Sommerrodelbahn im sächsischen Oberwiesenthal
in unmittelbarer Nähe des Wintersportzentrums Boží Dar (ca. 30 km von
Karlsbad entfernt). Dank der City Card können hier Erwachsene zum Kinderpreis fahren. Aber auch Kinder kommen in den Genuss von Ermäßigungen – mit der City Card kostet eine Fahrt nur 1 €. Bei günstigem Wetter ist die 550 Meter lange Sommerrodelbahn von Frühling bis Herbst in
Betrieb. Die Fahrt ist ein sensationelles Erlebnis!
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Посетите летнюю бобслейную трассу в немецком Обервизентале, который расположен в непосредственной близости от горнолыжного комплекса Божий Дар (около 30 км от Карловых Вар). Благодаря
City Card здесь взрослые могут кататься по детской цене. Скидкой
могут воспользоваться и дети-владельцы карты – одна поездка будет стоить всего 1 €. В хорошую погоду вы можете кататься на бобслейной трассе длиной 550 м c весны до осени. Получите непередаваемое удовольствие!
»» Использование скидки: неограниченно
84
w w w.k vc a rd. c z
Husky škola DogsAdventures
The DogsAdventures Husky School
Husky-Schule DogsAdventures
Хаски-школа DogsАdventures
Oberwiesenthaler Str.12
Tellerhauser • OT Breitenbrunn • DE
GPS: N 50° 26.17045´, E 12° 53.51210´
+420 775 534 953
@
[email protected]
www.dogsadventures.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
1. 12. - 1. 4.
dle sněhových podmínek
Depending on the snow conditions
in Abhängigkeit von den Schneebedingungen
в зависимости от снеговых условий
CZ Objevte krásu jízdy po zasněžených krušnohorských pláních se psím
spřežením. Využijte možnosti poznat tento sport a všechno co k němu
patří během několikahodinového nebo vícedenního programu v Husky
škole DogsAdventures v německé vesničce Tellerhauser nedaleko Božího
Daru. Díky City Card získáváte slevu 10 % na všechny programy z nabídky
DogsAdventures.
10%
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Discover the beauty of riding on the snowy plains of Krušné (Ore)
Mountains with a dog sled team. Take advantage of the opportunity
to get to know the sport and everything that goes along with it during
several hour or multi-day program in the DogsAdventures Husky School
located in the German village of Tellerhäuser near Boží Dar (God’s Gift).
Use your City Card and you will get a 10% discount on all programs
featured by the DogsAdventures.
»» Discount can be used once a day.
DE Entdecken Sie die Faszination von Hundeschlittenfahrten über die
verschneiten Hochebenen des Erzgebirges. Nutzen Sie die Gelegenheit,
diesen Sport und alles was dazu gehört binnen eines mehrstündigen
oder auch mehrtägigen Programmes in der Husky-Schule DogsAdventures im deutschen Dörfchen Tellerhäuser, unweit von Boží Dar (Gottesgab) kennen zu lernen. Dank der City Card haben Sie Anspruch auf 10 %
Ermäßigung auf die Leistungen von ‚DogsAdventures´.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Ощутите прелесть поездки на собачьей упряжке по заснеженным
равнинам Рудных гор. Воспользуйтесь возможностью познать этот
вид спорта и все связанное с ним в ходе многочасовой или многодневной программы Хаски-школы DogsАdventures в немецкой деревушке
Tellerhäuser неподалеку от Божьего Дара. Благодаря City Card Вам будет предоставлена 10 % скидка на все программы DogsАdventures.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
85
S potěšením Vám představujeme náš stávající Spa Hotel
Čajkovskij **** a nově otevřený Spa & Wellness Hotel
Čajkovskij PALACE ****. Tyto dva hotely jsou navzájem propojeny a tvoří jeden komplex a nacházi se v těsné blízkosti ruského
kostela, nedaleko kolonád s léčivými prameny. Hotel nabízí komfortní ubytování v moderně vybavených pokojích , dvoulůžkových, apartmá a podkroví. Svým hostům nabízí procedury s vřídelní vodou, možnost pití minerálního pramene přímo v recepci
nového hotelu, wellness, bazén, medicínské centrum, konferenční sál, kosmetický salon zn. a Babor lobby bar s výhledem na
Karlovy Vary. Přijeďte a nechte se hýčkat a dovolte našemu týmu
profesionálů, aby Vás přesvědčil o kvalitě našich služeb.
CZ
EN It is our great pleasure to introduce to you our four-star
,,Hotel Čajkovskij****“ and also our new „Spa hotel ČAJKOVSKIJ PALACE****“. Both hotels are connected to each other
and form one complex and are located directly in the neighborhood of the Russian church near a colonnade with curative mineral
springs. The hotel offers its guests comfortable accommodation in
modern rooms, double rooms, suite lux and attic rooms. It offers
its guests procedures with mineral water or springs to drink at the reception of the new hotel. There is the Babor
beauty salon, wellness, medical center, swimming pool, conference hall or lobby bar all of them overlooking Carlsbad. Come and let our professional personnel convince you of the quality of the services.
DE Mit Freude stellen wir Ihnen das bestehende Spa Hotel Čajkovskij **** und das neu eröffnete Spa & Well-
ness Hotel Čajkovskij PALACE **** vor. Diese beiden Hotels sind wechselseitig miteinander verbunden
und bilden einen Komplex, der sich in unmittelbarer Nähe der russischen Kirche, unweit der Kolonnaden mit
den Heilquellen befindet. Das Hotel bietet eine komforte Unterkunft, Einzel, Doppel und Appartementen. Wir
bieten unseren Gästen Thermalwasser Behandlung und eine Thermalwasser Quelle direkt an der Rezeption. Als
weitere Extras ein Babor -Schönheitssalon, Wellness, Pool, Medical Center, Konferenzraum, Lobby-Barv mit
Blick auf Karlsbad. Besuchen Sie und erlauben Sie unserem erfahrenen Personal Sie über die Qualität unserer
Dienste zu überzeugen.
RU С большим удовольствием представляем
Вам наши четырехзвездочные гостиницы действующую санаторную гостиницу „Чайковский ****“ и недавно открывшуюся Spa & Wellness
гостиницу „ЧАЙКОВСКИЙ PALACE****“. Оба отеля соединены между собой и создают единый комплекс,
которые расположены рядом с русским православным собором и недалеко от колоннад с лечебными
источниками. Отели предоставляют комфортное размещение в 87 номерах для курящих и некурящих,
широкий выбор из двухместных и люкс апартаментов и мансард. В наших гостиницах мы предлагаем
Вам процедуры с использованием карловарской минеральной воды, имеется источник минеральной
питьевой воды прямо в приемной новой гостиницы у стойки администратора. В гостиницах к Вашим
услугам салон красоты торговой марки Babor, wellness, бассейн, медицинский центр, конференцзал, лобби-бар с прекрасным видом на Карловы Вары. Приезжайте к нам и позвольте нашей команде
профессионалов позаботиться о Вас и убедить Вас в качестве наших услуг.
Sadová 44 | Karlovy Vary | Czech Republic
tel.: +420 353 402 111
e-mail: [email protected]
web: www.cajkovskij.com
86
w w w.k vc a rd. c z
HC Energie Karlovy Vary
ХК «Энергия» Карловы Вары
KV Arena • Západní 1812/73
360 01 • Karlovy Vary
GPS: N 50°13.47522‘ , E 12°50.67002‘
+420 359 909 159
@
[email protected]
www.hokejkv.cz
Dle rozpisu zápasů soutěže. • By the tournament
schedule. • Je nach dem Plan der Begegnungen
des Wettbewerbs • В соответствии с календарем
матчей
CZ HC Energie Karlovy Vary je karlovarský hokejový klub, který je od roku
1997 pravidelným účastníkem nejvyšší české hokejové soutěže. Na vstupenky získáte s Karlovy Vary City Card slevu 10%.
10%
»» Sleva na jednotlivá domácí utkání HC Energie Karlovy Vary v hokejové
ELH. Slevu lze uplatnit jen u pokladny KV Areny a nelze ji uplatňovat
u poskytovatelů předprodeje vstupenek. Slevu nelze uplatnit při
zakoupení permanentních vstupenek.
»» Četnost čerpání slevy: Jedna vstupenka na jedno utkání.
EN HC Energie Karlovy Vary is an ice-hockey club which has been a regular
participant of the top Czech ice-hockey tournament since 1997. You can
receive a 10% discount for the tickets with the Karlovy Vary City Card.
»» Discount to home games of the ice-hockey club Energie Karlovy Vary
in the ELH ice-hockey tournament. The discount can be used only at
the box office of KV Arena and it cannot be used at the pre-sale ticket
vendors. The discount cannot be used for purchasing season tickets.
»» Frequency of discount use: One ticket for one match.
DE HC Energie Karlovy Vary ist ein Karlsbader Eishockeyclub, der seit
dem Jahre 1997 regelmäßiger Teilnehmer der höchsten tschechischen
Eishockeyliga ist. Auf die Eintrittskarten erhalten Sie mit der Karlovy Vary
City Card eine Ermäßigung von 10 %.
»» Ermäßigung für die einzelnen Heimspiele des HC Energie Karlovy Vary
in der Eishockey-EHL. Die Ermäßigung kann lediglich an der Kasse der
KV Arena und nicht im Eintrittskartenvorverkauf, auch nicht beim Kauf
von Dauereintrittskarten, geltend gemacht werden.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: Eine
Eintrittskarte für eine Begegnung
RU С 1997 года карловарский хоккейный клуб «Энергия» является регулярным участником сильнейшей чешской хоккейной лиги.
Karlovy Vary City Card дает право на 10% скидку с цены билета.
»» Скидка на домашние матчи хоккейного клуба «Энергия»
Карловы Вары в рамках Чешской экстралиги. Скидкой
можно воспользоваться только у кассы KV Arena, она не
распространяется на предпродажу билетов и покупку
абонементов.
»» Использование скидки: Один билет на один матч
KARLOVY VARY city card
87
Skiareál Boží Dar-Neklid
The Boží Dar-Neklid Ski Resort
Skigebiet Boží Dar-Neklid
Горнолыжный комплекс Божий Дар-Неклид
Skiareál Boží Dar - Neklid • Boží Dar
GPS: N 50° 24.22213´, E 12° 56.27928´
+420 777 863 236
@
[email protected]
www.skiarealneklid.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
1. 12. - 20. 3.
denně • daily • täglich • ежедневно 9:00 - 16:00
10%
na jedno a vícedenní skipas
discount on a single and multi-day ski pass
auf den Ein- und Mehrtagesskipass
на одно- и многодневный ски-пасс
CZ Areál Neklid nabízí 4 km sjezdovek s lehkou až střední obtížností
- ideální lyžování pro začátečníky a rodiny s dětmi. V areálu je také snowpark se skoky a překážkami pro začátečníky, pokročilé i zdatné. Služby:
parkoviště, technické zasněžování, půjčovna, občerstvení, WC, lyžařská
a snowboardová škola atd.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Neklid Resort offers four kilometers of downhill pistes with the
light to moderate difficulty levels - an ideal skiing for beginners and
families with children. The resort also has a snow park with jumps and
obstacles for beginners, advanced and proficient skiers. Services: parking
lot, artificial snow, equipment rental, refreshments, toilets, skiing and
snowboarding school and so on.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Skigebiet Neklid hat 4 km Skipisten von leichter bis mittlerer Schwierigkeit zu bieten – der ideale Skispaß für
Anfänger und Familien mit Kindern. Im
Skigebiet gibt es auch einen Snowpark
mit Kickers und Obstacles für Anfänger,
Fortgeschrittene und Geübte. Dienstleistungen: Parkplatz, technische Beschneiung, Verleih, Imbiss, WC, Ski- und
Snowboardschule, usw.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen:
1 x pro Tag
RU Горнолыжный комплекс «Неклид»
предлагает 4 км горнолыжных трасс
легкой и средней сложности – идеальный вариант для начинающих и семей
с детьми. На территории комплекса
расположен сноупарк с трамплинами
и фигурами для начинающих, продвинутых и опытных сноубордистов.
Услуги: автомобильная стоянка, искусственное оснежение, пункт проката, закусочная, туалет, горнолыжная
и сноуборд школа и т.д.
»» Использование скидки:
1 раз в день
88
w w w.k vc a rd. c z
Lyžařský areál TJ Klínovec SKI PARK
The TJ Klínovec SKI PARK Resort
Skigebiet TJ Klínovec SKI PARK
Воспользуйтесь комплекс СО «Клиновец Ски Парк»
Klínovec
GPS: N 50° 23.74650´, E 12° 58.08517´
+420 723 599 401
@
[email protected]
[email protected]
www.tjklinovec.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон 10. 12. - 1. 4.
Po, Út, Čt, Ne • Mon., Tue., Thu., Sun.
9:00 - 16:00
Mo, Di, Do, So • Пн, Вт, Чт, Вс
St, Pá, So • Wed., Fri., Sat.
9:00 - 16:00
Mi, Fr, Sa • Ср, Пт, Сб
17:30 - 20:00
CZ Využijte slevu 20 % na skipasy v lyžařském areálu TJ Klínovec SKI
PARK. Užijte si lyžování na severním svahu Klínovce - nejvyšší hoře Krušných hor. Sjezdovky jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Služby:
parkoviště, technické zasněžování, večerní lyžování, WC, dětský skipas,
lyžařská škola, instruktor, restaurace.
20%
»» Slevu lze čerpat na všechny typy permanentek s výjimkou již
zlevněných (rodinné jízdné, skupinové jízdné).
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Take advantage of 20% discount on ski passes in the TJ Klínovec SKI
PARK Resort. Enjoy skiing on the north slope of Klínovec - the highest
mountain in the Krušné (Ore) Mountains. Downhill pistes are suitable
both for the beginners, as well as for the advanced skiers. Services:
parking lot, artificial snow, evening skiing, toilets, children’s ski pass, ski
school, instructor and restaurant.
»» Discount can be used for all types of admission passes, with the
exception of those which were already discounted, such as family
tickets or group tickets.
»» Discount can be used once a day.
DE Nutzen Sie 20 % Ermäßigung auf die Skipässe im Skigebiet TJ Klínovec SKI PARK. Skispaß vom Besten an den Nordhängen des Klínovec
(Keilbergs) – des höchsten Gipfels des Erzgebirges. Die hiesigen Pisten
sind sowohl für beginnende, als auch fortgeschrittene Skifahrer geeignet. Dienstleistungen: Parkplatz, technische Beschneiung, abendliches
Flutlicht-Skifahren, WC, Kinderskipass, Skischule, Skilehrer, Restaurant.
»» Die Ermäßigung kann für alle Arten von Dauerfahrkarten,
mit Ausnahme bereits verbilligter Fahrkarten (Familien- oder
Gruppenkarten) in Anspruch genommen werden.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU ГВоспользуйтесь скидкой 20 % на
ски-пассы в горнолыжном комплексе
СО «Клиновец СКИ ПАРК». Получите удовольствие от спуска на лыжах с северного
склона Клиновца – самой высокой вершины Рудных гор. Трассы подходят для
начинающих и продвинутых лыжников.
Услуги: автомобильная стоянка, искусственное оснежение, вечернее катание
на лыжах, туалет, детский ски-пасс, горнолыжная школа, инструктор, ресторан.
»» Скидка распространяется на все типы
абонементов за исключением льготных
(семейный и групповой абонементы).
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
89
Lyžařská škola Novako
The Novako Ski School
Skischule Novako
Горнолыжная школа «Новако»
Areál Novako • Boží Dar 196
362 62 Boží Dar
GPS: N 50° 24.69325´, E 12° 55.44815´
+420 773 625 402
@
[email protected]
www.skola-novako.cz
Zimní sezona • Winter season
Wintersaison • Зимний сезон
denně • daily • täglich • ежедневно
10%
1. 12. - 31. 3.
9:00 - 16:30
19:00 - 20:30
CZ Areál Novako na Božím
Daru nabízí slevu 10 % na lyžařskou či snowboardovou výuku
v místní lyžařské škole. Lyžařská
škola Novako nabízí výuku jízdy
na lyžích či na snowboardu pod
vedením zkušených instruktorů
malým i velkým sportovcům.
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN The Novako Resort in Boží Dar
offers a 10% discount on skiing
and snowboarding lessons in
the local ski school. The Novako
Ski School provides lessons
on skis or snowboards under
the guidance of experienced
instructors to both small, as well
as to big sportsmen.
»» No limit on how often you
use the discount.
DE Das Skigebiet Novako in
Boží Dar bietet 10 % Ermäßigung auf den Ski- und Snowboardunterricht in der hiesigen
Skischule. Die Skischule Novako
bietet Ski- bzw. Snowboardunterricht unter Anleitung erfahrener Instrukteure und dies sowohl für große, als auch kleine
Ski- und Snowboardfans.
»» Anzahl der
Inanspruchnahmen
der Ermäßigung:
uneingeschränkt
RU Горнолыжный комплекс «Новако» в Божьем Даре предлагает
10 % скидку на обучение катанию на лыжах или сноуборде в местной
горнолыжной школе. Горнолыжная школа «Новако» предлагает обучение катанию на лыжах и сноуборде под руководством опытных
инструкторов для маленьких и больших спортсменов.
»» Использование скидки: неограниченно
90
w w w.k vc a rd. c z
Areál Novako – Boží Dar
Novako facility in Boží Dar
Areal Novako – Boží Dar
Горнолыжный комплекс «Новако»
Areál Novako • Boží Dar 196
362 62 Boží Dar
GPS: N 50° 24.69325´, E 12° 55.44815´
+420 775 157 344
@
[email protected]
www.novako-ski.cz
Zimní sezona • Winter season
Wintersaison • Зимний сезон
denně • daily • täglich • ежедневно
CZ Využijte slevu 20 % na balíček celodenní jízdné na vleku +
vybavení z půjčovny + 3 jízdy
na snowtubingu v Areálu Novako na Božím Daru. Navštivte
areál určený především rodinám
s dětmi. Užijte si skvělou zimní
zábavu s celou rodinou. Služby:
parkoviště, technické zasněžování, půjčovna, občerstvení, WC,
lyžařská a snowboardová škola,
dětský park atd.
1. 12. - 31. 3.
9:00 - 16:00
19:00 - 20:30
20%
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN Take advantage of 20% discount for a package containing a daylong ski-pass + rental of equipment + 3 snow-tubing rides in the Novako
facility at Boží Dar. Visit the resort which was designed especially for
the families with children. Enjoy great winter fun with the whole family.
Services: parking lot, artificial snow, rental shop, refreshments, toilets,
skiing and snowboarding school, children’s park and so on.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Nutzen Sie die Ermäßigung von 20 % für ein Ganztagespaket bzgl.
Fahrpreis für Lift + Aus-rüstung aus dem Verleih + 3 Fahrten Reifenrodeln
(Snowtubing) im Areal Novako in Boží Dar (Gottesgab). Besuchen Sie diese Anlage, die vor allem für Familien mit Kindern bestimmt ist, und gönnen Sie sich ausgelassenen Winterspaß mit der ganzen Familie. Dienstleistungen: Parkplatz, technische Beschneiung, Verleih, Imbiss, WC, Ski- und
Snowboardschule, Kinderspielpark, usw.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Воспользуйтесь скидкой 20 % на пакет: дневной билет на подъемник + прокат инвентаря + 3 поездки на сноутюбинге в горнолыжном комплексе «Новако» на Божи-Даре. Посетите комплекс, рассчитанный, прежде всего, на семьи с детьми. Насладитесь отличным
зимним отдыхом для всей семьи. Услуги: автомобильная стоянка,
искусственное оснежение, пункт проката, закусочная, туалет, горнолыжная и сноуборд школа, детский парк и т.д.
»» Использование скидки: неограниченно
KARLOVY VARY city card
91
Areál Novako – Boží Dar
The Novako Resort in Boží Dar
Skigebiet Novako – Boží Dar
Горнолыжный комплекс «Новако – Божий Дар»
Boží Dar 196 • 362 62 Boží Dar
GPS: N 50° 24.69325´, E 12° 55.44815´
+420 775 157 344
@
[email protected]
www.novako-ski.cz
Letní sezona • Summer season
25. 5. - 29. 9.
Sommersaison • Летний сезон
2013
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 19:00
20%
CZ V areálu Novako na Božím Daru můžete s Karlovy Vary City Card čerpat slevy i v létě. Užijte si 3 jízdy na terénních kárách nebo 3 jízdy na terénních koloběžkách se slevou 20 %. Najdete tu i další atrakce určené
především dětem.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Using the Karlovy Vary City Card, you can get discounts in the Novako
Resort at Boží Dar even in summer. Enjoy three rides on off-road buggies
or three rides on off-road scooters with a discount of 20%. You will also
find other attractions, which are mainly designed for children.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Im Skigebiet Novako in Boží Dar hilft Ihnen die Karlovy Vary City
Card auch im Sommer durch Ermäßigungen Geld zu sparen. Erleben Sie
3 Fahrten mit Mountain Gokarts oder 3 Fahrten mit Geländerollern mit
20 % Ermäßigung. Hier gibt es jedoch auch viele weitere Attraktionen,
die vor allem für Kinder bestimmt sind.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU В спортивно-рекреационном комплексе «Новако» в Божьем Даре
с Karlovy Vary City Card Вы можете воспользоваться и летней скидкой.
Получите скидку 20 % на 3 спуска на внедорожных трициклах или
3 спуска на внедорожных самокатах. Здесь есть и другие аттракционы, предназначенные, прежде всего, для детей.
»» Использование скидки: неограниченно
92
w w w.k vc a rd. c z
Lyžařská škola YettiSchool
The Yetti Ski School
Skischule YettiSchool
Лыжная школа «YettiSchool»
Boží Dar 58 • 362 62 Boží Dar
GPS: N 50° 24.62868´, E 12° 55.49867´
+420 777 863 236; +420 774 863 235
@
[email protected]
www.yettisnowboard.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
1. 12. - 31. 3.
denně • daily • täglich • ежедневно 8:30 - 17:30
CZ Výuku jízdy na sjezdových lyžích, běžkách i snowboardu pro malé
i velké si můžete se slevou 10 % domluvit v lyžařské škole YettiSchool
na Božím Daru. Svěřte se do rukou profesionálních instruktorů a užijte
si zimu se vším všudy.
10%
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Children and adults can learn to ski on downhill and cross-country
skis and to use a snowboard in the Yetti Ski School in Boží Dar. Lessons
can be arranged with a 10% discount. Put yourselves into the hands of
professional instructors with confidence and enjoy winter with all that
comes along.
»» Discount can be used once a day.
DE Fahrunterricht für Abfahrtsund Langlaufskier aber auch
Snowboards für Groß und Klein
erhalten Sie mit 10 % Ermäßigung in der Skischule YettiSchool
in Boží Dar. Vertrauen Sie sich den
Händen professioneller Instrukteure an und genießen Sie den
Winter mit allem Drum und Dran.
»» Anzahl der
Inanspruchnahmen:
1 x pro Tag
RU Обучение взрослых и детей
катанию на горных и беговых
лыжах и сноуборде можно заказать со скидкой 10 % в лыжной
школе «YettiSchool» в Божьем
Даре. Профессиональные инструкторы помогут Вам в полной мере насладиться зимой.
»» Использование скидки:
1 раз в день
KARLOVY VARY city card
93
Ski areál Nad nádražím Pernink
The Pernink Ski Resort Above the Railroad Station
Skigebiet ‚Nad nádražím Pernink´
Горнолыжный комплекс «Над вокзалом» в Пернинке
Nádražní 416 • 362 36 Pernink
GPS: N 50° 21.83653´, E 12° 46.36752´
+420 602 239 936
@
[email protected]
www.ski-pernink.cz
Po, St, Pá, So • Mon., Wed., Fri., Sat.
Mo, Mi, Fr, Sa • Пн, Ср, Пт, Сб
Út, Čt, Ne • Tue., Thu., Sun.
Di, Do, So • Вт, Чт, Вс
10%
9:00 - 16:00
18:00 - 20:30
9:00 - 16:00
CZ Další skvělé lyžování si užijete v horském středisku Pernink. S kartou
Karlovy Vary City Card můžete ve zdejším Ski areálu Nad nádražím ušetřit na jízdném na vleku 10 %. Vydat se sem můžete i na večerní lyžování.
Areál je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé lyžaře. Služby: parkoviště,
občerstvení, půjčovna.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Yet another great skiing can be enjoyed in the Pernink mountain
resort. If you use the Karlovy Vary City Card in the local Ski Resort Above
the Railroad Station, you can save 10% on your ticket to the ski lift. You
can enjoy your skiing even in the evening. The resort is suitable both for
the beginners, as well as for the advanced skiers. Services: parking lot,
refreshments and equipment rental.
»» Discount can be used once a day.
DE Perfekter Skispaß wird auch im Wintersportzentrum Pernink geboten. Mit der Karlovy Vary City Card kann man im hiesigen Skigebiet ‚Nad
nádražím – Über dem Bahnhof´ 10 % des Fahrpreises sparen. Man kann
aber auch zum abendlichen Skifahren unter Flutlicht kommen. Das Skigebiet ist sowohl für beginnende, als auch fortgeschrittene Skifahrer geeignet. Dienstleistungen: Parkplatz, Imbiss, Verleih.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Еще одну отличную возможность отдыха на лыжах предлагает
горнолыжный курорт в Пернинке. С картой Karlovy Vary City Card Вам
будет предоставлена 10 % скидка на подъемники в местном горнолыжном комплексе «Над вокзалом». Вы также можете отправиться
сюда на вечернее катание. Комплекс подходит для начинающих
и продвинутых лыжников. Услуги: автомобильная стоянка, закусочная, пункт проката.
»» Использование скидки: 1 раз в день
94
w w w.k vc a rd. c z
Sedačková lanová dráha Jáchymov – Klínovec
Chair lift from Jáchymov to Klínovec
Sessellift Jáchymov – Klínovec (Keilberg)
Кресельная канатная дорога Яхимов - Клиновец
Jáchymov (Яхимов):
Dolní stanice • Bottom station • Talstation • Нижняя станция
GPS: N 50° 23.28983´, E 12° 56.74797´
Klínovec (Клиновец):
Horní stanice • Upper station • Bergstation• Верхняя станция
GPS: N 50° 23.66602´, E 12° 58.00818´
+420 602 352 579; +420 602 654 010
@
[email protected]
www.klinovec.net
10%
1. 5. - 30. 6. Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • Вт-Вс
10:00 - 17:00
1. 7. - 1. 8. denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 18:00
1. 9. - 31. 10 Út-Ne • Tue.-Sun. • Di-So • Вт-Вс
10:00 - 17:00
1. 12. - 31. 3. denně • daily • täglich • ежедневно 9:00 - 16:00
Poslední jízda vždy 15 minut před koncem otevírací doby.
The last ride runs always 15 minutes before the closing time.
Die letzte Fahrt erfolgt jeweils 15 Minuten vor Betriebsschluss.
Последний рейс всегда за 15 минут до конца времени работы.
CZ Vyvezte se díky City Card na vrchol Krušných hor o 10 % levněji. Využijte služeb sedačkové lanové dráhy, která Vás dopraví z Jáchymova až na vrchol hory Klínovec (1244 m. n. m.).
Dolní stanice lanovky je vzdálena cca 3 km od středu lázeňského města Jáchymov, horní
pak asi 3 km od Božího Daru, nejvýše položeného města v České republice a oblíbeného
horského střediska. V letním období je možno lanovku využít k přepravě pěších turistů a cykloturistů, v zimě lyžařů a snowboardistů. V bezprostředním okolí horní stanice lanovky
najdete oblíbené lyžařské areály a bikepark. K dispozici je také celá řada turistických stezek.
»» Sleva se nevztahuje na rodinné jízdné a nelze ji kombinovat s jinými slevami.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Use your City Card and take a ride to the top of Krušné (Ore) Mountains for 10% less.
Use the services of the chair lift which will take you from Jáchymov all the way to the top
of Mountain Klínovec (1,244 m above the sea level). The bottom station of the chair lift is
located approximately 3 km from the Jáchymov spa centre and the upper station is located
roughly 3 km from Boží Dar (God’s Gift), a town with the highest elevation in the Czech
Republic and a popular mountain resort. During the summer season the chair lift can be
used by hikers and bikers and in the winter it is enjoyed by skiers and snowboarders. While
in the immediate vicinity of the upper station, you will find popular ski resorts and a bicycle
park. You will also find a number of hiking trails.
»» Discount does not apply to the family fare, and can´t be combined with other discounts.
»» Discount can be used once a day.
DE Fahren Sie dank der City Card 10 % billiger zum höchsten Gipfel des Erzgebirges. Benutzen Sie den Sessellift, der Sie von Jáchymov (St. Joachimsthal) bis auf den Klínovec bzw.
Keilberg in eine Meereshöhe von 1244 m bringt. Die Talstation ist ca. 3 km vom Kurort Jáchymov und die Bergstation ca. 3 km vom beliebten Wintersportort Boží Dar (Gottesgab), der
höchstgelegenen Stadt Tschechiens entfernt. Zur Sommerzeit dient der Sessellift zur Beförderung von Wanderern und Radwanderern, im Winter von Skifahrern und Snowboardern. In
unmittelbarer Nähe der Bergstation der Seilbahn breiten sich ein beliebtes Skigebiet und ein
Bikepark aus. Von den zahlreichen Wanderwegen und -pfaden ganz zu schweigen.
»» Die Ermäßigung bezieht sich nicht auf den Familienfahrpreis und kann auch nicht mit
anderen Ermäßigungen kombiniert werden.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Поднимитесь на вершину Рудных гор на 10 % дешевле благодаря City Card. Воспользуйтесь услугами кресельной канатной дороги, которая доставит Вас из Яхимова на вершину горы Клиновец (1244 м над у.м.). Нижняя станция канатной дороги расположена приблизительно в 3 км от центра курортного города Яхимов, а верхняя в 3 км от Божьего Дара,
самого высокорасположенного города в Чешской Республике и популярного горнолыжного курорта. В летний период канатную дорогу можно использовать для перевозки пеших туристов и велотуристов, а зимой – лыжников и сноубордистов. В непосредственной
близости от верхней станции канатной дороги расположены популярные горнолыжные
комплексы и байкпарк. Здесь также проложен целый ряд туристических троп.
»» Скидка не распространяется на семейный проездной билет и ее нельзя
комбинировать с другими скидками.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
95
Central Park
Projekt CENTRAL PARK
Revitalizace Dolního nádraží
Karlovy Vary
CENTRAL PARK KARLOVY VARY
Project – Revitalization of the Dolní nádraží
(Lower Train Station) Karlovy Vary
Projekt CENTRAL PARK KARLOVY VARY
– Revitalisierung des Unteren
Bahnhofes Karlovy Vary
Проект CENTRAL PARK KARLOVY VARY
– Ревитализация карловаского
Нижнего вокзала
LORDSHIP a.s. • www.lordship.eu • [email protected]
Bazénové centrum KV Arena
Pool centre KV Arena
Swimmingpool-Center KV Arena
Аквацентр KV Arena
Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary
GPS: N 50°13‘ 24.627´, E 12°50‘ 43.707´
+420 359 909 200
@
[email protected]
www.kvarena.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
10%
9.00 - 21.00
Sleva se vztahuje na jednotlivé vstupné
dle platného ceníku služeb
The discount applies to individual
admission fees according to the valid
price list
Die Ermäßigung bezieht sich auf den
jeweiligen Eintritt gemäß den gültigen
Dienstleistungs-tarifen.
Скидка распространяется
на индивидуальные билеты
в соответствии с действующим
прейскурантом.
CZ Bazénové centrum KV Arena nabízí svým návštěvníkům zábavu, odpočinek a
relaxaci. Je vybaveno moderní technologií a spoustou atrakcí, které potěší nejen
malé, ale i velké návštěvníky. V Bazénovém centru je k dispozici 25m bazén, relaxační zóna, whirlpool, pára, sauna, infrasauna, tobogán.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně. Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami.
EN The KV Arena pool centre offers the visitors fun, rest and relaxation. It is
equipped with modern technologies and a number of attractions for both
the small and adult visitors’ enjoyment. There is a 25 m pool, relaxation zone,
whirlpool, steam, sauna, infra-sauna and helter-skelter available in the pool
centre.
»» Frequency of discount use: once a day.
The discount cannot be combined with other discounts.
DE Das Swimmingpool-Center KV Arena bietet seinen Besuchern Spaß, Erholung und Entspan-nung. Es ist mit einer modernen Technologie und mit
vielen Attraktionen ausgestatte, die nicht nur die kleinen. Sondern auch
die großen Besucher erfreuen. Im Swimmingpool-Center stehen ein 25mBecken, eine Relax-Zone, Whirlpool; Dampf, Sauna, Infrarotsauna, eine Riesenrutsche zur Verfügung.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: 1x täglich.
Die Ermäßigung kann nicht mit anderen Ermäßigungen kombiniert
werden.
RU Аквацентр KV Arena предлагает своим посетителям развлечения,
отдых и релаксацию. Он оснащен современным технологическим оборудованием и предлагает множество аттракционов, которые доставят
море удовольствия как детям, так и взрослым. В аквацентре работают
25 м бассейн, релаксационная зона, джакузи, парная, сауна, инфрасауна,
водяная горка.
»» Использование скидки: 1 раз в день. Скидка не сочетается
с остальными скидками.
