ZNA ČKA
DA TUM
POP IS
Výškopisný systém : Bpv
±0,000 = 225,000
Polohopisný systém: JTSK
ZAS TOUPE NÝ
INVESTOR
Ing. Lucie Vytlačilová
[email protected]
+420 775 963 312
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
HL. ARCHITEK T PRO JEK TU
ZDEŇKA PAVELKOVÁ
HL. INŽENÝ R P ROJE KTU
BOHUSLAV VYTLAČIL
SPO LUP RÁCE
PROJEKTANT ČÁSTI
NÁ ZEV AK CE
ZODPOV ĚDNÝ PROJEK TANT
BOHUSLAV VYTLAČIL
VYP RACOV AL
BOHUSLAV VYTLAČIL
MÍST O STA VB Y
RD ROZTOKY
Třebízského ul., 252 63 Roztoky u Prahy
k.ú. Roztoky u Prahy 742503, č.parc. 2553/1,2553/2
ČÍS LO ZAK ÁZK Y
20101101
DA TUM
12/2010
STUPE Ň
DSP
ČÁ ST P ROJE KTU
SO/P S
F.1. Architektonické a stavebně technické řešení
NÁ ZEV VÝ KRE SU
SO.01
EXP ORT
TABULKA SKLADEB
2011-01-25, 12:25
FORMÁ T
MĚ ŘÍTK O
Č.V .
INDE X
1.2.20
REF. CAD
[Q:\_A KCE\RD_RO ZTOK Y\02_JP\05_TABULK Y\20_TAB ULKA_SK LADEB\20_RD_R OZTO KY_SKLAD BY.DW G]
PARÉ
layout [Titulka_SK LADBY]
0
SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Pozn.:
-
Všechny neuvedené výkony, které jsou však nutné pro správnou funkčnost konstrukcí provedených dle nejnovější
techniky, se považují za vedlejší výkony a je třeba s nimi počítat v jednotkových cenách!
Veškeré rozměry musí být ověřeny GDS zaměřením přímo na stavbě!
Dodavatel je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní měření konstrukcí z důvodu ověření parametrů
požadovaných projektem. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a předložit je zadavateli. V případě
nedodržení těchto parametrů je povinen upozornit zadavatele a GPS.
Veškeré výrobky a materiály musí být certifikované!!!
Fasády: (F)
-
-
Barevné odstíny materiálů a finální povrchové úpravy budou upřesněny hlavním architektem a investorem po předložení
vzorků GDS před započetím prací.
Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, ukončení (začištění)
všech detailů na navazující konstrukce objektu (okna, dveře, atiky, sokl,..), vč. provedení těchto detailů s požadovanou požární
odolností, pomocných konstrukcí, lešení, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto
podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Skutečná skladba fasádních plášťů bude detailně upřesněna vybraným dodavatelem fasádního systému a koordinována
s dodávkou oken a ostatních prvků zasahujících do fasády.
Před aplikací fasádních, vnějších i vnitřních povrchových úprav a barevných nátěrů musí dodavatel těchto prací provést
zkušební vzorky, které musí být schválené GPS, architektem a investorem.
Veškeré ocelové konstrukce vystavené vlhkosti a atmosférickým vlivům budou včetně spojovacích prostředků opatřeny
antikorozní úpravou ( žárové zinkování, pozink., nitrid., kadm., ap. ).
Veškeré fasádní prvky musí být před montáží vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem a GPS.
Jakýkoliv prostup skladbou zateplení s parotěsem musí být parotěsně upraven (=nesmí být porušena funkce parotěsné
zábrany), jinak nebudou splněny podmínky pro správnou funkci této skladby a bude docházet k nepřípustné kondenzaci
v tepelné izolaci, vzniku plísní či dalších škod vzniklých z vlhkosti !!!
Jakýkoliv prostup hydroizolací musí být hydroizolačně utěsněn, aby nedocházelo k zatékání vody do objektu.
Jako tepelná izolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exterierovým i
interierovým podmínkám. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací.