KARLOVY VARY city card
97
▪CZ
Hotelové ubytování v kategorii
Standard 2*, Superior 3*
i Economy
▪ Kompletní léčebné pobyty
▪ Pobyty hrazené pojišťovnou
▪ Relaxační a rekondiční pobyty
▪ Programy na hubnutí
▪ Pobyty rodičů s dětmi
▪DE
Hotelunterkunft in der Kategorie
Standard 2*, Superior 3* und Economy
▪ Komplette Kuraufenthalte
▪ von den Krankenkassen übernommene
Kuraufenthalte
▪ Entspannungs und
Rekonditionsaufenthalte
▪ Programme zur Gewichtsreduktion
▪ Famielieaufenthalte der Eltern mit
Kindern
▪EN
Hotel Accommodation in category
Standard 2*, Superior 3* and Economy
▪ Comprehensive treatment stays
▪ Spa stays covered by health insurance
▪ Relaxation and reconditional stays
▪ Programs to slimming
▪ Stays of parents with children
▪RU
Гостиничное размещение в категории
Cтандарт 2*, Cупepиop 3* и Eкономы
▪ Компексные лечебные пребывания
▪ Курортное лечение посрeдством
медицинского страхования
▪ Курортный отдых и восстановление
здоровья
▪ Программы для снижения веса
▪ Семенные отдыхы родетелей с детьми
Tvoříme historii lázeňské léčby v Karlových Varech
Wir machen Geschichte der Heilkur in Karlsbad
We are creating history of spa treatment in Karlovy Vary
Мы творим историю курортного лечения в Карловых Варах
98
www.manes-spa.cz
w w w.k vc a rd. c z
City Golf & Racing Club
Kpt. Jaroše 29 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.59077´, E 12° 50.26553´
+420 353 592 163
@
[email protected]
www.racingclub.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
8:00 - 20:00
10%
CZ Využijte lákavé slevy na golfové
green fee v City Golf & Racing Club.
Můžete zvolit hru na 9 nebo 18 jamek. Sleva platí jak na plné green fee,
tak i na green fee juniorské..
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Take advantage of attractive
discount on the green golf fee in
the City Golf & Racing Club. You can
choose to play 9 or 18 holes. This
discount is valid both for the full green
fee, as well as for the junior green fee.
»» Discount can be used once a day.
DE Nutzen Sie die verlockenden Ermäßigungen auf die Golf-Greenfees
im City Golf & Racing Club. 9- oder
18-Loch-Runden stehen zur Auswahl.
Die Ermäßigung gilt sowohl für volle
Greenfees, als auch Junioren-Greenfees.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen:
1 x pro Tag
RU Воспользуйтесь
заманчивой
скидкой на грин-фи в City Golf &
Racing Club. Возможность выбора
игры на 9 или 18 лунок. Скидка распространяется как на полное гринфи, так и на юниорское грин-фи.
»» Использование скидки: 1 раз
в день
KARLOVY VARY city card
99
Jeseter KV s.r.o.
• rybářské potřeby, prodej povolenek
• Fisherman’s tools, the sale of fishing permits
• Anglerbedarf, Verkauf von Angelgenehmigungen
• Рыболовные снасти, продажа билетов
Kpt. Jaroše 198/17 • 360 06 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.67197´, E 12° 50.14062´
+420 608 644 446
@
[email protected]
www.jeseterkv.cz
Po-Pá • Mon.-Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Сб • So
10:00 - 17:00
10:00 - 12:00
Rybník Šemberk • The Šemberk Fishpond
Teich Šemberk • Пруд Шемберк
Dle domluvy • By appointment
Laut Absprache • По договоренности
10%
CZ Nakupte si v rybářských potřebách Jeseter věci potřebné k rybolovu a získejte tak díky City Card slevu 10 % na nákup denní povolenky
na rybolov na soukromém rybníku Šemberk, který se nachází asi 10 km
od Karlových Varů.
»» Získání slevy na povolenku je podmíněno nákupem v obchodě
s rybářskými potřebami.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Buy everything you need for fishing from the Jeseter fisherman’s
tools and if you use your City Card, you will get a 10% discount on the
purchase of one day fishing permit for fishing at the private Šemberk
Fishpond, which is located about 10 km from Karlovy Vary.
»» Obtaining a discount on fishing permit is subject to making
a purchase in the shop with fishing supplies.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Kaufen Sie sich Ihren Anglerbedarf im Anglershop Jeseter – dank
der City Card erhalten Sie 10 % Ermäßigung auf den Erwerb einer Tagesgenehmigung zum Angeln im Privatteich Šemberk, der sich ca. 10 km von
Karlsbad befindet.
»» Die Inanspruchnahme der
Ermäßigung ist abhängig vom
vorherigen Einkauf im Shop mit
Anglerbedarf.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen
der Ermäßigung:
uneingeschränkt
RU Купите все необходимое для
рыбалки в рыболовном магазине
Jeseter и получите с City Card 10 %
скидку на билеты для рыбалки на
частном пруду Шемберк, расположенном приблизительно в 10 км от
Карловых Вар.
»» Скидка на билет для рыбалки
обусловлена покупкой
в рыболовном магазине.
»» Использование скидки:
неограниченно
100
w w w.k vc a rd. c z
Rybolov na soukromém rybníku
Fishing in the private fishpond
Angeln auf einem Privatteich
Рыбалка на частном пруду
Děpoltovice 1 • 362 25 Děpoltovice
GPS: N 50° 17.32087´, E 12° 49.18385´
+420 776 280 541
@
[email protected]
www.jkpegas.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 11:00 - 22:00
CZ Přijďte si zachytat ryby na soukromý rybník, který náleží k agroturistickému areálu Pegas v Děpoltovicích nedaleko Karlových Varů. V ceně
rybářské povolenky je zahrnuto patřičné rybářské vybavení a pokrm
z jedné chycené ryby připravený v místní restauraci.
20%
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Come and enjoy fishing in the private fishpond that belongs to the
Pegas agricultural and tourism complex in the town of Děpoltovice near
Karlovy Vary. The price you will be paying for the fishing permit includes
proper fishing equipment and the meal from one catch prepared in the
local restaurant.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Angeln Sie auf einem Privatteich, der zum Agrotourismusareal Pegas in Děpoltovice unweit
von Karlsbad gehört. Im Preis
der Angelgenehmigung sind die
notwendige Anglerausrüstung
und die Zubereitung eines geangelten Fisches direkt im hiesigen
Restaurant schon inbegriffen.
»» Anzahl der
Inanspruchnahmen
der Ermäßigung:
uneingeschränkt
RU Съездите порыбачить на
частный пруд, который принадлежит к агротуристическому
комплексу «Pegas» в Деполтовицах, неподалеку от Карловых
Вар. В стоимость разрешения
включены
соответствующие
рыболовные снасти и блюдо
из одной пойманной рыбы,
приготовленное в местном ресторане.
»» Использование скидки:
неограниченно
KARLOVY VARY city card
101
D O Z O R S TAV
CZ
DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o., se zabývá kompletním návrhem a designem interiérů a exteriérů bytů, rodinných domů,
hotelů i komerčních prostor, s výhradním použitím výrobků a materiálů světoznámých luxusních značek, jako jsou např.
Versace, Swarovski, Ulf Moritz, Robert Cavalli, Herdmar apod.
Stavební společnost DOZORSTAV s.r.o. byla založena v roce 2008, působící v oboru pozemních staveb luxusního a moderního provedení.
EN
DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o. focuses on complex proposals and design of the interior and exterior of apartments, family
houses, hotels and commercial premises, with exclusive use of products and materials of world-famous luxury brands, e.g.
Versace, Swarovski, Ulf Moritz, Robert Cavalli, Herdmar etc.
The construction company DOZORSTAV s.r.o. was established in 2008 and it operates in the field of building construction
with luxurious and modern execution.
DE
Die Gesellschaft DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o. widmet sich dem kompletten Entwurf und dem Design der Interieurs
und Exterieurs von Wohnungen, Einfamilienhäusern, Hotels und kommerziellen Räumlichkeiten unter ausschließlicher
Verwendung von Produkten und Materialien weltbekannter Luxusmarken, wie u. a. Versace, Swarovski, Ulf Moritz, Robert
Cavalli, Herdmar u. Ä.
Die Baugesellschaft DOZORSTAV s.r.o. wurde im Jahre 2008 gegründet und ist im Bereich des Hochbaus in Luxus- und
moderner Ausführung aktiv.
RU
DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o., занимается комплексным проектированием и дизайном интерьеров и экстерьеров
квартир, коттеджей, отелей и торговых помещений, с использованием продукции и материалов только всемирно
известных элитных марок, таких как Versace, Swarovski, Ulf Moritz, Robert Cavalli, Herdmar и т.п.
Строительная компания DOZORSTAV s.r.o. была основана в 2008 году, и работает в области гражданского
строительства элитных и современных зданий.
DOZORSTAV s.r.o.
Jahodová 479/8, 360 07, Karlovy Vary
Tel: 775 560 623, 775 560 613 | office: 775 560 615
e-mail: [email protected]
www.dozorstav.cz
DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o.
Jahodová 479/8, 360 07, Karlovy Vary
Tel: 775 560 610 | office: 775 560 615
e-mail: [email protected]
www.designstavkv.cz
Sportovně relaxační centrum Thermal
Sports and relaxation centre Thermal
Sport- und Wellnesszentrum Thermal
Спортивно-релаксационный центр Thermal
I. P. Pavlova 11 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.75425´, E 12° 52.65672´
+420 359 001 111
@
[email protected]
www.thermal.cz
denně • Mon-Sun • Mo - So • Пн - Вс 10:00 - 20:00
Sezona • Season • Saison • Сезон
29. 3. - 30. 9.
CZ Bazén hotelu Thermal vybudovaný na skále nad městem je 50 m
dlouhý a 16 m široký. Hloubka se pohybuje od 1 do 4,5 m. Složení vody v
bazénu: 1/3 karlovarská minerální voda, 2/3 pitná voda. Teplota vody: 2628° C. Součástí sportovně relaxačního centra je venkovní plavecký bazén,
lehátka a travnaté plochy na opalování, butique s plaveckými potřebami
a fitness centrum.
20%
»» Sleva 20 % se vztahuje na jednorázové nesnížené vstupné do bazénu.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Thermal Hotel’s pool built on a rock above the town is 50m long
and 16m wide, 1 to 4.5 m deep. The water in the pool consists of 1/3 of the
Karlovy Vary mineral water and 2/3 of regular drinking water. Temperature:
26-28°C. An outdoor swimming pool, deck chairs and grass areas for
sunbathing, a boutique with swimming articles and a fitness centre are
part of the sports and relaxation centre.
»» The discount of 20% applies to single not-discounted admission fee
into the sports and relaxation centre.
»» Discount can be used once a day.
DE Das auf einem Felsen oberhalb der Stadt errichtete Becken ist 50 m
lang und 16 m breit. Die Tiefe bewegt sich zwischen 1 und 4,5 m. Zusammensetzung des Wassers im Becken: 1/3 Karlsbader Mineralwasser, 2/3
Trinkwasser. Temperatur des Wassers: 26-28°C. Bestandteil des Sportund Wellnesszentrums sind ein Schwimmbecken unter freiem Himmel,
Liegen und Rasenflächen für das Sonnenbaden, eine Boutique mit Badeartikeln sowie ein Fitnessstudio.
»» Die Ermäßigung von 20 % bezieht sich auf den einmaligen, nicht
gesenkten Eintritt in das Sport- und Entspannungsareal.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Построенный на скале над городом бассейн отеля Thermal, длиной 50 и шириной 16 м. Глубина бассейна составляет от 1 до 4,5 м.
Состав воды в бассейне: 1/3 карловарская минеральная вода, 2/3 питьевая вода. Температура воды: 26-28°C. В состав спортивно-релаксационного центра входит открытый плавательный бассейн, шезлонги
и лужайки для загорания, бутик с товарами для плавания и фитнесцентр.
»» Скидка 20 % распространяется на полный одноразовый входной
билет в бассейн.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
103
Jízda na koních a ponících
Horseback and ponyback riding
Pferde- und Ponyreiten
Верховая езда на лошадях и пони
Děpoltovice 1 • 362 25 Děpoltovice
GPS: N 50° 17.32087´, E 12° 49.18385´
+420 776 280 541
@
[email protected]
www.jkpegas.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 11:00 - 22:00
20%
CZ Vychutnejte si jízdu na koních nebo ponících z agroturistického areálu Pegas v Děpoltovicích vzdáleném pouhých 10 km od Karlových Varů.
S koňmi si můžete užít projížďky přírodou nebo jízdárenský výcvik. Při
nepříznivém počasí je k dispozici krytá jízdárna. Děti od 3 let si mohou
užít jízdu na ponících voděných zkušeným personálem. To vše díky City
Card o 20 % levněji.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Enjoy horseback and ponyback riding in the Pegas agricultural and
tourism complex in the town of Děpoltovice, which is located a mere
10 km from Karlovy Vary. The horses can be used for the rides through the
countryside or for equestrian training. If the weather is bad, you can use
the indoor riding school. Children over three years old can enjoy a ride on
the ponies guided by the experienced staff. And with your City Card, all
that can be enjoyed for 20% less.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Reiten Sie auf Pferden oder Ponys im Agrotourismusareal Pegas in
Děpoltovice, das nur 10 km von Karlsbad entfernt ist. Sie haben die Qual
der Wahl – Reitunterricht oder lieber romantische Ausritte in freier Natur?
Bei ungünstigem Wetter steht auch eine Reithalle zur Verfügung. Kinder
ab 3 Jahren können auf Ponys reiten, die von erfahrenen Begleitern geführt werden. All dies dank der City Card 20 % billiger.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Насладитесь верховой ездой на лошадях или пони из агротуристического комплекса «Pegas» в Деполтовицах, расположенного
всего в 10 км от Карловых Вар. Вы можете прокатиться на лошади по
окрестностям или пройти обучение верховой езде. В плохую погоду
можно воспользоваться крытым манежем. Дети возрастом от 3 лет
могут прокатиться на пони, направляемым опытным персоналом.
Благодаря City Card все это будет на 20 % дешевле.
»» Использование скидки: неограниченно
104
w w w.k vc a rd. c z
Vyjížďky s koňmi Farma Hory
Hory Farm
Farm Hory
Ферма Hory
Hory 105, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°12.06120‘, E 12°47.53692‘
+420 724 619 599
@
[email protected]
www.farma-hory.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So
CZ Komplex Farmy Hory se rozkládá 2km od Karlových Varů v malé
vesničce Hory. V moderním areálu si na své přijdou milovníci přírodních
krás, dobrého jídla, nadstandardních podmínek pro ustájení koní a v neposlední řadě zájemci o ubytování v samotném lůnu krušnohorské přírody. Farmou prochází cyklostezka a turistická stezka. Na Farmě Hory je
tak skvělé místo pro trávení letní i zimní dovolené i pro účely firemních
večírků a soukromých oslav.
11:00 – 19:00
12:00 – 20:00
10%
»» Sleva se vztahuje na vyjížďky s koňmi na 1,5 h.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Hory Farm’s premises are located 2 km from Karlovy Vary in a
small village of Hory. The modern premises will cater to the lovers of
natural beauty, good food, above-the-standard conditions for stabling
horses, as well as to those interested in accommodation in the very heart
of the Ore Mountains nature. A bicycle and tourist trails pass through the
farm. The Hory Farm is thus a great place for spending the summer and
winter vacation as well as for organizing company parties and private
celebrations.
»» Discount applies to the 1.5 hour horse rides.
»» Discount can be used once a day.
DE Der Komplex der Farm Hory erstreckt sich 2 km von Karlsbad entfernt, im kleinen Dorf Hory (Horn). Im modernen Areal kommen die Liebhaber der Naturschönheiten, guten Essens, über dem Standard liegender
Bedingungen für die Stallung der Pferde und nicht zuletzt die Interessenten an einer Unterkunft im Schoße der erzgebirgischen Natur auf
ihre Kosten. Durch die Farm verläuft ein Radwander- und Wanderweg.
Die Farm Hory ist ebenso ein wunderbarer Ort für das verbringen des
Sommer- und Winterurlaubs, auch für die Zwecke von Firmenabenden
und privaten Feierlichkeiten.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf Ausritte für 1,5 Std.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Комплекс фермы Hory расположен в 2 км от Карловых Вар
в маленькой деревушке Hory. Современный комплекс оценят
любители красивой природы, хорошей еды, комфортного
содержания лошадей и, в непоследнюю очередь, желающие пожить
на лоне рудногорской природы.
Через ферму проходит велотрасса и
туристическая тропа. Ферма Hory –
отличное место для летнего и зимнего
отпуска, организации корпоративных
вечеринок и частных праздников.
»» Скидка распространяется на конные
прогулки на 1,5 ч.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
105
Park Boheminium
Mariánské Lázně 660
GPS: N 50° 9.97447´, E 12° 40.93615´
+420 354 620 280
@
[email protected]
www.boheminium.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 18:00
Sezona • Season • Saison • Сезон
1. 4. - 30. 11.
20%
CZ Park Boheminium - expozice ve volné přírodě je inspirativní procházkou po zajímavých místech České republiky. Uvidíte hrady a zámky, ale
také technické památky jako větrné a vodní mlýny, flotilu letadel českých
aerolinií, historické vláčky nebo pohyblivý model lanovky na moderní
telekomunikační věž na Ještědu. Vystavené makety jsou precizní prací
našich modelářů, velmi věrně odpovídají originálu, jen jsou 25x menší.
»» Četnost čerpání slevy v parku Boheminium: 1x denně
EN Park Boheminium - the exhibition in the open countryside provides
an inspirational stroll through the interesting sites of the Czech Republic.
You will see castles, palaces, and also monuments of a technical nature;
such as wind and water mills, a fleet of Czech airplanes, historical trains,
or a moving cable-car which goes to the Ještěd telecommunications tower. The exhibited models are precision crafted by our model makers, are
very faithful copies of the originals, but only 25 times smaller.
»» Discount can be used in park Boheminium once a day.
DE Park Boheminium - die Ausstellung unter freiem Himmel lädt zu einem inspirativen Spaziergang durch interessante Orte der Tschechischen
Republik ein. Sie werden Burgen und Schlösser sehen, jedoch auch technische Denkmäler wie Wind- und Wassermühlen, die Flugzeugflotte der
Tschechischen Aerolinien, historische Züge oder das bewegliche Modell
der Seilbahn auf den Berg Ještěd (Jeschken) zum Fernsehturm. Die ausgestellten Modelle sind die präzise Arbeit unserer Modellbauer, sie entsprechen sehr getreu dem jeweiligen Original, sind jedoch 25x kleiner.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen in Park Boheminium: 1 x pro Tag
RU Парк Богеминиум - экспозиция под
открытым небом дает возможность
совершить вдохновляющую прогулку
по интересным местам Чешской
Республики. Вы увидите крепости и
замки, а также технические памятники,
такие как ветряные и водяные
мельницы, флотилию самолетов
чешских авиалиний, исторические
поезда и подвижную модель канатной
дороги, ведущей на современную
телекоммуникационную башню на
горе Йештед. Выставленные макеты
являются прецизионной работой
наших моделистов, они очень точно
соответствуют оригиналу, только они
в 25 раз меньше.
»» Использование скидки в парке
Богеминиум: 1 pаз в день
106
w w w.k vc a rd. c z
Bowling Karlovy Vary
Боулинг Карловы Вары
Polská 4 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.81998´, E 12° 52.94118´
+420 353 579 028
@
[email protected]
www.profi-bowling.cz
Po - Čt, Ne • Mon. - Thu., Sun.
10:00 - 24:00
Mo - Do, So • Пн - Чт, Вс
Pá - So • Fri. - Sat. • Fr - Sa • Пт - Сб 10:00 - 02:00
CZ Přijďte si zahrát bowling na profesionální dráhy Brunswick do centra zábavy Four Bowl Karlovy Vary. Prokážete-li se City Card, získáte slevu
15 % na bowling. Užít si zde můžete ale i další zábavu - kulečník, stolní
fotbal, šipky..., dobré pití i jídlo (pizza, gyros, saláty).
15%
»» Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Come to the Brunswick bowling alley in the Karlovy Vary Four Bowl
entertainment centre. If you show your City Card, you will get an extra
15% discount on bowling. You can also enjoy other fun, such as billiards,
table football, darts ..., good drinks and food (pizza, gyros and various
salads).
»» This discount cannot be combined with other discounts.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Lust auf Bowling? Dann auf ins
Vergnügungscenter Four Bowl Karlovy Vary mit seiner professionellen
Brunswick-Bowlinganlage. Wer sich
mit einer gültigen City Card ausweist,
erhält 15 % Ermäßigung auf die Benutzung der Bowlingbahnen. Das
Vergnügungscenter hat allerdings
noch weit mehr zu bieten – Billard,
Tischfußball, Dartspiele … und hervorragende Speisen und Getränke
(Pizza, Gyros, Salate).
»» Diese Ermäßigung kann nicht
mit weiteren Ermäßigungen
kombiniert werden.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen
der Ermäßigung:
uneingeschränkt
RU Зайдите сыграть в боулинг
на профессиональных дорожках
Brunswick в центре развлечений
Four Bowl Karlovy Vary. Благодаря
City Card Вы получите 15 % скидку
на боулинг. Здесь Вам могут предложить и другие развлечения
– бильярд, настольный футбол,
дартс…, вкусную еду и напитки
(пиццу, гирос, салаты).
»» Скидку нельзя сочетать
с другими скидками.
»» Использование скидки:
неограниченно
KARLOVY VARY city card
107
Přírodní koupaliště Michal
The Michal natural swimming pool
Naturbad Michal
Естественный открытый бассейн «Михал»
Koupaliště Michal • Sokolov - Vítkov
GPS: N 50° 9.97447´, E 12° 40.93615´
+420 724 606 858
@
[email protected]
www.michal-sokolov.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
denně • daily • täglich • ежедневно
28%
29. 6. - 2. 9.
9:30 - 19:30
pouze z plného vstupného
discount only if you pay the full admission fee
lediglich auf den vollen Eintrittspreis
только на полный билет
CZ Koupaliště Michal je moderní rekreační areál s mnoha atrakcemi. Leží
nedaleko Karlových Varů u města Sokolov. Nabízí špičkové zázemí včetně
pískové pláže, čisté vody, občerstvení, apod. Najdete tu oblíbené atrakce
pro děti i dospělé - obří tobogán (největší v ČR), vodní trampolína, šlapadla a další. Využít můžete také beachová hřiště, tenisový kurt, minigolf,
stolní tenis, atd.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Michal swimming pool is a modern recreational resort with many
attractions. It is located in the close proximity of Karlovy Vary near the
town of Sokolov. It offers excellent facilities, including sandy beaches,
clean water, refreshments and so on. While there, you will also find
popular attractions for children and adults, such as giant waterslide (the
largest in the Czech Republic), water trampoline, pedal boats and other
attractions. You can also use the beach playgrounds, tennis court, minigolf, table tennis and other sports facilities.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Naturbad Michal ist ein modernes Freizeitgelände mit vielen Attraktionen. Es breitet sich unweit von Karlsbad, nahe der Stadt Sokolov
aus. Es besticht mit einem Top-Umfeld mit allem Drum und Dran – feinen
Sandstränden, sauberem Wasser, diversen Imbissmöglichkeiten, usw. Es
hat auch beliebte Attraktionen für Kinder und Erwachsene zu bieten –
eine Riesenrutsche (die größte in ganz Tschechien!), Wassertrampoline,
Wassertreter und anderes mehr. Beachvolleyballplatz, Tennisplatz, Minigolfanlage, Tischtennistische, usw. laden zu sportlicher Betätigung ein.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Открытый бассейн «Михал» – это современный рекреационный комплекс
с большим количеством аттракционов.
Он расположен неподалеку от Карловых
Вар у города Соколов. В распоряжении
посетителей отличная инфраструктура,
включительно с песчаным пляжем, чистой водой, закусочной и т.п. Здесь имеются популярные аттракционы для детей
и взрослых – гигантская водяная горка
(самая большая в Чешской Республике), водный батут, катамараны и другие.
В Вашем распоряжении также пляжные
игровые площадки, теннисный корт, минигольф, настольный теннис и т.д.
»» Использование скидки: 1 раз в день
108
w w w.k vc a rd. c z
Léčebné lázně Jáchymov - Aquacentrum Agricola
Jáchymov Spa - The Agricola Aquacentre
Heilbad Jáchymov – Aquazentrum Agricola
Лечебный курорт Яхимов - Аквацентр «Агрикола»
T. G. Masaryka 415 • 362 51 Jáchymov
GPS: N 50° 21.61897´, E 12° 56.04483´
+420 353 836 000
@
[email protected]
www.aquajachymov.cz
Bazén - Swimming pool- Schwimmbad - бассейн
Po • Mon. • Mo • Пн
13:00 - 21:00
Út-Ne • Tue-Su • Di-So • ВТ-ВС
10:00 - 21:00
Sauna • Sauna • Sauna • сауна
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So-Ne • Sat.- Sun. • Sa-So • Сб-Вс
CZ Aquacentrum Agricola nabízí dvě plavecké dráhy po 25 m,
whirlpool, Kneippův chodník,
finskou, parní saunu, infrasaunu
a pro děti bazének s vodopádem. V podvečerních hodinách
si milovníci adrenalinu mohou
vychutnat aquazorbing. Sportovněji založení lidé jistě ocení
pravidelné kurzy aquafitness.
13:00 - 21:00
10:00 - 21:00
20%
»» Sleva se vztahuje na vstupné
do Aquacentra Agricola
včetně sauny.
»» Četnost čerpání slevy:
1x denně
EN The Agricola Aquacenter has two 25-m swimming lanes, a whirlpool,
Kneipp’s therapy, a Finnish sauna, steam sauna and infra-sauna, a steam
room and a children’s pool with a waterfall. Those who love adrenaline
can try aquazorbing in the evening. Those who are more athletic will
surely appreciate regular aqua fitness classes.
»» The discount applies to the admission to the Agricola Aquacentre,
including sauna.
»» Discount can be used once a day.
DE Aquacentrum Agricola bietet zwei Poolbahnen von je 25 m, Whirpool,
Kneippgang, finnische, Dampfsauna und Infrarotsauna und Kindern ein
Planschbassin mit Wasserfall. In den Vorabendstunden können AdrenalinSuchende Aquazorbing genießen. Sportlich veranlagte Besucher werden
sicher die regelmäßigen Aquafitness-Kurse zu schätzen wissen.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auch auf den Eintrittspreis zum
Erlebnisbad ‚Aquacentrum Agricola´ inklusive Saunabesuch.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Аквацентр «Агрикола» предлагает две плавательные дорожки
длиной 25 м, джакузи, дорожку Кнайппа, финскую сауну, парную и
инфрасауну, а для детей - бассейн с водопадом. В вечернее время
любители адреналина могут насладиться аквазорбингом. Любители
занятий спортом по достоинству оценят регулярные курсы аква-фитнеса.
»» Скидка распространяется на входной билет в Аквацентр
«Агрикола» включительно с сауной.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
109
Aquaforum Františkovy Lázně
Aquaforum Františkovy Lázně (Franzensbad)
Аквафорум Франтишковы-Лазне
5. května, 351 01 Františkovy Lázně
GPS: N 50°7.02927‘, E 12°21.45528‘
+420 354 206 500
@
[email protected]
www.frantiskovylazne.cz/cs/aquaforum
denně • daily • täglich • ежедневно
9:00 - 21:00
Last admission: 90 minutes before closing time
Letzter Eintritt: 90 Minuten der Schließzeit
Вход до: 90 минут до закрытия
15%
Sleva se vztahuje na základní vstupné se vstupem do sauny na 2 hodiny.
The discount applies to basic admission fee with sauna access for 2 hours.
Die Ermäßigung bezieht sich auf den grundlegenden Eintritt mit Zutritt
zur Sauna für 2 Stun-den.
Скидка распространяется на основной билет с посещением сауны
на 2 часа.
CZ Využijte slevu 15 % na dvouhodinový vstup se saunou do Aquafora největšího a nejkrásnějšího aquaparku českých lázní. Ponořte se do světa
pohody, zábavy a odpočinku a nechte ho působit na Vaše tělo i duši. Aquaforum nabízí více jak 1500 m2 vodní plochy. K dispozici je vám relaxační,
plavecký, dětský a venkovní bazén, vnitřní a venkovní whirpool. Dále na
vás čeká vodní stěnová masáž, vzduchová masážní lavice, vodní jeskyně,
vzduchová perlička, vzduchová trubková lehátka a mnoho dalšího.
Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Take advantage of the 15% discount for a two-hour admission
including the use of sauna in the Aquaforum – the biggest and most
beautiful aquapark in the Czech spas. Plunge into the world of well-being,
entertainment and relaxation and let it influence your body and soul. The
Aquaforum offers over 1500 m2 of water area. There are relaxation pool,
swimming pool, children and outdoor pool available, as well as an indoor
and outdoor whirlpool. There is also a water wall massage, air massage
bench, water cave, air bubble bath, air tube relaxation beds and many
more attractions.
»» Discount can be used once a day.
DE Nutzen Sie die Ermäßigung von 15 % für einen zweistündigen Aufenthalt in der Sauna im Aquaforum - dem größten und schönsten Aquapark der böhmischen Kurorte. Tauchen Sie in die Welt des Wohlseins, der
Unterhaltung und der Erholung ein und lassen Sie sie auf Körper und
Geist einwirken. Das Aquaforum bietet mehr als 1500 m2 Wasserfläche.
Zur Verfügung stehen Ihnen das Relax-, Schwimm-, Kinder- und Außenbecken, der Whirlpool in Innern sowie unter freiem Himmel. Darüber
hinaus erwarten eine Wasserwandmassage, eine Luftmassagebank Wasserhöhlen, ein Luftperlbad, Rohrsprudelliegen und vieles mehr
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Воспользуйтесь скидкой 15 % на двухчасовой билет с сауной в
Аквафорум – самый большой и самый красивый аквапарк чешских
курортов. Окунитесь в мир покоя, развлечений и отдыха для тела и
души. Площадь водной поверхности Аквафорума составляет свыше
1500 м2. К услугам посетителей релаксационный, плавательный, детский и открытый бассейны, внутреннее и открытое джакузи. Кроме
того вас ждет водный массаж, скамья для воздушного массажа, водяная пещера, гидромассажные форсунки, трубчатые лежаки для
воздушного массажа и многое другое.
»» Использование скидки: 1 раз в день
110
w w w.k vc a rd. c z
KARLOVY VARY city card
111
Půjčovna Yetti Bike
The Yetti Bike Rental
Sportverleih Yetti Bike
Пункт проката «Yetti Bike»
Boží Dar 58 • 362 62 Boží Dar
GPS: N 50° 24.62868´, E 12° 55.49867´
+420 777 863 236; +420 774 863 235
@
[email protected]
www.yettibike.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
denně • daily • täglich • ежедневно
15%
1. 7. - 31. 8.
10:00 - 17:00
CZ Vydejte se na výlet do Krušných hor i v létě. Pro své výpravy si můžete
zapůjčit sportovní vybavení v půjčovně Yetti Bike na Božím Daru. Cenu
za zapůjčení kol, koloběžek, GPS, nordic walking holí a luků máte díky
City Card o 15 % nižší.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Take a trip to the Krušné (Ore) Mountains even in summer. For your
expeditions you can rent sports equipment in the Yetti Bike Rental in Boží
Dar. And thanks to the City Card, the charges you will pay to rent bikes,
scooters, GPS, Nordic walking poles and bows will be 15% lower.
»» Discount can be used once a day.
DE Machen Sie auch im Sommer einen Ausflug ins Erzgebirge. Die entsprechenden Sportausrüstungen für Ihre Streifzügen bekommen Sie im
Sportverleih Yetti Bike in Boží Dar geliehen. Dank der City Card bekommen Sie MTB´s, Bergroller, GPS, Nordic-Walking-Stöcke oder Bögen 15 %
billiger geliehen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Отправьтесь на летнюю экскурсию в Рудные горы. Необходимое
для походов снаряжение Вы можете взять напрокат в прокатном
пункте «Yetti Bike» в Божьем Даре. К тому же, благодаря City Card Вы
сэкономите 15 % на прокате велосипедов, самокатов, GPS, трекинговых палок и луков.
»» Использование скидки: 1 раз в день
112
w w w.k vc a rd. c z
Půjčovna YettiSchool
The YettiSchool Rental
Sportverleih YettiSchool
Пункт проката «YettiSchool»
Boží Dar 58 • 362 62 Boží Dar
GPS: N 50° 24.62868´, E 12° 55.49867´
+420 777 863 236; +420 774 863 235
@
[email protected]
www.yettisnowboard.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
denně • daily • täglich • ежедневно
CZ V půjčovně YettiSchool na Božím Daru máte díky City Card nárok
na 15% slevu na zapůjčení zimního sportovního vybavení: lyže, snowboardy, běžky, sněžnice, saně a doplňky. Vydejte se za zimními sporty
na Boží Dar s kvalitním vybavením.
1. 12. - 31. 3.
8:30 - 17:30
15%
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Thanks to the City Card, you are entitled to 15% discount when
renting the winter sports equipment in the YettiSchool Rental in Boží Dar:
skis, snowboards, cross-country skis, snowshoes, sleds and accessories.
Depart for your winter sports activities in Boží Dar with a good quality
equipment.
»» Discount can be used once a day.
DE Im Sportverleih YettiSchool in Boží Dar (Gottesgab) haben Sie dank
der City Card Anspruch auf 15% Ermäßigung beim Verleih von Wintersportausrüstungen: Skier, Snowboards, Langlaufskier, Schneeschuhe,
Schlitten und Accessoires. Wenn Sie sich zum Wintersport nach Boží Dar
aufmachen, dann mit einer ordentlichen Ausrüstung.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU В пункте проката «YettiSchool» в Божьем Даре благодаря City Card
Вы имеете право на 15 % скидку на прокат зимнего спортинвентаря:
горные лыжи, сноуборды, беговые лыжи, снегоступы, сани и принадлежности. Отправьтесь в Божий Дар для занятия зимними видами
спорта с качественным инвентарем.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
113
Půjčovna Skiareál Plešivec
Skiareál Plešivec Rental
Verleih Skisportareal Plešivec
Пункт проката горнолыжного комплекса Plešivec
Skiareál Plešivec, 36235 Abertamy
GPS: N 50°21.94207‘, E 12°50.01587‘
+420 601 563 536
@
[email protected]
www.skiarealplesivec.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
denně • daily • täglich • ежедневно
10%
15. 12. 2013
– 15. 4. 2014
9:00 – 16:00
CZ V půjčovnách Skiareál Plešivec Vám nabízíme kompletní vybavení pro
sjezd, snowboard a běžky. Ve sjezdových lyžích si vyberete od rekreačních
modelů až po závodní kategorie. Naše služby můžete využít ve formě krátkodobé výpůjčky nebo testovacího centra lyží
To vše s garancí diagnostiky stavu materiálu a ošetřením před každým zapůjčením, správného nastavení hodnot vázání, antibakteriálně ošetřené obuvi.
Veškeré zapůjčené vybavení je možné pojistit proti neúmyslnému poškození nebo zničen.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The rental shops of Skiareál Plešivec offer complete equipment for
downhill skiing, snowboarding and cross-country skiing. In the downhill
skiing section you can select from recreational models all the way to the
competition category. You can take advantage of our services in the form
of a short-term rent or ski test centre.
All of that includes a guarantee of diagnostics of the material condition
and treatment of skis before each loan, proper setting of the bindings,
and anti-bacterial treatment of boots.
All rented equipment can be insured against not-intentional damage or
destruction.
»» No limit on how often you use the discount.
DE In den Verleihen des Skisportareals Plešivec bieten wir Ihnen die
komplette Ausrüstung für den Abfahrtslauf, das Snowboarden und Skilanglauf an. Bei den Abfahrtsski können Sie von den Freizeitmodellen bis
hin zur Leistungssportkategorie wählen. Unsere Dienstleistungen können Sie auch in Form des kurzzeitigen Ausleihens oder des Skitestzentrums in Anspruch nehmen.
Dies alles mit der Garantie der Diagnostik des Zustandes des Materials
und der Behandlung bei jedem Verleih, der korrekten Einstellung der
Werte der Bindung sowie antibakteriell behandelten Schuhwerks.
Sämtliche ausgeliehene Ausrüstung kann gegen die unbeabsichtigte Beschädigung oder Zerstörung versichert werden.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU В пунктах проката горнолыжного комплекса Plešivec мы предлагаем Вам полный инвентарь для горных и беговых лыж и сноуборда.
Широкий выбор горных лыж – от массовых до гоночных моделей. Нашими услугами Вы можете воспользоваться в форме кратковременного проката или посещения центра тестирования лыж
Мы предоставляем гарантию диагностики состояния материала и
обеспечиваем обработку в каждом конкретном случае, правильную
регулировку креплений, антибактериальную обработку обуви.
Весь одолженный инвентарь можно застраховать от неумышленного
повреждения или уничтожения.
»» Использование скидки: неограниченно
114
w w w.k vc a rd. c z
o,
sněžován
rk, 100% za
a
p
ý
k
ts
ě
s...
5 vleků, d
bar, ski bu
vé dráhy,
apres-ski
ek, 3 lano
,
v
e
o
c
ra
zd
u
je
s
ta
12 km
ovna, res
kola, půjč
ski rent,
lyžařská š
cial snow,
00% artifi
1
,
rk
a
p
us, etc.
, childern
i bar, ski b
ys, 5 lifts
3 ropewa
, apres-sk
ts
s,
n
te
ra
is
u
p
a
st
l, re
12 km
ski schoo
й парк,
в, детски
дъемнико ыж, рестораны,
о
п
5
,
ка
и
емн
кат л
сс, 3 подъ ыжная школа, про
12 км тра
ус и т. д.
рнол
б
го
о
,
вт
я
а
и
н
й
е
ы
н
еж
бар, лыж
100% осн
апре-ски
Půjčovna a servis kol Karlovy Vary
The Karlovy Vary bicycle rental and service
Radverleih und Reparaturservice Karlovy Vary
Пункт проката велосипедов и веломастерская в Карловых Варах
Vítězná 15 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 14.01810´, E 12° 52.37098´
+420 353 229 566; +420 777 202 290
@
[email protected]
www.cyklo-vondracek.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
20%
9:00 - 18:00
9:00 - 12:00
CZ V Cyklocentru TVR v Karlových Varech můžete využít slevu 20 %
na zapůjčení jízdních kol. Slevu 20 % můžete využít také ve zdejším certifikovaném servisním centru, které nabízí: autorizovaný servis značkových
kol vyškolenými mechaniky, přestavbu a úpravu kol na zakázku, servis
vidlic a tlumičů, centrování kol tenzometrem, vyplétání kol atd.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The TVR Cyclocentre in Karlovy Vary will provide you with a 20 %
discount on the bicycle rental. The 20 % discount can be also used in the
local certified service centre, which provides authorized service on the
brand name bicycles performed by the trained mechanics, customized
conversions and modifications, servicing of bicycle forks and shock
absorbers, wheel balancing by Tenzometer tension gauges and wheel
wiring.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Im Cyklocentrum (Fahrradzentrum) TVR in Karlsbad stehen Ihnen 20 %
Ermäßigung auf den Verleih von Fahrrädern in Aussicht. 20% Ermäßigung
kommen Ihnen aber auch im hiesigen zertifizierten Reparaturservicecenter zugute, das die folgenden Leistungen bietet: autorisierter Reparaturservice von Markenrädern durch entsprechend geschulte Mechaniker,
auftragsgerechte Umbauten und Sonderanfertigungen von Fahrrädern,
Gabel- und Stoßdämpferservice, Radzentrierung mittels Tensometer, Einspeichen von Laufrädern, usw.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU В карловарском велоцентре TVR вы можете воспользоваться
скидкой 20 % на прокат велосипедов. 20% скидку Вам предоставят
и в здешнем сертифицированном сервисном центре, который предлагает: авторизированное сервисное обслуживание фирменных велосипедов квалифицированными механиками, переделку и подгонку велосипедов на заказ, сервисное обслуживание вилок и амортизаторов,
центровку колес с помощью тензометра, сборку колес и т.д.
»» Использование скидки: неограниченно
116
w w w.k vc a rd. c z
Půjčovna a servis kol Sokolov
The Sokolov bicycle rental and service
Radverleih und Reparaturservice Sokolov
Пункт проката велосипедов и веломастерская в Соколове
K. H. Borovského 2172 • 356 01 Sokolov
GPS: N 50° 10.61293´, E 12° 40.24548´
+420 737 205 290
@
[email protected]
www.cyklo-vondracek.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
CZ V Cyklocentru Specialized Concept Store v Sokolově můžete využít
slevu 20 % na zapůjčení jízdních kol. Slevu 20 % získáváte také na servis
jízdních kol v místním certifikovaném servisním centru, které nabízí komplexní servisní služby. Autorizovaný servis značkových kol vyškolenými
mechaniky, přestavbu a úpravu kol na zakázku, servis vidlic a tlumičů,
centrování kol tenzometrem, vyplétání kol atd.
10:00 - 18:00
9:00 - 12:00
20%
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Take advantage of 20% discount offered by the Specialized Concept
Store Cyclocentre in Sokolov on bicycle rental. This 20% discount can
be also used in the local certified service centre, which can provide you
with a complete repair service, such as an authorized service on brandname bicycles performed by the well-trained mechanics, customized
bicycle conversion and modification, servicing of bicycle forks and shock
absorbers, wheel balancing by tension gauges, wiring of wheels and
other services.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Im Cyklocentrum (Fahrradzentrum) Specialized Concept Store in Sokolov wird Ihnen 20 % Ermäßigung auf den Verleih von Fahrrädern geboten. 20% Ermäßigung erhalten Sie jedoch auch auf den Reparaturservice
von Fahrrädern im zertifizierten Servicezentrum, das komplette Serviceleistungen bietet. Autorisierter Reparaturservice von Markenrädern
durch entsprechend geschulte Mechaniker, auftragsgerechte Umbauten
und Sonderanfertigungen von Fahrrädern, Gabel- und Stoßdämpferservice, Radzentrierung mittels Tensometer, Einspeichen von Laufrädern,
usw.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU В велоцентре Specialized Concept Store в Соколове вы можете
воспользоваться скидкой 20 % на прокат велосипедов. Также Вам
предоставят 20% скидку на техническое обслуживание велосипедов
в местном сертифицированном сервисном центре, который предлагает комплексные сервисные услуги, авторизированное сервисное
обслуживание фирменных велосипедов квалифицированными механиками, переделку и подгонку велосипедов на заказ, сервисное
обслуживание вилок и амортизаторов, центровку колес с помощью
тензометра, сборку колес и т.д.
»» Использование скидки: неограниченно
»» Více informací k jednotlivým slevám, aktuální seznam zvýhodněných
služeb a případné opravy chyb najdete na www.kvcard.cz.
»» More information about various discounts, up-to-date list of discounted
services and any corrections of errors can be found at www.kvcard.cz.
»» Nähere Informationen zu den einzelnen Ermäßigungen, ein aktuelles
Verzeichnis der vergünstigten Dienstleistungen und Berichtigungen
eventueller Fehler finden Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
»» Подробные сведения об отдельных скидках, текущий перечень льготных
услуг и исправление возможных ошибок можно найти по адресу www.kvcard.cz.
KARLOVY VARY city card
!
117
Alžbětiny lázně
The Elizabeth Spa
Elisabethbad
Елизаветинская лечебница
Smetanovy sady 1• 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.82688´, E 12° 52.32210´
+420 353 304 211
@
[email protected]
www.spa5.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
10%
8:00 - 21:00
CZ Alžbětiny lázně patří k největším lázeňským zařízením v ČR. V jejich
nabídce najdete celou řadu lázeňských i wellness procedur. V budově
Alžbětiných lázní můžete navštívit také bazénový komplex. Díky City
Card tu získáváte slevu 10 % na všechny procedury dle platného ceníku.
»» Sleva se nevztahuje na Kryoterapii a vstup do bazénového komplexu.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The Elizabeth Spa is one of the largest spa facilities in the Czech
Republic, offering an entire line of spa and wellness treatments. While in
the building of the Elizabeth Spa, you can also visit the swimming pool
complex. And if you use your City Card, you will get a 10% discount on all
treatments listed in the current pricelist.
»» The discount does not apply to Cryotherapy and admission to the
swimming pool complex.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Das Elisabethbad (Alžbětiny lázně) ist eine der größten Kureinrichtungen in ganz Tschechien. In seinem Angebot stehen zahlreiche Kurund Wellnessanwendungen. Im Gebäude des Elisabethbades können Sie
überdies auch einen Schwimmbeckenkomplex besuchen. Dank der City
Card erhalten Sie 10 % Ermäßigung auf alle Anwendungen laut gültiger
Preisliste.
»» Die Ermäßigung bezieht sich jedoch nicht auf die Leistung der
Kryotherapie und den Zutritt zum Schwimmbeckenkomplex.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Елизаветинская лечебница относится к числу самых крупных
санаторно-курортных заведений Чешской Республики. В ее ассортимент включен целый ряд курортных и велнес-процедур. Вы также
можете посетить плавательный комплекс, расположенный в здании
Елизаветинской лечебницы. Благодаря City Card Вам будет предоставлена 10 % скидка на все процедуры по действующему прейскуранту.
»» Скидка не распространяется на криотерапию и посещение
бассейнового комплекса.
»» Использование скидки: неограниченно
118
w w w.k vc a rd. c z
KARLOVY VARY city card
119
Kdybyste věděli,
jak horké tu jsou
prameny a žhavé
noci, už se tu
vyhříváte.
Neodolatelná kombinace léčivé síly horkých pramenů
a bohatého společenského života přitahují do Karlových Varů již
po staletí návštěvníky z celého světa. V minulosti se tu nechávali
vidět aristokraté, velcí revolucionáři i představitelé evropské
kulturní elity. Vary ale prosluly také díky nejvýznamnějšímu
filmovému festivalu ve střední Evropě. V tu dobu se v místních
kinosálech i barech setkávají milovníci filmu s hollywoodskými
hvězdami, aby společně podlehli všudypřítomnému kouzlu
sladkého života.
www.kudyznudy.cz
120
w w w.k vc a rd. c z
Karlovy Vary
SANSEI, Royal Thai Massage
Menuet
Lázeňská 1 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.48572´, E 12° 52.96253´
+420 775 052 595
@
[email protected]
www.sansei.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
9:00 - 21:00
Grandhotel Pupp
Mírové nám. 2 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.20563‘, E 12°52.71683‘
+420 777 493 888
@
[email protected]
www.sansei.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
9:00 - 21:00
15%
CZ Přijďte si odpočinout a hýčkat své tělo do SANSEI. Užijte si tradiční
thajskou masáž v krásném prostředí od kvalifikovaných thajských masérek. Díky City Card získáváte slevu 15 % na všechny druhy masáží: tradiční
thajská masáž, thajská olejová masáž, thajská bylinná masáž, thajská masáž
horkými kameny, thajská masáž Kokosový ráj, Sansei thajská královská masáž, thajská masáž pro maminky a další.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Come to relax and pamper your body in the SANSEI massage parlor.
Enjoy traditional Thai massage in a beautiful setting by the qualified
Thai masseuses. Use your City Card and you will get a 15% discount on
all types of massages: a traditional Thai massage, Thai oil massage, Thai
herbal massage, Thai hot stone massage, Thai Coconut paradise massage,
the Royal Thai Sansei massage, Thai massage for mothers and so on.
»» Discount can be used once a day.
DE Besuchen Sie SANSEI, um zu entspannen und Ihren Körper verwöhnen zu lassen. Gönnen Sie sich traditionelle Thai-Massagen durch qualifizierte Masseurinnen aus Thailand und dazu in bezauberndem Ambiente.
Dank der City Card erhalten Sie 15 % Ermäßigung auf alle Massagearten:
traditionelle Thai-Massage, Thai-Öl-Massage, Thai-Kräuter-Massage, Thaimassage mit heißen Steinen, Thai-Massage ‚Kokosparadies´, Sansai – königliche Thai-Massage, Thai-Massage für Mütter, u.a.m.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Приходите в SANSEI отдохнуть и побаловать себя. Насладитесь в приятной обстановке традиционным тайским массажем, сделанным квалифицированными массажистками
из Таиланда. Благодаря City Card Вы получите
скидку 15 % на все виды массажей: традиционный тайский массаж, тайский масляный
массаж, тайский травяной массаж, тайский
массаж горячими камнями, тайский массаж
Кокосовый рай, Сансей тайский королевский
массаж, тайский массаж для мам и другие.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
121
Asklepion (Асклепион)
• klinika a institut estetické medicíny
• Clinic and Institute of Aesthetic Medicine
• Klinik und Institut für ästhetische Medizin
• Клиника и институт эстетической медицины
Sadová 19 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.55707´, E 12° 52.67075´
+420 724 047 440; +420 353 344 557
@
[email protected]
www.asklepion.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
9:00 - 19:00
10%
na zákroky v celkové výši nad 5 000 Kč
discount on treatments costing in excess of CZK 5 000
auf Eingriffe in Gesamthöhe über 5 000 CZK
на процедуры общей стоимостью свыше 5 000 ч.к.
15%
na zákroky v celkové výši nad 10 000 Kč
discount on treatments costing in excess of CZK 10 000
auf Eingriffe in Gesamthöhe über 10 000 CZK
на процедуры общей стоимостью свыше 10 000 ч.к.
CZ Pobočka Asklepionu v Karlových Varech, v lázeňském komplexu hotelu Bristol, je výjimečná v kontextu ostatních lázeňských center doma
i v zahraničí především svým nadstandardním přístrojovým vybavením
a rozsahem oborů, které mohou klientovi nabídnout své služby: lasercentrum a oddělení korektivní dermatologie, stomatologie, kosmetologie,
gastroenterologie, dietologie, anti-aging medicína, plastická chirurgie
atd. Díky City Card tu můžete využít slevu 10 % nebo 15 %.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN If compared with other spa centres in our country and abroad, the
Karlovy Vary branch of Asklepion which is located in the spa complex
at the Hotel Bristol is exceptional. It is because of its state-of-the-art
equipment and the range of disciplines and professions that can offer
its services to the clients, such as laser centre, department of corrective
dermatology, dentistry, cosmetology, gastroenterology, dietology, antiaging medicine, plastic surgery and other treatments. If you use your City
Card, you can get a discount of 10 to 15%.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Die Karlsbader Zweigstelle von Asklepion im Kurkomplex des Hotels
Bristol nimmt im Vergleich zu sonstigen Kurzentren daheim und im Ausland in ihrer Geräteausstattung und in der Anzahl der Bereiche, die den
Klienten ihre Dienste anbieten können, eine Ausnahmestellung ein: Laserzentrum und Abteilung der korrektiven Dermatologie, Stomatologie,
Kosmetologie, Gastroenterologie, Diätologie, Anti-Aging Medizin, plastische Chirurgie, usw. Dank der City Card können Sie hier 10 % oder 15 %
Ermäßigung in Anspruch nehmen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
Klinika a institut estetické medicíny
RU Карловарский филиал «Асклепиона», расположенный в санаторно-курортном комплексе отеля «Бристоль», занимает особое положение среди остальных
курортных центров в нашей стране и за рубежом, прежде всего, за счет своего исключительного технического оснащения и ассортимента предлагаемых услуг:
центр лазерной медицины и отделение коррективной
дерматологии, стоматология, косметология, гастроэнтерология, диетология, медицина антистарения, пластическая хирургия и т.д. Благодаря City Card Вы можете воспользоваться 10 % или 15 % скидкой.
»» Использование скидки: неограниченно
122
w w w.k vc a rd. c z
Pivní lázně
Beer Spa
Bierkurbad
Пивная ванна
Stará Louka 8, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.34573‘, E 12°52.90163‘
+420 608 880 181
@
[email protected]
www.pivnilazne-kv.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 19:00
10%
CZ PRVNÍ PIVNÍ LÁZNĚ KARLOVY VARY jsou originální lázeňskou procedurou, která je
založena na použití výhradně přírodních surovin, materiálů a staročeských léčitelských
postupů. PIVNÍ LÁZEŇ probíhá v ručně vyrobených kádích z Dubu Královského „Royal
Oak“ a je založena na koupeli v přírodních extraktech, z kterých se české pivo vaří. Po
dvacetiminutové vířivé koupeli v dubové kádi následuje stejně dlouhý odpočinek na
lůžku z pravé pšeničné slámy, která podpoří vstřebání veškerých vitamínů a extraktů
z předcházející koupele. Během odpočinku si budete moci vychutnat čerstvý domácí
pivní chléb.
»» Sleva se vztahuje na pultovou cenu pivní lázně
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN THE FIRST BEER SPA KARLOVY VARY is an original spa treatment using solely natural
sources, materials and old Czech healers’ procedures. The beer bath is provided in
hand-made tubs from the “Royal Oak“ wood, and it is based on bathing in the natural
extracts the Czech beer is made of. A twenty minute whirlpool bath in the oak tub
is followed by twenty minutes of rest on a bed from real wheat straw supporting
absorption of all vitamins and extracts from the previous bath. You can enjoy fresh beer
bread during the rest.
»» Discount applies to the counter price of the beer bath
»» Frequency of discount use: unlimited
DE Das ERSTE BIERBAD KARLOVY VARY ist eine originelle Kuranwendung, die sich auf
die Verwendung von ausschließlich natürlichen Rohstoffen, Materialien und altböhmischen Heil-verfahren stützt. Das Bierbad erfolgt in handgefertigten Eichentrögen („Royal Oak“) und be-steht im Baden in natürlichen Extrakten, aus denen das böhmische
Bier gebraut wird. Nach einem zwanzigminütigen Sprudelbad im Eigentrog folgt die
ebenso lange Erholung auf einem Bett aus echtem Weizenstroh, welches das Absorbieren sämtlicher Vitamine und Extrakte aus dem vorangegangenen Bad fördert. Währen
der Erholungsphase können Sie das frische hausgemachte Bierbrot probieren.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf den Pultpreis des Bierbades.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU ПЕРВЫЙ ПИВНОЙ КУРОРТ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ предлагает оригинальную курортную процедуру, которая основывается на использовании исключительно
природного сырья, материалов и старочешских лечебных методoв. Пивную ванну
принимают в чанах из королевского дуба „Royal Oak“ ручной работы, в ее основе –
купание в натуральных экстрактах, из которых варят чешское пиво. После приема
двадцатиминутной гидромассажной ванны в дубовом чане Вас ждет двадцатиминутный отдых на кровати из пшеничной соломы, который способствует усвоению
всех витаминов и экстрактов. Во время отдыха Вы сможете отведать свежего домашнего пивного хлеба.
»» Скидка распространяется на розничную цену пивной ванны
»» Использование скидки: неограниченное
KARLOVY VARY city card
123
Salon PAYOT
Салон PAYOT
Alžbětiny Lázně
Smetanovy sady 1145/1
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.81615‘, E 12°52.32300‘
www.payot.com
denně • daily • täglich • ежедневно
15%
5%
8:30 - 15:00
slevu na veškerá ošetření
discount for all treatment
Ermäßigung für sämtliche
Behandlungen
скидка на все процедуры
na nákup přípravků
for purchase of cosmetics
für den Einkauf der Präparate
на препараты
CZ Salon Payot v centru Alžbětiných lázní v Karlových Varech. Výhradně
v salonech Payot se setkáte s tradiční modelační masáží 42 tahů, kterou
vytvořila Dr. Nadia Payot r. 1912. Náš odborný personál Vám nabízí celou
řadu kosmetických rituálů, poradenství a výuku efektivní metody cvičení
obličejových svalů, wellness manikúru a nail-desing. Díky City Card získáváte v salonu Payot 15% slevu na veškerá ošetření a 5% na nákup přípravků.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Payot Salon in the Elisabeth Spa (Alžbětiny lázně) center in Karlovy
Vary. Experience the traditional modelling “42-Movement Facial Protocol“
created by Dr. Nadia Payot 1912 exclusively in Payot beauty parlours. Our
professional staff propose a wide range of beautifying rituals, counselling
and instructing on effective methods of exercising facial muscles.
Wellness manicure and nail polishing. The Payot Salon “City Card” allows
a 15% discount on all treatments and 5% off the purchase of products.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Salon Payot im Zentrum von Elisabethbad in Karlsbad. Ausschließlich
in Salonen Payot finden Sie die traditionelle Modelage Massage von 42
Massagenbewegungen, die Dr.Nadia Payot im Jahre 1912 entwickelte.
Unser Fachpersonal bietet Ihnen eine ganze Reihe von kosmetischen
Ritualen, Beratung und Unterricht des Gesichtsmuskelntrainings an.
Wellness Maniküre und Naildesign. Dank der City Card erhalten Sie im
Salon Payot eine Ermäßigung von 15% für alle Behandlungen und eine
Ermäßigung von 5% für den Einkauf von Produkten.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Салон Payot в санатории Alžbětiny Lázně в Карловых Варах.
Исключительно в салонах Payot вы познакомитесь с традиционным моделирующим массажем из 42 движений, который создала
доктор Надя Пайо в 1912 году. Наши специалисты Вам предлагают
широкий спектр косметических ритуалов, консультирование и
обучение технике эффективных упражнений для мышц лица. Спаманикюр и дизайн ногтей. Благодаря City Card вы получите в салонах Payot скидку 15 % на все процедуры по уходу и скидку 5 % при
покупке косметических препаратов.
»» Использование скидки: неограниченно
124
w w w.k vc a rd. c z
Ústav estetické medicíny
The Institute of Aesthetic Medicine
Institut für ästhetische Medizin
Клиника эстетической медицины
Vila Orplid - U Imperialu 14
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.21105´, E 12° 53.34973´
+420 353 224 544; +420 603 269 733
@
[email protected]
www.uem.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
CZ Ústav estetické medicíny v Karlových Varech pod vedením MUDr. Tomáše Kupky nabízí celou řadu estetických zákroků: plastické operace,
ošetření laserem (žilky, pigmentace, znaménka, vrásky), fotoomlazení
frakčním laserem nebo přístrojem IPL, redukce vrásek injekcemi (Dysport, kys. hyaluronová), mikrodermabraze, mesoterapie,chemický peeling, také doporučení a prodej kosmetiky.
8:00 - 18:00
20%
30%
»» Díky City Card zde získáváte slevu 30 % na odborné konzultace a 20 %
na ošetření laserem, injekcemi a mikrodermabrazi.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Karlovy Vary Institute of Aesthetic Medicine led by Tomáš Kupka M. D.
offers an entire line of aesthetic procedures: plastic surgery, laser treatments
(varicose veins, pigmentation problems, marks and wrinkles), photo rejuvenation
by the fractional laser or by the IPL instrument, wrinkle reduction injections
(Dysport, hyaluronic acid), microdermabrasion, mesotherapy and chemical
peeling. The Institute also recommends and sells cosmetics.
»» With your City Card you will get a 30% discount on professional consulting
and a 20% discount on laser treatments, injections and microdermabrasion.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Institut für ästhetische Medizin in Karlsbad bietet unter der Leitung von
Dr. Med. Tomáš Kupka eine ganze Reihe ästhetischer Eingriffe: plastische Operationen, Laserchirurgie (Teleangiektasien, Altersflecken, Muttermale, Falten
und Fältchen), Fotoverjüngung durch Fraktionslaser oder mittels IPL-Gerät), Faltenglättung mittels Injektionen (Dysport, Hyaluronsäure), Mikrodermabrasion,
Mesotherapie, chemisches Peeling aber auch kosmetische Empfehlungen und
Kosmetikverkauf.
»» Dank der City Card erhalten Sie hier 30 % Ermäßigung auf die fachärztliche
Beratung und 20 % auf die Laserbehandlungen, Injektionen und die
Mikrodermabrasion.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Карловарская клиника эстетической медицины под руководством доктора медицины Томаша Купки предлагает целый ряд эстетических услуг: пластические операции, лазерные процедуры (сосуды, пигментация, родинки,
бородавки, морщины), фотоомоложение с использованием фракционного
лазера или устройства IPL, устранение морщин с помощью инъекций (диспорт, гиалуроновая кислота), микродермабразия, мезотерапия, химический
пилинг, а также рекомендации по выбору и продажу косметики.
»» Благодаря City Card Вы получите 30 % скидку на консультации
специалиста и 20 % на лазерные процедуры, инъекционные процедуры
и микродермабразию.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
125
Institute Salon
Krymská 1735/37 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.67820´, E 12° 51.46393´
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт 10:00 - 15:00
mimo tuto dobu dle domluvy
other times by appointment
außerhalb dieser Zeiten nach vorheriger Absprache
в остальные дни по договоренности
15%
CZ Salon Institute není dalším tuctovým salónem krásy. Nabízí kadeřnické a další beauty služby na nejvyšší možné úrovni. V Salonu Institute na
Vás čeká kvalifikovaný personál, profesionální značkové přípravky, moderní vybavení a příjemné prostředí. Díky City Card získáváte v Salonu
Institute slevu 15 % na kadeřnické služby.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The Institute Salon is not yet another of those ordinary beauty parlors.
It offers hairdressing and other beauty services of the highest possible
level. As you come to the Institute Salon, you’ll be greeted by a qualified
staff using professional brand-name products, modern amenities and you
will enjoy the pleasant and friendly environment. If you use the City Card,
the Institute Salon will give you a 15 % discount on hairdressing services.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Der Salon Institute ist nicht nur einer von vielen DurchschnittsBeauty-Salons. Er bietet Friseur- und weitere Beauty-Leistungen auf
höchstmöglichem Niveau. Im Salon Institute erwarten Sie qualifiziertes
Personal, professionelle Kosmetikmarken, modernste Ausstattung und
behagliches Ambiente. Dank der City Card erhalten Sie im Salon Institute
15 % Ermäßigung auf alle Friseurleistungen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Salon Institute – это не
какой-нибудь заурядный салон красоты. Он предлагает
парикмахерские и другие
бьюти услуги на высочайшем
уровне. В Salon Institute Вас
ожидает квалифицированный
персонал, профессиональные
фирменные препараты, современное оборудование и приятная обстановка. Благодаря
City Card Вы получите в Salon
Institute скидку 15 % на парикмахерские услуги.
»» Использование скидки:
неограниченно
126
w w w.k vc a rd. c z
Salon Alla
The Alla Salon
Salon Alla
Салон «Алла» (Alla)
Zámecký vrch 650/10
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.45163´, E 12° 52.94970´
+420 353 220 701
@
[email protected]
www.salonalla.cz
Po-So • Mon.-Sat. • Mo-Sa • Пн-Сб
CZ Salon Alla nabízí kosmetické, kadeřnické a vlásenkářské služby té
nejvyšší kvality. Používá nejnovější a nejvyspělejší světové technologie.
Nabízí nejširší spektrum příčesků (více než 300 modelů z pravých vlasů,
ale také paruk a příčesků z umělých vlasů). Salon Alla má patent na tupé
a příčesky a za kvalitu svých služeb získal již několik významných ocenění.
10:00 - 19:00
20%
»» Sleva se vztahuje pouze na služby, nikoliv na používaný materiál či
nákup zboží.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Alla Salon offers cosmetic, hairdressing and wig-making
services of the highest quality. It uses the latest and most advanced
technologies from around the world. It also offers the widest selection of
hairpieces with over 300 models made of real hair, but it also sells wigs
and hairpieces made of artificial hair. The Alla Salon owns a patent for
toupees and hairpieces and it has already won a number of major awards
for the quality of its services.
»» Discount applies only to services; there is no discount on materials or
purchases of merchandise.
»» Discount can be used once a day.
DE Salon Alla bietet kosmetische, Frisör- und Haardienstleistungen in
Top-Qualität. Er verwendet modernste, höchstentwickelte und weltweit
bewährte Technologien. Er bietet ein vollendetes Spektrum an Haarteilen und Toupets (mehr als 300 Modelle aus echtem Haar aber auch Perücken und Haarteile aus Kunsthaar). Salon Alla ist Inhaber eines Patents
für Haarteile und Toupets, die Qualität seiner Erzeugnisse wurde schon
mehrmals mit namhaften Auszeichnungen gewürdigt.
»» Die Ermäßigung wird nur auf die Dienstleistungen selbst geboten und
weder auf das verwendete Material, noch auf den Einkauf von Waren.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Салон «Алла» предлагает подбор париков, косметические и парикмахерские услуги высшего качества. Используются самые современные и передовые мировые технологии. Салон предлагает широкий
ассортимент шиньонов (свыше 300 моделей из натуральных волос,
а также париков и шиньонов из искусственных волос). Салон «Алла»
обладает патентом на накладные пряди и шиньоны, и уже получил несколько важных наград за качество услуг.
»» Скидка распространяется только на услуги, а не на используемые
материалы или купленные товары.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
127
Korejský ženšen – kosmetika tianDe
@
Extrakt Plus
Lázně III, Mlýnské nábřeží 5
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.57805‘ , E 12°52.82827‘
+ 420 602 722 200
[email protected]
[email protected]
www.ginsengeurope.com
www.tiande-ca.cz
Po-Pá • Mon.-Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So-Ne • Sat.- Sun. • Sa-So • Сб-Вс
15%
8:30 - 18:00
9:00 - 17:00
CZ Přijďte vyzkoušet unikátní doplňky stravy a kosmetiku z Korejského
ženšenu. Dále nabízíme přírodní produkty vyrobené díky znalostem asijských a tibetských léčitelů společnosti pro zdraví a krásu tianDe.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Come and test the unique dietary supplements and cosmetics made
of Korean Ginseng. We also offer natural products made with the help of
Asian and Tibet healers’ knowledge by the health and beauty company
tianDe.
»» Discount can be used once a day.
DE Probieren Sie die einzigartigen Nahrungsergänzungsmittel und
die Kosmetik aus koreanischem Ginseng aus. Darüber hinaus bieten
wir Naturprodukte an, die auf der Grundlage der Kenntnisse der asiatischen und tibetischen Heilpraktiker der Gesellschaft für Gesundheit und
Schönheit tianDe hergestellt werden.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Приходите попробовать уникальные пищевые добавки и косметику из Корейского женьшеня.
Также мы предлагаем натуральные продукты, созданные по рецептам азиатских и тибетских целителей косметической компании
tianDe.
»» Использование скидки:
1 раз в день
společnost pro zdarví a krásu
128
w w w.k vc a rd. c z
Léčebné lázně Jáchymov - Léčebné centrum Agricola
Spa Jáchymov - The Agricola Spa Centre
Heilbad Jáchymov - Kurzentrum Agricola
Лечебный курорт Яхимов
- Оздоровительно-лечебный центр «Агрикола»
T. G. Masaryka 415 • 362 51 Jáchymov
GPS: N 50° 21.61897´, E 12° 56.04483´
+420 353 836 000
@
[email protected]
www.laznejachymov.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 22:00
CZ Léčebné lázně Jáchymov se specializují na léčbu onemocnění pohybového aparátu. V Lázeňském centru Agricola si můžete vyzkoušet
radonové koupele, které pomáhají při bolestech kloubů, rukou, nohou
apod. Slevu můžete čerpat i na další léčebné a wellness procedury (uhličitá koupel, masáž klasická, čokoládová, lávovými kameny, indická masáž
hlavy či parafínový zábal rukou) i na návštěvu fitnesscentra.