Jako hydroizolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exterierovým i
interierovým podmínkám. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací
F01 skladba – provětrávaná fasáda (dřevěný obklad)
Fasádní dřevěné palubky v přírodním odstínu (skryté kotvení), výběr dle investora ( max. 450 kg/m³)
Provětrávaná vzduchová mezera + svislý nosný rošt
Pojistná kontaktní hydroizolace např. Jutadach 115 + pásky dektape
Tepelná izolace Isover Fassil mechanicky kotvená + vodorovný nosný rošt
Heluz STI 30 broušená + celoplošné lepidlo
Jádrová vápenocementová omítka
Vápenný štuk + výmalba
Celkem
18 mm
62-97 mm
120 mm
300 mm
12 mm
3 mm
515-550 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,16 w/m²K
F02 skladba – sokl objektu (min. 300 mm nad terén)
Kontaktní fasádní omítkový systém (stěrka + perlinka + soklová cementová omítka, odstín šedý dle investora)
Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS), lepená
Bitumenové lepidlo
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Srovnání cementovou stěrkou
Zdivo Heluz (viz. výkresy) + celoplošné lepidlo
Jádrová vápenocementová omítka
Vápenný štuk + výmalba
Celkem
5 mm
20 mm
2 mm
4 mm
4 mm
2 mm
300-500 mm
12 mm
3 mm
352-552 mm
F03 skladba – fasáda sklepa
Kontaktní fasádní omítkový systém (stěrka + perlinka + soklová cementová omítka, odstín šedý dle investora)
Tepelná izolace z polystyrenu EPS 70F, lepená + mechanicky kotvená
Lepicí tmel na desky EPS
Penetrace
Zdivo Heluz (viz. výkresy) + celoplošné lepidlo
Jádrová vápenocementová omítka
Vápenný štuk + výmalba
Celkem
5 mm
30 mm
2 mm
300-400 mm
12 mm
3 mm
352-452 mm
Pozn.: V místě přechodu na sokl bude do stěrky přidán přídavný výztužný pás perlinky.
F04 skladba – podzemní stěna s XPS
Hutněný zásyp
Separační vrstva – geotextilie Filtek 300 (300g/m²)
Svislá drenážní vrstva – nopová folie (HDPE) Dekdren N8
Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS), lepená
Bitumenové lepidlo
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Srovnání cementovou stěrkou
Zdivo Heluz (viz. výkresy) + celoplošné lepidlo s vloženou výztuží Murfor, viz. statika
Jádrová vápenocementová omítka
Vápenný štuk + výmalba
Celkem
F05 skladba – podzemní stěna
Hutněný zásyp
Separační vrstva – geotextilie Filtek 300 (300g/m²)
Svislá drenážní vrstva – nopová folie (HDPE) Dekdren N8
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Srovnání cementovou stěrkou
Zdivo Heluz (viz. výkresy) + celoplošné lepidlo s vloženou výztuží Murfor, viz. statika
Jádrová vápenocementová omítka
Vápenný štuk + výmalba
Celkem
8 mm
20 mm
2 mm
4 mm
4 mm
2 mm
300-500 mm
12 mm
3 mm
355-555 mm
8 mm
4 mm
4 mm
2 mm
500 mm
12 mm
3 mm
533 mm
PODLAHY: (P)
-
-
-
Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. povinných
zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále
provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a
ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou
funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Požadavek na rovinnost povrchu betonových mazanin jako podklad pro finální podlahovou konstrukci je ± 2 mm na kontrolní 2
m lati
Provádění vyrovnávacích samonivelačních stěrek pod finálním povrchem podlahy zavisí na skutečně provedené rovinosti
podkladu (betonové mazaniny). V případě nedodržených požadovaných tolerancí podlah provede zhotovitel na své náklady
vyrovnávací samonivelační stěrku.
Pro lepení dlažeb a obkladů musí být použito lepidel dle specifikace jednotlivých skladeb a dle konkrétního použitého typu
(materiálu) dlažeb a obkladů, vč. dotmelení spár mezi podlahou a soklem zátěžovým pružným tmelem.
Napojovací spáry mezi dlažbou a soklem je nutno provádět pružně (trvale pružným tmelem, ne spárovací hmotou), aby spoj
odpovídal pružnému provedení návaznosti podlahy na stěnu , resp. dilatační soklovou lištou.
Přechody jednotlivých druhů podlah, dilatační spáry podlahových konstrukcí, budou odděleny lemujícími a dilatačními lištami.
Podlahové konstrukce, betonové mazaniny budou dilatovány dle ČSN a doporučení výrobců.
Veškeré finální povrchy musí být odsouhlasené GPS, architektem a investorem na základě předložených vzorků.