20%
»» Slevu nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi. Nevztahuje se
na balíčky procedur.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Spa Jáchymov specializes in the treatment of musculoskeletal
diseases. While in the Agricola Spa Centre you can try radon baths to
soothe your sore joints, hands, legs and other parts of your body. You
can also use the discount for other therapeutic and wellness treatments
(such as carbon bath, classical massage, chocolate and lava stones
massage, Indian head massage or paraffin hand wraps) and you can also
use it to visit the fitness centre.
»» The discount cannot be combined with other discounts. It does not
apply to the procedure packages.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Heilbad Jáchymov spezialisiert sich auf die Behandlung von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Im Kurzentrum Agricola können sie z.B. Radonbäder ausprobieren, die schmerzhafte Zustände in den Gelenken, Armen und Beinen, usw. lindern. Die Ermäßigung
kommt Ihnen jedoch auch bei weiteren Heil- und Wellnessanwendungen
(Kohlensäurebädern, klassischen, Schokoladen-, indischen und Warmsteinmassagen sowie bei Paraffinpackungen für die Hände) sowie beim
Besuch des Fitnesscentres gelegen.
»» Die Ermäßigung kann nicht mit anderen Ermäßigungsaktionen
kombiniert werden. Ebenso wenig bezieht sie sich auf
Behandlungspakete.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Лечебный курорт Яхимов специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. В оздоровительно-лечебном
центре «Агрикола» Вы можете принять радоновые ванны, снимающие боли в суставах, руках, ногах и т.п. Скидка также распространяется на другие лечебные и велнес-процедуры (углекислая ванна,
классический и шоколадный массажи, массаж лавовыми камнями,
индийский массаж головы или парафиновые компрессы на руки)
и на посещение фитнес-центра.
»» Скидку нельзя сочетать с
другими скидками, и она не
распространяется на пакеты
процедур.
»» Использование скидки:
1 раз в день
KARLOVY VARY city card
129
Pa r k h o t e l R i c h m o n d
✯✯✯✯
K A R L O V Y
V A R Y
e Comprehensive Spa Treatment e Beauty Week e Corrective dermatology
e Wide range of medical massages and baths e Antistress Programme
e Golf Week e.t.c. e Beauty parlour e Swimming pool, sauna e
e KÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ÍÛÓÚÌӠΘÂÌË e œÓ„‡Ïχ ‰Îˇ Í‡ÒÓÚ˚
e AÌÚËÒÚÂÒÒÓ‚‡ˇ ÔÓ„‡Ïχ
e œÓ„‡Ïχ ‰Îˇ ‡ÍÚË‚Ì˚ı „ÓθÙËÒÚÓ‚ Ë ‰Û„Ë e
e Komplexe Heilkur e Sanfte Schönheitswoche e Gesundheitswoche
e Golfpackage für aktive Golfer u.a. e Festsaal mit Kapazität 200 Sitzen
e Café mit Sommerterasse e Kosmetiksalon e Ärztliche Kosmetik
e Hallenbad, Sauna e
Richmond, a.s.
Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic
Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169
[email protected], www.richmond.cz
Kavárna Richmond
Hotel Richmond – Café
Отель Richmond – кафе
Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.03728‘ , E 12°53.47883‘
+420 353 177 111
@
[email protected]
www.richmond.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 – 22:00
CZ Parkhotel Richmond se nachází v klidné části Karlových Varů, na břehu řeky Teplé a je obklopen stylovým anglickým parkem. V tomto parku
je umístěna originální japonská meditační zahrada a překrásný pavilónek
s vlastním pramenem, nazvaným Štěpánka. Díky Karlovy Vary City Card si
můžete v hotelové kavárně vychutnat kávu s 5% slevou.
5%
»» Sleva se vztahuje na veškerý sortiment kavárny.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Parkhotel Richmond is located in a quiet part of Karlovy Vary on the
bank of the Teplá River and it is surrounded by a stylish English park.
There is an original Japanese meditation garden and a beautiful gazebo
with its own spring called Štěpánka in this park. With the Karlovy Vary
City Card you can enjoy coffee with 5% discount in the hotel café.
»» Discount applies to the complete offer of the café.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Parkhotel Richmond befindet sich in einem ruhig gelegenen Teil
der Stadt Karlovy Vary (Karlsbad) am Ufer des Flusses Teplá, umgeben
von einem stilvollen Englischen Park. In diesem Park befinden sich ein
original japanischer Meditationspark und ein wunderschöner kleiner Pavillon mit einer eigenen Quelle, die man Stephansquelle nennt. Dank der
Karlovy Vary City Card können Sie den Kaffee im Hotelcafé mit 5%iger
Ermäßigung genießen.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf
sämtliches Sortiment des Cafés.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen:
1 x pro Tag
RU Парк-отель Richmond расположен
в спокойном районе Карловых Вар, на
берегу реки Тепла, и окружен стильным английским парком. В парке
разбит японский медитационный сад
камней и стоит прекрасный павильон
с источником «Штепанка». Благодаря
Karlovy Vary City Card в кафе отеля Вы
сможете выпить кофе с 5% скидкой.
»» Скидка распространяется на весь
ассортимент кафе
»» Использование скидки:
1 раз в день
KARLOVY VARY city card
131
Lobby bar Bon Café - hotel Thermal
Lobby-Bar Bon Café - hotel Thermal
Лобби-бар Bon Café - hotel Thermal
I.P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.74042‘, E 12°52.60493‘
+420 359 001 111
www.thermal.cz
denně • Mon - Sun • Mo - So • Пн - Вс 9:00 - 22:00
20%
Sleva se vztahuje na speciální nabídku z gastronomického kalendáře
The 20% discount applies to special offer from the gastronomy calendar.
Die Ermäßigung von 20 % bezieht sich auf das Sonderangebot des
gastronomischen Kalenders.
Скидка 20% распространяется на специальное предложение из
гастрономического календаря.
CZ Lobby bar Bon Café nabízí pestrou škálu chutných pokrmů studené i
teplé kuchyně, čerstvé dorty a zákusky z hotelové cukrárny, výběr z mnoha druhů kávy či bohatou vinotéku. V rámci rozšíření a zpestření nabídky
Vašeho stravování jsme pro Vás připravili „Gastronomický kalendář“. Čeká
Vás příjemné posezení s výhledem do centra Karlových Varů.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Lobby bar Bon Café offers a wide scale of tasty meals, both cold and
warm, fresh cakes and desserts from the hotel confectioner’s, selection
from many kinds of coffee or a rich selection of wines. We have prepared
the “Gastronomy calendar” to extend and improve the offer of meals for
you. You can expect a pleasant stay with a view of the centre of Karlovy
Vary.
»» Discount can be used once a day.
DE Die Lobby-Bar Bon Café bietet eine vielfältige Skala an wohlschmeckenden Gerichten der warmen und kalten Küche, frische Torten und
Desserts aus der hoteleigenen Konditorei, eine Auswahl an vielen Arten
von Kaffee sowie eine umfangreiche Vinothek. Im Rahmen der Erweiterung und der abwechslungsreicheren Gestaltung des Angebots für Ihre
Verpflegung haben wir für Sie einen „Gastronomischen Kalender“ vorbereitet. Es erwartet Sie ein ange-nehmes Verweilen mit Ausblick auf das
Zentrum von Karlovy Vary.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Лобби-бар Bon Café предлагает богатый ассортимент вкусных холодных
и горячих блюд, свежие торты и десерты из кондитерской отеля, много видов
кофе и богатую винотеку. В рамках расширения ассортимента и увеличения
разнообразия Вашего питания мы разработали для Вас «Гастрономический
календарь». Вас ждет приятный отдых
с видом на центр Карловых Вар.
»» Использование скидки: 1 раз
в день
132
w w w.k vc a rd. c z
Restaurace Sakura
The Sakura Restaurant
Restaurant Sakura
Ресторан «Сакура»
Zeyerova 1 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.76977‘, E 12°52.14005‘
+420 777 912 311
@
[email protected]
www.sakuracr.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So • Сб-Вс
CZ Restaurace Sakura nabízí velký výběr SUSHI a dalších specialit japonské kuchyně. Mimo výborného jídla si tu můžete dopřát příjemné
posezení u kávy a koktejlů. Díky Karlovy Vary City Card si můžete vše
vychutnat s 20% slevou. Restaurace Sakura zajišťuje také rozvoz jídla
po Karlových Varech.
11:00 - 23:00
12:00 - 23:00
20%
»» Sleva platí na kompletní nabídku vyjma již zvýhodněných nabídek či
akcí. Sleva se nevztahuje na tabákové výrobky.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Sakura Restaurant is known for a large selection of sushi and
other specialties of the Japanese cuisine. Apart from the delicious food,
you can also sit down and enjoy coffee and cocktails. And if you use your
Karlovy Vary City Card, you can enjoy everything with a 20% discount.
The Sakura Restaurant also delivers its food throughout the entire
Karlovy Vary.
»» Discount applies on the complete selection of food, with the
exception of offers or events which have been already discounted.
Discount does not apply to tobacco products.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Restaurant Sakura wirbt mit einer großen Auswahl an SUSHI- und
sonstigen Spezialitäten der japanischen Küche. Außer zu ausgezeichneten Speisen kehrt man hier auch gern zu vorzüglichen Cocktails oder zu
einer guten Tasse Kaffee ein. All dies dank der Karlovy Vary City Card mit
20% Ermäßigung. Das Restaurant Sakura besorgt auch Freihauslieferungen von Speisen in ganz Karlsbad.
»» Die Ermäßigung gilt für das komplette Angebot, mit Ausnahme von
Sonderangeboten oder -aktionen. Die Ermäßigung bezieht sich nicht
auf Tabakerzeugnisse.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Ресторан «Сакура» предлагает широкий ассортимент СУШИ
и других деликатесов японской кухни. Помимо отличной еды Вы можете заказать кофе или коктейли. Благодаря Karlovy Vary City Card все
можно отведать с 20 % скидкой. Кроме того, ресторан «Сакура» обеспечивает доставку еды по Карловым Варам.
»» Скидка распространяется на полный ассортимент за исключением
льготных предложений и акций. Скидка не распространяется на
табачные изделия.
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
133
Restaurant SLAVIA - hotel Marttel
Ресторан SLAVIA - hotel Marttel
Lidická 12, 360 20 Karlovy Vary
GPS: N 50°22.32108‘, E 12°49.49448‘
+420 353 105 600
@
[email protected]
www.hotelmarttel.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
20%
7:00 - 22:00
Sleva na veškerou konzumaci v restauraci dle lístku á la carte. Nevztahuje se na speciální
cenovou nabídku denních menu a na případné další mimořádné akce.
The 20% discount applies to the whole á la carte offer but it does not apply to the special
price offer of daily menus and possible other special offers.
Die Ermäßigung von 20 % für sämtliche Konsumation im Restaurant à la carte bezieht
sich nicht auf das spezielle Preisangebot der Tagesmenüs und auf eventuelle weitere
außeror-dentliche Aktionen.
Скидка 20% распространяется на весь ассортимент меню á la carte, не
распространяется на специальное ценовое предложение меню дня и другие
особые акции.
CZ Restaurace Slávia, v přízemí hotelu Marttel***, nabízí tradiční stravování s českou i mezinárodní kuchyní. Mimo stálou nabídku, připravují kuchaři týdenní menu
s čerstvých surovin a pro lázeňské hosty standardní nabídku dietních jídel. Prostor
restaurace je díky velkým oknům a vysokému stropu velice světlý a je tak příjemný
i pro celodenní akce, jako jsou svatby, firemní prezentace či školení. Pro pořádání
soukromých akcí je možné prostor restaurace kombinovat se salonkem, který je k
restauraci připojen.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The Restaurant Slávia, located on the ground floor of Hotel Marttel***, offers
the traditional Czech and international cuisine. Besides the regular offer the cooks
prepare a weekly menu from fresh ingredients and also a standard offer of diet meals
for the spa guests. The restaurant is full of light because of its large windows and
high ceiling and it is thus suitable even for day-long events as weddings, company
presentations, or trainings. The space of the restaurant can be combined with a
parlour attached to it for private events.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Das Restaurant Slávia im Erdgeschoss des Hotels Marttel*** bietet eine traditionelle Verpfle-gung mit böhmischer und internationaler Küche. Neben dem ständigen
Angebot bereiten die Köche ein wöchentliches Menü aus frischen Zutaten sowie für
die Kurgäste ein Standardan-gebot an Diätgerichten vor. Der Raum des Restaurants ist
dank seiner großen Fenster und der hohen Decke sehr hell und somit auch angenehm
für Ganztagsveranstaltungen wie Hochzeiten, Firmenpräsentationen oder Schulungen.
Für das Abhalten privater Veranstal-tungen
kann der Raum des Restaurants mit dem Salon kombiniert werden, der dem Restau-rant
angeschlossen ist.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der
Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Ресторан Slávia, расположенный
на первом этаже отеля Marttel***, предлагает традиционные блюда чешской и
международной кухни. Помимо обычного меню, повара готовят недельное
меню из свежего сырья и стандартные
диетические блюда для гостей курорта.
Благодаря большим окнам и высокому
потолку ресторан очень светлый, и хорошо подходит для организации мероприятий на целый день, таких как свадьбы,
корпоративные презентации и тренинги.
При организации частных мероприятий
можно дополнительно воспользоваться
кабинетом, примыкающим к ресторану.
»» Использование скидки:
неограниченно
134
w w w.k vc a rd. c z
Restaurace Lázně V
The Spa V Restaurant
Restaurant Bad V
Ресторан Лазне V
Smetanovy sady 1 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.82688´, E 12° 52.32210´
+420 353 304 215
@
[email protected]
www.restaurace-kv.cz
denně • daily • täglich • ежедневно
CZ V
romantické restauraci
v historické budově Alžbětiných lázní si můžete pochutnat
na specialitách české i mezinárodní kuchyně. Vybrat si můžete také z nabídky oblíbených
hovězích steaků. Nápojový
lístek obsahuje mimo celé řady
alkoholických a nealkoholických
nápojů také vyhlášená česká
i zahraniční vína.
9:00 - 22:00
10%
»» Díky kartě City Card tu
získáváte slevu 10 %
na kompletní nabídku kromě
tabákových výrobků. Sleva se
nevztahuje na polední menu.
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN Sitting in this romantic restaurant in the historic building of the
Elizabeth Spa, you can enjoy the Czech and international cuisine
specialties. You can also choose from the menu with the favorite beef
steaks. Apart from many alcoholic and non-alcoholic beverages, the drink
menu also lists the names of the renowned Czech and foreign wines.
»» Use your City Card and you will get a 10% discount on everything
they sell, except for tobacco products. Discount does not apply to the
lunch-time menu.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Im romantischen Ambiente dieses Restaurants im historischen Gebäude des Elisabethbades können Sie sich Spezialitäten der böhmischen
und internationalen Küche munden lassen. Besonders beliebt – das
breite Angebot an deftigen Rindersteaks. Auf der Getränkekarte stehen
außer zahlreichen alkoholischen und alkoholfreien Getränken auch beliebte tschechische und ausländische Weine.
»» Dank der City Card kommen Sie in den Genuss von 10 % Ermäßigung
auf das komplette Angebot – mit Ausnahme von Tabakprodukten. Die
Ermäßigung bezieht sich nicht auf das Mittagsmenü.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU В романтическом ресторане, расположенном в историческом
здании Елизаветинской лечебницы, Вы можете отведать деликатесы
чешской и международной кухни. На Ваш выбор ассортимент излюбленных говяжьих стейков. В карте напитков кроме целого ряда
алкогольных и безалкогольных напитков есть также знаменитые
чешские и зарубежные вина.
»» С City Card Вы получите 10 % скидку на полное меню, кроме
табачных изделий. Скидка не распространяется на обеденное меню.
»» Использование скидки: неограниченно
KARLOVY VARY city card
135
Café-Restaurant Quisisana
Quisisana Café
Café Quisisana
Кафе Quisisana
Mariánskolázeňská 298/3
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.19622‘ , E 12°52.76737‘
+420 357 079 110
@
[email protected]
www.quisisana-palace.com
Po-Ne • Mon.-Sun. • Mo-So • Пн-Вс
10%
8:00 – 22:00
CZ Zveme Vás na návštěvu hotelu Quisisana Palace, který se nachází pouhých 300
metrů od proslulé Vřídelní kolonády, kousek od živé nákupní zóny a nabízí překrásný
výhled na břehy říčky Teplá. Součástí hotelu je i restaurace Café-Restaurant Quisisana ve vídeňském stylu, která nabízí široký výběr servírovaných snídaňových menu,
obědy i večeře. Doporučujeme zde ochutnat mimo jiné i exkluzivní čerstvě praženou
kávu, dováženou z Vídně přímo pro tuto restauraci a prvotřídní zákusky vyráběné v
Quisisana Palace. Přijďte ochutnat jednu z našich kulinářských specialit spojených s
příjemnou atmosférou staré kavárenské tradice.
»» Sleva se vztahuje na kompletní nabídku káv
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN We want to invite you to visit Hotel Quisisana Palace located just 300 metres from
the famous Hot Spring Colonnade and near the lively shopping zone, and offering
a beautiful view of the Teplá River. The Café-Restaurant Quisisana in Vienna style
offering a wide selection of served breakfast menus, lunches and dinners is part of
the hotel as well. We recommend trying the exclusive freshly roasted coffee brought
from Vienna directly for this restaurant, among other things, and top class desserts
made in Quisisana Palace. Come and taste one of our culinary specialties connected
with a pleasant atmosphere of the old café tradition.
»» Discount applies to the complete offer of coffees
»» No limit on how often you use the discount.
DE Wir laden Sie zu einem Besuch des Hotels Quisisana Palace ein, das sich nur 300
Meter von der berühmten Sprudelkolonnade, ein Stück vom regen Einkaufsboulevard entfernt befindet und einen wunderschönen Ausblick auf die Ufer des Flüsschens Teplá bietet. Bestandteil des Hotels ist auch das Café-Restaurant Quisisana
im Wiener Stil, welches eine vielfältige Auswahl an servierten Frühstücksmenüs,
Mittag- und Abendessen anbietet. Wir empfehlen, unter anderem auch den exklusiv frischgerösteten Kaffee zu kosten, der direkt für dieses Restaurant aus Wien eingeführt wird, sowie die im Quisisana Palace hergestellten, erstklas-sigen Desserts
zu probieren. Folgen Sie unserer Einladung zu einer unserer kulinarischen Spezialitäten in Verbindung mit der angenehmen Atmosphäre alter Kaffeehaustradition.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf das komplette Kaffeeangebot.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Приглашаем
Вас посетить отель
Quisisana Palace, расположенный всего в 300
метрах от знаменитой Гейзерной колоннады, вблизи от оживленной торговой зоны,
из которого открывается прекрасный вид
на набережную реки Тепла. В отеле работает
ресторан Café-Restaurant Quisisana в венском стиле, который предлагает богатый ассортимент сервированных завтраков, обеды
и ужины. Особенно рекомендуем попробовать эксклюзивный свежеобжаренный кофе,
доставляемый из Вены специально для этого ресторана, и первоклассные десерты из
кондитерской Quisisana Palace. Приходите
полакомиться нашими кулинарными деликатесами в приятной атмосфере давних кофейных традиций.
»» Скидка распространяется на весь
ассортимент кофе
»» Использование скидки: неограниченно
136
w w w.k vc a rd. c z
KARLOVY VARY city card
137
Kavárna Caffíčko
“Caffíčko” Café
Café Caffíčko
Кафе Caffíčko
Staré náměstí 46, 363 01 Ostrov
GPS: N 50°18.27912‘, E 12°56.39107‘
+ 420 777 295 434
@
[email protected]
www.cafficko.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So • Сб-Вс
10%
10:00 - 19:00
14:00 - 19:00
CZ Stylová kavárna Caffíčko Vás zve k příjemnému posezení u široké nabídky lahodných káv a dezertů. Svůj šálek kávy či jiného nealko i alkoholického nápoje si můžete vychutnat při četbě denního tisku, připojit se k
wifi a vaše ratolesti si mohou mezitím hrát v našem dětském koutku nebo
si též s Vámi pochutnávat na dětských kávičkách. Bezbariérová kavárna
se nachází přímo v goticko-renesanční budově Staré radnice, v samém
historickém centru města Ostrova.
»» Sleva se vztahuje na kompletní nabídku káv
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The stylish Caffíčko Café invites you to a pleasant time over a wide
offer of delicious coffees and desserts. You can also enjoy your cup of
coffee or another soft or alcoholic drink while reading the dailies, you
can connect to wi-fi internet, and your children can play in the children’s
corner or enjoy children coffees along with you at the same time. The
disabled-friendly café is located directly in the Gothic-Renaissance building of the Old Town Hall (“Stará radnice”) in the historic centre of the
town of Ostrov.
»» Discount applies to the complete offer of coffees
»» Unlimited frequency of using the discount
DE Das stilvoll eingerichtete Café Caffíčko lädt Sie zu einem angenehmen Verweilen bei einem vielfältigen Angebot an delikaten Kaffees und
Desserts ein. Ihre Tasse Kaffee oder ein ande-res alkoholfreies und auch
alkoholisches Getränk können Sie beim Lesen der Tagespresse genießen,
Sie können sich an das WiFi-Internet anschließen, während Ihre Sprösslinge in unserer Kinderspielecke herumtoben oder ebenfalls ein Tasse
Kinderkaffee trinken. Das be-hindertenfreundliche Café befindet sich
direkt im Gotik-Renaissance-Gebäude des Alten Rathauses, unmittelbar
in der historischen Altstadt von Ostrov.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf das komplette Kaffeeangebot.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Стильное кафе Caffíčko приглашает Вас приятно отдохнуть за
кофе с десертом. Своей чашечкой кофе или другого безалкогольного
или алкогольного напитка из богатого ассортимента, Вы сможете
насладиться за свежей газетой или подключенным к вай-фай
ноутбуком, а дети смогут поиграть в нашем детском уголке или
вместе с Вами выпить детского кофе. Безбарьерное кафе находится
в готическо-ренессансном здании Старой ратуши, расположенной в
историческом центре города Остров.
»» Скидка распространяется на весь ассортимент кофе
»» Использование скидки: неограниченное
138
w w w.k vc a rd. c z
Kavárna Agricola Jáchymov
The Agricola Café in Jáchymov
Café Agricola Jáchymov
Кафе «Агрикола» в г. Яхимов
T. G. Masaryka 415 • 362 51 Jáchymov
GPS: N 50° 21.61897´, E 12° 56.04483´
+420 353 831 338
@
[email protected]
denně • daily • täglich • ежедневно
CZ Navštivte Kavárnu Agricola v lázeňském městě Jáchymov. Kavárnu najdete v Lázeňském centru Agricola, kde se nachází také oblíbené
aquacentrum (více na str. 109). Vychutnejte si dobrou kávu a další teplé
i studené, alkoholické i nealkoholické nápoje a něco malého k zakousnutí
v příjemném prostředí kavárny s dětským koutkem.
8:00 - 20:00
5%
»» Díky kartě City Card tu získáváte slevu 5 % na kompletní nabídku
kromě tabákových výrobků.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Visit the Agricola Café in the spa town of Jáchymov. This café can
be found in the Agricola Spa Centre, which is also where the popular
Aquacentre is located (more on page 109). Enjoy a good cup of coffee
and other hot and cold, alcoholic and non-alcoholic beverages and
something to bite on in the pleasant atmosphere of this café with the
kids’ corner.
»» Use your City Card and you will get a 5% discount on everything they
sell, except for tobacco products.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Besuchen Sie das Café Agricola im Kurort Jáchymov (St. Joachimsthal). Das Café finden Sie im Kurzentrum Agricola, in dem sich auch
das beliebte Erlebnisbad ‚Aquacentrum´ befindet (mehr auf Seite 109).
Kehren Sie zu einem guten Kaffee oder zu sonstigen warmen und kalten,
alkoholischen und alkoholfreien Getränken und zu einem kleinen Imbiss
im ansprechenden Milieu dieses Cafés mit Kinderspielecke ein.
»» Dank der City Card kommen Sie in den Genuss von 5 % Ermäßigung
auf das komplette Angebot – mit Ausnahme von Tabakprodukten.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Посетите
кафе «Агрикола»
в курортном городе Яхимов. Кафе
расположено в курортном центре
«Агрикола», в одном здании с популярным аквацентром (подробно
на стр. 109). Насладитесь вкусным
кофе и другими горячими и холодными, алкогольными и безалкогольными напитками, перекусите
в приятной обстановке кафе с детским уголком.
»» С City Card Вы получите 5 %
скидку на полное меню, кроме
табачных изделий.
»» Использование скидки:
неограниченно
KARLOVY VARY city card
139
Restaurace St. Anna Boží Dar
The St. Anna Restaurant at Boží Dar
Restaurant St. Anna in Boží Dar
Ресторан «Св. Анна» в Божьем Даре
Boží Dar 44 • 362 62 Boží Dar
GPS: N 50° 24.54138´, E 12° 55.51423´
+420 353 815 114
@
[email protected]
www.hotel-anna.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 11:30 - 22:00
15%
při útratě nad 300 Kč
discount if you spend over CZK 300
bei einer Zeche von mehr als 300 CZK
при покупке на сумму свыше 300 ч.к.
CZ Využijte slevy 15 % na nabídku restaurace hotelu St. Anna na Božím
Daru. Hotel St. Anna je situován přímo u sjezdovek, běžeckých tratí i cyklostezek. Ve stylovém prostředí restaurace si můžete zpříjemnit svůj
volný čas.
»» Sleva se nevztahuje na polední menu.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Take advantage of 15% discount on everything served in the St. Anna
Restaurant at Boží Dar. Hotel St. Anna is situated directly at the downhill
pistes, cross-country tracks and bicycle paths. You can enjoy your leisure
time in the stylish atmosphere of this restaurant.
»» Discount does not apply to the lunch-time menu.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Nutzen Sie die 15-prozentige Ermäßigung auf das Angebot des Hotelrestaurants St. Anna in Boží Dar. Das Hotel St. Anna steht direkt an den
hiesigen Skipisten, Skiloipen und Radrouten. Das stilvolle Ambiente des
Restaurants lädt zur Einkehr und zum Verweilen ein.
»» Die Ermäßigung bezieht sich nicht auf das Mittagsmenü.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Воспользуйтесь 15 % скидкой на меню ресторана отеля
«Св. Анна» в Божьем Даре.
Отель «Св. Анна» расположен
прямо у горнолыжных, беговых трасс и велосипедных дорожек. В стильной обстановке
ресторана Вы можете приятно
провести свободное время.
»» Скидка не распространяется
на обеденное меню.
»» Использование скидки:
неограниченно
140
w w w.k vc a rd. c z
Restaurace „Veselá konírna“ Děpoltovice
The „Merry Stables“ Restaurant in Děpoltovice
Restaurant ‚Veselá konírna´ Děpoltovice
Ресторан «Веселая конюшня» в Деполтовицах
Děpoltovice 1 • 362 25 Děpoltovice
GPS: N 50° 17.32087´, E 12° 49.18385´
+420 776 280 541
@
[email protected]
www.jkpegas.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 11:00 - 22:00
CZ Navštivte restauraci „Veselá konírna“, která je umístěna v klenutých
sklepích zámečku Pegas. Vychutnejte si vyhlášené speciality české a světové kuchyně, široký výběr vín a příjemnou obsluhu ve stylovém prostředí. V létě je k dispozici i zahrádka s grilem. Přijeďte za jedinečnými
gurmánskými zážitky. Restaurace s kapacitou 140 míst je ideální také pro
pořádání různých akcí, rautů apod. Díky City Card tu získáváte slevu 20 %
na nabídku jídel a nápojů.
20%
»» Sleva se nevztahuje na tabákové výrobky. Sleva se nevztahuje na
polední menu.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Visit the “Merry Stables” Restaurant, which is located in the vaulted
cellars under the Pegas Château. Enjoy the famous specialties of the
Czech and international cuisine, a great selection of wines and friendly
service in the stylish ambience of this restaurant. In the summer time you
can also enjoy a garden with a barbecue grill. Come and enjoy the unique
gourmet experience. With its capacity of 140 seats, the restaurant is also
ideal for organizing various events, banquets and other occasions. Use
your City Card and you will get a 20% discount on all food and beverages
the restaurant is serving.
»» Discount does not apply to tobacco products. Discount does not
apply to the lunch-time menu.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Besuchen Sie das Restaurant ‚Veselá konírna´ (Lustiger Marstall) in
den Kellergewölben von Schlösschen Pegas. Genießen Sie legendäre
Spezialitäten der böhmischen und internationalen Küche, edle Weine aus
der ellenlangen Weinkarte und die zuvorkommende Bedienung in stilvollem Ambiente. Im Sommer kann man auch im Grillgarten verweilen.
Gönnen Sie sich ein Gourmeterlebnis besonderer Art. Das Restaurant mit
140 Plätzen eignet sich auch gut zur Veranstaltung verschiedener Events,
z.B. Cocktailpartys, usw. Dank der City Card erhalten Sie im Restaurant
20 % Ermäßigung auf das gesamte Speise- und Getränkeangebot.
»» Die Ermäßigung bezieht sich nicht auf Tabakerzeugnisse. Die
Ermäßigung bezieht sich nicht auf das Mittagsmenü.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Посетите ресторан «Веселая конюшня», расположенный в сводчатых подвалах замка «Pegas». Отведайте знаменитые блюда чешской
и мировой кухни, выберите из большого предложения вин в ресторане с милым обслуживающим персоналом и стильным интерьером.
Летом можно посидеть в саду с грилем. Приезжайте за неповторимыми гурманскими впечатлениями. Ресторан вместимостью 140 человек
является также идеальным местом для проведения различных мероприятий, раутов и т.п. Благодаря City Card Вам предоставят скидку 20 %
на весь ассортимент блюд и напитков.
»» Скидка не распространяется на табачные изделия. Скидка не
распространяется на обеденное меню.
»» Использование скидки: неограниченно
KARLOVY VARY city card
141
Café-restaurant St. Florián Loket
The Café-Restaurant St. Florian in Loket
Caférestaurant St. Florian in Loket
Кафе-ресторан «Святой Флориан» в Локете
T. G. Masaryka 70 • 357 33 Loket
GPS: N 50° 11.20553´, E 12° 45.18563´
+420 352 685 109
@
[email protected]
www.hotel-loket.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 20:00
10%
CZ Stylová kavárna hotelu St.
Florián v historickém centru
města Loket Vás zve k ochutnávce výborných dezertů nebo třeba jen na posezení u dobré kávy.
Návštěvu stylové kavárny s hasičskou výzdobou můžete spojit
třeba s návštěvou hradu Loket.
Více o hradu a slevě na vstupné
najdete na str. 43. Díky City Card
tu získáváte slevu 10 % na celou
nabídku dezertů a nápojů.
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN The stylish café in the Hotel
St. Florian in the historic centre
of the town of Loket is inviting
you to come by and enjoy
delicious desserts or just to
sit with a cup of good coffee.
Your visit to this stylish café
decorated with items used by
firemen can be combined with
the visit to the Loket Castle. You
can learn more about the Castle
and the admission discount on page 43. And if you use your City Card,
you will get a 10% discount on the entire selection of desserts and drinks.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Das stilvolle Ambiente des Hotelcafés St. Florian im historischen
Stadtkern von Loket (Elbogen) lädt zur Einkehr und zum Verweilen bei
einer guten Tasse Kaffee oder einem köstlichen Stück Torte ein. Die Einkehr im Café im Feuerwehrstil ließe sich gut mit einer Besichtigung der
Burg Loket (Elbogen) verbinden – mehr über die Burg und die gebotene
Eintrittsermäßigung auf Seite 43. Dank der City Card erhalten Sie im Café
10 % Ermäßigung auf das gesamte Speise- und Getränkeangebot.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Стильное кафе отеля «Святой Флориан» в историческом центре
города Локет приглашает Вас отведать отличные десерты или просто
посидеть за чашечкой хорошего кофе. Посещение стильного кафе
с интерьером в «пожарном» стиле можно совместить, например,
с посещением крепости Локет (подробнее о крепости и скидке на
входной билет на стр. 43). Благодаря City Card Вы получите скидку
10 % на весь ассортимент десертов и напитков.
»» Использование скидки: неограниченно
142
w w w.k vc a rd. c z
Restaurace hotelu Císař Ferdinand Loket
Restaurant at the Hotel Emperor Ferdinand in Loket
Hotel & Restaurant Kaiser Ferdinand in Loket
Ресторан отеля «Император Фердинанд» в Локете
T. G. Masaryka 136 • 357 33 Loket
GPS: N 50° 11.20555´, E 12° 45.16588´
+420 352 327 130
@
[email protected]
www.hotel-loket.cz
denně • daily • täglich • ежедневно 11:30 - 22:00
CZ Navštivte stylovou restauraci hotelu Císař Ferdinand s vlastním pivovarem a pivnicí v centru historické části města Lokte, jejíž výzdoba Vám
připomene začátky 20. století a vládu císaře Františka Ferdinanda d´Este. Ochutnejte vybrané delikatesy z jídelního lístku a nezapomeňte ani
na pivo zdejší produkce. Návštěvu restaurace můžete spojit třeba s návštěvou hradu Loket. Více o hradu a slevě na vstupné najdete na str. 43.
Díky City Card tu získáváte slevu 10 % na celou nabídku jídel a nápojů.
10%
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Visit the stylish restaurant in the Hotel Emperor Ferdinand with its
own brewery and beer hall located in the heart of the historic section of
the town of Loket. Decorations in the restaurant will remind you of the
early 20th century and the reign of the Emperor Franz Ferdinand d´Este.
Taste the choice delicacies on the menu and do not forget to have some
locally produced beer. Your visit to the restaurant can be combined with
the visit to the Loket Castle. You can learn more about the Castle and the
admission discount on page 43. And if you use your City Card, you will
get a 10% discount on all food and drinks.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Besuchen Sie das stilvolle Restaurant von Hotel Kaiser Ferdinand
mit eigener Brauerei und Bierrestaurant im Kern des historischen Stadtviertels der Stadt Loket (Elbogen), deren Ambiente an den Beginn des
20. Jahrhunderts und die Herrschaft des Kaisers Franz Ferdinand d´Este
erinnert. Probieren Sie erlesene Delikatessen aus der Speisekarte und natürlich auch das Bier aus eigener Produktion. Der Besuch des Restaurants
ließe sich gut mit einer Besichtigung der Burg Loket (Elbogen) verbinden
– mehr über die Burg und die Ermäßigung auf den Eintrittspreis – siehe
Seite 43 Dank der City Card erhalten Sie im Restaurant 10 % Ermäßigung
auf das gesamte Speise- und Getränkeangebot.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Посетите стильный ресторан отеля «Император Фердинанд»
с собственной пивоварней и пивной в центре исторической части
города Локет, обстановка которого напомнит Вам начало ХХ века –
эпоху правления императора Франца Фердинанда д’Эсте. Отведайте
избранные деликатесы и не забудьте о пиве собственного производства. Посещение ресторана хорошо сочетается с посещением
крепости Локет (подробнее о крепости и скидке на входной билет
на стр. 43). Благодаря City Card Вам предоставят скидку 10 % на весь
ассортимент блюд и напитков.
»» Использование скидки: неограниченно
»» Více informací k jednotlivým slevám, aktuální seznam zvýhodněných
služeb a případné opravy chyb najdete na www.kvcard.cz.
»» More information about various discounts, up-to-date list of discounted
services and any corrections of errors can be found at www.kvcard.cz.
»» Nähere Informationen zu den einzelnen Ermäßigungen, ein aktuelles
Verzeichnis der vergünstigten Dienstleistungen und Berichtigungen
eventueller Fehler finden Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
»» Подробные сведения об отдельных скидках, текущий перечень льготных
услуг и исправление возможных ошибок можно найти по адресу www.kvcard.cz.
KARLOVY VARY city card
!
143
Café Mauritius Abertamy
Rooseweltova 63, 362 35 Abertamy
GPS: N 50°22.32108‘, E 12°49.49448‘
+420 606 103 703
@
[email protected]
www.cafe-mauritius.cz
Út-Čt • Tue-Thu • Di-Do • Вт-Чт
Pá • Fri • Fr • Пт
So • Sat • Sa • Сб
Ne • Sun • So • Bc
5%
17:00 - 21:00
16:00 - 22:00
12:00 - 22:00
12:00 - 21:00
Sleva se vztahuje na výběr teplých i studených nápojů, sladkých
i slaných zákusků dle platného nápojového a jídelního lístku.
Discount applies to the selection from the valid drinks and meals menu.
Die Ermäßigung bezieht sich auf die Auswahl anhand der gültigen
Getränke- und Speisekarte.
Скидка распространяется на весь ассортимент из меню.
CZ Café Mauritius je stylová kavárna v Abertamech v Krušných horách.
Příjemné prostředí nabízí posezení u kávy s vlastními domácím dorty,
zákusky a saláty. K dispozici je letní zahrádka, Wi-Fi připojení, kulečník a
stolní fotbal. Café Mauritius se nachází na cyklistické trase č.2198, lyžařské běžecké stopy jsou vzdáleny 150m, lyžařské sjezdovky 200m. Kavárna se nachází v blízkosti lyžařského a lanového centra Plešivec.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Café Mauritius is a stylish café in Abertamy in the Ore Mountains
(Krušné hory). Its pleasant environment offers an opportunity to enjoy
coffee with home-made pastries, sweets and salads. A summer garden,
Wi-Fi connection, billiards and table football are offered by the café as
well. Café Mauritius is located on the bicycle trail no. 2198, cross-country
ski routes are only 150m from the café, and the ski slopes are in the
distance of 200m. The café is located near the ski and rope centre Plešivec.
»» Discount can be used once a day.
DE Das Café Mauritius ist ein stilvolles Café in Abertamy im Erzgebirge.
Das angenehme Umfeld lädt zum Verweilen bei einem Kaffee mit eigenen,
hausgemachten Torten, Desserts und Salaten ein. Zur Verfügung stehen
auch ein Gastgarten, ein WiFi-Internetanschluss, Billard und Tischfußball.
Das Café Mauritius befindet sich am Radwanderweg Nr. 2198, die Skilanglaufloipen sind 150 m, die Skiabfahrtspisten 200 m entfernt. Das Café befindet sich in der Nähe des Skisport- und Seilkletterzentrums Plešivec.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen:
1 x pro Tag
RU Стильное кафе Mauritius находится в рудногорском городке Абертамы. В приятной обстановке можно
посидеть за чашечкой кофе с домашними тортами, десертами и салатами.
К услугам гостей летний сад, Wi-Fi,
бильярд и настольный футбол. Кафе
Mauritius расположено на велотрассе
№ 2198, в 150 м расположена трасса
для ходьбы на лыжах, в 200 м находятся горнолыжные трассы. Кафе расположено вблизи от горнолыжного
комплекса и канатного парка Plešivec.
»» Использование скидки:
1 раз в день
144
w w w.k vc a rd. c z
Restaurace Hradní Bašta Bečov
The Hradní Bašta Restaurant in Bečov
Restaurant Hradní Bašta (Burgbastei) Bečov
Ресторан «Градни Башта» в г. Бечов
Náměstí 5. května 19
364 64 Bečov nad Teplou
GPS: N 50° 5.08315´, E 12° 50.34365´
+420 353 222 802
@
[email protected]
www.hradnibasta.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
1. 4. - 31. 12.
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 22:00
CZ Pension a restaurace Hradní Bašta se nachází asi 100 m od zámku Bečov (více o zámku na str. 42). V menu restaurace najdete převážně speciality tradiční české kuchyně a v místní vinotéce si můžete vybrat kvalitní
moravská vína. Nápojový lístek obsahuje samozřejmě i dobré pivo a další
nápoje. Pravidelně tu probíhají také oblíbené „Středověké večery“, o kterých se více dočtete na str. 69.
10%
»» Díky City Card máte možnost v této stylové restauraci využít slevu 10 %
na konzumaci jídla a nápojů. Sleva se nevztahuje na polední menu.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The Castle Bastion Restaurant and Boardinghouse is located about 100 m from
the Bečov Castle (more on the castle can be found on page 42). The restaurant menu
is mainly composed of traditional Czech cuisine specialties and in the local wine
shop you can choose from the high quality Moravian wines. Of course the drink
menu includes good beer and other beverages. The popular “Medieval evenings” are
a regular happening there and you can read more about these on page 69.
»» Use your City Card and take advantage of a 10% discount on food and beverages
in this stylish restaurant. Discount does not apply to the lunch-time menu.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Pension & Restaurant Hradní Bašta – Burgbastei befindet sich 100 m vom Schloss
Bečov (Petschau) entfernt. (mehr über das Schloss auf Seite 42). Auf der Speisekarte
des Restaurants stehen vor allem Spezialitäten der traditionellen böhmischen Küche
und in der Weintheke stehen mährische Qualitätsweine zur Auswahl. Die Getränkekarte beinhaltet natürlich aber auch gutes Bier und sonstige Getränke. Regelmäßig
finden hier äußerst beliebte ‚Mittelalterliche Abende´ statt, von denen man auf Seite
69 mehr erfährt.
»» Dank der City Card kommen Sie bei der Konsumation von Speisen und Getränken
im stilvollen Ambiente des Restaurants in den Genuss von 10 % Ermäßigung. Die
Ermäßigung bezieht sich nicht auf das Mittagsmenü.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Пансион и ресторан «Градни Башта» расположен приблизительно в 100 м от замка
Бечов (подробно о замке на стр. 42). В меню
ресторана Вы найдете преимущественно
деликатесы традиционной чешской кухни,
а в местной винотеке можно выбрать качественные моравские вина. Само собой, в карте
напитков есть хорошее пиво и другие напитки. Здесь регулярно проводятся популярные
«Средневековые вечера», о которых можно
больше узнать на стр. 69.
»» Благодаря City Card Вы можете
воспользоваться 10 % скидкой на еду и
напитки в этом стильном ресторане. Скидка
не распространяется на обеденное меню.
»» Использование скидки: неограниченно
KARLOVY VARY city card
145
BEAUTIFUL GIRLS AND CELEBRITIES
MOËT CHANDON PRIVATE VIP FLOOR
THE MOST LUXURY CLUB IN WEST BOHEMIA
3 MUSIC STAGES AND WORLDS BIGGEST DJS
Pantheon music club | www.pantheonclub.cz | Anglické nábřeží, 301 00 Plzeň
Music Club PANTHEON
Anglické nábřeží 27, 301 00 Plzeň
GPS: N 49°43.45345‘ , E 13°23.30022‘
+ 420 734 440 567
@
[email protected]
www.pantheonclub.cz
Pa - So, Fri - Sun. Fr - So, Пт - Вс
CZ Nový Music Club PANTHEON na Anglickém nábřeží v Plzni je otevřen
každý pátek a sobotu od 21 do 5 hodin. Tři patra, dvě hudební scény, kvalitní hudební a světelné vybavení vám ve spojení se známými DJ připraví
krásný večer.
21:00 – 05:00
50%
»» Sleva se vztahuje vstup
»» Četnost čerpání slevy: 2x denně
EN The new Music Club PANTHEON at Anglické nábřeží in Pilsen is open
every Friday and Saturday from 9 pm till 5 am. Three floors, two music
stages, quality music and lighting equipment along with well-known DJs
will prepare a wonderful evening for you.
»» Discount applies to entry.
»» Discount can be used twice a day.
DE Der neue Music-Club PANTHEON am Englischen Ufer (Anglické
nábřeží) in Pilsen ist jeden Freitag und Samstag von 21 bis 5 Uhr geöffnet.
Drei Stockwerke, zwei Musikbühnen, Musik- und Beleuchtungs-Qualitätsausstattung bereiten Ihnen in Verbindung mit bekannten DJs einen
schönen Abend.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf den Eintritt.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 2 x pro Tag
RU Новый Music Club PANTHEON на Английской набережной в
Пльзене открыт каждую пятницу и субботу с 21 до 5 часов. Три этажа,
две музыкальных сцены, качественная звуко- и светотехника в сочетании с известными диджеями подарят Вам приятный вечер.
»» Скидка на вход
»» Использование скидки: 1 раз в день
KARLOVY VARY city card
147
Farma Hory
Hory Farm
Farm Hory
Ферма Hory
Hory 105, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°12.06120‘, E 12°47.53692‘
+420 724 619 599
@
[email protected]
www.farma-hory.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So
Sezona od 1. 6. do 30. 9.
10%
11:00 – 19:00
12:00 – 20:00
CZ Komplex Farmy Hory se rozkládá 2km od Karlových Varů v malé
vesničce Hory. V moderním areálu si na své přijdou milovníci přírodních
krás, dobrého jídla, nadstandardních podmínek pro ustájení koní a v neposlední řadě zájemci o ubytování v samotném lůnu krušnohorské přírody. Farmou prochází cyklostezka a turistická stezka. Na Farmě Hory je
tak skvělé místo pro trávení letní i zimní dovolené i pro účely firemních
večírků a soukromých oslav.
»» Sleva se vztahuje na jídlo z denních menu v restauraci.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN The Hory Farm’s premises are located 2 km from Karlovy Vary in a
small village of Hory. The modern premises will cater to the lovers of
natural beauty, good food, above-the-standard conditions for stabling
horses, as well as to those interested in accommodation in the very heart
of the Ore Mountains nature. A bicycle and tourist trails pass through the
farm. The Hory Farm is thus a great place for spending the summer and
winter vacation as well as for organizing company parties and private
celebrations.
»» Discount applies to food from the daily menu in a restaurant.
»» Discount can be used once a day.
DE Der Komplex der Farm Hory erstreckt sich 2 km von Karlsbad entfernt, im kleinen Dorf Hory (Horn). Im modernen Areal kommen die Liebhaber der Naturschönheiten, guten Essens, über dem Standard liegender
Bedingungen für die Stallung der Pferde und nicht zuletzt die Interessenten an einer Unterkunft im Schoße der erzgebirgischen Natur auf
ihre Kosten. Durch die Farm verläuft ein Radwander- und Wanderweg.
Die Farm Hory ist ebenso ein wunderbarer Ort für das verbringen des
Sommer- und Winterurlaubs, auch für die Zwecke von Firmenabenden
und privaten Feierlichkeiten.
»» Ermäßigung gilt für Mahlzeiten vom Tagesmenü im Restaurant.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Комплекс фермы Hory расположен в 2 км от Карловых Вар в маленькой деревушке Hory. Современный комплекс оценят любители
красивой природы, хорошей еды, комфортного содержания лошадей и, в непоследнюю очередь, желающие пожить на лоне рудногорской природы. Через ферму проходит велотрасса и туристическая
тропа. Ферма Hory – отличное место для летнего и зимнего отпуска,
организации корпоративных вечеринок и частных праздников.
»» Скидка распространяется на продукты из ежедневного меню
в ресторане.
»» Использование скидки: 1 раз в день
148
w w w.k vc a rd. c z
AZRA
• Stará Louka 62
• Stará Louka 24
360 01 Karlovy Vary • CZ
Tel./fax: +420 353 585 085
phone: +420 775 269 807
www.azra-cz.com
email: azra@azra-cz.com
.indd 1
7/12/
KARLOVY VARY city card
149
Luxury Optics
Vřídelní 13 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.54897´, E 12° 52.92390´
+420 603 854 666
@
janrada@seznam.cz
Po-Pá • Mon.-Fri. • Mo-Fr • Пн - Пт
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So • Сб - Вс
10%
11:00 - 19:00
11:00 - 18:00
CZ Vyberte si s Karlovy Vary City Card značkové sluneční či dioptrické
brýle se slevou 10 %. Optiku Luxury Optics najdete v lázeňském centru
Karlových Varů, naproti Mlýnské kolonádě. Sleva se vztahuje na veškeré
zboží.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Using the Karlovy Vary City Card,
select the brand name sunglasses
or prescription glasses with a 10%
discount. The Luxury Optics shop can
be found in the spa centre of Karlovy
Vary, opposite the Mill Colonnade.
Discount applies to all merchandise.
»» No limit on how often you use
the discount.
DE Suchen Sie sich mit der Karlovy
Vary City Card eine Markensonnenbrille oder eine dioptrische Brille mit
10 % Ermäßigung aus. Das Optikgeschäft Luxury Optics befindet sich im
Karlsbader Zentrum, gegenüber der
Mühlbrunnenkolonnade. Die Ermäßigung wird auf das gesamte Sortiment geboten.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen
der Ermäßigung:
uneingeschränkt
RU Karlovy Vary City Card дает 10 %
скидку на солнечные и диоптрические очки. Оптика Luxury Optics
расположена в центре Карловых
Вар, напротив Мельничной колоннады. Скидка распространяется на
все товары.
»» Использование скидки:
неограниченно
150
w w w.k vc a rd. c z
Butik RICH
The RICH Boutique
Boutique RICH
Бутик RICH
Mariánskolázeňská 302/5
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.19453´, E 12° 52.78003´
+420 773 665 533
@
info@secesedesign.com
www.secesedesign.com
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 18:00
CZ Navštivte luxusní butik RICH naproti Grandhotelu Pupp s kartou Karlovy Vary City Card a získejte slevu 10 % na značkové pánské oblečení
a módní doplňky Kiton, Dalmine, Marol, Kapraun, Gianpaolo, Fabi, Valentino.
10%
»» Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Visit the luxury RICH Boutique located opposite the Grandhotelu
Pupp with the Karlovy Vary City Card and you will get a 10% discount
on the designer men’s clothing and accessories by Kiton, Dalmine, Marol,
Kapraun, Gianpaolo, Fabi and Valentino.
»» Discount does not apply to any merchandise which was already
discounted.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Besuchen Sie die Luxusboutique
RICH gegenüber dem Grandhotelu
Pupp mit der Karlovy Vary City Card
und kommen Sie so in den Genuss
von 10 % Ermäßigung auf HerrenMarkenbekleidung und modische Accessoires der Marken Kiton, Dalmine,
Marol, Kapraun, Gianpaolo, Fabi und
Valentino.
»» Die Preisermäßigung bezieht
sich nicht auf Waren mit bereits
reduzierten Preisen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen
der Ermäßigung:
uneingeschränkt
RU Посетите элитный бутик RICH
напротив гранд-отеля Pupp с картой Karlovy Vary City Card и получите скидку 10% на фирменную
мужскую одежду и модные аксессуары Kiton, Dalmine, Marol, Kapraun,
Gianpaolo, Fabi, Valentino.
»» Скидка не распространяется на
уцененные товары.
»» Использование скидки:
неограниченно
KARLOVY VARY city card
151
Butik RICH II
The RICH Boutique II
Boutique RICH II
Бутик RICH II
Nová louka 19 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.23618´, E 12° 52.81313´
+420 773 665 533
@
info@secesedesign.com
www.secesedesign.com
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 18:00
10%
CZ Vyberte si z široké nabídky
luxusního pánského a dámského
oblečení v butiku RICH II nedaleko Vřídelní kolonády. Butik RICH II
nabízí široký sortiment oblečení
značek Iceberg, High, Montecore, Fabi, John Richmond, Kapraun
a Kapraun-Woman.
»» Díky City Card získáváte slevu
10 % na celý sortiment kromě
již zlevněného zboží.
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN Choose from a wide selection
of luxurious men’s and women’s
clothing in the RICH Boutique
II located near the Hot Spring
Colonnade. The RICH Boutique
II offers a wide selection of
designer clothing made by
Iceberg, High, Montecore, Fabi,
John Richmond, Kapraun and
Kapraun-Woman.
»» When shopping in the
boutique, show your City
Card and you will get a 10%
discount on everything
they sell, except for the
merchandise which was
already discounted.
»» No limit on how often you
use the discount.
DE Wählen Sie aus dem breiten Angebot an Luxusbekleidung und -mode
für Herren und Damen in der Boutique RICH II unweit der Sprudelkolonnade aus. Boutique RICH II präsentiert ein breites Bekleidungssortiment
der Marken Iceberg, High, Montecore, Fabi, John Richmond, Kapraun und
Kapraun-Woman.
»» Dank der City Card erhalten Sie 10 % Ermäßigung auf das gesamte
Sortiment, mit Ausnahme bereits preisreduzierter Waren.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Выберите из широкого ассортимента элитной мужской и женской
одежды в бутике RICH II неподалеку от Гейзерной колоннады. Бутик
RICH II предлагает широкий ассортимент одежды марок Iceberg,
High, Montecore, Fabi, John Richmond, Kapraun и Kapraun-Woman.
»» Благодаря City Card Вы получите скидку 10 % на весь ассортимент
кроме уцененных товаров.
»» Использование скидки: неограниченно
152
w w w.k vc a rd. c z
Butik MAXIM
The MAXIM Boutique
Boutique MAXIM
Бутик MAXIM
Goetheova stezka (Parkhotel Pupp)
360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.13480´, E 12° 52.75875´
+420 773 665 533
@
info@secesedesign.com
www.secesedesign.com
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 18:00
CZ Butik MAXIM, který najdete v budově Grandhotelu Pupp, nabízí luxusní dámské a pánské oblečení značek Ice-Iceberg, Kapraun, Cortigiani,
Lagerfeld, G.F.Ferre, Versace-JC atd. Díky kartě Karlovy Vary City Card získáváte na nákup veškerého zboží slevu 10 %.
10%
»» Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The MAXIM Boutique, which you can find in the Grandhotel Pupp,
is selling luxurious women’s and men’s designer clothing made by IceIceberg, Kapraun, Cortigiani, Lagerfeld, G.F. Ferre, Versace-JC and many
other brands. If you use your Karlovy Vary City Card, you will get a 10%
discount on everything they sell.
»» Discount does not apply to any merchandise which was already
discounted.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Die Boutique MAXIM im Gebäude
des Grandhotel Pupp bietet luxuriöse
Damen- und Herrenbekleidung der
Marken Ice-Iceberg, Kapraun, Cortigiani, Lagerfeld, G.F.Ferre, Versace-JC,
usw. Dank der Karlovy Vary City Card
erhalten Sie 10 % Ermäßigung auf den
Einkauf sämtlicher Waren.
»» Die Preisermäßigung bezieht
sich nicht auf Waren mit bereits
reduzierten Preisen.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen
der Ermäßigung:
uneingeschränkt
RU Бутик MAXIM, расположенный
в здании Гранд-отель Пупп, предлагает элитную женскую и мужскую
одежду марок Ice-Iceberg, Kapraun,
Cortigiani, Lagerfeld, G.F.Ferre, VersacEJC и т.д. Благодаря карте Karlovy Vary
City Card Вы получите скидку 10 % на
покупку любых товаров.
»» Скидка не распространяется на
уцененные товары.
»» Использование скидки:
неограниченно
KARLOVY VARY city card
153
AZRA – Luxury Watches & Jewellery
1
Stará Louka 62, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.23708‘ , E 12°52.74332‘
2
Stará Louka 24, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.31677‘ , E 12°52.88023‘
3
Staroměstské nám. 934/5
102 00 Praha 10
GPS: N 50°5.27958‘ , E 14°25.23847‘
+420 775 269 807
@
azra@azra-cz.com
www.azra-cz.com
denně • daily • täglich • ежедневно 10:00 - 20:00
5-10
%
CZ Obchody Azra nabízejí široký sortiment luxusních hodinek a šperků.
Najdete je v samotném srdci lázeňské zóny Karlových Varů.
1 První z prodejen Azra, ve které díky City Card nakoupíte o 5-10 %
levněji, najdete nedaleko Grandhotelu Pupp. Můžete si zde vybrat z nabídky luxusních hodinek a šperků značek Audemars Piguet, Blancpain,
Breguet, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Offi cine Panerai, Piaget, Ulysse Nardin, Azra šperky.
2 Druhá nově otevřená víceznačková prodejna , která se nachází na
Staré Louce 24, nabízí ještě širší výběr luxusních šperků a hodinek jako
je Harry Winston, De Grisogono, De Witt, Cvstos, Franck Müller,Breitling,
Breitling for Bentley,Dior, Piaget, Montblanc, Jacob & Co, Hamilton, Maurice Lacroix, Goldvish, Palmiero, Rota e Rota a další. . I tady nakoupíte díky
City Card veškeré zboží se slevou 5-10 %.
3 Třetí z prodejen je boutique Ulysse Nardin- monobrand, který se nachází v budově Zlaté Koruny. Nabízíme široký sortiment luxusních hodinek jako jsou limitované edice a boutique modely.
»» Výši slevy stanoví prodejce individuálně dle zakoupeného zboží.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
RU Магазины Azra предлагают широкий ассортимент элитных
часов и ювелирных изделий. Они расположены в самом центре
курортной зоны Карловых Вар.
1 Первый из магазинов Azra, в котором благодаря City Card Вам
предоставят 5-10 % скидку, расположен вблизи от гранд-отеля Pupp.
На Ваш выбор широкий ассортимент часов и ювелирных изделий
премиум класса марок Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Cartier,
Jaeger-LeCoultre, Offi cine Panerai, Piaget, Ulysse Nardin, Azra šperky.
2 Второй новооткрытый мультибрендовый магазин, расположенный по адресу Stará Louka 24, предлагает еще больший ассортимент
ювелирных изделий и часов премиум класса марок Harry Winston,
De Grisogono, De Witt, Cvstos, Franck Müller,Breitling, Breitling for
Bentley,Dior, Piaget, Montblanc, Jacob & Co, Hamilton, Maurice Lacroix,
Goldvish, Palmiero, Rota e Rota и другие. Благодаря City Card здесь Вы
также получите скидку 5-10 % на весь ассортимент продукции.
3 Третьим из магазинов является бутик Ulysse Nardin-monobrand,
расположенный в здании Zlatá Koruna. Мы предлагаем богатый ассортимент часов премиум класса, таких как производимые в лимитированных сериях и бутик-модели.
»» Размер скидки продавец устанавливает индивидуально,
в зависимости от приобретенных товаров.
»» Использование скидки: неограниченно
154
w w w.k vc a rd. c z
EN The Azra shops are selling a wide range of luxury watches and jewelry. You
can find these shops in the very heart of the Karlovy Vary spa area.
1 The first of the Azra shops in which you can make your purchases 5-10%
cheaper with the City Card, is located near Grandhotel Pupp. Here you can select
from an offer of luxury watches and jewellery of the brands of Audemars Piguet,
Blancpain, Breguet, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Ulysse
Nardin, Azra jewellery.
2 The second newly opened multi-brand shop located at Stará Louka 24
offers an even wider selection of luxury watches and jewellery as Harry Winston,
De Grisogono, De Witt, Cvstos, Franck Müller, Breitling, Breitling for Bentley, Dior,
Piaget, Montblanc, Jacob & Co, Hamilton, Maurice Lacroix, Goldvish, Palmiero,
Rota e Rota and others. You can make your purchases 5-10% cheaper with the
City Card here as well.
3 The third shop is the single-brand boutique Ulysse Nardin located in the Zlatá
Koruna (Golden Crown) building. We offer a wide assortment of luxury watches as
limited editions and a boutique models.
»» The amount of discount will be set by the retailer individually, based on the
type of the purchased merchandise.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Die Geschäfte Azra warten mit einem breiten Sortiment an Luxusuhren und -schmuck auf. Sie befinden sich mitten im Herzen des Karlsbader
Kurviertels.
1 Die erste der Verkaufsstellen Azra, in der Sie dank der City Card um 5-10
% günstiger einkaufen, finden Sie unweit des Grandhotels Pupp. Hier können
Sie aus dem Angebot an Luxus-Armbanduhren und Schmuck der Marken Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Offi cine Panerai,
Piaget, Ulysse Nardin, Azra auswählen.
2 Die zweite neueröffnete Mehrmarken-Verkaufsstelle, die Sie unter der Anschrift Stará Louka 24 finden, hält eine noch breitere Auswahl an Luxusschmuck
und Armbanduhren wie Harry Winston, De Grisogono, De Witt, Cvstos, Franck
Müller, Breitling, Breitling for Bentley, Dior, Piaget, Montblanc, Jacob & Co, Hamilton, Maurice Lacroix, Goldvish, Palmiero, Rota e Rota u. a. bereit. Auch hier kaufen
Sie dank der City Card sämtliche Waren mit einem Preisnachlass von 5-10 %.
3 Die dritte der Verkaufsstellen ist die Boutique Ulysse Nardin - monobrand,
die sich im Gebäude Zlatá Koruna (Zur Goldenen Krone) befindet. Wir bieten
ein vielfältiges Sortiment an Luxus-Armbanduhren wie Limited Editions und
Boutique-Modelle an.
»» Die Höhe der Ermäßigung wird vom Verkäufer individuell, je nach gekaufter
Ware bestimmt.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränktt.
KARLOVY VARY city card
155
Módní salon Karolína
The Karolína Fashion Salon
Modesalon Karolína
Модный салон «Каролина»
Vítězná 45 • 360 09 Karlovy Vary
GPS: N 50°14.14055‘, E 12°52.77805‘
+420 739 506 192
@
studio.karolina@seznam.cz
wwww.studiokarolina.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
10%
9:00 - 18:00
9:00 - 12:00
CZ Módní salon Karolína nabízí prostřednictvím Karlovy Vary City Card
slevu 10 % na půjčovnu společenských, plesových i svatebních šatů, pánských i dětských obleků a doplňků. Se slevou 10 % tu také nakoupíte kvalitní spodní prádlo, módní dámské oděvy, kabelky, bižuterii a další zboží.
»» Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN With your Karlovy Vary City Card, the
Karolína Fashion Salon will give you a 10%
discount on the rental of social, ballroom
and wedding dresses and the men’s and
children’s suits and accessories. With the
same 10% discount you can also buy
high-quality lingerie, fashionable ladies’
clothing, handbags, jewelry and other
interesting goods.
»» Discount does not apply to any
merchandise which was already
discounted.
»» No limit on how often you use the
discount.
DE Der Modesalon Karolína bietet mittels
der Karlovy Vary City Card 10 % Ermäßigung auf den Verleih von Gesellschafts-,
Ball- und Hochzeitskleidern, sowie von
Herren- und Kinderanzügen und modischen Accesoires. Mit 10-prozentiger Ermäßigung kann man hier aber auch Qualitätsunterwäsche, modische Damenkleider,
Handtaschen und Bijouterie und sonstige
Waren käuflich erwerben.
»» Die Preisermäßigung bezieht sich nicht
auf bereits preisreduzierte Waren.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der
Ermäßigung: uneingeschränkt
RU В
модном салоне «Каролина»
с Karlovy Vary City Card Вы получите 10 %
скидку на прокат выходных, бальных
и свадебных платьев, мужских и детских
костюмов и аксессуаров. Вы также купите с 10 % скидкой качественное нижнее
белье, модную женскую одежду, сумочки, бижутерию и другие товары.
»» Скидка не распространяется на
уцененные товары.
»» Использование скидки:
неограниченно
156
w w w.k vc a rd. c z
Svět kabelek
The World of Handbags
Handtaschen-Welt
Мир сумочек
T. G. Masaryka 13 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.74937´, E 12° 52.33878´
+420 353 221 669
www.kabelky-obchod.cz
@
info@kabelky-obchod.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
Ne • Sun. • So • Вс (1. 6. - 30. 9.)
CZ Vyberte si ze stovek modelů kvalitních kabelek, peněženek, šperkovnic, kufrů, aktovek
a dalšího zboží podle aktuálních
trendů v obchodě Svět kabelek
v samém centru Karlových Varů.
Na nákup tu díky City Card získáte slevu 10 %.
9:30 - 18:00
9:00 - 13:00
9:00 - 14:00
10%
»» Sleva se vztahuje na veškeré
zboží, kromě již zlevněného.
Sleva se nevztahuje na nákup
v e-shopu.
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN Choose from hundreds of models
of high quality handbags, wallets,
jewelry boxes, suitcases, briefcases
and other goods according to current
trends in the Svět kabelek shop in the
very centre of Karlovy Vary. Thanks
to your City Card, you will get a 10%
discount on your purchases.
»» Discount applies to all merchandise,
except the merchandise which was
already discounted. Discount does
not apply to purchases made in the
e-shop.
»» No limit on how often you use the
discount.
DE Wählen Sie aus Hunderten Modellen von Qualitätshandtaschen, -geldtaschen, -schmuckkästen, -koffern, -aktentaschen und sonstigen, genau im aktuellen Trend liegenden Artikeln aus – im Shop ‚Svět kabelek´ (Handtaschen-Welt)
mitten im Karlsbader Zentrum. Dank der City Card erhalten Sie 10 % Ermäßigung auf den Einkauf.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf sämtliche Ware, mit Ausnahme bereits
verbilligter Artikel. Keine Ermäßigung beim Einkauf im e-Shop.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU В магазине «Svět kabelek», расположенном в самом центре Карловых
Вар, на Ваш выбор сотни моделей качественных сумочек, кошельков, шкатулок для украшений, чемоданов, портфелей и других товаров в соответствии с последними трендами моды. Владельцам City Card предоставляется
10 % скидка.
»» Скидка распространяется на все товары, кроме уцененных. Скидка не
распространяется на покупки в интернет-магазине.
»» Использование скидки: неограниченно
KARLOVY VARY city card
157
Sklo – Lustry
Crystal – Glass shop
Kristall Laden
«Стекло – Люстры»
Na Vyhlídce 73 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.28693´, E 12° 53.37095´
+420 353 228 183
@
info@crystal-glass-shop.com
www.crystal-glass-shop.com
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
20%
10:00 - 18:00
10:00 - 16:30
při útratě nad 10 000 Kč
if you spend over CZK 10 000
bei einem Einkauf von über 10 000 CZK
при покупке на сумму свыше 10 000 ч.к.
CZ Sklo - Lustry s.r.o., s prodejnou nedaleko
hotelu Imperial, zastupuje v Karlovarském
kraji firmu Preciosa. Nabízí česká certifikovaná svítidla a svítidla značek Swarovski a Kolarz. Dále také broušené sklenice, vázy, mísy,
ručně broušený křišťál, Český Granát a další
zboží. Doprava zakoupeného zboží po Karlových Varech zdarma. Možnost přepravy
zakoupeného zboží po celém světě.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The Sklo - Lustry s.r.o., crystal glass shop near the Hotel Imperial
represents the firm of Preciosa in the Karlovy Vary region. The shop
features certified Czech-made light fixtures and lamps made by
Swarovski and Kolarz, cut glasses, vases, bowls, hand-cut crystal, Czech
garnet and other goods. The purchased goods can be delivered in
Karlovy Vary at no charge. We can ship the goods you have purchased
around the entire world.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Sklo - Lustry s.r.o. - Riesiger Verkaufsraum in der Nähe des Hotels Imperial. Größter zertifizierter Händler der renommierten Firma Preciosa
im Kreis Karlovy Vary. Angeboten werden Original Tschechische Leuchter
mit Zertifikat, aber auch Leuchter der Weltmarken Swarovski und Kolarz.