P01 skladba – podlaha na terénu v 1.NP (dřevo)
Dřevěné dubové parkety (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Samonivelační stěrka
Betonová mazanina C16/20 + KARI síť 100x100x6 mm
PE folie
Tepelná izolace EPS 150 S
Vyrovnávací podsyp - jemný křemičitý písek
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Podkladní deska C20/25 + 2x KARI 100/100/6
Hutněné štěrkové lože
Stávající zemní pláň
Celkem
18 mm
2 mm
60 mm
150 mm
12 mm
4 mm
4 mm
150 mm
100 mm
500 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,20 w/m²K
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P02 skladba – podlaha na terénu v 1.NP, vytápěná (keramická dlažba)
Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + flexibilní lepidlo
Flexibilní hydroizolační stěrka Mapei - vytažení na stěnu
Vláknobeton s plastifikátorem, dilatace po cca. 3 m a po obvodu
Systémová role Polyfon T 3500 s nakašírovanou metalizovanou folií
Tepelná izolace EPS 150 S
Vyrovnávací podsyp - jemný křemičitý písek
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Podkladní deska C20/25 + 2x KARI 100/100/6
Hutněné štěrkové lože
Stávající zemní pláň
Celkem
13 mm
2 mm
70 mm
35 mm
110 mm
12 mm
4 mm
4 mm
150 mm
100 mm
500 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,22 w/m²K
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P03 skladba – podlaha na terénu v nevytápěné části 1.NP – 1.05 (keramická dlažba)
Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Hydroizolační stěrka Mapei - vytažení na stěnu
Betonová mazanina C16/20 + KARI síť 100x100x6 mm
PE folie
Tepelná izolace EPS 150 S
Vyrovnávací podsyp - jemný křemičitý písek
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Podkladní deska C20/25 + 2x KARI 100/100/6
Hutněné štěrkové lože
Stávající zemní pláň
Celkem
13 mm
2 mm
55-75 mm
140 mm
12 mm
4 mm
4 mm
150 mm
100 mm
480 - 500 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P04 skladba – podlaha na terénu v nevytápěné části 1.NP – 1.06 (keramická dlažba)
Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Hydroizolační stěrka Mapei - vytažení na stěnu
Betonová mazanina C16/20 + KARI síť 100x100x6 mm
PE folie
Tepelná izolace EPS 150 S
Vyrovnávací podsyp - jemný křemičitý písek
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
13 mm
2 mm
65 mm
150 mm
12 mm
4 mm
4 mm
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Podkladní deska C20/25 + 2x KARI 100/100/6
Hutněné štěrkové lože
Stávající zemní pláň
Celkem
150 mm
100 mm
500 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P05a skladba – podlaha na terénu v nevytápěné části – 1.07 (beton)
Protiprašný nátěr MAPEI PRIMER - G
Betonová mazanina C16/20 + KARI síť 100x100x6 mm
PE folie
Tepelná izolace EPS 150 S
Vyrovnávací podsyp - jemný křemičitý písek
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Podkladní deska C20/25 + 2x KARI 100/100/6
Hutněné štěrkové lože
Stávající zemní pláň
Celkem
80 mm
150 mm
12 mm
4 mm
4 mm
150 mm
100 mm
500 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P05b skladba – podlaha ve sklepě 1.08 (beton)
Protiprašný nátěr MAPEI PRIMER - G
Betonová mazanina C16/20 + KARI síť 100x100x6 mm
Tepelná izolace EPS 150 S
Vyrovnávací podsyp - jemný křemičitý písek
Asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
Asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
Penetrace živičným nátěrem (Penetral ALP M)
Podkladní deska C20/25 + 2x KARI 100/100/6
Hutněné štěrkové lože
Stávající zemní pláň
Celkem
50 mm
40 mm
12 mm
4 mm
4 mm
150 mm
100 mm
360 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P06 skladba – podlaha 2.NP (dřevo)
Dřevěné dubové parkety (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Samonivelační stěrka
Betonová mazanina C 16/20 + KARI síť 100/100/6
PE folie
Kročejová izolace Polyfon T 3500
Železobetonová stropní konstrukce
Stěrková omítka
Celkem
18 mm
2 mm
50 mm
50 mm
220 mm
5 mm
345 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P07 skladba – podlaha 2.NP – 2.15 (keramická dlažba)
Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Samonivelační stěrka
Betonová mazanina C 16/20 + KARI síť 100/100/6
PE folie
Kročejová izolace Polyfon T 3500
Železobetonová stropní konstrukce
Stěrková omítka
Celkem
13 mm
2 mm
55 mm
50 mm
220 mm
5 mm
345 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P08 skladba – podlaha 2.NP (2.11, 2.12), vytápěná (keramická dlažba)
Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + flexibilní lepidlo
flexibilní hydroizolační stěrka Mapei - vytažení na stěnu
13 mm
2 mm
Vláknobeton s plastifikátorem, dilatace po cca. 3m a po obvodu
Systémová role Polyfon T3500 s nakašírovanou metalizovanou folií
Železobetonová stropní konstrukce
Stěrková omítka
Celkem
70 mm
35 mm
220 mm
5 mm
345 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P09 skladba – podlaha 2.NP (2.13, 2.14) nad nevytápěným prostorem (dřevo)
Dřevěné dubové parkety (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Samonivelační stěrka
Betonová mazanina C 16/20 + KARI síť 100/100/6
PE folie
Kročejová izolace Polyfon T 3500
Železobetonová stropní konstrukce
Penetrace podkladu
Lepicí tmel
Tepelná izolace EPS 70 F + mechanické kotvení
Kontaktní fasádní omítkový systém (stěrka + perlinka + omítka)
Celkem
18 mm
2 mm
50 mm
50 mm
220 mm
3 mm
120 mm
7 mm
470 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,21 w/m²K
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P10 skladba – podlaha mezipatra (2.05) nad nevytápěným prostorem (dřevo)
Dřevěné dubové parkety (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Samonivelační stěrka
Betonová mazanina C 16/20 + KARI síť 100/100/6
PE folie
Kročejová izolace Polyfon T3500
Železobetonová stropní konstrukce
Penetrace podkladu
Lepicí tmel
Tepelná izolace EPS 70 F + mechanické kotvení
Kontaktní fasádní omítkový systém (stěrka + perlinka + omítka)
Celkem
Součinitel prostupu tepla U=0,21 w/m²K
18 mm
2 mm
50 mm
50 mm
160 mm
3 mm
120 mm
7 mm
410 mm
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P11 skladba – podlaha mezipatra (2.06) nad nevytápěným prostorem (keramická dlažba)
Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Betonová mazanina C 16/20 + KARI síť 100/100/6
PE folie
Kročejová izolace Polyfon T3500
Železobetonová stropní konstrukce
Penetrace podkladu
Lepicí tmel
Tepelná izolace EPS 70 F + mechanické kotvení
Kontaktní fasádní omítkový systém (stěrka + perlinka + omítka)
Celkem
15 mm
55 - 65 mm
40 mm
160 mm
3 mm
120 mm
7 mm
400 - 410 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,21 w/m²K
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P12 skladba – podlaha mezipatra (2.04), vytápěná, nad nevytápěným prostorem (keramická dlažba)
Keramická dlažba (včetně soklu), výběr dle investora + flexibilní lepidlo
flexibilní hydroizolační stěrka Mapei - vytažení na stěnu
Vláknobeton s plastifikátorem, dilatace po cca. 3m a po obvodu
Systémová role Polyfon T3500 s nakašírovanou metalizovanou folií
Železobetonová stropní konstrukce
Penetrace podkladu
Lepicí tmel
13 mm
2 mm
70 mm
35 mm
160 mm
3 mm
Tepelná izolace EPS 70 F + mechanické kotvení
Kontaktní fasádní omítkový systém (stěrka + perlinka + omítka)
Celkem
120 mm
7 mm
410 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,21 w/m²K
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P13 skladba – podlaha mezipatra (2.07) nad exterierem (dřevo)
Dřevěné dubové parkety (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Samonivelační stěrka
Betonová mazanina C 16/20 + KARI síť 100/100/6
PE folie
Kročejová izolace Polyfon T3500
Železobetonová stropní konstrukce
Penetrace podkladu
Lepicí tmel
Tepelná izolace EPS 70 F + mechanické kotvení
Kontaktní fasádní omítkový systém (stěrka + perlinka + omítka)
Celkem
18 mm
2 mm
50 mm
50 mm
160 mm
3 mm
240 mm
7 mm
530 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,13 w/m²K
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P14 skladba – podlaha 2.NP (2.13) nad exterierem (dřevo)
Dřevěné dubové parkety (včetně soklu), výběr dle investora + lepidlo
Samonivelační stěrka
Betonová mazanina C 16/20 + KARI síť 100/100/6
PE folie
Kročejová izolace Polyfon T3500
Železobetonová stropní konstrukce
Tepelná izolace Isover Fassil mechanicky kotvená + nosný rošt
Pojistná hydroizolace Jutadach 115 + pásky Dektape
Provětrávaná vzduchová mezera + nosný rošt
Fasádní Fasádní dřevěné palubky v přírodním odstínu (skryté kotvení), výběr dle investora ( max. 450 kg/m³)
Celkem
18 mm
2 mm
50 mm
50 mm
220 mm
180 mm
52 mm
18 mm
590 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,16 w/m²K
Pozn.: Rovinnost podkladu max. ± 2 mm na 2 m dlouhé lati, naměřená vlhkost max 3,5 %.