Außerdem finden Sie bei uns handgeschliffene Gläser, Vasen, Schalen
und weitere Kristall- und Bleikristallwaren. Verkauf von Original Böhmischem Granatschmuck. Kostenlose Lieferung bei uns gekaufter Waren in
Ihr Hotel in Karlovy Vary. Günstiger, professioneller Versand in die ganze
Welt.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Фирма «Sklo - Lustry s.r.o.», магазин, который расположен неподалеку от отеля Imperial, является региональным представителем
компании Preciosa на территории Карловарского края. Она предлагает сертифицированные осветительные приборы чешского производства и осветительные приборы марок Swarovski и Kolarz. Также
в ее ассортименте представлены граненые стаканы, вазы, блюда,
хрусталь ручной огранки, чешский гранат и другие изделия. Бесплатная доставка покупок по Карловым Варам. Возможность доставки
покупок в любую точку мира.
»» Использование скидки: неограниченно
158
w w w.k vc a rd. c z
LIFESTYLE
SPA AND WELLNESS
MAGAZIN
ČTĚTE ONLINE
READ ONLINE
LESEN SIE ONLINE
ЧИТАТЬ НА САЙТЕ
www.spajournal.cz
Gazza Sport
Moskevská 10 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 13.73675´, E 12° 52.10772´
+420 353 226 522
@
gazza@gazzasport.cz
www.gazzasport.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
15%
9:00 - 18:00
9:00 - 12:00
CZ Navštivte prodejnu Gazza
sport v centru Karlových Varů
a vyberte si z širokého sortimentu pánského a dámského
sportovního oblečení či obuvi
pro všechny příležitosti značek
Adidas, Nike, Puma, Umbro, Merrell, Joma, Mizuno, Erima apod.
V Gazza sport nakoupíte také
sportovní vybavení nejvyšší
kvality pro fotbal, futsal, florbal
a basketbal.
»» Sleva se nevztahuje na již
zlevněné zboží.
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN Visit the Gazza Sport store in
the centre of Karlovy Vary and
choose from a wide selection of
men’s and women’s sportswear
and shoes for all occasions
made by Adidas, Nike, Puma, Umbro, Merrell, Joma, Mizuno, Erima and
other brand name designers. While in the Gazza Sport store, you can
also purchase the highest quality sports equipment for football, futsal,
floorball and basketball.
»» Discount does not apply to any merchandise which was already
discounted.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Besuchen Sie das Geschäft Gazza sport im Karlsbader Zentrum und
wählen Sie aus seinem breiten Sortiment an Damen- und Herrensportbekleidung und Schuhen für alle Gelegenheiten der Marken Adidas, Nike,
Puma, Umbro, Merrell, Joma, Mizuno, Erima, usw. aus. Im Gazza sport gibt
es auch Sportausrüstungen in Top-Qualität für Fußball, Futsal, Floorball
und Basketball.
»» Die Preisermäßigung bezieht sich nicht auf bereits preisreduzierte
Waren.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Посетите магазин Gazza sport в центре Карловых Вар и выберите
из широкого ассортимента мужской и женской спортивной одежды
и обуви марок Adidas, Nike, Puma, Umbro, Merrell, Joma, Mizuno, Erima
и т.п. В Gazza sport Вы также можете приобрести спортивный инвентарь высшего качества для футбола, футзала, флорбола и баскетбола.
»» Скидка не распространяется на уцененные товары.
»» Использование скидки: неограниченно
160
w w w.k vc a rd. c z
Specialized Concept Store
K. H. Borovského 2172 • 356 01 Sokolov
GPS: N 50° 10.61293´, E 12° 40.24548´
+420 737 205 290
@
sokolov@cyklo-vondracek.cz
www.cyklo-vondracek.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
CZ Specialized Concept Store Vám nabízí značková kola a další vybavení.
Prodavači Specialized Concept Store mají bohaté znalosti a zkušenosti
v cyklistice. Každý prodavač je vyškolen ve Specialized Bicycle Components University (SBCU), což zaručuje vysokou kvalitu personálu. Vyberte
si z široké nabídky kol Specialized a dalšího cyklistického vybavení v prodejně v Sokolově. Veškeré zboží tu nakoupíte díky City Card se slevou 10 %.
10:00 - 18:00
9:00 - 12:00
10%
»» Sleva se vztahuje pouze na nezlevněné zboží.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The Specialized Concept Store is selling brand-name bicycles and
other equipment. The sales staff in the Specialized Concept Store has
extensive knowledge and experience in cycling. Each salesperson
has been trained in the Specialized Bicycle Components University
(SBCU), which guarantees that the sales staff is of high quality. Choose
from a wide selection of the Specialized bicycles and other bicycling
equipment in the Sokolov store. And with your City Card, you can buy
everything they sell with a 10% discount.
»» Discount does not apply to any merchandise which was already
discounted.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Specialized Concept Store bietet Ihnen Markenräder und weitere
Radausstattung. Die Verkäufer im Specialized Concept Store verfügen
über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet der
Fahrradtechnik. Jeder Verkäufer absolviert eine spezielle Schulung in der
Specialized Bicycle Components University (SBCU), was die hohe Sachkenntnis des Personals garantiert. Wählen Sie aus dem breiten Angebot
an Specialized-Rädern und weiterem Radequipment im Geschäft in Sokolov aus. Sämtliche Waren kaufen Sie hier dank der City Card mit 10 %
Ermäßigung.
»» Die Preisermäßigung bezieht sich lediglich auf bisher nicht
preisreduzierte Waren.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Specialized Concept Store предлагает Вам фирменные велосипеды и другое оснащение. Продавцы Specialized Concept Store обладают обширными знаниями и богатым опытом продажи велосипедов.
Каждый продавец прошел обучение в Specialized Bicycle Components
University (SBCU), что гарантирует высокое качество персонала.
Предлагаем на Ваш выбор широкий ассортимент велоcипедов
Specialized и других велотоваров в магазине в Соколове. Благодаря
City Card все товары Вы приобретете со скидкой 10 %.
»» Скидка не распространяется на уцененные товары.
»» Использование скидки: неограниченно
KARLOVY VARY city card
161
Cyklocentrum TVR Karlovy Vary
The Karlovy Vary TVR Cyclocentre
Fahrradzentrum TVR Karlovy Vary
Велоцентр TVR в Карловых Варах
Vítězná 15 • 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50° 14.01810´, E 12° 52.37098´
+420 353 229 566; +420 777 202 290
@
tvr@cyklo-vondracek.cz
www.cyklo-vondracek.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So • Sat. • Sa • Сб
10%
9:00 - 18:00
9:00 - 12:00
CZ Cyklocentrum TVR v Karlových Varech nabízí široký sortiment vybavení pro profesionální i příležitostné cyklisty. Najdete tu zboží značek
Specialized, Merida, Kellys, Author, Bell, Giro, Craft, Sportful, Fox, Pearl
Izumi atd. Veškeré zboží tu nakoupíte díky City Card se slevou 10 %.
»» Sleva se vztahuje pouze na nezlevněné zboží.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The TVR Cyclocentre in Karlovy Vary is offering a wide range of
equipment both for professional, as well as casual cyclists. While
shopping there, you will find equipment with the famous brand-names
such as Specialized, Merida, Kellys, Author, Bell, Giro, Craft, Sportful, Fox,
Pearl Izumi and many others. And thanks to your City Card, you can buy
everything they sell with a 10% discount.
»» Discount does not apply to any merchandise which was already
discounted.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Das Fahrradzentrum TVR in Karlsbad wartet mit einem breiten Sortiment an Rädern und Ausstattungen für Radprofis und Gelegenheitsradler auf. All dies in den Marken Specialized, Merida, Kellys, Author, Bell,
Giro, Craft, Sportful, Fox, Pearl Izumi usw. Sämtliche Waren bekommen
Sie hier dank der City Card mit 10 % Ermäßigung.
»» Die Preisermäßigung bezieht sich lediglich auf bisher nicht
preisreduzierte Waren.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Велоцентр TVR в Карловых Варах предлагает широкий ассортимент оснащения для профессиональных велосипедистов и любителей. Здесь представлена продукция марок Specialized, Merida, Kellys,
Author, Bell, Giro, Craft, Sportful, Fox, Pearl Izumi и т.д. Все товары благодаря City Card Вы приобретете со скидкой 10 %.
»» Скидка не распространяется на уцененные товары.
»» Использование скидки: неограниченно
162
w w w.k vc a rd. c z
Yetti Sport and Board Shop
Boží Dar 58 • 362 62 Boží Dar
GPS: N 50° 24.62868´, E 12° 55.49867´
+420 777 863 236; +420 774 863 235
@
dasa@yettisnowboard.cz
www.yettisnowboard.cz
Sezona • Season • Saison • Сезон
denně • daily • täglich • ежедневно
při nákupu nad 5 000 Kč
discount if you spend
over CZK 5 000
bei Einkäufen über 5 000 CZK
при покупке на сумму
свыше 5 000 ч.к
1. 12. - 31. 3.
8:30 - 17:30
10%
CZ Využijte City Card při nákupu zimního zboží – oblečení a sportovních
doplňků. Při nákupu nad 5000 Kč v Yetti sport and board shopu získáte
slevu 10 %. Najdete tu značky Horsefeathers, Nikita, Swans, Electric, Burton a další.
»» Četnost čerpání slevy: 1x denně
EN Take advantage of the City Card when purchasing winter goods,
such as clothing and sports accessories. If your purchase will be over
CZK 5 000, the Yetti Sport and Board Shop will give you a discount of
10%. Browsing in the shop, you will find various clothing brands, such as
Horsefeathers, Nikita, Swans, Electric, Burton and many others.
»» Discount can be used once a day.
DE Verwenden Sie die City Card beim Einkauf von Winterwaren – Bekleidung und Sport-Accessoires. Bei einem Einkauf von über 5 000 CZK
im Yetti Sport and Board Shop bieten wir Ihnen10 % Ermäßigung. Unter
anderem gibt es hier die Marken Horsefeathers, Nikita, Swans, Electric,
Burton und andere mehr.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen: 1 x pro Tag
RU Воспользуйтесь City Card для
покупки зимних товаров – одежды и спортивного инвентаря. При
покупке на сумму свыше 5 000 ч.к.
в Yetti sport and board shop вы получите скидку 10 %. Здесь представлены марки Horsefeathers, Nikita,
Swans, Electric, Burton и другие.
»» Использование скидки:
1 раз в день
KARLOVY VARY city card
163
AutoThermal – Rent a Car
I.P.Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary
GPS: N 50°13.74042‘, E 12°52.60493‘
+420 775 660 826
@
info@autothermal.cz
www.autothermal.cz
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So • Сб - Вс
(na telefonu • on the phone
auf dem Handy • по телефону)
10%
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
CZ Autopůjčovna AutoThermal nabízí slevu 10% na pronájem vozu. Vyberete si z nabídky nových vozů značek Citroen a Škoda, k dispozici je i Mercedes
Benz Viano pro 7 osob. Dále zajišťujeme transfery a individuální zájezdy po
celé Evropě vozy Mercedes Benz.
Dále nabízíme: bezdotykové ruční mytí aktivní pěnou, čištění interiéru, autoservis, pneuservis, běžné opravy osobních i užitkových vozů všech značek.
U vchodu do podzemních garáží hotelu Thermal
»» Sleva se vztahuje na pronájem vozů od 2dní a déle
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN The car rental company AutoThermal offers a 10% discount for the
rent of a car. You can select from the offer of new cars of the Citroen and
Škoda makes, and a Mercedes Benz Viano for 7 persons is available as
well. We also provide transfers and individual trips all around Europe by
the Mercedes Benz vehicles.
We offer: Non-touch car wash with active foam, interior clearing, Car
servicing, Tire service, routine car repairs of all brands. At the entrance to
the hotel Thermal underground garage.
»» Discount applies to rental of cars for 2 days and more
»» No limit on how often you use the discount.
DE Der Autoverleih AutoThermal bietet eine Ermäßigung von 10 % für
die Vermietung eines Wagens. Wählen Sie aus dem Angebot neuer Wagen
der Marken Citroën und Škoda, zur Verfügung steht auch ein Mercedes
Benz Viano für 7 Personen. Ferner gewährleisten wir den Transfer und individuelle Sonderfahrten durch ganz Europa mit Wagen Mercedes Benz.
Weiter Angeboten: Handwäsche mit Aktivschaum, komplette Innenreinigung, Kfz Reparaturen von PKW und Transporter aller Marken, Reifenservice.
Sie finden uns am Eingang zur Tiefgarage des Hotel Thermal.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auf die Vermietung von Wagen
ab 2 Tage und länger.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Автопрокат AutoThermal предлагает скидку 10% на прокат автомобилей. К Вашим услугам парк автомобилей марок Citroen и Škoda,
а также Mercedes Benz Viano на 7 человек. Кроме того, мы обеспечиваем трансферы и индивидуальные поездки по всей Европе на автомобилях Mercedes Benz.
Дальше предлогаем: Безконтактная pучная мойка активной пеной,
чистка салона, pемонт автомобилей, pемонт шин, общий ремонт
автомобилей всех марок. У входа в подземный гараж отеля Thermal.
»» Скидка распространяется на прокат автомобилей на срок
от 2 дней и более
»» Использование скидки: неограниченно
164
w w w.k vc a rd. c z
Autobusy Karlovy Vary – Praha a Karlovy Vary – Plzeň
Buses between Karlovy Vary – Prague and Karlovy Vary – Plzeň
Buslinien Karlsbad – Prag und Karlsbad – Pilsen
Автобусы Карловы Вары – Прага и Карловы Вары – Пльзень
+420 353 320 311
@
dpkv@dpkv.cz
www.dpkv.cz
pouze na plné jízdné
discount only on the full fare
nur auf den vollen Fahrpreis
только на полный билет
10%
CZ Využijte slevy 10 % na spoje Dopravního podniku Karlovy Vary ze
všech nástupních zastávek do Plzně a opačně na lince 421105 Ostrov –
Karlovy Vary – Toužim – Plzeň a ze všech nástupních zastávek do Prahy
a opačně na lince 421115 Jáchymov – Ostrov – Karlovy Vary – Praha. Platné jízdní řády najdete na internetových stránkách dopravce v sekci jízdní
řády – příměstské linky.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
EN Take advantage of 10% discount on the Karlovy Vary Transit Company
connections from all boarding stations to Plzeň and back on the line
421105 Ostrov – Karlovy Vary – Toužim – Plzeň and from all boarding
stations to Prague and back on the line 421115 Jáchymov – Ostrov –
Karlovy Vary – Prague. The currently valid travel schedules can be found
at www.dpkv.cz in the suburban lines timetables section.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Nutzen Sie die 10-prozentige Fahrpreisermäßigung auf die Buslinien
des Verkehrsbetriebs Karlovy Vary von allen Einstiegshaltestellen nach
Pilsen und umgekehrt auf die Buslinie Nr. 421105 Ostrov – Karlovy Vary
– Toužim – Plzeň und von allen Einstiegshaltestellen nach Prag und umgekehrt auf die Buslinie Nr. 421115 Jáchymov – Ostrov – Karlovy Vary –
Praha. Die gültigen Fahrpläne befinden sich auf der Webseite www.dpkv.
cz in der Sektion Fahrpläne – stadtnahe Buslinien.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Воспользуйтесь 10 % скидкой на услуги Карловарского АТП на
всех остановках, на которых осуществляется посадка в автобус до
Пльзеня и обратно на маршруте № 421105 Остров – Карловы Вары
– Тоужим – Пльзень, и на всех остановках, с которых осуществляется
посадка в автобус до Праги и обратно на маршруте № 421115 Яхимов
– Остров – Карловы Вары – Прага. Узнать расписание движения можно по адресу www.dpkv.cz в разделе «Расписание движения – пригородные маршруты».
»» Использование скидки: неограниченно
»» Více informací k jednotlivým slevám, aktuální seznam zvýhodněných
služeb a případné opravy chyb najdete na www.kvcard.cz.
»» More information about various discounts, up-to-date list of discounted
services and any corrections of errors can be found at www.kvcard.cz.
»» Nähere Informationen zu den einzelnen Ermäßigungen, ein aktuelles
Verzeichnis der vergünstigten Dienstleistungen und Berichtigungen
eventueller Fehler finden Sie auf der Webseite www.kvcard.cz.
»» Подробные сведения об отдельных скидках, текущий перечень льготных
услуг и исправление возможных ошибок можно найти по адресу www.kvcard.cz.
KARLOVY VARY city card
!
165
Cyklopůjčovny Českých drah v Karlovarském kraji
České dráhy bicycle rental in the Region of Karlovy Vary
Fahrradverleihe der Tschechischen Bahnen in der Karlsbader Region
Велопрокат «Чешских железных дорог» в Карловарском крае
železniční stanice Karlovy Vary
a Karlovy Vary dolní nádraží
Train stations Karlovy Vary and
Karlovy Vary Lower Station
Bahnstationen Karlovy Vary und
Karlovy Vary Unterer Bahnhof
железнодорожные станции
Карловых Вары и Карловы Вары
нижний вокзал
GPS: N 50°13.80858‘, E 12°51.80003‘
+ 420 972 443 505
@
CHB@cdcentrum.cd.cz
http://www.cd.cz/volny-cas
denně • daily • täglich • ежедневно
6:00 - 22:00
Karlovy Vary • Carlsbad • Karlsbad • Карловы Вары
denně • daily • täglich • ежедневно
7:00 - 18:00
Karlovy Vary - dolní nádraží • Carlsbad - dolní nádraží
• Karlsbad - dolní nádraží • Карловы Вары - dolní
nádraží 9:00 - 12:00
sezóna • season
saison • сезон
25%
30.3.2013 – 3.11.2013
CZ Jedinečná možnost spojení cestování vlakem a cyklistiky. Poznejte krásy Karlovarském kraje v sedle jízdního kola. Půjčíme Vám kolo a vrátit ho můžete v jiné stanici Českých drah. Přeprava vypůjčených kol vlaky Českých drah v Karlovarském kraji
zdarma. K dispozici jsou horská trekingová a dětská kola, v Karlových Varech dolním
nádraží, Mariánských Lázních a Chebu i elektrokola – při předchozím objednání i v
jiných stanicích.
»» Sleva se vztahuje na zapůjčení jízdního kola nebo elektrokola dle platného ceníku.
Sleva se nesčítá s dalšími slevami.
»» Četnost čerpání slevy: neomezeně
Stanice
Provozní doba
Otevírací hodiny
Zapůjčení
Vrácení
Cheb
30. 3.–3. 11.
6:00–20:00
ANO
ANO
Františkovy Lázně
30. 3.–3. 11.
7:15–17:00
ANO
ANO
Karlovy Vary dolní n.
30. 3.–3. 11.
7:00–18:00
ANO
ANO
Karlovy Vary
30. 3.–3. 11.
6:00–22:00
Po domluvě
ANO
Loket
29. 6.–1. 9.
7:30–11:40, 13:40–18:00
ANO
ANO
Mariánské Lázně
30. 3.–3. 11.
7:00–20:00
ANO
ANO
Nejdek
30. 3.–3. 11.
prac. dny 6:00–16:00
sobota 6:00–15:30
neděle 7:00–18:30
Po domluvě
Po domluvě
Sokolov
30. 3.–3. 11.
7:00–19:00
ANO
ANO
Aš
30. 3.–3. 11.
prac. dny 7:00–15:00
sobota 7:30–13:00
neděle 11:15–17:00
EN A unique opportunity to combine travelling by train and bicycle. Get acquainted
with the beauty of the Region of Karlovy Vary from the bicycle seat. You can rent
a bike here and return it at a different České dráhy station. Transport of the rented
bicycles by the České dráhy trains on the territory of the Region of Karlovy Vary is free
of charge. Mountain, trekking and children bikes are available, with electrical bicycles
also available at the Lower Station in Karlovy Vary, Mariánské Lázně and Cheb – after
arrangement it is possible to rent them at other stations as well.
»» Discount applies to bicycle or electric bicycle rental by the valid price-list.
Discount cannot be combined with other discounts.
»» Frequency of discount use: unlimited
166
w w w.k vc a rd. c z
Station
Operation period
Opening hours
Rental
Return
Cheb
30/3–3/11
6:00 am–8:00 pm
YES
YES
Františkovy Lázně
30/3–3/11
7:15 am–5:00 pm
YES
YES
Karlovy Vary Lower Train Station
30/3–3/11
7:00 am–6:00 pm
YES
YES
Karlovy Vary
30/3–3/11
6:00 am–10:00 pm
After arrangement
YES
Loket
29/6–1/9
7:30 am–11:40 am, 1:40 pm–6:00 pm
YES
YES
Mariánské Lázně
30/3–3/11
7:00 am–8:00 pm
YES
YES
Nejdek
30/3–3/11
week days 6:00 am–4:00 pm
Sa. 6:00 am–3:30 pm Su. 7:00 am–6:30 pm
After arrangement
After arrangement
Sokolov
30/3–3/11
7:00 am–7:00 pm
YES
YES
Aš
30/3–3/11
week days 7:00 am–3:00 pm
Sa. 7:30 am–1:00 pm Su. 11:15 am–5:00 pm
DE Einzigartige Möglichkeit der Verbindung des Reisens mit dem Zug und dem Radwandern. Lernen Sie die Schönheiten der Karlsbader Region im Sattel des Fahrrades kennen. Wie
leihen Ihnen ein Rad und zurückgeben können Sie es an einer anderen Station der Tschechischen Bahnen. Die Beförderung der geliehenen Räder mit den Zügen der Tschechischen
Bahnen in der Karlsbader Region ist kostenlos. Zur Verfügung stehen auch Trekking- und
Kinderfahrräder, in Karlovy Vary am Unteren Bahnhof, in Mariánské Lázně (Marienbad) und
in Cheb (Eger) auch Elektrofahrräder - bei vorheriger Bestellung auch an deren Stationen.
»» Die Ermäßigung bezieht sich auch den Verleih des Fahrrades oder des Elektrorades gemäß
der gültigen Preisliste. Die Ermäßigung wird mit weiteren Ermäßigungen nicht addiert.
»» Häufigkeit der Inanspruchnahme der Ermäßigung: uneingeschränkt
Station
Betriebszeit
Öffnungszeit
Verleih
Rückgabe
Cheb (Eger)
30. 3.–3. 11.
6:00–20:00 Uhr
JA
JA
Františkovy Lázně (Franzensbad)
30. 3.–3. 11.
7:15–17:00 Uhr
JA
JA
Karlovy Vary dolní n.
(Karlsbad, Unterer Bahnhof)
30. 3.–3. 11.
7:00–18:00 Uhr
JA
JA
Karlovy Vary (Karlsbad)
30. 3.–3. 11.
6:00–22:00 Uhr
Nach Absprache
JA
Loket (Elbogen)
29. 6.–1. 9.
7:30–11:40 Uhr, 13:40–18:00 Uhr
JA
JA
Mariánské Lázně (Marienbad)
30. 3.–3. 11.
7:00–20:00 Uhr
JA
JA
Nejdek (Neudeck)
30. 3.–3. 11.
Werktage 6:00–16:00 Uhr / Sa. 6:00–15:30 Uhr
So. 7:00 –18:30 Uhr
Nach Absprache
Nach Absprache
JA
JA
Sokolov
30. 3.–3. 11.
7:00–19:00 Uhr
Aš
30. 3.–3. 11.
Werktage 7:00–15:00 Uhr / Sa. 7:30–13:00 Uhr
So. 11:15–17:00 Uhr
RU Уникальная возможность объединить железнодорожные поездки и велоспорт. Ознакомьтесь с достопримечательностями Карловарского края в седле велосипеда. Мы одолжим Вам велосипед, а возвратить его Вы сможете на другой станции «Чешских железных
дорог». Перевозка взятых напрокат велосипедов поездами «Чешских железных дорог» в
пределах Карловарского края бесплатная. К Вашим услугам горные, гибридные и детские
велосипеды, а на станциях Карловых Варах нижний вокзал, Марианске-Лазне и Хеб также
электровелосипеды – при условии предварительного заказа на других станциях.
»» Скидка распространяется на прокат велосипеда или электровелосипеда в соответствии
с действующим прейскурантом. Скидка не сочетается с остальными скидками.
»» Использование скидки: неограниченное
Станции
Сезон
Время работы
Одалживание
Возвращение
Хеб
30. 3.–3. 11.
6:00–20:00
ДА
ДА
Франтишковы-Лазне
30. 3.–3. 11.
7:15–17:00
ДА
ДА
Карловы Вары нижний вокзал
30. 3.–3. 11.
7:00–18:00
ДА
ДА
Карловы Вары
30. 3.–3. 11.
6:00–22:00
По договоренности
ДА
Локет
29. 6.–1. 9.
7:30–11:40, 13:40–18:00
ДА
ДА
Марианске-Лазне
30. 3.–3. 11.
7:00–20:00
ДА
ДА
Нейдек
30. 3.–3. 11.
рабочие дни 6:00–16:00, суббота 6:00–15:30
воскресенье 7:00–18:30
По договоренности
По договоренности
Соколов
30. 3.–3. 11.
7:00–19:00
ДА
ДА
Аш
30. 3.–3. 11.
рабочие дни 7:00–15:00, суббота 7:30–13:00
воскресенье 11:15–17:00
KARLOVY VARY city card
167
Průvodcovské služby
Guide services
Fremdenführerleistungen
Экскурсионные услуги
+420 773 378 559
@
guide@karlovy-vary.cz
www.karlovy-vary.cz/guide
25%
CZ Chcete poznat Karlovy Vary
nebo další zajímavá místa v regionu (Bečov, Loket, Mariánské
Lázně, Františkovy Lázně atd.)?
Objednejte si služby našich zkušených průvodců. Průvodcovské
služby si můžete objednat pro
jednotlivce i skupiny.
»» Jazyky: čeština, angličtina,
němčina, ruština,
francouzština, španělština.
Po předchozí dohodě lze
zajistit výklad i v jiných
jazycích.
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN Would you like to get to know Karlovy Vary or other interesting places
in the region, such as Bečov, Loket, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně
and many other places? Order the services of our experienced guides.
The guide services can be ordered for individuals or for groups.
»» Languages: Czech, English, German, Russian, French and Spanish. By
prior arrangement we can provide you with the guides who can speak
other languages.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Hätten Sie Karlsbad oder sonstige interessante Orte in der Region –
Bečov (Petschau), Loket (Elbogen), Marienbad, Franzensbad, etc.) gern
etwas näher kennen gelernt? Nehmen Sie die Leistungen unserer erfahrenen Fremdenführer in Anspruch. Die Fremdenführerleistungen stehen
sowohl Einzelpersonen, als auch Gruppen zur Verfügung.
»» Sprachen: Tschechisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Französisch,
Spanisch. Nach vorheriger Absprache sind auch Führungen in
weiteren Sprachen möglich.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Хотите познакомиться с Карловыми Варами или другими интересными местами региона (Бечов, Локет, Марианские Лазни, Франтишковы Лазни и т.д.)? Закажите услуги наших опытных экскурсоводов. Экскурсионные услуги можно заказать для отдельных лиц
и групп.
»» Языки: чешский, английский, немецкий, русский, французский,
испанский. По предварительной договоренности можно
обеспечить комментарий и на других языках.
»» Использование скидки: неограниченно
168
w w w.k vc a rd. c z
Fotograf a kameraman
Photographer and cameraman
Fotograf und Kameramann
Фотограф и видеооператор
+420 773 378 559
@
photo-video@karlovy-vary.cz
www.karlovy-vary.cz/photo-video
CZ Zvěčněte své zážitky z Karlových Varů nebo jiných míst
v regionu. Objednejte si služby
profesionálního fotografa či kameramana, který s Vámi navštíví
nejkrásnější místa a zachytí jedinečné chvíle z Vašeho pobytu.
Díky profesionálním fotografím
či krátkému videu si tak budete
moci navždy připomínat neopakovatelné chvíle z Karlových
Varů a jejich okolí.
30%
»» Četnost čerpání slevy:
neomezeně
EN Capture your experiences from Karlovy Vary or other places in the
region for ever. Order the services of a professional photographer or
cameraman who will come with you when you are visiting the most
beautiful places and who will capture the unique moments from your
stay. And so with the professional photos or short videos you will be able
to remind yourself the unrepeatable moments from Karlovy Vary and the
surrounding areas for ever.
»» No limit on how often you use the discount.
DE Verewigen Sie ihre Eindrücke und Erlebnisse aus Karlsbad oder anderen Orten in der Region. Bestellen Sie die Leistungen eines professionellen
Fotografen oder Kameramanns, der mit Ihnen die schönsten Orte besucht
und die einzigartigen Momente Ihres Aufenthaltes festhält. Dank dieser
professionellen Fotografien oder kurzen Videos bleiben Ihnen einmaligen
Momente aus Karlsbad und Umgebung unauslöschlich in Erinnerung.
»» Anzahl der Inanspruchnahmen der Ermäßigung: uneingeschränkt
RU Увековечьте свои впечатления
от Карловых Вар или других мест
региона. Закажите услуги профессионального фотографа или
видеооператора, который вместе
с Вами посетит самые красивые места и увековечит уникальные моменты Вашего отдыха. Благодаря
профессиональным фотографиям
или короткому видео Вы всегда
сможете освежить неповторимые
впечатления от Карловых Вар
и их окрестностей.
»» Использование скидки:
неограниченно
KARLOVY VARY city card
169
CZ
Všeobecné obchodní
podmínky
Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi provozovatelem systému Karlovy Vary City Card
společností Bohemia–Euro Agentur a.s.
se sídlem Jeremenkova 763/88, 140 00
Praha 4, IČ: 28884396, DIČ: CZ28884396)
a držitelem karty Karlovy Vary City Card.
1.1 Karta Karlovy Vary City Card
Karta Karlovy Vary City Card (dále jen
„KVCC“) je karta označená Karlovy Vary
City Card, která je současně opatřena
označením www.kvcard.cz s unikátním číselným a čárovým kódem, která
umožňuje svému držiteli čerpat slevy
při nákupu zboží nebo služby poskytované smluvními partnery, uvedené
v tištěném průvodci a na www.kvcard.
cz. KVCC je platná v období od 1. června
2013 do 30. dubna 2014 a v této době
jsou držitelé KVCC oprávněni ji využívat
při nákupu zboží nebo služby za zvýhodněných podmínek.
1.2 Držitel KVCC
Držitelem KVCC je tuzemská i zahraniční fyzická osoba, která získala platnou
KVCC na autorizovaném prodejním
místě, na internetu nebo u některého
ze smluvních partnerů. KVCC je nepřenosná a platí pro jednu osobu. KVCC je
vydávána na jméno držitele KVCC a její
užívání třetími osobami je zakázáno. Při
porušení této podmínky může být KVCC
bez náhrady držiteli odebrána.
1.3 Tištěný průvodce
Tištěný průvodce je nedílnou součástí
KVCC a je distribuován v balení spolu
s kartou KVCC. Průvodce včetně KVCC
vydává
společnost
Bohemia-Euro
Agentur a.s. V průvodci s mapou jsou
uvedeny karlovarské památky a zajímavosti, informace o poskytovatelích slev
a službách, které mohou držitelé karet
využívat. U popisu jednotlivých zvýhodněných služeb/zboží jsou mimo údajů
o smluvním partnerovi a o službě/zboží samotných, uvedená také případná
omezení při nákupu zboží nebo služby
- četnost čerpání slevy.
1.4 Prodejní cena KVCC
Karta KVCC je prodávána v balení spolu
s průvodcem na některém z autorizovaných prodejních míst či na internetu
za úplatu 75 Kč nebo 3 €. KVCC s prů170
w w w.k vc a rd. c z
vodcem lze získat také za zvýhodněnou
cenu nebo zcela zdarma od některého
ze smluvních partnerů v rámci jeho propagačních aktivit.
1.5 Uzavření smlouvy
Smluvní vztah mezi Bohemia-Euro
Agentur a.s. a držitelem KVCC vzniká zaplacením kupní ceny nebo fyzickým převzetím KVCC od některého ze smluvních
partnerů a vyplněním příslušných náležitostí. Smluvní partner před předáním
KVCC jejímu držiteli zapíše jméno, příjmení, rok narození, e-mailovou adresu
a státní příslušnost držitele KVCC spolu
s unikátním číselným kódem, kterým je
KVCC označena.
1.6 Prodejní místa
Prodejními místy jsou informační centra
v regionu, někteří poskytovatelé slev či
partneři KVCC. Všechna prodejní místa
jsou uvedena na webu www.kvcard.cz.
Prodejní místa jsou viditelně označena
logem KVCC.
1.7 Práva a povinnosti držitele KVCC
1.7.1 Držitel KVCC je oprávněn po dobu
platnosti KVCC využívat při nákupu zboží nebo služby poskytovaných smluvními partnery KVCC v rozsahu uvedeném
v tištěném průvodci a na www.kvcard.cz.
1.7.2 Držitel KVCC je povinen při nákupu
zboží nebo služby prokázat se obsluhujícímu personálu platnou KVCC. KVCC
bude následně zaregistrována personálem, který je zodpovědný za poskytnutí
slevy, zapsáním unikátního číselného
kódu do online databáze, nebo vytištěného formuláře.