P15 skladba – venkovní podlaha na terénu – terasa 1.NP (tropické dřevo)
Dřevěný pochozí rošt z tropického dřeva
Konstrukční dřevěné svlaky 50/100
Plastové rektifikační terče
Drcené kamenivo fr. 16 - 32 mm
Oblázkový kačírek
Zhutněná zemní plaň (modul přetvarnosti 30 MPa)
Celkem
740 mm
P16 skladba – zpevněné plochy kolem objektu (kámen)
Ploché kameny, výběr dle investora
Kladecí vrstva fr. 4 - 8 mm
Drcené kamenivo fr. 8 - 16 mm
Celkem
50 mm
50 mm
150 mm
250 mm
P17 skladba – chodník (beton)
Betonová deska C30/37 XF4 + KARI síť 100/100/6 mm, protiskluzná úprava rýhováním do čerstvého betonu
(rýhy provedené drátěným koštětem event. prknem do čerstvého betonu), vzorkováno na stavbě
drcené kamenivo fr. 8 - 16 mm
Zhutněná zemní plaň (modul přetvarnosti 30 MPa)
Celkem
25 mm
100 mm
55 mm
100 mm
460 mm
120 mm
150 mm
270 mm
STŘECHY(terasy): (S)
-
-
Požadavek na ploché střechy ČSN 730540-2 minimální, UN…požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla
0,24W/(m2.K)
Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. povinných
zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále
provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a
ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou
funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
Jako tepelná izolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exterierovým i
interierovým podmínkám. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací.
Jako hydroizolace smí být použit pouze materiál s atestem pro použití v navrhované konstrukci vzhledem k exterierovým i
interierovým podmínkám. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací
S01 skladba – střecha mezipatra (zeleň)
Zatravnění + zemní substrát
Filtrační textilie 200g/m2 (např. Filtek 200)
Nopová akumulační a drenážní folie s perforací – Dekdren T20 Garden
Geotextilie 300 g/m2 (např. Filtek 300)
Asfaltová hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků, např. Elastek 50 GARDEN, plošně natavený
Samolepicí pás Glastek 30 Sticker Plus, plošně nalepený
Tepelná izolace EPS 150 S, plošně lepená (nekotvit mechanicky !)
Spádové desky z tepelné izolace EPS 150 S plošně lepené (nekotvit mechanicky !)
Lepidlo DenBraven DenBit STYRO LT
Parozábrana Icopal Alu-Villatherm bodově natavená (min. ekvivalentní difůzní tl. 1500 m), nekotvit mechanicky!
Penetrace PENETRAL ALP M
Keramický strop Heluz Miako tl. 190 mm, osová vzdálenost nosníků 625 mm
Jádrová vápenocementová omítka
Vápenný štuk + výmalba
celkem
100 mm
20 mm
5 mm
5 mm
220 mm
40-180 mm
5 mm
190 mm
12 mm
3 mm
600 - 740 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,09 – 0,13 w/m²K
S02 skladba – střecha 2.NP (zeleň)
Zatravnění + zemní substrát včetně sítě z jutových vláken
Filtrační textilie 200g/m2 (např. Filtek 200)
Nopová akumulační a drenážní folie s perforací – Dekdren T20 Garden
Geotextilie 300 g/m2 (např. Filtek 300)
Foliová hydroizolace se skleněnou výztuží odolná proti prorůstání kořínků, např. Alkorplan 35177 tl. 1,5 mm, opracování detailů
folie bez skleněné výztuže např. Alkorplan 35170 tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená dle systémových detailů výrobce.
Geotextilie 300 g/m2 (např. Filtek 300)
Bednění z desek OSB tl. 25 mm
Kontralatě 60/80 mm + provětrávaná vzduchová mezera
Pojistná kontaktní hydroizolace, např. Jutadach 115
Dřevěné krokve 180/260 mm, viz. statika + tepelná izolace Isover Orsik
Dřevěný rošt 50/70 mm á 625 mm + tepelná izolace Isover Orsik
Dřevěný rošt 50/70 mm á 625 mm + tepelná izolace Isover Orsik
Reflexní parozábrana Sunflex Roof-in, přelepená ve spojích hliníkovými pásky
Podstřešní prostor
celkem
Součinitel prostupu tepla U=0,14 w/m²K
80 mm
20 mm
25 mm
80 mm
260 mm
70 mm
70 mm
605 mm
Download

TABULKA SKLADEB