1.7.3 Držitel KVCC je povinný svou KVCC
pečlivě uchovávat. Za nedbalé používání se považují okolnosti, kterými se ji bez
velkého úsilí a nedovoleným způsobem
mohou zmocnit třetí osoby. Za nedbalost se posuzuje i to, když držitel KVCC
postoupí KVCC třetí osobě. KVCC se smí
používat jen k účelům, ke kterým je určena. Jakékoliv jiné použití je zakázané.
V případě ztráty KVCC nenáleží jejímu
majiteli žádná náhrada.
1.7.4 Držitel KVCC se při nákupu zboží nebo služby u smluvního partnera
KVCC automaticky stává jeho klientem.
Všechny nároky držitele KVCC, které
souvisí s poskytnutím služeb daného
smluvního partnera, především uplatnění nároku na náhradu škody způsobené smluvním partnerem a nároky
vyplývající z nedostatečného poskytnutí záruk, uplatňuje držitel KVCC vůči
danému smluvnímu partnerovi. Bohemia-Euro Agentur a.s. neručí za eventuální škody způsobené držiteli KVCC
při využívání služeb daného smluvního
partnera a není povinna provádět kontroly u smluvních partnerů, které souvisí
s bezpečností a kvalitou poskytovaných
služeb. Proto neručí a nepřebírá žádnou
zodpovědnost za poskytnuté služby
smluvních partnerů a nezabezpečuje
nad nimi dohled. Právní vztah mezi poskytovatelem slevy a držitelem KVCC
upravují platné obchodní podmínky
daného smluvního partnera.
1.8 Práva a povinnosti smluvního
partnera
1.8.1 Smluvní partner poskytuje držiteli
KVCC slevu oproti předložené KVCC.
Smluvní partner poskytuje na jednu
KVCC slevu pro jednoho držitele KVCC,
který se prokáže KVCC. Sleva po předložení jedné KVCC pro více osob než jednoho držitele KVCC nebude smluvním
partnerem akceptována. Držitel KVCC je
oprávněn použít KVCC opakovaně a to
po dobu platnosti do 30. 4. 2014.
1.8.2. Po předložení KVCC jejím držitelem při nákupu zboží nebo služby
zaregistruje
smluvní partner KVCC
zapsáním unikátního číselného kódu
do online databáze, nebo vytištěného
formuláře
1.9 Změny rozsahu služeb a výše slev
u smluvních partnerů
Držiteli KVCC může být omezeno nebo
neumožněno uplatnění KVCC při nákupu zboží nebo služby u smluvních
partnerů KVCC a to vlivem nepředvídatelných okolností, nepříznivých
povětrnostních podmínek, v důsledku
okolností souvisejících s ročním obdobím, nebo technickými okolnostmi
smluvního partnera. Držitel KVCC nemá
v případě omezení nebo při úplném
neumožnění nákupu zboží nebo služby
nárok na úhradu nákladů vynaložených
k uplatnění KVCC, ani na úhradu jiných
nákladů, či případných škod, které mu
v souvislosti s uplatněním KVCC vznikly
nebo vzniknou. Omezení nebo celkový
výpadek služby oznámí Bohemia-Euro
Agentur a.s. v nejbližším možném termínu na webu www.kvcard.cz.
1.10 Ochrana osobních údajů držitele
KVCC
1.10.1 Držitel KVCC převzetím KVCC
od smluvního partnera vyslovuje společnosti Bohemia-Euro Agentur a.s.
akceptaci těchto všeobecných obchodních podmínek a souhlas s tím,
aby společnost Bohemia-Euro Agentur a.s. ve smyslu ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů
zpracovávala jeho osobní údaje.
1.10.2 Osoby, kterým mohou být osobní
údaje zpřístupněny, jsou Bohemia-Euro
Agentur a.s. a smluvní partneři KVCC.
1.10.3 Držitel KVCC má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo
na opravu osobních údajů, jakož i další
práva ve smyslu ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Držitel KVCC má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli
písemnou formou odvolat.
1.10.4 Bohemia-Euro Agentur a.s. je
oprávněna využít podrobnosti elektronického kontaktu držitele KVCC
pro elektronickou poštu pro potřeby
šíření informačních a obchodních sdělení týkajících se KVCC. Bohemia-Euro
Agentur a.s. je povinna při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit držiteli
KVCC jednoduchým způsobem, zdarma
nebo na účet Bohemia-Euro Agentur a.s.
odmítnout souhlas s takovým využitím
svého elektronického kontaktu.
1.11 Závěrečná ustanovení
1.11.1 Smluvní vztah mezi Bohemia-Euro Agentur a.s. a držitelem KVCC upravený těmito všeobecnými obchodními
podmínkami končí uplynutím období,
na které je KVCC vydána. Po uplynutí tohoto období nebude KVCC dále smluvními partnery společnosti Bohemia-Euro Agentur a.s. akceptována.
1.11.2 Všeobecné obchodní podmínky
se řídí právním řádem České republiky.
KARLOVY VARY city card
171
EN
General terms and
conditions
These General Terms and Conditions
govern the legal relationship between
the operator of the Karlovy Vary City
Card system - Bohemia–Euro Agentur
a.s., with the registered seat located at
Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4,
ID No.: 28884396, VAT No.: CZ28884396
and the holder of the Karlovy Vary City
Card.
1.1 The Karlovy Vary City Card
The Karlovy Vary City Card (hereinafter
referred to only as the “KVCC”) is a card
with the text Karlovy Vary City Card,
which is at the same time identified by
the website address www.kvcard.cz with
a unique numeric and barcode symbol,
which allows its holder to get discounts
on merchandise or services sold or
provided by the contractual partners
listed in the printed guide and at www.
kvcard.cz. The KVCC is valid from June 1,
2013 until April 30, 2014 and during that
time the KVCC holders can use it for
their purchases or for services under the
favorable terms.
1.2 The KVCC holder
The KVCC holder is a domestic or foreign
natural person, which has obtained
a valid KVCC from the authorized sales
outlet, on the Internet or from one of
the contractual partners. The KVCC is
not transferable and it can be used only
by one person. The KVCC is issued with
the name of the KVCC holder and its
use by a third party is not allowed. In
the event this term is violated, the KVCC
may be seized from the holder without
any compensation.
1.3 Printed guide
Printed guide is an integral part of the
KVCC and it is distributed in a package
together with the KVCC. The guide and
the KVCC is published and issued by
Bohemia-Euro Agentur a.s. The guide
with the map lists various sites and
attractions in Karlovy Vary; it contains
information about the providers of
discounts and services which can be
used by the cardholders. Apart from
the information about the contractual
partners and about the goods or
services, the description of individual
discounts also lists any potential
limitations affecting the purchases of
goods or services, such as how often the
discount can be used.
1.4 The KVCC and its price
The KVCC is sold in a package together
with the guide in one of the authorized
sales locations, or it can be purchased
172
w w w.k vc a rd. c z
on the Internet for the payment of 75
CZK or € 3. The KVCC with the guide
can also be obtained for a lower price
or completely for free from one of
the contractual partners as part of its
promotional activities.
1.5 Contract conclusion
Payment of the purchase price or
a physical acceptance of the KVCC from
one of the contractual partners and
the completion of relevant information
in the application form constitutes
a contractual relationship between
Bohemia-Euro Agentur a.s. and the
holder of the KVCC. Before the KVCC
is handed over to the cardholder, the
contractual partner writes down his
or her name, surname and the year of
birth, e-mail address and citizenship,
together with the unique numeric code
which is marked on the KVCC.
1.6 Sales locations
The card is sold in the regional
information centres and it is also sold
by some of the discount providers or
the KVCC partners. All sales locations are
listed on the Internet at www.kvcard.cz.
The sales locations are clearly marked
with the KVCC logo.
1.7 Rights and obligations of the
KVCC holder
1.7.1 For the duration of the KVCC
validity, the holder of the KVCC can
use the card when purchasing goods
or services sold or provided by the
KVCC contractual partners in the extent
specified in the printed guide and at
www.kvcard.cz.
1.7.2 When purchasing any goods or
services, the KVCC holder must identify
himself or herself to the servicing
personnel with the valid KVCC. The
KVCC shall be subsequently registered
by the staff which is responsible for the
provision of discounts, for entering the
unique numeric code into the online
database, or in the printed office form.
1.7.3 The KVCC holder has an obligation
to protect the card diligently. The
careless and negligent use of the card
is represented by the circumstances
during which the third party can illegally
get hold of the card without any great
effort. It is also negligent if the holder
of the KVCC allows the card to be used
by a third party. The KVCC can be used
only for the purposes for which it was
intended. Any other use is not allowed.
In the event the KVCC is lost, the owner
of the card shall not be entitled to any
refund.
1.7.4 When purchasing goods or services
from the KVCC contractual partner,
the holder of the KVCC automatically
becomes the partner’s client. Any
claims made by the KVCC holder,
which are related to the provision of
services from the specific contractual
partner, in particular the claims for the
reimbursement of damages caused by
the contractual partner and the claims
resulting from the insufficient provision
of guarantees shall be applied by the
holder of the KVCC against the specific
contractual partner. Bohemia-Euro
Agentur a.s. shall not be responsible
for any damages incurred by the KVCC
holder when using the services of
the specific contractual partner and
the company has no obligations to
conduct inspections on the contractual
partners which are related to the safety
and quality of the provided services.
Therefore the company does not
provide any warranties and does not
accept any responsibility for the services
provided by the contractual partners
and does not carry out any supervision
on them. The legal relationship between
the discount provider and the holder of
the KVCC shall be governed by the valid
terms and conditions of the specific
contractual partner.
1.8 Rights and obligations of the
contractual partner
1.8.1 The contractual partner shall
provide a discount only to the holders of
the KVCC who shall identify themselves
by the KVCC. The contractual partner
shall not provide a discount on the KVCC
if the discount is claimed by several
persons. The KVCC holder has the right
to use the KVCC repeatedly until its
validity expires on April 30, 2014.
1.8.2. When the KVCC is presented by
its holder while purchasing goods or
services, the contractual partner shall
register the KVCC by entering the
unique numeric code into the online
database, or in the printed office form.
1.9 Changes in the extent of services
and the level of discounts provided
by the contractual partners
The holder of the KVCC may be
restricted or disallowed to use the KVCC
when purchasing the goods or services
at the KVCC contractual partners due
to the unforeseeable circumstances,
such as adverse weather conditions,
due to the circumstances related to the
annual seasons or due to the technical
circumstances affecting the contractual
partner. In the event of such restrictions
or if the purchase of goods or services
is completely disallowed, the holder of
the KVCC shall not be entitled for the
reimbursement of expenses incurred
with the application of the KVCC, or for
the reimbursement of other expenses
or damages which have occurred or
may occur in relation to the application
of the KVCC. The restriction or a total
interruption of the services shall be
announced by Bohemia-Euro Agentur
a.s. as soon as possible on its website at
www.kvcard.cz.
1.10
Protection
of
personal
information related to the KVCC
holders
1.10.1 By accepting the KVCC from the
contractual partner, the KVCC holder
informs Bohemia-Euro Agentur a.s. that
he or she accepts these general terms
and conditions and provides BohemiaEuro Agentur a.s. with the permission
to process such information under
the provisions of the Act No. 101/2000
Coll., on the protection of personal
information, as amended.
1.10.2 Persons or companies to whom
the personal data may be disclosed
are Bohemia-Euro Agentur a.s. and the
KVCC contractual partners.
1.10.3 The KVCC holder shall have the
right to access his or her personal data,
shall have the right to correct such
data and shall have other rights under
the provisions of the Act No. 101/2000
Coll., on the protection of personal
information, as amended. The KVCC
holder has the right to revoke his or her
consent with the processing of personal
information at any time in writing.
1.10.4 Bohemia-Euro Agentur a.s. has
the right to use the electronic contact
details it holds on the KVCC holder for
the purposes of e-mailing information
and commercial messages which
involve the KVCC. When mailing each
individual message, Bohemia-Euro
Agentur a.s. must give the KVCC holder
the option to refuse to permit such
use of his or her e-mail address by the
simple means, for free or at the cost of
Bohemia-Euro Agentur a.s.
1.11 Final provisions
1.11.1 The contractual relationship
between Bohemia-Euro Agentur a.s.
and the KVCC holder which is governed
by these general terms and conditions
shall end by the expiry of the period for
which the KVCC was issued. After the
expiry of this period the KVCC shall no
longer be accepted by the BohemiaEuro Agentur a.s. contractual partners.
1.11.2 These general terms and
conditions shall be governed by the
laws of the Czech Republic.
KARLOVY VARY city card
173
DE
1.4 Verkaufspreis der KVCC
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
dienen zur Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen dem Betreiber des Systems
Karlovy Vary City Card, der Gesellschaft
Bohemia–Euro Agentur a.s. mit Sitz in Jeremenkova 763/88, 140 00 Prag 4, HR-Nummer: 28884396, USt-IdNr.: CZ28884396)
und dem Inhaber der Karlovy Vary City
Card.
1.1 Die Karlovy Vary City Card
Die Karlovy Vary City Card (nachfolgend
nur noch „KVCC“ genannt) ist eine Karte mit der Bezeichnung Karlovy Vary
City Card, die gleichzeitig mit der Kennzeichnung www.kvcard.cz und einem
einmaligen Nummern- und Strichcode
versehen ist, die es dem Inhaber der Karte
ermöglichen, beim Einkauf der von den
Vertragspartnern gebotenen Waren oder
Leistungen die jeweiligen, im gedruckten
Führer und auf der Webseite www.kvcard.
cz. angeführten Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen. Die KVCC ist ab dem
1. Juni 2013 bis zum 30. April 2014 gültig,
innerhalb dieses Zeitraums ist der Inhaber
der KVCC berechtigt, sie zum Einkauf von
Waren oder Leistungen unter vergünstigten Bedingungen zu verwenden.
1.2 Inhaber der KVCC
Inhaber der KVCC ist eine in- oder ausländische physische Person, die an einer
autorisierten Verkaufsstelle, im Internet
oder bei einem der Vertragspartner der
KVCC eine gültige KVCC erworben hat. Die
KVCC ist unübertragbar und gilt jeweils
nur für eine Person. Die KVCC wird auf den
Namen des Inhabers der KVCC ausgestellt,
ihre Verwendung durch Drittpersonen ist
untersagt. Bei einem Verstoß gegen diese
Einschränkung kann die Card ihrem Inhaber ersatzlos entzogen werden.
1.3 Gedruckte Führer
Der gedruckte Führer ist untrennbarer
Bestandteil der KVCC und wird in einer
Packung zusammen mit der KVCC distribuiert. Der gedruckte Führer und die
KVCC werden zusammen von der Gesellschaft Bohemia-Euro Agentur a.s. herausgegeben. Der Führer mit Karte enthält
Karlsbader Baudenkmale und Sehenswürdigkeiten sowie Informationen über
die Anbieter von Ermäßigungen, die vom
Inhaber der Karte in Anspruch genommen
werden können. Die Beschreibung der
einzelnen vergünstigten Leistungen/Waren enthält unter anderem Angaben über
die Vertragspartner und die Leistungen/
Waren selbst, außerdem sind auch eventuelle Einschränkungen beim Einkauf der
Waren oder Leistungen sowie die Anzahl
der Inanspruchnahmen der Ermäßigungen angeführt.
174
w w w.k vc a rd. c z
Die KVCC ist in einer Packung mit dem
Führer zum Preis von 75 CZK oder 3 € an
einer beliebigen autorisierten Verkaufsstelle oder im Internet erhältlich. Im Rahmen von Werbeaktivitäten der einzelnen
Vertragspartner ist die KVCC samt Führer
jedoch auch zum vergünstigten Preis oder
sogar gratis erhältlich.
1.5 Vertragsabschluss
Die Vertragsbeziehung zwischen der Bohemia-Euro Agentur a.s. und dem Inhaber
der KVCC entsteht durch die Entrichtung
des Kaufpreises oder durch die physische
Übernahme der KVCC von einem der
Vertragspartner und durch Ausfüllen der
entsprechenden erforderlichen Angaben.
Vor der Aushändigung der KVCC vermerkt
der Vertragspartner den Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, die E-MailAdresse und die Staatszugehörigkeit des
Inhabers der KVCC und dies zusammen
mit dem einmaligen Nummerncode, mit
dem die KVCC gekennzeichnet ist.
1.6 Verkaufsstellen
Verkaufsstellen sind die Informationszentren in der Region, manche Anbieter
der Ermäßigungen oder die Partner der
KVCC. Das komplette Verzeichnis dieser
Verkaufsstellen befindet sich auf der Webseite www.kvcard.cz. Die Verkaufsstellen
sind mit dem Logo der KVCC kenntlich
gemacht.
1.7 Rechte und Pflichten der Inhaber
der KVCC
1.7.1 Der Inhaber der KVCC ist für die Gültigkeitsdauer der KVCC berechtigt, beim
Einkauf der von den Vertragspartnern der
KVCC gebotenen Waren oder Leistungen
entsprechende Ermäßigungen in dem im
gedruckten Führer und auf der Webseite
www.kvcard.cz angeführten Umfang in
Anspruch zu nehmen.
1.7.2 Der Inhaber der KVCC ist verpflichtet,
sich beim Einkauf der Ware oder Leistung
gegenüber dem Bedienungspersonal
mit seiner gültigen KVCC auszuweisen.
Die KVCC wird anschließend von dem für
die Gewährung der Ermäßigung verantwortlichen Personal durch Eintragen des
einmaligen Nummerncodes in die entsprechende Online-Datenbasis oder in ein
vorgedrucktes Formular registriert.
1.7.3 Der Inhaber der KVCC ist verpflichtet,
seine KVCC sorgfältig aufzubewahren. Als
fahrlässige Verwendung werden Umstände angesehen, durch die sich Drittpersonen der KVCC mühelos und auf unerlaubte Weise bemächtigen können. Als
Fahrlässigkeit gilt auch, wenn der Inhaber
der KVCC diese Drittpersonen überlässt.
Die KVCC darf lediglich zu ihrem Bestimmungszweck verwendet werden. Jegliche
anderweitige Verwendung ist untersagt.
Im Falle des Verlustes der KVCC hat der Inhaber keinen Anspruch auf Ersatz.
1.7.4 Der Inhaber der KVCC wird beim
Einkauf von Waren oder Leistungen bei
einem Vertragspartner der KVCC automatisch zu dessen Klienten. Sämtliche mit
der Leistungsgewährung des jeweiligen
Vertragspartners zusammenhängenden
Ansprüche des Inhabers der KVCC, namentlich erhobene Schadenersatzansprüche zu von Vertragspartnern verursachten
Schäden oder aus unzulänglichen Garantieleistungen hervorgehende Ansprüche
werden vom Inhaber der KVCC direkt gegenüber dem entsprechenden Vertragspartner geltend gemacht. Bohemia-Euro
Agentur a.s. haftet weder für eventuelle
Schäden, die dem Inhaber der KVCC bei
der Verwendung der Leistungen des entsprechenden Vertragspartners entstehen,
noch ist sie verpflichtet, bei den Vertragspartnern die Sicherheit und Qualität der
gewährten Dienstleistungen betreffende
Kontrollen durchzuführen. Deshalb übernimmt sie keine Haftung und Verantwortung für die von den Vertragspartnern
gebotenen Leistungen und beaufsichtigt
diese auch nicht. Die Rechtsbeziehung
zwischen dem Anbieter der Ermäßigung
und dem Inhaber der KVCC wird von den
gültigen Geschäftsbedingungen des entsprechenden Vertragspartners geregelt.
1.8 Rechte und Pflichten des Vertragspartners
1.8.1 Der Vertragspartner gewährt dem
Inhaber der KVCC bei Vorlegung der
KVCC die versprochene Ermäßigung. Der
Vertragspartner gewährt die Ermäßigung
bezogen auf eine KVCC und auf einen,
nämlich den Inhaber der KVCC, der sich
mit dieser KVCC ausweist. Ermäßigungen
nach Vorlegung einer KVCC für mehr Personen, als den Inhaber der KVCC, werden
vom Vertragspartner nicht akzeptiert. Der
Inhaber der KVCC ist zur wiederholten Verwendung der KVCC, bis zum Ablauf ihrer
Gültigkeit am 30. 4. 2014 berechtigt.
1.8.2. Nach Vorlegung der KVCC durch ihren Inhaber beim Einkauf von Waren oder
Leistungen registriert der Vertragspartner
der KVCC diese durch Eintrag des einmaligen Nummerncodes in die Online-Datenbasis oder in einen Formularvordruck.
1.9 Änderungen des Umfangs oder der
Höhe von Ermäßigungen bei Vertragspartnern
Infolge unvorhersehbarer Umstände,
ungünstiger Witterungsverhältnisse, infolge jahreszeitlicher oder technischer
Umstände des Vertragspartners kann die
Inanspruchnahme der KVCC durch den
Inhaber der KVCC beim Einkauf von Waren
oder Leistungen beim entsprechenden
Vertragspartner der KVCC eingeschränkt
oder sogar unmöglich sein. Der Inhaber
der KVCC hat im Falle einer Einschränkung
oder völligen Unmöglichkeit des Einkaufs
von Waren oder Leistungen weder Anspruch auf Ersatz der zur Verwendung der
KVCC aufgewendeten Kosten, noch auf
den Ersatz sonstiger Kosten oder eventueller Schäden, die ihm in Zusammenhang
mit der Verwendung der KVCC entstanden
sind oder entstehen mögen. Einschränkungen oder den völligen Ausfall von
Leistungen kündigt die Bohemia-Euro
Agentur a.s. zum nächstmöglichen Termin
auf der Webseite www.kvcard.cz an.
1.10 Schutz der personenbezogenen
Daten der Inhaber der KVCC
1.10.1 Durch die Übernahme der KVCC
vom Vertragspartner bringt der Inhaber
der KVCC der Gesellschaft Bohemia-Euro
Agentur a.s. gegenüber die Akzeptanz
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Ausdruck und erteilt gleichzeitig
seine Zustimmung, dass die Gesellschaft
Bohemia-Euro Agentur a.s. im Sinne der
Bestimmungen von Gesetz Nr. 101/2000
Slg., über den Personaldatenschutz, im
Wortlaut späterer Vorschriften, seine personenbezogenen Daten verarbeitet.
1.10.2 Der Personenkreis, denen diese personenbezogenen Daten zugänglich gemacht wird, sind die Bohemia-Euro Agentur a.s. und die Vertragspartner der KVCC.
1.10.3 Der Inhaber der KVCC hat das Recht
auf den Zugang zu seinen personenbezogenen Angaben, das Recht auf den Schutz
seiner personenbezogenen Angaben,
sowie auf weitere Rechte im Sinne der Bestimmungen von Gesetz Nr. 101/2000 Slg.,
über den Personaldatenschutz, im Wortlaut späterer Vorschriften. Der Inhaber der
KVCC ist berechtigt, seine Zustimmung
zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Angaben jederzeit in schriftlicher
Form zu widerrufen.
1.10.4 Die Bohemia-Euro Agentur a.s. ist
berechtigt, Einzelheiten des elektronischen Kontakts des Inhaber der KVCC für
die elektronischen Post zu Zwecken der
Verbreitung die KVCC betreffender informativer und geschäftlicher Mitteilungen
zu verwenden. Die Bohemia-Euro Agentur
a.s. ist verpflichtet, es dem Inhaber der
KVCC bei der Zusendung jeder einzelnen
Mitteilung auf einfache Weise, gratis oder
auf Kosten der Bohemia-Euro Agentur a.s.
zu ermöglichen, seine Zustimmung zu
solch einer Verwendung seines elektronischen Kontakts zu verweigern.
1.11 Abschließende Bestimmungen
1.11.1 Die durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelten Vertragsbeziehung zwischen der Bohemia-Euro
Agentur a.s. und dem Inhaber der KVCC
endet mit Ablauf des Zeitraums, für welchen die KVCC ausgehändigt worden ist.
Nach Ablauf dieses Zeitraums wird die
KVCC nicht mehr von den Partnern der
Gesellschaft Bohemia-Euro Agentur a.s.
akzeptiert.
1.11.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen halten sich an die Rechtsordnung
der Tschechischen Republik.
KARLOVY VARY city card
175
RU
1.4 Цена KVCC
Общие коммерческие
условия
Общие коммерческие условия регулируют отношения между оператором системы Karlovy Vary City Card
компанией Bohemia–Euro Agentur a.s.
с местонахождением: Jeremenkova
763/88, 140 00 Praha 4, ИН: 28884396,
ИНН: CZ28884396 и владельцем карты
Karlovy Vary City Card.
1.1 Карта Karlovy Vary City Card
Карта Karlovy Vary City Card (далее по
тексту „KVCC“) – это карта с обозначением Karlovy Vary City Card, на которую
одновременно нанесено обозначение
www.kvcard.cz с уникальным числовым кодом и штрих-кодом, которая
дает возможность своему владельцу
пользоваться скидками при покупке
товаров или услуг, предоставляемых
партнерами по договору, указанными
в бумажном путеводителе и на www.
kvcard.cz. KVCC действительна в период с 1 июнь 2013 по 30 апреля 2014
года, и в этот период владельцы KVCC
имеют право использовать ее при покупке товара или услуги на льготных
условиях.
1.2 Владелец KVCC
Владельцем KVCC является физическое лицо (гражданин ЧР или
иностранный гражданин), которое
приобрело действующую KVCC в авторизованной торговой точке, по интернету или у какого-либо из партнеров по договору. KVCC не подлежит
передаче и действительна только для
одного человека. KVCC выдается на
имя владельца KVCC, и ее использование третьими лицами запрещено.
В случае нарушения этого условия
KVCC может быть безвозмездно изъята
у владельца.
1.3 Бумажный путеводитель
Бумажный путеводитель является неотъемлемой частью KVCC и распространяется в упаковке вместе с картой
KVCC. Путеводитель включительно
с KVCC издает компания Bohemia-Euro
Agentur a.s. В путеводителе с картой
указаны карловарские памятники
культуры и достопримечательности,
сведения о заведениях, предоставляющих скидку, и услугах, которыми
могут пользоваться владельцы карт.
В описании отдельных льготных услуг/
товаров кроме информации о партнере по договору и самой услуге/товаре
указаны также возможные ограничения при покупке товара или услуги
– количество использования скидки.
176
w w w.k vc a rd. c z
Карта KVCC продается в упаковке вместе с путеводителем в какой-либо из
авторизованных торговых точек или
по интернету за 75 ч.к. или 3 €. KVCC
с путеводителем можно приобрести
по льготной цене или совершенно
бесплатно у некоторых партнеров по
договору в рамках их рекламных акций.
1.5 Заключение договора
Договорные
отношения
между
Bohemia-Euro Agentur a.s. и владельцем KVCC возникают с момента оплаты покупной цены или физического
получения KVCC у какого-либо из
партнеров по договору и выполнения
соответствующих
формальностей.
Партнер по договору перед передачей KVCC ее владельцу запишет
имя, фамилию, год рождения, e-mail
и государственную принадлежность
владельца KVCC вместе с уникальным числовым кодом, нанесенным на
KVCC.
1.6 Торговые точки
Торговыми точками являются информационные центры региона, некоторые предоставляющие скидки заведения или партнеры KVCC. Все торговые
точки указаны на сайте www.kvcard.cz.
Торговые точки заметно обозначены
логотипом KVCC.
1.7 Права и обязанности владельца
KVCC
1.7.1 Владелец KVCC имеет право на
протяжении срока действия использовать KVCC при покупке товаров или
услуг, предоставляемых партнерами
KVCC по договору, в объеме, указанном в бумажном путеводителе и на
www.kvcard.cz.
1.7.2 Владелец KVCC обязан при покупке товара или услуги предъявить
обслуживающему персоналу действительную KVCC. После этого KVCC
будет зарегистрирована персоналом,
ответственным за предоставление
скидки, путем внесения уникального
числового кода в онлайн базу данных
или печатный формуляр.
1.7.3 Владелец KVCC обязан тщательно
хранить свою KVCC. Небрежным использованием считаются обстоятельства, при которых ее без значительного усилия и неразрешенным способом
могут присвоить третьи лица. Небрежностью считается также передача KVCC владельцем третьему лицу.
KVCC разрешено использовать только
с теми целями, для которых она предназначена. Любое другое использование запрещено. В случае потери KVCC
ее владельцу не причитается никакое
возмещение.
1.7.4 Владелец KVCC при покупке товара или услуги у партнера KVCC по договору автоматически становится его
клиентом. Все претензии владельца
KVCC, связанные с предоставлением
услуг данного партнера по договору,
прежде всего предъявление претензии на возмещение ущерба, причиненного партнером по договору,
и претензии, проистекающие из недостаточного предоставления гарантий,
владелец KVCC заявляет в отношении данного партнера по договору.
Bohemia-Euro Agentur a.s. не ручается
за возможный ущерб, причиненный
владельцу KVCC при использовании
услуг данного партнера по договору,
и не обязана проводить у партнеров
по договору проверки, связанные
с безопасностью и качеством предоставляемых услуг. Поэтому она не
ручается и не принимает на себя никакую ответственность за предоставленные услуги партнеров по договору
и не обеспечивает надзор над ними.
Правовые отношения между заведением, предоставляющим скидку,
и владельцем KVCC урегулированы
действующими коммерческими условиями данного партнера по договору.
1.8 Права и обязанности партнера
по договору
1.8.1 Партнер по договору предоставляет владельцу KVCC скидку после
предъявления KVCC. Партнер по договору предоставляет на одну KVCC
скидку для одного владельца KVCC,
который предъявит KVCC. После
предъявления одной KVCC скидка для
большего количества лиц, чем один
владелец KVCC, партнером по договору предоставлена не будет. Владелец
KVCC имеет право многократно использовать KVCC на протяжении срока действия, т.е. до 30. 4. 2014 г.
1.8.2. После предъявления KVCC ее
владельцем при покупке товаров
или услуг партнер по договору зарегистрирует KVCC путем внесения
уникального числового кода в онлайн
базу данных или печатный формуляр.
1.9 Изменения объема услуг и размера скидок у партнеров по договору
Владельцам KVCC может быть ограничена или не предоставлена возможность использования KVCC при
покупке товаров или услуг у партнеров KVCC по договору в результате
непредвиденных обстоятельств, неблагоприятных погодных условий,
вследствие обстоятельств сезонного
характера или технических обстоятельств партнера по договору. В
случае ограничения или полной невозможности приобретения товаров
или услуг владелец KVCC не имеет
права на возмещение расходов, понесенных для использования KVCC,
а также на возмещение других расходов или возможного ущерба, которые
были или будут понесены в связи с использованием KVCC. Об ограничении
или полном выходе услуги из строя
Bohemia-Euro Agentur a.s. известит
в ближайший возможный срок на сайте www.kvcard.cz.
1.10 Защита персональных данных
владельца KVCC
1.10.1 Владелец KVCC принятием KVCC
от партнера по договору выражает
компании Bohemia-Euro Agentur a.s.
принятие настоящих общих коммерческих условий и согласие с тем, чтобы компания Bohemia-Euro Agentur a.s.
в смысле закона № 101/2000, о защите
персональных данных, в действующей
редакции, обрабатывала его персональные данные.
1.10.2 Лицами, которым может быть
предоставлен доступ к персональным данным, являются Bohemia-Euro
Agentur a.s. и партнеры KVCC по договору.
1.10.3 Владелец KVCC имеет право доступа к своим персональным данным,
право на исправление персональных
данных, а также остальные права
в смысле положений закона №
101/2000 СЗ, о защите персональных
данных, в действующей редакции.
Владелец KVCC имеет право в любой
момент в письменной форме отказаться от согласия на обработку своих
персональных данных.
1.10.4 Bohemia-Euro Agentur a.s. имеет право использовать подробности
адреса электронной почты владельца
KVCC для рассылки информационных
и коммерческих сообщений, касающихся KVCC. Bohemia-Euro Agentur
a.s. обязана при отправке каждого
отдельного сообщения предоставить
возможность владельцу KVCC простым способом, бесплатно или за счет
Bohemia-Euro Agentur a.s. отказаться
от согласия с таким использованием
своего адреса электронной почты.
1.11 Заключительные положения
1.11.1 Договорные отношения между
Bohemia-Euro Agentur a.s. и владельцем KVCC, регулируемые настоящими
общими коммерческими условиями,
завершаются с истечением периода, на который выдана KVCC. После
истечения этого периода партнеры
Bohemia-Euro Agentur a.s. по договору
KVCC принимать не будут.
1.11.2 Общие коммерческие условия
регулируются
законодательством
Чешской Республики.
KARLOVY VARY city card
177
Důležitá telefonní čísla
Important telephone numbers
Wichtige Rufnummern
Важные телефонные номера
Tísňové volání
Emergency Hotline
Internationaler Notruf
Международный телефон экстренного вызова
112
Záchranná služba • Medical Emergency
Rettungsdienst • Скорая помощь
155
Policie • Police • Polizei • Полиция
158
156
Městská policie • Municipal Police
Stadtpolizei • Городская полиция
150
Hasiči • Fire Brigade
Feuerwehr • Пожарная команда
Veterinární pohotovost • Veterinary emergency
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Ветеринарная дежурная служба
+420 353 564 816
Zámečník • Locksmith service • Schlüsseldienst
Слесарные работы - круглосуточно
+420 353 566 016
+420 607 635 633
Ztráty a nálezy • Lost-and-found • Fundbüro
Стол потерь и находок
+420 353 118 355
Linka důvěry • Confidential helpline
Krisennotdienst • Телефон доверия
+420 353 588 080
Karlovarská krajská nemocnice • The Karlovy Vary Regional Hospital
Bezirkskrankenhaus • Карловарская областная больница
Bezručova 19, Karlovy Vary
www.kkn.cz
+420 353 115 111
Pohotovostní služba • Emergency Services
Ärztlicher Notdienst • Неотложная помощь
Dětská • Children’s emergency
Kinderärztlicher Notdienst • Детская
+420 353 115 620
Všeobecná • General emergency
Allgemeiner Notdienst • Общая
+420 353 115 640
Zubní • Dental emergency
Zahnärztlicher Notdienst • Зубной кабинет
+420 353 230 894
+420 353 115 630
Poliklinika • Out-patient clinic • Poliklinik • Поликлиника
Nám. Dr. Milady Horákové 8 • Karlovy Vary
+420 353 112 213
Lékárny s pohotovostní službou • Pharmacies with emergency
service • Apothekennotdienst • Аптеки, дежурные аптеки
Dr. Max
denně - daily - täglich - ежедневно 8:00 - 20:00 +420 353 542 392
+420 353 542 403
OC Fontána • Chebská 370 • Karlovy Vary
denně - daily - täglich - ежедневно 9:00 - 20:00 +420 353 999 745
Dr. Max
+420 353 449 465
OC Varyáda • Kpt. Jaroše 31 • Karlovy Vary
denně - daily - täglich - ежедневно 9:00 - 20:00
Lloyds
OC Globus • Obchodní 30 • Karlovy Vary
178
w w w.k vc a rd. c z
+420 353 226 297
KARLOVY-VARY.CZ
• Virtuální infocentrum
• The virtual information centre
• Virtuelles Informationszentrum
• Виртуальный информационный центр
-
KARLOVY VARY
CZ Na internetovém portálu
KARLOVY-VARY.CZ najdete:
DE Auf dem Internetportal
KARLOVY-VARY.CZ finden Sie:
»» komplexní informace o Karlových
Varech
»» informace o okolí Karlových Varů
»» informace o nejvýznamnějších
karlovarských akcích
»» informace o lázeňství a wellness
»» informace o aktivitách
»» sekci realitní projekty
»» nejširší nabídku ubytování
»» komplexe Informationen über Karlovy
Vary
»» Informationen über die Umgebung
von Karlovy Vary
»» Informationen über Top Events
in Karlovy Vary
»» Informationen über Kuren & Wellness
»» Informationen über Aktivitäten
»» die Sektion Developerprojekte
»» das umfangreichste
Unterkunftsangebot
Internetový portál
KARLOVY-VARY.CZ zajišťuje:
»» rezervace ubytování pro větší skupiny
»» rezervace konferenčních prostor pro
akce všeho druhu
»» průvodcovské služby v Karlových
Varech a okolí
»» exkurze
»» Navštivte nás na
www.karlovy-vary.cz.
На интернет-портале
KARLOVY-VARY.CZ Вы найдете:
RU
»» комплексную информацию
о Карловых Варах
»» информацию об окрестностях
Карловых Вар
»» информацию о важнейших
карловарских мероприятиях
»» информацию о санаторнокурортном деле и велнесе
»» информацию о возможностях
проведения свободного времени
»» раздел девелоперские проекты
»» широчайший выбор средств
размещения
Интернет-портал
KARLOVY-VARY.CZ обеспечивает:
»» бронирование номеров для
больших групп
»» бронирование конференц-залов
для всевозможных мероприятий
»» экскурсионные услуги в Карловых
Варах и окрестностях
»» экскурсии
»» Посетите нас на
www.karlovy-vary.cz
Das Internet-Portal
KARLOVY-VARY.CZ stellt sicher:
»» Unterkunftsbuchungen für größere
Gruppen
»» Reservierungen von Konferenzräumen
für Events aller Art
»» Fremdenführerleistungen in Karlovy
Vary und Umgebung
»» Exkursionen
»» Besuchen Sie uns auf der
Webseite www.karlovy-vary.cz
EN Visit the KARLOVY-VARY.CZ
website and you will find:
»» a comprehensive information about
Karlovy Vary
»» information about the areas
surrounding Karlovy Vary
»» information about the most
important events in Karlovy Vary
»» information about balneology
and wellness
»» information about various activities
»» a section with the real estate projects
»» a wide selection of accommodation
The KARLOVY-VARY.CZ website
can help you to arrange:
»» booking of accommodation for larger
groups
»» booking of conference rooms for
all types of events
»» guided tours in Karlovy Vary and
the surrounding areas
»» excursions
»» Visit us at www.karlovy-vary.cz
KARLOVY VARY city card
179
Infocentrum města Karlovy Vary
The Karlovy Vary Information Centre
Städtisches Infozentrum Karlovy Vary
Карловарский городской информационный центр
Pobočky • Branches • Außenstellen • Отделения:
1
Infocentrum T.G. Masaryka
T.G. Masaryka 53, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50°13‘15.398“N, 12°52‘53.983“E
+420 355 321 171, +420 777 686 972
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So • Сб - Вс
2
8:00 - 18:00
9:00 - 17:00
Vřídelní kolonáda
Vřídelní kolonáda, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50°13‘21.838“N, 12°53‘0.865“E
+420 773 291 243
Po-Pá • Mon.- Fri. • Mo-Fr • Пн-Пт
So-Ne • Sat.-Sun. • Sa-So • Сб - Вс
9:00 - 17:00
10:00 - 17:00
CZ Kamenné pobočky Infocentra
města Karlovy Vary nabízejí:
»» informační servis o městě Karlovy
Vary a okolí
»» zajištění ubytování či lázeňského
pobytu pro jednotlivce i skupiny
»» předprodej vstupenek na kulturní
a sportovní akce
»» široká nabídka suvenýrů
a informačních materiálů
»» průvodcovské služby
»» zajištění stravování pro skupiny
»» prodej jízdenek MHD, poštovních
známek, telefonních karet
»» zprostředkování výletů
»» výpůjčku kol
»» pronájem aut
»» směnárenskou činnost bez poplatků
DE Die ständigen Zweigstellen
des Infozentrums Karlovy Vary
bieten:
»» Informationsservice über die Stadt
Karlovy Vary und deren Umgebung
»» Vermittlung von Unterkünften bzw.
Kuraufenthalten für Einzelpersonen
und Gruppen
»» Vorverkauf von Eintrittskarten zu
Sport- und Kulturveranstaltungen
»» Ein umfangreiches Angebot an
Souvenirs und Informationsmaterialien
»» Fremdenführerleistungen
»» Gruppenverpflegung
»» Fahrkartenverkauf für den ÖPNV,
Briefmarken - und
Telefonkartenverkauf
»» Ausflugsvermittlung
»» Fahrradverleih
»» Autoverleih
»» Gebührenfreier Geldumtausch
180
w w w.k vc a rd. c z
EN The branches of the
Karlovy Vary Information
Centre which are open to the
public will provide you with
the following services:
»» information about Karlovy Vary
and the surrounding areas
»» accommodation or the spa stays
for individuals or groups
»» the sale of admission tickets
to cultural and sports events
»» great selection of souvenirs
and information materials
»» services of a guide
»» arranging meals for groups
»» the sale of tickets for the municipal
mass transit system, postal stamps
and telephone cards
»» organization of excursion tours
»» bicycle rental
»» car rental
»» currency exchange without
commission
RU Отделения Карловарского
городского информационного
центра предлагают:
»» справочно-информационный
сервис о Карловых Варах
и окрестностях
»» обеспечение размещения или
санаторно-курортного лечения для
отдельных лиц и групп
»» предварительную продажу билетов
на культурные и спортивные
мероприятия
»» широкий выбор сувениров
и информационных материалов
»» экскурсионные услуги
»» обеспечение питания для групп
»» продажу билетов на городской
транспорт, почтовых марок,
телефонных карт
»» посредничество в организации
загородных поездок
»» прокат велосипедов
»» прокат автомобилей
»» обмен валют без комисси
EN
CZ
Byli jste spokojeni
s Karlovy Vary City Card?
»» Byli jste s Karlovy Vary City Card
spokojeni?
»» Chyběly Vám v nabídce některé
služby?
»» Setkali jste se při čerpání slev
s nějakými problémy?
»» Were you satisfied with the Karlovy
Vary City Card?
»» Were there any services you did not
find in the selection?
»» Did you encounter any problems
when you were trying to get the
discounts?
Napiště nám o tom,
ať můžeme být ještě lepší...
@
Were you
satisfied with the
Karlovy Vary City Card?
Tell us about your experiences, so we
can become better and better...
feedback@kvcard.cz
@
www.kvcard.cz/feedbackcz
feedback@kvcard.cz
www.kvcard.cz/feedbacken
www. kvcard.cz/facebookcz
www. kvcard.cz/facebooken
Aktuální problém s Karlovy Vary City
Card? Volejte:
+420 773 378 559
Are you currently having any
problems with the Karlovy Vary City
Card at this moment? Call us at the
following number:
DE
RU
+420 773 378 559
Waren Sie mit der
Karlovy Vary City Card
zufrieden?
»» Waren Sie mit der Karlovy Vary City
Card zufrieden?
»» Vermissen Sie gewisse
Dienstleistungen?
»» Hatten Sie bei der Inanspruchnahme
der Ermäßigungen irgendwelche
Probleme?
Schreiben Sie uns bitte – wir möchten
noch besser werden…
@
feedback@kvcard.cz
www.kvcard.cz/feedbackde
www. kvcard.cz/facebookde
Irgendein aktuelles Problem mit der
Karlovy Vary City Card? Rufen Sie uns
bitte an:
Вы остались довольны
Karlovy Vary City Card?
»» Вы остались довольны Karlovy Vary
City Card?
»» В ассортименте не хватало
каких-либо услуг?
»» Возникали какие-либо проблемы
при предоставлении Вам скидок?
Напишите нам об этом, чтобы мы
могли стать еще лучше...
@
feedback@kvcard.cz
www.kvcard.cz/feedbackru
www. kvcard.cz/facebookru
Текущая проблема с Karlovy Vary
City Card? Звоните:
+420 773 378 559
+420 773 378 559
Provozovatel • Operator • Betreiber • Компания-оператор
Technické řešení • Technical solution • Technische Lösung • Техническое решение
Bohemia–Euro Agentur a.s. • Company ID: 28884396 • VAT: CZ28884396
adress: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 • phone: +420 773 378 559
email: feedback@kvcard.cz
© 2013 - veškerá práva ke grafickému, obrazovému a textovému obsahu patří provozovateli nebo
příslušným subjektům, kteří jej poskytli • Náklad 60 000 ks
Graphic: Oddych s.r.o., www.oddych.cz • Maps: © PLANstudio, 2013
Translations: YES - www.yespreklady.cz
KARLOVY VARY city card
181
Index
Zeichenerklärung
Индекс
»» Místa vyznačená na vložené
mapě města Karlovy Vary
jsou označena červeným
piktogramem s písmenem „T“
»» Places marked on the
enclosed map of Karlovy
Vary are identified by a red
icon with the letter “T”.
»» In der eingelegten Stadtkarte von Karlovy Vary gekennzeichnete Orte sind durch
ein rotes Piktogramm und
den Buchstaben „T“ kenntlich
gemacht.
»» Места, обозначенные на
вложенной карте города
Карловы Вары, помечены
красной пиктограммой
с буквой „T“.
T
»» Místa vyznačená na vložené
mapě Karlovarského kraje
jsou označena modrým piktogramem s písmenem „R“
»» Places marked on the
enclosed map of the Karlovy
Vary Region are identified by
a blue icon with the letter “R”.
»» In der eingelegten Karte der
Karlsbader Region gekennzeichnete Orte sind durch ein
blaues Piktogramm und den
Buchstaben „R“ kenntlich
gemacht.
»» Места, обозначенные
на вложенной карте
Карловарского края,
помечены синей
пиктограммой с буквой „R“.
R
182
w w w.k vc a rd. c z
číslo stránky / umístění v mapě • Page number / placement on the map • Seitennummer / Situierung in der Karte • страница / место на карте
/R
T
000
Průvodce • Guide • Führer • Путеводитель
T
13
14
T
15
T
16
17
T 18
T 19
T
T
T
20
T
T
21
22
T
23
24
25
T 26
T 27
T 28
T
T
T
30
T
31
32
34
35
36
37
38
T
T
T
T
T
T
Sadová kolonáda • The Park Colonnade • Parkkolonnade • Садовая колоннада
Mlýnská kolonáda • The Mill Colonnade • Mühlbrunnenkolonnade • Мельничная колоннада
Vřídlo a Vřídelní kolonáda • The Hot Spring Colonnade and The Hot Spring
Sprudelkolonnade und Sprudel • Гейзерная колоннада и Гейзер
Tržní kolonáda • The Market Colonnade • Marktkolonnade • Рыночная колоннада
Zámecká kolonáda • The Castle Colonnade • Schlosskolonnade • Замковая колоннада
Alžbětiny lázně • The Elizabeth Spa • Elisabethbad • Елизаветинская лечебница
Císařské lázně • The Imperial Spa • Kaiserbad • Императорская лечебница
Chrám sv. Máří Magdalény • The Church of St. Mary Magdalene
Kirche St. Maria-Magdalena • Храм св. Марии Магдалины
Lázně III • The Spa III • Bad III • Лечебница III
Městské divadlo • The Municipal Theatre • Stadttheater • Городской театр
Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • The St. Peter and St. Paul Orthodox Church
Russisch-Orthodoxe Kirche St. Peter und Paul • Православный храм св. Петра и Павла
Goethova vyhlídka • The Goethe’s Lookout • Aussichtsturm Goetheblick • Обзорная башня и площадка имени Гете
Rozhledna Diana • The Diana Observation Tower • Aussichtsturm Diana • Обзорная башня Диана
Jelení skok • The Deer Leap • Hirschsprung • Олений прыжок
Tři kříže • Three Crosses • Drei Kreuze • Три креста
Vyhlídka Karla IV. • The Charles IV Lookout • Aussichtsturm Karl IV. • Обзорная башня имени Карла IV
Interaktivní galerie Becherova Vila • The Becher Villa Interactive Gallery
Interaktive Galerie Becher-Villa • Интерактивная галерея «Вилла Бехера»
Jan Becher Muzeum • The Jan Becher Museum • Jan-Becher-Museum • Музей Яна Бехера
Návštěvnické centrum Moser • The Moser Visitors Centre • Besucherzentrum Moser • Центр посетителей «Мозер»
Dvořákovy sady • The Dvořák Park • Dvořák-Park • Сады Дворжака
Smetanovy sady • The Smetana Park • Smetana-Park • Сады Сметаны
Japonská zahrada • The Japanese Garden • Japanischer Garten • Японский сад
Malé Versailles • The Little Versailles • Klein-Versailles • Малый Версаль
Sady Karla IV. • The Charles IV Park • Park Karl IV. • Сады Карла IV
• Virtuální infocentrum • The virtual information centre
179 KARLOVY-VARY.CZ
Virtuelles Informationszentrum • Виртуальный информационный центр
Infocentrum
města
Karlovy Vary • The Karlovy Vary Information Centre
T 180
Städtisches Infozentrum Karlovy Vary • Карловарский городской информационный центр
Kultura / památky • Culture / Monuments
Kultur / Baudenkmäler • Культура / памятники
R
46
R
47
Státní hrad a zámek Bečov • The state owned Bečov Castle and Château
Staatl. Burg und Schloss Bečov (Petschau) • Государственная крепость и замок Бечов
Hrad Loket • The Loket • Castle Burg Loket (Elbogen) • Крепость Локет
R
48
Horní Hrad • Upper Castle (Horní hrad) • Obere Burg (Hauenstein) • Крепость Горни Град (Гауэнштейн)
R
49
Státní zámek Valeč • State Chateau Valeč • Staatliches Schloss Valeč (Waltsch) • Государственный замок Валеч
T
50
R
51
R
52
R
53
R
54
Muzeum Karlovy Vary • Karlovy Vary Museum • Museum Karlsbad • Карловарский историко-краеведческий музей
Muzeum Jáchymov • Jáchymov Museum • Museum Jáchymov (St. Joachimsthal)
Яхимовский историко-краеведческий музей
Muzeum Nejdek • Nejdek Museum • Museum Nejdek (Neudek) • Историко-краеведческий музей города Нейдек
Muzeum Horní Blatná • Horní Blatná Museum • Museum Horní Blatná (Bergstadt Platten)
Историко-краеведческий музей города Горни Блатна
Muzeum Žlutice • Žlutice Museum • Museum Žlutice (Luditz) • Историко-краеведческий музей города Жлутице
R
55
Muzeum Horní Slavkov • The Horní Slavkov Museum • Museum Horní Slavkov • Музей в Горном Славкове
R
56
Muzeum Sokolov • The Sokolov Museum • Museum Sokolov • Соколовский историко-краеведческий музей
R
57
Hornické muzeum • Krásno Museum of Mining in Krásno • Bergwerksmuseum Krásno • Музей горного дела в Красно
R
58
T
59
T
60
Štola č. 1 Jáchymov • Jáchymov Adit No. 1 • Bergwerksstollen Nr. 1 in Jáchymov • Штольня № 1 Яхимов
Interaktivní galerie Becherova vila • The Villa Becher Interactive Gallery
Interaktive Galerie in der Becher-Villa • Интерактивная галерея «Вилла Бехера»
Jan Becher Muzeum • The Jan Becher Museum • Jan-Becher-Museum • Музей Яна Бехера
R
62
Letohrádek Ostrov • The Ostrov Summerhouse • Lustschloss Ostrov • Летний дворец Остров
T
63
Galerie umění Karlovy Vary • The Karlovy Vary Art Gallery • Kunstgalerie Karlovy Vary • Карловарская галерея искусств
T
64
T
65
T
66
T
67
R
68
R
69
R
70
Návštěvnické centrum Moser • The Moser Visitors Centre • Besucherzentrum Moser • Центр посетителей «Мозер»
Exkursní trasa Podzemí Vřídla • The Hot Spring Underground excursion route
Exkursionen in die Unterwelt des ‚Sprudels´ • Экскурсия «Подземелье Гейзера»
Karlovarské městské divadlo • Karlovy Vary Municipal Theatre • Karlsbader Stadttheater • Карловарский городской театр
Karlovarský symfonický orchestr Karlovy Vary • Symphony Orchestra Karlsbader
Sinfonieorchester • Карловарский симфонический оркестр
Dům kultury Ostrov • House of Culture Ostrov • Haus der Kultur Ostrov (Schlackenwerth) • Дом культуры в Острове
Klášterní areál Posvátný okrsek • Monastery premises of the Holy Precinct
Klosterareal Heiliger Bezirk (Posvátný okrsek) • Монастырский комплекс «Священный округ»
Stará radnice Ostrov • Old Town Hall Ostrov • Altes Rathaus Ostrov • Старая ратуша в Острове
Zážitky • Experiences
Erlebnisse • Мероприятия
T
72
R
73
R
74
T
75
T
76
T
R
78
79
R
80
R
81
R
82
R
83
R
84
R
85
T
87
Vyhlídková jízda autovláčkem • Scenic ride in the bus train • Sightseeing-Touren mit dem Bummelzug
Экскурсионная поездка на автопоезде
Areál Plešivec • The Plešivec Resort • Sport- und Freizeitanlage „Areal Plešivec (Pleßberg)“
Спортивно-рекреационный комплекс «Плешивец»
Přírodní lanové centrum Svatý Linhart • Nature rope centre Svatý Linhart • Natur-Seilkletterzentrum Svatý Linhart
Канатный центр Святого Лингарта
Lanová dráha Diana • The Diana Funicular • Seilbahn Diana • Фуникулер «Диана»
Hvězdárna Karlovy Vary • The Karlovy Vary Astronomical Observatory • Sternwarte Karlovy Vary
Карловарская обсерватория
Vyhlídkové lety • Sightseeing flights • Rundflüge • Экскурсионные полеты
Kartarena Cheb • The Kartarena in Cheb • Kartarena Cheb • Kartarena в г. Хеб
Středověké hostiny na hradě Loket • Medieval feasts at the Loket Castle • Mittelalterliche Festgelage auf Burg Loket
Средневековые пиры в крепости Локет
Prohlídka rodinného pivovaru sv. Florián • Tour of the family owned St. Florian Brewery
Besichtigung der Familienbrauerei St. Florian • Осмотр семейной пивоварни «Святой Флориан»
Jízda kočárem v přírodě • A ride through the countryside in the horse-drawn coach
Kutsch- und Kremserfahrten in freier Natur • Поездка в карете на природе
Jízda na saních tažených koňmi • A horse-drawn sleigh ride • Pferdeschlittenfahrten • Поездка на санной упряжке
Letní bobová dráha Oberwiesenthal • The Oberwiesenthal Summer Bobsled Track
Sommerrodelbahn Oberwiesenthal • Летняя бобслейная трасса Обервизенталь
Husky škola DogsAdventures • The DogsAdventures Husky School
Husky-Schule DogsAdventures • Хаски-школа DogsАdventures
HC Energie Karlovy Vary • HC Energie Karlovy Vary • HC Energie Karlovy Vary • ХК «Энергия» Карловы Вары
Aktivity • Activities
Aktivitäten • Активный отдых
R
88
R
89
R
R
90
91
R
92
R
93
R
94
R
95
T
T
97
99
T
100
R
101
T
103
104
105
R 106
T 107
R
R
R
108
R
109
R
110
Skiareál Boží Dar-Neklid • The Boží Dar-Neklid Ski Resort
Skigebiet Boží Dar-Neklid • Горнолыжный комплекс Божий Дар-Неклид
Lyžařský areál TJ Klínovec SKI PARK • The TJ Klínovec SKI PARK Resort
Skigebiet TJ Klínovec SKI PARK • Воспользуйтесь комплекс СО «Клиновец Ски Парк»
Lyžařská škola Novako • The Novako Ski School • Skischule Novako • Горнолыжная школа «Новако»
Areál Novako – Boží Dar • Novako facility in Boží Dar • Areal Novako – Boží Dar • Горнолыжный комплекс «Новако»
Areál Novako – Boží Dar • The Novako Resort in Boží Dar
Skigebiet Novako – Boží Dar • Горнолыжный комплекс «Новако – Божий Дар»
Lyžařská škola YettiSchool • The Yetti Ski School • Skischule YettiSchool • Лыжная школа «YettiSchool»
Ski areál Nad nádražím Pernink • The Pernink Ski Resort Above the Railroad Station
Skigebiet ‚Nad nádražím Pernink´ • Горнолыжный комплекс «Над вокзалом» в Пернинке
Sedačková lanová dráha Jáchymov – Klínovec • Chair lift from Jáchymov to Klínovec
Sessellift Jáchymov – Klínovec (Keilberg) • Кресельная канатная дорога Яхимов - Клиновец
Bazénové centrum KV Arena • Pool centre KV Arena • Swimmingpool-Center KV Arena • Аквацентр KV Arena
City Golf & Racing Club
Jeseter KV s.r.o. • rybářské potřeby, prodej povolenek • Fisherman’s tools, the sale of fishing permits
Anglerbedarf, Verkauf von Angelgenehmigungen • Рыболовные снасти, продажа билетов
Rybolov na soukromém rybníku • Fishing in the private fishpond
Angeln auf einem Privatteich • Рыбалка на частном пруду
Sportovně relaxační centrum Thermal • Sports and relaxation centre Thermal
Sport- und Wellnesszentrum Thermal • Спортивно-релаксационный центр Thermal
Jízda na koních a ponících • Horseback and ponyback riding • Pferde- und Ponyreiten • Верховая езда на лошадях и пони
Vyjížďky s koňmi Farma Hory • Hory Farm • Farm Hory • Ферма Hory
Park Boheminium
Bowling Karlovy Vary • Боулинг Карловы Вары
Přírodní koupaliště Michal • The Michal natural swimming pool
Naturbad Michal • Естественный открытый бассейн «Михал»
Léčebné lázně Jáchymov - Aquacentrum Agricola • Jáchymov Spa - The Agricola Aquacentre
Heilbad Jáchymov – Aquazentrum Agricola • Лечебный курорт Яхимов - Аквацентр «Агрикола»
Aquaforum Františkovy Lázně • Aquaforum Františkovy Lázně (Franzensbad) • Аквафорум Франтишковы-Лазне
Půjčovny sportovního vybavení • Sports equipment rental
Verleih von Sportausrüstungen • Пункты проката спортивного инвентаря
R
112 Půjčovna Yetti Bike • The Yetti Bike Rental • Sportverleih Yetti Bike • Пункт проката «Yetti Bike»
113 Půjčovna YettiSchool • The YettiSchool Rental • Sportverleih YettiSchool • Пункт проката «YettiSchool»
Skiareál Plešivec • Skiareál Plešivec Rental
114 Půjčovna
Verleih Skisportareal Plešivec • Пункт проката горнолыжного комплекса Plešivec
T 116 Půjčovna a servis kol Karlovy Vary • The Karlovy Vary bicycle rental and service • Radverleih und Reparaturservice
Karlovy Vary • Пункт проката велосипедов и веломастерская в Карловых Варах
R 117 Půjčovna a servis kol Sokolov • The Sokolov bicycle rental and service • Radverleih und Reparaturservice Sokolov
Пункт проката велосипедов и веломастерская в Соколове
R
R
Zdraví a krása • Health and beauty
Wellness & Beauty • Красота и здоровье
T
T
118 Alžbětiny lázně • The Elizabeth Spa • Elisabethbad • Елизаветинская лечебница
121 SANSEI, Royal Thai Massage
T
T
T
T
T
T
T
R
(Асклепион) • klinika a institut estetické medicíny • Clinic and Institute of Aesthetic Medicine
122 Asklepion
Klinik und Institut für ästhetische Medizin • Клиника и институт эстетической медицины
123 Pivní lázně • Beer Spa • Bierkurbad • Пивная ванна
124 Salon PAYOT • Salon PAYOT • Salon PAYOT • Салон PAYOT
estetické medicíny • The Institute of Aesthetic • MedicineInstitut für ästhetische Medizin
125 Ústav
Клиника эстетической медицины
126 Institute Salon • Institute Salon • Institute Salon • Institute Salon
127 Salon Alla • The Alla Salon • Salon Alla • Салон «Алла» (Alla)
128 Korejský ženšen – kosmetika tianDe
lázně Jáchymov - Léčebné centrum Agricola • Spa Jáchymov - The Agricola Spa Centre • Heilbad Jáchymov
129 Léčebné
- Kurzentrum Agricola • Лечебный курорт Яхимов - Оздоровительно-лечебный центр «Агрикола»
Gastronomie • Gastronomy
Gastronomie • Гастрономия
T
T
T
T
T
T
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
131 Kavárna Richmond • Hotel Richmond – Café • Hotel Richmond – Café • Отель Richmond – кафе
bar Bon Café - hotel Thermal • Lobby-Bar Bon Café - hotel Thermal
132 Lobby
Lobby-Bar Bon Café - hotel Thermal • Лобби-бар Bon Café - hotel Thermal
133 Restaurace Sakura • The Sakura Restaurant • Restaurant Sakura • Ресторан «Сакура»
SLAVIA - hotel Marttel • Restaurant SLAVIA - hotel Marttel
134 Restaurant
Restaurant SLAVIA - hotel Marttel • Ресторан SLAVIA - hotel Marttel
135 Restaurace Lázně V • The Spa V Restaurant • Restaurant Bad V • Ресторан Лазне V
136 Café-Restaurant Quisisana • Quisisana Café • Café Quisisana • Кафе Quisisana
138 Kavárna Caffíčko • “Caffíčko” Café • Café Caffíčko • Кафе Caffíčko
139 Kavárna Agricola Jáchymov • The Agricola Café in Jáchymov • Café Agricola Jáchymov • Кафе «Агрикола» в г. Яхимов
St. Anna Boží Dar • The St. Anna Restaurant at Boží Dar
140 Restaurace
Restaurant St. Anna in Boží Dar • Ресторан «Св. Анна» в Божьем Даре
Restaurace
„Veselá
Děpoltovice • The „Merry Stables“ Restaurant in Děpoltovice
141 Restaurant ‚Veselá konírna“
konírna´ Děpoltovice • Ресторан «Веселая конюшня» в Деполтовицах
Café-restaurant
St.
Florián
Loket
Café-Restaurant St. Florian in Loket
142 Caférestaurant St. Florian in Loket• The
• Кафе-ресторан «Святой Флориан» в Локете
hotelu Císař Ferdinand Loket • Restaurant at the Hotel Emperor Ferdinand in Loket
143 Restaurace
Hotel & Restaurant Kaiser Ferdinand in Loket • Ресторан отеля «Император Фердинанд» в Локете
144 Café Mauritius • Café Mauritius • Café Mauritius • Café Mauritius
Hradní Bašta Bečov • The Hradní Bašta Restaurant in Bečov
145 Restaurace
Restaurant Hradní Bašta (Burgbastei) Bečov • Ресторан «Градни Башта» в г. Бечов
147 Music Club PANTHEON • Music Club PANTHEON • Music Club PANTHEON • Music Club PANTHEON
148 Farma Hory • Hory Farm • Farm Hory • Ферма Hory
Nákupy • Shopping
Shopping • Шоппинг
Luxury Optics
Butik RICH • The RICH Boutique • Boutique RICH • Бутик RICH
T
Butik RICH II • The RICH Boutique II • Boutique RICH II • Бутик RICH II
T
Butik MAXIM • The MAXIM Boutique • Boutique MAXIM • Бутик MAXIM
T
AZRA – Luxury Watches & Jewellery
T
Módní salon Karolína • The Karolína Fashion Salon • Modesalon Karolína • Модный салон «Каролина»
T
Svět kabelek • The World of Handbags • Handtaschen-Welt • Мир сумочек
T
Sklo – Lustry • Crystal – Glass shop • Kristall Laden • «Стекло – Люстры»
T
Gazza Sport
R
Specialized Concept Store
T 162 Cyklocentrum TVR Karlovy Vary • The Karlovy Vary TVR Cyclocentre
Fahrradzentrum TVR Karlovy Vary • Велоцентр TVR в Карловых Варах
R 163 Yetti Sport and Board Shop
T
T
150
151
152
153
154
156
157
158
160
161
Doprava • Transportation
Beförderung • Транспортное сообщение
T
T
164 AutoThermal – Rent a Car
Karlovy Vary – Praha a Karlovy Vary – Plzeň • Buses between Karlovy Vary – Prague and Karlovy Vary – Plzeň
165 Autobusy
Buslinien Karlsbad – Prag und Karlsbad – Pilsen • Автобусы Карловы Вары – Прага и Карловы Вары – Пльзень
Další služby • Other services
Sonstige Dienstleistungen • Остальные услуги
T
Cyklopůjčovny Českých drah v Karlovarském kraji
dráhy bicycle rental in the Region of Karlovy Vary
166 České
Fahrradverleihe der Tschechischen Bahnen in der Karlsbader Region
Велопрокат «Чешских железных дорог» в Карловарском крае
168 Průvodcovské služby • Guide services • Fremdenführerleistungen • Экскурсионные услуги
169 Fotograf a kameraman • Photographer and cameraman • Fotograf und Kameramann • Фотограф и видеооператор
KARLOVY VARY city card
116
162
60
165
166
133
180
160
128
124
118
123
157
72
164
Maps: © PLANstudio, 2013
13
49
Lázeňské centrum Karlových Varů
Karlovy Vary spa centre
Karlsbader Kurzentrum
Центр города-курорта Карловы Вары
156
134
103
32
72
67
122
150
127
121
168
55
72
123
158
66
154
75
44
121
152
151
125
136
72
153
131
63
72
What is the Karlovy Vary City Card?
Thanks to the Karlovy Vary City Card (a discount card + guide + maps + website +
mobile application) you will get to know Karlovy Vary better and you will enjoy it for
much less money. The Karlovy Vary City Card provides its holders with the benefit of
using the discounts of 5 to 50% for the popular tourism services - monuments,
wellness, experiences, activities, shopping, gastronomy, nightlife, transportation...
Was ist die Karlovy Vary City Card?
Dank der Karlovy Vary City Card (Ermäßigungskarte + Führer + Karten + Web + Handy
Apps) kann man Karlsbad viel besser und vor allem viel preisgünstiger kennen lernen
und erleben. Die Karlovy Vary City Card berechtigt ihren Inhaber zur Inanspruchnahme
von 5 – 50 % Ermäßigung auf beliebte Tourismusdienstleistungen – Baudenkmäler,
Wellness, Erlebnisse, Aktivitäten, Shopping, Gastronomie, Nachtleben, Beförderung...
Что такое Karlovy Vary City Card?
Благодаря Karlovy Vary City Card (карта скидок + путеводитель + карты + сайт +
приложение для мобильного телефона) Вы лучше узнаете Карловы Вары и воспользуетесь предлагаемыми возможностями намного дешевле. Karlovy Vary City
Card дает своему владельцу право на получение скидок 5 – 50 % на популярные
туристические услуги – памятники истории и культуры, велнес, мероприятия, активный отдых, шоппинг, гастрономия, ночная жизнь, транспортное сообщение...
5-50%
Slevy • Discounts of • Ermäßigung • Скидки
Co je Karlovy Vary City Card?
Díky Karlovy Vary City Card (slevová
karta + průvodce + mapy + web
+ mobilní aplikace) poznáte lépe
Karlovy Vary a užijete si je mnohem
levněji. Karlovy Vary City Card opravňuje
svého držitele k využívání slev 5 – 50 %
na oblíbené turistické služby - památky,
wellness, zážitky, aktivity, nákupy,
gastronomie, noční život, doprava...
Platnost • Validity • Gültigkeit • Срок действия - 1. 6. 2013 - 30. 4. 2014
79 CZK • 3 €
Download

Průvodce • Mapy • Slevy Guide • Maps • Discounts Führer • Karten